P. 1
Báo cáo Thực tập tốt Nghiệp

Báo cáo Thực tập tốt Nghiệp

|Views: 1,046|Likes:
Được xuất bản bởiduyenythy

More info:

Published by: duyenythy on Jan 11, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KINH DOANH
NHÀ HẢI PHÒNG
1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KINH DOANH NHÀ HẢI PHÒNG
1.1. Lịch ! h"#h $h%#h &% 'h($ $)*+# c,- C.#/ $0 1*#h 23-#h #h% H4*
Ph5#/
Công ty kinh doanh nhà thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở !y dựng "#$c
thành %ập th&o 'uy(t ")nh *ố +,-./01 22CP ngày 34.3.+--5 tr6n c7 *ở công ty
nhà c8a tr#9c "!y:
;<= +->> *au khi Hải Phòng "#$c giải ph?ng@ AB;B thành phố "C 'uy(t
")nh thành %ập Chi cDc 'uản %E nhà "Ft cGa thành phố H9i nhiệ= HD %à 'uản %E toàn
Iộ công tác nhà "Ft cGa thành phố:
2Jnh hJnh phát triKn cGa LC hội n?i chung Hà thành phố n?i ri6ng càng trở n6n
phMc tNp h7n %à= cho Hiệc 'uản %E nhà "Ft càng kh? kh<n Hà phMc tNp h7n: Bo "?@
tháng +3 n<= +-O5 AB;B thành phố "C 'uy(t ")nh "Pi t6n Chi cDc 'uản %E nhà
"Ft thành Công ty nhà c8a chuy6n 'uản %E khối nhà công Qkhối nhà thuộc *ở hRu
cGa ;hà n#9cS@ còn Sở nhà "Ft Hà công trJnh "ô th) nay %à Sở L!y dựng Hải Phòng
c? nhiệ= HD 'uản %E toàn Iộ công tác 'uản %E khối nhà t#: 2rong thTi gian này@
công ty nhà c8a c? nhiệ= HD 'uản %E 4UU trD *ở %à= Hiệc@ c7 'uan Hà tr6n 3UUUU hộ
d!n t#7ng Mng H9i 3+V *ố nhà c8a cGa thành phố:
2h&o Lu h#9ng phát triKn chung cGa LC hội@ ChWnh PhG cXng "C c? nhRng
'uan t!= "(n công tác 'uản %E nhà "Ft cGa thành phố Hải Phòng@ thực hiện th&o
;0 ,YY. 22Z cGa 2hG t#9ng chWnh phG@ công ty nhà c8a "#$c "Pi t6n thành công
ty kinh doanh nhà Hải Phòng: ;h# Hậy@ ngoài nhiệ= HD chG y(u %à 'uản %E@ *8a
chRa Hà "i thu ti[n nhà Qtoàn Iộ khối nhà công cGa thành phốS công ty còn c? =ột
chMc n<ng =9i %à kinh doanh nhà:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1.6. 78c 9*+: h3;$ 9<#/ 1*#h 23-#h c,- C.#/ $0 1*#h 23-#h #h% H4*
Ph5#/
26n giao d)ch\ Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng
2rD *ở chWnh\ Số 351 Phan Bội Ch!u1 H]ng Bàng1 2hành phố Hải Phòng
0iện thoNi\ U,+:,Y,YY5O
;gành ngh[ kinh doanh\ 2hi công trJnh L!y dựng@ =ua Ián Hật %iệu L!y dựng@
kinh doanh IFt "ộng *ản ^
Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng %à "7n H) hNch toán "ộc %ập c? t# cách
pháp nh!n@ c? con dFu ri6ng Hà "#$c =ở tài khoản ở _ho INc ;hà n#9c@ ;g!n
hàng Công th#7ng Hải Phòng
Số tài khoản tNi _ho INc ;hà n#9c\ -5>U+UUU+
Số tài khoản tNi ;g!n hàng Công th#7ng Hải Phòng\ ,43+++
Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng %à =ột doanh nghiệp ;hà n#9c n6n ph`n
%9n Hốn *ản LuFt kinh doanh "[u do ;hà n#9 cFp ta ;g!n *ách ;hà n#9c@ còn %Ni
%à Hốn tự c? cGa công ty@ Hốn Hayb ngoài ra còn c? th6= ngu]n Hốn cGa các cá
nh!n@ tP chMc LC hội^
0cc "iK= kinh doanh cGa Công ty\
• /uản %E@ khai thác@ duy tu Hà phát triKn nhà thuộc *ở hRu ;hà n#9c th&o
'uy(t ")nh *ố ,,.22Z ngày >.3.+--, cGa 2hG 2#9ng ChWnh PhG:
• _E h$p "]ng thu6 nhà cho =di "ối t#$ng Hà thu@ nộp ti[n thu6 nhà th&o
'ui ")nh cGa ;hà n#9c:
• 2P chMc thực hiện các 'uy(t ")nh H[ nhà cGa AB;B thành phố nh# ti(p
nhận@ 'uản %E thu h]i@ "i[u chenh@ giải toả@ nh#$ng Ián th&o nhi[u hJnh
thMc:
• 0`u t# phát triKn 'uf nhà thuộc *ở hRu ;hà n#9c Igng =di giá kinh
doanh:
• C<n cM 'uy hoNch "#$c duyệt@ khai thác 'uf "Ft "ô th) "K phát triKn
nhà:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
• Cải tNo n!ng cFp@ L!y dựng %Ni các khu nhà thuộc *ở hRu nhà n#9c "K
ti(p tDc cho thu6@ Ián nhg= thoả =Cn nhu c`u thu6 ngày càng cao cGa
khách hàng:
• 2P chMc thi(t k(@ thi công *8a chRa@ trang trW nội thFt công trJnh:
• 2i(p nhận Hà tP chMc L!y dựng nhà ở ta các ngu]n Hốn L!y dựng nhà ở
=ang tWnh nh!n "No cGa các tP chMc trong Hà ngoài n#9c:
• 2P chMc *ản LuFt Hà kinh doanh Hật %iệu L!y dựng:
1.=. Nh>#/ 1h? 1h@# &% #h>#/ $h%#h $Ach 9B 9;$ 9CDc $)3#/ c(c #@: /E#
9F0:
2rong nhRng n<= g`n "!y do *ự phát triKn chung cGa LC hội %à= cho giá ti[n
thu6 nhà "C t<ng nhi[u *o H9i tr#9c nh#ng Hhn còn Iao cFp ncng n[: 2i[n thu6 nhà
thu "#$c hàng n<= không "áp Mng nhu c`u *8a chRa@ "? %à tJnh trNng nhà Luống
cFp t#7ng "ối nghi6= trdng: Hàng n<= c? khoảng tr6n ,UU ngôi nhà nguy hiK= ta
cDc Iộ "(n toàn diện: H7n nRa@ nhà Hà "Ft "ang %à =ột HFn "[ *ôi "ộng trong "Ti
*ống La hội hiện nay n6n di dhn "(n tranh chFp@ %Fn chi(=@ c7i n9i ^HJ Hậy =à
công tác 'uản %E nhà "Ft ngày càng trở n6n phMc tNp Hà kh? kh<n h7n:
;goài nhiệ= HD 'uản %E nhà@ công ty còn phải "ả= "#7ng th6= nhiệ= HD L!y
dựng nhà th&o ngh) ")nh cGa ChWnh phG Ian hành: jậy %à hoNt "ộng cGa công ty
Haa =ang tWnh chFt hành chWnh *ự nghiệp "ông thTi %à =ột doanh nghiệp ;hà
n#9c:
j9i nhRng kh? kh<n nh# "C trJnh Iày ở tr6n nh#ng H9i tinh th`n trách nhiệ=@
dá= nghk dá= %à= cGa Ian %Cnh "No cGa công ty Hà *ự "oàn k(t nhFt trW cGa cán Iộ
công nh!n Hi6n trong công ty: Công ty "C HRng I#9c "i %6n@ d`n d`n giải 'uy(t
"#$c nhi[u HFn "[ phMc tNp trong %knh Hực kinh doanh nhà "Ft@ "#a công tác 'uản
%E "i Hào n[ n(p: 0Ti *ống cán Iộ công nh!n t#7ng "ối Pn ")nh H9i nhu nhập IJnh
'u!n Igng +:YUU:UUU".ng#Ti.tháng@ c? ch( "ộ kh&n th#ởng h$p %E "K khuy(n khWch
các công nh!n Hi6n^
2rong Hài n<= g`n "!y@ hoNt "ộng cGa công ty rFt c? hiệu 'uả@ "cc Iiệt công tác
'uản %E Hà thu ti[n thu6 nhà "Nt "#$c nhi[u k(t 'uả "áng kK\ 2Png diện tWch nhà
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
cho thu6 t<ng@ doanh thu hoNt "ộng *ự nghiệp t<ng: j[ %knh Hực kinh doanh nhà\
"!y =9i che %à thTi kl tập *ự cuả công ty n6n doanh thu t<ng không "áng kK:
6. GH IÁY TỔ CHJC QUẢN LK CLA CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
6.1. I. h"#h M< :(0 $N chOc PQ4# RS c,- c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
/ua nhi[u n<= hoNt "ộng Hà 'ua nhi[u n<= thay "Pi@ *mp L(p %Ni công ty thJ
hiện nay Iộ =áy 'uản %E cGa công ty "#$c tP chMc th&o =ô hJnh trực tuy(n1 chMc
n<ng: 2h&o =ô hJnh này@ Iộ =áy tP chMc 'uản %E cGa công ty trở n6n gdn nhn =à
Hhn "ả= Iảo "#$c ch( "ộ =ột thG tr#ởng:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
$ảng 1%2%1% &' () t* ch+c ,- m.y t* ch+c /0ản 12 c3a Công ty%
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >
Ziá= "ốc
Ph? giá= "ốc
phD trách *8a chRa
Ph? giá= "ốc
phD trách kinh doanh
; S8a
chRa Hà
P2 nhà
W nghiệp
khảo *át
thi(t k(
Phòng
'uản %E
*8a chRa
Phòng
'uản
%E
nhà
W nghiệp
'uản %E
nhà
Phòng tP
chMc
hành
chWnh
Phòng
kiK=
tra
L8 %E
Phòng
dự án
"`u t#
; kinh
doanh
phát triKn
;hà
Ban
tài
HD
Ban
k(
hoNch
> 0ội
B

SC nhà
Phòng
k(
hoNch
tài chWnh
Ban
_H 1
2H
Ban
'uản
%E
nhà
c7
'uan
Ban
'uản
%E
nhà
c7
'uan
Ban
'uản
%E
nhà
0:t!
=
0/B
Ban
'uản
%E
nhà
C:2r&
jNn
of
Ban
'uản
%E
nhà
Cát
Bi
+> tP 'uản %E nhà ở
, 'uận
> tP
H]ng
Bàng
> tP
p6
Ch!n
> tP
;gô
/uy[n
Ban
tài
HD
Ban
_(
hoNch
Các
"ội L!y
dựng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
0Mng "`u công ty %à giá= "ốc công ty do AB;B thành phố Hải Phòng IP
nhiệ=: Ziá= "ốc công ty %à ng#Ti tP chMc Hà "i[u hành =di hoNt "ộng cGa công
ty th&o ch( "ộ =ột thG tr#ởng "]ng thTi ch)u trách nhiệ= toàn diện tr#9c AB;B
thành phố@ Sở ")a chWnh@ các c7 'uan chMc n<ng c? %i6n 'uan Hà tr#9c tập thK
ng#Ti %ao "ộng cGa công ty:
Ziá= "ốc trực ti(p che "No 5 phòng Ian Hà + LW nghiệp\
• Phòng 'uản %E nhà\
• Phòng tP chMc hành chWnh
• Phòng k( hoNch tài chWnh
• Phòng kiK= tra L8 %E
• W nghiệp 'uản %E nhà
Ziá= "ốc trực ti(p kW các %oNi "]ng kinh t(@ h$p "]ng %ao "ộng@ h$p "]ng Ián
nhà do công ty@ h$p "]ng cho thu6 nhà: C!n "ối k( hoNch *ản LuFt kinh doanh
cGa công ty@ duyệt các ph#7ng án *ản LuFt kinh doanh cGa các LW nghiệp@ phòng
Ianb duyệt các ph#7ng án phát triKn nhà cGa công ty Hà LW nghiệp trực thuộc:
Ziqp Hiệc cho Ziá= "ốc %à 3 ph? giá= "ốc\
Ph? giá= "ốc phD trách *8a chRa trực ti(p 'uản %E + phòng Hà 3 LW nghiệp\
• Phòng 'uản %E *8a chRa\
• W nghiệp *8a chRa Hà phát triKn nhà
• W nghiệp khảo *át thi(t k(
Ph? giá= "ốc phD trách kinh doanh 'uản %E + phòng Hà + LW nghiệp\
• Phòng dự án "`u t#
• W nghi6p kinh doanh phát triKn nhà:
Các ph? giá= "ốc tr$ giqp cho giá= "ốc th&o 'uy[n hNn Hà trách nhiệ=
"#$c ph!n công: ;goài ra@ ph? giá= "ốc còn c? nhiệ= HD giao Hiệc@ kiK= tra
"ôn "ốc ti(n "ộ Hà tNo =ối 'uan hệ 'ua %Ni giRa %Cnh "No công ty H9i các phòng
Ian@ LW nghiệp:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
6.6. 78c 9*+: $N chOc M< :(0 1T $3(# c,- c.#/ $0
2.2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
jiệc tP chMc thực hiện các chMc n<ng@ nhiệ= HD hNch toán k( toán trong
doanh nghiệp do Iộ =áy k( toán "ả= nhiệ=: 2P chMc c7 cFu Iộ =áy k( toán
*ao cho h$p %E@ gdn nhn Hà hoNt "ộng c? hiệu 'uả %à "i[u kiện 'uan trdng "K
cung cFp thông tin k)p thTi@ chWnh Lác Hà hRu Wch cho các "ối t#$ng *8 dDng
thông tin@ "]ng thTi phát huy Hà n!ng cao trJnh "ộ nghiệp HD cGa cán Iộ k( toán:
0K "ả= Iảo các y6u c`u tr6n@ tP chMc Iộ =áy k( toán cGa doanh nghiệp phải c<n
cM Hào hJnh thMc tP chMc công tác k( toán@ Hào "cc "iK= tP chMc Hà 'uy =ô *ản
LuFt kinh doanh cGa doanh nghiệpb Hào khối %#$ng@ tWnh chFt Hà =Mc "ộ phMc
tNp cGa các nghiệp HD kinh t( 1 tài chWnhb cXng nh# trJnh "ộ 'uản %E@ trJnh "ộ
nghiệp HD cGa cán Iộ 'uản %E Hà cán Iộ k( toán:
ri6ng LW nghiệp 'uản %E nhà thực hiện công tác 'uản %E Hà thu ti[n cho thu6
nhà thuộc *ở hRu cGa ;hà n#9c "#$c *8 dDng cho =Dc "Wch thu6 "K ở@ *ản LuFt
kinh doanh@ d)ch HD Hà "#$c h#ởng %#7ng nh# các phòng Ian cGa công ty n6n tP
chMc công tác k( toán ở LW nghiệp "7n giản Hà không phản ánh trong *7 "] Iộ
=áy k( toán cGa công ty:
0K phs h$p H9i "cc "iK= tP chMc *ản LuFt kinh doanh@ công ty tP chMc công
tác k( toán th&o hJnh thMc ph!n tán HJ cFp d#9i cGa công ty c? Ia "7n H) hNch
toán phD thuộc tự %à= <n@ tự ch)u trách nhiệ= tr#9c ;hà n#9c H[ =di hoNt "ộng
*ản LuFt kinh doanh "? %à LW nghiệp _hảo *át thi(t k(@ LW nghiệp S8a chRa Hà
phát triKn nhà@ LW nhiệp kinh doanh Hà phát triKn nhà: Ba LW nghiệp này c? Iộ
=áy k( toán "`y "G@ tự ghi chtp@ tự hNch toán@ tự Hào *P cái: Hàng tháng Iộ
phận k( toán cGa Ia LW nghiệp này g8i Iáo cáo tài chWnh H[ công ty "K tPng h$p
csng H9i Iáo cáo cGa công ty:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
$ảng 1%2%2% T* ch+c ,- m.y k4 to.n
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang Y
2r#ởng phòng k( hoNch tài chWnh
_( toán
L!y
dựng c7
Iản
_( toán
thanh
toán
Ph? phòng phD trách k( toán
ki6= k( toán tPng h$p
_( toán
%#7ng

BHH
_( toán
doanh
thu
2hG
'uf
Ph? phòng phD
trách k( hoNch
_( toán LW nghiệp *8a chRa
Hà phát triKn nhà
_( toán LW nghiệp thi(t k(
khảo *át
_( toán LW nghiệp 'uản %E
kinh doanh nhà
;h!n Hi6n k(
hoNch
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
T)CU#/ 'h5#/ 1T h3;ch $%* chA#h\ c? nhiệ= HD tP chMc "i[u hành chung
toàn Iộ công tác k( toán@ kiK= tra che "No công tác 'uản %E tài chWnh trong công
ty@ ch)u trách nhiệ= H[ các HFn "[ %i6n 'uan "(n tJnh hJnh tài chWnh cGa công ty:
Ph? 'h5#/ 1T h3;ch $%* chA#h 'hV $)(ch :4#/ 1T $3(# 1*W: 1T $3(# $N#/
hD'\ "i[u hành các hoNt "ộng cGa phòng khi tr#ởng phòng "i Hmng Hà ch)u trách
nhiệ= tr#9c giá= "ốc Hà tr#ởng phòng H[ nhRng Hiệc này: 2hực hiện =ột *ố
nghiệp HD "#$c tr#ởng phòng ph!n cFp *au\ thanh 'uy(t toán các công trJnh *8a
chRa c? giá tr) 'uy(t toán d#9i >U triệu "]ng: 2rực ti(p thực hiện công tác k(
toán tPng h$p\ Zhi chtp hệ thống thông tin th&o các tài khoản phản ánh các che
ti6u kinh t( tài chWnh tPng h$p@ chi ti(t %ập Iáo cáo k( toán cGa công ty Hà toàn
"7n H): jào *P tPng h$p@ các *P chi ti(t c`n thi(t Hà các công Hiệc %i6n 'uan "(n
%ập Iáo cáo tài chWnh ")nh kl cGa "7n H): 2ha= =#u cho tr#ởng phòng H[ các
nghiệp HD kinh t( phát *inh ch#a hoàn chenh thG tDc hocc nguy6n tmc tài chWnh k(
toán: oở *P k( toán th&o "qng 'uy ")nh "]ng thTi csng tr#ởng phòng h#9ng
dhn kiK= tra công tác k( toán cGa các k( toán thành Hi6n Hà các "7n H) k( toán
phD thuộc: _iK= tra tWnh h$p %ệ cGa chMng ta@ kiK= tra ")nh kl Hào *P cái: Ph!n
tWch@ "[ ngh) tr#ởng phòng "i[u chenh *ố %iệu cho phs h$p H9i ch( dộ k( toán:
Hàng tháng "ối chi(u H9i hai LW nghiệp H[ các khoản hNch toán nội Iộ: 2hu nhận
kiK= tra các Iáo cáo tài chWnh cGa hai "7n H) trực thuộc g8i %6n Hà %ập Iáo cáo
tài chWnh tPng h$p cGa toàn công ty@ %ập Iáo cáo th&o 'uE@ n<= g8i các Ian
ngành th&o 'uy ")nh cGa nhà nM7c: 2h&o dui hoNt "ộng kinh doanh phát triKn
nhà cGa "7n H): _iK= tra Hà %ập Iáo cáo k( toán ph`n hành công Hiệc k6 toán cGa
các Iộ phận k( toán trong công ty:
Ph? 'h5#/ 1T h3;ch $%* chA#h 'hV $)(ch :4#/ 1T h3;ch\ "i[u hành Hà
'uản %E H[ công tác k( hoNch@ kiK= tra che "No@ "ôn "ốc các nh!n Hi6n trong
phòng thực hiện công Hiệc "#$c giao:
NhF# &*W# 'h5#/ 1T h3;ch: thực hiện Hiệc các công tác k( hoNch nhg= giqp
công ty "W "qng ")nh h#9ng Hà phát triKn tốt h7n:
KT $3(# XF0 2Y#/ cZ M4#\ tha= =#u cho tr#ởng phòng trong Hiệc 'uản %E@
th&o dui@ kiK= tra h] *7 thanh 'uy(t toán các công trJnh *8a chRa BCB: oở *P
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang -
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
chi ti(t tài khoản phải trả cho ng#Ti Ián@ BCB dở dang@ phải trả nội Iộ@ phải
thu nội Iộ Hà th&o dui hoNt "ộng kinh t( *8a chRa@ BCB cho tang công trJnh@
tang "7n H) thi công: Báo cáo *ố %iệu k)p thTi khi phòng Hà công ty y6u c`u:
Hàng 'uE %ập Iáo cáo k6 *toán chi ti(t Hà "ối chi(u H9i k6 *toán tPng h$p th&o
'uy ")nh pháp %ệnh thống k6: 0)nh kl =ột n<= ti(n hành công Hiệc "ối chi(u@
Lác =inh công n$ nhg= "ả= Iảo ytWnh thực t( cGa *ố %iệu k( toán trong thanh
toán Hốn "`u t# BCB:
KT $3(# $h-#h $3(#\ _iK= tra Hà Hi(t phi(u thu chi khi c? "`y "G thG tDc
;hà n#9c 'uy ")nh: oở *P chi ti(t th&o dui tài khoản ti[n =ct@ ti[n g8i ng!n
hàng@ tN= Mng ^ các nhiệ= HD phát *inh trong ngày phải ghi chtp k)p thTi:
2h&o dui ti[n g8i cGa "7n H) tNi ;g!n hàng@ _ho INc@ kh9p *P phD@ rqt *ố d#:
Hàng ngày "ối chi(u H9i thG 'uf các khoản thu chi trong ngày: ác ")nh t]n
'uf cuối ngày@ cuối tháng "ột LuFt c? y6u c`u phải %ập Ii6n Iản kiK= k6 'uf:
pập chMng ta ghi *P@ h(t 'uE %ập Iáo cáo chi ti(t *ố d# "ối H9i tài khoản "#$c
ph!n công@ th&o dui g8i k( toán tPng h$p:
KT $3(# $h[3 2\* $hQ ch*\ th&o dui chi ti(t Hà tPng h$p toàn Iộ thu ti[n cho
thu6 nhà@ Lác ")nh tPng thu@ *ố "C thu "#$c Hà *ố còn n$ "dng %à= c7 *ở cho
Hiệc %ập k( hoNch th&o dui@ ti(n hành thực hiện k( hoNch thu: pập *P chi ti(t Hà
tPng h$p chi ti(t@ thực hiện ghi chtp th&o dui ti[n nhà ở các 'uận@ c7 'uan@ h$p
tác LC@ thu ti[n thu6 nhà cGa ng#Ti n#9c ngoài: 0ối chi(u H9i phòng 'uản %E
nhà@ LW nghiệp 'uản %E nhà tPng doanh thu th&o h$p "]ng H[ thu c7 'uan@ H2@
Hà thu khốW d!n: _hi nộp ti[n@ k( toán ti(n hành kiK= tra Ii6n %ai@ "ối chi(u H9i
gốc Ii6n %ai: Các IuPi trong ngày@ k( toán "ối chi(u H9i thG 'uf tPng *ố thu@
chuyKn cho k( toán thu chi Hi(t phi(u nhập 'uf: Hàng ngày cập nhật Hào *P k)p
thTi@ chWnh Lác dựa Hào Ii6n %ai thu ti[n: Cuối tháng "ối chi(u H9i k( toán LW
nghiệp "K thanh toán "K thanh toán %#7ng *ản phv=@ cuối n<= "ối chi(u H9i
'uản %E Hi6n *ố "C thu@ ch#a thu Hà Lác ")nh *ố n$ thu ti[n cho thu6 nhà: 2hực
hiện 'uy(t toán Ii6n %ai H9i cDc thu(: Báo cáo *ố %iệu ")nh kl cho %Cnh "No
phòng Hà k(t 'uả thu th&o tháng@ n<=:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +U
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Th, PQ] c.#/ $0\ 2hu chi ti[n =ct th&o phi(u "#$c %ập "qng 'uy ")nh: Ziao
d)ch H9i ;g!n hàng "K nộp@ rqt ti[n H[ 'uf th&o 'uy ")nh cGa nhà n#9c: jào *P
k)p thTi các khoản thu "ối chi(u H9i k( toán thanh toán@ cuối ngày rqt *ố d# t]n
'uf: Cuối ngày phải ti(n hành kiK= 'uf@ cuối tháng kiK= k6 'uf %ập Ii6n Iản:
KT $3(# $h-#h $3(# $*^# RCZ#/_ GH`H\ thực hiện thanh toán %#7ng@
th#ởng@ các khoản trWch th&o %#7ng cho cán Iộ công nh!n Hi6n toàn công tyb
"]ng thTi %ập Iảng ph!n IP ti[n %#7ng Hà Iảo hiK= LC hội: oở *P thanh toán
%#7ng cho tang cán Iộ công nh!n Hi6n th&o Iộ phận@ phòng Ian@ *P tPng h$p
thanh toán %#7ng: 2hực hiện ghi chtp k( toán ti[n %#7ng@ khoản trWch Hà thanh
toán BHH@ BHw2@ _PC0 Hà các khoản thanh toán %#7ng cho cán Iộ công
nh!n Hi6n công ty:
KT $3(# $N#/ hD'\ Zhi chtp hệ thống thông tin th&o các tài khoản phản ánh
các che ti6u kinh t( tài chWnh tPng h$p@ chi ti(t %ập Iáo cáo k( toán cGa công ty Hà
toàn "7n H): jào *P tPng h$p@ các *P chi ti(t c`n thi(t Hà các công Hiệc %i6n 'uan
"(n %ập Iáo cáo tài chWnh ")nh kl cGa "7n H): 2ha= =#u cho tr#ởng phòng H[
các nghiệp HD kinh t( phát *inh ch#a hoàn chenh thG tDc hocc nguy6n tmc tài
chWnh k( toán: oở *P k( toán th&o "qng 'uy ")nh "]ng thTi csng tr#ởng phòng
h#9ng dhn kiK= tra công tác k( toán cGa các k( toán thành Hi6n Hà các "7n H)
k( toán phD thuộc: _iK= tra tWnh h$p %ệ cGa chMng ta@ kiK= tra ")nh kl Hào *P
cái: Ph!n tWch@ "[ ngh) tr#ởng phòng "i[u chenh *ố %iệu cho phs h$p H9i ch( dộ
k( toán: Hàng tháng "ối chi(u H9i hai LW nghiệp H[ các khoản hNch toán nội Iộ:
2hu nhận kiK= tra các Iáo cáo tài chWnh cGa hai "7n H) trực thuộc g8i %6n Hà %ập
Iáo cáo tài chWnh tPng h$p cGa toàn công ty@ %ập Iáo cáo th&o 'uE@ n<= g8i các
Ian ngành th&o 'uy ")nh cGa nhà nM7c: 2h&o dui hoNt "ộng kinh doanh phát
triKn nhà cGa "7n H): _iK= tra Hà %ập Iáo cáo k( toán ph`n hành công Hiệc k6
toán cGa các Iộ phận k( toán trong công ty:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ++
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
2.2.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
x HJnh thMc k( toán áp dDng\
HJnh thMc k( toán %à hệ thống *P k( toán *8 dDng "K ghi chtp@ hệ thống hoá
Hà tPng h$p *ố %iệu ta chMng ta gốc th&o trJnh tự Hà ph#7ng pháp ghi chtp nhFt
")nh: C<n cM Hào 'uy =ô@ "cc "iK= hoNt "ộng *ản LuFt kinh doanhb c<n cM Hào
y6u c`u 'uản %E cXng nh# "i[u kiện trang I) ph#7ng tiện@ kf thuật tinh toán@ L8
%E thông tin@ công ty kinh doanh nhà Hải Phòng "C %ựa chdn Hận dDng hJnh thMc
k( toán ChMng ta ghi *P "K ghi chtp Hà hệ thống hoá@ tPng h$p *ố %iệu k( toán:
$ảng 1%2%5% &' () tr6nh t7 ghi 8* k4 to.n c3a h6nh th+c
Ch+ng t9 ghi 8*
Chú thích:
\ 0ối chi(u@ kiK= tra
\ Zhi hàng ngày
\ Zhi Hào cuối tháng
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +3
ChMng ta k( toán
Bảng tPng h$p
chMng ta k( toán
ChMng ta ghi *P
SP "<ng kE
chMng ta ghi *P
SP cái SP chi ti(t
Bảng c!n "ối
*ố phát *inh
SP
'uf
Báo cáo
tài chWnh
SP tPng h$p
chi ti(t
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 ;i6n "ộ k( toán\ "#$c Lác ")nh th&o 'qy
1 07n H) ti[n tệ *8 dDng trong k( toán\ jiệt ;a= "]ng:
1 Ch( "ộ k( toán áp dDng\ ch( "ộ k( toán doanh nghiệp L!y %mp:
1 Công ty tWnh thu( Z2Z2 th&o ph#7ng pháp khFu tra@ hàng tháng công ty phải
nộp tT khai thu( cho CDc thu( thành phố Hải Phòng:
1 Hàng 'qy công ty phải %ập tT khai thu( Hà nộp thu( thu nhập doanh nghiệp
1 jào cuối n<= công ty %ập 'uy(t toán thu( Z2Z2@ thu( 2;B; th&o 'uy ")nh
cGa 2Png cDc thu(:
1 Công ty ghi nhận hàng t]n kho th&o ph#7ng pháp k6 khai th#Tng Luy6n: tWnh
tr) giá hàng t]n kho th&o ph#7ng pháp IJnh 'u!n gia 'uy[n@ tWnh khFu hao
2SC0 th&o ph#7ng pháp "#Tng thyng:
1 Hệ thống Iáo cáo tài chWnh "#$c Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng *8 dDng
hiện nay g]= 5 Iáo cáo tài chWnh th&o ch( "ộ 'uy ")nh g]=\
• Bảng c!n "ối k( toán Qohu *ố BU+1 B;S
• Báo cáo k(t 'uả hoNt "ộng kinh doanh Qohu *ố U31 B;S
• Báo cáo %#u chuyKn ti[n tệ Qohu *ố BU,1 B;S
• 2huy(t =inh Iáo cáo tài chWnh Qohu *ố BU-1 B;S
Các Iáo cáo này "#$c %ập ")nh kl Hào cuối 'qy Hà g8i cho\ CDc thu( thành phố
Hải Phòng@ Sở L!y dựng thành phố Hải Phòng@ Sở tài chWnh thành phố Hải
Phòng: ;goài ra@ công ty còn %ập th6= =ột *ố Iáo cáo khác "K phDc HD cho công
tác 'uản %E nh# Báo cáo tPng h$p doanh thu hoNt "ộng *ự nghiệp@ Iáo cáo tPng
h$p chi phW 'uản %E doanh nghiệp@ chi phW 'uản %E doanh nghiệp hoNt "ộng *ự
nghiệp@ Iáo cáo 2SC0 Hà khFu hao 2SC0 trong kl^
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
PHẦN II: THaC Tb CÔNG TÁC Kb TOÁN TcI CÔNG
TY KINH DOANH NHÀ HẢI PHÒNG
1. Kb TOÁN VdN GeNG TIỀN:
jốn Igng ti[n %à =ột Iộ phận 'uan trdng trong tài *ản ngmn hNn cGa doanh
nghiệp "#$c hJnh thành chG y(u trong 'uan hệ thanh toán@ g]=\ 2i[n =ct tNi
'uf@ ti[n g8i ;g!n hàng Hà các khoản ti[n "ang chuyKn:
_( toán Hốn Igng ti[n phải tu!n thG các nguy6n tmc@ 'uy ")nh@ ch( "ộ 'uản
%E@ %#u thông ti[n tệ hiện hành cGa ;hà n#9c *au "!y\
x ;guy6n tmc ti[n tệ thống nhFt\ =di nghiệp HD kinh t( phát *inh "#$c k(
toán *8 dDng =ột "7n H) ti[n tệ thống nhFt %à z"]ng{ ;g!n hàng ;hà n#9c jiệt
;a= "K phản ánh Qj;BS:
x ;guy6n tmc cập nhật\ k( toán phải phản ánh k)p thTi@ chWnh Lác *ố ti[n hiện c?
Hà tJnh hJnh thu@ chi toàn Iộ các %oNi ti[n@ =ở *P chi ti(t th&o dui cho tang %oNi ngoNi
tệ Qth&o nguy6n tệ Hà th&o "]ng jiệt ;a= 'uy "Pi@ tang %oNi Hàng@ INc@ "á 'uE Qth&o
*ố %#$ng@ trdng %#$ng@ 'uy cách@ "ộ tuPi@ kWch th#9c@ giá tr) ^Sb
x ;guy6n tmc 'uy "Pi t| giá hối "oái\ =di nghiệp HD %i6n 'uan "(n ngoNi tệ
ngoài Hiệc th&o dui chi ti(t th&o nguy6n tệ còn phải "#$c 'uy "Pi H[ j;B "K ghi
*P: 2| giá 'uy "Pi %à t| giá =ua Ián thực t( IJnh 'u!n tr6n th) tr#Tng %i6n ng!n
hàng do ;g!n hàng ;hà nM7c jiệt ;a= chWnh thMc công Iố tNi thTi "iK= phát
*inh nghiệp HD: j9i nhRng ngoNi tệ =à ;g!n hàng không công Iố t| giá 'uy "Pi
ra j;B thống nhFt 'uy "Pi thông 'ua ASB:
1.1. ChO#/ $f 1T $3(# ! 2V#/:
• ế toán ti!n m"t tại #$%:
1 Phi(u thu Qohu *ố U+ 1 22S
1 Phi(u chi Qohu *ố U3 1 22S
1 Bi6n %ai thu ti[n Qohu *ố U4 1 22S
1 ZiFy "[ ngh) tN= Mng Qohu U, } 22S
1 ZiFy "[ ngh) thanh toán
1 Các chMng ta khác c? %i6n 'uan:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
• ế toán ti!n g&i ng'n h(ng:
1 ZiFy Iáo ;$
1 ZiFy Iáo C?
1 Bản *ao k6 cGa ;g!n hàng k~= th&o chMng ta gốc QA| nhiệ= thu@ u|
nhiệ= chi@ *tc chuyKn khoản@ *tc Iảo chi^S
1.6. T%* 1h34# ! 2V#/:
1 2ài khoản +++\ 2i[n =ct
1 2ài khoản ++3\ 2i[n g8i ;g!n hàng
1 Các tài khoản khác c? %i6n 'uan:
1.=. QQ0 $)"#h h;ch $3(#
/uy trJnh hNch toán Hốn Igng ti[n tNi công ty kinh doanh nhà Hải Phòng
"#$c =ô tả nh# *au\
$ảng 2%1% &' () /0y tr6nh h:ch to.n ;<n ,=ng ti>n
Zhi chq \
)hi h(ng ng(y
)hi c$*i tháng
+*i chiế$, ki-m t.a
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +>
SP "<ng kE
chMng ta ghi *P
ChMng ta ghi *P
Q2_+++@++3S
SP cái
Q2_ +++@ ++3S
Bảng c!n "ối
*ố phát *inh
Báo cáo
tài chWnh
Phi(u thu@ phi(u chi@ Gy
nhiệ= thu@ u| nhiệ= chi :::
SP 'uf ti[n =ct
Q2_+++S
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
x /uy trJnh %ập phi(u thu@ phi(u chi\
Sau khi ghi "`y "G các y(u tố tr6n phi(u thu Qphi(uchiS@ phi(u thu Qphi(u chiS
*• "#$c "Wnh k~= H9i các chMng ta c? %i6n 'uan "K chuyKn cho giá= "ốc Hà k(
toán tr#ởng *oát Ltt@ kE duyệt: Sau "? chuyKn cho thG 'Xy %à= c<n cM LuFt@ nhập
'uf: Các phi(u thu phải "ánh *ố thM tự %i6n tDc@ "`y "G:
Phi(u thu do k( toán %ập thành , %i6n Q"ct giFy than Hi(t =ột %`nS@ thG 'uf giR
=ột %i6n %à= c<n cM ghi *P 'uf Hà chuyKn cho k( toán csng H9i chMng ta gốc "K
Hào *P k( toán@ =ột %i6n giao cho ng#Ti nộp ti[n@ %i6n còn %Ni %#u ở n7i %ập phi(u:
Phi(u chi do k( toán %ập thành 3 %i6n Q"ct giFy than Hi(t + %`nS@ =ột %i6n %#u
%Ni ở n7i %ập phi(u@ %i6n còn %Ni thG 'uf dsng "K ghi *P 'uf Hà chuyKn cho k(
toán csng chMng ta gốc "K Hào *P k( toán:
Bi6n %ai thu ti[n th&o =hu in ri6ng cGa công ty cXng c? 3 %i6n@ =ột %i6n %#u %Ni
ở cuống@ =ột %i6n giao cho ng#òi nộp ti[n:
x /uy trJnh %u!n chuyKn chMng ta\
1 Hàng ngày@ các phi(u thu@ phi(u chi@ giFy Iáo c?@ giFy Iáo n$@ u| nhiệ=
chi^ k( toán Hào chMng ta ghi *P@ *P chi ti(t 2_ +++@ ++3: Cuối ngày@ k( toán
"ối chi(u *ố %iệu tr6n *P 'Xy ti[n =ct Hà *P chi ti(t tài khoản +++@ ++3:
1 Sau "? ta chMng ta ghi *P ghi Hào *P "<ng kW chMng ta
1 Cuối tháng c<n cM Hào chMng ta ghi *P@ k( toán ghi Hào *P cái 2_ +++@
++3^
1 Cuối 'qy@ tPng h$p *ố %iệu ta các *P cái "K Hào Iảng c!n "ối *ố phát *inh@ ta
Iảng c!n "ối *ố phát *inh tPng h$p *ố %iệu "K %ập các Iáo cáo tài chWnh:
Sau "!y %à =ột *ố HW dD H[ hNch toán k( toán Hốn Igng ti[n tNi Công ty:
jW dD H[ hNch toán ti[n =ct tNi công ty
x ;gày >.+.3UUO@ chi ti[n tN= Mng cho anh ;guyin Hoàng S7n
• C<n cM Hào giFy "[ ngh) tN= Mng QBiKu 3:+:+S@ k( toán thanh toán Hi(t
phi(u chi QBiKu 3:3:3S:
• _( toán Hào chMng ta ghi *P QBiKu 3:3:,S@ *P chi ti(t tài khoản +++
QBiKu 3:3:>S
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
• C<n cM Hào chMng ta ghi *P@ k( toán Hào *P "<ng kW chMng ta ghi *P
Q BiKu 3:3:5S
• Cuối tháng k( toán tPng h$p *ố %iệu "K Hào *P cái 2_ +++QBiKu 3:3:4S
• Cuối 'qy tPng h$p *ố %iệu ta *P cái 2_ +++ Hào Iảng c!n "ối *ố phát
*inh Hà ta Iảng c!n "ối *ố phát *inh Hào các Iáo cáo tài chWnh:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
GIgY 7Ề NGHh TcI JNG
/0i 1h2ng, ng(y 3 tháng 1 n4m 2556
_Wnh g8i\ Ban giá= "ốc Công ty kinh doanh nhà
26n tôi %à\ ;guyin Hoàng S7n
07n H)\ Phòng k( hoNch tài chWnh
0[ ngh) tN= Mng *ố ti[n\ 3:UUU:UUU "]ng Qji(t Igng chRS Hai triệu "]ng ch€n:
pE do tN= Mng\ 2i[n "i công tác:
2hTi hNn thanh toán\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:
DQ0i$ G*(: 9jc KT $3(# $)CU#/ PT 9Z# &ị N/C5* 9^ #/hị
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.1.1 G*k0 9^ #/hị $;: O#/
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +Y
7Z# &ị:C•;Z 2w _‚;H Bƒ„;H ;H…
7ị- chl:Số 35 } Phan Bội Ch!u
ImQ j n6 o TT
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị:C•;Z 2w _‚;H Bƒ„;H ;H…
7ị- chl:Số 35 } Phan Bội Ch!u
ImQ j n= o TT
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
PHIbU CHI ;$\ +5+
Số\ UU> C?\ +++
<g(y = tháng 1 n4m 2556
Hd Hà t6n\ Ng0y?n Hoàng &'n
0)a che\ Phòng k( hoNch tài chWnh
pW do chi\ 2N= Mng ti[n "i công tác
pW do chi\ 3:UUU:UUU Qji(t Igng chRS\ Hai triệu "]ng ch€n:
_~= th&o U+ chMng ta gốc\ giFy "[ ngh) tN= Mng
<g(y = tháng 1 n4m 2556
G*(: 9jc KT $3(# $)CU#/ Th, PQ] N/C5* Rp' 'h*TQ N/Cq* #hp#
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
0C nhận "G *ố ti[n Qji(t Igng chRS\ Hai triệu "]ng ch€n:
† 2| giá ngoNi tệ\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
† Số ti[n 'uy "Pi\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::
G*+Q 6.1.6 Ph*TQ Ch*
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6- o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: ....nn6............
Ngày @ th.ng 1 nAm 200B
ChMng ta
2rWch y(u
Số hiệu 2_
Số ti[n
;gày Số C2 ;$ C?
^ ^: ^: ^ ^ ^
>.+ UU> Chi ti[n tN= Mng +5+ +++ 3:UUU:UUU
^: ^: ^^ ^ ^ ^

;gày > tháng + n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.1.=. ChO#/ $f /h* N
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6Mo DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 3U
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rỔ 7vNG KK CHJNG Tu GHI rỔ
Th(#/ 1 #@: 6nnw
ChMng ta
Biin giải Số ti[n
Số
hiệu
;gày
tháng
^ ^ ^ ^
UU3 >.+ Chi ti[n tN= Mng 3:UUU:UUU
^ ^ ^ ^
2Png cộng
;gày > tháng + n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng Ii.m (<c
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n, >?ng @A$;
G*+Q 6.1.x. rN 9@#/ 1A chO#/ $f /h* N
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6c1 o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ CÁI TÀI KHOẢN
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 3+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
2ài khoản\ +++ 1 2i[n =ct
7T.ích @Bn;
2háng + n<= 3UUO
C2ZS
Biin giải
2_
".#
Sốphát *inh
Số
hiệu
;2 ;$ C?
Số d# "`u tháng
Số phát *inh
^ ^ ^:: ^ ^ ^
UU U3 2hu ti[n thu nhà d!n ở , 'uận >++ +O:,,-:5UU
>.+ U3 2hu ti[n trông L& 2+3.3UU4 >++ ,4U:UUU
>.+ U3 2h#ởng p022 3UU4 5,+ ,3>:UUU
yz1 n6 Ch* $-: O#/ 1x1 6.nnn.nnn
^ ^ ^ ^ ^ ^
Cộng phát *inh
Số d# cuối tháng
;gày ,U tháng + n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.1.y. rN c(* $%* 1h34# 111
jW dD H[ hNch toán ti[n g8i ng!n hàng tNi Công ty
x ;gày ,+.+.3UUO\ 2hu ti[n cho thu6 nhà Igng ti[n g8i ng!n hàng:
• C<n cM Hào Iảng *ao k6 cGa ng!n hàng %i6n 'uan "(n nghiệp HD@ k(
toán "ối chi(u Hà ghi Hào các chMng ta *P *ách c? %i6n 'uan:
• _( toán ghi Hào chMng ta ghi *P QBiKu 3:3:S@ cuối ngày "ối chi(u H9i
SP phD ng!n hàng do ng!n hàng chuyKn cho công ty:
• C<n cM Hào chMng ta ghi *P@ k( toán Hào *P "<ng kW chMng ta ghi *P
• Cuối tháng k( toán tPng h$p *ố %iệu "K Hào *P cái 2_ ++3
• Cuối 'qy tPng h$p *ố %iệu ta *P cái 2_ ++3 Hào Iảng c!n "ối *ố phát
*inh Hà ta Iảng c!n "ối phát *inh Hào các Iáo cáo tài chWnh:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 33
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
U{ NHI|I CHI
CHAw‡; _Hƒˆ;@ CHAw‡; 2‚‰;@ 2HŠ@ 0‚‹;
pập ngày ,+ tháng U+ n<= 3UUO
26n "7n H) trả ti[n\ ông 2r`n 2hanh 2sng
Số tài khoản\ -,U:U>:UU:UUUOY
2Ni ng!n hàng\ công th#7ng H]ng Bàng tenh@ thành phố\ Hải Phòng
26n "7n H) nhận ti[n\ công ty kinh doanh nhà
Số tài khoản\ -,3:U+:UU:UUU4+
2Ni ng!n hàng\ công th#7ng H]ng Bàng tenh@ thành phố\ Hải Phòng
Số ti[n Igng chR\ ;<= tr<= Iảy =#7i tá= ngàn "]ng ch€n:.:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 3,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
;ội dung thanh toán\ thanh toán ti[n cho thu6 nhà tháng U+ n<= 3UUO:
07n H) trả ti[n ;g!n hàng „ ;g!n hàng B
G*+Q 6.1.}. U~ #h*i: ch*
N/F# h%#/ c.#/ $hCZ#/ H•#/ G%#/
rỔ PH€ VND
;gày U- tháng U+ n<= 3UUO
2ài khoản\ -,3:U+:UU:UUU4+
Công ty kinh doanh nhà 1 *ố 35 Phan Bội Ch!u
B‚Œ; Z‚ˆ‚ ZH‚ ;• ZH‚ CŽ
2hu ti[n cho thu6 Số d# "`u ngày\ ,:4->:Y3O:,5U
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 35
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
nhà:
2Png phát *inh
trong ngày\
U >OY:UUU
Số d# cuối ngày\ ,:4-4:5U>:,5U
Ziao d)ch Hi6n _iK= *oát
G*+Q 6.1.w. rN 'hV #/F# h%#/
;g!n hàng công th#7ng H]ng Bàng
GIgY GÁO C•
;gày ,+ tháng U+ n<= 3UUO
_Wnh g8i\ công ty kinh doanh nhà:
Hô= nay@ chqng tôi Lin Iáo "C ghi CŽ tài khoản cGa 'uE khách H9i nội dung
*au\
Sô tài khoản ghi CŽ\ -,3:U+:UU:UUU4+
Số ti[n Igng *ố\ >OY:UUU
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 3>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Số ti[n Igng chR\ ;<= tr<= Iảy =#7i tá= ngàn "]ng ch€n:.:
;ội dung\ •ng 2r`n 2hanh 2sng thanh toán ti[n thu6 nhà tháng U+ n<= 3UUO:
Ziao d)ch Hi6n _iK= *oát
G*+Q 6.1.‚. G*k0 M(3 c?
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6- o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: ....nnx‚............
Ngày 51 th.ng 1 nAm 200B
ChMng ta
2rWch y(u
Số hiệu 2_
Số ti[n
;gày Số C2 ;$ C?
^ ^: ^: ^ ^ ^
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 34
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
,+.+ UU> 2hu ti[n thu6 nhà ++3 >++ >OY:UUU
^: ^: ^^ ^ ^ ^

;gày ,+ tháng + n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.1.ƒ. ChO#/ $f /h* N
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6Mo DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ 7vNG KK CHJNG Tu GHI rỔ
Th(#/ 1 #@: 6nnw
ChMng ta
Biin giải Số ti[n
Số
hiệu
;gày
tháng
^ ^ ^ ^
UU5Y ,+.+ 2hu ti[n thu6 nhà >OY:UUU
^ ^ ^ ^
2Png cộng
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 3O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
;gày ,+ tháng + n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng Ii.m (<c
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n, >?ng @A$;
G*+Q 6.1.1n. rN 9@#/ 1A chO#/ $f /h* N
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6c1 o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ CÁI TÀI KHOẢN
2ài khoản\ ++3 1 2i[n g8i ng!n hàng
2háng + n<= 3UUO
C2ZS
Biin giải
2_
".#
Sốphát *inh
Số
hiệu
;2 ;$ C?
Số d# "`u tháng
Số phát *inh
^ ^ ^:: ^ ^ ^
UU5Y ,+.+ 2hu ti[n thu6 nhà >++ >OY:UUU
^ ^ ^ ^ ^ ^
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 3Y
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
;gày ,+ tháng + n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.1.11. rN c(* $%* 1h34# 116
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn‚o DN
7Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTCS
rỔ TIỀN G„I NGtN HÀNG
;7i =ở tài khoản giao d)ch\ ng!n hàng công th#7ng H]ng Bàng
Số hiệu tài khoản tNi n7i g8i\ -,3:U+:UU:UUU4+
N/%0
$h(#/
/h* N
ChO#/ $f
D*…# /*4*
TK
7†
rj $*^#
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
ThQ
‡G!* &%3ˆ
Ch*
‡‰Š$ )-ˆ
C5# R;*
„ B C B • + 3 ,
Số d# "`u kl\ ,:4->:Y3O:,5U
Số phát *inh\
::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
,+.+ UU- ,+.+ 2hu ti[n cho
thu6 nhà
>++ >OY:UUU ,:4-4:5U>:,5U
::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
Cộng
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 3-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
6. Kb TOÁN HÀNG T‹N KHO:
Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng thực hiện Hiệc k( toán hàng t]n kho th&o
ph#7ng pháp k6 khai th#Tng Luy6n do "? nh?= tài khoản hàng t]n kho "#$c
dsng "K phản ánh tJnh hJnh Ii(n "ộng hàn t]n kho cGa công ty:
Hàng t]n kho tNi kho cGa công ty che c? công cD@ dDng cD phDc HD chG y(u
cho công tác 'uản %E tNi công ty:
Công cD dDng cD %à nhRng t# %iệu %ao "ộng không c? "G các ti6u chuvn H[ giá
tr) Hà thTi gian *8 dDng 'uy ")nh "ối H9i 2ài *ản cố ")nh: o•i công cD@ dDng cD
"[u c? =C Hật t# ri6ng dsng "K th&o dui chi ti(t tang %oNi:
Công cD@ dDng cD tNi kho cGa công ty "#$c ph!n %oNi thành các nh?= nh#
*au\
• ;h?= Iảo hộ %ao "ộng
• ;h?= dDng cD
• ;h?= h$p "]ng Ii6n %ai
• ;h?= thi(t I) H<n phòng
• ;h?= H<n phòng phv=:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,U
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
6.1. ChO#/ $f 1T $3(# ! 2V#/:
• Hoá "7n giá tr) gia t<ng Qohu *ố U+Z2_21 ,ppS
• Phi(u nhập kho Qohu U+1 j2S
• Phi(u LuFt kho Qohu *ố U31 j2S
• Các chMng ta khác c? %i6n 'uan QBáo cáo hàng hoá t]n kho ^S
6.6. T%* 1h34# ! 2V#/\
• 2_ +>,\ Công cD@ dDng cD:
• Các tài khoản khác c? %i6n 'uan:
6.=. QQ0 $)"#h h;ch $3(#:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
$ảng 2%2 &' () k4 to.n hàng t)n kho
Zhi chq \
)hi h(ng ng(y
)hi c$*i tháng
+*i chiế$, ki-m t.a
1 Hàng ngày@ c<n cM Hào hoá "7n Z2Z2@ k( toán Hi(t phi(u chi@ %ập phi(u
nhập kho Hà ghi Hào chMng ta ghi *P @ *P chi ti(t 2_ +>,:
1 2a chMng ta ghi *P k( toán Hào *P "<ng kW chMng ta ghi *P@ *P cái 2_ +>,
1 Cuối 'uE@ k( toán tPng h$p *ố %iệu ta *P cái 2_ "K Hào Iảng c!n "ối *ố phát
*inh@ ta Iảng c!n "ối *ố phát *inh Hào các Iáo cáo tài chWnh:
jW dD H[ hNch toán hàng t]n kho tNi công ty
;gày ,.3.3UUO@ công ty =ua + ccp còng „5 "K phDc HD công tác H<n phòng
tNi công ty:
1 C<n cM Hào hoá "7n Z2Z2 QBiKu 3:3:+S@ k( toán Hi(t phi(u chi QBiKu 3:3:3S
Hà %ập phi(u nhập kho QBiKu 3:3:,S:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,3
Phi(u nhập kho@
phi(u LuFt kho ^
ChMng ta ghi *P
SP "<ng kE
chMng ta
ghi *P
SP Cái 2_ +>,
Bảng c!n "ối *ố phát *inh
SP chi ti(t
2_ +>,
Báo cáo tài chWnh
SP tPng
h$p chi ti(t
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 Sau "?@ k( toán ghi Hào chMng ta ghi *P QBiKu 3:3:5S@ *P chi ti(t 2_ +>,
QBiKu 3:3:>S
1 2a chMng ta ghi *P k( toán ghi Hào *P "<ng kW chMng ta ghi *P QBiKu 3:3:4S@
*P cái 2_ +>, QBiKu 3:3:YS@ ta *P chi ti(t 2_ +>, k( toán Hào Iảng tPng h$p chi
ti(t QBiKu 3:3:OS
1 Cuối 'qy k( toán tPng h$p *ố %iệu "K Hào Iảng c!n "ối *ố phát *inh r]i Hào
các Iáo cáo tài chWnh:
1 Cuối tháng hocc cuối 'qy@ k( toán *• %ập Iáo cáo Hật t# hàng hoá t]n kho
QBiKu 3:3:-S:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
07n H) Ián hàng\:Công ty 2;HH Hải oinh
0)a che\ Số 5>1 PhN= H]ng 2hái 1 H]ng Bàng 1 Hải Phòng
Số tài khoản\
0i6n thoNi\ oS2\ U3UU->,4>Y
Hd t6n ng#Ti =ua hàng\ ;guyin Ph#7ng 2huE
26n "7n H)\ Công ty kinh doanh nhà
0)a che\ Số 35 Phan Bội Ch!u
Số tài khoản\
HJnh thMc thanh toán\ 2oct oS\ U3UU+>4YUU+
S22
26n hàng hoá@
d)ch HD
07n H) tWnh Số %#$ng 07n giá 2hành ti[n
„ B C + 3 , ‘ +L 3
Ccp còng „5 cái + ++U:UUU ++U:UUU
Cộng ti[n hàng\ ++U:UUU
2hu( *uFt Z2Z2\ +U V 2i[n thu( Z2Z2\ ++:UUU
2Png cộng ti[n thanh toán +3+:UUU
Số ti[n Hi(t Igng chR\ oột tr<= hai =ốt nghJn "]ng ch€n:.
;g#Ti Ián hàng ;g#Ti =ua hàng 2hG tr#ởng "7n H)
7+L k8; 7+L k8; 7+L k8;
QC`n kiK= tra@ "ối chi(u khi %ập@ nhận@ giao hoá "7nS
G*+Q 6.6.1: H3( 9Z# /*( $)ị /*- $@#/
ImQ j n6 o TT
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,5
HOÁ 7ŒN
GIÁ T‰h GIA TvNG
pi6n 3\ Ziao cho khách hàng
;gày , tháng 3 n<= 3UUO
ohu *ố\ U+ Z2_2 1 ,pp
„p.3UU5B
UU5O5,UU
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị:C•;Z 2w _‚;H Bƒ„;H ;H…
7ị- chl:Số 35 } Phan Bội Ch!u
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
PHIbU CHI ;$\ +>,
Số\ UU+- ;$ \ +,,
<g(y 3 tháng 2 n4m 2556 C?\ +++
Hd Hà t6n\ Ng0y?n PhC'ng Th02
0)a che\ Phòng k( hoNch tài chWnh
pW do chi\ oua "] dsng H<n phòng
pW do chi\ +3+:UUU Qji(t Igng chRS\ oột tr<= hai =#7i =ốt nghJn "]ng ch€n:
_~= th&o U+ chMng ta gốc\ hoá "7n giá tr) gia t<ng:
<g(y 3 tháng 2 n4m 2556
G*(: 9jc KT $3(# $)CU#/ Th, PQ] N/C5* Rp' 'h*TQ N/Cq* #hp#
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
0C nhận "G *ố ti[n Qji(t Igng chRS\ oột tr<= hai =#7i =ốt nghJn "]ng ch€n:
† 2| giá ngoNi tệ\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
† Số ti[n 'uy "Pi\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::
G*+Q 6.6.6. Ph*TQ ch*
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị:C•;Z 2w _‚;H Bƒ„;H ;H…
7ị- chl:Số 35 } Phan Bội Ch!u
ImQ j n1 o VT
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
PHIbU NH•P KHO
<g(y 3 tháng 2 n4m 2556 Số \ UU++
;$ \ +>,
;$ \ +,,
C? \ +++
Hd t6n ng#Ti giao hàng \
2h&o H0 UUO5,UU ngày , tháng 3 n<= 3UUO
;hập tNi kho\ 351 Phan Bội Ch!u
Số
22
26n nhCn hiệu@
'uy cách phv=
chFt Hật t#Q*ản
phv= hàng hoáS
oC *ố 07n
H)
tWnh
Số %#$ng 07n giá 2hành
ti[n
2h&o
chMng
ta
2hực
nhập
„ B C B + 3 , 5
U+ oua ccp còng „5 CC„53 cái + + ++U:UUU ++U:UUU
Cộng ++U:UUU
2Png *ố ti[n Qji(t Igng chRS\ oột tr<= =#Ti nghJn "]ng ch€n:.
;hập@ ngày , tháng 3 n<= 3UUO
N/Cq* Rp' 'h*TQ N/fZ* /*-3 h%#/ Th, 1h3 KT $3(# $)CU#/ G*(: 9jc
7k8, h9 t:n; 7k8, h9 t:n; 7k8, h9 t:n; 7k8, h9 t:n; 7k8, h9
t:n;
G*+Q 6.6.=. Ph*TQ #hp' 1h3
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6- o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: ...nny=.....
Ngày 5 th.ng 2 nAm 200B
2rWch y(u
Số hiệu 2_ Số ti[n
Zhi chq
;$ C?
^: ^ ^ ^
oua công cD@dDng cD +>,
+,,
+++
+++
++U:UUU
++:UUU
^^ ^ ^ ^
Cộng

;gày , tháng 3 n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.6.x. ChO#/ $f /h* N
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6Mo DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ 7vNG KK CHJNG Tu GHI rỔ
Th(#/ 6 #@: 6nnw
ChO#/ $f
D*…# /*4* rj $*^#
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
^ ^ ^ ^
UU>, ,.3 oua ccp còng „5 ++U:UUU
^ ^ ^ ^
2Png cộng
;gày , tháng 3 n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng Ii.m (<c
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n, >?ng @A$;
G*+Q 6.6.y. rN 9@#/ 1A chO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,Y
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
07n H)\ công ty kinh doanh nhà ohu *ố S+U1B;
0)a che\ *ố 35 Phan Bội Ch!u QBan hành th&o 'uy(t ")nh *ố +>.3UU4./01B2c ngày 3U.U,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ CHI TIbT V•T LI|U_ D€NG C€ ‡rẢN PHŽI_ HÀNG H•Aˆ
NAm 200B
T%* 1h34#: 1y=
TW# 1h3: 1h3 $;* j 6x Ph-# G<* ChFQ
TW#_ PQ0 c(ch #/Q0W# R*iQ_ &F$ R*iQ_ c.#/ cV_ 2V#/ cV ‡4# 'h•:_ h%#/ h?-ˆ: c.#/ cV 2V#/ cV
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
ChMng ta Biin giải 2_0Š 07n giá ;hập uFt 2]n Zhi chq
SH ;gày tháng
Sp 22 Sp 22 Sp 22

„ B C B + 3 ,‘+’3 5
>‘+’
5
4 O‘+’4 Y
Số d# "`u kl\ O:>U-:UO-:3>5
Số phát *inh\
::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
UU>
Y U>.U3.3UUO oua 55 Iqt chJ +++ ,UUU 55 +,3:UUU
::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
2Png cộng\ ’ ’ +U4:O3Y:+>U
Số d# cuối kl\ O:4+>:YUO:5U5
G*+Q 6.6.}: rN ch* $*T$ $%* 1h34# 1y=
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ,-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j r11oDN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ 7Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y 25G53G255H của Cộ t.JKng CTC;
GẢNG TỔNG H•P CHI TIbT V•T LI|U_ D€NG C€_ rẢN PHŽI_ HÀNG H•A
T%* 1h34#: 1y=
Th(#/ 6 #@: 6nnw
S22
26n@ 'uy cách
Hật %iệu@ dDng
cD@ *ản phv=@
hàng h?a
Số ti[n
2]n "`u kl ;hập trong kl
uFt
trong kl
2]n cuối kl
„ B + 3 , 5
:::

O:>U-:UO-:3>5

O:4+>:YUO:5U5

j<n phòng
phv=
+,3:UUU

:::
:::
::: ::: ::: :::
Cộng\
O:>U-:UO-:3>5 +U4:O3Y:+>U 1 O:4+>:YUO:5U5

;gày 3Y tháng 3 n<= 3UUO
N/Cq* Rp' KT $3(# $)CU#/
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.6.w: G4#/ $N#/ hD' ch* $*T$ TK 1y=
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 5U
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6c1 o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ CÁI TÀI KHOẢN
2ài khoản\ +>, } Công cD@ dDng cD
2háng 3 n<= 3UUO
QT.ích Fổ cái T 1=3 tháng 2G2556;
C2ZS
Biin giải 2_ ".#
Số phát *inh
Số
hiệu
;2 ;$ C?
Số d# "`u tháng
Số phát *inh trong tháng
UU>, ,.3 oua ccp còng „5 +++ ++U:UUU
Cộng phát *inh trong tháng
Số d# cuối tháng
;gày 3Y tháng 3 n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.6.‚. rN c(* $%* 1h34# 1y=
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
GÁO CÁO V•T T† HÀNG HOÁ T‹N KHO
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 5+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
<g(y 2S tháng 2 n4m 2556
2Ni kho\ kho công ty
rTT IB &p$ $C TW# &p$ $C
7Z# &ị
$A#h
rj
RCD#/
7Z# /*(
Th%#h
$*^#
2_ +>,“công cD dDng cD\
;h?= Iảo hộ %ao "ộng\
+
BH0/B 0~n mc'uy Yj cái

>
+U
O@YUU
>,-@
UUU
;h?= dDng cD\
+
Bo2+3
oáy tWnh +3 *ố Ca*io
2hái pan cái

O
3>
U@UUU
+@O>U@
UUU
;h?= h$p "]ng Ii6n %ai\
+
HB3
Bi6n %ai thu ti[n cho thu6
nhà 'uyKn

1

5@3YU

1
3
B33UU4
Bi6n %ai thu ti[n nhà
„.3UUO *ố
+
UU@UUU

5>,
5>@,UU@
UUU
,
HHB H$p "]ng thu6 nhà 'uyKn

1
+5
3@-5,

1
;h?= thi(t I) H<n phòng\
+
oj2
oáy Hi tWnh
PCCoSS•r„OUUU Iộ

>
O@Y3
+@UUU
,-@+U>@
UUU
3
/2Pp /uNt tr&o Phong pan cái

+
+
4@UUU
+4@
UUU
;h?= H<n phòng phv=\
+
jBC Bqt chJ cái

55

,@UUU
+,3@
UUU
3
C3_ Ccp 3 khoá 0p3 cái

3
+
+@UUU
33@
UUU
,
C>Co Ccp , d!y nhựa >c= cái

1

1

1
5
jCBB Ccp , d!y nhựa >c= chi(c

>U

>@U43
3>,@
+UU
>
CC„53 Ccp còng „5 Q3S cái

+
++
U@UUU
++U@
UUU
4
Cj2 Chuột =áy Hi tWnh cái

+
+O
>@UUU
+O>@
UUU
O
ZBB5 ZiFy copy BB503OU gra=

>U
5
>@UUU
3@3>U@
UUU
Y
jZ„, ZiFy in „, gra=

5
-
Y@UUU
,-3@
UUU
-
jZ„5; ZiFy in „5 ngoNi gra=

3
5
3@UUU
Y5@
UUU
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 53
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
+U
jZB53 ZiFy in B5 %o)a 3 gra=

3
5
3@UUU
4,@
UUU
++
jZo ZiFy =Ti tT

>@UUU

+UU
>UU@
UUU
+3
jZ2„ ZiFy than hộp

3
5
>@UUU
-U@
UUU
+,
Z2_r ZiFy th(p khP rộng th(p

Y

3@UUU
+4@
UUU
+5
jZC Zhi= cài hộp

3-

3@>UU
O3@
>UU
+>
jZB Zhi= dập hộp

O-

5@+UY
,35@
>,3
+4
jZC,U Zhi= gài ,U.5 hộp

1

1

1
+O
jHB H] dán %d

3>

3@5--
43@
5O>
+Y
joBp oáy "Dc %• 0ài poan chi(c

+
,
U@UUU
,U@
UUU
+-
joBZ0 oáy dập ghi= 0ài poan cái

Y
,
Y@UUU
,U5@
UUU
3U
joB oực dán %d

,

>@4Y,
+O@
U5-
3+
PB Phong IJ QgiFy 0McS chi(c

1

1

1
33
jPB Phong IJ QgiFy th#TngS chi(c

+U@3>U

3,5
3@,-Y@
>UU
3,
o0 oực %i6n dán hộp

>
,
U@444
+>,@
,,U
35
SBB SP IJa I?ng 'uyKn

3O
+
+@>UU
,+U@
>UU
3>
S; SP ngang 'uyKn

>
+
Y@UUU
-U@
UUU
34
2oC 2h#9c =6ca cái

,U

>@UUU
+>U@
UUU
G*+Q 6.6.ƒ: G(3 c(3 &p$ $C h%#/ h3( $•# 1h3
=. Kb TOÁN TÀI rẢN Cd 7hNH
0K ti(n hành hoNt "ộng *ản LuFt kinh doanh@ các doanh nghiệp phải c? ngu]n
%ực kinh t( nh#\ *Mc %ao "ộng@ "ối t#$ng %ao "ộng Hà t# %iệu %ao "ộng: tt H[ thTi
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 5,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
gian hRu dDng Hà giá tr) Ian "`u@ ngu]n %ực kinh t( cGa các doanh nghiệp "#$c
chia %à= 3 %oNi@ "? %à\ 2ài *ản ngmn hNn Hà tài *ản dài hNn: tài *ản cố ")nh Q2SC0S
%à Iộ phận chG y(u@ chi(= t| trdng cao trong tPng *ố tài *ản dài hNn@ phản ánh các
ngu]n %ực kinh t( c? giá tr) Ian "`u %9n Hà thTi gian hRu dDng dài:
Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng %à =ột doanh nghiệp ;hà n#9c n6n toàn Iộ
tài *ản cGa công ty h`u h(t "[u "#$c cFp ta ;g!n *ách ;hà n#9c: ;guy6n giá
2SC0 hRu hJnh "#$c cFp ta ;g!n *ách ;hà n#9c Iao g]=\ Ziá tr) còn %Ni tr6n *P
k( toán cGa 2SC0 khi "7n H) nhận "#$c ta ;hà n#9c hocc giá tr) th&o "ánh giá
thực t( cGa hội "]ng giao nhận Hà các chi phW Hận chuyKn@ Iốc d”@ chi phW n!ng
cFp@ %mp "ct@ chNy th8^=à công ty phải chi ra cho "(n thTi "iK= "#a 2SC0 Hào
trang thái *mn *àng *8 dDng:
Ziá tr) hao =òn cGa 2SC0 tNi công ty "#$c áp dDng th&o ph#7ng pháp khFu
hao "#Tng thyng: Cách Lác ")nh nh# *au\
;guy6n giá 2SC0
oMc khFu hao th&o n<= ‘
Số n<= *8 dDng
oMc khFu hao th&o n<=
oMc khFu hao th&o 'uE ‘
5 Q/uES
;guy6n giá 2SC0
oMc khFu hao th&o tháng ‘
Số n<= *8 dDng x+32háng
oMc khFu hao tháng
oMc khFu hao th&o ngày ‘
,U ngày
0K tNo "i[u kiện thuận %$i cho công tác 'uản %E Hà k( toán 2SC0@ công ty "C
thực hiện Hiệc ph!n %oNi 2SC0 th&o hJnh thái IiKu hiện Hà th&o 'uy[n *ở hRu: 0!y
%à 3 cách ph!n %oNi khá phs h$p H9i "cc "iK= *ản LuFt kinh doanh cGa công ty:
x Ph!n %oNi 2SC0 th&o hJnh thMc IiKu hiện g]=\
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 55
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 2SC0 hRu hJnh\ %à nhRng hJnh thái Hật chFt cD thK@ khi tha= gia Hào 'uá trJnh
*ản LuFt kinh doanh thJ Hhn giR nguy6n hJnh thái Hật chFt Ian "`u@ H[ =ct giá tr) I)
hao =òn d`n:
1 2SC0 Hô hJnh\ %à nhRng tài *ản không c? hJnh thái Hật chFt cD thK@ thK hiện
=ột %#$ng giá tr) "#$c "`u t# c? %i6n 'uan trực ti(p "(n nhi[u chu kl *ản LuFt kinh
doanh: 2Ni công ty@ 2SC0 Hô hJnh "#$c IiKu hiện Igng giá tr) 'uy[n *8 dDng "Ft@
ph`n =[= Hi tWnh^
x Ph!n %oNi 2SC0 th&o 'uy[n *ở hRu g]= nhRng tài *ản "#$c =ua *m=@ L!y
dựng^hocc "#$c "#$c tài tài tr$@ cung cFp ta các ngu]n khác Qdo ;g!n *ách ;hà
n#9c@ do Ii(u tcng^S
=.1. ChO#/ $f 1T $3(# ! 2V#/:
• Hoá "7n giá tr) gia t<ng Qohu *ố U+ Z2_21,ppS
• 2h• 2ài *ản cố ")nh Qohu *ố S3,1 B;S
• Bi6n Iản giao nhận 2SC0 Qohu *ố U+ } 2SC0S
• SP tài *ản cố ")nh Qohu *ố S3+ } 2SC0S
• Bi6n Iản kiK= k6 2SC0 Qohu *ố U> } 2SC0S
• Bảng tWnh Hà ph!n IP khFu hao 2SC0 Qohu *ố U4 }2SC0S
• Các chMng ta khác c? %i6n 'uan:
=.6. T%* 1h34# ! 2V#/:
• 2_ 3++\ 2ài *ản cố ")nh hRu hJnh:
• 2_ 3+,\ 2ài *ản cố ")nh Hô hJnh:
• 2_ 3+5\ Hao =òn tài *ản cố ")nh:
• Các 2_ khác c? %i6n 'uan
=.=. QQ0 $)"#h h;ch $3(#:
$ảng 2%5% &' () /0y tr6nh k4 to.n tài 8ản c< (ịnh%
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 5>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Zhi chq \
)hi h(ng ng(y
)hi c$*i tháng
+*i chiế$, ki-m t.a
_hi c? nghiệp HD phát *inh@ k( toán c<n cM Hào hoá "7n giá tr) gia t<ng@ Ii6n
Iản giao nhận ^ k( toán %ập th• tài *ản cố ")nh@ *P tài *ản cố ")nh "K tiện 'uản %E
Hà th&o dui tang %oNi tài *ản:
_( toán c<n cM Hào các nghiệp HD t<ng@ giả= tài *ản cố ")nh "K k( toán ghi
Hào chMng ta ghi *P@ ta chMng ta ghi *P Hào *P "<ng kW chMng ta ghi *P:
C<n cM Hào chMng ta ghi *P@ k( toán ghi Hào *P cái các tài khoản c? %i6n 'uan@
cuối tháng "ối chi(u *P tài *ản cố ")nh Hà Bảng c!n "ối *ố phát *inh:
Cuối 'qy@ k( toán tPng h$p *ố %iệu tr6n *P cái "K Hào Iảng c!n "ối *ố phát *inh
Hà ta Iảng c!n "ối *ố phát *inh Hào các Iáo cáo tài chWnh:
_( toán c<n cM Hào nguy6n giá 2SC0@ *ố n<= *8 dDng "K tWnh toán =Mc khFu
hao cho tang %oNi tài *ản Hà Hào Iảng tWnh khFu hao 2SC0:
jW dD\ H[ k( toán tài *ản cố ")nh tNi LW nghiệp S8a chRa Hà phát triKn nhà %à
"7n H) trực thuộc công ty:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 54
Hoá "7n Z2Z2@
Bi6n Iản giao nhận
^:
ChMng ta ghi *P
SP cái 2_ 3++@ 3+,
Bảng c!n "ối *ố
phát *inh
SP "<ng
kW chMng
ta ghi *P
2h• tài *ản
cố ")nh
Báo cáo tài chWnh
SP tài *ản cố
")nh
Hoá "7n Z2Z2@
Bi6n Iản giao nhận
^:
ChMng ta ghi *P
SP cái 2_ 3++@ 3+,
Bảng c!n "ối *ố
phát *inh
SP "<ng
kW chMng
ta ghi *P
2h• tài *ản
cố ")nh
Báo cáo tài chWnh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
;gày Y. ,. 3UUO\ W nghiệp =ua =ột Iộ =áy Hi tWnh „2 5Y4 0;„ "K phDc HD
Iộ phận 'uản %E doanh nghiệp:
1 C<n cM Hào hoá "7n Z2Z2@ Ii6n Iản giao nhận tài *ản cố ")nh^k( toán %ập
th• tài *ản cố ")nh QBiKu S@ *P tài *ản cố ")nh QBiKu S@ ti(n hành Iàn giao cho Iộ
phận *8 dDng:
1 _( toán c<n cM Hào nghiệp HD "K ghi Hào chMng ta ghi *P QBiKu @ *au "? Hào *P
"<ng kW chMng ta ghi *P QBiKu
1 C<n cM Hào chMng ta ghi *P@ k( toán ghi Hào *P cái 2_ 3++ QBiKu :
1 _( toán tWnh Hà trWch khFu hao th&o 'uy ")nh:
1 Cuối tháng@ k( toán "ối chi(u *ố %iệu tr6n Iảng c!n "ối *ố phát *inh@ ^ H9i *P
tài *ản cố ")nh:
1 Cuối 'qy@ k( toán tPng h$p *ố %iệu "K Hào Iảng c!n "ối *ố phát *inh Hà ta
Iảng c!n "ối *ố phát *inh Hào Iáo cáo tài chWnh:
HOÁ 7ŒN
GIÁ T‰h GIA TvNG
pi6n 3\ Ziao cho khách hàng
;gày Y tháng , n<= 3UUO
ohu *ố\ U+ Z2_2 1 ,pp
„p.3UU5B
UUO5,>U
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 5O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
07n H) Ián hàng\:Công ty 2;HH Hoàng C#Tng
0)a che\ Số +3>1 p#7ng _hánh 2hiện 1 ;gô /uy[n 1 Hải Phòng:
Số tài khoản\
0i6n thoNi\ U,+:,Y4-O4Y oS2\ U+UU>3UYY,
Hd t6n ng#Ti =ua hàng\ ;guyin Ph#7ng 2hoa
26n "7n H)\ Công ty kinh doanh nhà
0)a che\ Số 35 Phan Bội Ch!u
Số tài khoản\
HJnh thMc thanh toán\ 2oct oS2\ U3UU+>4YUU+
S22
26n hàng hoá@
d)ch HD
07n H)
tWnh
Số %#$ng 07n giá 2hành ti[n
„ B C + 3 , ‘ +L 3
oáy j2 „2 5Y4 cái + +-:>43:UUU +-:>43:UUU
Cộng ti[n hàng\ +-:>43:UUU
2hu( *uFt Z2Z2\ +U V 2i[n thu( Z2Z2\ +:->4:3UU
2Png cộng ti[n thanh toán 3+:>+Y:3UU
Số ti[n Hi(t Igng chR\ Hai =#7i =ốt triệu n<= tr<= =#Ti tá= nghJn hai tr<=
"]ng ch€n:.
;g#Ti Ián hàng ;g#Ti =ua hàng 2hG tr#ởng "7n H)
7+L k8; 7+L k8; 7+L k8;
QC`n kiK= tra@ "ối chi(u khi %ập@ nhận@ giao hoá "7nS
G*+Q 6.=.1: H3( 9Z# /*( $)ị /*- $@#/
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 5Y
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
W nghiệp *8a chRa Hà phát triKn nhà ohu *ố U+12SC0
0)a che\ *ố > Hai Bà 2r#ng
GI‘N GẢN GIAO NH•N TrC7
;gày 3Y tháng U3 n<= 3UUO
C4n cứ N(o E+ F* 1SHT ng(y 1HG12G1UUS của CTC N! NiQc b(n giao TVC+:
G-# /*-3 #hp# TrC7 /•::
•ng\ Phan H]ng /u!n 1 ChMc HD\ ;h!n Hi6n kf thuật công ty 2;HH „n Phát@ "Ni diện I6n giao
•ng\ 2r`n j<n Hải 1 ChMc HD\ ;h!n Hi6n 'uản tr) =Nng @ "Ni diện I6n nhận
7ị- 9*+: /*-3 #hp#\ W nghiệp *8a chRa Hà phát triKn nhà *ố > Hai Bà 2r#ng@ Hải Phòng
ác nhận Hiệc giao nhận 2SC0 nh# *au\
rT
T
TW# _1S
h*iQ_:B
TrC7
rj h*iQ
TrC7
NC’c
4#
XQk$
N@:
4#
XQk$
N@:
9C- &%3
! 2V#/
C.#/
Qk$
N/Q0W# /*( TrC7 H-3 :5# TrC7
G*( :Q-
CC’c
'hA &p#
chQ0+#
CQ’c 'hA
ch;0 $h!
N/Q0W# /*(
TrC7
Tl Ri
h-3
:5#
rj h-3
:5# 9B
$)Ach
T%* R*iQ 1“
$hQp$ 1”:
$h[3
„ B C B 1 6 = x y } w ‚ ƒ •
+ P2 1 U+ ,350H
;hật
Bản
3:UU4 3:UUO

+Y:UYU:UUU

+Y:UYU:UUU


C<#/: 1‚.n‚n.nnn 1‚.n‚n.nnn
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 5-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
BDng cD phD tsng k~= th&o
rTT TW# 2V#/ cV 7Z# &ị $A#h
rj
RCD#/
G*( $)ị
A G C 1 6Th, $)CU#/ 9Z# &ị
KT $3(#
$)CU#/ N/Cq* #hp# N/Cq* /*-3
G*+Q 6.=.6. G*W# M4# /*-3 #hp# $%* 4# cj 9ị#h
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >U
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
`A #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h% ohu *ố S3,1 B;
rj y H-* G% T)C#/o H4* Ph5#/ QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.U,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
TH– TÀI rẢN Cd 7hNH
Số\ UU-
;gày Y tháng , n<= 3UUO
C<n cM Hào Ii6n Iản giao nhận ngày Y tháng , n<= 3UUO
26n@ kE hiệu@ 'uy cách 2SC0\ oáy Hi tWnh@ kE hiệu 2Bj„
;#9c *ản LuFt\ 2hái pan: ;<= *ản LuFt\ 3UU4
Bộ phận 'uản %E *8 dDng \ Phòng k( toán: ;<= *8 dDng\ 3UUO
Công *uFt Qdiện tWch thi(t k(S\^^^^^^^::
0Jnh che *8 dDng 2SC0 ngày^ tháng^ n<=^
pE do "Jnh che\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Số
hiệu
C2
;guy6n giá 2SC0 Ziá tr) hao =òn 2SC0
;gày@
tháng Biin giải ;guy6n giá ;<=
Ziá tr)
hao =òn
Cộng
d]n
„ B C + 3 , 5
UU- Y.,.3UUO oua =áy Hi tWnh „2 5Y4 0;„ +-:>43:UUU 3UUO

BDng cD@ phD tsng k~= th&o\
S22 26n@ 'uy cách phD tsng 07n H) tWnh Số %#$ng 07n giá
Zhi giả= 2SC0 chMng ta *ố ^ ngày^ tháng ^ n<= ^
pE do giả=\ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::
;gày Y tháng , n<= 3UUO
;g#Ti %ập _( toán tr#ởng Ziá= "ốc
7k8,h9 t:n; 7k8, h9 t:n; 7k8,h9 t:n;


G*+Q 6.=.=. Th— $%* 4# cj 9ị#h
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
`A #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h% ohu *ố S3+1 B;
rj y H-* G% T)C#/o H4* Ph5#/ QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.U,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ TÀI rẢN Cd 7hNH
;<= 3UUO
poNi tài *ản\ 2ài *ản cố ")nh hRu hJnh
07n H) tWnh\ jiệt ;a= "]ng
S
2
2
ZH‚ 2–;Z 2…‚ Sˆ; C— 0˜;H _H™A H„ƒ 2SC0 ZH‚ Z‚ˆo 2SC0
chMng ta 26n@
00
2S
C0
;#9c
*ản
LuFt
;<=
"#a
Hào
SB
SH
2S
C0
;guy6n giá
2SC0
_hFu hao _H02"(n
khi giả=
2SC0
chMng ta pE
do
giả=
SH ;2 2|
%ệ
_H
oMc
khFu
hao
Số
hiệu
;gày
tháng
„ B C B • Z H + 3 , 5 ‚ _ p
> UU- Y., oj2 2p 3UUO j„ +-:>43:UUU
Cộng
Số này c? ^ trang@ "ánh *ố ta trang U+ "(n trang ^^^^^^^^^^^^:
;gày =ở *P\^^^^^^^:

;gày tháng n<= 3UUO
;g#Ti %ập _( toán tr#ởng Ziá= "ốc
7k8,h9 t:n; 7k8, h9 t:n; 7k8,h9 t:n;
G*+Q 6.=.x. rN $%* 4# cj 9ị#h
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
`A #/h*i' !- ch>- 'h($ $)*+# #h%
rj y H-* G% T)C#/ o H4* Ph5#/
ImQ j rn6- o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: ...n11n.....
Ngày J th.ng 5 nAm 200B
T)Ach 0TQ
rj h*iQ TK rj $*^#
Gh* chŠ
ND C?
^: ^ ^ ^
oua =áy Hi tWnh „2 5Y4
0;„
3++
+,,
+++
+++
+-:>43:UUU
+:->4:3UU
^^ ^ ^ ^
Cộng

;gày Y tháng , n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.=.y. ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
`A #/h*i' !- ch>- 'h($ $)*+# #h%
rj y H-* G% T)C#/ ˜ H4* Ph5#/
ImQ j rn6Mo DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ 7vNG KK CHJNG Tu GHI rỔ
Th(#/ = #@: 6nnw
ChO#/ $f
D*…# /*4* rj $*^#
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
^ ^ ^ ^
U++U Y., oua =áy HW tWnh „2 5Y4 0;„ 3+:>+Y:3UU
^ ^ ^ ^
2Png cộng
;gày Y tháng , n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng Ii.m (<c
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n, >?ng @A$;
G*+Q 6.=.}. rN 9@#/ 1A chO#/ $f /h* N
`A #/h*i' !- ch>- 'h($ $)*+# #h%
rj y H-* G% T)C#/ o H4* Ph5#/
ImQ j rn6c1 o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rỔ CÁI TÀI KHOẢN
2ài khoản\ 3++ } 2ài *ản cố ")nh
2háng , n<= 3UUO
QT.ích Fổ cái T 211 tháng 3G2556;
CTGr
D*…# /*4* TK 9zC
rj 'h($ *#h
rj
h*iQ
NT ND C?
Số d# "`u tháng
Số phát *inh trong tháng
U++U Y., oua =áy Hi tWnh „2 5Y4 +++ +-:>43:UUU
Cộng phát *inh trong tháng
Số d# cuối tháng
;gày ,+ tháng , n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.=.w. rN c(* $%* 1h34# 611
x Tính N( Wh'n bổ khA$ hao TVC+:
Hàng tháng k( toán phải tWnh Hà ph!n IP khFu hao cho tài *ản cố ")nh "C =ua ở
tr6n Hà *au "!y %à *ố %iệu "#$c trWch dhn ta Bảng tWnh khFu hao 2SC0 'qy ‚.3UUO@
Bảng ph!n IP khFu hao 2SC0 tháng ,. 3UUO cGa W nghiệp *8a chRa Hà phát triKn
nhà:
`A #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
rj y H-* G% T)C#/ o H4* Ph5#/
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
GẢNG T™NH KHgU HAO TrC7
QQS I z 6nnw
T
T
IB
Tr
TW# TrC7
N/%0 9C-
&%3 rD
Thq*
h;# rD
N/Q0W# /*(
KhkQ h-3
1 $h(#/
KhkQ h-3
#@:
G*( $)ị c5#
R;*
+ P2+
oáy "i[u
hoà
;ationa%
>.+
> +Y:UYU:UUU ,U+,,,:, ,4+>--- +5:545:UU+
3 2B‚
oáy in
paS&t 4P
3O.+
> ++:5O5:UUU +-+3,,:, 33-5YUU -:+O-:3UU
, 2BP
oáy
photocopy
Shap
++.3
> 5,:++>:UUU O+Y>Y,:, O-U55+O ,>:3+U:>Y,
5 2Bj
oáy j2
B‚Z‚2„p
3U.3 > +O:4UU:UUU 3-,,,,:, ,33444O +5:,O,:,,,
y TGVA
I(0 VT
AT x‚}
7NA
1nz= y 1ƒ.y}6.nnn =6}n==.= =6}n=== 1}.=n1.}}w
4 2B‚p
oáy in
paS&t>UU„
3Y., > 3>:>55:UUU 53>O,,:, 53>O,,, 3+:3Y4:44O
;gày ,+ tháng , n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.=.‚. G4#/ $A#h 1hkQ h-3 TrC7
7Z# &ị: `A #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
GẢNG PHtN GỔ KHgU HAO TrC7
Th(#/ n= #@: 6nnw
7 T.ích @Bn F* XiQ$;
rTT Chl $*WQ Thq* NZ* ! 2V#/ TK }x6
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
/*-#
!
2V#/
NG TrC7
rj 1hkQ
h-3
‚ Số khFu hao "C trWch tháng tr#9c
‚‚ Số khFu hao t<ng tháng này xy.1n}.nnn wy1.w}} wy1.w}}
+ oáy "i[u hòa ;ationa% > +-:>43:UUU ,34:U,, ,34:U,,
3 oáy in paS&t 4P > 3>:>55:UUU 53>:O,, 53>:O,,
‚‚‚ Số khFu hao giả= tháng này n n n
‚j Số khFu hao phải trWch tháng này
wy1.w}} wy1.w}}

;gày ,+ tháng , n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n
G*+Q 6.=.ƒ. G4#/ 'hF# MN 1hkQ h-3
`A #/h*i' !- ch>- 'h($ $)*+# #h%
rj y H-* G% T)C#/ o H4* Ph5#/
ImQ j rn6- o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: ...n1x‚.....
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Ngày 51 th.ng 5 nAm 200B
T)Ach 0TQ
rj h*iQ TK rj $*^#
Gh* chŠ
ND C?
^: ^ ^ ^
2rWch khFu hao =áy Hi
tWnh „2 5Y4 0;„
453 3+5 ,34:U,,
^^ ^ ^ ^
Cộng

;gày ,+ tháng , n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.=.1n. ChO#/ $f /h* N
`A #/h*i' !- ch>- 'h($ $)*+# #h%
rj y H-* G% T)C#/ ˜ H4* Ph5#/
ImQ j rn6Mo DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ 7vNG KK CHJNG Tu GHI rỔ
Th(#/ = #@: 6nnw
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >Y
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
ChO#/ $f
D*…# /*4* rj $*^#
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
^ ^ ^ ^
U+5Y ,+., 2rWch khFu hao =áy HW tWnh „2 5Y4 0;„ ,34:U,,
^ ^ ^ ^
2Png cộng
;gày ,+ tháng , n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng Ii.m (<c
78, h9 t:n; 7 8, h9 t:n; 78, h9 t:n, >?ng @A$;
G*+Q 6.=.11. rN 9@#/ 1A chO#/ $f /h* N
`A #/h*i' !- ch>- 'h($ $)*+# #h%
rj y H-* G% T)C#/ o H4* Ph5#/
ImQ j rn6c1 o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ CÁI TÀI KHOẢN
2ài khoản\ 3+5 } Hao =òn tài *ản cố ")nh
2háng , n<= 3UUO
QT.ích Fổ cái T 21T tháng 3G2556;
CTGr D*…# /*4* TK rj 'h($ *#h
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang >-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
9zC
rj
h*iQ
NT ND C?
Số d# "`u tháng
Số phát *inh trong tháng
U+5Y ,+., 2rWch khFu hao =áy Hi tWnh
„2 5Y4 0;„
453 ,34:U,,
Cộng phát *inh trong tháng
Số d# cuối tháng
;gày ,+ tháng , n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.=.16. rN c(* $%* 1h34# 61x
x. Kb TOÁN TIỀN L†ŒNG VÀ CÁC KHOẢN T‰™CH TH•O L†ŒNG.
x _hái 'uát H[ ti[n %#7ng Hà các khoản trWch th&o %#7ng\
- Ti!n XJMng\ %à IiKu hiện Igng ti[n cGa Iộ phận *ản phả= LC hội =à ng#Ti %ao
"ộng "#$c h#ởng "K Is "mp nhRng hao phW %ao "ộng "C Iš ra trong 'uá trJnh *ản
LuFt nhg= tái *ản LuFt *Mc %ao "ộng:
2P chMc tốt công tác hNch toán %ao "ộng ti[n %#7ng giqp cho doanh nghiệp 'uản
%E tốt 'uf ti[n %#7ng@ "ả= Iảo Hiệc trả %#7ng Hà tr$ cFp Iảo hiK= LC hội QBHHS
"qng nguy6n tmc@ "qng ch( "ộ@ thqc "vy ng#Ti %ao "ộng hoàn thành nhiệ= HD "#$c
giao:
1 Các kho0n t.ích thDo XJMng\ Iao g]= Bảo hiK= LC hội@ Bảo hiK= y t( Hà kinh
phW công "oàn:
†S Bảo hiK= LC hội QBHHS\ %à *ố ti[n "#$c trWch "K trả cho ng#Ti %ao "ộng
khi hd H[ h#u@ "au ố=@ t8 tuFt@ :::
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 4U
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
C<n cM "K tWnh Hà trWch BHH %à\
2i[n %#7ng c7 Iản Q%#7ng tối thiKuS ’ hệ *ố ti[n %#7ng ’3UV
trong "? doanh nghiệp tWnh +>V chi phW *ản LuFt kinh doanh trong kl Hà khFu ta
>V Hào %#7ng cGa ng#Ti %ao "ộng:
†S Bảo hiK= y t( QBHw2S\ %à *ố ti[n doanh nghiệp phải trWch Hà trả cho ng#Ti
%ao "ộng khi hd ố= "au@ thai *ản@ :::
C<n cM "K tWnh Hà trWch BHw2 %à\
2i[n %#7ng c7 Iản Q%#7ng tối thiKuS ’ hệ *ố ti[n %#7ng ’,V
trong "? doanh nghiệp tWnh 3V Hào chi phW *ản LuFt kinh doanh trong kl Hà khFu
tra +V Hào %#7ng cGa ng#Ti %ao "ộng:
†S _inh phW công "oàn Q_PC0S\ "#$c trWch nhg= =Dc "Wch phDc HD cho các
hoNt "ộng H[ công "oàn trong doanh nghiệp@
C<n cM "K tWnh Hà trWch _PC0 %à\
2i[n %#7ng thực t( phải trả cho ng#Ti %ao "ộng ’ 3V
doanh nghiệp tWnh 3V này Hào chi phW *ản LuFt kinh doanh trong kl:
;h# Hậy@ các khoản trWch th&o %#7ng chi(= 3>V tPng 'uf %#7ng@ trong "? doanh
nghiệp ch)u +-V Hà tWnh Hào chi phW *ản LuFt kinh doanh trong kl còn %Ni 4V "#$c
tWnh Hào %#7ng cGa công nh!n Hi6n:
I 1hY cAW\ %à khoản ti[n doanh nghiệp trả th6= cho ng#Ti %ao "ộng khi hd %à=
Hiệc trong nhRng "i[u kiện "cc Iiệt@ HW dD "i[u kiện H[ =ôi tr#Tng %à= Hiệc@ "i[u
kiện H[ không gian@ "i[u kiện H[ thTi gian@ :::
2h&o "i[u 5 tNi 2hông t# %i6n Iộ *ố 3U.CB122 ngày U3 tháng U4 n<= +--, cGa
%i6n Iộ %ao "ộng th#7ng Iinh Hà LC hội thJ c? O %oNi phD cFp\
• PhD cFp khu Hực\ áp dDng H9i nhRng n7i La Lôi@ h•o %ánh@ kh? kh<n@ "i[u
kiện khW hậu khmc nghiệt: Hệ *ố phD cFp %à U:+@ U:3@ U:,@ U:5@ U:>@ U:4@ U:O Hà +:U *o
H9i =Mc %#7ng tối thiKu:
• PhD cFp "ộc hNi@ nguy hiK= ch#a Lác ")nh trong =Mc %#7ng:
• PhD cFp trách nhiệ= hocc phải ki6= nhiệ= công tác 'Gn %E hocc thuộc
chMc HD %Cnh "No:
• PhD cFp %à= "6= áp dDng H9i công nh!n Hi6n chMc %à= Hiệc cả ca Ia:
• PhD cFp thu hqt %ao "ộng áp dDng H9i cán Iộ công nh!n Hi6n chMc %à=
Hiệc ở nhRng Hsng kinh t( =9i@ các "ảo La "Ft %i[n c? "i[u kiện *inh hoNt "cc Iiệt
kh? kh<n@ ch#a L!y dựng c7 *ở hN t`ng:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 4+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
• PhD cFp %#u "ộng áp dDng H9i nhRng cán Iộ công nh!n Hi6n phải th#Tng
Luy6n thay "Pi ")a "iK=@ ch• ở:
I Ti!n thJKng\ %à khoản ti[n ng#Ti %ao "ộng "#$c trả th6= nhg= 'uán triệt
nguy6n tmc ph!n phối th&o %ao "ộng gmn H9i hiệu 'uả *ản LuFt kinh doanh:
Ph!n %oNi ti[n th#ởng\
• 2i[n th#ởng th#Tng Luy6n\ %à khoản ti[n th#ởng trả csng H9i ti[n %#7ng
hàng tháng Hà "#$c coi nh# + khoản ti[n %#7ng t<ng th6= khi ng#Ti %ao "ộng %à=
ra nhi[u *ản phv=@ chFt %#$ng %ao "ộng tốt@ hoàn thành *9= k( hoNch %ao "ộng@ ti(t
kiệ= Hật t#@ phát =inh *áng ki(n@ :::
• 2i[n th#ởng ")nh kl\ %à khoản ti[n th#ởng *au các kl thi "ua hocc ng#Ti
%ao "ộng c? thành tWch "cc Iiệt:
x 2P chMc công tác k( toán ti[n %#7ng Hà các khoản trWch th&o %#7ng\
x.1. ChO#/ $f ! 2V#/:
• Bảng chF= công Qohu *ố U+a } p02pS
• Bảng thanh toán %#7ng Qohu *ố U3 } p02pS
• Bảng k6 trWch nộp các khoản trWch th&o %#7ng Qohu *ố +U } p02pS
• Bảng ph!n IP ti[n %#7ng Hà BHH Qohu *ố ++ } p02pS
x.6. T%* 1h34# ! 2V#/\
• 2_ ,,5\ Phải trả công nh!n Hi6n
• 2_ ,,Y\ Các khoản phải trả@ phải nộp khác
• Các tài khoản khác c? %i6n 'uan:
x.=. QQ0 $)"#h h;ch $3(# $*^# RCZ#/ &% c(c 1h34# $)Ach $h[3 RCZ#/:
$ảng 2%K: &' () k4 to.n 1C'ng ;à c.c khoản trLch thMo 1C'ng
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 43
Bảng chF=
công@ Iảng
thanh toán
%#7ng@ :::
Bảng tPng h$p
chi ti(t
ChMng ta ghi *P
Bảng ph!n IP
%#7ng Hà BHH
Bảng c!n "ối *ố
phát *inh
SP cái
SP chi ti(t
Báo cáo tài chWnh
SP "<ng kE
chMng ta ghi
*P
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Zhi chq \
)hi h(ng ng(y
)hi c$*i tháng
+*i chiế$, ki-m t.a
C<n cM Hào các chMng ta hNch toán %ao "ộng@ các khoản phải trả công nh!n
Hi6n@ k( toán %ập Iảng thanh toán %#7ng:
Hàng tháng c<n cM Hào Iảng chF= công@ Iảng thanh toán %#7ng@ k( toán Hào
Iảng ph!n IP %#7ng Hà Iảo hiK= LC hội:
C<n cM Hào Iảng ph!n IP %#7ng@ Iảo hiK= LC hội k( toán Hào chMng ta ghi *P@
*P chi ti(t@ ta chMng ta ghi *P k( toán Hào *P "<ng kW chMng ta ghi *P@ *P cái các tài
khoản %i6n 'uan:
C<n cM Hào *P chi ti(t k( toán Hào Iảng tPng h$p chi ti(t "K cuối tháng "ối
chi(u H9i Iảng c!n "ối *ố phát *inh:
Cuối 'qy@ k( toán tPng h$p *ố %iệu ta *P cái Hà các chMng ta khác@ k( toán Hào
Iảng c!n "ối *ố phát *inh@ ta Iảng c!n "ối *ố phát *inh "K Hào các Iáo cáo tài
chWnh:
x Cách tWnh %#7ng\
p#7ng phải trả cho cán Iộ công nh!n Hi6n "#$c ti(n hành hàng tháng dựa tr6n
c7 *ở các chMng ta hNch toán %ao "ộng Hà các chWnh *ách@ ch( "ộ H[ ti[n %#7ng =à
;hà n#9c "C Ian hành:
2i[n %#7ng Hà các khoản trWch th&o %#7ng cGa khối H<n phòng Hà LW nghiệp 'uản
%E nhà "[u "#$c hNch toán Hào 2_ 453 } Chi phW 'uản %E doanh nghiệp
Công ty kinh doanh nhà "ang áp dDng 3 hJnh thMc trả %#7ng\
1 HJnh thMc trả %#7ng thM +\ trả %#7ng th&o thTi gian@ áp dDng "ối H9i các cán
Iộ công nh!n Hi6n ở phòng Ian công ty:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 4,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 HJnh thMc trả %#7ng thM 3\ trả %#7ng khoán@ áp dDng "ối H9i các cán Iộ 'uản
%E Hà nh!n Hi6n thu ti[n cho thu6 nhà thuộc LW nghiệp 'uản %E nhà:
0ối H9i , LW nghiệp trực thuộc còn %Ni QLW nghiệp khảo *át thi(t k(@ LW nghiệp *8a
chRa Hà phát triKn nhà@ LW nghiệp kinh doanh phát triKn nhàS@ áp dDng hJnh thMc trả
%#7ng khoán *ản phv= th&o "7n giá L!y dựng c7 Iản cGa ;hà n#9c:
Bo "i[u kiện thTi gian c? hNn@ *au "!y &= Lin trJnh Iày công tác k( toán ti[n %#7ng
Hà các khoản trWch th&o %#7ng tNi H<n phòng công ty Hà LW nghiệp 'uản %E nhà:
Z. /ình thức t.0 XJMng thDo th[i gian:
Hàng tháng@ các Ian nghiệp HD thuộc khối H<n phòng phải %ập Iảng chF= công
nhg= th&o dui *ố ngày %à= Hiệc@ *ố ngày nghe Hiệc "K c? c<n cM tWnh %#7ng: Bảng
này do tr#ởng phòng chF= công chF= Hào cuối =•i ngày cho tang ng#Ti Igng
cách ghi ngày t#7ng Mng trong các cột ta ngày "`u tháng "(n ngày cuối tháng:
Cuối tháng@ ng#Ti chF= công Hà phD trách Iộ phận Hào Iảng chF= công@ *au "?
chuyKn Iảng chF= công Hà các chMng ta c? %i6n 'uan H[ phòng tP chMc kiK= tra
"ối chi(u@ c<n cM Hào Iảng chF= công cGa tang ng#Ti "K 'uy ra *ố ngày công "K
tWnh %#7ng Hà BHH th&o tang %oNi t#7ng Mng:
• p#7ng cFp Iậc cGa cán Iộ công nh!n Hi6n ‘ =Mc %#7ng tối thiKu do nhà
n#9c 'uy ")nh
×
hệ *ố %#7ng cFp Iậc:
• p#7ng thTi gian ‘ Q%#7ng cFp Iậc.*ố ngày công th&o ch( "ộS
×
*ố ngày
công %à= Hiệc thực t(:
Các khoản phD cFp trả cho cán Iộ công nh!n Hi6n g]=\ phD cFp chMc HD@ phD
cFp trách nhi6=@ phD cFp %à= th6= giT@ phD cFp %#u "ộng:
PhD cFp ‘ hệ *ố phD cFp ’ =Mc ti[n %#7ng tối thiKu do nhà n#9c 'uy ")nh
Q5>U:UUUS
0ối H9i Ian %Cnh "No công ty thJ hệ *ố phD cFp "C c? *€n trong hệ *ố %#7ng cFp
Iậc:
jậy *ố ti[n %#7ng thực t( =à cán Iộ công nh!n Hi6n nhận "#$c %à\
p#7ng thực t( ‘ Q%#7ng c7 Iản.33S ’ *ố ngày %à= Hiệc thực t( † phD cFp † thu
nhập ngoài %#7ng † các khoản khác:
jW dD\ tháng U+ n<= 3UUO@ c<n cM Hào Iảng chF= công csng các chMng ta khác c?
%i6n 'uan@ tWnh %#7ng thực t( cGa ch) _6 2h) ;hàn Q c<n cM th&o Iảng chF= công
IiKu 3:5:+S
1 Hệ *ố %#7ng %à 3:4>
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 45
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 p#7ng tối thiKu do nhà n#9c 'uy ")nh %à 5>U:UUU "]ng
1 Số ngày %à= Hiệc thực t( %à 3+ ngày
1 2Png *ố ngày công th&o ch( "ộ trong tháng %à 33 ngày:
 p#7ng thTi gian ‘ Q5>U:UUU
×
3:4>S . 33
×
3+ ‘ +:+,Y:3-4 "]ng:
Ch) ;hàn %à nh!n Hi6n n6n không "#$c h#ởng th6= phD cFp chMc HD: jậy %#7ng
thực t( ch) _6 2h) ;hàn "#$c h#ởng %à +:+,Y:3-4 "]ng:
;hRng ng#Ti còn %Ni tWnh t#7ng tự:
Z. /ình thức t.0 XJMng khoán:
Ph#7ng pháp khoán thu "#$c tWnh tr6n 3 ti6u thMc\ doanh thu thu "#$c Hà *ố
tháng thu "#$c:
p#7ng khoán cGa cán Iộ 'uản %E Hà nh!n Hi6n thu ti[n cho thu6 nhà "[u "#$c
tWnh Igng công thMc\
p#7ng khoán ‘ %#7ng khoán th&o doanh thu † %#7ng khoán th&o *ố tháng thu:
2rong "?\
p#7ng khoán th&o doanh thu ‘ "7n giá khoán th&o doanh thu ’ doanh thu thu
"#$c:
p#7ng khoán th&o *ố tháng thu ‘ "7n giá khoán th&o tháng thu ’ *ố tháng thu
"#$c:
 07n giá khoán th&o doanh thu ‘ Qti[n %#7ng th&o khu Hực
×
3UVS .
doanh thu IJnh 'u!n:
 07n giá khoán th&o tháng thu ‘ Qti[n %#7ng th&o khu Hực ’ YUVS . *ố
tháng thu:
2rong tr#Tng h$p nh!n Hi6n H#$t +V doanh thu thJ "#$c cộng th6= >V %#7ng
doanh thu@ n(u hDt +V doanh thu thJ I) tra >V %#7ng doanh thu: 2P hocc Ian H#$t
+V doanh thu thJ cán Iộ 'uản %E "#$c cộng th6= 3V %#7ng doanh thu@ n(u hDt +V
doanh thu thJ cán Iộ 'uản %E I) tra 3V %#7ng doanh thu
Công thMc tWnh %#7ng H#$t doanh thu cGa cán Iộ 'uản %E \
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 4>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
2i[n %#7ng H#$t doanh thu ‘ ›Qdoanh thu thực t(.doanh thu k( hoNchS
×
+UUV 1
+UUVœ
×
%#7ng khoán thu th&o doanh thu
×
3V
Công thMc tWnh %#7ng H#$t doanh thu cGa công nh!n Hi6n\
2i[n %#7ng H#$t doanh thu ‘ ›Qdoanh thu thực t(.doanh thu k( hoNchS
×
+UUV 1
+UUVœ
×
%#7ng khoán thu th&o doanh thu
×
>V
jW dD\ cô jang %à nh!n Hi6n ở tP oáy t7 1 pNc ji6n Q 2h&o Iảng thanh toán %#7ng
khoán thu tháng + n<= 3UUO1 IiKu 3:5:,S
1 p#7ng khoán th&o tháng thu ‘ 54,
×
+:5>, ‘ 4O3:O,-
1 p#7ng khoán th&o doanh thu ‘ Y:>>,:4UU
×
U:UUYO3 ‘ O5:>YO
1 2i[n %#7ng hDt doanh thu‘ ›QY:>>,:4UU\ +3:-UU:UUUS
×
+UUV 1 +UUVœ
×

O5:>YO
×
>V ‘ 1 +3>:4>5
 2i[n %#7ng th&o doanh thu ‘ O5:>YO } +3>:4>5 ‘ 1 >+:U44
Cô jang %à nh!n Hi6n n6n không "#$c h#ởng phD cFp trách nhiệ=@ Hậy tPng *ố
%#7ng cô jang thực %knh trong tháng U+ n<= 3UUO%à\
4O3:O,- } >+:U44 ‘ 43+:4O,
x Cách tWnh tr$ cFp BHH\
2Ft cả cán Iộ công nh!n Hi6n trong công ty kK cả nhRng ng#Ti %à= th&o h$p
"]ng không Lác ")nh thTi hNn hocc c? Lác ")nh thTi hNn ta + n<= "(n , n<= "[u
"#$c h#ởng các ch( "ộ ti[n %#7ng Hà tr$ cFp BHH:
Các khoản tr$ cFp BHH th&o ch( "ộ Iao g]= tr$ cFp ố= "au@ thai *ản@ tai nNn
%ao "ộng@ Iệnh ngh[ nghiệp: h#u trW@ t8 tuFt@ :::
2hTi gian "K tWnh tr$ cFp ố= "au@ thai *ản %à tPng *ố thTi gian %à= Hiệc c? "?ng
BHH tr#9c khi nghe ố= @nghe *inh con: 2r#Tng h$p thTi gian "?ng BHH I)
ngmt 'uCng thJ "#$c tWnh d]n:
_hi nghe ố= "au@ thai *ản@ tai nNn %ao "ộng@ phải c? giFy chMng nhận cGa Iác *f@
thG tr#ởng "7n H)@ ng#Ti %ao "ộng "#$c h#ởng O>V %#7ng c7 Iản trong thTi gian
nghe:
oMc tr$ cFp + ngày ‘ ›hệ *ố QcFp Iậc † phD cFpS
×
5>U:UUUœ .33 ngày
×
O>V
Riªng nghØ sinh con thJ ng#Ti %ao "ộng ®îc hëng 100% l¬ng c¬
b¶n.
oMc tr$ cFp + ngày ‘ ›hệ *ố QcFp Iậc † phD cFpS
×
5>U:UUUœ .33 ngày
×
+UUV
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 44
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Các tr#Tng h$p nghe h#ởng BHH phải c? các chMng ta h$p %ệ k~= th&o: Các
chMng ta này %à c<n cM h$p %ệ "K %ập Iảng thanh toán BHH cho cán Iộ công nh!n
Hi6n trong công ty:
jW dD\ H[ k( toán ti[n %#7ng Hà các khoản trWch th&o %#7ng tNi công ty
2rong tháng +.3UUO anh Bsi ;a= „nh nghe ố=:
C<n cM Hào giFy chMng nhận nghe Hiệc h#ởng BHH Hà ch( "ộ do nhà n#9c 'uy
")nh@ k( toán tWnh tr$ cFp BHH cho tr#Tng h$p anh Bsi ;a= „nh nh# *au\
oMc tr$ cFp + ngày ‘ ›Q+:Y
×
5>U:UUUS.33œ
×
O>V ‘ 3O:4+5"
oMc tr$ cFp cGa 5 ngày %à\ 3O:4+5
×
5 ‘ ++U:5>4"
Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hî ng!" nghØ #! t$î c% &'(' cho to!n
C)ng t" #!o Bảng danh *ách ng#Ti %ao "ộng h#ởng BHH:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 4O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j n1 ˜ L7TL
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ 7Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ \ CTC ng(y 25G3G255H của
Cộ t.JKng CTC;
GẢNG CHgI CÔNG
Th(#/ n1 #@: 6nnw
rTT Hš &% $W#
Ck' Mpc RCZ#/
h38c chOc &V
N/%0 $)3#/ $h(#/ QQ0 )- c.#/
1 6 = ... =1
HCU#/
RCZ#/ rP
HCU#/ RCZ#/
TG
HCU#/
GH`H
+ 0]ng u!n 2hông 5:3 ’ ’ ’ ’ ’ 33
3 2r`n 2h) w(n ,:Y- ’ ’ ’ ’ ’ 33
, p6 j<n Huy6n ,:Y- p ’ ’ ’ ’ 3+
5 _6 2h) ;hàn 3:4> ’ ’ ’ ’ p 3+
> jX 2h) 2hanh ,:Y- ’ ’ ’ ’ p 3+
4 0oàn pan H#7ng 3:4> p ’ ’ ’ ’ 3+
O ;guyin Phq S7n ,:Y- ’ ’ ’ ’ ’ 33
Y ;guyin 2h) ƒanh ,:Y- ’ ’ ’ ’ ’ 33
- Bsi ;a= „nh +:Y p p p ’ p +Y 5
C<#/: 1ƒn x
;g#Ti duyệt PhD trách Iộ phận ;g#Ti chF= công
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.x.1. G4#/ chk: c.#/
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 4Y
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Xí nghiệp QLKD nhà
Ban cơ quan
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG
Tháng 1 năm 2007
STT Họ và tên
Hệ số
lương
Tổng lương
Các khoản
trách nhiệm
Tổng cộng
Các khoản khấu tr
Th!c l"nh
k# $$
%&
nh'n
T(m )ng k# $ *+
,h-h.,h/t Số ti0n %& nh'n
1 !ng Xu"n Th#ng $%& 1'()*'*** 1+,'*** &'*&,'*** 1'-**'*** 1&1',** +*+',**
& T./n Th0 12n +%() 1'3,*',** 1+,'*** 1'((,',** 1'+**'*** 11+'1+* $3&'+3*
+ L4 56n Hu74n +%() 1'-3*')+& $,'*** 1'31,')+& 1'+**'*** 1*&'),- +1&')3-
$ K4 Th0 Nhàn &%-, 1'1+('&), $,'*** 1'1(+'&), 3**'*** 3*'))( $1&'&)(
, 58 Th0 Thanh +%() 1'-3*')+& $,'*** 1'31,')+& 1'+**'*** 1*&'),- +1&')3-
- 9àn Lan H:ơng &%-, 1'1+('&), 1'1+('&), 3**'*** -('&)( +-)'))(
3 Ngu7;n <h= >ơn +%() 1'3,*',** 1'3,*',** 1'+**'*** 1*,'*+* +$,'$3*
( Ngu7;n Th0 Oanh +%() 1'3,*',** 1'3,*',** )*'*** 1*,'*+* 1',,,'$3*
) B?i Na@ Anh 1%( --&'3&3 --&'3&3 ,**'*** +)'3-$ 1&&')-$
TAng cBng 1234553*65 4783777 1236593*65 639:73777 65:3**1 435763751
G*+Q 6.x.6. G4#/ $h-#h $3(# RCZ#/
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang 4-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
Th-#h $3(# RCZ#/ 1h3(# $hQ $h(#/ 1 z6nnw
07n H) _j
2h&o tháng thu 2h&o doanh thu
PhD cFp
trách
nhiệ=
2Png %#7ng Số thực
t(
07n
giá
2i[n %#7ng
th&o doanh
thu
Boanh thu k(
hoNch
Boanh thu
thực t(
07n giá 2i[n %#7ng
V H#$t
hocc hDt
2| %ệ H#$t
hocc hDt
2i[n
%#7ng th&o
doanh thu
CEQ 9k$ 1.n=y
6.xn=.6w
n
=ƒ.nnn.nn
n
=w.1‚1.xn
n y6n.1}‚ oƒ=.‚}‚ x6}.=n1 6ƒ.nnn 6.‚y‚.yw1
2P tr#ởng\ Huy[n ‚ +:U,>
Y
4-
Y--:5
+>
,-:UUU:U
UU
,O:+Y+:5
UU
U@UU>3
O +->:-54 3 1+Y:3O5 +OO:4O3 3-:UUU 1.1n}.n‚w
2hu ng!n\ H#7ng ‚ >+5
+:5
>,
O54:Y
53
+-:UUU:U
UU
+Y:++>:Y
UU
U@UUYO
3 +>O:-OU > 1,4:O>O +3+:3+, ‚}‚.nyy
0•
H#7ng ‚ >3+
+:5
>,
O>O:U
+,
3U:UUU:U
UU
+-:U4>:4
UU
U@UUYO
3 +44:3>3 > 1,Y:Y,4 +3O:5+4 ‚‚x.x6ƒ
I(0 $ZoL;c
V*W# ƒw=
=.ƒ‚}.ƒw
=
6}.nnn.nn
n
61.n1ƒ.yn
n =n‚.ƒ11 o1ƒ‚.xww 11n.x=x 6ƒ.nnn x.16}.xnw
2P tr#ởng\ Hgng
Y4O:O
Y+
34:UUU:U
UU
3+:U+-:>
UU ++5:+Y- 3 15,:O5Y OU:553 3-:UUU ƒ}w.66=
‚ YUO
Y
4-
OU+:3
Y,
3U:-UU:U
UU
+5:55-:4
UU
U@UU>3
O O4:+5- wn1.6‚=
‚‚‚ +44
+:U
U,
+44:5
-Y
>:+UU:U
UU
4:>4-:-
UU
U@UU>O
- ,Y:U5U 1}}.xƒ‚
2hu ng!n\ jang ‚ 54,
+:5
>,
4O3:O
,-
+3:-UU:U
UU
Y:>>,:4
UU
U@UUYO
3 O5:>YO > 1+3>:4>5 1>+:U44 }61.}w=
„nh >+U

1
+,:+UU:U
UU
+3:54>:-
UU +3U:+,5 > 13-:UO> -+:U>- ‚‚n.=ƒy
QotS ‚ ,55
+:5
>,
5--:Y
,3
Y:UUU:U
UU
>:Y-4:U
UU
U@UUYO
3 >+:5+, xƒƒ.‚=6
QpjS ‚‚‚ +44
+:O
55
3Y-:>
U5
>:+UU:U
UU
4:>4-:-
UU
U@U+U5
4 4Y:O3+ 6‚ƒ.ynx
C<#/ 1hj* #h%
2F# 6.nn‚
}.=ƒn.6x
=
161.}}n.nn
n
y‚.6nn.ƒn
n ‚6ƒ.nwƒ o6ƒ6.=xy y=}.w=y y‚.nnn }.ƒ‚x.ƒw‚
G*+Q 6.x.=. G4#/ $h-#h $3(# RCZ#/ 1h3(# thu
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang OU
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
26n c7 *ở y t( ohu *ố CU,1BH
2rung t!= y t( ;gô /uy[n
Số kI.Ik.+5
Ban hành th&o /0 *ố +5U.+---.;01
B2C cGa Iộ 2ài chWnh
GIgY CHJNG NH•N NGH› VI|C H†sNG GH`H
/uyKn *ố +,>
Số UU>
Hd Hà t6n\ Bsi ;a= „nh ,3 tuPi
07n H) kinh doanh* c)ng t" kinh +o,nh nh!
C<n Iệnh* *ốt Hiru*
Số ngày cho nghe\ U5 ngày
2a ngày U> tháng U+ "(n ngày UY tháng U+ n<= 3UUO
•C ;Hž; CŸ„ PH 2r•CH 0¡; j˜ ;gày UY tháng U+ n<= 3UUO
Số ngày thực nghe %à U5 ngày w@ Iác *f
7k8, ghi .] h9 t:n, >?ng @A$; 7k8, ghi .] h9 t:n, >?ng @A$;
G*+Q 6.x.x. G*k0 chO#/ #hp# #/hl &*ic hCU#/ GH`H
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang O+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
PH¢; 2H„;H 2ƒ•; BHH
71h^n m"t Fa$ giAy chứng nh_n ngh` *m;
Số *P BHH\ U,-YU5O>O
+: Số ngày thực nghe "#$c h#ởng BHH\ U5 ngày
3: puf k( ngày nghe csng ch( "ộ\ U5 ngày
,: p#7ng tháng "?ng BHH\ Y+U:UUU "]ng
5: p#7ng IJnh 'u!n ngày\ ,4:Y+Y "]ng
>: 2| %ệ V h#ởng BHH\ O>V
4: Số ti[n h#ởng BHH\ ++U:5>4 "]ng
;gày ,+ tháng U+ n<= 3UUO
Cán Iộ c7 'uan BHH PhD trách BHH cGa "7n H)
78, ghi .] h9 t:n; 78, ghi .] h9 t:n;
7Z# &ị:C•;Z 2w _‚;H Bƒ„;H ;H…
ImQ j n6 o TT
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang O3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7ị- chl:Số 35 } Phan Bội Ch!u QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
PHIbU CHI ;$\ +5+
Số\ UU+U C?\ +++
<g(y 31 tháng 1 n4m 2556
Hd Hà t6n\ $Ni Nam Onh
0)a che\ Phòng k( hoNch tài chWnh
pW do chi\ 2hanh toán BHH
pW do chi\ ++U:5>4 Qji(t Igng chRS\oột tr<= =#Ti nghJn Iốn tr<= %<= *áu "]ng
ch€n:
_~= th&o U+ chMng ta gốc\ Bảng thanh toán BHH
<g(y 31 tháng 1 n4m 2556
G*(: 9jc KT $3(# $)CU#/ Th, PQ] N/C5* Rp' 'h*TQ N/Cq* #hp#
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
0C nhận "G *ố ti[n Qji(t Igng chRS\ oột tr<= =#Ti nghJn Iốn tr<= %<= *áu "]ng ch€n:
† 2| giá ngoNi tệ\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
† Số ti[n 'uy "Pi\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::::
G*+Q 6.x.y. Ph*TQ Ch*
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang O,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j Cnx GH
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ 7Can h(nh kam thDo E+ F* 1T5G1UUU ng(y 1= tháng 11 n4m
1UUU của CTC;
DANH rÁCH NG†œI LAO 7HNG H†sNG T‰• CgP GẢO HI•I `ž HHI
Hš &% $W#
rj $hO $Y
$)3#/ 2-#h
(ch 9?#/
M43 h*+:
rj U N
M43 h*+:
T*^# RCZ#/
$h(#/ 9?#/
M43 h*+:
7Z# 9^ #/hị C.#/ $0 M43 h*+: 2Q0i$ Gh* chŠ
rj #/%0
#/hl
T*^# $)D
ck'
rj #/%0 #/hl T)D ck'
T)3#/ 1Ÿ LQ] 1T
Bsi ;a= „nh U- U- Y+U:UUU U5 ++U:5>4 U5 U5 ++U:5>4
C<#/: nx 11n.x}} nx nx 11n.xy}
C7 'uan Iảo hiK= duyệt\
1 Số ng#Ti\ U+
1 Số ngày nghe\ U+
1 Số ti[n\ ++U:5>4 "]ng
G*+Q 6.x.}. G4#/ 2-#h (ch #/Cq* R-3 9<#/ hCU#/ GH`H
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang O5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
-¬n #.* C)ng t" kinh +o,nh nh! /0u sè* 01 -2-32
(Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 1141-TC/Q§/C§KT ngµy
1/11/1995 !a BTC"
&¶ng th,nh to¸n &'('
Th¸ng 1 n¨m 2007. Nî: 3383
Cã: 334
Hä tªn
NghØ èm NghØ con èm NghØ ®Î
NghØ kÕ
ho¹ch ho¸
NghØ tai n¹n
lao ®éng
!ng "è
ti#n

ng%
&

ti#n

ng%&

ti#n

ng%&

ti#n
'ho(n
chi

ng%&

ti#
n
'ho(
n chi

ng%
&

ti#
n
)
&4i 5,6
7nh
4
))*+4
,-
))*+4,-
C8ng
))*+4
,-
))*+4,-
G*+Q 6.x.w. G4#/ $h-#h $3(# GH`H
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang O>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Bảng danh *ách này "#$c %ập hàng tháng@ "#$c k( toán tr#ởng kE duyệt Hà
"#$c %ập thành 3 Iản\ + Iản %#u tNi phòng k( toán@ + Iản g8i cho công ty Iảo hiK=
"K hd %à= c<n cM thanh toán:
_hi công ty Iảo hiK= thanh toán@ hd *• chuyKn ti[n H[ công ty "K phát cho ng#Ti
%ao "ộng: o•i %`n nhận ti[n thJ ng#Ti %knh phải kE Hào Iảng thanh toán BHH:
2h&o ch( "ộ k( toán hiện hành@ công ty phải trWch %ập BHH@ BHw2 Hà _PC0
nh# *au\
1 2rWch 3UV BHH th&o %#7ng cFp Iậc@ trong "? công ty ch)u +>V Hà tWnh
+>V này Hào chi phW *ản LuFt kinh doanh@ >V khFu tra Hào %#7ng cGa ng#Ti %ao
"ộng:
1 2rWch ,V BHw2 th&o %#7ng cFp Iậc@ trong "? công ty ch)u 3V Hà tWnh 3V
này Hào chi phW *ản LuFt kinh doanh@ +V khFu tra Hào %#7ng cGa ng#Ti %ao "ộng
1 2rWch 3V _PC0@ công ty ch)u 3V Hà tWnh 3V này Hào chi phW *ản LuFt kinh
doanh trong kl:
jW dD\
2rong tháng U+ n<= 3UUO@ %#7ng cGa ch) ;hàn %à +:+,Y:3-4 "]ng: Các khoản
trWch th&o %#7ng khFu tra Hào %#7ng cGa ch) ;hàn\
1 &'('* 1.19:.;<= × >V ‘ >,:-+>
1 &'>3* +:+,Y:3-4 × +V ‘ ++:,Y,
3$ong th¸ng 1 l¬ng c?, cô jang l!* 43+:4O, Q"C tWnh ở tr6nS
1 &'('* 43+:4O, × @% A 91.0:1
1 &'>3* 43+:4O, × 1% A =.;1B
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang O4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6- o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: ...nn=6.....
Ngày 51 th.ng 1 nAm 200B
2rWch y(u
Số hiệu 2_ Số ti[n
Zhi chq
;$ C?
^: ^ ^ ^
2Wnh %#7ng phải trả cho
công nh!n Hi6n
453 ,,5 3U:Y+3:44U
^^ ^ ^ ^
Cộng

;gày ,+ tháng + n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.x.‚. ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang OO
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6- o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: ...nn==.....
Ngày 51 th.ng 1 nAm 200B
2rWch y(u
Số hiệu 2_ Số ti[n
Zhi chq
;$ C?
^: ^ ^ ^
2N= Mng %#7ng kl + Ian
c7 'uan
,,5 +++ Y:O-U:UUU
^^ ^ ^ ^
Cộng

;gày ,+ tháng + n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.x.ƒ. ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang OY
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6- o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: ...nn=x.....
Ngày 51 th.ng 1 nAm 200B
2rWch y(u
Số hiệu 2_ Số ti[n
Zhi chq
;$ C?
^: ^ ^ ^
Các khoản trWch th&o
%#7ng tWnh Hào chi phW
453 ,,Y ,:->5:5U>
^^ ^ ^ ^
Cộng

;gày ,+ tháng + n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.x.1n. ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang O-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6- o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: ...nn=y.....
Ngày 51 th.ng 1 nAm 200B
2rWch y(u
Số hiệu 2_ Số ti[n
Zhi chq
;$ C?
^: ^ ^ ^
Các khoản trWch th&o
%#7ng tWnh Hào %#7ng
công nh!n Hi6n:
,,5 ,,Y +:35Y:O4U
^^ ^ ^ ^
Cộng
;gày ,+ tháng + n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.x.11. ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang YU
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6Mo DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ 7vNG KK CHJNG Tu GHI rỔ
Th(#/ 1 #@: 6nnw
ChO#/ $f /h* N
D*…# /*4* rj $*^#
rj h*iQ
N/%0
$h(#/
^ ^ ^ ^
UU,3 ,+.U+ 2Wnh %#7ng phải trả cho Iộ phận H<n
phòng
3U:Y+3:44U
UU,, ,+.U+ 2N= Mng kl + Ian c7 'uan Y:O-U:UUU
UU,5 ,+.U+ Các khoản trWch th&o %#7ng tWnh Hào
chi phW
+:35Y:O4U
UU,> ,+.U+ Các khoản trWch th&o %#7ng khFu tra
Hào %#7ng cGa ng#Ti %ao "ộng
,:->5:5U>
2Png cộng\
;gày ,+ tháng + n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng Ii.m (<c
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n, >?ng @A$;
G*+Q 6.x.16. rN 9@#/ 1A chO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang Y+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6c1 o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ CÁI TÀI KHOẢN
2ài khoản\ ,,5 } Phải trả công nh!n Hi6n
2háng + n<= 3UUO
QT.ích Fổ cái T 33T tháng 1G2556;
C2ZS
Biin giải 2_ ".#
Số phát *inh
Số
hiệu
;2 ;$ C?
Số d# "`u tháng
Số phát *inh trong tháng
^ ^ ^ ^ ^ ^
UU,3 ,+.+ 2i[n %#7ng phải trả 453 3U:Y+3:44U
UU,, ,+.+ 2N= Mng %#7ng kl + +++ Y:O-U:UUU
UU,5 ,+.+ Các khoản trWch th&o %#7ng ,,Y +:35Y:O4U
Cộng phát *inh trong tháng
Số d# cuối tháng
;gày ,+ tháng + n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.x.1=. rN c(* $%* 1h34# ==x
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang Y3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j r=‚DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ 7Can h(nh thDo E+ Fô 1=G255HGE+I
CTC ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng
CTC;
rỔ CHI TIbT
2ài khoản\ ,,5
boại ti!n: P<+
7T.ích @BnS
N/%0_
$h(#/
/h* N
ChO#/ $f
D*…# /*4*
TK
9j*
O#/
rj 'h($ *#h
rj 'h($
*#h
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
ND C? ND C?
Số d# "`u kl\ o
Số phát *inh trong kl\
,+.U+ UU,3 ,+.+ 2Wnh %#7ng phải trả 453 3U:Y+3:44U
,+.U+ UU,, ,+.+ 2N= Mng %#7ng kl + +++ Y:O-U:UUU
,+.U+ UU,5 ,+.+ _hFu tra 4V Hào %#7ng ,,Y +:35Y:O4U
Cộng *ố phát *inh\
Số d# cuối kl\
;gày ,+ tháng U+ n<= 3UUO
N/Cq* /h* N KT $3(# $)CU#/
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.x.1x. rN ch* $*T$ TK ==x
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang Y,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rs `tY DaNG HẢI PHÒNG
CÔNG TY KINH DOANH NHÀ
ImQ j rn6c1 o DN
QBan hành th&o /0 *ố +>.3UU4./01B2C
ngày 3U.,.3UU4 cGa Bộ tr#ởng B2CS
rỔ CÁI TÀI KHOẢN
2ài khoản\ ,,Y } Phải nộp@ phải trả khác
2háng + n<= 3UUO
QT.ích Fổ cái T 33S tháng 12556;
C2ZS
Biin giải 2_ ".#
Số phát *inh
Số
hiệu
;2 ;$ C?
Số d# "`u tháng
Số phát *inh trong tháng
^ ^ ^ ^ ^ ^
UU,5 ,+.+ Các khoản trWch th&o %#7ng
tWnh Hào chi phW
453 ,:->5:5U>
UU,> ,+.+ Các khoản trWch th&o %#7ng
tWnh Hào %#7ng C;j
,,5 +:35Y:O4U
Cộng phát *inh trong tháng
Số d# cuối tháng
;gày ,+ tháng + n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.x.1y. rN c(* $%* 1h34# ==‚
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang Y5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j r=‚DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ 7Can h(nh thDo E+ Fô 1=G255HGE+I
CTC ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng
CTC;
rỔ CHI TIbT
2ài khoản\ ,,Y
boại ti!n: P<+
N/%0_
$h(#/
/h* N
ChO#/ $f
D*…# /*4*
TK
9j*
O#/
rj 'h($ *#h rj 2C
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
ND C? N; C?
Số d# "`u kl\ o
Số phát *inh trong kl\
,+.U+ UU,5 ,+.U+ +-V tWnh Hào chi phW trong kl 453 =.ƒyx.xny
,+.U+ UU,> ,+.U+ 4V tWnh Hào %#7ng ,,5 1.6x‚.w}n
Cộng *ố phát *inh\ o y.6n=.1}y
Số d# cuối tháng\ y.6n=.1}y
<g(y 31 tháng 51 n4m 2556
N/Cq* /h* N KT $3(# $)CU#/
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.x.1}. rN ch* $*T$ TK ==‚
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang Y>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
y. Kb TOÁN T•P H•P CHI PH™ VÀ T™NH GIÁ THÀNH.
Chi phW *ản LuFt cGa "7n H) %à toàn Iộ chi phW %ao "ộng *ống Hà %ao "ộng Hật hoá
phát *inh trong 'uá trJnh *ản LuFt Hà cFu thành n6n giá thành cGa *ản phv=
Bu9i "!y %à hNch toán k( toán ph`n hành tập h$p chi phW Hà tWnh giá thành cGa
W nghiệp *8a chRa Hà phát triKn nhà trực thuộc công ty:
y.1. ChO#/ $f ! 2V#/:
1 Phi(u LuFt kho Qohu *ố U3 C3+“HBS
1 Phi(u chuyKn Hật t# công trJnh\ *8 dDng "K LuFt thyng Hật t# phDc HD công
trJnh không 'ua nhập kho:
1 Bảng k6 chi phW trực ti(p
1 Bảng chF= công tháng
1 Bảng thanh toán %#7ng công nh!n trực ti(p
1 Hoá "7n giá tri gia t<ng Qohu *ố U+“Z2_2“,ppS
1 Hoá "7n Ián %•
1 SP chi phW *ản LuFt@ kinh doanh
1 2h• tWnh giá thành *ản phv=@ d)ch HD
1 Các chMng ta khác c? %i6n 'uan:
y.6. T%* 1h34# ! 2V#/
1 2ài khoản 43+\ chi phW nguy6n Hật %iệu trực ti(p
1 2ài khoản 433\ chi phW nh!n công trực ti(p
1 2ài khoản 43,\ chi phW *8 dDng =áy thi công
1 2ài khoản 43O\ chi phW *ản LuFt chung
1 2ài khoản +>5\ k(t chuyKn chi phW
1 2ài khoản 4,3\ công trJnh hoàn thành Iàn giao
x Ph#7ng pháp tập h$p tWnh giá thành
Công ty *8 dDng ph#7ng pháp trực ti(p@ nh# Hậy@ "ối t#$ng tWnh giá trsng
H9i "ối t#$ng tập h$p chi phW: 0K Lác ")nh giá tr) dở dang cuối kl@ công ty tập h$p
chi phW cho tang khoản =Dc:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang Y4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
y.=: QQ0 $)"#h h;ch $3(#
$ảng 2%@% &' () /0y tr6nh h:ch to.n
Zhi chq \
)hi h(ng ng(y
)hi c$*i tháng
+*i chiế$, ki-m t.a
jW dD \
2ập h7p chi phW@ tWnh giá thành cho công trJnh 3+.+5 C`u 0Ft do kf thuật
Hi6n 2r#7ng 2uFn 2rung phD trách@ công trJnh khởi công ngày 3 tháng + n<= 3UUO
Hà k(t thqc ngày 35 tháng 3 n<= 3UUO:
x 2ập h$p chi phW nguy6n Hật %iệu trực ti(p\
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang YO
Phi(u chuyKn Hật t# công trJnh@ h?a "7n giá tr)
gia t<ng@ h$p "]ng %ao "ộng công@ h$p "]ng thu6
=áy =?c thi(t I)@ chi phW d)ch HD =ua ngoài@
khFu hao 2SC0@ :::
SP chi phW *ản LuFt@ kinh
doanh
SP "<ng kE
chMng ta ghi
*P
SP cái tài
khoản %i6n
'uan Q2_
43+@ 2_ 433@
2_ 43OS
ChMng ta ghi *P
2h• tWnh giá
thành *ản
phv=@ d)ch
HD
Bảng c!n "ối
phát *inh
Báo cáo k( toán
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 2ài khoản *8 dDng\ tài khoản 43+ Qchi phW nguy6n Hật %iệu trực ti(pS
1 ;ội dung\ chi phW nguy6n Hật %iệu trực ti(p tập h$p "#$c %à toàn Iộ các
khoản chi phW H[ nguy6n Hật %iệu chWnh@ phD@ nhi6n %iệu@ các cFu kiện Li =<ng cốt
thtp phDc HD công trJnh:
1/uá trJnh %u!n chuyKn phi(u LuFt kho@ phi(u chuyKn Hật t# công trJnh\ c<n
cM Hào h?a "7n giá tr) gia t<ng hocc phi(u Lin LuFt kho "C "#$c giá= "ốc ph6
duyệt@ k( toán phD trách giá thành Hi(t phi(u chuyKn Hật t# công trJnh@ kE Hào ph`n
kế toán giá th(nh@ chuyKn cho thG kho "K thG kho LuFt kho@ ghi %#$ng thực t( LuFt@
kE@ chuyKn cho ng#Ti nhận kE: Phi(u LuFt =ột phi(u %#u %Ni ở cuống@ =ột phi(u
chuyKn cho k( toán Hào *P:
<ghiQW NY cY th-:
;gày -.+.3UUO LuFt 4 =3 tôn =N k•= "K phDc HD công trJnh 3+.+5 C`u 0Ft
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang YY
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
H•A 7ŒN
GIÁ T‰h GIA TvNG
pi6n 3\ giao khách hàng
;gày +U tháng U+ n<= 3UUO
ohu *ố U+1Z2_2 ,1pp
„p.3UU5B
UU4,,>4
07n H) Ián hàng\ công ty trách nhiệ= hRu hNn _i= B#7ng
0)a che\*ố +O, 2ôn 0Mc 2hmng 1„n B#7ng 1 Hải Phòng
Số tài khoản\
0iện thoNi\ U,+,:O>3-O, oS\ U3UUU>O-,3U
Hd t6n ng#Ti =ua hàng\ 2r#7ng 2uFn 2rung
26n "7n H)\ LW nghiệp *8a chRa Hà phát triKn nhà
0)a che\ *ố > Hai Bà 2r#ng
Số tài khoản\
HJnh thMc thanh toán\ ti[n =ct oS\ U3UU+>4YUU+ } UU3
S22
26n hàng h?a@
d)ch HD
07n H) tWnh Số %#$ng 07n giá 2hành ti[n
„ B C + 3 , ‘ +L 3
U+ 2ôn =N k•= o3 U4 >3:UUU ,+3:UUU
Cộng ti[n hàng\ ,+3:UUU
2hu( *uFt thu( Z2Z2\ +UV 2i[n thu( Z2Z2\ +>:4UU
2Png cộng ti[n thanh toán\ ,3O:4UU
Số ti[n Hi(t Igng chR\ Ba tr<= hai =#7i Iảy nghJn *áu tr<= "]ng ch€n:.
;g#Ti Ián hàng ;g#Ti =ua hàng 2hG tr#ởng "7n H)
7>L k8; 7>L k8; 7>L k8;
QC`n kiK= tra@ "ối chi(u khi %ập@ giao@ nhận h?a "7nS
G*+Q 6.y.1. H3( 9Z# /*( $)ị /*- $@#/
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang Y-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
PHIbU CHUY•N V•T T†_ CÔNG T‰¡NH
Số h?a "7n giá tr) gia t<ng\ UU4,,>4
;gày tháng chuyKn\ U-.U+.3UUO
0(n công trJnh\ *ố 3+.+5 C`u 0Ft
rTT
TW# &p$
R*iQ
IB j
7Z# &ị
$A#h
r. RCD#/ 7Z# /*(
Th%#h
$*^#
U+ 2ôn =N
k•=
o3 U4 >3:UUU ,+3:UUU
C<#/: =16.nnn
Cộng thành ti[n QIgng chRS\ Ba tr<= =#òi hai nghJn "]ng ch€n:.:
;gày 3U tháng U+ n<= 3UUO
_( toán giá thành 0ội thi công _f thuật
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.y.6. Ph*TQ chQ0+# &p$ $C c.#/ $)"#h
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang -U
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6-DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
ChO#/ $f /h* N
Số UU+4
;gày U- tháng + n<= 3UUO
T)Ach 0TQ
rj h*iQ TK rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
^: ^ ^ ^
uFt ;jp 43+ +>3 ,+3:UUU
^^ ^ ^ ^
Cộng
;gày U- tháng + n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.y.=.ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang -+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6-DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rN 9@#/ 1S chO#/ $f /h* j
Th(#/ 1 #@: 6nnw
ChO#/ $f /h* N
D*…# /*4* rj $*^#
rj h*iQ
N/%0
$h(#/
::: ::: ::: :::
U> U-.+ uFt thyng không 'ua nhập kho tôn
=N k•= phDc HD công trJnh 3+.+5
C`u 0Ft
,+3:UUU
::: ::: ::: :::
2Png cộng\
;gày U- tháng + n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
G*+Q 6.y.x. rN 9@#/ 1S chO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang -3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: XA #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
PHIbU Kb TOÁN
Số U+
;gày 3> tháng U3 n<= 3UUO
rTT N<* 2Q#/
TK
#D
TK
c?
rj $*^#
U+ _(t chuyKn chi phW nguy6n Hật %iệu trực ti(p
công trJnh 3+.+5 C`u 0Ft
+>5 43+ ,,:4+-:UUU
Cộng\ ,,:4+-:UUU
;gày 3> tháng U3 n<= 3UUO
G*+Q 6.y.y. Ph*TQ 1T $3(#
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang -,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6c1DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rN c(*
;<= 3UUO
26n tài khoản\ chi phW nguy6n Hật %iệu trực ti(p
Số hiệu\ 43+
N/%0
$h(#/ /h*
N
ChO#/ $f /h* N
D*…# /*4*
rj h*iQ
TK7†
rj $*^#
rj h*iQ
N/%0
$h(#/
ND C?
Số d# "`u kl\
Số phát *inh\
U3.U+.3UUO P +4.++ U3.U+.3UUO i =<ng +>3 ,:-YY:4,5
U5.U+.3UUO Phi(u
chuyKn
U5.U+.3UUO i =<ng +>3 OU>:4Y+
UY.U+.3UUO Phi(u
chuyKn
UY.U+.3UUO 2htp cuộn 4@ Y +>3 5:O,>:>UU
2htp cuộn +3 +>3 3>3:4>U
2htp cuộn
+5@3U
+>3 ,,4:UUU
nƒzn1z6nnw Ph*TQ
chQ0+#
nƒzn1z6nnw T.# :; 1¢: 1y6 =16.nnn
+U.U+.3UUO Phi(u
chuyKn
+U.U+.3UUO 2htp %i6n
doanh +U@ 3U
+>3 -:Y3-:YUU
+>.U+.3UUO P U3.+ +>.U+.3UUO 2F= %$p o +>3 +:O+U:UUU
3>.U+.3UUO UU4>O>3 3>.U+.3UUO Cát to +>3 YO5:UUU
Cát nhš +>3 ,O>:UUU
0á +x3 +>3 +:U+3:UUU
2y tôn +>3 ,+3:4UU
0inh > +>3 ++O:UUU
B!y thtp +>3 5+U:UUU
U5.U3.3UUO UU4>O>, U5.U3.3UUO jôi cG +>3 3OY:5UU
ZNch +>3 Y-5:5UU
Z• Hán khuôn +>3 ,:,+O:UUU
C8a Panô +>3 3:O--:UUU
Bột Hàng +>3 +>U:UUU
UY.U3.3UUO P U+.Y UY.U3.3UUO 2F= %$p p‚ +>3 >3U:UUU
+U.U3.3UUO P U-.Y +U.U3.3UUO S7n Lanh +>3 3YU:UUU
S7n cv= thNch +>3 ,-:U-3
S7n cv= thNch +>3 >>:-++
S7n k&= +>3 +>4:Y3U
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang -5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
+>.U3.3UUO H0Bp +>.U3.3UUO Bản %[ +>3 4>:UUU
Chốt c8a +>3 +O:>UU
3U.U3.3UUO H0Bp 3U.U3.3UUO Ph~n chua +>3 ,4:UUU
33.U3.3UUO ZB; 33.U3.3UUO ;#9c thi công +++ ,4:UUU
3>.U3.3UUO Phi(u k(
toán *ố U+
3>.U3.3UUO _(t chuyKn
*ang tài khoản
+>5
+>5 ,,:4+-:UUU
2Png phát *inh
trong kl\
,,:4+-:UUU ,,:4+-:UUU
Số d# cuối kl\
G*+Q 6.y.}. rN c(* $%* 1h34# }61
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j r=}DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rỔ CHI PH™ rẢN `UgT KINH DOANH
o T%* 1h34#: }61
o TW# 'hF# XCU#/: 9<* XF0 2Y#/ j 6
o TW# 4# 'h•:: c.#/ $)"#h 61z1x CEQ 7k$
N/%0
$h(#/ /h*
N
ChO#/ $f D*…# /*4* T%*
1h34#
9j* O#/
TN#/ j
$*^#
Gh* ND $%*
1h34# }61 rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
Số d# "`u kl\
Số phát *inh
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ->
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
trong kl\
3>.U3.3UUO +> 3>.U3.3UUO 1 nguy6n Hật
%iệu phDc HD
công trJnh
+>3 ,,:4+-:UU
U
,,:4+-:UUU
Cộng *ố phát
*inh
,,:4+-:UU
U
,,:4+-:UUU
3>.U3.3UUO Phi(u
k( toán
*ố U+
3>.U3.3UUO Zhi c? tài
khoản 43+
+>5 ,,:4+-:UU
U
Số d# cuối kl\
G*+Q 6.y.w. rN ch* 'hA 4# XQk$ 1*#h 23-#h
x 2ập h$p chi phW nh!n công trực ti(p\
1 2ài khoản *8 dDng\ tài khoản 433 Qchi phW nh!n công trực ti(pS
1 ;ội dung\ chi phW nh!n công trực ti(p %à toàn Iộ *ố ti[n phải trả cho công
nh!n L!y dựng trong kl@ *8 dDng cho công trJnh này %à các công nh!n L!y dựng
%à= khoán th&o h$p "]ng n6n chi phW nh!n công trực ti(p Iao g]= ti[n %#7ng:
-NghiPF ;Q cQ thGR chi FhL nhân công tr7c ti4F tEF hSF (CSc 1à 52%KJB%000
()ng%
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang -4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
; *8a chRa Hà phát triKn nhà CHNG HOÀ `ž HHI CHL NGH£A VI|T NAI
0ội L!y dựng *ố 3 +ộc X_WITc @oI/ạnh Whúc
IIIIIdddIIIII

D-#h (ch c.#/ #hF# R%: &*ic $;* 9<* XF0 2Y#/ j 6 c.#/ $)"#h 61z1x CEQ 7k$

S22 Hd Hà t6n 2uPi ;gh[
nghiệp
2rq 'uán _E t6n
+ Cao 0Jnh ;hNn 55 2h$ phD 0]ng 2hái1„n B#7ng ;hNn
3 2r#7ng j<n 0)nh ,> 2h$ L!y 0cng C#7ng1„n B#7ng 0)nh
, 2r`n 2uFn „nh 3, 2h$ L!y 0]ng 2hái1„n B#7ng „nh
5 ;guyin j<n ;guy6n ,4 2h$ L!y /uốc 2uFn1„n B#7ng ;guy6n
> Cao 0Jnh Hdc 3> 2h$ phD 0]ng 2hái1„n B#7ng Hdc
4 p6 j<n 2h6= 3> 2h$ phD 0]ng 2hái1„n B#7ng 2h6=
O p6 2h) H]ng 5U 2h$ phD „n 0]ng1„n B#7ng H]ng
Y 2r#7ng j<n Hòa 34 2h$ phD 0cng C#7ng1„n B#7ng Hòa
- ;guyin j<n 2hd 5O 2h$ phD _hu tập thK B# Hàng 2hd

;hRng ng#Ti %ao "ộng trong danh *ách này "C "#$c hdc H[ nội 'uy an toàn %ao "ộng
trong L!y dựng c7 Iản@ "C "#$c thša thuận H[ ti[n công csng H9i các ch( "ộ 'uy[n %$i khác
H9i "ội tr#ởng Hà nhFt trW kE t6n Hào danh *ách nh# tr6n:
Hải Phòng@ ngày U3 tháng U+ n<= 3UUO
0ội tr#ởng _f thuật
0cng ji(t Ch!u 2r#7ng 2uFn 2rung
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang -O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
; *8a chRa Hà phát triKn nhà CHNG HOÀ `ž HHI CHL NGH£A VI|T NAI
0ội L!y dựng *ố 3 +ộc X_WITc @oI/ạnh Whúc
IIIIIdddIIIII

G4#/ chk: c.#/ $h(#/ n1 #@: 6nnw c,- c.#/ $)"#h 61z1x CEQ 7k$

;gày trong tháng + n<=
3UUO
/uy ra *ố công S22 Hd t6n
3 , 5 :::
3- ,U ,+
p#7ng
SP
p#7ng
2Z
;ghe
h#ởng
%#7ng
Zhi
chq
+ Cao 0Jnh ;hNn L L L L L L L ,U
3 2r#7ng j<n 0)nh L L L L L L

3-
, 2r`n 2uFn „nh L L L L L L

3-
5 ;guyin j<n ;guy6n L L L L L L

3-
> Cao 0Jnh Hdc L L L L L L L ,U
4 p6 j<n 2h6= L L L L L L L ,U
O p6 2h) H]ng L L L L L L L ,U
Y 2r#7ng j<n Hoà L L L L L L L ,U
- ;guyin j<n 2hd L L L L L L

3-

;g#Ti duyệt PhD trách Iộ phận ;g#Ti chF= công
0cng ji(t Ch!u 2r#7ng 2uFn 2rung Cao 0Jnh ;hNn
G*+Q 6.y.‚. G4#/ chk: c.#/
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang -Y
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6-DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
ChO#/ $f /h* j
V* 551H
Tháng 1 n4m 2556
T)Ach 0TQ rj h*iQ $%* 1h34# rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
2Wnh ti[n
%#7ng trả cho
công nh!n
trực ti(p
433 ,,5 3O:,UU:UUU
Cộng\ ’ ’ 3O:,UU:UUU
G*+Q 6.y.ƒ. ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang --
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6-DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
ChO#/ $f /h* j
V* 5516
Tháng 1 n4m 2556
T)Ach 0TQ rj h*iQ $%* 1h34# rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
Các khoản
trWch th&o
%#7ng tWnh Hào
chi phW
433 ,,Y >:+YO:UUU
Cộng\ ’ ’ >:+YO:UUU
G*+Q 6.y.1n. ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +UU
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6MDN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rN 9@#/ 1S chO#/ $f /h* j
<4m 2556
ChO#/ $f /h* N
D*…# /*4* rj $*^#
rj h*iQ
N/%0
$h(#/
UU+4 3>.U3.3UUO 2i[n %#7ng phải trả công nh!n trực
ti(p
3O:,UU:UUU
UU+O 3>.U3.3UUO Các khoản trWch th&o %#7ng tWnh Hào
chi phW
>:+YO:UUU
2Png cộng\ ,3:5YO:UUU
G*+Q 6.y.11. rN 9@#/ 1S chO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +U+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: XA #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
PHIbU Kb TOÁN
Số U3
;gày 3> tháng U3 n<= 3UUO
rTT N<* 2Q#/
TK
#D
TK
c?
rj $*^#
U+ _(t chuyKn chi phW nh!n công trực ti(p công
trJnh 3+.+5 C`u 0Ft
+>5 433 ,3:5YO:UUU
Cộng\
,3:5YO:UUU
;gày 3> tháng U3 n<= 3UUO
G*+Q 6.y.16. Ph*TQ 1T $3(#
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +U3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6c1DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rN c(*
;<= 3UUO
26n tài khoản\ chi phW nh!n công trực ti(p
Số hiệu\ 433
N/%0 $h(#/
/h* N
ChO#/ $f /h* N
D*…# /*4*
rj
h*iQ
TK7†
rj $*^#
rj h*iQ N/%0 $h(#/ ND C?
Số d# "`u kl\
Số phát *inh
trong kl\
3>.3.3UUO UU+4 3>.U3.3UUO p#7ng trả công
nh!n trực ti(p
,,5 3O:,UU:UUU
3>.U3.3UUO UU+O 3>.U3.3UUO Các khoản trWch
th&o %#7ng tWnh
Hào chi phW
,,Y >:+YO:UUU
3>.U3.3UUO Phi(u
k( toán
*ố U3
3>.U3.3UUO _(t chuyKn *ang
tài khoản +>5
+>5 ,3:5YO:UUU
2Png phát *inh
trong kl\
,3:5YO:UUU ,3:5YO:UUU
Số d# cuối kl\

G*+Q 6.y.1=. rN c(* $%* 1h34# }66
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +U,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j r=}DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rỔ CHI PH™ rẢN `UgT KINH DOANH
o T%* 1h34#: }66
o TW# 'hF# XCU#/: 9<* XF0 2Y#/ j 6
o TW# 4# 'h•:: c.#/ $)"#h 61z1x CEQ 7k$
N/%0 $h(#/
/h* N
ChO#/ $f
D*…# /*4*
T%*
1h34#
9j*
O#/
TN#/ j
$*^#
Gh* #D $%*
1h34# }66
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
Số d# "`u kl\
Số phát *inh
trong kl\
3>.U3 UU+4 3>.U3 1 ti[n %#7ng trả
công nh!n trực
ti(p
,,5 3O:,UU:UUU 3O:,UU:UUU
3>.U3 UU+O 3>.U3 1 các khoản trWch
th&o %#7ng tWnh
Hào chi phW
,,Y >:+YO:UUU >:+YO:UUU
3>.U3 Cộng *ố phát
*inh
,3:5YO:UUU ,3:5YO:UUU
3>.U3 Phi(u
k(
toán
*ố U3
3>.U3 Zhi c? tài khoản
433
+>5 ,3:5YO:UUU
Số d# cuối kl\
G*+Q 6.y.1x. rN ch* 'hA 4# XQk$ 1*#h 23-#h
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +U5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
x 2ập h$p chi phW chung\
1 2ài khoản *8 dDng\ tài khoản 43O Qchi phW *ản LuFt chungS
1 ;ội dung\ chi phW chung %à toàn Iộ các khoản chi phW phát *inh phDc HD cho
công tác 'uản %y chung công trJnh:
- <ghiQW NY cY th-\
Chi phW chung tập h$p "#$c Iao g]= ,:,,3:UUU "]ng trả cho kf thuật Hi6n
2r#7ng 2uFn 2rung Q3:YUU:UUU "]ng ti[n %#7ng Hà >,3:UUU "]ng các khoản trWch
th&o %#7ng tWnh Hào chi phWS Hà O4:UUU "]ng ti[n "iện:
7<* XF0 2Y#/ j 6
C.#/ $)"#h 9<* XF0 2Y#/ j 6 $h* c.#/
K] $hQp$: T)CZ#/ TQk# T)Q#/
rj $hO $Y
TW# c.#/
$)"#h
LCZ#/ 1]
$hQp$
Ch* 1h(c
Ch* 'hA
chQ#/
+ 3+.+5 C`u 0Ft ,:,,3:UUU O4:UUU ,:5UY:UUU
2Png cộng\ ,:,,3:UUU O4:UUU ,:5UY:UUU
Số ti[n Igng chR\ Ia triệu Iốn tr<= %• tá= ngàn "]ng ch€n.
0ội tr#ởng _f thuật
0cng ji(t Ch!u 2r#7ng 2uFn 2rung
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +U>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6-DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
ChO#/ $f /h* j
Số UU+Y
2háng 3 n<= 3UUO
T)Ach 0TQ rj h*iQ $%* 1h34# rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
p#7ng trả cho
kf thuật Hi6n
43O ,,5 3:YUU:UUU
Cộng\ ’ ’ 3:YUU:UUU
G*+Q 6.y.1y. ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +U4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6-DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
ChO#/ $f /h* j
Số UU+-
2háng 3 n<= 3UUO
T)Ach 0TQ rj h*iQ $%* 1h34# rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
Các khoản
trWch th&o
%#7ng tWnh Hào
chi phW
43O ,,Y >,3:UUU
Cộng\ ’ ’ >,3:UUU
G*+Q 6.y.1}. ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +UO
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6-DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
ChO#/ $f /h* j
Số UU3U
2háng 3 n<= 3UUO
T)Ach 0TQ rj h*iQ $%* 1h34# rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
2i[n "iện
phDc HD công
trJnh
43O +++ O4:UUU
Cộng\ ’ ’ O4:UUU
G*+Q 6.y.1w. ChO#/ $f /h* N
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +UY
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6MDN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rN 9@#/ 1S chO#/ $f /h* j
<4m 2556
ChO#/ $f /h* N
D*…# /*4* rj $*^#
rj h*iQ
N/%0
$h(#/
+Y 3>.U3.3UUO p#7ng trả cho kf thuật Hi6n 3:OUU:UUU
+- 3>.U3.3UUO Các khoản trWch th&o %#7ng tWnh Hào
chi phW
>,3:UUU
3U 3>.U3.3UUO 2i[n "iện phDc HD công trJnh O4:UUU
2Png cộng\ ,:5UY:UUU
G*+Q 6.y.1‚. rN 9@#/ 1S chO#/ $f /h* N
7Z# &ị: XA #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +U-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
PHIbU Kb TOÁN
Số U,
;gày 3> tháng U3 n<= 3UUO
rTT N<* 2Q#/
TK
#D
TK
c?
rj $*^#
U+ _(t chuyKn chi phW chung công trJnh 3+.+5 C`u
0Ft
+>5 43O ,:5UY:UUU
Cộng\ ,:5UY:UUU
;gày 3> tháng U3 n<= 3UUO
G*+Q 6.y.1ƒ. Ph*TQ 1T $3(#
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ++U
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6c1DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rN c(*
;<= 3UUO
26n tài khoản\ chi phW chung
Số hiệu\ 43O
N/%0 $h(#/
/h* N
ChO#/ $f /h* N
D*…# /*4*
rj h*iQ
TK7†
rj $*^#
rj
h*iQ
N/%0 $h(#/ ND C?
Số d# "`u kl\
Số phát *inh
trong kl\
3>.U3.3UUO UU+Y 3>.U3.3UUO p#7ng trả cho
kf thuật Hi6n
,,5 3:YUU:UUU
3>.U3.3UUO UU+- 3>.U3.3UUO Các khoản trWch
th&o %#7ng tWnh
Hào chi phW
,,Y >,3:UUU
3>.U3.3UUO UU3U 3>.U3.3UUO 2i[n "iện phDc
HD công trJnh
+++
3>.U3.3UUO Phi(u
k(
toán
*ô U,
3>.U3.3UUO _(t chuyKn
*ang tài khoản
+>5
+>5 ,:5UY:UUU
2Png phát *inh
trong kl\
,:5UY:UUU ,:5UY:UUU
Số d# cuối kl\
G*+Q 6.y.6n. rN c(* $%* 1h34# }6w
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j r=}DN
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +++
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rỔ CHI PH™ rẢN `UgT KINH DOANH
o T%* 1h34#: }6w
o TW# 'hF# XCU#/: 9<* XF0 2Y#/ j 6
o TW# 4# 'h•:: c.#/ $)"#h 61z1x CEQ 7k$
N/%0
$h(#/ /h*
N
ChO#/ $f
D*…# /*4*
T%*
1h34#
9j* O#/
TN#/ j
$*^#
Gh* #D
$%* 1h34#
}6w
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
Số d# "`u kl\
Số phát *inh
trong kl\
3>.U3.3UUO +Y 3>.U3.3UUO 1 %#7ng trả cho
kf thuật Hi6n
,,5 3:YUU:UUU 3:YUU:UUU
3>.U3.3UUO +- 3>.U3.3UUO 1 các khoản
trWch th&o
%#7ng tWnh Hào
chi phW
,,Y >,3:UUU >,3:UUU
3>.U3.3UUO 3U 3>.U3.3UUO 1 ti[n "iện +++ O4:UUU O4:UUU
Cộng *ố phát
*inh\
,:5UY:UUU ,:5UY:UUU
3>.U3.3UUO Phi(u
k( toán
*ố U,
3>.U3.3UUO Zhi c? tài
khoản 43O
+>5 ,:5UY:UUU
Số d# cuối kl\
x 2ập h$p chi phW tWnh giá thành
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ++3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: XA #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
PHIbU Kb TOÁN
Số U5
;gày 3> tháng U3 n<= 3UUO
rTT N<* 2Q#/
TK
#D
TK
c?
rj $*^#
U+ Công trJnh *ố 3+.+5 C`u 0Ft hoàn thành Iàn
giao
4,3 +>5 OU:+>-:UUU
Cộng\ OU:+>-:UUU
;gày 3> tháng U3 n<= 3UUO
7Z# &ị: XA #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ++,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
PHIbU Kb TOÁN
Số U>
;gày 3> tháng U3 n<= 3UUO
rTT N<* 2Q#/
TK
#D
TK
c?
rj $*^#
U+ _(t chuyKn giá thành công trJnh 3+.+5 C`u 0Ft
*ang tài khoản -++
-++ 4,3 OU:+>-:UUU
Cộng\ OU:+>-:UUU
;gày 3> tháng U3 n<= 3UUO
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6c1DN
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ++5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rN c(*
;<= 3UUO
26n tài khoản\ chi phW *ản LuFt kinh doanh dở dang
Số hiệu\ +>5
N/%0 $h(#/
/h* N
ChO#/ $f /h* N
D*…# /*4*
rj
h*i
Q
TK
7†
rj $*^#
rj h*iQ N/%0 $h(#/ ND C?
Số d# "`u kl\ U
Số phát *inh
trong kl\
3>.U3.3UUO Phi(u k(
toán *ố U+
3>.U3.3UUO _(t chuyKn chi
phW nguy6n Hật
%iệu trực ti(p
43+ ,,:4+-:UUU
3>.U3.3UUO Phi(u k(
toán *ố U3
3>.U3.3UUO _(t chuyKn chi
phW nh!n công
trực ti(p
433 ,3:5YO:UUU
3>.U3.3UUO Phi(u k(
toán *ố U,
3>.U3.3UUO _(t chuyKn chi
phW chung
43O ,:5UY:UUU
3>.U3.3UUO Phi(u k(
toán *ố U5
3>.U3.3UUO Công trJnh
hoàn thành Iàn
giao
4,3 4-:>+5:UUU
2Png phát *inh
trong kl\
4-:>+5:UUU 4-:>+5:UUU
Số d# cuối kl\ U
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j rn6c1DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ++>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rN c(*
;<= 3UUO
26n tài khoản\ giá Hốn hàng Ián
Số hiệu\ 4,3
N/%0 $h(#/
/h* N
ChO#/ $f /h* N
D*…# /*4*
rj
h*i
Q
TK
7†
rj $*^#
rj h*iQ N/%0 $h(#/ ND C?
Số d# "`u kl\
Số phát *inh
trong kl\
3>.U3.3UUO Phi(u
k( toán
*ố U5
3>.U3.3UUO Công trJnh
3+.+5 C`u
0Ft hoàn
thành Iàn
giao
+>5 4-:>+5:UUU
3>.U3.3UUO Phi(u
k( toán
*ố U>
3>.U3.3UUO _(t chuyKn
*ang 2_ -++
Lác ")nh
_/_B
-++ 4-:>+5:UUU
2Png phát
*inh trong kl\
4-:>+5:UUU 4-:>+5:UUU
Số d# cuối
kl\

7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j r=wDN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ++4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
TH– T™NH GIÁ THÀNH rẢN PHŽI_ DhCH V€
Th(#/ 6 #@: 6nnw
TW# 4# 'h•:_ 2ịch &V: c.#/ $)"#h 61z1x CEQ 7k$
Chl $*WQ
TN#/ j
$*^#
N/Q0W# &p$ R*iQ NhF# c.#/
Ch* 'hA
chQ#/
+: Chi phW S_B
dở dang "`u kl
U U U U
3: Chi phW S_B
phát *inh trong kl
4-:>+5:UUU ,,:4+-:UUU ,3:5YO:UUU ,:5UY:UUU
,: Chi phW *ản
phv=@ d)ch HD
trong kl
4-:>+5:UUU ,,:4+-:UUU ,3:5YO:UUU ,:5UY:UUU
5: Chi phW S_B
dở dang cuối kl
U U U U
<g(y 2= tháng 52 n4m 2556
N/Cq* /h* N KT $3(# $)CU#/
7 8, h9 t:n; 78, h9 t:n;
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j r=}DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC ng(y
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ++O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rỔ CHI PH™ rẢN `UgT KINH DOANH
o T%* 1h34#: }=6
o TW# 'hF# XCU#/: 9<* XF0 2Y#/ j 6
o TW# 4# 'h•:: c.#/ $)"#h 61z1x CEQ 7k$
N/%0
$h(#/ /h*
N
ChO#/ $f
D*…# /*4*
T%*
1h34#
9j* O#/
TN#/ j
$*^#
Gh* #D $%*
1h34# }=6
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
Số d# "`u kl\
Số phát *inh
trong kl\
3>.U3.3UU
O
Phi(u
k(
toán
*ố U5
3>.U3.3UUO 1 Công trJnh
3+.+5 C`u 0Ft
hoàn thành Iàn
giao
+>5 OU:+>-:UU
U
OU:+>-:UUU
3>.U3.3UU
O
Phi(u
k(
toán
*ố U>
3>.U3.3UUO Zhi c? tài
khoản 4,3
-++ OU:+>-:UU
U
OU:+>-:UUU
Cộng phát
*inh\
OU:+>-:UU
U
OU:+>-:UUU
}. Kb TOÁN DOANH THU VÀ `ÁC 7hNH KbT QUẢ KINH DOANH
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ++Y
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
T%1% 4 to.n doanh th0R
tt trong toàn Iộ chu kl kinh doanh cGa doanh nghiệp thJ 'uá trJnh Ián
hàng %à giai "oNn cuối csng@ thông 'ua 'uá trJnh này thJ giá tr) Hà giá tr) *8 dDng
cGa *ản phv= "#$c thực hiện@ doanh nghiệp thu h]i "#$c chi phW "C Iš ra: ChWnh HJ
Hậy =à Hiệc "vy nhanh tốc "ộ ti6u thD *• g?p ph`n t<ng nhanh tốc "ộ %u!n chuyKn
Hốn n?i ri6ng Hà hiệu 'uả *8 dDng "]ng Hốn n?i chung:
}.1.1. ChO#/ $f ! 2V#/:
1 Hoá "7n giá tr) gia t<ng\ "#$c %ập thành , %i6n@ g]= c?\ %i6n =àu tW= *8
dDng "K %#u tNi cuống@ %i6n =àu "š "K giao cho khách hàng Hà %i6n =àu Lanh "K
knp Hào Iộ chMng ta gốc@ h?a "7n giá tr) gia t<ng *8 dDng trong các doanh nghiệp
tWnh Hà nộp thu( giá tr) gia t<ng th&o ph#7ng pháp khFu tra:
1 H?a "7n Ián hàng "#$c *8 dDng trong các doanh nghiệp tWnh Hà nộp thu(
giá tr) gia t<ng th&o ph#7ng pháp khFu tra:
Công ty kinh doanh nhà tWnh Hà nộp thu( giá tr) gia t<ng th&o ph#7ng pháp
khFu tra n6n *8 dDng h?a "7n giá tr) gia t<ng:
1 Phi(u thu
1 A| nhiệ= thu
1 Các chMng ta khác c? %i6n 'uan:
}.1.6. T%* 1h34# ! 2V#/
1 2ài khoản +++\ ti[n =ct
1 2ài khoản ++3\ ti[n g8i ng!n hàng
1 2ài khoản +,+\ phải thu khách hàng
1 2ài khoản >++\ doanh thu Ián hàng Hà cung cFp d)ch HD
1 2ài khoản ,,,\ thu( Hà các khoản phải nộp nhà n#9c
1 Các tài khoản khác c? %i6n 'uan
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang ++-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
}.1.=. QQ0 $)"#h h;ch $3(#
$ảng 2%B &' () /0y tr6nh h:ch to.n
Zhi chq \
)hi h(ng ng(y
)hi c$*i tháng
+*i chiế$, ki-m t.a
Boanh thu ta ti[n cho thu6 nhà %à doanh thu hoNt "ộng *ự nghiệp: ;(u thu
Igng ti[n =ct thJ k( toán c<n cM Hào Ii6n %ai thu ti[n cho thu6 nhà@ n(u thu Igng
ti[n g8i ng!n hàng thJ k( toán c<n cM Hào u| nhiệ= chi do ng#Ti =ua Hi(t Hà ng!n
hàng g8i u| nhiệ= chi "? csng H9i giFy Iáo c? cho công ty "K phản ánh Hào các *P
*ách k( toán c? %i6n 'uan:
jW dD\ ngày ,+ tháng U, n<= 3UUO thu ti[n cho thu6 nhà cGa ông 2r`n j<n
_hoa Igng ti[n =ct@ *ố ti[n %à >OY:UUU "]ng:
• _( toán c<n cM Hào Ii6n %ai thu ti[n cho thu6 nhà "K ghi Hào chMng ta ghi *P:
• 2a chMng ta ghi *P@ k( toán phản ánh Hào *P "<ng kE chMng ta ghi *P:
• Cuối tháng@ k( toán phản ánh Hào *P cái tài khoản >++@ 2_ +++@ k(t chuyKn
*ố %iệu ta *P cái 2_ >++ *ang *P cái 2_ -++ Qn(u %à doanh thu hoNt "ộng
kinh doanhS hocc *P cái 2_ ,,, Qn(u %à doanh thu hoNt "ộng *ự nghiệpS:
2rong HW dD &= n6u tr6n %à doanh thu ta ti[n cho thu6 nhà thuộc =ảng doanh
thu hoNt "ộng *ự nghiệp n6n *• k(t chuyKn *ang 2_ ,,,:
• 2a *P cái@ k( toán phản ánh Hào Iảng c!n "ối *ố phát *inh Hà ta Iảng c!n "ối
*ố phát *inh phản ánh Hào Iáo cáo tài chWnh:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +3U
G*W# R-* $hQ $*^# ch3 $hQW #h%_
Q~ #h*i: $hQ_ ...
ChO#/ $f /h* N
rN 9@#/ 1S chO#/
$f /h* N
rN c(* $%* 1h34#
111_ 116_ y11
G4#/ cF# 9j* 'h($
*#h
GÁO CÁO TÀI
CH™NH
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: nn1xx
Ngày 51 th.ng 05 nAm 200B
T)Ach 0TQ
rj h*iQ $%* 1h34#
rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
2hu ti[n cho thu6
nhà Igng ti[n =ct
>++ +++ >OY:UUU
C<#/: ¤ ¤ yw‚.nnn

;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +3+
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6- o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6M o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rỔ 7vNG KK CHJNG Tu GHI rỔ
Th(#/ #@: 6nnw
ChO#/ $f
D*…# /*4* rj $*^#
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
^ ^ ^ ^
UU+55 ,+.U, 2hu ti[n cho thu6 nhà Igng ti[n =ct >OY:UUU
^ ^ ^ ^
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6c1 o DN
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +33
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rỔ CÁI
2ài khoản\ +++ 1 2i[n =ct
2háng U, n<= 3UUO
N/%0
$h(#/
/h* N
ChO#/ $f /h*
N
D*…# /*4*
rj h*iQ
TK7†
rj $*^#
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
ND C?
Số d# "`u
kl\
3U+:Y-Y:UUU
Số phát
*inh\
::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
,+.U, UU+55 ,+.U, 2hu ti[n
cho thu6
nhà
>++ >OY:UUU
::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
Cộng phát
*inh\
,:43U:>U,:5-
+
+-+:+3U:U,U
Số d#
cuối kl\
,:4,+:3Y+:54
+
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6c1 o DN
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +3,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rỔ CÁI
2ài khoản\ >++ } Boanh thu Ián hàng Hà cung cFp d)ch HD
2háng U, n<= 3UUO
N/%0
$h(#/
/h* N
ChO#/ $f /h*
N
D*…# /*4*
rj h*iQ
TK7†
rj $*^#
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
ND C?
Số d# "`u
kl\

Số phát
*inh\
::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
,+.U, UU+55 ,+.U, 2hu ti[n
cho thu6
nhà
>++ >OY:UUU
::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
,+.U, UU+>5 ,+.U, _(t
chuyKn
*ang 2_
,,,
,,, ,:UUU:UUU:UU
U
Cộng phát
*inh\
,:>UU:UUU:UU
U
,:>UU:UUU:UUU
Số d# cuối
kl\
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6c1 o DN
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +35
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rỔ CÁI
2ài khoản\ ,,, } 2hu( Hà các khoản phải nộp nhà n#9c:
2háng U, n<= 3UUO
N/%0
$h(#/ /h*
N
ChO#/ $f /h*
N
D*…# /*4*
rj h*iQ
TK7†
rj $*^#
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
ND C?
Số d# "`u
kl\
5U4:55Y:>++
Số phát
*inh\
::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
,+.U, UU+55 ,+.U, 2hu ti[n
cho thu6
nhà
>++ 3:>OY:UUU
::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
Cộng phát
*inh\
,5:433:Y+
4
,:+,5:-5>:333
Số d# cuối
kl\
,:>U4:OOU:-+O
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +3>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
4:3: U.c (ịnh k4t /0ả ho:t (-ng kinh doanh
p$i nhuận thực hiện "#$c Iao g]= %$i nhuận ta hoNt "ộng kinh doanh Hà %$i nhuận
ta hoNt "ông khác:
1 p$i nhuận ta hoNt "ộng kinh doanh %à khoản ch6nh %ệch giRa tPng doanh thu
Hà tPng chi phW:
1 p$i nhuận ta hoNt "ộng khác g]=\
• p$i nhuận ta hoNt "ộng tài chWnh\ %à khoản ch6nh %ệch giRa doanh thu
ta hoNt "ộng tài chWnh Hà chi phW tài chWnh@ g]= hoNt "ộng cho thu6 tài
*ản@ %Ci thu "#$c ta ti[n g8i ng!n hàng@ %Ci thu "#$c ta ti[n cho Hay@ :::
• p$i nhuận ta hoNt "ộng IFt th#Tng %à khoản ch6nh %ệch giRa doanh
thu ta các hoNt "ộng IFt th#Tng Hà chi phW IFt th#Tng phải IP ra@ g]=
các khoản n$ phải trả nh#ng không trả "#$c do nguy6n nh!n ta phWa
chG n7@ các khoản n$ kh? "òi "C 'uy(t ")nh Loá n$ nh#ng nay %Ni "òi
"#$c@ ti[n thu "#$c do phWa "ối tác Hi phN= h$p "]ng@ ti[n I) phNt do
Hi phN= h$p "]ng@ :::
p$i nhuận *au thu( "#$c doanh nghiệp *8 dDng "K IP *ung các 'uf@ IP *ung ngu]n
Hốn kinh doanh@ :::
}.6.1: ChO#/ $f ! 2V#/
1 /uy(t ")nh L8 %E %• các n<= tr#9c:
1 /uy(t ")nh trWch %ập các 'uf trong doanh nghiệp
1 Các Ii6n Iản@ h$p "]ng H[ Hiệc chia %$i nhuận@ :::
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +34
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
}.6.6: T%* 1h34# ! 2V#/
1 2ài khoản 4,3\ giá Hốn hàng Ián
1 2ài khoản 453\ chi phW 'uản %E doanh nghiệp
1 2ài khoản -++\ Lác ")nh k(t 'uả hoNt "ộng kinh doanh
1 2ài khoản 53+\ %$i nhuận ch#a ph!n phối
jW dD\ cuối tháng , n<= 3UUO@ Lác ")nh doanh thu@ giá Hốn@ chi phW 'uản %E doanh
nghiệp "K ta "? Lác ")nh k(t 'uả kinh doanh:
_( toán *8 dDng phi(u k( toán "K phản ánh các nghiệp HD k(t chuyKn:
2Png doanh thu hoNt "ộng kinh doanh trong 'uE ‚ n<= 3UUO %à >UU:UUU:UUU "]ng:
2Png giá Hốn trong 'uE ‚ n<= 3UUO %à 3UU:UUU:UUU "]ng:
2Png chi phW 'uản %E doanh nghiệp trong 'uE ‚ n<= 3UUO %à 35:O4O:U4> "]ng:
 p$i nhuận gộp ta hoNt "ộng kinh doanh ‘ tPng doanh thu ta hoNt "ộng
kinh doanh 1 tPng giá Hốn ‘ >UU:UUU:UUU } 3UU:UUU:UUU ‘ ,UU:UUU:UUU
"]ng:
 p$i nhuận thu`n ta hoNt "ộng kinh doanh ‘ %$i nhuận gộp ta hoNt "ộng
kinh doanh } chi phW 'uản %E doanh nghiệp ‘ ,UU:UUU:UUU } 35:O4O:U4> ‘
3O>:3,3:-,> "]ng
 2Png %$i nhuận k( toán tr#9c thu( ‘ 3O>:3,3:-,> "]ng
 2hu( thu nhập doanh nghiệp ‘ tPng %$i nhuận k( toán tr#9c thu( ’ 3YV ‘
3O>:3,3:-,> ’ 3YV ‘ OO:U4>:333 "]ng:
 p$i nhuận ch#a ph!n phối ‘ tPng %$i nhuận k( toán tr#9c thu( 1 thu( thu
nhập doanh nghiệp ‘ 3O>:3,3:-,> 1 OO:U4>:333 ‘ +-Y:+4O:O+, "]ng:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +3O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: XA #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
PHIbU Kb TOÁN
Số U+
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
rTT N<* 2Q#/
TK
#D
TK
c?
rj $*^#
U+ _(t chuyKn doanh thu hoNt "ộng kinh doanh
*ang 2_ -++ Lác ")nh k(t 'uả kinh doanh:
>++ -++ >UU:UUU:UUU
Cộng\ >UU:UUU:UUU
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +3Y
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: XA #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
PHIbU Kb TOÁN
Số U3
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
rTT N<* 2Q#/
TK
#D
TK
c?
rj $*^#
U+ _(t chuyKn giá Hốn *ang 2_ -++ Lác ")nh k(t
'uả kinh doanh:
-++ 4,3 3UU:UUU:UUU
Cộng\ 3UU:UUU:UUU
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +3-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: XA #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
PHIbU Kb TOÁN
Số U,
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
rTT N<* 2Q#/
TK
#D
TK
c?
rj $*^#
U+ _(t chuyKn chi phW 'uản %E *ang 2_ -++ Lác
")nh k(t 'uả kinh doanh:
-++ 453 35:O4O:U4>
Cộng\ 35:O4O:U4>
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,U
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: XA #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
PHIbU Kb TOÁN
Số U5
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
rTT N<* 2Q#/ TK #D TK c? rj $*^#
U+ _(t chuyKn thu( thu nhập doanh
nghiệp
-++ Y3+ OO:U4>:333
Cộng\ OO:U4>:333
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: XA #/h*i' !- ch>- &% 'h($ $)*+# #h%
7ị- chl: j y H-* G% T)C#/
PHIbU Kb TOÁN
Số U>
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
rTT N<* 2Q#/ TK #D TK c? rj $*^#
U+ _(t chuyKn %Ci -++ 53+ +-Y:+4O:O+,
Cộng\ +-Y:+4O:O+,
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: nn1xƒ
Ngày 51 th.ng 05 nAm 200B
T)Ach 0TQ rj h*iQ $%* 1h34# rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
2Png doanh thu >++ -++ >UU:UUU:UUU
C<#/: ¤ ¤ ynn.nnn.nnn

;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
CHJNG Tu GHI rỔ
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,,
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6- o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6- o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
rj: nn1yn
Ngày 51 th.ng 05 nAm 200B
T)Ach 0TQ rj h*iQ $%* 1h34# rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
2Png giá Hốn -++ 4,3 3UU:UUU:UUU
C<#/: ¤ ¤ 6nn.nnn.nnn

;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: nn1y1
Ngày 51 th.ng 05 nAm 200B
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,5
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6- o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
T)Ach 0TQ
rj h*iQ $%* 1h34#
rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
Chi phW 'uản %E
doanh nghiệp
-++ 453 35:O4O:U4>
C<#/: ¤ ¤ 6x.w}w.n}y

;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: nn1y6
Ngày 51 th.ng 05 nAm 200B
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,>
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6- o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
T)Ach 0TQ rj h*iQ $%* 1h34# rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
2hu( thu nhập
doanh nghiệp hiện
hành
-++ Y3+ OO:U4>:333
C<#/: ¤ ¤ ww.n}y.666

;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: nn1y=
Ngày 51 th.ng 05 nAm 200B
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,4
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6- o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
T)Ach 0TQ
rj h*iQ $%* 1h34#
rj $*^# Gh* chŠ
ND C?
p$i nhuận *au thu( -++ 53+ +-Y:+4O:O+,
C<#/: ¤ ¤ 1ƒ‚.1}w.w1=

;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6- o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
CHJNG Tu GHI rỔ
rj: nn1yx
Ngày 51 th.ng 05 nAm 200B
2rWch y(u Số hiệu tài khoản Số ti[n Zhi chq
;$ C?
Boanh thu hoNt >++ ,,, ,:UUU:UUU:UUU
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
"ộng *ự nghiệp
C<#/: ¤ ¤ =.nnn.nnn.nnn

;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
NgCDi 1EF ,iG0 4 to.n trCHng
78, h9 t:n; 78, h9 t:n;
rỔ 7vNG KK CHJNG Tu GHI rỔ
N@: 6nnw
ChO#/ $f
D*…# /*4* rj $*^#
rj
h*iQ
N/%0
$h(#/
UU+5- ,+.U, _(t chuyKn doanh thu hoNt "ộng kinh doanh >UU:UUU:UUU
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,Y
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6Mo DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
UU+>U ,+.U, _(t chuyKn giá Hốn 3UU:UUU:UUU
UU+>+ ,+.U, _(t chuyKn chi phW 'uản %E doanh nghiệp 35:O4O:U4>
UU+>3 ,+.U, _(t chuyKn thu( thu nhập doanh nghiệp OO:U4>:333
UU+>, ,+.U, _(t chuyKn %$i nhuận *au thu( +-Y:+4O:O+,
UU+>5 ,+.U, _(t chuyKn doanh thu hoNt "ộng *ự nghiệp ,:UUU:UUU:UUU
;gày ,+ tháng U, n<= 3UUO
NgCDi ghi 8* 4 to.n trCHng Ii.m (<c
78, h9 t:n; 78, h9 t:n; 78, h9 t:n, >?ng @A$;
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6c1o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
rỔ CÁI
2ài khoản\ 4,3
2háng , n<= 3UUO
ChO#/ $f /h* N
D*…# /*4*
TK
9j*
O#/
rj $*^#
N/%0_ $h(#/ rj ND C?
Số d# "`u kl\
Phát *inh trong kl\
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +,-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
^ ^ ^ ^ ^ ^
U,.U,.3UUO UU+5> Ziá Hốn nhà *ố
+>4 Hàng _6nh
+>5 -U:>34:UUU
^ ^ ^ ^ ^ ^
,+.U,.3UUO UU+>U _(t chuyKn giá
Hốn\
-++ 3UU:UUU:UUU
Cộng phát *inh\ 3UU:UUU:UUU 3UU:UUU:UUU
Số d# cuối kl\
rd CÁI
2ài khoản\ 453
Chi phW 'uản %E doanh nghiệp
2háng U, n<= 3UUO
Chứng te ghi Fổ
Biin giải 2_ "ối
Mng
Số ti[n
5g!" Cè ;$ C?
Số d# "`u kl\
Phát *inh trong kl\
::: ::: ::: ::: ::: :::
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +5U
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6c1o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
U>.U, UU+5- _hFu hao 2SC0
phòng tài chWnh k(
hoNch
3+5 +>:>4U:5>U
::: ::: ::: ::: ::: :::
,+.U- UU+>+ _(t chuyKn chi phW
'uản %E doanh
nghiệp
-++ 35:O4O:U4>
Ctng PS trong kq 35:O4O:U4> 35:O4O:U4>
Số d# cuối kl\
rỔ CÁI
2ài khoản Y3+
2hu( thu nhập doanh nghiệp hiện hành
2háng U, n<= 3UUO
Chứng te ghi
F

Biin giải 2_ "ối
Mng
Số ti[n
;g£y S~ ;$ C?
Số d# "`u kl\
Phát *inh trong kl\
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +5+
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6c1o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
,+.U, UU+>
3
2Wnh thu( 2;B; phải nộp ,,,5 OO:U4>:33
3
,+.U, UU+>
5
_(t chuyKn *ang tài khoản
-++
-++ OO:U4>:333
Cộng phát *inh\ OO:U4>:33
3
OO:U4>:333
Số d# cuối kl\
rỔ CÁI
2ài khoản -++
(¸c ®.nh kÕt Du¶ kinh +o,nh
2háng U, n<= 3UUO
Chứng te ghi
F

Biin giải 2_ "ối
Mng
Số ti[n
;g£y S~ ;$ C?
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +53
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6c1o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Số d# "`u kl\
Phát *inh trong kl\
,+.U, UU+5
5
_(t chuyKn doanh thu Ián
hàng Hà cung cFp d)ch HD
>++ >UU:UUU:UUU
,+.U, UU+>
U
_(t chuyKn giá Hốn 4,3 3UU:UUU:UU
U
,+.U, UU+>
+
_(t chuyKn chi phW 'uản %E
doanh nghiệp
453 35:O4O:U4>
,+.U, UU+>
3
_(t chuyKn thu( thu nhập
doanh nghiệp
Y3+ OO:U4>:333
,+.U, +>, _(t chuyKn %$i nhuận *au
thu(
53+ +-Y:+4O:O+
,
Cộng phát *inh\ >UU:UUU:UU
U
>UU:UUU:UUU
Số d# cuối kl\
rỔ CÁI
T%* 1h34#: x61
LD* #hQp# chC- 'hF# 'hj*
Th.ng 05 nAm 200B
Chứng te ghi
F

Biin giải 2_ "ối Mng Số ti[n
;g£y S~ ;$ C?
Số d# "`u kl\
Phát *inh trong kl\
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +5,
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h%
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ
ImQ j rn6c1o DN
Can h(nh thDo E+ F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G3G255H của Cộ t.JKng CTC
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
,+.U, UU+>
,
_(t chuyKn %Ci -++ +-Y:+4O:O+,
Cộng phát *inh\ +-Y:+4O:O+,
Số d# cuối kl\ +-Y:+4O:O+,
w. Kb TOÁN NGU‹N VdN
Công ty kinh doanh nhà %à + doanh nghiệp nhà n#9c n6n ph`n %9n ngu]n
Hốn cGa công ty "[u do nhà n#9c cFp: Công ty *8 dDng ngu]n Hốn *ự nghiệp này
"K thực hiện các nhiệ= HD kinh t(: 2a n<= 3UU4 trở H[ tr#9c@ cuối n<= khi thực
hiện 'uy(t toán thJ công ty "#$c trWch giR %Ni + t| %ệ ph`n tr<= nhFt ")nh nh#ng Imt
"`u ta n<= 3UUO thJ công ty phải nộp H[ nhà n#9c toàn Iộ doanh thu thực hiện
"#$c QIao g]= doanh thu ta hoNt "ộng *ự nghiệp 1 %oNi doanh thu này th#Tng
chi(= + t| %ệ khá %9n trong tPng doanh thu } Hà doanh thu ta hoNt "ộng kinh
doanhS@ nhà n#9c *• duyệt các khoản chi phW =à công ty k6 khai Hà cFp cho công
ty khoản chi phW "?: Chi phW công ty k6 khai %à toàn Iộ chi phW "C Iš ra trong n<=
"6 Iảo "ả= hoNt "ộng cGa doanh nghiệp:
w.1. T%* 1h34# ! 2V#/
Công ty *8 dDng tài khoản 54+ 1 ;gu]n kinh phW *ự nghiệp:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +55
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
_(t cFu tài khoản 54+ nh# *au
• Số phát *inh I6n n$\ *ố ti[n chi ra Igng ngu]n kinh phW *ự nghiệp "C
"#$c 'uy(t toán@ khoản kinh phW *ự nghiệp *8 dDng không h(t hoàn %Ni cho ng!n
*ách nhà n#9c:
• Số phát *inh I6n c?\ ngu]n kinh phW *ự nghiệp "C nhận ta ng!n *ách
nhà n#9c cFp hocc "#$c cFp tr6n cFp@ khoản thu *ự nghiệp phát *inh tNi công ty
"#$c IP *ung ngu]n kinh phW *ự nghiệp:
• Số d# I6n c?\ ngu]n kinh phW *ự nghiệp "C nhận cGa ng!n *ách nhà
n#9c cFp hocc "#$c cFp tr6n cFp:
w.6. PhCZ#/ 'h(' h;ch $3(#:
• _hi nhận ngu]n kinh phW do cFp tr6n cFp@ k( toán ghi\
;$ 2_ +++.2_ ++3
C? 2_ 54+
• _hi nộp trả ngu]n kinh phW *ự nghiệp cho ng!n *ách nhà n#9c@ k(
toán ghi\
;$ 2_ 54+
C? 2_ +++. 2_ ++3
‚. L•P GÁO CÁO TÀI CH™NH\
‚.1: Lp' M4#/ cF# 9j* 1T $3(#
‚.1.1: 98c 9*+: M4#/ cF# 9j* 1T $3(#
Bảng c!n "ối k( toán %à Iáo cáo tài chWnh tPng h$p phản ánh toàn Iộ giá tr)
tài *ản hiện c? Hà ngu]n hJnh thành tài *ản "? cGa doanh nghiệp tNi =ột thTi "iK=
nhFt ")nh: Số %iệu tr6n Iảng c!n "ối k( toán cho Ii(t toàn Iộ giá tr) tài *ản hiện c?
cGa doanh nghiệp th&o c7 cFu tài *ản@ ngu]n Hốn Hà c7 cFu ngu]n Hốn hJnh thành
các tài *ản "?: C<n cM Hào Iảng c!n "ối k( toán@ ta c? thK "#a ra nhận Ltt@ "ánh giá
khái 'uát tJnh hJnh tài chWnh cGa doanh nghiệp:
‚.1.6: #/Q0W# $¥c Rp' &% $)"#h M%0 M4#/ cF# 9j* 1T $3(#
Phải tu!n thG các nguy6n tmc chung H[ %ập Hà trJnh Iày Iaoc cáo tài chWnh
"#$c 'uy ")nh tNi chuvn =ực k( toán *ố 3+ ztrJnh Iày Iáo cáo tài chWnh{: ;goài ra@
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +5>
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
tr6n Iảng c!n "ối k( toán@ các khoản =Dc tài *ản Hà n$ phải trả phải "¤oc¥ trJnh
Iày ri6ng Iiệt thành ngmn hNn Hà dài hNn tul th&o thTi hNn cGa chu kl kinh doanh
IJnh th#Tng cGa doanh nghiệp:
‚.1.=: 'hCZ#/ 'h(' X(c 9ị#h c(c chl $*WQ c,- M4#/ cF# 9j* 1T $3(#:
ác ")nh các che ti6u tr6n Iảng c!n "ối k( toán %`n %#$t c<n cM Hào *P cái
t#7ng Mng cGa các tài khoản@ + che ti6u %i6n 'uan "(n tài khoản nào thJ c<n cM Hào
*ố d# "`u kl Hà cuối kl cGa tài khoản "? "K phản ánh:
Bảng c!n "ối k( toán *au "!y "#$c trJnh Iày th&o dNng Iảng ddc@ cFu tNo
cGa Iảng g]= 3 ph`n\
• Ph`n I6n tr6n trJnh Iảng trJnh Iày các che ti6u H[ tài *ản@ Iao g]= tài *ản
ngmn hNn Hà tài *ản dài hNn@ *8 dDng các tài khoản %oNi + Hà %oNi 3:
• Ph`n I6n d#9i Iảng trJnh Iày các che ti6u H[ ngu]n Hốn@ Iao g]= n$ phải
trả Hà ngu]n Hốn chG *ở hRu@ *8 dDng các tài khoản %oNi , Hà %oNi 5:
07n H) ti[n tệ *8 dDng trong Iảng %à "]ng jiệt ;a=:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +54
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j Gn1-DN
7ị- chl: 6x Ph-# G<* ChFQH4* Ph5#/ 7Can h(nh thDo #$yết >Onh F* 1=G255HGE+ICTC
ng(y 25G53G255H của bộ t.JKng bộ T(i chính;
GẢNG CtN 7dI Kb TOÁN GI¦A NI‘N 7H
QdNng "`y "GS
tại ng(y 31 tháng 53 n4m 2556
TT Chl $*WQ
IB
j
TI rj cQj* 1Ÿ rj 9EQ #@:
T%* 4#
A.T%* 4# #/¥# h;#
1nn
1y.‚}n.ƒ‚ƒ.ƒw6 16.xy}.wy=.n}‚
‡1nn§11n¨16n¨1=n¨1xn¨1ynˆ
I T*^# &% c(c 1h34# $CZ#/ 9CZ#/ $*^# 11n w.=‚1.1yw.x‚y =.‚ƒw.w6y.=xn
+
2i[n +++ jU+
O:,Y+:+>O:5
Y>
,:Y-O:O3>:,
5U
3 Các khoản t#7ng "#7ng ti[n ++3 1 1
II C(c 1h34# 9EQ $C $%* chA#h #/¥# h;# 16n jU3 1 1
+
0`u t# ngmn hNn +3+

1

1
3
Bự phòng giả= giá "`u t# ngmn hNn QxS +3-

1

1
III C(c 1h34# 'h4* $hQ #/¥# h;# 1=n
wy=.n6y.n‚
=
w=‚.ƒx‚.xw
x
+
Phải thu khách hàng +,+
+O+:-O4:-
U-
+>O:-UU:,
UU
3
2rả tr#9c cho ng#Ti Ián +,3

1

1
,
Phải thu nội Iộ ngmn hNn +,,
533:43U:-
O5
533:43U:-
O5
5
Phải thu th&o ti(n "ộ k( hoNch h$p "]ng L!y
dựng +,5

1

1
>
Các khoản phải thu khác +,Y jU,
+>Y:53O:3
UU
+>Y:53O:3
UU
4 Bự phòng các khoản phải thu kh? "òi QxS +,- 1 1
IV H%#/ $•# 1h3 1xn w.w6}.‚nw.xnx w.‚6n.nwƒ.6yx
+
Hàng t]n kho +5+ jU5
O:O34:YUO:5
U5
O:Y3U:UO-:3
>5
3
Bự phòng giả= giá hàng t]n kho QxS +5-

1

1
V T%* 4# #/¥# h;# 1h(c 1yn o o
+
Chi phW trả tr#9c ngmn hNn +>+

1

1
3
2hu( giá tr) gia t<ng "#$c khFu tra +>3

1

1
,
2hu( Hà các khoản phải nộp nhà n#9c +>5 jU>

1

1
5
2ài *ản ngmn hNn khác +>Y

1

1
G.T%* 4# 2%* h;#
6nn
6‚x.6‚x.=ƒy 1xy.nƒ=.1‚n
‡6nn§61n¨66n¨6yn¨6}nˆ
I C(c 1h34# 'h4* $hQ 2%* h;# 61n

1

1
+
Phải thu dài hNn cGa khách hàng 3++

1

1
3 jốn %i6n doanh ở các "7n H) trực thuộc 3+3
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +5O
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 1
,
Phải thu nội Iộ dài hNn 3+, jU4

1

1
5
Phải thu dài hNn khác 3+Y jUO

1

1
>
Bự phòng phải thu kh? "òi QxS 3+-

1

1
II T%* 4# cj 9ị#h 66n 6‚x.6‚x.=ƒy 1xy.nƒ=.1‚n
+
2ài *ản cố ")nh hRu hJnh 33+ jUY
3Y5:3Y5:,
->
+5>:U-,:+
YU

1;guy6n giá 333
4>5:5Y4:3
UU
>U5:5Y4:3
UU

1 Ziá tr) hao =òn %uf k( QxS 33,
Q,OU:3U+:Y
U>S
Q,>-:,-,:U
3US
3
2ài *ản cố ")nh thu6 tài chWnh 335 jU-

1

1

1;guy6n giá 33>

1

1

1 Ziá tr) hao =òn %uf k( QxS 334

1

1
,
2ài *ản cố ")nh Hô hJnh 33O j+U

1

1

1;guy6n giá 33Y

1

1

1 Ziá tr) hao =òn %uf k( QxS 33-

1

1
5
Chi phW L!y dựng c7 Iản dở dang 3,U j++

1

1
III Gk$ 9<#/ 4# 9EQ $C 6xn j+3

1

1

1;guy6n giá

1

1

1 Ziá tr) hao =òn %uf k( QxS

1

1
IV C(c 1h34# 9EQ $C $%* chA#h 2%* h;# 6yn

1

1
+
0`u t# Hào công ty con 3>+

1

1
3 0`u t# Hào công ty %i6n k(t@ %i6n doanh
3>3 j+,

1

1
,
0`u t# dài hNn khác 3>Y

1

1
5
Bự phòng giả= giá "`u t# dài hNn QxS 3>-

1

1
V T%* 4# 2%* h;# 1h(c 6}n

1 o
+
Chi phW trả tr#9c dài hNn 34+ j+5

1

1
3
2ài *ản thu( thu nhập doanh nghiệp hoCn %Ni 343 j3+

1

1
,
2ài *ản dài hNn khác 34Y

1

1
TN#/ c<#/ $%* 4# ‡6wn§1nn¨6nnˆ 1}.1xy.6wx.=}w 16.}n1.‚x}.6x‚
N/Q•# &j#

A. ND 'h4* $)4 ‡=nn§=1n¨==nˆ =nn =.‚}}.‚=w.=w=
y61.yw}.ƒ}
w
I
ND #/¥# h;# =1n =.‚}}.‚=w.=w=
y61.yw}.ƒ}
w
+
jay Hà n$ ngmn hNn ,++ j+>

1

1
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +5Y
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
3
Phải trả ng#Ti Ián ,+3
YY:UOY:,
+3
+>:OUU:U
UU
,
;g#Ti =ua trả tr#9c ,+,

1

1
5
2hu( Hà các khoản phải nộp nhà n#9c ,+5 j+4
,:>U4:OOU:-
+O
5U4:55Y:>
++
>
Phải trả công nh!n Hi6n ,+>
+-:OO+:+
45

1
4
Chi phW phải trả ,+4 j+O
33:+->:-
UU
33:+->:-
UU
O
Phải trả nội Iộ ,+O
+5>:+-3:5
4-

1
Y
Phải trả th&o ti(n "ộ k( hoNch h$p "]ng L!y
dựng ,+Y

1

1
-
Các khoản phải trả@ phải nộp ngmn hNn khác ,+- j+Y
Y5:Y3Y:4
++
OO:3,3:>
>4
+U
Bự phòng phải trả ngmn hNn QxS ,3U

1

1
II ND 2%* h;# ==n

o

o
+ Phải trả dài hNn ng#Ti Ián ,,+
3 Phải trả dài hNn nội Iộ ,,3 j+-
, Phải trar dài hNn khác ,,,
5 jay Hà n$ dài hNn ,,5 j3U
>
2hu( thu nhập doanh nghiệp hoCn %Ni phải trả ,,> j3+
4
Bự phòng tr$ cFp =Ft Hiệc ,,4

1

1
O Bự phòng phải trả dài hNn ,,O
G. Vj# ch, U h>Q ‡xnn§x1n¨x=nˆ xnn 16.6w‚.x=}.ƒƒx 16.n‚n.6}ƒ.6‚1
I Vj# ch, U h>Q x1n j33 ‚.ƒ‚}.1‚y.}=x ‚.w‚‚.n1w.ƒ61
+
jốn "`u t# cGa chG *ở hRu 5++
>:5+5:3-3:O
Y,
>:5+5:3-3:O
Y,
3
2hcng d# Hốn cP ph`n 5+3

1
,
jốn khác cGa chG *ở hRu 5+,

1
5
CP phi(u 'uf 5+5

1
>
Ch6nh %ệch "ánh giá %Ni tài *ản 5+>

1
4
Ch6nh %ệch t| giá hối "oái 5+4

1
O
/uf "`u t# phát triKn 5+O
3:33Y:+U5:,
U5
3:33Y:+U5:,
U5
Y
/uf dự phòng tài chWnh 5+Y
+:+5>:43U:Y
,5
+:+5>:43U:Y
,5
-
/uf khác thuộc Hốn chG *ở hRu 5+-

1
+U
p$i nhuận ch#a ph!n phối 53U
+-Y:+4O:O
+,

1
++
;gu]n Hốn "`u t# L!y dựng c7 Iản 53+

1

1
II N/Q•# 1*#h 'hA &% PQ] 1h(c x=n =.6ƒ6.6y1.=}n =.6ƒ6.6y1.=}n
+
/uf kh&n th#ởng@ phqc %$i 5,+
+:+,4:-O>:3
54
+:+,4:-O>:3
54
3
;gu]n kinh phW 5,3 j3,

1

1
,
;gu]n kinh phW hJnh thành tài *ản cố ")nh 5,,
3:+>>:3O4:+
+5
3:+>>:3O4:+
+5
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +5-
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
TN#/ c<#/ #/Q•# &j# ‡xxn§=nn¨xnnˆ 1}.1xy.6wx.=}w 16.}n1.‚x}.6x‚
C(c chl $*WQ #/3%* M4#/ cF# 9j* 1T $3(#
TT Chl $*WQ
rj
9EQ
#@:
rj
cQj*

+ 2ài *ản thu6 ngoài
3 jật t# hàng hoá nhận gia công@ giR hộ
, Hàng hoá nhận kE g8i@ Ián hộ
5 ;$ kh? "òi
> ;goNi tệ các %oNi
4 HNn =Mc kinh phW còn %Ni
O ;gu]n Hốn khFu hao c7 Iản hiện c?
N/Cq* Rp' M*+Q
KT $3(#
$)CU#/ G*(: 9jc
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +>U
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
‚.x. G4#/ 1T$ PQ4 h3;$ 9<#/ 1*#h 23-#h
Báo cáo k(t 'uả hoNt "ộng kinh doanh %à =ột Iáo cáo tài chWnh phản ánh
=ột cách t?= %#$c các khoản thu@ khoản chi phW Hà k(t 'uả kinh doanh cGa doanh
nghiệp trong =ột thTi kl nhFt ")nh: ;goài ra Iáo cáo này còn k(t h$p phản ánh
tJnh hJnh thực hiện nghka HD H9i ng!n *ách nhà n#9c:
Bảng Iáo cáo k(t 'uả hoNt "ộng kinh doanh Iao g]= , ph`n\
• Ph`n +\ %Ci 1 %•
• Ph`n 3\ tJnh hJnh thực hiện nghka HD H9i ng!n *ách nhà n#9c
• Ph`n ,\ thu( giá tr) gia t<ng "#$c khFu tra@ "#$c hoàn %Ni@ "#$c =iin giả=:
Bo "i[u kiện thTi gian c? hNn@ *au "!y &= Lin trinh Iày ph`n + Q%Ci 1 %•S Iáo
cáo k(t 'uả hoNt "ộng kinh doanh cGa công ty kinh doanh nhà 'uE ‚ n<= 3UUO:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +>+
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị M(3 c(3:c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% H4* Ph5#/ ImQ j
Gn6DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ o H4* Ph5#/ 7Can h(nh thDo #$yết >Onh F* 1=G255HG E+ICTC
ng(y 25G53G255H của Cộ t.JKng CTC;
GÁO CÁO KbT QUẢ HOcT 7HNG KINH DOANH
QQS I #@: 6nnw
!'n ;ị tLnhR ViPt Nam ()ng
Chl $*WQ IB j TI N@: #-0 LQ] 1T $f 9EQ #@:
2Png doanh thu + j‚:3> ,:>UU:UUU:UUU ,:>UU:UUU:UUU
Boanh thu hoNt "ộng *ự nghiệp +:+ ,:UUU:UUU:UUU ,:UUU:UUU:UUU
Boanh thu hoat "ộng kinh doanh +:3 >UU:UUU:UUU >UU:UUU:UUU
Các khoản giả= tra doanh thu 3 1 1
Boanh thu thu`n H[ Ián hàng Hà cung cFp d)ch HD +U >UU:UUU:UUU >UU:UUU:UUU
Ziá Hốn hàng Ián ++ j‚:3Y 3UU:UUU:UUU 3UU:UUU:UUU
p$i nhuận gộp H[ Ián hàng Hà CCBj 3U ,UU:UUU:UUU ,UU:UUU:UUU
Boanh thu hoNt "ộng tài chWnh 3+ j‚:3- 1 1
Chi phW tài chWnh 33 j‚:,U 1 1
pCi Hay phải trả 3, 1 1
Chi phW Ián hàng 35 1 1
Chi phW 'uản %E doanh nghiệp 3> 35:O4O:U4> 35:O4O:U4>
Chi phW 'uản %E hoNt "ộng *ự nghiệp 3>:+ 1 1
Chi phW 'uản %E hoNt "ộng kinh doanh 3>:3 1 1
p$i nhuận thu`n ta hoNt "ộng kinh doanh ,U 3O>:3,3:-,> 3O>:3,3:-,>
2hu nhập khác ,+ 1 1
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +>3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Chi phW khác ,3 1 1
p$i nhuận khác 5U 1 1
2Png %$i nhuận tr#9c thu( >U 3O>:3,3:-,> 3O>:3,3:-,>
2hu( thu nhập doanh nghiệp phải nộp >+ j‚:,+ OO:U4>:333 OO:U4>:333
Chi phW thu( 2;B; hoCn %Ni >3 j‚:,3 1 1
2Png %$i nhuận *au thu( 4U +-Y:+4O:O+, +-Y:+4O:O+,
b_W. ng(y 31 tháng 51 n4m 2556
N/Cq* Rp' M*+Q KT $3(#
$)CU#/
G*(: 9jc
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng 2rang +>,
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
‚.y: G(3 c(3 RCQ chQ0+# $*^# $i
C7 *ở %ập Iáo cáo %#u chuyKn ti[n tệ %à\
• Bảng c!n "ối k( toán
• Báo cáo k(t 'uả hoNt "ộng kinh doanh
• 2huy(t =inh Iáo cáo tài chWnh
• Báo cáo %#u chuyKn ti[n tệ kl tr#9c
• Các tài %iệu k( toán khác nh# *P k( toán tPng h$p@ *P k( toán chi ti(t các
tài khoản ti[n =ct@ ti[n g8i ng!n hàng@ *P k( toán tPng h$p Hà chi ti(t cảu
các tài khoản c? %i6n 'uan@ Iảng tWnh Hà ph!n IP khFu hao tài *ản cố ")nh
Hà các tài %iệu k6 toán chi ti(t khác:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1@K
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
7Z# &ị: c.#/ $0 1*#h 23-#h #h% ImQ j Gn=-DN
7ị- chl: j 6x Ph-# G<* ChFQ 7Can h(nh thDo #$yết >Onh F* 1=G255H
E+fCTC ng(y 25G3G255H của bộ t.JKng CTC;
GÁO CÁO L†U CHUY•N TIỀN T| GI¦A NI‘N 7H
7ThDo WhJMng WháW t.cc tiếW;
7@ạng >^y >ủ;
/02 W nAm 200B
+Mn NO tính: >Rng
Chl $*WQ Ir TI N@: #-0
LQ] 1T $f 9EQ
#@:
Io LCQ chQ0+# $*^# $f h3;$ 9<#/ 1*#h 23-#h
+: 2i[n thu ta Ián hàng@ cung cFp d)ch HD Hà
doanh thu khác
U+

,:>UU:UUU:UU
U
,:>UU:UUU:UU
U
3: 2i[n chi trả cho ng#Ti cung cFp hàng h?a Hà
d)ch HD
U3
Q55:+Y+:35
4S
Q55:+Y+:35
4S
,: 2i[n chi trả cho ng#Ti %ao "ộng
U,
QY:O-U:UU
US
QY:O-U:UU
US
5: 2i[n chi trả %Ci Hay U5
1 1
>: 2i[n chi nộp thu( thu nhập doanh nghiệp U>
1 1
4: 2i[n thu khác ta hoNt "ộng kinh doanh U4
1 1
O: 2i[n chi khác cho hoNt "ộng kinh doanh UO
1 1
#C0 ch0yGn ti>n th0Xn t9 ho:t (-ng 8ản Y0Zt
kinh doanh
6n
,:55O:U3Y:O>
5
,:55O:U3Y:O>
5
IIo LCQ chQ0+# $*^# $f h3;$ 9<#/ 9EQ $C

+: 2i[n chi =ua *m=@ L!y dựng tài *ản cố ")nh Hà
các tài *ản dài hNn khác
3+
Q+>U:UUU:UU
US
Q+>U:UUU:UU
US
3: 2i[n thu ta thanh %E@ nh#$ng Ián tài *ản cố
")nh Hà các tài *ản dài hNn khác
33
1 1
,: 2i[n chi cho Hay@ =ua các công cD n$ cGa các
"7n H) khác
3,
1 1
5: 2i[n thu h]i cho Hay@ Ián các công cD n$ cGa
"7n H) khác
35
1 1
>: 2i[n chi "`u t# g?p Hốn Hào "7n H) khác 3>
1 1
4: 2i[n thu h]i "`u t# g?p Hốn Hào "7n H) khác 34
1 1
O: 2i[n thu %Ci cho Hay@ cP tMc Hà %$i nhuận "#$c
chia
3O
1 1
#C0 ch0yGn ti>n th0Xn t9 ho:t (-ng (X0 tC =n
Q+>U:UUU:UU
US
Q+>U:UUU:UU
US
IIIo LCQ chQ0+# $*^# $f h3;$ 9<#/ $%* chA#h

+: 2i[n thu ta phát hành cP phi(u@ nhận g?p Hốn
chG *ở hRu
,+
1 1
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1@@
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
3: 2i[n chi trả Hốn g?p@ =ua %Ni cP phi(u "C phát
hành
,3
1 1
,: 2i[n Hay ngmn hNn@ dài hNn "#$c nhận ,, 1 1
5: 2i[n chi trả n$ gốc Hay ,5 1 1
>: 2i[n chi trả n$ thu6 tài chWnh ,> 1 1
4: CP tMc@ %$i nhuận "C trả cho chG *ở hRu ,4 1 1
#C0 ch0yGn ti>n th0Xn t9 ho:t (-ng tài chLnh xn 1 1
LCQ chQ0+# $*^# $hQE# $)3#/ 1Ÿ
‡yn§6n¨=n¨xnˆ yn
,:3-O:U3Y:O>
5
,:3-O:U3Y:O>
5
T*^# &% $CZ#/ 9CZ#/ $*^# 9EQ 1Ÿ }n
,:Y-O:O3>:,5
U
,:Y-O:O3>:,5
U
ˆnh h#ởng cGa thay "Pi t| giá hối "oái 'uy "Pi
ngoNi tệ
4+ 1 1
T*^# &% $CZ#/ 9CZ#/ $*^# cQj* 1Ÿ
‡wn§yn¨}n¨}1ˆ OU j‚‚:,5
O:,Y+:+>O:5Y
>
O:,Y+:+>O:5Y
>
b_W, ng(y ... tháng ... n4m ...
N/Cq* Rp' M*+Q KT $3(# $)CU#/ G*(: 9jc
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1@T
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
‚.}: $hQ0T$ :*#h M(3 c(3 $%* chA#h
‚.}.1: 1h(* PQ($ chQ#/:
2huy(t =inh Iáo cáo tài chWnh %à + Iộ phận h$p thành không thK tách rTi
cGa Iáo cáo tài chWnh@ n? "#$c *8 dDng "K =ô tả =ang tWnh t#Tng thuật hocc
ph!n tWch các thông tin H[ *ố %iệu "C "#$c trJnh Iày trong Iảng can "ối k( toán@
Iáo cáo %#u chuyKn ti[n tệ@ các thông tin c`n thi(t khác th&o y6u c`u cGa các
chuvn =ực k( toán cD thK: 2huy(t =inh Iáo cáo tài chWnh cXng c? thK trJnh Iày
các thông tin =à doanh nghiệp Ltt thFy c`n thi(t cho Hiệc trinh Iày trung thực@
h$p %E Iáo cáo tài chWnh:
‚.}.6: CZ U Rp' $hQ0T$ :*#h M(3 c(3 $%* chA#h:
• Bảng c!n "ối k( toán
• Báo cáo k(t 'uả hoNt "ộng kinh doanh
• Báo cáo %#u chuyKn ti[n tệ n<= Iáo cáo
• Các *P k( toán tPng h$p
• SP@ th• k( toán chi ti(t hocc Iảng tPng h$p chi ti(t c? %i6n 'uan
• 2huy(t =inh Iáo cáo tài chWnh n<= tr#9c
• Các tài %iệu khác c? %i6n 'uan
‚.}.=: T)"#h $Y c.#/ &*ic cE# $*T# h%#h &% 'hCZ#/ 'h(' X(c 9ị#h c(c
chl $*WQ 9+ Rp' $hQ0T$ :*#h M(3 c(3 $%* chA#h
1 ph`n trJnh Iày Igng %Ti ngmn gdn@ *qc tWch@ ru ràng@ di hiKu@ c<n cM Hào
các 'uy ")nh Hà ch( "ộ k( toán hiện hành
1 ph`n trinh Iày Igng *ô %iệu phải thống nhFt H9i *ố %iệu ở các Iáo cáo tài
chWnh khác: 0ối H9i Iáo cáo 'uE@ các che ti6u thuộc ph`n ch( "ộ k( toán áp dDng
tNi doanh nghiệp phải thống nhFt trong cả ni6n "ộ k( toán@ n(u c? *ự thay "Pi
phải trJnh Iày ru %E do:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1@B
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Sở L!y dựng Hải Phòng ohu *ố BU-“B;
Công ty kinh doanh nhà Ban hành th&o /0 *ố +>.3UU4./0“B2C
oC *ố thu(\ U3UU+>4YUU+ ngày 3U.,.3UU4 cGa Iộ tr#ởng B2C
GẢN THUYbT IINH GÁO CÁO TÀI CH™NH
Q02 W nAm 200B
Io 78c 9*+: h3;$ 9<#/ c,- c.#/ $0
+: HJnh thMc *8 dDng Hốn\ công ty nhà n#9c:
3: pknh Hực kinh doanh\ 'uản %E nhà thuộc *ở hRu nhà n#9c@ thu ti[n thu6 nhà@
*8a chRa cho thu6 nhà@ kinh doanh IFt "ộng *ản@ nhận L!y dựng các công trJnh
d!n dDng@ :::
,: ;gành ngh[ kinh doanh\ khảo *át thi(t k(@ thi công L!y dựng@ =ua Ián Hật
%iệu L!y dựng@ kinh doanh IFt "ộng *ản@ :::
IIo KŸ 1T $3(#_ 9Z# &ị $*^# $i ! 2V#/ $)3#/ 1Ÿ 1T $3(#.
+: ;i6n "ộ k( toán\ Imt "`u ta ngày U+.UO.3UUO@ k(t thqc ngày ,U.U-.3UUO:
3: 07n H) ti[n tệ *8 dDng trong k( toán\ jiệt ;a= "]ng:
IIIo ChQ•# :Yc &% chT 9< 1T $3(# (' 2V#/
+: Ch( "ộ k( toán áp dDng\ ch( "ộ k( toán doanh nghiệp L!y %mp:
3: 2uy6n Iố H[ Hiệc tu!n thG chuvn =ực k( toán Hà ch( "ộ k( toán\ Iáo cáo "#$c
%ập phs h$p H9i các chuvn =ực Hà ch( "ộ k( toán jiệt ;a=:
,: HJnh thMc k( toán áp dDng\ chMng ta ghi *P:
IVo C(c chA#h (ch 1T $3(# (' 2V#/
+: ;guy6n tmc ghi nhận các khoản ti[n Hà các khoản t#7ng "#7ng ti[n\ th&o
"]ng jiệt ;a=:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1@J
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Ph#7ng pháp chuyKn "Pi các "]ng ti[n khác ra "]ng ti[n *8 dDng trong k( toán\
th&o t| giá do ng!n hàng thông Iáo:
3: ;guy6n tmc ghi nhận hàng t]n kho\ th&o giá gốc
1 ;guy6n tmc ghi nhận hàng t]n kho\ k6 khai th#Tng Luy6n
1 Ph#7ng pháp tWnh giá tr) hàng t]n kho\ IJnh 'u!n gia 'uy[n cả kl dự trR
1 Ph#7ng pháp hNch toán hàng t]n kho\ th&o 'uy ")nh tNi chuvn =ực *ố U3
zHàng t]n kho{
1 Ph#7ng pháp %ập dự phòng giả= giá hàng t]n kho
,: Zhi nhận Hà khFu hao tài *ản cố ")nh
1 ;guy6n tmc ghi nhận 2SC0 QhRu hJnh@ Hô hJnh@ thu6 tài chWnhS\ th&o nguy6n
giá
1 Ph#7ng pháp khFu hao 2SC0 QhRu hJnh@ Hô hJnhS\ ph#7ng pháp "#Tng thyng
5: Zhi nhận Hà khFu hao IFt "ộng *ản "`u t#\
1 ;guy6n tmc ghi nhận IFt "ộng *ản "`u t#
1 ;guy6n tmc Hà ph#7ng pháp khFu hao IFt "ộng *ản "`u t#
>: _( toán các khoản "`u t# tài chWnh\
1 ;guy6n tmc ghi nhận các khoản "`u t# Hào công ty con@ công ty %i6n k(t@ g?p
Hốn Hào c7 *ở kinh doanh "]ng kiK= *oát:
1 ;guy6n tmc ghi nhận các khoản "`u t# chMng khoán ngmn hNn
1 ;guy6n tmc ghi nhận các khoản "`u t# ngmn hNn@ dài hNn khác\ th&o giá gốc:
1 Ph#7ng pháp %ập dự phòng giả= giá "`u t# ngmn hNn@ dài hNn:
4: ;guy6n tmc ghi nhận Hà Hốn hoá các khoản chi phW "i Hay\
1 ;guy6n tmc Hốn hoá các khoản chi phW "i Hay\ "#$c ghi nhận Hào chi phW *ản
LuFt kinh doanh th&o *ố thực t( phải trả:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1@[
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 2| %ệ Hốn h?a chi phW "i Hay "#$c *8 dDng "K Lác ")nh chi phW "i Hay "#$c Hốn
h?a trong kl:
O: ;guy6n tmc ghi nhận Hà Hốn h?a các khoản chi phW khác\
1 Chi phW trả tr#9c
1 Chi phW khác
1 Ph#7ng pháp ph!n IP chi phW trả tr#9c\ ph#7ng pháp "#Tng thyng
1Ph#7ng pháp Hà thTi gian ph!n IP %$i th( th#7ng =Ni
Y: ;guy6n tmc ghi nhận chi phW phải trả
-: ;guy6n tmc Hà ph#7ng pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
+U: ;guy6n tmc ghi nhận Hốn chG *ở hRu\
1 ;guy6n tmc ghi nhận Hốn "`u t# cGa chG *ở hRu@ thcng d# Hốn cP ph`n@ Hốn
khác cGa chG *ở hRu:
1 ;guy6n tmc ghi nhận ch6nh %ệch t| giá
1 ;guy6n tmc ghi nhận %$i nhuận ch#a ph!n phối
++: ;guy6n tmc Hà ph#7ng pháp ghi nhận doanh thu\
1 Boanh thu Ián hàng
1 Boanh thu cung cFp d)ch HD
1 Boanh thu hoNt "ộng tài chWnh
1 Boanh thu hoNt "ộng L!y dựng
+3: ;guy6n tmc Hà ph#7ng pháp ghi nhận chi phW tài chWnh:
+,: ;guy6n tmc Hà ph#7ng pháp ghi nhận chi phW thu( thu nhập doanh nghiệp
hiện hành@ chi phW thu( thu nhập doanh nghiệp hoCn %Ni:
+5: Các nghiệp HD dự phòng rGi ro hối "oái:
+>: Các nguy6n tmc Hà ph#7ng pháp k( toán khác
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1T0
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
V. Th.#/ $*# MN Q#/ ch3 c(c 1h34# :Vc $)"#h M%0 $)3#/ M4#/ cF# 9j* 1T
$3(# &% M(3 c(3 1T$ PQ4 h3;$ 9<#/ 1*#h 23-#h.
+: 2i[n Hà các khoản t#7ng "#7ng ti[n\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
2i[n =ct ,:4,+:3Y+:54+ 3U+:Y-Y:UUU
2i[n g8i ng!n hàng ,:O5-:YO4:U35 ,:4->:Y3O:,5U
2i[n "ang chuyKn U U
TN#/ c<#/: w.=‚1.1yw.x‚y =.‚ƒw.w6y.=xn
3: Các khoản "`u t# tài chWnh ngmn hNn\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
ChMng khoán "`u t# ngmn hNn U U
0`u t# ngmn hNn khác U U
Bự phòng giả= giá "`u t# ngmn hNn U U
TN#/ c<#/: n n
,: Các khoản phải thu ngmn hNn khác\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1T1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
Phải thu H[ cP ph`n h?a U U
Phải thu H[ cP tMc Hà %$i nhuận "#$c chia U U
Phải thu ng#Ti %ao "ộng U U
Phải thu khác +>Y:53O:3UU
+>Y:53O:3UU
TN#/ c<#/: +>Y:53O:3UU
+>Y:53O:3UU
5: Hàng t]n kho\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
Hàng =ua "ang "i "#Tng U U
;guy6n Hật %iệu U U
Công cD dDng cD O:4+>:YUO:5U5 O:>U-:UO-:3>5
Chi phW *ản LuFt kinh doanh dở dang +++:UUU:UUU ,++:UUU:UUU
2hành phv= U U
Hàng hoá U U
Hàng g8i Ián U U
Hàng h?a kho Iảo thu( U U
Hàng hoá IFt "ộng *ản U U
C<#/ /*( /jc h%#/ $•# 1h3: w.w6}.‚nw.xnx w.‚6n.nwƒ.6yx
1 Ziá tr) ghi *P cGa hàng t]n kho dsng "K th( chFp@ c`= cố@ "ả= Iảo các
khoản n$ phải trả:
1 Ziá tr) hoàn nhập dự phònggiả= giá hàng t]n kho trong n<=:
1 Các tr#Tng h$p Hà *ự kiện dhn "(n phải trWch th6= hocc hoàn nhập
dự phòng giả= giá hàng t]n kho:
>: 2hu( Hà các khoản phải thu nhà n#9c\
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1T2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
2hu( thu nhập doanh nghiệp nộp thaa U U
::: U U
Các khoản khác phải thu nhà n#9c U U
TN#/ c<#/: n n
4: Phải thu dài hNn nội Iộ\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
Cho Hay dài hNn nội Iộ U U
::: U U
Phải thu dài hNn nội Iộ khác U U
TN#/ c<#/: n n
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1T5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
O: Phải thu dài hNn khác\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
_E c#$c@ kE 'uf dài hNn U U
Các khoản ti[n nhận u| thác U U
Cho Hay không c? %Ci U U
Phải thu dài hNn khác U U
TN#/ c<#/: n n
Y: 2<ng giả= tài *ản cố ")nh hRu hJnh\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc ;hà
c8a
oo
2B
P2j22B 2BBC/p 2S
C0
khá
c
2Png cộng
;guy6n giá 2SC0HH
U U
4>5:5Y4:3UU U U 4>5:5Y4:3UU
Số d# "`u n<=
U U
>U5:5Y4:3UU U U >U5:5Y4:3UU
1 =ua trong n<=
U U
+>U:UUU:UUU
U U +>U:UUU:UUU
1 "`u t# BCB hoàn
thành
U U U U U U
1 t<ng khác
U U U U U U
1 chuyKn *ang B0S02
U U U U U U
1 thanh %E@ nh#$ng Ián
U U U U U U
1 giả= khác
U U U U U U
Số d# cuối n<=
U U
4>5:5Y4:3UU
U U
4>5:5Y4:3UU
Ziá tri hao =òn %uf k(
U U
,OU:3U5:YU> U U ,OU:3U5:YU>
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1TK
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Số d# "`u n<=
U U
,>-:,-,:U3U U ,>-:,-,:U3U
1 _H trong n<=
U U
+U:YUY:OY> U +U:YUY:OY>
1 2<ng khác
U U
U U U
1 chuyKn *ang B0S02
U U
U U U
1 thanh %E@ nh#$ng Ián
U U
U U U
1 giả= khác
U U
U U U
Ziá tr) còn %Ni cGa
2SC0HH
1 tNi ngày "`u n<=
U U
+5>:U-,:+YU U +5>:U-,:+YU
1 tNi ngày cuối n<=
U U
3Y5:3Y5:,-> U 3Y5:3Y5:,->
1 Ziá tr) còn %Ni cuối n<= cGa 2SC0HH "C dsng th( chFp@ c`= cố các
khoản Hay\ U:
1 ;guy6n giá 2CS0HH cuối n<= "C khFu hao h(t nh#ng Hhn *8 dDng
1 ;guy6n giá 2SC0HH cuối n<= chT thanh %E
1 Các ca= k(t H[ Hiệc =ua Ián 2SC0HH c? giá tr) %9n trong t#7ng %ai\ U
1 Các thay "Pi khác H[ 2SC0HH\ U
-: 2<ng giả= 2SC0 thu6 tài chWnh\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc ;C@
j_2
oo
2B
P2j
22B
2SC
0HH
khác
2Sj
H
2Png
cộng
;guy6n giá 2SC0 thu6 tài chWnh
Số d# "`u n<=
1 thu6 tài chWnh trong n<=
1 =ua %Ni 2SC0 thu6 tài chWnh
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1T@
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 t<ng khác
1 trả %Ni 2SC0 thu6 tài chWnh
1 giả= khác
Số d# cuối n<=
Ziá tr) hao =òn %uf k(
Số d# "`u n<=
1 khFu hao trong n<=
1 =ua %Ni 2SC0 thu6 tài chWnh
1 giả= khác
Số d# "`u n<=
Ziá tr) còn %Ni cuả 2SC0 thu6 tài chWnh
1 tNi ngày "`u n<=
1 tNi ngày cuối n<=
1 2i[n thu6 phát *inh th6= "#$c ghi nhận %à chi phW trong n<=\ U:
1 C<n cM "K Lác ")nh ti[n thu6 phát *inh th6=:
1 0i[u khoản gia hNn thu6 hocc 'uy[n "#$c =ua tài *ản:
+U: 2<ng giả= 2SC0jH\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc /uy[
n *8
dDng
"Ft
Bản
'uy[nIg
ng *áng
ch(
;hCn
hiệu
hàng
h?a
Ph`n
=[=
=áy tWnh
2S
jH
khác
2Png
cộng
;guy6n giá 2SC0jH
Số d# "`u n<=\
1 =ua trong n<=
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1TT
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1tNo ra ta nội Iộ doanh nghiệp
1 t<ng do h$p nhFt kinh doanh
1 t<ng khác
1 thanh %E@ nh#$ng Ián
Số d# cuối n<=
Ziá tr) hao =òn %uf k(
Số d# "`u n<=
1 khFu hao trong n<=
1 thanh %E@ nh#$ng Ián
1 t<ng khác
1 giả= khác
Số d# cuối n<=
Ziá tr) còn %ai cGa 2SC0jH
1 tNi ngày "`u n<=
1 tNi ngày cuối n<=
++: Chi phW L!y dựng c7 Iản dở dang\
2Png *ố chi phW L!y dựng c7 Iản dở dang\
1 Cuối n<=\ U
1 0`u n<=\ U
+3: 2<ng@ giả= IFt "ộng *ản "`u t#\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số "`u
n<=
2<ng
trong
n<=
Ziả=
trong
n<=
Số cuối
n<=
;guy6n giá IFt "ộng *ản "`u t#\
1 'uy[n *8 dDng "Ft
1 nhà
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1TB
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 nhà Hà 'uy[n *8 dDng "Ft
1 c7 *ở hN t`ng
Ziá tr) hao =òn %uf k(\
1 'uy[n *8 dDng "Ft
1 nhà
1 nhà Hà 'uy[n *8 dDng "Ft
1 c7 *ở hN t`ng
Ziá tr) còn %Ni cGa IFt "ộng *ản
"`u t#\
1 'uy[n *8 dDng "Ft
1 nhà
1 nhà Hà 'uy[n *8 dDng "Ft
1 c7 *ở hN t`ng
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1TJ
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
+,: 0`u t# dài hNn khác\
1 0`u t# cP phi(u:
1 0`u t# trái phi(u:
1 0`u t# tWn phi(u@ kl phi(u:
1 Cho Hay dài hNn:
1 0`u t# dài hNn khác:
+5: Chi phW trả tr#9c dài hNn\
1 Chi phW trả tr#9c H[ thu6 hoNt "ộng tài chWnh
1 Chi phW thành %ập doanh nghiệp
1 Chi phW nghi6n cMu c? giá tr) %9n
1 Chi phW cho gai "oNn triKn khai không "G ti6u chuvn ghi nhận %à tài *ản cố ")nh
Hô hJnh:
1 Chi phW khác:
+>: jay Hà n$ ngmn hNn\
1 jay ngmn hNn
1 ;$ dài hNn "(n hNn trả
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1T[
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
+4: 2hu( Hà các khoản phải nộp nhà n#9c\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
2hu( giá tr) gia t<ng U 5U4:55Y:>++
2hu( ti6u thD "cc Iiệt U U
2hu( LuFt nhập khvu U U
2hu( thu nhập doanh
nghiệp
OO:U4>:333 U
2hu( tài nguy6n U U
2hu( nhà "Ft Hà ti[n thu6
"Ft
U U
Các khoản phW@ %ệ phW Hà
các khoản phải nộp khác
,:UUU:UUU:UUU U
TN#/ c<#/: =.nww.n}y.666 xn}.xx‚.y11
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1B0
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
+O: Chi phW phải trả\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
2rWch tr#9c chi phW ti[n
%#7ng trong thTi gian
nghe phtp
U U
Chi phW *8a chRa %9n
2SC0
U U
Chi phW trong thTi gian
ngang kinh doanh
U U
::: U U
TN#/ c<#/: n n
+Y: Các khoản phải trả@ phải nộp nhà n#9c khác\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
2ài *ản thaa chT L8 %E U U
Bảo hiK= LC hội 5:+43:>,3 U
Bảo hiK= y t(
435:,YU
U
_inh phW công "oàn
5+4:3>,
U
Boanh thu ch#a thực
hiện
U U
;hận kE c#$c@ kE 'uf
ngmn hNn
U U
Phải trả H[ cP ph`n h?a U U
Các khoản phải trả@ phải
nộp khác
Y3:3,>:554 OO:3,3:>>4
TN#/ c<#/: Y5:Y3Y:4++ OO:3,3:>>4
+-: Phải trả dài hNn nội Iộ khác\
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1B1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
jay dài hNn nội Iộ
Phải trả dài hNn nội Iộ
khác
TN#/ c<#/:
3U: Các khoản Hay Hà n$ dài hNn\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
a: jay dài hNn\
1 jay ng!n hàng
1 jay "ối t#7ng khác
1 2rái phi(u phát hành
I: ;$ dài hNn\
1 2hu6 tài chWnh
1 2rái phi(u phát hành
1 ;$ dài hNn khác
TN#/ c<#/:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1B2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
c: Các khoản n$ thu6 tài chWnh\
;<= nay ;<= tr#9c
2Png
khoản
thanh
toán thu6
tài chWnh
2rả ti[n
%Ci thu(
2rả n$
gốc
2Png
khoản
thanh
toán thu6
tài chWnh
2rả ti[n
%Ci thu(
2rả n$
gốc
B#9i + n<=
2a + } > n<=
2r6n > n<=
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1B5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
3+: 2ài *ản thu( thu nhập hoCn %Ni Hà thu( thu nhập hoCn %Ni phải trả\
a: 2ài *ản thu( thu nhập hoCn %Ni\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
1 2ài *ản thu( thu nhập
hoCn %Ni %i6n 'uan "(n
khoản ch6nh %ệch tN= thTi
"#$c khFu tra
1 2ài *ản thu( thu nhập
hoCn %Ni %i6n 'uan "(n
khoản %• tWnh thu( ch#a *8
dDng
1 2ài *ản thu( thu nhập
hoCn %Ni %i6n 'uan "(n
khoản #u "Ci tWnh thu( ch#a
*8 dDng
1 _hoản hoàn nhập tài *ản
thu( thu nhập hoCn %Ni "C
"#$c ghi nhận ta các n<=
tr#9c
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1BK
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
• T%* 4# $hQT $hQ #hp' h3B# R;*
I: 2hu( thu nhập hoCn %Ni phải trả\
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
1 2hu( thu nhập hoCn %Ni
phải trả phát *inh ta các
khoản ch6nh %ệch tN=
thTi ch)u thu(
1 _hoản hoàn nhập thu(
thu nhập hoCn %Ni phải trả
"C "#$c ghi nhận ta các
n<= tr#9c
• ThQT $hQ #hp' h3B# R;* 'h4* $)4
33: jốn chG *ở hRu\
a: Bản "i[u chenh Ii(n "ộng cGa chG *ở hRu\
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1B@
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
GẢNG 7IỀU CH›NH GIbN 7HNG CLA CHL rs H¦U
_hoản =Dc
jốn "`u t#
CSH
2hcng
d# Hốn
CP
jốn
khác
cGa
CSH
CP
'u
f
Ch6nh
%ệch
"ánh
giá %Ni
2S
Ch6nh
%ệch t|
giá hối
"oái
/uf "`u t#
phát triKn
/uf dự phòng
tài chWnh
/uf
khác
thuộc
Hốn
CSH
;gu]n Hốn
"`u t# L!y
dựng c7 Iản
2Png cộng
Số d# "`u n<=
>:5+5:3-3:O
Y,
3:33Y:+U5:,
U5
+:+5>:43U:,
Y5
Y:OYY:U+O:5
O+
12Png Hốn trong n<= tr#9c 1

1
1 pCi trong n<= tr#9c

1
1 2<ng khác

1
1 Ziả= Hốn trong n<= tr#9c 1

1
1 p• trong n<= tr#9c

1
1 Ziả= khác

1
Số d# cuối n<= tr#9c
>:5+5:3-3:O
Y,
3:33Y:+U5:,
U5
+:+5>:43U:,
Y5 1
Y:OYY:U+O:5
O+
Số d# "`u n<= nay
>:5+5:3-3:O
Y,
3:33Y:+U5:,
U5
+:+5>:43U:,
Y5 1 1
Y:OYY:U+O:5
O+
1 2<ng Hốn trong n<= nay
1 pCi trong n<= nay
1 2<ng khác
1 Ziả= Hốn trong n<= nay
1 p• trong n<= nay
1 Ziả= khác
Số d# cuối n<= nay
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1BT
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
I: Chi ti(t Hốn "`u t# cGa chG *ở hRu\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
jốn g?p cGa nhà n#9c
>:5+5:3-3:OY,
jốn g?p cGa các "ối
t#$ng khác
U U
TN#/ c<#/:
U >:5+5:3-3:OY,
c: Các giao d)ch H[ Hốn H9i các chG *ở hRu Hà ph!n phối\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc ;<= nay ;<= tr#9c
jốn "`u t# cGa chG *ở
hRu
1 Hốn g?p "`u n<= >:5+5:3-3:OY, >:5+5:3-3:OY,
1 Hốn g?p t<ng trong n<=
1 Hốn g?p giả= trong
n<=
1 Hốn g?p cuối n<=
CP tMc %$i nhuận "C chia U
d: CP tMc\
_hoản =Dc ;<= nay ;<= tr#9c
CP tMc "C công Iố *au
ngày k(t thqc kl k( toán
n<=
1 cP tMc "C công Iố tr6n
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1BB
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
cP phi(u phP thông
1 cố tMc "C công Iố tr6n
cP phi(u #u "Ci
CP tMc cGa cP phi(u #u
"Ci %uf k( ch#a ghi nhận
&: CP phi(u\
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
Số %#$ng cP phi(u "<ng
kE phát hành
Số %#$ng cP phi(u Ián ra
công chqng
1 cP phi(u phP thông
1 cP phi(u #u "Ci
Số %#$ng cP phi(u "#$c
=ua %Ni
1 cP phi(u phP thông
1 cP phi(u #u "Ci
• oệnh giá cGa cP phi(u "ang %#u hành:
¦: Các 'uf cGa doanh nghiệp\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
/uf "`u t# phát triKn 3:33Y:+U5:,U5 3:33Y:+U5:,U5
/uf dự phòng tài chWnh +:+5>:43U:Y,5 +:+5>:43U:Y,5
/uf khác thuộc Hốn chG *ở
hRu
U U
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1BJ
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
g: 2hu nhập Hà chi phW@ %Ci Hà %• "#$c ghi nhận trực ti(p Hào Hốn chG *ở hRu th&o
các chuvn =ực k( toán cD thK :::
3,: ;gu]n kinh phW\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số cuối n<= Số "`u n<=
;gu]n kinh phW "#$c cFp
trong n<=
Chi *ự nghiệp
;gu]n kinh phW còn %Ni
cuối kl
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1B[
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
35: 2ài *ản thu6 ngoài\
a: Ziá tr) tài *ản thu6 ngoài\
1 2ài *ản cố ")nh thu6 ngoài
1 2ài *ản cố ")nh khác thu6 ngoài
I: 2Png *ố ti[n thu6 tối thiKu trong t#7ng %ai cGa h$p "]ng thu6 hoNt "ộng tài *ản
cố ")nh không hu| ngang th&o các hNn\
1 B#9i + n<=
1 2a + "(n > n<=
1 2r6n > n<=
VI. Th.#/ $*# MN Q#/ ch3 c(c 1h34# :Vc $)"#h M%0 $)3#/ M(3 c(3 1T$ PQ4
h3;$ 9<#/ 1*#h 23-#h.
3>: 2Png doanh thu Ián hàng Hà cung cFp d)ch HD\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số n<= nay Số n<= tr#9c
2Png doanh thu Ián hàng
Hà cung cFp d)ch HD
,:>UU:UUU:UUU ,:>UU:UUU:UUU
Boanh thu Ián hàng
Boanh thu cung cFp d)ch
HD
Boanh thu hoNt "ộng L!y
dựng
1 doanh thu cGa hoNt
"ộng L!y dựng "#$c ghi
nhận trong kl
1 tPng doanh thu %uf k(
cGa hoNt "ộng L!y dựng
"#$c ghi nhận "(n thTi
"iK= %ập Iáo cáo tài
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1J0
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
chWnh
34: Các khoản giả= tra doanh thu Q=C *ố U3S\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số n<= nay Số n<= tr#9c
Chi(t khFu th#7ng =Ni
Ziả= giá hàng Ián
Hàng Ián I) trả %Ni
2hu( giá tr) gia t<ng phải
nộp Qph#7ng pháp trực
ti(pS
2hu( ti6u thD "cc Iiệt
2hu( LuFt khvu
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1J1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
3O: Boanh thu thu`n Q=C *ố +US\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số n<= nay Số n<= tr#9c
Boanh thu thu`n trao "Pi
hàng h?a
U U
Boanh thu thu`n trao "Pi
d)ch HD
U U
3Y: Ziá Hốn hàng Ián\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số n<= nay Số n<= tr#9c
Ziá Hốn hàng Ián 3UU:UUU:UUU U
Ziá Hốn cGa thành phv=
"C Ián
Ziá Hốn cGa d)ch HD "C
cung cFp
Ziá tr) còn %Ni@ chi phW
nh#$ng Ián@ thanh %E cGa
IFt "ộng *ản "`u t# "C
Ián
Chi phW kinh doanh IFt
"ộng *ản "`u t#
Hao hDt =Ft =át hàng
t]n kho
Các khoản chi phW H#$t
=Mc IJnh th#Tng
Bự phòng giả= giá hàng
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1J2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
t]n kho
3-: Boanh thu hoNt "ộng tài chWnh Q=C *ố 3+S\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số n<= nay Số n<= tr#9c
Boanh thu hoNt "ộng tài
chWnh
U U
pCi ti[n g8i@ ti[n cho Hay U U
pCi "`u t# trái phi(u@ kl
phi(u@ tWn phi(u
CP tMc@ %$i nhuận "#$c
chia
pCi Ián ngoNi tệ
pCi ch6nh %ệch t| giá "C
thực hiện
pCi ch6nh %ệch t| giá
ch#a thực hiện
pCi Ián hàng trả chậ=
Boanh thu hoNt "ộng tài
chWnh khác
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1J5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
,U: Chi phW tài chWnh Q=C *ố 33S\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số n<= nay Số n<= tr#9c
pCi ti[n Hay U U
Chi(t khFu thanh toán@
%Ci Ián hàng trả chậ=
U U
p• do thanh %E các khoản
"`u t# ngmn hNn@ dài hNn
p• do Ián ngoNi tệ
p• ch6nh %ệch t| giá "C
thực hiện
Bự phòng giả= giá các
khoản "`u t# ngán hNn@
dài hNn
Chi phW tài chWnh khác
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1JK
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
,+: Chi phW thu( thu nhập doanh nghiệp hiện hành Q=C *ố >+S\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số n<= nay Số n<= tr#9c
Chi phW thu( thu nhập
doanh nghiệp tWnh tr6n
thu nhập ch)u thu( n<=
hiện hành
O>:U4>:333 U
0i[u chenh chi phW thu(
thu nhập doanh nghiệp
cGa các n<= tr#9c Hào
chi phW thu( thu nhập
doanh nghiệp hiện hành
n<= nay
2Png chi phW thu( thu
nhập doanh nghiệp hiện
hành
O>:U4>:333 U
,3: Chi phW thu( thu nhập doanh nghiệp hoCn %Ni Q=C *ố >3S\
1 Chi phW thu( thu nhập doanh nghiệp hoCn %Ni phát *inh ta các khoản ch6nh %ệch
tN= thTi phải ch)u thu(:
1 Chi phW thu( thu nhập doanh nghiệ7 hoCn %Ni phát *inh ta Hiệc hoàn nhập tài *ản
thu( thu nhập hoCn %Ni:
1 2hu nhập ch)u thu( thu nhập doanh nghiệp hoCn %Ni phát *inh ta các khoản ch6nh
%ệch tN= thTi "#$c khFu tra:
1 2hu nhập ch)u thu( thu nhập hoCn %Ni phát *inh ta các khoản %• tWnh thu( Hà #u
"Ci thq6 ch#a *8 dDng:
1 2hu nhập ch)u thu( thu nhập doanh nghiệp hoCn %Ni phát *inh ta Hiệc hoàn nhập
thu( thu nhập không <n %Ci phải trả:
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1J@
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 Chi phW thu( thu nhập doanh nghiệp hoCn %Ni:
,,: Chi phW *ản LuFt kinh doanh th&o y(u tố\
1 Chi phW nguy6n Hật %iệu:
1 Chi phW nh!n công:
1 Chi phW khFu hao tài *ản cố ")nh:
1 Chi phW d)ch HD =ua ngoài:
1 Chi phW khác Igng ti[n:
2Png cộng\
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1JT
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
VII. C(c $h.#/ $*# MN Q#/ ch3 c(c 1h34# :Vc $)"#h M%0 $)3#/ M(3 c(3 RCQ
chQ0+# $*^# $i.
,5: Các giao d)ch không Igng ti[n ảnh h#ởng "(n Iáo cáo %#u chuyKn ti[n tệ Hà
các khoản ti[n do doanh nghiệp nm= giR nh#ng không "#$c *8 dDng\
+Mn NO tính: PiQt <am >Rng
_hoản =Dc Số n<= nay Số n<= tr#9c
a: oua tài *ản Igng cách
nhận các khoản n$ %i6n
'uan trực ti(p hocc thông
'ua các nghiệp HD cho
thu6 tài chWnh
1 oua doanh nghiệp
thông 'ua phát hành cP
phi(u
1 ChuyKn n$ "(n Hốn chG
*ở hRu
I: oua Hà thanh %E công
ty con hocc "7n H) kinh
doanh khác trong kl Iáo
cáo
1 2Png giá tr) =ua hocc
thanh %E
1 Ph`n giá tr) =ua hocc
thanh %E "#$c thanh toán
Igng ti[n hocc các khoản
t#7ng "#7ng ti[n
1 Số ti[n Hà các khoản
t#7ng "#7ng ti[n thực c?
trong công ty con hocc
"7n H) kinh doanh khác
"#$c =ua hocc thanh %E
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1JB
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1 Ph`n giá tr) tài *ản
QtPng h$p th&o tang %oNi
tài *ảnS Hà n$ phải trả
không phải %à ti[n Hà các
khoản t#7ng "#7ng ti[n
trong công ty con hocc
"7n H) kinh doanh khác
"ựoc =ua hocc thanh %E
trong kl
c: 2rJnh Iày giá tr) Hà %E
do cGa các khoản ti[n Hà
t#7ng "#7ng ti[n do
doanh nghiệp nm= giR
nh#ng không "#$c *8
dDng do c? *ự hNn ch(
cGa pháp %uật hocc các
ràng Iuộc khác =à doanh
nghiệp phải thực hiện
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1JJ
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
VIII. C(c $h.#/ $*# 1h(c
+: Các khoản n$ ti[= tàng@ khoản ca= k(t Hà các thông tin tài chWnh khác:
3: Các *ự kiện phát *inh *au ngày k(t thqc kl k( toán n<=:
,: 2hông tin H[ các I6n %i6n 'uan:
5: 2rJnh Iày tài *ản@ doanh thu@ k(t 'uả kinh doanh th&o Iộ phận Qth&o %knh Hực
kinh doanh hocc khu Hực ")a %ES th&o 'uy ")nh cGa chuvn =ực k( toán *ố 3Y zBáo
cáo Iộ ph!n{ Q3S
>: 2hông tin *o *ánh Qcác thay "Pi H[ các thông tin trong Iáo cáo tài chWnh cGa các
ni6n "ộ k( toán tr#9cS:
4: 2hông tin H[ *ự hoNt "ộng %i6n tDc:
O: Các thông tin khác:
;g#Ti %ập _( toán tr#ởng Ziá= "ốc
;guyin S7n Phan 2h) oai Sa jX 2á Hoà
Trịnh Nữ Hà Trâm- QTC201- !H"#Hải Phòng Trang 1J[

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->