B n nên mua m t

c ng như th

nào

Gi i thi u
c ng trong c a máy tính là thành ph n quan tr ng nh t ch sau CPU và b nh . ó là nơi h i u hành, các chương trình và d li u c a b n ư c lưu tr và truy c p thư ng xuyên. N u b n ch nh m t b phim, chơi các trò game hay nghe các file nh c trên máy tính, m t c ng trong l n hơn, nhanh hơn và áng tin c y hơn có th nâng cao áng k toàn b kinh nghi m máy tính c a b n. N u b n c n nhi u không gian lưu tr hơn hay phương ti n sao lưu các thi t b bên trong c a máy tính, b n có th b sung m t c ng ngoài (có th là USB 2.0, FireWire ho c thành ph n ph SATA m r ng). Và n u b n mu n t p trung hoá khu v c lưu tr , hãy xem xét n vi c mua m t m ng g n kèm lưu tr . NAS ang ư c nâng c p không ng ng, giúp b n ngày càng thu n ti n hơn khi b sung thành ph n lưu tr có th chia s ư c gi a t t c các máy tính trong m ng nh ho c m ng gia ình c a b n. Các c ng bây gi ngày càng có dung lư ng tuy t v i: v i công ngh ghi t tính tr c giao (perpendicular magnetic recording), hi n nay dung lư ng l n nh t cho m t c ng ơn lên t i con s 750GB. Và ch cách m t năm b n có th mua ư c m t c ng dung lư ng l n v i giá ti n th p hơn nhi u. Dung lư ng lưu tr tăng giúp b n có th và th m chí ti t ki m hơn r t nhi u v i chi c máy tính a phương ti n, m nh cao. Máy tính c a b n s có nhi u không gian lưu tr t t c các nh s , hàng lo t file nh c s và th m chí m t s lư ng l n file video t chi c máy quay phim xách tay hay card TV tuner. M t ơn 750GB có th lưu tr g n 100 video DVD t ng kép.

trong hay

ngoài?

Khi mua c ng, u tiên ban s ph i quy t nh mua trong hay ngoài. trong là n m trong máy, g n tr c ti p trên bo m ch ch ho c card giao di n. ngoài có cùng cơ ch như trong nhưng không g n li n vào máy mà ch k t n i v i máy tính qua USB 2.0, FireWire hay bus eSATA. B n cũng có th l a ch n NAS m r ng k t n i qua ethernet, ch y u t i router c a b n. Các trong phù h p v i vi c thay th và m r ng không gian lưu tr trong máy tính ơn l , các trong cung c p cho b n nhi u cách th c ho t ng thu n ti n hơn như ki u out-of-sight, out-of-mind. Các ngoài tháo r i ư c thì linh ho t hơn. Chúng cho phép b n n i thêm dung lư ng lưu tr cho máy. Các ngoài có th ư c chia s gi a nhi u PC và lưu tr t i m t nơi an toàn như m t phương ti n sao lưu. Các NAS cho phép truy c p d li u d dàng t b t kỳ máy tính nào trong m ng và ư c t v trí tương i an toàn. Hi n chúng ư c phát tri n như ki u m t máy in và truy c p file Internet. Vì th b n có th d dàng chia s các máy in trong m ng ho c truy c p file t b t kỳ ch nào trên Web. M t h n ch l n nh t c a NAS là c n ph i truy n d li u qua ethernet, s d ng ch y u giao th c TCP/IP, i u này khi n NAS tr thành ch m ch p nh t. Có hai lo i trong ch y u: PATA (Parallel Advanced Technology Attachment, hay còn g i là IDE) và SATA (Serial ATA). C hai h u như b ng nhau v giá c , nhưng b n nên l a ch n ki u m i SATA hơn (n u máy b n có h tr k t n i SATA). SATA không òi h i b n ph i có các jumper như PATA, cáp g n và ít b gi i h n các lu ng không khí bên trong máy tính, l i d dàng trong k t n i. SATA ôi khi nhanh hơn PATA m t chút, nhưng thư ng t c th c thi là như nhau. B n s không th y có s khác bi t l n nào gi a hai , tr khi k t n i chúng trong ch RAID (Redundant Array of Independent Disks). Bo m ch ch c a các máy tính ngày nay h u h t u h tr SATA. Cân nh c cu i cùng khi mua c ng là l a ch n theo dung lư ng hay t c . Tuỳ thu c m c ích s d ng, b n có th t l a ch n cho phù h p. Hi n nay, h u h t các u khá l n, t c nhanh, có th th c hi n các chương trình ng d ng thương m i d dàng, r t có l i cho nh ng ai làm vi c v i các file l n, v i hình nh hay video k thu t s . Các y u t khác h u như u cân b ng. Các có dung lư ng l n nh t và nhanh nh t không sai khác v giá là bao nhiêu. Ch có i u b n hãy bi t n m b t cơ h i trong m i tháng, khi giá c chưa b nâng lên, hãy nhanh tay l a ch n cho mình m t dung lư ng l n v i m c giá ch p nh n ư c. M t cách tương ph n, các t c th c thi cao l i có xu hư ng càng lâu thì càng t, cho t i khi nào xu t hi n th h m i.

Các thành ph n chính
Dung lư ng: Các máy tính trong Top 10 máy t t mà tương i r cũng c n dung lư ng c ng ít nh t là 250GB, quá l n so v i không gian lưu tr b n c n cho h i u hành, các chương trình ng d ng, các e-mail có giá tr trong vài năm và các tài li u ch y u. Nhưng dung lư ng th c s là v n i v i nh ng ngư i lưu tr và x lý nh s , audio s ho c n i dung video. Video nói riêng có th là m t hog không gian. Ví d n i dung trong m t MiniDV 1 gi có th tr thành m t băng ghi hình trong máy quay phim xách tay v i dung lư ng 13GB. N u b n mu n có dung lư ng l n, hãy nh r ng không c n ph i mua m t c ng v i t t c dung lư ng c n thi t. H u h t máy tính PC u có v trí cho ít nh t hai c ng trong và m t s máy c bi t có th s d ng nhi u c ng hơn. B n có th ti t ki m ti n b ng cách mua 2 250GB thay vì mua m t 500GB. Hãy ý n các chương trình gi m giá và khuy n mãi. Và t t nhiên b n ph i ch c r ng mình có các c ng giao di n phù h p. N u không b n có th mua m t th add-in. Các “g n tr c ti p” ngoài có dung lư ng kho ng 750GB i v i ki u ơn và 1 TB (terabyte) i v i hai 500 GB r i ư c t trong ch m ng RAID 0. Các ngoài di ng s d ng m t notebook kích thư c 2,5 inch ho c m t c ng kích thư c 1,8 inch, thư ng có l n t i a là 160GB. Các h p NAS ơn có th s d ng ư c trong ph m vi t 160GB t i 750 GB. Các a năng, c u t o tinh vi ph c t p hơn có th có m c dung lư ng lên n 3TB v i t c nhanh hơn r t nhi u. Nói chung, t t nh t là hãy l a ch n m c dung lư ng mà b n có th , nh t là v i các m ng chia s a ngư i dùng, dung lư ng l n hơn có th giúp t c nhanh hơn. Ch RAID: tăng t c cho các chương trình th c thi, các máy bàn high-end và các h p NAS a thư ng s d ng ch RAID. Ch thi t l p thông thư ng nh t cho RAID là 0 nh m phân tách ho c l y i d li u qua nhi u nâng cao t c . M t h n ch ây là, n u m t b l i, d li u trên t t c các u b m t. Vì th b n c n ph i gi l i các b n sao lưu hi n th i. i v i các máy không áp ng lư ng th i gian, ch RAID ư c thi t l p là 1. Trong ó d li u dư th a hay ư c sao chép qua a thư ng ư c s d ng. N u m t tình tr ng x u, h th ng s ti p t c ch y trên m t khác cho n khi nào b n có th cài t m i và xây d ng l i m ng. ch này b n s g p ph i h n ch v vi c b c t gi m dung lư ng b nh . Ví d n u b n s d ng m t c p hai 250GB trong ch RAID 1, dung lư ng mà nó cung c p ch là 250GB ch không ph i 500 GB như thông thư ng. N u dùng m t c p 250GB và thêm m t 200GB, nó s ch sinh ra 200GB lưu tr . Các h p RAID ch y u ư c dùng ch 0 và 1 tùy thu c vào ki u a g n tr c ti p hay g n qua m ng. M t s h p a h tr ính kèm 5 , thư ng ư c thi t l p m c RAID 5 ho c RAID 10 (k t h p c a RAID 1 và RAID 0).

B n cũng có th thi t l p RAID cho các add-in có h tr thành ph n này.

trong n u b ng m ch chính hay b

i u khi n

T c xoay vòng: T t c SATA 3,5 inch cho máy bàn, và h u h t các PATA u có t c quay ĩa là 7200 vòng/phút. Cũng có m t s trong SATA 3,5inch có t c 10.000 vòng/phút, dành cho ngư i dùng nhi u và doanh nghi p. PATA 5400 vòng/phút gi ã thành c a hi m, m c dù b n v n có th may m n tìm th y nó trên các giá y b i. H u h t ngư i mua hài lòng v i t c 7200 vòng/phút. B i m c dù t c quay ĩa, t c c ghi d li u nhanh hơn, nhưng nhi u ngư i không mu n tr cho cái giá c a t c 10.000 vòng/phút. Các thi t b m r ng di ng có ph m vi t c quay l n nh t. Hi n t c trung bình c a các thi t b m c 4200 vòng/phút, 5400 vòng/phút và 7200 vòng/phút. T c thông thư ng hay ư c dùng nh t là 5400 vòng/phút. T c tìm ki m: T c tìm ki m trung bình ư c tính theo mili giây. Nó ch ra th i gian trung bình các tìm th y t ng ph n d li u trong bao lâu. ây ư c coi là y u t ph . V i h u h t m i ngư i, s khác nhau trong vi c s d ng y u t này h ng ngày là không áng k . Ch có ngo i l là khi nhi u ph n con d li u b r i rác quá nhi u khu v c khác nhau trong c ng, c n ph i ư c ghép l i. Như khi copy các thư m c l n v i r t nhi u file con ch ng h n. Các Jumbo có xu hư ng th i gian tìm ki m lâu hơn m t chút. Giao di n: H u như t t c các trong các máy tính m i bây gi u s d ng giao di n SATA, h tr t c truy n t i l n nh t m c 150MB/giây ho c 300MB/giây. Các h tr t c l n nh t 300MB/giây, trong m t s máy bàn ch y u, không th nâng c p băng thông r ng hơn, m c dù có th s d ng k t h p ch RAID. Các PATA h tr t c truy n t i d li u t i a là 100MB/giây ho c 133MB/giây.và v n ư c s d ng trên di n r ng. Luôn luôn có s c i ti n v t c truy n t i. Các c ng không bao gi duy trì mãi m t t c dù ôi khi m t s có th x y ra s c y các ph n quan tr ng c a d li u ra ngoài, khi g p t c cao hơn. Giao di n c a PATA và SATA u b h n ch v tính tương thích. Ví d b n có th s d ng phiên b n cũ hơn c a ATA-33 v i bus ATA-33 ho c m t SATA 150MB/giây v i bus 300MB/giây. M c dù c hai b i u h p PATA và SATA u có th dùng

ư c, nhưng b n nên ghép PATA v i giao di n PATA b t c khi nào có th , có t c th c thi cao nh t. SATA thì ch làm vi c ư c v i giao di n SATA. PCI Express và card PCI add-in cho phép b n thêm m t giao di n SATA vào máy tính nào thi u. Mô hình SATA và PATA/SATA ch dùng ư c cho các khe c m PCI. H u h t ngoài u có giao di n USB 2.0 ho c giao di n kép USB/FireWire. FireWire 800 ôi khi ư c phát tri n t ng h p. Th c thi chương trình trên b t kỳ giao di n nào cũng u th y t c c a nó ch m hơn so v i trong. Nhưng có th ch p nh n ư c trong ho t ng lưu tr ph ho c sao lưu. N u b n c n t c , b n có th s d ng g n tr c ti p eSATA. eSATA ang ngày càng tr nên ph bi n. Không ưa ra ki u k t n i ph thông như USB 2.0, t c nhanh như m t trong và ôi khi còn có c m t k t n i USB có ánh giá chính xác. M t USB2.0 có th làm vi c ư c v i USB1.1, nhưng t c th c thi s gi m t i m c ch m không ch p nh n ư c. Các card add-in PCI không t l m, có th cung c p c ng USB 2.0, FireWire hay eSATA cho các máy thi u. Cũng như th , b n có th tìm b i u h p Card PC th thêm vào các c ng trên cho m t notebook n u notebook c a b n quá cũ và thi u các c ng này. FireWire và FireWire 800 s d ng các b k t n i khác nhau, vì th chúng không tương thích v i nhau. Các NAS m c tiêu dùng thư ng s d ng giao th c TCP/IP và 10/100 Base-T hay kêt n i ethernet gigabit móc n i v i m ng c a b n. Do ó các NAS này thư ng nh hơn so v i ngoài g n tr c ti p. Hãy dùng các NAS có cung c p c ng USB 2.0 thêm ư c các c ng b sung, m r ng dung lư ng ho c g n thêm máy in chia s trong m ng. B m: Khi h th ng ưa ra yêu c u d li u, c ng không ch tìm xem yêu c u là gì mà còn load nó vào b nh m v i các thông tin m r ng mà b vi x lý có th c n trong l n th c thi ti p theo. V m t lý thuy t, kích thư c b m l n hơn s giúp gi các dòng d li u t t hơn, nh t là trong nh ng nhi m v t p trung cao trên ĩa như tìm ki m file ch ng h n. Ph n l n các thi t b bàn (n m trong Top 5 thi t b hay dùng nh t) có b m là 8MB ho c 16MB. V i PATA có th ph i có các b m 2MB.

M t s m o nh khi mua
B n ã s n sàng mua m t khuyên c a Quantrimang hàng.

c ng

c ng m i cho máy tính chưa? Dư i ây là m t s l i xem b n nên mua cái gì c trư c và sau khi i t i c a

Máy tính c a b n có th c s c n nâng c p m t c ng m i? Các máy g n ây ư c tăng t c th c thi và dung lư ng lên m c cao nh t. M t máy tính quá cũ v i CPU ch m và RAM gi i h n s không th khai thác h t ư c kh năng th c thi ti m n c a m t m i. Có th b n s b gi m các giá tr tr l i. B n s c n m t m i n u t c giao di n máy tính (như ATA-33) th p hơn t c giao di n c a r nh t.

N u chi c máy tính ã “trung tu i” c a b n v n còn làm vi c ư c, có th bác sĩ s khuyên b n nên tăng dung lư ng lưu tr và t c . Cài t thêm m t m i như m t chính ch y Microsoft Windows và các chương trình ng d ng hi u qu có th t o ra s c i ti n th c thi rõ r t. Các máy tính cũ có th c n c card giao di n PCI có ư c chương trình th c thi t t nh t. M t ng d ng c a hãng s n xu t hay b n c p nh t BIOS có th nh n ra dung lư ng y c a các l n. Các Windows XP cũng cho phép s d ng b n dung lư ng y . Hãy ch c ch n r ng v h p máy (case) c a b n có ch . H u h t case c a PC bàn u có ít nh t là m t, ôi khi là m t vài khung , nơi b n có th g n thêm c ng. Nhưng hãy t ki m tra, ho c m v h p máy ra. N u case c a b n m c profile th p, b n không có ch thêm m t m i thì b n ph i thay th cũ mà không s d ng ng th i c hai ư c. Hãy ki m tra c ngu n c a b n, xem li u có phích c m d phòng nào ó cho m t trong n a hay không. Và hãy cân nh c xem li u ngu n ng d ng có i n cung c p cho b sung v i các thành ph n ã có c a h th ng hay không? Mua có kích thư c l n hơn d nh m t chút. S t t hơn r t nhi u n u b n mua m t có dung lư ng l n hơn m c b n nghĩ là b n s c n. N u b n hoàn toàn ch c ch n r ng b n s không dùng các ng d ng a phương ti n chuyên d ng, b n có th không ý t i cái l n nh t. Vì các chương trình a phương ti n chuyên d ng ng n m t lư ng không gian lưu tr kh ng l (như chương trình x lý video, lưu tr nh s hay các file audio MP3). Nhưng hãy d phòng tình hu ng b n có th c n s d ng các chương trình này trong tương lai, nh t là khi b n có ý nh ph i dùng chi c máy hi n th i trong nhi u năm t i. và t c giao di n ph i phù h p. Các giao di n ATA-100 và ATA-133 c a c ng hi n nay thư ng nhanh hơn so v i các giao di n i máy cũ. Hãy t ki m tra ho c liên h v i nhà s n xu t bi t ư c các thông s này. M t card giao di n d cài t (kho ng 25 ô la) có th m b o t c th c thi t i a v i m t m i. N u b n mu n thêm m t SATA-300 vào h th ng v i b k t n i SATA-150, cũng ch c n th c hi n i u ó. V i giao di n ch m hơn trên danh nghĩa cũng không nên ép th c thi v i SATA-300. Dùng m t ngoài sao lưu. Các ngoài là l a ch n tuy t v i sao lưu d li u trên máy. Nhi u ki u ngoài ã có các nút sao lưu “m t ch m” làm cho quá trình này tr nên d dàng hơn. ngoài nhanh nh t là ki u eSATA. Hãy ch c ch n r ng b n có ít nh t m t c ng SATA “trong” còn t do, s d ng cáp eSATA. Ho c mua ki u c ng eSATA s d ng qua giao di n PCI. Dùng m t di d ng v i notebook. Các ki u c ng ngoài có xu hư ng dùng cho laptop và chu n hoá cho các thi t b di ng. Bao g m các thành ph n ch y u như các c m bi n g-force có th tìm ra c ng n u nó ang tr ng thái di ng và l i các head nh m tránh nguy hi m cho ĩa. M t tài li u ính kèm thô ư c thi t k ch ng l i các tác ng ch y u như l c t m t bàn t i sàn nhà ch ng h n.

Xem xét m t NAS. ó cũng là l a ch n tuy t v i trong vi c sao lưu như t o các nh, video, file nh c và nhi u file khác cho m i ngư i trong m ng. Các NAS k t n i t i m ng c a b n qua ethernet, t c là qua th c thi trung gian. Nó ch y u g m các c ng USB2.0 chia s máy in ho c m r ng dung lư ng lưu tr có th b n s s d ng trong th i gian ng n. Tìm ki m các món h i. C nh tranh gi a các nhà s n xu t c ng ang di n ra h t s c m nh. Nh ng ngư i bán hàng thư ng s d ng các chương trình khuy n m i c bi t cho phép b n có m t m i v i m c giá r b t ng . Nhưng các món ó l i thư ng có dung lư ng nh và t c th p hơn. ng mong ch cơ h i c bi t nào v i các có dung lư ng l n nh t. Chúng thư ng ư c s n xu t ít nên các nhà s n xu t s bán v i giá r t sát m c trong b ng giá cho n khi nào th h ti p theo ra i. Mua b l p ráp l . Các b ph n l c a c ng, bao g m khung c ng, cáp, ph n hư ng d n chi ti t và thư ng (có ho c không) các ph n m m cài t. M t b l p ráp cũng có th g m m t chương trình ng d ng nhái l i cũ c a b n trên m i và bi n nó tr thành chính. N u b n mua qua e-mail, hãy ch c ch n r ng b n ang l y ư c t ng b ph n l p ráp. B n cũng có th l a ch n m t “ tr ng”, v i không c vít, không ph n m m, th m chí không ph n hư ng d n v i các b ng d li u k thu t. Các tr ng ôi khi có th mua tr c tuy n v i m c giá h i và nhi u chương trình tr giúp cài t tr c tuy n. S d ng ph n m m add-on. Nh ng ngư i mua “ tr ng” mà không ch y Windows XP có th c n s d ng ph n m m m r ng h tr chương trình tích h p m i vào máy tính c a h . N u b n mua m t b l p ráp c ng óng gói, b n có th ph i tìm chương trình Ghost ho c Acronis True Image c a Synmatec. Nó r t h u ích cho quá trình sao lưu và nhái l i . Chương trình ph n vùng Partition Magic c a Synmatec và Dish Director c a Acronis cho phép b n ch nh kh p v i d li u lưu tr trên m i.

L i khuyên cu i cùng
M c ích s d ng nói chung: N u b n ch y u s d ng máy tính lư t Web, so n th o văn b n Word, e-mail và t o các hình nh k thu t s ng u nhiên thì b n ch c n m t dung lư ng th p. B n có th ch n 300 GB không t l m, s d ng b t c giao di n nào thu n ti n nh t mà b n c n. Săn các thi t b a phương ti n: N u b n lưu tr nhi u hình nh s , audio, video, b n nên xem xét n các 500GB ho c 750GB. N u b n cũng ang x lý hình nh và video, hãy tham kh o các ki u c ng trong và ngoài trong Top 5 lo i hàng u. M t eSATA có th êm n k t qu th c thi t t nh t. i v i nh ng ngư i chơi game: L a ch n ch y u cho nh ng ngư i chơi game là ch RAID 0 v i hai Western Digital t c 10.000 vòng/phút và WD Raptor. Các này s yt c th c thi chương trình c a b n n m c dung lư ng gi i h n cao nh t. Kích thư c ch y u c a WD Raptor bây gi là 36GB, 74GB và 150GB.

Chia s không gian lưu tr . N u b n mu n có m t NAS, hãy l y dung lư ng l n nh t b n có th tìm ư c. Kích thư c gigabyte này cho phép th c thi t c nhanh chóng khi cùng m t lúc b n ngư i trong gia ình b n có th sao lưu b nh k thu t s và t p các b n nh c MP3 c a h . M c ích là d dàng hơn cho nh ng ai mu n nâng c p thi t b sau này.