Tiết 22: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÍ NAM ĐẾ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI

)

Trọng tâm: -Những chuyển biến về xã hội -Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Tiết 22: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÍ NAM ĐẾ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI)
3/Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở thế kỈ I đến thế kỉ VI

Thời Văn Lang- Âu Lạc Vua Quý tộc Nông dân công xã

Thời kì bị đô hộ Quan lại đô hộ Hào trưởng Việt Địa chủ Hán Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc

Nô tì

Nô tì

- Thời

Văn hoá gồm 3 tầng lớp: Vua- quý tộc, nông dân công xã, nô tì
-Tầng

Xã hội Văn LangÂu Lạc phân hoá mấy tầng lớp? Lang xã hội phân

lớp quý tộc:Hào trưởng người Việt và địa chủ người Hán -Tầng lớp nông dân: nông dân công xã và nông dân lệ thuộc - Nô tì

Xã hội nước ta thời kì đô hộ có gì khác thời Văn Lang – Âu Lạc?

Tiết 22:TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÍ NAM ĐẾ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI)
3/Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở thế kỈ I đến thế kỉ VI: a/ Xã hội:
-Tầng lớp thống trị :Quan lại, địa chủ người Hán - Tầng lớp quí tộc người Âu Lạc bị mất quyền lực trở thành Hào trưởng Việt bị chèn ép khinh rẻ - Nông dân công xã : nông dân công xã và nông dân lệ thuộc. - Nô tì

-b/ Văn hoá:
-Mở trường dạy chữ Hán -Du nhập dạo phật, đạo giáo, nho giáo và các phong tục Hán. * Nhân dân ta vẫn giữ được phong tục tập quán và nếp sống riêng của mình.

Tiết 23: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÍ NAM ĐẾ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI)
3/Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở thế kỈ I đến thế kỉ VI:

4/ Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Nhà Ngô cai trị nước ta

Căn cứ ở núi Nưa

Thanh niên gia nhập nghĩa quân

Tiết 23: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÍ NAM ĐẾ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI) 3/Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở thế kỈ I đến thế kỉ VI: 4/ Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu a/ Diễn biến:
- Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền ( Hậu Lộc-Thanh Hoá) do

Bà Triệu lãnh đạo đánh phá các thành ấp ở Cửu Chân và khắp Giao Châu.

Bà Triệu bao vây thành Cửu Chân

Tiết 22: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÍ NAM ĐẾ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI)
3/Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở thế kỈ I đến thế kỉ VI: 4/ Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu a/ Diễn biến:

Nhà Ngô cử tướng Lục Dận đem 6000 quân sang đàn áp.

Tiết 22: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÍ NAM ĐẾ( GIỮA THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI)
3/Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở thế kỈ I đến thế kỉ VI: 4/ Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu a/ Diễn biến: - Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền ( Hậu LộcThanh Hoá) do Bà Triệu lãnh đạo đánh phá các thành ấp ở Cửu Chân và khắp Giao Châu. Nhà Ngô cử tướng Lục Dận đem 6000 quân sang đàn áp. Bà Triệu hi sinh ở Núi Tùng( Thanh Hoá)

Tuy thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa Bà Triệu có ý nghĩa gì ?

b/ Ý nghĩa: -Ý chí quyết tâm giành độc lập
của nhân dân ta, tiêu biểu là Bà Triệu

Lăng Bà Triệu ở núi Tùng

CỦNG CỐ:
1/ Chọn câu đúng:
Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra vào năm nào: A. Năm 40 B. năm 248TCN C. năm 218 D. Năm 248 2/ Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

DẶN DÒ: Học BD cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, câu hỏi trắc nghiệm.