BÀI TẬP CHƯƠNG 1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1.1Hãy chọn câu trả lời hợp lý nhất 1.

Kế toán là... a) Thu thập, xử lý thông tin b) Kiểm tra, phân tích thông tin c) Ghi chép sổ kế toán d) Tất cả đều đúng 3. Kế toán quản trị là việc... a) Cung cấp thông tin tài chính b) Cung cấp thông tin dự báo c) Cung cấp thông tin quá khứ d) Tất cả đều đúng 5. Nguyên tắc kế toán dồn tích yêu cầu a) Ghi số lũy kế b) Ghi số liên tục c) Ghi vào thời điểm phát sinh d) Tất cả đều đúng 7. Nguyên tắc thận trọng yêu cầu a) Lập dự phòng b) Không đánh giá cao hơn giá ghi sổ c) Không đánh giá thấp hơn khoản nợ d) Tất cả đều đúng 9. Đối tượng nào sau đây là tài sản a) Phải thu khách hàng b) Phải trả người bán c) Lơi nhuận chưa phân phối d) Qũy đầu tư phát triển 11. Đối tượng nào sau đây là vốn chủ sở hữu a) Phải thu khách hàng b) Phải trả người bán c) Nguồn kinh phí d) Qũy đầu tư phát triển 13. Trong kỳ, doanh nghiệp chi tiền 20tr trong đó chi trả nợ 5tr. Chi phí trong kỳ là a) 20tr b) 15tr c) 5tr d) số khác 15. Nội dung nào sau đây là phương pháp kế toán a) Lập chứng từ b) Tài khoản c) Ghi sổ kép d) Tất cả đều đúng 2. Kế toán tài chính là việc... a) Cung cấp thông tin qua sổ kế toán b) Cung cấp thông tin qua báo cáo tài chính c) Cung cấp thông tin qua mạng d) Tất cả đều đúng 4. Đối tượng kế toán là... a) Tài sản, Nguồn vốn b) Doanh thu c) Chi phí d) Tất cả đều đúng 6. Nguyên tắc hoạt động liên tục yêu cầu a) Ghi liên tục b) Ghi lũy kế c) Giả định DN hoạt động liên tục d) Tất cả đều đúng 8.Yêu cầu cơ bản đối với kế toán a) Trung thực b) Khách quan c) Kịp thời d) Tất cả đều đúng 10. Đối tương nào sau đây là nợ phải trả a) Khoản khách hàng trả trước b) Phải thu khách hàng c) Khoản trả trước người bán d) Lợi nhuận chưa phân phối 12. Trong kỳ, doanh nghiệp thu đuợc 10trđồng, trong đó thu nợ 2trđồng. Doanh thu trong kỳ là a) 10tr b) 2tr c) 8tr d) số khác 14. Tổng cộng giá trị tài sản so với tổng công nguồn vốn luôn luôn: a) bằng nhau b) khác nhau c) không thể so sánh d) Tất cả đều sai 16) Nội dung nào sau đây là nguyên tắc kế toán a) Phù hợp b) Trọng yếu c) Giá gốc d) Tất cả đều đúng

Hãy chỉ ra các nội dung có mối liên hệ ở 2 cột dưới đây:

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tài sản Nguyên tắc Yêu cầu Phương pháp kế toán Nguồn vốn Kế toán tài chính Kế toán quản trị Kiểm kê Hệ thống pháp luật kế toán Thận trọng

A B C D E F G H I J

Phải trả người bán Quá khứ Đếm Tính giá Tiền Trung thực Chuẩn mực Xem xét, cân nhắc Tương lai Thận trọng

BÀI TẬP 1 Hãy phân loại các đối tượng thành tài sản và Phân loại đối tượng kế toán nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (đvt: 10.000đ) Đối tượng Tiền Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Phải thu của khách hàng Phải trả cho người bán Phải thu khác Nguyên vật liệu tồn kho Công cụ, dụng cụ trong kho Thuế và các khoản phải nộp Thành phẩm tồn kho Qũy phát triển đầu tư Tạm ứng Phải trả công nhân viên Chi phí trả trước Tài sản cố định hữu hình Qũy khen thưởng, phúc lợi Vốn đầu tư của chủ sở hữu Hao mòn tài sản cố định Vay ngắn hạn Tiền gửi ngân hàng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng Số tiền 10.000 50.000 250.000 100.000 50.000 150.000 10.000 50.000 40.000 40.000 15.000 50.000 5.000 500.000 10.000 300.000 70.000 300.000 90.000 250.000 Tài sản Nguồn vốn

BÀI TẬP 2 Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản và Phân loại đối tượng kế toán nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (đvt: 10.000)

2

Đối tượng Số tiền Tài sản Nguồn vốn Tiền mặt tồn qũy 10.000 Trái phiếu kỳ hạn 6 tháng 50.000 Khách hàng A nợ 150.000 Khách hàng B nợ 100.000 Nợ người bán X 50.000 Nợ người bán Y 50.000 Nhân viên nợ 50.000 Nguyên liệu A tồn kho 100.000 Nguyên liệu B tồn kho 50.000 Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000 Thuế GTGT phải nộp 50.000 Thành phẩm tồn kho 40.000 Qũy phát triển đầu tư 40.000 Tạm ứng 15.000 Nợ nhân viên 50.000 Trả trước tiền bảo hiểm 5.000 Nhà văn phòng 200.000 Nhà xưởng 200.000 Máy móc 100.000 Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000 Hao mòn tài sản cố định 70.000 Vay ngân hàng A 300.000 Tiền gửi ngân hàng 90.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân 250.000 phối BÀI TẬP 3 Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản ngắn hạn, Phân loại đối tượng kế toán tài sản dài hạn , nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (Đvt: 1.000đ): Đối tượng Tiền mặt tồn qũy Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Phải thu của khách hàng Phải trả cho người bán Phải thu khác Nguyên vật liệu tồn kho Công cụ, dụng cụ trong kho Số tiền 10.000 50.000 250.000 100.000 50.000 150.000 10.000 TSNH + TSDH = NPT + VCSH

3

Thuế và các khoản phải nộp Thành phẩm tồn kho Qũy phát triển đầu tư Tạm ứng Phải trả công nhân viên Chi phí trả trước Tài sản cố định hữu hình Qũy khen thưởng, phúc lợi Vốn đầu tư của chủ sở hũu Hao mòn tài sản cố định Vay ngắn hạn Tiền gửi ngân hàng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng

50.000 40.000 40.000 15.000 50.000 5.000 500.000 10.000 300.000 70.000 300.000 90.000 250.000

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 1. Ba người hợp tác với nhau thành lập công ty TNHH 3A. Sau một tháng hoạt động họ tranh luận nhau về các vấn đề: nên trả lương từng người bao nhiêu? Chi phí để phát sinh nhiều không quản lý được, số lợi huận ít ỏi tính được không biết có đúng hay không. Trích đàm thoại: - AN: Nếu có một máy vi tính thì không phải tranh luận - AN: Chỉ cần một người giữ sổ sách - ẤN: Có lẽ cả hai Yêu cầu: Hãy nhận xét các ý kiến trên. 2. Liên quan đến việc ghi nhận một một khoản chi phí tại công ty TNHH Hoàng Long, hai nhân viên tranh luận nhau: - Hoàng: Việc ghi nhận một khoản chi phí mà chưa chi tiền là sai nguyên tắckế toán. - Long: Chúng ta đã sử dụng dịch vụ, họ đã phát hóa đơn đòi tiền nên mặc dù chưa trả tiền nhưng vẫn phải ghi nhận chi phí. Yêu cầu: 1. Hãy cho biết họ đang nói đến nguyên tắc kế toán nào. 2. Nhân viên nào có ý kiến đúng. BÀI TẬP CHƯƠNG 2 I.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Hãy chọn câu trả lời hợp lý nhất trong các câu dưới đây 1. Bảng cân đối kế toán là a) Báo cáo tài chính b) Báo cáo kinh doanh c) Báo cáo quản trị d) Tất cả đều đúng 2. Bảng cân đối kế toán là báo cáo tại thời điểm a) Đúng b) sai 3. Bảng cân đối kế toán phản ánh a) Tài sản

4

b) Nợ phải trả c) Vốn chủ sở hữu d) Tất cả đều đúng 4. Bảng cân đối kế toán dùng để biết: a) Tình hình kinh doanh b) Tình hình tài chính c) Tình hình sản xuất d) Tất cả đều đúng 5. Bảng cân đối kế toán sử dụng thước đo a) Tiền b) Hiện vật c) Thời gian lao động d) Tất cả đều đúng 6. Một doanh nghiệp có nợ phải trả 10triệu, vốn chủ sở hữu 90triệu, tài sản sẽ là: a) 100tr b) 80tr c) 90tr d) Số khác 7. Một khoản chi mua vật liệu sẽ làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả d) Tất cả đều sai 8. Một khoản vay để trả nợ người bán sẽ làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Tăng nợ phải trả, giảm nợ phải trả d) Tất cả đều sai 9. Một khoản nợ do mua vật liệu sẽ làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải tra d) Tất cả đều sai 10. Một khoản chi trả nợ sẽ làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả d) Tất cả đều sai 11. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trình bày a) Doanh thu b) Chi phí c) Lãi (lỗ) d) Tất cả đều đúng 12. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo thời kỳ a) Đúng b) Sai BÀI TẬP 1 Lập bảng cân đối kế toán Hãy lập bảng cân đối kế toán bằng cách điền vào mẫu theo tài liệu cho dưới đây:

5

Công ty X có số liệu phản ánh tình hình tài chính tại các thời điểm như sau (Đơn vị tính : 1.000đ ) Khoản mục Ngày 31/12/1999 Ngày 31/01/ 2000 Tiền mặt tồn qũy 10.000 15.000 Tiền gửi ngân hàng 90.000 145.000 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 50.000 Phải thu của khách hàng 250.000 240.000 Phải thu khác 50.000 10.000 Nguyên vật liệu tồn kho 150.000 200.000 Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000 20.000 Thành phẩm tồn kho 40.000 50.000 Tạm ứng 15.000 20.000 Chi phí trả trước 5.000 10.000 Tài sản cố định hữu hình 500.000 600.000 Hao mòn tài sản cố định 70.000 150.000 Vay ngắn hạn 300.000 200.000 Phải trả cho người bán 100.000 180.000 Thuế và các khoản phải nộp 50.000 10.000 Phải trả công nhân viên 50.000 10.000 Nguồn vốn kinh doanh 300.000 300.000 Qũy phát triển đầu tư 40.000 80.000 Lãi chưa phân phối 250.000 410.000 Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 20.000 Công ty XBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 Tháng 1 Năm 2006 Đơn vị tính: 1.000đ TÀI SẢN A. TS NGẮN HẠN 1. Tiền 2. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 3. Phải thu của khách hàng 4. Phải thu khác 5. Hàng tồn kho 6.. Chi phí trả trước ngắn hạn 7. Tài sản ngắn hạn khác B. TS DÀI HẠN 1. Tài sản cố định hữu hình 2. Hao mòn tài sản cố định Tổng cộng Tài sản 250 200 MÃ SỐ 100 SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ

6

NGUỒN VỐN A.Nợ phải trả 1.Vay ngắn hạn 2.Phải trả cho người bán 3.Thuế và các khoản phải nộp 4.Phải trả người lao động B.Vôn chủ sở hữu 1. Vốn đầu tư của chủ sở hũu 2. Qũy phát triển đầu tư 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4. Qũy khen thưởng, phúc lợi Tổng cộng Nguồn vốn Người lập biểu

300

400

430 Lập biểu ngày Kế toán trưởng tháng năm 2006 Giám đốc

BÀI TẬP 2 Hãy lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng cách Lập báo cáo kết quả HĐKD điền vào mẫu theo tài liệu cho dưới đây (đvt 1.000đ) Doanh thu 4.277.303 Khoản giảm trừ doanh thu 2.000 Giá vốn hàng bán 3.623.768 Doanh thu hoạt động TC 10.000 Chi phí hoạt động TC 5.000 Chi phí bán hàng 227.000 Chi phí quản lý 200.532 Thu nhập khác 3.710 Chi phí khác 1.000 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm……… CHỈ TIU 1 1. Doanh thu bn hng v cung cấp dịch vụ 2. Cc khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần về bn hng v cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 4. Gi vốn hng bn 5. Lợi nhuận gộp về bn hng v cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 7. Chi phí ti chính M số 2 01 02 10 11 20 21 22 Thuyết minh 3 VI.25 Năm nay 4 Đơn vị tính:............ Năm trước 5

VI.27 VI.26 VI.28

7

- Trong đó: Chi phí li vay 8. Chi phí bn hng 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11. Thu nhập khc 12. Chi phí khc 13. Lợi nhuận khc (40 = 31 - 32) 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15. Chi phí thuế TNDN hiện hnh 16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 18. Li cơ bản trên cổ phiếu (*)

23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 Lập, ngày ... tháng ... năm ... VI.30 VI.30

BÀI TẬP 3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Hãy xác định các sự kiện sau đây sự kiện nào là nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nghiệp vụ KT Sự kiện

1. Công ty trả giá lô đất

A 1,2 tỉ, người bán chưa đồng ý. ………………………… …………………………

2. Công ty nhận thông báo nộp thuế 200triệu. 3. Công ty nhận hóa đơn điện, nước 1triệu.
………………………… 4. Ký hợp đồng mua 1tấn hàng A trị giá 5triệu. ………………………… 5. Đặt hàng mua 10 bộ bàn ghế, trị giá 2triệu. ………………………… 6. Dự tính chi tạm ứng công tác phí 1triệu. ………………………… 7. Nhập kho 10 bộ bàn ghế 2triệu. ………………………… 8. Tính thuê quảng cáo trên báo 4,5 triệu ………………………… Giám đốc tính chia thưởng 20triệu ………………………… 9. Nộp thuế 100triệu. ………………………… BÀI 4 Anh hưởng của nghiệp vụ kinh tế Công ty AC mới được thành lập. Các nghiệp vụ phát sinh như sau 1. Chủ sở hữu đầu tư 800triệu, số tiền đã chuyển vào TK của công ty ở ngân hàng. 2. Mua thiết bị cho sản xuất 600triệu, trả bằng TGNH 3. Mua chịu nguyên vật liệu chưa trả tiền người bán 100triệu 4. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 50triệu

8

5. Trả nợ vay ngân hàng 10triệu Yêu cầu : 1. Hãy trình bày ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế qua bảng sau: STT NGHIỆP VỤ TÀI = NỢ PHẢI SẢN TRẢ TIỀN THIẾT BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU PHẢI TRẢ VAY NGƯỜI NGẮN BÁN HẠN

+

VỐN CHỦ SỞ HỮU VỐN ĐT CỦA CSH

Cộng 2. Căn cứ kết quả bài 4 lập bảng cân đối kế toán. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG BÀI 1 Giám đốc một công ty dịch vụ A bắt đầu công việc kinh doanh vào ngày 1/6 bằng cách mở 1 tài khoản ở ngân hàng và gửi vào 2.700.000.000. Số tiền này bao gồm 1.000.000.000 vay của bạn bè và 1.700.000.000 là của riêng ông ta. Ông ta đã dùng số tiền trên vào việc thuê thiết bị, mua nguyên vật liệu, thuê nhân viên. Ông giám đốc muốn chuyển hướng kinh doanh do đó trong quá trình hoạt động ông không đầu tư thêm và cũng không rút vốn. Đến 30/9 ông muốn biết kết quả kinh doanh dịch vụ A nhưng lúng túng vì nhân viên kế toán đã nghỉ việc. May mắn Ông ta tuyển được Anh (Chị) và cung cấp các tài liệu sau : 1 Một cuốn sổ Sec có số dư : 3.520.000.000 2 Khách hàng nợ 875.000.000 3 Nếu bán nguyên vật liệu dùng không hết Ông ta sẽ nhận được 50.000.000 4 Tiền ký cược thuê thiết bị 200.000.000 5 Nợ tiền thuê thiết bị 525.000.000 6 Nợ tiền nhân viên 100.000.000 7 Nợ bạn bè 700.000.000 Anh (Chị) hãy giúp Ông giám đốc biết kết qủa hoạt động kinh doanh của công ty từ 1/6 đến 30/9. BÀI 2

Năm 2005, Ông A mở 1 cửa hàng bán lẻ bán quần áo Jean, 14 giờ làm việc 1 ngày, hàng bán thu tiền mặt. Kinh doanh thành công nên năm 2006 ông A quyết định mở thêm cửa hàng thứ 2 cách cửa hàng thứ nhất 50km. Ông A quyết định thuê 1 viên quản lý cùng với 2 nhân viên phục vụ cửa hàng 1 để ông có thời gian quản lý cửa hàng mới.Năm 2006 cửa hàng mới thành 9

công nhưng cửa hàng 1 kinh doanh không bằng năm 2005, tình hình cửa hàng 1 như sau:
2006 Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lãi gộp Chi phí bán hàng và quản lý Lãi thuần 325.000 225.000 100.000 75.000 25.000 2005 350.000 225.000 125.000 50.000 75.000

So sánh số liệu trên Ông A phát hiện giá vốn hàng bán trong 2 năm bằng nhau, mức chi phí trong 2 năm cũng bằng nhau nếu ngoại trừ chi phí lương cho nhân viên quản lý mới 25.000. Ngoài ra ông A còn phát hiện các nghiệp vụ liên quan giá vốn hàng bán như sau: 2006 2005

Hàng mua vào 200.000 271.000 Khoản giảm giá hàng mua 15.000 20.000 Chi phí vân chuyển 19.000 27.000 Kiểm kê 32.000 53.000 Một phát hiện khác là hàng tồn kho cuối năm 2001 đúng phải là 57.000 . Hãy cho biết ông A quan tâm vấn đề gì? Tại sao (Nêu ít nhất 2 lý do)? Hãy tính lại cho ông A

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1. Taøi khoaûn duøng ñeå a) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng cuûa taøi saûn b) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng taøi chính c) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng kinh teá d) Taát caû ñeàu ñuùng 2. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn taøi saûn a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 3. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn ngoàn voán a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 4. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn doanh thu a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 5. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn chi phí a) TK Taïm öùng

10

b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 6. Heä thoáng taøi khoaûn ñöôïc saép xeáp theo a) Thöù töï A,B,C... b) Tính chaát quan troïng cuûa ñoái töôïng keá toaùn c) Loaïi taøi saûn, nguoàn voán... d) Taát caû ñeàu ñuùng 7. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK taøi saûn a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 8. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK nguoàn voán a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 9. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK doanh thu a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 10. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK chi phí a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 11. Noäi dung cuûa phöông phaùp ghi soå keùp laø a) Ghi nôï phaûi ghi coù, soá tieàn ghi nôï, coù phaûi baèng nhau b) Ghi nhieàu nôï ñoái öùng vôùi nhieàu coù c) Ghi moät beân coù ñoái öùng vôùi nhieàu beân nôï d) Taát caû ñeàu ñuùng 12. Soá dö TK caáp 1 baèng a) Soá dö cuûa taát caû TK caáp 2 b) Soá dö cuûa taát caû soå chi tieát c) Soá dö cuûa taát caû TK caáp 3 d) Taát caû ñeàu ñuùng 13. Muoán ñoái chieáu soá lieäu cuûa soå chi tieát vôùi taøi koaûn caàn phaûi laäp a) Baûng caân ñoái keá toaùn b) Baûng ñoái chieáu soá phaùt sinh caùc TK

11

c) Baûng toång hôïp chi tieát d) Baûng keâ 14. Ñeå kieåm tra vieäc ghi soå keùp caàn phaûi laäp a) Baûng caân ñoái keá toaùn b) Baûng ñoái chieáu soá phaùt sinh caùc TK c) Baûng toång hôïp chi tieát d) Baûng keâ BAØI TAÄP 7
Phaân loaïi taøi khoaûn TAØI KHOAÛN 11 1 11 2 21 1 11 3 12 1 21 2 21 3 31 1 31 5 41 1 41 2 Tieàn maët Tieàn gôûi ngaân haøng Taøi saûn coá ñònh HH Tieàn ñang chuyeån Ñaàu tö CK ngaén haïn Taøi saûn coá ñònh thueâ TC Taøi saûn coá ñònh voâ hình Vay ngaén haïn Nôï daøi haïn ñeán haïn traû Nguoàn voán kinh doanh Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCS H TKD TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ T

Haõy phaân loaïi caùc taøi khoaûn sau ñaây

21 Hao moøn 4 TSCÑ 22 Ñaàu tö CK daøi haïn 1

12

13

14

128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 129 DP giaûm giaù ñaàu tö NH 413 Cheânh leäch tyû giaù 414 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp DV 512 Doanh thu noäi boä 515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng 133 ThueáGTGT ñöôïc khaáu tröø TAØI KHOAÛN 62 Chi phí nguyeân 1 lieäu, vaät lieäu tröïc tieáp 62 Chi phí nhaân 2 coâng tröïc tieáp 62 Chi phí saûn xuaát 7 chung TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCS H TKD TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ T

15

136 Phaûi thu noäi boä 138 Phaûi thu khaùc

22 Ñaàu tö daøi 16

8 haïn khaùc 22 Döï phoøng 9 giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn

17

13 DP phaûi thu khoù ñoøi 9

141 Taïm öùng 142 Chi phí traû tröôùc

33 Phaûi traû 4 coâng nhaân vieân

18

19

14 Caàm coá, 4 kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 15 Haøng mua 1 ñang ñi treân ñöôøng 15 Nguyeân 2 lieäu, vaät lieäu 22 Goùp voán lieân doanh 2

20

153 Coâng cuï, duïng cuï

33 Phaûi traû 1 ngöôøi baùn

21

15 Chi phí saûn 4 xuaát kinh doanh dôû dang
155 Thaønh phaåm 156 Haøng hoaù

61 Mua haøng 1

22

157 Haøng göûi ñi baùn 159 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 241 Xaây döïng cô baûn dôû dang 242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn

33 Chi phí phaûi 5 traû 33 Phaûi traû 6 noäi boä

23

24 Kyù quyõ, 4 kyù cöôïc daøi haïn 33 Thueá vaø 3 caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 33 Phaûi traû, 8 phaûi noäp khaùc 41 Quyõ döï 5 phoøng taøi chính 24

34 Vay daøi haïn 1
TAØI KHOAÛN TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCS H TKD TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ T

25

342 Nôï daøi haïn

42 Lôïi nhuaän 1 chöa PP

343 Traùi phieáu phaùt haønh 344 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 431 Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi

52 Chieát khaáu 1 thöông maïi 26

63 Giaù voán 2 haøng baùn 53 Haøng baùn 1 bò traû laïi 63 Chi phí taøi 5 chính 64 Chi phí baùn 1 haøng 71 Thu nhaäp 1 khaùc

441 Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn 451 Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 532 Giaûm giaù haøng baùn 631 Giaù thaønh saûn xuaát 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 811 Chi phí khaùc 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh

BAØI TAÄP 9 Haõy xaùc ñònh ñoái töôïng keá toaùn vaø söï taêng giaûm cuûa Phaân tích nghieäp vuï kinh teá chuùng qua caùc nghieäp vuï kinh teá sau:
Nghieäp vuï kinh teá 1. Chuû nhaân ñaàu tö vaøo doanh nghieäp baèng caùch chuyeån töø TK caù nhaân vaøo TK cuûa DN 100.000.000ñ 2. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng nhaäp quõy tieàn Ñoái töôïng taêng Ñoái töôïng giaûm

27

maët 10.000.000 3. Mua nguyeân lieäu nhaäp kho traû baèng tieàn maët 2.000.000 4. Mua TSCÑ traû baèng tieàn göûi ngaân haøng 12.000.000 5. Vay ngaén haïn NH, ñaõ nhaäp quõy tieàn maët 5.000.000 6. Taïm öùng cho nhaân vieân 2.000.000 tieàn maët ñeå mua haøng 7. Mua haøng hoùa nhaäp kho chöa traû tieàn ngöôøi baùn 20.000.000 8. Traû nôï ngöôøi baùn baèng tieàn göûi ngaân haøng 5.000.000 9. Vay ngaén haïn NH traû nôï ngöôøi baùn 10.000.000 10.Mua coâng cuï nhaäp kho traû baèng tieàn taïm öùng 1.000.000 11. Duøng tieàn göûi NH traû nôï vay ngaén haïn 4.000.000

BAØI TAÄP 10 Haõy xaùc ñònh ñoái töôïng keá toaùn vaø söï taêng giaûm cuûa Phaân tích nghieäp vuï kinh teá chuùng qua caùc nghieäp vuï kinh teá sau:
Nghieäp vuï kinh teá
1. Xuaát kho haøng hoùa giaù voán 12.000.000, giaù baùn 20.000.000 beân mua ñaõ nhaän haøng ñaày ñuû. 2. Chi phí baùn haøng baèng TM 1.000.000ñ 3. Chi phí quaûn lyù baèng tieàn göûi NH 3.000.000

Ñoái töôïng taêng

Ñoái töôïng giaûm

BAØI TAÄP 11 giaûm sau: TK TAØI SAÛN

Haõy xaùc ñònh soá dö, soá phaùt sinh taêng, (Nguyeân taéc ghi cheùp) treân caùc TK

Nguyeân taéc ghi cheùp treân caùc TK

TK NÔÏ PHAÛI TRAÛ

TK DOANH THU TK NGUOÀN VOÁN

28

TK CHI PHÍ

TK XAÙC ÑÒNH KQ

BAØI TAÄP 12 khoaûn caùc

Caên cöù vaøo taøi lieäu cho döôùi ñaây ñeå laäp ñònh nghieäp vuï phaùt sinh:

Taøi khoaûn vaø ghi soå keùp

Nghieäp vuï kinh teá
1. Chuû nhaân ñaàu tö vaøo doanh nghieäp baèng caùch chuyeån töø TK caù nhaân vaøo TK cuûa DN 100.000.000ñ 2. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng nhaäp quõy tieàn maët 10.000.000 3. Mua nguyeân lieäu nhaäp kho traû baèng tieàn maët 2.000.000 4. Mua TSCÑHH traû baèng tieàn göûi ngaân haøng 12.000.000 5. Vay ngaén haïn NH, ñaõ nhaäp quõy tieàn maët 5.000.000 6. Taïm öùng cho nhaân vieân 2.000.000 tieàn maët ñeå mua haøng 7. Mua haøng hoùa nhaäp kho chöa traû tieàn ngöôøi baùn 20.000.000 8. Traû nôï ngöôøi baùn baèng tieàn göûi ngaân haøng 5.000.000 9. Vay ngaén haïn NH traû nôï ngöôøi baùn 10.000.000 10.Mua coâng cuï nhaäp kho traû baèng tieàn taïm öùng 1.000.000 11. Duøng tieàn göûi NH traû nôï vay ngaén haïn 4.000.000 12. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp

Teân TK

ST ghi Nô

ST ghi Coù

29

28.000.000 13. Trích laäp quõy ñaàu tö phaùt trieån töø lôïi nhuaän 5.800.000 14. Chuû nhaân ñaàu tö vaøo doanh nghieäp 1 TSCÑHH 50.000.000 15. Chuû nhaân chuyeån ñi 1 TSCÑHH 10.000.000 16. Nhaän voán goùp lieân doanh cuûa oâng A 100.000.000 TGNH

BAØI TAÄP 14 khoaûn caùc

Caên cöù vaøo taøi lieäu cho döôùi ñaây ñeå laäp ñònh nghieäp vuï phaùt sinh: Teân taøi khoaûn Soá tieàn ghi Nôï

Taøi khoaûn vaø ghi soå keùp

Nghieäp vuï kinh teá Soá tieàn ghi Coù

1. Chuû nhaân ñaàu tö vaøo doanh nghieäp baèng caùch chuyeån töø TK caù nhaân vaøo TK cuûa DN 100.000.000ñ vaø tieàn maët 50.000.000 2. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng 25.000.000 nhaäp quõy tieàn maët 10.000.000 vaø traû nôï ngöôøi baùn 15.000.000 3. Mua nguyeân lieäu nhaäp kho 7.000.000 traû baèng tieàn maët 2.000.000 vaø TGNH 5.000.000 4. Mua TSCÑHH 20.000.000 traû baèng tieàn göûi ngaân haøng 12.000.000 vaø nôï ngöôøi baùn 8.000.000 5. Vay ngaén haïn NH 30.000.00, ñaõ nhaäp quõy tieàn maët 5.000.000 vaø chuyeàn vaøo TKNH 25.000.000 6. Xuaát quõy 5.000.000 taïm öùng cho nhaân vieân 2.000.000 tieàn maët vaø buø taïm öùng laàn tröôùc 3.000.000 7. Mua haøng hoùa nhaäp kho 20.000.000 ñaõ traû 10.000.000 tieàn maët vaø coøn nôï ngöôøi baùn 10.000.000 8. Traû nôï ngöôøi baùn baèng tieàn göûi ngaân haøng 5.000.000 vaø TM 5.000.000

BAØI TAÄP 15 Caên cöù vaøo taøi lieäu cho döôùi ñaây ñeå laäp ñònh khoaûn caùc Keá toaùn toång hôïp vaø nghieäp vuï phaùt sinh vaø ghi soå keá toaùn toång hôïp vaø chi tieát keá toaùn chi tieát theo maãu cho saún:
Doanh nghieäp coù tình hình trong thaùng 1/2004 nhö sau : I. Toàn kho ñaàu thaùng - Vaät lieäu chính A (VLC ) toàn kho ñaàu thaùng 30kg, ñôn giaù 50.000ñ - Vaät lieäu phuï B ( VLP ) toàn kho ñaàu thaùng 40kg, ñôn giaù 10.000ñ - Tieàn maët toàn quõy : 500.000ñ

30

II. Nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng:

Nghieäp vuï kinh teá
1. Ngaøy 1.1 Mua vaät lieäu chính A soá löôïng 10kg, ñôn giaù 50.000ñ vaø vaät lieäu phuï B soá löôïng 20kg, ñôn giaù 10.000ñ nhaäp kho chöa traû tieàn ngöôøi baùn X.Thueá gtgt 10% 2. Ngaøy 5.1 Xuaát kho vaät lieäu duøng cho saûn xuaát saûn phaåm trong ñoù VLC 20kg x 50.000 = 1.000.000 VLP 3kg. X 10.000 = 30.000 3. Ngaøy 10.1 Xuaát quõy tieàn maët traû nôï ngöôøi baùn X 120.000ñ. Taøi khoaûn Nguyeân lieäu vaø vaät lieäu Chöùng töø Soá Ngaøy Soà dö thaùng ñaàu Dieãn giaûi Taøi khoaûn ñoái öùng

Teân TK

ST Nôï

ST Coù

Soá hieäu : 152 Soá tieàn Nôï Coù

Coäng soá phaùt sinh Soá dö thaùng cuoái

Taøi khoaûn Phaûi traû ngöôøi baùn Chöùng töø Soá Ngaøy Soá dö thaùng ñaàu Dieãn giaûi Taøi khoaûn ñoái öùng Soá tieàn Nôï

Soá hieäu 331 Coù

Coäng soá phaùt sinh

31

Soá dö thaùng

cuoái

Taøi khoaûn Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp Chöùng töø Soá Ngaøy Soá dö thaùng ñaàu Dieãn giaûi Taøi khoaûn ñoái öùng Nôï

Soá hieäu 621 Soá tieàn Coù

Coäng phaùt sinh Soá dö thaùng Taøi khoaûn Tieàn maët Chöùng töø Soá Ngaøy Soá dö thaùng ñaàu Dieãn giaûi Taøi khoaûn ñoái öùng Nôï cuoái Soá hieäu 111 Soá tieàn Coù

Coäng soá phaùt sinh Soá dö thaùng cuoái

BAØI TAÄP 16

Yeâu caàu: Moái quan heä giöõa TK vaø 1. Môû TK vaø ghi soá dö ñaàu kyø. Baûng CÑKT 2. Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. 3. Caên cöù ñònh khoaûn ghi vaøo TK ñaõ môû theo YC1. 4. Xaùc ñònh soá dö cuoái kyø treân caùc taøi khoaûn. 5. Laäp baûng caân ñoái taøi khoaûn. 5. Laäp baûng caân ñoái keá toaùn
Giaû ñònh doanh nghieäp X coù tình hình nhö sau: I. Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2003
Taøi saûn Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø Nguoàn voán Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø

A. TSLÑ & ÑTDH Tieàn Phaûi thu khaùch 1.000 10.000

A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ Phaûi traû ngöôøi baùn Thueá phaûi noäp 10.000 4.000

32

haøng Thaønh phaåm B.TSCÑ & ÑTDH Taøi saûn coá ñònh Hao moøn TSCÑ Toång coäng 30.000 (2.000) 44.000 Toång coäng 44.000 5.000 B. NGUOÀN VOÁN CSH Nguoàn doanh voán kinh 30.000

II. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng 1/2004

Nghieäp vuï kinh teá

Teân TK

ST Nôï

ST ghi Coù

1. Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng tieàn maët 5.000 2. Goùp theâm voán baèng tieàn maët 10.000 3. Chi tieàn maët noäp thueá 3.500 4. Chi tieàn maët traû nôï ngöôøi baùn 8.000

BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH CAÙC TAØI KHOAÛN THAÙNG………/2.004 Taøi khoaûn Soá dö Ñaàu kyø Nôï Coù Soá phaùt Sinh TK Nôï Coù Soá dö Cuoái kyø Nôï Coù

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2000 Taøi saûn Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø Nguoàn voán Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø

33

BAØI TAÄP 17 phaùp tính giaù:
Tính giaù

Yeâu caàu: Tính giaù vaät lieäu theo caùc phöông

Bình quaân gia quyeàn, nhaäp tröôùc- xuaát tröôùc vaø nhaäp sau – xuaát tröôùc.Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï phaùt sinh theo 1 trong caùc phöông phaùp tính giaù. Taïi moät doanh nghieäp aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, tính thueá VAT theo phöông phaùp khaáu tröø. Trong thaùng 1/2004 coù taøi lieäu sau : I. Soá dö ñaàu thaùng TK 152 : 1.000.000ñ. Chi tieát 100kg vaät lieäu A, ñôn giaù10.000ñ/kg II.Nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng : 1. Ngaøy 1. Mua vaät lieäu A chöa traû tieàn ngöôøi baùn X 100kg, ñôn giaù11.000ñ/kg, thueá GTGT 5%. Vaät lieäu ñaõ nhaäp kho ñaày ñuû, chi phí vaän chuyeån 20.000ñ baèng tieàn maët . 2. Ngaøy 5. Xuaát kho vaät lieäu duøng ñeå tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm : 120kg 3. Ngaøy 10. Mua vaät lieäu A 50kg, ñôn giaù 12.000ñ/kg, thueá GTGT 5%, thueá GTGT 5%.Vaät lieäu ñaõ nhaäp kho chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn Y, chi phí vaän chuyeån 10.000ñ baèng tieàn maët. 4. Ngaøy 30. Xuaát kho vaät lieäu duøng ñeå tröïc tieáp saûn xuaát SP : 60kg./Phaàn tính toaùn: a. Phöông phaùp bình quaân cuoái kyø: b. Phöông phaùp bình quaân sau moãi laàn xuaát: c. Phöông phaùp nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc: d. Phöông phaùp nhaäp sau – xuaát tröôùc: BAØI TAÄP 18 Yeâu caàu: Tính giaù vaät lieäu theo caùc phöông phaùp tính giaù: Tính giaù Bình quaân gia quyeàn, nhaäp tröôùc- xuaát tröôùc vaø nhaäp sau – xuaát tröôùc.Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï phaùt sinh theo 1 trong caùc phöông phaùp tính giaù. Taïi moät doanh nghieäp aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, tính thueá VAT theo phöông phaùp khaáu tröø. Trong thaùng 1/ 2004 coù taøi lieäu sau :

34

I. Soá dö ñaàu thaùng TK 153: 100.000ñ - Chi tieát 50 ñv coâng cuï B, ñôn giaù2.000ñ/ñv II.Nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng : Ngaøy 1: Mua coâng cuï B 50ñv, ñôn giaù 2.200ñ/ñv, thueá GTGT 10%,chi phí vaän chuyeån 20.000 ñaõ thanh toaùn caùc khoaûn baèng tieàn taïm öùng, coâng cuï ñaõ nhaäp kho ñaày ñuû. Ngaøy 5: Xuaát kho coâng cuï duøng ñeå phuïc vuï trong phaân xöôûng 70ñv. Ngaøy 10: Mua coâng cuï B 100ñv, ñôn giaù 2.300ñ/ñv, thueá GTGT 10%, chi phí vaän chuyeån 30.000, ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët, coâng cuï ñaõ nhaäp kho ñaày ñuû. Ngaøy 30: Xuaát kho coâng cuï duøng ñeå phuïc vuï trong phaân xöôûng 80ñv./Phaàn tính toaùn: Phöông phaùp bình quaân cuoái kyø: Phöông phaùp bình quaân sau moãi laàn xuaát: Phöông phaùp nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc: Phöông phaùp nhaäp sau – xuaát tröôùc: Phaàn ñònh khoaûn: BAØI TAÄP 19 Yeâu caàu: Caên cöù caùc chöùng töø sau ñeå xaùc ñònh nghieäp vuï Chöùng töø goác kinh teá phaùt sinh vaø ñònh khoaûn (neáu coù theå ) Ngaøy 6/1 keá toaùn nhaän Hoùa ñôn GTGT soá 12 ngaøy 5/1/20x1 cuûa coâng ty X ñoøi tieàn veà soá vaät lieäu A 100Kg, ñôn giaù 30.000ñ/kg, thueá GTGT 10%. Ngaøy 8/1 nhaän ñöôïc phieáu chi tieàn maët traû nôï coâng ty X theo hoùa ñôn GTGT soá 12 ngaøy 5/1. Ngaøy 10/1 nhaän ñöôïc phieáu nhaäp kho soá vaät lieäu A theo hoùa ñôn GTGT soá 12 ngaøy 5/1, nhaäp kho ñuû 100Kg vaø phieáu chi tieàn maët vaän chuyeån 110.000, trong ñoù thueá GTGT 10.000ñ. BAØI TAÄP 20 Yeâu caàu: Caên cöù caùc chöùng töø goác sau ñeå laäp chöùng töø ghi soå Chöùng töø ghi soå 1. Phieáu chi soá 1 ngaøy 5/1 : Chi 12.000.000ñ tieàn maët mua vaät lieäu nhaäp kho. 2. Phieáu chi soá 2 ngaøy 10/1 : Chi 1.000.000ñ tieàn maët mua coâng cuï nhaäp kho. 3. Phieáu chi soá 3 ngaøy 20/1 : Chi 5.000.000ñ tieàn maët traû nôï nhaø cung caáp .

35

4. Phieáu chi soá 4 ngaøy 25/1 : Chi 2.000.000ñ tieàn quaûng caùo baùn saûn phaåm. 5. Phieáu chi soá 5 ngaøy 27/1 : Chi 1.500.000ñ tieàn tieáp khaùch.
CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ Ngaøy………thaùng………naêm Trích yeáu Taøi khoaûn Ghi nôï coù Ghi coù Soá tieàn Ghi nôï Ghi Soá…….

BAØI TAÄP 21 Yeâu caàu: Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh caùc nghieäp vuï phaùt sinh Keá toaùn taäp hôïp vaøo sô ñoà TK chöõ T theo taøi lieäu döôùi ñaây, tính giaù thaønh SP: chi phí SX,tính Z Taïi moät doanh nghieäp saûn xuaát coù tình hình sau: 1. Soá dö ñaàu thaùng: TK 154: 200.000ñ 2. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng a. Xuaát kho vaät lieäu trò giaù 6.000.000ñ, trong ñoù duøng ñeå tröïc tieáp saûn xuaát SP 5.500.000ñ vaø phuïc vuï trong phaân xöôûng: 500.000ñ . b. Tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân SX 1.200.000ñ, trong ñoù coâng nhaân SX tröïc tieáp 1.000.000, coâng nhaân phuïc vuï 200.000ñ . c. Trích laäp BHXH, BHYT, KPCÑ theo quõy löông tính vaøo caùc ñoái töôïng coù lieân quan. d. Khaáu hao TSCÑHH duøng trong phaân xöôûng 2.000.000ñ. e. Chi phí khaùc baèng tieàn maët duøng trong phaân xöôûng 200.000ñ 3. Keát quaû saûn xuaát: - Hoaøn thaønh 100 SP nhaäp kho thaønh phaåm. - Trò giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø 100.000ñ - BAØI TAÄP 22 Yeâu caàu: BT toång hôïp 1.Tính X? 2.Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh caùc nghieäp vuï phaùt sinh vaøo sô ñoà TK chöõ T theo taøi lieäu döôùi ñaây. 3.

36

37