P. 1
Trường THCS Ngô Quyền Ngày Soạn: 15-08-2009

Trường THCS Ngô Quyền Ngày Soạn: 15-08-2009

|Views: 4,706|Likes:
Được xuất bản bởitruongthimyhanh
hayy
hayy

More info:

Published by: truongthimyhanh on Mar 10, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7

Ngày soạn: 15-08-2009
Ngày giảng: 17-08-1009
TUẦN1:
TIẾT1: CỔNG TRƯỜNG MỞ RA.
( Lý Lan)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n &à $i'( )*+" ,-n$ "ả# ,$i.ng /i.ng0 )1p )2 "3a "$a
#1 )4i &5i "on "6i7
- T$8y )*+" ý ng$9a /5n /ao "3a n$à ,:*;ng )4i &< "(=" );i #>i "on ng*;i7
!. K" năng : ?@n /(yAn "6"$ )B" &à nC# n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a ,:(yAn7
#. Thái $%: Gi6o DE" ,-n$ y.( ,$*Fng "$a #10 ,$Gy "H &à Iạn I@7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Gi8y ,:ong0 #6y "$iJ(7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i / : KT &iA" "$(Ln IM &N7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: Pi ,:ong "$úng ,a "Qng )R ,:ải S(a ngày )G( ,i.n )i $B"7 T%y ,U# ,:ạng
"3a #>i ng*;i ,:ong ,$;i )i'# )V n$* ,$J nàoWX.n "ạn$ n$Yng ng*;i )i $B"0 ,U#
,:ạng "3a "6" I%" p$E $(yn$ :a saoW H# nay ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z n=i D(ng
,:(yAn7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: Đ&'( C)* )+'):
G,: N$C" /ại &^ &_n Iản n$%,
DEng7 GBi H- )B" &_n Iản0 ,-#
$i'( p$Gn "$ú ,$<"$7
CH
1
: T_n Iản "$ia /à# #8y
p$GnW Ry `6" )Mn$ &à n.( n=i
D(ng "$<n$ "3a ,ang p$GnW
HĐ.: P)/# +') !0# 12#7
CH
.
: T:ong p$Gn )G(0 ng*;i #1
ng$9 )Jn "on ,:ong ,$;i )i'#
nàoW
CH
3
: T$;i )i'# này g+i "ả# `ú"
g- ,:ong ,-n$ "ả# "3a $ai #1 "onW
CH
4
: N$Yng "$i ,iJ, nào Dibn ,ả
n>i &(i #ang0 $y &Bng "3a #1W
CH
5
: T$co c#0 &- sao ng*;i #1
,:dn ,:B" \$Hng ng3 )*+"W T:ong
).# \$Hng ng30 #1 )R /à# g- "$o
I. Đ&' ( C)* )+') :
2 03 4: e$ia 2 p$Gn7
f g$Gn 1: Ta )G( )Jn h ,$J gi5i #à #1 &aa
I*5" &àoh ( N>i /[ng y.( ,$*Fng "3a #1)
f g$Gn2: g$Gn "[n /ại7( eả# ng$9 "3a #1 &^
&ai ,:[ "3a i &à n$à ,:*;ng ,:ong gi6o DE"
,:j c#)
II. P)/# +') !0# 12#:
1: N67 89#: #:;<7 =>.
- k.# ,:*5" ngày "on &ào /5p l=,7
- mi $=p0 &(i s*5ng &à $y &Bng7
- lang &- "on )R /5n7
- y &Bng n$Yng )i^( ,4, )1p s2 )Jn &5i "on7
- T$*Fng y.( "on0 /(Hn ng$9 &^ "on7
- l=, /[ng &- "on 7
- L8y gi8" ngQ "3a "on /à# ni^# &(i "$o #17
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
"onW
CH
?
: n# "ả# n$%n ,-n$ #o( ,p
)*+" ,$' $iAn ,:ong )oạn ,:.n n$*
,$J nàoW
CH
@
: T:ong ).# \$Hng ng30 ,U#
,:< #1 n$5 /ai n$Yng \q niA# ,$;i
S(6 \$] /[ng #1 /ai h :ạo :r"0
IUng \$(Ung0 `ao `(yJnh Ry
n$%n `s, "6"$ Dtng ,a ,:ong /;i
&_n ,:.n &à n.( ,6" DEng "3a "6"$
Dtng ,a )VW
CH
A
: n# $-n$ D(ng &^ #=, ng*;i
#1 n$* ,$J nào S(a )oạn ,:<"$
,:.nW
CH
B
: T$co DZi p$Gn "(4i &à "$o
IiJ,0 ,:ong ).# \$Hng ng3 ng*;i
#1 )R ng$9 &^ )i^( g-W
CH
1C
: N n*5" ,a0 ngày \$ai
,:*;ng "V Dibn :a n$* /à ngày /b
"3a ,oàn `R $=i \$HngW
CH
11
: koạn "(4i "V `(8, $iAn "U(
,E" ngYh !ai #=, /y )i #=, Du#h
n# $i'( "U( ,E" ngY này "V ý
ng$9a g- \$i gCn &5i sr ng$iAp
GvW
CH
1.
: eU( nVi "3a #1h X*5" S(a
"6n$ "wngx#N :a7 h n# $i'( "U(
nVi )V n$* ,$ccs nàoW
CH
13
: koạn "(4i TX Dibn ,ả ,-n$
y.( &à /[ng ,in "3a ng*;i #17
y$co c#0 #1 Dàn$ ,-n$ y.(0 /[ng
,in "$o aiW
CH
14
: N$Yng \q niAn sU( sC" nào
,$]" D%y ,:ong c# \$i )B" TXW
GT: GBi ! )B" g$i n$57
 vtng ,a /6y /i.n ,iJp7
f G+i ,ả "ả# `ú" p$]" ,ạp ,:ong /[ng #1 &(i0
n$50 ,$*Fng7&77&77
-y.( ,$*Fng ng*;i ,$Un7
- y.( S(ý0 IiJ, Fn ,:*;ng $B"7
- !zn sàng $y sin$ "$o sr ,iJn I= "3a "on7
- Tin ,*Nng N ,*Fng /ai "on "6i7
.:C2= #:)D 'EF => !% :7GH IJ' KH#: #)L
K;<#:.
- Ngày $=i \$ai ,:*;ng7
- ản$ $*Nng "3a gi6o DE" )4i &5i ,:j c#7
- K$ai ,:*;ng /à ngày /b "3a ,oàn `R $=i7
- K$Hng )*+" sai /G# ,:ong gi6o DE" &- gi6o
DE" S(yA, )Mn$ ,*Fng /ai "3a #=, )8, n*5"7
- K${ng )Mn$ &ai ,:[ ,o /5n "3a n$à ,:*;ng )4i
&5i "on ng*;i7
- Tin ,*Nng N sr ng$iAp gi6o DE"
- K$<"$ /A "on )Jn ,:*;ng $B" ,%p7
vàn$ ,-n$ y.(0 /[ng ,in "$o "on0 n$à ,:*;ng &à
`R $=i7
O G)7 #)M: !g\T197
III. LNOP# QR:
&V. C9ng 3: TU# ,:ạng "3a ng*;i #1 &à )]a "on n$* ,$J nào ,:ong ngày \$ai ,:*;ng
)G( ,i.n "3a )]a "onW
: ;<n => T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài l1 ,Hi ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx

TIẾT 2: M U T VI
Ngày soạn: 227 87 200| ( },- #Hn- )H )F P- #i- `i )
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n &à $i'( )*+" ,-n$ "ả# ,$i.ng /i.ng0 )1p )2 "3a "$a
#1 )4i &5i "on "6i7
!. K" năng : ?@n /(yAn "6"$ )B" &à "ả# ,$E &_n Iản7
#. Thái $% : L(Hn ,Hn ,:Bng ,-n$ "ả# "3a "$a #1 )4i &5i "on "6i7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV : Gi8y ,:ong0 #6y "$iJ(7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
&. 'n $(nh t' hứ) 7e: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i / : KT &N soạn77
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T:ong "(=" );i "$úng ,a0 ng*;i #1 "V #=, &M ,:< &à ý ng$9a $J, s]" /5n
/ao0 ,$i.ng /i.ng &à "ao "ả7 N$*ng \$Hng p$ải \$i nào ,a "Qng ý ,$]" $J, )*+" )i@(
)V7 T%y &_n Iản l1 ,Hi n$Cn n$3 "$úng ,a )i^( g-W Hn nay0 ,a &ào ,-# $i'( )' nC#
:Z n=i D(ng0 ng$A ,$(%, "3a ,:(yAn7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: Gi5i ,$iA( ,6" giả- ,6"
p$L#
G,: gBi ! )B" "$ú ,$<"$ S
HĐ.: Đ&'( C)* )+'):
G,: kB" #=, )oạn0 gBi H- )B"
&_n Iản0 ,-# $i'( p$Gn "$ú ,$<"$7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#7
CH
1
: X]" ,$* /à ,U# ,:ạng "3a
ng*;i "$a7 TU# ,:ạng ,:ong I]"
,$* )*+" "$ia /à# #8y p$GnWRy
`6" )Mn$ &à n.( n=i D(ng "$<n$
"3a ,ang p$GnW
HĐ3: P)/# +') !0# 12#7
CH
.
: -n$ ản$ ng*;i #1 "3a nn-
:i- "H $iAn /.n S(a "6" "$i ,iJ,
nàoW
CH
3
: n# "ả# n$%n p$L# "$8,
"ao S(ý nào "3a #1 S(a "6" "$i
,iJ, )VW
CH
4
: eả# `ú" "3a ng*;i "$a n$*
I. G7M7 )7PN ')N#::
1. G' :72( G' R)Y=:
( !g\T11)
.. Đ&' ( C)* )+'):
2. 03 4 : e$ia ~ p$Gn7
f g$Gn 1: Ta )G( h s2 /à ngày "on #8, #1h
( $-n$ ản$ ng*;i #1)
f g$Gn2: TiJp ,$co h ,-n$ y.(,$*Fng )Vh
( n$Yng /;i n$Cn n$3 Dàn$ "$o "on)
f g$Gn~: e[n /ại7 ( ,$6i )B D], \$o6, "3a "$a
,:*5" />i /G# "3a "on)
II. P)/# +') !0# 12# :
1: HW#) 2#) #:;<7 =>.
- vàn$ $J, ,-n$ ,$*Fng "$o "on7
- •(.n #-n$ &- "on7
f J, s]" )a( /[ng ,:*5" sr ,$iJ( /b )= "3a
)]a "on $*7
- J, #r" y.( S(ý0 ,$*Fng "ả# #1 "3a nn- :i-
"H7
f e$a )R ,$8, &Bng &- "on $*0 p$ản /ại ,-n$ y.(
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
,$J nào \$i nn-:i-"H p$ạ# />i &5i
#1W
CH
5
: T- sao ng*;i "$a "ả# ,$8y
sr $>n /6o "3a "on n$* #=, n$6,
Dao )U# &ào ,i# I4 &%yW
CH
?
: •(an s6, )oạn 2 &à "$o
IiJ,W kU( /à n$Yng /;i \$(y.n
sU( sC" "3a ng*;i "$a )4i &5i "on
#-n$W N$%n `s, "3a c# &^ /;i
\$(y.n )VW
CH
@
: n# $i'( g- &^ ,-# "ả#
,$i.ng /i.ng ,:ong /;i n$Cn n$3 h
eon $Ry n$5x7,$i.ng /i.ng $Fn
"ảh
CH
A
n# $i'( g- &^ ng*;i "$a ,a
n$Yng /;i \$(y.n )VW
CH
B
: T$6i )= "3a ng*;i "$a n$*
,$J nàoW ,:*5" />i /G# "3a "on
S(a n$Yng /;i /2 ,:.nW
CH
1C
: e6"$ ,$' $iAn &_n Iản này
"V g- )=" )6oW N.( ,6" DEng "6"$
,$' $iAn )VW
GT: GBi ! )B" g$i n$57
k€: L(yAn ,%p7
k5: kB" ,$.#7
,$*Fng "3a "$a #17
.:N)Z#: 8<7 #)[# #)E 'EF #:;<7 ')F.
- N$Yng )]a "on $* \$Hng ,$' `]ng )6ng &5i
$-n$ ản$ DM( Dàng $i^n $%( "3a #17
- e$a #(4n "ản$ ,•n$ n$Yng )]a "on I=i Iạ"
&5i "$a #17
- T-n$ "ả# ,V, )1p )6ng ,Hn ,$; /à \<n$ ,:Bng
"$a #17
- Là ng*;i &H "tng y.( S(ý ,-n$ "ả# gia )-n$7
3: T)G7 $\ 'EF #:;<7 ')F K;M' 867 8]= 'EF
'H#:
- Taa D], \$o6, n$* :a /An$0 &aa #^# #ại
n$* \$(y.n n$37
- Ng*;i "$a #(4n "on ,$àn$ ,$%,7
- Là ng*;i y.( ,$*Fng "on &à /à ng*;i y.( sr
,$r" ,J0 "_# g$s, sr I=i Iạ"7
- vtng $-n$ ,$]" &iJ, ,$* )' ng*;i &iJ, Iày ,‚
,:r" ,iJp "ả# `ú"0 ,$6i )= #=, "6"$ "$Un
,$àn$7
O G)7 #)M : !g\T197
III. LNOP# QR :
I,. Đ&' )^=7
&V . : C9ng 3 : T$co c#0 )i^( g- \$iJn nn-:i-"H `ú" )=ng &H "tng \$i )=" ,$* I4W
: ;<n =>: ?T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài e(=" "$ia ,ay "3a n$Yng "on Iúp I. ,iJ, sa(
$B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT ~: T _ GH `P
Ngày soạn: 227 87 200|
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# ) *+" "8( ,ạo " 3a $ai /oại ,a g$sp7Ta g$sp "$<n$ p$E &à
,a g$sp )zng /%p7
!. K" năng: i.( )*+" ng$9a &à IiJ, "6"$ sp DEng "6" /oại ,a g$sp7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )úng ,a g$sp ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: 1 s4 ,a g$sp77
!. HS: Gi8y ,:ong0 Iú, Dạ7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
&. 'n $(nh t' hứ) 7e: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: Ta g$sp /à g-W ,a g$sp "V ng$9a n$* ,$J nào so &5i ng$9a "3a #>i
,iJngW eV Iao n$i.( /oại ,a g$spW e6"$ ,ao ng$9a "3a #>i /oại n$* ,$J nàoW H# nay0
,a &ào ,-# $i'( )' nC# :Z )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: T-# $i'( "6" /oại ,a g$spW
GT: GBi ! )B" Iài ,%p7
e
1
: Ta Ià ngoại0 ,$F# p$]"
,iJng nào /à ,iJng "$<n$0 ,iJng nào
/à ,iJng p$EW
e
2
: e6" ,a g$sp S(Gn 6o0 ,:G#
I>ng "V p$Un :a ,iJng "$<n$0 ,iJng
p$E \$HngW &- saoW
GT: GBi ! )B" g$i n$57
k2: T-# $i'( ng$9a "3a ,a
g$spW
e
1
: !o s6n$ ng$9a "3a ,a Ià &5i
ng$9a "3a ,a Ià ngoại ng$9a "3a
,a nào :=ng $FnW
e
2
: Ng$9a "3a ,a S(Gn 6o so &5i
ng$9a "3a #>i ,iJng "V g- \$6"
n$a(W
! ,:ả /;i0 GT n$%n `s, Iw s(ng7
GT: Goi ! )B" p$Gn g$i n$57
I. CG' 8Ha7 b :)cR:
1. BL7 /R:
a7 Ià ngoại: Ià- ,iJng "$<n$
ngoại- ,iJng p$E7
- ,$F# p$]": ,$F#- ,iJng "$<n$
p$]" -,iJng p$E7
I7 •(Gn 6o0 ,:G# Iwng \$Hng p$Un :a ,iJng
"$<n$0 ,iJng p$E7
e6" ,iJng I-n$ )zng &^ #u, ngY p$6p7
.. G)7 #)M: ( !g\T1€)
II. N:)DF 'EF b :)cR:
1.BL7 QR1:
a7 Ng$9a "3a ,a Ià ngoại $1p $Fn ng$9a "3a ,a
Ià7
- Ng$9a "3a ,a ,$F# p$]" $1p $Fn ,$F#7
I7 •(Gn 6o: •(Gn 6o nVi "$(ng7
- T:G# Iwng: (U# ,$an$) /ú" ,:G# /(" Iwng
ng$c :8, .# ,ai7
.. G)7 #)M: ( !g\T1€)
III. LNOP# QR:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
k~: L(yAn ,%p:
Xài ,%p1: ! "$ia n$V# ,$ảo /(%n
&à )ại DiAn n$V# ,:-n$ Iày7
GT: N$%n `s,0 Iw s(ng
Xài ,%p2: GT $*5ng Don ! ,$r"
$iAn7
Xài ,%p€: Tại sao "V ,$' nVi 1
"(4n s6"$ n$*ng \$Hng ,$' nVi 1
"(4n s6"$ &NW
Xài ,%p5: GT $*5ng Don ! ,$r"
$iAn Iài ,%p này7
1. BL7 QR 1:
- Ta g$sp "$<n$ p$E: ian$ ngC,0 n$à #ay0 n$à
_n0 "*;i nE7
- Ta g$sp )zng /%p: !(y ng$90 /U( );i0 "$ài
/*5i0 "Uy "‚0 L# *5,0 )G( )(Hi7
.. BL7 /R.: Xú, Ii0 ,$*5" \j0 #*a :ào0 /à# Iài
,%p0 _n "F#0 ,:Cng Iạ"$7
3. BL7 /R4: - K$Hng nVi )*+" #=, "(4n s6"$
&N &- )Uy /à ,a g$sp )zng /%p7
4. BL7 QR5:
a7 \$Hng
I7 kúng &- 6o Dài /à 6o #ay #à $ai &ạ, )^( Dài
S(6 )G( g4i7
"7 K$Hng &- )Uy /à /oại "6 S(ý7
&V . : C9ng 3 : eV #8y /oại ,a g$spW Ng$9a "3a #>i /oại n$* ,$J nào so &5i ng$9a
"3a ,ang ,iJngW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại0 soạn Iài ,a /6y ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx77
Ngày soạn: 19-08-2009
Ngày Dạy: 22-08-2009
TIẾT 4: LIÊN dẾT TReNG ,fN BgN
7
A. MỤC TIÊU:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. Kiến thứ: Giúp ! IiJ, )*+"0 #(4n )ạ, )*+" #E" )<"$ giao ,iJp ,$- &_n Iản p$ải
"V ,<n$ /i.n \J,7 !r /i.n \J, 8y "Gn ,$' $iAn "ả $ai #u, $-n$ ,$]" ngHn ngY &à n=i D(ng
ý ng$9a7
!. K" năng : T%n DEng n$Yng \iJn ,$]" )R $B" )' I*5" )G( `Uy Drng )*+" ngYng &_n
Iản "V ,<n$ /i.n \J,7
#. Thái $%: eV ý ,$]" n$%n :a ,6" DEng /i.n \J, ,:ong &_n Iản7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: 1 s4 )oạn &_n7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T_n Iản /à g-W T_n Iản "V n$Yng )u" )i'# nàoW l(4n #=, &_n Iản
#ạ"$ /ạ" ,:N n.n Db $i'( ,a p$ải /à# g-W e6"$ /à# )V n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a &ào
,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: T-# $i'( &^ /i.n \J, &à
p$*Fng ,iAn /i.n \J, ,:ong &_n
IảnW
e
1
: T$co c#0 nJ( I4 nn-:i-"H
"$• &iJ, #8y "U( )V ,$- nn-:i-"H
"V ,$' $i'( )i^( I4 #(4n nVi
"$*aW NJ( "$*a $i'( ,$- &- /< Do
g-W
e
2
: l(4n )oạn &_n $i'( )*+"
,$- nV "Gn "V ,<n$ "$8, g-W
T-# $i'( p$*Fng ,iAn /i.n \J,
,:ong &_n IảnW
e
~
: koạn &_n ,:.n ,$iJ( ý g- #à
nV ,:N n.n \$V $i'(W
e

: Ry "$• :a sr ,$iJ( /i.n \J,
"3a "6" )oạn &_n sa(W Ry "$Ya
/ại "$o )oạn &_n "V ng$9aW
k2: L(yAn ,%p:
Xài ,%p1: ! "$ia n$V# ,$ảo
/(%n &à )ại DiAn n$V# ,:-n$ Iày7
GT: N$%n `s,0 Iw s(ng
Xài ,%p20~: GT "$ia ! ,$co €
n$V#/à# Iài ,%p này7
! T$ảo /(%n0 )ại DiAn n$V#
,:-n$ Iày7
GT: N$%n `s, )6n$ gi6&à Iw
I. L7^# Th !L R);i#: 7P# 87^# Th KH#: !0#
12#:
1. T+#) 87^# Th 'EF !0# 12#:
a7 nn-:i-"H "$*a $i'( )i^( I4 #(4n nVi7
I7 GiYa "6" "U( "$*a "V sr /i.n \J,7
"7 TiJ, )úng ngY p$6p0 n=i D(ng :Z :àng &à "V
sr /i.n \J, giYa "6" "U(7
.. P);i#: 7P# 87^# Th KH#: !0# 12#:
a7 Li.n \J, ,:*5" $J, /à sr /i.n \J, &^ n=i D(ng0
ý ng$9a7
I7 e[n IUy gi;0 )]a ,:j ,$ay ƒ "on0 /i.n \J, &^
p$*Fng DiAn $-n$ ,$]" ngHn ngY7
S G)7 #)M: ( !g\,18)
II. 8NOP# QR
1.BL7 QR1:
(1)- (€)- (2)-(5)-(~)
.. BL7 QR.:
e6" "U( &_n )V \$Hng nVi &^ "tng #=, n=i
D(ng7
3.BL7 QR3: Xà0 Ià0 "$6(0Ià0Ià0"$6(0,$J /à7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
s(ng7
k~: L(yAn ,%p7
III. Đ&' )^=:
&V . : C9ng 3: k' &_n Iản"V ,<n$ /i.n \J,0 ng*;i &iJ, "Gn p$ải /à# g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại0 soạn Iài X4 "E" ,:ong &_n Iản ,iJ,
sa( $B"7
Ngày soạn: 2€-08-2009
Ngày Dạy: 25-08-2009
TUẦN .:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 5: CUjC CHIA TAk ClA NHmNG CeN BnP

(K$6n$ oài)
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! ,$8y )*+" n$Yng ,-n$ "ả# "$Un ,$àn$0 sU( nung "3a $ai an$
c# ,:ong ,:(yAn7 eả# n$%n )*+" n>i )a( )5n `V, `a "3a n$Yng Iạn n$‚ "${ng #ay
:Fi &ào $oàn "ản$ gia )-n$ I8, $ạn$7
!. K" năng : ?@n /(yAn "6"$ )B" &à "ả# ,$E &_n Iản #=, "6"$ "$3 )=ng7
#. Thái $% : eV ,$6i )= ,$Hng "ả# "$ia s2 &5i n$Yng Iạn0 n$Yng gia )-n$ n$* &%y7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV : kB" &_n Iản0 ,:an$
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &N soạn77
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $% : e(=" "$ia ,ay "3a n$Yng "on Iúp I. &iJ, &^ &8n )^ g-W e$úng ,a s(y
ng$9 n$* ,$J nào &^ &8n )^ )VW H# nay0 ,a &ào $B" &_n Iản ,:.n )' n$%n `s,0 )6n$
gi6 )úng )Cn $Fn7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: Gi5i ,$iA( ,6" giả- ,6"
p$L#
G,: gBi ! )B" "$ú ,$<"$ S
HĐ.: Đ&'( C)* )+'):
G,: kB" #=, )oạn0 gBi H- )B"
&_n Iản0 ,-# $i'( p$Gn "$ú ,$<"$7
CH
1
: T_n Iản "$ia ,$àn$ #8y
p$GnW Ry `6" )Mn$ &à n.( nBi
D(ng "$<n$ "3a ,ang p$GnW
HĐ3: P)/# +') !0# 12#7
CH
.
: Xúp I. "V ý ng$9a n$* ,$J
nào ,:ong "(=" s4ng "3a $ai an$
c#W
CH
3
: T- sao p$ải "$ia Iúp I. :aW
CH
4
: -n$ ản$ $ai an$ c# $iAn
/.n n$* ,$J nào \$i #1 :a /An$
"$ia )m "$FiWGT G+i Don ! ,-#
"6" "$i ,iJ, )V7
CH
5
: e6" "$i ,iJ, )V "$o ,a ,$8y
$ai an$ c# T$àn$ &à T$(„ )ang
,:ong ,U# ,:ạng n$* ,$J nàoW
I. G7M7 )7PN ')N#::
1. TG' :72( G' R)Y=:
( !g\T2|)
.. Đ&' ( C)* )+') :
2 03 4: e$ia ~ p$Gn7
f g$Gn 1: Ta )G( h $iJ( ,$ảo n$* &%yh
f g$Gn2: TiJp ,$co h,:t# /.n "ản$ &%,h
f g$Gn~: g$Gn "[n /ại
III. P)/# +') !0# 12# :
1: CN\' ')7F 1*R 1^:
- Là )m "$Fi ,$Un ,$iJ, gCn /i^n &5i ,(wi ,$F
"3a $ai an$ c#7
- X4 #1 "$ia ,ay0 $ai an$ c# p$ải `a n$a(7
- Xúp I. "Qng p$ải "$ia7
f X(mn \$w
f ka( `V,
f X8, /r"

GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
?
: e(=" "$ia Iúp I. Dibn :a
n$* ,$J nàoW
!: T-# $i'( &à ,:ả /;i7
CH
@
: T- sao T$(„ D%n DY :mi /ại
&(i &jW
CH
A:
T$co c#0 &- sao T$àn$ &à
T$(„ \$Hng ,$' #ang Iúp I.
"$ia :aW

K$Hng "$8p n$%n "$ia Iúp I. &à &(i &j \$i
Iúp I. )*+" N I.n n$a(7
- Xúp I. gCn &5i gia )-n$ s(# $Bp7
- Xúp I. /à $-n$ ản$ an$ c# :(=, ,$M,7
&V . : C9ng 3 : T:(yAn e(=" "$ia ,ay "3a n$Yng "on Iúp I. &iJ, &^ &8n )^ g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn ,iJp p$Gn "[n /ại ,iJ, sa( $B"7
Ngày soạn: 25-08-2009
Ngày Dạy: 2|-08-2009
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT ?: CUjC CHIA TAk ClA NHmNG CeN BnP
BÊ o7hRp
(K$6n$ oài)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: TiJp ,E" giúp ! ,$8y )*+" n$Yng ,-n$ "ả# "$Un ,$àn$0 sU( nung "3a
$ai an$ c# ,:ong ,:(yAn7 eả# n$%n )*+" n>i )a( )5n `V, `a "3a n$Yng Iạn n$‚ "${ng
#ay :Fi &ào $oàn "ản$ gia )-n$ I8, $ạn$7
!. K" năng: ?@n /(yAn "6"$ )B" &à "ả# ,$E &_n Iản #=, "6"$ "$3 )=ng7
#. Thái $% : eV ,$6i )= ,$Hng "ả# "$ia s2 &5i n$Yng Iạn0 n$Yng gia )-n$ n$* &%y7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: kB" &_n Iản0 ,:an$
!. HS : !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i / : Ry ,V# ,C, &_n Iản e(=" "$ia ,ay "3a n$Yng "on Iúp I.W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T5i n$an )^ /à "(=" "$ia ,ay "(a n$Yng "on Iúp I.0 T%y Iúp I. "V
"$ia ,ay \$HngW T- sao "$úng p$ải "$ia ,ayW k' nC# :Z n=i D(ng0 Dibn IiJn ,:(yAn0
$H# nay ,a &ào ,-# $i'( p$Gn "[n /ại "3a &_n Iản )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
T$r" $iAn N ,iJ, 5
HĐ3: P)/# +') !0# 12#7
e
1:
Tại sao \$i )Jn ,:*;ng0T$(„
/ại I%, /.n \$V" ,$ú, ,$<,W
CH
.
: e$i ,iJ, "H gi6o H# "$u, /8y
T$(„ nVi: heH IiJ, "$(yAn :mi0 "H
,$*Fng c# /C#… "6" Iạn "tng /5p
,$- sYng s; \$V" ,$ú, ,$<,h nV "V ý
ng$9a g-W
CH
3
: e$i ,iJ, "H gi6o ,6i #u, n*5"
#C, giàn giEa0 "[n IBn ,:j \$V"
#>i /ú" #=, ,o \$i IiJ, T$(„
\$Hng )*+" )i $B" "V ý ng$9a g-W
CH
4
: Tai sao \$i DC, c# :a \$‚i
,:*;ng T$àn$ /ại \in$ ngạ" ,$8y
#Bi ng*;ix/.n "ản$ &%,W
CH
5
: Taa /ú" )V )m )ạ" )R )*+"
I. G7M7 )7PN ')N#::
1. TG' :72( G' R)Y=:
.. Đ&' ( C)* )+') :
II. P)/# +') !0# 12# ::
1: CN\' ')7F 1*R 1^:
.: CN\' ')7F FO !M7 8MR )&':
- T:*;ng $B" /à nFi \$C" g$i n$Yng \• niA# )1p7
- T$(„ sCp p$ải "$ia `a #Ri #Ri &5i nFi này7
- T$(„ \$Hng "[n )*+" )i $B"7
f vibn ,ả ni^# )mng "ả# `V, ,$*Fng "3a ,$Gy
Iạn Dàn$ "$o T$(„
- vibn ,ả ,-n$ ,$Gy ,:[ 8# 6p ,:ong s6ng7
f vibn ,ả sr ngạ" n$i.n0 ,$*Fng `V, &à o6n g$s,
"ản$ gia )-n$ "$ia /-a7
f T$àn$ "ả# n$%n )*+" sr I8, $ạn$ "3a $ai an$
c#7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
"$8, /.n `c ,ải "$(Ln IM "$o sr :a
)i0 $-n$ ản$ T$(„ $iAn /.n S(a
n$Yng "$i ,iJ, nàoW
!: T-# "6" "$i ,iJ, ,:.n7
CH
?
: n# $i'( g- &^ T$(„ ,a
n$Yng "$i ,iJ, )VW7
CH
@
: T_n Iản &iJ, &^ "(=" "$ia
,ay \$Hng )6ng "V )R ,o6, /.n #=,
,$Hng )iAp g- &^ S(y^n ,:j c#W
CH
A:
•(a &_n Iản ,:.n0 c# $Ry
n.( #=, s4 ns, ng$A ,$(%, sp DEng
,:ong IàiW
3: CN\' ')7F FO 'EF )F7 F#) q=:
- TU# $mn ,:ong s6ng0 n$ạy "ả#7
- T$C# ,$iJ, ng$9a ,-n$ &5i an$ ,:ai7
- e$M( n>i )a( \$Hng )6ng "V7
kUy /à "(=" "$ia ,ay \$Hng I-n$ ,$*;ng7
4. Tr#: Th:
- T_n Iản &iJ, &^ "(=" "$ia ,ay \$Hng )6ng "V7
- K$Hng ,$' )Ly ,:j c# &ào ,-n$ "ản$ I8, $ạn$7
- Ng*;i /5n &à `R $=i $Ry "$_# /o &à Iảo &A
$ạn$ p$ú" "3a ,:j c#7
f e6"$ \' "$(yAn ngHi ,$] n$8, ,$co ,:-n$ ,r
,$;i gian7
O G)7 #)M : (!g\T27)
III. Đ&' )^= :
&V . : C9ng 3: T:(yAn e(=" "$ia ,ay "3a n$Yng "on Iúp I. &iJ, &^ &8n )^ g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn ,iJp p$Gn "[n /ại ,iJ, sa( $B"7
Ngày soạn: 25-08-2009
Ngày Dạy: 2|-08-2009
TIẾT @:
X† e‡e T?ˆNG T‰N XŠN
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ : Giúp ! $i'( :Z ,G# S(an ,:Bng "3a I4 "E" ,:ong &_n Iản0 "V ý ,$]"
`Uy Drng I4 "E" \$i ,ạo /%p &_n Iản7
!. K" năng: iUy Drng )*+" I4 "E" gm# Ia p$Gn7
#. Thái $%: eV ý ,$]" `Uy Drng I4 "E" ,:*5" \$i `Uy Drng &_n Iản7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T_n Iản7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $% : T$Hng ,$*;ng #=, &_n Iản "V #8y p$GnW e$]" n_ng "$<n$ 3a #>i
p$Gn /à g-W H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài X4 "E" ,:ong &_n Iản )' IiJ, :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: T-# $i'( I4 "E" &à n$Yng
y.( "G( "3a nV ,:ong &_n Iản W
CH
1
: K$i &iJ, #=, /6 )Fn0 n$Yng
n=i D(ng ,:ong )Fn "Gn )*+" sCp
`Jp ,$co #=, ,:-n$ ,r \$HngW
CH
.
: X4 "E" /à g-W
CH
3
: T- sao \$i `Uy Drng &_n
Iản "Gn p$ải S(an ,U# ,5i I4
"E"W
CH
4
: eU( "$(yAn ,:.n )R "V I4
"E" "$*aW T- saoW
GT: Goi ! )B" "U( "$(yAn 2
CH
5
: ea"$ \' ,:cn I8, $+p /ý N
"$> nàoW
CH
?
: •(a p$Gn ,:.n0 c# $Ry n.(
y.( "G( &^ I4 "E" ,:ong &_n IảnW
CH
@
: X4 "E" "V #8y p$GnW Ry
n.( n$iA# &E "3a ,ang p$Gn
,:ong &_n IảnW
GT n.( "U( $‚i p$Gn I &à gBi !
)B" g$i n$57
HĐ.: LNOP# QR:
Xài ,%p2: GT $*5ng Don ! /à#
XT này7
I. Bs 'J' !L #)Z#: O^N ']N !% 1s 'J' KH#:
!0# 12#:
1. Bs 'J' 'EF !0# 12#:
-N=i D(ng ,:ong )Fn p$ải sCp `Jp #=, "6"$
,:-n$ ,r0 :àn$ #ạ"$ &à $+p /ý7
- !r sCp )u, n=i D(ng "6" p$Gn ,$co #=, ,:-n$
,r $+p /ý )*+" gBi /à I4 "E"7
- T- &_n Iản \$Hng )*+" &iJ, #=, "6"$ ,(‹ ,iAn
#à p$ải &iJ, n=, "6"$ :Z :àng7
.. N)Z#: O^N ']N !% 1s 'J' KH#: !0# 12#:
a7 e$*a "V I4 "E"7
!Cp `Jp /=n `=n "$*a :Z :àng ,ang p$Gn0 ,ang
)oạn7
I7 K$Hng "[n gUy "*;i &à ,ạo :a ý ng$9a p$.
p$6n nYa (I4 "E" \$Hng $+p /ý)
X4 "E" p$ải $+p /ý ,$- &_n Iản )ạ, )*+"
#E" )<"$ giao ,iJp "ao7
3. CG' R)]# 'EF 1s 'J':
-eV ~ p$Gn7
f lX: Gi5i ,$iA( "$(ng &^ n$Un &%, &à sr
&iA"7
f TX: K' /ại Dibn IiJn "3a sr &iA"7
f KX: K' \J, "E" "3a sr &iA"7
O G$i n$5: ( !g\T~0)
II. 8NOP# QR
1.BL7 QR.:
+p /ý n$*ng "V ,$' ,$co #=, I4 "E" \$6"7
&V . : C9ng 3: K$i ,ao /%p #=, &_n Iản0 ,a "Gn "_n "] &ào )i^( g-W T- saoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại0 soạn Iài lạ"$ /ạ" ,:ong &_n Iản
,iJ, sa( $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 28-08-2009
Ngày Dạy: 29-08-2009
TIẾT A:
lŒe LŒe T?ˆNG T‰N XŠN
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! "V n$Yng $i'( IiJ, I*5" )G( &^ #ạ"$ /ạ" ,:ong &_n Iản &à sr
"Gn ,$iJ, /à# "$o &_n Iản \$Hng )], )oạn7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
!. K" năng: ?cn /(yAn "6"$ ,ạo /%p &_n Iản "$o #ạ"$ /ạ"7
#. Thái $% : L(Hn "$ú ý )Jn sr #ạ"$ /ạ" ,:ong \$i ,ạo /%p &_n Iản7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: l6y "$iJ(7
!. HS : !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ :
&&. Ki*+ tr, -.i / : T- sao sa( \$i ,ạo /%p &_n Iản ,a "Gn p$ải "V I4 "E"W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%) NVi )Jn I4 "E" /à nVi )Jn sr sCp )u,0 p$Un "$ia7e[n )' "$o &_n Iản Db
$i'( "V ,<n$ #ạ"$ /ạ" ,a p$ải /à# g-W y.( "G( "3a #ạ"$ /ạ" ,:ong &_n Iản n$* ,$J
nàoWe6" )i^( \iAn nào )' nV "V ,<n$ #ạ"$ /ạ"W H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' IiJ,
)*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: T-# $i'( T^ #ạ"$ /ạ" &à
y.( "G( "3a #ạ"$ /ạ" ,:ong &_n
Iản W
CH
1
: vra &ào n$Yng $i'( IiJ,
,:.n0 `6" )Mn$ #ạ"$ /ạ" ,:ong &_n
Iản "V n$Yng ,<n$ "$8, g- ,:ong
"6" ,<n$ "$8, )R n.(W
GT: N.( "U( $‚i 1 ! ,:ả /;i7
S T-# $i'( "6" )i^( \iAn )' #=,
&_n Iản "V ,<n$ #ạ"$ /ạ"W
G,: GBi ! )B" "U(a &à n.( "U(
$‚i "$o ! ,:ả /;i7
CH
4
: e6" ,a ngY ,:.n "V p$ải /à
"$3 )^ /i.n \J, "6" sr &iA" n.(
,:.n ,$àn$ #=, ,$' ,$4ng n$8,
\$HngW
GT: N.( "U( $‚i &à y.( "G( "3a
p$Gn ' )' ! ,:ả /;iW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR:
G,: tặ# I9 H- !% #)L 8L= 1L7
QR 1 F.
e$o ! ,$ảo /(%n /à# Xài ,%p I
1
0
I
2
,:ong !g\7
GT : GBi ! ,:ả /;i GT n$%n `s,0
Iw s(ng7
I. Ma') 8a' !L #)Z#: O^N ']N !% =a') 8a'
KH#: !0# 12#:
1. Ma') 8a' KH#: !0# 12#:
a7 T:Hi "$ảy ,$àn$ D[ng0 ,$àn$ #ạ"$7
- T(Gn ,r )i S(a \$Cp "6" p$Gn0 "6" )oạn7
- T$Hng s(4,0 /i.n ,E"0 \$Hng )], )oạn7
I7 kúng &- "6" p$Gn "6" "U( )^( nVi &^ #=, )^
,ài7
.. CG' $7%N T7P# $X =\ !0# 12# 'u +#)
=a') 8a':
a7 N=i D(ng `oay S(an$ sr "$ia ,ay "3a $ai
an$ c# T$àn$ &à T$(„7
- T8, "ả "6" sr &iA" )^( /i.n S(an )Jn sr "$ia
,ay7
I7 e6" ,a ngY )*+" /up /ại /à "$3 )^ /i.n \J,
"6" sr &iA" ,:.n ,$àn$ #=, ,$' ,$4ng n$8,7
- lạ"$ /ạ" &à /i.n \J, "V sr ,$4ng n$8, &5i
n$a(7
"7 e6" )oạn 8y )*+" n4i &5i n$a( ,$co #4i
S(an $A ,$;i gian0 \$Hng gian0 ,U# /ý &à ý
ng$9a7
- !r /i.n $A 8y $+p /ý0 ,r n$i.n7
O G$i n$5: ( !g\T~2)
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR1: 1
1
: (MB: 2 "U( )G(7
(TX: 1€ "U( ,iJp7
-KX: € "U( "(4i7
I
2
: !C" &àng ,:t p$ú0 )G# 8# "3a /àng S(. &ào
#ta )Hng giYa ngày #ta7
f eU( )G(: Gi5i ,$iA( Iao S(6, &^ sC" &àng :
- T$;i gian7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
- K$Hng gian7
f TiJp /à n$Yng Ii'( $iAn "E ,$' "3a sC" &àng
,:ong ,$;i gian0 \$Hng gian )V7
f ai "U( "(4i: N$%n `s, "ả# `ú" &^ #à(
&àng7
&V . : C9ng 3 : Ry n.( /.n n$Yng y.( "G( &^ #ạ"$ /ạ" ,:ong &_n IảnW
: ;<n => : ?T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại0 soạn Iài •(6 ,:-n$ ,ạo /%p &_n Iản
,iJ, sa( $B"7
Ngày soạn: ~0-08-2009
Ngày Dạy:
TUẦN 3: TIẾT B:
CA tAe( tvN CA
NHmNG CvU HwT ,x TÌNH CgM GIA ĐÌNH.
A. MỤC TIÊU :
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" \$6i niA# ea Dao- vUn "a7
- NC# )*+" n=i D(ng ý ng$9a &^ #=, sV $-n$ ,$]" ng$A ,$(%, ,i.( Ii'( "3a "a Dao- DUn
"a ,:ong n$Yng Iài )V7
!. K" năng: ?@n /(yAn "6"$ )B"0 "ả# ,$E n$Yng Iài "a ,$co "$3 )^ ,-n$ "ả# gia )-n$7
#. Thái $% : Gi6o DE" &^ ,-n$ "ả# gia )-n$ S(a n$Yng Iài "a )V7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo #Rng ea Dao- vUn "a7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IMW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: ea Dao- vUn "a /à htiếng hát $i t@ trái ti+ ABn +i8ngh Là ,$F "a ,:Y
,-n$ DUn gian7 NV p$6, ,:i'n &à ,mn ,ại )' )6p ]ng n$Yng n$( "G( &à n$Yng $-n$ ,$]"
I=" /= ,-n$ "ả# "3a n$Un DUn7 NV )R0 )ang &à s2 "[n ngUn &ang #Ri ,:ong ,U# $mn
"3a #>i "on ng*;i TiA, Na# "$úng ,a7T-n$ "ả# "3a "on ng*;i IC, )G( /à n$Yng ,-n$
"ả# gia )-n$7 T%y n=i D(ng "3a n$Yng Iài "a )V n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a &ào ,-#
$i'( )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: G7M7 )7PN )X 8Ha7 7
G,: GBi ! )B" p$àn "$ú ,$<"$O
CH
1
: ea Dao /à g-W ea Dao \$6"
DUn "a N )'# nàoW
HĐ.: Đ&' ( C)* )+'):
G,: kB" 1 Iài0 gBi H- )B" "6"
Iài "[n /ại &à ,-# $i'( "$ú ,$<"$7
HĐ3: P)/# +') !0# 12#.
G,: N.( "U( $‚i ,-# $i'( "8(
,:ú" "3a &_n Iản7
CH
1
: Xài này /à /;i "3a ai nVi &5i
aiW T^ &iA" g-W
CH
.
: L;i "a h "t /ao "$<n "$Yh
"V ý ng$9a \$6i S(6, )i^( g-W
CH
3
: n# $Ry n.( ,6" DEng "3a
"6"$ &< &on0 so s6n$ N /;i "a
,:ong $ai "U( )G( IàiW
CH
4
: Xài "a 2 Dibn ,ả ,U# ,:ạng
"3a ng*;i "on0 ,U# ,:ạng )V Dibn
:a ,:ong ,$;i gian &à \$Hng gian
I. G7M7 )7PN ')N#::
1. T)X 8Ha7:
SCF IFH: Là n$Yng s6n$ ,6" Idng &_n &Gn
"3a S(Gn "$úng n$Un DUn7 T$*;ng #i.( ,ả ,U#
,:ạng ,-# "ả# "3a "on ng*;i7
Ot/# 'F: Là n$Yng "U( $6,0 Iài $6, DUn gian
#ang ,<n$ )Ma p$*F*ng7
- Là n$Yng s6ng ,6" \J, $+p ,$F &5i n$ạ"0
p$Gn ,$F ,$*;ng )*+" gBi /à "a Dao7
.. Đ&'( C)* )+'):
II. P)/# +') !0# 12#:
BL7 1: - L;i #1 :( "on0 nVi &5i "on &^ "Hng
/ao "$a #17
- eHng /ao "$a #1 n(Hi "on &8, &ả n$i^( I^7
- ku, "Hng "$a ng$9a #1 ngang ,G# &5i &j "ao
:=ng &à &9n$ "p( "3a ,$i.n n$i.n )' \${ng
)Mn$ "Hng /ao ,o /5n "3a "$a #1 )4i &5i "on
"6i &à ,:6"$ n$iA# "3a \' /à# "on y,*5" "Hng
/ao ,o /5n )V7
- vtng p$sp so s6n$ DUn DR0 S(.n ,$(="7
BL7 .: - T$;i gian: "$i^( "$i^(7
- \$Hng gian: ngZ sa(7
Là# :Z ,U# ,:ạng 0 n>i n$5 n$à0 n$5 #1 "3a
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
nàoW
CH
5
: T$;i gian0 \$Hng gian )V
I=" /= /.n )i^( g-W
CH
?
: Xài "a Dao này /à /;i "3a
aiW N=i D(ng "3a nV #(4n nVi
/.n )i^( g-W
CH
@
: Xài "a nVi /.n )i^( g-W •(a
Iài "a )V #(4n n$C" n$N "$úng
,a )i^( g-W
CH
A
: e6" Iài "a ,:.n )R sp DEng
n$Yng ns, ng$A ,$(%, nàoW
ng*;i "on g6i /8y "$mng `a S(.7
- kV /à n>i I(mn sU( /Cng \$Hng IiJ, "$ia sj
"tng ai7
BL7 3: Là /;i "3a "on "$6( #(4n ,$' $iAn sr
,:Un ,:Bng0 ,Hn \<n$ "Hng /ao ,o /5n "3a Hng Ià
,:ong &iA" gUy Drng gia )-n$0 D[ng ,="7
BL7 4 : - TiJng $6, &^ ,-n$ "ả# an$ c# :(=,
,$M,7
- Pn$ c# s4ng /(Hn y.( ,$*Fng0 giúp )• 0 $oà
,$(%n &à giúp )• /on n$a(7
- T$' ,$F /E" I6,7
- e6" $-n$ ản$ so s6n$0 Ln DE7
&V . : C9ng 3: N$Yng Iài "a Dao ,:.n0n=i D(ng nVi &^ &8n )^ g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng "6" Iài ,:.n0 soạn Iài N$Yng "U( $6, &^
,-n$ y.( S(. $*Fng 0 )8, n*5" ,iJ, sa( $B"7
Ngày soạn: ~0-08-2009
Ngày Dạy:
TIẾT 1C:
NHmNG CvU HwT ,x TÌNH kÊU
yUÊ HƯzNG Đ{T NƯzC| CeN NGƯỜI.
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" n=i D(ng ý ng$9a &à #=, s4 $-n$ ,$]" ng$A ,$(%, "3a
"6" Iài "a Dao ,:.n7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
!. K" năng: ?@n /(yAn "6"$ )B"0 "ả# ,$E &_n Iản7
#. Thái $% : Gi6o DE" ,-n$ y.( S(. $*Fng0 )8, n*5" "on ng*;i7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo #=, s4 Iài "a Dao ,$(=" "$3 )^7 7
!. HS : !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: kB" ,$(=" /[ng "6" Iài "a Dao ,$(=" "$3 )^ ,-n$ "ả# gia
)-n$W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $% : N$Yng "U( $6, ,-n$ y.( S(. $*Fng0 )8, n*5"0 "on ng*;i )R )i &ào /[ng
ng*;i "$úng ,a ,a ,$(N /B, /[ng7 N$Yng "U( $6, )V "a ng+i &8n )^ g-W Ng$A ,$(%, D(ng
,:ong "6" Iài n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: Đ&'( C)* )+')7
GT: kB" 1 Iài0 p$Gn "[n /ại gBi
! )B" &à ,-# $i'( "$ú ,$<"$7
HĐ.: P)/# +') !0# 12#7
CH
1
: T:ong Iài10 c# )mng ý &5i
ý \iJn nào ,:ong "6" ý \iJn &aa
n.(W
CH
.
: -n$ ,$]" )4i )6p "V p$w
IiJn ,:ong "a Dao- DUn "a \$HngW
CH
3
: T- sao N Iài 1 "$àng ,:ai0
"H g6i /ại Dtng n$Yng )Ma Dan$ &à
n$Yng )u" )i'# "3a )Ma Dan$ n$*
&%y )' $‚i )6pW
CH
4
: Ry p$Un ,<"$ "E# ,a h ?3
n$a(h &à n.( n$%n `s, "3a c# &^
"6"$ ,ả "ản$ N Iài nàyW
CH
5
: e6" )Ma Dan$ &à "ản$ ,:<
,:ong Iài g+i /.n )i^( g-W
CH
?
: eU( "(4i "3a Iài /à #=, "U(
$‚i /à #=, "U( $‚i )R g+i "$o c#
s(y ng$9 g-W
CH
@
: Ta /6y S(an$ S(an$ ,:ong
"U( "a "V s]" g+i ,ả #=, \$Hng
gian n$* ,$J nào "3a `] (JW
CH
A
: e6" ,<n$ ,a non `an$0 n*5"
IiJ"g+i ,ả &j )1p nào "3a p$ong
"ản$ `] (JW
CH
B
: kại ,a ai ,:ong Iài "a "V ý
ng$9a g-W
CH
1C
: eU( "(4i "tng "3a Iài "a
I. Đ&'( C)* )+'):
II. P)/# +') !0# 12#:
BL7 1:
17 Xài "a "V $ai p$Gn7 g$Gn )G( /à "U( $‚i "3a
"$àng ,:ai0 p$Gn sa( /à /;i )6p "3a "H g6i7
- eV n$*ng \$Hng p$w IiJn7
.7 6, )4i )6p /à #=, $-n$ ,$]" )' ,:ai g6i ,$p
,ai n$a(0 )o )= $i'( IiJ, \iJn ,$]" )Ma /ý0 /M"$
sp7
- k4i )6p )' $B Iày ,‚ ,-n$ "ả# &5i n$a(7
BL7 .: h ?3 n$a(h ng*;i :3 &à ng*;i )*+" :3
"V S(an $A gGn gQi0 ,$Un ,$iJ,7 B "V "$(ng
#4i S(an ,U# &à "tng #(4n /à# &iA" g- )V7
- e6" )Ma Dan$ )R g+i /.n U# &ang /M"$ sp &à
&_n $o60 ni^# ,r $ào &^ $m G*F# &^ T$_ng
Long &à )8, n*5"7
- N$C" n$• ,$J $A sa( p$ải IiJ, g-n giY ,:(y^n
,$4ng &_n $o6 DUn ,="7
BL7 3 : ?=ng0 )*;ng (4n \$ú" #^# #ại Don &^
(J7
- là( `an$ "3a núi &à n*5" $oà /on ,ạo #=,
"ản$ )1p .# DM( ,*Fi #6, $i^n $oà7
-Pi "$• ng*;i I8, \‹0 "$• s4 )Hng7
- L;i #;i "$ào #Bi ng*;i $Ry )Jn &5i (J &à
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
)R n.( /.n &8n )^ g-W
CH
11
: •(a $ai D[ng )G( Iài €0
c# "V n$%n `s, g- &^ "8( ,ạo )u"
IiA, "3a $ai D[ng này ,:.n "6"
p$*Fng DiAn ngHn ,a &à n$Mp
)iA(W
CH
12
: g$sp /up0 )ảo0 )4i )V "V
,6" DEng g- ,:ong &iA" g+i $-n$
g+i "ả# "$o Iài "aW
CH
13
:n# $Ry n$%n `s, &^ \$ả
n_ng g+i ,ả "3a $-n$ ản$ so s6n$
,:ong $ai "U( "(4i IàiW
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ3: LNOP# QR7
HĐ4: Đ&' )^=7 ! ,$r" $iAn
,$' $iAn ,-n$ y.( /[ng ,r $ào &5i "ản$ )1p "3a
`] (J7
BL7 4 : - e6" n$V# ,a N D[ng sa( /up0 )ảo &à
)4i `]ng&5i "6" n$V# ,a N D[ng ,:*5"7
- N$Mp €Ž€Ž€7
f Tạo 8n ,*+ng "ản$ "6n$ )mng /úa Iạ, ngàn
`an$ ,4,7
f Xi'( $iAn "ả# `ú" p$8n "$8n y.( S(.
$*Fng0y.( );i "3a ng*;i nHng DUn7
- G+i ,ả &j )1p ,$on ,$ả &à s]" s4ng ,$an$
`(Un )Gy $]a $1n "3a ng*;i ,$Hn nY giYa "6n$
)mng /úa I6, ng6, ,:ong #=, I(wi s6ng )1p
,:;i7
S G)7 #)M: (!g\T€0)
III. LNOP# QR :
I,. Đ&' )^=:
&V . : C9ng 3: e6" )u" )i'# n=i D(ng n>i I%, "3a &_n Iản N$Yng "U( $6, &^ ,-n$
y.( S(. $*Fng0 )8, n*5"0 "on ng*;i /à g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng "6" Iài ,:.n7 !oạn Iài n$Yng "U( $6,
,$an ,$Un ,iJ, sa( $B"7
Ngày soạn: ~0-08-2009
Ngày Dạy:
TIẾT 11:
T _ Lwk
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# ) *+" "8( ,ạo " 3a $ai /oại ,* /6y7 Ta /6y ,oàn I= &à ,a /6y
I= p$%n7
- i'( )*+" "F "$Jng$9a "3a ,a /6y ,iJng TiA,7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
!. K" năng: XiJ, &%n DEng n$Yng $i'( IiJ, &^ "8( ,ạo0 "F "$J ,ạo ng$9a "3a ,a /6y )'
sp DEng ,4, ,a /6y7
#. Thái $% : eV ý ,$]" sp DEng )úng ,a /6y ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV : lo( "6" /oại ,a /6y7
!. HS: Gi8y ,:ong0 Iú, Dạ7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ta g$sp /à g-W e$o &< DE7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: Ta /6y /à g-W eV #8y /oại ,a /6yW Ng$9a "3a ,a /6y )*+" Dtng )' /à#
g-W e6"$ ,ạo ng$9a "3a ,a /6y :a saoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: T-# $i'( "6" /oại ,a /6yW
GT: GBi ! )B" Iài ,%p17
e
1
: e6" ,a in )%# "V )u" )i'#
U# ,$an$ g- gi4ng n$a( &à \$6"
n$a(W
GT: e$o ! ,$ảo /(%n n$V# &à
I6o "6o \J, S(ả7
GT: N$Un `s, Iw s(ng
e
2
: vra &ào \J, S(ả p$Un ,<"$
,:.n0 $Ry p$Un /oại "6" ,a /6y &aa
,-# )*+"W
e
~
: n# "V n$%n `s, g- &^ "6"$
,:-n$ Iày "6" ,a /6y nVi ,:.nW
GT: GBi ! )B" g$i n$57
k2: T-# $i'( ng$9a "3a ,a /6yW
e
1
: Ng$9a "3a "6" ,a /6y: $a $ả0
oa oa0 ,<"$ ,C"0 gU( gU( )*+" ,ạo
,$àn$ Do )u" )i'# g- &^ U#
,$an$W
e
2
: e6" ,a /6y ,:ong #>i n$V#
sa( "V )u" )i'# g- "$(ng &^ U#
,$an$ &à ý ng$9aW
e
~
: e6" ,a: N$8p n$H0 p$%p
p$mng0 I8p I.n$ "V )u" )i'# g-
"$(ng &^ U# ,$an$ &à ý ng$9aW
e

!o s6n$ ng$9a "3a "6" ,a /6y:
l^# #ại0 )o )‚0&5i ng$9a "3a
"6" ,iJng g4" : #^#0 )‚W
GT: GBi ! )B" p$Gn g$i n$577
k~: L(yAn ,%p:
Xài ,%p1: ! )B" )oạn &_n )V7
I. CG' 8Ha7 b 8GO:
1. BL7 /R:
f )_# )_#: - g$6, U# gi4ng n$a( $oàn ,oàn7
f #J( #6o: - Gi4ng p$E U# )G(7
- K$6" &Gn7
f /i.( `i.(: - Gi4ng p$Gn &Gn7
- K$6" p$E U# )G(7

eV $ai /oại ,a /6y: - oàn ,oàn7
- X= p$%n7
- kUy /à n$Yng ,a "8( ,ạo ,$co /4i /up /ại ,iJng
g4" n$*ng "V IiJn )wi U# "(4i &à ,$an$ )iA(
)' ,ạo sr $ài $oà U# ,$an$7
.. G)7 #)M: ( !g\T€2)
II. N:)DF 'EF b 8GO:
1.BL7 QR1:
- Ng$9a "3a ,a này /à sr #H p$‚ng )u" )i'#
U# ,$an$ "3a ,iJng "*;i0 ,iJng \$V"0 ,iJng
)mng $m "$ạy0 ,iJng "$V s3a7
a7 e6" ,a /6y "V \$(Un &Gn i )^( #i.( ,ả U#
,$an$0 $-n$ D6ng n$‚ Is7
I7 k^( /à ,a /6y p$E U# )G(0 Ii'( $iAn ,:ạng
,$6i Dao )=ng#=, "$>0 \$i Ln \$i $iAn0 \$i :Z
\$i \$Hng7f Ng$9a "3a ,a /6y "V ng$9a giả#
n$1 so &5i ,iJng g4"
- NV /à ,:ạng ,$6i )=ng7
.. G)7 #)M: ( !g\T€2)
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR:
- Ta /6y ,oàn I=: IGn I%,0 ,$_# ,${#0 "$i.#
"$iJp7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
e
1
: T-# "6" ,a /6y ,:ong )oạn
&_n &à p$Un /oại "6" ,a /6y &aa
)R ,-#W
Xài ,%p2: ki^n "6" ,iJng &ào
,:*5" $ou" sa( "6" ,iJng g4" )'
,ạo ,$àn$ ,a /6yW
Xài ,%p~: Ry "$Mn ,a ,$<"$ $+p
)' )i^n &ào "$> ,:Vng ,:ong "U(
)R "$oW
- Ta /6y I= p$%n: n]" nN0 ,]" ,*Ni0 :Vn :sn0
/ung /20 :r" :•0 n$ảy n$V,0 :<( :an0 nung n^77
.. BL7 /R.: /8p /V0 n$o n$‚0 n$]" n$4i0 \$ang
\$6"0 ,$U# ,$8p0 "$.n$ "$J"$0 an$ 6n$7
3. BL7 /R3:
a7 n$1 n$àng… I7 n$1 n$Z#7
a7 `8( `a… I7 `8( `<7
a7 ,an ,àn$… I7 ,an ,6"7
&V . : C9ng 3: Ta /6y /à g-W Ta /6y "V "6"$ ,ạo ng$9a n$* ,$J nào so &5i ,iJng g4"W
: ;<n => : T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại0 soạn Iài kại ,a ,iJ, sa( $B"7
Ngày soạn: ~0-08-2009
Ngày Dạy:
TIẾT 12:
yUw TRÌNH T}e L~P ,fN BgN
,IẾT B•I T~P L•M ,fN -€ 1 Ở NH•
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" "6" I*5" "3a S(6 ,:-n$ ,ạo /%p &_n Iản )' /à# #=,
Iài &I_n $iA( S(ả &à $oàn "$•n$ $Fn77
!. K" năng: e3ng "4 /ại \iJn ,$]" &à \q n_ng )R )*+" $B" &^ /i.n \J,0 I4 "E" &à #ạ"$
/ạ" ,:ong &_n Iản )' /à# Iài7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
#. Thái $% : eV ý ,$]" &iJ, )úng &à nC# )*+" "6" I*5" ,ạo /%p &_n Iản )' /à# Iài
)*+" ,4,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV : e6" I*5" ,ạo /%p &_n Iản7 k^0 Dàn Iài77
!. HS : !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i / : X4 "E" "3a &_n Iản /à g-W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: e6" c# &aa )*+" $B" &^ /i.n \J,0 I4 "E" &à #ạ"$ /ạ" ,:ong &_n Iản7
?@n /(yAn "6" \q n_ng 8y #E" )<"$ /à ,ạo /%p )*+" #=, &_n Iản $oàn "$•n$0 /H g<"7
T%y "6" I*5" ,ạo /%p #=, &_n Iản n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài •(6
,:-ng ,ạo /%p &_n Iản )' IiJ, )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: T-# $i'( &^ "6" I*5" ,ạo
/%p &_n Iản W
CH
1
: K$i nào ,$- ng*;i ,a "V n$(
"G( ,ạo /%p &_n IảnW
CH
.
: k' ,ạo /%p #=, &_n Iản ,a
"V I‚ S(a &8n )^ nào ,:ong € &8n
)^ &aa n.( \$HngW
CH
3
: K$i ,ạo /%p &_n Iản0 ,a "Gn
p$ải /à# &iA" g- )' ,ạo /%p &_n
IảnW
CH
4
: K$i ,-# $i'( )Mn$ $*5ng
"$<n$ `6" &8n )^0 I*5" ,iJp ,$co
,a p$ải /à# g-W
CH
5
: eV "6" I*5" ,:.n )R ,ạo :a
#=, &_n Iản "$*aW T%y )' ,ạo :a
#=, &_n Iản0 ,a p$ải /à# g-W
CH
?
: Ry "$o IiJ, &iA" &iJ, ,$àn$
&_n Iản 8y "Gn )ạ, )*+" n$Yng
y.( "G( g-W T:ong "6" y.( "G(
n.( N !g\T€57
CH
@
: !a( \$i $oàn ,$àn$ &_n
Iản0,a "Gn p$ải /à# g- nYaW
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ.: LNOP# QR:
G,: );M#: I•#H- 8L= 1L7 QR
1
BT.: e$ia ! :a € n$V# /à# Iài
,%p này7
kai DiAn n$V# ,:-n$ Iày0 GT:
n$%n `s, Iw s(ng7
I. CG' 1;M' aH 8QR !0# 12#:
1. BL7 QR:
- K$i p$6, Ii'( ý \iJn0 &iJ, ,$*0 &iJ, I6o ,*;ng
/5p $ou" &iJ, ,%p /à# &_n7
- K$Hng I‚ S(a &8n )^ nào7
a7 kMn$ $*5ng "$<n$ `6": T_n Iản &iJ, "$o aiW
TiJ, )' /à# g-W TiJ, &^ "6i g-W TiJ, n$* ,$J
nàoW
I7 T-# ý0 /%p Dàn ý7
"77 vibn )ạ, "6" ý )V ,$àn$ "U(0 ,$àn$ )oạn7
- eGn )ạ, "6" y.( "G( ,:.n ,:a \' "$(yAn $8p
Don &5i &_n Iản \$Hng p$ải /à ,r sr7
D7 eGn \i'# ,:a /ại &_n Iản `c# )ạ, y.( "G( )R
n.( "$*aW
.. G)7 #)M: ( !g\T€|)
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR 1:
.. BL7 aR.:
a7 Xạn p$ải ,$(%, /ại "Hng &iA" $B" ,%p &à I6o
"6o ,$àn$ ,<"$ $B" ,%p7 Ta ,$r" ,J 8y :ú, :a
n$Yng \in$ ng$iA# $B" ,%p )' giúp "6" Ian
\$6" $B" ,%p ,4, $Fn7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
BT3: GT n.( "U( $‚i )' ! ,:ả
/;i7
G,: N$%n `s,0 Iw s(ng nJ( sai7
I7 i6 )Mn$ \$Hng )úng )4i ,*+ng giao ,iJp7
X6o s6o )*+" ,:-n$ Iày &5i ! "$] \$Hng p$ải
&5i ,$Gy "H gi6o7
3. BL7 QR3: a7 vàn Iài \$Hng n$8, ,$iJ, /à
n$Yng "U( &_n $oàn "$•n$7
- T(yAn )4i )úng ngY p$6p &à /(Hn /i.n \J,
"$u, "$2 &5i n$a(7
I7 e6" p$Gn "6" #E" )*+" ,:-n$ Iày S(a #=,
$A ,$4ng \ý $iA( "$u, "$20 ý /5n Dtng s4 /a
#R0 ý n$‚ p$ải Dtng s4 ,$*;ng0 ý n$‚ $Fn
Dtng a0I0"7
T:-n$ Iày n$Yng ý "Gn ng_n nCp :Z :àng7
III. ,IẾT B•I T~P L•M ,fN -€ 1 Ở NH• 7
A. Đ% 1L7: Ry \' "$o I4 #1 ng$c #=, "$(yAn /ý ,$ú ( $ou" "ả# )=ng $ou" I(mn
"*;i)#à c# )R gup N ,:*;ngW
B. LQR IL# 1L7:
‚ MB: - Gi5i ,$iA( "$(ng &^ n$Un &%, &à sr &i." )*+" \'x C!$?
‚ TB: - K' Dibn IiJn "3a "U( "$(yAnx77 C !$?
- !Cp `Jp ,$co #=, ,:-n$ ,r ,$;i gian0 &iA" g- \' ,:*5" &iA" g- \' sa(x C!$?
- N$Un &%, nào ,:ong ,:(yAn )*a :a Dibn IiJn )VxxC!$)
‚ dB: - KJ, "E" "3a sr &iA"x7 C!$?
&V . : C9ng 3: eV #8y I*5" )' ,ao /%p n.n #=, &_n IảnW Ry n.( "6" I*5" "E ,$'W
: ;<n => : T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p /à# &_n s410 `c# /ại "6" Iài )R $B" ,iJ, sa(
L(yAn ,%p7
TIẾT 1~: N•NG e•‘ ’T TPN T•N7
Ngày soạn: 187 9720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ : Giúp ! nC# )*+" n=i D(ng ý ng$9a &à #=, s4 $-n$ ,$]" ng$A ,$(%, "3a
"6" Iài "a Dao &^ "$3 )^ ,$an ,$Un7
!. K" năng: ?@n /(yAn "6"$ )B"0 "ả# ,$E &_n Iản7
#. Thái $% : Gi6o DE" Imi D*•ng&^\iJn ,$]" &_n "$*Fng7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV : l=, s4 Iài "a /i.n S(an7
!. HS : !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7e: 7v: 7n:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&&. Ki*+ tr, -.i /: kB" ,$(=" /[ng "6" Iài "a &^ ,-n$ y.( S(. $*Fng )8, n*5"0
"on ng*;iW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: ea Dao- DUn "a /à ,8# g*Fng p$ản 6n$ );i s4ng ,U# $mn n$Un DUn7 NV
\$Hng "$• /à ,iJng $6, y.( ,$*Fng ,-n$ ng$9a ,:ong "6" S(an $A ,ang gia )-n$0 S(.
$*Fng )8, n*5" #à "[n /à n$Yng ,iJng $6, ,$an ,$N &^ "(=" );i0 "ản$ ng= \$w "r"
DCng "ay7 N=i D(ng "3a "6" Iài "a ,:.n n.( /.n &8n )^ g-W H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( )'
nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: Đ&'( C)* )+')7
GT: kB" 1 Iài0 p$Gn "[n /ại gBi
! )B" &à ,-# $i'( "$ú ,$<"$7
HĐ.: TW= )7XN !0# 12#7
H-: e$ia n$V# ,$ảo /(%n e
1“
0
&à I6o "6o \J, S(ả ,$ảo /(%n "3a
#-n$7
CH
.
: eon "[ "V )u" )i'# 0 p$L#
"$8, g-W
CH
3
: e(=" );i /%n )%n &8, &ả "3a
"on "[ )*+" Dibn ,ả n$* ,$J nàoW
CH
4:
Xài "a sp DEng Iú, p$6p g-W
Ngoài ,$an ,$Un Iài "a "[n n.(
/.n &8n )^ g- nYaW
CH
5
) N%i =ung 9, -.i n.y nBu
ABn DEn $ề gFW
CH
?
: Ry "$• :a ý ng$9a "3a sr
/up /ại ,:ong "E# ,a h ,$*Fng
,$ayh
CH
@
: N$Yng $-n$ ản$ Ln DE ,:.n
,$' $iAn )i^( g- S(a n>i ,$*Fng
,$Un "3a ng*;i DUn /ao )=ng7
CH
A
: 0.i # nGi Dề thHn IhJn 9,
người Ih4 nữ trong KL h%i /M
hFnh Nnh Oo Oánh trBn G gF $<
-i8tP e(=" );i p$E nY ,:ong `R
$=i p$ong \iJn n$* ,$J nàoW
G,: GQi HS $Q ghi nh17
I. Đ&'( C)* )+'):
II. P)/# +') !0# 12#:
BL7 1:- eon "[ "V n$i^( )u" )i'# gi4ng "(="
);i0 p$L# "$8, "3a ng*;i nHng DUn7
f GCn IV &5i :(=ng )mng
f e$M( \$V /un /=i \iJ# s4ng7
- eon "[ &8, &ả &- gup S(6 n$i^( ,:C" ,:N0 #=,
#-n$ /%n )%n giYa :(=ng )mng )' \iJ# s4ng7
- vtng n$Yng $-n$ ản$ )4i /%p7
T4 "6o `R $=i p$ong \iJn ,:*5" )Uy #=, `R
$=i 6p I]" &à )Gy I8, "Hng7
BL7 . : - kUy /à /;i "3a ng*;i /ao )=ng ,$*Fng
"$o ,$Un p$%n "3a #-n$ &à n$Yng ng*;i \$4n
\$w ,:ong `R $=i "Q7
- !r /up /ại )V "àng ,H )%# ,$.# #4i ,$*Fng
"ả#0 `V, `a n$i^( #u, "3a ng*;i nHng DUn7
f T$*Fng "on ,d#: T$*Fng "$o ,$Un p$%n
s(4, );i IM \j \$6" I[n :ú, s]" /r"7
f LQ \iJn /i ,i: T$*Fng n>i \$w "$(ng "3a
n$Yng ,$Un p$%n n$‚ n$oi s(4, );i `(Hi ng*+"
&8, &ả /à# _n #à &on ng$@o \$w7
f T$*Fng "on $ạ": T$*Fng "(=" );i p$i.( Iạ,
/%n )%n "3a ng*;i /ao )=ng ,:ong `R $=i "Q7
f T$*Fng "on "(4": T$*Fng ,$Un p$%n ,$8p
"w Is $Bng0 n>i \$w )a( \$Hng )*+" /2 "Hng
Idng "3a ng*;i /ao )=ng7
BL7 3: - NVi &^ ,$Un p$%n n>i )a( "3a ng*;i
p$r nY ,:ong `R $=i "Q7
- vtng p$sp so s6n$ )' Dibn ,ả "(=" );i ,$Un
p$%n )Cng "ay "3a ng*;i p$E nY ,$;i `*a7
S G)7 #)M : (!g\T€9)
III. LNOP# QR :
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ3: LNOP# QR7
HĐ4: Đ&' )^=7 ! ,$r" $iAn
I,. Đ&' )^=:
&V . : C9ng 3 : n# $Ry n.( /.n )u" )i'# "$(ng &^ n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a Iài "a
Dao ,:.nW
: ;<n => : T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng "6" Iài ,:.n7 !oạn Iài n$Yng "U( $6,
"$U# IiJ# ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
TIẾT 1€: N•NG e•‘ ’T e•l XIẾl
Ngày soạn: 187 9720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" n=i D(ng ý ng$9a &à #=, s4 $-n$ ,$]" ng$A ,$(%, "3a
"6" Iài "a Dao ,:.n7
!. K" năng: ?@n /(yAn "6"$ )B"0 "ả# ,$E &_n Iản7
#. Thái $%: k6n$ gi6 )úng &^ $àn$ )=ng0 sr &iA"0 ,<n$ "6"$7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo #=, s4 Iài "a Dao ,$(=" "$3 )^7 7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&. 'n $(nh t' hứ) 7e: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /) kB" ,$(=" /[ng "6" Iài "a Dao ,$(=" "$3 )^ ,$an ,$UnW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T:ong #Rng "a Dao- DUn "a 0 ngoài n$Yng "U( $6, y.( ,$*Fng ,-n$
ng$9a0 n$Yng "U( $6, ,$an ,$Un "[n "V n$Yng "U( $6, "$U# IiJ#0 p$. p$6n n$Yng ,$Vi
$* ,%, `8(0 n$Yng $ạng ng*;i &à $iAn ,*+ng )6ng "*;i ,:ong `R $=i7 k' nC# :Z n=i
D(ng "3a "6" Iài "a Dao ,:.n0 $H# nay0 ,a &ào $B" Iài N$Yng "U( $6,D "$U# IiJ# )'
nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: Đ&'( C)* )+')7
GT: kB" 1 Iài0 p$Gn "[n /ại gBi
! )B" &à ,-# $i'( "$ú ,$<"$7
HĐ.: TW= )7XN !0# 12#7
CH
1
: X]" "$Un D(ng "$ú ,Hi )*+"
gi5i ,$iA /à ng*;i n$* ,$J nàoW
CH
.
: Xài "a )R Dtng ,$3 p$6p
ng$A ,$(%, g-W vtng n$* &%y &5i
#E" )<"$ g-W
CH
3
: Ngoài #E" )<"$ "$U# IiJ#0
Iài "a Dtng )' /à# g- nYaW
CH
4
: n# "V n$%n `s, g- &^ /;i
"3a ,$Gy IViW
CH
5
: Xài "a này p$. p$6n $iAng
,*+ng nào ,:ong `R $=iW
CH
?
: l>i "on &%, ,*+ng ,:*ng
"$o $ạng ng*;i nào ,:ong `R $=iW
CH
@
eản$ ,*+ng ,:ong Iài "V p$t
$+p &5i )6# ,ang \$HngW
CH
A
: Xài "a #i.( ,ả "ản$ sin$
$oạ,0 ngoài :a "[n "V #E" )<"$ g-
nYa \$HngW
CH
B
: e$Un D(ng "%( "ai )*+"
#i.( ,ả n$* ,$J nàoW •(a "6"$
#i.( ,ả 8y0 c# ,$8y Iài "a #(4n
nVi /.n )i^( g-W
CH
1C
: Xài "a Dtng Iú, p$6p ng$A
,$(%, nàoW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M7
HĐ3: LNOP# QR7
HĐ4: Đ&' )^=7 ! ,$r" $iAn
I. Đ&'( C)* )+'):
II. P)/# +') !0# 12#:
BL7 1:
17 e$ú ,Hi /à ng*;i /C# ,%, &aa :*+( "$@0 &aa
/*;i IiJng7
- vtng $-n$ ản$ nVi ng*+" &à p$sp )4i /%p )'
gib( "+, "$U# IiJ# n$Un &%, h "$ú ,Hih
- Xài "a "$' gib( n$Yng $ạng ng*;i ng$iAn
ng%p &à /*;i IiJng ,:ong #Bi ,$;i )ại &à "Gn
p$. p$6n7
BL7 .: - Xài "a p$. p$6n "$U# IiJ# n$Yng \j
$àn$ ng$^ #. ,<n0 /aa IMp &à sr #. ,<n #t
S(6ng "3a n$Yng ng*;i ,$iJ( $i'( IiJ, ,in &ào
sr IVi ,o6n p$ản \$oa $B"7
BL7 3: - l=, "on &%, ,*+ng ,:*ng "$o #=, $ạng
ng*;i ,:ong `R $=i #à nV 6# "$• 7
eon "V: - nHng DUn7
eà "(4ng: - `R ,:*Nng0 /ý ,:*Nng7
•(a n$Yng $-n$ ản$ )V n=i D(ng "$U#
IiJ#0 p$. p$6n ,:N n.n \<n )6o $Fn7
- kUy /à "ản$ )6n$ "$sn &(i &j0 "$ia "$6" Dibn
:a ,:ong "ản$ #8, #6,0 ,ang ,4" "3a gia )-n$
ng*;i "$J,7
g$. p$6n "$U# IiJ# $3 ,E" #a "$ay /ạ"
$%(7
BL7 4: kUy /à sr \$oc \$oang "4 /à# D6ng )'
IMp ng*;i \$i "V h"$(yJn sai7h
- e$J gib( #9a #ai S(a ,:ang p$E" &à "Hng
&iA" "3a "%( "ai7
- vtng ng$A ,$(%, p$Vng )ại )' nVi /.n S(y^n
$àn$0 ,$Un p$%n ,$ả# $ại "3a "%( "ai7
S G)7 #)M: (!g\T5~)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
III. LNOP# QR:
I,. Đ&' )^=:
&V . : C9ng 3: N=i D(ng "3a Iài ~ n.( /.n &8n )^ g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng "6" Iài ,:.n7 !oạn Iài g$[ gi6 &^
\in$ &à !Hng núi n*5" Na# ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx7
TIẾT 15: Đ}7 T _
Ngày soạn: 217 9720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" ,$J nào /à )ại ,a7
- NC# )*+" "6" /oại )ại ,a ,iJng TiA,7
!. K" năng: ?@n /(yAn "6"$ sp DEng "6" )ại ,a ,iJng TiA,7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )aM ,a $+p &5i ,-n$ $(4ng77
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T-# $i'( "6" /oại )ại ,a ,iJng TiA,77 7
!. HS: !oạn Iài7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7e: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ta /6y /à g-W e$o &< DE7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: kại ,a /à g-W e$]" n_ng "3a nV "V ,$' ,$ay ,$J "$o "6" ,a /oại nàoW eV
#8y /oại )ại ,aW ku" )i'# ngY p$6p )ại ,a /à# "$]" &E "ú p$6p g- ,:ong "U(W H#
nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN $a7 b.
G,: kB" Iài ,%p N sg\
GT : N.( "U( $‚i1 N !g\ ! ,:ả
/;i
CH
.
: Ta ,$J )oạn (" ) ,:‚ sr &iA"
g-W ,a ai ,:ong p$Gn (D) Dtng )'
/à# g-W
CH
3
: e6" ,a NV0 T$J0 Pi giY
"$]" &E "ú p$6p g- ,:ong "U(W
!: T:ả /;i7 GT N$%n `s,7
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: TW= )7XN 'G' 8Ha7 $a7 b
CH
4
: e6" )ại ,a (a) Dtng )' ,:‚
g-W e6" )ại ,a #E" (I0 " ) Dtng )'
,:‚ g-W
G,: GH7 H- $&' :)7 #)M -:T
CH
5
: Đa7 b F7| :W )ƒ7 !% :W„
kại ,a Iao n$i.(0 #8y $‚i &^ g-W
CH
?
: e6" )ại ,a sao0 nào $‚i &^
g-W
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M7
HĐ3: LNOP# QR7
XT1: Ry sCp `Jp )ại ,a ,:‚
ng*;i0sr &%, ,$co Iảng )R "$oW
CH
@
: N:)DF 'EF $a7 b =W#)
KH#: 'G' '/N …FN 'u :W T)G'
#)FN„
I. T)h #LH 8L $a7 b:
1. BL7 QR:
a7 NV: - n# ,Hi
- T:‚ "on gà "3a an$ X4n Lin$7
I7 T$J: GiBng nVi "3a #17
"7 Pi: vtng )' $‚i7
D7 NV(a) : Là# "$3 ngY7
NV(I) : Là# p$E ngY "3a vT
T$J ( " ) : g$E ngY "3a kT7
Pi(D) : e$3 ngY7
17 G$i n$5: ( !g\T55)
II. CG' 8Ha7 $a7 b:
17 kại ,a )' ,:‚:
a7 T:‚ ng*;i0 sr &%, (kại ,a `*ng $H)
I7 T:‚ s4 /*+ng7
"7 T:‚ $oạ, )=ng ,<n$ "$8,sr &iA"7
O G$i n$5: ( !g\T5|)
.. Đa7 b $X )ƒ7:
F7 kại ,a Pi0 g- Dtng )' $‚i ng*;i0 sr &%,7
17 kại ,a Iao n$i.(0 #8y Dtng $‚i ss4 /*+ng7
'7 kại ,a sao0 ,$J nàoW $‚i &^ $oạ, )=ng ,<n$
"$8, "3a sr &iA"7
S G)7 #)M: o-:TT5? p
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
F. NgHi ,$] n$8, s4 <,: THi0 ,a(0 #-n$
s4 n$i^(: e$úng ,Hi0 "$úng ,a7
- NgHi ,$] 2 s4 <,: Xạn0 #ày7
!4 n$i^(: e6" Iạn0 "$úng #ày7
- NgHi ,$] ~ s4 <,: NV0 $Cn 0 $B7
s4 n$i^(: e$úng nV7
17 e%( giúp )• #-n$ &5i n$s7
6Fnh: ,$(=" ngHi ,$] n$8,7
l-n$ &^ #-n$ "V n$5 ,a
Ta &^ ,a n$5 $à# :_ng #-n$ "*;i7
6Fnh: ,$(=" ngHi ,$] 27
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ4: Đ&' )^=: H- )†' )7P#.
I,. Đ&' )^=:
&V . : C9ng 3: N=i D(ng "3a Iài ~ n.( /.n &8n )^ g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng "6" Iài ,:.n7 !oạn Iài g$[ gi6 &^
\in$ &à !Hng núi n*5" Na# ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx77
TIẾT 1|: L‘y”N T•g TŒˆ L•g T‰N XŠN
Ngày soạn: 217 9720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! "3ng "4 /ại n$Yng \iJn ,$]" "V /i.n S(an )Jn &iA" ,ạo /%p &_n
Iản &à /à# S(cn &5i "6" I*5" "3a S(6 ,:-n$ ,ạo /%p &_n Iản7
!. K" năng: - Giúp "6" c# ,ạo /%p )*+" #=, &_n Iản gGn gQi &5i );i s4ng &à "Hng
&iA" $B" ,%p "3a "6" c#7
#. Thái $%: eV ý ,$]" ,ạo /%p &_n Iản $oàn "$•n$7
B. CHUẨN BỊ:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. GV: 1 s4 )^ Iài7 7
!. HS: L%p Dàn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7e: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry n.( /.n "6" I*5" "3a S(6 ,:-n$ ,ạo /%p &_n IảnW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: K$i "$úng ,a #(4n p$6, Ii'( ý \iJn0 #(4n &iJ, ,$*0 &iJ, I6o ,*;ng $ay
&iJ, ,%p /à# &_n ,$- ,a p$ải ,ạo /%p &_n Iản7 T%y "6" I*5" )' ,ạo /%p #=, &_n Iản n$*
,$J nàoW e6"$ ,ạo /%p &_n Iản :a saoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^(
)V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: T)†' )7P# 1L7 QR.
G,: G$i )^ Iài /.n Iảng7
CH
1
: Ry n.( /.n "6" I*5" "3a
S(6 ,:-n$ ,ạo /%p &_n Iản7
CH
.
: Ry `6" )Mn$ y.( "G( "3a
)^ "Gn )*a :aW
CH
3
: NJ( c# &iJ, ,$* "$3 )^ )V0
c# s2 &iJ, &^ n=i D(ng g-W
!: eV ,$' "$Bn 1 ,:ong "6" n=i
D(ng "V ,:ong p$Gn g+i ý7
CH
5
: M‡ $]N 1ˆ' ); #); )h
#LH„
CH
?
: g$Gn "$<n$ "3a I]" ,$*0 c#
)Mn$ &iJ, &8n )^ g-W
CH
@
: K., ,$ú" I]" ,$* ,:.n0 c#
s2 &iJ, n$* ,$J nàoW
HĐ.: T);' )L#).
HĐ3: BL7 $&' )^=7
1. BL7 QR:
a-k^ Iài: n# "Gn &iJ, #=, I]" ,$* )' ,$a# gia
"(=" &iJ, ,$* Do /i.n #in$ I*( "$<n$ S(4" ,J
(‘g‘) ,w "$]"&5i )^ ,ài:
- T$* "$o #=, ng*;i Iạn )' Ian $i'( &^ )8,
n*5" #-n$7
- TiJ, ,$* "$o ng*;i Iạn $i'( &^ )8, n*5"
#-n$7
- T$* &iJ, "$o #=, ng*;i Iạn0 "V ,.n "E ,$'0
Iạn N n*5" ngoài7
- N.( /< Do \$iJn c# &iJ, ,$*7
- g$Gn "$<n$ "3a I]" ,$*: - Gi5i ,$iA( &8n D^
"Gn nVi )Jn &à "$Bn n$Yng ns, ,i.( Ii'( )u"
sC" "$o &8n )^ )V7
- L;i "$ào0 /;i "$ú" &à /;i $]a $cn &5i Iạn &à
g+i :a #=, &ài /< Do )' Iạn n$5 )Jn )8, n*5"
#-n$7
.. T)†' )L#).
3. BL7 )F= T)2H77
&V . : C9ng 3: N=i D(ng "3a Iài ~ n.( /.n &8n )^ g-W
: ;<n =>) T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng "6" Iài ,:.n7 !oạn Iài g$[ gi6 &^ \in$
&à !Hng núi n*5" Na# ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 20-09-2009
Ngày Dạy:21-09-2009
TIẾT 1@:
-VNG NnI NƯỚC NAM ( PH‰ GIw ,x dINH
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )*+" ,in$ ,$Gn )=" /%p0 \$< p$6"$ $ào $tng0 \$6,
&Bng /5n /ao "3a DUn ,=" ,:ong $ai Iài ,$F: !Hng núi n*5" Na# &à Iài g$[ gi6 &^
\in$77
!. K" năng: - kB"0 "ả# ,$E Iài ,$F &à I*5" )G( $i'( &^ ,$F ,$8, ngHn ,] ,(yA, &à ng3
ngHn ,] ,(yA, )*;ng /(%,7
#. Thái $%: L(Hn y.( S(. $*Fng )8, n*5" &à ,r $ào &^ DUn ,="
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: vtn$ ,:an$
!. HS SoRn -.i.7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry )B" ,$(=" /[ng n$Yng Iài "a Dao &^ n$Yng "U( $6, ,$an
,$UnW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: ai Iài ,$F !Hng núi n*5" Na# &à g$[ gi6 &^ \in$ :a );i ,:ong $oàn
"ản$ nàoW N=i D(ng "3a "6" Iài n.( /.n &6n )^ g-W H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )'
nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: G7M7 )7PN TG TP
G,: GBi ! )B" "$ú ,$<"$O &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG- Tg
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
G, gBi ! )B" &_n Iản0e ,$<"$
HĐ3: P)/# +') !0# 12#77
CH
1
: T_n Iản !Hng núi n*5" Na#
)*+" `c# /à Iản ,(y.n ngHn )="
/%p )G( ,i.n "3a )8, n*5" ,a7 N=i
D(ng "3a Iản ,(y.n ngHn )=" /%p N
)Uy /à g-W
CH
.
: N Iài !Hng núi n*5" Na#
n=i D(ng ,(y.n ngHn gm# #8y ýW
kV /à n$Yng ý nàoW
CH
3
: eU( ,$F ,$] n$8, )R ,o6, /.n
,* ,*Nng nào "3a Iản ,(y.n ngHnW
CH
4
: •(a p$Gn p$i.n U# &à DM"$
ng$9a0c# "V n$%n `s, g- &^ U#
)iA( "3a /;i ,$FW
•# )iA( )V "V ,6" DEng g- ,:ong
&iA" Dibn ,ả "ả# `ú" &^ "$3 S(y^n
"3a )8, n*5"W
CH
5
: Ta )V0/;i ,$F ,$] 2 I=" /= ,*
,*Nng g- "3a Iản ,(y.n ngHn )="
/%pW
CH
?
: eU( ,$F này gGn &5i /;i nVi
,$*;ng N "6"$ nVi n$* ,$J nàoW
CH
@
: Ta )V0n=i D(ng nào "3a Iản
,(y.n ngHn )=" /%p )*+" I=" /=W
CH
A
: n# "V n$%n `s, g- &^ giBng
)iA( "3a /;i ,$F nàyW
CH
B
: N=i D(ng nào "3a Iản ,(y.n
ngHn )*+" p$ản 6n$W
HĐ1: G7M7 )7PN TG ( TP
G,: GBi ! )B" "$ú ,$<"$O &à n.(
BL7 1: -Š#: #*7 #;M' NF=.
( Lý T$*;ng KiA,)
I.G7M7 )7PN ')N#::
1. G' :72( G' R)Y=:
( !g\T|~0 |€)
.. Đ&'( C)* )+'):
II.P)/# +') !0# 12#:
C/N 1: K${ng )Mn$ n*5" TiA, Na# ,$(=" "$3
S(y^n "3a ng*;i TiA, Na#7

C/N .: tng $mn0:Cn :‚i7
- vibn ,ả ni^# ,in sC, )6 &ào "$Un /ý này7
- K${ng )Mn$ n*5" TiA, Na# "3a ng*;i TiA,
Na# /à )i^( $i'n n$i.n \$Hng ,$' ,$ay )wi7
C/N3: NVi ,${ng7
- L;i "ản$ I6o &^ $àn$ )=ng `U# /*+" /i^(
/9n$0p$i ng$9a "3a \j ,$t
C/N 4: vZng Dạ"0"$C" nM"$0\i.( $Rn$7
- eản$ I6o &^ sr ,$8, Iại n$E" n$R \$Hng ,$'
,:6n$ \$‚i "3a S(Un `U# /*+"7
- K${ng )Mn$ s]" #ạn$ &H )M"$ "3a S(Un &à
DUn ,a ,:ong "(=" "$iJn )8( Iảo &A "$3 S(y^n
)8, n*5"7
O G)7 #)M: ( !g\T|5)
BL7 .: P)9 :7G !% T7#) ( T:Gn •(ang K$ải)
I.G7M7 )7PN ')N#::
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG- Tg
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
GT gBi ! )B" &_n Iản0 "$ú ,$<"$7
HĐ3: P)/# +') !0# 12#..
CH
1
: Xài ,$F "V #8y ý "F IảnW
CH
.
: N$Yng "$iJn "Hng nào )*+"
n$C" ,5i ,:ong /;i ,$F nàyW Cá
hiến ông $G gSi nhT những OU
Vi8n A(h OW n'i tiếng n.o 9,
=Hn t% trong Xuá VhứP
CH
3
: T$co c#0,:ong /;i ,$F )V0"V
g- )6ng "$ú ý &^ "6"$ Dtng ,a0"6"$
n$C" ,5i "6" )Ma Dan$0"6"$ ,ạo )4i
`]ng &à giBng )iA( "3a /;i ,$FW
CH
4
: -•(a $ai "U( ,$F ,:.n0$iAn
,$r" "3a "(=" \$6ng "$iJn )*+"
Dibn ,ả n$* ,$J nàoW
CH
5
: L;i ,$F này nVi ,iJp "$iJn
,$Cng $ay nVi &^ &8n )^ nào \$6"W
CH
?
: T:ong p$Gn p$i.n U# tu trY
AU "V ng$9a #ạn$ $Fn0)V /à nBn
=3 hết Oứ AU7 ki^( này "$o ,$8y
,6" giả #ong #‚i g- N DUn ,="W
CH
@
: T6" giả "w )=ng "$o "Hng
"(=" `Uy Drng )8, n*5" sa( "$iJn
,:an$7 ki^( này "$o ,$8y ,* ,*Nng
&à ,-n$ "ả# nào "3a ,6" giả ,:*5"
&%n #An$ "3a )8, n*5"W
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
1.G' :72( G' R)Y=:
( !g\T||0 |7)
.. Đ&'( C)* )+'):
II.P)/# +') !0# 12# :
1. HLH T)+ ')7h# )[#: ‹/= 8;Œ'
- ai "$iJn ,$Cng e$*Fng v*Fng &à à# Tp7
- ai ,:%n ,$Cng /5n ,:.n sHng mng ,$;i T:Gn
)ại ,$Cng S(Un `U# /*+" lHng-Ng(y.n7
- k=ng ,a #ạn$ )u, )G( "U( /i.n ,iJp0)Ma Dan$
nwi ,iJng0)4i `]ng "U( &^ ,$an$ 0n$Mp ý0 \$oj
$tng ,:6ng7
- T6i $iAn \$Hng \$< "$iJn ,$Cng oan$ /iA, "3a
DUn ,=" ,a ,:ong "(=" )4i )G( &5i S(Un giu"
lHng-Ng(y.n7 g$ản 6n$ sr ,$8, Iại ,$ả# $ại
"3a \j ,$t7
.. d)G !&#: )G7 1W#) 'EF I/# \':
- iUy Drng )8, n*5" ,$;i I-n$7
- e$úng ,a "Gn ,%p ,:(ng $J, "Hng s]" &ào &iA"
`Uy Drng )8, n*5" già( #ạn$0\$Hng n.n S(6
say s*a &5i "$iJn ,$Cng7
- e$(=ng $oà I-n$7
- i &Bng &ào ,*Fng /ai ,*Fi s6ng7
- Tin N s]" #ạn$ Drng `Uy "3a DUn ,="
S G)7 #)M: ( !g\T|5)
&V . : C9ng 3: N=i D(ng "3a $ai Iài ,$F n.( /.n &8n )^ g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng "6" Iài ,:.n7 !oạn Iài eHn !Fn ea &à
Iài X(wi "$i^( )]ng N p$3 T$i.n T:*;ng ,:ong :a ,iJ, sa( $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 25-09-2009
Ngày Dạy:2|-09-2009
TIẾT 1A:
T_ HwN ,I•T
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" ,$J nào /à yJ( ,4 6n TiA, &à "6"$ "8( ,ạo )u" IiA,
"3a #=, s4 yJ( ,4 6n TiA,7
!. K" năng: ! nC# )*+" "6"$ "8( ,ạo "3a ,a g$sp 6n TiA,7
#. Thái $%: XiJ, "6"$ sp DEng )úng "6" yJ( ,4 6n TiA, ,:ong \$i nVi $ou" &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T:a ,a )i'n 7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: kại ,a /à g-W e$o &< DE7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: CN /5p |0 "$úng ,a )R /à# S(cn &^ yJ( ,4 6n TiA,7 H# nay0 )' nC#
:Z $Fn &^ \iJn ,$]" "3a "6" yJ( ,4 6n TiA, 0 "$úng ,a &ài ,-# $i'( Iài )' nC# :Z "8(
,ạo "3a ,a g$sp 6n TiA,7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN $i# !Ž '"N aH
b HG# ,7P.
G,: kB" Iài ,%p N sg\
CH
1
: e6" ,iJng Na#0 •(4"0 !Fn0
à "V ng$9a /à g-W TiJng nào "V
I. Đi# !Ž '"N aH b HG# ,7P:
1. BL7 QR:
a7 Na# - g$*Fng Na#… •(4" - N*5"…
!Fn - Núi… à - !Hng7
- Na# "V ,$' Dtng )=" /%p
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
,$' Dtng n$* #=, ,a )FnW TiJng
nào \$HngW
CH
.
: T:ong "6" ,a ,$i.n sa(0
ng$9a "3a ,a ,$i.n /<0 ,$i.n )H "V
ng$9a /à g-W
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: TW= )7XN b :)cR HG#
,7P.CH
1
: e6" ,a g$sp171 ,$(="
\i'( ,a g$sp nàoW
CH
.
: e6" ,a 6i S(4"0 ,$3 #Hn0
"$iJn ,$Cng ,$(=" \i'( ,a g$sp
g-W
T:%, ,r "3a "6" ,iJng n$* ,$J nàoW
so &5i ,a g$sp "$<n$ p$E ,$(Gn
TiA,W
CH
3
: Ta ,$i.n ,$*0 ,$ạ"$ #R
,$(=" ,a g$sp g-W n# "V n$%n `s,
g- &^ ,:%, ,r "3a "6" ,iJng so &5i
,a g$sp ,$(Gn TiA,W
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M7
HĐ3: LNOP# QR7
G,: *5ng Don ! /à# Iài ,%p1
này7
W Ry p$Un IiA, ng$9a "3a "6"
yJ( ,4 )mng U# ,:.nW
BT3: Ry sCp `Jp "6" ,a g$sp )V
&ào $ai n$V# ,$<"$ $+pW
.
•(4"0 !Fn0 à \$Hng Dtng )=" /%p #à "$•
Dtng /à# yJ( ,4 "8( ,ạo ,a g$sp7
I7 T$i.n ni.n \„0 ,$i.n /< #R7 T$i.n "V ng$9a /à
ng$-n7
- T$i.n )o: T$i.n ng$9a /à D;i7
.. G)7 #)M: o -:TT?B)
II. Tb :)cR HG# ,7P:
17 BL7 QR:
1.1: !Fn $à0 `U# p$ạ#0 giang sFn /à n$Yng ,a
g$sp )Lng /%p
1..: a7 T$(=" ,a g$sp "$<n$ p$E7
- Gi4ng ,:%, ,r "6" ,iJng ,:ong ,a g$sp "$<n$
p$E ,$(Gn TiA,7
1..:I7 e6" ,a g$sp ,:.n ,$(=" ,a g$sp "$<n$
p$E7
- yJ( ,4 p$E )]ng ,:*5"0 yJ( ,4 "$<n$ )]ng
sa(7
S G)7 #)M: o-:TT@C p
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
)HF
o1p
)FH KG7 • )HF
o.p:
$>R $•.
P)7
o1p
: 1FO• P)7
o.p
: d)Š#:
T)F=
o1p:
)F= =Ns# • T)F=
o.p
: :uR =ặ
G7F
o1p
: #)L• :7F
o.p
: )^= !LH.
.. BL7 QR3:
a7 Y( <"$0 p$6, ,$an$0 Iảo #%,0 p$[ng $oả7
I7 yJ( ,4 p$E )]ng ,:*5"0 yJ( ,4 "$<n$ )]ng
sa(7
T$i n$Un0 )ại ,$Cng0 $%( )Ri7
&V . : C9ng 3: Ta g$sp 6n TiA, "V #8y /oạiW Ry n.( "6" /oại ,a g$sp )V &à so
s6n$ &5i ,a g$sp ,$(Gn TiA,7
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài Ta 6n TiA, ,iJp ,iJ, sa(
$B"7

GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 27-09-2009
Ngày Dạy: 28-09-2009
TIẾT 1B:
TRg B•I T~P L•M ,fN -€ 1

A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: -Giúp ! :@n /(yAn spa "$Ya "6" "U( "$Y #C" />i ,:ong Iài &_n ,r sr
)G( ,i.n7
2. Kỹ năng: -?@n /(yAn "6"$ Dtng ,a0 &iJ, "U( ,:ong \$i /à# Iài7
3. Thái độ:- eV ý ,$]" spa "$Ya "6" />i ,:ong \$i /à# Iài7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: e$8# Iài0 &ào )i'#7
2. HS: ic# /ại "6"$ /à# 7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. ổn định tổ chức:
II. Bài mới
O !"t #$n đ%:
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
k1: GT G$i )^ /.n Iảng7
k2: GT "tng ! L%p Dàn Iài7
GT: N$%n `s, "$(ng n$Yng *( &à
n$*+" )i'# ,:ong \$i /à# Iài7
k~: e$Ya sai
e$Ya "6"$ Dtng ,a
l=, s4 Iạn Dtng ,a "$*a "$<n$
`6" n$*:
e$Ya />i )u, "U(7
eV Iạn )R &iJ,:
k€: Twng $+p )i'#
GT: g$6, Iài0 gBi ,.n g$i )i'#7
I. Đ% 1L7:
II. LQR IL# 1L7: Đ‘ 'u ‡ 7h1?.
III. C)ZF …F7:
1. C)ZF 867 I’#: b:
O vtng sai O e6"$
"$Ya
- /< gio - /< Do
- sc# ,i &i - `c# ,i &i
- K
o
"Ln ,$%n - \$Hng "Ln
,$%n
-sc )ạp - `c )ạp
- –6o n> - p$6o n>
- sú" )=ng - `ú" )=ng
- gpy ,$* - gpi ,$*7
2. C)ZF 867 $ặ '/N:
- eả ,:*;ng i# /ung "3a "ả ,:*;ng7 ( Dtng /up)
IT7 Twng $+p )i'#:
Loại Gi‚i K$6 T X-n$ yJ(
/5p ,s4 !L — !L — !L — !L —
IV. & '(ng c) ) Ry n.( "6" I*5" /à# #=, Iài &_n ,r srW GT )B" #=, s4 Iài /à# "V
)i'# ,4, )' ! ,$a# \$ảo7
- *"n +,: T^ `c# /ại Iài /à#0 soạn Iài T-# $i'( "$(ng &^ &_n Ii'( "ả# ,i., sa(
$B"7
Ngày soạn: 02-10-2009
Ngày Dạy:0~-10-2009
TIẾT .C:
TÌM HI“U CHUNG , x ,fN BI“U CgM
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" &_n Iản Ii'( "ả# nảy sin$ /à Do n$( "G( Ii'( "ả#
"3a "on ng*;i7
!. K" năng: - XiJ, p$Un IiA, Ii'( "ả# ,:r" ,iJp &à Ii'( "ả# gi6n ,iJp7
#. Thái $%: eả# n$%n D*+" &_n Ii'( "ả# ,$*;ng /à n$Yng ,-n$ "ả# )1p0 ,$8# n$(Gn
,* ,*Nng n$Un &_n7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: 1 s4 Iài ,$F7 7
!. HS: !oạn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry n.( /.n "6" I*5" /à# #=, Iài &_n ,r srW
&&&. 0.i +1i)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
O Đặ !"# $%: T:ong ,$r" ,J0 "on ng*;i "V :8, n$i^( $-n$ ,$]" )' Ii'( "ả#7 l=,
,:ong n$Yng $-n$ ,$]" DV "V Ii'( "ả# Idng &_n Iản7 T%y Ii'( "ả# Idng &_n Iản /à
g-W N=i D(ng Ii'( "ả# p$ải n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài &_n Ii'( "ả#
)' nC# :Z )u" )i'# "3a p$*Fng ,$]" ,:.n7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1TW= )7XN #)N ']N 17XN
'2= !L !0# 17XN '2=.
G,: goi ! )B" XT &à ,:ả /;i "U(
$‚i7
CH
1
: K$i nào ,$- ng*;i ,a "V n$(
"G( Ii'( "ả#W
CH
.
T%y ng*;i ,a Ii'( "ả# Idng
n$Yng p$*Fng ,iAn nàoW
„ TW= )7XN $ặ' $7X= ')N#: 'EF
!0# 17XN '2=7
G,: GBi ! )B" $ai )oạn &_n7
CH
3
:

ai )oạn ,:.n Ii'( )ạ, n=i
D(ng g-W
CH
4
: NHi D(ng 8y "V )u" )i'# g-
\$6" so &5i nHi D(ng "3a &_n Iản
,r sr &à #i.( ,ả \$HngW
CH
5
: GT n.( "U( $‚i I N !g\ )'
! ,:ả /;i7
T- n$Yng ,-n$ "ả# `8( `a \$Hng
,$' ,:N ,$àn$ nHi D(ng Ii'( "ả#
"$<n$ DiAn7
CH
?
: n# "V n$%n `s, g- &^
p$*Fng ,$]" Ii'( )ạ, ,-n$ "ả#0
"ả# `ú" N $ai )oạn &_n ,:.nW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR.
BT1: G, gBi H- )B" Iài ,%p 1
!g\T7~0 7€ &à ,$r" $iAn y.( "G(
"3a Iài ,%p7
CH
@
: Ry "$• :a n=i D(ng Ii'(
"ả# "3a )oạn &_n ,:.nW7
I N)N ']N 17XN '2= !L !0# 17XN '2=:
1. N)N ']N 17”N '2= 'EF 'H# #:;<7:
- K$i "V n$Yng ,-n$ "ả# ,4, )1p0 "$8, "$]a 0
#(4n Ii'( $iAn "$o ng*;i \$6" n$%n "ả#
)*+" ,$- ng*;i ,a "V n$( "G( Ii'( "ả#7
- N$Yng I]" ,$*0 Iài ,$F0 Iài &_n /à "6" ,$'
/oại &_n Iản Ii'( "ả#7
( ea $6,0 &2 ,:n$0 n$ảy #úa0 )6n$ )àn0 ,$wi
s6o7)
.. Đặ' $7X= ')N#: 'EF !0# 12# 17XN '2=:
Y=.
F.ĐHa# 1: N>i n$5 n$(ng &^ n$Yng \„ niA#
giYa T$ảo &à ,6" giả Do $ai ng*;i `a "6"$
n$a(7
( ĐHa# .: eả# `ú" \$i ng$c ,iJng $6, DUn "a
,:.n )ài ,:ong ).# \$(ya7
- T_n Iản Ii'( "ả# Ii'( /= n$Yng "ả# `ú"
,U# $mn7
1. T6n ,$àn$7T- &_n Iản Ii'( "ả# /à n$Yng
,-n$ "ả# )1p0 &H ,*0 #ang /< ,*Nng )1p0 già(
,<n$ n$Un &_n7
'7 ai )oạn &_n ,:.n "V "6"$ Ii'( "ả# \$6"
n$a(7
- ĐHa# 1: Xi'( "ả# ,:r" ,iJp7
- ĐHa# .: li.( ,ả0 /i.n ,*Nng "6" $-n$ ản$
S(cn ,$(=" )' ,$' $iAn ,-n$ y.( S(. $*Fng0 )8,
n*5"7( Xi'( "ả# gi6n ,iJp)7
S. G)7 #)M: (!g\T7~)
II.LNOP# QR:
1. BL7 QR 1: - koan (I) /à &_n Ii'( "ả#7
- Tr $ào &^ p$ong "ản$ "3a S(. $*Fng )8,
n*5" TiA, Na#7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
C)
A
: Ry "$• :a n=i D(ng Ii'(
"ả# ,:ong $ai Iài ,$F -Š#: #*7
#;M' NF= !L P)9 :7G !% T7#)„7
f N=i D(ng Ii'( "ả#:
li.( ,ả )' "ả# n$%n $oa $ải )*;ng h N$*
#=, /;i "$ào $ạn$ p$ú"h
- N$%n `s, &^ $oa $ải )*;ngh #à( )‚ ,$C# :8,
S(ý0 $Un $oan0 say )C#h
- ˜ng "ả# n$%n $oa $ải )*;ng \$oj0 s4ng /U(0
DUn DR7 h oa $ải )*;ng :ạng :•0 nmng nàn(x)
#(4nx77 )mng ,i^nh
.. BL7 QR .: ai Iài )^( Ii'( "ả# ,:r" ,iJp7 &-
n=i D(ng $ai Iài )^( ,:r" ,iJp n.( ,* ,*Nng
,-n$ "ả# 0 \$Hng S(a ,:(ng gian7
&V . : C9ng 3) •(a p$Gn ,-# $i'( Iài0 c# $Ry n.( )u" )i'# "$(ng "3a &_n Ii'( "ả#
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# "6" Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài ku" )i'# &_n Ii'(
"ả#7
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ngày soạn: 0€-10-2009
Ngày Dạy: 05-10-2009
TIẾT .1:
CVN -zN CA
BUỔ7 CHIxU Đ•NG Ở PHl THIÊN TRƯỜNG
TRVNG RA.
oT† )&' 'u );M#: I•#p7
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n $m ,$F ,$C# ,$iJ, ,-n$ S(. "3a T:Gn N$Un THng
,:ong Iài X(wi "$i^( )]ng N p$3 T$i.n T:*;ng ,:ong :a &à sr $ài $oà n.n ,$F 0 ,$an$
"ao "3a Ng(ybn T:Ri &5i "ản$ ,:< eHn !Fn S(a )=an ,$F7
!. K" năng: - Giúp ! "ả# n$%n n=i D(ng ng$A ,$(%, "ả( $ai Iài ,$F7
#. Thái $%: - Tr $ào &^ p$ong "ản$ S(. $*Fng )8, n*5"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: vtn$ ,:an$
!. HZnhoRn -.i.7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&&. Ki*+ tr, -.i /: kB" ,$(=" /[ng p$Gn p$i.n U# &à DM"$ ,$F Iài !Hng núi n*5"
Na#W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: TiJ, $B" này ,a s2 $B" $ai ,6" p$L# ,$F7 l=, Iài /à "3a #=, &M &(a y.(
n*5"0 "V "Hng /5n ,:ong "Hng "(=" "$4ng ngoại `U#0 /à n$à &_n $o60 n$à ,$F ,i.( Ii'
"3a );i T:Gn7 l=, Iài /à "3a Dan$ n$Un /M"$ sp DUn ,=" &à ,$J gi5i7 ai ,6" p$L# /à $ai
sản p$L# ,in$ ,$Gn "ao )1p "3a $ai "(=" );i /5n0 $ai ,U# $mn /5n &à "$C" "$Cn s2 )*a
/ại "$o "$úng ,a n$i^( )i^( ,$ú &M &à I> <"$7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: G7M7 )7PN TG TP
G,: GBi ! )B" "$ú ,$<"$O &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG- Tg
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
G, gBi ! )B" &_n Iản0 "$ú ,$<"$7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#77
CH
1
: N$Yng "U( ,$F nào )R gi5i ,$iA(
"ản$ &%, N eHn !Fn o CG' '/N ?p
CH
.
: N$Yng ns, ,i.( Ii'( nào "3a
"ản$ &%, eHn !Fn )*+" n$C" ,5i ,:ong
/;i ,$F 8yW
CH
3
: N$Yng ns, )u" sC" ,:ong "6"$ ,ả
s(4i &à )6 /à g-W
e

: e6"$ ,ả )V g+i n.n 1 "ản$ ,*+ng
,$i.n n$i.n n,nW
CH
5
: -n$ ản$ ,$Hng #B" n$* n.# &à
IVng ,:ú" :U# g+i ,ả )u" sC" nào "3a
:ang eHn !FnW -n$ ản$ ,$Hng0 ,:ú" N
eHn !Fn g+i "ả# gi6" &^ ,$i.n n$i.n
n,nW
•(a p$Gn ,-# $i'(0 c# "ả# n$%n )*+"
ý ng$9a nào "3a Xee!W
CH
?
: TG "a ng+i "ản$ ,:< eHn !Fn0
)i^( )V "$o c# $i'( g- &^ ng*;i &iJ,
/;i "a nàyW
CH
@
: Đa7 b F 8ặR 8a7 KH#: 'G' 8<7
$u 'u – #:)DF :W„
CH
A
: l>i sN ,$<"$ "3a ,a )*+" Ii'(
$iAn Idng 1 )=ng ,a7 e6" sN ,$<"$ 8y
"$o ,$8y n$( "G( nào "3a "on ng*;i
n$Un Dan$ ,aW
GT goi ! )B" g$i n$57
BL7 1: CŠ# -i# CF
( Ng(ybn T:Ri)
I.G7M7 )7PN ')N#::
1. G' :72( G' R)Y=:
( !g\T790 80)
.. Đ&'( C)* )+'):
II.P)/# +') !0# 12#:
1.C2#) !Q CŠ# -i#:
( !(4i0 )60 ,$Hng0 ,:ú".
( Tả s(4i Idng U# ,$an$0 )6 Idng #à(
:.(7
- l=, ,$i.n n$i.n /U( );i0 ng(y.n ,$(„7
- ?ang eHn !Fn n$i^( ,$Hng0 ,:ú" n.n
,$o6ng #6,7
- T$an$ "ao0 #6, #j0 ,:ong /àn$7
- ea ng+i "ản$ )1p eHn !Fn7
- Là ng*;i y.( &à $i'( ,$i.n n$i.n eHn
!Fn0 S(ý ,:Bng n$Yng gi6 ,:M "3a ,$i.n
n$i.n7
.. CH# #:;<7 :7ZF '2#) !Q CŠ# -i#.
- N$8n #ạn$ sr "V #u, "3a ,a N #Bi nFi
)1p "3a eHn !Fn7
- K${ng )Mn$ ,* ,$J /à# "$3 "3a "on
ng*;i ,:*5" ,$i.n n$i.n7
- N$( "G( )*+" s4ng $oà $+p &5i ,$i.n
n$i.n7
- N$( "G( ,-# \iJ# sr ,$an$ ,$ản0 ,*Fi
#6, "$o ,U# $mn7
S G)7 #)M: (!g\T81)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ1: G7M7 )7PN TG ( TP
G,: GBi ! )B" "$ú ,$<"$O &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG- Tg
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
GT gBi ! )B" &_n Iản0 "$ú ,$<"$7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#..
CH
1
: L;i ,$F ,ả "ản$ "$i^( 0 "$o ,$8y
"ản$ &%, N )Uy "V g- )u" IiA,W
CH
.
: n# $-n$ D(ng &^ "ản$ ,*+ng
này n$* ,$J nàoW
CH
3
: l=, &j )1p n$* ,$J nào ,o6, /.n
,a "ản$ ,*+ng 8yW
CH
4
: n# $Ry $-n$ D(ng "ản$ ,*+ng
)*+" g+i ,ả ,:ong $ai "U( "(4iW
CH
5
: eản$ "$i^( )*+" ,ả Idng 8n
,*+ng nào "3a ,$<n$ gi6" &à ,$M gi6"
CH
?
: •(a 2 8n ,*+ng 8y g+i n.n 1
\$Hng gian n$* ,$J nàoW
CH
@
: n# $-n$ D(ng n$* ,$J nào &^
"(=" s4ng nFi )mng S(.W
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
BL7 .: P)9 :7G !% T7#)
( T† )&' 'u );M#: I•#) (T:Gn •(ang K$ải)
I.G7M7 )7PN ')N#::
1. TG' :72( G' R)Y=:
( !g\T 7|0)
.. Đ&'( C)* )+'):
II.TW= )7XN !0# 12# :
1. C2#) ')7%N KH#: )Š# ‹u=:
- eản$ &%, $iAn :a \$Hng :Z ns,0 npa $*0
npa ,$r"0 #; #;0 ảo ảo7
- kV /à #=, "ản$ "$i^( #(=n0 #ta ,$(
&tng ,$Hn S(. XC" X= 7 T$Hn `V# n$* "V
#à( \$Vi "3a s*Fng Iao p$3 \$iJn "ản$
&%, n$ạ, n$oà ,:ong s*Fng7
- Tj )1p #F #àng y.n ,9n$ nFi ,$Hn DR7
.. C2#) ')7%N #:HL7 'G#) $—#:7
- e$i^( `(4ng ,a "6n$ )mng0 ,:U( ,$co
,iJng s6o "3a ,:j ,$F &^ /àng0 ,:.n n^n ,:;i
`(8, $iAn n$Yng "6n$ "[ Iay /iAng `(4ng
)mng7
- TiJng s6o #E" )mng &à "[ ,:Cng7
- T$o6ng )Rng 0"ao :=ng7 - y.n ả &à ,:ong
sạ"$7
- X-n$ y.n0 $ạn$ p$ú"7
S G)7 #)M: ( !g\T77)
&V . : C9ng 3: N=i D(ng "3a $ai Iài ,$F n.( /.n &8n )^ g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng "6" Iài ,:.n7 !oạn Iài eHn !Fn ea &à Iài
X(wi "$i^( )]ng N p$3 T$i.n T:*;ng ,:ong :a ,iJ, sa( $B"7

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ngày soạn: 0€-10-2009
Ngày Dạy:0|-10-2009
TIẾT ..:
T_ HwN ,I•T o T7hRp
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" "6" sC" ,$6i ý ng$9a "3a ,a 6n TiA,7
!. K" năng: ! IiJ, "6"$ sp DEng ,a 6n TiA, )úng ý ng$ia 0 sC" ,$6i7
#. Thái $%: XiJ, "6"$ sp DEng "6" yJ( ,4 6n TiA, p$t $+p &5i $oàn "ản$ giao ,iJp0
,:6n$ /ạ DEng ,a 6n TiA,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T:a ,a )i'n 7
!. HS: !oạn Iài7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ta g$sp 6n TiA, "V #8y /oạiW e$o &< DE7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T:ong \$i nVi &à &iJ,0 Ta 6n TiA, )Vng &ai ,:[ S(an ,:Bng ,:ong ngHn
ngY ,iJng TiA, "$úng ,a7 vtng ,a 6n TiA, ,ạo sC" ,$6i ,:ang ,:Bng0 ,Hn \<n$ ,:ong
giao ,iJp7 !ong "$úng ,a p$ải Dtng n$* ,$J nào )' "$o nV p$t $+p7 H# nay0 ,a &ào
,-# $i'( Iài )' IiJ, )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 'G') …˜ IJ#:b
HG# ,7P.
CH
1
: Tại sao "6" "U( )V Dtng ,a
6n TiA, #à \$Hng Dtng ,a ,$(Gn
TiA, "V ng$9a ,*Fng ,rW
G,:Giải ,$<"$ ng$9a "3a "6" ,a in
)%#7
G,: N^N '/N )ƒ7 11 -:TTA..
H-: $&' :)7 #)M.
G,: G&7 H- $&' ,t. -:T
CH
.
: T:ong #>i "up "U( D*5i
)Uy0 "U( nào "V "6"$ Dibn )ạ, $ay
$FnW T- saoW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M
HĐ.: LNOP# QR:
BL7 QR 1: n# $Ry "$Bn ,a ngY
,$<"$ $+p ,:ong ngou" )Fn )'
)i^n &ào "$> ,:4ng "$o ,$<"$ $+p
&5i sC" ,$6i "U(W
G,: H;M#: I•# H- )†' )7P#
G,: N.( "U( $‚i XT2 )' ! ,:ả
/;i
BT3: kB" )oạn &_n &à ,-# n$Yng
,a 6n TiA, gVp p$Gn ,ạo sC" ,$6i
"w `*aW
BT4: H- )2H 8NQ# 8L=|
kại DiAn n$V# ,:-n$ Iày \J, S(ả7
I. -˜ IJ#: b HG# ,7P:
1. -˜ IJ#: b HG# ,7P $X aH …[' )G7 17XN
'2=:
a7 vtng ,a 6n TiA, ,:ong "6" "U( ,:.n nV ,ạo
s_" ,$6i ,:ang ,:Bng0 ,ao n$R 7
I7 e6" ,a này /à ,a "w0 "$• Dtng ,:ong `R $=i
p$ong \iJn7 T:ong &_n "$*Fng "6" ,a này ,ạo
sC" ,$6i "w `*a77
S. G)7 #)M: o -:TTA.)
.. d)Š#: #^# 8a= IJ#: b HG# ,7P:
- e6"$ 2 "V "6"$ Dibn )ạ, $ay $Fn sp DEng
)úng sC" ,$6i0 p$t $+p &5i $oàn "ản$ giao
,iJp7
S G)7 #)M: o-:TTA3 p
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
( Ng$9a #17
( T$Un #o( e$3 ,M"$ m e$< lin$7
- T$(%n &+77
- eon "$i# sCp "$J,77
- "on ng*;i sCp "$J,77
- Lú" /U# "$(ng Hng "E77
- g$ải ,$r" $i.n /;i gi6o $(8n77
- 77 ng$c /- Dạy Iảo "3a "$a #17
.. BL7 QR.:
- vtng ,a 6n Ticc,™ #ang sC" ,$6i ,:ang ,:Bng
3. BL7 QR 3:
Giảng $oà0 "G( ,$Un0 $oà $iJ(0 n$an sC" ,(yA,
,:Gn7
4. BL7 QR 4• K$Hng p$t $+p &5i $oàn "ản$
giao ,iJp7
- T$ay Iảo &A ƒ g-n giY… #9 /A ƒ )1p )27
&V . : C9ng 3: !p DEng ,a 6n TiA, "V ,6" DEng g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài •(an $A ,a ,iJp ,iJ, sa(
$B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 0€-10-2009
Ngày Dạy: 0|-10-2009
TIẾT .3:
Đ™C ĐI“M ,fN BgN BI“U CgM
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" "6" )u" )i'# "E ,$' "3a Iài &_n Ii'( "ả#
!. K" năng: - ! $i'( )u" )i'# "3a p$*Fng ,$]" Ii'( "ả# /à #*+n "ản$ &%,0 )m &%,0
"on ng*;i )' Iày ,‚ ,-n$ "ả#0 \$6" &5i &_n #i.( ,ả /à n$d# #E" )<"$ ,6i $iAn )4i
,*+ng )*+" #i.( ,ả7
#. Thái $%: L(Hn Iày ,‚ ,-n$ "ả# ,4, )1p0 ,:ong s6ng \$i &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T_n Iản Ii'( "ả# 7
!. HS: !oạn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /) T_n Iản Ii'( "ả# /à g-W T:ong &_n Ii'( "ả# ,$*;ng "V
"6"$ Ii'( "ả# nàoW
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $% ) T_n Ii'( "ả# "V n$Yng )u" )i'# nàoW N=i D(ng "3a nV #(4n n.( /.n
&8n )^ g-W X4 "E" Iài &_n gm# #8y p$GnW H# nay0 ,a &ào ,i[# $i'( Iài )' nC# :Z
)i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:TW= )7XN $ặ' $7X= 'EF
!0# 12# 17XN '2=„
G,: goi ! )B" Iài &_nW
CH
1
: Xài &_n ,8# g*Fng Ii'( )ạ,
,-n$ "ả# g-W
CH
.
: k' Ii'( )ạ, ,-n$ "ả# )V0
,6" giả Iài &_n )R /à# n$* ,$J
nàoW
7
CH
3
:

X4 "E" Iài gm# #8y p$GnW
g$Gn MB &à dB "V S(an $A &5i
n$a( n$* ,$J nàoW g$Gn ,$Un Iài
)R n.( /.n n$Yng ý g-W N$Yng ý
)V /i.n S(an &5i "$3 )^ n$* ,$J
nàoW
BT.: ! )B" )oạn &_n &à GT
n.( "U( $‚i ! ,:ả /;i7
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR.
BT1: G, gBi H- )B" Iài &_n
CH

: Xài &_n ,$' $iAn ,-n$ "ả#
g-W
CH
.
: T- sao ,6" giả gBi $oa
p$*+ng /à $oa $B" ,:[W
e
~
: Xài &_n này Ii'( "ả# ,:r"
,iJp $ay gi6n ,iJpW
I Đặ' $7X= 'EF !0# 12# 17XN '2=:
1. BL7 QR: T"= :;i#:.
F. Xài &_n ng+i "a ,<n$ ,:(ng ,$r" "3a "on
ng*;i0 g$s, ,$Vi `( nMn$0 D4i ,:67
17 X=" /= sU( sC" ,-n$ "ả#0 s(y ng$90 ,$6i )=
"3a #-n$ )' Ii'( D*Fng n$Yng ng*;i ,:(ng
,$r"0 p$. p$6n n$Yng ng*;i D4i ,:67
- NVi &5i g*Fng0 "a ng+i g*Fng /à gi6n ,iJp "a
ng+i ng*;i ,:(ng ,$r"7
'. Bs 'J': Gm# ~ p$Gn7
‚ MB: koạn )G(7
‚ dB: koạn "(4i7
k^( gi5i ,$iA( &à \${ng )Mn$ Iản "$8, "3a
,8# g*Fng7
- k]" ,<n$ "3a ,8# g*Fng7
- Xi'( D*Fng ,<n$ ,:(ng ,$r"7
I. T-n$ "ả# &à sr )6n$ gi6 "3a ,6" giả :Z :àng0
"$Un ,$r"7
.. BL7 QR .:
- Xi'( $iAn ,-n$ "ả# n$5 ,$*Fng "3a ng*;i
"on &5i #17 Ng*;i "on #(4n #1 &^ )' \$‚i
"H )Fn &à \$‚i IM ng*+" )Ri7
- T-n$ "ả# Ii'( $iAn ,:r" ,iJp S(a ,iJng \.(0
/;i ,$an0 "U( $‚i Ii'( "ả#7
O G)7 #)M: (!g\T8|)
II. LNOP# QR:
F7 Xài &_n ,$' $iAn ,-n$ "ả# I(mn IR "$ia /y7
- oa p$*+ng nN \J, ,$ú" n_# $B" &à ,$àn$
Ii'( ,*+ng "3a sr "$ia /y )4i &5i $B" ,:[ \$i
#ta $@ )Jn7
17- koạn 1: eả# `ú" I4i :4i7
- koạn 2: eả# `ú" ,:4ng &Cng7
- koạn ~: eả# `ú" "H )Fn0 n$5 Iạn7
"7 Taa ,:*" ,iJp0 &aa gi6n ,iJp7
&V . : C9ng 3: Ry n.( /.n "6" )u" )i'# "3a Iài &_n Ii'( "ả#W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# "6" Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài k^ &_n Ii'( "ả# &à
"6"$ /à# Iài &_n Ii'( "ả# ,iJ, sa( $B"77
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 09-10-2009
Ngày Dạy: 10-10-2009
TIẾT .4:
Đx ,fN BI“U CgM ,• CwCH L•M B•I ,fN BI“U
CgM
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" \i'( )^ &_n Ii'( "ả# &à nC# )*+" "6" I*5" /à# Iài
&_n Ii'( "ả#7
!. K" năng: - ?@n /(yAn "6"$ n$%n IiJ, )^ &_n Ii'( "ả# &à "6"$ /à# Iài &_n Ii'(
"ả#7
#. Thái $%: eV ý ,$]" nC# :Z &à ,$r" $iAn )úng ,$co "6" I*5" /à# #=, Iài &_n Ii'(
"ả#7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 Iảng p$E 7
!. HS: !oạn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry n.( "6" )u" )i'# "3a Iài &_n Ii'( "ả#W
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: k^ &_n Ii'( "ả# /à g-W e6" I*5" )' ,$r" $iAn #=, Iài &_n Ii'( "ả#
n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( )' n$%n IiJ, )^ &_n Ii'( "ả# &à "6"$ /à# Iài
&_n Ii'( "ả#7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:TW= )7XN $% !0# 17XN '2=
!L 'G) 8L= 1L7 !0# 17XN '2=.
CH
1
: k^ &_n Ii'( "ả# /à g-W
CH
.
: k4i ,*+ng Ii'( "ả# &à ,-n$
"ả# "Gn Ii'( $i'n ,:ong )^ &_n
Ii'( "ả# /à g-„
7GT: N.( )4i ,*+ng Ii'( "ả#:
v[ng sHng0 ,(wi ,$F0 c# y.(W
„TW= )7XN 'G' 1;M' 8L= $% !0#
17XN '2=„
CH
3
:

k^ y.( "G( p$6, Ii'( "ả#
ng$9 &^ "6i g-W
CH
4
: K$i ,-# $i'( )^0 ,-# ý `ong0
,a p$ải /à# g-W
CH
5
: e6" I*5" "3a &iA" /%p Dàn ý
n$* ,$J nàoW Ry sCp `Jp "6" ý
)R Don ,$co I4 "E" "3a Iài &_nW
CH
?
: K$i /%p Dàn Iài `ong )R ,:N
,$àn$ #=, Iài &_n "$*aW Ta p$ải
/à# g- )' ,:N ,$àn$ #=, Iài &_nW
GT: *5ng Don ! &iJ, 1 )oạn7
CH
@
: kJn )Uy )R ,$àn$ #=, Iài
&_n $oàn "$•n$ "$*aW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M
HĐ.: LNOP# QR7
G,: GBi ! )B" &_n Iản7
CH
1
: Xài &_n Ii'( )ạ, ,-n$ "ả#
g-W k4i &5i )4i ,*+ng nàoW
CH
.
: n# $Ry n.( /.n Dàn Iài "3a
Iài &_n ,:.n ,$co g+i ý )R "$oW
I Đ% !0# 17XN '2= !L 'G') 8L= 1L7 !0# 17XN
'2=:
1.Đ% !0# 17XN '2=:
- T$*;ng "$• :a )4i ,*+ng Ii'( "ả# &à ,-n$
"ả# "Gn Ii'( $iAn7
- T-n$ "ả# Ii'( $iAn: eả# ng$90 &(i I(mn 0 c#
y.(7
.. CG' 1;M' 8L= 1L7 !0# 17XN '2=:
Đ% 1L7: CN+ ngh[ Dề n4 ười 9, +\.
f B;M' 1: T-# $i'( )^0 ,-# ý7
- g$6, Ii'( "ả# `ú" &à s(y ng$9 &^ nE "*;i
"3a #1
f B;M' .: L%p Dàn Iài7
O lB: N.( "ả# `ú" )4i &5i nE "*;i "3a #17
NE "*;i 8# /[ng7
O TB: N.( "6" Ii'( $iAn0 sC" ,$6i nE "*;i "3a
#17
f NE "*;i &(i #ang0 ,$*Fng y.(7
f NE "*;i \$(yJn \$<"$7
f NE "*;i an 3i0 )=ng &i.n7
f K$i &Cng nE "*;i "3a #17
O dB: L[ng y.( ,$*Fng &à \<n$ ,:Bng #17
f B;M' 3: T:i'n \$ai "6" ý ,$àn$ "U( ,$àn$
)oạn7
‚ B;M' 4: kB" &à spa /ại Iài7
S G)7 #)M: o -:TTAAp
II. LNOP# QR:
a7Xài &_n ,$' $iAn ,-n$ "ả# ,$a ,$iJ, )4i &5i
S(. $*Fng Pn Giang7
O MB: Gi5i ,$iA( ,-n$ y.( S(. $*Fng Pn
Giang7
O TB: - Xi'( $iAn ,-n$ y.( #Jn S(. $*Fng7
f T-n$ y.( S(. ,a ,(wi ,$F7
f T-n$ y.( S(. $*Fng ,:ong "$iJn )8(0 n$Yng
,8# g*Fng y.( n*5"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
S dB: T-n$ y.( S(. $*Fng &5i n$%n ,$]" "3a
ng*;i ,ang ,:ải0 ,:*Nng ,$àn$7
&V . : C9ng 3) Ry n.( "6" I*5" /à# #=, Iài &_n Ii'( "ả#W
: ;<n =>) T^ $B" Iài "Q0 /%p Dàn ý "3a p$Gn /(yAn ,%p7 !oạn Iài !a( p$ú, "$ia /y
,iJ, sa( $B"7
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 11-10-2009
Ngày Dạy: 12-10-2009
TIẾT .5:
-AU PHnT CHIA Lk
7 ( TrYh) Chinh Ih4 ngH+ Vh]-
(kung T:Gn eHn)
*ịch gi. !/àn Thị !i0m7
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )*+" n>i sG( "$ia /y sa( p$ú, "$ia ,ay7 T4 "6o "$iJn
,:an$ p$i ng$9a0 ni^# \$6, \$ao $ạn$ p$ú" /]a )Hi &à gi6 ,:M ng$A ,$(%, ngHn ,a
,:ong )oạn ,:<"$ e$in$ p$E ngU# \$ú"7
!. K" năng: - ?@n /(yAn "6"$ )B"0 "ả# ,$E )oạn ,:<"$ ,:.n0 nC# )*+" ,$' ,$F !ong
,$8, /E" I6,7
#. Thái $%: eV ý ,$]" ,4 "6o "$iJn ,:an$ p$i ng$9a7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Iảng p$E 7
!. HS: !oạn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry )B" ,$(=" /[ng )oạn ,:<"$ Xài "a eHn !FnW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $% N=i D(ng "3a &_n Iản nVi /.n &8n )^ g-W T6" giả /à aiW Xài ,$F ,$(="
,$' ,$F g-W H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V77
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ1:G7M7 )7PN TG( TP
H-: Đ&' ')* )+')S &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG-Tg
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" 1 /*+,0 gBi ! )B" /ại
CH
1
: X4 "E" "$ia /à# #8y p$GnW
Ry `6" )Mn$ &à n.( n=i D(ng
"$<n$ "3a ,ang )oạnW
: N^i tr3ng trNi 9, A>ng người
trư1 thU tế hi, Ay Ih9 Ih.ng.
: N^i KGt K, trong áh tr_ n]i
Oông.
- N^i O`u thưang trư1 -,o A,
Nnh DJt
HĐ3: P)/# +') !0# 12#7
CH
.
: e(=" "$ia ,ay )R )*+" nVi
,5i S(a /;i ,$F nàoW
CH
3
: e6"$ `*ng $H ,$iJp "$àng
"V ý ng$9a g-W
CH
4
: koạn ,:.n "V sp DEng n$i^(
$-n$ ản$ )4i /%p7 Ry "$• :a &à
n.( ,6" DEng "6" p$sp )4i /%p )V7
CH
5
: Ch.ng t@ H.+ ;ưang
ngNnh ARiM thiếI t@ TiBu Tưang
trong O,ng. b+ G N+ nhJn
như thế n.o Dề h,i h.nh $%ng
$3i AJI n.y„
„ Bh# !L '/O :Œ7 87^# ;‡#: $h#
#)Z#: T)Š#: :7F# #LH„
CH
?
: T6" giả )R sp DEng Iú,
p$6p ng$A ,$%, nào ,:ong \$ú"
ngU# nàyW
Ry n.( ,6" DEng "3a Iú, p$6p
)VW
CH
@
: Ta ngY ,:ong /;i ,$F ,:.n
"V g- )u" IiA,W 7
CH
A
: TG sp DEng ,a /6y &à )iAp
,a ,:.n "V s]" g+i ,ả #=, \$Hng
gian n$* ,$J nàoW
CH
B
: T$Hng ,$*;ng #à( `an$
g+i ni^# &(i0 $y &Bng7 e[n
\$Hng gian N )Uy g+i "ả# gi6"
g-W
CH
1C
: là( `an$ N )Uy g+i ,ả n>i
sG( ,:ong /[ng ng*;i /y IiA,0 c#
I G7M7 )7PN ')N#::
1. TG' :72( G' R)Y=:
( !g\T91092)
.. Đ&'( C)* )+'):
1. Bs 'J': ( € - € - €)
II. P)/# +') !0# 12#:
1: d)*' #:/= )ˆ #)":
- e6"$ `*ng $H &+ "$mng ,$Un ,$iJ, ,$;i gK7
- Xi'( $iAn ,-n$ "ả# &+ "$mng )ang )= nmng nàn0
$ạn$ p$ú"7
- g$ản 6n$ $iAn ,$r" "$ia /y0 p$3 p$àng7
- Xi'( $iAn n>i `V, `a "$o $ạn$ p$ú" IM "$ia "C,7
.: d)*' #:/= )ˆ )F7:
- vibn ,ả ,-n$ &+ "$mng ,$C# ,$iJ, \$Hng #(4n :;i
`a7
- g$ản 6n$ sr \$C" ng$iA, "3a "$ia /y7
- K$Hng gian "$ia /y0 `a `Hi0 "6"$ ,:N0 \$V gup /ại7
- XiAn p$6p /up0 )ảo0 )4i0 )iAp ,a7
- TH )%# n>i ng%# ngti `V, `a "3a ,-n$ &+ "$mng
,:ong `a `Hi "6"$ ,:N7
..3: d)*' #:/= )ˆ 1F:
( Ta /6y 0 )iAp ,a7
- K$Hng gian :=ng /5n ,:àn ng%p sC" `an$7
- eả# gi6" I(mn0 ,(yA, &Bng0 I8, $ạn$7
- X(mn ,$*Fng "$o ,(wi `(Un \$Hng )*+" $*Nng
$ạn$ p$ú"7
- ˆ6n $%n "$iJn ,:an$ p$i ng$9a /à# /i ,6n $ạn$ p$ú"
,(wi `an$ "3a "on ng*;i77
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
"ả# n$%n )V /à n>i sG( nàoW
GTgBi ! )B" p$Gn g$i n$57
HĐ4: LNOP# QR.
HĐ5: Đ&' )^=7! ,$r" $iAn7
O G)7 #)M: ( !g\T9~)
I,. LNOP# QR:
,. Đ&' )^=.
&V . : C9ng 3: n# )B" )*+" n>i sG( "$ia /y nào "3a /[ng ng*;i ,$' $iAn ,:ong &_n
IảnW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng )oạn ,$F7 !oạn Iài X6n$ ,:Hi n*5" ,iJ,
sa( $B"7
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 12-10-2009
Ngày Dạy: 1~-10-2009
TIẾT .?:
BwNH TRVI NƯỚC
(*5ng Don )B" ,$.#)
(m i(Un *Fng)
A-Muïc tieâu baøi hoïc: Giuùp HS:
- Hieåu ñöôïc thaùi ñoä ñeà cao vaø khaúng ñònh giaù tò cu!a phuï
nö" tong thô Hoà #ua$n Höông %
- &ha'( ñöôïc ve! )inh ñeïp* +a!n ,-nh .a/t .on* tha$n phaän ch01
noåi cu!a ngöôøi phuï nö" tong +aøi thô naø(%
- 2eøn k- na3ng ca!1 nhaän thô töù tu(eät 4öôøng ,uaät%
B- Chuaån bò :
- Gv: 5a!ng phuï vie't +aøi thô%6hö"ng ñieàu caàn ,öu (ù
-HS:ñoïc k- phaàn chuù th7ch% Hieåu ñöôïc t7nh ña ngh-a tong thô
noùi chung vaø tong thô Hoà #ua$n Höông noùi ie$ng%
C- Tieán trình leân lôùp :
I- HÑ1:Khôûi ñoäng89 phuùt:
1.OÅn ñònh lôùp
2.Kieåm tra :
- 4oïc thuoäc ,oøng +aøi thô 5aøi ca ;o$n Sôn< =1 ha"( ne$u giaù
tò veà noäi >ung vaø 6& cu!a +aøi thô<
- ?@c: &a! ,ôøi nhö phaàn Ghi nhôù %
.!a"i môùi :
&ong ñoäi ngu" nhö"ng nhaø thô nö" cu!a thôøi k0 tung ñaïi
Aieät 6a1* Hoà #ua$n Höông ñöôïc coi ,aø nhaø thô taøi hoa vaø
ñoäc ñaùo nha't% &u( cuoäc ñôøi gaBp nhieàu eùo ,e ngang taùi*
nhöng nhö"ng taùc phaå1 thô ca cu!a +aø vaCn tha'1 ñaC1 t0nh
thöông con ngöôøi* ngôøi .aùng nieà1 tin (e$u vaø ta$n toïng
ño'i vôùi con ngöôøi* töôùc he't ,aø ño'i vôùi ngöôøi phuï nö"%
II-HÑ2:Ño#$ % Hieå& 'a(n )aûn8D9 phuùt:
Hoaït ñon! cu"a tha#$ %
troø
&oi 'un! (ieán
th)ùc
EH. ñoïc chuù th7ch veà &aùc gia! -
taùc phaå1
EGA ne$u F vaøi (ù ch7nh%
EHöôùng >aCn ñoïc: gioïng vöøa
*-+,m hieå& )a"i:
I- +aù$ giaû % +aù$ phaåm :
1- +aù$ giaû: Hoà #ua$n
Höông.
- 5aø ,aø ngöôøi coù hoïc* coù
taøi ,aø1 thô* cuoäc ñôøi +aø
gaBp nhieàu +i kòch%
- 5aø ñöôïc 1eänh >anh ,aø
+aø chuùa thô 6o$1%
2- +aù$ phaåm: 5aøi thô
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
>òu* vöøa 1aïnh* vöøa ngaä1
nguøi%
EGA ñoïc-h. ñoïc-nhaän )eùt%
EGGA gia!i th7ch töø khoù%
- Aeà theå thô* +aøi thô naø( gio'ng
vôùi nhö"ng +aøi thô naøo vöøa
hoïc< v0 .ao<
- 5aøi thô coù nhan ñeà H5aùnh
to$i nöôùcI% Aaä( e1 hieåu the'
naøo ,aø +aùnh to$i nöôùc <
- ;où (ù kie'n cho aJng +aøi thô
coù t7nh ña ngh-a% Aaä( the' naøo
,aø t7nh ña ngh-a tong thô<
- 5aøi thô coù 1a'( ngh-a* ñoù ,aø
nhö"ng ngh-a g0<
- Aôùi ngh-a thöù nha't +aùnh to$i
nöôùc ña" ñöôïc 1ie$u ta! nhö
the' naøo< ;huù (ù caùc töø ngö":
ta/ng* toøn* ch01* noåi* a/n naùt*
,oøng .on%
8- 5aùnh coù 1aøu ta/ng cu!a
+oät* +aùnh ñöôïc naBn thaønh
vie$n toøn%
- 6e'u nhaøo +oät 1aø nhieàu
nöôùc Kuaù th0 nha"o 8naùt:* 7t
nöôùc Kuaù th0 a/n 8cöùng:%
- Lhi ñun .o$i nöôùc ñeå ,uoäc
+aùnh ch7n th0 noåi ,e$n* +aùnh
chöa ch7n th0 ch01%
- 6ha$n +aùnh ñöôïc ,aø1 +aJng
1aät hoaBc ñöôøng phe$n ne$n khi
ch7n thöôøng coù 1aøu ño! nhö
.on:
-=1 coù nhaän )eùt g0 veà caùch
1ie$u ta! +aùnh to$i cu!a taùc
gia! <
- Aôùi ngh-a thöù D* ve! ñeïp*
phaå1 cha't cao Ku7 vaø tha$n
phaän ch01 noåi cu!a ngöôøi phuï
nö" ñöôïc gôïi ,e$n nhö the' naøo<
;huù (ù caùc cuï1 töø: +a ch01*
a/n naùt 1aBc >aàu* giö" ta'1
,oøng .on%
naJ1 tong chuø1 thô vònh
vaät* vònh ca!nh
- Maø +aøi thô tö" t0nh ñaBc
.a/c* noåi tie'ng* tie$u +ieåu
cho tö töô!ng ngheä thuaät
cu!a +aø%
II- Ke-t $a-&:
- &heå thô: tha't ngo$n töù
tu(eät%
- &7nh ña ngh-a tong thô: ,aø
F thuoäc t7nh cu!a ngo$n
ngö" va3n chöông* thi ca noùi
chung
- 5aøi thô coù D ngh-a:
E 6oùi veà +aùnh to$i nöôùc
khi ñang ñöôïc ,uoäc ch7n%
E Nha!n aùnh ve! ñeïp*
phaå1 cha't vaø tha$n phaän
cu!a ngöôøi phuï nö" tong
)a" hoäi cu"%
III-.ha/n t0$h:
1- 1ie/& taû )aùnh tro/i
n2ôù$ :
OPQie$u ta! a't gio'ng
+aùnh to$i ngoaøi ñôøi%
2- !aùnh tro/i n2ôù$ theå
hieän phaåm $ha-t3 tha/n
phaän ng2ô"i ph&# n24:
- Aöøa ta/ng ,aïi vöøa toøn
-PAeà h0nh thöùc th0 )inh
ñeïp%
- 5a!( noåi +a ch01 -PAeà .o'
phaän th0 ch01 noåi* +a'p
+e$nh töôùc cuoäc ñôøi%
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
EGv: Rua ngoøi +uùt taøi t0nh cu!a
Hoà #ua$n Höông* caùi +aùnh to$i
nöôùc kho$ng ñôn thuaàn chS ,aø
caùi +aùnh +0nh thöôøng 1aø coøn
tô! thaønh F aån >uï theå hieän
cuoäc ñôøi vaø .o' phaän cu!a
ngöôøi phuï nö" tong )a" hoäi
phong kie'n
- &ong D ngh-a ñoù* ngh-a naøo
Ku(e't ñònh giaù tò +aøi thô< v0
.ao<
EGv: 5aøi thô 5aùnh to$i nöôùc
ña" cho ta tha'( h0nh theå )inh
ñeïp* phaå1 cha't tong ta/ng .on
.a/t* cuøng tha$n phaän ch01 noåi
cu!a ngöôøi phuï nö" A6 )öa F
caùch .a$u .a/c% Aôùi +aøi thô
naø(* nö" .- Hoà #ua$n Höông ña"
D ,aàn hoaù tha$n* vöøa ,aø1
chie'c +aùnh to$i* vöøa nha$n
>anh ngöôøi phuï nö" ñeå töï .öï
vôùi +aïn ñoïc* tu(eàn tôùi +aïn
ñoïc nhö"ng t0nh ca!1 tong .aùng*
nha$n ñaïo% 5aùnh to$i nöôùc
ñuùng ,aø F aùng va3n chöông ña
ngh-a ñoäc ñaùo%
III-HÑ:+oång 5e-t89 phuùt:
-6e$u giaù tò noäi >ung vaø ngheä
thuaät cu!a +aøi thô<
- H. ñoïc ghi nhôù%
- Giö" ta'1 ,oøng .on -PAeà
phaå1 cha't th0 >uø gaBp
ca!nh ngoä nhö the' naøo
vaCn giö" .öï chung thu(!*
.a/t .on%
OP 6gh-a thöù D ,aø ch7nh*
ngh-a thöù nha't chS ,aø
phöông tieän ñeå chu(eån
ta!i ngh-a .au% Aaø ch7nh
ngh-a .au ña" ,aø1 ne$n giaù
tò cu!a +aøi thô%
I6-+oång 5e-t:
* Ghi nhôù : .gk TU9
!- 7&8eän taäp:
- &ha$n e1 nhö ta'1 ,uïa
ñaøo%%%
- &ha$n e1 nhö haït 1öa .a%%%
- &ha$n e1 nhö haït 1öa
aøo%
Haït .a )uo'ng gie'ng haït %%%
vöôøn hoa%
- &ha$n e1 nhö gie'ng giö"a
ñaøng% 6göôøi kho$n ö!a
1aBt* ngöôøi phaø1 %%%
- &ha$n e1 nhö 1ie'ng cau
kho$%
6göôøi thanh tha1 1o!ng*
ngöôøi tho$ tha1 >aø(%
&V . : C9ng 3: Xài ,$F #*+n $-n$ ản$ "3a "$iJ" I6n$ ,:Hi n*5" )' n.( /.n &8n )^
g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng )oạn ,$F7 !oạn Iài •(a k@o Ngang ,iJ,
sa( $B"7
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn:11-10-2009
Ngày Dạy: 1~-10-2009
TIẾT .@:
yUAN H• T_
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" ,$J nào /à S(an $A ,a &à nC# )*+" )u" )i'# "3a
S(an $A ,a77
!. K" năng: ! nUng "ao \q n_ng sp DEng S(an $A ,a \$i )u, "U(7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )úng S(an $A ,a \$i )u, "U(77
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T:a ,a )i'n 7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: !p DEng ,a 6n TiA, "V ,6" DEng g-W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: •(an $A ,a /à g-W vtng S(an $A ,a nV "V ,6" DEng n$* ,$J nàoW T:ong
"U( "V IC, I(=" Dtng S(an $A ,a $ay \$HngW vtng S(an $A ,a )' Ii'( ,$M &8n )^ g-W
H# nay0 ,a &ào ,-# $ij( )' nC# :Z ,6" DEng "3a S(an $A ,a7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN !% ›NF# )P b„
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR !L K2
8<7 '/N )ƒ7 1.
G,: N^N '/N )ƒ7 . -:T $X H-
K2 8<7.
G,: #)Q# ‹c | 16 …N#:.
G,: GBi ! )B" g$i n$5
HĐ.: TW= )7XN 'G') …˜ IJ#:
›NF# )P b„
CH
1
: T:ong "6" ,:*;ng $+p )V0
,:*;ng $+p nào IC, I(=" Dtng
S(an $A ,a ,:*;ng $+p nào
\$HngW
CH
.
: T-# S(an $A ,a "V ,$' Dtng
I. T)h #LH 8L ›NF# )P b:
1BL7 QR:
a7 km "$Fi "3a "$úng ,Hi 7 S(an $A sN $Y(7
I7 )1p n$* $oa S(an $A so s6n$7
"7 XNixn.n S(an $A ý ng$9a0 n$Un S(ả7
.. G)7 #)M: o -:TTB@)
II. -˜ IJ#: ›NF# )P b:
1. BL7 QR:
F. T:*;ng $+p IC, I(=" Dtng S(an $A ,a /à: 1| I|
:| ).
I7 NJ(xxxxx,$-… T-xxxxn.n…
T(yxxx7n$*ng… bxxxx77,$-…
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
,$àn$ "up &5i "6" S(an $A ,a
,:.nW
CH
3
: Đặ '/N !M7 'G' 'ặR ›NF#
)P b !bF W= $;Œ'„
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ3: LNOP# QR7
G, *5ng Don ! /à# BT17
BT.: ki^n "6" S(an $A ,a ,$<"$
$+p &ào n$Yng "$> ,:4ng)VW
BT3: T:ong "6" "U( ,:cn "U( nào
)úng0 "U( nào saiW
!N D9xxxx7/à &-7
"7 NJ( DUn già( ,$- n*5" #ạn$7
T- ,Hi "$_# $B" n.n )*+" ,$Gy gi6o \$cn7
T(y I%n :=n n$*ng c# &on ,:an$ ,$3 $B" Iài7
.. G)7 #)M: o -:TTBAp
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
- e3a0 "[n0 "[n0 &5i0 "3a0 &à0 n$*0 n$*ng0 n$*0
"3a0 n$*0 "$o7
.. BL7 QR.:
(1) &5i0 (2) &à0 (~) "tng0 &5i0 (€) &5i0 (5) nJ(0
(|) &-7
3. BL7 QR3: kúng g$i (f) !ai g$i (-)
a7(-)… I7(f) "(-) D7 (f)… c(-)… g(f)… $(-)… i(f)…
\(f)…/(f)
&V . : C9ng 3: Ry )u, "U( &5i "6" "up S(an $A ,a #à c# )R $B"W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài e$Ya />i &^ S(an $A ,a ,iJ,
sa( $B"7
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ngày soạn: 15-10-2009
Ngày Dạy:17-10-2009
TIẾT .A:

LUk•N T~P CwCH L•M B•I ,fN BI“U CgM
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! /(yAn ,%p "6" ,$ao ,6" /à# &_n Ii'( "ả#0,-# $i'( )^0 ,-# ý0 /%p
Dàn ý0 &iJ, Iài7
!. K" năng: - ?@n /(yAn )*+" "6" ,$ao ,6" /à# #=, Iài &_nIi'( "ả# ,$co )úng "6"
I*5"77
#. Thái $%: eV s(y ng$90 ,*Nng ,*+ng0 "ả# `ú" ,:*5" #=, )^ &_n Ii'( "ả#7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 )an Iài7 7
!. HS: L%p Dàn Iài N n$à7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM N n$à W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: k' /à# )*+" #=, Iài &_n )úng ,$co y.( "G( &à ,:-n$ ,r "3a nV0 $H#
nay0 ,a )i &ào /(yAn ,%p "6"$ /à# Iài &_n Ii'( "ả# )' :@n /(yAn "6" I*5" /à# #=, Iài
&_n Ii'( "ả#7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
G,: C)cR $% 1L7 8^# 12#:. I Đ% 1L7: Loài "Uy c# y.(7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
1
: X*5" )G( ,i.n ,a p$ải /à#
g-W
CH
.
: X*5" ,iJp ,$co ,a p$ải /à#
g-W
CH
3
:

X*5" ,iJp ,$co ,a p$ải /à#
g-W
HĐ.: T)†' )L#).
G,: C)&# =\ !L7 1L7 #)Q#
‹c.
HĐ3: Đ&' )^=7
1| TW= )7XN $%| W= –:
- k^ y.( "G( &iJ, &^ /oài "Uy c# y.(7
eUy Daa7
.. LQR IL# 1L7:
‚ MB: - N.( ,.n /oài "Uy7
- Lý Do c# y.( ,$<"$ /oài "Uy7
‚ TB: - eUy Daa0 /6 Daa "$c ,oả IVng #6,7
- L6 Daa Dtng ,:ang ,:< #>i \$i $=i $@7
- •(ả Daa Dtng "$J IiJnx Dtng #>i \$i ,J,
)Jn7
- eUy Daa ,:ong "(=" s4ng "3a c#7
‚ dB: - T-n$ "ả# "3a c# )4i &5i /oài "Uy )V7
3. ,7h $Ha# !0#:
II. T)†' )L#) :
III. Đ&' )^=: C/O …"N HL N\7.
&V . : C9ng 3: Ry n.( "6" I*5" /à# #=, Iài &_n Ii'( "ả#W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 &iJ, ,iJp p$Gn "[n /ại0 `c# /ại \iJn ,$]" )R $B" ,iJ, sa(
&iJ, Iài ,%p /à# &_n s4 27
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 1€-10-2009
Ngày Dạy: 15-10-2009
TUẦN A: TIẾT 29:
yUA Đœe NGANG
(Xà $(yAn T$an$ •(an)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! $-n$ D(ng )*+" "ản$ ,*+ng k@o Ngang0 ,U# ,:ạng "H )Fn "3a
Ià (yAn T$an$ •(an /ú" S(a k@o7
!. K" năng: - ! "ả# n$%n )*+" Iài ,$F0 $i'( )*+" Iài ,$F ,$8, ngHn I6, "ú )*;ng
/(%,7
#. Thái $%: Gi6o DE" ,-n$ y.( S(. $*Fng0 )8, n*5"0 "on ng*;i7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Iảng p$E 7
!. HS: !oạn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry )B" ,$(=" /[ng )oạn ,:<"$ !a( p$ú, "$ia /yW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: Xài ,$F S(a k@o Ngang )*+" ,6" giả s6ng ,6" ,:ong $oàn "ản$ nàoW Xà
"ả# n$%n \$(ng "ản$ k@o Ngang ,:ong ,$;i gian nào "3a ngàyW N=i D(ng Iài n.( /.n
&8n )^ g-W H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:G7M7 )7PN TG( TP
H-: Đ&' ')* )+')S &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG-Tg
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" 1 /*+,0 gBi ! )B" /ại
CH
1
: X4 "E" "$ia /à# #8y p$GnW
Ry `6" )Mn$ &à n.( n=i D(ng
"$<n$ "3a ,ang )oạnW
HĐ3: P)/# +') !0# 12#7
CH
!
) Tá giN N+ nhJn Vhung
Nnh $co ng,ng D.o thời gi,n
I TW= )7XN ')N#::
1.TG' :72( G' R)Y=:
( !g\T102)
.. Đ&'( C)* )+'):
S Bs 'J': ( € - € )
II. P)/# +') !0# 12#:
1: d)N#: '2#) ĐqH N:F#: KH#: 1u#: ')7%N
L:
- Lú" `J ,à7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
n.oP
CH
3
: eản$ )@o ngang )*+" g+i
,ả Idng n$Yng "$i ,iJ, nàoW
CH
4
: T6" giả )R sp DEng Iú, p$6p
ng$A ,$(%, g- )' #i.( ,ả "ản$ &%,
N )UyW e6"$ #i.( ,ả )V "V ,6"
DEng g-W
CH
5
: K$i I*5" ,5i kco Ngang
,U# ,:ạng "3a ,6" giả /ú" này n$*
,$J nàoW7
CH
?
: Trong Ih`n n.yM tá giN $L
OW =4ng IhdI $3i. HLy nBu tá
=4ng 9, IhdI $3i n.yP
CH
@
: Toàn "ản$ k@o Ngang $iAn
/.n n$* ,$J nào ,:ong 8n ,*+ng ,$M
gi6" "3a ,6" giảW kV /à 8n ,*+ng
#=, \$Hng gian n$* ,$J nàoW
CH
A
: n# $i'( ,$J nào &^ "U( ,$F
hl=, #Rn$ ,-n$ :i.ng ,a &5i ,ah
G,:&7 H- $&' R)]# :)7 #)M.
HĐ4: LNOP# QR.
- eản$ &%, gm#: e‚0 "Uy0 $oa0 /60 )60 DRy núi0
"on sHng0 "6i "$+0 ngHi n$à0 ,iJng "$i#0 ,i^(
p$(7
- kiAp ,a0 ,a /6y0 ,a ,*+ng $-n$0 ,*+ng ,$an$7
G+i n.n #=, \$(ng "ản$ :%# :ạp0 $oang sF0
&Cng /ung7
- N>i I(mn #an #6" ,:*5" "ản$ ,*+ng $oang
sF `a /ạ7
.: T/= Ka#: 'EF BL HNOP# T)F#) yNF#
T)7 ›NF Đ•H N:F#:::
- X(mn0 "H )Fn7
- Là# n>i :Z $ai ,:ạng ,$6i "ả# `ú" n$5 n*5"
&à ,$*Fng n$à7
- T:;i0 non0 n*5"7
- l.n$ #ang0 `a /ạ0 ,9n$ &Cng7
- TU# sr sU( \<n0 $*5ng n=i0 ,-n$ ,$*Fng n$à0
n>i n$5 n*5" Da DiJ, U# ,$G#0 /ung /27
O G)7 #)M: ( !g\T10€)
I,. LNOP# QR:
&V . : C9ng 3: Xài ,$F "V ,$' "$ia ,$àn$ #8y p$GnW N=i D(ng "3a nV n.( /.n &8n )^
g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng Iài ,$F7 !oạn Iài Xạn )Jn "$Fi n$à ,i.,
sa( $B"7
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ngày soạn: 15-10-2009
Ngày Dạy: 17-10-2009
TIẾT ~0:
B}N ĐẾN CHzI NH•
(Ng(ybn K$(yJn)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )r" ,-n$ Iạn )%# )à0 $mn n$i.n "3a ,6" giả S(a Iài
,$F77
!. K" năng: - ?@n /(yAn "6"$ )B"0 "ả# ,$E Iài ,$F7
#. Thái $%: L(Hn giY g-n sr ,:ong s6ng $m n$i.n "3a ,U# $mn ,6" giả7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Iảng p$E 7
!. HS: !oạn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry )B" ,$(=" /[ng Iài ,$F •(a k@o NgangW
&&&. 0.i +1i)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
O Đặ !"# $%: Xài ,$F h Xạn )Jn "$Fi n$àh )*+" &iJ, ,:ong ,$m \‹ ,6" giả &^ s4ng
,$an$ I-n$ &5i :(=ng &*;n S(. "Q7 N=i D(ng Iài ,$F n.( /.n &8n )^ g-W H# nay0 ,a
&ào ,-# $i'( )' IiJ, )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:G7M7 )7PN TG( TP
H-: Đ&' ')* )+')S &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG-Tg
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" 1 /*+,0 gBi ! )B" /ại
CH
1
: X4 "E" "$ia /à# #8y p$GnW
Ry `6" )Mn$ &à n.( n=i D(ng
"$<n$ "3a ,ang )oạnW
HĐ3: P)/# +') !0# 12#.
CH
!
) GQi -Rn A. -áM áh Kưng
hô n.y G e ngh[, như thế n.oP
CH
3
: n# "ả# n$%n S(a S(an $A
,-n$ "ả# N )Uy n$* ,$J nàoW
CH
4
: TU# ,:ạng "3a "$3 n$Un \$i
"V Iạn )Jn "$Fi n$à :a saoW
CH
5
: !6( "U( ,$F ,iJp )R n.( /.n
&8n )^ g-W
CH
?
: Ch9 nhHn A. người như
thế n.oP TFnh N+ 9, ông D1i
-Rn r, O,oP
CH
@
: •(a p$Gn ,-# $i'( )V0 c#
"ả# n$%n "$3 n$Un ,iJp Iạn /à
"on ng*;i n$* ,$J nàoW
CH
A
: T-n$ Iạn "3a $B :a saoW
CH
B
: T:ong $oàn "ản$ gup g•
Iạn I@ N )Uy0 ,a &5i ,a "V ý ng$9a
g-W
CH
1C
: T$co c#0 "ả# ng$9 "3a ,6"
giả ,:ong /;i ,$F "(4i "tng n$*
,$J nàoW
G,:&7 H- $&' R)]# :)7 #)M.
HĐ4: LNOP# QR.
HĐ5: Đ&' )^=.
I TW= )7XN ')N#::
1 TG' :72( G' R)Y=:
( !g\T102)
. . Đ&'( C)* )+'):
S. Bs 'J': ( 1 - |- 1 )

II. P)/# 7') !0# 12#:
1: C2= ‹*' T)7 1a# $h# ')i7 #)L:
- T$Un ,-n$0 gGn gQi0 ,Hn ,:Bng ,-n$ "ả# Iạn
I@7
- X^n "$uy0 ,$Un ,$iJ, 0 ,$(„ "$(ng7
- m $•i0 &(i &j0 ,$oả /[ng7
.: C2= ‹*' !% :7F $W#):
- Giải Iày "6i \$V "3a "$3 n$à \$i ,iJp Iạn7
- e$3 n$Un /à ng*;i ,$%, ,$à 0 "$8, p$6"7
- T-n$ Iạn "$Un ,$r"0 \$Hng \$6"$ s6o7
- T:Un ,:Bng ,-n$ ng$9a $Fn &%, "$8,7
- T:ong s6ng7
..3: C2= #:)D !% W#) 1a#:
- Là S(an $A gCn IV0 $oà $+p7
- Ni^# $Un $oan ,in ,*Nng N ,-n$ Iạn ,:ong
s6ng ,$i.ng /i.ng7
S G)7 #)M: ( !g\T105)
I,. LNOP# QR:
,. Đ&' )^=:
&V . : C9ng 3: Xài ,$F h Xạn )Jn "$Fi n$àh )R n.( /.n &8n )^ g-W N=i D(ng "3a nV
n$* ,$J nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng Iài ,$F7 !oạn Iài ia ngC# ,$6" núi L*
,iJ, sa( $B"77
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 18-10-2009
Ngày Dạy: 20-10-2009
TIẾT 31|3.:
,IẾT B•I T~P L•M ,fN -€ .
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! &iJ, )*+" #=, Iài &_n Ii'( "ả# &^ ,$i.n n$i.n0 ,$r" &%,0 ,$'
$iAn ,-n$ "ả# y.( ,$*Fng "Uy "4i ,$co ,:(y^n ,$4ng "3a n$Un DUn ,a7
!. K" năng: - ! &%n DEng \iJn ,$]" )R $B" &ào &iJ, Iài7
#. Thái $%: Gi6o DE" ,-n$ y.( ,$i.n n$i.n0 #Hi ,:*;ng ,$co ,:(y^n ,$4ng "3a DUn ,="
,a7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 /%p Dàn ý
!. HS: TN &iJ, Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: N$d# )6n$ gi6 "6"$ /9n$ $=i \iJn ,$]" &à \q n_ng &%n DEng \iJn
,$]")R $B" &ào &iJ, #=, Iài &_n $oàn "$•n$7 H# nay0 ,a &ào &iJ, Iài ,%p /à# &_n s4 2
)' GT )6n$ gi6 n$%n `s, "6"$ ,:-n$ Iày "3a "6" c#7
A. Đ% 1L7: 7o.i Hy f+ yBu7
B. LQR IL# 1L7:
‚ MB: - N.( ,.n /oài "Uy &à /ý Do c# y.( ,$<"$ /oài "Uy )V.o.$p
‚ TB: - e6" )u" )i'# g+i "ả# "3a "Uy7 (1$)
- T$Un "Uyx7/6 "UyxS(ảx o1$p
- Loài "Uy ,:ong "(=" s4ng "3a "on ng*;iž.o1|5$p
- Loài "Uy ,:ong "(=" s4ng "3a c#x7 (1|5$p
‚ dB: ( T-n$ "ả# "3a c# )4i &5i /oài "Uy )Vx (.$p
SG)7 ')*: TKW#) 1LO …a') …•| KŠ7 ')2O o 1$p
&V . : C9ng 3: GT ,$( Iài0 n$%n `s, ,iJ, &iJ, Iài n$* ,$J nàoW
: ;<n =>: T^ `c# /ại )^ Iài ,:.n0 ,%p /à# /ại )^ Iài )V7!oạn Iài e6"$ /%p ý "3a
Iài &_n Ii'( "ả#7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ngày soạn: 2~-10-2009
Ngày Dạy: 2€-10-2009
TIẾT 33:
CHmA LŸI ,x yUAN H• T_
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! ,$8y :Z "6" />i ,$*;ng gup )' "$Ya />i &^ S(an $A ,a7
- Giúp ! "ả# n$%n )*+" n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a $ai &_n Iản ia ngC# ,$6" núi L*
&à k.# )> ,$(y^n N g$ong Ki^(
!. K" năng: ! ,$Hng S(a /(yAn ,%p0 nUng "ao \q n_ng sp DEng S(an $A ,a7
- NC# )*+" n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a $ai &_n Iản ,:.n ,:.n7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )úng S(an $A ,a ,:ong \$i nVi0&iJ, &à "V ý ,$]" y.(
p$ong "ản$ ,$i.n n$i.n $Fn7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T:a ,a )i'n0soạn Iài7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Là# Iài ,%p 5!g\T997
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T:ong \$i nVi $ou" &iJ,0 "$úng ,a "[n #C" n$i^( />i &^ sp DEng S(an
$A ,a7 eV n$Yng ,:*;ng $+p IC, I(=" p$ải Dtng S(an $A ,a0 "V n$Yng ,:*;ng
$+p\$Hng IC, I(="7NJ( "$úng ,a Dtng S(an $A ,a ,(‹ ,iAn,$- "U( &_n s2 n$* ,$J nàoW
Là# sao )' \$C" p$E" Dtng )úng S(an $A ,a7 H# nay0 ,a &ài ,-# $i'( )' nC# :Z )i^(
)V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 'G' 867 );<#:
:ặR !% ›NF# )P b„
7
CH
1
ai "U( ,:.n ,$iJ( S(an $A ,a
N "$> nàoW Ry "$Ya /ại "$o
)úngW7
CH
.
: e6" S(an $A ,a S(a0 &^
,:ong "U( "V Dibn )ạ, )úng ý
I. CG' 867 );<#: :ặR !% ›NF# )P b:
1. T)7hN ›NF# )P b:
- kang n.n n$-n $-n$ ,$]" #à )6n$ gi6 \j
\$6"7
- eU(x)úng &5i `R $=i `*a "[n )4i &5i ngày
nay ,$- \$Hng )úng7
.. t’#: ›NF# )P b T)Š#: )+') )ŒR !%
#:)DF:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
ng$9agiYa "6" I= p$%n \$HngW
eV ,$' ,$ay Idng ,a nàoW
CH
3
: T- sao "6" "U( sa( ,$iJ(
"$3 ngYW Ry "$Ya /ại "$o nV
$oàn "$•n$W
CH
4
: e6" "U( in )%# )V sai N
)U(W Ry "$Ya /ại "$o )úngW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR7
G, *5ng Don ! /à# BT17
BT.: e$ia ! ,$co n$V# ,$ảo
/(%n /à# Iài này7
G,: H;M#: I•# 8L= 1L7 QR 4.
H-: T† 8L= 1L7 QR 5.
- Tà ,$ay ƒ n$*ng7
- k' ,$ay ƒ &-7
3. T)bF ›NF# )P b:
- T- "6" S(an $A ,a ›NF &à !% )R IiJn "$3 ngY
"3a "U( ,$àn$ ,:ạng ngY7
- X‚ S(an $A ,a ›NF0 !% )' "U( &_n )*+" $oàn
"$•n$7
4. t’#: ›NF# )P b =L T)Š#: 'u G' IJ#:
87^# Th:
( Na#x77\$Hng n$Yngx#à "[nx7
- NV ,$<"$ ,U# sr &5i #1 n$*ng \$Hng ,$<"$
,U# sr &5i "$M7
S G)7 #)M: ( !g\T107)7
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
NV "$_# "$ú ng$c \' "$(yAn ,a )G( )Jn "(4i7
- eon `in I6ox&(i )' "$a #1 #ang7
.. BL7 QR.:
T$ay: T5i ƒ n$*7
T(y ƒ Dt7
Xdng ƒ &^7
3. BL7 QR4: kúng g$i (f) !ai g$i (-)
a7(f)… I7(f) "(-) I‚ ,a "$o D7 (f)… c(-)… g(-)…
$(f)… i(-)…
4. BL7 QR 5:
&V . : C9ng 3: vtng S(an $A ,a "V ,6" DEng g-W T:ong &iA" Dtng S(an $A ,a "Gn
,:6n$ n$Yng />i nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài Ta )mng ng$9a ,iJ, sa( $B"7
11111111111111111111
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 25-10-2009
Ngày Dạy: 27-10-2009
TIẾT ~5:
T _ ĐNG NGH¡A
7
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" ,$J nào /à ,a )mng ng$9a7
!. K" năng: ! $i'( )*+" sr p$Un IiA, giYa ,a )mng ng$9a $oàn ,oàn &à ,a )mng ng$9a
\$Hng $oàn ,oàn7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng ,a )mng ng$9a )úng0 $+p /ý7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T:a ,a )i'n 7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Là# Iài ,%p €!g\T1087
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T$J nào /à ,a )mng ng$9a0 #=, ,a "V n$i^( ng$9a )*+" gBi /à ,a )mng
ng$9a \$HngW e6"$ sp DEng ,a )mng ng$9a n$* ,$J nào "$o $+p /A0 )úng &5i $oàn
"ản$ &à sC" ,$6i giao ,iJp7 H# nay0 ,a &ào $B" Iài ,a )mng ng$9a )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN )h #LH 8L b
$—#: #:)DF„
7
„ H‘O W= b $—#: #:)DF !M7 b
K&7| KH#:„
CH
.
: T-# "6" ,a )mng ng$9a &5i
#>i ng$9a ,:.n "3a ,a ,:HngW
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ.: TW= )7XN 'G' 8Ha7 b $—#:
#:)DF„
CH
3
: !o s6n$ ng$9a "3a ,a S(ả
&à ,:6iW ,a I‚ #ạng &à $y sin$ "V
I. T)h #LH 8L b $—#: #:)DF:
1. BL7 QR:
f ?Bi: - "$iJ(
- soi
f T:Hng: - n$-n
- ngV
F7 e$_# sV"0 Iảo &A7
17 $y &Bng0 ,:ong #ong0 "$; )+i7
.. G)7 #)M: (!g\T11€)
II. CG' 8Ha7 b $—#: #:)DF:
1. BL7 QR:
- yN2 &à ,KG7 )mng ng$9a "V ,$' ,$ay ,$J "$o
n$a(7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
g- gi4ng &à \$6" n$a(W
G,: GH7 H- $&' R)]# :)7 #)M.
HĐ3: TW= )7XN 'G') …˜ IJ#: b
$—#: #:)DFW
CH
4
: T$ay ,a )mng ng$9a ,:.n :mi
:ú, :a \J, /(%nW
CH
5
: T- sao nVi sa( p$ú, "$ia /i0
\$Hng nVi sa( p$ú, "$ia ,ayW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR7
G, *5ng Don ! /à# BT17
BT.: T-# ,a "V g4" 8n U( )mng
ng$9a &5i "6" ,a sa(W
G,: H;M#: I•# 8L= 1L7 QR 4.
- Bƒ =a#: &à )O …7#) )^( "V ng$9a /à h')hh
n$*ng #ang sC" ,$6i \$6" n$a(7
27 G$i n$5: (!g\T11€)
III. -˜ IJ#: b $—#: #:)DF:
1. BL7 QR:
- •(ả &à ,:6i "V ,$' ,$ay ,$J "$o n$a(7
- y sin$ &à I‚ #ạng \$Hng ,$' ,$ay ,$J "$o
n$a( &- sC" ,$6i Ii'( "ả# \$6" n$a(7
- e$ia /i #ang sC" ,$6i "w0 Dibn ,ả )*+" "ả"$
ng= sG( Ii "3a ng*;i "$in$ p$E7
.. G)7 #)M: (!g\T115)
I,. LNOP# QR:

1. BL7 QR1:
- Gan Dạ ƒ vQng "ả#… n$à ,$F ƒ ,$i s97
- #> `2 ƒ p$L( ,$(%,… "3a "ải ƒ ,ài sản7
- n*5" ngoài ƒ ngoại S(4"… "$V Ii'n ƒ $ải "L(7
- )[i $‚i ƒ y.( "G(… n_# $B" ƒ ni.n \$o67
- ,$ay #u, ƒ )ại DiAn7
.. BL7 QR.:
- #6y ,$( ,$an$ ƒ :a-)i-H7
- sin$ ,4 ƒ Ti,a#in… `c $Fi ƒ H ,H7
- D*Fng "G# ƒ gianH
3. BL7 QR4:
&V . : C9ng 3: T$J nào /à ,a )mng ng$9aW Ta )mng ng$9a "V ,$' ,$ay ,$J "$o n$a(
)*+" \$HngW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài Ta ,:6i ng$9a ,iJ, sa( $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 25-10-2009
Ngày Dạy:27-10-2009
TIẾT ~|:
CwCH L~P ¢ ClA B•I ,fN BI“U CgM
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! ,-# $i'( n$Yng "6"$/%p ý )a Dạng "3a Iài &_n Ii'( "ả# )' "V
,$' #N :=ng p$ạ# &i0 \q n_ng /à# &_n Ii'( "ả#7
!. K" năng: - Giúp ! ,iJp `ú" &5i n$i^( Dạng &_n Ii'( "ả# &à n$%n :a "6"$ &iJ, "3a
#>i )oạn &_n777
#. Thái $%: XiJ, "6"$ /%p ý "3a Iài &_n Ii'( "ả#7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: L%p ý7
!. HS: L%p ý N n$à7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: k' /à# #=, Iài &_n Ii'( "ả# )*+" ,V,0 /à# "$o ng*;i )B" ,in &à )mng
"ả# ,$- ,-n$ "ả# ,:ong Iài p$ải n$* ,$J nàoW Ng*;i &iJ, p$ải /à# g- )' I=" /= )Gy )3
,-n$ "ả# )V7 H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' p$Gn nào nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 'G') 8QR –
);<#: :ặR„
G,: G&7 H- $&' $Ha# !0#.
G,: N.( "U( $‚i )' ! ,-# $i'(
,:ả /;i7
G,: G&7 H- $&' 1L7 $Ha# .
CH
.
: T6" giả say #. "on gà )8,
n$* ,$J nàoW TiA" $mi ,*Nng S(6
\$] g+i n.n "ả# `ú" g-W
I N)Z#: 'G') 8QR – );<#: :ặR 'EF 1L7 !0#
17XN '2=:
1.L7^# )P )7P# F7 !M7 ;i#: 8F7:
- eUy ,:c )R gCn IV &5i );i s4ng "3a ng*;i
TiA, Na# INi n$Yng "Hng DEng "3a nV7
- Ngày #ai sC,0 ,$sp0`i #_ng s2 n$i^( n$*ng
,:c &on "V "Hng DEng "3a nV )4i &5i "on
ng*;i7
.. H—7 ;‡#: ›NG T)ˆ !L …NO #:•= !% )7P#
a7:
( mi ,*Nng S(6 \$] )' ,$' $iAn "ả# `ú" n$5
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
G,: GH7 H- $&' BT3
N.( "U( $‚i N !g\ )' ! ,:ả /;i7
H- )B" )oạn € &à ,:ả /;i "U( $‚i7
H- Đ&' :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR:
CH
3
: Ry n.( "6" I*5" ,$r"
$iAn Iài &_n Ii'( "ả#W

CH
4
: Ry /%p Dàn Iài "$o )^ &_n
,:.n
7
,iJ" &^ n$Yng )m "$Fi &à "on gà ,:4ng )8, IM
$‚ng7
- eả# ng$9 )4i &5i )m "$Fi IBn ,:j7
3. T;‡#: ;Œ#: W#) )Ns#:| )ˆF )q#|=H#:
;M':
a7 T:< ,*Nng ,*+ng )R giúp ng*;i &iJ, Iày ,‚
,-n$ "ả# &5i "H gi6o7 kV /à n$Yng \„ niA#
)*+" n$5 /ại &à s2 n$5 #Ri7
I7 Giúp ,6" giả ,$' $iAn ,-n$ y.( )8, n*5" &à
\$6, &Bng ,$4ng n$8, )8, n*5"7
4. yNF# …G| …NO #:•=:
- K$C" $oạ $-n$ ản$ "on ng*;i &à n.( n$%n
`s,0 Iày ,‚ ,-n$ "ả# "3a #-n$ )4i &5i ng*;i
)V7
O G)7 #)M: ( !g\T121)
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
Đ% 1L7: eả# `ú" &^ &*;n n$à7
- LQR IL# 1L7:
f MB: Gi5i ,$iA( &*;n &à ,-n$ "ả# )4i &5i
&*;n n$à7
f TB: - li.( ,ả &*;n0 /ai /M"$ &*;n77
- T*;n &à "(=" s4ng &(i I(mn "3a gia )-n$
- T*;n &à /ao )=ng "3a "$a #17
- T*;n n$à S(a I4n #ta7
f dB: - eả# `ú" &^ &*;n n$à7
&V .: C9ng 3: Ry n.( n$Yng "6"$ /%p ý ,$*;ng gup "3a Iài &_n Ii'( "ả#W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# "6" Iài ,%p "[n /ại )' ,iJ, sa( &ào /(yAn ,%p7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn:29-10-2009
Ngày Dạy: ~1-10-2009
TIẾT ~7:
CgM NGH¡ TReNG ĐÊM THANH T¡NH.
o TD#) Ia ˆp
(Lý Xạ"$)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )*+" "ả# n$%n )*+" ,-n$ y.( ,$i.n n$i.n0 &à S(.
$*Fng sU( nung "3a n$à ,$F77
!. K" năng: - kB"0 "ả# ,$E )*+" n=i D(ng ng$1 ,$(%, "3a Iài ,$F7
#. Thái $%: Gi6o DE" ,-n$ y.( ,$i.n n$i.n 0 y.( S(. $*Fng )8, n*5" "on ng*;i7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo ,$F Lý Xạ"$ 7
!. HS: !oạn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT 15 p$ú,7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T-n$ y.( ,$i.n n$i.n0 S(. $*Fng 0)8, n*5" "3a ,6" giả ,$' $iAn ,:ong
Iài ,$F n$* ,$J nàoW N=i D(ng Iài ,$F n.( /.n &8n )^ g-W H# nay0 ,a &ào ,-#$i'( Iài
)' nC# :Z )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" 1 /*+,0 gBi ! )B" /ại
HĐ.: TW= )7XN !0# 12#7
G,: N.( "U( $‚i )' ,-# $i'( "8(
,:ú"7
CH
1
) Trăng KuEt hi8n _ những
Aời tha n.oP.
CH
.
: L;i ,$F )V g+i ,ả #=, &j
)1p n$* ,$J nào "3a ).# ,:_ngW
CH
3
: LGn ,$] $ai0 ,:_ng )*+" g+i
,ả n$* ,$J nào S(a /;i ,$FW
I. Đ&'( C)* )+'):
II. PH/# +') !0# 12#:
1. C2#) $^= )F#) D#):
- eản$ ).# ,:_ng s6ng #ang &j )1p DM( .#0
#F #àng0y.n ,9n$7
- T:_ng ,:.n #u, )8, n$* s*Fng0 ,:_ng s6ng
/6ng ,:.n IG( ,:;i0 "ả IG( ,:;i0 #u, )8, )^( ,:àn
ng%p 6n$ ,:_ng7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
4
: 6n$ ,:_ng )*+" #i.( ,ả n$*
,$J nào ,:ong "ản$ ).# ,$an$
,9n$W
CH
5
: K$i n$-n0 ngC# &à #i.( ,ả
,:_ng n$* ,$J0 ,6" giả )R ,$' $iAn
,-n$ "ả# nào &5i ,$i.n n$i.nW
CH
?
: VF O,o trăng gSi nh. tha
nh1 XuBP
CH
@
: K$i #i.( ,ả 6n$ ,:_ng n$*
&%y0 &5i Lý Xạ"$ )Uy /à 6n$
,:_ng "3a $iAn ,ại $ay "[n /à 6n$
,:_ng ngày `*a N S(. n$àW
CH
A
: T%y ,$- ,:_ng N )Uy g+i n>i
/[ng nào "3a n$à ,$FW
CH
B
: àn$ )=ng h ngong )G(h h
"úi )G(h #an$ ý ng$9a $-n$ ản$
$ay ,U# ,:ạngW
CH
1C
: -n$ ản$ #=, "on ng*;i
/ung /20 "úi )G( n$5 "4 $*Fng g+i
"$o c# "ả# ng$9 g- &^ "(=" );i
&à ,-n$ "ả# S(. $*Fng "3a ,6"
giả W
G,:&7 H- $&' R)]# :)7 #)M.
.
HĐ4: Đ&' )^=.
- T:_ng /à sr s4ng ,$an$ ,9n$ "3a ).#7
- y.( S(ý0 ,$Un ,$iJ, gGn gQi7
..C2= #:)D 'EF G' :72 KH#: $^= )F#)
W#):
- 6n$ ,:_ng ).# nay g+i n$à ,$F n$5 )Jn
n$Yng ).# ,:_ng `*a N S(. $*Fng7
- N>i /[ng n$5 S(. $*Fng7
- vibn ,ả ,U# ,:ạng s(y ,*0 n>i n$5 S(. $*Fng
sU( nung ,$a ,$iJ,7
- eả# ,$*Fng "(=" );i p$i.( Iạ,0 ,$iJ( S(.
$*Fng "3a ,6" giả7
- Nung /[ng &5i S(. $*Fng7
S G)7 #)M: ( !g\T12€)
III. Đ&' )^=:
&V . : C9ng 3: kB" Iài ,$F "3a Lý Xạ"$0 c# "ả# n$%n n$Yng ,-n$ "ả# sU( sC" nào
"3a "on ng*;i )*+" \ý ,$6"W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng Iài ,$F7 !oạn Iài mi $*Fng ngo( ,$*
,iJ, sa( $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 1-11-2009
Ngày Dạy: 2-11-2009
TIẾT ~8:
NG£U NHIÊN ,IẾT NHvN BUỔ7 MỚ7 ,x yUÊ
o H—7 );i#: #:•N );p
(ạ T:i e$*Fng)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )*+" ,<n$ )=" )6o ,:ong &iA" ,$' $iAn ,-n$ "ả# S(.
$*Fng sU( nung "3a n$à ,$F7
!. K" năng: - ! "ả# ,$E )*+" n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a Iài ,$F7
#. Thái $%: - Gi6o DE" ,-n$ y.( S(. $*Fng )8, n*5"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: vtng ,:an$
!. HS: !oạn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry )B" ,$(=" /[ng p$àn p$i.n U# &à DM"$ ,$F Iài eả#
ng$9 ,:ong ).# ,$an$ ,9n$W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T6" giả ạ T:i e$*Fng )R `a S(. ,a n$‚7 ˜ng DR /à# S(an ,:.n 50 n_#
N T:*;ng Pn7 l=, ,$;i gian sa(0 Iản ,$Un Hng ,a giả ,:i^( )-ng )' ,:N &^ S(. $*Fng7
Xài ,$F ,$' $iAn ,-n$ "ả# n$* ,$J nàoW T-n$ "ả# )*+" I=" /= #=, "6"$ ngo( n$i.n
$ay ngo( n$i.n &iJ, n$Un I(wi #5i &^ S(.W N=i D(ng ng$A ,$(%, ,$' $iAn )i^( g-W
H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:G7M7 )7PN TG( TP
H-: Đ&' ')* )+')S &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG-Tg
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" 1 /*+,0 gBi ! )B" /ại
HĐ3 P)/# +') !0# 12#7
I TW= )7XN ')N#::
1. TG' :72( G' R)Y=:
o -:TT1.@p
.. Đ&'( C)* )+'):
II. P)/# +') !0# 12#:
1. TW#) ›N^ $;Œ' :Œ7 8^# b 'N\' $<7 #:;<7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
1
: Lú" ,:N &^ S(.0 ,6" giả )R
ng$9 n$Yng g- &^ "(=" );i #-n$
)' &iJ, $ai "U( ,$F )G(W7
CH
.
: T:ong /;i ,$F ,$] $ai "V
#=, sr )4i /%p7 kV /à sr )4i /%p
\$Hng )wi "3a giBng S(. &à sr
,$ay )wi "3a #6i ,V"7 n# $Ry n.(
ý ng$9a "3a IiAn p$6, )4i /%p
nàyW
CH
3
: T- sao \$i ,:N &^ S(. TG
/ại ,$Un ,$iAn ngay &5i n$Yng )]a
,:j \$Hng S(cn IiJ, #-n$W
CH
4
: T5i TG 8n ,*+ng :Z n$8, &^
IBn ,:j /àng /à g-W
CH
5
: Tại sao0 &5i TG )V /ại /à 8n
,*+ng :Z n$8,W
CH
?
: b+ hLy hFnh =ung N+
K] 9, tá giN Vhi $<t hHn Dề
XuBM ARi $ưS -Qn trg h.o như
Vháh ARP
G,:&7 H- $&' R)]# :)7 #)M.
.
HĐ4: LNOP# QR.
K‡ !%:
- Ng$9 &^ ,(wi ,:j "3a #-n$ ,:ong S(6 \$]7
- Ng$9 &^ ,(wi già "3a #-n$ ,:ong $iAn ,ại7
- Ng$9 &^ ,-n$ S(. \$Hng ,$ay )wi7
- T(wi ,6"0 s]" \$oj ,$ay )wi n$*ng ,-n$ y.(
S(. $*Fng \$Hng $^ ,$ay )wi7
K${ng )Mn$ sr I^n I90 ,-n$ "ả# "3a "on
ng*;i )4i &5i S(. $*Fng7
..TW#) ›N^ $;Œ' :Œ7 8^# b 1&# K” 8L#::
- Là ng*;i y.( S(. $*Fng ,]" s2 y.( /Q ,:j
/àng7
- TiJng "*;i &à giBng nVi "3a IBn ,:j7
- T- nV g+i /.n Iản sC" S(cn ,$(=" &à ,V, )1p
"3a S(. $*Fng7
- T(i &- IBn ,:j $mn n$i.n0 ngoan ngoRn7
- I(mn &- `a S(. S(6 /U( n.n )R `a /ạ &5i S(.
,:ong "on #C, ,:c ,$F7
S G)7 #)M: ( !g\T128)
I,. LNOP# QR:
&V : C9ng 3: T-n$ y.( S(. $*Fng )*+" ,$' $iAn N )^ Iài n$* ,$J nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng Iài ,$F7 !oạn Iài Xài "a n$à ,:an$ IM giV
,$( p$6 ,iJ, sa( $B"7
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 2-11-2009
Ngày Dạy:~-11-2009
TIẾT ~9:
T _ TRwI NGH¡A
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! "3ng "4 &à nUng "ao \iJn ,$]" &^ ,a ,:6i ng$9a7
!. K" năng: ! ,$8y )*+" ,6" DEng "3a &iJ"p DEng "up ,a ,:6i ng$9a
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )úng "up ,a ,:6i ng$9a ,:ong \$i nVi $ou" &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T:a ,a )i'n 7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ta )mng ng$9a /à g-W e$o &< DE7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T:ong \$i nVi $ou" &iJ,0#(4n "$o "U( &_n sin$ )=ng0gUy 8n ,*+ng
#ạn$ ,$- ,a p$ải Dtng "up ,a ,:6i ng$9a7 k' Ii., )*+" ,a ,:6i ng$9a /à g-W sp DEng ,a
,:6i ng$9a n$* ,$J nào "$o $+p /ý7 H# nay ,a ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN )h #LH 8L b KG7
#:)DF„
G,::&7 H- $&' )F7 1L7 )i $u
CH
1
:Ry ,-# "up ,a ,:6i ng$9a ,:ong
$ai Iản DM"$ ,$F ,:.nW
CH
.
: T:ong "6" "up ,a ,:.n0`s, ,:.n
"F sN nào )' #-n$ n$%n DiAn )V /à
,a ,:6i ng$9aW7
CH
3
: •(a p$Gn ,-# $i'( ,:.n0c# :ú,
:a )*+" \ /(%n Ta ,:6i ng$9a /à g-
CH
4
: e_n "] &ào \J, /(%n ,:.n0 H‘O
)^= !LH "6" ,a )' ,ạo ,$àn$ "6"
"up ,a ,:6i ng$9aW oG, KqH 12#: R)Jp
CH
5
:T-# ,a ,:6i ng$9a &5i ,a già
I. T)h #LH 8L b KG7 #:)DF:
1. BL7 QR:
- Ngong - eúi
- T:j - Già
- ki - T:• /ại
 Là "6" ,a Ii'( ,$M $oạ, )=ng0,<n$ "$8,0sr &%,
,:6i ng*+" n$a(7
- ?a( :7L - ?a( #H#
- ea( :7L - ea( #H#
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
,:ong ,:*;ng $+p :a( già0 "a(
già0,(wi già :mi :ú, :a n$%n `s,W
G,: TKqH 12#: R)J 8^# #^N '/N
)ƒ7| :Œ7 I•# H- K2 8<7.
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ.: TW= )7XN 'G') …˜ IJ#: b
KG7 #:)DF„
CH
?
: T:ong $ai Iài ,$F ,:.n0sp DEng
,a ,:6i ng$9a "V ,6" DEng g-W
CH
@
: e_n "] &ào ,6" DEng "3a nV0
$Ry ,-# #=, s4 ,$àn$ ngY "V sp
DEng ,a ,:6i ng$9aW
G,: k^N ']N H- )†' )7P# BT K^# =GO.
G,: M‡ K\#:: CG' b KG7 #:)DF
Th )ŒR )L#) b :cR„
G,: G&7 H- )B" p$Gn g$i n$57
HĐ3: LNOP# QR7
G, *5ng Don ! /à# BT17
BT.: T-# "6" ,a ,:6i ng$9a &5i "6"
,a in )%# ,:ong "6" "U( ,:.nW
G,: H;M#: I•# 8L= 1L7 QR 3.
- T(wi :7L - T(wi K”
Ol=, ,a n$i^( ng$9a "V ,$' ,$(=" n$i^( "up ,a
,:6i ng$9a \$6" n$a(7
 l>i "$(>i ,a ,ạo ,$àn$ #=, n$V# ,a )mng
ng$9a $ou" gGn ng$9a7
 l>i ,a "V ,$' ,:6i ng$9a &5i #=, ,a I8, \‹
,:ong "$(>i )4i /%p7
.. G)7 #)M: ( !g\T 128)
II. -˜ IJ#: b KG7 #:)DF7
1. BL7 QR:
- Tạo $-n$ ,*+ng ,*Fng p$ản0gUy 8n ,*+ng
#ạn$0/à# "$o /;i &_n sin$ )=ng7
- ki ng*+" &^ `(Hi0"$Un "]ng )6 #^#0 "V )i "V
/ại0 I.n ,:Bng I.n \$in$7
( ,¤ T)+ 8Œ7 )a7 ( ng$9a ng$i.ng &^ /+i: :8, "V
/+i ,$J)
- No )Vi "V n$a( ( ng$9a: \$i no \$i )Vi)
- XLn sạ"$ "ả S(Gn 6o ( ng$9a ng$i.ng &^ ILn:
ILn ,oàn I=)
.. G)7 #)M: (!g\T128 )
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR 1:
Làn$ - ?6"$ … già( - ng$@o …ngCn - Dài …
).# - ngày … s6ng - ,4i7
.. BL7 QR .:
f e6 ,*Fi - "6 *Fn
f oa ,*Fi - $oa $so
f ‰n yJ( - _n \$oj
f B" /r" yJ( - $B" /r" \$6(gi‚i)
f e$Y `8( - "$Y )1p
f k8, `8( - )8, ,4,
3.BL7 QR 3:
&V . : C9ng 3: Ta ,:6i ng$9a /à g-W e6"$ sp DEng ,a ,:6i ng$9a "V ,6" DEng g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài Ta )mng U# ,iJ, sa( $B"7
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 2-11-2009
Ngày Dạy: ~-11-2009
TIẾT €0:
LUk•N N¥I ,fN BI“U CgM ,x -¦ ,~T( CeN
NGƯỜI
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! ,:-n$ Iày #iAng ,4, "6" )^ &_n Ii'( "ả# &^ sr &%, "on ng*;i7
!. K" năng: - ?@n /(yAn \q n_ng ,-# ý0 /%p Dàn ý0 nVi ,$co "$3 )^ Ii'( "ả#7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" ,:-n$ Iày ,:*5" /5p #=, )^ &_n Idng #iAng ,r ,in0 /;i &_n
,:ong s6ng S(a "$3 )^ Ii'( "ả#7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k@ Iài0 /%p Dàn Iài77
!. HS: L%p Dàn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM N n$àW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: N$d# :@n /(yAn "6"$ ,:-n$ Iày #iAng ,:*5" /5p0 ,:*5" )6# )Hng #=,
)^ &_n Ii'( "ả# &^ sr &%,0 "on ng*;i)*+" ,4, ,$co ,* ,*Nng0 ý ng$9a &à sr "$(Ln IM
"3a #-n$7 H# nay0 ,a &ào /(yAn nVi )' :@n /(yAn "6" \q n_ng ,:.n7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
G,: G)7 $% 1L7 8^# 12#:.
CH
1
: Đ• O^N ']N R)G 17XN '2=
#:)D !% !"# $% :W„
CH
.
: Ry /%p Dàn Iài "$o )^ &_n
,:.nW
e
~
: y.( "G( p$Gn #N Iài0 ,$Un
Iài n.( /.n &8n )^ g-W
CH
3
: KJ, Iài "Gn n.( /.n &8n )^
g-WW
I. C)NY# 1Ž:
Đ% 1L7: eả# ng$9 &^ ,$Gy0 "H gi6o n$Yng h
ng*;i /6i )[h )*a ,$J $A ,:j h"%p IJnh ,*Fng
/ai7
O TW= –: eả# ng$9 &^ ,$Gy ("H)
O LQR IL# 1L7:
f MB: -N.( "ả# `ú" s(y ng$9 &^ ,$Gy ("H)
gi6o7
f TB: - N.( "6" Ii'( $iAn0 sC" ,$6i $àn$ )=ng
"3a hng*;i /6i )[h
- àn$ )=ng _n nVi0 )i0 )]ng7
- àn$ )=ng giảng Iài7
- N$Yng /;i gi6o DE" ,:ong ,:*;ng $B"
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ.: T)†' )L#).
G,: e$ia ! ,$co ,w p$6, Ii'(
,$co Dàn ý )R "$(Ln IM &à )ại
DiAn n$V# ,:-n$ Iày ,:*5" /5pW
&à ,:ong "(=" s4ng77
‚ dB: - T$6i )=0 ,-n$ "ả# )4i &5i ,$Gy("H)
gi6o n$Yng hng*;i /6i )[h
II. T)†' )L#):
III. BL7 )F= T)2H: yNL 1G#) Nr7 )i
&V . : C9ng 3: Ry ,:-n$ Iày "6" I*5" /à# #=, Iài &_n Ii'( "ả#W
: ;<n =>: T^ n$à ,%p ,:-n$ Iày /ại )^ Iài )R /%p Dàn ý0 soạn Iài "6" yJ( ,4 ,r sr0
#i.( ,ả ,:ong &_n Ii'( "ả# ,iJ, sa( $B"7
Ngày soạn: 5-11-2009
Ngày Dạy: 7-11-2009

TIẾT €1:
B•I CA NH• TRANH BỊ GI¥ THU PHw
o MFH s' !Ž )N R)H#: …‡ R)G 'Fp
(k> p$3)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )*+" ,in$ ,$Gn n$Un )ạo &à /[ng &M ,$a "ao "ả "3a
n$à ,$F k> g$37
- X*5" )G( ,$8y )*+" &M ,:< &à ý ng$9a "3a n$Yng yJ( ,4 #i.( ,ả &à ,r sr ,:ong ,$F ,:Y
,-n$7
!. K" năng: - X*5" )G( ,$8y )*+" )u" )i'# "3a Iú, p$6p n$à ,$F k> g$3 S(a n$Yng
D[ng ,$F #i.( ,ả &à ,r sr7
#. Thái $%: - Gi6o DE" "V ,in$ ,$Gn n$Un )ạo0 /[ng &M ,$a7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo ,$F k> g$37
!. HS: !oạn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry )B" ,$(=" /[ng p$àn p$i.n U# &à DM"$ ,$F Iài Ngo(
n$i.n &iJ, n$Un I(wi #5i &^ S(.W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: k> g$3 /à #=, n$à ,$F n>i ,iJng );i k*;ng "3a T:(ng •(4"7 ˜ng $G(
n$* s(4, );i s4ng ,:ong "ản$ \$w )a(0 IAn$ ,%,7 e$<n$ $oàn "ản$ "(=" s4ng )V0 Hng
)R s6ng ,6" &5i n=i D(ng n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^(
)V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:G7M7 )7PN TG( TP
H-: Đ&' ')* )+')S &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG-Tg7
GT "$4, 1 &ài ns, "Gn "$ú ý7
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" 1 )oạn0 gBi ! )B"
I .TW= )7XN ')N#::
1TG' :72( G' R)Y=:
( Là n$à ,$F n>i ,iJng );i k*;ng.
- k*+" #An$ Dan$ /à h )G#) )ih
.. Đ&'( C)* )+'):
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
,iJp7
e
1
: T_n Iản )*+" "$ia ,$àn$
#8y p$GnW Ry `6" )Mn$ &à n.(
n=i D(ng "$<n$ "3a ,ang p$GnW
CH
.
: Ry `6" )Mn$ n$Yng
p$*Fng ,$]" Ii'( )ạ, "3a ,ang
)oạnW
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#7
CH
3
: N$à ,$F k> g$3 IM p$6
,:ong $oàn "ản$ n$* ,$J nàoW
CH
4
: l=, "_n n$à \$Hng "$4ng
n>i &5i giV ,$(0 )V /à "_n n$à n$*
,$J nàoW "3a #=, "$3 n$Un :a
saoW
CH
5
: -n$ ản$ n$à IM p$6 )*+"
#i.( ,ả ,%p ,:(ng ,:ong #=, s4 "$i
,iJ,0 )V /à n$Yng "$i ,iJ, nàoW
li.( ,ả "E ,$' ,:ong /;i ,$F nàoW
CH
?
: HFnh Nnh á +Lnh tr,nh
-( nd+ $i như thế gSi ABn +%t
Nnh tưSng như thế n.oP
CH
@
: T:ong $oàn "ản$ )V0 ,U#
,:ạng "3a ,6" giả n$* ,$J nàoW
CH
A
: eản$ "*5p gi%, Dibn :a n$*
,$J nàoW
CH
B
: T:ong #*a giV0 ,:j "on
,:an$ n$a( "*5p gi%, ,ang #Rn$
,:an$ ,:*5" #u, "$3 n$à7 eản$
,*+ng này "$o ,$8y0 "(=" s4ng
,$;i k> g$3 n$* ,$J nàoW
CH
1C
: -n$ ản$ Hng già k> g$3
,:ong )oạn ,$F ,:.n0 "$o ,$8y Hng
già /à "on ng*;i n$* ,$J nàoW
CH
11
: N>i 8# ]" )ang Dibn :a
,:ong /[ng Hng /Ro /ú" này n$*
,$J nàoW
CH
1.
: ai "U( ,$F )G( "3a )oạn ~
)R ,ạo :a #=, \$Hng gian n$* ,$J
nàoW Cá hi tiết trBnM >n gSi
AiBn tư_ng n.o Dề hi8n trRng KL
h%i A] -Ey giờP
CH
13
: ai "U( ,$F ,iJp "$o ,$8y0
#=, "(=" s4ng n$* ,$J nào "3a
gia )-n$ k> g$3W
CH
14
: T- sao k> g$3 *5" n$à
1. Bs 'J': e$ia € p$Gn7
(1) ,a )G( h #*Fng sah
(2) ,iJp ,$co h 8# ]"h
(~) ,iJp ,$co h "$o ,:V,h
(€) p$Gn "[n /ại7
II. TW= )7XN !0# 12#:
1: N67 )s#: T)r 'EF #)Z#: #:;<7 #:)•H
KH#: )Ha# #a#
F. C2#) #)L 1Ž :7u )N R)G:
- N$à )Fn sF0 \$Hng "$C" "$Cn7
- e$3 n$à /à ng*;i ng$@o7
- lRn$ ,:an$ /+p n$à IM giV )6n$ ,4" )i7
- Tan ,6"0 ,i.( )i^(7
- Lo0 ,iJ"0 I8, /r"7
1. C2#) ';MR :7Q T)7 #)L 1Ž :7u )N R)G:
- kV /à #=, "(=" s4ng \$4n \$w0 )6ng ,$*Fng7
- Già yJ(0 )6ng ,$*Fng7
- iV, ,$*Fng n$Yng "ản$ );i ng$@o \$V0 I8,
/r"7
'. C2#) $^= KH#: #)L $‘ 1Ž R)G s' =G7:
- K$Hng gian ,_# ,4i0 /ạn$ /2o7
- hL h%i $fn t3iM -ế tTM $,u Vh'.
- Ng$@o \$w0 IJ ,C"7
.: ƯM' !&#: 'EF G' :72:
- T- \j s9 ng$@o "V ,ài )]" #à p$ải "$M( ng$@o
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
"$o \' s9 ng$@o \$Cp ,$i.n $ạW
CH
15
: Ta *5" &Bng "3a k> g$30
"V ,$' n$%n ,$8y ,$r" ,:ạng "(="
s4ng i ,$;i )V n$* ,$J nàoW
CH
1?
: š5" &Bng )V "$o c# $i'(
g- &^ n$à ,$F k> g$3W
CH
1@
: T$co c#0 ,iJng ,$an "3a
k> g$3 "V ý ng$9a n$* ,$J nàoW
G,:&7 H- $&' R)]# :)7 #)M.
\$w7
- iR $=i )Vi \$w0 I8, "Hng7
- Là n$à ,$F "V ,8# /[ng n$Un )ạo0 "ao "ả0 "V
,$' S(.n )i n>i "F "r" "3a Iản ,$Un )' $*5ng
,5i n>i "r" \$w "3a )mng /oại7
- g$ản 6n$ ,$r" ,:ạng `R $=i p$ong \iJn IJ
,C"0 I8, "Hng7
S G)7 #)M: ( !g\T1~€)
&V . : C9ng 3: T-n$ y.( S(. $*Fng )*+" ,$' $iAn N )^ Iài n$* ,$J nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng Iài ,$F7 !oạn Iài Xài "a n$à ,:an$ IM giV
,$( p$6 ,iJ, sa( $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 8-11-2009
Ngày Dạy: 9-11-2009
TIẾT €2:
dI“M TRA ,fN
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! &%n DEng \iJn ,$]" )R $B" &ào /à# Iài \i'# ,:a T_n7
!. K" năng: -?@n /(yAn \q n_ng ,wng $+p $o6 \iJn ,$]" \$i /à# Iài7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" /à# Iài \i'# ,:a )=" /%p0 ,:(ng ,$r"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 )6p 6n7
!. HS: Hn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: N$d# "3ng "40 \$C" sU( \iJn ,$]" ,wng $+p "3a n$Yng Iài )R $B"7
H# nay0 ,a &ào \i'# ,:a 1 ,iJ, )' GT )6n$ gi6 \J, S(ả /9n$ $=i \iJn ,$]" "3a "6" c#7
I. Đ% 1L7: o "V \@# ,$co)
II7 k6p 6n:
A. P)]# K[' #:)7P=: ( #>i "U( )úng iMj$ )
eU(1: … eU(2: … eU(~: … eU( €: … eU(5: …
eU( |: … eU( 7: … eU(8: … eU(9: … eU(10: 7
B. P)]# † 8NQ#:
C/N1: C !Mj$ ? e(=" "$ia ,ay )a( )5n &à )Gy "ả# )=ng "3a $ai c# Is ,:ong ,:(yAn
\$iJn ng*;i )B" IiJ, :dng:
- Tw 8# gia )-n$ &H "tng S(ý gi67
- Ry Iảo &A &à g-n giY0 \$Hng n.n /à# ,wn $ại )Jn n$Yng ,-n$ "ả# )V7
C/N.:o.|5$p
B;M' M7 Đ•H N:F#: 1H#: ‹h L
Cƒ '/O ')q# $G 8G ')q# )HF
LH= T)H= I;M7 #*7 7%N !L7 ')*
LG' $G' 1^# …H#: ')Œ ="O #)L
N)M #;M' $FN 8H#: 'H# ›Ns' ›Ns'
TKH#: #)L =ƒ7 =7P#: 'G7 :7F :7F
tb#: ')/# $ˆ#: 8a7 K<7| #H#|#;M'
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
M\ =‘#) W#) K7^#: |F !M7 F
III.( CE#: 's: GT ,$( Iài0 n$%n `s, ,iJ, \i'# ,:a n$* ,$J nàoW
( tặ# I9 : T^ `c# /ại Iài /à#0 soạn Iài eản$ \$(ya0 ?d# ,$6ng gi.ng ,iJ, sa( $B"7
Ngày soạn: 9-11-2009
Ngày Dạy: 10-11-2009
TIẾT 43:
T _ ĐNG vM
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" ,$J nào /à ,a )mng U#0 $i'( :Z ng$9a "3a ,a )mng
U#7
!. K" năng: ! IiJ, `6" )Mn$ ng$9a "3a ,a )mng U# &à sp DEng )úng ,:ong ngY "ản$
giao ,iJp7
#. Thái $%: eV ,$6i )= ,$%n ,:Bng0 ,:6n$ gUy n$G# /on $ou" \$V $i'( Do $iAn ,*Fng
)mng U#7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T:a ,a )i'n 7
!. HS: !oạn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ta ,:6i ng$9a /à g-W e$o &< DE7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: Ta )mng U# /à ,a "V U# ,$an$ gi4ng n$a( n$*ng ng$9a \$6" `a n$a(7
T%y ,:.n "F sN nào "$úng ,a n$%n IiJ, )*+" ng$9a "3a ,a )mng U# W !p DEng ,à )mng
U# n$* ,$J nào "$o ng*;i )B" $i'( )*+" ng$9a "3a nVW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài
)' IiJ, )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN )h #LH 8L b
$—#: /=„
G,::&7 H- $&' )F7 1L7 )i $u
CH
1
:Ry giải ,$<"$ ng$9a "3a "6"
,a 8—#: ,:.nW
CH
.
: Ng$9a "3a ,a /mng ,:.n "V g-
gi4ng &à \$6" n$a(W NV "V /i.n
S(an g- &5i n$a( \$HngW
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ.: TW= )7XN 'G') …˜ IJ#: b
I. T)h #LH 8L b $—#: /=:
1. BL7 QR:
a7 - /mng (1): e$• $oạ, )=ng "3a "on ng*a7
- /mng (2): km )an $ou" )Vng Idng ,:c0 g>
$ou" Idng sC,7
I7 g$6, U# gi4ng n$a( n$*ng ng$9a \$6" `a
n$a(0 \$Hng /i.n S(an g- &5i n$a(7
.. G)7 #)M: ( !g\T 1~5)
II. -˜ IJ#: b $—#: /=:7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
$—#: /=„
CH
3
: N$; )U( #à c# p$Un IiA,
)*+" ng$9a "3a ,a /mng ,:ong $ai
"U( ,:.nW
CH
4
: eU( )c# "6 &^ \$o0 nJ(
,6"$ \$‚i ngY "ản$ )*+" $i'(
,$àn$ #8y ng$9aW
G,: G&7 H- )B" p$Gn g$i n$57
HĐ3: LNOP# QR7
G, *5ng Don ! /à# BT17
BT.: T-# "6" ng$9a "3a Dan$ ,a
"w &à giải ,$<"$ #4i /i.n S(an
giYa "6" ng$9a )VW
T-# ,a )mng U# &5i vT "wW
BT3: Ry )u, "U( &5i #>i "up ,a
)mng U# )R DonW
GT: *5ng Don ! /à# Iài ,%p
nàyW
1. BL7 QR:
- Li.n $A ,a )V &5i ngY "ản$ giao ,iJp7
- i'( ,$co $ai ng$9a7
f K$o: - e$J IiJn ,$]" _n7
- k' "$]a "67
.. G)7 #)M: (!g\T1~| )
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR 1:
f Xay "ao - "ao ,:_n… f Xa #6 - Ia ng*;i7
f X]" ,:an$ - #6i ,:an$… f !ang sHng - sang
,:Bng7
f Na# gi5i - p$<a na#… f T:ang s]" - s]"
#ạn$7
.. BL7 QR .:
a7 $*F( "ao "w0 "w 6o0 "w "$ai7 ⇒ k^( "$•
p$Gn ,:.n "3a ng*;i0 &%,7
I7 T:(yAn "w0 )m "w7
3.BL7 QR 3:
- lBi ng*;i ngmi &ào Iàn )' Iàn7
- !U( )E" ,$Un _n sU( &ào g4" "Uy7
- n# ,Hi n_# nay ,:[n n_# ,(wi7
4. BL7 QR 4: vtng ,a ngY )mng U# )' /8y /ý
Do \$Hng ,:ả /ại "6i &ạ" "$o ng*;i $àng `V#7
- Tạ"
1
: "6i &ạ"… - Tạ"
2
: "on &ạ"7
( kmng
1
: Ki# /oại… - kmng
2
: "6n$ )mng.
&V . : C9ng 3: Ta )mng U# /à g-W l(4n $i'( ng$9a "3a "3a ,a )mng U# ,a p$ải /à#
g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 TiJ, sa( \i'# ,:a7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 9-11-2009
Ngày Dạy: 10-11-2009
TIẾT €€:
CwC kẾU T€ T¦ -¦| MIÊU Tg TReNG ,fN BI“U
CgM.
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( &ai ,:[ "3a "6" yJ( ,4 ,r sr0 #i.( ,ả ,:ong &_n Ii'( "ả#
&à "V ý ,$]" &%n DEng "$úng7
!. K" năng: - ?@n /(yAn "6"$ &Un DEng "6" yJ( ,4 ›* sr0 #i.( ,ả ,:ong &_n Ii'( "ả#7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" &%n DEng "6" p$*Fng ,$]" ,r sr0 #i.( ,ả ,:ong &_n Ii'( "ả#7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: l=, s4 )oạn &_n0 ,$F7
!. HS: l=, s4 )oạn &_n0 ,$F777
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM N n$àW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $% : "6" yJ( ,4 ,r sr0 #i.( ,ả "V ,6" DEng n$* ,$J nào ,:ong &_n Ii'( "ả#7
l=, Iài &_n Ii'( "ả# $ay \$Fi g+i n$i^( ,-n$ "ả#0 "ả# `ú" ,:ong )V "V sp DEng
p$*Fng ,$]" Ii'( )ạ, ,r sr &à #i.( ,ả \$HngW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( )' nC# :Z ,6"
DEng "3a nV7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN † …† !L =7^N
2 KH#: !0# 17XN '2=.
G,: GBi H- )B" Iài ,%p1.
G,: N.( "U( $‚i H- ,:ả /;i7
ĐHa# .: T$' $iAn n=i D(ng (8,
]" &- #-n$ )R già yJ(7
BL7 QR .: G, :&7 H- $&' 1L7.
G, #^N '/N )ƒ7 $X H- K2 8<7.
I. T† …† !L =7^N 2 KH#: !0# 17XN '2=:
1. BL7 QR1:
- koạn 1: Tr sr: 2 "U( )G(7
li.( ,ả: ~ "U( sa(7
 eV &ai ,:[ ,ạo I4i "ản$ "$(ng7
- koan 2: Tr sr \J, $+p &5i Ii'( "ả#7
- koạn ~: Tr sr0 #i.( ,ả &à $ai "U( sa( Ii'(
"ả#7
- !r "a# "$M( ,$Un p$%n ng$@o \$w7
- koan €: Xi'( "ả#0 ,$' $iAn ,-n$ "ả# "ao
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
G,: G&7 H- $&' R)]# :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR.
G,: H;M#: I•# H- 8L= 1L7
QR1.
,$*+ng 0 &M ,$a0 szn sàng `ả ,$Un &- ng*;i \$6"7
.. BL7 QR .:
- TiA" #i.( ,ả Iàn "$Un I4 &à \' "$(yAn I4
ngU# "$Un n*5" #(4i0 I4 )i s5# &^ \$(ya /à#
n^n ,ảng "$o "ả# `ú" ,$*Fng I4 N "(4i Iài7
- Ni^# $mi ,*Nng )R "$i p$4i &iA" #i.( ,ả &à ,r
sr0 #i.( ,ả ,:ong $mi ,*Nng7
- GVp p$Gn ,ạo "ả# `ú" "$o ng*;i )B"7
S G)7 #)M: ( !g\T1~8)
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR 1:
&V . : C9ng 3: Ry n.( ,6" DEng "3a p$*Fng ,$]" Ii'( )ạ, ,r sr0 #i.( ,ả ,:ong &_n
Ii'( "ả#W
: ;<n =>: T^ $B" Iài7 ic# /ại "6"$ /à# Iài T%p /à# &_n s4 2 ,iJ, sa( ,:ả Iài7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 12-11-2009
Ngày soạn: 1€-11-2009

TIẾT €5:
CgNH dHUkA ( R§M THwNG GIÊNG
(Hk ChY 6inh)

A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n &à p$Un ,<"$ )*+" ,-n$ y.( ,$i.n n$i.n gCn /i^n &5i
/[ng y.( n*5"0 p$ong ,$6i (ng D(ng"ả( m e$< lin$ ,$' $iAn ,:ong Iài ,$F7
!. K" năng: - ! )B"0 "ả# ,$E Iài ,$F &à "$• :a n$Yng ns, ng$A ,$(%, )u" sC" "3a $ai
Iài ,$F7
#. Thái $%: - Gi6o DE" ,-n$ y.( S(. $*Fng0 )8, n*5" ,$i.n n$i.n7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo ,$F m e$< lin$7
!. HS: l=, s4 Iài ,$F /i.n S(an77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry )B" ,$(=" /[ng Iài ,$F Xài "a n$à ,:an$ IM giV ,$(
p$6W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T-n$ y.( ,$i.n n$i.n0 S(. $*Fng0 )8, n*5" "on ng*;i /à )^ ,ài #(Hn
,$(N "3a ,6" giả m e$< lin$7 T6" giả s6ng ,6" "6" Iài ,$F này &ào ,$;i gian nàoW N=i
D(ng ng$A ,$(%, "3a nV :a saoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:G7M7 )7PN TG( TP
H-: Đ&' ')* )+')S &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG-Tg7
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" Iài0 gBi ! )B" ,iJp7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#7
e
1
: T:ong "U(1"ản$ \$(ya
)*+" ,ả n$* ,$J nàoW
CH
.
: e6"$ ,ả này g+i #=, "ản$
,*+ng n$* ,$J nàoW
I G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:
o -:TT 141| 14.p
II. Đ&'( C)* )+'):
III. TW= )7XN !0# 12#:
CgNH dHUkA
1. Bˆ' KF#) '2#) T)NOF 'EF #*7 Kb#: ,7P
B['
- !r s4ng ,$an$ I-n$ "3a ,$i.n n$i.n0 núi :ang
,:ong ).#7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
3
: n# "V n$%n `s, g- &^ "6"$
sp DEng ngHn ,a ,:ong /;i ,$F ,$]
2W
CH
4
: NgHn ,a ,:ong /;i ,$F ,:.n
)R ,ạo )*+" #=, &j )1p ,$i.n
n$i.n n$* ,$J nàoW
CH
5
: T:ong 2 "U( "(4i sp DEng
)iAp ,a h "$*a ng3h "6"$ sp DEng
)iAp ,a )V p$ản 6n$ "ả# `ú" nào
,:ong ,U# $mn "3a ,6" giảW
CH
?
: V`ng trăng nguy8t hYnh
DiBn gSi tN +%t Vhông gi,n như
thế n.oP
CH
@
: T$;i )i'# )V )R soi ,‚ #=,
"ản$ ,*+ng n$* ,$J nào ,:ong "U(
,$F ,$] 2W
CH
A
: N "U( ,$] 2 sr /up /ại ,a
¨N/#
kR ,ạo n.n sC" ,$6i )u" IiA, nào
"3a ).# `(Un :d# ,$6ng gi.ngW
CH
B
: eả# `ú" nào "3a ,6" giả
g+i n.n ,a "ản$ `(Un 8yW
CH
1C
: T-n$ "ả# nào "3a ,6" giả
)*+" p$ản 6n$ ,:ong "$i ,iJ, Iàn
Iạ" &iA" S(UnW
CH
11
: n# "V n$%n `s, g- &^ #4i
S(an $A giYa ng*;i &5i "ản$ &%,
,:ong /;i ,$F "(4i )VW
G,:&7 H- $&' R)]# :)7 #)M.
HĐ4: LNOP# QR.
- eản$ )1p0 g+i "ả# )4i &5i "on ng*;i7
- !r /up /ại )=ng ,a /mng ,ạo I]" ,:an$ ,oàn
"ản$ &5i "Uy0 $oa0 ,:_ng $oà $+p0 s4ng )=ng7
- T$i.n n$i.n ,:ong ,:jo0 ,*Fi s6ng0 gGn gQi
g+i ni^# &(i s4ng "$o "on ng*;i7
.. HW#) 2#) 'H# #:;<7 KH#: '2#) T)NOF:
- T-n$ y.( ,$i.n n$i.n say )C#7
- T-n$ y.( n*5" ,$*;ng ,:r" ,:ong ,U# $mn ,6"
giả7
R§M THwNG GIÊNG
1. C2#) $^= K©= )G#: :7^#::
- K$Hng gian I6, ng6, ,:àn ng%p 6n$ ,:_ng
s6ng7
- !Hng0 n*5"0 IG( ,:;i /on &ào n$a(7
- !r s6ng spa0 )Gy )un0 ,:ong ,:jo0 I6, ng6,7
T8, "ả )^( ,:àn )Gy s]" s4ng7
- Nmng nàn ,$a ,$iJ, &5i &j )1p ,$i.n n$i.n7
.. HW#) 2#) 'H# #:;<7 :7ZF $^= K©= )G#:
:7^#:.
- Lo ,oan "$o "Hng &iA" \$6ng "$iJn7
- T-n$ y.( "6"$ #ạng0 y.( n*5"7
- eon ,$(y^n "$N "ả ,:_ng &à ng*;i \$6ng
"$iJn7
- GCn IV0 $oà $+p7
- TU# $mn y.( n*5" "3a X6" /(Hn :=ng #N
&5i ,$i.n n$i.n7
S G)7 #)M: ( !g\T1€~)
I,. LNOP# QR:
&V . : C9ng 3: Ry n.( n=i D(ng ng$A ,$(%, "$<n$ "3a $ai Iài ,$F ,:.nW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng 2 Iài ,$F7 ic# /ại "6"$ /à# Iài \i'# ,:a
T_n ,iJ, sa( ,:ả Iài7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT €|: dI“M TRA TIẾNG ,I•T
Ngày soạn: 117 11720077
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! &%n DEng \iJn ,$]" )R $B" &ào /à# Iài \i'# ,:a ,iJng TiA,7
!. K" năng: -?@n /(yAn \q n_ng ,wng $+p $o6 \iJn ,$]" \$i /à# Iài7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" /à# Iài \i'# ,:a )=" /%p0 ,:(ng ,$r"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 )6p 6n7
!. HS: Hn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ
&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $% N$d# "3ng "40 \$C" sU( \iJn ,$]" ,wng $+p "3a n$Yng Iài )R $B"7
H# nay0 ,a &ào \i'# ,:a 1 ,iJ, )' GT )6n$ gi6 \J, S(ả /9n$ $=i \iJn ,$]" "3a "6" c#7
I. Đ% 1L7: o "V \@# ,$co)
II. ĐGR G#:
A. P)]# K[' #:)7P=: ( #>i "U( )úng iMj$ )
eU(1: t… eU(2: B… eU(~: A… eU( €: t…
eU(5: A… eU( |: B… eU( 7: F: 4… 1: 3• ': . I:1 eU(8: C…
B. P)]# † 8NQ#:
C/N1: C !Mj $? Ta )mng ng$9a /à n$Yng ,a "V ng$9a gi4ng n$a( $ou" gGn gi4ng n$a(7
l=, ,a n$i^( ng$9a "V ,$' ,$(=" n$i^( n$V# ,a )mng ng$9a \$6" n$a( C1$?
- eV $ai /oại ,a )mng ng$9a \$6" n$a(: oàn ,oàn &à \$Hng $oàn ,oàn C1$?
T< DE )úng:7 CiMj$?
C/N.: C !$? kại ,a Dtng )' ,:‚ ng*;i0 sr &%, $oạ, )=ng0 ,<n$ "$8, )*+" nVi )Jn ,:ong
#=, ngY "ản$ n$8, )Mn$ "3a /;i nVi $ou" Dtng )' $‚i.C1$?
- kại ,a "V ,$' )ả# n$iA# "6" &ai ,:[ ngY p$6p n$* "$3 ngY0 &M ngY $ou" p$E ngY "3a
Dan$ ,a0 )=ng ,a0 ,<n$ ,a7 CiMj$?
T< DE )úng: CiMj$?
III ( CE#: 's: GT ,$( Iài0 n$%n `s, ,iJ, \i'# ,:a n$* ,$J nàoW
( tặ# I9: T^ `c# /ại Iài /à#0 soạn Iài T$àn$ ngY ,iJ, sa( $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
N:LO …Ha#: 15ª11ª.CCB
N:LO IaO: 1@ª11ª.CCB
TIẾT 4@:
TRg B•I T~P L•M ,fN - € .
P7 l‡e TIœ‘:
1. Kiến thức: -Giúp ! n$%n IiJ, n$Yng *( &à n$*+" )i'# ,:ong Iài &iJ, ,%p /à# &_n
này7
2. Kỹ năng: -?@n /(yAn "6"$ spa "$Ya "6" />i Dtng ,a )u, "U( &à Dibn )ạ, )úng0 ,:Hi
"$ảy77
3. Thái độ:- eV ý ,$]" spa "$Ya "6" />i ,:ong \$i /à# Iài )' Iài sa( )*+" $oàn ,$iAn
$Fn7
X7 e‘•N Xž:
1. GV: e$8# Iài0 &ào )i'#7
2. HS: ic# /ại "6"$ /à# 7
e7 TIẾN T?ŸN LœN Lg:
I. ổn định tổ chức:
II. Bài mới
O !"t #$n đ%:
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: GT G$i )^ /.n Iảng7
HĐ.: GT "tng ! L%p Dàn Iài7
GT: N$%n `s, "$(ng n$Yng *( &à
n$*+" )i'# ,:ong \$i /à# Iài7
HĐ3: e$Ya sai
e$Ya "6"$ Dtng ,a
l=, s4 Iạn Dtng ,a "$*a "$<n$
`6" n$*:
e$Ya />i )u, "U(7
eV Iạn )R &iJ,:
I. Đ% 1L7:
II. LQR IL# 1L7: Đ‘ 'u ‡ 7h 31|3.
III. C)ZF …F7:
1. C)ZF 867 I’#: b:
O vtng sai O e6"$ "$Ya
- n$-n$ - n$-n
- \
o
- \$Hng
- ,$<, n$8, - ,$<"$ n$8,
-:(ng :ing - :(ng :in$
- &(i `*5ng - &(i s*5ng
- n$6n$ "$-# - n$8n "$-#
.. C)ZF 867 $ặ '/N:
- eUy này :8, "V $ại &- nV ,:(y^n IAn$ :8, n$an$ &à
\$V )i^( ,:M7
 !p DEng "U( \$Hng $+p ngY "ản$ y.( "G( )^
:a7
- vaa \$Hng "$• s4ng )Fn )=" #=, #-n$ #à )R
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
"$M( S(6 n$i^( #8, #6,7
vtng "$*a $+p ng$9a7
IV. : '(ng c) : Ry n.( "6" I*5" /à# #=, Iài &_n ,r srW GT )B" #=, s4 Iài /à# "V
)i'# ,4, )' ! ,$a# \$ảo &à gBi ,.n g$i )i'#7
- *"n +,: T^ `c Iài0 soạn Iài e6"$ /à# Iài &_n Ii'( "ả# &^ Tg &_n $B" ,i., sa( $B"7
Ngày soạn: 15-11-2009
Ngày Dạy: 17-11-2009
TIẾT €8:
TH•NH NGm
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" )u" )i'# &à "8( ,ạo0 ý ng$9a "3a ,$àn$ ngY7
!. K" năng: ! ,_ng ,$.# &4 ,$àn$ ngY0 "V ý ,$]" sp DEng ,$àn$ ngY \$i giao ,iJp7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )úng ,$àn$ ngY ,:ong giao ,iJp7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: 1 s4 ,$àn$ ngY 7
!. HS: Giải ,$<"$ 1 s4 ,$àn$ ngY7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T$àn$ ngY /à g-W Ng$9a "3a ,$àn$ ngY ,ạo :a Idng "6"$ nàoW e8( ,ạo
"3a ,$àn$ ngY :a saoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN )h #LH 8L
)L#) #:Z„
G,::&7 H- $&' 1L7 QR
CH
1
:eE# ,a /.n ,$6" `(4ng g^n$
"V ng$9a /à g-W
CH
.
: T$àn$ ngY này $i'( ,$co
"6"$ nàoW
e
~
: N$an$ n$* "$5p "V ng$9a /à
g-W Tà )*+" $i'( ng$9a ,$co "6"$
nàoW
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ.: TW= )7XN 'G') …˜ IJ#:
)L#) #:Z„
CH
4
: Ry `6" )Mn$ &ai ,:[ ngY
p$6p ,:ong $ai "U( ,$F ,:.nW
G,: G&7 H- )B" p$Gn g$i n$57
I. T)h #LH 8L )L#) #:Z:
1. BL7 QR:
( Là "E# ,a "V "8( ,ạo "4 )Mn$7 N$*ng N #=, s4
,:*;ng $+p ,$àn$ ngY "V IiJn )wi "$ú, <,7
- L.n ,$6" `(4ng g$^n$: K$V \$_n0 &8, &ả7
- T$àn$ ngY "V ng$9a $à# Ln7
- N$an$ n$* "$5p: T$o6ng S(a :8, n$an$0 IC,
ng(mn ,:r" ,iJp ,a ng$9a )cn7
.. G)7 #)M: ( !g\T 1€€)
II. -˜ IJ#: )L#) #:Z:
1. BL7 QR:
- Xảy n>i Ia "$-#: Là# &M ngY7
- TC, /pa ,4i )@n: g$E ngY "3a kT p$[ng7
.. G)7 #)M: (!g\T1€€)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ3: LNOP# QR7
BT1: TW= !L :727 #:)DF 'G'
)L#) #:Z KH#: 'G' '/N K^#„7
G,: H;M#: I•# H- )†' )7P#
1L7 QR .
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR 1:
a7 !Fn $ào $ải &M: lVn _n ngon /8y ,a )=ng &%, 7
- Nc# "Hng "$ả p$*+ng: N$Yng #Vn _n ngon0
sang &à S(ý7
I7 K$oj n$* &oi: !]" \$oj p$i ,$*;ng7
- T] "4 &H ,$Un: N$-n I4n I^ \$Hng "V ai S(cn
IiJ,0 ,$Un ,$(="7
"7 va #mi ,V" s*Fng: NVi ,5i ,(wi già7
.. BL7 QR .:
- L;i _n ,iJng nVi0 l=, nCng $ai s*Fng0 Ngày
/àn$ ,$6ng ,4,0 No "F# 8# /[ng0 I6"$ "$iJn I6"$
,$Cng0 !in$ "F /%p ng$iAp7
7
&V . : C9ng 3: T$àn$ ngY /à g-W Ry ,-# &à giải ,$<"$ #=, s4 ,$àn$ ngY #à c# IiJ,W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 ic# /ại Iài \i'# ,:a &_n0 ,iJng TiA,
,iJ, sa( ,:ả Iài7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TUẦN 13: TIẾT 4B: TRg B•I dI“M TRA ,fN
N:LO …Ha#: ..ª11ª.CC@ B•I dI“M TRA TIẾNG ,I•T
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: -Giúp ! n$%n IiJ, n$Yng *( &à n$*+" )i'# ,:ong Iài \i'# ,:a T_n0
,iJng TiA, này7
!. K" năng: -?@n /(yAn "6"$ ,6i $iAn \iJn ,$]" )R $B" #=, "6"$ "$<n$ `6"0 \$oa $B"
&à "6"$ /à# Iài ,:C" ng$iA# )*+" ,4,7
#. Thái $%:- eV ý ,$]" :@n /(yAn spa "$Ya n$Yng \$(yJ, )i'# &à p$6, $(y n$Yng *(
)i'# &4n "V7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: e$8# Iài0 &ào )i'#7
!. HS: ic# /ại "6"$ /à# 7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ: 7P: 7v: 7n:
&&. 0.i +1i)
O !"t #$n đ%: N$d# "3ng "40 :@n /(yAn \q n_ng /à# #=, Iài ,:C" ng$iA# )*+" ,4,7
H# nay0 /5p )i &ào ,iJ, ,:ả Iài \i'# ,:a T_n0 ,iJng TiA, )' GT n$%n `s, )6n$ gi6
"6"$ ,$]" &à \J, S(ả Iài /à# "3a #-n$7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: C)ZF =\ …s 867 !% R)]#
,0# )&'.
G,: N$%n `s, "$(ng0 )*a :a
n$Yng *(0 n$*+" )i'# ,:ong Iài
/à#7
G, "tng H- ,-# $i'( )' )*a :a
)6p 6n "$<n$ `6" "$o p$Gn ,r /(%n0
,:C" ng$iA#7
G,: N.( :a n$Yng />i H- &8p
p$ải0 gBi ! spa "$Ya7
G,: *5ng Don H- ,-# :a "6"
)6p 6n )úng ,:ong "6" "U( ,:.n7
I. ,0# )&':
1. C)ZF …F7:
A. P)]# K[' #:)7P=:
eU(1: v… eU(2: e… eU(~: v… eU(€: e… eU(5: e…
eU(|: v… eU(7: v… eU(8: X… eU(9: e… eU(10: v
B. P)]# † 8NQ#
vtng sai e$Ya /ại
IJn ,i.( ,*Fng IJn Ti.( T*Fng
,:Hng ,:iAn ,:ong ,:(yAn
ng$'n$ /ại ngản$ /ại
II. T7h#: ,7P:
1. C)ZF …F7:
A. P)]# K[' #:)7P=:
eU(1: t… eU(2: B… eU(~: A… eU(€: t… eU(5:A…
eU(|: B… eU(7: F.40 -!0 '3M =17 eU(8: C…
eU(9: ku, "U( )úng &5i #>i "up ,a )mng U#7
B. P)]# † 8NQ#:
C)ZF …F7:
- eon ngra )60 "$iJ" g$J )6 ( ,a )mng U#)
- Ngmi- n$ảy… #^# "]ng ( ,a ,:6i ng$9a)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
G,: N.( :a n$Yng />i sai H- p$6,
$iAn$ &à spa "$YaW
- T:8y )ào- T:6i )ào7
IV. & C9ng 3 : GT "$Bn n$Yng Iài T_n0 ,iJng TiA, "V p$Gn ,r /(%n /à# )ạ, \J, S(ả
"ao )B" ,:*5" /5p )' ! ,$a# \$ảo7
O Twng $+p )i'#:
Loại Gi‚i K$6 TX-n$ yJ(
L5pŽ#Hn T!4 !L — !L — !L — !L —
7P T_n
7v
7n
7P TT
7v
7n
- ;<n =>: T^ `c# /ại Iài0 soạn Iài e6"$ /à# Iài &_n Ii'( "ả# &^ Tg &_n $B" ,i., sa(
$B"7
S R* T7#) #:)7P= :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 50: e’e L¡l X¡I T‰N XI¢‘ eŠl T£ T’e g•l T‰N ¤e7
Ngày soạn: 227 11720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! IiJ, ,:-n$ Iày "ả# ng$9 &^ ,6" p$L# &_n $B"7
!. K" năng: - ! ,%p ,:-n$ Iày "ả# ng$9 &^ #=, ,6" p$L# &_n $B" )R $B" ,:ong
"$*Fng ,:-n$7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" )6n$ gi6 n$%n `s, )úng &^ #=, ,6" p$L# &_n $B"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: vàn Iài7
!. HS: T:ả /;i "U( $‚i7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $% : e6"$ /à# #=, Iài &_n "ả# ng$9 &^ ,6" p$L# &_n $B" nV IC, ng(mn ,a
,6" p$L# &à sr s(y ng$90 "ả# ,$E "3a ng*;i )B" )4i &5i ,6" p$L#7 N$Yng "ả# ng$9
8y `(8, p$6, ,a "ả# `ú" nàoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 'G') 8L= 1L7
!0# 17XN '2= !% G' R)Y= !0#
)&'.
G,: GBi H- )B" Iài "ả# ng$9 &^
Iài "a Dao7
CH
1
: TG' :72 $‘ '2= #)Q# )h
#LH !% )F7 '/N )i $]N„
CH
.:
T6" giả )R "ả# n$%n ,$J nào
,:ong $ai "U( ,iJp ,$coW
CH
3
: ai "U( ,$F ,iJp ,6" giả "ả#
n$%n n$* ,$J nàoW
CH
4:
eả# n$%n "3a ,6" giả &^ $ai
"U( "(4i :a saoW
G,: GBi ! )B" g$i n$5
HĐ.: LNOP# QR:
BT1: g$6, Ii'( "ả# ng$9 &^ #=,
,:ong "6" Iài ,$F ,:.nW
I. CG') 8L= =\ 1L7 !0# 17XN '2= !% G'
R)Y= !0# )&':
1. BL7 QR:
- N$à &_n $mi ,*Nng /ại "ả# `ú" "3a #-n$ \$i
)B" Iài "a Dao7
- T*Nng ,*+ng #=, ng*;i )àn Hng $ou" #=,
ng*F*- S(cn n$5 S(.0 ,6" giả )u, #-n$ &ào
,:ong "ản$ )' ,$' ng$iA#0 Iày ,‚ "ả# `ú"7
- mi ,*Nng "ản$ ,$Gy gi6o giảng ng$9a 0 ,*Nng
,*+ng "ản$ ng4ng ,:Hng &à ,iJng \.(0 ,iJng n8"
"3a ng*;i ,:Hng ngVng7
- eả# ng$9 &^ sHng NgUn à &à /i.n ,*Nng ,5i
"on sHng "$ia "C,0 "on sHng n$5 ,$*Fng )4i
&5i Ng*( Lang0 e$]" NY7
- Li.n ,*Nng /;i Iài "a )' s(y ngo# &^ "on
sHng Tào K$. n$‚ $1p n$*ng \$iJn ,a ng$1n
ngào7 g$ải nVi &5i sHng &^ /[ng "$(ng ,$(„
"3a ,a7
.. G)7 #)M: o -:TT14@p
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&V . : C9ng 3: Ry ,:-n$ Iày "6"$ /à# Iài &_n Ii'( "ả# &^ ,6" p$L# &_n $B"W
: ;<n =>: T^ $B" Iài0 /à# "6" Iài ,%p0 "$(Ln IM &N ,iJ, sa( ,:ả Iài s4 ~7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TIẾT 510 52: ,IẾT B•I T~P L•M ,fN -€ 3.
Ngày soạn: 2€7 117 20077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! &iJ, )*+" #=, Iài &_n Ii'( "ả# ,$' $iAn ,-n$ "ả# "$Un ,$%, )4i
&5i "on ng*;i &à n_ng /r" ,r sr 0 #i.( ,ả "tng "6"$ &iJ, &_n Ii'( "ả#7
!. K" năng: - ?@n /(yAn "6"$ ,:-n$ Iày #=, Iài &_n Ii'( "ả# "V &%n DEng p$*Fng
,$]" ,r sr &à #i.( ,ả77
#. Thái $%: ( eV ý ,$]" ,:-n$ Iày #=, Iài &_n Ii'( "ả# ,:ong s6ng0 ,:(ng ,$r"0 s6ng
,ạo7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 /%p Dàn ý
!. HS: TN &iJ, Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: N$d# )6n$ gi6 "6"$ /9n$ $=i \iJn ,$]" &à \q n_ng &%n DEng \iJn ,$]"
)R $B" &ào &iJ, #=, Iài &_n $oàn "$•n$7 H# nay0 ,a &ào &iJ, Iài ,%p /à# &_n s4 ~ )'
GT )6n$ gi6 n$%n `s, "6"$ ,:-n$ Iày "3a "6" c#7
A. Đ% 1L7: eả# ng$9 &^ ng*;i ,$Un7
B. LQR IL# 1L7:
‚ MB: - Gi5i ,$iA( "$(ng &^ ng*;i ,$Un &à ,-n$ "ả# "3a c# )4i &5i ng*;i ,$Un. o.$p
‚ TB: - T-n$ "ả#0 ,<n$ "6"$ "3a ng*;i ,$Un7 (1$)
- Tai ,:[ "3a ng*;i ,$Un )4i &5i gia )-n$ &à `R $=i7 o.$p
- Tai ,:[0 ,-n$ "ả# "3a ng*;i ,$Un )4i &5i "(=" s4ng "3a c#ž.o1$p
- N$Yng $àn$ )=ng0 ,-n$ "ả# "3a ng*;i ,$Un )4i &5i c#x7 (1$p
‚ dB: ( N.( ,-n$ "ả#0 ý ng$9 "3a c# )4i &5i ng*;i ,$Unx (.$p
SG)7 ')*: TKW#) 1LO …a') …•| KŠ7 ')2O o 1$p
&V . : C9ng 3: GT ,$( Iài0 n$%n `s, ,iJ, &iJ, Iài n$* ,$J nàoW
: ;<n =>: T^ `c# /ại )^ Iài ,:.n0 "$(Ln IM /%p Dàn Iài )' ,iJ, sa( L(yAn nVi p$6,
Ii'( "ả# ng$9 &^ ,6" p$L# &_n $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
T‘¥N1€: TIẾT 5~: TIẾNG G• TRƯA
Ngày soạn: 2€7 11720077
A. MỤC TIÊU: (huHn Qulnh)
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )*+" &j )1p ,:ong s6ng0 )d# ,$C# "3a n$Yng \•
niA# &^ ,(wi ,$F &à ,-n$ "ả# Ià "$6( )*+" ,$' $iAn ,:ong Iài7
!. K" năng: - ?@n /(yAn "6"$ )B"0 "ả# n$%n n=i D(ng ng$A ,$(%, Ii'( $iAn ,-n$ "ả#0
"ả# `ú" "3a ,6" giả S(a n$Yng "$i ,iJ, ,r n$i.n0 I-n$ DM N ,:ong Iài7
#. Thái $%: - Gi6o DE" ,-n$ y.( S(. $*Fng0 )8, n*5" 0 ,-n$ "ả# gia )-n$7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: vtng ,:an$7
!. HS: T$a# \$ảo &^ ,6" giả77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &N soạn W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: i(Un •(‹n$ /à n$à ,$F nY `(8, sC" ,:ong n^n ,$F "a $iAn )ại TiA,
Na#7 T$F "3a "$M ,$*;ng &iJ, &^ n$Yng ,-n$ "ả# gGn gQi0 I-n$ DM ,:ong );i s4ng gia
)-n$ &à "(=" s4ng ,$*;ng n$%,7 T$F "$M I=" /= :(ng "ả#0 \$6, &Bng "3a #=, ,:6i ,i#
p$E nY "$Un ,$àn$0 ,$a ,$iJ,0 )d# ,$C#7 T%y n=i D(ng &_n Iản TiJng gà ,:*a Ii'( /=
n$Yng ,-n$ "ả# g-W H# nay0 ,a &ào $B" )' nC# :Z )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:G7M7 )7PN TG( TP
H-: Đ&' ')* )+')S &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG-Tg7
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" Iài0 gBi ! )B" ,iJp7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#7
e
1
: X4 "E" "3a Iài "$ia ,$àn$
#8y )oạnW Ry `6" )Mn$ &à n.(
n=i D(ng "3a ,ang )BanW
CH
.
: TiJng gà &Bng &ào ,U# ,:<
"3a ,6" giả ,:ong ,$;i )i'# nàoW
CH
3
: Tại sao ,:ong &H &àn U#
,$an$ "3a /àng S(.0 ,U# ,:< "on
ng*;i "$• IM 6# ản$ INi ,iJng gà
,:*aW
CH
4
: T:.n )*;ng $àn$ S(Un :a
,:%n0 ,iJng gà ,:*a g+i n$Yng "ả#
gi6" #5i /ạ nàoW ( Ia "U( )oạn1)
I G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:
( lm "Hi #1 ,a /ú" 8( ,$F| $ai "$M c# s4ng
&5i Ià s(4, n$Yng n_# ,(wi n$‚.
- Xài ,$F )R g+i /ại n$Yng \„ niA# ,(wi ,$F &^
,-n$ Ià "$6(7
II. Đ&'( C)* )+'):
III. TW= )7XN !0# 12#:
1. Bs 'J': e$ia ~ )oạn7
(1) Ta )G( )Jn h Ng$c gBi &^ ,(wi ,$Fh
TiJng gà ,:Sa ,$]" D%y ,-n$ "ả# /àng S(.7
(2) TiJp ,$co )Jn h ki S(a ng$c s=, soạ,h
N$Yng \„ niAn ,(wi ,$F )*+" ,iJng gà ,:*a
,$]" D%y7
(~) g$Gn "[n /ại… N$Yng s(y ng$9 ,a ,iJng gà
,:*a7
.. P)/# +'):
..1: T7h#: :L K;F )ˆ' IQO W#) '2= 8L#:
›N^:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
5
: Tại sao U# ,$an$ ,iJng gà
,:*a /ại "V ,$' g+i n$Yng "ả# gi6"
)V "3a "on ng*;iW
CH
?
: Khi on người nghf tiếng
g. -mng thYnh giá Ann tH+ hkn
thF người $G G tFnh N+ như
thế n.o D1i A.ng KG+ XuB
hưangP
- TiJng gà /à U# ,$an$ "3a /àng S(.7
- TiJng gà ,:*a /à ,iJng gà n$ảy w )' "V n$Yng
S(ả ,:]ng ,ạo n.n ni^# &(i "$o ng*;i nHng
DUn "Gn "t0 "$C, "$i(7
- X(wi ,:*a N /àng S(. /à ,$;i )i'# :8, y.n
,9n$7
- TiJng gà S(. )c# /ại ni^# &(i "$o "on
ng*;i0 "V ,$' giúp "on ng*;i &Fi )i n>i &8, &ả7
- TiJng gà g+i &^ n$Yng \„ niA# ,4, /àn$ ,$(N
8( ,$F7
- T-n$ y.( /àng S(. ,$C# ,$iJ,0 sU( nung7
&V . : C9ng 3: TiJng gà ,:*a )R ,$]" D%y ,-n$ "ả# nào "3a ,6" giả ,:.n )*;ng $àn$
S(Un \$i :a ,:%nW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn ,iJp p$Gn "[n /ại ,iJ, sa( $B" ,iJp7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 5€: TIẾNG G• TRƯA (TIẾg)
Ngày soạn: 277 11720077 ( i(Un •(‹n$)
A. MỤC TIÊU: 19€2- 19887
1. Kiến thứ: - TiJp ,E" giúp ! "ả# n$%n )*+" ,-n$ "ả# Ià "$6( )*+" ,$' $iAn S(a
n$Yng \„ niAn ,(wi ,$F "3a ,6" giả7
!. K" năng: - kB" )úng "ả# `ú" "3a Iài ,$F &à n_# )*+" n=i D(ng ng$A ,$(%, ,$'
$iAn ,:ong Iài7
#. Thái $%: - Gi6o DE" ,-n$ y.( S(. $*Fng0 )8, n*5" 0 gia )-n$7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo ,$F i(Un •(‹n$7
!. HS: B" ,$(=" /[ng Iài ,$F7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: T- sao ,iJng gà ,:*a ,$]" D%y ,-n$ "ả# "3a /àng S(.W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: TiJng gà ,:*a \$Fi D%y n$Yng \„ niA# 8( ,$F nàoW T-n$ "ả# Ià "$6(
,:ong n$Yng \„ niAn )V :a saoW N$Yng s(y ng$9 nào g+i /.n ,a ,iJng gà ,:*aW H#
nay0 ,a &ào ,-# $i'( ,iJp p$Gn "[n /ại )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
T)†' )7P# ‡ 7h 53.
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#7
CH
1
: TiJng gà ,:*a )R \$Fi D%y
n$Yng $-n$ ản$ ,$Un ,$*Fng nào
,:ong )oạn ,$F ,$] $ai nàyW
CH
.
: N$Yng sC" #à( "3a gà &à
,:]ng )R g+i ,ả &j )1p nào ,:ong
"(=" s4ng /àng S(.W
CH
3
: T:ong U# ,$an$ ,iJng gà
#ang n$i^( \„ niA# Ià "$6( $iAn
&^ )V /à: L;i Ià #Cng0 "6"$ Ià
"$_# "$ú, ,ang S(ả ,:]ng0 n>i /o
I G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:
II. Đ&'( C)* )+'):
III. TW= )7XN !0# 12#:
1. Bs 'J':
.. P)/# +'):
..1: T7h#: :L K;F )ˆ' IQO W#) '2= 8L#:
›N^:
...: T7h#: :L K;F T)i7 IQO #)Z#: T« #7P=
Nr7 )i:
- -n$ ản$ n$Yng "on gà #6i &5i n$Yng S(a
,:]ng $mng7
- -n$ ản$ ng*;i Ià &5i n$Yng /o ,oan7
- Tj )1p ,*Fi s6ng0 )G# 8#0 $i^n $oà0 I-n$ DM7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
"3a Ià0 ni^# &(i "3a "$6(7 Ry
,-# n$Yng "U( ,$F $+p &5i n$Yng
\„ niAn ,:.nW
CH
4
: e$i ,iJ, Ià #Cng "$6( g+i
"$o c# "ả# ng$9 g- &^ ,-n$ Ià
"$6(W
CH
5
: eả# ng$9 "3a c# n$* ,$J
nào &^ $-n$ ản$ ng*;i Ià "$C,
"$i( ,ang S(ả ,:]ng ,:.n ,ayW
CH
?
: N^i Ao 9, -. trong $oRn
tha n.y gSi những N+ ngh[ gF
trong f+P
CH
@
: T:ong \„ niA# ,(wi ,$F "3a
"$6(0 $-n$ ản$ Ià $iAn /.n &5i
n$Yng )]" ,<n$ "ao S(ý nàoW
CH
A
: N$Yng "$C, "$i( "3a Ià
)*+" It Idng ni^# &(i "3a "$6(7
e$i ,iJ, )V "$o c# "ả# ng$9 g- &^
,(wi ,$F &à ,-n$ Ià "$6(W
CH
B
: T- sao ,-n$ Ià "$6( /ại
,$àn$ \„ niA# \$Hng p$ai ,:ong
,U# $mn ng*;i "$6(W
CH
1C
: TiJng gà ,:*a g+i n$Yng
s(y ,* "3a "on ng*;i &^ $ạn$
p$ú" &à "(=" "$iJn )8( $H# nay7
Ry ,-# n$Yng "U( ,$F ,$' $iAn
n=i D(ng )VW
CH
11
: T- sao "on ng*;i "V ,$'
ng$9 :dng ,iJng gà ,:*a #ang Iao
n$i.( $ạn$ p$ú"W
CH
1.
: N$* &%y0 ,:ong gi8" ng3
$mng sC" ,:]ng0 "on ng*;i "V ,$'
#F n$Yng )i^( g-W
e
1~
: n# $Ry n$%n `s, ý ng$9a
"3a ,a T- )*+" /up /ại /i.n ,iJp N
"6" "U( ,$F "(4iW
G,:&7 H- $&' R)]# :)7 #)M.
HĐ4: LNOP# QR.
- L;i #Cng y.(0 &- Ià #(4n "$6( #-n$ sa( này
)*+" `in$ )1p0 "V $ạn$ p$ú"7
- Ng*;i Ià ,$Hn S(. "$M( ,$*Fng0 "$M( \$V0
"$C, "$i( ,ang ni^# &(i n$‚ ,:ong "(=" s4ng
"[n n$i^( &8, &ả0 /o ,oan7
- Là n>i /o &- ni^# &(i "3a "$6(7
- Ng$@o n$*ng $i^n ,$ảo7
- J, /[ng &- "on "$6(7
- e$M( )rng n$on nại &à $y sin$7
- T(wi ,$F gCn &5i ni^# &(i Is n$‚0 ,:ong /àn$
N gia )-n$ &à /àng S(.7
- Ni^# &(i )*+" ,ạo :a ,a Iao "$C, "$i( "Gn
\iA# /o ,oan "3a Ià7
- T- )V /à ,-n$ "ả# "$Un0 8# 6p n$8, "3a ,-n$
:(=, ,$M,7
.. 3: N)Z#: …NO #:)D :Œ7 8^# b 7h#: :L
K;F:
- TiJng gà ,:*a ,$]" D%y Iao ,-n$ "ả# Ià "$6(0
gia )-n$0 S(. $*Fng I-n$ y.n0 no 8#7
- lF n$Yng )i^( ,4, /àn$ n$Yng ni^# &(i &à
$ạn$ p$ú"7
- K${ng )Mn$ n$Yng ni^# ,in "3a "on ng*;i &^
#E" )<"$ "$iJn )8( $J, s]" "ao "ả n$*ng "Qng
$J,
S G)7 #)M: ( !g\T151)
I,. LNOP# QR:
&V . : C9ng 3: TiJng gà ,:*a )R \$Fi D%y n$Yng \„ niA# 8( ,$F nào ,:ong Iài ,$FW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng Iài ,$F7 !oạn Iài l=, ,$] S(à "3a /úa
non h e4#h
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
TIẾT 55: kI”g NG•
Ngày soạn: 277 11720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" ,$J nào /à )iAp ngY &à gi6 ,:M "3a nV7
!. K" năng: ! IiJ, "6"$ sp DEng )iAp ngY \$i "Gn ,$iJ,7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng ,a )úng )iAp ngY ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: g$8n #à(7 Iảng p$E7
!. HS: 1 s4 )iAp ngY7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT 15p$ú,7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: kiAp ngY /à g-W spDEng )iAp ngY "V ,6" DEng n$* ,$J nàoW eV Iao
n$i.( Dạng )iAp ngYW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN )h #LH 8L $7PR
#:Z„
7
CH
1
: ‡ T)r $]N !L T)r 'Ns7 'EF
1L7 )i T7h#: :L K;F 'u #)Z#:
b #LH $;Œ' 8ặR 8a7„ LặR 8a7
#); )h #u 'u G' IJ#: :W„
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: TW= )7XN 'G' Ia#: $7PR
#:Z„
CH
.
: !o s6n$ )iAp ngY ,:ong \$w
,$F )G( Iài ,$F TiJng gà ,:*a &5i
)iAp ngY ,:ong $ai )oạn ,$FW T-#
)u" )i'# #>i Dạng )iAp ngY
,:.nW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR7
BT1: Ry ,-# )iAp ngY ,:ong
n$*2ng )oạn ,:<"$ )VW e6" )iAp
ngY )V ,6" giả #(4n n$8n #ạn$
)i^( g-W
I. Đ7PR #:Z !L G' IJ#: 'EF $7PR #:Z:
1. BL7 QR:
f Ng$c: N$8n #ạn$ "ả# gi6" \$i ng$c ,iJng
gà ,:*a7
f T-: N$8n #ạn$ ng(y.n n$Un "$iJn )8( "3a
ng*;i "$iJn s97
.. G)7 #)M: (!g\T152)
II. CG' Ia#: $7PR #:Z:
1. BL7 QR:
- kiAp ngY "6"$ S(Rng7
- kiAp ngY n4i ,iJp7
- kiAp ngY "$(y'n ,iJp77
.. G)7 #)M: (!g\T152)
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
- l=, DUn ,=" )R gan g4"0 DUn ,=" )V N$8n
#ạn$ ,in$ ,$Gn "$iJn )8( &à S(y^n /+i "3a
DUn ,=" )V7
- T:Hng: N$8n #ạn$ sr /o /Cng ,:ong #ong "3a
ng*;i nHng DUn sao "$o #*a ,$(%, giV $oà7
.. BL7 QR.:
- ia n$a(: kiAp ngY "6"$ S(Rng7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
BT.: G, *5ng Don H- /à# Iài
,%p này77
- l=, gi8" #F: kiAp ngY "$(y'n ,iJp7
&V . : C9ng 3: kiAp ngY /à g-W Ry n.( ,6" DEng "3a )iAp ngYW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài e$Fi "$Y ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TIẾT 5|: L‘y”N N¦I : g’T XI¢‘ eŠl NG§ T£ T’e g•l T‰N ¤e
Ngày soạn: ~07 11720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! "3ng "4 \iJn ,$]" &^ "6"$ /à# Iài p$6, Ii'( "ả# ng$9 &^ ,6"
p$L# &_n $B"7
!. K" năng: - L(yAn nVi0 p$6, Ii'( #iAng ,:*5" ,%p ,$'0 Iày ,‚ "ả# `ú"0 s(y ng$9
,:*5" ,%p ,$' /5p &^ ,6" p$L# &_n $B"7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" ,:-n$ Iày s(y ng$90 "ả# n$%n "3a #-n$ ,:*5" ,%p ,$' /5p7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k@ Iài0 /%p Dàn Iài77
!. HS: L%p Dàn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM N n$àW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: l(4n ,:-n$ Iày0 p$6, Ii'( "ả# ng$9 &^ #=, ,6" p$L# &_n $B" ,$co s(y
ng$9 &à "ả# n$%n "3a #-n$ ,:*5" ,%p ,$' /5p ,r ,in0 ,:Hi "$ảy &à ,:-n$ Iày )úng "ả#
`ú"0 s(y ng$9 "3a #-n$7 H# nay0 ,a &ào /(yAn nVi )' :@n /(yAn \q n_ng ,:-n$ Iày
#iAng ,:*5" ,%p ,$' /5p7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
G,: G)7 $% 1L7 8^# 12#:.
CH
1
: H‘O W= )7XN $%| W= –
')H $% 1L7 K^#„
CH
.
: Ry /%p Dàn Iài "$o )^ &_n
,:.nW
e
~
: y.( "G( p$Gn #N Iài0 ,$Un
Iài n.( /.n &8n )^ g-W
CH
3
: KJ, Iài "Gn n.( /.n &8n )^
g-WW
HĐ.: T)†' )L#).
G,: e$ia ! ,$co ,w p$6, Ii'(
,$co Dàn ý )R "$(Ln IM &à )ại
DiAn n$V# ,:-n$ Iày ,:*5" /5pW
I. C)NY# 1Ž:
1.Đ% 1L7: g$6, Ii'( "ả# ng$9 &^ #=, ,:ong $ai
Iài ,$F "3a e$3 ,M"$ m e$< lin$: eản$
\$(ya0 ?d# ,$6ng gi.ng77
. LQR IL# 1L7:
f MB: -,$iA( Iài ,$F &à "ả# ng$9 "$(ng "3a
c# &^ Iài ,$F7
f TB: - N.( "ả# ng$9
- eả# n$%n0 ,*Nng ,*+ng &^ $-n$
,*+ng ,$F ,:ong ,6" p$L#77
- eả# ng$9 &^ ,ang "$i ,iJ,( ,$co ,$] ,r
,:*5" sa()7
- eả# ng$9 &^ ,6" giả "3a Iài ,$F7
‚ dB: - T-n$ "ả# "3a c# )4i &5i Iài ,$F7
II. T)†' )L#):
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&V . : C9ng 3: (~¨) l(4n ,:-n$ Iày #iAng p$6, Ii'( "ả# ng$9 &^ ,6" p$L# &_n $B"
,a p$ải /à# g-W
: ;<n =>: (1¨)T^ n$à ,%p ,:-n$ Iày /ại )^ Iài )R /%p Dàn ý0 `c# /ại "6" Iài &^ &_n
Ii'( "ả# ,iJ, sa( Hn ,%p7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x777
TUẦN15: TIẾT 57: MjT TH• yU• ClA LnA NeN: C€M.
Ngày soạn: 57 12720077 (ThRh 7,+)
A. MỤC TIÊU: ( 1910 - 19€2)
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )*+" p$ong &M )u" sC" 0 ns, )1p &_n $o6 ,:ong #=,
,$] S(à )=" )6o &à giản DM "3a DUn ,="7
!. K" năng: - T$8y &à "$• :a )*+" sr ,in$ ,J0 n$1 n$àng #à sU( sC" ,:ong /4i &_n ,(‹
Iú,7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" ,Hn ,:Bng ns, )1p &_n $o6 )=" )6o &à I-n$ DM "3a DUn ,="7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo &^ ,6" giả
!. HS: kB" ,$.# &^ ,6" giả77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: kB" ,$(=" /[ng Iài ,$F TiJng gà ,:*aW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T$ạ"$ /a# /à "Uy Iú, &_n `(Hi )u" sC"0 /à ,$àn$ &i.n "3a n$V# Tr /r"
&_n )oàn ,:*5" "6"$ #ạng ,$6ng 8- 19€57 ˜ng /à "Uy Iú, ,in$ ,J0 n$ạy "ả# ,:ong &iA"
\$ai ,$6" ,$J gi5i "ả# `6"0 "ả# gi6" "3a "on ng*;i7 T_n Iản l=, ,$] S(à "3a /úa non
:e4# )*+" :ú, ,a ,%p à n=i I_# s6( p$4 p$*;ng7 N=i D(ng "3a nV n.( /.n &8n )^ g-W
H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z Di^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:G7M7 )7PN TG( TP
H-: Đ&' ')* )+')S &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG-Tg7
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" Iài0 gBi ! )B" ,iJp7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#7
CH
1
: X4 "E" "3a Iài "$ia ,$àn$
#8y )oạnW Ry `6" )Mn$ &à n.(
n=i D(ng "3a ,ang )BanW
CH
.
: eả# ng$9 &^ ng(mn g4" "3a
e4# )*+" ,:-n$ Iày ,:ong #8y
I G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:
o -:TT1?1p
II. Đ&'( C)* )+'):
III. TW= )7XN !0# 12#:
1. Bs 'J': e$ia ~ )oạn7
(1) Ta )G( )Jn h n$* "$iJ" ,$(y^n :mngh
eả# ng$9 &^ ng(mn ng4" "3a e4#7
(2) TiJp ,$co )Jn h \<n )6o &à n$Qn n$unh
eả# ng$9 &^ gi6 ,:M &_n $o6 "3a e4#
(~) g$Gn "[n /ại… eả# ng$9 &^ sr ,$*Nng ,$]"
e4#7
.. P)/# +'):
..1: C2= #:)D !% #:N—# :s' Cs=:
- koạn1: e=i ng(mn "3a e4#
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
)oạnW
CH
3
: e=i ng(mn "3a e4# /à /úa
)mng S(.7 ki^( )V )R )*+" g+i ,ả
Idng n$Yng "U( &_n nàoW
CH
4
: T:ong n$Yng "U( &_n ,:.n0
,6" giả )R Dtng "ả# gi6"0 ,*Nng
,*+ng )' #i.( ,ả "=i ng(mn e4#7
Ry n.( ,6" DEng "3a "6"$ #i.(
,ả nàyW
CH
5
: Tại sao e4# gCn &5i ,.n
/àng T[ngW
CH
?
: Chi tiết $ến +o, C3+ á
người H. N%i #p Ih3 Ihường
Dnn thường ngGng trông ô
h.ng KG+ G e ngh[, gFP
CH
7
) koạn ,:-n$ Iày gi6 ,:M "3a
e4# )*+" &J, ,$co p$*Fng ,$]"
ng$M /(%n I-n$ /(%n7 L;i I-n$ /(%n
,$] n$8, g+i "$o c# "6"$ $i'(
#5i #j nào &^ e4#W
CH
A
: N /;i I-n$ ,$] $ai0 ,6" giả
I-n$ /(%n &^ &8n )^ g-W
CH
B
: !r $ào $+p ,*Fng `]ng "3a
"4# )*+" p$Un ,<"$ ,:.n n$Yng
p$*Fng DiAn nàoW
CH
1C
: TX này gi6 ,:M "3a "4#
)*+" p$6, $iAn ,:.n n$Yng
p$*Fng DiAn nàoW T6" giả #(4n
,:(y^n ,5i Iạn )B",-n$ "ả# &à ,$6i
)= nào ,:ong ]ng `p &5i ,$]" S(à
DUn ,=" /à "H#W
CH
11
: T- sao \$i _n "4# p$ải _n
,ang "$ú, <,0 ,$Hng ,$ả0 ngo#
ng$9W
CH
1.
: T6" giả "ả# ,$E "4# Idng
8n ,*+ng ,a n$i^( gi6" S(an7 kV
/à n$Yng gi6" S(an nàoW
CH
13
: Xdng n$Yng /< /j nào )' ,6"
giả ,$(yJ, p$E" ng*;i #(a $Ry
n$1 n$àng #à nUng )•0 "$ú, "$i(
#à &(4, &cW
CH
14
: N$Yng /< /j )V "$o ,$8y TG
"V ,$6i )= n,n )4i &5i ,$] S(à )VW
- koạn2: NFi "4# n>i ,iJng7
- Taa g+i $-n$0 g+i "ả#7
- K$.( g+i "ả# `ú" &à ,*Nng ,*+ng "3a ng*;i
)B"7
- T$' $iAn sr ,in$ ,J ,:ong "ả# ,$E "4# "3a ,6"
giả7
- Làng T[ng /à nFi n>i ,iJng ng$^ "4#0 Djo0
,$F#0 ngon n$8,7
- e4# ,$àn$ n$( "G( ,$*Nng ,$]" "3a ng*;i
à N=i7
- e4# gia n$%p &ào &_n $o6 L# ,$r" "3a ,$3
)H7
...: C2= #:)D !% :7G KŽ 'EF Cs=:
- e4# /à S(à ,ung "3a )mng S(. "$o "on
ng*;i7
- e4# /à )u" sản "3a DUn ,="0 &- nV \J, ,in$
$*Fng &M ,$an$ \$iJ, "3a )mng S(.7
- vtng "4# )' /à# S(à s.( ,J,7
- oà $+p0 ,*Fng `]ng &^ #à( sC"0 $*Fng &M7
- G< ,:M ,in$ ,$Gn7
- Gi6 ,:M &_n $o60 DUn ,="7
- T:Un ,:Bng0 giY g-n "4# n$* #=, &j )1p &_n
$o6 DUn ,="7
..3: C2= #:)D !% …† );‡#: )ˆ' Cs=:
- ku" sC" "3a "4# N $*Fng &M0 _n "4# n$* ,$J
#5i "ả# $J, )*+" "6" ,$] $*Fng &M )mng S(.
\J, ,in$ N "4#7
- eả# ,$E Idng \$]( gi6"0 `ú" gi6"0 ,$M gi6"7
- K$Fi g+i "ả# gi6" "3a Iạn )B" &^ e4#7
- e4# /à /=" "3a ,:;i7
- e4# /à "6i \$so /so "3a ng*;i7
- e4# /à sr "4 s]" ,i^# ,àng &à n$on nại "3a
,$Gn /úa7
- T:Un ,:Bng0 g-n giY &- e4# n$* #=, gi6 ,:M
,in$ ,$Gn0 ,$i.ng /i.ng7
S G)7 #)M: ( !g\T1|~)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&V . : C9ng 3: Xài ,(‹ Iú, "3a T$ạ"$ La# nVi /.n &8n )^ g-W © ng$9a "3a &8n )^ )V
n$* ,$J nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài !ài G[n ,Hi y.( ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Ngày soạn: |7 1272009
Ngày Dạy: 771272009
TIẾT 58: eªI e•
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" ,$J nào /à "$Fi "$Y7
- i'( )*+" #=, s4 /4i "$Fi "$Y ,$*;ng Dtng7
!. K" năng: X*5" )G( "ả# ,$E )*+" "6i $ay "3a p$sp "$Fi "$Y7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng ,a )úng 0 $iA( S(ả p$sp "$Fi "$Y7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: g$8n #à(7 Iảng p$E7
!. HS: 1 s4 )oạn ,$F "V sp DEng p$sp "$Fi "$Y7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: kiAp ngY /à g-W e$o &< DE7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: e$Fi "$Y /à g-W e$Fi "$Y "V ,6" DEng n$* ,$J nàoW e$úng ,a ,$*;ng
gup "6" /4i "$Fi "$Y nào ,:ong \$i nVi &à &iJ,7 H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z
)i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN )h #LH 8L ')i7
')Z„
G,: G&7 H- $&' 1L7 'F IFH.
7
CH
1
: ¬= 'u #)Q# ‹c :W !%
#:)DF 'EF b 8Œ7 KH#: 1L7 'F
IFH K^#„
CH
.
: !p DEng ,a /+i N "(4i Iài /à
Dra &ào $iAn ,*+ng g- "3a ,a
ngYW
e
~
: TiA" sp DEng ,a /+i n$* ,:.n
"V ,6" DEng g-W
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: TW= )7XN 'G' 8s7 ')i7
')Z„
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR.
CH
4
: Ngoài /4i "$Fi "$Y )R
Don7n# $Ry "$• :Z /4i "$Fi "$Y
,:ong "6" "U( D*5i )UyW
I. T)h #LH 8L ')i7 ')Z:
1. BL7 QR:
f L+i )G( Iài: T$(%n /+i0 /+i /="7
f L+i "(4i Iài: g$Gn D*5i "3a "$Un :_ng7
- vra &ào $iAn ,*+ng )mng U#7
- GUy "ả# gi6" I8, ng;0 ,$ú &M7
.. G)7 #)M: (!g\T1|€)
II. CG' 8s7 ')i7 ')Z:
1. BL7 QR:
(1) vtng /4i nVi gGn U#7
(2) vtng "6"$ )iAp U#7
(~) vtng /4i nVi /6i7
(€) vtng ,a ,:6i ng$9a0 )mng ng$9a0 gGn ng$9a
.. G)7 #)M: (!g\T1|5)
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR7
BT1: GT $*5ng Don ! /à# Iài
,%p nàyW
BT.: G, "$ia ! ,$co n$V# /à#
Iài ,%p7
H- )†' )7P# 1L7 QR #LO.
- vtng /4i nVi )mng U#0 Dtng "6" ,a "V ng$9a
gGn gQi "6" ,a "$• /oài :Cn: /i( )i(0 :Cn0 $w /pa0
#ai gG#0 :6o0 /dn0 ,:U( />0 $w #ang7
.. BL7 QR.:
- T$M, #•0 D[0 nc#0 "$ả7
- N]a0 ,:c0 ,:ú"0 $Vp7
3. BL7 QR 4:
&V . : C9ng 3: e$Fi "$Y /à g-W Ry n.( "6" /4i "$Fi "$Y "$úng ,a ,$*;ng gupW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài e$(Ln #r" sp DEng ,a ,iJ,
sa( $B"77
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: |7 1272009
Ngày soạn: 87 1272009
TIẾT 59: L•M THz LỤC BwT
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! $i'( )*+" /(%, ,$F /E" I6, &à &Un DEng &ào /à# ,$F7
!. K" năng: - ! nC# )*+" /(%, ,$F /E" I6, )' &%n DEng &ào ,%p /à# ,$F /E" I6,7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" &%n DEng /à# )úng /(%, ,$F7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo /(%, ,$F7
!. HS: Là# #=, )oạn ,$F /E" I6,7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM N n$à7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T$F /E" I6, /à ,$' ,$F :8, ,$Hng DEng ,:ong &_n "$*Fng &à ,:ong );i
s4ng "3a ng*;i TiA,7 T$F /E" I6, "V /(%, ,$F n$* ,$J nàoW e6"$ gico &Gn ,:ong ,$' ,$F
này :a saoW H# nay0 ,a &ào $B" /à# ,$F /E" I6, )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 8NQ )i7
GT: GBi ! )B" Iài "a Dao7
CH
1
: eup "U( /E" I6, #>i D[ng
"V #8y ,iJng7 T- sao gBi /à /E"
I6,W
GT: N.( "U( $‚iI )' ! ,:ả /;i7
GT n$%n `s,0 Iw s(ng7
CH
3
: Ry n$%n `s, sr ,*Fng S(an
,$an$ )iA( giYa ,iJng ,$] | &à
,iJng ,$] 8 ,:ong "U( 8W
S(ả ,:]ng ,:.n ,ayW
G,:&7 H- $&' R)]# :)7 #)M.
HĐ4: LNOP# QR.
G,: H;M#: I•# H- 8L= 1L7
QR1.
I. LNQ )i 8J' 1G:
1. BL7 QR:
- l=, D[ng | ,iJng &à #=, D[ng 8 ,iJng7
LE"ƒ s6(… I6, ƒ ,6#7
- Ký $iA( : X (Idng) T ( ,:C") T (&Gn)
- TiJng ,$] s6( ( ,:G#) 0 TiJng ,$] 8 (Iwng)
.. G)7 #)M: (!g\T15|)
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR17
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&V . : C9ng 3: Ry n.( /.n /(%, /à# ,$F /E" I6,W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# "6" Iài ,%p "[n /ại0 ,r s6ng ,6" 1 Iài ,$F /E" I6, ,iJ,
sa( $B" ,iJp7
SR*T7#)#:)7P=
Ngày Dạy: 871272009
TIẾT |0: L•M THz LỤC BwT
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - TiJp ,E" giúp ! nC# )*+" /(%, ,$F /E" I6, &à &Un DEng &ào /à# ,$F7
!. K" năng: - ! nC# )*+" /(%, ,$F /E" I6, )' &%n DEng &ào ,%p /à# ,$F /E" I6,7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" &%n DEng /à# )úng /(%, ,$F7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo /(%, ,$F7
!. HS: Là# #=, )oạn ,$F /E" I6,7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM N n$à7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T$F /E" I6, /à ,$' ,$F )=" )6o "3a T_n $B" TiA, Na#7 k' /à# )*+" Iài
,$F /E" I6, )úng /(%,0 &Gn )iA( n$Mp n$àng7 H# nay0 ,a &ào /(yAn ,%p )' :@n /(yAn
)*+" "6" \q n_ng ,:.n7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"

T)†' )7P# 7h 5B
BT.: Ry "$o IiJ, "6" "U( /E" I6,
sai N )U(W Ry "$Ya /ại "$o )úng
/(%,W
BT3: G, ')7F H- )qH #)u= $X
)†' )7P# 1L7 #LO„.
k=i /à# "U( |0 )=i /à# "U( 8 ,$co
/(%,7
GT $*5ng Don ! ,$r" $iAn &à
,:ả /;i7 GT n$%n `s,7
HĐ3: BL7 )F= T)2H.
I. LNQ )i 8J' 1G:
1. BL7 QR:
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
.. BL7 /R .:
- e$Y ,$] | "U( 8 \$Hng p$ải &Gn &5i "$Y ,$]
| "U( |7
T*;n c# "Uy S(ý )3 /oài
eV "a# 0"V S(ý,0 "V `oài0 "V na7
- T$iJ( n$i /à ,(wi $B" $àn$
e$úng c# p$8n )8( g$i Dan$ $àng )G(7
3. BL7 QR3:
III. BL7 )F= T)2H:
&V . : C9ng 3: Ry n.( /.n /(%, /à# ,$F /E" I6,W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# "6" Iài ,%p "[n /ại0 ,r s6ng ,6" 1 Iài ,$F /E" I6, ,iJ,
sa( $B" ,iJp7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
Ngày Dạy: 771272009
Ngày Dạy: 12 71272009
T iJ, |1 :
CHUẨN M¦C -- tỤNG T_
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" "6" y.( "G( ,:ong &iA" sp DEng ,a77
!. K" năng: « ,r \i'# ,:a ,$8y n$Yng n$*+" )i'# "3a Iản ,$Un ,:ong &iA" sp DEng
,a7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng ,a )úng "$(Ln #r"0 ,:6n$ ,$6i )B "L( ,$ả ,:ong \$i nVi
&à &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T:a ,a )i'n
!. HS: !oạn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ)
&&. Ki*+ tr, -.i /: e$Fi "$Y /à g-W Ry n.( ,6" DEng "6" /4i "$Fi "$Y ,$*;ng gupW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T:ong \$i nVi &à &iJ,0 &iA" sp DEng ,a ngY "3a "$úng ,a "[n &8p p$ải
:8, n$i^(0 n$* &iA" Dtng ,a \$Hng )úng U#0 &iJ, \$Hng )úng "$<n$ ,ả0 Dtng ,a "$*a
)úng ng$9a0 "$*a p$t $+p &5i sC" ,$6i Ii'( "ả#7 k.: sp DEng ,a )úng0 "$<n$ `6" &à
p$t $+p &5i sC" ,$6i7 H# nay0 ,a &ào $B" Iài )' sp DEng ,a )úng0 "$<n$ `6" $Fn7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN …˜ IJ#: b
$—#: /= $*#: ')+#) 2.
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR.
H-: T$ảo /(%n n$V#0 "$Ya
n$Yng ,a sai "$o )úng.
G,: N$%n `s,0 Iw s(ng7
HĐ.: -˜ IJ#: b $*#: #:)DF„
H-: kB" Iài ,%p7
CH
1
: e6" ,a in )%# Dtng sai n$*
,$J nàoW Ry ,$ay "6" ,a 8y Idng
"6" ,a ,$<"$ $+pW
HĐ3: TW= )7XN 'G') …˜ IJ#: b
$*#: +#) ')" #:Z R)GR'EF
I. -˜ IJ#: b $*#: /=| $*#: ')+#) 2:
1. BL7 QR: (!g\T1||)
.. N)Q# ‹c:
fvtng sai f e6"$ "$Ya7
- Dti )G( Tti )G(
- T%p ,1 I%p I1
- K$oảng \$C" K$oản$ \$C"7
II. -˜ IJ#: b $*#: #:)DF:
1. BL7 QR o -:TT1??p
.. N)Q# ‹c:
f t’#: …F7 CG') ')ZF.
!6ng spa T*Fi )1p
eao "ả !U( sC" ( (y.n
,$U#)
XiJ, /*Fng ,U# "V /*Fng ,U#7
III. -˜ IJ#: b $*#: +#) ')" #:Z R)GR
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
b„
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR.
CH
.
: e6" ,a in )%# ,:ong "6" "U(
)V sai n$* ,$J nàoW Ry "$Ya /ại
"$o )úngW
HĐ4: -˜ IJ#: b $*#: …[' )G7
17XN '2=| )ŒR R)H#: 'G')„7
CH
3
: Ry ,-# n$Yng ,a ,$<"$ $+p
,$ay "$o "6" ,a ,:.nW
CH
4
: ,W …FH T)Š#: #^# 8a=
IJ#: b $ŽF R);i#: !L b HG#
,7P KH#: T)7 I’#:„
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M..
'EF b:
1. BL7 QR:
.. N)Q# ‹c:
- ào S(ang - ào n$o6ng7
- e$M _n #u" ,$%, giản DM7
- XBn giu" )R "$J, :8, ,$ả# $ại7
- Giả ,ạo p$mn &in$ - g$mn &in$ giả ,ạo7
I,. -˜ IJ#: b $*#: …[' )G7 17XN '2=| )ŒR
R)H#: 'G'):
- LRn$ )ạo - eG# )G(7
- e$ú $w - NV7
,.d)Š#: 8a= IJ#: b $ŽF R);i#:| b HG#
,7P:
- GUy \$V $i'(7
- T$iJ( ,:ong s6ng0 \$Hng p$t $+p &5i $oàn
"ản$ giao ,iJp7
O G)7 #)M: (!g\T1|7)
&V . : C9ng 3: l(4n sp DEng ,a )úng0 "$<n$ `6"0,a "Gn p$ải "$ú ý "6"$ sp DEng ,a
n$* ,$J nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 TiJ, sa( &ào /(yAn ,%p7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT |2: ˜N T•g T‰N XŠN XI¢‘ eŠl7
Ngày soạn: ~7 12720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! Hn /ại n$Yng )i'# S(an ,:Bng n$8, &^ /ý ,$(yJ, /à# &_n Iản
Ii'( "ả#7
!. K" năng: - g$Un IiA, &_n ,r sr0 #i.( ,ả &5i yJ( ,4 ,r sr0 #i.( ,ả ,:ong &_n Ii'(
"ả#7 L%p ý &à Dàn Iài "$o Iài &_n Ii'( "ả#7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" p$Un IiA, )*+" "6" p$*Fng ,$]" Ii'( )ạ, "$<n$ &à IiJ, "6"$
Dibn )ạ, ,:ong Iài &_n Ii'( "ả#7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: A ,$4ng \iJn ,$]"7
!. HS: B" Iài0 $A ,$4ng "6" "U( $‚i7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM N n$àW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T_n Ii'( "ả# /à &_n &iJ, :a n$d# Ii'( )ạ, ,-n$ "ả#0 "ả# `ú"0 sr )6n$
gi6 "3a "on ng*;i )4i &5i ,$J gi5i `(n$ S(an$ &à \$.( g+i /[ng )mng "ả# nFi
ng*;i )B"7T_n Ii'( "ả# gm# "6" ,$' /oại nàoW Ÿn$ "ả# ,:ong &_n Ii'( "ả# /à
,-n$ "ả# g-W yJ( ,4 ,r sr0 #i.( ,ả ,:ong &_n Ii'( "ả# )Vng &ai ,:[ g-W H#
nay0 ,a &ào Hn ,%p )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN …† T)G' #)FN
:7ZF !0# 17XN '2= !L !0# =7^N
2.
CH
1
: kB" "6" Iài &_n )R n.( N
p$Gn 1 &à "$o IiJ, &_n #i.( ,ả \$6"
&_n Ii'( "ả# n$* ,$J nàoW
HĐ.: TW= )7XN …† T)G' #)FN
:7ZF !0# 17XN '2= !L !0# † …†„
CH
.
: kB" /ại Iài hK1o #^#h Iài11
"$o IiJ, &_n Ii'( "ả# \$6" ,r sr N
Di'# nàoW
GT gBi ý "$o ! ,-# $i'( 0so s6n$
&à ,:ả /;iW
1.-† T)G' #)FN :7ZF !0# =7^N 2 !L 17XN '2=:
M7^N 27 B7XN '2=7
-N$d# ,6i $iAn )4i - li.( ,ả )4i ,*+ng
,* F+ng (ng*;i0 &%,0 n$d# #*+n n$Yng )u"
"ản$ &%, sao "$o ng*;i )i'#0 p$L# "$8, "3a nV
,a "ả# n$%n )*+" nV7 #à nVi /.n s(y ng$9
"ả# `ú" "3a #-n$7
7
. …† T)G' #)FN :7ZF 17XN '2= !L † …†:
T† …† B7XN '2=
- N$d# \' /ại #=, yJ( ,4 ,r sr "$• /à# n^n n$d#
"U( "$(yAn(sr &iA") nVi /.n "ả# `ú" S(a sr &iA"7
"V )G( "V )(Hi0 "V vo )V yJ( ,4 ,r sr ,:ong &_n
ng(y.n n$Un0 Dibn Ii'( "ả# ,$*;ng /à n$5 /ại
IiJn &à \J, S(ả n$Yng sr &iA" ,:ong S(6 \$]
n$Yng sr &iA" )' /ại 8n
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ3: TW= )7XN !F7 K9 'EF † …†
!L =7^N 2 KH#: !0# † …†„.
CH
3
: Tr sr &à #i.( ,ả "$úng ,$r"
$iAn n$iA# &E g- ,:ong &_n Ii'(
"ả#W
HĐ4: TW= )7XN 'G' 1;M' 8L= 1L7
!0# 17XN '2=„
CH
4
: Ry n.( "6" I*5" /à# Iài &_n
Ii'( "ả#W
CH
5
: Ry ,-# ý &à sCp `Jp ý "$o )^
&_n : C2= #:)D =’F ‹N/#.
HĐ5: TW= )7XN 'G' 1* R)GR N
b KH#: !0# 17XN '2=„
e
|
: T_n Ii'( "ả# ,$*;ng sp DEng
Iú, p$6p ,( ,a nàoW
e
7
: NgHn ngY &_n Ii'( "ả# gGn
&5i ,$F0 c# "V )mng ý \$HngW T-
saoW
,*+ng sU( )%# "$] \$Hng
)i sU( &ào ng(y.n n$Un0
\J, S(ả7
3.,F7 K9 'EF † …† !L =7^N 2 KH#: !0# 17XN
'2=:
- Tr sr &à #i.( ,ả ,:ong &_n Ii'( "ả# )Vng &ai ,:[
/à# gi6 )• "$o ,-n$ "ả#0 "ả# `ú" "3a ,6" giả )*+"
I=" /=7 T$iJ( ,r sr0 #i.( ,ả ,$- ,-n$ "ả# #F $m
\$Hng "E ,$'7 XNi &- ,-n$ "ả#0 "ả# `ú" "3a "on
ng*;i nRy sin$ ,a sr &iA"0 "ản$ &%, "E ,$'7
4. 'G' 1;M' 8L= 1L7 !0# 17XN '2=:
f X*5" 1: T-# $i'( )^0 ,-# ý7
f X*5" 2: L%p Dàn Iài7
f X*5" ~: TiJ, Iài7
f X*5" €: kB" &à spa "$Ya7
- T-# ý0 sCp `Jp ý7
f lta `(Un )c# /ại "$o #Bi ng*;i #=, ,(wi7
f lta `(Un /à #ta )U# "$mi0 nRy /="7
f lta `(Un /à #ta #N )G( "$o #=, n_#0 #=, \J
$oạ"$0 #=, Dr )Mn$7
5. CG' 1* R)GR N b KH#: !0# 17XN '2=:
- !o s6n$0 )iAp ngY0 Ln DE0 n$Un $o67
- NgHn ngY &_n Ii'( "ả# gGn &5i ngHn ngY ,$F &- nV
"V #E" )<"$ Ii'( "ả# n$* ,$F7
- T:ong Ii'( "ả# ,:r" ,iJp ng*;i &iJ, sp DEng ngHi
,$] n$8,7
- T:r" ,iJp I=" /= "ả# `ú" "3a #-n$ Idng /;i ,$an0
/;i n$Cn0 /;i $H7
&V . : C9ng 3: T:ong &_n Ii'( "ả# ,$iJ( #i.( ,ả &à ,r sr )*+" \$HngW T- saoW
: ;<n =>: T^ n$à $B" Iài "Q0 `c# /ại Iài &iJ, ssV ~ ,iJ, sa( ,:ả Iài7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT |~: -•I G‰N TVI kÊU.
Ngày soạn: 10712720077 o H;M#: I•# $&' )^=p (6inh Hưang)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )*+" ns, )1p :i.ng "3a !ài G[n &5i ,$i.n n$i.n \$<
$%( n$iA, )5i &à n$8, /à p$ong "6"$ "on ng*;i !ài G[n7
!. K" năng: - ! nC# )*+" ng$A ,$(%, Ii'( $iAn ,-n$ "ả#0 "ả# `ú" S(a n$Yng $i'(
IiJ, "E ,$' n$i^( #u, "3a ,6" giả &^ !ài G[n7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" y.( ,$i.n n$i.n0 )8, n*5"0 "on ng*;i7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Tài /iA( /i.n S(an7
!. HS: !oạn Iài777
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry n.( n=i D(ng0 ng$A ,$(%, &_n Iản l=, ,$] S(à "3a /úa non:
e4#7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: !ài G[n0 nay /à T$àn$ p$4 m e$< lin$ )R )i &ào ,:ong n$Yng ,:ang
,$F &_n &à n$i^( Iản n$ạ" "3a n$i^( ,6" giả N TiA, Na# "$úng ,a7 T$àn$ p$4 này0 "on
ng*;i N )Uy "V n$Yng )u" )i'# n>i I%, nàoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( )' nC# :Z )i^(
)V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" Iài0 gBi ! )B" ,iJp7
HĐ.: TW= )7XN !0# 12#7
CH
1
: !ài G[n /à s]" s4ng "3a
#=, )H ,$M ,:j7 ki^( )V )*+" Dibn
,ả Idng $-n$ ản$ nàoW
CH
.
: n# "V n$%n `s, g- &^ "6"$
,ạo $-n$ ản$ ,:.nW Ry n.( ,6"
DEng "3a "6"$ ,ạo $-n$ ản$ )VW
CH
3
: eả# n$%n "3a c# &^ ,$i.n
n$i.n0 \$< $%( "3a !ài G[n S(a
&_n Iản n$* ,$J nàoW
CH
4
: n# "V n$%n `s, g- &^ "6"$
#.( ,ả ,:ong )oạn nàyW
CH
5
: •(a )oạn #i.( ,ả )u" )i'#
"* DUn !ài G[n )R /à# /= :Z
I. Đ&'( C)* )+'):
II. TW= )7XN !0# 12#:
1.,” $>R -L7 G9#:
F. ,” $>R 'EF 'N\' …s#: -L7 G9#:
- !p DEng p$sp so s6n$0 ,<n$ ,a0 ,$àn$ ngY )'
,$' $iAn s]" ,:j !ài G[n &à "6i n$-n ,in y.( "3a
,6" giả )4i &5i !ài G[n7
- LC# nCng0 n$i^( #*a0 n$i^( giV &ào I(wi
"$i^(7
- K$< $%( ,$ay )wi n$an$7
- KJ, $+p #i.( ,ả &5i Ii'( $iAn "ả# `ú"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
n$Yng ns, )6ng S(ý ,:ong "(="
s4ng "3a $B7 kV /à ns, g-W
CH
?
: qhong áh 9, người S.i
G>n $ưS Vhái Xuát trong nhJn
Kdt n.o 9, tá giNP b+ G
nhJn Kdt gF Dề Ihong áh O3ng
9, hQP
CH
7
) Ng*;i !ài G[n I=" /= ,%p
,:(ng N "6" "H g6i S(a )oạn &_n
nàoW
CH
A
: T:ong )oạn &_n )V0 n$Yng
ns, )1p :i.ng nào )*+" nVi ,5iW
CH
B
: N$Yng &j )1p )V )R /à#
,$àn$ &j )1p "$(ng nào "3a
ng*;i !ài G[nW
CH
1C
: Tj )1p N )Uy /à &j )1p
,:(y^n ,$4ng7 Tai sao ,6" giả /ại
,-# \iJ# &j )1p )VW
CH
11
: Ry ,-# n$Yng /;i nVi Ii'(
$iAn ,:r" ,iJp ,-n$ y.( "ả( ,6" giả
)4i &5i !ài G[nW
CH
1.
: T:ong /;i Ii'( $iAn ,-n$
y.( )V0 ngHn ngY nào )*+" /up
/ạiW !r /up /ại )V "V ý ng$9a g-W
CH
13
: n# "V "ả# n$%n g- &^ ,-n$
y.( "3a ,6" giả )4i &5i !ài G[nW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ3: LNOP# QR.
- e(=" s4ng "=ng )mng $oà $+p ,:ong /ao
)=ng7
1. ,” $>R 'EF 'H# #:;<7 -L7 G9#:
( _n nVi ,r n$i.n0 Db DRi7
- <, Dàn Drng0 ,<n$ ,o6n7
- e$Fn ,$àn$0 I=" ,:r"7
kV /à "6"$ s4ng "Ni #N0 ,:(ng ,$r"0 ngay
,${ng0 ,4, IEng7
- Ns, )1p ,:ang p$E"0 D6ng &j &à "6"$ `R giao7
- Giản DM0 \$oj #ạn$0 /b )=0 ,r ,in7
- Tj )1p ,:(y^n ,$4ng /à "6" gi6 ,:M I^n &Yng0
#ang Iản sC" :i.ng7
.. TW#) O^N !M7 -L7 G9#:
- THi y.( !ài G[n Da DiJ,x
- T%y )V #à ,Hi y.( !ài G[nx
- h THi y.(h n$8n #ạn$ !ài G[n "V n$i^( )i^(
)6ng y.(7
f N$8n #ạn$ ,-n$ y.( "ả( ,6" giả &5i !ài G[n
Dmi Dào0 "$Un ,$%,7
- y.( S(ý !ài G[n $J, /[ng7
- l(4n )Vng gVp s]" #-n$ "$o !ài G[n7
S G)7 #)M: ( !g\T17~)
III. LNOP# QR:
&V . : C9ng 3: T_n Iản !ài G[n ,Hi y.( )c# /ại "$o c# n$Yng $i'( IiJ, #5i #j nào
&^ "(=" s4ng &à "on ng*;i !ài G[nW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài lta `(Un "3a ,Hi ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx77
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT |€: M®A ¨UvN ClA TVI
Ngày soạn: 157 12720077 (V/ 0mng)
A. MỤC TIÊU: ( 191~ - 198€)
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )*+" ns, )1p )u" sC" :i.ng "3a "ản$ sC" #ta `(Un N
à N=i &à #i^n XC" )*+" ,6i $iAn S(a Iài ,(‹ Iú,7
!. K" năng: - ! "ả# n$%n )*+" ,-n$ y.( S(. $*Fng )8, n*5" ,$a ,$iJ,0 sU( )%# "3a
,6" giả ,$' $iAn S(a ng[i Iú, ,ài $oa0 ,in$ ,J0 già( "ả# `ú" &à $-n$ ản$7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" y.( ,$i.n n$i.n0 )8, n*5"0 "on ng*;i TiA, Na#7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo &^ ,6" giả
!. HS: kB" ,$.# &^ ,6" giả77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: T_n Iản !ài G[n ,Hi y.( )c# /ại "$o c# n$Yng $i'( IiJ,
#5i #j nào &^ "(=" s4ng &à "on ng*;i !ài G[nW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: Xài lta `(Un "3a ,Hi "3a TQ Xdng /à )oạn )G( "3a ,$i.n ,(‹ Iú,h
T$6ng gi.ng #F ,:_ng non :s, ngB,h #N )G( "$o n>i n$5 ,$*Fng s(4, #*;i $ai ,$6ng
"3a ,6" giả7Xài &_n )R ,6i $iAn /ại #=, "6"$ ,ài ,-n$ \$Hng \$< &à "ản$ sC" #ta `(Un
)8, XC" ,:ong n$Yng ngày ,$6ng gi.ng )G( `(Un S(a Iài &iJ,7 Xài &_n )R Ii'( $iAn
,-n$ "ả# n$* ,$J nào "3a ,6" giả )4i &5i S(. $*Fng )8, n*5" &à "(Eo" s4ng DUn ,="7
H# na,0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:G7M7 )7PN TG( TP
H-: Đ&' ')* )+')S &à n.(
n$Yng ns, "$<n$ &^ TG-Tg7
HĐ.: Đ&'( C)* )+')7
G,: kB" Iài0 gBi ! )B" ,iJp7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#7
CH
1
: •(a Iài &_n ,:.n0 c# $Ry
n.( )ại ý "$(ng "3a &_n Iản nàyW
CH
.
: T_n Iản "$ia ,$àn$ #8y
)oạnW Ry `6" )Mn$ &à n.(
I G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:
o -:TTp
II. Đ&'( C)* )+'):
III. TW= )7XN !0# 12#:
1.1: Đa7 –: Xài ,(‹ Iú, )R ,6i $iAn "ản$ sC"
,$i.n n$i.n &à \$Hng \$< #ta `(Un ,:ong
,$6ng gi.ng N à N=i &à #i^n XC" S(a n>i
n$5 ,$*Fng Da DiJ, "3a #=, ng*;i `a S(.7
1. .: Bs 'J': e$ia ~ )oạn7
- koạn1: Ta )G( )Jn h #. /(yJn #ta `(Unh
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
n=iD(ng "$<n$ "3a ,ang )oạnW
CH
3
: ai "U( )G( "3a &_nIản0
,6" giả I-n$ /(%n n$* ,$J &5i
DEng ý g-W
CH
4
: eU( &_n ,$] Ia0 ,6" giả )R
sp DEng Iú, p$6p ng$A ,$(%, g-W
Ry n.( ,6" DEng "3a Iú, p$6p
ng$A ,$(%, )VW
CH
5
: koạn &_n ,:.n )R I=" /= ,$6i
)= &à ,-n$ "ả# nào "3a ,6"giả &5i
#ta `(Un S(. $*FngW
CH
?
: qh`n ! 9, Dăn -NnM
những Hu Dăn n.o gSi tN Nnh
OT D. Vhông VhY +o, KuHn H.
N%iM $Et 0TP
CH
7
) Ta h"Vh /up /ại &à D8( "$8#
/png N "(4i "U( &_n "V ,6" DEng
g-W N$Yng D8( $iA( nào ,ạo
\$Hng \$< &à "ản$ sC" )8, XC"W
CH
A
: N$Yng D8( $iA( )V g+i #=,
I]" ,:an$ )8, XC" n$* ,$J nàoW
CH
B
: !]" #ạn$ nào "3a #ta
`(Un )*+" Dibn ,ả ,:ong )oạn "(4i
p$Gn $aiW
CH
1C
: •(a )oạn &_n này0 ,6" giả
)R "ả# n$%n n$Yng )i^( \‹ DiA(
nào "3a #ta `(UnW
CH
11
: T:ong )oạn "(4i0 ,6" giả )R
g+i ,ả "ản$ #ta `(Un ,:ong ,$6ng
gi.ng nFi )8, XC" S(a "6" "$i ,iJ,
nàoW
CH
1.
: e6" "$i ,iJ, )V ,ạo ,$àn$
"ản$ ,*+ng nào "3a #ta `(Un )8,
XC" &ào )= ,$6ng gi.ngW
CH
13
: eản$ ,*+ng 8y #ang /%•"#
`ú" )u" IiA, nào "$o "on ng*;iW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
- koạn 2: TiJp ,$co )Jn h #N $=i /i.n $oan7
- koạn ~: g$Gn "[n /ại7
..P)/# +'):
..1: C2= #)Q# !% ›NO 8NQ W#) '2= 'EF 'H#
#:;<7 $s7 !M7 =’F ‹N/#:
- K${ng )Mn$ ,-n$ "ả# y.( #ta `(Un /à ,-n$
"ả# szn "V N #>i "on ng*;i7
- g$sp /up )' n$8n #ạn$ ,-n$ "ả# "3a "on
ng*;i Dàn$ "$o #ta `(Un ,$(=" n$( "G( ,U#
$mn7
7- NUng n(i0 ,:Un ,:Bng0 ,$(„ "$(ng &5i #ta
`(Un7
...: C2= #)Q# !% '2#) …[' T)Š#: T)+ =’F
‹N/# $" B[':
- LiA, \. )' n$8n #ạn$ "6" D8( $iA( )i'n $-n$
"3a #ta `(Un )8, XC"7
- l*a :i.( :i.(0 giV /àn$ /ạn$7
- TiJng n$ạn0 ,iJng ,:4ng "$o@0 "U( $6, $(.
,-n$7
- K$Hng \$< $ài $oà &5i "ản$ sC" ,ạo sr s4ng
:i.ng "3a #ta `(Un )8, XC"7
- lta `(Un )R \$Fi D%y "6" n_ng /r" ,in$ ,$Gn
"ao S(ý "3a "on ng*;i n$* )ạo /ý0 gia )-n$0 ,w
,i.n7
- K$Fi D%y n_ng /r" s4ng "$o #(Hn /oài7
- N_ng /r" ,in$ ,$Gn "ao S(ý "3a "on ng*;i7
- T-n$ y.( "(=" s4ng0 S(. $*Fng7
..3: C2= #)Q# =’F ‹N/# KH#: )G#: :7^#:
#i7 $" B[':
- K$Hng gian DGn :=ng :Ri0 s6ng s3a7
- K$Hng \$< );i ,$*;ng0 giản DM0 8# "úng0
"$Un ,$%,
T(i &j0 p$8n "$8n ,:*5" #=, n_# #5i7
S G)7 #)M: ( !g\T178)
&V : C9ng 3: Ry n.( "ả# n$%n "3a c# &^ #ta `(Un )8, XC" S(a &_n Iản lta
`(Un )8, XC"W
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 `c# /ại "6" &_n Iản )R $B"0 ,iJ, sa( ˜n ,%p ,6" p$L#
,:Y ,-n$77
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TUẦN1@: TIẾT |5: L‘y”N T•g !¬ v‡NG T-
Ngày soạn: 1|7 12720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! :@n /(yAn "6"$ sp DEng ,a ,4, ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
!. K" năng: ?@n /(yAn ! "6"$ sp DEng ,a )úng ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng ,a )úng "$<n$ `6"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: LiA, \. n$Yng />i ,:ong Iài /à#7
!. HS: ic# /ại "6" Iài &iJ, T%p /à# &_n7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM N n$àW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T:ong \$i nVi &à &iJ,0 #(4n sp DEng ,a )úng0 "$<n$ `6" ,$- ,a p$ải :@n
/(yAn "6"$ sp DEng ,a7 l(4n sp DEng ,a )úng0 "$<n$ `6"7 H# nay0 ,a &ào /(yAn ,%p
"6"$ sp DEng ,a )' \$i nVi0 &iJ, )*+" "$<n$ `6" $Fn7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: C)ZF 867 !% 'G') I’#: b
…F7 /=| …F7 ')+#) 2„
G,: N^N KF 'G' 867 H- I’#: …F7|
H- #)Q ‹c !L #^N 'G') ')ZF„
HĐ.: C)ZF 867 I’#: b T)Š#:
$*#: #:)DF| T)Š#: $*#:
#:Z R)GR| …[' )G7 17XN
'2=„
G,: N^N KF #)Z#: b| '/N H-
I’#: …F7 $X H- #)Q# ‹c!L #^N
);M#: ')ZF„
G,: N)Q# ‹c| 1r …N#:.
G,: Đ;F KF 'G' 867 )Š#:
I. C)ZF 867 I’#: b …F7 /=| …F7 ')+#) 2:
‚t’#: …F7 ‚ CG') ')ZF.
- :8, giY - :8, DY
- !6ng )Jn ,úi - !6ng )Jn ,4i77
( TH p$[ng - Tào p$[ng
- Gpy ,$* - gpi ,$*7
- !c )ạp - ic )ạp
- T(i `*5ng - T(i s*5ng7
- N$-n$ n$%n - n$-n n$%n
II. C)ZF 867 I’#: b T)Š#: $*#: #:)DF|
T)Š#: $*#: #:Z R)GR| …[' )G7 17XN '2=:
- eả ,:*;ng i# /ung "3a "ả ,:*;ng ( Dtng /up)
- eUy này :8, "V $ại &- nV ,:(y^n IAn$ :8,
n$an$ &à \$V )i^( ,:M7 ( K$Hng p$t $+p sC"
,$6i Ii'( "ả#7)
- vaa \$Hng "$• s4ng )Fn )=" #=, #-n$ #à )R
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
);<#: $X H- …˜F ')ZF.. "$M( S(6 n$i^( #8, #6,7( K$Hng "V ,<n$ /i.n
\J,)
&V . : C9ng 3: GT )B" #=, Iài ,:-n$ Iày #ạ"$ /ạ"0 sp DEng ,a )úng0 "$<n$ `6" )'
! ,$a# \$ảo7
: ;<n =>: T^ `c# /ại "6" Iài &iJ, "3a #-n$0 "$Ya "6" />i )R gup ,:ong \$i
&iJ, Iài7 ic# /ại "6"$ /à# Iài &iJ, s4 ~ ,iJ, sa( ,:ả Iài7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT ??: TRg B•I T~P L•M ,fN - € 3
N:LO …Ha#: 1?ª1.ª.CC@
P7 l‡e TIœ‘:
1. Kiến thức: -Giúp ! n$%n IiJ, n$Yng *( &à n$*+" )i'# ,:ong Iài &iJ, ,%p /à# &_n
này7
2. Kỹ năng: -?@n /(yAn "6"$ spa "$Ya "6" />i Dtng ,a )u, "U( &à Dibn )ạ, )úng0 ,:Hi
"$ảy77
3. Thái độ:- eV ý ,$]" spa "$Ya "6" />i ,:ong \$i /à# Iài )' Iài sa( )*+" $oàn ,$iAn
$Fn7
X7 e‘•N Xž:
1. GV: e$8# Iài0 &ào )i'#7
2. HS: ic# /ại "6"$ /à# 7
e7 TIẾN T?ŸN LœN Lg:
I. ổn định tổ chức: 7P: 7v: 7n:
II. Bài mới
1!"t #$n đ%: N$d# :@n /(yAn \q n_ng "6"$ &%n DEng n$Yng \iJn ,$]" )R $B" &ào
/à# Iài &_n Ii'( "ả# )*+" ,4,7 H# nay0 ,a &ào ,iJ, ,:ả Iài )' GT n$%n `s,0 )6n$ gi6
n$Yng *( &à n$*+" )i'# ,:ong \$i ,$r" $iAn7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: GT G$i )^ /.n Iảng7
HĐ.: GT "tng ! L%p Dàn Iài7
GT: N$%n `s, "$(ng n$Yng *( &à
n$*+" )i'# ,:ong \$i /à# Iài7
HĐ3: e$Ya sai
e$Ya "6"$ Dtng ,a
l=, s4 Iạn Dtng ,a "$*a "$<n$
`6" n$*:
e$Ya />i )u, "U(7
GT )*a :a "6" />i &à n.( "6"$
I. Đ% 1L7:
II. LQR IL# 1L7: Đ‘ 'u ‡ 7h 51|5.
III. C)ZF …F7:
1. C)ZF 867 I’#: b:
O t’#: …F7 S CG') ')ZF
- $-n$ gi6ng - $-n$ D6ng
- "on "$8( - "on "$6(
- )i sc# - )i `c#
-gia n$_n - Da n$_n
- –8n )8( - p$8n )8(
.. C)ZF 867 $ặ '/N:
- T:.n D*5i "Qng ngoài Iảy #*Fi
 !p DEng "U( "$*a "$<n$ `6"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
"$Ya7 - eVp \$i "[n ,$]" )Jn \$(ya #à &on "[n ,$]" )Jn
s6ng7
k.# nào "Qng ,$]" :8, \$(ya "V \$i ,$]" )Jn
s6ng7
IV. : C9ng 3 : Ry n.( "6" I*5" /à# #=, Iài &_n ,r srW GT )B" #=, s4 Iài /à# "V
)i'# ,4, )' ! ,$a# \$ảo7
Loại Gi‚i K$6 TX-n$ yJ(
L5p T!4 !L — !L — !L — !L —
- ;<n =>: T^ `c# /ại Iài0 soạn Iài e6"$ /à# Iài &_n Ii'( "ả# &^ TgT ,i., sa( $B"7
O ?ú, \in$ ng$iA#:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7
TIẾT |7: ˜N T•g T’e g•l T?• TŸN
Ngày soạn: 217 12720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! I*5" )G( nC# )*+" \$6i niA# ,:Y ,-n$ &à #=, s4 )u" )i'#
ng$A ,$(%, p$w IiJn "3a ,6" p$L# ,:Y ,-n$0 ,$F ,:Y ,-n$7
!. K" năng: ?@n /(yAn ! \q n_ng "ả# ,$E0 ,iJp "%n &5i ,6" p$L# ,:Y ,-n$7
#. Thái $%: eV ý ,$]" ,iJp "%n0 "ả# ,$E ,6" p$L# ,:Y ,-n$ sU( sC" $Fn7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: L%p Iảng $A ,$4ng7
!. HS: B" ,$(=" "6" Iài ,$F7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: T$Hng S(a Hn ,%p
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: N$d# "3ng "4 \$C" sU( \iJn ,$]" "6" ,6" p$L# ,:,Y ,-n$ )R $B"7 H#
nay0 ,a &ào Hn ,%p "6" ,6" p$L# )' nC# :Z n=i D(ng0 ng$A ,$(%, "6" ,6" p$L# &à nC#
:Z ,.n "3a ,6" giả7
I. N\7 IN#::
1. TG' R)Y=| #\7 IN#::
T6" p$L# N=i D(ng ,* ,*Nng &à ,-n$ "ả# )*+" Ii'( $iAn7
Xài "a n$à ,:an$ IM giV ,$(
p$67
( lao 4" &M ,$( p$ong sN p$6
"a)
- Tin$ ,$Gn n$Un )ạo &à /[ng &M ,$a "ao "ả7
•(a k@o Ngang - N>i n$5 ,$*Fng S(6 \$] )i )Hi &5i n>i I(mn )Fn /j
,$G# /ung giYa núi )@o $oang sF7
Ngo( n$i.n &iJ, n$Un I(wi
#5i &^ S(.7 ( mi $*Fng ngo(
,$*)
- T-n$ "ả# S(. $*Fng "$Un ,$àn$ p$a "$ú, `V, `a \$i
#5i ,:N &^ S(.7
!Hng núi n*5" Na#
( Na# S(4" sFn $à)
- ý ,$]" )=" /%p ,r "$3 &à S(yJ, ,U# ,i.( DiA, )M"$7
TiJng gà ,:*a T-n$ "ả# gia )-n$ S(. $*Fng S(a n$Yng \q niA# )1p
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
"3a ,(wi ,$F7
Xài "a eHn !Fn7 - N$Un "6"$ ,$an$ "ao &à sr giao $oà ,(yA, )4i &5i
,$i.n n$i.n7
eả# ng$9 ,:ong ).# ,$an$
,9n$7
- T-n$ "ả# S(. $*Fng sU( /Cng ,:ong \$oản$ \$C"
).# &Cng7
eản$ \$(ya - T-n$ y.( ,$i.n n$i.n0 /[ng y.( n*5" sU( nung &à
p$ong ,$6i (ng D(ng /ạ" S(an "3a X6"7
.. TG' R)Y=| )X )i7
T6" p$L# T$' ,$F
!a( p$ú, "$ia /y !ong ,$8, /E" I6,
•(a k@o Ngang X6, "ú )*;ng /(%,
Xài "a eHn !Fn LE" I6,
TiJng gà ,:*a e6" ,$' ,$F \$6"
eả# ng$9 ,:ong ).# ,$an$ ,9n$7 T(yA, "ú )*;ng /(%,
!Hng núi n*5" Na#7 T(yA, "ú )*;ng /(%,
3. CG' – T7h# T)Š#: ')+#) ‹G' 8L 'G' –: a0 c0 i0 \7
4. Đ7%# !LH ')6 Ks#::
axx7,<n$ "$8, )ại DiAn "$o n$Yng ,-n$ "ả# ,iJn I= #ang ,<n$ n$Un DUn sU( sC" &à
)*+" /*( ,:(y^n ,:ong DUn gian7
I7 x77/à /E" I6,7
"7 !o s6n$0 Ln DE0 )iAp ngY7
O G$i "$ú: GT n.( "U( $‚i ! ,:ả /;i7
&V . : C9ng 3: Ry \' ,.n "6" ,6" giả0 ,6" p$L# ,a )R $B" N "$*Fng ,:-n$ NgY T_n 7
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn p$Gn "[n /ại ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT |8: ˜N T•g T’e g•l T?• TŸN ( ,iJp)
Ngày soạn: 21712720077
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! NC# )*+" n=i D(ng ,6" p$L# ,:Y ,-n$ S(a #=, s4 Iài /(yAn
,%p7
!. K" năng: - ?@n /(yAn \q n_ng Hn ,%p0 nC# )*+" n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a "6" ,6"
p$L# ,:Y ,-n$ )R $B"7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" $B" ,%p0 y.( ,$<"$ &_n "$*Fng n$i^( $Fn7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Tài /iA( /i.n S(an7
!. HS: B" ,$(=" "6" &_n Iản7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: T$Hng S(a p$Gn Hn ,%p7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: e6" ,6" p$L# ,:Y ,-n$ "V )u" )i'# "$(ng nàoW N=i D(ng "3a ,ang ,6"
p$L# ,$' $iAn :a saoW H# nay0 ,a &ào Hn ,%p ,iJp &^ "6" ,6" p$L# ,:Y ,-n$ )' nC# :Z
)i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: LNOP# QR:
G,: GBi ! )B" "6" "U( ,$F ,:.n7
CH
1
: n# $Ry nVi :Z n=i D(ng ,:Y
,-n$ &à $-n$ ,$]" ,:Y ,-n$I ,$'
$iAn "3a n$Yng "U( ,$F )VW
I. N\7 IN#::
II. LNOP# QR:
1. N67 8H 1N—# …/N 8[#: 'EF G' :72:
- eả $ai "U( ,$F y,.n )R /à# ,o6, /.n ,<n$ "$8,
,$*;ng ,:r" "3a n>i ni^# /o ng$9( !(4, ngày-
).#x… k.# ngày7)
- v[ng ,$] n$8, Ii'( "ả# ,:]" ,iJp Dtng ,ả &à
\'7
- v[ng ,$] $ai Ii'( "ả# gi6n ,iJp Dtng /4i nVi
Ln DE ,H )%# ,-n$ "ả# )*+" Ii'( $iAn N D[ng
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
BT.: GT n.( "U( $‚i N !g\ )'
! so s6n$W
G,: N^N '/N )ƒ73 ‡ -:T $X H-
W= )7XN| …H …G#)„
G,: H;M#: I•# H- 8L= 1L7 QR
4.
,$] n$8,7
.. BL7 '2= #:)D KH#: $^= )F#) D#):
( T-n$ "ả# S(. $*Fng )*+" Ii'( $iAn /ú" `a
S(.7
f BL7 N:•N #)7^# !7h #)/# 1Nr7 =M7 !% ›N^
- T-n$ "ả# )*+" Ii'( $iAn /ú" #5i )u, "$Un &^
S(.7
3. G7s#: #)FN: k.# \$(ya0 ,:_ng0 ,$(y^n0
D[ng sHng7
- d)G' #)FN: Xài k.#x y.n ,9n$7 e$-#
,:ong ( ,4i
- Xài ?d# ,$6ng gi.ng0 s4ng )=ng0 ,:ong s6ng0
ng*;i "$iJn s9 $oàn ,$àn$ "Hng &iA" ,:Bng )ại
)4i &5i sr ng$iAp "6"$ #ạng7
4. C/N $*#:: I0 "0 c7
&V . : C9ng 3: T:ong ,$' ,(‹ Iú, "V "4, ,:(yAn $ay \$HngW T6" giả sp DEng p$*Fng
,$]" Ii'( )ạ, nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# "6" Iài ,%p "[n /ại )' "$(Ln IM \i'# ,:a $B" \‹I
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TUẦN1A: TIẾT |9: ˜N T•g TIẾNG TI”T
Ngày soạn: 227 12720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! ,6i $iAn /ại \iJn ,$]" ,iJng TiA, )R $B" ,:ong $B" \‹ này7
!. K" năng: ! $A ,$4ng $o6 \iJn ,$]" )R $B" N p$Gn ,iJng TiA, này7
#. Thái $%: eV ý ,$]" $B" ,%p nUng "ao \iJn ,$]" ,iJng TiA, "3a #-n$7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: A ,$4ng \iJn ,$]"
!. HS: B" Iài "Q7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: k*a &ào p$Gn Hn ,%p7
&&&. 0.i +1i)
S Đặ !"# $%: k' nC# :Z \iJn ,$]" "F Iản &^ p$Gn ,iJng TiA, "$úng ,a )R $B"7 H#
nay0 ,a &ào Hn ,%p p$Gn ,iJng TiA, )' GT n$%n `s, )6n$ gi6 \iJn ,$]" /-n$ $=i "3a "6"
c#7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
4.LQR 12#: )P )s#::
TT T.n Iài kMn$ ng$9a
1
Ta )mng ng$9a
- Là n$Yng ,a "V ng$9a gi4ng n$a( $ou" gGn gi4ng n$a(7
l=, ,a )mng ng$9a "V ,$' ,$(=" n$i^( n$V# ,a )mng
ng$9a \$6" n$a(7
- eV $ai /oại ,a)mng ng$9a: oàn ,oàn &à \$Hng $oàn
,oàn7
2 Ta ,:6i ng$9a - Là n$Yng ,a "V ng$9a ,:6i ng*+" n$a(0 #=, ,a n$i^(
ng$9a "V ,$' ,$(=" n$i^( "up ,a ,:6i ng$9a \$6" n$a(7
~ Ta )mng U# - Là n$Yng ,a gi4ng n$a( &^ U# ,$an$ n$*ng ng$9a \$6"
`a n$a(0 \$Hng /i.n S(an g- n$a(7
€ T$àn$ ngY - Là /oại "E# ,a "V "8( ,ạo "4 )Mn$0 Ii'( ,$M #=, ý ng$9a
$oàn "$•n$7
5
kiAp ngY
- vtng IiAn p$6p /up ,a ngY )' /à# n>i I%, ý0 gUy "ả#
`ú" #ạn$0 "6"$ /up 8y gBi /à p$sp )iAp ngY0 ,a ngY )*+"
/up gBi /à )iAp ngY7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN !% b R)ˆ'„
G,: H;M#: I•# H- )†' )7P#
1L7 QR #LO.
HĐ.: TW= )7XN $a7 b„
CH
1
: kại ,a /à g-W eV #8y /oại
)ại ,aW e$o &< DE7
HĐ3: -H …G#) ›NF# )P b !M7
tT| ĐT| TT !% – #:)DF !L ')ˆ'
#0#: 'EF #u„
1. Tb R)ˆ':
a7 Ta g$sp: - e$<n$ p$E7 T< DE: Xú, Ii7
- k{ng /%p7 T< DE: !6"$ &N7
I7 Ta g$sp: - Toàn I=7 ian$ `an$7
- X= p$%n7 f k1p )2
f LoC, "$oC,7
.. Đa7 b:
- kai ,a )' ,:‚: Ng*;i0&%,7 Tv: THi0 #ày0 nVx7
!4 /*+ng7 X8y0 I8y
n$i.(x7
k ,<n$ "$8,7 T%y0 ,$Jx7
- kại ,a )' $‚i: T^ ng*;i0&%,: Pi0 g-Wx
s4 /*+ng: Xao n$i.(0 #8yW
x k ,<n$ "$8,: !ao0 ,$J
nàoWx7
3. -H …G#) ›NF# )P b !M7 tT| ĐT| TT !% –
#:)DF !L ')ˆ' #0#::
Ta /oại vT0 kT0 TT •(an $A ,a
© ng$9a
-Xi'( ,$M
ng*;i0 $oạ,
)=ng0 ,<n$ "$8,
Xi'( ,$M ý
ng$9a S(an
$A
e$]" n_ng
- eV \$ả n_ng
/à# ,$àn$
p$Gn "3a "E#
,a0 "U(
- Li.n \J,
"6" ,$àn$
p$Gn "3a
"E# ,a0 "U(7
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
| e$Fi "$Y - Là /+i DEng )u" sC" &^ U#0 &^ ng$9a "3a ,a )' /à# sC"
,$6i D< D‚#0 $ài $*5"0 /à# "U( &_n $8p Don7
II. LNOP# QR:
GT $*5ng Don ! /à# "6" Iài ,%p ,:.n7
&V . : C9ng 3: Ta )mng ng$9a /à g-W Ta )mng ng$9a "V #8y /oạiW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài e$*Fng ,:-n$ )Ma p$*Fng
,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx77
TIẾT 70: ešªNG T?ŸN kžP gšªNG g¥N TIẾNG TI”T7
Ngày soạn: 22712720077
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! \$C" p$E" )*+" #=, s4 />i "$<n$ ,ả Do ản$ $*Nng "6"$ p$6,
U# "3a )Ma p$*Fng #-n$7
!. K" năng: - ?@n /(yAn "6"$ Dtng ,a )u, "U( ,:ong \$i nVi0 &iJ,7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" n$-n n$%n spa "$Ya "6" />i ,$Hng ,$*;ng7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: l=, ssV ,a ,$*;ng #C" />i77
!. HS: spa "$Ya "6" />i ,:ong Iài /à#7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM N n$à77
&&&. 0.i +1i)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
O Đặ !"# $%: N$d# nC# :Z \iJn ,$]" p$Gn ,iJng TiA, &à "6"$ Dtng ,a "$ún$ `6"7
H# nay0 /5p )i &ào ,iJ, Hn ,%p &à "$*Fng ,:-ng )Ma p$*Fng)' GT n$%n `s,0 )6n$ gi6
"6"$ sp DEng ,a )úng0 "$<n$ `6" $Fn7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 'G' R)J /=|
I"N )F#) I¯ =[' 867„
G,: GBi1 &ài ! /.n g$i 5 ,a "V
U# i &à 5 ,a "V U# !
G,: G7M7 )7PN 8NQ !7h I"N )ƒ7
#:‘
HĐ.: LNOP# QR:
G,: $&' 1L7 H- !7h 8a7| G, )N
=\ !L7 1L7 #)Q# ‹c.
H- )†' )7P# 1L7 QR #LO.
BT.: GT v /à# Iài ,%p này7
I. CG' R)J /= $]N !L I"N )F#) I¯ =[' 867:
1. P)J /= $]N ‹ !L …:
- i(Hi ng*+"0 `p /ý0 n$%n `s,7
- !U( sC"0 sp DEng0 sạ"$ s27
.. t"N )ƒ7| I"N #:‘:
( T(i &j0 $‚i $an0 ,*Nng ,*+ng7
- Lung /20 ngo# ng$90 #Rn$ /iA,7
II. LNOP# QR:
17 TiJ, n$Yng )oạn0 Iài "6"a# "$]a D8( ,$an$
Db #C" />i:
a7 Ng$c- TiJ,7
I7 N$5- TiJ,7
.. LL= 1L7 QR ')+#) 2.
&V . : C9ng 3: Ry n.( sF S(a &^ /(%, &iJ, D8( $‚i ngR ,:ong ,iJng TiA,7
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# "6" Iài ,%p "[n /ại )' "$(Ln IM \i'# ,:a $B" \‹I
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
TIẾT 710 72: KI¢l T?P ¤e K® I
( T$i )^ "$(ng "3a ,:*;ng )


¤e K® II
TUẦN 1B. TIẾT 7~: T‡e NG• T£ TIœN NIœN T¡ LPˆ k¯NG !ŠN
i‘°T7
Ngày soạn: 107 17 2008
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( sF /*+" ,$J nào /à ,E" ngY7
- i'( n=i D(ng0 #=, s4 $-n$ ,$]" ng$A ,$(%, \J, "8(0 n$Mp )iA( "6"$ /%p /(%n &à ý
ng$9a "3a n$Yng "U( ,E" ngY ,:ong Iài $B"7
!. K" năng: - ! nC# )*+" n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a "6" &_n Iản )R $B"7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" y.( ,$<"$ &_n "$*Fng n$i^( $Fn7
B. PHƯzNG PHwP: - N.( &8n )^0 g+i #N7
C. CHUẨN BỊ:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. GV: Tài /iA( /i.n S(an7
!. HS: l=, &ài "U( ,E" ngY ,$(=" "$3 )^ ,:.n7
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &N soạn7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: TE" ngY /à #=, ,$' /oại &_n $B" DUn gian7 NV )*+" &< /à \$o I6( &à ,:<
,(A DUn gian7 T%y0 n=i D(ng "3a nV n.( /.n &8n )^ g-W H# nay0 ,a )i &ào ,-# $i'( )'
nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: G7M7 )7PN !% J' #:Z.
G,: GBi ! )B" "$ú ,$<"$ O7
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
GT: kB" #=, &ài "U( &à gBi !
)B" p$Gn "[n /ại7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#.
CH
1
: T6# "U( ,E" ngY ,:.n "$ia
,$àn$ #8y n$V#W l>i n$V#
gm# n$Yng "U( nàoW GBi ,.n "3a
,ang n$V# )VW
CH
.
: Ng$9a "3a "U( ,E" ngY )V /à
g-W
CH
3
: Ry ,:-n$ Iày "F sN ,$r"
,ibn "3a \in$ ng$iA# n.( ,:ong
"U( ,E" ngY ,:.nW
CH
4
: N=i D(ng "3a "U( ,E" ngY
này /à g-W © ng$9a "3a nV n$* ,$J
nàoW
CH
5
: N=i D(ng 0 ý ng$9a "3a "U(
,E" ngY này n.( /.n &8n )^ g-W
CH
?
: eU( ,E" ngY € "$o ,a n=i
D(ng0 ý ng$9a &à \in$ ng$iA# g-W
CH
@
: Ry n.( n=i D(ng ý ng$9a
"3a "U( ,E" ngY ,:.nW
CH
A
: Ry n.( n=i D(ng "3a "U(
,E" ngY |0 Iài $B" ,$r" ,J ,a \in$
ng$iA# này :a saoW
I. G7M7 )7PN !% )X 8Ha7:
o-:TT3|4p
II. Đ&'( C)* )+'):
III. TW= )7XN !0# 12#:
1. C)7F )F7 #)u=:
- TE" ngY &^ ,$i.n n$i.n ,a "U( 1 )Jn "U( €7
- TE" ngY &^ /ao )=ng sản `(8, ,a "U( )Jn "U(
87
.. P)/# +'):
C/N 1: T$6ng n_# (•L) ).# ngCn ngày Dài0
,$6ng #*;i ).# Dài ngày ngCn7
- TUn DEng \in$ ng$iA# )V )' sCp `Jp "Hng
&iA" ,:ong #>i #ta7
- eon ng*;i "V ý ,$]" "$3 )=ng sp DEng ,$;i
gian0 "Hng &iA" $+p /ý $Fn7
C/N .: k.# ,:;i "V n$i^( sao $H# sa( s2
nCng0 ,:;i <, sao s2 #*a7
- Giúp "on ng*;i "V ý ,$]" n$-n sao )' Dr
)o6n ,$;i ,iJ,0 sCp `Jp "=ng &iA"7
C/N 3: K$i ,:.n ,:;i `(8, $iAn :6ng "V sC"
#à( #• gà ,]" /à sCp "V IRo7
- XiJ, "$3 )=ng g-n giY n$à "pa0 $oa #à(7
C/N 4: KiJn I[ n$i^( &ào ,$6ng Iảy I[ /.n
"ao /à )i'# I6o sCp "V /E,7
- eV ý ,$]" "$3 )=ng &à p$[ng "$4ng7
C/N5: L8y "6i :8, n$‚()8,) so s6n$ &5i "6i :8,
/5n )' nVi /.n gi6 ,:M "3a )8,7
- g$. p$6n $iAn ,*+ng /Rng p$< )8,7
C/N ?: K${ng )Mn$ ,$] ,r ,:.n /à ,a gi6 ,:M \in$
,J ,$r" ,J "3a "6" ng$^7
- IGiúp "on ng*;i IiJ, \$ai ,$6" ,4, )i^( \iAn
)' ,ạo :a "3a "ải &%, "$8,7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
B
: eU( ,E" ngY này #(4n nVi
,5i &8n )^ g-W
CH
1C
: Kin$ ng$iA# ,:mng ,:=,
)*+" )ú" \J, ,a "U( ,E" ngY này
/à g-W
HĐ4: LNOP# QR.
C/N @: K${ng )Mn$ ,$] ,r S(an ,:Bng "6" yJ(
,4 "3a ng$^ ,:mng /úa n*5"7
C/N A: T:ong ,:mng ,:B, "Gn )ả# Iảo $ai yJ(
,4 ,$;i &E &à )8, )ai0 yJ( ,4 ,$;i &E /à S(an
,:Bng $àng )G(7
O G)7 #)M: ( !g\T5)
I,. LNOP# QR:
&V . : C9ng 3: TE" ngY /à g-W Ry n.( n=i D(ng "3a #=, &ài "U( ,E" ngY #à c#
IiJ,W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 `c# p$Gn "$*Fng ,:-n$ )Ma p$*Fng ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 7€: ešªNG T?ŸN kžP gšªNG
Ngày soạn: 107 17 2008 ( g$Gn T_n &à T%p /à# &_n)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! s*( ,G# "6" "U( "a Dao0 DUn "a0 ,E" ngY ,$co "$3 )^ &à I*5"
)G( IiJ, "$Bn /B"0 sCp `Jp ,-# $i'( ý ng$9a "$(ng "3a "$úng7
!. K" năng: - ! s*( ,G# )' ,_ng ,$.# $i'( IiJ, &à ,-n$ "ả# gCn IV &5i )Ma p$*Fng0
S(. $*Fng #-n$7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" y.( ,$<"$ &_n "$*Fng n$i^( $Fn7
B. PHƯzNG PHwP: - G+i ,-#0 n.( &8n )^7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: l=, s4 "U( "a Dao0 ,E" ngY7
!. HS: l=, s4 "U( "a Dao0 ,E" ngY7
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: ea Dao0 DUn "a $ou" ,E" ngY /à n$Yng "U( nVi ngCn gBn )*+" ,:(iy^n
,a );i này sang );i \$6" n$d# "a ng+i $ou" nVi &^ \in$ ng$iA# s4ng "3a "on ng*;i7
k' IiJ, )*+" )Ma p$*Fng ,a "V /oại $-n$ nào ,:ong "6" ,$' /oại ,:.nW H# nay0 ,a &ào
$B" Iài "$*Fng ,:-ng )Ma p$*Fng p$Gn T_n &à T%p /à# &_n )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 'G' )X 8Ha7 $‘
)&'„
CH
1
: ea Dao /à g-W
CH
.
: T$J nào )*+" gBi /à DUn
"aW
CH
3
: TE" ngY /à g-W
CH
4
: Ry s*( ,G# n$Yng "U( "a
Dao0 DUn "a0 ,E" ngY )*+" /* $àn$
N )Ma p$*Fng #-n$W
!: !*( ,G# N s6"$ I6o $ou"
"$(Ln IM N n$à )' /.n I6o "6o \J,
S(ảW
GT: N$%n `s,0 )6n$ gi67
1. CF IFH - Là n$Yng s6ng ,6" Idng &_n &Gn
"3a S(Gn "$úng n$Un DUn ,$*;ng #i.( ,ả ,U#
,:ạng0 ,-n$ "ả# "3a "on ng*;i7
S t/# 'F: -Là n$Yng "U( $6,0 Iài $6, DUn gian
#ang ,<n$ )Ma p$*Fng7
S TJ' #:Z: -vibn )ạ, n$Yng \in$ ng$iA# &^
"6"$ n$-n n$%n "3a n$Un DUn )4i &5i ,$i.n
n$i.n0 /ao )=ng sản `(8,0 "on ng*;i0 `R $=i7
.. H‘O …;N ]= #)Z#: '/N 'F IFH| I/# 'F|
J' #:Z 8;N )L#) ‡ $ŽF R);i#: =W#).
Tv: e$(mn "$(mn Iay ,$8p ,$- #*a
Xay "ao ,$- nCng Iay &aa ,$- :U#7
&V . : C9ng 3: TE" ngY /à g-W Ry n.( n=i D(ng "3a #=, &ài "U( ,E" ngY #ang ,<n$
)Ma p$*Fng #-n$W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 $B" ,$(=" /[ng "6" Iài "a Dao0 DUn "a0 ,E"ng±` #à
c# )R s*( ,G#7 !oạn Iài TE" ngY &^ "on ng*;i &à `R $=i ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 75: TŸl I¢‘ e‘NG T£ T‰N NGž L‘•N7
Ngày soạn: 117 17 2008
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" n$( "G( ng$M /(%n ,:ong );i s4ng &à )u" )i'# "$(ng
"3a &_n Iản ng$M /(%n7
!. K" năng: - ! n$%n IiJ, ng$M /(%n /à g-W Tà ,6" DEng "3a ng$M /(%n ,:ong );i s4ng7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" n$%n IiJ, &_n ng$M /(%n p$ải $*5ng ,5i n$Yng &8n )^ )u, :a
,:ong );i s4ng7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
B. PHƯzNG PHwP: G+i #N0 ,$ảo /(%n n$V#7
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo n$Yng Iài ng$M /(%n
!. HS: -Ha# 1L7.
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT
&&&. 0.i +1i)
S Đặ !"# $%: T_n ng$M /(%n /à g-W T_n ng$M /(%n "V n$Yng )u" )i'# nàoW H# nay0
,a )i &ào ,-# $i'( )' nC# :Z n=i D(ng )u" )i'# "3a &_n ng$M /(%n7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN #)N ']N #:)Ž
8NQ# !L !0# 12# #:)Ž 8NQ#„
G,: 234 c54 h6i 7 HS th./ 849n
t:. 8;i.
CH
1
: Gup "6" &8n )^ "U( $‚i )V0
"V ,$' ,:ả /;i Idng \i'( &_n Iản
nàoW Ry giải ,$<"$ &- saoW
G,: N^N '/N )ƒ7 ' $X H- )2H
8NQ# K2 8<7.
CH
3
: X6" &iJ, Iài này n$d# #E"
)<"$ g-W X6" &iJ, "$o aiW
CH
4
: k' ,$r" $iAn #E" )<"$ 8y0
Iài &iJ, )*a :a n$Yng ý \iJn nàoW
CH
5
: eU( &_n #ang /(%n )i'#
"$<n$ ,:ong &_n Iản /à g-W
G,: N.( "U( $‚i I N !g\ )' !
,$ảo /(%n ,:ả /;iW
CH
?
: T6" giả "V ,$' ,$r" $iAn
#E" )<"$ "3a #-n$ Idng &_n \'
"$(yAn0 #i.( ,ả0 Ii'( "ả# )*+"
\$HngW T- saoW
G,: GBi ! )B" p$Gn g$i n$5
I. N)N ']N #:)Ž 8NQ# !L !0# 12# #:)Ž 8NQ#:
1. N)N ']N #:)Ž 8NQ#:
a7 eV0 :8, ,$*;ng gup7
I7 k' ,:ả /;i n$Yng "U( $‚i )V0 ng*;i &iJ, "Gn
p$ải &%n DEng &4n \iJn ,$]"0 &4n s4ng "3a
#-n$0 IiJ, "6"$ /%p /(%n0 /< /j n.( n$Yng Don
"$]ng `6" ,$r"\$iJn ng*;i )B"0 ng*;i ng$c
$i'( :Z0 )mng ,-n$ &à ,in ,*Nng7
"7 iR /(%n0 I-n$ /(%n0 p$. I-n$0 $=i ,$ảo \$oa
$B"0 ,ạp "$< &_n $B"0 &_n ng$A7
.. Đặ' $7X= ')N#: 'EF !0# 12# #:)Ž 8NQ#:
T_n Iản: C)s#: #a# )" )&'.
F7 lE" )<"$ X6" &iJ, /à D' "$4ng giu" D4,7
- Toàn ,$' n$Un DUn TiA, Na#7
- e$4ng nạn ,$8, $B" Do "$<n$ s6"$ ng( DUn
"3a IBn ,$r" DUn g$6p )' /ại7
- l=, ,:ong n$Yng "Hng &iA" p$ải ,$r" $iAn
"8p ,4" /ú" này /à: NUng "ao DUn ,:<7
1. e$<n$ s6"$ ng( DUn "3a ,$r" DUn g$6p )R
/à# "$o $G( $J, ng*;i TiA, Na# #t "$Y
/ạ" $%(0 D4, n6,7
- g$ải IiJ, )B" IiJ, &iJ, "$Y •(4" ngY ,$- #5i
"V \iJn ,$]" )' ,$a# gia `Uy Drng n*5" n$à7
- N$Yng \$ả n_ng ,$r" ,J ,:ong &iA" "$4ng nạn
,$8, $B"7
'7 e6" p$*Fng ,$]" \' "$(yAn0 #i.( ,ả0 Ii'(
"ả# \$V &%n DEng )' ,$r" $iAn #E" )<"$ )V7
T- \$Hng "$u, "$2 :Z :àng &à )Gy D3 /< /j n$*
&%y7
S G)7 #)M: ( !g\T9)
&V . : C9ng 3: T_n ng$M /(%n /à g-W Ry n.( )u" )i'# "$(ng "3a &_n ng$M /(%nW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q7 !oạn p$Gn "[n /ại ,iJ, sa( &ào L(yAn ,%p7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 7|: TŸl I¢‘ e‘NG T£ T‰N NGž L‘•N7
( TiJp)
Ngày soạn: 117 17 2008
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n "$(ng &^ )u" )i'# "3a &_n ng$M /(%n7
!. K" năng: - ?@n /(yAn "6"$ ,-# $i'( n$( "G( ng$M /(%n &à )u" )i'# "$(ng &^ &_n
Iản ng$M /(%n7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" n$%n IiJ, &_n ng$M /(%n p$ải $*5ng ,5i n$Yng &8n )^ )u, :a
,:ong );i s4ng7
B. PHƯzNG PHwP: G+i #N0 ,$ảo /(%n n$V#7
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: #=, s4 )^ &_n ng$M /(%n
!. HS: 8L= R)]# 8NOP# QR.
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: k' nC# )*+" &_n ng$M /(%n "V n$Yng )u" )i'# nàoW T_n ng$M /(%n
n$d# giải S(yJ, &8n )^ g- ,:ong ,$r" ,J \$HngW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC#
:Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: LNOP# QR•
G,: G<i HS đ<c #ăn =.n.
CH
1
: kUy "V p$ải /à &_n Iản ng$M
/(%n \$HngW T- saoW
CH
.
: T6" giả )^ `(8, ý \iJn g-W
N$Yng D[ng0 "U( &_n nào ,$'
$iAn ý \iJn )VW
CH
3
: k' ,$(yJ, p$E" ng*;i )B"0
,6" giả )R n.( :a Don "$]ng nàoW
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR 4.
CH
4
: Xài &_n này /à &_n ,r sr
$ay ng$M /(%nW
I. N)N ']N #:)Ž 8NQ# !L !0# 12# #:)Ž 8NQ#:
II. LNOP# QR:
1.1: eGn ,ạo :a ,$Vi S(.n ,4, ,:ong );i s4ng `R
$=i7
F7 kUy /à &_n Iản ng$M /(%n &-:
- T8n )^ n.( :a )' Iàn /(%n &à giải S(yJ, /à
#=, &8n )^ `R $=i: eGn ,ạo :a ,$Vi S(cn ,4,
,:ong );i s4ng `R $=i7
- k' giải S(yJ, &8n )^ ,:.n0 ,6" giả )R sp DEng
\$6 n$i^( /< /20 /%p /(%n &à Don "$]ng )' ,:-n$
Iày &à Iảo &A S(an )i'# "3a #-n$7
17 eGn p$Un IiA, )*+" ,$Vi S(cn ,4, &à ,$Vi
S(cn `8(0 "Gn ,ạo ,$Vi S(cn ,4,0 \$C" p$E" ,$Vi
S(cn `8( ,:ong);i s4ng $àng ngày7
- T$Vi S(cn ,4,: L(Hn D%y s5#0 /(Hn )úng $1n0
giY /;i $]a0 /(Hn )B" s6"$7
- T$Vi S(cn `8(: ú, ,$(4" /60 $ay "6( gi%n0
#8, ,:%, ,r77&77&77
'7 eV 0 &- ,:.n \$Cp )8, n*5" ,a0 n$8,/à N "6"
,$àn$ p$40 )H ,$M Do /4i sHng ,(‹ ,iAn0 ,r Do #à
n$i^( ,$Vi S(cn ,4, #8, )i $ou" IM /Rng S(.n )i0
n$i^( ,$Vi S(cn `8( nRy sin$0 p$6, ,:i'n7
.. BL7 QR 4:
HF7 17X# )—.
- kUy /à &_n Iản ng$M /(%n0 &- &_n Iản n$d#
/à# s6ng ,‚ &^ $ai "6"$ s4ng: e6"$ s4ng "6
n$Un &à "6"$ s4ng sj "$ia0 $oà n$%p7
&V . : C9ng 3: T_n ng$M /(%n /à g-W T_n ng$M /(%n &iJ, :a n$d# #E" )<"$ g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# "6" Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài ku" )i'# "3a &_n
Iản ng$M /(%n ,iJ, sa( $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TUẦN .C7 TIẾT 77: T‡e NG• T£ eˆN NGš²i T¡ i³ ¯I7
Ngày soạn: 127 17 2008
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( n=i D(ng0 ý ng$9a &à #=, s4 $-n$ ,$]" Dibn )ạ, ( !o s6n$0
Ln DE) "3a n$Yng "U( ,E" ngY ,:ong Iài $B"7
!. K" năng: - ! nC# )*+" n=i D(ng0 ý ng$9a0 ng$A ,$(%, "3a "6" "U( ,E" ngY )R $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" y.( ,$<"$ &_n "$*Fng n$i^( $Fn7
B. PHƯzNG PHwP: - N.( &8n )^0 g+i #N
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: Tài /iA( /i.n S(an7
!. HS: l=, &ài "U( ,E" ngY ,$(=" "$3 )^ ,:.n7
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry )B" ,$(=" /[ng n$Yng "U( ,E" ngY &^ ,$i.n n$i.n &à /ao
)=ng sản `(8, )R $B"W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: TE" ngY /à sr \J, ,in$ \in$ ng$iA#0 ,:< ,(A "3a n$Un DUn S(a Iao );i7
Ngoài n$Yng "U( ,E" ngY nVi &^ \in$ ng$iA# /ao )=ng sản `(8, "[n "V n$Yng \in$
ng$iA# DUn gian &^ "on ng*;i &à `R $=i7 N$Yng \in$ ng$iA# )V /à g-W H# nay0 ,a
&ào ,-# $i'( )' nC# :Z n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a nV7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: Đ&'( C)* )+').
GT: kB" #=, &ài "U( &à gBi !
)B" p$Gn "[n /ại7
HĐ.: TW= )7XN !0# 12#.
CH
1
: T_n Iản "V ,$' "$ia ,$àn$
#8y n$V#W Ry p$Un &à )u, ,.n
n=i D(ng "3a ,ang n$V#W
CH
.
: GT $*5ng Don ! giải
,$<"$ ng$9a "3a "U( ,E" ngYW
CH
3
: eU( ,E" ngY ,:.n sp DEng
p$sp so s6n$ nV "V ý ng$9a g-W
CH
4
: Kin$ ng$iA# nào "3a DUn
gian )*+" )ú" \J, ,:ong "U( ,E"
ngY nàyW
CH
5
: Xài $B" ,a \in$ ng$iA#
s4ng /à g-W
CH
?
: Ng$9a "3a "U( ,E" ngY này
/à g-W
CH
@
: Kin$ ng$iA# DUn gian )*+"
)ú" \J, ,:ong "U( ,E" ngY này /à
g-W
CH
A
: n# $Ry n.( /;i \$(y.n
,:ong "U( ,E" ngY )VW
CH
B
: N=i D(ng "3a "U( ,E" ngY
,:.n "V ý ng$9a g-W
CH
1C
: eU( ,E" ngY )V #(4n "$o
,a /;i \$(y.n g-W
I. Đ&'( C)* )+'):
II. TW= )7XN !0# 12#:
1. Bs 'J': e$ia ~ n$V#7
- TE" ngY &^ p$L# "$8, "on ng*;i "U( 1020~7
- TE" ngY &^ $B" ,%p ,( D*•ng "U( €050|7
- TE" ngY &^ S(an $A ]ng `p "U( 708097
.. P)/# +'):
C/N 1:
- k^ "ao gi6 ,:M "3a ng*;i so &5i "3a "ải77
- eon ng*;i /à ,$] "3a "ải S(ý n$8,7
- y.( S(ý0 ,Hn ,:Bng0 Iảo &A "on ng*;i7
C/N .: N$Yng "$i ,iJ, n$‚ n$8, "Qng /à#
,$àn$ &j )1p "3a "on ng*;i7
- Ng*;i )1p ,a n$Yng ,$] n$‚ n$8,7
- Ry IiJ, $oàn ,$iAn #-n$ ,a n$Yng )i^( n$‚
n$8,7
C/N 3: - e$o Dt ,$iJ( ,$4n &%, "$8, n$*ng &on
giY p$L# gi6 ,:ong sạ"$0 \$Hng &- ng$@o \$w
#à /à# )i^( `8( `a "V $ại )Jn n$Un p$L#7
- Ry IiJ, giY g-n n$Un p$L#0 )ang )' "$o
n$Un p$L# IM $ocn 47
C/N 4: - B" "6"$ _n0"6"$ nVi0"6"$ gVi0"6"$
#N7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
11
: Ng$9a "3a "U( ,E" ngY này
/à g-W Kin$ ng$iA# nào )*+" )ú"
\J, ,:ong "U( ,E" ngY nàyW
CH
1.
: Ng$9a "3a "U( ,E" ngY này
/à g-W Kin$ ng$iA# nào )*+" )ú"
\J, ,:ong "U( ,E" ngY nàyW
CH
13
: Xài $B" nào )*+" )ú" :ú,
:a ,a \in$ ng$iA# )VW L;i
\$(y.n ,a \in$ ng$iA# s4ng này
/à g-W
„ BL7 )&' K* KF 8L :W„
CH
14
: Kin$ ng$iA# )ú" :ú, ,a "U(
,E" ngY này /à g-W
CH
15
: T:ong "6" "U( ,:.n0 "U(
nào sp DEng so s6n$0 Ln DEW
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ3: LNOP# QR.
- eon ng*;i "Gn ,$àn$ ,$ạo #Bi &iA"0 \$so /so
nFi giao ,iJp7
C/N5: - K$Hng )*+" ,$Gy Dạy Iảo s2 \$Hng
/à# )*+" &iA" g- ,$àn$ "Hng7
- l(4n n.n ng*;i &à ,$àn$ )ạ, "Gn )*+" "6"
I%" ,$Gy Dạy D>7
- g$ải ,-# ,$Gy gi‚i #5i "V "F $=i ,$àn$ )ạ,7
C/N @: K$(y.n "on ng*;i y.( ,$*Fng ng*;i
\$6" n$* "$<n$ Iản ,$Un #-n$7
- Ry s4ng Idng /[ng n$Un 6i0 &M ,$a7
C/N A: - lBi ,$] ,a )*+" $*Nng ,$E )^( Do
"Hng s]" "3a "on ng*;i7
- eGn ,:Un ,:Bng s]" /ao )=ng "3a #Bi ng*;i77
C/N B: - koàn \J, s2 ,ạo s]" #ạn$7
- Tin$ ,$Gn ,%p ,$' ,:ong /4i s4ng &à /à# &iA"7
T:6n$ /4i s4ng "6 n$Un7
O G)7 #)M: ( !g\T5)
III. LNOP# QR:
&V . : C9ng 3: Ry n.( ng$9a "3a "U( ,E" ngY &à gi6 ,:M \in$ ng$iA# "3a "U( ,E" ngY
#à c# ,$<"$ n$8,W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài Tin$ ,$Gn y.( n*5" "3a n$Un DUn ,a ,iJ, sa(
$B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 78: ?´T G¤N e•‘7
Ngày soạn: 1~7 1720087
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" "6"$ :ú, gBn "U(7
!. K" năng) ! $i'( )*+" ,6" DEng"3a "U( :ú, gBn7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng "U( :ú, gBn )úng0 "$<n$ `6" $Fn7
B. PHƯzNG PHwP: - N.( &8n )^0 S(y nạp
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: #=, s4 \i'( "U(7
!. HS: 1 &ài "U( :ú, gBn7
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: K$i nVi $ou" &iJ,0 "V ,$' /*+" I‚ #=, s4 ,$àn$ p$Gn "3a "U( ,ao ,$àn$
"U( :ú, gBn7 T%y0 "U( :ú, gBn /à g-W T6" DEng "3a "U( :ú, gBn n$* ,$J nàoW H# nay0
,a &ào $B" Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN '/N K* :&#.
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR
CH
1
: C"N aH 'EF )F7 '/N 'u :W
T)G' #)FN„
CH
.
: T-# n$Yng ,a "V ,$' /à#
eN ,:ong "U( aW T- sao eN ,:ong
"U( )*+" /*+" I‚W
CH
3
: T:ong n$Yng "U( in )%#
D*5i )Uy0 ,$àn$ p$Gn nào "3a "U(
)*+" /*+" I‚W T- saoW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: TW= )7XN 'G') I’#: '/N
K* :&#„
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR.
CH
4
: N$Yng "U( in )%# )V ,$iJ(
,$àn$ p$Gn nàoW
GT: N.( "U( $‚i 2 ! ,:ả /;i7
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ3: LNOP# QR7
BT1: GT $*5ng Don ! /à# Iài
,%p nàyW
BT.: G, "$ia ! ,$co n$V# /à#
Iài ,%p7
BT3: H- )†' )7P# 1L7 QR #LO.
I. T)h #LH 8L '/N K* :&#:
1. BL7 QR:
f eU( a: TCng eN
f eU( I: eV ,$.# ,a "$úng ,a /à# eN77
f e$úng ,a0 "$úng c#0 ng*;i TiA, Na#7
f eU( ,E" ngY )*a :a /;i \$(y.n "$o #Bi
ng*;i $ou" n.( /.n n$%n `s, "$(ng &^ )u"
)i'# "3a ng*;i TiA, Na#7
- TN N "U( a7
- eả eN &à TN N "U(I7
f Là# "$o "U( &_n ngCn gBn n$*ng &on )ả#
Iảo )*+" /*+ng ,$Hng ,in ,:(y^n )ạ,7
.. G)7 #)M: (!g\T15)
II. CG') I’#: '/N K* :&#:
1. BL7 QR:
- T$iJ( eN7
- K$Hng n.n :ú, gBn &- /à# "U( \$V $i'(0 \$V
\$Hi p$E" eN7
- ạµ #1 ạµ
.. G)7 #)M: (!g\T1|)
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
eU( I: ?ú, gBn eN "U( ,:N n.n ngCn gBn7
eU( ": ?ú, gBn eN N.( S(y ,C" ]ng `p "$(ng
"$o #+i ng*;i7
.. BL7 QR.:
a7 eU( 107 ,$F0 "a Dao "$(=ng /4i Dibn )ạ, sú"
,<"$7
I7 eU( 102050|087
3. BL7 QR 3: e%( Is Dtng ~ "U( :ú, gBn \$iJn
ng*;i \$6"$ $i'( sai ý ng$9a7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&V . : C9ng 3: ?ú, gBn "U( /à g-W e6"$ Dtng "U( :ú, gBn n$* ,$J nào "$o )úngW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài eU( )u" IiA, ,iJ, sa(
$B"77
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
TIẾT 79: k¶e kI¢l e·P T‰N XŠN NGž L‘•N7
Ngày soạn: 187 17 2008
A. MỤC TIÊU:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. Kiến thứ: Giúp ! n$%n IiJ, :Z "6" yJ( ,4 "F Iản "3a Iài &_n ng$M /(%n &à #4i
S(an $A "3a "$úng &5i n$a(7
!. K" năng: - ! nC# :Z )*+" "6" )u" )i'# "3a &_n Iản ng$M /(%n7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" &%n DEng /(%n )i'#0 /(%n "] &à /%p /(%n &ào /à# #=, Iài &_n
ng$M /(%n7
B. PHƯzNG PHwP: - G+i #N0 ,$ảo /(%n n$V#7
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo n$Yng Iài ng$M /(%n
!. HS: TW= )7XN 1L7.
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T_n ng$M /(%n "V n$Yng )u" )i'# nàoW e6" )u" )i'# )V nV )Vng gVp
n$* ,$J nào ,:ong &_n ng$M /(%nW ku" )i'# "3a &_n Iản ng$M /(%n /à g-W H# nay0 ,a
&ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 8NQ# $7X=| 8NQ#
'ˆ !L 8QR 8NQ#„
G,: G<i HS đ<c #ăn =.n #à t:.
8;i c54 h6i>
CH
1
: L(%n )i'# "$<n$ "3a Iài
&iJ, /à g-W L(%n )i'# )*+" n.( :a
D*5i Dạng nàoW Tà "E ,$' $o6
,$àn$ n$Yng "U( &_n n$* ,$J
nàoW
CH
.
: L(%n )i'# )Vng &ai ,:[ g-
,:ong Iài &_n ng$M /(%nW
CH
3
: l(4n "V s]" ,$(yJ, p$E"
,$- /(%n )i'# p$ải )ạ, y.( "G( g-W
CH
4
: Ng*;i &iJ, ,:i'n \$ai /(%n
)i'# Idng "6"$ nàoW
„ H‘O #^N #)Z#: O^N ']N $X 8+
8• !L I•# ')ˆ#: 'u …ˆ' )NOh
R)J'„
CH
?
: L(%n "] )Vng &ai ,:[ g-W
l(4n "V s]" ,$(yJ, p$E" /(%n "]
p$ải )ạ, y.( "G( g-W
CH
@
: L%p /(%n "V &ai ,:[ n$* ,$J
nào ,:ong &_n ng$M /(%nW
I. LNQ# $7X=| 8NQ# 'ˆ !L 8QR 8NQ#:
1. LNQ# $7X=:
- e$4ng nạn ,$8, $B"7 NV ,:-n$ Iày D*5i Dạng
n$an )^7
- lBi ng*;i TiA, Na#xx "$Y •(4" ngY7
- N$Yng ng*;i )R IiJ, "$Yxx7
- N$Yng ng*;i "$*a IiJ, "$Yx77
f L(%n )i'# ,$' $iAn ,* ,*Nng "3a Iài &_n
ng$M /(%n7
f L(%n )i'# "Gn :Z :àng0 sU( sC" "V ,<n$ p$w
IiJn7
.. LNQ# 'ˆ:
- Ng*;i &iJ, ,:i'n \$ai /(%n )i'# Idng n$Yng /<
/20 Don "$]ng "E ,$' /à# "F sN "$o /(%n )i'#0
giúp "$o /(%n )i'# )ạ, ,5i sr :Z :àng0 )úng )Cn
&à "V s]" ,$(yJ, p$E"7
- e6" /(%n "]:
f vo "$<n$ s6"$ ng( DUnxx
f Nay n*5" )=" /%p :mix7
- L(%n "] /à# "F sN "$o /(%n )i'#7
- eE ,$'0 sin$ )=ng0 "$u, "$27
3. LQR 8NQ#:
- L%p /(%n "V &ai ,:[ "E ,$' $o6 /(%n )i'#0 /(%n
"] ,$àn$ "U( &_n0 )oạn &_n "V ,<n$ /i.n \J, &^
$-n$ ,$]" &à n=i D(ng )' )ả# Iảo "$o #=,
#ạ"$ ,* ,*Nng n$8, S(6n0 "V s]" ,$(yJ, p$E"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
A
: Ry "$• :a /%p /(%n "3a &_n
Iản e$4ng nạn ,$8, $B"W
G,: GBi ! )B" p$Gn g$i n$5
HĐ.: LNOP# QR:
GT: *5ng Don ! /à# Iài ,%p
này7
- T- sao p$ải "$4ng nạn ,$8, $B"7W
- e$4ng nạn ,$8, $B" )' /à# g-W
- e$4ng nạn ,$8, $B" Idng "6"$ nàoW
- T:*5"0 sa( /à# s6ng ,‚ ,* ,*Nng S(an )i'#
"3a ng*;i &iJ,7
S G)7 #)M: ( !g\T19)
II. LNOP# QR:
f L(%n )i'#: eGn ,ạo :a ,$Vix77 `R $=i7
f L(%n "]:
1
7 eV ,$Vi S(cn ,4, &à "V ,$Vi S(cn
`8(7
2
7 eV ng*;i p$Un IiA, )*+" ,4, `8(7
~
7 Tạo ,$Vi S(cn ,4, \$V0 n$ib# `8( ,$- Db7
f L%p /(%n: - L(Hn D%y s5#xx ,4,7
- $ú, ,$(4" /6x7 `8(0 #=, ,$Vi S(cn `8( ,a
,y$*;ng gup $àng ngàyxxx
- eV n.n `c# /ại #-n$ ngay ,a #>i ng*;ix77
&V . : C9ng 3: Ry n.( /.n )u" )i'# "3a Iài &_n ng$M /(%nW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q7 !oạn Iài k^ &_n ng$M /(%n &à &iA" /%p ý "$o Iài
&_n ng$M /(%n7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 80: k£ T‰N NGž L‘•N T¡ TI”e L•g © eˆ X¡I T‰N
NGž L‘•N
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 197 17 2008
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! /à# S(cn &5i "6" )^ &_n ng$M /(%n0 IiJ, ,-# $i'( )^ &à "6"$ /%p
ý "$o Iài &_n ng$M /(%n7
!. K" năng: - ?@n /(yAn "6"$ ,-# $i'( )^0 /%p ý "$o )^ &_n ng$M /(%n7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" IiJ, ,-# $i'( )^0 /%p ý ,:*5" \$i /à# #=, Iài &_n7
B. PHƯzNG PHwP: - G+i #N0 ,$ảo /(%n n$V#7
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: T-# $i'( )^0 ,-# ý7
!. HS: L%p ý #=, )^ Iài7
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: k^ &_n ng$M /(%n /à g-W y.( "G( "3a )^ &_n ng$M /(%n n$* ,$J nàoW
l(4n /à )*+" #=, Iài &_n ng$M /(%n "$úng ,a p$ải /%p ý7 T%y "6" y.( "G( "3a &iA"
,-# $i'( )^0 /%p ý :a saoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN $% '!0# #:)Ž
8NQ#.
G,: G<i HS đ<c 11 đ% =ài t:3n.
CH
1
: e6" &8n )^ ,:ong "ả 11 )^
,:.n `(8, p$6, ,a )U(W
CH
.
: N:;<7 KF $% $ặ KF #)Z#:
!"# $% "O #)©= =J' $+') :W„
CH
3
: T<n$ "$8, "3a )^ &_n "V ý
ng$9a g- )4i &5i &iA" /à# &_nW
T-# $i'( )^ &_n ng$M /(%nW
CH
4
: k^ Iài ,:.n n.( /.n &Cn )^
g-W
CH
5
: k4i ,*+ng &à p$ạ# &i ng$M
/(%n N )Uy /à g-W
CH
?
: K$(yn$ $*5ng ,* ,*Nng "3a
)^ /à \${ng )Mn$ $ay p$3 )Mn$W
CH
@
: k^ )[i $‚i ng*;i &iJ, p$ải
/à# g-W
HĐ.: LQR – ')H 1L7 !0# #:)Ž
8NQ#7
CH
A
: ¨G' 8QR 8NQ# $7X= 'EF $%
K^# 8L :W„
CH
B
: L(%n )i'# "$<n$ "3a &_n
Iản này /à g-W Ry "E ,$' $o6
/(%n )i'# "$<n$ Idng "6" /(%n
I. TW= )7XN $% !0# #:)Ž 8NQ#:
1. N\7 IN#: !L +#) ')" 'EF $% !0# #:)Ž
8NQ#:
- 11 )^ ,:.n n.( :a n$Yng &8n )^ \$6" n$a(
n$*ng IC, ng(mn ,a "(=" s4ng `R $=i "on
ng*;i7
- Ng*;i &iJ, Iàn /(%n /à# s6ng :Z n$Yng /(%n
)i'# 7
- T<n$ "$8, "3a )^ n$* /;i \$(y.n0 ,:an$ /(%0
giải ,$<"$ "V ,<n$ )Mn$ $*5ng "$o Iài &iJ,7
.. TW= )7XN $% !0# #:)Ž 8NQ#:
a7 k^ Iài: e$5 n.n ,r p$E7
- e$5 n.n ,r p$E7
- N.( :a #=, ý \iJn0 #=, ,* ,*Nng0 #=, ,$6i )=
)4i &5i ,$Vi ,r p$E7
- k^ #ang ,<n$ "$8, \$(y.n n$37
- Xày ,‚ ,* ,*Nng S(an )i'# "3a #-n$ &à /%p
/(%n "$o /(%n )i'# ,:.n7
I7 G$i n$5: ( !g\T2~)
II. LQR – ')H 1L7 !0# #:)Ž 8NQ#:
Đ% 1L7: e$5 n.n ,r p$E7
1. ¨G' 8QR 8NQ# $7X=:
- N.( :a ý \iJn ,* ,*Nng ,$6i )= )4i &5i ,$Vi ,r
p$E7
- T<n$ ,r p$E7
f Tr p$E /à g-W
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
)i'# p$EW
G,: e_n "] &ào !g\ )' $*5ng
Don ! ,-# :a /(%n "]W
CH
1C
:l(4n `Uy Drng /%p /(%n
"$o )^ &_n ,:.n "$u, "$2 ,a p$ải
/à# g-W
H-: kB" g$i n$57
HĐ3: LNOP# QR:
HĐ4: BL7 )F= T)2H7
f T6" $ại )4i &5i #Bi ng*;i7
f T5i "$<n$ Iản ,$Un "on ng*;i "V ,iVn$ ,r
p$E7
.. TW= 8NQ# 'ˆ:
- T:ả /;i "6" "U( $‚i )V &à "$Bn "6" /< /20 Don
"$]ng S(an ,:Bng )' ,$(yJ, p$E" #Bi ng*;i7
3. ¨/O I†#: 8QR 8NQ#:
- kiMn$ ng$9a ,r p$E /à g- :mi s(y :a ,6" $ại "3a
nV7
S G)7 #)M: (!g\T2~)
III. LNOP# QR:
I,. BL7 )F= T)2H: LŒ7 +') 'EF !7P' $&'
…G').
&V . : C9ng 3: y.( "G( "3a &iA" ,-# $i'( )^ &_n ng$M /(%n /à g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 Là# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài X4 "E" "3a Iài &_n
ng$M /(%n ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
TUẦN .17 TIẾT 81: TIN T¥N yœ‘ Nše e·P N•N v•N TP
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: |7 27 2008 - m e$< lin$-
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" ,in$ ,$Gn y.( n*5" /à #=, ,:(y^n ,$4ng S(ý I6( "3a
DUn ,=" ,a7
!. K" năng: - ! nC# )*+" n=i D(ng0 ng$A ,$(%, ng$M /(%n "3a &_n Iản ,:.n7
#. Thái $%: - Gi6o DE" ,in$ ,$Gn y.( S(. $*Fng0 )8, n*5"7
B. PHƯzNG PHwP: - N.( &8n )^0 g+i #N7
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: Tài /iA( /i.n S(an7
!. HS: T:an$0 ản$77
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry )B" ,$(=" /[ng n$Yng "U( ,E" ngY &^ "on ng*;i &à `R $=i
#à "$úng ,a )R $B"W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T_n Iản Tin$ ,$Gn y.( n*5" "3a n$Un DUn ,a )*+" ,:<"$ ,:ong I6o "6o
"$<n$ ,:M "3a e$3 ,M"$ m e$< lin$ ,ại )ại $=i ,$] II ,$6ng 2 n_# 1951 "3a vảng /ao
)=ng TiA, Na#7 N=i D(ng "3a &_n Iản n.( /.n &8n )^ g-W T6" giả )R sp DEng Iú, p$6p
ng$A ,$(%, nàoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: G7M7 )7PN G' :72( G'
R)Y=
G,: G&7 H- $&' ')* )+') S
H- #^N 1 !L7 #c !% TG( TP
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
GT: kB" #=, &ài "U( &à gBi !
)B" p$Gn "[n /ại7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#.
CH
1
: T_n Iản này nVi /cn &8n )^
g-W eU( &_n nào giY &ai ,:[ "U(
"$4,W
CH
.
: T_n Iản )*+" "$ia ,$àn$
#8y p$GnW Ry `6" )Mn$ &à n.(
n=i D(ng "$<n$ "3a ,ang p$GnW
CH
3
: eU( #N )G( &_n Iản h vUn
,a "V #=, /[ng nmng nàn y.(
n*5"h
n# $i'( ,-n$ "ả# n$* ,$J nào
)*+" gBi /à nmng nàn y.( n*5"W
CH
4
: L[ng y.( n*5" "3a n$Un
DUn ,a )*+" n$8n #ạn$ ,:.n /9n$
&r" nàoW
CH
5
: T- sao N /9n$ &r" )V L[ng
y.( n*5" "3a n$Un DUn ,a )*+"
I. G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:
II. Đ&'( C)* )+'):
III. TW= )7XN !0# 12#:
- /[ng y.( n*5" "3a n$Un DUn ,a7
- vUn ,a "V #=, /[ng nmng nàn y.( n*5"77
1. Bs 'J': C)7F 3 R)]#.
‚ P)]# 1: - Ta )G( )Jn h /Q "*5p n*5"h
N$%n )Mn$ "$(ng &^ /[ng y.( n*5"7
f P)]# .: - TiJp ,$co )Jn h nFi /[ng nmng nàn
y.( n*5"h
e$]ng #in$ n$Yng Ii'( $iAn "3a /[ng y.(
n*5"7
f g$Gn ~: e[n /ại7 N$iA# &E "3a "$úng ,a7
.. P)/# +'):
..1: N)Q# $Ž#) ')N#: !% 89#: O^N #;M':
- Nmng nàn y.( n*5" /à ,-n$ y.( n*5" N )=
#Rn$ /iA,0 sHi n>i0 "$Un ,$àn$7
- k8( ,:an$ "$4ng ngoại `U#7
- T- DUn ,=" ,a /(Hn "V giu" ngoại `U# &à
"$4ng ngoại `U#7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
I=" /= :Z n$8,W
CH
?
: e$i ,iJ, n>i I%, ,:ong )oạn
#N )G( &_n Iản /à $-n$ ản$ nàoW
CH
@
: NgHn ,a nào )*+" ,6" giả
n$8n #ạn$ \$i ,ạo $-n$ ản$ 8yW
CH
A
: T6" DEng "3a "6" $-n$ ản$
&à ngHn ,a 8y /à g-W
CH
B
: k' /à# :Z /[ng y.( n*5"
"3a n$Un DUn ,a0 ,6" giả )R Dra
&ào n$Yng "$]ng "5 "E ,$' "3a
/[ng y.( n*5" ,:ong ,$;i )i'#
nàoW
CH
1C
: L[ng y.( n*5" ,:ong S(6
\$] &à $H# nay )*+" `6" n$%n
Idng "$]ng "5 /M"$ sp &à Ii'(
$iAn nàoW
CH
11
: koạn &_n này )*+" &iJ,
Idng "ả# `ú" nào "3a ,6" giảW
CH
1.
: TG &< ,in$ ,$Gn y.( n*5"
n$* "6" ,$] "3a S(ý7 n# $Ry
n$%n `s, ,6" DEng "3a "6"$ so
s6n$ nàyW
L[ng y.( n*5" )*+" ,$' $iAn n$*
,$J nào ,:ong &_n IảnW
W e6"$ y.( n*5" nào S(ý $FnW
CH
13
: T6" giả #(4n ,$' $iAn )i^n
g- ,:ong &_n IảnW
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ4: LNOP# QR.
- -n$ ản$ /[ng y.( n*5" \J, ,$àn$ /àn sVng7
- Lup /ại )ại ,a nV7
- e6" )=ng ,a #ạn$ Dtng /i.n ,iJp ( KJ, ,$àn$0
/*5, S(a0 n$8n "$-#)
G+i ,ả s]" #ạn$ "3a /[ng y.( n*5"7
...: N)Z#: 17XN )7P# 'EF 89#: O^N #;M':
- L[ng y.( n*5" ,:ong S(6 \$] /M"$ sp DUn ,="
,$;i Xà T:*ng0 Xà T:iA(x7
- L[ng y.( n*5" ngày nay "3a )mng Iào ,a7
f T8, "ả #Bi ng*;i )^( "V /[ng y.( n*5"7
f Ta ,i^n ,(yJn )Jn $%( p$*Fng7
f lBi ng$^ ng$iAp0 ,Gng /5p )^( "V /[ng y.(
n*5"7
eả# p$E"0 ng*•ng #= /[ng y.( n*5" "3a
)mng Iào ,a ,:ong "(=" \$6ng "$iJn "$4ng
g$6p7
..3: N)7P= !J 'EF ')*#: F:
- k^ "ao ,in$ ,$Gn y.( n*5" "3a n$Un DUn ,a7
- Là# "$o ng*;i )B"0 ng*;i ng$c Db $i'( &^
gi6 ,:M "3a /[ng y.( n*5"7
- L[ng y.( n*5" "V $ai Dạng ,mn ,ại:
f eV ,$' n$-n ,$8y )*+"7
f eV ,$' \$Hng n$-n ,$8y7
 eả $ai )^( )6ng S(ý7
- k=ng &i.n ,w "$]" \$<"$ /A ,i^# n_ng y.(
n*5" "3a #Bi ng*;i7
O G$i n$5: (!g\T27)
I,. LNOP# QR:
&V . : C9ng 3: T$co c#0 ng$A ,$(%, ng$M /(%n N Iài này "V g- )u" sC"W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài !r già( )1p "3a ,iJng TiA, 0 ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 82: e•‘ k¶e XI”T7
Ngày soạn: 77 2720087
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" \$6i niA# "U( )u" IiA,77
!. K" năng) ! $i'( )*+" ,6" DEng "3a "U( )u" IiA,7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng "U( )u" IiA, ,:ong n$Yng ,-n$ $(4ng nVi0 &iJ, "E ,$'
$Fn7
B. PHƯzNG PHwP: - G+i ,-#0 S(y nạp7
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: g$8n #à(7
!. HS: 1 &ài "U( )u" IiA,77
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: T$J nào /à "U( :ú, gBnW e$o &< DE7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: eU( )u" IiA, /à g-W eU( )u" IiA, "V "8( ,:ú" "ú p$6p n$* ,$J nàoW T6"
DEng "3a "U( )u" IiA, :a saoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN '/N K* :&#.
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR
CH
1
: C"N aH 'EF )F7 '/N 'u
:W T)G' #)FN„
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: TW= )7XN 'G') I’#: '/N
K*
I. T)h #LH 8L '/N $ặ' 17P
1. BL7 QR:
- eU( in )%# /à #=, "U( \$Hng ,$' "V "$3 ngY
&à &M ngY7
.. G)7 #)M: (!g\T28)
II. TG' IJ#: 'EF '/N $ặ' 17P:
1. LQR 12#::
T6" DEng
eU( )u" IiA,
X=" /=
"ả# `ú"
LiA, \.0
,$Hng I6o
&^ sr ,mn
,ại "3a !T0
T*+ng
i6" )Mn$
,$;i
gian0 nFi
"$4n
GBi
)6p7
M\ $^= =’F ‹N/#7 T:.n D[ng sHng
.# ả77
,a ,a ,:Hi7
i
koàn ng*;i n$4n n$6o /.n7 T7h#: KqH.
T7h#: !6 FO. i
h TK<7 i7µh "H gi6o ,6i #u, &à n*5" #C,
giàn giEa7 LQ n$‚ "Qng \$V" #=, /ú"
#=, ,o $Fn7
i
Pn gào /.n:
( -i#° ¬= -i#° -i# i7°
( C)Ž A# i7°
!Fn )R n$-n ,$8y "$M7
i
HĐ.: GT: *5ng Don ! ,-# $i'( ,6" DEng "3a "U( )u" IiA, &à `6" )Mn$ ,6" DEng "3a
nV7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
GT: GBi ! )B" p$Gn g$i n$57
HĐ3: LNOP# QR.
XT1: T-# ,:ong "6" &< DE D*5i
)Uy n$Yng "U( )u" IiA, &à "U(
:ú, gBnW
!: e$ia n$V#0 ,$ảo /(%n ,:ả
/;i7
GT: N$%n `c,0 )6n$ gi67
BL7 QR.: l>i "U( )u" IiA, &à
:ú, gBn &aa ,-# )*+" ,:ong Iài
"V ,6" DEng g-W
.. G)7 #)M: ( !g\T29)
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
F7 K$Hng "V "U( )u" IiA,7
- C/N K* :&#: eV \$i )*+" ,:*ng Iày ,:ong ,3
\<n$0 ,:ong I-n$ p$a /.0 :Z :àng Db ,$8y7 N$*ng
"Qng "V \$i "Gn p$ải D8( \<n ,:ong :*Fng0 ,:ong
$[#7
- Ng$9a /à p$ải :a s]" giải ,$<"$xx77
- eHng &iA" \$6ng "$iJn7
1. C/N $ặ' 17P: Xa giUyx X4n giUyx N_#
giUyxLU( S(6µ
- K$Hng "V "U( :ú, gBn7
'. C/N $ặ' 17P: l=, $mi "[i7
K$Hng "V "U( :ú, gBn7
D. C/N $ặ' 17P: L6 Fiµ
eU( :ú, gBn: Ry \' "$(yAn "(=" );i Iạn "$o ,Hi
ng$c )iµ
- X-n$ ,$*;ng /C# "$png "V g- )6ng \' )U(7
.. BL7 QR.: C/N $ặ' 17P.
- Xa "U( )G( "3a I: i6" )Mn$ ,$;i gian7
- eU( ,$] ,* ,:ong I: X=" /= "ả# `ú"7
- eU( ": l=, $mi "[i: T*;ng ,$(%,7
eU( D: L6 Fiµ GBi )6p7
S C/N K* :&#: - e6" "U( ,:ong a /à# "$o "U(
gon0 ,:n$s /up ,a7
- eU( 1 (D) :ú, gBn "$3 ngY7
- eU(2 (D) T:6n$ /up ,a7
&V . : C9ng 3: eU( )u" IiA, /à g-W Ry n.( "8( ,:ú" 0 ,6" DEng "3a "U( )u" IiA,7
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài T$.# ,:ạng ngY "$o
"U( ,iJ, sa( $B"77
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 8~: X† e‡e T¡ gšªNG g’g L•g L‘•N
T?ˆNG X¡I T‰N NGž L‘•N
Ngày soạn: 77 27 2008
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! /%p I4 "E" &à /%p /(%n ,:ong Iài &_n ng$M /(%n7
!. K" năng: - ! nC# )*+" #4i S(an $A giYa I4 "E" &à p$*Fng p$6p /%p /(%n "3a Iài
&_n ng$M /(%n7
#. Thái $%: - XiJ, "6"$ /%p I4 "E" &à /%p /(%n ,:ong Iài &_n ng$M /(%n7
B. PHƯzNG PHwP: - G+i ,-#0 n.( &8n )^7
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: i6" )Mn$ I4 "E"7
!. HS: ic# /ại "6" Iài ng$M /(%n )R $B"7
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: X4 "E" "3a Iài &_n ng$M /(%n ,$*;ng "V #8y p$GnW l(4n "$o #=, Iài
ng$M /(%n ,:-n$ Iày :Z :àng0 "$u, "$2 &à "V s]" ,$(yJ, p$E" ,a p$ải /à# g-W H# nay0
,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN =s7 ›NF# )P
:7ZF 1s 'J' !L 8QR 8NQ#„.
G,: G<i HS đ<c =ài Tinh th?n
@34 nAớc c(7 nh5n +5n t7.
CH
1
: Xài &_n gm# #8y p$GnW
l>i p$Gn "V #8y )oạnW l>i
)oạn "V n$Yng /(%n )i'# nàoW
CH
.
: P);i#: R)GR 8QR 8NQ#
KH#: 1L7 !0# 8L :W„
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR„
G,: G&7 H- $&' !0# 12#
H-: C0# 'ˆ !LH '/N )ƒ7 $X K2
I. Ms7 ›NF# )P :7ZF 1s 'J' !L 8QR 8NQ#:
1. BL7 QR:
- Xài &_n gm# ~ p$Gn7
a7 ku, &8n )^: 1 )oạn- vUn ,a "V #=, /[ng
nmng nàn y.( n*5"7
I7 Giải S(yJ, &8n )^: 2 )oạn7
I
1
: LM"$ sp ,a )R "V n$i^( "(=" \$6ng "$iJn &9
)ạix7
I
2
: kmng Iào ,a ngày nay "Qng :8, `]ng
)6ngx
"7 KJ, ,$ú" &8n )^: 1 )oạn7 Xwn p$%n "3a
"$úng ,a7
- e6" p$*Fng p$6p /%p /(%n ,:ong Iài &_n:
‚ HL#: #:F#:1: •(an $A n$Un - S(ả7
.: •(an $A n$Un - S(ả7
3: Twng- p$Un- $+p7
4: !(y /(%n ,*Fng )mng7
‚HL#: I&'1: !(y /(%n ,*Fng )mng ,$co ,$;i
gian7
.: !(y /(%n ,*Fng )mng ,$co ,$;i
gian
3: •(an $A n$Un - S(a0 so s6n$0 s(y
/ý7
.. G)7 #)M: ( !g\T~1)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
8<7. II. LNOP# QR:
F. LNQ# $7X= ')+#):
‚ B" "F Iản #5i "V ,$' ,:N ,$àn$ ,ài /5n7
- e6" /(%n )i'# n$‚:
f N );i "V n$i^( ng*;i )i $B" n$*ngx7 T$àn$
,ài7
f NJ( \$Hng "V "Hngx7 kúng )*+" )U(7
f e$• "V ,$Gy gi‚i #5i )ào ,ạo )*+" ,:[ gi‚i7
1. Bs 'J' :—= 3 R)]#7
- g$Gn 1: eU( )G(7
g$Gn 2: van$ $oạx7 #Bi ,$]7
- g$Gn ~: koạn "[n /ại7
&V . : C9ng 3: X4 "E" &à /%p /(%n "V #4i S(an $A n$* ,$J nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 Là# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài L(yAn ,%p &^ p$*Fng
p$6p /%p /(%n ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 8€: L‘y”N T•g T£ gšªNG g’g L•g L‘•N
T?ˆNG T‰N NGž L‘•N
Ngày soạn: 87 27 2008
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! S(a /(yAn ,%p #à $i'( sU( $Fn \$6i niA# /%p /(%n7
!. K" năng: - ?@n /(yAn \q n_ng /%p /(%n ,:ong &_n ng$M /(%n7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" ,:-n$ Iày /%p /(%n Dibn )ạ, "$u, "$27
B. PHƯzNG PHwP: - G+i ,-#0 ,$ảo /(%n n$V#7
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^ &_n ng$M /(%n7
!. HS: Là# Iài ,%p7
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &N soạn7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: l(4n ,:-n$ Iày Iài &_n ng$M /(%n "$u, "$20 /H g<" ,$- ,a p$ải Dtng
p$*Fng p$6p /%p /(%n7 T%y p$*Fng p$6p /%p /(%n /à g-W T6" DEng "3a /%p /(%n ,:ong
&_n ng$M /(%n n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a &ào /(yAn ,%p )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 8QR 8NQ# KH#:
$<7 …s#:„
G,: G<i HS đ<c #B +C.
CH
1
: T:ong "6" "U(0 I= p$%n nào
/à /(%n "]0 I= p$%n nào /à \J,
/(%nW l4i S(an $A "3a /(%n "] &à
\J, /(%n n$* ,$J nàoW
CH
.
: H‘O 1r …N#: 8NQ# 'ˆ ')H
'G' Th 8NQ# …FN„
G,: H;M#: I•# H- )†' )7P#
1L7 QR #LO„
HĐ.: TW= )7XN 8QR 8NQ# KH#:
!0# #:)Ž 8NQ#„
CH : Ry so s6n$ &5i #=, s4 \J,
/(%n N #E" I
2
)' n$%n :a )u" )i'#
"3a /(%n )i'# ,:ong &_n ng$M
/(%nW
I. LQR 8NQ# KH#: $<7 …s#::
1. BL7 QR1:
171: L(%n "] N ,:*5"0 \J, /(%n N p$Gn sa(7
172: •(an $A ng(y.n n$Un- \J, S(ả7
17~: eV ,$' ,$ay )wi )*+" &M ,:< giYa /(%n "] &à
\J, /(%n77
.. BL7 QR .:
a7 T- nFi )Uy ,ang gCn IV &5i c# ,a ,(wi 8(
,$F7
I7 T- s2 "${ng "[n ai ,in #-n$ nYa7
"7 B" $àn$ "_ng ,${ng S(67
D7 ¸ n$à7
c7 N$Yng ngày ng$97
3. BL7 QR 3:
a7 kJn ,$* &iAn )B" s6"$ )i7
I7 e${ng IiJ, $B" "6i g- nYa7
II. LQR 8NQ# KH#: !0# #:)Ž 8NQ#:
1. -H …G#):
F. G7s#: #)FN: Đ%N 8L #)Z#: Th 8NQ#7
1. d)G' #)FN: - ¸ #E" I
2
: L;i nVi ,:ong giao
,iJp $àng ngày ,$*;ng #ang ,<n$ "6 n$Un &à
"V ng$9a $à# Ln7 k*+" Dibn )ạ, D*5i $-n$ ,$]"
#=, "U(7
- L%p /(%n ,:ong &_n ng$M /(%n ,$*;ng )*+"
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
BT
.
: GT *5ng Don ! ,$r"
$iAn Iài ,%p này7
GT ,$( #=, &ài Iài n$%n `s,7
Dibn )ạ, D*5i $-n$ ,$]" #=, ,%p $+p "U(7
f T^ n=i D(ng ý ng$9a:
- T:ong );i s4ng /%p /(%n ,$*;ng #ang ,<n$
"ả# ,<n$0 ,<n$ $à# Ln7
- L%p /(%n ,:ong &_n ng$M /(%n );i $‚i "V ,<n$
/ý /(%n0 "$u, "$2 &à ,*;ng #in$7
.. BL7 QR.:
&V . : C9ng 3: L%p /(%n ,:ong &_n ng$M /(%n "V g- \$6" so &5i /%p /(%n ,:ong );i
s4ngW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 !oạn Iài T-# $i'( "$(ng &^ p$sp /%p /(%n "$]ng
#in$7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
T‘¥N 227 TIẾT 85: !¹ GI¡‘ kºg e·P TIẾNG TI”T
Ngày soạn: 97 27 2007 - kung T$ai lai-
A. MỤC TIÊU: ( 1902- 198€)
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" ,:.n n$Yng ns, "$(ng sr già( )1p "3a ,iJng TiA, S(a
sr p$Un ,<"$0 "$]ng #in$ "3a ,6" giả7
- NC# )*+" n$Yng )u" )i'# nwi I%, ,:ong ng$A ,$(%, ng$M /(%n "3a ,6" giả7
!. K" năng: - ?@n /(yAn "6"$ ,-# $i'(0 nC# &Yng n=i D(ng &à ng$A ,$(%, "3a Iài &_n
ng$M /(%n7
3. Thái độ : - L(Hn ,r $ào &à "V ý ,$]" giY g-n sr ,:ong s6ng "3a ,iJng TiA,7
1. GV: Tài /iA( /i.n S(an7
!. HS: kB" Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (۬) Ry n.( n$Yng Ii'( $iAn "3a /[ng y.( n*5" ,$' $iAn ,:ong
&_n IảnW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: (1¨)k_ng T$ai lai /à n$à gi6o0 n$à &_n0 n$à ng$i.n "]( &_n $B" nwi
,iJng &à /à n$à $oạ, )=ng `R $=i "V (y ,<n7 T_n Iản !r già( )1p "3a ,iJng TiA, /à )oạn
,:<"$ N p$Gn )G( "3a Iài ng$i.n "]( TiJng TiA, #=, Ii'( $iAn $tng $mn "3a s]" s4ng
DUn ,="7 k' nC# )*+" &_n Iản n.( /.n n=i D(ng g-W Ng$A ,$(%, "$<n$ "3a &_n Iản n$*
,$J nàoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"

۬
۬
HĐ1: G7M7 )7PN G' :72( G'
R)Y=
G,: G&7 H- $&' ')* )+') S
H- #^N 1 !L7 #c !% TG( TP
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
GT: kB" #=, &ài "U( &à gBi !
)B" p$Gn "[n /ại7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#.
CH
1
: T_n Iản )*+" "$ia ,$àn$
#8y p$GnW Ry `6" )Mn$ &à n.(
n=i D(ng "$<n$ "3a ,ang p$GnW
CH
.
: N=i D(ng "3a p$Gn )G( )^
"%p )Jn &8n )^ g-W
CH
3
: eU( &_n nào \$6i S(6,
p$L# "$8, "3a ,iJng TiA,W
CH
4
: T:ong n$%n `s, )V0 ,6" giả
I. G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:
o -GdT3?p
II. Đ&'( C)* )+'):
III. TW= )7XN !0# 12#:
1. Bs 'J' : e$ia 2 p$Gn7
‚ P)]# 1: - Ta )G( )Jn h S(a "6" ,$;i \‹ /M"$
sph
N$%n )Mn$ "$(ng &^ p$L# "$8, già( )1p "3a
,iJng TiA,77
f P)]# .: - g$Gn "[n /ại7 h Xi'( $iAn già( )1p
"3a ,iJng TiA, h7
.. P)/# +'):
..1: N)Q# $Ž#) !% R)Y= ')" 'EF 7h#:
,7P:
- TiJng TiA, )1p7
- TiJng TiA, $ay
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
10
¨
1~
¨
p$6, $iAn p$L# "$8, ,iJng TiA,
,:.n n$Yng p$*Fng DiAn nàoW
CH
5
: Tj )1p "3a ,iJng TiA, )*+"
giải ,$<"$ ,:.n n$Yng yJ( ,4 nàoW
CH
?
: vra ,:.n "_n "] nào )' ,6"
giả n$%n `s, ,iJng TiA, /à #=, ,$]
,iJng $ayW
!/Dn đ?4 8i3n Eết 3 c54 #ới 3 nội
+4ng.
CH
@
: •(a p$Gn ,-# $i'( ,:.n0 c#
,$8y "6"$ /%p /(%n "3a ,6" giả "V
g- )u" IiA,W
CH
A
: k' "$]ng #in$ &j )1p
,iJng TiA,0 TG Dra ,:.n n$Yng
)u" sC" nào ,:ong "8( ,ạo "3a nVW
CH
B
: e$8, n$ạ" "3a ,iJng TiA,
)*+" `6" n$%n ,:.n "6" "$]ng "5
nào ,:ong );i s4ng &à ,:ong \$oa
$B"W
CH
1C
: ¸ )oạn ,iJp0 ,6" giả S(an
niA# n$* ,$J nào &^ #=, ,$]
,iJng $ayW
CH
11
: vra ,:.n "6" "$]ng "5 nào
)' ,6" giả `6" n$%n "6" \$ả n_ng
$ay )V "3a ,iJng TiA,W
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ4: LNOP# QR.
- N$Mp )iA( ( $ài $oà &^ U# $*Nng ,$an$ )iA()
- eú p$6p: ( TJ n$M0 (y'n "$(y'n ,:ong "6"$
)u, "U()7
- k3 \${ n_ng )' Dibn )ạ, ,* ,*Nng ,-n$ "ả#
"3a ng*;i TiA, Na#7
- T$oả #Rn "$o y.( "U( "3a );i s4ng &_n $o6
n*5" n$à S(a "6" ,$;i \‹ /M"$ sp7
- NgCn gBn0 :àn$ #ạ"$7
- ki ,a ý \$6i S(6, )Jn "E ,$'7
...: B7XN )7P# :7LN $>R 'EF 7h#: ,7P:
F. T7h#: ,7P $>R #); )h #LH„
- Già( "$8, n$ạ"7
- ?8, (y'n "$(y'n ,:ong "U( \so7
- °n ,*+ng "3a ng*;i n*5" ngoài7
- e8( ,ạo )u" IiA, "3a ,iJng TiA,7 ( $A ,$4ng
ng(y.n U# &à p$E U# \$6 p$ong p$ú0 già(
,$an$ )iA(0 già( $-n$ ,*+ng ngY U#)
1. T7h#: ,7P )FO #); )h #LH„
- T$ảo #Rn n$( "G( ,:ao )wi ,-n$ "ả# giYa
ng*;i &5i ng*;i7
- T$ảo #Rn n$( "G( );i s4ng &_n $o6 ngày
#=, p$]" ,ạp7
- vmi Dào &^ "8( ,ạo ,a ngYx &^ $-n$ ,$]"
Dibn )ạ,7
- Ta &rng ,_ng /.n7
- NgY p$6p (y'n "$(y'n0 "$<n$ `6" $Fn7
- K$Hng ngang )u, :a n$Yng ,a #5i7
S G)7 #)M: ( !GKT~7)
I,. LNOP# QR:
&V . Cjr? : C9ng 3: Xài ng$M /(%n này #ang /ại "$o c# n$Yng $i'( IiJ, sU( sC" nào
&^ ,iJng TiA,W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài k]" ,<n$ giản DM "3a X6" m 0 ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 8|: Tœl T?ŒNG NG• eˆ e•‘7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn: 107 2720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" \$6i niA# ,:ạng ngY ,:ong "U(7
!. K" năng) ! nC# )*+" \$6i niA# &à Hn /ại ,:ạng ngY )R $B"7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )úng ,:ạng ngY ,:ong \$i nVi $ou" &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: g$8n #à(
!. HS) lR( "U( "V ,:ạng ngY7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (€¨) GBi ! /à# Iài ,Up1 !g\T297
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: (1¨)T:ạng ngY )*+" ,$.# &ào "U( )' `6" )Mn$ ,$;i gian0 nFi "$4n0
ng(y.n n$Un0 #E" )<"$ p$*Fng ,iAn0 "6"$ ,$]" Dibn :a sr &iA" n.( ,:ong "U(7 T:ạng
ngY )]ng N &M ,:< nào ,:ong "U(W e6"$ &i.,0 nVi ,:ạng ngY n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a
&ào $B" Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
20¨
1۬
HĐ1: TW= )7XN $ặ' $7X= 'EF
Ka#: #:Z„
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR
CH
1
: H‘O ‹G' $Ž#) Ka#: #:Z
')H 'G' '/N K^#„
CH
.
: T^ ý ng$9a0 ,:ạng ngY "V
&ai ,:[ g-W
CH
3
: T^ $-n$ ,$]"0 ,:ạng ngY
)]ng N &M ,:< nào ,:ong "U( &à
,$*;ng )*+" n$%n IiJ, Idng D8(
$iA( nàoW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: LNOP# QR„
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR1.
G,: e$ia ! ,$co n$V# ,$ảo
/(%n /à# Iài ,%p này7
H- )ại DiAn n$V# ,:-n$ Iày7
BT.: G, $*5ng Don ! ,$r"
$iAn Iài ,%p này7
I. Đặ' $7X= 'EF Ka#: #:Z:
1. BL7 QR:
f v*5i IVng ,:c kMa )i'#7
f kR ,a /U( );i T$;i gian7
f k;i );i0 \iJp \iJp T$;i gian7
f Ta ng$-n );i nay T$;i gian7
T:ạng ngY "V &ai ,:[ Iw s(ng ý ng$9a "$o
n[ng "4, "U(0 giúp "$o ý ng$9a "3a "U( "E ,$'
$Fn7
- T:ạng ngY "V ,$' )]ng )G( "U(0 "(4i "U(0
giYa "U( &à ,$*;ng n$%n IiJ, Idng #=, S(ảng
ngC, $Fi \$i nVi0 D8( p$Ly \$i &iJ,7
.. G)7 #)M: (!g\T~9)
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
a7 lta `(Un: Là# eN &à TN
I7 T:ạng ngY7
"7 Xw ngY7
D7 eU( )u" IiA,7
.. BL7 QR.:
a7 N$* I6o ,:*5" #ta &^: - TN "6"$ ,$]"7
- K$i )i S(a n$Yng "6n$ )mng `an$: TN "$•
,$;i gian7
- T:ong "6i &‚ `an$ \ia: TN )Ma )i'#7
- v*5i 6n$ nCng: TN nFi "$4n7
I7 T5i \$ả n_ng ,$<"$ ]ng: TN "6"$ ,$]"7
&V .Cjr? : C9ng 3: T:ạng ngY /à g-W T:ạng ngY nd# N &M ,:< nào ,:ong "U(W
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài T:ạng ngY ,iJp ,iJ, sa(
$B"77
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx77
TIẾT 87: TŸl I¢‘ e‘NG T£ g}g L•g L‘•N e«NG
lIN
Ngày soạn: 157 27 2007
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" #E" )<"$0 ,<n$ "$8, &à "6" yJ( ,4 "3a p$sp /%p /(%n
"$]ng #in$7
!. K" năng: - ?@n /(yAn ! \q n_ng ,-# ,[i &^ p$sp /%p /(%n "$]ng #in$7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" sp DEng /< /20 Don "$]ng )' "$]ng ,‚ /(%n )i'# &à n$%n )Mn$
"3a #-n$7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: 1 s4 ,-n$ $(4ng
!. HS: e$±ngs #in$ 1 &8n )^7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (۬) KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: (1¨)L%p /(%n ,:ong "$]ng #in$ /à g-W l(4n "$]ng ,‚ #=, )i^( g- )V
)úng $ou" sai ,a p$ải /à# n$* ,$J nàoW N$d# :@n /(yAn "6" \q n_ng ,:.n7 H# nay0 ,a
&ào ,-# $i'( Iài )' IiJ, )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
29¨
HĐ1: TW= )7XN =J' $+')|
R);i#: R)GR ')ˆ#: =7#)
G,: 234 c54 h6i 1HS t:. 8;i.
CH
1
: T$J nào /à p$sp "$]ng
#in$
G,: N^N '/N )ƒ7. -Gd $X H-
K2 8<7.
CH : L(%n )i'# nào /à /(%n
)i'# "$<n$ "3a &_n IảnW
e: Ry ,-# n$Yng /(%n )i'#
n$‚ ,:ong &_n Iản ,:.nW
e: •(a &_n Iản0 c# $Ry n.(
/.n p$*Fng p$6p /%p /(%n "$]ng
#in$ "$o Iài &_nW
I. MJ' $+') !L R);i#: R)GR ')ˆ#: =7#):
17e$]ng #in$ /à )*a :a n$Yng Idng "$]ng )'
/à# s6ng ,‚0 )' "$]ng ,‚ sr )úng )Cn "3a &8n
)^7
27 vtng /;i /27 /;i &_n ,:-n$ Iày0 /%p /(%n )'
/à# s6ng :Z &8n )^7
~7 kang s+ &8p ngR7
- L(%n )i'# "$<n$: kang s+ &8p ngR7
f kR Iao /Gn Iạn &8p ngR #à \$Hng $^ n$57
f T%y `in Iạn "$5 /o s+ ,$8, Iại7
f ki^( )6ng s+ $Fn /à Iạn )R I‚ S(a n$Yng
"F $=i "$• &- \$Hng "4 gCng $J, #-n$7
O g$*Fng p$6p /%p /(%n "$]ng #in$:
- ˆan ki- inUy ,ang IM ,oà I6o sa ,$ải &- ,$iJ(
ý ,*Nng7
- Lú" "[n $B" p$w ,$Hng L(i- ga`,F "$• /à #=,
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7

BT
.
: GT *5ng Don ! ,$r"
$iAn Iài ,%p này7
GT ,$( #=, &ài Iài n$%n `s,7
! ,:(ng I-n$7
- L- THn- i,Hix &aa ,$iJ( ý "$< $B" ,%p7
- cn- :i g$o ,$8, Iạix7,5i ,$àn$ "Hng7
- ea s9 ˜- p.- :ax \$Hng ,$' nào $6, )*+"7
T6" giả )R sp DEng p$*Fng p$6p /%p /(%n
"$]ng #in$ Idng #=, /oạ, "6" sr ,$%, "V )=
,in "%y &à s]" ,$(yJ, p$E" "ao7
S G)7 #)M: o -:TT4.p
&V . Cjr? : C9ng 3: g$sp "$]ng #in$ /à g-W Ry n.( p$*Fng p$6p /%p /(%n "$]ng
#in$ #=, &8n )^W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 !oạn p$Gn "[n /ại ,iJ, sa( $B"7
SR* T7#) #:)7P=: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 88: TŸl I¢‘ e‘NG T£ g}g L•g L‘•N e«NG lIN ( TiJp)
Ngày soạn: 157 27 2007
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - TiJp ,E" giúp ! nC# )*+" #E" )<"$0 ,<n$ "$8, &à "6" yJ( ,4 "3a p$sp
/%p /(%n "$]ng #in$7
!. K" năng: - ! n$%n IiJ, )*+" "$]ng #in$ /à #=, p$sp /%p /(%n Dtng n$Yng /< /20
Idng "$]ng )' /à# s6ng ,‚ &8n )^7
#. Thái $%: - ! "V ý ,$]" sp DEng /< /20 Don "$]ng )' "$]ng ,‚ /(%n )i'# &à n$%n
)Mn$ "3a #-n$7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: 1 s4 Iài "$]ng #in$7
!. HS: #=, &ài /(%n )i'#7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (۬) KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: (1¨)N$d# :@n /(yAn n$Yng \q n_ng Dtng /< /20 Don "$]ng ,:ong &_n
"$]ng #in$7 H# nay0 ,a &ào /(yAn ,%p )' nC# )*+" "6" \q n_ng0 /%p /(%n ,:ong &_n
"$]ng #in$7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN =J' $+')|
R);i#: R)GR ')ˆ#: =7#)
HĐ.: LNOP# QR:
BT1: G, :&7 H- $&' !0# 12#.
CH
1
: Xài &_n n.( /.n /(%n )i'#
g-W Ry ,-# n$Yng "U( #ang
I. MJ' $+') !L R);i#: R)GR ')ˆ#: =7#):
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR1: d)Š#: …Œ …F7 8]=.
F. K$Hng s+ sai /G#7
- NJ( Iạn #(4n s4ngx7,:*5" "(=" );i7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
29¨

/(%n )i'# )VW
CH
.
: k' "$]ng #in$ "$o /(%n
)i'# "3a #-n$0 ng*;i &iJ, )R
n.( :a n$Yng /(%n "] nàoW
CH
3
: e6"$ /%p /(%n "$]ng #in$
"3a Iài này "V g- \$6" so &5i Iài
kang s+ &8p ngRW
G,: G&7 H- $&' )^=.
- l=, ng*;i #à /ú" nào "Qng s+ ,$8, Iại0 /à#
g- "Qng s+x ,r /%p )*+"7
- T$8, Iại /à #1 "3a ,$àn$ "Hng7
- Xạn \$Hng p$ảix p$ạ# sai /G#7
- N$Yng ng*;i s6ng s(4, gi6# /à#0 \$Hng s+
sai /G# #5i /à ng*;i /à# "$3 )*+" s4 p$%n
"3a #-n$7
17 Xạn s+ su" n*5" ,$- \$Hng IiJ, IFi0 Iạn s+
nVi sai ,$- \$Hng nVi )*+" ngoại ngY0 #=,
ng*;i #à \$Hng "$M( #8, ,$- s2 \$Hng )*+"
g-7
-K$i I*5" &ào ,*Fng /ai0 Iạn /à# sao ,:6n$
)*+" sai /G#7
- eV ng*;i p$ạ# sai /G# ,$- "$6n nản7
- eV \j sai /G# :mi ,$- ,iJp ,E" sai /G#7
'. Ng*;i &iJ, Dtng /< /2 )' /%p /(%n "$]ng
#in$7
III. Đ&' )^=: Cu )7XN $<7 =M7 )7XN !0#
&V .Cjr? : C9ng 3: g$sp "$]ng #in$ /à g-W N.( ,6" DEng "3a p$sp /%p /(%n "$]ng
#in$W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 !oạn Iài e6"$ /à# Iài &_n /%p /(%n "$]ng #in$ ,iJ,
sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TUẦN .3: TIẾT 89: Tœl T?ŒNG NG• eˆ e•‘7
Ngày soạn: 1|7 2720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" "Hng DEng "3a ,:ạng ngY0 Iw s(ng n$Yng ,$Hng ,in0
,-n$ $(4ng &à /i.n \J, "6" "U(0 "6" )oạn7
!. K" năng) ! nC# )*+" ,6" DEng "3a &iA" ,6"$ ,:ạng ngY ,$àn$ "U( :i.ng( n$8n
#ạn$ ý0 "$(y'n ý $ou" I=" /= "ả# `ú"7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )úng ,:ạng ngY &à ,-# $i'( $iAn ,*+ng ,6"$ ,:ạng ngY
,$àn$ "U( :i.ng7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: g$8n #à(
!. HS) lR( "U( "V ,:ạng ngY7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (€¨) Ry n.( )u" )i'# "3a ,:ạng ngYW
&&&. 0.i +1i)
SĐặ !"# $%: (1¨)T:ạng ngY /à g-W T:ạng ngY "V "Hng DEng n$* ,$J nàoW T:ạng
ngY "V ,$' ,6"$ ,$àn$ "U( :i.ng )*+" \$HngW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC#
:Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
1۬
10¨
10¨
HĐ1: TW= )7XN $ặ' $7X= 'EF
Ka#: #:Z„
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR
CH
1
: H‘O ‹G' $Ž#) !L :&7 ^#
'G' Ka#: #:Z KH#: '/N F|1„
CH
.
: T:ong "6" "U( ,:.n0 ,a "V
n.n /*+" I‚ ,:ạng ngY $ay
\$HngW T- saoW
CH
3
: T:ong &_n ng$M /(%n0 TN "V
&ai ,:[ g- )4i &5i &iA" ,$' $iAn
,:-n$ ,r /%p /(%nW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: TW= )7XN G') Ka#: #:Z
)L#) '/N K7^#:„
CH
1
: C/N 7# $Q= $u 'u :W $ặ'
17P„
CH
.
: ,7P' G') '/N #); K^# 'u
G' IJ#: :W„
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M
HĐ3: LNOP# QR.
1. BL7 QR1.
G,: G&7 H- $&' 1L7.
CH
3
: H‘O #^N 'Š#: IJ#: 'EF
Ka#: #:Z KH#: $Ha# K+')
K^#„
BT.: e$• :a n$Yng ,:*;ng $+p
,6"$ ,:ạng ngY ,$àn$ "U( :i.ng &à
n.( ,6" DEng "3a &iA" ,6"$ )VW
I. CŠ#: IJ#: 'EF Ka#: #:Z:
1. BL7 QR:
F. T$*;ng ,$*;ng &ào \$oảng )V - e$• ,$;i
gian7
17 !6ng D%y - TN "$• ,$;i gian7
'. T:.n Dàn ,$i.n /ý - TN"$• )Ma )i'#
I. e$• )= ,6# "$<n gi; s6ng » TN "$• ,$;i
gian7
q. T:.n n^n ,:;i ,:ong ,:ong » TN "$• )Ma
)i'#7
:. T^ #ta )Hng » TN "$• ,$;i gian7
- K$Hng n.n /*+" I‚ &-:
“f T:ạng ngY a0I0 D0g Iw s(ng ý ng$9a &^ ,$;i
gian giúp "$o n=i D(ng #i.( ,ả "3a "U( )*+"
"$<n$ `6" $Fn7
f TN a0I0"0D0c "V ,6" DEng ,ạo /i.n \J, "U(7
- Giúp sCp `Jp "6" /(%n "] ,:ong &_n Iản ,$co
n$Yng ,:-n$ ,r n$8, )Mn$ &^ ,$;i gian0 \$Hng
gian0 S(an $A ng(y.n n$Un- \J, S(ả7
.. G)7 #)M: (!g\T€|)
II. TG') Ka#: #:Z )L#) '/N K7^#::
1. BL7 QR1:
- eU( in )%# /à #=, ,:ạng ngY &à)*+" ,6"$
,$àn$ #=, "U( :i.ng7
- N$8n #ạn$ ý ng$9a "3a ,:ạng ngY 27
f Tạo n$Mp )iA( "$o "U( &_n7
f eV gi6 ,:M ,( ,a7
.. G)7 #)M: ( !g\T€7)
III. LNOP# QR:
1.BL7 QR1:
-¼¸ /oại Iài ,$] n$8,770 ¸ /oại Iài ,$] $ai½- TN
"$• /%p /(%n
-¼ kR Iao /Gn77 /Gn )G( ,i.n "$%p "$Yngx /Gn
)G( ,i.n ,%p IFix/Gn )G( ,i.n "$Fi IVng
Iànx /ú" "[n $B" p$w ,$Hngx &^ #Hn o6½-
TN "$• ,:-n$ ,r "3a "6" /%p /(%n7
.. BL7 QR.:
a7 T:ạng ngY )*+" ,6"$: N_# 727
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
T6" DEng: N$8n #ạn$ ,$;i )i'# $y sin$ "3a
n$Un &%,7
I7 T:ong /ú"xImn "$mn7
N$8n #ạn$ ,$Hng ,in N n[ng "4, "U(77
&V .Cjr? : C9ng 3: T6"$ ,:ạng ngY ,$àn$ "U( :i.ng nV "V ,6" DEng g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 B" Iài "$(Ln IM ,iJ, sa( Ki'#
,:a 1 ,iJ,7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
TIẾT 90: KI¢l T?P TIẾNG TI”T7
Ngày soạn: 177 2 720077
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! &%n DEng \iJn ,$]" )R $B" &ào /à# Iài \i'# ,:a ,iJng TiA,7
!. K" năng: -?@n /(yAn \q n_ng ,wng $+p $o6 \iJn ,$]" \$i /à# Iài7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" /à# Iài \i'# ,:a )=" /%p0 ,:(ng ,$r"0 s6ng ,ao0 \$6"$ S(an77
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 )6p 6n7
!. HS: Hn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: (1¨)N$d# "3ng "40 \$C" sU( \iJn ,$]" ,wng $+p "3a n$Yng Iài )R $B"7
H# nay0 ,a &ào \i'# ,:a 1 ,iJ, )' GT )6n$ gi6 \J, S(ả /9n$ $=i \iJn ,$]" "3a "6" c#7
I. Đ% 1L7: o "V \@# ,$co)
II. ĐGR G#:
A. P)]# K[' #:)7P=: ( #>i "U( )úng iMj$M Hu1i +^i e $]ng iM!j$ )
eU(1: C… eU(2: t… eU(~:C… eU( €: B…
eU(5:X … eU( |: C… eU( 7: B… eU(8:k…
eU(9: t… eU(10: F.4• 1.@• '.1• I.5• q. ?• :..• ).3.7
B. P)]# † 8NQ#:
C/N1: C !$?. T:ạng ngY )*+" ,$.# &ào "U( )' `6" )Mn$ ,$;i gian0 nFi "$4n0 ng(y.n
n$Un0 #E" )<"$0 p$*Fng ,iAn0 "6"$ ,$]" Dibn :a sr &iA" n.( ,:ong "U(7
- T^ $-n$ ,$]": T:ạng ngY "V ,$' )]ng )G( "U(0 "(4i "U( $ay giYa "U(7
- GiYa ,:ạng ngY &5i eN &à TN ,$*;ng "V #=, S(Rng ng$9 \$i nVi #=, D8( p$Ly
\$i &iJ,7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
C/N.: C !$? K$i nVi $ou" &iJ, "V ,$' /*+" I‚ #=, s4 ,$àn$ p$Gn "3a "U( ,ạo ,$àn$
"U( :ú, gBn7
- L*+" I‚ #=, s4 ,$àn$ p$Gn n$d# #E" )<"$: f Là# "$o "U( gBn $Fn0 ,$Hng ,in
)*+" n$an$0 &aa ,:6n$ /up n$Yng ,a ngY )R `(8, $iAn ,a ,:*5"7
f NgE ý $àn$ )=ng0 )u" )i'# nVi ,:ong "U( /à "3a "$(ng #Bi ng*;i /*+" I‚ eN7
T< DE )úng: (C|5$)
III. o .±p( CE#: 's: GT ,$( Iài0 n$%n `s, ,iJ, \i'# ,:a n$* ,$J nàoW
( tặ# I9 : T^ `c# /ại Iài /à#0 soạn Iài e$(y'n )wi "U( "$3 )=ng ,$àn$ "U( IM
)=ng ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 91: e’e L¡l X¡I T‰N L•g L‘•N e«NG lIN7
Ngày soạn: 157 27 2007
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! Hn /ại n$Yng \iJn ,$]" "Gn ,$iJ, &^ ,ạo /%p &_n Iản0 /%p /(%n
"$]ng #in$ )' IiJ, "6"$ /à# #=, Iài &_n "$]ng #in$ )*+" ,4,7
!. K" năng: - X*5" )G( nC# )*+" "6"$ ,$]" "E ,$' ,:ong &iA" /à# #=, Iài &_n /%p
/(%n "$]ng #in$7
#. Thái $%: - ! "V ý ,$]" &%n DEng "6" I*5" )' /à# #=, Iài &_n /%p /(%n "$]ng
#in$ )úng0 #ạ"$ /ạ"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 Dàn Iài77
!. HS: T-# $i'( Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (€¨) e$]ng #in$ /à g-W7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: o1±p T_n "$]ng #in$ /à \i'( Iài sp DEng $àng /oạ,\ "6" Don "$]ng "V
)Mn$ $*5ng )' \${ng )Mn$0 /à# s6ng ,‚ &8n )^ )V /à )úng0 /à "$Un /ý )' ,$(yJ, p$E"
ng*;i )B"0 ng*;i ng$c7 e6" I*5" /à# Iài &_n /%p /(%n "$]ng #in$ n$* ,$J nàoW H#
nay0 ,a &ào ,-# $i'( )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 'G' 1;M' 8L=
1L7 !0# 8QR 8NQ# ')ˆ#: =7#)„
I. CG' 1;M' 8L= 1L7 8QR 8NQ# ')ˆ#: =7#):
S Đ% 1L7:N$Un DUn ,a ,$*;ng nVi: ¼ eV "$< ,$-
n.n½ Ry "$]ng #in$ ,<n$ )úng )Cn "3a "U(
,E" ngY )V7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
2۬
10¨
CH
1
: L(%n )i'# #à )^ Iài y.(
"G( "$]ng #in$ /à g-W
CH
.
: L(%n )i'# 8y )*+" ,$'
$iAn ,:ong n$Yng "U( nàoW
CH
3
: eU( ,E" ngY \${ng )Mn$
)i^( g-W e$< "V ng$9a /à g-W
CH
4
: l=, Iài &_n ng$M /(%n
,$*;ng #8y p$GnW y.( "G( "3a
p$Gn #N Iài "Gn /à# g-W
CH
5
: Ry n.( y.( "G( "3a p$Gn
,$Un Iài &à \J, Iài "$o )^ Iài
,:.nW
CH
?
: X*5" ,iJp ,$co y.( "G( ,a
p$ải /à# g-W
GT: *5ng Don ! &iJ, Iài7
CH
@
: X*5" "(4i "tng ,:ong Iài
/à g-W
HĐ.: LNOP# QR:
G,: *5ng Don ! ,$r" $iAn
Iài ,%p này7
CH
A
: ai )^ này "V g- gi4ng &à
\$6" so &5i )^ &_n )R /à# #o(
,:.nW
1. TW= )7XN $% !L W= –:
- © "$< S(yJ, ,U# $B" ,%p0 :@n /(yAn7
- T:ong "U( ,E" ngY &à /;i "$• Don "3a )^7
- K${ng )Mn$ &ai ,:[0 ý ng$9a ,o /5n "3a "$<
,:ong "(=" s4ng7
- Là $oài Iảo0 /ý ,*Nng ,4, )1p0 ý "$<0 ng$M /r"0
sr \i.n ,:-7
.. LQR IL# 1L7:
‚ M‡ 1L7: N.( &ai ,:[ S(an ,:Bng "3a /ý
,*Nng0 ý "$< &à ng$M /r" ,:ong "(=" s4ng #à
"U( ,E" ngY )ú" \J, )V /à #=, "$Un /ý7
‚ T)/# 1L7:
- L8y Don "$]ng ,a );i s4ng: N$Yng ,8#
g*Fng Iạn I@ &*+, \$V0 &*+, \$w )'
$B" gi‚i7
- L8y Don "$]ng ,:ong ,$;i gian0 \$Hng
gian0 S(6 \$]0 $iAn ,ai0 ,:ong n*5"0
ngoài n*5"7
‚ dh 1L7: - !]" #ạn$ ,in$ ,$Gn "3a "on
ng*;i "V ý ,*Nng7
3. ,7h 1L7 :
4. Đ&' 8a7 !L …˜F ')ZF:
O G$i n$5: ( !g\T50)
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR: T)qH 4 1;M'.
G7s#:: K$(y.n n$3 "on ng*;i I^n /[ng0
\$Hng nản "$<7
d)G': Đ%1: e$]ng #in$ "Gn n$8n #ạn$ &ào
"$i^( ,$(%n: b "V /[ng I^n I90 "$< S(yJ, ,U#
,$- /à# &iA" g- "Qng $oàn ,$àn$7
Đ%.: eGn "$ú ý $ai &8n )^ ,$(%n0 ng$M"$7
- NJ( /[ng \$Hng I.n I9 \$Hng /à# )*+" &iA"
"[n )R S(yJ, "$< ,$- Dt &iA" /5n /ao "Qng "V
,$' /à# n.n7
&V . Cjr? : C9ng 3: eV #8y I*5" )' /à# #=, Iài &_n /%p /(%n "$]ng #in$W Ry n.(
"6" I*5" "E ,$'7
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 !oạn Iài L(yAn ,Up /%p /(%n "$]ng #in$ ,iJ, sa(
$B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 92: L‘y”N T•g L•g L‘•N e«NG lIN7
Ngày soạn:217 27 2007
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! "3ng "4 n$Yng $i'( IiJ, &^ "6"$ /à# Iài &_n /%p /(%n "$]ng
#in$7
!. K" năng: - ! &Un DEng n$Yng $i'( IiJ, )V &ào /à# #=, Iài &_n "$]ng #in$ "$o
#=, n$%n )Mn$0 #=, ý \iJn &^ #=, &8n )^ `R $=i gGn gQi0 S(cn ,$(="7
#. Thái $%: - ! "V ý ,$]" &%n DEng "6" I*5" )' /à# #=, Iài &_n /%p /(%n "$]ng
#in$ )úng0 #ạ"$ /ạ"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 Dàn Iài77
!. HS: T-# $i'( Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (€¨) Ry n.( "6" I*5" /à# Iài &_n "$]ng #in$W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: (1¨) l(4n /à# )*+" #=, Iài &_n /%p /(%n "$]ng #in$ ,$- ,a p$ải ,$r"
$iAn ,$co #8y I*5"W T$r" $iAn "6" I*5" )V n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a &ào /(yAn ,%p
)' nC# :Z "6"$ /à# Iài &_n /%p /(%n "$]ng #in$7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"


15¨
G,: G)7 $% 1L7 8^# 12#:
CH
1
: T5i )^ ,:.n0 "$úng ,a ,$r"
$iAn "6" I*5" n$* ,$J nàoW
CH
.
: y.( "G( /%p /(%n "$]ng
#in$ N )Uy p$ải /à# n$* ,$J
nàoW
LQR IL# 1L7
G,: k*a Dàn Iài &_n "$]ng
#in$ ,:co /.n Iảng7
G,: G+i ý &^ n$Yng Don "$]ng
"Gn n.( ,:ong Iài7
G,: *5ng Don ! &iJ, p$Gn
#N Iài &à ,:i'n \$ai #=, ,:ong
S Đ% 1L7:e$]ng #in$ :_ng n$Un DUn TiA,
Na# ,a `*a )Jn nay /(Hn sHng ,$co )ạo /ý: ¼
_n S(ả n$5 \j ,:mng "Uy½ ¼ ‘4ng n*5" n$5
ng(mn½7
1. TW= )7XN $% !L W= –:
- ki^( p$ải "$]ng #in$: L[ng IiJ, Fn n$Yng
ng*;i )R ,ạo :a ,$àn$ S(ả )' #-n$ )*+"
$*Nng7 l=, )ạo /ý s4ng )cp "3a DUn ,=" TiA,
Na#7
- y.( "G( /%p /(%n "$]ng #in$: k*a :a &à
p$Un ,<"$ n$Yng "$]ng "] ,$<"$ $+p )' ,$8y :Z
&8n )^ /à )úng )Cn0 "V ,$%,7
.. LQR IL# 1L7:
‚ eon "$6( IiJ, Fn ,w ,i.n0 Hng Iàx
f e6" /b $=i &_n $o67
f T:(y^n ,$4ng ,$; "úng ,w ,i.n ,$' $iAn /[ng
IiJ, Fn )V7
f THn stng &à n$5 Fn n$Yng an$ $tng Drng
n*5"0 giY n*5"7
f Toàn DUn IiJ, Fn kảng0 X6"0 e6"$ #ạng7
f ! IiJ, Fn ,$Gy "H gi6o77
3.,7h 1L7:
- Ta `*a DUn ,=" TiA, Na# )R /(Hn /(Hn n$5
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
10¨
۬
"6" /(%n )i'# &aa n.( ,:.nW
CH
5
: X*5" "(4i "tng "$úng ,a
p$ải /à# g-W
,5i "=i ng(mn0 /(Hn IiJ, Fn n$Yng ng*;i )R
"$o #-n$ )*+" $*Nng n$Yng ,$àn$ S(ả 0
n$Yng ni^# $ạn$ $ú" &(i s*5ng ,:ong "(="
s4ng7
- kJn nay0 )ạo /ý 8y &on )*+" n$Yng "on
ng*;i TiA, Na# "3a ,$;i $iAn )ại ,iJp ,E" p$6,
$(y7
4.Đ&' 8a7 !L …˜F ')ZF:
&V .Csr? : C9ng 3: GT ,$( #=, &ài Iài "3a ! )B" ,:*5" /5p &à n$%n `s, )6n$ gi6 &^
Iài &iJ, "3a !7
: ;<n =>: T^ n$à &iJ, Iài /(yAn ,%p N /5p "$o $oàn "$•n$0 "$(Ln IM &iJ, Iài
T%p /à# &_n "$]ng #in$ ,ại /5p7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
T‘¥N 2€7 TIẾT 9~: k«e T¾N GIŠN vž e·P X’e ¿
Ngày soạn: 2~7 27 2007 - g$ạ# T_n
kmng-
A. MỤC TIÊU: ( 190|- 2000)
1. Kiến thứ: Giúp ! "ả# n$%n )*+" n$Yng p$L# "$8, "ao )1p "3a X6" m /à )]"
,<n$ giản DM7 Giản DM ,:ong /4i s4ng0 ,:ong S(an $A &5i #Bi ng*;i0 ,:ong &iA"
/à# &à /;i nVi0 Iài &iJ,7
!. K" năng: - ! n$%n :a )*+" ng$A ,$(%, ng$M /(%n "3a ,6" giả ,:ong Iài0 )u" IiA, /à
"6"$ n.( Don "$]ng "E ,$'0 ,oàn DiAn0 :Z :àng \J, $+p &5i giải ,$<"$0 I-n$ /(%n ngCn
gBn #à sU( sC"7
3. Thái độ : - eV ý ,$]" $B" ,%p )]" ,<n$ giản DM "3a X6"7
1. GV: vtng ,:an$
!. HS: kB" Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (€¨) KT &N soạn7
&&&. 0.i +1i)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
O Đặ !"# $%: (1¨)g$ạ# T_n kmng ( 190|- 2000) /à n$à "6"$ #ạng nwi ,iJng &à /à
n$à &_n $o6 /5n7 ˜ng /à ng*;i $B" ,:[ &à ng*;i "=ng sr gGn gQi "3a e$3 ,M"$ m e$<
lin$7 ˜ng "ả# n$%n &^ )]" ,<n$ "3a X6" n$* ,$J nàoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài
)' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
۬

25
¨
HĐ1: G7M7 )7PN G' :72( G'
R)Y=
G,: G&7 H- $&' ')* )+') S
H- #^N 1 !L7 #c !% TG( TP
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
GT: kB" #=, &ài "U( &à gBi !
)B" p$Gn "[n /ại7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#.
CH
1
: T_n Iản )*+" "$ia ,$àn$
#8y p$GnW Ry `6" )Mn$ &à n.(
n=i D(ng "$<n$ "3a ,ang p$GnW
CH
.
: T_n Iản )^ "%p )Jn $ai
p$ạ# &i: k;i s4ng "6"$ #ạng &à
);i s4ng giản DM $àng ngày7 n#
n$%n ,$8y &_n Iản ,%p ,:(ng /à#
:Z p$ạ# &i );i s4ng nào "3a X6"
mW
CH
3
: T:ong );i s4ng $àng ngày0
)]" ,<n$ giản DM "3a X6" m )*+"
,6" giả n$%n )Mn$ Idng n$Yng ,a
ngY nàoW
CH
4
: T6" giả "$]ng #in$ /4i
s4ng giản DM "3a X6" S(a n$Yng
p$*Fng DiAn nàoW n# $Ry n$%n
`s, &à /8y Don "$]ng "E ,$J "$o
,ang p$*Fng DiAn )VW
CH
5
: e6" p$*Fng DiAn Don
"$]ng ,:.n n$d# #E" )<"$ g-W
CH
?
: •(a p$Gn ,-# $i'( Iài0 c#
"V n$%n `s, g- &^ p$*Fng p$6p
/%p /(%n "$]ng #in$ ,:ong &_n
Iản ,:.nW
I. G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:
o -GdT54p
II. Đ&'( C)* )+'):
III. TW= )7XN !0# 12#:
1. Bs 'J' : e$ia 2 p$Gn7
‚ P)]# 1: - Ta )G( )Jn h ,(yA, )1ph
e(=" s4ng giản DM &à \$i.# ,4n "3a X6"7
f P)]# .: - g$Gn "[n /ại7 h N$Yng Don "$]ng
&à /< /2 )' "$]ng #in$ )i^( )V½
.. P)/# +'):
..1: N)Q# $Ž#) !% $ˆ' +#) :72# IŽ 'EF BG'
H—:
- k;i s4ng giản DM $àng ngày7
- T:ong sạ"$0 ,$an$ Iạ"$0 ,(yA, )1p7
...: C)ˆ#: =7#) $<7 …s#: :72# IŽ 'EF BG':
f XYa _n )ạ# Iạ"0 ,iJ, \iA#0 giản DM7
f e6i n$à: N$à sàn g> ,$o6ng #6,0 ,ao n$R7
fL4i s4ng: - Tr #-n$ /à# &iA" ,a &iA"/5n )Jn
&iA" n$‚0 \$Hng "Gn ng*;i giúp7
f !in$ $oạ,: oà )mng &5i #Bi ng*;i7
f NVi &à &iJ,: L;i /2 gGn gQi &5i S(Gn "$úng
/ao )=ng7
T8, "ả )^( "$]ng #in$ /4i s4ng giản DM0
,$an$ Iạ"$ "3a X6" &^ );i s4ng &%, "$8, "Qng
n$* ,in$ ,$Gn &H "tng p$ong p$ú7
..3: P);i#: R)GR 8QR 8NQ# ')ˆ#: =7#):
- von "$]ng )Gy )30 ,oàn DiAn0 ,i.( Ii'( `6"
,$r"7
- Lý /2 "$u, "$20 #ạ"$ /ạ"0 ,$(yJ, p$E"7
S G)7 #)M: ( !GKT55)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ4: LNOP# QR.
I,. LNOP# QR:
&V . Cjr? : C9ng 3: T_n Iản k]" ,<n$ giản DM "3a X6" m #ang /ại "$o c# n$Yng
$i'( IiJ, #5i #j nào &^ X6"W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài © ng$9a &_n "$*Fng 0 ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 9€: e‘y¢N kÀI e•‘ e· k¯NG T¡N e•‘ Xž
k¯NG
Ngày soạn: 277 2720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" \$6i niA# "U( "$3 )=ng &à "U( IM )=ng7
!. K" năng) ! nC# )*+" #E" )<"$ "3a &iA" "$(y'n )wi "U( "$3 )=ng ,$àn$ "U( IM
)=ng7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )úng \i'( "U( ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: l=, s4 \i'( "U( "$3 )=ng0 IM )=ng7
!. HS) Ki'( "U( ,:.n7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KKT
&&&. 0.i +1i)
SĐặ !"# $%: (1¨)eU( "$3 )=ng &à "U( IM )=ng \$6" n$a( N "$> nàoWlE" )<"$
"$(y'n )wi "6" /oại "U( )V "V ,6" DEng g-W H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z
)i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
1~¨
HĐ1: TW= )7XN '/N ')E $\#:
!L '/N 1Ž $\#:„
CH
1
: H‘O ‹G' $Ž#) CN KH#:
=67 '/N $u„
CH
.
: © ng$9a "3a eN ,:ong "6"
"U( ,:.n \$6" n$a( n$* ,$J nàoW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: TW= )7XN =J' $+') 'EF
!7P' ')NOX# $r7 '/N ')E $\#:
)L#) '/N 1Ž $\#:„
I. C/N ')E $\#: !L '/N 1Ž $\#::
1. BL7 QR:
F. lBi ng*;i y.( #Jn c#7
eN
17n# )*+" #Bi ng*;i y.( #Jn7
eN
.. N)Q# ‹c:
- eN ,:ong "U( a Ii'( ,$M "$3 ,$' "3a $oạ,
)=ng7
- eN ,:ong "U( I Ii'( ,$M )4i ,*+ng "3a $oạ,
)=ng7
O G)7 #)M: (!g\T57)
II. MJ' $+') 'EF !7P' ')NOX# $r7 '/N ')E
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
10¨
15¨
CH
1
: n# "$Bn "U( a $ay "U( I
)i^n &ào "$> ,:4ngW T- saoW
CH
.
: TiA" "$(y'n )wi "6" "up
"U( "$3 )=ng0 IM )=ng ,*Fng ]ng
"V ,6" DEng g-W
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M
HĐ3: LNOP# QR.
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR.
CH
1
: T-# "U( IM )=ng ,:ong "6"
)oạn ,:<"$ )VW
CH
.
: Giải ,$<"$ &- sao ,6" giả
"$Bn "6"$ &iJ, n$* &%yW
$\#: )L#) '/N 1Ž $\#::
1. BL7 QR:
- eU( I &- nV ,ạo /i.n \J, "U(7
- T$ay )wi "6"$ Dibn )ạ,0 ,:,6n$ /up #H $-n$
"U(7
.. G)7 #)M: ( !g\T58)
III. LNOP# QR:
1.BL7 QR: CG' '/N 1Ž $\#:.
eV \$i ( "6" ,$] "3a S(ý) )*+" ,:*ng Iày
,:ong ,3 \<n$0 ,:ong I-n$ p$a /. (x)
- T6" giả ¼ l8y &Gn ,$F½ /i^n )*+" ,Hn /à#
)*Fng ,$;i )A n$8, ,$i s97
 e$Bn "U( IM )=ng n$d# ,:6n$ /up /ại \i'(
"U( )R Dtng ,:*5" )V0 ,ạo /i.n \J, ,4, $Fn giYa
"6" "U( ,:ong )oạn7
&V .Cjr? : C9ng 3: e$(y'n )wi "U( "$3 )=ng ,$àn$ "U( IM )=ng nV "V ,6" DEng g-W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn ,isp Iài e$(y'n )wi "U( "$3
)=ng ,$àn$ "U( IM )Hng™ ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 950 9|: ,IẾT B•I T~P L•M ,fN -€ 5.
Ngày soạn: 17 ~7 2007
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! Hn ,%p &^ "6"$ /à# Iài &_n /%p /(%n "$]ng #in$ )*+" ,4,7
!. K" năng: - T%n DEng \iJn ,$]" )R $B" &ào &iJ, #=, Iài ,%p /à# &_n "$]ng #in$ "E
,$'7
#. Thái $%: ( eV ý ,$]" )6n$ gi6 "$<n$ `6" $Fn ,:-n$ )= /à# &_n "3a Iản ,$Un )' "V
$*5ng p$8n )8(0 p$6, $(y *( )i'#7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 /%p Dàn ý
!. HS: TN &iJ, Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: (1¨)N$d# )6n$ gi6 "6"$ /9n$ $=i \iJn ,$]" &à \q n_ng &%n DEng \iJn
,$]" )R $B" &ào &iJ, #=, Iài &_n $oàn "$•n$7 H# nay0 ,a &ào &iJ, Iài ,%p /à# &_n s45
)' GT )6n$ gi6 n$%n `s, "6"$ ,:-n$ Iày "3a "6" c#7
A. Đ% 1L7: (1¨) C)ˆ#: =7#) '/N J' #:Z …FN:
¼ l=, "Uy /à# "$png n.n non
Xa "Uy "$E# /ại n.n $[n núi "ao½
B. LQR IL# 1L7: (85¨)
S MB: C!$?& Gi5i ,$iA( &8n )^ "Gn "$]ng #in$7
- N.( /ại "U( nVi $ou" &8n )^ #à )^ Iài y.( "G(7
S TB: C j$? - Giải ,$<"$ ¼ l=, "Uy½ \$Hng ,$' /à# n.n non0 n.n núi0 n.n :angx7
- ¼ Xa "Uy½ ,*+ng ,:*ng "$o n$i^( "Uy0 "$o :ang "Uy ,$- "V ,$' ,ạo n.n núi
nonx7
- © ng$9a "3a "U( ,E" ngY: N.( /.n Iài $B" &^ ,-n$ y.( ,$*Fng0 )oàn \J, &à
s]" #ạn$ "3a ,in$ ,$Gn )oàn \J, DUn ,="x
f koàn \J, )' /ao )=ng sản `(8,x( Don "$]ng)
f koàn \J, )' Iảo &A &à p$6, ,:i'nx( Don "$]ng)
f koàn \J, )' "$iJn )8(x7( Don "$]ng)
f koàn \J, )' `Uy Drng )8, n*5" ,:ong ,$;i \‹ )wi #5ix7( Don "$]ng)
SdB: o!$? ( K${ng )Mn$ /ại ý ng$9a Iài $B" &^ )oàn \J, $à# "$]a ,:ong "U( ,E" ngYx
- koàn \J, /à s]" #ạn$7 8# no0 $ạn$ p$ú"x
- eU( ,E" ngY ,$Cp s6ng ni^# ,inx7 ni^# ,r $ào "3a DUn ,="77
SG)7 ')*: TKW#) 1LO …a') …•| KŠ7 ')2O C 1$p
&V .C#r? : C9ng 3: GT ,$( Iài0 n$%n `s, ,iJ, &iJ, Iài n$* ,$J nàoW
: ;<n =>: T^ `c# /ại )^ Iài ,:.n0 soạn )^ &_n "$]ng #in$ ,iJ, sa( &ào /(yAn ,%p
&iJ, )oạn &_n "$]ng #in$7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TUẦN .57 TIẾT 97: © NG§P T‰N ešªNG
Ngày soạn: ~7~7 2007 - oài
T$an$-
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" S(an niA# "3a oài T$an$ &^ ng(mn g4" "4, yJ(0
n$iA# &E0 "Hng "E "3a &_n "$*Fng ,:ong /M"$ sp /oài ng*;i7
!. K" năng: - ! i'( )*+" p$ong "6"$ ng$M /(%n &_n "$*Fng "3a ,6" giả7
3. Thái độ : - eV ý ,$]" n$%n IiJ, ng(mn g4" &à "Hng DEng "3a &_n "$*Fng ,:ong "(="
s4ng7
1. GV: T$a# \$ảo ,6" giả
!. HS: kB" Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry n.( /.n n$Yng Don "$]ng &^ )]" ,<n$ giản DM "3a X6" mW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%:
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: G7M7 )7PN G' :72( G'
R)Y=
G,: G&7 H- $&' ')* )+') S
H- #^N 1 !L7 #c !% TG( TP
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
GT: kB" #=, &ài "U( &à gBi !
)B" p$Gn "[n /ại7
CH
1
: T_n Iản )*+" "$ia ,$àn$
#8y p$GnW Ry `6" )Mn$ &à n.(
n=i D(ng "$<n$ "3a ,ang p$GnW
I. TW= )7XN ')N#::
1. TG' :72 ( G' R)Y=:
( HHL7 )F#) ^# )Q 8L N:NO¯# Đˆ' N:NO^#.
o -GdT54p
.. Đ&'( C)* )+'):
S. Bs 'J' : e$ia 2 p$Gn7
‚ P)]# 1: - Ta )G( )Jn h g+i /[ng &M ,$ah
Ng(mn g4" "4, yJ( "3a &_n "$*Fng7
f P)]# .: - g$Gn "[n /ại7 h "Hng DEng "3a &_n
"$*Fng½
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#.
CH
.
: oài T$an$ )i ,-# ý ng$9a
"3a &_n "$*Fng IC, )G( ,a "U(
"$(yAn ,iJng \$V" "3a n$à ,$i s9
$oà n$Mp &5i sr :(n :Ly "3a "on
"$i# sCp "$J,7 CHu huy8n n.y
ho thEy tá giN +u3n Tt ngh[,
ngukn g3 9, Dăn hưang như
thế n.oP
CH
3
: Ta "U( "$(yAn )V0 ,6" giả
)i )Jn \J, /(%n: Ngukn g3 3t
yếu 9, Dăn hưang A. A>ng
thưang người D. r%ng r,
thưang N +uôn DJtM +uôn Ao.i.
b+ hi*u Vết AuJn $G như thế
n.oP
CH
4
: k' /à# :Z $Fn ng(mn g4"
"3a &_n "$*Fng0 ,6" giả n.( ,iJp
#=, n$%n )Mn$ &^ &ai ,:[ ,-n$
"ả# ,:ong s6ng ,ạo &_n "$*Fng7
tG A. Aời Dăn n.oP
¬= )7XN #)Q# $Ž#) #LO #);
)h #LH„
CH
5:
oài T$an$ Iàn &^ "Hng
DEng "3a &_n "$*Fng )4i &5i "on
ng*;i Idng n$Yng "U( &_n nàoW
P Trong Hu 1 Ho.i Th,nh
nhEn +Rnh ông =4ng n.o 9,
Dăn hưang P
'Fng +Cng nà/ đAGc n34 83n H
c54 2>
CH5: oài T$an$ Dàn$ n$Yng
"U( &_n nào )' nVi &^ "Hng DEng
`R $=i "3a &_n "$*FngW
CH?: ¸ "U( ¼CG Vg nGiunghf
+1i h,y½,6" giả #(4n ,a ,in &ào
s]" #ạn$ nào "3a &_n "$*FngW
CH@ '54 c4)i cIng c(7 đ/Dn
#ăn m4)n nJi 83n đi%4 gK>
CHv) Qu, s Hu Dăn trBnM Hoi,F
Th,nh $L gi]I t, hi*u thB+ e
ngh[, OHu OT n.o 9, Dăn
II. TW= )7XN !0# 12#:
1: N:N—# :s':
- T_n "$*Fng `(8, $iAn \$i "on ng*;i "V "ả# `ú"
#Rn$ /iA, ,:*5" #=, $iAn ,*+ng );i s4ng7
- Là ni^# `V, ,$*Fng ,:*5" n$Yng )i^( )6ng
,$*Fng7
- iú" "ả# y.( ,$*Fng #Rn$ /iA, ,:*5" "6i )1p7
-T$co oài T$an$ N)/# G7 8L #:N—# :s' ')+#).
: Văn hưang Ow A. uuOáng tRo r, OU O3ng.
: VJy thFM ho< hFnh =ungu.A. A>ng D( th,.
( ,0# ');i#: R)2# G#) $<7 …s#:| …G#: aH KF
$<7 …s#:| 8L= ')H $<7 …s#: K‡ #^# s $>R )i#.
( -† …G#: aH "O 1[ #:N—# b '2= ‹*' O^N
);i#: 'EF #)L !0#
.:CŠ#: IJ#::
HF7 '/N: ( M\ #:;<7 )L#: #:LOž'EF !0#
');i#: )FO …FH„
( ,0# ');i#: :/O ')H Fž..$h# K0= #:)W# 8]#
: Khai =Jy những trRng thái K] N+ ,o
thưSng 9, on người.
& LMn 84@NnO mH :ộng thế giới tKnh c.m c(7 c/n
ngA;i
- T_n "$*Fng /à# )1p &à $ay n$Yng ,$] I-n$
,$*;ng7
- e6" ,$i n$Un0&_n n$Un /à# già( sang "$o /M"$ sp
n$Un /oại7
: Văn hưang A.+ gi.u tFnh N+ u% O3ng on
người.
S N:)P )NQ:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
hưangP
G,: N^N '/N )ƒ7 4 -:T $X H-
K2 8<7
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ4: LNOP# QR.
HĐ5: Đ&' )^=.
- Ng$M /(%n &_n "$*Fng7
- Taa "V /ý /2 &aa "V "ả# `ú"0 $-n$ ản$7
S G)7 #)M: ( !GKT|~)
III. LNOP# QR:
I,.Đ&' )^=:
&V . : C9ng 3: T_n "$*Fng "V ng(mn g4" ,a )U(W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 `c# $B" Iài /ại ,iJ, sa( \i'# ,:a 1 ,iJ,7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 98: KI¢l T?P T‰N
Ngày soạn: ~7 ~ 720077
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! &%n DEng \iJn ,$]" )R $B" &ào /à# Iài \i'# ,:a T_n )*+" ,4,77
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
!. K" năng: -?@n /(yAn \q n_ng ,wng $+p $o6 \iJn ,$]" \$i /à# Iài7
#. Thái $%: - eV ý ,$]" /à# Iài \i'# ,:a )=" /%p0 ,:(ng ,$r"0 s6ng ,ao0 \$6"$ S(an77
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 )6p 6n7
!. HS: Hn Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: (1¨) N$d# "3ng "40 \$C" sU( \iJn ,$]" ,wng $+p "3a n$Yng Iài )R $B"7
H# nay0 ,a &ào \i'# ,:a 1 ,iJ, )' GT )6n$ gi6 \J, S(ả /9n$ $=i \iJn ,$]" "3a "6" c#7
I. Đ% 1L7: o "V \@# ,$co)
II. ĐGR G#: (€0¨)
A. P)]# K[' #:)7P=: ( #>i "U( )úng iMj$M )
eU(1: A… eU(2: B… eU(~:B… eU( €: C…
eU(5:X … eU( |: t… eU( 7: B… eU(8:B… eU(9: A
eU(10: t•
B. P)]# † 8NQ#:
- C/N1: C !$?.
C/N.: C !$?
III.o.±p( CE#: 's: GT ,$( Iài0 n$%n `s, ,iJ, \i'# ,:a n$* ,$J nàoW
( tặ# I9 : T^ `c# /ại Iài /à# ,iJ, sa( ,:ả Iài7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 99: e‘y¢N kÀI e•‘ e· k¯NG T¡N e•‘ Xž
k¯NG
Ngày soạn: ~7 ~720077
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" "6"$ "$(y'n )wi "U( "$3 )=ng ,$àn$ "U( IM )=ng7
!. K" năng) ! ,$r" $àn$ )*+" ,$ao ,6" "$(y'n )wi "U( "$3 )=ng ,$àn$ "U( IM )=ng7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )úng \i'( "U( ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: l=, s4 \i'( "U( "$3 )=ng0 IM )=ng7
!. HS) e$(y'n )wi "6" \i'( "U( ,:.n7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (€¨) T$J nào /à "U( "$3 )=ng &à "U( IM )=ngW
&&&. 0.i +1i)
SĐặ !"# $%: (1¨)eU( eU( "$3 )=ng /ag "U( "$3 ngY "$• "$3 ,$' "3a $oạ, )=ng7
eU( IM )=ng /à "U( "V "$3 ngY "$• ng*;i0 &%, )*+" $oạ, )=ng "3a ng*;i \$6"
$*5ng &ào7 T%y "6"$ "$(y'n )wi "U( "$3 )=ng ,$àn$ "U( IM )Bng nV "V ,6" DEng
g-W H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
20¨
15¨
HĐ1: TW= )7XN 'G') ')NOX#
$r7 '/N ')E $\#: )L#) '/N 1Ž
$\#:„
CH
1
: HF7 '/N K^# 'u #c :W
:7s#: #)FN„
CH
.
: T^ $-n$ ,$]" $ai "U( "V g-
\$6" n$a(W
CH
3
: eU( sa( "V "tng n=i D(ng
#i.( ,ả &5i "U( a0I \$HngW
Ng*;i ,a )R $ạx77 ¼ $o6 &àng½
CH
4
: eU( này /à "U( "$3 )=ng
$ay IM )=ngW
CH
5
: Ry n.( S(y ,_" "$(y'n
)wi "U( "$3 )=ng ,$àn$ "U( IM
)=ngW
CH
?
: N$Yng "U( )V "V p$ải /à
"U( IM )=ng \$HngW T- saoW
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ.: LNOP# QR:
BT1: GT "$ia ! ,$co n$V#
,$ảo /(%n0 ,:-n$ Iày7
GT: N$%n `s,7
BT.: GT gBi ! /à# Iài ,%p
này7
CH
@
: Ry "$o IiJ, sC" ,$6i ng$9a
"3a "U( Dtng ,a )*+" &5i "U(
Dtng ,a IMW
I. CG') ')NOX# $r7 '/N ')E $\#: )L#) '/N
1Ž $\#::
1. BL7 QR:
‚ G7s#:: - e$3 )^7 e6n$ #àn )i^(7
- N=i DEng #i.( ,ả7
- k^( /à "U( IM )=ng7
‚ d)G': - eU( a "V Dtng ,a )*+"
- eU( I \$Hng Dtng7
- eV "tng n=i D(ng #i.( ,ả &5i "U( a0I7
-
Là "U( "$3 )=ng ,*Fng ]ng &5i "U( IM )=ng a0
I7
- e$(y'n ,a ( "E# ,a) "$• )4i ,*+ng "3a $oạ,
)=ng /.n )G( "U(
- T$.# $ou" \$Hng ,$.# "6" ,a IM0 )*+" &ào
sa( "$3 )^ "3a "U(7
- K$Hng p$ải "U( IM )=ng &- nV \$Hng "V
n$Yng "U( "$3 )=ng ,*Fng ]ng7
..G)7 #)M: (!g\T|€)
II. LNOP# QR:
1.BL7 QR:
a7 NgHi "$ta 8y )*+" ( #=, n$à s* &H Dan$)
`Uy ,a ,$J \„ iIII7
I7 T8, "ả "6" "6n$ "pa "$ta )*+" ( ng*;i ,a)
/à# Idng g> /i#7
"7 eon ngra Iạ"$ )*+" ( "$àng \M s9) I(=" I.n
g4" )ào7
D7 l=, /6 "; )ại )*+" ( ng*;i ,a) Drngx
.. BL7 QR.:
a7 n# IM ,$Gy gi6o p$. I-n$7
"7 !r \$6" IiA, giYa ,$àn$ ,$M &à nHng ,$Hn )R
IM ,:ào /*( )H ,$M $o6 ,$( $1p7
- eU( IM )=ng Dtng )*+" "V $à# ý )6n$ gi6
,<"$ "r" sr &iA" nVi ,:ong "U(7
- eU( IM )=ng Dtng IM "V $à# ý )6n$ gi6 ,i.(
"r" sr &iA" nVi ,:ong "U(7
&V . Csr? : C9ng 3: Ry n.( "6"$ "$(y'n )wi "U( "$3 )=ng ,$àn$ "U( IM )=ngW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 /à# Iài ,%p "[n /ại7 !oạn Iài vtng "E# e-T )' #N :=ng
"U(7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TIẾT 100: L‘y”N T•g TIẾT kˆŒN T‰N e«NG lIN7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Ngày soạn:~7 ~7 2007
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! "3ng "4 n$Yng $i'( IiJ, &^ "6"$ /à# Iài &_n /%p /(%n "$]ng
#in$7
!. K" năng: - ! &Un DEng n$Yng $i'( IiJ, )V &ào &iJ, #=, )oạn &_n "$]ng #in$ "E
,$'7
#. Thái $%: - ! "V ý ,$]" /(yAn ,%p &iJ, )*+" #=, )oạn &_n "$]ng #in$7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 Dàn Iài77
!. HS: TiJ, 1 )oạn7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) C1r? 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (۬) KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: (1¨)l>i )oạn &_n ng$M /(%n Dibn )ạ, #=, ý "F Iản0 ý này ,$*;ng )*+"
)u, )G( )oạn &_n0 "Qng "V \$i )u, "(4i )oạn &_n7 e6" "U( ,:ong )oạn p$ải $*5ng &ào
ý "F Iản )V7 N$d# :@n /(yAn `Uy Drng #=, )oạn &_n "$ang #in$ )*+" ,4,7 H# nay0
,a &ào /(yAn ,%p7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
10¨

10¨
1~¨
G,: N^N KF O^N ']N !7h =\
$Ha# !0# ')ˆ#: =7#)„
CH
1
: T:ong #=, )oạn &_n
"$]ng #in$ "V ,$' "V Iao n$i.(
Don "$]ngW
CH
.
: y.( "G( "3a Don "$]ng &à
/ý /2 n$* ,$J nàoW
HĐ.: C)NY# 1Ž:
H-: e$(Ln IM &iJ, #=, ,:ong "6"
)^ )R "$o7
HĐ3: T)†' )L#).
H-: TiJ, )oạn &_n
G,: GBi 1 &ài ! )B" )oạn &_n
"3a #-n$ )' "6" Iạn ng$c0 n$%n
`s,0 gVp ý7
G,: N)Q# ‹c| …˜F ')ZF.
- l>i )oạn &_n ng$M /(%n Dibn )ạ, #=, ý "F
Iản7 © này ,$*;ng )u, N )G( )oạn &_n0 "V \$i
)u, N "(4i )oạn7 e6" "U( ,:ong )oạn p$ải
$*5ng &ào ý "F Iản )V7
- T:ong )oạn &_n "$]ng #in$ "V ,$' "V 10 2
$ou" ~ Don "$]ng7
- von "$]ng &à /ý /2 )^( $*5ng &^ #=, ý "F
Iản7
I. C)NY# 1Ž:
1. H‘O !7h $Ha# !0# ')ˆ#: =7#) #:[# )qH
=\ KH#: …s 'G' $% …FN:
( !g\T|50||)
II. T)†' )L#):
&V . Csr? : C9ng 3: Ry n.( y.( "G( "3a &iA" &iJ, )oạn &_n "$]ng #in$W
: ;<n =>: T^ n$à &iJ, )oạn &_n "$]ng #in$ "$o $oàn "$•n$9n$c# /ại "6"$ /à#
Iài T%p /à# &_n ,:*5" ,iJ, sa( ,:ả Iài7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 1C1: VN T~P ,fN NGHỊ LU~N7
Ngày soạn:107 ~7 2008
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! nC# )*+" /(%n )i'# "F Iản &à "6" p$*Fng p$6p /%p /(%n "3a
"6" Iài &_n ng$M /(%n )R $B"7
!. K" năng: - ! "$• :a )*+" n$Yng ns, :i.ng )u" sC" ,:ong ng$A ,$(%, ng$M /(%n "3a
#wi Iài )R $B"7
#. Thái $%: - ! nC# )*+" /(%n )i'# "F Iản "3a "6" Iài &_n ng$M /(%n )R $B"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: L%p Iảng $A ,$4ng
!. HS: B" Iài77
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &N soạn
&&&. 0.i +1i)
SĐặ !"# $%: N$d# "3ng "4 \$C" sU( \iJn ,$]" &^ "6" Iài &_n ng$M /(%n )R $B" 7H#
nay 0,a )i &ào Hn ,%p &_n ng$M /(%n )' nC# :Z n=i D(ng p$*Fng p$6p /%p /(%n "3a, "6"
Iài )R $B" 7
I.N=i D(ng:
1. L%p Iảng ,$4ng \.:
TT
T^# 1L7 TG' :72 P. 8QR 8NQ# LNQ# $% N)Z#: 8NQ# $7X= ')+#)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1 T7#) )]#
O^N #;M'
'EF #)/#
I/# F
m e$<
lin$
e$]ng #in$ Tin$ ,$Gn
y.( n*5"
"3a DUn ,="
TiA, Na#
- vUn ,=" ,a "V #=, /[ng
nmng nàng y.( n*5" 7kV /à
#=, ,:(y^n ,$4ng "3a ,a7
2 -† :7LN $>R
'EF 7h#:
,7P
kung T$ai
lai
e$]ng #in$
\J, $+p giải
,$<"$
!r già( )1p
"(c ,iJng
&iA,
- TiJng &iA, "V n$Yng ns, )u"
sC" "3a #=, ,$] ,iJng
)1p0#=, ,$] ,iJng $ay7
~ Đˆ' +#)
:72# IŽ 'EF
BG' H—
g$ạ# T_n
kmng
e$]ng #in$
\J, $+p giải
,$<"$ &à I-n$
/(%n7
)]" ,<n$
giản DM "3a
m e$<
lin$7
- !r giản DM ,:ong #Bi
p$*Fng DiAn "3a );i s4ng :
XYa _n 0)m Dtng 0"6i n$à 0/4i
s4ng ,:ong S(an $A &5i #Bi
ng*;i0/;i _n ,iJng nVi 0Iài
&iJ,7
€ ¢ #:)DF !0#
');i#:
oài
T$an$
e$]ng #in$
\J, $+pgiải
,$<"$ &à I-n$
/(%n
-Ng(mn g4"
&à ý ng$9a
&_n "$*Fng
)4i &5i "(="
s4ng "3a "on
ng*;i 7
- ,$' $iAn );i s4ng ,in$ ,$Gn
p$ong p$ú "3a X6"7
-Ng(mn g4" "3a &_n "$*Fng
/à N ,-n$ ,$*Fng ng*;i
0,$*Fng #(Hn /oài 0#(Hn &%,7
- T_n "$*Fng $-n$ D(ng :a
s6ng ,ạo :a sr s4ng 7
-T_n "$*Fng :@n /(yAn Imi
D*•ng ,-n$ "ả# "$o ng*;i
)B"7
..N)Z#: $ặ' …[' #:)P )NQ 'EF 4 !0# 12# K^#7
T^# 1L7 Đặ' …[' #:)P )NQ
T7#) )]# O^N #;M'
'EF #)/# I/# F
- X4 "Ea "$u" "$2 0#ạ"$ /ạ"7
- vRn "$]ng ,oàn Di.n0"$Bn /B" 0,i.( Ii'( &à sCp `Jp
,$co ,:-n$ ,r ,$;i gian /M"$ sp \$oa $B" $+p /ý 7
-† :7LN $>R 'EF 7h#:
,7P
- KJ, $+p "$]ng #in$ &5i giải ,$<"$ ngCn gBn7
- /(%n "] &à /(%n "$]ng `6" )6ng ,oàn DiAn p$ong p$ú
"$u" "$2 7
Đˆ' +#) :727 IŽ 'EF
BG' H—
- \J, $+p "$]ng #in$0giải ,$<"$ &à I-n$ /(%n ngCn
gBn7
- von "$]ng "E ,$' ,oàn DiAn )Gy s]" ,$(yJ, p$E" 7
- L;i &_n ,$(yJ, p$E" ,:àn )Gy n$iA, $(yJ, 0"ả# `ú"7
¢ #:)DF !0# ');i#: - KJ, $+p "$]ng #in$0giải ,$<"$ I-n$ /(%n ngCn gBn
- T:-n$ Iày &8n )^ p$]" ,ạp #=, "6"$ D(ng DM 0D'
$i'(7
- L;i &_n già( "ả# `ú" $-n$ ản$ 7
3.
TT T$' /oại yJ( ,4 "$3 yJ( T.n Iài 0&< DE
1 T:(yAn \ý - e4, ,:(yAn
- N$Un &%,
- N$Un &%, \' "$(yAn7
- vJ #@n p$i.( /*( \ý7
- X(wi $B" "(4i "tng 7
- "Uy ,:c TiA, Na#7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
- TU# ,:ạng0"ản `ú"0
2 T:Y ,-n$ - -n$ ản$ 0&Gn DMp n$Un
&%, ,:Y ,-n$ 7
- Na# S(4" !Fn à
0Ng(y.n Ti.( T9n$ Dạ
,] 0#ao 4" &M ,$(p$ong sN
p$ú "a0l*a 7/*+n0)c#
nay X6" \$Hng ng3 : "a
Dao0vUn "a7
~ Ng$M /(%n - L(%n )^ 7
- L(%n )i'# 7
- L(%n "] 7
- L(%n "$]ng 7
- Tin$ ,$Gn y.( n*5" "3a,
n$Un DUn ,a 0sr già( )1p
"3a ,iJng &iA, 0)]" ,<n$
giản DM "3a X6" m 7©
ng$9a &_n "$*Fng 7
• sr \$6" n$a( giYa" &_n ng–$M /(%n &à ,r sr ,:Y ,-n$ 7
• Tr sr : vtng p$*Fng ,$]" #i.( ,ả 0\' n$d# ,6i $iAn sr &%, $iAn ,*+ng0"on
ng*;i 0"U( "$(yAn7
• T:Y ,-n$ : T$F ,:Y ,-n$ 0,(‹ Iú, "$3 yJ( Dtng p$*Fng ,$*" Ii'( "ả# )' Ii'(
$iAn ,-n$ "ả# "ả# `ú" S(a "6" $-n$ ản$ 0n$Mp )iA( &Gn )iA( 7
 Tr sr &à ,:Y ,-n$ ,%p ,:(ng `Uy Drng "6" $-n$ ,*+ng ng$A ,$(%, n$Un &%, $iAn
,*+ng ,$i.n n$i.n )m &%, 7
f Ng$M /(%n: vtng p$*Fng ,$]" /%p /(%n Idng /ý /2 0Don "$]ng )' ,:-n$ Iày ý
\iJn 0,* ,*Nng n$d# ,$(ýc, p$E" ng*;i )B" 0ng$c \^ #u, n$%n ,$]" 7T_n ng$M /(%n
"Qng "V ,-n$ "ả# "ả# `ú" ng*ng ng$M /(%n )i'# 0/(%n "] "$u, "$2 0`6" )6ng 7
GT: N.( "U( $‚i 0! ,:ả /;i 0G& n$%n `s, 7
&V . : C9ng 3: T_n ng$M /(%n &à ,r sr 0,:Y ,-n$ "V )i'# nào \$6" 7
:;<n => : T^ $B" Iài "Q 0`c# /ại Iài \i'# ,:a ,iJ, sa( ,:ả Iài 7
O ?ú, \in$ ng$iA#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx77
TIẾT 1C.: t®NG CỤM CHl (,Ị Đ“ MỞ RjNG CvU7
Ngày soạn: 11-~-08
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! $i'( )*+" ,$J nào /à "(#\ "$3 -&M )' #N :=ng "U(7
!. K" năng: - B" sin$ nC# )*+" "6" ,:*;ng $+p )' #N :=ng "U(7
#. Thái $%: - B" sin$ "V ý ,$]" sp DEng )úng "E# "$3 -&M ,:ong \$i nVi &à &iJ, 77
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: e6" #o( "U(
!. HS: l=, &ài "U( "V "E# "$3 -&M
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry n.( "6"$ "$(y'n )wi "U( "$3 )=ng ,$àn$ "U( IM )=ng W
e$o &< DE 7
&&&. 0.i +1i)
Đặ !"# $%: T:ong \$i nVi $ou" &iJ,0"$úng ,a "V ,$' Dtng n$Yng "E# ,a "V $-n$
,$]" gi4ng "U( )Fn I-n$ ,$*;ng gBi /à "E# "$3 -&M )' #N :=ng "U(7T%y )' IiJ, ,$J
nào /à Dtng "E# e-T )j #N :=ng "U( W "V Iao n$i.( ,:*;ng $+p Dtng "E# e »
T7)' #N :=ng "U( W H# nay ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V 7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: T-# $i'( Dtng "E# e-T )'
#N :=ng "U(7
!: kB" Iài ,%p
CH
1
: T-# "E# Dan$ ,] "V ,:ong
"U(
CH
.
: g$Un ,<"$ "8( ,ạo "3a "E#
Dan$ ,a ,:.n W
HĐ.: TW= )7XN 'G' K;<#: )ŒR
I’#: 'J= C(, $X =‡ K\#: '/N„
G,: GBi ! )B" Iài ,%p7
GT: n.( "U( $‚i )' ! ,:ả /;i N
(!GK,:ang |8)
GT: GBi ! )B" g$i n$5 7
HĐ3: LNOP# QR.
CN: T-# "E# e-T /à# ,$àn$
p$Gn "U( $ou" ,$àn$ p$Gn "E# ,a
,:ong "6" "U( )R "$o 7e$o IiJ,
,:ong "6" "U( "E# ,a e-T /à#
,$àn$ p$Gn g- W
I T)h #LH 8L I’#: 'J= C(,$X =‡ K\#: '/N:
1. BL7 QR :
- N$Yng ,-n$ "ả# ,a \$Hng "V 7
gN vTT ,U# gN sa( "E# e-T
- N$Yng ,-n$ "ả# ,a s{n "V 7
gN vTT ,U# gnsa(0eE# e-T 7
..G)7 #)M : o-Gd ?Ap.
II. 'G' K;<#: )ŒR I’#: 'J= b C(, $X =‡
K\#: '/N:
1. BL7 QR:
a7 e$M Xa )Jn "E# e-T /à# "$3 ngY 7
I7 Tin$ ,$Gn :8, $_ng $6i  /à# &M ngY 7
"7 T:;i sin$ /6 scn )' Iao IB" "4# 0"Qng n$*
,:;i sin$ "4# nd# 3 ,:ong /6 scn7
 eE# e-T/à# p$E ngY ,:ong "E# kT7
D7 "6"$ #ạng ,$6ng T6# ,$àn$ "Hng 7
 eE# e-T /à# p$E ngY ,:ong "E# vT7
.. G)7 #)M : o-Gd ?Bp.
III.LNOP# QR:
a7 e$• :i.ng n$Yng ng*;i "$(y.n #Hn #5i
)Mn$ )*+" o 'J= C(, 8L= PN 'J= tTp
I7K$(Hn #u, )Gy )un o 'J= C(, 8L= ,N)
"7e6" "H g6i &[ng )> g6n$ x7
o CJ= C(, 8L= PN ')H 'J= tTp
77 $iAn :a ,ang /6 "4# 7
o CJ= C(, $2H C(, 8L= PN 'J= ĐTp
D7 x#=, Iàn ,Uy )%p &ào &aix
o CJ= C(, 8L= CNp
$Cn gi%, #-n$
o CJ= C(, 8L= R)J #:Zp
&V . : C9ng 3: T$J nào /à "E# e-T )' #N :=ng "U( W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7/à# Iài ,%p 7!oạn Iài Dtng "E# e-T ,iJp ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 1C3: TRg B•I T~P L•M ,fN - € 5
TRg B•I dI“M TRA TIẾNG ,I•T| TRg B•I dI“M TRA ,fN
N:LO …Ha#: 1?ª3ª.CC@
P7 l‡e TIœ‘:
1. Kiến thức: -Giúp ! n$%n IiJ, n$Yng *( &à n$*+" )i'# ,:ong Iài &iJ, ,%p /à# &_n
này7
- XiJ, /à# )úng y.( "G( "3a Iài \i'# ,:a TiJng TiA,0 \i'# ,:a T_n7
2. Kỹ năng: -?@n /(yAn "6"$ spa "$Ya "6" />i Dtng ,a )u, "U( &à Dibn )ạ, )úng0 ,:Hi
"$ảy &à \q n_ng /à# Iài7
3. Thái độ:- eV ý ,$]" spa "$Ya "6" />i ,:ong \$i /à# Iài )' Iài sa( )*+" $oàn ,$iAn
$Fn7
X7 e‘•N Xž:
1. GV: e$8# Iài0 &ào )i'#7
2. HS: ic# /ại "6"$ /à# 7
e7 TIẾN T?ŸN LœN Lg:
I. ổn định tổ chức: 7P: 7v: 7n:
II. Bài mới
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1!"t #$n đ%: N$d# :@n /(yAn \q n_ng "6"$ &%n DEng n$Yng \iJn ,$]" )R $B" &ào /à#
Iài &_n Ii'( "ả# )*+" ,4,7 H# nay0 ,a &ào ,iJ, ,:ả Iài )' GT n$%n `s,0 )6n$ gi6
n$Yng *( &à n$*+" )i'# ,:ong \$i ,$r" $iAn7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: T:ả Iài T_n $B"
GT: N$%n `s, "$(ng n$Yng *( &à
n$*+" )i'# \$i /à# Iài \i'# ,:a
T_n $B"7
GT "tng ! n.( )6p 6n p$Gn ,:C"
ng$iA#7
GT: N$%n `s, #=, &ài ns, &^ p$Gn
,r /(%n
HĐ.: g$Gn ,iJng TiA,
GT: N$%n `s, "$(ng &^ Iài /à# &à
n.( )6p 6n p$Gn ,:C" ng$iA#7
GT: n$%n `s, #=, &ài ns, &^ p$Gn
,r /(%n7
HĐ3: T:ả Iài T%p /à# &_n
e$Ya "6"$ Dtng ,a
l=, s4 Iạn Dtng ,a "$*a "$<n$
`6" n$*:

e$Ya />i )u, "U(7
GT )*a :a "6" />i &à n.( "6"$
"$Ya7
I. ,0# )&'
S C)ZF …F7:
1. P)]# K[' #:)7P=:
C/N1: C/N.: C/N3: C/N4:
C/N5: C/N?: C/N@: C/NA:
C/NB: C/N1C:
.. P)]# † 8NQ#:
II. T7h#: ,7P:
S C)ZF …F7:
1. P)]# K[' #:)7P=:
C/N1: C/N.: C/N3: C/N4:
C/N5: C/N?: C/N@: C/NA:
C/NB: C/N1C: F: 1. '. I. q. :. ).
.. P)]# † 8NQ#:
III. TQR 8L= !0#:
1. Đ% 1L7:
.. LQR IL# 1L7: Đ‘ 'u ‡ 7h B5|B?
S. C)ZF …F7:
1. C)ZF 867 I’#: b:
O t’#: …F7 S CG') ')ZF
- Dan$ già( - DUn già(
- \$o ,àn - \$o ,àng
- ,$<"$ /A - \$<"$ /A
-`(Hn `j - s(Hn sj
- D-n$ DY - g-n giY
.. C)ZF 867 $ặ '/N:
- +p s]" :i.ng /2 s2 giúp ,a ,$àn$ "Hng
 !p DEng "U( "$*a "$<n$ `6"7
wngi.ng /j Don )Jn yJ( )(4i0 $+p s]" s2 giúp ,a
,$àn$ "Hng7
IV. : C9ng 3 : Ry n.( "6" I*5" /à# #=, Iài &_n ,r srW GT )B" #=, s4 Iài /à# "V
)i'# ,4, )' ! ,$a# \$ảo7
Loại Gi‚i K$6 TX-n$ yJ(
L5p lHn !L — !L — !L — !L —
7P
Ts4:
~8!
,H
T,
TL,
7v
Ts4:
~7!
,H
T,
TL,
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
7n
Ts4:
~~!
,H
T,
TL,
- ;<n =>: T^ `c# /ại Iài0 soạn Iài T-# $i'( "$(ng &^ &_n giải ,$<"$ ,i., sa( $B"7
O ?ú, \in$ ng$iA#:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TIẾT 10€: TÌM HI“U CHUNG ,x PH`P L~P LU~N GIgI TH²CH.
Ngày soạn: 117 ~ 720087
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" #E" )<"$0 ,<n$ "$8, &à "6" yJ( ,4 "3a p$6p /%p /(%n
giải ,$<"$7
!. K" năng: - ! nC# )*+" #E" )<"$0 ,<n$ "$8, &à "6" yJ( ,4 "3a p$6p /%p /(%n giải
,$<"$7
#. Thái $%: eV ý ,$]" ,-# $i'(0 :@n /(yAn &^ p$sp /%p /(%n giải ,$<"$7
B.PHƯzNG PHwP:
- N.( &8n )^
- G+i ,-#
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: 1 s4 ,-n$ $(4ng
!. HS: ,$a# \$ảo&_n /%p /(%n giải ,$<"$7
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&. 'n $(nh t' hứ) 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (KKT)
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%:
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1:G7M7 )7PN ')N#: !%
R);i#: R)GR 8QR 8NQ# :727
)+').
HĐ.: TW= )7XN =J' $+') !L
R);i#: R)GR :727 )+').
G,: N^N '/N )ƒ7 W= )7XN #)N
']N :727 )+')„
G,: G&7 H- $&' 1L7 !0#.
CH
1
:

Xài &_n giải ,$<"$ &8n )^
g-W Tà giải ,$<"$ n$* ,$J nàoW
CH
.
: g$*Fng p$6p giải ,$<"$ "V
p$ải /à )*a :a "6" )Mn$ ng$9a &^
/[ng \$i.# ,4n \$HngW
CH
~
: e6" Ii'( $iAn )4i /%p &5i
\$i.# ,4n "V p$ải /à "6"$ giải
,$<"$ \$HngW T- saoW
CH
4
: TiA" "$• :a "6i /+i "3a
\$i.# ,4n &à "6i $ại "3a \$Hng
\$i.# ,4n "V p$ải /à "6"$ giải
,$<"$ \$HngW T- saoW
G,: G&7 H- $&' :)7 #)M
HĐ3: LNOP# QR7
G,: *5ng Don ! ,$r" $iAn Iài
,%p này7
I G7M7 )7PN ')N#::
- Giải ,$<"$ /à )i sU( &ào &8n )^0 n$Yng p$6p ngHn
sú" ,<"$ )' ,-# $i'(0 /ý giải n=i D(ng ý ng$9a "3a
&8n )^7 g$ải Dtng /< /2 )' giải ,$<"$ \$6i niA#
ng$9a )cn &à ng$9a IVng7
- T_n giải ,$<"$ ,$- Dtng /< /j )' /< giải 0 p$Un ,<"$
/à "$<n$ n$*ng "Qng "Gn sp DEng Don "$]ng )'
"$]ng #in$0 /à# s6ng ,‚ &8n )^7 e(4i "tng :ú, :a
)i^( "Gn &%n DEng \$i )R $i'( )*+" "$Un /<7
II. MJ' $+') !L R);i#: R)GR :727 )+'):
1.MJ' $+'):
a7 T:ong );i s4ng0 \$i "$*a IiJ, n$Yng )i^( ,:ong
#Bi /9n$ &r"7
I7 T:ong &_n ng$M /(%n: i'( )*+" n$Yng ,*
,*Nng0 )ạo /ý7
.. P);i#: R)GR:
- Giải ,$<"$ &^ /[ng \$i.# ,4n7
- !o s6n$ &5i "6" sr &%, $iAn ,*+ng ,:ong );i s4ng
$àng ngày7
- vtng )Mn$ ng$9a )j giải ,$<"$7
- e6" Ii'( $iAn )4i /%p &5i \$i.# ,4n )*+" `c# /à
giải ,$<"$7 T- )V /à ,$3 p$6p )4i /%p7
- TiA" "$• :a "6i /+i "3a \$i.# ,4n &à "6i $ại "3a
\$Hng \$i.# ,4n )*+" `c# /à n=i D(ng giải ,$<"$7
T- nV /à# "$o ng*;i )B" $i'( \$i.# ,4n /à g-7
.. G)7 #)M: o -:TT@1p
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR :
- Giải ,$<"$ &^ /[ng n$Un )ạo7
- N.( )Mn$ ng$9a )4i "$iJ( &5i "6" $iAn ,*+ng
\$6"0 Ii'( $iAn "3a /[ng n$Un )ạo7
- e$• :a #u, /+i &à "6"$ noi ,$co7
&V . : C9ng 3) Ry n.( #E" )<"$ &à p$*Fng p$6p giải ,$<"$ ,:ong &_n ng$M /(%nW
: ;<n =>) T^ $B" Iài "Q0 7 !oạn Iài e6"$ /à# Iài &_n /%p /(%n giải ,$<"$ ,iJ, sa(
$B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
T‘¥N 277 TIẾT 105: !†NG eẾT l¶e XPy
Ngày soạn:1|7~7 2008 - g$ạ# v(y T4n-
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" giả ,:M $iAn ,$r" 0 n$Un )ạo &à n$Yng ,$àn$ "Hng
ng$A ,$(%, "3a ,:(yAn ngCn !4ng "$J, #u" Iay7
!. K" năng: - ! nC# )*+" n=i D(ng p$. p$6n $iAn ,$r" ,8# /[ng n$Un )ạo "3a ,6"
giả &à ng$A ,$(%, ,:ong Iài7
3. Thái độ : - eV ý ,$]" n$%n IiJ, )6n$ gi6 )úng sr &iA"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo ,6" giả
!. HS: kB" Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &N soạn
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T_n Iản !4ng "$J, #u" Iay "3a ,6" giả g$ạ# v(y T4n )*+" `c# /à
IHng $oa )G( ,i.n "3a ,:(yAn ngCn $iAn )ại TiA, Na#7 N=i D(ng Dibn IiJn "3a ,:(yAn
:a saoW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: G7M7 )7PN G' :72( G'
R)Y=
G,: G&7 H- $&' ')* )+') S
H- #^N 1 !L7 #c !% TG( TP
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
GT: kB" #=, &ài "U( &à gBi !
)B" p$Gn "[n /ại7
CH
1
: T_n Iản )*+" "$ia ,$àn$
#8y p$GnW Ry `6" )Mn$ &à n.(
n=i D(ng "$<n$ "3a ,ang p$GnW
CH
.
: TKH#: G' R)Y= ,:Bng ,U#
#i.( ,ả N )oạn nàoW
GT: KJ, /(%n koạn 2
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#
CH
3
: Ng*;i DUn /ao )=ng $= ).
,:ong $oàn "ản$ nàoW
CH
4:
Lú" này \$Hng \$< "ản$
,*+ng $= ). n$* ,$J nàoW
CH
5:
Ng*;i DUn )R I‚ :8, n$i^(
"Hng s]" )' $= ). n$*ng \J, S(ả
:a saoW
I.TW= )7XN ')N#::
1.G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:

o -GdT@Bp
II. Đ&'( C)* )+'):
S. Bs 'J' : e$ia~ p$Gn7
‚ P)]# 1: - Ta )G( )Jn h \$ú" ). này $‚ng
#8,h
Ng(y "F ). &• &à sr "$4ng )• "3a ng*;i DUn7
f P)]# .: - TiJp ,$co )Jn7 h kiJ( #ày½
eản$ S(an p$3 "tng n$a /ại )6n$ ,w ,H# ,:ong
\$i ng*;i DUn ¼)i $= ).½
f g$Gn ~: e[n /ại7 eản$ ). &• n$Un DUn :Fi
&ào ,-n$ "ản$ ,$ả# sG(7
II. TW= )7XN !0# 12#:
1: C2#) #:;<7 I/# )\ $^:
- T$;i gian: GGn #=, gi; ).#7
- eản$ DUn p$( "]( ). :8, ,$. ,$ả#7
- l*a giV ,G# ,R \$Hng D], &à ngày "àng ,o7
- N$4n n$6o0 "_ng ,${ng0 sHi )=ng &à /=n `=n0
s+ $Ri &à I8, /r"7
- !r I8, /r" "3a s]" ng*;i ,:*5" s]" ,:;i7
- !r yJ( \s# "3a ,$J ). ,:*5" ,$J n*5"7
 Ng(y "F ). &•7
&V . : C9ng 3: T_n Iản !4ng "$J, #u" Iay )*+" "$ia /à# #8y p$GnW N=i D(ng "3a
,ang p$Gn n$* ,$J nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 `c# soạn ,iJp p$Gn "[n /ại ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
7

GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 10|: !†NG eẾT l¶e XPy
Ngày soạn:1|7~7 2008 - g$ạ# v(y T4n-
A. MỤC TIÊU: ( 188~- 192€)
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" giả ,:M $iAn ,$r" 0 n$Un )ạo &à n$Yng ,$àn$ "Hng
ng$A ,$(%, "3a ,:(yAn ngCn !4ng "$J, #u" Iay7
!. K" năng: - ! nC# )*+" n=i D(ng p$. p$6n $iAn ,$r" ,8# /[ng n$Un )ạo "3a ,6"
giả &à ng$A ,$(%, ,:ong Iài7
3. Thái độ : - eV ý ,$]" n$%n IiJ, )6n$ gi6 )úng sr &iA"7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo ,6" giả
!. HS: kB" Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &N soạn
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
T)†' )7P# ‡ 7h 1C5
HĐ1:
CH
1
: T$co DZi )oạn &_n \' "$(yAn
,:ong )-n$0 hLy ho -iết những
huy8n gF $,ng KLy r, tRi $HyP
CH
.:
T:ong )oạn &_n \' "$(yAn
S(an p$3 )*+" $G( $ạ0 ,6" giả )R
Dtng n$Yng "$i ,iJ, nào )' \$C" $oạ
$-n$ ản$ n$Un &%,W
CH
3)
Cá hi tiết $G tRo hFnh Nnh
+%t DiBn Xu,n Ih4 +nu như thế
n.oP
CH
4
: -n$ ản$ S(an p$E #o( n$à
n$R $*Nng /ạ" ,:ong )-n$ ,:6i ng*+"
&5i $-n$ ản$ nào ngoài ).W
CH
5
: T:ong ng$A ,$(%,0 )u, $ai "ản$
,:6i ng*+" n$a( n$* ,$J )*+" gBi /à
IiAn p$6p ,*Fng p$ản7 T$co c#0
p$sp ,*Fng p$ản ,:.n "V ,6" DEng
g-W
CH
?
: T$co DZi )oạn &_n \' "$(yAn
S(an p$3 )6n$ ,w ,H# &à "$o IiJ,:
HFnh Nnh tưang IhNn n.o KuEt
hi8n trong $oRn truy8n n.yP
CH
@
: K$i #i.( ,ả &à \' "$(yAn này0
,6" giả )R "V n$Yng /;i I-n$ /(%n &à
Ii'( "ả# nàoW
CH
A
: T6" giả \J, $+p #i.( ,ả0 \'
"$(yAn Idng ,*Fng p$ản &5i n$Yng
/;i I-n$ /(%n Ii'( "ả# )R #ang /ại
$iA( S(ả g- "$o )oạn ,:(yAn nàyW
CH
B
: T:ong )oạn &_n \' "$(yAn
S(an p$3 \$i ng$c ,in ). &•0 ,6" giả
)R sp DEng Iú, p$6p ,*Fng p$ản0 c#
$Ry "$• :a &à n.( ,6" DEng "3a Iú,
p$6p ,*Fng p$ản nàyW
I.TW= )7XN ')N#::
1.G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:
.. Đ&'( C)* )+'):
II. TW= )7XN !0# 12#:
1: C2#) #:;<7 I/# )\ $^:
.. C2#) ›NF# R)E '’#: #)F 8a7 $G#) r Š=
KH#: T)7 #:;<7 I/# ³$7 )\ $^´:
- ChuyBn Xu,n Ih9 $ưS h`u hR.
: Chuy8n Xu,n Ih9 hai t' tô+.
: Chuy8n Xu,n Ih9 nghf tin $B Dx.
- e$i ,iJ, "$Un D(ng7 P 4@ nghi chQm chNn ngRiS-
- e$i ,iJ, )m &%,7 P Bát @ến h$T đA;ng ThMnS.-
y 0do t3tM nh.n nhLM thYh hư_ng ARM háh
=(h.
- -n$ ản$ DUn p$( &8, &ả /8# /6p0 g=i giV ,C#
#*a7
- Là# nwi :Z ,<"$ "6"$ $*Nng /ạ" "3a S(an p$3 &à
,$ả# "ả"$ "3a ng*;i DUn7
( T;i#: R)2#: f giYa ,iJng \.( &ang ,:;i D%y )8,
ngoài ). &5i ,$6i )= )i^# n$i.n $*Nng /ạ" _n "$Fi
"3a S(an7
f GiYa /;i nVi \$2 "3a ng*;i $G(: 0z+M G Vhi
$B Dx &5i /;i gC, "3a S(an "tng "6i "6( #u,: 6<
V8.
- 2à@ nà@ đ3 #U m"c 7iSnhi%4 đA;ng thV #ị.
- Th7n FiW cứ nhASđRng =à/ h4@ết mDch.
- Là# nwi :Z ,<n$ "6"$ I8, n$Un "3a S(an p$37
- Gi6n ,iJp p$ản 6n$ ,-n$ "ản$ ,$. ,$ả# "3a DUn7
- X=" /= ,$6i )= #•a #ai0 p$. p$6n "3a ,6" giả7
P TAXng Th.n giY7 ngA;i nhà Z43O mKnh m[@ 8$m
8áTS.B[mS-\47n 8ớn đ6 m"t tB7 t7i Z47@ :7
Z4át :]ng ^!3 #U :RiSth;i Fng cáh cổ chVng
mà@_
- K$C" $oạ ,.n S(an p$E #o( &H /*Fng ,U#0 ,àn
n$on7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
1C
: T:ong )oạn "(4i &_n Iản0 ,6"
giả \J, $+p ngHn ngY #i.( ,ả &à
Ii'( "ả#0 Ry n.( ,6" DEng "3a
"6"$ Dtng ngHn ngY nàyW
- T4 "6o IBn S(an /ại "V S(y^n /r" ,$; F &H ,:6"$
n$iA# &5i ,<n$ #ạng "3a ng*;i DUn7
3. C2#) $^ !µ:
- G+i ,ả "ản$ ,*+ng ). &• &à ,‚ /[ng ai o6n "ả#
,$*Fng "3a ,6" giả )4i &5i DUn p$(7
&V . : C9ng 3: eả# n$%n "3a c# &^ gi6 ,:M ,:(yAn sHng "$J, #u" Iay ,:.n n$Yng
p$*Fng DiAn nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài N$Yng ,:[ /4 $ay /à Ta-:cn &à g$an X=i e$U(
,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 107: e’e L¡l X¡I T‰N L•g L‘•N GIŠI T¾e7
Ngày soạn: 1|7 ~ 720087
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" #E" )<"$0 ,<n$ "$8, &à "6" yJ( ,4 "3a p$6p /%p /(%n
giải ,$<"$7
!. K" năng: - ! nC# )*+" #E" )<"$0 ,<n$ "$8, &à "6" yJ( ,4 "3a p$6p /%p /(%n giải
,$<"$7
#. Thái $%: eV ý ,$]" ,-# $i'(0 :@n /(yAn &^ p$sp /%p /(%n giải ,$<"$7
B.PHƯzNG PHwP:
- N.( &8n )^
- G+i ,-#
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: 1 s4 ,-n$ $(4ng
!. HS: ,$a# \$ảo&_n /%p /(%n giải ,$<"$7
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: (KKT)
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: 7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ1: TW= )7XN 'G' 1;M' 8L=
=\ 1L7 !0# 8QR 8NQ# :727
)+')„
CH
1
: k^ Iài )u, :a y.( "G( g-W
CH
.
: Xài &_n giải ,$<"$ gm# Iao
n$i.( p$GnW y.( "G( "3a #>i
p$Gn /à g-W
CH
3
: g$Gn ,$Un Iài "Gn /à# :Z
n$iA# &E g-W
CH
4
: Ry n.( y.( "G( "3a p$Gn
\J, IàiW
I. CG' 1;M' 8L= =\ 1L7 !0# 8QR 8NQ# :727
)+'):
Đ% 1L7: N$Un DUn ,a "V "U( ,E" ngY: ¼ ki #=,
ngày )àng0 $B" #=, sàng \$Hn½7 Ry giải
,$<"$ n=i D(ng "U( ,E" ngY )V7
1. TW= )7XN $% !L W= – :
- eGn giải ,$<"$ ng$9a )cn &à ng$9a IVng
"3a "U( ,E" ngY )V7
- eGn /à# s6ng ,‚ &8n )^ &à ý ng$9a "3a
nV7
.. LQR IL# 1L7:
‚MB k^ "ao sr "Gn ,$iJ, &à &ai ,:[ ,o /5n "3a
&iA" )i &ào "(=" s4ng )' #N #ang $i'( IiJ,
)4i &5i "on ng*;i7(von +`t #$n đ%O cJ th0 n34
mCc đBchO n34 a4$t aứ c(7 #$n đ% c?n gi.i
thBch-.
- Gi5i ,$iA( "U( ,E" ngY7
‚ TB: Gi5i ,$iA( Idng "6"$ )*a :a "U( $‚i &à
,:ả /;i "6" n$%n )Mn$:
- ki #=, ngày )àng /à )i )U(W
- l=, sàng \$Hn /à g-W
- T- sao /ại )i #=, ngày )àng $B" #=,
sàng \$HnW
- ki n$* ,$J nàoW
- B" n$* ,$J nàoW
CH
5
: K$i /%p Dàn Iài `ong0 I*5" ,iJp
,$co ,a p$ải /à# g-W
CH
?
: K$i &iJ, Iài `ong )R $oàn ,$àn$
"$*aW
G,: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ.: LNOP# QR:
‚ dB: - K${ng )Mn$ ý ng$9a0 ,G# S(an
,:Bng ,6" DEng "3a &8n )^ )V7
- N.( s(y ng$90 /i.n $A ,$r" ,J0 :ú, :a
Iài $B"7
3. ,7h 1L7:
4. Đ&' 8a7 !L …˜F ')ZF:
S G)7 #)M: (!g\T8|)
II. LNOP# QR
&V . : C9ng 3) Ry n.( "6" I*5" /à# #=, Iài &_n /%p /(%n giải ,$<"$W
: ;<n =>) T^ $B" Iài "Q0 /à# ,iJp p$Gn /(yAn ,%p "$(Ln IM ,iJ, sa( L(yAn ,%p7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 108: L‘y”N T•g L•g L‘•N GIŠI T¾e7
Ngày soạn: 187 ~ 720087
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! "3ng "4 n$Yng $i'( IiJ, &^ "6"$ /à# Iài &_n /%p /(%n giải
,$<"$7
!. K" năng: - ! &%n DEng n$Yng $i'( IiJ, )V )' &ào /à# Iài &_n /%p /(%n giải ,$<"$7
#. Thái $%: eV ý ,$]" /à# #=, Iài &_n ,$co I4 "E" $oàn "$•n$77
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: k^0 Dàn Iài7
!. HS: TN0 &iJ, Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: N$d# :@n /(yAn \q n_ng /à# #=, Iài &_n /%p /(%n giải ,$<"$ )*+" ,4,7
H# nay0 /5p )i &ào ,iJ, L(yAn ,%p )' GT n$%n `s, )6n$ gi6 "6"$ /9n$ $=i \iJn ,$]"
"3a "6" c#7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
G,: G$i )^ Iài /.n Iảng7
CH
1
: k^ Iài y.( "G( giải ,$<"$ &8n
)^ g-W
CH
.
: k' )ạ, )*+" y.( "G( giải
,$<"$ )R n.(0 )^ "[n "V $*5ng ,-#
ý nào \$6" nYa \$HngW
CH
3
: Ry n.( /.n "6" ý "3a p$Gn
,$Un Iài "$o )^ Iài ,:.nW Tà giải
,$<"$ ý ng$9a "3a "U( nViW
CH
4
: Ry giải ,$<"$ "F sN "$Un /ý
"3a "U( nVi ,:.nW
CH
5
: Ry giải ,$<"$ sr &%n DEng
"$Un /ý )*+" n.( ,:ong "U( nViW
e
|
: e_n "] &ào )V0 $Ry &iJ, ,$àn$
"6" )oạn &_n W
Đ% 1L7: 6%t nh. Dăn G nGi) { Sáh A. ngQn
$cn Oáng -Et =i8t 9, trY tu8 on người| HLy
giNi thYh n%i =ung Hu nGi $G.
1. TW= )7XN $%| W= –:
- T:r" ,iJp giải ,$<"$ #=, "U( nVi0 gi6n ,iJp
giải ,$<"$ &ai ,:[ "3a s6"$ )4i &5i ,:< ,(A "on
ng*;i7
- T- sao ,:< ,(A "on ng*;i \$i )*+" )*a &ào
,:ang s6"$ /ại ,:N ,$àn$ ng(mn 6n$ s6ng \$Hng
Iao gi; ,C,W
.. LQR IL# –:
f Giải ,$<"$ ý ng$9a "U( nVi:
- !6"$ "$]a )rng ,:< ,(A "3a "on ng*;i7
O T:< ,(A: Tin$ ,(ý ,in$ $oa "3a n$Yng $i'(
IiJ,7
- !6"$ /à ngBn )@n s6ng: :Bi "$iJ(0 soi )*;ng
)*a "on ng*;i :a \$‚i "$4n ,4i ,_#7
- !6"$ /à ngBn )@n s6ng I8, DiA,0 ngBn )@n
\$Hng Iao gi; ,C,7
- !6"$ /à ng(mn s6ng )*+" ,$Cp /.n ,a ,:< ,(A
"3a "on ng*;i7
} GiNi thYh a O_ hHn Ae 9, Hu nGi)
- N$Yng "(4n s6"$ "V gi6 ,:M g$i /ại n$Yng
$i'( IiJ, S(ý gi6 n$8, #à "on ng*;i ,$U( ,$6i
,:ong sản `(8,0 "$iJn )8(0 ,:ong "6" #4i S(an
$A `R $=i7
- N$Yng $i'( IiJ, g$i /ại \$Hng "$• "V <"$ "$o
#=, ,$;i #à "[n "V <"$ "$o #Bi ,$;i7
f Giải ,$<"$ sr &%n DEng "$Un /ý )*+" n.(
,:ong "U( nVi:
- eGn p$ải "$_# )B" s6"$ )' $i'( IiJ, n$i^(
$Fn &à s4ng ,4, $Fn7
- eGn "$Bn s6"$ ,4,0 s6"$ $ay )' )B"0 \$Hng
)B" s6"$ DN0 s6"$ "V $ại7
- eGn ,iJp n$%n 6n$ s6ng ,:< ,(A "$]a )+ng
,:ong s6"$7
3. ,7h $Ha# !0#:

,IẾT B•I T~P L•M ,fN -€ ? Ở NH•
!% =ài Hb@ gi.i thBch 8;i +D@ c74 đ5@ c(7 Bác HR EBnh @34:
{ HQ tJI t3tM A,o $%ng t3t|
O L%p Dàn Iài:
f lX: N.( #E" )<"$0 `(8, `] "3a &8n )^0 ,:<"$ Don )i^( ,$] 2 ,:ong n_# )i^( X6" m
Dạy7 1$
f TX: T%y ,$J nào /à $B" ,%p ,4,0 /ao )=ng ,4,W 1$
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
- B" ,%p ,4, /à $B" ,%p "V )=ng "F0 #E" )<"$ )úng )Cn "ao )1p7 1$
- B" ,%p ,4, )*+" ,$' $iAn ,in$ ,$Gn ,$6i )= $B" ,%p7 1$
- B" ,%p ,4, /à $B" "V p$*Fng p$6p0 \$oa $B"0 ,i.n ,iJn7 1$
- Tại sao ,$iJ( ni.n n$i )mng p$ải $B" ,%p ,4,0 /ao )=ng ,4,W 1$
- B" ,%p ,4, &à /ao )=ng ,4, n$* ,$J nàoW 1$
f KX: K${ng )Mn$ ý ng$9a0 ,G# S(an ,:ong "3a &iA" $o"$ ,%p ,4,0 /ao )=ng ,4,7 1$
- Li.n $A ,$r" ,J0 :ú, :a Iài $B" "$o Iản ,$Un7 1$
O G$i "$ú: T:-n$ Iày sạ"$ s20 ,:Hi "$ảy 1$
I,. ( CE#: 's: Ry n.( "6" I*5" /à# #=, Iài &_n giải ,$<"$W
( tặ# I9: T^ $B" Iài "Q0 &iJ, Iài T%p /à# &_n "(4i ,(Gn n=p
S R* T7#) #:)7P=:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx777
.777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777
TUẦN 1A:TIẾT 109:NHmNG TR‰ L€ HAk L• ,A(R¬N ,• PHAN BjI
CHvU
Ngày soạn:2~7~7 2008 - Ng(ybn ’i •(4"-
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" giả ,:M "3a )oạn &_n ,:ong &iA" \$C" $oạ sC" ns, $ai
n$Un &%, Ta-:cn &à g$an X=i e$U( &5i $ai ,<n$ "6"$ )ại DiAn "$o$ai /r" /*+ng
`R $=i "$<n$ ng$9a &à p$i ng$9a ,:.n )8, n*5" ,a ,$;i ,$(=" p$6p7
!. K" năng: - ?@n /(yAn \q n_ng )B"0 "ả# ,$E )*+" ,6" p$L#7
3. Thái độ : - eV ý ,$]" n$-n n$%n0 )6n$ gi6 )úng ,<n$ "6"$ "3a ,ang n$Un &%,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo ,6" giả
!. HS: kB" Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry n.( n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a &_n Iản !4ng "$J, #u" IayW
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%:
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: G7M7 )7PN G' :72( G'
R)Y=
G,: G&7 H- $&' ')* )+') S
H- #^N 1 !L7 #c !% TG( TP
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
GT: kB" #=, &ài "U( &à gBi !
)B" p$Gn "[n /ại7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#.
CH
1
: kUy /à ,6" p$L# g$i "$sp
sr ,$%, $ay ,*Nng ,*+ng $* "8(W
CH
.
: e_n "] &ào )U( )' "$úng ,a
\J, /(%n )i^( )VW
CH
3
: Ta-:cn )R $]a g- &^ &E
g$an X=i e$U(W
CH
4:
T$r" "$8, "3a /;i $]a )V
n$* ,$J nàoW
I. TW= )7XN ')N#::
1.G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:

o -GdTB.p
.. Đ&'( C)* )+'):
II. P)/# +') !0# 12#:
f eU( "$(yAn $* "8(7
- T:(yAn )*+" &iJ, ,:*5" \$i Ta-:cn sang n$%n
"$]" ,oàn S(y^n kHng v*Fng7
- Ta-:cn $]a s2 "$_# sV" g$an X=i e$U( ,:*5"
\$i sang n$%n "$]" ,oàn S(y^n N kHng D*Fng
n$*ng /;i $]a D4i ,:67
- ]a )' &c &(4,0 ,:8n an n$Un DUn TiA, Na#
)ang )8( ,:an$ )[i ,$ả g$an X=i e$U(7
- Ta-:cn /à ,.n )]ng )G( "ai ,:M kHng v*Fng7
- g$an X=i e$U( /à n$à "6"$ #ạng IM "G# ,t7
&V . : C9ng 3: eả# n$%n "3a c# &^ gi6 ,:M ,:(yAn sHng "$J, #u" Iay ,:.n n$Yng
p$*Fng DiAn nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 `c# ,iJp p$Gn "[n /ại ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 110: NHmNG TR‰ L€ HAk L• ,A(R¬N ,• PHAN BjI CHvU
Ngày soạn:2~7~7 2008 - Ng(ybn ’i •(4"-
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: TiJp ,E" giúp ! $i'( )*+" giả ,:M "3a )oạn &_n ,:ong &iA" \$C" $oạ sC"
ns, $ai n$Un &%, Ta-:cn &à g$an X=i e$U( &5i $ai ,<n$ "6"$ )ại DiAn "$o$ai /r" /*+ng
`R $=i "$<n$ ng$9a &à p$i ng$9a ,:.n )8, n*5" ,a ,$;i ,$(=" p$6p7
!. K" năng: - ?@n /(yAn \q n_ng )B"0 "ả# ,$E )*+" ,6" p$L#7
3. Thái độ : - eV ý ,$]" n$-n n$%n0 )6n$ gi6 )úng ,<n$ "6"$ "3a ,ang n$Un &%,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: T$a# \$ảo ,6" giả
!. HS: kB" Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &N soạn7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: T6" giả )R p$Fi Iày ,$r" "$8, /[ng D4i ,:a "3a Ta-:cn n$* ,$J nàoW k4i
/%p &5i Iản "$8, "3a Ta-:cn /à aiWH# nay0 ,a &ào ,-# $i'( p$Gn "[n /ại )' nC# :Z
)i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
CH
1
: T:ong ,:(yAn "V Iao n$i.(
n$Un &%,W T<n$ "6"$ $àn$ )=ng
"3a "6" n$Un &%, n$* ,$J nàoW
CH
.:
L;i /2 "3a Ta-:cn #ang
$-n$ ,$]" ngHn ngY g-W
CH
3
: •(a ngHn ngY gGn n$* )="
,$oại "3a Ta-:cn0 )=ng "F ,<n$
"6"$ Ta-:cn )*+" I=" /= n,nW
CH
4
: L;i I-n$ "3a TG ,:*5" sr
ing /ung "3a gXe "V ý ng$9a g-W
CH
5
: Tá giN =ung -]t IháI
ngh8 thuJt gF $* VhT hoR tYnh
áh 9, h,i nhHn DJtP
G,: von ! ,:ả /;i "U( $‚i €
CH
?
: Gi6 ,:M "3a /;i ,6i Iú, này /à
g-W CG $iều gF th] D( giữ, Aời Vết
D. Ih`n tái -]tP
GT: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ4: LNOP# QR.
HĐ5: Đ&' )^=.
I. G7M7 )7PN G' :72( G' R)Y=:
II. P)/# +') !0# 12#:
1. N)/# !Q ,F(Kq# !L P)F# B\7 C)/N :
- Là #=, &i.n ,oàn S(y^n7
- Kj I8, /*Fng n$*ng ,$4ng
,:M7
- vàn$ 1 s4 /*+ng ,a ngY
/5n0$-n$ ,$]" ngHn ngp,Gn
,$(%, )' \$C" $oạ ,<n$ "6"$
n$Un &%,7
- - k4i ,$oại )Fn p$*Fng
-- T$' $iAn sr &(4, &c0 DE D>
#=, "6"$ ,:Cng ,:+n7
- Là 1 ng*;i N ,t7
- Ng*;i "6"$ #ạng &9 )ại
n$*ng ,$8, Iại0IM )àn 6p7
-vtng $-n$ ,$]" i# /ung0
p$5, /;0 I=" /= ,$6i )= \$in$
I• &à Iản /9n$ \i.n "*;ng
,:*5" \j ,$t7
;ung IhdI $3i AJI trong áh DiếtM D@, tNM D@, gSi $*
+,ng giQng $i8u hG+ h~nhM +~, +,iM gGI Ih`n A.+ r•
thB+ thái $% tYnh áh g,ng thdI 9, qh,n 0%i ChHu.
- T$.# )oạn \J, )' ,iJp ,E" nUng "ao ,$6i )= ,<n$ "6"$ "3a
g$an X=i e$U( ,:*5" \j ,$t7
- g$Gn ,6i Iú, /à #=, $àn$ )=ng "$4ng ,:ả S(yJ, /iA, ¼ n$>
&ào #u, Ta-:cn½
V1i Vg tho IhNi G nhiều áh t€ thái $% Vhá nh,u $*
tăng thB+ e ngh[, DEn $ề.
..G)7 #)M: (!g\T95)
III. LNOP# QR:
I,. Đ&' )^=:
&V . : C9ng 3: T6" giả )R Dtng Iú, p$6p ng$A ,$(%, g- )' `Uy Drng ,<n$ "6"$ "3a $ai
n$Un &%, ,:ong ,:(yAnW Ry n.( ,<n$ "6"$ $àn$ )=ng "3a ,ang n$Un &%,W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài ea J( ,:.n sHng *Fng ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 111: t®NG CỤM CHl (,Ị Đ“ MỞ RjNG CvU7
Ngày soạn: ~0-~-08 LUk•N T~P
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! "3ng "4 \iJn ,$]" &^ &iA" Dtng "E# "$3 -&M )' #N :=ng "U(7
!. K" năng: - B" sin$ nC# )*+" "6" ,:*;ng $+p )' #N :=ng "U(7
#. Thái $%: - B" sin$ "V ý ,$]" sp DEng )úng "E# "$3 -&M ,:ong \$i nVi &à &iJ, 77
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: e6" #o( "U(
!. HS: l=, &ài "U( "V "E# "$3 -&M
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: T$J nào /à Dtng "E# "$3- &M )' #N :=ng "U(W
&&&. 0.i +1i) 2 Đặ !"# $%
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: Xài ,%p1
CH
1
: T-# "E# e-T /à# ,$àn$
p$Gn "U( $ou" ,$àn$ p$Gn "E# ,a
,:ong "6" "U( D*5i )UyW e$o IiJ,
,:ong #>i "U( "E# e-T /à# ,$àn$
p$Gn g-W
BT.: l=, ,:ong n$Yng "up "U(
D*5i )Uy ,:-n$ Iày #=, ý :i.ng7
Ry g=p "6" "U( "tng "up ,$àn$
#=, "U( "V "E# e-T /à# ,$àn$
p$Gn "U( $ou" ,$àn$ p$Gn "E# ,a
#à \$Hng ,$ay )wi ng$9a "$<n$
"3a "$úngW
BT3: G, );M#: I•# H- )†'
)7P# 1L7 QR #LO„
H-: T$r" $iAn &à ,:-n$ Iày \J,
S(ả7
G,: N$%n `s, )6n$ gi6 "6"$ ,:-n$
Iày "3a !7
1. BL7 QR 1:
a7 K$< $%( n*5" ,a 8# 6p7
( eE# e-T /à# "$3 ngY)
Tax ,:mng ,:B,0 ,$( $oạ"$7
( eE# e- T
1
0T
2
/à# Iw ngY)
I7 eV $ai "E# e-T /à# )Mn$ ngY "$o vT K$i &à #=,
"E# e-T /à# p$E ngY "$o kT nVi7
( ,iJng "$i# ,iJng s(4i ng$c #5i $ay)
"7 eV $ai "E# e-T /à# Iw ngY "$o kT ,$8y7
..BL7 QR .:
a7 e$úng c# $B" gi‚i \$iJn "$a #1 &à ,$Gy "H &(i /[ng7
7
I7 N$à &_n oài T$an$ \$png )Mn$ :dng "6i )1p /à "6i
"V <"$7
"7 TiJng TiA, :8, già( ,$an$ )iA( \$iJn "$o /;i nVi "3a
ng*;i TiA, Na# ,a D( D*Fng ,:G# Iwng n$* #=, Iản
n$ạ"7
D7 e6"$ #ạng ,$6ng ,6# ,$àn$ "Hng )R \$iJn "$o ,iJng
TiA, "V #=, I*5" p$6, ,:i'n #5i0 #=, s4 p$%n #5i7 7
3. BL7 QR 3:
a7 Pn$ c# $oà ,$(%n \$iJn $ai ,$Un &(i &Gy7
I7 kUy /à "ản$ #=, :ang ,$Hng #à ngày nay IiJ, Iao
n$i.( ng*;i S(a /ại7
"7 àng /oại &• \M"$ n$*: ¼Tay ng*;i )àn Iའ¼ Gi6"
ng=½ ¼ X.n \ia sHng )(4ng½ x :a );i )R s*Ni 8# "$o
6n$ )@n sUn \$8( N \$Cp #Bi #i^n )8, n*5"7
&V . : C9ng 3: T$J nào /à "E# e-T )' #N :=ng "U( W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7/à# Iài ,%p 7!oạn Iài LiA, \. ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x77
TIẾT 112: LUk•N N¥I: B•I ,fN GIgI TH²CH MjT ,{N Đx.
Ngày soạn: ~07 ~ 720087
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! NC# &Yng $Fn &à &%n DEng ,$àn$ ,$ạo "6" \q n_ng /à# Iài
&_n /%p /(%n giải ,$<"$0 )mng ,$;i "3ng "4 n$Yng \iJn ,$]" "V /i.n S(an )Jn Iài /(yAn
,%p &^ /9n$ &r" `R $=i &à &_n $B"77
!. K" năng: - XiJ, ,:-n$ Iày #iAng &^ #=, &8n )^ `R $=i )' ,$Hng S(a )V ,%p ,:-n$ Iày
#iAng #ạn$ Dạn0 ,r ,in0 ,:Hi "$ảy7
#. Thái $%: eV ý ,$]" ,:-n$ Iày #=, &8n )^ I-n$ ,9n$0 ,r ,in7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Giải ,$<"$ #=, &8n )^7
!. HS: e$(Unc IM #=, Dàn Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: N$d# :@n /(yAn \q n_ng /à# #=, Iài &_n /%p /(%n giải ,$<"$ ,:*5" /5p
,r ,in0 I-n$ ,9n$ 7 H# nay0 ,a )i &ào /(yAn nViIài &_n giải ,$<"$ #=, &8n )^ )' /à#
S(cn &5i "6"$ ,:-n$ Iày ý \iJn ,:*5" ,%p ,$' /5p7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: L%p Dàn Iài "$o #=, )^ )'
"$(Ln IM ,:-n$ Iày #iAng ,:*5" /5p7
H- : T$ảo /(%n /%p Dàn Iài #=,
,:ong "6" )^ N !g\ T987
HĐ.: T)†' )L#):
GT: e$ia ! ,$co n$V# )' ,:-n$
Iày7
!: kai DiAn n$V# )' p$6, Ii'(
,:*5" /5p )^ Iài )R "$(Ln IM7
G,: N$%n `s, )6n$ gi6 "6"$ ,:-n$
Iày7
I. C)NY# 1Ž:
1. L%p Dàn Iài "$o #=, ,:ong "6" )^ &_n sa( &à
"$(Ln IM ,:-n$ Iày #iAng7
II. T)†' )L#):
&V . : C9ng 3: GT n.( /.n n$Yng *( &à n$*+" )i'# ,:ong \$i ,:-n$ Iày7
: ;<n =>: T^ :@n /(yAn "6"$ ,:-n$ Iày #=, &8n )^ Idng #iAng7 !oạn Iài T-# $i'(
"$(ng &^ &_n Iản $àn$ "$<n$ ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TUẦN .B:TIẾT 113: CA HUẾ TRÊN -VNG HƯzNG
Ngày soạn:27€7 2008 - à ’n$ lin$-
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! ,$8y )*+" &j )1p &^ sin$ $oạ, &_n $o6 N "4 )H (J0 #=, &tng
DUn "a &5i n$Yng "on ng*;i :8, )wi ,ài $oa7
!. K" năng: - ! )B" &à nC# )*+" ng(mn g4" 0 )u" )i'# "3a #=, s4 /àn )iA( "a (J7
3. Thái độ : - L(Hn ,:Un ,:Bng0 g-n giY ns, &_n $o6 ,in$ ,$Gn "3a S(. $*Fng #-n$7
B. CHUẨN BỊ:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. GV: Tài /iA( /i.n S(an7
!. HS: kB" Iài7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry n.( n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a &_n Iản N$Yng ,:[ /4 $ay /à
Ta-:cn &à g$an X=i e$U(W
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: ea $(J /à #=, /oại $-n$ &_n $o6 ng$A ,$(%, "3a )8, n*5" ,a7 T%y "a
(J "V ng(mn g4" ,a )U(W NV Iao gm# n$Yng /àn )iA( nàoW H# nay0 ,a )i &ào ,-#
$i'( &_n Iản ea (J ,:.n sHng *Fng )' nC# :Z )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: G7M7 )7PN )X 8Ha7„
G,: G&7 H- $&' ')* )+') S
H- #^N 1 !L7 #c !% )X 8Ha7.
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
GT: kB" #=, &ài "U( &à gBi !
)B" p$Gn "[n /ại7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#.
CH
1
: Ry ,$4ng \. "6" /àn )iA( "a
(J &à "6" n$ạ" "E )*+" n$C"
,:ong IàiW
CH
.
: Ry n.( )u" )i'# n>i I%,
"3a "6" /àn )iA( "a (JW
CH
3
: Ngoài )u" )i'# "6" )iA( $[
,$' $iAn n>i \$6, \$ao n>i $oài
&Bng0 "[n "V )iA( $[ nào nYaW
ku" )i'# "3a )iA( $[ )V :a saoW
CH
4:
ea (J )*+" $-n$ ,$àn$ ,a
)U(W
CH
5
: Tại sao "6" /àn )iA( "a (J
)*+" n$C" )Jn ,:ong Iài &aa sHi
n>i0 ,*Fi &(i0 &aa ,:ang ,:Bng0 (y
ng$iW
I. TW= )7XN ')N#::
1.G7M7 )7PN )X 8Ha7:
o -GdT1C.p
.. Đ&'( C)* )+'):
II. P)/# +') !0# 12#:
1. Đặ' $7X= #r7 1Q 'EF 'G' 8L# $7PN 'F HNh
- e$@o "ạn0 Iài ,$ai0 $[ )*a /in$: I(mn IR7
- [ giR gạo0 :( c#0 giR &Hi0 giR )iAp: n6o n]"0 nmng
$%( ,-n$ ng*;i7
- [ /F0 $[ H0 `ay /úa0 $[ nAn gGn gQi &5i DUn "a
Ng$A -T9n$7
T8, "ả )R ,$' $iAn /[ng \$6, \$ao0 n>i #ong "$;
$oài &Bng ,$a ,$iJ, "3a ,U# $mn (J7
- Na# ai0 na# I-n$0 S(ả p$E0 ,*Fng ,* \$ú"0 $àn$
&Un: I(mn #an #6"0 ,$*Fng "ả# Ii ai0 &8n &*Fng7
- T] )ại "ản$: K$Hng &(i0 \$Hng I(mn7
.. N:N—# :s' 'EF 'F HNh:
- ea (J IC, ng(mn ,a n$ạ" DUn gian &à n$ạ" "(ng
)-n$7
fN$ạ" DUn gian: Là "6" /àn )iA( DUn "a0 n$Yng )iA(
$[ ,$*;ng sHi n>i0 /ạ" S(an0 &(i ,*Fi7
f N$ạ" "(ng )-n$0 n$R nạ$" /à n$ạ" Dtng ,:ong "6"
I(wi /b ,Hn ng$i.# ,:ong "(ng )-n$ "3a &(a "$úa0 nFi
,Hn #iJ( "3a ,:i^( )-n$ p$ong \iJn0 ,$*;ng "V sC"
,$6i ,:ang ,:Bng0 (y ng$i7
CH
?
: Tại sao "V ,$' nVi "a (J
/à #=, ,$] Tao n$RW
GT: GBi ! )B" g$i n$57
HĐ4: LNOP# QR:
- ea (J ,$an$ "ao0 /M"$ sr0 n$R n$un0 sang ,:Bng
&à D(y.n D6ng ,a n=i D(ng )Jn $-n$ ,$]"0 ,a "6"$
Ii'( Dibn )Jn "6"$ ,$*Nng ,$]"0 ,a "a "Hng )Jn
n$ạ" "Hng0 ,:ang )i'# _n #u"7
S G)7 #)M: ( !g\T10€)
I,. LNOP# QR:
&V . : C9ng 3: Ry n.( )u" )i'# n>i I%, "3a "6" /àn )iA( "a (JW
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn Iài •(an •# T$M K<n$ ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 114: LI•T dÊ7
Ngày soạn: €-€-08
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! $i'( ,$J nào /à p$sp /iA, \. &à ,6" DEng "3a nV7
!. K" năng: - B" sin$ p$Un IiA, )*+" "6" \i'( /iA, \.: LiA, \. ,$co ,ang "up0 \$Hng
,$co ,ang "up0 /iA, \. ,_ng ,iJn0 \$Hng ,_ng ,iJn7
#. Thái $%: - B" sin$ &%n DEng p$sp /iA, \. ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: koạn &_n7
!. HS: TiJ, )oạn &_n7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: ! /à# Xài ,%p ~ T
97
77
&&&. 0.i +1i)
Đặ !"# $%: e$úng ,a #(4n sCp `Jp ,a $ou" "E# ,a "tng /oại )' Dibn ,ả #=, sr
&%,0 sr &iA" )Gy )30 :Z :àng ,$‹i ,a p$ải Dtng /iA, \.7 T%y /iA, \. "V ,6" DEng g-W eV
Iao n$i.( \i'( /iA, \.W H# na,0 ,a ,-# $i'( Iài )' nC# :Z )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN R)cR 87P T^„
G,: G&7 H- $&' 1L7 QR.
CH
1
: e8( ,ạo &à ý ng$9a "3a "6"
I= p$%n in )%# "V g- gi4ng
n$a(W
CH
.
: TiA" ,ýa" giả n.( :a $àng
/oại sr &iA" ,*Fng ,r Idng n$Yng
\J, "8( ,*Fng ,r nV "V ,6" DEng
g-W
G, G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: TW= )7XN 'G' T7XN 87P
T^„
GT: GBi ! )B" Iài ,%p7
e
~
: is, &^ "8( ,ạo "6" p$sp /iA,
\. "V g- \$6" n$a(W
e

is, &^ ý ng$9a "6" p$sp /iA,
\. "V g- \$6" n$a(W
G, G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ3: LNOP# QR.
H-: T$r" $iAn XT1
G,: N$%n `s, )6n$ gi6 "6"$
,:-n$ Iày "3a !7
I. T)h #LH 8L R)cR 87P T^„
1. BL7 QR:
: Về Eu tRo: eV #H $-n$ "ú p$6p ,*Fng ,r n$a(7
: Về e ngh[,) etng #i.( ,ả n$Yng sr &%, `a `•0 )C,
,i^n7
: Tá =4ng) Tả )' n$8n #ạn$ ,$Vi $*Nng /ạ"0 <"$
\• &à ,$Vi &H ,:6"$ n$iA# "3a ,.n S(an $(yAn7
..G)7 #)M: ( !g\T
105
) 7
II. CG' T7XN 87P T^:
1. BL7 QR:
‚ ,% '"N aH:
a7 LiA, \. ,$co ,:-n$ ,r sr &iA"0 \$Hng ,$co ,ang
"up7
I7 LiA, \. ,$co ,ang "up ,$*;ng "V S(an $A ,a )i
)Hi ,:ong n$%n ,$]"(S$A ,a &à)
‚ ,% – #:)DF: eU( a: eV ,$' ,$ay )wi ,$] ,r "6"
I= p$%n /iA, \.7
eU( I: K$Hng ,$' ,$ay )wi ,$] ,r )*+" &- "6" I=
p$%n /iA, \. "V sr ,_ng ,iJn &^ ý ng$9a7
.. G)7 #)M: ( !g\T
105
)
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR 1:
- ~ /Gn Dtng p$sp /iA, \. )' Dibn ,ả )Gy )30 sU( sC":
f !]" #an$ "3a ,in$ ,$Gn y.( n*5"7
L[ng ,r $ào &^ n$Yng ,:ang sp &j &ang S(a ,8#
g*Fng n$Yng &M an$ $tng DUn ,="7
XT2: T-# "6" p$sp /iA, \. ,:ong
)oạn ,:<"$ N !g\7
( !r )mng ,U# n$8, ,:< "3a #Bi ,Gng /5p n$Un DUn
TiA, Na# )]ng /.n )6n$ g$6p7
.. BL7 QR.:
a7 v*5i /[ng )*Fng0 ,:.n &•a $@0 ,:.n "pa ,iA#0
n$Yng "( /i `c0 n$Yng S(ả D*a $8(0 n$Yng `U( /ạp
`*;ng0 "6i :4n #=, "$ú \$6"$0 #=, &i.n S(an ('
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
oải7
I7 kiAn giU,0 Dti )U#0 Dao "C,0 /pa n(ng
&V . : C9ng 3: LiA, \. /à g-W eV #8y \i'( /iA, \.W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7/à# Iài ,%p 7!oạn Iài v8( "$8# /png D8( "$8# p$Ly
,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx

TIẾT 115 TŸl I¢‘ e‘NG T£ T‰N XŠN ¡N e¾N
Ngày soạn: €Ž€Ž2008
A. MỤC TIÊU :
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. Kiến thứ: Giúp ! "V )*+" n$Yng $i'( IiJ, "$(ng &^ &_n Iản $àn$ "$<n$0 nC#
#E" )<"$0 n=i D(ng0 y.( "G( &à "6" /oại &_n Iản $àn$ "$<n$ ,$*;ng gup ,:ong "(="
s4ng7
!. K" năng: - ?@n /(yAn ! "6"$ nC# n=i D(ng y.( "G( &à "6" /oại &_n Iản $àn$
"$<n$7
#. Thái $%: eV ý ,$]" sp DEng )úng #E" )<"$ "3a "6" /oại &_n Iản $àn$ "$<n$7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: 1 s4 &_n Iản
!. HS: -Ha# 1L7.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%:
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN !% !0# 12# )L#)
')+#).
GT gBi ! )B" Iài ,%p
e
1
: K$i nào ,$- ng*;i ,a &iJ, "6"
&_n Iản k^ ng$M0 I6o "6o0 ,$Hng
I6oW
CH
.
l>i &_n Iản ,:.n n$d# #E"
)<"$ g-W
CH
3
Xa &_n Iản ,:.n "V g- gi4ng &à
\$6" n$a(W
CH
4
-n$ ,$]" ,:-n$ Iày "3a ~ &_n
Iản "V g- \$6" &5i "6" &_n Iản
,:(yAn0 ,$F #à c# )R $B"W
GT gBi ! )B" g$i n$57
HĐ.: LNOP# QR.
GT… *5ng Don ! ,$r" $iAn Iài
,%p này7
I. T)h #LH 8L !0# 12# )L#) ')+#):
1. BL7 QR: ( !g\T
1i7M 1ivM 1i•
)
.. N)Q# ‹c:
- K$i "Gn ,:(y^n )ạ, #=, &8n )^ g- )V S(an ,:Bng
`(4ng "8p ,$8p $Fn $ou" #(4n "$o n$i^( ng*;i
IiJ, ,$- ng*;i ,a Dtng Dăn -Nn thông -áo.
- K$i "Gn )^ )ạ, #=, ng(yAn &Bng "$<n$ )6ng nào
)V "3a "6 n$Un $ay ,%p ,$' )4i &5i "F S(an $ou" "6
n$Un "V ,$L# S(y^n giải S(yJ, ,$- ng*;i ,a Dtng
Dăn -Nn $ề ngh( P Eiến nghị-
- K$i "Gn ,$Hng I6o #=, &8n )^ g- )V /.n "8p "ao
$Fn ,$- ng*;i ,a Dtng &_n Iản -áo áo7
: Thông -áo nhm+ Ih' -iến +%t n%i =ung.
: tề ngh() tề KuEt +%t nguy8n DQng M e Viến
: 0áo áo) T'ng Vết nBu ABn những gF $* EI trBn
$ưS -iết.
} Gi3ng nh,u) -n$ ,$]" ,:-n$ Iày )^( ,$co #=, s4
#E" n$8, )Mn$( ,$co #o()
} Khá nh,u: lE" )<"$ &à n=i D(ng "E ,$'7
- T$F0 &_n: vtng $* "8(0 ,*Nng ,*+ng &iJ,
,$co p$ong "6"$ ngHn ngY ng$A ,$(%,
- Xa &_n Iản ,:.n )^( Dtng ,$co ngHn ng*
$àn$ "$<n$7
- Xi.n Iản0 !F yJ( /< \M"$0 Gi8y \$ai sin$0 gi8y
"$]ng n$%n0 $+p )mng7
O G)7 #)M: ( !g\T
110
)
II. LNOP# QR:
f T 1: vtng TX ,$Hng I6o7
f T 2: vtng TX I6o "6o
f T €: TiJ, )Fn `in ng$• $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
f T 5: vtng TX )^ ng$M7
&V . : C9ng 3: -n$ ,$]" ,:-n$ Iày "3a &_n Iản $àn$ "$<n$ "V g- ,$F0 &_n `(Hi #à
c# )R $B"W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7/à# Iài ,%p 7!oạn T_n Iản )^ ng$M ,iJ, sa( $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 11?: TRg B•I T~P L•M ,fN - € ?
N:LO …Ha#: 4ª4ª .CC@
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: -Giúp ! n$%n IiJ, n$Yng *( &à n$*+" )i'# ,:ong Iài &iJ, ,%p /à# &_n
này7
2. Kỹ năng: -?@n /(yAn "6"$ spa "$Ya "6" />i Dtng ,a )u, "U( &à Dibn )ạ, )úng0 ,:Hi
"$ảy77
3. Thái độ:- eV ý ,$]" spa "$Ya "6" />i ,:ong \$i /à# Iài )' Iài sa( )*+" $oàn ,$iAn
$Fn7
B CHUẨN BỊ:
1. GV: e$8# Iài0 &ào )i'#7
2. HS: ic# /ại "6"$ /à# 7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. ổn định tổ chức: 7P: 7v: 7n:
II. Bài mới
• !"t #$n đ% :
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: GT G$i )^ /.n Iảng7
HĐ.: GT "tng ! L%p Dàn Iài7
GT: N$%n `s, "$(ng n$Yng *( &à
n$*+" )i'# ,:ong \$i /à# Iài7
HĐ3: e$Ya sai
e$Ya "6"$ Dtng ,a
l=, s4 Iạn Dtng ,a "$*a "$<n$
`6" n$*:
e$Ya />i )u, "U(7
GT )*a :a "6" />i &à n.( "6"$
"$Ya7
I. Đ% 1L7:
II. LQR IL# 1L7: Đ‘ 'u ‡ 7h 1CA
III. C)ZF …F7:
1. C)ZF 867 I’#: b:
O t’#: …F7 S CG') ')ZF
- I6" giạy -X6" Dạy
- $oàn$ ,$àn$ - $oàn ,$àn$
- X6" giun - X6" Dun
-gia n$_n - Da n$_n
- –8n )8( - p$8n )8(
.. C)ZF 867 $ặ '/N:
- kV /à #=, "U( ,E" ngY
 !p DEng "U( "$*a "$<n$ `6"7
- kUy /à /;i Dạy ,$] 2 ,:ong n_# )i^( X6" $m Dạy
IV. : C9ng 3 : )B" #=, s4 Iài /à# "V )i'# ,4, )' ! ,$a# \$ảo7
Loại Gi‚i K$6 TX-n$ yJ(
LMR T!4 !L — !L — !L — !L —
@A €0Ž€0
@t

- ;<n =>: T^ `c# /ại Iài0 soạn T_n Iản )^ ng$M ,iJ, sa( $B"7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TUẦN 3C: TIẾT 117: yUAN vM THỊ d²NH
Ngày soạn:|7€7 2008 (k> X-n$ T:M -oàng Y( y.n)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" #=, s4 )u" )i'# "F Iản "3a sUn \$8( "$@o ,:(y^n
,$4ng7
- NC# )*+" n=i D(ng0 ý ng$9a &à #=, s4 )u" Di'# ng$A ,$(%, "3a )oạn ,:<"$7
!. K" năng: - ! ,V# ,C, )*+" &• "$@o •(an •# T$M K<n$ &à n.( n=i D(ng ý ng$9a
"3a nV7
3. Thái độ : - eV ý ,$]" n$-n n$%n0 )6n$ gi6 )úng Iản "$8, "3a ,ang n$Un &%,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Tài /iA( e$@o
!. HS: kB" &• "$@o
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: Ry n.( #=, s4 )u" )i'# n>i I%, "3a ea (J ,:.n sHng *FngW
&&&. 0.i +1i)
O Đặ !"# $%: e$@o /à #=, ,:ong n$Yng /oại $-n$ sUn \$8( DUn gian )*+" p$w IiJn :8,
:=ng :Ri N XC" I=7 e$@o "Qng :8, )*+" n$i^( ng*;i *a ,$<"$0 \' "ả Iạn I@ ,:.n ,$J
gi5i7 T%y e$@o "V )u" )i'# g- n>i I%,W vibn IiJn ,:ong &• "$@o n$* ,$J nàoW
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ1: G7M7 )7PN )X 8Ha7„
G,: G&7 H- $&' ')* )+') S
H- #^N 1 !L7 #c !% )X 8Ha7.

CH: e$@o /à g-W !Un \$8(
"$@o "V n$Yng )u" )i'# n>i
I%, nàoW
HĐ.: Đ&'( C)* )+').
GT: kB" #=, &ài "U( &à gBi
! )B" p$Gn "[n /ại7
CH
1
: Ry n.( &M ,:< "3a )oạn
,:<"$ ,:ong n>i oan $ại "$mng
,:ong &• "$@o •(an •# T$M
K<n$W
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#.
CH
.
: koạn ,:<"$ ,:.n "V Iao
n$i.( n$Un &%,W N$Un &%, nào
/à n$Un &%, "$<n$ ,$' $iAn
`(ng )=, \M"$W
I. TW= )7XN ')N#::
1.G7M7 )7PN )X 8Ha7:
- e$@o /à /oại \M"$ $6, #(a DUn gian \' "$(yAn Dibn
,<"$ Idng $-n$ ,$]" sUn \$8(7 !Un \$Uúi "$@o "V ,<n$
,wng $+p0 )Uy /à \M"$ $6, #úa7
‚ Đặ' $7X= 'EF …/# T)"N ')•H:
- e$@o ,$(=" /oại sUn \$8( \' "$(yAn )' \$(yJn gi6o
)ạo )]"7
- e$@o "V #=, s4 /oại n$Un &%, ,:(y^n ,$4ng &5i
n$Yng )u" ,:*ng0 ,<n$ "6"$ :i.ng
- !Un \$8( "$@o "V ,<n$ *5" /A &à "6"$ )iA( "ao7
- eV sr \J, $+p "$u, "$2 giYa "6i Ii &à "6i $ài7
.. Đ&'( C)* )+'):
3. ,Ž K+ $Ha# K+')
- N>i oan $ại "$mng ,$(=" p$Gn 1 "3a &• "$@o •(an
•# T$M K<n$
II. TW= )7XN !0# 12#:
- 5 n$Un &%,0 ,8, "ả )^( ,$a# gia &ào S(6 ,:-n$ `(ng
)=, \M"$
CH
3
: N$Yng n$Un &%, )V
,$(=" "6" /oại &ai nào ,:ong
"$so &à )ại DiAn "$o aiW

- Cu . #)/# !Q ')+#) 8L:
-’#: 1L !L T)Ž d+#)
- NhHn DJt +4 á M
$Ri =i8n ho t`ng A1I
$(, h9 Ihong Viến
: NhHn DJt nữ hYnh M $Ri
=i8n ho người Ih4 nữ
A,o $%ng.
&V . : C9ng 3: e$@o /à g-W Ry n.( /.n )u" )i'# "3a sUn \$8( "$@oW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 soạn ,iJp p$Gn "[n /ại ,:ong Iài •(an •# T$M K<n$ ,iJ,
sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 118: yUAN vM THỊ d²NH o7hRp
Ngày soạn:|7€7 2008 (k> X-n$ T:M -oàng Y( y.n)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" #=, s4 )u" )i'# "F Iản "3a sUn \$8( "$@o ,:(y^n
,$4ng7
- NC# )*+" n=i D(ng0 ý ng$9a &à #=, s4 )u" Di'# ng$A ,$(%, "3a )oạn ,:<"$7
!. K" năng: - ! ,V# ,C, )*+" &• "$@o •(an •# T$M K<n$ &à n.( n=i D(ng ý ng$9a 7
3. Thái độ : - eV ý ,$]" n$-n n$%n0 )6n$ gi6 )úng Iản "$8, "3a ,ang n$Un &%,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Tài /iA( e$@o
!. HS: kB" &• "$@o
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KTT
&&&. 0.i +1i)
S Đặ !"# $%
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
HĐ3: TW= )7XN !0# 12#.
CH
1
: N>i oan $ại "$mng Dibn :a
,:ong ~ ,$;i )i'#: T:*5" \$i IM oan0
T:ong \$i IM oan &à sa( \$i IM oan7
T*Fng ]ng &5i ~ ,$;i )i'# )V /à "6"
)oạn nàoW
CH
.
: T:*5" \$i #C" oan ,-n$ "ả#
"3a T$M K<n$ &5i T$iAn !9 n$* ,$J
nàoW
CH
3
: e$i ,iJ, nào ,$' $iAn )i^( )VW
CH
4
: •(an s6, sr &iA" "C, :U( "$mng
&à "$o IiJ, &- sao T$M K<n$ /à# &iA"
)VW
CH
5
: ep "$• )V "$o ,$8y T$M K<n$ /à
ng*;i n$* ,$J nàoW
CH
?
: T:*5" \$i #C" oan T$M K<n$ /à
ng*;i p$E nY "V )]" ,<n$ g-W
CH
@
: !r &iA" "C, :U( "$mng "3a T$M
K<n$ IM stng Ià \$sp &ào ,=i g-W
CH
A
: T:ong Iản /(%n ,=i T$M K<n$ 0
!tng Ià I(=" ,=i n$* ,$J nàoW Ry
,-# n$Yng /;i I(=" ,=i "E ,$'W
CH
B
: b+ G nhJn Kdt gF D. áh
AuJn t%i 9, Song -.P
CH
1C
: T8, "ả n$Yng /;i nVi "p "$•
/à# :Z ng*;i Iàn Ià "V ,<n$ "6"$ n$*
,$J nàoW
I.TW= )7XN ')N#::
1. G7M7 )7PN )X 8Ha7:
.. Đ&'( C)* )+'):
II. P)/# +') !0# 12#:
1: TK;M' T)7 =[' HF#:
- T$M K<n$ y.( ,$*Fng0 "$_# sV" "$mng 7
- l(4n /à# )1p "$o "$mng0 "$o #-n$7
- T• #• "$Un ,$%, ,:ong ,-n$ y.(7
- y.( ,$*Fng "$mng ,:ong s6ng0 "$Un ,$%,7
- long #(4n "V $ạn$ p$ú" /]a )Hi ,4, )1p7
.: TKH#: T)7 1Ž HF#:
- T=i giJ, "$mng
- T$M K<n$ /à /oại )àn Ià $* )4n0 ,U# )Ma `8(
`a7
- eon n$à ,$8p $@n7
- g$ải IM )(wi7
: TU ngh[ r, t%i $* gán ho Th( KYnh
- k=" 6"0 ,àn n$on0 I8, n$Un7
7
CH
11
: K$i IM \$sp &ào ,=i giJ, "$mng T$M
K<n$ )R "V n$Yng /;i nVi "p "$• nàoW
CH
1.
: n# "V n$%n `s, g- &^ ,<n$ "$8, $àn$
)=ng &à "p "$• )VW
CH
13
: Những Aời nGi D. W h~ 9, Th(
KYnh $L $ưS nh. hkng $áI ARi như thế
n.oP T5m t:Dng c(7 Thị KBnh 8Vc nà@ nhA
thế nà/>
CH
14
: T$co c#0 `(ng )=, \M"$ ,:ong &_n
Iản ,$' $iAn "ao n$8, N sr &iA" nàoW T-
saoW
CH: !a( \$i IM oan0 T$M K<n$ )R "V "p "$•
( Z47@ #à/ nhà nhKn td cái Ee đến cáchO
thVng Eh54O :Ri c?m 8$@ chiếc á/ đ7ng
Eh54 +HO =JT ch"t t:/ng t7@) "tng /;i nVi
- K.( oan0 \$V" /V"7
- L;i nVi $i^n /àn$
- ep "$• yJ( )(4i n$on n$E"
- Chkng) &+ A<ng
: 6\ hkng) CU tuy8t
- !Xn độcO đ74 Ehổ #à =$t 8fc.
- !tng Ià gBi lRng Hng )Jn ,:ả T$M K<n$7
- T- I=" /= ,<n$ "6"$ I8, n$Un0I8, ng$9a "3a
!tng Ià &à n>i I8, $ạn$ /5n n$8, "3a T$M K<n$
3: -FN T)7 1Ž HF#:
- N>i )a( n(4i ,iJ,0 `V, `a "$o $ạn$ p$ú" /]a
)Hi IM ,an &•7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
( ThAXng FiW =$@ 854Sthế tKnh :4n :(iW-
Những W h~ D. Aời nGi $G IhNn ánh n^i
$,u n.o 9, Th( KYnhP
CH: ¢ $Ž#) T)Š#: !% !M7 ')F| R)27 …s#:
‡ $<7 =M7 =H#: ƒ K¶ #:;<7 $HF# ')+#)|
$‘ ')ˆ#: ƒ )^= $7%N :W ‡ #:;<7 R)J
#Z #LO„
CH: e6"$ giải oan #à T$M K<n$ ng$9 ,5i
/à g-W
CH: eon )*;ng T$M K<n$ "$Bn )' giải
oan "V ý ng$9a g-W
'H Thg/ gmO cJ cách nà/ t)t hXn đ0 gi.i
th/át nhYng ngA;i nhA Thị KBnh Eh6i đ74
thAXng> ( HS thNo AuJn trN Aời)
- Loại I‚ n$Yng \j n$* !tng Iàx7
( d)Š#: $L#) 'F= ')ŽN HF# …F7
( MNs# † =W#) W= 'G') :727 HF#.
( d)Š#: '9# #)N #);Œ' =L $‘ ›NOh 87P
KH#: +#) 'G').
- ki ,( )' "G( p$%, "$]ng #in$ sr ,:ong sạ"$
"3a #-n$7
- g$ản 6n$ s4 p$%n IJ ,C" "3a ng*;i p$E nY
,:ong `R $=i "Q7
- L.n 6n ,$r" ,:ạng &H n$Un )ạo &5i n$Yng
ng*;i /*Fng ,$iAn7
S G)7 #)M: o-:TT
1.1
p
&V . : C9ng 3: Ry ,V# ,C, ngCn gBn )oạn ,:<"$ N>i oan $ại "$mngW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q0 `c# "6" Iài )R $B" N \‹ II ,iJ, sa( ˜n ,%p7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 11B: t{U CH{M L-NG ,• t{U CH{M PHẨk
Ngày soạn: 8-€-08
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! nC# )*+" "Hng DEng "3a D8( "$8# /png &à D8( "$8# p$Ly7
!. K" năng: - B" sin$ IiJ, Dtng )*+" D8( "$8# /png &à D8( "$8# p$Ly ,:ong \$i nVi
&à &iJ,7
#. Thái $%: - B" sin$ "V ý ,$]" Dtng )úng "6" D8( "U( ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
C. CHUẨN BỊ:
1. GV: koạn &_n7
!. HS: TiJ, )oạn &_n7
t. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: LiA, \. /à g-W eV #8y \i'( /iA, \.W
&&&. 0.i +1i)
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
Đặ !"# $%: v8( "$8# /png )*+" Dtng )' /à# g-W T6" DEng "3a D8( "$8# /png &à
D8( "$8# p$Ly ,:ong "U( n$* ,$J nàoW K$i nào ,$- Dtng D8( "$8# /pngW K$i nào
,$- Dtng D8( "$8# p$LyW H# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' IiJ, )*+" )i^( )VW
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 'Š#: IJ#: 'EF
I"N ')"= 8˜#:„
G,: G&7 H- $&' !+ IJ.
CH
1
: T:ong "6" "U( ,:.n D8(
"$8# /png )*+" Dtng )' /à# g-W
G, G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: TW= )7XN 'Š#: IJ#: 'EF
I"N ')"= 8˜#:„
GT: GBi ! )B" &< DE7
CH
.
: T:ong "6" "U( ,:.n D8(
"$8# p$Ly )*+" Dtng )' /à# g-W
CH
3
CG th* th,y nG -mng =Eu
Ihzy $ưS VhôngP VF O,oP
G, G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ3: LNOP# QR.
BT1: T:ong #>i "U( "V Dtng D8(
"$8# /png sa(0 D8( "$8# /png
)*+" Dtng )' /à# g-W
BT.: Ry n.( "Hng DEng "3a D8(
"$8# p$Ly ,:ong "6" "U( )VW
I. t"N ')"= 8˜#::
1. ,+ IJ: (!g\T 121)
..N)Q# ‹c:
a7 v8( "$8# /png ,‚ ý "[n n$i^( &M an$ $tng DUn
,=" nYa "$*a )*+" /iA, \.7
I7 Xi'( ,$M sr ngC, S(ảng ,:ong /;i nVi "3a n$Un
&%, Do S(6 #A, &à $oảng s+7
"7 Là# giả# n$Mp )iA( "U( &_n0 "$(Ln IM "$o sr
`(8, $iAn I8, ng; "3a ,a I*( ,$iJp7
S G)7 #)M: (!g\ T122)
II. t"N ')"= R)YO:
1. ,+ IJ: ( !g\T122)
.. N)Q# ‹c:
a7 vtng )' )6n$ D8( :an$ gi5i giYa $ai &J "3a #=,
"U( g$sp "V "U( ,ạo p$]" ,ạp7
I7 vtng )' ng_n "6"$ "6" I= p$%n ,:ong #=, p$sp
/iA, \. p$]" ,ạp0 n$d# giúp ng*;i )B" $i'( )*+"
"6" I= p$%n "6" ,Gng I%" ý ,:ong \$i /iA, \.7
: Không DF =Eu Ihzy =ong $* ngăn áh á
th.nh Ih`n $kng hứ.
- v8( "$8# p$Ly Dtng )' p$Un gi5i "6" I= p$%n
/iA, \.7
S G)7 #)M: ( !g\T
122
)
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR 1:
a7 Xi'( ,$M /;i nVi IM ngC, S(ảng Do s+ $Ri0 /úng
,úng7
I7 Xi'( ,$M "U( nVi IM I‚ DN
"7 Xi'( ,$M sr /iA, \. "$*a )Gy )37
.. BL7 QR.: v8( "$8# p$Ly Dtng )' ng_n "6"$
"6" &J ,:ong "U( g$sp7
&V . : C9ng 3: Ry n.( "Hng DEng "3a D8( "$8# /png0 D8( "$L# p$LyW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7/à# Iài ,%p "[n /ại 7!oạn Iài v8( ngạ"$ ngang ,iJ,
sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 120 T‰N XŠN k£ NGž
Ngày soạn: 8Ž€Ž20087
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" )u" )i'# "3a &_n Iản )^ ng$M #E" )<"$0 y.( "G(0
n=i D(ng &à "6"$ /à# /oại &_n Iản này7
!. K" năng: - ! IiJ, "6" ,-n$ $(4ng IC, I(=" p$ải &iJ, &_n Iản )^ ng$M0 \$i nào &iJ,
&_n Iản )^ ng$MW TiJ, )' /à# g-W
#. Thái $%: XiJ, "6"$ &iJ, #=, &_n Iản )úng S(y "6"$0 n$%n :a n$Yng sai sV, ,$*;ng
gup \$i &iJ, &_n Iản7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: ,-n$ $(4ng
!. HS: TiJ, &_n Iản
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: T$J nào /à &_n Iản $àn$ "$<n$W7
&&&. 0.i +1i)
SĐặ !"# $%: T:ong "(=" s4ng sin$ $oạ, &à $B" ,%p0 \$i `(8, $iAn #=, n$( "G(0
S(y^n /+i "$<n$ )6ng nào )V "3a "6 n$Un $ay ,%p ,$' ,$- ng*;i ,a &iJ, &_n Iản )^ ng$M7
T%y S(y "6"$ &iJ, &_n Iản )^ ng$M n$*,$J nàoWH# nay0 ,a &ào ,-# $i'( )' IiJ, )*+"
)i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN $ặ' $7X= 'EF !0#
12# $% #:)Ž„
GT gBi ! )B" Iài ,%p!g\7
CH
1
: Viết giEy $ề ngh( nhm+ +4
$Yh gFP
CH
.
Gi8y )^ ng$M "Gn "$ú ý n$Yng
y.( "G( g- &^ n=i D(ng &à $-n$ ,$]"
,:-n$ IàyW
CH
3
T:ong "6" ,-n$ $(4ng )V0 ,-n$
$(4ng nào p$ải &iJ, gi8y )^ ng$MW
HĐ.: TW= )7XN 'G') 8L= !0# 12#
$% #:)Ž„
G,: N^N '/N )ƒ7 H- )2H 8NQ# K2
8<7.
CH
4
e6" #E" ,:ong #=, &_n Iản
)*+" ,:-n$ Iày ,$co #=, ,$] ,r nàoW
CH
5
: ki'# gi4ng &à \$6" "3a $ai
/oại &_n Iản ,:.n /à g-W
CH
?
: N$Yng p$Gn nào /à S(an ,:Bng
,:ong "ả $ai &_n Iản )^ ng$MW
GV gQi HS $Q ghi nh1.
HĐ3: LNOP# QR.
GT… *5ng Don ! ,$r" $iAn Iài
,%p này7
I. Đặ' $7X= 'EF !0# 12# $% #:)Ž:
1. BL7 QR: ( !g\T
12€0 125
)
.. N)Q# ‹c:
- NBu e Viến 9, á nhHn h,y tJI th* $* gWi ABn á
á nhHn ho< t' hứ G thz+ Xuyền giNi Xuyết.
( N\7 IN#:: Pi )^ ng$MW k^ ng$M aiW (nFi nào) k^
ng$M )i^( g-W
( HW#) )ˆ': NgCn gBn0 s6ng spa ,$co #=, s4 #E"
S(y )Mn$ szn7
- T-n$ $(4ng (a0")
II. CG') 8L= !0# 12# $% #:)Ž:
17 TW= )·XN '"') 8L= !0# 12# $% #:)Ž :
- •(4" $iA(0 ,i.( ngY7
- kMa )i'#0 ngày ,$6ng /à# gi8y )^ ng$M7
- T.n &_n Iản7
- Gpi aiW
- Pi gpiW
- N.( sr &iA" /ý Do ý \iJn "Gn )^ ng$M &5i nFi n$%n7
- Ký ,.n7
S G7s#:: e6"$ ,$]" ,:-n$ Iày "6" #E"7
S d)G': N=i D(ng "E ,$'
f e6" #E" S(an ,:Bng ,:ong $ai &_n Iản /à:
Pi )^ ng$MW k^ ng$M aiW k^ ng$M )i^( g-W k^ ng$M )'
/à# g-W
.. G)7 #)M: ( !g\T
12|
0 &à #E" 2)
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR1: G7s#:: eả $ai )^( /à n$Yng n$( "G( &à
ng(yAn &Bng "$<n$ )6ng7
‚ d)G': l=, I.n /à ng(yAn &"Bng "3a "6 n$Un "[n
#=, I.n /à ng(yAn &Bng "3a ,%p ,$'
&V . : C9ng 3: Ry n.( Dàn #E" "3a #=, &_n Iản )^ ng$MW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 77!oạn T_n Iản I6o "6o ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TUẦN31: TIẾT 121: VN T~P ,fN H¸C
Ngày soạn:127€7 2008
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: Giúp ! $i'( )*+" n$an )^ "3a ,6" p$L# ,:ong $A ,$4ng &_n Iản0 n=i
D(ng "F Iản "3a ,ang "E# Iài0 n$Yng gi5i ,$(yJ, &^ &_n "$*Fng0 &^ )u" ,:*ng ,$' /oại
"3a "6" &_n Iản7
2. Kỹ năng: -?@n /(yAn \q n_ng $A ,$4ng $o6 \iJn ,$]" "3a "6" Iài )R $B"7
3. Thái độ: - ! "V ý ,$]" $A ,$4ng &_n Iản0 n=i D(ng "F Iản "3a ,ang "E# Iài7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: L%p Iảng $A ,$4ng
!. HS: B" Iài "Q7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
SĐặ !"# $%: N$d# "3ng "4 nC# "$C" n$an )^ "3a "6" ,6" p$L#0 ,6" giả )R $B" &à
#=, s4 \$6i niA# /ý ,$(yJ, "V /i.n S(an )Jn &iA" $i'( &_n Iản0 nC# n$Yng gi6 ,:M "F
Iản ,:ong ,ang "E# Iài7 H# nay0 ,a &ào Hn ,%p )' nC# :Z )i^( )V7
I. N\7 IN#::
1 . N)F# $% G' R)Y=| G' :72:
CH: Hb@ nhớ #à ghi 8Di các #ăn =.n #à tác gi. đb h<c t:/ng năm h<c Z47>
H-: N$5 &à g$i /ại0 )4i "$iJ( !GK )' n$%n :a n$Yng ,$iJ( sV, "3a #-n$7
.. CG' )X 8Ha7:
TT T)X 8Ha7 ĐŽ#) #:)DF
1 ea Dao- DUn "a
- ea Dao: Là n$Yng s6ng ,6" Idng &_n &Gn "3a S(Gn "$úng
n$Un DUn0 ,$*;ng #i.( ,ả ,U# ,:ạng ,-n$ "ả# "3a "on
ng*;i7
- vUn "a: Là n$Yng "U( $6,0 Iài $6, DUn gian #ang ,<n$ )Ma
p$*Fng0 /à n$Yng s6ng ,6" \J, $+p ,$F &5i n$ạ"7
2 TE" ngY
- Là n$Yng "U( nVi DUn gian ngCn gBn0 wn )Mn$0 "V n$Mp
)iA(0 $-n$ ản$ ,$' $iAn n$Yng \in$ ng$iA# "3a n$Un DUn
&^ #Bi #u, ( ,r n$i.n0 /ao )=ng sản `(8,0 `R $=i) )*+"
ng*;i DUn &%n DEng &ào );i s4ng7
~ T$F ,:Y ,-n$
- Là &_n Iản Ii'( $iAn ,-n$ "ả#0 "ả# `ú" "3a ,6" giả ,:*5"
"(=" s4ng7 T$F /à ,$' /oại &_n $B" p$t $+p )' Ii'( $iAn
,8-n$ "ả#0 "ả# `ú"7
€ T$8, ngHn ,] ,(yA, - X4n "U(0 #>i "U( Iảy "$Y
5 NgQ ngHn ,] ,(yA, - X4n "U(0 #>i "U( n_# "$Y7
| T$8, ngHn0 I6, "ú - T6# "U(0 #>i "U( Iảy "$Y
7 T$F /E" I6, - l=, "U( s6( "$Y &à #=, "U( ,6# "$Y
8 !ong ,$8, /E" I6, - ai "U( Iảy "$Y \@# ,$co $ai "U( s6( ,6#7
9 g$sp ,*Fng p$ản
- Là &iA" ,ạo :a n$Yng $àn$ )=ng0 n$Yng "ản$ ,*+ng0
n$Yng ,<n$ "$8, ,:6i ng*+" n$a( )' S(a )V /à# nwi I%, #=,
ý ,*Nng I= p$%n ,:ong ,6" p$L# $ou" ,* ,*Nng "$<n$ "3a
,6" p$L#7
10 g$sp ,_ng "8p
- LGn /*+, )*a ,$.# "$i ,iJ, &à "$i ,iJ, sa( p$ải "ao $Fn "$i
,iJ, ,:*5"0 S(a )V /à# :Z ,$.# Iản "$8, #=, sr &iA" #=,
$iAn ,*+ng )6ng nVi7
3. TW#) '2= )G7 $\ )X )7P# KH#: 'G' 1L7 'F IFH| I/# 'F:
- N$5 ,$*Fng0 \<n$ y.(0 ,$an ,$Un ,:6"$ p$%n0 I(mn IR0 $4i ,iJ"0 ,r $ào0 IiJ, Fn0 "$U#
IiJ#0 $ài $*5"0 D< D‚#0 )ả \<"$7
HĐ4: GT *5ng Don ! ,$r" $iAn &iA" Hn ,%p "U( $‚i "[n /ại7
GT: •(y )Mn$ ,$;i gian Hn ,%p &à ,$;i )i'# \i'# ,:a \J, S(ả Hn ,%p7
&V . : C9ng 3: Ry n.( n=i D(ng ng$A ,$(%, "3a #=, ,6" p$L# &_n `(Hi #à c# )R
$B" ,:a &_n ng$M /(%n7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7 ˜n ,%p "6" p$Gn ,$%, \q ,iJ, sa( \i'# ,:a \J, S(ả Hn
,%p "3a "6" c#77
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 1..: t{U G}CH NGANG
Ngày soạn: 12-€-08
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! nC# )*+" "Hng DEng "3a D8( gạ"$ ngang7
!. K" năng: - B" sin$ IiJ, Dtng )*+" D8( gạ"$ ngang0 p$Un IiA, )*+" D8( gạ"$
ngang &à D8( gạ"$ n4i7
#. Thái $%: - B" sin$ "V ý ,$]" Dtng )úng D8( gạ"$ ngang ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. GV: koạn &_n7
!. HS: TiJ, )oạn &_n7
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: v8( "$8# /png "V ,6" DEng g-W
&&&. 0.i +1i)
Đặ !"# $%: T:ong \$i nVi0 "$úng ,a Dtng D8( gạ"$ ngang )' /à# g-Wv8( gạ"$
ngang "V ,6" DEng n$* ,$J nàoW v8( gạ"$ ngang &à D8( gạ"$ n4i "V )i'# g- \$6"
n$a(WH# nay0 ,a &ào ,-# $i'( Iài )' IiJ, )*+" )i^( )V7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN 'Š#: IJ#: 'EF
I"N :a') #:F#:„
G,: G&7 H- $&' !+ IJ.
CH
1
: T:ong "6" "U( ,:.n D8(
gạ"$ ngang )*+" Dtng )' /à#
g-W
G, G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ.: P)/# 17P I"N :a')
#:F#: !L I"N :a') #s7„
GT: GBi ! )B" &< DE7
CH
.
: T:ong T< DE D #E" I D8(
gạ"$ n4i giYa "6" ,iJng ,:ong ,a
Ta-:cn )*+" Dtng )' /à# g-W
CH
3
e6"$ &iJ, D8( gạ"$ n4i "V
g- \$6" &5i D8( gạ"$ ngangW
G, G&7 H- $&' :)7 #)M.
HĐ3: LNOP# QR.
BT1: Ry n.( :Z "Hng DEng "3a
D8( gạ"$ ngang ,:ong n$Yng "U(
)R DonW
BT.: Ry n.( "Hng DEng "3a
D8( gạ"$ n4i ,:ong "6" "U( )VW
GT $*5ng Don ! /à# XT này7
I. CŠ#: IJ#: 'EF I"N :a') #:F#::
1. ,+ IJ: (!g\T 1290 1~0)
..N)Q# ‹c:
a7 vtng )' )6n$ D8( I= p$%n giải ,$<"$7
I7 k' )6n$ D8( /;i nVi ,:r" ,iJp "3a n$Un &%,7 "7
L/iA, \. "6" "Hng DEng "3a D8( "$8# /png7
D7 vtng n4i "6" I= p$%n ,:ong /i.n Dan$ "(=" $=i
\iJn Ta-:cn » g$an X=i e$U(7
S G)7 #)M: (!g\ T1~0)
II. P)/# 17P I"N :a') #:F#: !L I"N :a') #s7::
1.,+ IJ: ( !g\T1~0)
..N)Q# ‹c:
- v8( gạ"$ n4i ,:ong ,a Ta-:cn )*+" Dtng )' n4i
"6" ,iJng ,:ong ,.n :i.ng n*5" ngoài7
- v8( gạ"$ n4i )*+" &iJ, ngCn $Fn D8( gạ"$
ngang7
S G)7 #)M: ( !g\T
1~0
)
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR 1:
a7 vtng )' )6n$ D8( I= p$%n "$ú ,$<"$0 giải ,$<"$77
I7 vtng )' )6n$ D8( I= p$%n "$ú ,$<"$0 giải ,$<"$77
"7 k6n$ D8( /;i nVi ,:r" ,iJp "3a n$Un &%, &à I=
p$%n "$ú ,$<"$0 giải ,$<"$7
D7 vtng n4i "6" I= p$%n ,:ong #=, /i.n Dan$7
c7 vtng n4i "6" I= p$%n ,:ong #=, /i.n Dan$
.. BL7 QR.: vtng )' n4i "6" ,iJng ,:ong ,.n :i.ng
n*5" ngoài7
3. BL7 QR3:
&V . : C9ng 3: Ry n.( "Hng DEng "3a D8( gạ"$ ngangW g$Un IiA, D8( gạ"$ ngang
&5i D8( gạ"$ n4iW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7/à# Iài ,%p "[n /ại 7!oạn Iài ˜n ,%p ,iJng TiA, ,iJ,
sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 1.3: ˜NT•g TIẾNG TI”T
Ngày soạn: 1€-€-08
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! $A ,$4ng $o6 \iJn ,$]" &^ "6" "U( )Fn &à D8( "U( )R $B"7
!. K" năng: - ?@n /(yAn \q n_ng$A ,$4ng $o6 \iJn ,$]" "3a "6" \i'( "U( )Fn &à D8(
"U(77
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
#. Thái $%: - B" sin$ "V ý ,$]" Dtng )úng D8( gạ"$ ngang ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: A ,$4ng $o6 \iJn ,$]"7
!. HS: ˜n ,%p
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &N soạnW
&&&. 0.i +1i)
Đặ !"# $%: N$d# )6n$ gi6 "6"$ /9n$ $=i \iJn ,$]" ,wng $+p "3a "6" c#7 H# nay0
/5p &ào ,iJ, Hn ,%p )' "3ng "4 nC# "$C" p$Gn ,iJng TiA, ,a )G( n_# )Jn nay7
I. N\7 IN#::
1. CG' T7XN '/N $i#:
d7XN '/N P)/# 8Ha7 )qH =J' $+') #u7
eU( ,:Gn ,$(%,
- vtng )' n.( #=, n$%n )Mn$ "V ,$' )6n$ gi6 ,$co ,i.( "$(Ln
)úng $ay sai7
eU( ng$i &8n - vtng )' $‚i
eU( "G( \$iJn
- vtng )' )^ ng$M y.( "G(xng*;i ng$c ,$r" $iAn $àn$ )=ng
nVi )Jn ,:ong "U(7
eU( "ả# ,$6n - vtng )' I=" /= "ả# `ú" #=, "6"$ ,:r" ,iJp7
..P)/# 8Ha7 )qH '"N aH:
- eU( I-n$ ,$*;ng: eU( "V "8( ,ạo ,$co #H $-n$ "$p ngY0 TM ngY7
- eU( )u" IiA,: eU( \$Hng "V "8( ,ạo ,$co #H $-n$ "$p ngY0 TM ngY7
3. CG' I"N '/N:
t"N '/N CŠ#: IJ#:.
v8( "$8# - vtng )' )6n$ D8( sr \J, ,$ú" "3a #=, "U(7
v8( p$Ly - vtng )' ng_n "6"$ "6" ,$àn$ p$Gn )mng "$]"7
v8( "$8# p$Ly
- vtng )6n$ D8( :an$ gi5i "6" &J "3a #=, "U( g$sp "V "8( ,ạo
p$]" ,ạp7
- vtng )6n$ D8( :an$ gi5i giYa "6" I= p$%n ,:ong #=, p$sp
/iA, \. p$]" ,ạp7
v8( "$8# /png
- T‚ ý "[n n$i^( sr &%, $iAn ,*+ng "$*a )*+" /iA, \. $J,7
- T$' $iAn "$> /;i nVi I‚ DN $ay ng%p ngang ngC, S(ảng7
- Là# giả# n$Mp )iA( "U( &_n0 "$(Ln IM "$o sr `(8, $iAn
,a ngY "V n=i D(ng I8, ng;0 $ài $*5"7
v8( gạ"$ ngang
- ku, giYa "U( )' )6n$ D8( I= p$%n "$ú ,$<"$0 giải ,$<"$
,:ong "U(7
- ku, N )G( D[ng )' )6n$ D8( /;i nVi ,:r" ,iJp "3a n$Un
&%, $ou" )' /iA, \.7
- N4i "6" ,a nd# ,:ong #=, /i.n Dan$7
• G)7 ')*: CG' R)]# K^# G, #^N KF '/N )ƒ7 H- K2 8<7.
&V . : C9ng 3: Ry n.( "Hng DEng "3a "6" D8( "U( #à "$úng ,a )R $B"W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7/à# Iài ,%p "[n /ại 7!oạn Iài ˜n ,%p ,iJng TiA, ,iJp
,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 1.4 ,fN BgN Bwe Cwe
Ngày soạn: 12Ž€Ž20087
A. MỤC TIÊU :
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. Kiến thứ: Giúp ! nC# )*+" )u" )i'# "3a &_n Iản I6o "6o0 #E" )<"$0 y.( "G(0
n=i D(ng &à "6"$ /à# /oại &_n Iản này7
!. K" năng: - ! IiJ, &iJ, &_n Iản I6o "6o )úng ,$co S(y "6"$7
#. Thái $%: eV ý ,$]" n$%n :a n$Yng sai sV, "3a #-n$ \$i &iJ, &_n Iản I6o "6o7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: ,-n$ $(4ng
!. HS: TiJ, &_n Iản
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: K$i nào ,$- ng*;i ,a &iJ, &_n Iản )^ ng$MW e6"$ &iJ,
&_n Iản )^ ng$M n$* ,$J nàoW7
&&&. 0.i +1i) S Đặ !"# $%:
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN $ặ' $7X= 'EF
!0# 12# 1GH 'GH„
GT gBi ! )B" Iài ,%p!g\7
CH
1
: •(a $ai &_n Iản ,:.n0 $Ry
"$o IiJ, &iJ, I6o "6o )' /à# g-W
CH
.
T_n Iản "Gn "$ú ý y.( "G( g-
&^ n=i D(ng &à $-n$ ,$]"W
CH
3
GT n.( "U( $‚i này ! ,$r"
$iAn7
HĐ.: TW= )7XN 'G') 8L= !0#
12# 1GH 'GH„
CH
4
e6" &_n Iản )*+" ,:-n$ Iày
,$co #=, ,$] ,r nàoW
! )B" $ai &_n Iản &à :ú, :a n$%n
`s, &^ "6"$ ,:-n$ Iày ,$] ,r "3a
"6" #E"W
GT gBi ! )B" g$i n$57
HĐ3: LNOP# QR.
GT… *5ng Don ! ,$r" $iAn Iài
,%p này7
I. Đặ' $7X= 'EF !0# 12# 1GH 'GH:
1. BL7 QR: ( !g\T
1~~0 1~€
)
.. N)Q# ‹c:
- TiJ, I6o "6o )' ,wng $+p ,:-n$ Iày &^ ,-n$ $-n$0
sr &iA"0 \J, S(ả )ạ, )*+" "3a #=, "6 n$Un $ay
,%p ,$' /.n "8p ,:.n7
- N\7 IN#:: X6o "6o "3a aiW X6o "6o &5i aiW X6o
"6o &^ &iA" g-W KJ, S(ả n$* ,$J nàoW
- HW#) )ˆ': eGn ,:-n$ Iày :Z :àng0 s6ng s3a0
,:ang ,:Bng ,$co #=, s4 #E" S(y )Mn$ szn7
- T I: TiJ, I6o "6o7
- T a: TiJ, &_n Iản )^ ng$M
- T": TiJ, )Fn `in n$%p $B"
II. CG') 8L= !0# 12# 1GH 'GH:
1.TW= )·XN '"') 8L= !0# 12# 1GH 'GH:
- •(4" $iA(0 ,i.( ngY7
- kMa )i'#0 ngày ,$6ng /à# I6o "6o7
- T.n &_n Iản7
- NFi n$%n
- Ng*;i ( ,w "$]") I6o "6o7
- N.( /< Do0sr &iA" &à "6" \J, S(ả )R /à# )*+"7
- Ký ,.n7
.. G)7 #)M: ( !g\T
1~501~|
0 &à #E" 20~)
III. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
&V . : C9ng 3: TiJ, &_n Iản I6o "6o )' /à# g-We6"$ /à# #=, &_n Iản I6o "6o n$*
,$J nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 0 ,%p &iJ, &_n Iản I6o "6o ,iJ, sa( Hn ,%p7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TUẦN 3.: TIẾT 125 LUk•N T~P L•M ,fN BgN Đx NGHỊ ,• Bwe Cwe
Ngày soạn: 20Ž€Ž20087
A. MỤC TIÊU :
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. Kiến thứ: Giúp ! ,$Hng S(a ,$r" $àn$ IiJ, ]ng DEng "6" &_n Iản I6o "6o&à )^
ng$M &6o "6" ,-n$ $(4ng "E ,$'7
!. K" năng: - ! nC# )*+" S(y "6"$ /à# )*+" $ai /oại &_n Iản này7
#. Thái $%: eV ý ,$]" spa "$Ya n$Yng sai sV, \$i &iJ, &_n Iản )^ ng$M &à I6o "6o7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: ,-n$ $(4ng
!. HS: TiJ, &_n Iản
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
S Đặ !"# $%: N$d# :@n /(yAn \q n_ng &iJ, &_n Iản )^ ng$M &à I6o "6o )*+" ,4,7
H# nay0 ,a &ào /(yAn ,%p )' :@n /(yAn "6" \q n_ng ,:.n7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN =J' $+') 'EF )F7
8Ha7 !0# 12#„7
CH
1
: lE" )<"$ &iJ, "3a $ai /oại
&_n Iản "V g- \$6" n$a(W
CH
.
N=i D(ng "3a &_n Iản )^ ng$M
&à I6o "6o "V g- \$6" n$a(W
O eGn ,:-n$ Iày )*+"7
CH
3
-n$ ,$]" ,:-n$ Iày "3a &_n
Iản I6o "6o &à )^ ng$M "V g- gi4ng
&à \$6" n$a(W
HĐ.: LNOP# QR.
GT… *5ng Don ! ,$r" $iAn Iài
,%p này7 GT n$%n `s, 0Iw s(ng7
I. N\7 IN#::
1. MJ' $+'):
- TiJ, &_n Iản )^ ng$M n$d# )@ `(8, #=, ý \iJn
$ay ng(yAn &Bng7
- TiJ, &_n Iản I6o "6o n$d# ,wng \J, n.( /.n
n$Yng g- )R/à# )*+" )' "8p ,:.n )*+" IiJ,7
.. N\7 IN#::
Đ% #:)Ž.
- Pi )^ ng$MW k^ ng$M
aiW (NFi nào) k^ ng$M
)i^( g-W
BGH 'GH.
- X6o "6o "3a aiW X6o
"6o &5i aiW X6o "6o
&^ &iA" g-W KJ, S(ả
n$* ,$J nàoW
3. HW#) )ˆ' KW#) 1LO:
‚ G7s#:: k^( ,:-n$ Iày ,$co #=, s4 #E" n$8,
)Mn$( "V szn)
‚ d)G': lE" )<"$ &à n=i D(ng "E ,$' )*+" ,:-n$
Iày ,:ong #>i &_n Iản7
4. N)Z#: =J' ']# ')* –:
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
&V . : C9ng 3: Ry n.( #E" )i"$0 n=i D(ng &à $-n$ ,$]" ,:-n$ Iày "3a "6" &_n Iản
)^ ng$M 0 I6o "6oW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 0 /à# ,iJp p$Gn "[n /ại ,iJ, sa( L(yAn ,%p ,iJp7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TIẾT 12| LUk•N T~P L•M ,fN BgN Đx NGHỊ ,• Bwe Cwe o 7hRp
Ngày soạn: 20Ž€Ž2008
A. MỤC TIÊU :
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
1. Kiến thứ: Giúp ! ,$Hng S(a ,$r" $àn$ IiJ, ]ng DEng "6" &_n Iản I6o "6o&à )^
ng$M &6o "6" ,-n$ $(4ng "E ,$'7
!. K" năng: - ! nC# )*+" S(y "6"$ /à# )*+" $ai /oại &_n Iản này7
#. Thái $%: eV ý ,$]a"$s±a: "$Ya n$Yng sai sV, "3a #-n$ \$i &iJ, &_n Iản )^ ng$M &à
I6o "6o7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: ,-n$ $(4ng
!. HS: TiJ, &_n Iản
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
S Đặ !"# $%: N$d# :@n /(yAn \q n_ng &iJ, &_n Iản )^ ng$M &à I6o "6o )úng &^ $-n$
,$]" /8n n=i D(ng7 H# nay0,a ,iJp ,E" L(yAn ,%p&iJ, &_n Iản )^ ng$M &à I6o "6o )'
:@n /(yAn "6" \q n_ng \$i ,:-n$ IàyW
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
BT.: ! "$(Ln IM N n$à &_n Iản
I6o "6o &à )^ ng$MW
GT GBi ! /.n ,:-n$ Iày7
GT gBi ! n$%n `s, "6"$ ,:-n$ Iày
BT3:GT $*5ng Don ! ,$r" $iAn7
BT4:Ry &iJ, #=, &_n Iản I6o0 )^
ng$M ,$co n=i D(ngW
I. N\7 IN#::
II. LNOP# QR:
1. BL7 QR1:
.. BL7 QR.:
#>i &_n Iản7
3. BL7 QR3:
a7 X6o "6o /à \$Hng p$t $+p7
- p$ải &iJ, gi8y )^ ng$M7
I7 T_n Iản )^ ng$M /à \$Hng )úng7
- g$ải &iJ, I6o "6o7
"7 K$Hng ,$' &iJ, )Fn7
- g$ải &iJ, &_n Iản )^ ng$M Ii'( D*Fng7
4. BL7 QR 4:
&V . : C9ng 3: K$i nào "Gn &iJ, &_n Iản )^ ng$MW K$i nào "Gn &iJ, &_n Iản I6o "6oW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 0 ,%p /à# "6" &_n Iản ,:.n7 ˜n ,%p p$Gn T%p /à# &_n
,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
TIẾT 127 VN T~P T~P L•M ,fN
Ngày soạn: 20Ž€Ž20087
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! Hn /ại &à "3ng "4 "6" \$6i niA# "F Iản &^ &_n Iản Ii'( "ả# &à
&_n Iản ng$M /(%n7
!. K" năng: - ! nC# )*+" "6" \$6i niA# &^ &_n Iản Ii'( "ả# &à &_n ng$M /(%n7
#. Thái $%: eV ý ,$]"n$%n IiJ, &_n Iản Ii'( "ả# &à &_n ng$M /(%n7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: ,-n$ $(4ng
!. HS: TiJ, &_n Iản
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v: 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
SĐặ !"# $%: N$d# "3ng "4 "6" \$6i niA# &^ &_n Iản Ii'( "ả# &à &_n ng$M /(%n7
H# nay0,a &ào Hn /ại "6" /oại &_n Iản ,:.n )' nC# :Z n=i D(ng p$*Fng ,$]" Ii'( )ạ,
"3a nV7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: V# QR !% !0# 17XN '2=.
CH
1
: Ry n.( "6" &_n Iản Ii'(
"ả# )R $B" &à )B" ,$.# W ( "$• "6"
&_n Iản &_n `(Hi)7
CH
.
: T_n Iản Ii*.3 "ả# "V n$Yng
)u" )i'# g-W
CH
3
:yJ( ,4 #i.( ,ả "V &ai ,:[ g-
,:ong &_n Ii'( "ả#W
CH
3
:yJ( ,4 ,r sr "V &ai ,:[ g- ,:ong
&_n Ii'( "ả#W
GT: N.( "U( $‚i | ! ,$r" $iAn
I. ,% !0# 17XN '2=:
1. CG' 8Ha7 !0# 12# 17XN '2= $;Œ' )&' !L
$&' )^=:
- l=, ,$] S(à "3a /úa non: e4#
- !ài G[n ,Hi y.(0 ewng ,:*;ng #N :a0
- lta `(Un "3a ,Hi0 l1 ,Hi0 eUy s8( à N=i7
.. Đặ' $7X= 'EF !0# 12# 17XN '2=:
- l>i Iài &_n Ii'( "ả# ,%p ,:(ng Ii'( )ạ,
#=, ,-n$ "ả# "$3 yJ(7
- Ng*;i &iJ, "V ,$' "$Bn #=, $-n$ ản$ "V ý
ng$9a Ln DE0,*+ng ,:*ng )' gpi gC# ,-n$
"ả#0 ,* ,*Nng $ou" Ii'( )ạ, ,:r" ,iJp n$Yng
n>i ni^# "ả# `ú" ,:ong /[ng7
- X4 "E" gm# ~ p$Gn
- T-n$ "ả# ,:ong Iài p$ải :Z :àng0 ,:ong
s6ng0 "$Un ,$r"7
3. M7^N 2 )' g+i :a )4i ,*+ng Ii'( "ả# &à
gpi gC# "ả# `ú"77
4. T† …† n$d# \$.( g+i "ả# `ú"0 Do "ả#
`ú" "$i p$4i "$] \$Hng p$ải n$d# #E" )<"$
\' "$(yAn7
5. -˜ IJ#: …H …G#)| $7PR #:Z| Y# IJ| #)/#
)HG.
- Xi'( "ả# ,:r" ,iJp ng*;i &iJ, sp DEng ngHi
,$] n$8,7
- T:r" ,iJp I=" /= "ả# `ú" "3a #-n$ /;i
,$an0 /;i n$Cn0/;i $H7
?.d” 12#: !L $7%# !LH 'G' Š Ks#::
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
N=i D(ng &_n Iản Ii'(
"ả#
- N=i D(ng "ả# `ú"0 ,U# ,:ạng0 ,-n$ "ả# &à )6n$ gi6 n$%n
`s, "3a ng*;i &iJ,7
lE" )<"$ Ii'( "ả# - e$o ng*;i )B" ,$8y :Z n=i D(ng Ii'( "ả# &à )6n$ gi6 "3a
ng*;i &iJ,7
g$*Fng ,iAn Ii'( "ả# - eU( "ả#0 so s6n$0 ,*Fng p$ản0 "U( $‚i ,( ,a0 ,:r" ,iJp Ii'(
$iAn "ả# `ú" ,U# ,:ạng7
&V . : C9ng 3: Ry n.( n=i D(ng \$6i S(6, &^ I4 "E" /à# Iài &_n Ii'( "ả#W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7 ˜n ,%p p$Gn T%p /à# &_n ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TIẾT 128 VN T~P T~P L•M ,fN o7hRp
Ngày soạn: 20Ž€Ž20087
A. MỤC TIÊU :
1. Kiến thứ: Giúp ! Hn /ại &à "3ng "4 "6" \$6i niA# "F Iản &^ &_n Iản Ii'( "ả# &à
&_n Iản ng$M /(%n7
!. K" năng: - ! nC# )*+" "6" \$6i niA# &^ &_n Iản Ii'( "ả# &à &_n ng$M /(%n7
#. Thái $%: eV ý ,$]"n$%n IiJ, &_n Iản Ii'( "ả# &à &_n ng$M /(%n7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: ,-n$ $(4ng
!. HS: TiJ, &_n Iản
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P: 7v 7n:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &iA" "$(Ln IM7
&&&. 0.i +1i)
SĐặ !"# $%: N$d# "3ng "4 "6" \$6i niA# &^ &_n Iản Ii'( "ả# &à &_n ng$M /(%n7
H# nay0,a &ào Hn /ại "6" /oại &_n Iản ,:.n )' nC# :Z n=i D(ng p$*Fng ,$]" Ii'( )ạ,
"3a nV7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: V# QR !% !0# #:)Ž 8NQ#.
CH
1
: Ry n.( "6" &_n Iản ng$M
/(%n )R $B" W !g\ ,%p2
CH
.
: T:ong );i s4n0 c# ,$8y &_n
ng$M /(%n `(8, $iAn ,:ong ,:*;ng
$+p nàoW
CH
3
:T:ong &_n ng$M /(%n p$ải "V
n$Yng yJ( ,4 "F Iản nàoW yJ( ,4
nào /à "$3 yJ(W
CH
4
:k' /à# )*+" Iài &_n "$]ng
#in$ ngoài /(%n )i'# &à Don
"$]ng "[n "Gn p$ải "$ú ý ,$.#
)i^( g-W eGn "$ú ý ,5i "$8, /*+ng
"3a /(%n )i'# &à Don "$]ng
\$HngWe$úng n$* ,$J nào ,$- )ạ,
I. ,% !0# 17XN '2=:
II. ,0# #:)Ž 8NQ#:
1. ,0# 12# #:)Ž 8NQ#:
- Tin$ ,$Gn y.( n*5" "3a n$Un )Un ,a
- !r già( )1p "3a ,iJng TiA,
- k]" ,<n$ giản DM "3a X6" m
- © ng$9a &_n "$*Fng
.. ,0# #:)Ž 8NQ#: - i(8, $iAn ,:ong n$i^(
,:*;ng $+p \$6" n$a(:
- Ng$M /(%n nVi
- Ng$M /(%n &iJ,7
3.N)Z#: OhN s 'i 12# KH#: 1L7 !0# #:)Ž
8NQ#:
- L(%n )^0 /(%n )i'#0 /(%n "]0 /(%n "$]ng0/< /j
0Don "$]ng &à /%p /(%n7
- L%p /(%n /à yJ( ,4 "$3 yJ(7
4. LNQ# $7X= 8L – T7h# )X )7P# ; ;‡#: 0
S(an )i'# "3a Iài &_n )*+" n.( :a D*5i $-n$
,$]" "U( \${ng )Mn$ $ay p$3 )Mn$ )*+" Dibn )ạ,
s6ng ,‚ Db $i'(7
- eU( a0D /à /(%n )i'#7
- eU( I /à "U( "ả# ,n6n
- eU( " "$*a )Gy )30 "$*a :Z ý
5. N:HL7 8NQ# $7X= !L I•# ')ˆ#: '9# ']# 8+ 8•
!L 8QR 8NQ#77
- von "$]ng $ay0 ,i.( Ii'(0 ,oàn DiAn7
- g$Un ,<"$ &à ,:-n$ Iày Don "$]ng7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
y.( "G(W
?. G7s#:: - e$(ng 1 /(%n )i'#7
- g$ải sp DEng /< /j Don "$]ng &à /%p /(%n7
d)G':
Giải ,$<"$ e$]ng #in$
- T8n )^ giải ,$<"$ /à "$*a :Z
- Lý /2 /à "$3 yJ(
- Là# :Z Iản "$8, &8n )^ n,nW
- T8n )^ (giả ,$iJ,) /à )R :Z
- von "$]ng /à "$3 yJ(
- e$]ng ,‚ sr )úng )Cn "3a &8n )^ n,nW
&V . : C9ng 3: e6"$ /à# #=, Iài &_n giải ,$<"$ &à "$]ng #in$ \$6" n$a( N )i'#
nàoW
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7 ˜n ,%p p$Gn TiJng TiA, ,iJ, sa( $B"7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
TUẦN 33: TIẾT 1.B: VNT~P TIẾNG ,I•T oT7hRp
Ngày soạn: 21-€-08
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thứ: - Giúp ! $A ,$4ng $o6 \iJn ,$]" &^ "6" p$sp IiJn )wi "U( &à "6" p$sp
,( ,a )R $B"7 7
!. K" năng: - ! nC# :Z ,6" DEng "3a p$sp IiJn )wi "U( "6" p$sp ,( ,a &à &%n DEng
"$úng #=, "6"$ "V $iA( S(ả7
#. Thái $%: - B" sin$ "V ý ,$]" nC# :Z "6" \i'( "U( &à "6" p$sp ,( ,a )' &%n DEng
&ào ,:ong \$i nVi &à &iJ,7
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: A ,$4ng $o6 \iJn ,$]"7
!. HS: ˜n ,%p
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
&. 'n $(nh t' hứ) 7P:
&&. Ki*+ tr, -.i /: KT &N soạnW
&&&. 0.i +1i)
Đặ !"# $%: N$d# )6n$ gi6 "6"$ /9n$ $=i \iJn ,$]" ,wng $+p "3a "6" c#7 H# nay0
/5p &ào ,iJ, Hn ,%p )' "3ng "4 nC# "$C" p$Gn ,iJng TiA, ,a )G( n_# )Jn nay7
oạ, )=ng "3a T$Gy &à T:[ N=i D(ng \iJn ,$]"
HĐ1: TW= )7XN #\7 IN#: 'G'
R)cR 17h# $r7 KH#: '/N„
CH
1
: ?ú, gBn "U( /à g-W
CH
.
: Ry n.( ý ng$9a0 $-n$
,$]" "Hng DEng "3a &iA" ,$.#
,:ạng ngY ,:ong "U(W
CH
3
:T$J nào /à Dtng "E# e-T
)' #N :=ng "U(W
I. CG' R)cR 17h# $r7 '/N:
1. C/N K* :&#:
- Là# "$o "U( ngCn gBn $Fn0&aa ,$Hng ,in )*+"
n$an$0&aa ,:6n$ /up n$Yng ,a )R `(8, $iAn ,:ong "U(
)]ng ,:*5"7
- NgE ý $àn$ )=ng )u" )i'# )*+" nVi ,:ong "U( /à "3a
"$(ng #Bi ng*;i7(/*+" eN)
.. T)^= Ka#: #:Z ')H '/N:
- k' `6" )Mn$ ,$;i gian0nFi "$4n0 ng(y.n n$Un0 #E"
)<"$0 p$*Fng ,iAn0"6"$ ,$]" Dibn :a sr &iA" n.( ,:ong
"U(7
- ,% )W#) )ˆ': TN "V ,$' )]ng )G(0 giYa $ou" "(4i
'/N.
( CŠ#: IJ#:: - i6" )Mn$ $oàn "ản$0 )i^( \iAn Dibn :a
sr &iA" n.( ,:ong "U(0 gVp p$Gn /à# "$o n=i D(ng "U(
)*+" )Gy )30 "$<n$ `6"7
- N4i \J, "6" "U(0 )oạn &5i n$a( /à# "$o )oạn &_n Iài
&_n )*+" #ạ"$ /ạ"7
3.t’#: 'J= C(, $X =‡ K\#: '/N:
- K$i nVi $ou" &iJ,0 "V ,$' Dtng n$Yng "E# ,a "V $-n$
,$]" gi4ng "U( )Fn I-n$ ,$*;ng gBi /à "E# e-T /à#
,$àn$ p$Gn "U( $ou" ,$àn$ p$Gn "E# ,a )' #N :=ng
"U(7
GV) Nguy5n Th( 6" 78
Trường THCS Ngô Quyền Giáo án Ngữ Văn 7
CH
4
:e$(y'n )wi "U( "$3 )=ng
,$àn$ "U( IM )=ng /à g-W eV
#8y "6"$ "$(y'n )wi "U( "$3
)=ng ,$àn$ "U( IM )=ngW kV /à
n$Yng "6"$ nàoW
4. C)NOX# $r7 '/N ')E $\#: )L#) '/N 1Ž $\#: :
- N$d# /i.n \J, "6" "U( ,:ong )oạn ,$àn$ #=, #ạ"$
,$4ng n$8,7
- eV 2 "6"$ "$(y'n )wi "U( "$3 )=ng ,$àn$ "U( IM )=ng:
f e$(y'n ,a ("E# ,a) "$• )4i ,*Fn#g™ "3a $oạ, )=ng
/.n )G( "U( &à ,$.# "6" ,a IM $ay )*+" &ào sU( ,a0 "E#
,a 8y7
f e$(y'n ,a ("E# ,a) "$• )4i ,*+ng "3a $oạ, )=ng /.n
)G( "U( )mng ,$;i /*+" I‚ $ou" IiJn ,a ("E# ,a) "$• "$3
,$' $oạ, )=ng ,$àn$ #=, I= p$%n \$Hng IC, I(=" ,:ong
"U(7
7
T^# 1L7 ĐŽ#) #:)DF ,+ IJ
Đ7PR #:Z
- vtng IiAn p$6p /up /ại ,a ngY ( $ou" "ả #=,
"U() )' /à# nwi I%, ý0 gUy "ả# `ú"
#ạn$7e6"$ /up n$* &%y gBi /à p$sp )iAp ngY7
- B"µ B" nYaµ B"
#Riµ
L7P T^
- Là sCp `Jp n4i ,iJp $àng /oạ, ,a "tng /oại )'
Dibn ,ả )*+" )Gy )3 $Fn0 sU( sC" $Fn n$Yng
\$<a "ạn$ \$6" n$a( "3a ,$r" ,J $ay ,* ,*Nng
,-n$ "ả#7
T:c0 n]a0 #ai0 &G(
giúp ng*;i ,:_# "Hng
ng$-n &iA"7
II. LNOP# QR: )*a :a Iài ,%p ! ,$r" $iAn7
&V . : C9ng 3: Ry n.( /.n "6" p$sp IiJn )wi "U( )R $B"W
: ;<n =>: T^ $B" Iài "Q 7 ic# /ại \iJn ,$]" )R $B" ,iJ, sa( *5ng Don /à# Iài
\i'# ,:a ,wng $+p7
S R* T7#) #:)7P=:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
GV) Nguy5n Th( 6" 78

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->