P. 1
Các hàm trong Exel

Các hàm trong Exel

|Views: 2,180|Likes:
Được xuất bản bởihungpvp

More info:

Published by: hungpvp on Jan 20, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

CÁC HÀM TRONG EXCEL I. HÀM LOGIC.

1. Hàm AND: __Cú pháp: __ AND (Logical1, Logical2, ….) __Các đối số: __Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. __Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai. __Lưu ý: __- Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic. __- Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua. __- Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE! __Ví dụ: __=AND(D7>0,D7<5000) __2. Hàm OR: __Cú pháp: __ OR (Logical1, Logical2…) __Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. __Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai. ____ __Ví dụ: __ =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002) __3. Hàm NOT: __Cú pháp: __ NOT(Logical) __Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic. __Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này. II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC.

1. Hàm ABS: __Lấy giá trị tuyệt đối của một số __Cú pháp: ABS(Number) __Đối số: Number là một giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức. __Ví dụ: __=ABS(A5 + 5) __2. POWER: __Hàm trả về lũy thừa của một số. __Cú pháp: POWER(Number, Power) __Các tham số: __- Number: Là một số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa. __- Power: Là số mũ. __Ví dụ __= POWER(5,2) = 25 ____ __3. Hàm PRODUCT: __Bạn có thể sử dụng hàm PRODUCT thay cho toán tử nhân * để tính tích của một dãy. __Cú pháp:

__ PRODUCT(Number1, Number2…) __Các tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân. ____ __4. Hàm MOD: __Lấy giá trị dư của phép chia. __Cú pháp: MOD(Number, Divisor) __Các đối số: __- Number: Số bị chia. __- Divisor: Số chia. ____ __5. Hàm ROUNDUP: __Làm tròn một số. __ Cú pháp: __ ROUNDUP(Number, Num_digits) __Các tham số: __- Number: Là một số thực mà bạn muốn làm tròn lên. __- Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn. __Chú ý: __- Nếu Num_digits > 0 sẽ làm tròn phần thập phân. __- Nếu Num_digits = 0 sẽ làm tròn lên số tự nhiên gần nhất. __- Nếu Num_digits < 0 sẽ làm tròn phần nguyên sau dấu thập phân. __ __6. Hàm EVEN: __Làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất. __Cú pháp: EVEN(Number) __tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn. __Chú ý: __- Nếu Number không phải là kiểu số thì hàm trả về lỗi #VALUE! __7. Hàm ODD: __Làm tròn lên thành số nguyên lẻ gần nhất. __Cú pháp: ODD(Number) __Tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn. __8. Hàm ROUNDDOWN: __Làm tròn xuống một số. __Cú pháp: __ ROUNDDOWN(Number, Num_digits) __Các tham số: tương tự như hàm ROUNDUP. III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ. __

A. Nhóm hàm tính tổng __1. Hàm SUM: __Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn. __Cú pháp: __ SUM(Number1, Number2…) __Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng. __2. Hàm SUMIF: __Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào. __Cú pháp: __ SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) __Các tham số: __- Range: Là dãy mà bạn muốn xác định. __- Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc

chuỗi. __- Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng. __Ví dụ: __= SUMIF(B3:B8,”<=10″) __Tính tổng của các giá trị trong vùng từ B2 đến B5 với điều kiện là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10. __B. Nhóm hàm tính giá trị trung bình __1. Hàm AVERAGE: __Trả về gi trị trung bình của các đối số. __Cú pháp: __ AVERAGE(Number1, Number2…) __Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình. __2. Hàm SUMPRODUCT: __Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó. __Cú pháp: __ SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…) __Các tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng các tích. __Chú ý: __ Các đối số trong các dãy phải cùng chiều. Nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE. __C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất __1. Hàm MAX: __Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập. __Cú pháp: __ MAX(Number1, Number2…) __Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó. Ví dụ. __2. Hàm LAGRE: __Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập. __Cú pháp: __ LARGE(Array, k) __Các tham số: __- Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu. __- k: Là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy. __Ví dụ. __3. Hàm MIN: __Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào. __Cú pháp: __ MIN(Number1, Number2…) __Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó. __4. Hàm SMALL: __Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào. __Cú pháp: __ SMALL(Array, k) __Các tham số: __- Array: Là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu. __- k: Là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy. __D. Nhóm hàm đếm dữ liệu __1. Hàm COUNT: __Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy. __Cú pháp: __ COUNT(Value1, Value2, …) __Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

__2. Hàm COUNTA: __Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu. __Cú pháp: __ COUNTA(Value1, Value2, …) __Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu. __Ví dụ. __3. Hàm COUNTIF: __Hàm COUNTIF đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước. __Cú pháp: __ COUNTIF(Range, Criteria) __Các tham số: __- Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm. __- Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm. __Ví dụ: __= COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 có chứa số lớn hơn 100) IV. NHÓM HÀM CHUỖI.

1. Hàm LEFT: __Trích các ký tự bên trái của chuỗi nhập vào. __Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars) __Các đối số: __- Text: Chuỗi văn bản. __- Num_Chars: Số ký tự muốn trích. __Ví dụ: __=LEFT(Tôi tên là,3) = “Tôi” __2. Hàm RIGHT: __Trích các ký tự bên phải của chuỗi nhập vào. __Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars) __Các đối số: tương tự hàm LEFT. __Ví dụ: __=RIGHT(Tôi tên là,2) = “là” __3. Hàm MID: __Trích các ký tự từ số bắt đầu trong chuỗi được nhập vào. __Cú pháp: __MID(Text,Start_num, Num_chars) __Các đối số: __- Text: chuỗi văn bản. __- Start_num: Số thứ tự của ký tự bắt đầu được trích. __- Num_chars: Số ký tự cần trích. __4. Hàm UPPER: __Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa. __Cú pháp: UPPER(Text) __5. Hàm LOWER: __Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường. __Cú pháp: LOWER(Text) __6. Hàm PROPER: __Đổi ký từ đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa. __Cú pháp: PROPER(Text) __Ví dụ: __=PROPER(phan van a) = “Phan Van A” __7. Hàm TRIM:

__Cắt bỏ các ký tự trắng ở đầu chuỗi và cuối chuỗi. __Cú pháp: TRIM(Text) V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG. __

1. Hàm DATE: __Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một kiểu ngày đặc thù. __Cú pháp: DATE(year,month,day) __Các tham số: __- Year: miêu tả năm, có thể từ 1 đến 4 chữ số. Nếu bạn nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel sẽ lấy năm bắt đầu là: 1900.(Ví dụ) __- Month: miêu tả tháng trong năm. Nếu month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm các tháng cho số miêu tả năm.(Ví dụ) __- Day: miêu tả ngày trong tháng. Nếu Day lớn hơn số ngày trong tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày cho số miêu tả tháng.(Ví dụ) __Lưu ý: __- Excel lưu trữ kiểu ngày như một chuỗi số liên tục, vì vậy có thể sử dụng các phép toán cộng (+), trừ (-) cho kiểu ngày.(Ví dụ) __2. Hàm DAY: __Trả về ngày tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Giá trị trả về là một số kiểu Integer ở trong khoảng từ 1 đến 31. __Cú pháp: DAY(Serial_num) __Tham số: __Serial_num: Là dữ liệu kiểu Date, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác.(Ví dụ) __3. Hàm MONTH: __Trả về tháng của chuỗi ngày được mô tả. Giá trị trả về là một số ở trong khoảng 1 đến 12. __Cú pháp: MONTH(Series_num) __Tham số: __Series_num: Là một chuỗi ngày, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác. (Ví dụ) __4. Hàm YEAR: __Trả về năm tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Year được trả về là một kiểu Integer trong khoảng 1900-9999. __Cú pháp: YEAR(Serial_num) __Tham số: __Serial_num: Là một dữ liệu kiểu ngày, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác.(ví dụ) __5. Hàm TODAY: __Trả về ngày hiện thời của hệ thống. __Cú pháp: TODAY() __Hàm này không có các đối số. __6. Hàm WEEKDAY: __Trả về số chỉ thứ trong tuần. __Cú pháp: __ WEEKDAY(Serial, Return_type) __Các đối số: __- Serial: một số hay giá trị kiểu ngày. __- Return_type: chỉ định kiểu dữ liệu trả về. VI. HÀM VỀ THỜI GIAN.

1. Hàm TIME: __Trả về một chuỗi trình bày một kiểu thời gian đặc thù. Giá trị trả về là một số trong khoảng từ 0 đến 0.99999999, miêu tả thời gian từ 0:00:00 đến 23:59:59. __Cú pháp: __ TIME(Hour,Minute,Second) __Các tham số: Được tính tương tự ở hàm DATE. __- Hour: miêu tả giờ, là một số từ 0 đến 32767. __- Minute: miêu tả phút, là một số từ 0 đến 32767. __- Second: miêu tả giây, là một số từ 0 đến 32767. __2. Hàm HOUR: __Trả về giờ trong ngày của dữ liệu kiểu giờ đưa vào. Giá trị trả về là một kiểu Integer trong khoảng từ 0 (12:00A.M) đến 23 (11:00P.M). __Cú pháp: HOUR(Serial_num) __Tham số: __Serial_num: Là dữ liệu kiểu Time. Thời gian có thể được nhập như: __- Một chuỗi kí tự nằm trong dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”) __- Một số thập phân (ví dụ 0,2145 mô tả 5:08 AM) __- Kết quả của một công thức hay một hàm khác. __3. Hàm MINUTE: __Trả về phút của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Giá trị trả về là một kiểu Integer trong khoảng từ 0 đến 59. __Cú pháp: MINUTE(Serial_num) __Tham số: __Serial_num: Tương tự như trong công thức HOUR. __4. Hàm SECOND: __Trả về giây của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Giá trị trả về là một kiểu Integer trong khoảng từ 0 đến 59. __Cú pháp: SECOND(Serial_num) __Tham số: __Serial_num: Tương tự như trong công thức HOUR. __5. Hàm NOW: __Trả về ngày giờ hiện thời của hệ thống. __Cú pháp: NOW() __Hàm này không có các đối số. VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU. 1. Hàm VLOOKUP: __Tìm ra một giá trị khác trong một hàng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong cột đầu tiên của bảng nhập vào. ____ __Cú pháp: __VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup]) __Các tham số: __- Lookup Value: Giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm. __- Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tuyệt đối. __ Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh phải được sắp xếp tăng dần. __- Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh. __- Range lookup: Là một giá trị luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá trị gần đúng được trả về.

__Chú ý: __- Nếu giá trị Lookup value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A. __Ví dụ: __=VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0) __Tìm một giá trị bằng giá trị ở ô F11 trong cột thứ nhất, và lấy giá trị tương ứng ở cột thứ 2. __2. Hàm HLOOKUP: __ Tìm kiếm tương tự như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong hàng đầu tiên của bảng nhập vào. __Cú pháp: __HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup]) __Các tham số tương tự như hàm VLOOKUP. __3. Hàm INDEX: __Trả về một giá trị hay một tham chiếu đến một giá trị trong phạm vi bảng hay vùng dữ liệu. __Cú pháp: __INDEX(Array,Row_num,Col_num) __Các tham số: __- Array: Là một vùng chứa các ô hoặc một mảng bất biến. __Nếu Array chỉ chứa một hàng và một cột, tham số Row_num hoặc Col_num tương ứng là tùy ý. __Nếu Array có nhiều hơn một hàng hoặc một cột thì chỉ một Row_num hoặc Col_num được sử dụng. __- Row_num: Chọn lựa hàng trong Array. Nếu Row_num được bỏ qua thì Col_num là bắt buộc. __- Col_num: Chọn lựa cột trong Array. Nếu Col_num được bỏ qua thì Row_num là bắt buộc. CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL Nhóm hàm số học: Hàm INT: Hàm lấy giá trị là phần nguyên. Cú pháp: INT (X) Hàm cho giá trị là phần nguyên của X Hàm MOD: Hàm cho giá trị là phần dư. Cú pháp: MOD ( a, Hàm MOD cho giá trị là phần dư của phép chia a:b Hàm ROUND: Hàm làm tròn số. Cú pháp: ROUND ( X,n) Hàm làm tròn n số của X

- Nếu n dương ( n>0) sẽ làm tròn số bên phải kể từ vị trí dấu chấm thập phân Nếu n âm ( n<0) sẽ làm tròn số bên trái kể từ vị trí dấu chấm thập phân. Nhóm hàm ngày tháng: Hàm TODAY: Hàm cho giá trị là ngày tháng hiện tại của máy tính. Cú pháp: TODAY() Hàm NOW: Hàm cho giá trị là thời điểm hiện tại của máy tính. Cú pháp: NOW( ) Hàm DAY: Hàm cho giá trị là ngày của biểu thức số. Cú pháp: DAY(số) Hàm MONTH: Hàm cho giá trị là tháng của biểu thức số. Cú pháp: MONTH ( số) Hàm YEAR: Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số. Cú pháp: YEAR (số) Hàm DAYS360: Hàm cho giá trị là số ngày giữa khoảng cách của BTNT1 và BTNT2. Cú pháp: DAYS360 ( BTNT1, BTNT2) Nhóm hàm văn bản Hàm LEFT: Hàm lấy ký tự từ bên trái sang Cú pháp: LEFT ( X,n) Hàm LEFT lấy n ký tự từ bên trái sang của văn bản X Hàm RIGHT: Hàm lấy ký tự từ bên phải sang Cú pháp: RIGHT ( X,n) Hàm RIGHT lấy n ký tự từ bên phải sang của văn bản X Hàm MID: Hàm lấy ký tự bên trong của chuỗi. -Cú pháp: MID (X, m, n) Hàm MID lấy n ký tự trong chuỗi X bắt đầu từ vị trí m. Nhóm hàm Logic Hàm AND: và Cú pháp: AND ( điều kiện 1, điều kiện 2, ...) Hàm nhận giá trị đúng nếu mọi điều kiện là đúng, ngược lại hàm nhận giá trị sai Hàm OR: hoặc Cú pháp: OR ( điều kiện 1, điều kiện 2, ....) Hàm nhận giá trị đúng nếu tồn tại một điều kiện là đúng, ngược lại hàm nhận giá trị sai Hàm IF: Nếu Cú pháp: IF ( điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) Nếu điều kiện đúng thì hàm trả về giá trị 1, ngược lại hàm nhận giá trị 2 VD 1: Tính PCCV, biết rằng nếu chức vụ là Giám đốc thì PCCV: 150000, ngoài ra không

có PCCV. VD 2 Tính tiền Khen thưởng, biết rằng: - Nếu chức vụ là NV và Mã KT là A, thì được thưởng 150000 đ. Ngoài ra không có thưởng. Tại ô D2 ta đánh công thức: VD3: Tính tiền Thưởng, biết rằng: Nếu chức vụ là NV hoặc Mã KT là A, thì được thưởng 150000 đ. Ngoài ra không có thưởng. Nếu có nhiều điều kiện ( nhiều hàm IF ) thì cuối dãy hàm IF đó ta mới đóng ngoặc. Nghĩa là có bao nhiêu hàm IF thì đóng bấy nhiêu ngoặc. VD: Tính PCCV biết rằng: - Nếu chức vụ là GĐ, thì PCCV là: 200.000 đ - Nếu chức vụ là PGĐ, thì PCCV là: 150.000 đ - Nếu chức vụ là TP, thì PCCV là: 100.000 đ - Nếu chức vụ là PP, thì PCCV là: 60.000 đ - Ngoài ra không có PCCV. Nhóm hàm thống kê Hàm SUM: Hàm tính tổng Cú pháp: SUM (vùng) Hàm AVERAGE: Hàm tính giá trị trung bình Cú pháp: AVERAGE ( vùng) Hàm MAX: Hàm tìm giá trị lớn nhất. Cú pháp: MAX (vùng) Hàm MIN: Hàm tìm giá trị bé nhất. Cú pháp: MIN (vùng) Hàm RANK: Hàm xếp thứ hạng. Cú pháp: RANK ( ô cần xếp thứ, vùng cần so sánh) *) Vùng cần so sánh: Thường để ở chế độ giá trị tuyệt đối:$ VD: Xếp thứ cho bảng dưới đây dựa vào cột tổng điểm: Tại ô C2 ta đánh công thức Hàm COUNT: Hàm đếm (đếm số ô không trống) Cú pháp: COUNT ( vùng)

Hàm COUNT đếm số ô có trong vùng. Nhưng chỉ đếm những ô có kiểu dữ liệu là kiểu số. Hàm COUNTIF: Hàm đếm có điều kiện Cú pháp: COUNTIF ( Vùng cần đếm, ô điều kiện) Đếm số ô có trong vùng với điều kiện đã chỉ ra ở ô điều kiện. Hàm COUNTIF đếm ô có kiểu dữ liệu là kiểu số và cả kiểu ký tự. VD: Đếm xem có bao nhiêu người có mức lương là: 650.000 đ. Hàm SUMIF: Hàm tính tổng có điều kiện. Cú pháp: SUMIF ( cột1, điều kiện, cột 2) *) Điều kiện bao giờ cũng phải bỏ trong dấu “nháy kép” VD: Tính tổng Lương chính của những người có Chức vụ là TP Tại ô D6 ta đánh công thức: Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu Hàm VLOOKUP: Hàm tìm kiếm và tham chiếu theo cột. Cú pháp: VLOOKUP ( giá trị tìm, vùng cần tìm, cột cần lấy, cách tìm ) ý nghĩa: Vùng cần tìm: thường để ở chế độ giá trị tuyệt đối: $ Cột cần lấy: ở vùng cần tìm. Cách tìm: Tìm theo 2 giá trị: 0: Cột bên trái của vùng cần tìm không sắp xếp (ngầm định) 1: Sắp xếp tăng dần. VD: Tính tiền thưởng của 1 cơ quan sau, dựa vào Bảng khen thưởng. Nghĩa là lấy dữ liệu từ bảng KT đưa lên bảng trên. Hàm HLOOKUP: Hàm tìm kiếm và tham chiếu theo hàng. Tương tự VLOOKUP, chỉ đổi hàng thành cột. Hàm HLOOKUP: Hàm tìm kiếm và tham chiếu theo hàng. Tương tự VLOOKUP, chỉ đổi hàng thành cột. Các hàm thống kê trong CSDL

Hàm DAVERAGE: Cú pháp: DAVERAGE ( vùng dữ liệu, cột cần tính, vùng tiêu chuẩn). ý nghĩa: Hàm tính trung bình các giá trị trong cột thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn trong vùng dữ liệu. VD: Tính tiền Lương trung bình của những người có chức vụ là NV Hàm DCOUNT: * Cú pháp: DCOUNT(vùng dữ liệu, cột cần đếm, vùng tiêu chuẩn). * ý nghĩa: Đếm số ô chứa lượng giá trị số trong cột thoả mãn đk trong vùng tiêu chuẩn tìm kiếm trong vùng dữ liệu. VD: Đếm xem có bao nhiêu người có mức lương là 500000. Tại ô D6 ta đánh công thức: Hàm DMAX: * Cú pháp: DMAX (vùng dữ liệu, cột giá trị, vùng tiêu chuẩn). * ý nghĩa: Hàm tính giá trị cao nhất trong cột giá trị thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn trong vùng dữ liệu. VD: Tìm xem những người 26 tuổi ai cao lương nhất. Hàm DMIN: * Cú pháp: = DMIN (vùng dữ liệu, cột giá trị, vùng tiêu chuẩn). * ý nghĩa: Hàm tính giá trị nhỏ nhất trong cột giá trị thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn trong vùng dữ liệu. VD: Tìm xem những người 26 tuổi ai thấp lương nhất. Hàm DSUM: * Cú pháp: DSUM (vùng dữ liệu, cột giá trị, vùng tiêu chuẩn). * ý nghĩa: Hàm tính tổng trong cột giá trị thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn trong vùng dữ liệu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->