Phương trình của đường thẳng trong không gian

1. Phương trình tổng quát của đường thẳng
Trong không gian với hệ tọa độ nào đó. Giả sử: cho đường thẳng . Ta có thể xem là giao của hia mặt phẳng

và Khi đó điểm thuộc

.

khi và chỉ khi tọa độ của nó nghiệm đúng hệ phương trình sau:

(1). Ngược lại, mỗi điểm có tọa độ thỏa mãn hệ phương trình dạng (1) với điều kiện: (2) đều nằm trên một đường thẳng. Hệ phương trình (1) với các điều kiện (2) gọi là phương trình tổng quát cua đường thẳng

2. Phương trình tham số của đường thẳng
Đường thẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm thuộc nó và một vectơ mà đường thẳng chứa song song hoặc trùng với . Vectơ như vậy gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng . Điềm cho nằm trên đường thẳng khi và chỉ khi vectơ . Điều đó có nghĩa là : hay cùng phương, tức là có số sao

Ngược lại, rõ ràng mọi điểm Hệ phương trình (3) với điều kiện tham số.

thỏa mãn hệ phương trình (3) đều nằm trên một đường thẳng. gọi là phương trình tham số của đường thẳng, gọi là

3. Phương trình chính tắc của đường thẳng
Giả sử đường thẳng trong (3) ta đi đến: có phương trình tham số (3), trong đó đều khác 0. Bằng cách khử tham số

(4) Trong truờng hợp một trong hai số mẫu số bằng 0 thì tử số cũng bằng 0. bằng không thì ta vẫn viết phương trình (4) với quy ước : nếu

Phương trình (4) với điều kiện Các dạng bài liên quan: Đường thẳng trong không gian Một số bài tập Baì 69168

được gọi là phương trình chính tắc của đường thẳng.

Lập phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(2,2,-1) và chứa d biết:

Baì 69167 Cho mặt phẳng P đi qua 3 điểm A(1,2,1),B(1,1,-1),C(1,0,6). Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua trọng tâm của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác đó.

Baì 69166 Cho đường thẳng d và mặt phẳng p có phương trình là:

d: P:x+y+z+1=0 Tìm phương trình chính tắc của đường thẳng a đi qua điểm A(1,1,1) song song với mặt phẳng P và vuông góc với đường thẳng d.

Baì 69165 Viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm M(2,1,-4) và song song với đường thẳng d có phương trình:

d

Baì 69164 Viết phương trình chính tắc của đường thẳng qua điểm A(1,0,2) và song song với đường thẳng d biết:

Baì 34903 Cho hai đường thẳng ( ) và ( ) có phương trình là : , ) qua ( ).

. Lập phương trình đường thẳng (d) đối xứng với (

Baì 34894 Cho điểm A(2;3;-1) và đường thẳng (d) có phương trình : qua A vuông góc với (d) và cắt (d) . . Lập phương trình đường thẳng

Baì 34861 Viết phương trình đường thẳng (d) là hình chiếu của 2x+y+z-8=0 . lên mặt phẳng (P) :

Baì 34857 Lập phương trình đường thẳng ( ) đối xứng với (d) qua (P) cho biết : (P) : 2x+y+z-5=0 và

Baì 34856 Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm M(-1;2;-3) vuông góc với véc tơ thẳng và cắt đường