P. 1
Chương III: dÒng ĐiỆn Xoay ChiỀu

Chương III: dÒng ĐiỆn Xoay ChiỀu

|Views: 1,050|Likes:
Được xuất bản bởiminhnhan19922699

More info:

Published by: minhnhan19922699 on Feb 20, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Chương III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I.KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU :
Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo uy lu!t c"a
hà# $% $in hay c&$in' với d(ng t)ng u*t + i = Io o! "ω # $ ϕ %
,-ong đó + i là cường độ t.c thời / 0o là gi* t-1 c2c đ(i c"a i / ω là tần $% góc + ω 34π 5 3 4π 6, /
I I. NGUY&N T'C T(O )A DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
78t 9hung d:y 9i# lo(i có diện t;ch <' = vòng d:y uay đều uanh t->c đ%i x.ng ∆ t-ong t?
t-ường đều
@
ur
A
@ x B x ⊥
ur
C với t%c độ góc
ω
D
,-ong 9hung d:y xuEt hiện $uEt điện động cF# .ng +

G
e =@<$in t H $in t
t
∆Φ
= − = ω ω = ω

với
G
H =@< = ω
=ếu hai đầu 9hung d:y đưIc n%i với #(ch ngoài có điện t-J K thL
cường độ dòng điện có d(ng+ i =
R
NBS ω
!i* ω # = Io !i* ω #.
III.GIÁ T)+ HIỆU D,NG :
M Nường độ hiệu d>ng+
G
0
0
4
=
A0
G
là cường độ dòng điện c2c đ(iCD
M Oiện *P hiệu d>ng+
G
Q
Q
4
=
AQ
G
là Oiện *P c2c đ(iC
I V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU T)ONG ĐO(N M(CH CH- C. ĐIỆN T)/ THU0N1 CU2N
CẢM HO3C T, ĐIỆN.
Oo(n #(ch chR có
điện t-J thuần
Oo(n #(ch chR có
cuộn cF#
Oo(n #(ch chR có
t> điện
<S đT
#(ch
OUc
điV#
M Oiện t-J K
M Wiệu điện thế hai đầu
đo(n #(ch biến thiên
điều hoà cùng pha với
dòng điệnD
M NF# 9h*ng+
X
Y X 4 5X = ω = π
M Wiệu điện thế hai đầu
đo(n #(ch biến thiên điều
hoà sớm pha hSn dòng điện
góc
4
π
D
M Dung 9h*ng+
N
Z Z
Y
N 4 5N
= =
ω π
M Wiệu điện thế hai đầu đo(n
#(ch biến thiên điều hoà trễ
pha $o với dòng điện góc
4
π
D
O1nh lu!t
[h#
Q
0
K
=
X
Q
0
Y
=
N
Q
0
Y
=
V . DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU T)ONG ĐO(N M(CH )4C. C5NG 6U7T C8A DÒNG
ĐIỆN XOAY CHIỀU.
9. D:*; <i=* >o?@ AiBC #Do*; <oE* FEA )4C
\iF $] gi^a hai đầu đo(n #(ch KXN có hiệu điện thế C = U 4 o!ω #
thL t-ong #(ch có dòng điện xoay chiều i = Io o! "ω # G ϕ %/ t-ong đó+
G
G
Q
0
Y
= /
4 4
X N
Y K AY Y C = + − g_i là t)ng t-J c"a đo(n #(ch KXND
R
Z Z
U
U U
C L
R
C L

=

= ϕ tan
A ϕ là góc lệch Pha gi^a hiệu
điện thế hai đầu đo(n #(ch với cường độ dòng điện ua #(chD
Z
ZZZZZ

K
` @
N
` @
X
` @
K
@
N X
`
M=ếu Y
X
MY
N
aG thL ϕ HI
M=ếu Y
X
MY
N
bG thL ϕ J I
cới ϕ là độ lệch Pha c"a u $o với i
K. Hi=* #LM*; N*; ALO*; #Do*; <oE* FEA )4C *Pi #iQR
dhi hiện tưIng cộng hưJng xFy -a+
4
#ax #in X N
0 0 Y Y Y Y G XN Z = ⇒ = ⇔ − = ⇒ ω = D
3a Nường độ dòng điện c2c đ(i là+
#ax
Q
0
K
=
3a Wiệu điện thế gi^a hai đầu đo(n #(ch và cường độ dòng điện ceng PhaD
S. CT*; !CU# V? W:*; <i=* >o?@ AiBC:
f Q0co$ = ϕ
co$ϕ g_i là hệ $% c&ng $uEt đưIc x*c đ1nh bJi
K
co$
Y
ϕ =
WoUc có thV t;nh c&ng $uEt t?
4
f K0 =
VI. MÁY BIẾN ÁX
ZD N;C@Y* #Z AoE# <N*;: d2a t-ên hiện tưIng cF# .ng điện t?D
K. CUC #Eo:
G Xgi th8P gT# nhiều l* th8P #hng 9i thu!t điện gh8P c*ch điện nhau' hLnh ch^ nh!t -jng hoUc
hLnh t-òn -jngD
G Wai cuộn d:y bkng đTng có điện t-J nhh uEn chung t-ên lgi th8P' $% vòng d:y c"a hai cuộn 9h*c
nhauD lột cuộn n%i với #(ch điện xoay chiều g_i là cuộn $S cEP và cuộn 9ia n%i với tFi tiêu th> g_i là
cuộn th. cEPD
S. 6[ \iQ* <]i Ai=C <i=* #AQ ^_ L`*; <N W:*; <i=* aC? Fb@ \iQ* #AQ:
m \_i =
Z
' =
4
lần lưIt là $% vòng d:y c"a cuộn $S cEP và th. cEPD
m \_i Q
Z
' Q
4
lần lưIt là hiệu điện thế hai đầu cuộn $S cEP và th. cEPD
Z
4
Z
4
N
N
U
U
=
=ếu =
4
a =
Z
3a Q
4
a Q
Z
+ #*y tnng thếD
=ếu =
4
b =
Z
3a Q
4
b Q
Z
+ #*y h( thếD
m dhi #(ch th. cEP 9;n' giF $] hiệu $uEt #*y biến thế bkng Z' ta có+
Z
4
4
Z
Z
4
N
N
I
I
U
U
= =
/
t-ong đó 0
Z
và 0
4
lần lưIt là cường độ dòng điện ch(y t-ong cuộn $S cEP và th. cEPD
c. Ứ*; Wd*;: #*y biến thế có .ng d>ng uan t-_ng t-ong việc t-uyền tFi điện nnngD
VII. MÁY XHÁT ĐIỆN
9. CUC #Eo ^_ *;C@Y* #Z AoE# <N*;
l*y Ph*t điện
xoay chiều #ột Pha
l*y Ph*t điện
xoay chiều ba Pha
=guyên toc
ho(t động
D2a t-ên hiện tưIng cF# .ng điện t?
NEu t(o
G XAe* fF+ t(o -a t? t-ườngD
G XAe* g*;+ t(o -a dòng điệnD Nó tần $% 5 3 PDn
fhần cF# cpng như Phần .ng có thV uay hoUc
đ.ng yênD @ộ Ph!n uay g_i là -oto và bộ Ph!n
đ.ng yên g_i là $tatoD
G BN ;hR: gT# hai vành 9huyên đUt đTng t->c'
c*ch điện và hai ch)i u8t tL lên hai vành
9huyênD
G 6#?#o+ ba cuộn d:y đUt
lệch nhau Z4G
G
t-ên vòng
t-òn đV t(o -a dòng điệnD
G )o#o là #ột na# ch:#
điện t(o -a t? t-ườngD
K..Đi*A *;Aj?: Dòng điện xoay chiều ba Pha là hệ th%ng ba dòng điện
B
4
@ xoay chiều ceng biên độ'
ceng tần $%' nhưng lệch nhau về Pha #ột góc bkng
4
q
π
-ad' hayZ4G
G
' t.c là lệch nhau về thời gian
Z
q

chu 9rD
S..CbA FZ W:*; <i=* >o?@ AiBC \? RA?:
4
• N*ch #oc hLnh $ao+
s Wiệu điện thế gi^a d:y Pha với d:y t-ung hoà g_i là hiệu điện thế Pha' 9t hiệu Q
P
D
s Wiệu điện thế gi^a hai d:y Pha với nhau g_i là hiệu đ1ên thế d:y' 9t hiệu Q
d
D
s Xiên hệ gi^a hiệu điện thế d:y và hiệu điện thế Pha+
d P
Q qQ =
• N*ch #oc ta# gi*c+ ,Fi #oc ta# gi*c + #ji tFi là #ột c(nh c"a ta# gi*cD
VIII. Đ2NG CƠ KH5NG ĐkNG B2 BA XHA
GN;C@Y* #Z AoE# <N*;: d2a t-ên hiện tưIng cF# .ng điện t? và bkng c*ch $] d>ng t? t-ường uayD
GTl #DL`*; aC?@ V? W:*; <i=* >o?@ AiBC \? RA?:
Nho dòng điện xoay chiều ba Pha vào ba na# ch:# điện đUt lệch nhau Z4G
G
t-ên #ột vòng t-ònD ,?
t-ường t)ng cộng c"a ba cuộn d:y uay uanh t:# [ với tần $% bkng tần $% dòng điệnD
GCUC #Eo: gT# hai bộ Ph!n ch;nh+
G Koto hLnh t-> có t*c d>ng như cuộn d:y uEn t-ên lgi th8PD
G <tato ba cuộn d:y c"a ba Pha điện uEn t-ên lgi th8P đưIc b% t-; t-ên #_tt vành t-òn đV tao -a t?
t-ường uayD
B. CmU HnI T)'C NGHIỆM KHÁCH oUAN
III.9D Nh_n c:u đúngD =guyên toc t(o -a dòng điện xoay chiều+
`D D2a vào hiện tưIng t2 cF#D @D D2a vào hiện tưIng cF# .ng điện t?D
ND D2a vào hiện tưIng uang điệnD DD D2a vào hiện tưIng giao thoaD
III.K. Nh_n c:u đúngD Dòng điện xoay chiều là dòng điện có+
`D biVu th.c i 3 0o co$ Aω t s ϕ C @D cường độ dòng điện biến thiên điều hòa theo thời
gianD
ND tần $% x*c đ1nhD DD `' @ và N đều đungD
III.SD fh*t biVu nào $au đ:y là sai 9hi nói về dòng điện xoay chiềuv
`D Dòng điện xoay chiều là dòng điện có t-1 $% biến thiên theo thời gian' theo uy lu!t d(ng $in
hoUc co$inD
@D Dòng điện xoay chiều có chiều lu&n thay đ)iD
ND Dòng điện xoay chiều th2c chEt là #ột dao động điện cưwng b.cD
DD Nường độ dòng điện đưIc đo bkng a#Pe 9ế 9hung uayD
III.cD Oiều nào $au đ:y là đúng 9hi nói về đo(n #(ch điện xoay chiều chR có điện t-J thuầnv
`DOiện *P hai đầu đo(n #(ch chR có điện t-J lu&n lu&n biến thiên điều hoà ceng Pha với dòng điệnD
@D fha c"a dòng điện ua đo(n #(ch chR có điện t-J lu&n bkng 9h&ngD
ND @iVu th.c đ1nh lu!t [h# c"a đo(n #(ch chR có điện t-J là Q 3
I
R
DD =ếu biVu th.c cường độ dòng điện ua đo(n #(ch chR có điện t-J là i 3 0o co$ ω t
thL biVu th.c điện *P hai đầu đo(n #(ch là u 3 Qoco$ Aω t s ϕ C D
III.pD Nh_n c:u đúngD ,-ong đo(n #(ch điện xoay chiều chR có t> điện thL dung 9h*ng có t*c d>ng +
`D là# cho điện *P hai bFn t> điện lu&n $ớ# Pha hSn dòng điện góc
4
π
D
@D là# cho điện *P hai bFn t> điện lu&n t-x Pha $o với dòng điện góc
4
π
D
ND là# cho điện *P ceng Pha với dòng điệnD
DD là# thay đ)i góc lệch Pha gi^a điện *P và dòng điệnD
III.q. Nh_n c:u đúngD ,-ong đo(n #(ch điện xoay chiều chR có cuộn cF# thL cF# 9h*ng có t*c d>ng +
`D là# cho điện *P gi^a hai đầu cuộn cF# lu&n $ớ# Pha hSn dòng điện góc
4
π
D
@D là# cho điện *P gi^a hai đầu cuộn cF# lu&n t-x Pha $o với dòng điện góc
4
π
D
ND là# cho điện *P ceng Pha với dòng điệnD
DD là# thay đ)i góc lệch Pha gi^a điện *P và dòng điệnD
q
III.rD Nh_n c:u đúngD lột đ_an #(ch gT# #ột điện t-J thuần K n%i tiếP với #ột t> điện có điện dung
ND OUt vào hai đầu đo(n #(ch #ột điện *P xoay chiều u3Q
G
co$ω tD Nường độ hiệu d>ng c"a dòng
điện ua #(ch đưIc x*c đ1nh bkng hệ th.c $au đ:y+
`D
4 4 4
Q
0
K N
=
+ ω
@D
G
4
4 4
Q
0
Z
4 K
N
=
+
ω
ND
G
4 4 4
Q
0
4AK N C
=
−ω
DD
G
4 4 4
Q
0
4 K N
=
+ ω
III.sD Oiều nào $au đ:y là đúng 9hi nói về đo(n #(ch điện xoay chiều có điện t-J thuần #oc n%i tiếP
với cuộn cF# thuần cF# 9h*ngv
`D ,)ng t-J c"a đo(n #(ch t;nh bJi+ Y 3
( )
4
4
K X + ω
@D Dòng điện lu&n lu&n t-x Pha $o với điện *P hai đầu đo(n #(chD
ND ,-ong đo(n #(ch chR có điện t-J thuần tiêu th> điện nnng dưới d(ng nhiệt nnngD
DD `' @ và N đều đungD
III.tD Nh_n c:u đúng.Nho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AhLnh qDzCD i 3 0oco$ ω t là cường độ
dòng điện ua #(ch và u 3 Qoco$ Aω t s ϕ C là điện *P gi^a hai đầu đo(n #(chD ,)ng t-J c"a đo(n
#(ch là+
`D
4 4
Z
Y K A X C
N
= + ω −
ω
@D
Z
Y K X
N
= + ω +
ω
ND
4 4
Z
Y K A X C
N
= + ω +
ω
DD
4 4
Z
Y K A XC
N
= + −ω
ω
III.9ID Nh_n c:u đúng. Nho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AhLnh qDZqCD OV điện *P gi^a hai đầu
đo(n #(ch và cường độ dòng điện ceng Pha 9hi+
`D
L
R
C
= @D
4
Z LCω = ND
4
LC R ω = DD
4
= LC R ω D
III.99D Nh_n c:u đúng. Nho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AhLnh qDZC i 3 0oco$ ω t là cường độ
dòng điện ua #(ch và u 3 Qoco$ Aω t s ϕ C là điện *P gi^a hai đầu đo(n #(chD Wiện tưIng cộng
hưJng xFy -a 9hi+
`D = RC L @D
4
Z
Z =
LCω
ND
4
LC R ω = DD
4 4
= LC R ω D
III.9KD Nh_n c:u đúng.Nho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AhLnh qDZC i 3 0oco$ ω t là cường độ
dòng điện ua #(ch và u 3 Qoco$ Aω t s ϕ C là điện *P gi^a hai đầu đo(n #(chD N&ng $uEt tiêu th>
c"a đo(n #(ch đưIc t;nh theo biVu th.c $au+
`D = P UI @D
4
= P ZI
ND
4
G
= P RI DD
G G
o$
4
=
U I
P c ϕ D
III.9SD Nh_n c:u đúngD =guyên toc ho(t động c"a #*y Ph*t điện xoay chiều ba Pha d2a t-ên+
`Dciệc $] d>ng t? t-ường uayD @D Wiện tưIng cF# .ng điện t? và $] d>ng t? t-ường uay
ND Wiện tưIng cF# .ng điện t?D DD Wiện tưIng t2 cF#D
III.9cD Nh_n c:u đúngD =guyên toc ho(t động c"a 9h&ng đTng bộ ba Pha d2a t-ên+
`Dciệc $] d>ng t? t-ường uayD @D Wiện tưIng cF# .ng điện t? và $] d>ng t? t-ường uay
ND Wiện tưIng cF# .ng điện t?D DD Wiện tưIng t2 cF#D
III.9pD Nh_n c:u đúngD =guyên toc ho(t động c"a #*y biến thế d2a t-ên+
`Dciệc $] d>ng t? t-ường uayD @D Wiện tưIng cF# .ng điện t? và $] d>ng t? t-ường uayD
ND Wiện tưIng cF# .ng điện t?D DD Wiện tưIng t2 cF#D
000DZ{D Nh_n c:u đúngDl*y Ph*t điện xoay chiều #ột Pha có -oto uay n vòng6Phut' Ph*t -a dòng điện
xoay chiều có tần $% 5 thL $% cUP c2c c"a #*y Ph*t điện là+
`D
{G
n
=
f
p @D
{Gn
= p
f
ND
{G = p nf
DD
{Gn
=
f
p
000DZ|D fh*t biVu nào $au đ:y là đúng 9hi nói về cEu t(o và nguyên toc ho(t động c"a #*y Ph*t điện
xoay chiều ba Phav
`D l*y Ph*t điện xoay chiều ba Pha ho(t động d2a t-ên hiện tưIng cF# .ng điện t?D
}
K
@
N X
`
WLnh qDz
@D <tato gT# ba cuộn d:y gi%ng nhau' b% t-; lệch nhau Z4G
G
t-ên #ột vòng t-ònD
ND N*c cuộn d:y c"a #*y Ph*t điện xoay chiều ba Pha có thV #oc theo 9iVu hLnh $ao hoUc hLnh ta#
gi*c #ột c*ch tur tD
DD `' @ và N đều đungD
000DZ~D Nh_n c:u sai
`D ,? t-ường uay t-ong động cS đưIc t(o -a bkng dòng điện #ột chiềuD
@D Oộng cS 9h&ng đTng bộ ba Pha có hai bộ Ph!n ch;nh là $tato và -otoD
ND <tato gT# c*c cuộn d:y uEn t-ên c*c lgi th8P b% t-; t-ên #ột vành t-òn có t*c d>ng t(o -a t?
t-ường uayD
DD Koto hLnh t-> có t*c d>ng như #ột cuộn d:y uEn t-ên lgi th8PD
000DZzD Nh_n c:u đúngD l*y biến thế ho(t động d2a t-ên+
`D ,*c d>ng c"a l2c t?D @D Wiện tưIng t2 cF#
ND Wiện tưIng cF# .ng điện t?D DD ciệc $] d>ng t? t-ường uayD
000D4GD Nh_n c:u đúngD \_i =
Z
là $% vòng d:y c"a cuộn $S cEP' =
4
là $% vòng d:y cuộn th. cEP và =
Z
b
=
4
D l*y biến thế này có t*c d>ng+
`D ,nng cường độ dòng điện' giF# hiệu điện thếD @D \iF# cường độ dòng điện' tnng hiệu điện thếD
ND ,nng cường độ dòng điện' tnng hiệu điện thếD DD \iF# cường độ dòng điện' giF# hiệu điện thếD
000D4ZD Nh_n c:u đúngD ,-ong u* t-Lnh t-uyền tFi điện nnng' #*y biến thế có vai t-ò+
`D \iF# điện t-J c"a d:y d•nD
@D ,nng hiệu điện thế t-uyền tFi đV giF# hao Ph; t-ong u* t-Lnh t-uyền tFiD
ND \iF# hiệu điện thế t-uyền tFi đV giF# hao Ph; t-ong u* t-Lnh t-uyền tFiD
DD @ và N đều đungD
000D44D Nh_n c:u saiD
`D Dòng điện xoay chiều ba Pha t(o -a t? t-ường uay #à 9h&ng cần PhFi uay na# ch:#D
@D Oộng cS điện #ột chiều có #&#en 9hJi động lớn và thay đ)i v!n t%c #ột c*ch dx dàngD
ND N*c thiết b1 v& tuyến lu&n lu&n $] d>ng nnng lưIng c"a dòng điện xoay chiềuD
DD Dòng điện xoay chiều #ột Pha cpng có thV t(o -a t? t-ường uayD
000D4qD Nh_n c:u đúngD Nho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AWLnh qD4CD =gười ta đo đưIc c*c điện
*P Q
`l
3 Z{c' Q
l=
3 4Gc' Q
=@
3 ~cD Oiện *P gi^a hai đầu đo(n #(ch `@ là+
`D }}c @D 4Gc ND 4~c DD Z{c
000D4}D Nh_n c:u đúngD Nho #ach điện xoay chiều như hLnh vy AWLnh qD4}CD
=gười ta đo đưIc c*c điện *P Q
`=
3Q
`@
3 4Gc/ Q
l@
3 Z4cD Oiện *P
Q
`l
' Q
l=
' Q
=@
lần lưIt là+
`D Q
`l
3 Z4c/ Q
l=
3 q4c/ Q
=@
3Z{c
@D Q
`l
3 Z4c/ Q
l=
3 Z{c/ Q
=@
3q4c
ND Q
`l
3 Z{c/ Q
l=
3 4}c/ Q
=@
3Z4c
DD Q
`l
3 Z{c/ Q
l=
3 Z4c/ Q
=@
34}c
000D4€D Nh_n c:u đúngD Nho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AWLnh
qD4€CD ,-ong đó X' N 9h&ng đ)i' K thay đ)i đưIcD Oiện *P gi^a hai
đầu đo(n #(ch có tần $% 9h&ng đ)iD N&ng $uEt tiêu th> c"a đo(n
#(ch c2c đ(i 9hi K có gi* t-1+
`D

L C
Z Z
@D

L C
Z Z
ND

C L
Z Z
DD
4
= LC R ω
000D4{D Nh_n c:u đúngDNho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AWLnh
qD4{CD ,-ong đó X 3 Z€z#W' N 3 Z€'zµ •' K thay đ)i đưIcD Oiện *P
gi^a hai đầu đo(n #(ch là u 3 Z4G 4 co$ZGGπ t AcCD dhi K thay đ)i
thL gi* t-1 c2c đ(i c"a c&ng $uEt tiêu th> c"a đo(n #(ch là+
`D 4}G‚ @D z{‚ ND }~‚ DD Zz4‚
000D4|D Nh_n c:u đúngD lột t> điện có điện dung
qZ' ~ĥ
D Oiện *P hiệu d>ng hai đầu bFn t> điện 9hi
có dòng điện xoay chiều có tần $% €GW„ và cường độ dòng điện c2c đ(i 4 4 ` ch(y ua nó là+
`D 4GG 4AcC @D 4GGAcC ND 4GAcC DD 4G 4 A C c

K X N
` l = @
WLnh qD4}
K X N
` @
WLnh qD4{
K X N
` @
WLnh qD4€
000D4~D Nh_n c:u đúngD lột cuộn d:y có độ t2 cF# X và điện t-J thuần 9h&ng đ*ng 9V' #oc vào #(ng
điện xoay chiều tần $% {GW„ thL cường độ dòng điện ua cuộn d:y là Z4`D =ếu #oc cuộn d:y t-ên vào
#(ng điện xoay chiều có tần $% ZGGGW„ thL cường độ dòng điện ua cuộn d:y là+
`D G'|4` @D 4GG` ND Z'}` DD G'GG€`
000D4zD Nh_n c:u đúngD lột cuộn d:y có lgi th8P' độ t2 cF# qZ~#W và điện t-J thuần ZGG… D =gười ta
#oc cuộn d:y vào #(ng điện xoay chiều 4Gc' €GW„ thL cường độ dòng điện ua cuộn d:y là+
`D G'4` @D G'Z}` ND G'Z` DD Z'}`
000DqGD Nh_n c:u đúngDlột cuộn d:y có điện t-J thuần }GuD Oộ lệch Pha điện *P hai đầu cuộn d:y và
dòng điện ua cuộn d:y là }€
G
D NF# 9h*ng và t)ng t-J cuộn d:y lần lưIt là+
`D
}G…/ €{' {…
@D
}G…/ 4~' q…
ND
4G…/ 4~' q…
DD
4G…/ €{' {…
000DqZD Nh_n c:u đúngD Nho đo(n #(ch KXN như hLnh vy AWLnh qDqZCD K3ZGGΩ' cuộn d:y thuần cF#
có độ t2 cF#
4
X 3 W

và t> điện có điện dung
}
ZG
N •

=
π
D OUt
vào hai đầu đo(n #(ch điện *P xoay chiều tần $% €GW„D ,)ng t-J
đo(n #(ch là+
`D }GG… @D 4GG… ND
qZ{' 4…
DD
Z}Z' }…
000Dq4D Nh_n c:u đúngD Nho đo(n #(ch KXN như hLnh vy AWLnh qDqZCD K3ZGGΩ' cuộn d:y thuần cF#
có độ t2 cF#
4
X 3 W

và t> điện có điện dung
}
ZG
N •

=
π
D @iVu th.c điện *P điện *P t.c thời gi^a
hai điV# ` và = là+ u
`=
34GGco$ ZGGπ t AcC D Nường độ hiệu d>ng c"a dòng điện ua #(ch là+
`D Z` @D G'{q` ND G'~z` DD G'|`
000DqqD Nh_n c:u đúngD Nho đo(n #(ch KXN như hLnh vy AWLnh qDqZCD K3ZGGΩ' cuộn d:y thuần cF#
có độ t2 cF#
4
X 3 W

và t> điện có điện dung
}
ZG
N •

=
π
D @iVu th.c điện *P t.c thời gi^a hai điV# `
và = là+u
`=
34GGco$ ZGGπ t AcC D N&ng $uEt tiêu th> c"a dòng điện t-ong đo(n #(ch là+
`D ZGG‚ @D €G‚ ND }G‚ DD |z‚
000Dq}D Nh_n c:u đúngD OUt hiệu điện thế u 3 Z4G 4 co$ ZGGπ tAcC vào hai đầu đo(n #(ch gT# điện
t-J thuần K3qG

và t> điện có điện dung
q
ZG

}
µ
π
C=
#oc n%i tiếPD @iVu th.c điện *P hai bFn t> điện
là+
`D u
N
3 Z4G 4 co$ AZGGπ t M π 64CAcC @D u
N
3 z{ 4 co$ AZGGπ t M q|π 6Z~GCAcC
ND u
N
3 z{ 4 co$ AZGGπ t s q|π 6Z~GCAcC DD u
N
3 z'{ ZG co$ AZGGπ t s q|π 6Z~GC
AcC
000Dq€D Nh_n c:u đúngD Nho #(ch điện xoay chiều gT# cuộn d:y có điện t-J thuần K3 ~GΩ' độ t2
cF# X3 G'{q{W n%i tiếP với t> điện có điện dung thay đ)i đưIcD Oiện *P hai đầu đo(n #(ch là
u Z}Z' }$inZGG t AcC = π
D dhi cường độ hiệu d>ng đ(t gi* t-1 c2c đ(i thL điện dung c"a t> điện là+
`D G'{q{• @D €DZG
Mq
• ND G'Z€zDZG
M}
• DD €DZG
M€

000Dq{D Nh_n c:u đúngD Nho #(ch điện xoay chiều gT# cuộn d:y có
K
G
3 €GΩ'
}
X 3 W
ZG†
và t> điện có điện dung
}
ZG


π
C =
và điện
t-J thuần K 3 qGΩD ,Et cF đưIc #oc n%i tiếP với nhau' -Ti đUt vào
hai đầu đo(n #(ch có điện *P xoay chiều u 3 ZGG 4 co$ZGGπ tAcC D
N&ng $uEt tiêu th> t-ên đo(n #(ch và t-ên điện t-J K lần lưIt là+
`D f34~'~‚/ f
K
3ZG'~‚ @D f3~G‚/ f
K
3qG‚
ND f3Z{G‚/ f
K
3qG‚ DD f3€|'{‚/ f
K
3qZ'{‚
{
K X N
` l = @
WLnh qDqZ
K
@
N
K
G
X
`
l
WLnh qDq{
000Dq|D Nh_n c:u đúngD Nho #(ch điện xoay chiều gT# cuộn d:y có K
G
3 €GΩ'
}
X 3 W
ZG†
và t> điện
có điện dung
}
ZG


π
C =
và điện t-J thuần K thay đ)i đưIcD ,Et cF đưIc #oc n%i tiếP với nhau' -Ti đUt
vào hai đầu đo(n #(ch có điện *P xoay chiều u 3 ZGG 4 co$ ZGGπ tAcC D N&ng $uEt tiêu th> t-ên đo(n
#(ch đ(t gi* t-1 c2c đ(i 9hi K có gi* t-1+
`D ZZG… @D
|~'Z…
ND ZG… DD
Z}~' |…
000Dq~D Nh_n c:u đúngD Nho đo(n #(ch gT# biến t-J K' cuộn d:y có độ t2 cF#
q
X 3 W
ZG†
và t> điện
có điện dung
M}
4DZG
N 3 •

#oc n%i tiếPD Oiện *P hai đầu đo(n #(ch u 3 Z4G 4 co$ ZGGπ tAcC D Oiều
chRnh biến t-J K đến gi* t-1 K
Z
thL c&ng $uEt tiêu th> t-ên đo(n #(ch đ(t gi* t-1 c2c đ(i f
#ax
D c!y K
Z
'
f
#ax
lần lưIt có gi* t-1+
`D
Z #ax
K 4G ' f q{G‚ = Ω =
@D
Z #ax
K ~G ' f zG‚ = Ω =
ND
Z #ax
K 4G ' f |4G‚ = Ω =
DD
Z #ax
K ~G ' f Z~G‚ = Ω =
000DqzD Nh_n c:u đúngD lột đo(n #(ch gT# cuộn d:y có cF# 9h*ng 4G… và t> điện có điện dung
} M
}DZG
N 3 •

#oc n%i tiếPD Nường độ dòng điện ua #(ch có biVu th.c i3 4 co$AZGGπ tsπ 6}CA`C D
@iVu th.c điện *P hai đầu đo(n #(ch là+
`D u 3 € 4 co$ AZGGπ tMπ 64CAcC @D u 3 € 4 co$ AZGGπ tMπ 6}CAcC
ND u 3 4'€ 4 co$ AZGGπ tsπ 6}CAcC DD u 3 4'€ 4 co$ AZGGπ tMπ 6}CAcC
000D}GD Nh_n c:u đúngD lột đo(n #(ch gT# cuộn d:y có cF# 9h*ng 4G… và t> điện có điện dung
} M
}DZG
N 3 •

#oc n%i tiếPD Nường độ dòng điện ua #(ch có biVu th.c i3 4 co$AZGGπ tsπ 6}CA`C D
OV t)ng t-J c"a #(ch là Y 3 Y
X
sY
N
thL ta #oc thê# điện t-J K có gi* t-1 là+
`D G… @D 4G… ND 4€… DD 4G €…
000D}ZD Nh_n c:u đúngD lột đo(n #(ch KXN #oc n%i tiếPD @iết -kng Q
GX
3 Q
GN
thL điện *P gi^a hai đầu
đo(n #(ch và dòng điện $y+
`D Neng PhaD @D <ớ# PhaD ND ,-x PhaD DD cu&ng PhaD
000D}4D Nh_n c:u đúngD Oo(n #(ch KXN #oc n%i tiếPD dhi điện *P và dòng điện ceng Pha thL dòng
điện có tần $% là+
`D
Z
XN
ω= BD
Z
5 3 D
4† XN
ND
Z
5 3 D
4†XN
DD
5 K XND =
000D}qD Nh_n c:u đúngD Nho đo(n #(ch gT# điện t-J thuần #oc n%i tiếP với t> điện ND Oiện *P hiệu
d>ng gi^ hai đầu điện t-J thuần và hai bFn t> điện lần lưIt là Q
K
3qGc' Q
N
3 }GcD Oiện *P hai đầu
đo(n #(ch là+
`D |Gc @D ZGGc ND €Gc DD ~'}c
000D}}D Nh_n c:u đúngD Nho #(ch điện như hLnh vy AWLnh qD}}CD
@iết u
`@
3{G 4 co$ZGGπ tAcC D v&n 9ế cZ chR ~Gc' v&n 9ế c
4
chR }Gc' `#Pe 9ế chR Z`' K 3 4Y
X
D Oiện t-J thuần và điện dung t>
điện có gi* t-1 là+
`D
G' }
K q4 € / N •D = Ω =
π

@D
Mq
ZG
K {€' q / N •D
}
= Ω =
π

ND
G' }
K {€' q / N •D = Ω =
π

DD
Mq
ZG
K q4 € / N •D
}
= Ω =
π

|
A B
A
V1
V V2
K X N
WLnh qD}}
000D}€D Nh_n c:u đúngD lột đo(n #(ch KXND \_i Q
K
' Q
X
' Q
N
' lần lưIc là điện *P d>ng hai đầu điện t-J
K' cuộn cF# X và hai bFn t> điện N t-ong đó Q
K
3 Q
N
34Q
X
D Xuc đó+
`D Oiện *P hai đầu đo(n #(ch $ớ# Pha hSn dòng điện #ột góc
}
π
D
@D Oiện *P hai đầu đo(n #(ch $ớ# Pha hSn dòng điện #ột góc
q
π
D
NDOiện *P hai đầu đo(n #(ch t-x Pha $o với dòng điện #ột góc
}
π
D
DD Oiện *P hai đầu đo(n #(ch t-x Pha $o với dòng điện #ột góc
q
π
D
000D}{D Nh_n c:u đúngDNho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AWLnh
qD}{CD ,-ong đó X
}
W

=
π
' K 3 {GΩ ' t> điện N có điện dung thay
đ)i đưIcD Oiện *P gi^a hai đầu đo(n #(ch u 3 4GG 4 co$ ZGGπ tAcC
D dhi Q
N
có gi* t-1 c2c đ(i thL dung 9h*ng c"a t> điện có gi* t-1 là+
`D q€Ω @D ~GΩ ND Z4€Ω DD ZGGΩ
000D}|D Nh_n c:u đúngD Nho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AWLnh qD}{CD ,-ong đó X
}
W

=
π
' K 3
{GΩ ' t> điện N có điện dung thay đ)i đưIcD Oiện *P gi^a hai đầu đo(n #(ch u 3 4GG 4 co$
ZGGπ tAcC D \i* t-1 c2c đ(i c"a hiệu điện thế gi^a hai bFn t> điện là+
`D Z{G‚ @D 4€G‚ ND qqq'q‚ DD Z4G‚
000D}~D Nh_n c:u đúngD Nho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AWLnh qD}~C' t-ong đó K 3 ZGGΩ / N 3
}
ZG

4

π
/ X là cuộn d:y thuần cF#' có độ t2 cF# XD =ếu dòng điện
t-ong #(ch t-x Pha $o với điện *P hai đầu đo(n #(ch góc
}
π
thL độ t2
cF# X có gi* t-1+
`D
G'ZW
@D G'z€W ND G'qZ~W DD
q
G' qZ~DZG W

000D}zDNh_n c:u đúngD Nho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AWLnh qD}~C' t-ong đó K 3 ZGGΩ / N 3
}
ZG

4

π
/ X là cuộn d:y thuần cF#' có độ t2 cF# XD dhi điện *P hiệu d>ng gi^a hai bFn t> điện đ(t gi*
t-1 c2c đ(i thL độ t2 cF# X có gi* t-1+
`D G'{q|W @D G'qZ~W ND qZ'~W DD {q'|W
000D€GD Nh_n c:u đúngD Nho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy AWLnh qD€GC' t-ong đó K 3 ZGGΩ / N 3
}
ZG

4

π
/ X là cuộn d:y thuần cF#' có độ t2 cF# XD dhi điện *P hiệu
d>ng gi^a hai đầu cuộn cF# đ(t gi* t-1 c2c đ(i thL cF# 9h*ng c"a cuộn
d:y có gi* t-1+
`D Z4€Ω @D 4€GΩ ND qGGΩ DD 4GGΩ
C. ĐÁX ÁN
III.9. @ III.K. D III.S. D III.c. ` III.p. @ III.q. `
III.r. @ III.s. D III.t. ` III.9I. @ III.99. @ III.9K. D
III.9S. N III.9c. @ III.9p. N III.9q. ` III.9r. D III.9s. `
III.9t. N III.KI. @ III.K9. @ III.KK. N III.KS. @ III.Kc. D
III.Kp. ` III.Kq. N III.Kr. @ III.Ks. ` III.Kt. @ III.SI. `
III.S9. D III.SK. @ III.SS. N III.Sc. @ III.Sp. N III.Sq. @
III.Sr. N III.Ss. ` III.St. @ III.cI. N III.c9. ` III.cK. @
III.cS. N III.cc. D III.cp. N III.cq. N III.cr. N III.cs. @
III.ct. ` III.pI. @ III.p9. III.pK. III.pS. III.pc.
~
K X N
` @
WLnh qD}{
K X N
` @
WLnh qD}~
K X N
` @
WLnh qD€G
∇ .ÔN TRAÉC NGHIEÄM DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU
CvC 9: Nho biết biVu th.c c"a cường độ dòng điện xoay chiều là i 3 0oco$Aω t s ϕ CD Nường độ hiệu
d>ng c"a dòng điện xoay chiều đó là
`D 0 3
4
G
I
D @D 0 3 0o 4 D ND 0 3 40oD D. 0 3
4
G
I
D
CvC K: ,*c d>ng c"a cuộn cF# đ%i với dòng điện xoay chiều là
`. ngnn cFn hoàn toàn dòng điện xoay chiềuD @. chR cho Ph8P dòng điện đi ua theo #ột chiềuD
C. g:y cF# 9h*ng lớn nếu tần $% dòng điện lớnD D. g:y cF# 9h*ng nhh nếu tần $% dòng điện lớnD
CvC S: t-ong đo(n #(ch xoay chiều chR có cuộn thuần cF#' điện *P và cường độ dòng điện lu&n dao
động
A. u nhanh Pha hSn i là
4
π
B. u ceng Pha với i C. u ngưIc Pha với i D. u ch!# Pha hSn i là
4
π
CvC c: t-ong đo(n #(ch xoay chiều chR có điện t-J' điện *P và cường độ dòng điện lu&n dao động
A. u ch!# Pha hSn i là
4
π
B. u ceng Pha với 0 C. u nhanh Pha hSn i là
4
π
D. u ngưIc Pha với i
CvC pD Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn điện *Pở hai đầu đoạn mạch khi
A. đoạn mạch ch c! cuộn c"m L. B. đoạn mạch c! R #$ C m%c n&i 'i(p.
C. đoạn mạch c! L #$ C m%c n&i 'i(p. ). đoạn mạch c! R #$ L m%c n&i 'i(p.
Câu 6: Cường độ dòng điện luôn luôn t-x pha hơn điện *P ở hai đầu đoạn mạch khi
A. đoạn mạch ch c! cuộn c"m L. *. đoạn mạch c! R #$ C m%c n&i 'i(p.
C. đoạn mạch c! L #$ C m%c n&i 'i(p. D. đoạn mạch c! R #$ L m%c n&i 'i(p.
CvC r: t-ong đo(n #(ch xoay chiều 9h&ng Ph:n nh*nh cường độ đòng điện $ớ# Pha hSn điện *P góc
ϕ
A G b
ϕ
b
4
π
C Dl(ch điện đó gT#
A. cuộn d:y thuần cF# và t> điện B. điện t-J thuần và t> điện
C. điện t-J thuần và cuộn thuần cF# D. chR có cuộn cF#
CvC s: 9ết lu!n nào $au đ:y !?i 9hi nói về #(ch xoay chiều KXN n%i tiếP
A. điện *P lu&n nhanh Pha hSn dòng điện B. Y
X
b Y
N
thL điện *P t-x Pha hSn dòng điện
C. Y
X
3 Y
N
thL điện *P ceng Pha với dòng điện D. Y
X
a Y
N
thL điện *P nhanh Pha hSn dòng điện
CvC t: lột đo(n #(ch điện K X N n%i tiếP điện *P gi^a c*c Phần c"a #(ch có gi* t-1 hiệu d>ng lần
lưIc Q
K
' Q
X
' Q
N
D \_i Q là điện *P hiệu d>ng J 4 đầu đo(n #(ch' ta có
`D Q 3 Q
K
s Q
X
s Q
N
@D Q
4
3 A Q
K
sQ
X
C
4
s
4
C
U

ND Q 3 Q
K
s A Q
X
MQ
N
C DD Q
4
3 Q
4
R
s A Q
X
‡ Q
N
C
4
CvC 9I. lột #(ch điện xoay chiều gT# K' X' N #oc n%i tiếPD,)ng t-J đưIc t;nh theo c&ng th.c
AD Y
4
3 K
4
s AY
X
‡ Y
N
C
4
D @D Y 3 K
4
s AY
X
‡ Y
N
C
4
ND Y 3 K s Y
X
s Y
N
D DD Y
4
3 K
4
M AY
X
‡Y
N
C
4
CvC 99. lột #(ch điện xoay chiều gT# K' X' N #oc n%i tiếPD Oộ lệch Pha đưIc t;nh theo c&ng th.c
`D
R
C
L
ω
ω
ϕ
Z
tan

=
D @D
R
Z Z
C L

= ϕ tan ND
R
C L
U
U U −
= ϕ tan
D DD ,Et cF `' @' N đều đung
CvC 9K: dòng điện xoay chiều ch(y ua đo(n #(ch gT# cuộn d:y thuần cF# X #oc n%i tiếP với điện
t-J KDOộ lệch Pha gi^a cường độ dòng điện và điện *Phai đầu đo(n #(ch đưIc t;nh theo c&ng th.c
A. tan R Z
L
= ϕ B. tan
R
Z
L
− = ϕ C. tan
L
Z
R
= ϕ
D. tan
R
Z
L
= ϕ
CvC 9S: t)ng t-J c"a #(ch KXN n%i tiếP đưIc t;nh theo biVu th.c+
A. Y3
4 4
L
Z R +
B. Y3
4
C A
C L
Z Z R − + C. Y3
4 4
C A
C L
Z Z R − + D. Y3 C A
4
C L
Z Z R − +
Câu 14: +ộ' đoạn mạch g,m mộ' điện 'rở 'huần R m%c n&i 'i(p #ới mộ' '- điện
C. ./' #$o hai đầu đoạn mạch mộ' điện *P 0oa1 chi2u u = Uo cosω '. Cường độ
hiệu d-ng c3a dòng điện 4ua mạch đư5c 06c đ7nh 89ng hệ 'h:c
z
A. ; <
4 4 4
C R
U
ω +
*. ; <
4 4 4
G
4 C R
U
ω +
C. ;<
4 4 4
G
4 C R
U
ω +
D. I=
4 4
4
G
Z
4
C
R
U
ω
+
CvC 9p: lột đo(n #(ch gT# #ột điện t-J thuần R #oc n%i tiếP với #ột cuộn d:y thuần cF# có XD OUt
vào hai đầu đo(n #(ch #ột điện *P xoay chiều u = U 4 co$ω tD Nường độ hiệu d>ng c"a dòng điện
ua mạch đư5c 06c đ7nh 89ng hệ 'h:c
A. I <
4 4 4
L R
U
ω +
*. ; <
4 4 4
G
4 L R
U
ω +
C. ; <
4 4 4
4
L R
U
ω +
). ; <
4 4 4
4
4
L R
U
ω +
CvC 9q: c&ng th.c nào $au đ:y deng đế t;nh hệ $% c&ng $uEt c"a dòng điện xoay chiều
A. co$
ϕ
3 Z RD B. co$
ϕ
3
R
Z Z
C L

C. co$
ϕ
3
Z
R
D. co$
ϕ
3
R
Z
CvC 9r: N&ng $uEt c"a #(ch điện xoay chiều đưIc t;nh bkng c&ng th.c nào $au đ:y+
`D f 3 Q0 @D f 3 K0
4
NDf3 KQ
4
6K DD f 3 Q0 No$=
CvC 9s: Oiện *P đUt vào hai đầu cuộn thuần cF# có d(ng+ u3 Q
G
$inAZGG t π s
4
π
C AvC D @iVu th.c
cường độ dòng điện có d(ng
A. i3
L
U
ω
G
$inAZGG t π s
}
π
CA`C B. i 3
L
U
ω
G
$inZGG t π A`C
C. i3
L
U
ω
G
$inAZGG t π s
4
π
CA`C D. i 3
L
U
ω
G
$inAZGG t π s
π
CA`C
CvC 9t: điện *P đUt vào hai đầu điện t-J K có d(ng+ u3 Q
G
$inAZGG t π s
4
π
C AvC D @iVu th.c cường độ
dòng điện có d(ng
A. i3
R
U
G
$inAZGG t π s
4
π
CA`C B. i3
R
U
G
$inAZGG t π s
}
π
CA`C
C. i3
R
U
G
$inAZGG t π s
π
CA`C D. i3
R
U
G
$inZGG t π A`C
CvC KI: cho dòng điện xoay chiều đi ua đo(n #(ch K'X'N n%i tiếPDdết lu!n nào $au đ:y <w*; *AU#
A. điện *P hai đầu đo(n #(ch Q≥ Q
K
B. điện *P hai đầu đo(n #(ch Q≥ Q
X
C. điện *P hai đầu đo(n #(ch Q≤ Q
K
D. điện *P hai đầu đo(n #(ch Q≥ Q
N
Câu 21: >rong đoạn mạch điện 0oa1 chi2u c! điện 'rở 'huần ? m%c n&i 'i(p #ới
cuộn d@1 'huần c"m c! A #$ tần $% góc c"a dòng điện là ω thL+
A. 'Bng 'rở c3a đoạn mạch 'Cnh 89ng công 'h:c Z <
4 4
C A ω L R +
*. dòng điện ':c 'hời 4ua điện 'rở #$ 4ua cuộn d@1 l$ như nhauD còn gi6 'r7 hiệu
d-ng 'hE kh6c nhau.
C. dòng điện luôn nhanh pha hơn so #ới điện *P hai đầu đoạn mạch.
). điện nFng 'iGu hao 'rGn c" điện 'rở lHn cuộn d@1.
Câu 22: >rong đoạn mạch điện 0oa1 chi2u c! điện 'rở 'huần ? m%c n&i 'i(p #ới '-
điện N 'hE
A. 'Bng 'rở c3a đoạn mạch 'Cnh 89ng công 'h:c Z <
4 4
C
D
Z
A
C
R
ω
+
*. dòng điện ':c 'hời 4ua điện 'rở #$ 4ua '- điện l$ như nhauD còn gi6 'r7 hiệu d-ng
'hE kh6c nhau.
C. dòng điện luôn 'rx pha hơn so #ới điện *P hai đầu đoạn mạch.
). 'Bng 'rở c3a đoạn mạch 'Cnh 89ng công 'h:c Z <
4
4
D 4
Z
C f
R
π
+
CvC KS: 9hi có hiện tưIng cộng hưJng điện t-ong #(ch K'X'N #oc n%i tiếPDdết lu!n nào $au đ:y !?i
A. Q
X
3Q
N
B. điện *P ceng Pha $o với c?ờng độ dòng điện t-ong #(ch
C. Q
X ≥Q
N
D. Y
X
3 Y
N
CvC Kc: lột #(ch điện xoay chiều gT# K' X' N #oc n%i tiếPD Wệ $% c&ng $uEt ANo$ ϕ C c"a #(ch $y
đ(t gi* t-1 lớn nhEt 9hi+
ZG
`D ,;ch XNˆ
4
3 Z @D ,;ch KD0 3 Q AQ điện *P hiệu d>ng hai đầu #(chC
ND ,)ng t-J Y 3 K DD ,Et cF c*c t t-ên đều đungD
CvC Kp. lột #(ch điện xoay chiều gT# K' X' N #oc n%i tiếPD =h!n x8t nào $au đ:y là đung đ%i với
Pha gi^a u và iD
`D =ếu XNω
4
a Z thL u nhanh Pha hSn iD @D =ếu XNω
4
b Z thL u ch!# Pha hSn i
ND =ếu XNω
4
3 Z thL u đTng Pha hSn 0 DD ,Et cF c*c nh!n x8t t-ên đều đungD
Câu 26: +ộ' đoạn mạch 0oa1 chi2u g,m cuộn d@1 'huần c"m L < IJπ KH) #$ điện
'rở 'huần R < ILL M m%c n&i 'i(p. N(u đ/' #$o hai đầu đoạn mạch mộ' điện *P
0oa1 chi2u c! gi6 'r7 hiệu d-ng ILLOD 'ần s& PL QR và Pha ban đầu bkng 9h&ng 'hE 8iSu
'h:c cường độ dòng điện 'rong mạch l$
A. i < cos KILLT' U TJVW KAW. *. i < Xcos KILLT' Y TJVW KAW.
C. i < cos KILLT' Y TJXW KAW. ). i < cos KILLT' Z TJVW KAW.
CvC Kr: Oiện *P gi^a hai đầu #ột đo(n #(ch điện xoay chiều chR có cuộn thuần cF# X 3
π
Z
W có
biVu th.c+ u 3 4GG 4 co$AZGGπ t s
}
π
C AcC @iVu th.c c"a cường độ dòng điện là
`D i 3 4co$AZGGπ t s
}
π
C A`C @D i 3 4co$AZGGπ t s
4
π
C A`C
ND i 3 4co$AZGGπ t M
}
π
C A`C DD i 3 4 co$AZGGπ t M
4
π
C A`C
CvC Ks+Oiện *P gi^a hai đầu #ột đo(n #(ch điện xoay chiều là+ u 3 ZGGco$AZGG π t M C AcC' và cường
độ dòng điện ua #(ch là+ i 3 } co$AZGG π t M C A`CD N&ng $uEt tiêu th> c"a đo(n #(ch đó là+
`D 4GG ‚ @D }GG ‚ ND 4G ‚ DD lột gi* t-1 9h*cD
CvC Kt: Nho dòng điện xoay chiều i 3 ZG Xco$ZGGπ t A`C ua #ột %ng d:y chR có X 3
π 4G
Z
W
thL điện *P gi^a hai đầu %ng d:y có d(ng+
`D u 3 €G Xco$AZGGπ t s π C c @D u 3 €G Xco$ZGGπ t c
ND u 3 €G Xco$ AZGGπ t s
X
π
C c DD u 3 €G Xco$ AZGGπ t M
X
π
C c
CvC SI: \i^a hai c2c c"a #ột t> điện có t)ng t-J ZGΩ đưIc duy t-L #ột điện *P có d(ng+
u 3 € Xco$A ZGGπ t M
X
π
CAcC thL dòng điện ua t> điện có d(ng+
`D i 3 G'€ Xco$ AZGGπ t s
X
π
C A`C @D i 3 G'€ Xco$ AZGGπ tC A`C
ND i 3 G'€ Xco$AZGGπ t CA`C DD i 3 G'€ co$ AZGGπ t M
X
π
C A`C
CvC S9+ lột đo(n #(ch điện gT# K 3 ZGΩ ' X 3
IXL
π
#W' N 3
π Z4GG
Z
• #oc n%i tiếPD Nho dòng điện
xoay chiều hLnh $in tần $% 5 3 €GW„ ua #(chD ,)ng t-J c"a đo(n #(ch bkng+
`D ZG XΩ @D ZGΩ ND ZGG XΩ DD ZGGΩ
CvC SK: lột đo(n #(ch điện xoay chiều gT# biến t-J K 3 }G Ω ' cuộn cF# có X 3 G'{6π W và t>
điện N 3AZ6 zπ CDZG
M q
• đưIc #oc n%i tiếP với nhau' điện *P hai đầu đo(n #(ch là u 3 44G 4
co$ZGGπ tAvC D ,)ng t-J đo(n #(ch là+
`D €G 4 Ω @D €G Ω ND ZGG Ω DDZGG 4 Ω
CvC SS: đUt vào hai đầu đo(n #(ch K'X'N 9h&ng Ph:n nh*nh điện *Pxoay chiều tần $% €GW„D @iết
điện t-S K3 4€ Ω' cuộn d:y thuần cF# X3
π
Z
W' điện *P hai đầu đo(n #(ch t-x Pha $o với cường độ
dòng điện t-ong #(ch
}
π
D Dung 9h*ng c"a #(ch là+
A. Z4€ Ω B. |€ Ω C. ZGG Ω D. Z€G Ω
ZZ
CvC Sc. lột đo(n #(ch điện gT# #ột điện t-J K 3 qG AΩ C gh8P n%i tiếP với t> điện có điện dung N'
đUt dưới điện *P xoay chiều u 3 Z4Gco$ZGG†tAcCD Nường độ ua #(ch có gi* t-1 hiệu d>ng là 4'} A`CD
Oiện dung N có gi* t-1 nào $au đ:y+
`D Aµ •C @D Aµ •C ND Aµ •C m DD Aµ •C
CvC Sp: ,-ong #ột đo(n #(ch K' X' N #oc n%i tiếP+ tần $% dòng điện là 5 3 €GW„' X 3 G'qZ~ WD lu%n
có cộng hưJng điện t-ong #(ch thL t-1 $% c"a N PhFi bkng+
AD q4DZG
Mq
#• @D G'q4µ • ND q4#• DD q'4µ •
CvC Sq: lột đo(n #(ch điện xoay chiều gT# biến t-J K 3 }G Ω ' cuộn cF# có X 3 G'{6π W và t>
điện N 3 AZ6 zπ CDZG
M q
• đưIc #oc n%i tiếP với nhau ' điện *P hai đầu đo(n #(ch là u 3 44G 4
Dco$ZGGπ t AvC D NhRnh độ t2 cF# bkng bao nhiêu đV c&ng $uEt f
lax D
,;nh f
lax
D
`D G'z6π W /Z4Z‚ Ω @D G'z6π W /Z4ZG‚ ND G'q6π W / Z4ZG‚ DD z6π W/
Z4ZG‚
CvC Sr. loc cuộn d:y có độ t2 cF# X 3 AWC vào #(ch xoay chiều có điện *P u 3 €co$ZGG †t AcC thL
cường độ hiệu d>ng ua cuộn d:y là G'4€`D N&ng $uEt tiêu th> c"a cuộn d:y là+
`D G'}€G‚ @D G'4GG‚ CD G'{4€‚ m DD G'€€G‚
Câu 38: ./' #$o hai đầu đoạn mạch R, L, C m%c n&i 'i(p mộ' điện *P dao động
đi2u ho$ c! 8iSu 'h:c u < XXL 4 cos ω ' KOW. *i(' điện 'rở 'huần c3a mạch l$
PLM. [hi ω 'ha1 đBi 'hE công su\' 'iGu 'h- c]c đại c3a mạch c! gi6 'r7 l$
A. XVX^. *. XVX^. C. XXL^. ). VVL^.
Câu 39: ./' mộ' điện *P 0oa1 chi2u u <XXL 4 cosKILLπ 'WKOW #$o hai đầu đoạn
mạch R, L, C không ph@n nh6nh c! điện 'rở R < XXLM. [hi hệ s& công su\' c3a
đoạn mạch lớn nh\' 'hE công su\' 'iGu 'h- c3a đoạn mạch l$
A. IIP^. *. XXL^. C. V_L^. ). I`X.`^.
CvC cI: t-ong #ột #(ch điện xoay chiều' điện *P hai đầu đo(n #(ch và cường độ dòng điện có biVu
th.c+ u 3 44G 4 co$AZGG
q
π
π + t
C c/ i 3 4 co$ZGG
π
t A`C DN&ng $uEt tiêu th> #(ch là+
A. 44G 4 ‚ B. ZZG‚ C. ZZG 4 ‚ D. }}G‚
CvC c9: lột #(ch gT# cuộn d:y thuần cF# có X3
π 4
Z
AWC' #oc n%i tiếP với #ột t> điện có điện
dung N3ZG
Mq
π 4
Z
A•C và #ột điện t-J K Dcường độ dòng điện ch(y ua đo(n #(ch i 34co$AZGG
π
tCA`CD
,;nh điện t-J K và c&ng $uEt t-ên đo(n #(ch 'biết t)ng t-J c"a đo(n #(ch là Y3€G Ω
A. €G Ω/~G ‚ B. qG Ω/~G ‚ C. }G Ω/~G ‚ D. }G Ω/Z4G ‚
Câu 42: +ộ' đoạn mạch g,m mộ' điện 'rở 'huần m%c n&i 'i(p #ới mộ' '- điện.
*i(' điện *P hiệu d-ng ở hai đầu mạch l$ ILLOD ở hai đầu điện 'rở l$ _LO. Oiện *P
hiệu d-ng ở hai đầu '- điện l$
A. VLO. *. ILLO. C. aLO. ). I_LO.
CvC cS: #(ch điện xoay chiều gT# hai Phần t] K và X #oc n%i tiếP+ Q
K
3ZGGAcC/ Q
X
3€G AcCD điện *P
hiệu d>ng hai đầu #(ch là
A. €G € AcC B. Z€GAcC C. ZGGAcC D. €GAcC
CvC cc: đUt vào hai đầu đo(n #(ch gT# điện t-J và t> điện N #ột điện *P 0oa1 chi2u D Oiện *P đo
đưIc hai đầu K và t> N lần lưIt là+ qGc' }GcD Oiện *P hiệu d>ng hai đầu #(ch là
A. q€c B. ZGc C. Z4GGc D. €Gc
CvC cp: #(ch điện như hLnh vy+
Q
`l
3ZGc/ Q
l=
3 4Gc/ Q
N
3ZGc+ Oiện *P hiệu d>ng hai đầu #(ch là+
A. Z}'Z c B. 4Gc C. qGc D. ZGc
CvC cq: #(ch điện xoay chiều gT# hai Phần t] K và N #oc n%i tiếP+ Q
K
34GGAcC/ Q
N
3ZGG AcCD Oiện
*P hiệu d>ng hai đầu #(ch là
A. ZGGAcC B. ZGGAcC C. 4GGAcC D. ZGG € AcC
Z4
CvC cr: lột điện t-J thuần Z€GΩ và #ột t> điện có N3Z{ µ • #oc n%i tiếP vào #ột #(ng điện
xoay chiều có điện *P hiệu d>ng ZGGc'tần $% €GW„D,;nh điện *P hiệu d>ng gi^a hai đầu điện t-J' hai
đầu t> điệnv
A. Q
K
3{Gc/ Q
N
3~Gc @D Q
K
3~Gc/ Q
N
3{Gc ND Q
K
3}Gc/ Q
N
3qGc DD Q
K
3{Gc/ Q
N
3}Gc
CvC cs: lột đo(n #(ch `@ gT# K3 qGΩ ' cuộn d:y thuần cF# có độ t2 cF# X 3Z4|#W ' dòng điện
xoay chiều có cường độ hiệu d>ng 0 3 }`' tần $% €GW„DD,;nh điện *P hiệu d>ng Q
`@
/ Q
K
/ Q
X
v
A. Q
`@
34GGc Q
K
3Z4Gc'Q
X
3 Z{Gc @D Q
`@
34GGc Q
K
3Z{Gc'Q
X
3 Z4Gc
ND Q
`@
3ZGGc Q
K
3Z4Gc'Q
X
3 Z{Gc DD Q
`@
3qGGc Q
K
3Z4Gc'Q
X
3 Z{Gc
CvC ct: đUt vào hai đầu %ng d:y điện *P xoay chiều+ u344G 4 co$ZGG
π
t AvCD Oộ lệch Pha gi^a
cường độ dòng điện và điện *Plà {G
G
D Oiện *P hai đầu K là
A. 9h&ng có vL #(ch 9h&ng có K B. ZZG c
C. 44Gc D. 9h&ng thV t;nh đưIc vL thiếu d2 9iện
CvC pI: đUt vào hai đầu đo(n #(ch gT# cuộn d:y thuần cF# và t> điện N#ột điện *P 0oa1 chi2u D
Oiện *P đo đưIc hai đầu cuộn d:y và t> N lần lưIt là+ }Gc' qGcD Oiện *P hiệu d>ng hai đầu #(ch là
A. ZGc và ceng Pha $o với i B. ZGc và nhanh Pha
4
π
$o với i
C. ZGc và ch!# Pha
4
π
$o với i D. €Gc và nhanh Pha
4
π
$o với i
CvC p9: đUt vào hai đầu đo(n #(ch gT# K' X' N #oc n%i tiếP điện *P+ u 344G 4 co$AZGG
π
ts
4
π
C
AcC' dòng điện t-ong #(ch nhanh Pha hSn điện *P hai đầu #(ch
q
π
D Oiện *P hai đầu điện t-J K là
A. 9h&ng x*c đ1nh đưIc B. 44GAvC C. 44G 4 D. ZZGAvC
CvC pK: đUt vào hai đầu đo(n #(ch KXN 9h&ng Ph:n nh*nh điện *P+ u 3 Q
G
co$
ω
tD Oiện t-J K thay
đ)i đưIc' c*c đ(i lưIng 9h*c 9h&ng đ)i' thay đ)i K đV c&ng $uEt #(ch c2c đ(i D dhi đó độ lệch Pha
gi^a điện *P và cường độ dòng điện là
A. G B.
π
C.
}
π
D.
4
π
Câu 53: Cho mạch điện 0oa1 chi2u như hEnh #b 8Gn. Cuộn d@1 c! r < XLMD
L<IJIπ KQW. ./' #$o hai đầu đoạn mạch mộ' điện *P dao động đi2u ho$ c! gi6 'r7
hiệu d-ng l$ U<ILLO #$ 'ần s& f<PLQR. [hi điện dung c3a '- điện c! gi6 'r7 l$ C1
'hE s& ch c3a ampc k( l$ c]c đại #$ 89ng IA. di6 'r7 c3a
R #$ C1 l$
A. R < ILLM #$ CI<IL
YV
Jπ KeW . *. R < aLM #$ CI<IL
Y
V
Jπ KeW .
C. R < VLM #$ CI<X.IL
YV
Jπ KeW . ). R < PLM #$ CI< X.IL
YV
Jπ KeW .
CvC pc:lột đo(n #(ch KNX n%P tiếP gT# K3 €GΩ 't> điện có N 3 q4 µ •'cuộn d:y thuần cF# có X
3 G'Z{ WDXEy Z6π 3 G'q4 DOiện *P hiệu d>ng hai đầu #(ch Q34GGc'tần $% €G W„ D,;nh t)ng t-J c"a
đo(n #(ch' cường độ hiệu d>ng ua #(ch và độ lệch Pha gi^a điện *P u hai đầu #(ch và iv
A. €G 4 Ω / 0 3 4 4 ` / ϕ 3 Mπ 6 } @DD€G 4 Ω / 0 3 } 4 ` / ϕ 3 π 6 }
NDZGG 4 Ω / 0 3 4 4 ` / ϕ 3 Mπ 6 } DD€G 4 Ω / 0 3 4 4 ` / ϕ 3 π 6 }
CvC pp:Oo(n #(ch 9h&ng Ph:n nh*nh gT# điện t-J K 3~GΩ ' cuộn d:y có - 3 4GΩ ' X 3 G'qZ~ W và t>
có N3 Z€'z µ •DOiện *P xoay chiều hai đầu #(ch có gi* t-1 hiệu d>ng Q 3 4GGc' tần $% 5 3 €GW„ và
Pha ban đầu bkng 9h&ngDciết biVu th.c cường độ dòng diện ua #(ch và biVu th.c điện *Pgi^a hai
bFn t>v
A.i 3 4co$AZGGπ t s π 6}CA`C/ u
c
3 }GG co$ AZGGπ t M π 6}CA`C
@Di 3 4co$AZGGπ t M π 6}CA`C/ u
c
3 }GG co$ AZGGπ t M π 6}CA`C
NDi 3 }co$AZGGπ t s π 6}CA`C/ u
c
3 4GG co$ AZGGπ t M π 6}CA`C
DDi 3 4co$AZGGπ t s π 6}CA`C/ u
c
3 4GG co$ AZGGπ t s π 6}CA`C
Zq
CvC pq: đUt vào hai đầu đo(n #(ch gT# K' X3
π
Z
W' N #oc n%i tiếP #ột điện *P+ u34GG 4 co$AZGG
π
ts
4
π
C AcC' đo đưIc Q
X
3Q
K
3 4GGAvCD @iVu th.c dòng điện t-ong #(ch là
A. i 34co$AZGG
π
ts
4
π
C A`C B. 0 34 4 co$ZGG
π
tA`C
C. i 3 4 co$AZGG
π
ts
4
π
C A`C D. 0 34 4 co$AZGG
π
ts
4
π
C A`C
CvC pr: đUt vào hai đầu đo(n #(ch gT# K' X' N #oc n%i tiếP điện *P+ u344G 4 co$AZGG
π
ts
4
π
C AvC'
dòng điện t-ong #(ch t-x Pha hSn điện *P hai đầu #(ch
q
π
D@iVu th.c điện *P hai đầu điện t-J K là
A. u3ZZG 4 co$AZGG
π
ts
{
π
C AvC B. u344G 4 co$AZGG
π
ts
{
π
C AvC
C. u3ZZG 4 co$AZGG
π
tAvC D. u3ZZG 4 co$AZGG
π
ts
4
π
C AvC
CvC ps: #(ch điện xoay chiều gT# hai Phần t] K và X #oc n%i tiếP+ Q
K
3Q
X
3ZGG AvCD Dòng điện có
biVu thưc i 3 4 4 co$AZGG
}
π
π + t
C A`CD @iVu th.c điện *P hai đầu #(ch là
A. u3 4GG 4 co$AZGG
}
π
π + t
CAvC B. u34GGco$AZGG
π
ts
4
π
C AvC
C. u34GGco$AZGG
π
ts
4
π
C AvC D. u3 4GG co$AZGG
}
π
π + t
CAvC
CvC pt: cho #(ch điện xoay chiều như hLnh vy+ - 3ZG Ω/ X3
π ZG
Z
WD OUt vào hai đầu đo(n #(ch
#ột điện *P xoay chiều có gi* t-1 hiệu d>ng €GAvC/ 53 €GW„' điều chRnh cho điện dung thay đV $% chR
`#Pe 9ế c2c đ(i và bkng Z`D \i* t-1 K là+

A. K3}G Ω/ B. K3€G Ω/ C. chưa đ" d2 9iện đV t;nh D. K3ZG Ω/
CvC qI: đUt vào hai đầu đo(n #(ch KXN 9h&ng Ph:n nh*nh điện *P+ u 3 Q
G
co$
ω
tD Oiện t-J K thay
đ)i đưIc' c*c đ(i lưIng 9h*c 9h&ng đ)i' thay đ)i K đV c&ng $uEt #(ch c2c đ(i D dhi đó hệ $% c&ng $uEt

A. Z B. G'~€ C.
4
Z
D. G'€
CvC q9: #ột hộP 9;n chưa hai t-ong ba Phần t] K'X hoUc N #oc n%i tiếPD@iết -kng điện *P hai đầu hộP
nhanh Pha hSn cường độ dòng điện D Whi t-ong hộP gT# nh^ng Phần t] nàov
A. chR có K B. K và N C. N và X D. K và X
CvC qK: #ột hộP 9;n chưa hai t-ong ba Phần t] K'X hoUc N #oc n%i tiếPD@iết -kng điện *P hai đầu hộP
ch!# Pha hSn cường độ dòng điện D Whi t-ong hộP gT# nh^ng Phần t] nàov
A. K và N B. chR có K C. K và N D. N và X
Câu 63: fh6' 8iSu n$o sau đ@1 #2 c\u 'ạo c3a m61 ph6' điện 0oa1 chi2u 8a pha
l$ saig
A. Qai đầu c3a mhi cuộn d@1 phần :ng l$ mộ' pha điện.
*. ?ô'o l$ phần c"m. C. ?ô'o l$ phần :ngD s'a'o l$ phần c"m.
). i'a'o l$ phần :ng g,m 8a cuộn d@1 gi&ng hệ' nhau đ/' lệch nhau IJj #òng
'ròn 'rGn s'a'o.
Câu 64: Nh_n c:u đúngD lột #*y Ph*t điện xoay chiều -oto có Z4 cUP c2c uay qGGvòng6Phut thL
tần $% dòng điện #à nó Ph*t -a là+
`D 4€W„ @D q{GGW„ ND {GW„ DD Z€GGW„
Câu 65: Nh_n c:u đúngD OV #ột #*y Ph*t điện xoay chiều -oto có ~ cUP c2c Ph*t -a dòng điện tần
$% là €GW„ thL -oto uay với v!n t%c +
Z}
`D }~G vòng6Phut @D }GG vòng6Phut ND z{ vòng6Phut DD q|€ vòng6Phut
Câu 66: C@u n$o sau đ@1 n!i #2 m61 8i(n 'h( l$ saig
A. +61 8i(n 'h( c! 'hS 8i(n đBi điện 6p đk cho 'h$nh điện 6p 'hCch h5p #ới nhu
cầu sl d-ng.
*. +61 8i(n 'h( c! 'hS 8i(n đBi c" c6c hiệu điện 'h( c3a dòng điện không đBi.
C. +61 8i(n 'h( c! #ai 'rò lớn 'rong #iệc 'ru12n '"i điện nFng đi 0a.
). >rong m61 8i(n 'h(D cuộn sơ c\p #$ cuộn 'h: c\p c! s& #òng d@1 kh6c nhau.
Câu 67: >rong #iệc 'ru12n '"i điện nFng đi 0aD 8iện ph6p đS gi"m công su\' hao
phC 'rGn đường d@1 '"i điện l$
A. chmn d@1 c! điện 'rở su\' lớn. *. gi"m 'i(' diện c3a d@1.
C. 'Fng chi2u d$i c3a d@1. ). 'Fng hiệu điện 'h( ở nơi 'ru12n đi.
Câu 68: Oới cnng mộ' công su\' cần 'ru12n '"iD n(u 'Fng hiệu điện 'h( hiệu d-ng
ở nơi 'ru12n đi lGn IL lần 'hE công su\' hao phC 'rGn đường d@1
A. gi"m XL lần. *. 'Fng VLL lần. C. 'Fng XL lần. ). gi"m ILL lần.
CvC qt: l*y biến thế có tR lệ về $% vòng d:y c"a cuộn $S cEP và cuộn th. cEP là ZGDOUt vào hai đầu
cuộn $S cEP #ột hiệu điện thế xoay chiều có gi* t-1 thế hiệu d>ng là 4GGc thL hiệu điện thế hiệu d>ng
gi^a hai đầu cuộn th. cEP là
A.KIV @D ZG 4 c ND ZGc DD4G 4 c
CvC rI: lột #*y biến thế có cuộn $S cEP gT# ZGGG vòng d:y' #oc vào #(ng điện xoay chiều có hiệu
điện thế QZ 3 4GGc' 9hi đó hiệu điện thế J hai đầu cuộn th. cEP đV hJ là Q4 3 ZGcD @h ua hao Ph;
c"a #*y biến thế thL $% vòng d:y cuộn th. cEP là
`. €GG vòngD B. €G vòngD N. ZGG vòngD D. 4€ vòngD
CvC r9DOiền #ệnh đề đung nhEt vào Phần chE# chE# +‰Dòng điện q Pha là Š‰
`D @a dòng điện có cường độ ceng biên độ ' tần $% và lệch Pha nhau 4†6q D
@D @a dòng điện Ph*t bJi q $uEt điện động ceng biên độ ' tần $% và lệch Pha nhau 4†6q
ND Dòng điện Ph*t bJi #*y Ph*t điện có Phần cF# là q cuộn d:y gi%ng nhau
DD @a dòng điện Z Pha ceng tần $% và lệch Pha 4†6q D
CvC rKD dết lu!n nào $au đ:y là đung 9hi nói về dao động điện t? t-ong #(ch dao động XN+
`D Oó là u* t-Lnh biến đ)i tuần hòan c"a điện t;ch c"a t> điệnD
@D Oó là u* t-Lnh biến đ)i tuần hòan c"a cường độ dòng điệnD
ND Oó là u* t-Lnh chuyVn hóa tuần hòan gi^a nnng lưIng điện t-ường và nnng lưIng t? t-ườngD
DD NF q 9ết lu!n t-ên đều đungD
CvC rS: ,-ong #(ch dao động XN' đ(i lưIng nào $au đ:y 9h&ng biến thiên tuần hoàn theo thời gianv
`C Oiện t;ch c"a t> điệnD @C Oiện *P gi^a hai bFn t> điệnD
NC =nng lưIng điện t-ường J t> điện và nnng lưIng t? t-ường J cuộn d:yD DC =nng lưIng điện t? c"a #(chD
CvC rc: l(ch dao động XN' dao động t2 do với tần $%
`D XN 4π = ω @D
XN

= ω
ND XN = ω DD
XN
Z
= ω
CvC rp: Nhu 9L dao động điện t? t2 do t-ong #(ch dao động XN đưIc x*c đ1nh bJi hệ th.c nào $au đ:y+
`D , 3 4π
N
X
@D , 3 4π
X
N
ND, 3 4π XN DD ,
3
XN

CvC rq: lột #(ch dao động có t> điện N 3
D
4
π
ZG
Mq
A•C và cuộn d:y thuần cF# LD OV tần $% dao động
điện t? t-ong #(ch bkng €GGW„ thL L PhFi có gi* t-1 là
`D D
4
ZG
q
π

W @D
€GG
π
W ND €DZG
M}
WD DD D
ZG
q
π

WD
CvC rr: lột #(ch dao động gT# #ột cuộn cF# X 3
4
π
#W và t> có N 3
G'~
π
µ • thL tần $% -iêng c"a #(ch
dao động là+
`D 4G9W„ @D Z4€9W„ ND Z'4€9W„ DD Z4'€ 9W„
Z€
CvC rsD Oiện dung c"a t> điện t-ong #(ch dao động bkng G'4ƒ•D OV #(ch có tần $% -iêng bkng €GGW„
thL hệ $% t2 cF# c"a cuộn cF# PhFi có gi* t-1 A π
4
3ZGC+
`D G'ZWD @D G'}WD ND G'4WD DD lột gi* t-1 9h*cD
CvC rtD l(ch dao động XN có điện t;ch t-ong #(ch biến thiên điều hòa biến thiên điều hòa theo
PhưSng t-Lnh 3 }co$4π DZG
}
Aµ NCD ,ần $% dao động c"a #(ch là+
`D 5 3 ZGW„ @D 5 3 ZG9W„ ND 5 3 4π W„ DD 5 3 4π 9W„
CvC sI. Nường độ dòng điện t.c thời t-ong #(ch dao động XN có d(ng 0 3 G'G4co$4GGGt A`CD ,> điện
t-ong #(ch có điện dung €µ •DOộ t2 cF# c"a cuộn cF# là+
`D X 3 €G#W @D X 3 €GW ND X 3 €DZG
M{
W DD X 3 €DZG
M~
W
CvC s9: Nh_n c:u t-F lời 6AI
`C l(ch dao động điện t? gT# có #ột t> điện n%i 9;n với #ột cuộn cF#D
@C Dao động điện t? t-ong #(ch dao động XN lt tưJng là dao động t2 do tot dầnD
NC ,ần $% góc t-ong #(ch dao động là ω 3
XN
Z
là tần $% góc dao động -iêng c"a #(chD
DC =nng lưIng c"a #(ch dao động đưIc bFo toànD
CvC sK: ,-ong #(ch dao động XN' 9hi tnng điện dung c"a t> điện lên } lần thL chu 9r dao động c"a
#(ch
`C ,nng } lần @C ,nng 4 lần NC \iF# } lần DC \iF# 4 lần
CvC sS: ,-ong #(ch XN' 9hi tnng độ t2 cF# c"a cuộn d:y lên 4 lần và giF# điện dung c"a t> 4 lần thL
tần $% dao động c"a #(ch
`C dh&ng đ)i @C tnng 4 lần NC \iF# 4 lần DC ,nng } lần
CvC sc: N&ng th.c nào $au đ:y t;nh bước $óng điện t? #à #(ch XN thu đưIc
`C
XN
c
= λ
@C
XN
c 4π
= λ
NC XN 4 c π = λ DC
XN 4
c
π
= λ
CvC sp: lột #(ch dao động deng t-ong #*y thu v& tuyến' gT# có cuộn cF# có độ t2 cF# X 3
#W
4
π
và t> điện có điện d>ng N thay đ)iD OV #(ch bot đ2Ic $óng điện t? có tần $% Z4'€9W„ thL điện
dung c"a t> là+
`C N 3
G'~
π
µ • @C
Z
π
µ • NC
G'~
π
P• DC
G'~
π
n•
CvC sq: l(ch dao động XN deng t-ong #*y thu thanhD @iết X 3 4DZG
‡ €
WD =ếu điều chRnh gi* t-1 N 3
~'~DZG
‡ Z4
• thL #(ch $y bot đưIc $óng điện t? có bước $óng bao nhiêuv
`C ZGG# @C Z€G# NC 4€G# DC €GG#
CvC sr: c!n t%c *nh $*ng t-ong ch:n 9h&ng+ c 3 qDZG
~
#6$D l(ch dao động điện t? có tần $% 5 3
€DZG

W„D @ước $óng c"a $óng điện t? do #(ch đó Ph*t -a là+
`C {GG#D @C {Gc#D NC {G#D DC {#D
CvC ss: Oiện t-ường xo*y là điện t-ường+
`D có c*c đường $.c 9h&ng 9h8P 9;nD
@D có c*c đường $.c bao uanh c*c đường cF# .ng t?D
ND gi^a hai bFn t> điện có điện t;ch 9h&ng đ)iD DD c"a c*c điện t;ch đ.ng yênD
x MN# FEA W?o <N*; 9hi deng t> điện N thL tần $% -iêng c"a #(ch là 5
G
3qG9W„' 9hi deng t> điện
N‹ thL tần $% -iêng c"a #(ch là 5‹3}G9hYD Deng giF thuyết này đV t-F lời c*c c:u ~z' zGD
CvC stD dhi #(ch dao động deng 4 t> N và N‹ ;AyR !o*; !o*; thL tần $% -iêng c"a #(ch là+
`D q€dW„D @D €GdW„D ND 4}dW„ DD lột gi* t-1 9h*cD
CvC tID dhi 4 #(ch dao động deng 4 t> ;AyR *Pi #iQR thL tần $% -iêng c"a #(ch là+
`D q€dW„D @D €GdW„D ND q€dW„D DD lột gi* t-1 9h*cD
Z{

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->