GIAÙO XÖÙ THUAÄN PHAÙT

VAÊN PHOØNG
HOÄI ÑOÀNG MUÏC VUÏ
 3872.8070

Soá : 04/TB.15

XIN CAÀU CHO LINH HOÀN
ANNA

Trong nieà m tin vaø o Chuù a Kitoâ Phuï c Sinh,
Hoäi Ñoà n g Muï c Vuï Giaù o Xöù,
Ban Ñieà u Haø n h Giaù o Hoï Thaù n h Pheâ r oâ
Giaù o Xöù Thuaä n Phaùt vaø gia ñình traâ n troï n g baù o tin :

Cuï Baø ANNA
NGUYEÃN THÒ NGOÙT
Sinh naê m 1925 taïi Ninh Bình
laø thaâ n maã u OÂ n g Truø m Phaï m Vaê n Nhaát
Giaù o Hoï Thaù n h Pheâ r oâ
Cö nguï taïi : 253/32 Traà n Xuaâ n Soaï n
P.Taâ n Kieå n g, Quaä n 7, Tp.HCM
Thuoä c Giaù o Hoï Thaù n h Pheâ r oâ - Giaù o Xöù Thuaä n Phaùt
Ñaõ an nghæ trong Chuù a
luù c 01g50 Thöù Ba ngaø y 24.02.2015
(Nhaè m ngaø y 06 thaù n g Gieâ n g naê m AÁ t Muø i )
Höôû n g thoï 91 tuoåi

CHÖÔNG TRÌNH TANG LEÃ
Thöù Ba 24.02.2015
 16g00 : Nghi Thöùc Phaùt Tang - Taån Lieäm - Nhaäp Quan.
Thöù Naêm 26.02.2015
 18g30 : Thaùnh Leã Caàu Hoàn cöû haønh taïi tö gia.
Thöù Baûy 28.02.2015
 04g30 : Nghi Thöùc Ñoäng Quan vaø di quan ñeán nhaø thôø.
 05g00 : Thaùnh leã An Taùng cöû haønh taïi nhaø thôø Thuaän Phaùt.
Sau ñoù di quan ñi hoaû taùng
taïi Ña Phöôùc, Bình Chaùnh, TP.HCM

LÒCH THAÊM VIEÁNG VAØ CAÀU NGUYEÄN

CUÛA COÄNG ÑOAØN GIAÙO XÖÙ


Thöù Ba 24.02.2015
 19g30 : Giaùo hoï Thaùnh Pheâroâ.

 20g00 : Hoäi Caùc Baø Meï

Thöù Tö 25.02.2015
 19g30 : HÑ.Muïc Vuï Taân Cöïu.
 20g00 : Giaùo hoï Chuùa Kitoâ Vua,
Giaùo hoï Thaùnh Teâreâsa.

 20g30 : Giôùi Giaùo Chöùc,
Ca ñoaøn Teâreâsa.
 21g00 : Giôùi Treû, Cñ.Giôùi Treû.

Thöù Naêm 26.02.2015
 09g00 : Huynh Ñoaøn Thaùnh Theå.
 18g15 : Caùc coäng ñoaøn Nhaø Doøng, HÑMV vaø coäng ñoaøn giaùo xöù.
 18g30 : Thaùnh Leã Caàu Hoàn taïi tö gia (Ca ñoaøn Ceùcilia haùt leã)
 19g00 : Ca ñoaøn Ceùcilia.

 20g00 : Hoäi Legio, Hoäi Cameâloâ.

 19g30 : Giaùo hoï Thaùnh Phaoloâ,
Giaùo hoï Thaùnh Anna.

 20g30 : Ca ñoaøn Ñöùc Meï.

Thöù Saùu 27.02.2015
 19g30 : Giaùo hoï Thaùnh Giuse,
G.hoï Ñöùc Meï Leân Trôøi.

 20g30 : Ban Toâng Ñoà Saïch Ñeïp.
Nhoùm CN.Lôøi Chuùa.

 20g00 : Ban Giaùo Lyù,
Huynh tröôûng, Thieáu Nhi.

 21g00 : Coäng Ñoaøn Loøng Chuùa
Thöông Xoùt.

Sau an taùng, tang gia kính môøi coäng ñoaøn giaùo xöù ñeán tö gia ñoïc
kinh 03 toái caàu nguyeän cho linh hoàn ANNA, vaøo luùc 19g30 caùc ngaøy
28.02, 01 vaø 02.3.2015 (Thöù Baûy, Chuùa Nhaät, Thöù Hai).
Trong tình lieân ñôùi vaø hieäp thoâng giöõa caùc thaønh vieân trong ñaïi gia
ñình Giaùo xöù vaø trong nieàm tin “Troâng ñôïi keû cheát soáng laïi vaø söï soáng ñôøi
sau” kính mong caùc gia ñình trong caùc giaùo hoï vaø caùc Hoäi Ñoaøn Toâng Ñoà
tham döï leã tang vaø caùc giôø thaêm vieáng caàu nguyeän, theo tinh thaàn thoâng
baùo naøy.
Thuaän Phaùt, ngaøy 24 thaùng 02 naêm 2015
Tuøy tình hình thöïc teá taïi tang gia,
giôø vieáng cuûa caùc ñoaøn coù theå thay
ñoåi ñoâi chuùt.
Kính mong coäng ñoaøn thoâng caûm.

Kính baùo
Hoäi Ñoàng Muïc Vuï
BÑH Giaùo Hoï Thaùnh Pheâroâ
Gx. THUAÄN PHAÙT
vaø Gia Ñình