BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Đại học Nha Trang -------o0o

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o-------

MÔN HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (HỆ ĐẠI HỌC) SUBJECT: SCIENTIFIC SOCIALISM (UNIVERSITY) (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ----------------------------------1. Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học. 2. Trình độ: Môn học này dùng cho sinh viên đại học năm thứ hai 3. Phân bố thời gian: Theo Công văn số 11381/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là giảng 50% và Xêmina 50% Số đơn vị học trình: 4 đvht (60 tiết) Số tiết giảng : 30 Số tiết xêmina : 30 4. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học qua các học phần : Triết học Mác-Lênin và Kinh tế Chính trị Mác - Lênin) 5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Gồm 12 chương bao gồm những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu Cương lĩnh xây dựng đất nước, đường lối, chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, lý giải và có thái độ đúng với thực tiễn xã hội, nâng cao lòng tin vững chắc vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: Phải đọc và nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo, chuẩn bị các ý kiến đề xuất khi nghe giảng. Chuẩn bị xêmina và đọc, sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài giảng. 7. Tài liệu học tập : Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn 8. Tài liệu tham khảo: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Văn kiện Đại hội Đảng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.
-1-

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Theo quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 10. Thang điểm: 10 11. Mục tiêu của học phần: - Trang bị một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học. - Cùng với các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn khác giúp sinh viên có nhận thức tổng hợp toàn diện về Chủ nghĩa MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. PHÂN BỔ NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN GIẢN GIẢNG DẠY (60 TIẾT) CHƯƠNG I: VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỨC NĂNG CỦA CNXHKH Nội dung giảng 2 tiết
I. Vị trí và đối tượng của CNXHKH II. Phương pháp nghiên cứu và chức năng nhiệm vụ của CNXHKH III. Ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH Ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH.

Nội dung Xinêma 2 tiết

CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG XHCN Nội dung giảng 2 tiết
I. Lược khảo tư tưởng XHCN trước Mác (Chủ nghĩa xã hội không tưởng). 1- Quá trình hình thành và phát triển của Chủ nghĩa xã hội không tưởng. 2- Những giá trị và những hạn chế lịch sử của Chủ nghĩa xã hội không tưởng. II. Sự hình thành và phát triển của CNXHKH. 1- Sự hình thành của CNXHKH. 2- Những giai đoạn phát triển cơ bản của CNXHKH.
-2-

Nội dung Xinêma 2 tiết
Tổng quát quá trình phát triển của tư tưởng XHCN từ không tưởng đến khoa học.

CHƯƠNG III: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Nội dung giảng 4 tiết
I. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Nội dung Xinêma 4 tiết

Xoay quanh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói II. Những đều kiện khách quan quy định sứ mệnh chung, liên hệ vào Việt Nam. lịch sử của GCCN (cơ sở khoa học của sứ mệnh lịch sử GCCN). III. Những nhân tố chủ quan trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN. IV. GCCN Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam. CHƯƠNG IV: CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Nội dung giảng 3 tiết
I. CMXHCN và tính tất yếu của CMXHCN. II. Mục tiêu, nội dung, động lực của CMXHCN. III. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác- Lênin và sự vận dụng vào Việt Nam.

Nội dung Xinêma 3 tiết
Xoay quanh những vấn đề mang tính quy luật của CMXHCN và vận dụng vào Việt Nam.

CHƯƠNG V: THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Nội dung giảng 2 tiết
I. Quan niệm về thời đại và thời đại ngày nay. II. Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. III. Thời kỳ quá độ lên CNXH.. 1. Tính tất yếu, đặc điểm, thực chất và nội dung của thời kỳ quá độ. 2. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Nội dung Xinêma 2 tiết
Ý nghĩa của việc nắm vững đặc điểm, xu thế thời đại ngày nay.

-3-

CHƯƠNG VII: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XHCN

Nội dung giảng 4 tiết
I. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. II. Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Nội dung Xinêma 4 tiết
- Làm rõ cấu trúc và mối quan hệ giữa các tổ chức chính trị cơ bản trong hệ thống chính trị XHCN ở Việt Nam. - Làm rõ nội dung cải cách nhà nước XHCN Việt Nam hiện nay.

CHƯƠNG VIII: CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NHÂN, NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Nội dung giảng 2 tiết
I. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong quá trình xây dựng CNXH. II. Liên minh công - nông - trí trong quá trình xây dựng CNXH.

Nội dung Xinêma 2 tiết
Xoay quanh tính tất yếu và nội dung cơ bản của liên minh công – nông - trí trong giai đoạn hiện nay.

CHƯƠNG IX: VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CNXH

Nội dung giảng 2 tiết
I. Khái niệm dân tộc. II. Nội dung cương lĩnh dân tộc của Đảng Cộng sản. III. Vấn đề dân tộc ở Việt Nam và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.

Nội dung Xinêma 2 tiết
Làm rõ ý nghĩa của cương lĩnh dân tộc và vận dụng vào Việt Nam.

CHƯƠNG X: VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG CNXH

Nội dung giảng 2 tiết
I. Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo. II. Vấn đề tôn giáo trong thơì kỳ quá độ lên CNXH. III. Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam và chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
-4-

Nội dung Xinêma 2 tiết
Những quan điểm chỉ đạo giải quyết vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH và sự vận dụng ở Việt Nam.

CHƯƠNG XI:

VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG CNXH

Nội dung giảng 2 tiết
I. Gia đình và vai trò vị trí của gia đình với xã hội. II. Những điều kiện xây dựng gia đình trong quá trình xây dựng CNXH. III. Những định hướng cơ bản và nội dung xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung Xinêma 2 tiết
Ý nghĩa của việc nắm vững vai trò, vị trí của gia đình đối với xã hội và vận dụng vào việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay.

CHƯƠNG XII: VẤN ĐỀ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH

Nội dung giảng 2 tiết
I. Nguồn lực con người và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH.

Nội dung Xinêma 2 tiết

Phân tích những phương hướng và giải pháp phát huy nguồn lực con người ở Việt II. Phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay Nam.

II. Tài liệu tham khảo
1- Giáo trình CNXHKH, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2006. 2- Tạp chí Cộng sản 3- Tạp chí Xây dựng Đảng. 4- Tạp chí Dân tộc 5- Tạp chí Gia đình 6- Các văn kiện đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 7- Báo Nhân Dân 8- Báo Thời đại 9- Tài liệu khác - Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN

-5-