Gi¶I c¸c bµi to¸n vËt lý trªn m¸y tÝnh cÇm tay

Bµi 1: Cho con l¾c lß xo d®®h theo ph¬ng th¼ng ®øng vËt nÆng cã khèi lîng m = 400g, lß xo cã ®é cøng K, co n¨ng toµn phÇn E = 25mJ. T¹i thêi ®iÓm t = 0, kÐo m xuèng díi VTCB ®Ó lß xo gi·n 2,6cm ®ång thêi truyÒn cho m vËn tèc 25cm/s híng lªn ngîc chiÒu d¬ng Ox (g = 10m/s2) a. CM vËt d®®h. b. ViÕt PTD§ C¸ch gi¶i KÕt qu¶

Bµi 2: Mét con l¾c cã chiÒu dµi l, vËt nÆng khèi lîng m, kÐo con l¾c ra khái VTCB mét gãc α 0 råi th¶ kh«ng vËn tèc ®Çu. ¸p dông: l = 1m, m = 100g, α 0 = 60 1. LËp BT vËn tèc t¬ng øng víi li ®é gãc α suy ra BT vËn tèc cùc ®¹i. 2. LËp bt lùc c¨ng d©y øng víi li ®é gãc α . Suy tab t lùc c¨ng d©y cùc ®¹i, cùc tiÓu. C¸ch gi¶i KÕt qu¶

Bµi 3: T¹i mét n¬i nang b»ng mùc níc biÓn, ë nhiÖt ®é 100C, mét ®ång hå qu¶ l¾c trong mét ngµy ®ªm ch¹y nhanh 6,48 (s) coi con l¾c ®ång hå nh 1 con l¾c ®¬n thanh treo con l¾c cã hÖ sè në dµi α= 2.10-5 K-1 1. T¹i VT nãi trªn ë thêi gian nµo th× ®ång hå ch¹y ®óng giê. 2. §a ®ång hå lªn ®Ønh nói, t¹i ®ã t0 lµ 60C, ta thÊy ®ång hå ch¹y ®óng giê. Gi¶i thÝch hiÖn tîng nµy vµ tÝnh ®é cao cña ®Ønh nói so víi mùc níc biÓn. Coi tr¸i ®Êt lµ h×nh cÇu cã b¸n kÝnh R = 6400 km. C¸ch gi¶i KÕt qu¶

Bµi 4: Cho m¹ch LC: bé tô ®iÖn C1//C2 råi m¾c víi cuéc c¶m L m¹ch dao ®éng víi tÇn sè gãc ω = 48Π Rad/s. NÕu C1 nèi tiÕp C2 råi m¾c víi cuén c¶m th× m¹ch dao ®éng víi tÇn sè gãc ω ' = 100Π Rad/s. TÝnh tÇn sè dao ®éng cña m¹ch khi chØ cã mét tô m¾c víi 1 cuén c¶m. C¸ch gi¶i KÕt qu¶

Bµi 5: Một hình trụ đặc bán kính R, khối lượng m 1 = 20 kg có thể quay không ma sát quanh một trục cố định nằm ngang trùng với trục của hình trụ. Trên hình trụ có quấn một sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể. Đầu tự do của dây có buộc một vật nặng m2 = 4 kg, như hình vẽ. Tìm gia tốc của vật nặng và lực căng của dây. Biết moment quán tính của hình trụ m R2 đối với trục quay là I = 1 ; lấy g = 10 m/s2. 2
m
1

O

m 2

C¸ch gi¶i

KÕt qu¶

Bµi 6: Cho một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C0 mắc nối tiếp (Hình bên). Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MN là uMN = U 2 cos100π t (V). Các vôn kế và ampe kế lý tưởng, bỏ qua điện trở các dây nối. Số chỉ các vôn kế V1, V2 tương V2 ứng 120V; 80 3 V, số chỉ của ampe kế là 3 A, đồng thời điện áp điện áp C0 L M R giữa hai đầu vôn kế V2 nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu tụ điện một góc A π /6 và lệch pha với điện áp giữa hai đầu vôn kế V1 một góc π /2. 1) Tìm giá trị R, L, C0? 2) Thay tụ điện có điện dung C0 bằng tụ điện có điện dung C biến thiên. V1 a) Xác định giá trị của điện dung C để công suất tiêu thụ của toàn mạch bằng 240W, viết phương trình dòng điện trong mạch lúc này. b) Xác định giá trị điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị lớn nhất C¸ch gi¶i KÕt qu¶

N