P. 1
Phan tich thiet ke he thong thong tin

Phan tich thiet ke he thong thong tin

4.5

|Views: 52,516|Likes:
Được xuất bản bởibuingocha128

More info:

Published by: buingocha128 on Apr 11, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2015

pdf

text

original

HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG

PHÂN TÍCH THIT K
H THNG THÔNG TIN

(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)

Lưu hành ni b

HÀ NI - 2007

PHÂN TÍCH & THIT K
H THNG THÔNG TIN

Trn Đình Quế
Nguyn Mnh Sơn

i

MC LC

MC LC....................................................................................................ii
L
I NÓI ĐẦU..............................................................................................1
CH
ƯƠNG 1 M ĐẦU.................................................................................3

1.2 KHÁI QUÁT VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN...............4
1.3 CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.......................7
1.3.1 Phương pháp hướng cấu trúc..............................................................8
1.3.2 Phương pháp hướng đối tượng...........................................................9
1.5 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HƯỚNG ĐÓI TƯỢNG...........................10
1.6 CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG....................11
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1.................................................................................13
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP.....................................................................................13

CHƯƠNG 2 : UML VÀ CÔNG C PHÁT TRIN H THNG.................15

2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML................................................................................15
2.1.1 Lịch sử ra đời của UML......................................................................15
2.1.2 UML – Ngôn ngữ mô hình hoá hướng đối tượng...............................16
2.1.3 Các khái niệm cơ bản trong UML.......................................................17
2.2 CÁC BIỂU ĐỒ UML..................................................................................20
2.2.1 Biểu đồ use case................................................................................22
2.2.2 Biểu đồ lớp.........................................................................................24
2.2.3 Biểu đồ trạng thái...............................................................................30
2.2.4 Biểu đồ tương tác dạng tuần tự.........................................................33
2.2.5 Biểu đồ tương tác dạng cộng tác.......................................................35
2.2.6 Biểu đồ hoạt động..............................................................................36
2.2.7 Biểu đồ thành phần............................................................................39
2.2.8 Biểu đồ triển khai hệ thống.................................................................40
2.3 GIỚI THIỆU CÔNG CỤ RATIONAL ROSE...............................................41
TỔNG KẾT CHƯƠNG 2.................................................................................44
CÂU HỎI – BÀI TẬP.......................................................................................45

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG....................................46

3.1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG.............................46
3.1.1 Vai trò của pha phân tích...................................................................46
3.1.2 Các bước phân tích hướng đối tượng...............................................47
3.1.3 Ví dụ...................................................................................................47
3.2 MÔ HÌNH USE CASE VÀ KỊCH BẢN........................................................48
3.2.1 Vai trò của mô hình use case.............................................................48
3.2.2 Xây dựng biểu đồ use case................................................................50
3.2.3 Xây dựng biểu đồ use case trong Rational Rose...............................57
3.3 MÔ HÌNH LỚP..........................................................................................63
3.3.1 Vấn đề xác định lớp...........................................................................63
3.3.2Xây dựng biểu đồ lớp trong pha phân tích..........................................65
3.3.3Biểu diễn biểu đồ lớp trong Rational Rose..........................................67
3.4 MÔ HÌNH ĐỘNG DỰA TRÊN BIẺU ĐỒ TRẠNG THÁI.............................71
3.4.1 Khái quát về mô hình động................................................................71

ii

3.4.3 Xây dựng biểu đồ trạng thái...............................................................74
3.4.3 Biểu diễn biểu đồ trạng thái trong Rational Rose...............................75
TỔNG KẾT CHƯƠNG 3.................................................................................78
CÂU HỎI – BÀI TẬP.......................................................................................79

CHƯƠNG 4: PHA THIT K HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG..............................83

4.1 TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG................................83
4.1.1 Vai trò của pha thiết kế.......................................................................83
4.1.2 Các bước thiết kế hướng đối tượng...................................................84
3.2 CÁC BIỂU ĐỒ TƯƠNG TÁC....................................................................84
4.2.2 Xây dựng biểu đồ tuần tự...................................................................84
4.2.3 Xây dựng biểu đồ cộng tác................................................................88
4.2.4 Biểu diễn các biểu đồ tương tác trong Rational Rose........................89
4.3 BIỂU ĐỒ LỚP CHI TIẾT...........................................................................91
4.3.1 Xác định các phương thức cho mỗi lớp.............................................91
4.3.2 Xác định mối quan hệ giữa các lớp....................................................92
4.3.4 Hoàn chỉnh biểu đồ lớp chi tiết...........................................................93
4.3 THIẾT KẾ CHI TIẾT..................................................................................95
4.3.1 Xây dựng biểu đồ hoạt động cho các phương thức...........................96
4.3.2 Xây dựng bảng thiết kế chi tiết...........................................................98
4.4 BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN VÀ BIỂU ĐỒ TRIỂN KHAI.................................99
4.4.1 Xây dựng biểu đồ thành phần............................................................99
4.4.2 Xây dựng biểu đồ triển khai.............................................................100
4.4.3 Biểu diễn biểu đồ thành phần và triển khai trong Rational Rose......102
TỔNG KẾT CHƯƠNG 4...............................................................................104
CÂU HỎI – BÀI TẬP.....................................................................................104

PH LC PHÂN TÍCH THIT K H THNG THƯ VIN ĐIN T....108

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG..........................................................................108
1.1 Hoạt động nghiệp vụ thư viện.............................................................108
1.2 Yêu cầu hệ thống................................................................................109
2 PHA PHÂN TÍCH.......................................................................................110
21 Xây dựng biểu đồ use case..................................................................110
2.2 Xây dựng biểu đồ lớp phân tích..........................................................113
2.3 Biểu đồ trạng thái................................................................................113
3. PHA THIẾT KẾ.........................................................................................114
3.1 Các biểu đồ tuần tự.............................................................................115
3.2 Biểu đồ lớp chi tiết..............................................................................121
3.3 Thiết kế riêng từng chức năng............................................................122
3.4 Biếu đồ hoạt động...............................................................................126
3.5 Biểu đồ triển khai hệ thống..................................................................127

GI Ý TR LI CÁC BÀI TP..............................................................129
TÀI LI
U THAM KHO..........................................................................133

iii

LỜI NÓI ĐẦU

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->