P. 1
23 Mau 23 - Cam Ket Khong Toi Muc Ke Khai

23 Mau 23 - Cam Ket Khong Toi Muc Ke Khai

|Views: 2,536|Likes:
Được xuất bản bởijimmymacau

More info:

Published by: jimmymacau on Mar 17, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
!N CAM "#T

"$nh %&'( (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………………………..
)* Tên tôi là: …………………………………..………...……….………………………...………………………………………
+* Số CMN!h" chi#u :........................................ N$à% c&p: ........................... N'i c&p: ............................
,* ()* ch+ c, tr-:……………………….……...…………….…………………………………………………………………...
-* N'i là. /i0c ch1nh (n#u c2): ……...…………….…………………………………...…………………………
3i0n tôi 4*n$ th5c hi0n ………………(công việc)………… t6i ……………………… (tổ chức,
cá nhân trả thu nhập) ……………………………………………………………………
Tôi c*. 7#t r8n$ tổn$ thu nhập n9. :;…… c<* tôi 7hôn$ /,=t >uá ………(?)
………….. tri0u 4@n$ ($hi A8n$ chB….............................................…………………………….……).
Tôi 4C n$h) ……………………..… (tổ chức, cá nhân trả thu nhập) …………..……………………
t6. thDi ch,* th5c hi0n 7h&u trE F;G thu# thu nhập cá nhân thHI >u% 4)nh c<*
Juật thu# thu nhập cá nhân.
Tôi hIàn tIàn ch)u trách nhi0. /C t1nh ch1nh Kác c<* thôn$ tin nêu trên.
…………., ngày …… tháng …… năm……....
C. NH/N CAM "#T
(LM, $hi rN hO tên)
(?) Ghi chú: Số tiCn 7h*i t6i .Pc nà% 4,=c Kác 4)nh nh, Q*u:
R Tr,Dn$ h=p n$,Di /i#t c*. 7#t 4"c thân: Qố tiCn 7h*i là ST.;;;.;;;
tri0u 4@n$.
R Tr,Dn$ h=p n$,Di /i#t c*. 7#t c2 n$,Di phP thu"c:
Số tiCn 7h*i U
ST.;;;.;;;
4@n$
V
FW.:;;.;;
; 4@n$
K
Tổn$ Qố
n$,Di
phP thu"c
X: N$,Di /i#t c*. 7#t c2 : n$,Di phP thu"c thY
Số tiCn
7h*i
U
ST.;;;.;;;
4@n$
V
FW.:;;.;;
; 4@n$
K : U
TZ.S;;.;;;
4@n$
0* M[ Qố thu# (n#u c2): R
M\u Qố: 0+1C"-TNCN
(Ban hành km th!" #hông t$ %&
'( )(**+)##,B#- ngày (.)/)(**+
c0a B1 #ài ch2nh)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->