Chµo mõng c¸c thÇy c« vµ c¸c em vÒ dù tiÕt d¹y

Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn TiÕn Dòng

Nguyễn Tiến Dũng

Kiểm tra bài cũ
? Em hãy trình bày những điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp cho đồng bằng S.Hồng phát triển kinh tế - xã hội ? - Địa hình thấp bằng phẳng, có đê điều bao bọc xung quanh - Có nhiều loại đất: Đất phù sa có S lớn thích hợp cho thâm canh lúa nước - Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh tạo điều kiện thâm canh tăng vụ - S.Hồng và S.Thái Bình bồi đắp phù sa màu mỡ, cung cấp nước tưới, mở rộng S - Tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản và phát triển du lịch

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1.Công nghiệp

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập Qua biểu đồ em hãy nhận xét trung ở Hà Nội và Hải Phòng

chuyển biến về tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng ở ĐBSH ? Giá trị sản xuất công nghiệp Thay đổi như thế nào ? Nêu đặc điểm phân bố ?

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng ? Em hãy kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng ĐBSH ?

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng

- Các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH: Cơ khí, hoá chất, điện tử, hoá chất, ….

Nguyễn Tiến Dũng

? Em hãy cho biết các sản phẩm công nghiệp quan trọng của vùng này?

Hoá chất

Cơ khí

Đóng tàu

Nguyễn Tiến Dũng

Vật liệu XD

Bài 15. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng - Các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH: cơ khí, điện tử, hoá chât, . . . .

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
? Dựa vào bản đồ hãy cho biết địa bàn phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm ?

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 15. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 15. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng - Các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH: cơ khí, điện tử, hoá chât, . . . . - Các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng -Các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH: cơ khí, điện tử, hoá chât, . . . . - Các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc 2. Nông nghiệp

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)

Năng suất lúa nhất cả nước do trình độ thâm năng suất, caovụ ?- Nguyên nhân caoliệu em hãy so sánh năng suấtcanh của ĐBSH tăng ĐB SCL và cả ? Dựa vào bảngnào mà năng suất lúa đồng bằng sông Hồng luônvới nhất ? số lúa nước ?

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng -Các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH: cơ khí, điện tử, hoá chât, . . . . -Các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc

2. Nông nghiệp
- Năng suất lúa đạt cao nhất cả nước do trình độ thâm canh tăng năng suất, tăng vụ

SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng -Các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH: cơ khí, điện tử, hoá chât, . . . . -Các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc

2. Nông nghiệp
- Năng suất lúa đạt cao nhất cả nước do trình độ thâm canh tăng năng suất, tăng vụ - Dựa vào đặc điểm của khí hậu để sản xuất vụ đông với cơ cấu cây trồng đa dạng, có ? Đồng bằng sông Hồng đã biết khai thác đặc điểm của khí hậu để đem lại hiệu hiệu quả kinh tế cao quả kinh tế như thế nào ?

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng - Các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH: cơ khí, điện tử, hoá chât, . . . . - Các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc

2. Nông nghiệp
- Năng suất lúa đạt cao nhất cả nước do trình độ thâm canh tăng năng suất, tăng vụ - Dựa vào đặc điểm của khí hậu để sản xuất vụ đông với cơ cấu cây trồng đa dạng, có hiệu quả kinh tế cao - Chăn nuôi phát triển, đặc biệt là chăn nuôi lợn, nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi bò sữa ? Qua kiến thức đã học em hãy cho biết gắn liền với vùng lương thực thì ngành chăn nuôi phát triển như thế nào ?
Nguyễn Tiến Dũng

Một số cây công nghiệp và cây rau ngắn ngày của vùng ĐBSH

Cây đay chiếm 55.1%

Cây cói chiếm 41.3%

Cây ngô

Nguyễn Tiến Dũng

Su hào

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng - Các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH: cơ khí, điện tử, hoá chât, . . . . - Các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc

2. Nông nghiệp
- Năng suất lúa đạt cao nhất cả nước do trình độ thâm canh tăng năng suất, tăng vụ - Chăn nuôi phát triển đặc biệt là chăn nuôi lợn, nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi bò sữa 3. Dịch vụ ? Dựa vào bản đồ hãy xác định và nêu ý nghĩa kinh tế - xã hội của cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài ?

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng - Các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH: cơ khí, điện tử, hoá chât, . . . . - Các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc

2. Nông nghiệp
- Năng suất lúa đạt cao nhất cả nước do trình độ thâm canh tăng năng suất, tăng vụ - Chăn nuôi phát triển đặc biệt là chăn nuôi lợn, nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi bò sữa

3. Dịch vụ
- Giao thông vận tải phát triển đường sắt, biển, sông, bộ. Có 2 đầu mối giao thông chính quan trọng là Hà Nội và Hải Phòng

Nguyễn Tiến Dũng

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp
- Khu vực công nghiệp tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng - Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng - Các ngành công nghiệp của vùng ĐBSH: cơ khí, điện tử, hoá chât, . . . . - Các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc

2. Nông nghiệp
- Năng suất lúa đạt cao nhất cả nước do trình độ thâm canh tăng năng suất, tăng vụ - Chăn nuôi phát triển đặc biệt là chăn nuôi lợn, nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi bò sữa 3. Dịch vụ - Du lịch: có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, văn hoá – lịch sử ? Vùng ĐBSH có điều kiện thuận lợi gì để phát triển du lịch ? - Hà Nội, Hải Phòng là 2 trung tâm du lịch

Nguyễn Tiến Dũng

Nhóm tài nguyên du lịch nhân văn

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Lăng Bác

Chùa Hương

Nguyễn Tiến Dũng

Tranh Đông Hồ

Nhóm tài nguyên du lịch tự nhiên

Tam cốc – Bích động

Rừng Cúc Phương

Đảo Cát Bà

Nguyễn Tiến Dũng

Đồ Sơn

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Công nghiệp 2. Nông nghiệp 3. Dịch vụ V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 1. Các trung tâm kinh tế ? Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế của vùng ĐBSH ?

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

TP Hà Nội

Hồ Gươm

TP Hải Phòng

Nguyễn Tiến Dũng

Hoa Phượng đỏ

Bài 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TT)
IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Công nghiệp 2. Nông nghiệp 3. Dịch vụ V. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM
BẮC BỘ 1. Các trung tâm kinh tế
- Hà Nội, Hải Phòng là hai trung tâm kinh tế lớn nhất 2.?Vùng vào lược đồ Hđiểm xác định các ngành kinh tế chủ yếu của Hà Nội, Hải Dựa kinh tế trọng 21.2 Bắc Bộ - Gồm vào nội dung SGK hãy kểchuyển dịch cơ cấu kinh tế của kinh tế trọng điểm & Bộ ? ? Phòng tỉnh thành phố, thúc đẩy tên các tỉnh thành phố vùng cả hai vùng: ĐBSH Bắc Dựa 8 ? ? Em hãy cho biết vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong chuyển dịch cơ câu TD MN Bắc Bộ lao động của hai vùng: ĐBSH & TD MN Bắc Bộ ?

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

Câu 1 : Những đặc điểm cơ bản của CN vùng ĐBSH (1995 - 2002)
A. Hình thành vào loại sớm nhất và đang trong thời kì đổi mới.

B. Cơ cấu kinh tế của khu vực
tăng mạnh C. Giá trị SXCN tăng mạnh tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng

ĐÚNG

D. Cả 3 ý trên
Nguyễn Tiến Dũng

Câu 2 : Đặc điểm chính của nông nghiệp vùng ĐBSH là
A. Năng suất lúa cao nhất cả nước do thâm canh tăng năng suất B. Trồng được các cây ưa lạnh trong vụ đông C. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm

ĐÚNG

D. Tất cả các đáp án trên
Nguyễn Tiến Dũng

Câu 3 : vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tạo cơ hội cho vùng ĐBSH & TD MN Bắc Bộ
A. Chuyển dịch kinh tế nông nghiệp

ĐÚNG

B. Phát triển các loại hình du lịch, đem lại lợi ích kinh tế cao

C. Thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với vùng Bắc Trung Bộ D. Cả 3 đáp án trên
Nguyễn Tiến Dũng

HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
* BÀI VỪA HỌC

- Học bài cũ, làm bài tập ở sgk
* BÀI SẮP HỌC

- Chuẩn bị bài mới theo các nội dung:
+ Xem lại cách vẽ biểu đồ đường, điều kiện để vẽ biểu đồ đường ? + Chuẩn bị thước , bút màu, máy tính

Nguyễn Tiến Dũng

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY, CÔ GIÁO ! CÙNG CÁC EM HỌC SINH .

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

Nhóm : Hãy nêu lợi ích kinh tế khi đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính ở Đồng bằng sông Hồng ?

Lợi ích

Thời tiết

Đất đai

Nước tưới

Lợi ích

Thời tiết Đất đai Nước tưới Khí hậu nhiệt đới Đất phù sa chiếm Dồi dào cung cấp ẩm có mùa đông diện tích lớn thuận cho tưới tiêu sản lạnh lời cho N2 xuất

Cơ cấu cây trồng đa dạng => Hiệu quả kinh tế cao

Nguyễn Tiến Dũng