Thứ sáu, ngày 29/01/2010 1. Cho tam giác ABC có AM là trung tuyến.

Các đường phân giác của ∠BM A và ∠CM A cắt AB và AC lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng DE//BC. 2. Cho tam giác ABC và ba đường phân giác AD, BE, CF . Chứng minh F A DB EC rằng . . = 1. F B DC EA DB AB 3. Cho tam giác ABC. Điểm D nằm trên cạnh BC thỏa mãn = . DC AC Chứng minh rằng AD là tia phân giác của ∠BAC. 4. Cho hình bình hành ABCD. Kẻ các tia phân giác của các góc A và C. Các tia phân giác này cắt đường chéo BD và AC lần lượt tại M và N . Chứng minh rằng M N//BC. 5. Tam giác cân ABC có BA = BC = a, AC = b. Phân giác góc A cắt BC tại M , phân giác góc C cắt BA tại N . a) Chứng minh rằng M N//BC ; b) Tính M N theo a, b. 6. Cho tam giác cân ABC(AB = AC), đường phân giác BD, AB = 15cm, BC = 10cm. a) Tính độ dài các đoạn thẳng AD và DC ; b) Đường vuông góc với BD tại B cắt cạnh AC kéo dài tại E. Tính EC.

1