P. 1
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phấn CMC

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phấn CMC

Views: 35,593|Likes:
Được xuất bản bởiLuan van
http://thuvienluanvan.com - Thư viện luận văn Việt Nam
http://timluanvan.com - Cổng thông tin tìm kiếm luận văn
http://choluanvan.com - Chợ luận văn, khóa luận, báo cáo
http://luanvanviet.com - Luận văn Việt Nam - Thế giới
http://luanvan.info - Luận văn mẫu, mẫu luận văn.
http://luanvannet.com - Luận văn net, luận văn online
http://tailuanvan.com - Tải luận văn, mẫu luận văn
http://caohocvietnam.com - Cộng đồng cao học Việt Nam
http://thuvienluanvan.com - Thư viện luận văn Việt Nam
http://timluanvan.com - Cổng thông tin tìm kiếm luận văn
http://choluanvan.com - Chợ luận văn, khóa luận, báo cáo
http://luanvanviet.com - Luận văn Việt Nam - Thế giới
http://luanvan.info - Luận văn mẫu, mẫu luận văn.
http://luanvannet.com - Luận văn net, luận văn online
http://tailuanvan.com - Tải luận văn, mẫu luận văn
http://caohocvietnam.com - Cộng đồng cao học Việt Nam

More info:

Published by: Luan van on Mar 03, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Thuvienluanvan.

com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiu luận tham kh!o
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết
quả kinh doanh tại công ty cổ phấn CC
! "# đ$ tài% &H'(()
Hệ th#ng *+b"it+ % &hông tin ,i-n hệ . /an bi-n t0p%
1 http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
http"##timluanvan.com !i"n th#ai h$ tr%: 0&3.99.11.302 '(r. (inh)
http"##luanvanviet.com *mail: +imluanvan,-mail.com - +huvienluanvan,-mail.com
http://choluanvan.com +h./n- m0i 1i"t 2o.3 4t5 6 7e89ite: http://tmv.vn
Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiu luận tham kh!o
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục sơ đồ bảng biểu
Lời mở đầu.......................................................................................5
Chương 1
Tng !uan v" c#ng t$ C %hần C&C
1'1 ()c điểm h*+t đ,ng sản -u.t /inh 0*anh c1a C#ng t$ C 2hần C&C'''7
1.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần CMC….
1.1.! "#c $iể% tổ ch&c '( %áy qu)n *+ h,-t $(ng .inh /,anh và ph0n c1p
quan *+ tài ch2nh……………………………………………………………..13
1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần CMC……..14
1.!.1 "#c $iể% *a, $(ng .5 t,án và tổ ch&c '( %áy .5 t,án..........................14
1.!.!. "#c $iể% v6n /7ng ch5 $( .5 t,án8 h9 th:ng .5 t,án………………...1;
1.!.< Ch2nh sách .5 t,án áp /7ng t-i công ty..................................................!3
Chương 3
Th4c t5+ng c#ng t6c /ế t*6n b6n h7ng v7 -6c đ8nh /ết !uả /inh 0*anh t+i
c#ng t$ C %hần C&C'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''25
2.1 Đặc điểm của thành h!m" hoạt đ#ng ti$% th& thành h!m 'à (ác đ)nh
kết *%+ kinh ,oanh tại công ty cổ hần CMC...................................!=
!.1.1 "#c $iể%8 ph0n *,-i thành ph>% và công tác qu)n *+ thành ph>% .......!=
!.1.! "#c $iể% h,-t $(ng ti?u th7 thành ph>% và @ác $ịnh .5t qu) .inh /,anh
t-i công ty cổ phần CMC.................................................................................!
2.2 -#i ,%ng công tác kế toán ti$% th& thành h!m tại công ty cổ hần
CMC………………………………………………………………………...<3
!.!.1 A5 t,án /,anh thu ti?u th7.....................................................................<3
!.!.! A5 t,án các .h,)n ph)i thu .hách hàng................................................<B
!.!.< A5 t,án giá v:n hàng 'án......................................................................C!
!.!.C A5 t,án thu5 giá trị gia tDng...................................................................CC
2.. /ế toán (ác đ)nh kết *%+ kinh ,oanh tại Công ty cổ hần CMC.......CB
Hệ th#ng *+b"it+ % &hông tin ,i-n hệ . /an bi-n t0p%
1 http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
http"##timluanvan.com !i"n th#ai h$ tr%: 0&3.99.11.302 '(r. (inh)
http"##luanvanviet.com *mail: +imluanvan,-mail.com - +huvienluanvan,-mail.com
http://choluanvan.com +h./n- m0i 1i"t 2o.3 4t5 6 7e89ite: http://tmv.vn
Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiu luận tham kh!o
!.<.1 A5 t,án Chi ph2 'án hàng......................................................................CB
!.<.! A5 t,án chi ph2 qu)n *+ /,anh nghi9p..................................................=3
!.<.< A5 t,án chi ph2 tài ch2nh và /,anh thu tài ch2nh....................................=!
!.<.C A5 t,án @ác $ịnh .5t qu) .inh /,anh.....................................................=!
Chương 9
:*7n thi;n c#ng t6c /ế t*6n ti<u thụ v7 -6c đ8nh /ết !uả /inh 0*anh t+i C#ng
t$ c %hần C&C:……………………………………………………………=>
..1 -h0n (1t ch%ng '2 kế toán ti$% th& thành h!m 'à (ác đ)nh kết *%+
kinh ,oanh tại Công ty cổ hần CMC.........................................................=
<.1.1 EhFng Gu $iể%.......................................................................................=
<.1.! EhFng nhGHc $iể%.................................................................................=;
..2 M#t 34 5 kiến đ2 (%6t nh7m hoàn thi8n công tác kế toán ti$% th& 'à (ác
đ)nh kết *%+ kinh ,oanh tại công ty cổ hần CMC9999999:2
<.!.1 IJ cần thi5t ph)i h,àn thi9n công tác .5 t,án ti?u th7 thành ph>% và @ác
$ịnh .5t qu) .inh /,anh .................................................................................4!
<.!.! KhGLng hGMng h,àn thi9n......................................................................4!
<.!.< Ni)i pháp h,àn thi9n ..............................................................................4<
?ết Lu@n'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''A=
Hệ th#ng *+b"it+ % &hông tin ,i-n hệ . /an bi-n t0p%
1 http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
http"##timluanvan.com !i"n th#ai h$ tr%: 0&3.99.11.302 '(r. (inh)
http"##luanvanviet.com *mail: +imluanvan,-mail.com - +huvienluanvan,-mail.com
http://choluanvan.com +h./n- m0i 1i"t 2o.3 4t5 6 7e89ite: http://tmv.vn
Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiu luận tham kh!o
;<-= M>C ?@-A ?BCD" EF ĐG
BTT T<n biểu T5ang
1 1.1 M(t s: chO ti?u vP tình hình h,-t $(ng 13
! !.1 M(t s: s)n ph>% của Công ty !
C !.! MQu h,á $Ln NRNR <C
= !.< MQu sổ nh6t .+ 'án hàng <=
4 !.C MQu sổ cái RA =11! <4
!.= MQu sổ chi ti5t RA =11! <
B !.4 Iổ chi ti5t RA 1<1 <;SC3
; !. Iổ cái RA 1<1 C1
13 !.B Iổ Cái RA 4<! C<
11 !.; T)ng .? h,á $Ln hàng h,á /ịch v7 'án ra C4
1! !.13 T)ng .? h,á $Ln hàng h,á /ịch v7 %ua và, C
1< !.11 Iổ cái RA 4C1 C;
1C !.1! Iổ cái RA 4C! =1
1= !.1< Iổ cái RA 4<= =!
14 !.1C Iổ cái RA ;11 =C
1 !.1= Tá, cá, .5t qu) .inh /,anh ==
1B !.14 Eh6t .+ chung =4
BTT T<n sơ đồ t5ang
1 1.1 IL $U tổ ch&c '( %áy qu)n *+ 11
! 1.! Vuy trình công ngh9 s)n @u1t 1=
< 1.< IL $U '( %áy .5 t,án 1
C 1.C IL $U ghi sổ .5 t,án thW, hình th&c nh6t .+ chung 1;
= 1.= IL $U ghi sổ thW, phGLng pháp th X s,ng s,ng !1
4 1.4 Vuy trình ghi sổ tr?n %áy t2nh !<
!.1 Vuy trình *u0n chuyển ch&ng tY thW, phGLng th&c
thu tiPn ngay
<!
B !.! Vuy trình *u0n chuyển ch&ng tY thW, phGLng th&c
tr) ch6%
<<
Hệ th#ng *+b"it+ % &hông tin ,i-n hệ . /an bi-n t0p%
1 http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
http"##timluanvan.com !i"n th#ai h$ tr%: 0&3.99.11.302 '(r. (inh)
http"##luanvanviet.com *mail: +imluanvan,-mail.com - +huvienluanvan,-mail.com
http://choluanvan.com +h./n- m0i 1i"t 2o.3 4t5 6 7e89ite: http://tmv.vn
Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiu luận tham kh!o
;<-= M>C HI JBKH HLH
1 EZL Eguy?n v6t *i9u
! CC[C Công c78 /7ng c7
< RIC" Rài s)n c: $ịnh
C NRNR Niá trị gia tDng
= AC A5t chuyển
4 KT Kh0n 'ổ
TR T\ trY
B KR Khi5u thu
; E]1 Eg0n hàng
13 CKT] Chi ph2 'án hàng
11 CKVL[E Chi ph2 qu)n *+ /,ang nghi9p
Hệ th#ng *+b"it+ % &hông tin ,i-n hệ . /an bi-n t0p%
1 http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
http"##timluanvan.com !i"n th#ai h$ tr%: 0&3.99.11.302 '(r. (inh)
http"##luanvanviet.com *mail: +imluanvan,-mail.com - +huvienluanvan,-mail.com
http://choluanvan.com +h./n- m0i 1i"t 2o.3 4t5 6 7e89ite: http://tmv.vn
Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiu luận tham kh!o
MNB MO ĐPD
Rr,ng nPn .inh t5 thị trG^ng c-nh tranh gay g_t nhG hi9n nay các /,anh
nghi9p %u:n tUn t-i và phát triển8 %u:n $&ng vFng tr?n thị trG^ng thì ph)i c`
nhFng chi5n *GHc .inh /,anh c7 thể8 ra ràng. C` nhFng 'i9n pháp t:i Gu $ể .inh
/,anh c` hi9u qu) và thu $GHc *Hi nhu6n ca, nh1t. Ah0u ti?u th7 *à quá trình
$Ga s)n ph>% cu:i c\ng của %ình $5n tay ngG^i ti?u /\ng8 và $GHc ngG^i ti?u
/\ng ch1p nh6n s)n ph>% của %ình *à sJ s:ng cbn $:i vMi nhFng /,anh nghi9p
s)n @u1t. "` ch2nh *à cL sc t-, ra *Hi nhu6n ch, /,anh nghi9p8 vì v6y $ể thJc
hi9n $GHc %7c ti?u này /,anh nghi9p ph)i ti5n hành $Ung '( các 'i9n pháp
qu)n *+ tr,ng $` công tác .5 t,án *à .hông thể thi5u $GHc $#c 'i9t *à công tác .5
t,án ti?u th7 và @ác $ịnh .5t qu) .inh /,anh.
Công tác .5 t,án ti?u th7 *à ph)n ánh ch2nh @ác8 .ịp th^i và $ầy $ủ nhFng thông
tin vP /,anh thu8 các .h,)n gi)% trY8 chi ph28 các .h,)n thJc hi9n nghda v7 vMi
nhà nGMc.... và @ác $ịnh .5t qu) cung c1p s: *i9u 'á, cá, các chO ti?u ph0n t2ch8
$ể tY $` tG v1n ch, 'an *enh $-, *Ja chfn $GHc phGLng án .inh /,anh hi9u qu)
nh1t.
gu1t phát tY nh6n th&c và tầ% quan trfng của công tác .5 t,án ti?u th7 và
@ác $ịnh .5t qu) .inh /,anh8 tY nhFng nghi?n c&u *+ *u6n .5t hHp tình hình thJc
tihn t-i công ty cổ phần CMC tr,ng th^i gian qua. "GHc sJ giip $j của phbng
.5 t,án c\ng các phbng 'an8 ph0n @Gcng ch&c nDng vMi sJ hGMng /Qn giip $j
t6n tình của thầy giá, T5ương Cnh DDng W% $e *Ja chfn $P tài k:*7n thi;n
c#ng t6c /ế t*6n b6n h7ng v7 -6c đ8nh /ết !uả /inh 0*anh t+i c#ng t$ c
2h.n C&C E
Eg,ài *^i %c $ầu và .5t *u6n chuy?n $P thJc t6p t:t nghi9p gU% c` < chGLng
nhG saul
Chương 1l Rổng quan vP công ty cổ phần CMC
Chương 3l RhJc tr-ng công tác .5 t,án 'án hàng và @ác $ịnh .5t qu) .inh
/,anh t-i Công ty cổ phần CMC
Hệ th#ng *+b"it+ % &hông tin ,i-n hệ . /an bi-n t0p%
1 http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
http"##timluanvan.com !i"n th#ai h$ tr%: 0&3.99.11.302 '(r. (inh)
http"##luanvanviet.com *mail: +imluanvan,-mail.com - +huvienluanvan,-mail.com
http://choluanvan.com +h./n- m0i 1i"t 2o.3 4t5 6 7e89ite: http://tmv.vn
Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiu luận tham kh!o
Chương 9l ],àn thi9n công tác .5 t,án 'án hàng và @ác $ịnh .5t qu) .inh
/,anh t-i Công ty cổ phần CMC
Hệ th#ng *+b"it+ % &hông tin ,i-n hệ . /an bi-n t0p%
1 http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
http"##timluanvan.com !i"n th#ai h$ tr%: 0&3.99.11.302 '(r. (inh)
http"##luanvanviet.com *mail: +imluanvan,-mail.com - +huvienluanvan,-mail.com
http://choluanvan.com +h./n- m0i 1i"t 2o.3 4t5 6 7e89ite: http://tmv.vn
Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiu luận tham kh!o
2$ c34ng bạn đang x+5 tại &huvi+n6uanvan7co5 đ38c t9:ch d;n t< tài 6iệu toàn
v=n7
:u; <=c -i> n?o c@ nhu cAu tham Bh>o to?n 8= t?i li"u c@ thC <Dt mua t?i li"u n?E tF th.
vi"n.
>ui 6?ng t9uy c0p @+b"it+ th3 viện đA biết th-5 chi tiết %
http%BBthuvi+n6uanvan7co5
Gin chHn th?nh c>m /n Iu; <=c -i> <J Iuan tHm <ến th. vi"n tron- thKi -ian vFa Iua.
&hông tin 6i-n hệ%
 Hot6in+% 093.658.3228 '(r. (inh) - 0979.170.170 '(r. HuE)
 2iện thoại% 0&3.9911.302
2ịa chC D5ai6 6i-n hệ%
 +imluanvan,-mail.com
 +huvienluanvan,-mail.com
 4uanvanviet,-mail.com
 2holuanvan,-mail.com
Hệ th#ng *+b"it+%
 http://thuvienluanvan.com
 http://timluanvan.com
 http://luanvanviet.com
 http://choluanvan.com
EEEEEE
Hệ th#ng *+b"it+ % &hông tin ,i-n hệ . /an bi-n t0p%
1 http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
http"##timluanvan.com !i"n th#ai h$ tr%: 0&3.99.11.302 '(r. (inh)
http"##luanvanviet.com *mail: +imluanvan,-mail.com - +huvienluanvan,-mail.com
http://choluanvan.com +h./n- m0i 1i"t 2o.3 4t5 6 7e89ite: http://tmv.vn

..........302 (Mr.. khóa luận.16 1.......1..2..........com Thương mại Việt Co...........20 Chương 2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần CMC.......2... Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán........com http://timluanvan.30 2.......3228 ......25 2......658....2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần CMC……..............................2..com http://choluanvan.............................................2.....1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần CMC…..3 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty......................................2...2 Kế toán các khoản phải thu khách hàng.............42 2.0979............................ báo cáo thực tập..30 2....... đồ án tốt nghiệp.. phân loại thành phẩm và công tác quản lý thành phẩm .4 Kế toán thuế giá trị gia tăng..............Thuvienluanvan.1 Đặc điểm lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán......2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh và phân cấp quan lý tài chính…………………………………………………………….......1.......3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần CMC........5 Chương 1 Tổng quan về công ty Cổ Phần CMC 1..........1 Đặc điểm của thành phẩm.....99..................25 2......com – Thư viện luận văn........7 1.................................170 Điện thọai hỗ trợ: 043......vn ...........11....com Thông tin Liên hệ .Thuvienluanvan@gmail..........................2 Nội dung công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần CMC………………………………………………………………………..2..com ...com http://luanvanviet..... hệ thống kế toán………………........48 Hệ thống Website : ● ● ● ● http://thuvienluanvan......1.2.... Ltd – Website: http://tmv...............Ban biên tập: Hotline trực tiếp: 093...............38 2...............44 2..........2..................3 Kế toán giá vốn hàng bán..............25 2...............27 2...................2 Đặc điểm hoạt động tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần CMC....16 1.......1 Đặc điểm......7 1....19 1........................ hoạt động tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần CMC. tiểu luận tham khảo Danh mục chữ viết tắt Danh mục sơ đồ bảng biểu Lời mở đầu.............. Minh) Email: Timluanvan@gmail................1..1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC...170..............1 Kế toán doanh thu tiêu thụ.10 1..................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->