CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Phòng/ban: BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Ngày: __ / __ / __ Soát xét: ___ Trang: __ / ___

a. Tham gia vào các quá trình trước khi tiến hành xây dựng dự án; Chức năng b. Tổ chức triển khai và thực hiện việc quản lý, điều hành dự án nhằm đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường.

Nhiệm a. Giai đoạn chuẩn bị xây dựng: vụ - Lập tổng tiến độ của dự án - Góp ý thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công về tính khả thi, sự phù hợp giữa các bản vẽ với nhau và với thực tế thi công; - Phối hợp Phòng Quản lý dự án lập kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu các đơn vị tư vấn như: TVGS, Tư vấn chứng nhận chất lượng công trình, đơn vị bảo hiểm, đơn vị khảo sát & quan trắc các công trình xung quanh dự án, các đơn vị nhà thầu, …) - Tham gia hội đồng chọn thầu; Tổ chức lựa chọn và Đàm phán thương thảo ký kết hợp đồng với các nhà thầu. - Lập kế hoạch tổ chức hoạt động của Ban về tài chính, tổ chức nhân sự, thiết bị dụng cụ, thuê văn phòng, kế hoạch làm việc, …..; - Làm việc với các Cơ quan chức năng ở địa phương giải quyết các công việc có liên quan đến dự án,

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý các mốc giới và chuẩn bị mặt bằng xây dựng và hạ tầng
(điện nước, …) của toàn bộ dự án phục vụ công tác xây dựng. b. Giai đoạn tiến hành xây dựng: Quản lý toàn bộ quá trình thực hiện Dự án về chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường Đôn đốc, Kiểm tra theo dõi và điều phối các hoạt động giám sát và thi công của tất cả các Đơn vị tham gia dự án, cụ thể: - Công tác phối hợp: • Xác định công tác phối hợp giữa các bên tham gia dự án; • Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ và bất thường tại dự án; • Giải quyết tranh chấp giữa các nhà thầu; • Giải quyết các thắc mắc hoặc làm rõ thiết kế;

1 of 3

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Phòng/ban: BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
• Họp với Cơ quan chức năng đối với các vấn đề liên quan. - Công tác nghiệm thu bàn giao: • Nghiệm thu công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị - công nghệ; • Nghiệm thu hạng mục, bộ phận công trình; • Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Ngày: __ / __ / __ Soát xét: ___ Trang: __ / ___

•.Lưu trữ, bảo quản các văn bản hồ sơ, hồ sơ hoàn công , tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. - Công tác báo cáo: • Báo cáo chất lượng; • Báo cáo tiến độ; • Báo cáo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; • Báo cáo chi phí; • Báo cáo sự cố; • Báo cáo quyết toán công trình. - Xử lý tình huống, sự cố công trường: • Đánh giá, đề xuất biện pháp xử lý khi công tác không yêu cầu; • Đề ra các biện pháp ứng phó phù hợp khi tiến độ có dấu hiệu trễ so với kế hoạch. - Đề xuất phê duyệt thanh quyết toán và phát sinh: • Kiểm tra, đề xuất khối lượng phát sinh; • Kiểm tra đề xuất đơn giá phát sinh. • Lập các hồ sơ thanh toán, quyết toán trình phê duyệt và thanh toán cho các nhà thầu. Quyền hạn

1. Đại diện Công ty làm việc trực tiếp với các đối tác và cơ quan hữu quan trong suốt quá trình thực hiện dự án (phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của TGĐ).

2. Yêu cầu các bộ phận khác trong công ty cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết. 2 of 3

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Phòng/ban: BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Ngày: __ / __ / __ Soát xét: ___ Trang: __ / ___

3. Yêu cầu các Đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu để thực hiện các nhiệm vụ
trên. 4. Yêu cầu các Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các công việc được giao. 5. Quyết định về cơ cấu tổ chức của các bộ phận trong phạm vi quản lý 6. Quyết định phân công nhiệm vụ cho tất cả các cấp thuộc phạm vi quản lý

7. Đề xuất lên cấp trên về việc tuyển dụng, đề bạt, cách/giáng chức, thuyên chuyển, kỷ
luật, sa thải, thôi việc và phân công trách nhiệm-quyền hạn cho các nhân viên trong ban quản lý dự án 8. Ban hành các văn bản quy định, quy trình phục vụ công tác quản lý và Điều hành Dự Án. 9. Kiến nghị thay đổi nhân sự của những đơn vị thi công không đáp ứng các yêu cầu tác nghiệp. 10. Kiến nghị thay đổi những đơn vị thi công nếu không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

11. Quyết định các vấn đề liên quan đến công tác Quản Lý Dự Án , các vấn đề phát sinh
và chi phí phát sinh.

12. Được quyền từ chối thực hiện những công việc trái với quy định của pháp luật.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

3 of 3