P. 1
Cong Nghe San Xuat Son

Cong Nghe San Xuat Son

|Views: 6,001|Likes:
Được xuất bản bởiKhuong Duy
De tai cong nghe hoa hoc: cong nghe san xuat son.
De tai cong nghe hoa hoc: cong nghe san xuat son.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Khuong Duy on Feb 07, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

Công nghệ sản xuất sơn và một số

ứng dụng đặc biệt
GV hướng dẫn: Nguyễn Trung Dũng
Nhóm thực hiện : Phan Thị Nhàn
Trần Trng !i"m
V# $u%c &ư'ng
Trư(ng Tu)n *nh
+ớ, : -.y /óa !01
Nội dung
Giới thiệu chung 23 4(n
1.
&5ng nghệ 46n 7u)t 4(n
2.
&.c 8ng d9ng :;c <iệt
.
!=t >u?n
!.
"i#i thiệu chung v$ sơn

!h.i ni"m : >à m@t 46n ,hAm hB. ch)tC dDng :E ,hF >"n <3 m;t
2?t dưới dGng màng mHng <.m tr"n <3 m;t 2?t nhIm m9c
:Jch chJnh >à <6B 2ệC trang trJ K
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
"i#i thiệu chung v$ sơn
&h)t tGB màngL2Mhic>MN
&h)t màu L,igmMntN
Dung m5iL4B>2MntN
&h)t ,h9 gia
Thành
,hần c)u
tGB
Thành
,hần c)u
tGB
,hành -h.n cấu t/+
-àng thi"n nhi"n
Dầu thực 2?tL dầu
<OBC nhựa thi"n
nhi"nCKN
&.c dẫn 7u)t hóa
hc cFa ,B>ymM
thi"n nhi"nC VD:
caB 4u
•Nhựa tPng hQ, hRu
c(
•Nhựa tPng hQ, 25
c(
-àng <.n tPng hQ,
-àng tPng hQ,
!h.i niệm: >à thành ,hần Suan trng nh)t Suy=t :ịnh
tJnh ch)t cFa 4(n 2à màng 4(n
&h)t tGB màng
&h)t tGB màng
,hành -h.n cấu t/+

!h.i niệm: >à ch)t Suan trng tGB
màu chB màng 4(n

T.c d9ng: tGB mT Suan chB 46n
,hAm

TGB :@ <3n .nh 4.ngC chịu nướcC
chịu UhJ h?uC tVng :@ <3n chWc
chB màng 4(nC ch%ng gX chB Uim
>BGi n3n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
Y@t màu
Y@t màu
0ột số bột màu vô cơ th12ng d3ng
www.themegallery.com
,hành -h.n cấu t/+

!h.i niệm : >à ch)t >Hng dễ <ay h(i dDng :E hZa tan c.c ch)t
tGB màng chuyEn hệ 4(n 2àB trGng th.i thu?n >Qi chB 2iệc ch=
<i=n 2à 4[ d9ng 2à 4\ <ay h(i h=t trBng Su. tr]nh tGB thành
màng 4(n

Dung m5i >à thành ,hần chJnh nó thư'ng chi=m Uh%i >ưQng
>ớn h(n 4B 2(i ch)t tGB màng^ -@t 4% >BGi 4(n dung m5i
chi=m :=n _1`
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
Dung m5i
Dung m5i
,hành -h.n cấu t/+

!h.i niệm : >à ch)t dDng trBng ,ha ch= 4(n :E dễ 46n 7u)tC c6i
thiện tJnh >ưu <i=n 2à 2iệc 4[ dung 4(nC gia, chB Su. tr]nh tGB
màngC c6i thiện :@ <3n >bu cFa 4(n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
&h)t ,h. <t
-àu ch%ng Vn mZn
Ph9 gia
Ph9 gia
,hành -h.n cấu t/+
0ột số (+/i
-hụ gi'
,4ng t5nh 6n đ7nh
sơn và du* t)8 chất
(19ng
TrBng Su. tr]nh 46n
7u)t:
ch%ng 2i UhuAn 2à th)m ướt
ch%ng 4a >Wng
ch%ng tGB UhJ
t.c nhbn ,hbn t.n
ch%ng tGB <t
t.c nhbn th)m ướt
ch)t Uh[ <t
t.c nhbn m3m dcB
ch)t >àm ch?m ch.yC ch%ng ch.y
,hành -h.n cấu t/+

!h.i niệm : >à ch)t ngư'i ta :ưa 2àB :E tVng Su. tr]nh :óng rWn màng 4(nC
>àm th'i gian Uh5 :ưQc rat ngWn >Gi <Ing c.ch tVng t%c :@ <ay h(i dung m5i
Cơ ch: (àm ;hô:
dLe&ffNd-n g fd hhi dLeffNd-njgf hhhhi d-nLeffNd g dhfh
!h5ng có ch)t >àm Uh5 : kd1h :=n kd0h 4(n mới Uh5
!hi có -n hhhhi tl kdh
P< hhhhi tl dmh
P< g -n hhhi nC0h
P< g -ng &B hhhi tl mh
VD:&h)t >àm Uh5 P< od`C &B k1`C -n k1`C &a 0`C chB 4(n *>Uyd
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
&h)t >àm Uh5
&h)t >àm Uh5
,hành -h.n cấu t/+

!h.i niệm : >à c.c ,h8c cFa
4i>ic :p Sua 7[ >q

&h)t ch%ng >Wng có t.c d9ng
tGB trGng th.i :;c gi6C >àm
c.c hGt rWn trBng 4(n như
<@t màuC <@t :@n Uh5ng <ị
>Wng 7u%ng
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
&h)t ch%ng >Wng
&h)t ch%ng >Wng
&h)t ch%ng >Wng
<u* t)8nh sản xuất sơn
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
<u* t)8nh sản xuất sơn
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
<u* t)8nh sản xuất sơn t/i nhà m=* sơn >à nội
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
<u* t)8nh sản xuất sơn t/i nhà m=* sơn t/i t)ung ?uốc
www.themegallery.com
C=c b1#c ti:n hành

&huAn <ị 2à ,hbn tJch nguy"n >iệu
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
C=c b1#c ti:n hành

Ph%i tr@n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
C=c b1#c ti:n hành

Nghi3n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
C=c b1#c ti:n hành

+c
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
C=c b1#c ti:n hành

Pha màu
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
C=c b1#c ti:n hành

&.c UiEu m.y ,ha màu
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
0=* ;i@u (Ac )ung
0=* (Ac màu tB động
-.y ,ha mau 2i tinh
C=c b1#c ti:n hành

!iEm tra ch)t >ưQng
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
thước :B :@ nhớt r@ <3n .nh 4.ng
TY thJ nghiệm :@ <3n
c r[a
C=c b1#c ti:n hành
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
TY thJ nghiệm 7ung
UJch 2a :?,
thước :B :@ mịn TY UiEm tra :@ <.m dJnh
Cản xuất sơn cD t5nh chất đặc biệt

PB>ymM hRu c(: như nhựa anUyd <i=n tJnhC nhựa ,B>yM4tMr mGch thsngC
nhựa ,hMnB> tBrmandMhydC K^^:E ch%ng ch.y 2à <3n 2ới a7itC Ui3m ngư'i
ta dDng c.c mBnBmM >à c.c dẫn 7u)t cFa /a>BgMn^ /iện nay nhựa anUyd
<i=n tJnh :ưQc 4[ d9ng r)t r@ng rpi 2à chi=m tX >ệ >ớn tr"n thị trư'ng^

PB>ymM 25 c(: như Ph5t,hat Nh5m LPP*NC^^
VD: PB>ymM 25 c( PP*
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
Chất t/+ màng
Sản xuất sơn có tính chất
đặc biệt

Cơ chế tạo màng

Chính nhóm Si – O – Al đã chống lại sự phát triển c! "#á tr$nh %n
m&n tr'n () m*t+ tạo n'n m,t () m*t tiếp -.c ph! /n đ0nh

1h2ng nh3ng ch0# đ45c %n m&n+ mà nó c&n có th'm các tính ch6t
7hác nh4 ch0# nhi8t+ ch0# l9! tốt
www.themegallery.com
Cản xuất sơn cD t5nh chất đặc biệt

Thư'ng dDng >à TifdC &rdfoC unfdCK^ TDy thu@c 2àB >BGi 2à
hàm >ưQng ch)t :@n mà 46n ,hAm có Uh6 nVng >àm 2iệc v m11h
d111 :@ &

NgBài ra: rE ch%ng gXC Vn mZn t%t th] UJch thước c.c hGt cFa
4(n cần :Gt :=n m@t UJch thước ,hD hQ,C thư'ng th] w j1h 01
micrB mMt^

!Jch thước nhH :E: h TGB :@ <óng
h &h%ng th)mC
h TGB :@ <.m dJnh t%t
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
&h)t :@n
Cản xuất sơn cD t5nh chất đặc biệt

!h6 nVng hZa tan cFa UMB PP* trBng dung m5i
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
Cản xuất sơn cD t5nh chất đặc biệt
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
x(n ch%ng hà
x(n ch%ng hà
Cản xuất sơn cD t5nh chất đặc biệt
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
Eng dụng: ch%ng hàC ch%ng Vn mZn :iện
hóaCch%ng gXC ch%ng th)m chB 2H tàu <iEn
Cản xuất sơn cD t5nh chất đặc biệt
F#- thứ h'i (à (#- sơn chống gG
F#- thứ nhất (à (#- sh+--)im&)
F#- t)ung gi'n
F#- ng+ài c3ng (à (#- sơn chống hà
0ột hệ thống
sơn -h.n m/n
1#t cH' tàu
th12ng b'+
gIm ! (#- sơn.
<u* t)8nh sơn chống hà tàu bi@n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
St:p ;
YWn c.t
ướt
<u* t)8nh sơn chống hà tàu bi@n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
St:p <
Rửa sạch
bụi cát
<u* t)8nh sơn chống hà tàu bi@n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
xtM, o
F#- sơn
J
<u* t)8nh sơn chống hà tàu bi@n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
St:p =
Cơn (#-
JJ
<u* t)8nh sơn chống hà tàu bi@n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
St:p >
Cơn F#-
JJJ
<u= t)8nh sơn chống hà tàu bi@n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
St:p ?
Cơn F#-
JK
<u* t)8nh sơn chống hà tàu bi@n
%%%.th&m&g'((&)*.c+m
Mnd
xau Uhi
hBàn t)t
c5ng
:BGn
x(n
L:t (uMn

-@t 4% >BGi 4(n 2à hpng 4(n có m;t tGi thị trư'ng
trBng 2à ngBài nước
%%%.&N'c'd&m*.g+.;)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->