TrÇn Quèc ViÖt – Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× - WWW.Giasuviettri.

com
Chuyªn ®Ò: hÖ Thøc vi Ðt J C¸c kiÕn thøc cÇn nhí 1) §Þnh lÝ Vi Ðt: Cho ph¬ng tr×nh ax2 + bx + c = 0 (a≠0). NÕu ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1; x2 th×:

 x + x = − b  1  2  a   x .x = c  1 2  a 
Lu ý: Khi ®ã ta còng cã:

x1 − x 2 = ±

∆ a
c a c a

2) ¸p dông hÖ thøc Vi et ®Ó nhÈm nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh bËc hai: - NÕu a + b + c = 0 th× ph¬ng tr×nh cã nghiÖm x 1 = 1; - NÕu a – b + c = 0 th× ph¬ng tr×nh cã nghiÖm x 1 = −1; 3) T×m hai sè khi biÕt tæng v tÝch: Hai sè x; y cã: x + y = S; x.y = P th× hai sè x; y l nghiÖm cña ph¬ng tr×nh: X2 – SX + P = 0 §iÒu kiÖn S2 ≥ 4P. B i tËp D¹ng thø nhÊt: LËp ph−¬ng tr×nh khi biÕt hai nghiÖm: B i 1: a) x1=2; x2=5 d) x1=0,1; x2=0,2
1 g) x 1 = ; 4 x2 = − 3 2

x2 =

x2 = −

b) x1=-5; x2=7 e) x 1 = 3;
x2 = 1 4

c) x1=-4; x2=-9 f) x 1 = −5;
1 3 1 i) x 1 = 1 ; 3 x2 = − 3 2

1 h) x 1 = −2 ; 4

x2 = 3

x 2 = −0, 9

j) x 1 = 1 − 2; l) x 1 = 5 + 2 6; n) x 1 =
1 ; 2+ 3

x2 = 1 + 2
x2 = 5 − 2 6

k) x 1 = 3 + 2; m) x 1 = 3 + 2 2; o) x 1 =
1 ; 10 − 72

x2 =

1 3+ 2

x2 = 3 − 2 2
x2 = 1 10 + 72

x2 =

1 2− 3

p) x 1 = 4 − 3 5;

x2 = 4 + 3 5

q) x 1 = 3 + 11;

x 2 = 3 − 11

TrÇn Quèc ViÖt – Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× - WWW.Giasuviettri.com
r) x 1 = 3 − 5;
1 t) x 1 = − ; 3
x2 = 3 + 5

s) x 1 = 4;

x2 = 1 − 2
x 2 = 5,1

x2 = 2 + 3

u) x 1 = −1, 9;

2 B i 2: Gi¶ sö x1; x2 l hai nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: 2x − 7x − 3 = 0 . Kh«ng gi¶i ph−¬ng tr×nh, h y lËp

mét ph−¬ng tr×nh bËc hai cã c¸c nghiÖm l : a) 3x1 v 3x2 d) g) j)
1 x 12

b) -2x1 v -2x2 e)
x2 + 1 x1

c)

1 v x1

1 x2

v

1 x 22

x2 x1

v
x1

x1 x2

f)
x2 x1 + 1

x1 + 1 x1

v

x2 + 1 x2

x1 + 1 x2

v

h)

x2 + 1

v

i) x 1 +

1 x2

v x2 +

1 x1

1 v x2 + 2

1 x1 + 2

2 Bài 3: Gi¶ sö x1; x2 l hai nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: x + px − 5 = 0 . Kh«ng gi¶i ph−¬ng tr×nh, h y lËp

mét ph−¬ng tr×nh bËc hai cã c¸c nghiÖm l : a) -x1 v -x2 d) g)
1 x1

b) 4x1 v 4x2 e)
−x 2 + 3 x1

c) f) i) x1 −

1 x v 3 1
x1 − 2 x1

1 x 3 2

v

1 x2

x2 x1

v
x2

x1 x2

v

x2 − 2 x2

−x 1 + 3 x2

v

h)

x1 x2 − 1

v

x1 − 1
1 1 v x2 + x2 x1

1 1 v x2 − x2 x1

j) x 12 v x 22

k) x 1 +

l) x12x2 v x1x22

2 B i 4: Gäi p; q l hai nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh 3x + 7x + 4 = 0 . Kh«ng gi¶i ph−¬ng tr×nh. H y lËp mét

ph−¬ng tr×nh bËc hai víi c¸c hÖ sè nguyªn cã nghiÖm l : B i 5: T−¬ng tù
2 a) x + 4x + 2 = 0

p v q −1

q p −1

2 b) x − 5x − 3 = 0

2 c) 2x + 6x − 7 = 0

B i 6:
2 a) Chøng minh r»ng nÕu a1; a2 l hai nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh: x + px + 1 = 0 , b1; b2 l hai nghiÖm cña 2 ph−¬ng tr×nh: x + qx + 1 = 0 th×:

(a1 − b1 )(a2 − b2 )(a1 + b1 )(a2 + b2 ) = q 2 − p 2

TrÇn Quèc ViÖt – Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× - WWW.Giasuviettri.com
2 b) Chøng minh r»ng nÕu tÝch mét nghiÖm cña pt: x + ax + 1 = 0 víi mé nghiÖm n o ®ã cña pt

x 2 + bx + 1 = 0 l nghiÖm pt th×:

4 1 1 − 2 − 2 =2 ab a b
2 2
2 c) Cho pt x + px + q = 0 2 Chøng minh r»ng nÕu 2p − 9q = 0 th× pt cã hai nghiÖm v nghiÖm n y gÊp ®«i nghiÖm kia.

D¹ng thø hai: T×m tæng v tÝch c¸c nghiÖm:
2 B i 1: Cho ph¬ng tr×nh: x − 5x + 3 = 0 . Gäi x1; x2 l hai nghiÖm cña ph¬ng tr×nh kh«ng gi¶i ph¬ng tr×nh

h y tÝnh: a) x 12 + x 22 e) x 13 − x 2 3 i)
1 1 + x1 − 2 x 2 − 2

b) x 13 + x 2 3 f)
1 1 + x1 x 2
x1 + 5 x2 + x2 + 5 x1

c) x 1 − x 2 g)
1 1 + x12 x 22
1 1 + x2 + x1 x2

d) x 12 − x 22 h)
x1 − 3 x1
1 − x1 2x 1

+

x2 − 3 x2
2x 2

j)

k) x 1 +

l)

+

1 − x2

m) x 12x 2 + x 1x 22

n)

x1 x2

+

x2 x1

2 2 2 B i 2: T¬ng tù: 2x − 5x + 1 = 0 ; 3x + 4x − 3 = 0 ; −3x + 2x + 5 = 0 2 B i 3: Cho ph¬ng tr×nh: −x − 4x + 1 = 0 . Kh«ng gi¶i ph¬ng tr×nh h y tÝnh:

a) Tæng b×nh ph¬ng c¸c nghiÖm c) Tæng lËp ph¬ng c¸c nghiÖm e) HiÖu c¸c nghiÖm B i 4: Cho pt:

b) Tæng nghÞch ®¶o c¸c nghiÖm d) B×nh ph¬ng tæng c¸c nghiÖm f) HiÖu b×nh ph¬ng c¸c nghiÖm cã hai nghiÖm x1; x2. Kh«ng gi¶i pt h y tÝnh:

x 2 + 4 3x + 8 = 0

A=

6x 12 + 10x 1x 2 + 6x 22 5x 1x 23 + 5x 13x 2

D¹ng thø ba: T×m hai sè khi biÕt tæng v tÝch: B i 1: a) T×m hai sè khi biÕt tæng cña chóng b»ng 27, tÝch cña chóng b»ng 180. b) T×m hai sè khi biÕt tæng cña chóng b»ng 1, tÝch cña chóng b»ng 5. c) T×m hai sè khi biÕt tæng cña chóng b»ng 33 , tÝch cña chóng b»ng 270. d) T×m hai sè khi biÕt tæng cña chóng b»ng 4, tÝch cña chóng b»ng 50.

TrÇn Quèc ViÖt – Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× - WWW.Giasuviettri.com
e) T×m hai sè khi biÕt tæng cña chóng b»ng 6 , tÝch cña chóng b»ng -315. B i 2 T×m hai sè u, v biÕt: a) u + v = 32; uv = 231 c) u + v = 2; uv = 9 e) u - v = 5; uv = 24 g) u + v = -7; uv = 12 i) u + v = 4; uv = 19 k) u + v = 85; uv = 18 m) u2 + v2 = 5; uv = -2
2 2

b) u + v = -8; uv = -105 d) u + v = 42; uv = 441 f) u + v = 14; uv = 40 h) u + v = -5; uv = -24 j) u - v = 10; uv = 24 l) u - v = 3; uv = 180 n) u2 + v2 = 25; uv = -12

D¹ng thø bèn: TÝnh gi¸ trÞ cña tham sè khi biÕt mèi liªn hÖ gi÷a c¸c nghiÖm: B i 1: Cho pt a)

x 2 − 6x + m = 0 . TÝnh gi¸ trÞ cña m biÕt pt cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶:

x 12 + x 22 = 36

1 1 + =3 b) x x2 1

1 1 4 + = c) x 2 x 22 3 1

d)

x1 − x 2 = 4

B i 2: Cho pt thøc sau: a)

x 2 − 8x + m = 0 . T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó pt cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶ mét trong c¸c hÖ
b)

x 12 + x 22 = 50

x1 = 7x 2

c)

2x1 + 3x 2 = 26

d)

x1 − x 2 = 2

B i 3: Cho pt

x 2 − (m + 3)x + 2(m + 2) = 0 . T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶ x1 = 2x 2 .

Khi ®ã t×m cô thÓ hai nghiÖm cña pt? B i 4: a) T×m k ®Ó pt: b) T×m m ®Ó pt: c) T×m k ®Ó pt:

x 2 + (k − 2)x + k − 5 = 0 x 2 − 2(m − 2)x − 5 = 0

cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶ x 1
2

2

+ x 22 = 10

cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶ x 1

+ x 22 = 18

(k + 1)x 2 − 2(k + 2)x + k − 3 = 0

cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶

(4x 1 + 1)(4x 2 + 1) = 18
d) T×m m ®Ó pt:

5x 2 + mx − 28 = 0 cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶ 5x1 + 2x 2 = 1

B i 5 Gäi x1; x2 l hai nghiÖm kh¸c 0 cña pt:

mx 2 + (m − 1)x + 3(m − 1) = 0 . Chøng minh:
1 1 1 + =− x1 x 2 3

D¹ng thø n¨m: C¸c b i to¸n tæng hîp.

TrÇn Quèc ViÖt – Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× - WWW.Giasuviettri.com
B i 1: Cho pt:

x 2 − (2m + 3)x + m 2 + 3m + 2 = 0

a) Gi¶i pt trªn khi m = 1 b) §Þnh m ®Ó pt cã mét nghiÖm l 2. Khi ®ã pt cßn mét nghiÖm n÷a, t×m nghiÖm ®ã? c) CMR pt lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi m. d) Gäi x1; x2 l hai nghiÖm cña pt. T×m m ®Ó

x 12 + x 22 = 1

e) §Þnh m ®Ó pt cã nghiÖm n y b»ng ba nghiÖm kia? B i 2: Cho pt

x 2 − 2(m − 1)x − m = 0
1 1 v y2 = x 2 + x1 x2

a) CMR pt lu«n cã 2 nghiÖm ph©n biÖt x1; x2 víi mäi m. b) Víi m ≠ 0. H y lËp pt Èn y cã 2 nghiÖm l : y1 = x 1 +

c) §Þnh m ®Ó pt cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶ x 1 + 2x 2 = 3 B i 3: Cho pt

x 2 − 2(k + 3)x + 2k − 1 = 0
1 2

a) Gi¶i pt khi k =

b) T×m k ®Ó pt cã mét nghiÖm l 3, khi ®ã pt cßn mét nghiÖm n÷a, t×m nghiÖm Êy? c) Chøng minh r»ng pt lu«n cã 2 nghiÖm x1; x2 víi mäi k. d) CMR gi÷a tæng v tÝch c¸c nghiÖm cã mét sù liªn hÖ kh«ng phô thuéc k? e) T×m k ®Ó pt cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶

1 1 3 + + =2 x 1 x 2 x 1x 2

f) T×m k ®Ó tæng b×nh ph¬ng c¸c nghiÖm cã gi¸ trÞ nhá nhÊt. B i 4: Cho pt

(m − 1)x 2 − 2mx + m + 1 = 0

a) CMR pt lu«n cã 2 nghiÖm ph©n biÖt khi m ≠ 1. b) X¸c ®Þnh m ®Ó pt cã tÝch hai nghiÖm b»ng 5. Tõ ®ã h y tÝnh æng c¸c nghiÖm cña pt. c) T×m mét hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¸c nghiÖm cña pt kh«ng phô thuéc m? d) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶ B i 5: Cho pt

x1 x2

+

x2 x1

+

5 =0 2

x 2 − 2(m + 1)x + 2m + 10 = 0

a) Gi¶i v biÖn luËn pt trªn. b) Tim gi¸ trÞ cña m ®Ó pt cã mét nghiÖm b»ng m. khi ®ã h y t×m nghiÖm cßn l¹i?

TrÇn Quèc ViÖt – Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× - WWW.Giasuviettri.com
c) T×m m sao cho hai nghiÖm x1; x2 cña pt tho¶ 10x 1x 2 + x 12 + x 22 ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã? B i 6: Cho pt

x 2 − 2mx + 2m − 1 = 0
A = 2(x 12 + x 22 ) − 5x 1x 2
2

a) Chøng minh r»ng pt lu«n cã 2 nghiÖm x1; x2 víi mäi m. b) §Æt

+) Chøng minh A = 8m − 18m + 9 +) T×m m sao cho A = 27. c) T×m m ®Ó pt cã nghiÖm n y b»ng hai nghiÖm kia. Khi ®ã h y t×m hai nghiÖm Êy? B i 7: Cho pt

x 2 − 2(m + 1)x + m − 4 = 0

a) Gi¶i pt khi m = -5 b) CMR pt lu«n cã nghiÖm x1; x2 víi mäi m. c) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm tr¸i dÊu. d) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm d¬ng. e) CMR biÓu thøc A = x 1 (1 − x 2 ) + x 2 (1 − x 1 ) kh«ng phô thuéc m. f) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc B i 8: Cho pt

x1 − x 2

x 2 − 2(m + 2)x + m + 1 = 0
3 2

a) Gi¶i pt trªn khi m = −

b) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm tr¸i dÊu? c) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm ®Òu ©m?
2 d) Gäi x1; x2 l hai nghiÖm cña pt. T×m m ®Ó x 1 (1 − 2x 2 ) + x 2 (1 − 2x 1 ) = m

B i 9: Cho pt

x 2 − 2(m + 1)x + m 2 − 4m − 9 = 0

(x l Èn)

a) Gi¶i v biÖn luËn pt. b) T×m m ®Ó pt nhËn 2 l nghiÖm. Víi gi¸ trÞ cña m võa t×m ®îc h y t×m nghiÖm cßn l¹i cña pt. c) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm tr¸i dÊu. B i 10: Cho pt

(m − 4)x 2 − 2mx + m + 2 = 0

a) T×m m ®Ó pt cã nghiÖm x = 2 . T×m nghiÖm kia b) T×m m ®Ó pt cã nghiÖm c) TÝnh x 12 + x 22 theo m.

TrÇn Quèc ViÖt – Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× - WWW.Giasuviettri.com
d) TÝnh x 13 + x 2 3 theo m. e) T×m tæng nghÞch ®¶o c¸c nghiÖm, tæng bØnh ph¬ng nghÞch ®¶o c¸c nghiÖm. B i 11: a) Pt b) Pt

x 2 − 2px + 5 = 0 x 2 + 5x + q = 0

cã nghiÖm x1 = 2 . T×m p v tÝnh nghiÖm kia.

cã mét nghiÖm b»ng 5. T×m q v tÝnh nghiÖm kia.
2

c) BiÕt hiÖu hai nghiÖm cña pt x d) T×m q v hai nghiÖm cña pt nghiÖm kia. e) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó pt nghiÖm cßn l¹i. f) §Þnh gi¸ trÞ cña k ®Ó pt kia. g) Cho pt:

− 7x + q = 0

b»ng 11. T×m q v hai nghiÖm cña nghiÖm n y gÊp ®«i

x 2 − qx + 50 = 0 , biÕt pt cã hai nghiÖm v

x 2 + 2(m + 2)x + 2m 2 + 7 = 0 x 2 + k (k + 1)x + 5k + 20 = 0

cã nghiÖm x1 = 5. khi ®ã h y t×m

cã nghiÖm x = -5. T×m nghiÖm

5x 2 + mx − 28 = 0 . §Þnh m ®Ó pt cã hai nghiÖm tho¶ 5x 1 + 2x 2 = 1 x 2 + ax + a + 7 = 0 cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶ m n

h) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña a ®Ó pt

x12 + x 22 = 10
B i 12: Cho pt

(m + 1)x 2 − 2(m − 1)x + m − 2 = 0

a) X¸c ®Þnh m ®Ó pt cã hai nghiÖm ph©n biÖt. b) X¸c ®Þnh m ®Ó pt cã mét nghiÖm b»ng 2. T×m nghiÖm kia. c) X¸c ®Þnh m ®Ó pt cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶

1 1 7 + = ; x1 x 2 4

1 1 + =1; x1 x 2

x 12 + x 22 = 2

d) X¸c ®Þnh m ®Ó pt cã hai nghiÖm tho¶ 3(x 1 + x 2 ) = 5x 1x 2 B i 13: Cho pt

x 2 − 2(m + 1)x + 2m + 10 = 0

a) T×m m ®Ó pt cã nghiÖm b) Cho

P = 6x 1x 2 + x 12 + x 22 ( x1; x2 l

hai nghiÖm cña pt). T×m m sao cho P ®¹t gi¸ trÞ nhá

nhÊt, t×m GTNN Êy.

TrÇn Quèc ViÖt – Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× - WWW.Giasuviettri.com
B i 14: T×m c¸c gi¸ trÞ cña m; n ®Ó pt

x 2 − 2(m + 1)x + n + 2 = 0

cã hai nghiÖm

x1 = 1; x 2 = 2 ?
B i 15: T×m c¸c gi¸ rÞ cña m ®Ó pt ®iÒu: a)

x 2 − mx + m + 1 = 0

cã nghiÖm x1; x2 tho¶ m n mét trong hai

x 1x 2 + 2(x 1 + x 2 ) − 19 = 0

b) x1; x2 ®Òu ©m. B i 16: Cho pt

x 2 − 2(m − 1)x + m − 3 = 0

a) CMR pt lu«n cã nghiÖm víi mäi m. b) T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm kh«ng phô thuéc m. c) X¸c ®Þnh m ®Ó pt cã hai nghiÖm b»ng nhau vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi v tr¸i dÊu nhau. B i 17: Cho pt

x 2 + mx + 3 = 0

a) Gi¶i v biÖn luËn pt. Tõ ®ã h y cho biÕt víi gi¸ trÞ n o cña m th× pt cã hai nghiÖm? b) X¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó pt cã hai nghiÖm d¬ng. c) Víi gi¸ trÞ n o cña m th× pt nh¹n 1 l nghiÖm. T×m nghiÖm cßn l¹i. B i 18: Cho pt

x 2 + 8x + m + 5 = 0

a) X¸c ®Þnh m ®Ó pt cã nghiÖm b) Víi gi¸ trÞ n o cña m th× pt cã nghiÖm n y gÊp 3 lÇn nghiÖm kia?. TÝnh c¸c nghiÖm trong trêng hîp n y. B i 19: Cho pt

x 2 − mx + m − 1 = 0

a) Chøng tá r»ng pt cã nghiÖm x1; x2 víi mäi m. TÝnh nghiÖm kÐp (nÕu cã) cña pt v gi¸ trÞ t¬ng øng cña m. b) §Æt A = x 12 + x 22 − 6x 1x 2
2 +) Chøng minh A = m − 8m + 8

+) TÝnh gi¸ trÞ cña m ®Ó A = 8 +) T×m min cña A B i 20: Cho pt

(m − 1)x 2 + 2(m − 1)x − m = 0

a) §Þnh m ®Ó pt cã nghiÖm kÐp. TÝnh nghiÖm kÐp n y. b) §Þnh m ®Ó pt cã hai nghiÖm ®Òu ©m? ®Òu d¬ng? tr¸i dÊu? B i 21: Cho pt

x 2 − (2m − 3)x + m 2 + 3m = 0

TrÇn Quèc ViÖt – Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× - WWW.Giasuviettri.com
a) CMR pt lu«n cã hai nghiÖm víi mäi m. b) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶ m n mét trong c¸c ®iÒu: +) x 12 + x 22 = 9 B i 22: Cho pt +) x 12x 2 + x 1x 22 = −4

kx 2 − 18x + 3 = 0

a) Víi gi¸ trÞ n o cña k th× pt cã mét nghiÖm? T×m nghiÖm ®ã? b) Víi gi¸ trÞ n o cña k th× pt cã hai nghiÖm ph©n biÖt c) T×m k ®Ó pt cã hai nghiÖm x1; x2 tho¶ x 12x 2 + x 1x 22 = 6 B i 23: Cho pt

x 2 − 10x − m + 20 = 0

a) Gi¶i pt khi m = 4? b) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña m ®Ó pt cã hai nghiÖm ph©n biÖt. c) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm tr¸i dÊu. d) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm ®Òu d¬ng. B i 24: Cho pt

x 2 − 2(m + 2)x + m + 1 = 0
2

a) T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó pt cã nghiÖm. b) Gäi x1; x2 l hai nghiÖm cña pt. t×m m ®Ó: x 1 (1 − 2x 2 ) + x 2 (1 − 2x 1 ) = m B i 25: Cho pt

2x 2 − 6x + m = 0

a) Víi gi¸ trÞ n o cña m th× pt cã nghiÖm. b) Víi gi¸ trÞ n o cña m th× pt cã nghiÖm ®Òu d¬ng
1 2 c) Gäi x1; x2 l hai nghiÖm cña pt. t×m m ®Ó x + x = 3 2 1

x

x

B i 26: Cho pt

x 2 − 2(a + 1)x + 2(a + 5) = 0

a) Gi¶i pt khi a = -2 b) T×m a ®Ó pt cã hai nghiÖm ph©n biÖt c) T×m a ®Ó pt cã hai nghiÖm tho¶ x 1 d) T×m a ®Ó pt cã hai nghiÖm d¬ng. B i 27: Cho pt

+ 2x 2 = 3

(m + 1)x 2 − 2(m − 1)x + m − 2 = 0
1 1 7

a) X¸c ®Þnh m ®Ó pt cã nghiÖm b) X¸c ®Þnh m ®Ó pt cã hai nghiÖm tho¶ x + x = 4 1 2 c) X¸c ®Þnh m ®Ó pt cã mét nghiÖm b»ng hai nghiÖm kia

TrÇn Quèc ViÖt – Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× - WWW.Giasuviettri.com
B i 28: X¸c ®Þnh m ®Ó pt kiÖn sau: a) NghiÖm n y lín h¬n nghiÖm kia 1 ®¬n vÞ b) Cã hai nghiÖm tho¶ B i 29: T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó a)

x 2 − (5 + m )x − m + 6 = 0

cã hai nghiÖm tho¶ m n mét trong c¸c ®iÒu

2x 1 + 3x 2 = 13
®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt: b)

x12 + x 22

x 2 − (2m − 1)x + m − 2 = 0 x 2 − 2(m + 1)x + m − 4 = 0

x 2 + 2(m − 2)x − (2m − 7) = 0

B i 30: Cho pt

a) Gi¶i pt khi m = 1 b) Víi gi¸ trÞ n o cña m th× pt nhËn x = 3 l nghiÖm. T×m nghiÖm cßn l¹i. c) Chøng minh r»ng pt lu«n cã nghiÖm víi mäi m. d) T×m m ®Ó pt cã nghiÖm tho¶

x 12 + x 22 = 5

e) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó pt cã hai nghiÖn d¬ng? hai nghiÖm ©m? B i 31: Cho pt

x 2 − 2(m − 1)x + 2m − 4 = 0
= x 12 + x 22

a) CMR pt lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi m. b) Gäi x1; x2 l hai nghiÖm cña pt. T×m GTLN cña Y c) T×m m ®Ó Y = 4; Y = 2. B i 32: Cho pt

5x 2 + mx − 28 = 0

a) CMR pt lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt b) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm d¬ng c) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÑm tho¶:

1 1 7 + = +) x x2 4 1
d) §Þnh m ®Ó pt cã hai nghiÖm tho¶: B i 33: Cho pt

2 2 +) x 1 + x 2 =

142 25

5x 1 + 2x 2 = 1

2x 2 + (2m − 1)x + m − 1 = 0
3x 1 − 4x 2 = 11

a) CMR pt lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt b) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm tho¶

c) T×m m ®Ó pt cã hai nghiÖm ®Òu d¬ng d) T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¸c nghiÖm kh«ng phô thuéc m.