P. 1
mẪu Tham KhẢo

mẪu Tham KhẢo

|Views: 6,293|Likes:
Được xuất bản bởinvso4084

More info:

Published by: nvso4084 on Jan 14, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

TÊN DN

PHỤ LỤC
THÀNH LẬP, QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ THANH LÝ TÀI SẢN

Điều 1: Thành lập Tổ thanh lý tài sản của doanh nghiệp gồm: (ghi rõ họ tên, chức vụ của
từng người trong tổ thanh lý. Ít nhất phải 2 người)
Điều 2: Quyên của Tổ thanh lý tài sản:
- Ðuoc toàn quyên djnh giá tài sản còn lai.
- Ðuoc quyên uu tiên bán, cho, tãng tài sản cho khách hàng thân thiêt, nhân viên
trong doanh nghiệp
- Có quyên sú dung giá trj tài sản dê thanh toán no nêu chủ no dồng ý
Điều : Nghïa vu của Tổ thanh lý tài sản:
- Chi duoc thanh lý tài sản sau khi dã trả hêt no khách hàng, Ngân hàng, no thuê
- Ðjnh giá dúng giá trj còn lai của tài sản
- Lập biên bản thanh lý
Điều !: Thanh lý tài sản (ghi rõ loi t!i "ản, "# lư$ng, tr% gi& c'n li, c&ch () lý cụ th*+ ,&n,
cho, t-ng .#i tư$ng n!o)

ÐAÌ DÌEN PHÁP LUAT CÙA CÔNG TY
hoãc CHÙ DOANH NGHÌEP TU NHÂN
(Ký và ghi rõ ho tên)Ghi chú :
1- Trong thòi han 7 ngày làm việc, kê tù ngày thông qua, quyêt djnh giải thê phải duoc gúi
dên Só Kê hoach và Ðâu tu TP.HCM, tât cả chủ no, nguòi có quyên, nghïa vu và loi ích liên
quan, nguòi lao dông trong doanh nghiệp; quyêt djnh này phải duoc niêm yêt công khai tai
tru só chính của doanh nghiệp và dãng báo diện tú hoãc báo viêt trong 3 sô liên tiêp.
Quyêt djnh giải thê phải duoc gúi cho các chủ no kèm theo thông báo vê phuong án giải
quyêt no. Thông báo phải có tên, dja chi của chủ no; sô no, thòi han, dja diêm và phuong
thúc thanh toán sô no dó; cách thúc và thòi han giải quyêt khiêu nai của chủ no.
2- Truòng hop doanh nghiệp bj thu hồi giây chúng nhận dãng ký kinh doanh, doanh nghiệp
phải giải thê trong thòi han 6 tháng, kê tù ngày bj thu hồi giây chúng nhận dãng ký kinh
doang. Trình tu và thủ tuc giải thê duoc thuc hiện theo quy djnh trên
3- Doanh nghiệp phải thanh lý tài sản và thanh toán các khoản no của doanh nghiệp
4- Trong thòi han 7 ngày làm việc, kê tù ngày thanh toán hêt no của doanh nghiệp, tổ
thanh lý phải gúi hồ so vê giải thê doanh nghiệp dên Só kê hoach dâu tu TP.HCM
- Ðây chi là huóng dân, dê nghj dánh máy lai và thay dổi thông tin cho phù hop vói tình
hình của doanh nghiệp. Nhüng dòng in nghiêng là chú giải nên không cân dánh máy lai.
- Nôp kèm giây dãng kinh doanh , giây phép thành lập bản sao có thj thuc và phu luc
quyêt djnh, 3 sô báo dã dãng.

T"N #NTN
S$%
C&N' H(À) *+ H&I) CHỦ N'H,A) VIỆT NAM
Đ-. /01 )T2 34)H567 178.
)))))494)))))
/0123, ng!4555..th&ng 55..n67..2888.
MẪU THAM KHẢO
GT2

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TH:C HIỆN QUY;T Đ<NH 'IẢI TH=

Kính gói: Phòng Ðãng ký Kinh doanh.......
-Tên Doanh
nghiệp: .............................................................................................................................
- Giây ÐKKD:............................................... ngày
câp:............................................................................
- Tru só
chính: .........................................................................................................................................
- Ðiện thoai:..................................................................................
Fax: ...................................................
- Ngành nghê dã dãng ký kinh
doanh : ........................................................................................................
- Ho tên chủ doanh nghiệp hoãc nguòi dai diện pháp
luật: ...........................................................................
+ Ðja chi thuòng
trú:..............................................................................................................................
+ Giây CMND sô:....................... ngày câp........................... Noi
câp: .............................................
- Tổ thanh lý theo Quyêt djnh giải thê gồm :Ong (Bà) ............................................. (nê9 rõ
tên họ, chức vụ)
Ong (Bà)
.........................................
Ong (Bà)
.........................................

THÔNG BÁO
Doanh nghiệp dã thuc hiện thủ tuc giải thê theo quy djnh pháp luật. Quyêt djnh giải thê nôp
tai Phòng Ðãng ký kinh doanh Só Kê hoach và Ðâu tu .
Sau khi thông qua quyêt djnh giải thê:
1/ Doanh nghiệp dã dãng bô cáo giải thê 3 sô trên báo ......vào các ngày
......
2/ Ðôi vói việc thanh lý hop dồng: Doanh nghiệp dã thanh lý các hop dồng kinh tê, hop
dồng dân su:nê9 rõ loi h$p .;ng) vào ngày ...... . (<oanh nghi=p nê9 rõ thời .i*7
thanh lý .#i v>i từng h$p .;ng ho-c thời .i*7 thanh lý h$p .;ng c9#i c?ng).
3/ Ðôi vói việc thanh toán các khoản no khách hàng và no khác: Doanh nghiệp dã thanh
lý tât cả các hop dồng, các khoản no vào ngày ...... . (<oanh nghi=p nê9 rõ thời
.i*7 thanh lý .#i v>i từng @hoản n$ ho-c thời .i*7 thanh to&n @hoản n$ c9#i c?ng).
4/ Ðôi vói việc thuc hiện nghïa vu thuê : Doanh nghiệp dã hoàn tât các nghïa vu thuê vào
ngày ........kèm xác nhận không no thuê ngày .......
5/ Ðôi vói nguòi lao dông: Doanh nghiệp dã hoàn tât xú lý các nghïa vu phát sinh tù hop
dồng lao dông và trả dủ các khoản luong, tro câp cho nguòi lao dông vào ngày
....... :AB9 Coanh nghi=p cD E9i 7F nhG, @hFng th9ê 7ư>n lao .Hng thI nê9 rõ tInh
trng của Coanh nghi=p)
6/ Ðôi vói việc thanh lý tài sản: Doanh nghiệp hoàn tât việc thanh lý tài sản vào ngày
.........
Nay Doanh nghiệp xin thông báo dên Só Kê hoach và dâu tu thành phô Hồ Chí Minh vê
kêt quả của việc thuc hiện quyêt djnh giải thê và cam kêt chju trách nhiệm vê tính chính xác,
trung thuc của nhüng nôi dung thông báo trên cüng nhu hoàn toàn chju trách nhiệm nêu
phát sinh bât ky tranh châp nào vê sau.

TP. HCM, ngày tháng nãm 2000
Đ>I #IỆN TỔ THANH LÝ Đ>I #IỆN TH?( PH@P LUẬT CỦA #(ANH N'HIỆP
:Jý,ghi rõ họ tên, chức vụ) 1KL2 CHỦ #(ANH N'HIỆP
(Ký, dóng dâu, ghi rõ ho tên, chúc vu)
HA SB 'IẢI TH= #(ANH N'HIỆP
(Theo Luật Doanh nghiệp 2005)

1. Quyêt djnh của Chủ doanh nghiệp (nêu là DNTN), Hôi dồng thành viên (nêu là công
ty TNHH 2 thành viên tró lên), tât cả thành viên hop danh (nêu là công ty Hop danh), Ðai hôi
dồng cổ dông (nêu là công ty Cổ phân), chủ só hüu công ty (nêu là công ty TNHH 1 thành
viên) vê việc giải thê doanh nghiệp ( mâu tham khảo GT1)
2. Phu luc vê quyên và nghïa vu của Tổ thanh lý tài sản (mâu tham khảo GT2)
3. Ba sô báo liên tiêp vê việc giải thê doanh nghiệp dãng trên báo diện tú hoãc báo viêt
gồm các nôi dung: Tên doanh nghiệp, dja chi tru só chính, sô Giây chúng nhận dãng ký kinh
doanh, ngày câp, noi câp ÐKKD ...)
4. Xác nhận dã hoàn tât thủ tuc khóa mã sô thuê hoãc chua dãng ký mã sô thuê tai co
quan quản lý thuê của doanh nghiệp (truòng hop chua dãng ký mã sô thuê).
5. Thông báo vê việc thuc hiện Quyêt djnh giải thê (thông báo vê việc thanh lý tài sản
và các khoản công no) (mâu tham khảo GT3).
6. Biên bản hop Hôi dồng thành viên (nêu là công ty TNHH 2 thành viên tró lên), tât cả
thành viên hop danh (nêu là công ty Hop danh), Ðai hôi dồng cổ dông (Nêu là công ty Cổ
phân), Chủ só hüu công ty (nêu là Công ty TNHH 1 thành viên) vê việc thông qua quyêt
djnh giải thê Doanh nghiệp
7. Bản chính Giây chúng nhận dãng ký kinh doanh.

Mhi chN: Báo dãng xong dê nguyên tò không cãt ròi, không photo.

TCDE6F 7G1 34H67 6F7iI1 .J .7i 67K67 74L. MN6 17O6F P5i 3iI6, Q7R STU Q7V4 7W
XY FiZi Q7[ 34H67 6F7iI1 6-1 STU Q7V4 7W XY FiZi Q7[ .7i 67K67, VPĐ#\

Hồ so giải thê chi nhánh hoãc vãn phòng dai diện, gồm có:

1. Thông báo vê việc giải thê chi nhánh hoãc VPÐD (mâu tham khảo GT4)
2. Quyêt djnh của Hôi dồng thành viên (nêu là công ty TNHH 2 thành viên tró lên), tât
cả thành viên hop danh (nêu là công ty Hop danh), Hôi dồng quản trj (nêu là công ty Cổ
phân), chủ só hüu công ty (nêu là công ty TNHH 1 thành viên) vê việc giải thê chi nhánh-
VPÐD của doanh nghiệp.
3. Biên bản hop Hôi dồng thành viên (nêu là công ty TNHH 2 thành viên tró lên), tât cả
thành viên hop danh (nêu là công ty Hop danh), Hôi dồng quản trj (nêu là công ty Cổ phân),
chủ só hüu công ty (nêu là công ty TNHH 1 thành viên) vê việc giải thê chi nhánh-VPÐD của
doanh nghiệp.
4. Xác nhận không no thuê theo Quyêt toán dã duyệt dên thòi diêm giải thê chi nhánh,
VPÐD (nêu tru só chi nhánh, VPÐD ó S7K. tinh, thành phô vói tru só chính của doanh
nghiệp)
5. Giây chúng nhận dã nôp con dâu hoãc vãn bản xác nhận chua khãc dâu chi nhánh,
VPÐD (dôi vói truòng hop chua khãc dâu).
6. Bản sao hop lệ Giây chúng nhận dãng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
Oản chPnh Miấ4 chứng nhQn .6ng @ý hot .Hng của chi nh&nh, R0S<.
Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp
Mẫu thành lập tổ thanh lý tài sản
Mẫu thông báo giải thể

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->