CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA VẬT LÝ Về việc giới thiệu đoàn viên tích cực để kết nạp Đảng
I.Thời gian, địa điểm, thành phần cuộc họp: -Thời gian: 16h30 ngày 17/12/2009. -Địa điểm: Phòng học C13 – khu Giảng đường . -Thành phần: 13 thành viên BCH Liên chi đoàn khoa Vật lý. II.Nội dung: -LCĐ giới thiệu quần chúng tích cực để Chi bộ Đảng khoa Vật lý bồi dưỡng xét kết nạp đảng Qua công tác bình bầu giới thiệu từ cấp chi đoàn: +Chi đoàn K32A: 10h00 ngày 8-12-2009 tại phòng C1.1 +Chi đoàn K32B: 19h00 ngày 10-12-2009 tại phòng C1.2. Các chi đoàn đã giới thiệu ra 3 đồng chí ưu tú để LCĐ làm công tác xét duyệt giới thiệu lên Chi bộ khoa như sau: 1. Đ/c Lưu Hà Diệp – UV BCH LCĐ khoa Vật lý, Bí thư chi đoàn K32A
2. Đ/c Nguyễn Văn Hiếu - UV BCH LCĐ khoa Vật lý , Bí thư chi đoàn

K32B
3. Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt - Lớp phó học tập Chi đoàn 32B

Sau khi các chi đoàn giới thiệu các đoàn viên ưu tú của chi đoàn lên BCH Liên Chi, LCĐ đã thảo luận và có các ý kiến sau: -Đ/c Ngô Gia Đạo – BT LCĐ , Lớp trưởng chi đoàn K34A : Đề nghị bỏ phiếu kín bình xét các đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Đề cử 2 đ/c là Lưu Hà Diệp và Nguyễn Văn Hiếu lên Chi bộ khoa bồi dưỡng xét duyệt kết nạp Đảng -Đ/c Triệu Trí Lộc – P.BThư Liên chi đoàn, Lớp trưởng chi đoàn K33C: + Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt tuy là lớp phó học tập của chi đoàn K32B nhưng hoạt động đoàn thể còn ít tham gia, chưa có nhiều cống hiến

+ Đề cử 2 đ/c là Nguyễn Văn Hiếu và Lưu Hà Diệp lên Chi bộ khoa Vật lý bồi dưỡng xét kết nạp Đảng do có nhiều thành tích trong học tập và đặc biệt là trong công tác đoàn thể, hội sinh viên của LCĐ, LCH. -Đ/c Trần Văn Lực - Lớp trưởng chi đoàn K34D : Đ/c Nguyễn Văn Hiếu tuy có thành tích cao trong học tập nhưng hoạt động nhiều lúc hời hợt, chưa có thành tích nổi trội. -Đ/c Nguyễn Xuân Tuấn – Lớp trưởng chi đoàn K33A: Tuy còn có một số nhược điểm trong một số công tác nhưng trong LCĐ thì 2 đ/c Nguyễn Văn Hiếu và Lưu Hà Diệp đều hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt cũng tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa của khoa như: Cuộc thi “Nét đẹp sinh viên ”, Hội khỏe cấp khoa… Nhất trí đề cử lên Chi bộ khoa xét kết nạp Đảng III. Kết luận của cuộc họp: - 13/13 đ/c trong BCH Liên Chi Đoàn khoa Hoá Học thống nhất ý kiến đồng ý giới thiệu 3 đoàn viên tích cực lên Chi bộ khoa Vật lý bồi dưỡng xét kết nạp Đảng là: 1 .Đ/c Lưu Hà Diệp – UV BCH LCĐ khoa Vật lý, Bí thư chi đoàn K32A 2. Đ/c Nguyễn Văn Hiếu - UV BCH LCĐ khoa Vật lý , Bí thư chi đoàn K32B với các thành tích như sau: -Học lực đạt loại khá và giỏi, tích cực trong các hoạt động của LCĐ, LCH trong khoa. -Không vi phạm qui chế thi và đủ điều kiện để giới thiệu lên Chi bộ Kính mong Chi bộ khoa xem xét ý kiến của BCH Liên Chi Đoàn, tạo điều kiện cho các đ/c được giới thiệu có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng Thư kí Xuân Hoà, ngày 17-12-2009 Chủ toạ P.Bthư LCĐ

Phạm Thùy Linh

Triệu Trí Lộc