BAÛN PHAÂN COÂNG THÖØA TAÙC VIEÂN ÑOÏC SAÙCH

GIAÙO XÖÙ THUAÄN PHAÙT
VAÊN PHOØNG

Thaùnh leã 05g30 saùng Chuùa Nhaät & Leã Troïng
Ghi chuù :
(2015 – 2016)
In ñaäm : ngaøy ñoïc ñaàu tieân

HOÄI ÑOÀNG MUÏC VUÏ

℡ 3872.8070

Baøi ñoïc 2
Baøi
ñoïc
1

TEÂN THAÙNH
HOÏ vaø TEÂN
Ñòa chæ
Soá Ñieän thoaïi

1

OÂ. Giuse
(0902.533.117)
Buøi Quang Thaønh
35K Cö Xaù Ngaân Haøng, TTT

2

B. Maria
Nguyeãn Thò Tuyeát Lan
106 ñöôøng 47, TQ - 3775.0941

3

A. Antoân
(0908.558.561)
Phaïm Quang Huøng
14N Cö Xaù Ngaân Haøng, TTT

4

OÂ. Toâma
Nguyeãn Thaønh Myõ
52/9 LV Beàn, TK - 3872.7078

5

B. Maria
(0904.047.262)
Phaïm Thò Baïch Mai
94/12 Laâm Vaên Beàn, TTT

6

A. Vinhsôn (0918.306.153)
Leâ Quyù Quyønh
13B Cö Xaù Ngaân Haøng, TTT

I

II

III

IV

V

A. Giuse
Traàn Minh Hoaøng
50/7B TX Soaïn
TK - 0919.796.096

A. Giuse
Traàn Theá Huy
85 ñöôøng 47
TQ – 0979.775.770

B.Maria
Leâ Thò Kim Ngoïc
76/10 Laâm V Beàn
TTT- 0907.326.827

OÂ.Giacoâbeâ
Huyønh Vaên Phöôùc
30/7/19 Laâm V Beàn
TK – 0933.129.949

Baø Maria
Vuõ T. Thanh Thuûy
71/10 Laâm V Beàn
TTT- 01662141660

T6. Meï ThC 01.01.16

CN. 21 TN.B 23.8.15

Ñöùc MeïMC 04.10.15

T2. Caùc LH 02.11.15

T.Ba ÑMVN 08.12.15

CN. MMT. C 29.5.16

CN. 5 TN.C 07.02.16

CN.2 MC.C 21.02.16

Chieàu T5.TT 24.3.16

CN4.PSinh.C 17.4.16

CN.CTTÑVN 13.11.16

CN. 13 TN.C 26.6.16

CN. 19 TN.C 07.8.16

CN. 24 TN.C 11.9.16

CN.29 TN.C 16.10.16

CN. 3 MV.C 13.12.15

CN.Chuùa HL 03.01.16

CN. 22 TN.B 30.8.15

T2. CHTÑ 05.10.15

CN.32 TN.B 08.11.15

CN5.PSinh.C 24.4.16

T6. TTCGS.C 03.6.16

S1.Teát B.Thaân 08.2.16

CN.3 MC.C 28.02.16

Chieàu T6.TT 25.3.16

CN. Tr.Giaùo 23.10.16

CN.Kitoâ Vua 20.11.16

CN. 14 TN.C 03.7.16

CN. 20 TN.C 14.8.16

CN. 25 TN.C 18.9.16

CN.CTTÑVN 15.11.15

CN. 4 MV.C 20.12.15

CN. 18 TN.B 02.8.15

CN. 23 TN.B 06.9.15

CN.28 TN.B 11.10.15

CN. P.SINH 27.3.16

CN6.PSinh.C 01.5.16

CN.P.RÖÛA C 10.01.16

S2.Teát B.Thaân 09.2.16

CN.4 MC.C 06.3.16

CN. 26 TN.C 25.9.16

CN.31 TN.C 30.10.16

CN. 10 TN.C 05.6.16

CN. 15 TN.C 10.7.16

T2.Ñöùc MLT 15.8.16

CN. Tr.Giaùo 18.10.15

CN.Kitoâ Vua 22.11.15

Th.5 ÑeâmGS 24.12.15

CN. 19 TN.B 09.8.15

CN. 24 TN.B 13.9.15

CN.5 MC.C 13.3.16

CN2.PSinh.C 03.4.16

CN.TThieân.C 08.5.16

CN. 2 TN.C 17.01.16

S3.Teát B.Thaân 10.2.16

CN. 21 TN.C 21.8.16

Ñöùc Meï MC 02.10.16 CT.Nam Nöõ 01.11.16

CN. 11 TN.C 12.6.16

CN. 16 TN.C 17.7.16

CN. 25 TN.B 20.9.15

CN.30 TN.B 25.10.15

CN. 1 MV.C 29.11.15

Th.6 Ch.GS 25.12.15

T7.Ñöùc MLT 15.8.15

T5. LEÃ TRO 11.02.16

T7. Th.Giuse 19.3.16

T2. Leã T.TIN 04.4.16

CN. HieänX.C 15.5.16

CN. 3 TN.C 24.01.16

CN. 17 TN.C 24.7.16

CN. 22 TN.C 28.8.16

T4. CHTÑ 05.10.16

T4. Caùc LH 02.11.16

CN. 12 TN.C 19.6.16

CN. 20 TN.B 16.8.15

CN. 26 TN.B 27.9.15

CT.Nam Nöõ 01.11.15

CN. 2 MV.C 06.12.15

CN.ThGia.C 27.12.15

CN. 4 TN.C 31.01.16

CN.1 MC.C 14.02.16

CN. LEÃ LAÙ 20.3.16

CN3.PSinh.C 10.4.16

CN.3NGOÂI.C 22.5.16

T6. SN.GBt 24.6.16

CN. 18 TN.C 31.7.16

CN. 23 TN.C 04.9.16

CN.28 TN.C 09.10.16

CN.32 TN.C 06.11.16