P. 1
Bien Ban Huy Hoa Don

Bien Ban Huy Hoa Don

|Views: 11,044|Likes:
Được xuất bản bởinuhong_ntc

More info:

Published by: nuhong_ntc on Feb 22, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------
I!N "N HỦ# H$A Đ%N
Hôm nay, ngày 08 /01/2010 chúng tôi gồm có:
!N M&A C'NG T# TNHH ("N X&)T H*NG TH+NH
Đ,- ch.: Km9 quốc lộ - !am "#n - $n %&#ng - H'i (h)ng
M/ 01 2h345 02008*889*
N6789 :ạ9 d9;n5 +H,!- ./! 0 +h1c 23: -i4m 5ốc
!N <N5 C'NG T# TNHH TH*%NG NAM
Đ,- ch.: *0$/*/1*6 7ôn 81c 7h9ng 0 :; +h<n 0 H'i (h)ng
M/ 01 2h345 0200=*88>
N6789 :ạ9 d9;n5 :; 7hanh "#n = +h1c 23: -i4m 5ốc
+húng tôi c?ng ti@n hành lAB C;n C'n 2D 2iEc Fin huG hH4 5#n -7-7 nh& Iau:
1J HH4 5#n CK huG Iố : 0020616 LH +ông ty 7!HH 7h&#ng !am Bh4t hành ngày
0>/01/2010J
2J Hàng hH4 ghi tM;n hH4 5#n gồm :
(TT T>n h?n6 ho@A d,ch BC
ĐDn B,
2Enh
(1 l7Fn6 ĐDn 69@ Th?nh 29Gn
1 NO n<ng c<y +4i 01 10J000J000 10J000J000
Tæng céng HIJIIIJIII
Th34 GTGT HJIIIJIII
TKn6 01 HHJIIIJIII
(Mười một triệu đồng chẵn)
6J :P LH huG hH4 5#n : %H ghi Iai t;n Qh4ch hàngJ
RAy chúng tôi lAB Ci;n C'n này 5S làm c# IT huG hH4 5#n 2i@t Iai tM;n 2à cam Q@t
Qhông IU L3ng hH4 5#n tM;n 5S Q; Qhai thu@ -7-7J
Vi;n C'n 5&Wc hai C;n nhXt tMY 2à lAB thành 02 C'n, mZi C;n gi[ 01 C'n 2à có gi4 tMK
Bh4B lP nh& nhauJ
ĐLI MIỆN !N M&A ĐLI MIỆN !N <N

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->