GIAÙO XÖÙ THUAÄN PHAÙT

VAÊN PHOØNG
HOÄI ÑOÀNG MUÏC VUÏ
℡ 3872.8070

Soá : 05/TB.15

XIN CAÀU CHO LINH HOÀN
ANNA

Trong nieàm tin vaøo Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh,
Hoäi Ñoàng Muïc Vuï Giaùo Xöù,
Ban Ñieàu Haønh Giaùo Hoï Ñöùc Meï Leân Trôøi
Giaùo Xöù Thuaän Phaùt vaø gia ñình traân troïng baùo tin :

Baø ANNA
NGUYEÃN THÒ HOA
Sinh naêm1933 taïi Saigon
Cö nguï taïi : 18J ñöôøng 3J (CXNH)
P.Taân Thuaän Taây, Quaän 7, Tp.HCM
Thuoäc Giaùo Hoï Ñöùc Meï Leân Trôøi
Giaùo Xöù Thuaän Phaùt
Ñaõ an nghæ trong Chuùa
luùc 13g15 Thöù Ba ngaøy 21.4.2015
(Nhaèm ngaøy 03 thaùng Ba naêm AÁt Muøi)
Höôûng thoï 83 tuoåi

CHÖÔNG TRÌNH TANG LEÃ
LEÃ
Thöù Tö 22.4.2015 
09g00 : Nghi Thöùc Taån Lieäm - Nhaäp Quan.
Thöù Saùu 24.4.2015 
18g30 : Thaùnh Leã Caàu Hoàn cöû haønh taïi tö gia.
Thöù Baûy 25.4.2015 
04g30 : Nghi Thöùc Ñoäng Quan vaø di quan ñeán nhaø thôø. 
05g00 : Thaùnh leã An Taùng
cöû haønh taïi nhaø thôø Thuaän Phaùt
Sau ñoù di quan ñi hoaû taùng
taïi Ña Phöôùc, Bình Chaùnh, TP.HCM

LÒCH THAÊM VIEÁNG VAØ CAÀU NGUYEÄN
CUÛA COÄNG ÑOAØN GIAÙO XÖÙ 

Thöù Tö 22.4.2015 
19g30 : G.hoï Ñöùc Meï Leân Trôøi. 
20g00 : Giaùo hoï Thaùnh Pheâroâ,
G.hoï Chuùa Kitoâ Vua. 
20g30 : Hoäi Caùc Baø Meï,
Ca ñoaøn Monica. 

21g00 : Giôùi Giaùo Chöùc,
Ca ñoaøn Teâreâsa. 
21g30 : Giôùi Treû,
Ca ñoaøn Giôùi Treû.

Thöù Naêm 23.4.2015 
19g30 : Giaùo hoï Thaùnh Phaoloâ,
Giaùo hoï Thaùnh Anna. 

20g30 : Hoäi Legio, Hoäi Cameâloâ. 

20g00 : Giaùo hoï Thaùnh Giuse,
Giaùo hoï Thaùnh Teâreâsa.

Thöông Xoùt. 

21g00 : C.Ñoaøn Loøng Chuùa 
21g30 : Ca ñoaøn Ceùcilia.

Thöù Saùu 24.4.2015 
09g00 : Huynh Ñoaøn Thaùnh Theå. 
18g15 : Caùc coäng ñoaøn Nhaø Doøng, HÑMV vaø coäng ñoaøn giaùo xöù. 
18g30 : Thaùnh Leã Caàu Hoàn taïi tö gia (Ca ñoaøn Ñöùc Meï haùt leã). 
19g00 : Ban Giaùo Lyù, Huynh tröôûng, Thieáu Nhi. 
19g30 Ban Saïch Ñeïp, Nhoùm Caàu Nguyeän Lôøi Chuùa.
Sau an taùng, tang gia kính môøi coäng ñoaøn giaùo xöù ñeán tö gia
ñoïc kinh 03 toái caàu nguyeän cho linh hoàn ANNA, vaøo luùc 19g30 caùc
ngaøy 25, 26 vaø 27.4.2015 (Thöù Baûy, Chuùa Nhaät, Thöù Hai).
Trong tình lieân ñôùi vaø hieäp thoâng giöõa caùc thaønh vieân trong ñaïi
gia ñình Giaùo xöù vaø trong nieàm tin “Troâng ñôïi keû cheát soáng laïi vaø söï
soáng ñôøi sau” kính mong caùc gia ñình trong caùc giaùo hoï vaø caùc Hoäi
Ñoaøn Toâng Ñoà tham döï leã tang vaø caùc giôø thaêm vieáng caàu nguyeän,
theo tinh thaàn thoâng baùo naøy.
Thuaän Phaùt, ngaøy 22 thaùng 4 naêm 2015
Kính baùo
Tuøy tình hình thöïc teá taïi tang gia,
Hoäi Ñoàng Muïc Vuï
giôø vieáng cuûa caùc ñoaøn coù theå
BÑH Giaùo Hoï Ñöùc Meï Leân Trôøi
thay ñoåi cho thích nghi.
Gx. THUAÄN PHAÙT
Kính mong coäng ñoaøn thoâng caûm.
vaø Gia Ñình

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.