ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

1

MUÏC LUÏC
---O --- O --- O--Sô ñoà toå chöùc coâng tröôøng CHÖÔNG I: –4 CHÖÔNG II : Trang 5 - 23 CHÖÔNG III: Trang 24 - 28 CHÖÔNG IV : Trang 29 - 37 CHÖÔNG V : Trang 38 – 49 CHÖÔNG VI : Trang 50 – 55 CHÖÔNG VII : Trang 56 – 59 CHÖÔNG VIII : Trang 60 - 62 CHÖÔNG IX : Trang 62 - 68 Khaùi quaùt quaù trình thi coâng moùng vaø taàng haàm Trang 2 Bieän phaùp thi coâng ñaøo ñaát. Bieän phaùp thi coâng coáp pha. Bieän phaùp thi coâng coát theùp. Bieän phaùp thi coâng beâ toâng. Bieän phaùp xöû lyù caùc chi tieát trong thi coâng Toång maët baèng coâng trình. Heä thoáng ñieän chieáu saùng. Haï nöôùc maët.

CHÖÔNG X : Heä thoáng thoâng gioù thi coâng vaø choáng thaám. Trang 69 - 71 CHÖÔNG XI : Trang 72 - 75 CHÖÔNG XII : Trang 76 - 78 CHÖÔNG XIII : Trang 79 - 85 Traéc ñòa coâng trình. Tieán ñoä thi coâng. An toaøn lao ñoäâng.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

2

CHÖÔNG I:

GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH

I/ GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN COÂNG TRÌNH:

Coâng trình : NHAØ ÑIEÀU HAØNH SAÛN XUAÁT – COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM . Ñòa ñieåm : 35 Toân Ñöùc Thaéng, Quaän 1, TP.HCM . Chuû ñaàu tö : Coâng ty ñieän löïc TP.HCM . Tö vaán thieát keá : Coâng ty TNHH xaây döïng kieán truùc Mieàn Nam . Quy moâ : 3 taàng haàm . 22 taàng laàu . 1 taàng saân thöôïng ñoã maùy bay tröïc thaêng. Dieän tích XD : 1728 m2 . Toång dieän tích haàm : 10827 m2 . Toång dieän tích saøn : 28581 m2 .
II/ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG TOÅNG THEÅ: 1/ MOÄT SOÁ THAY ÑOÅI TRONG BIEÄN PHAÙP THI COÂNG:

Sau khi nghieân cöùu baûn veõ moät caùch hoaøn chænh; ñoàng thôøi tham khaûo yù kieán cuûa ñôn vò Tö vaán thieát keá. Nhaø thaàu ñaõ ñieàu chænh vaø ñöa ra bieän phaùp thi coâng cho coâng trình . Theo Hoà sô thaàu ban ñaàu, Nhaø thaàu ñeà ra phöông aùn thi coâng theo coâng ngheä Top-Down. Tuy nhieân, khi tham khaûo yù kieán vôùi ñôn vò Tö vaán thieát keá, khaû naêng laøm vieäc cuûa caùc coät choáng II chôø saün khoâng theå ñaùp öùng taûi troïng cho caùc taàng laàu treân khi thi coâng phaàn Top. Do ñoù, Nhaø thaàu ñaõ thöïc hieän laïi bieän phaùp thi coâng môùi, ñaùp öùng vaø phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu thieát keá, nhaèm ñaûm baûo coâng trình ñöôïc an toaøn trong thi coâng. Nghóa laø, coâng trình ñöôïc thöïc hieän 2 giai ñoaïn rieâng bieät: Thi coâng hoaøn taát phaàn taàng haàm, sau ñoù môùi thi coâng phaàn thaân cuûa coâng trình. Ñeå ñaûm baûo coâng taùc thi coâng phaàn thaân coâng trình ,laøm thay ñoåi keùo daøi thôøi gian thi coâng. Nhaø thaàu seû boá trí caùc coâng taùc hoaøn thieän thöïc hieän song song vôùi coâng taùc thi coâng phaàn thoâ. Coâng vieäc thöïc hieän theo coâng taùc cuoán chieáu, nhöng vaãn ñaûm baûo tính hôïp lyù trong thi coâng vaø phuø hôïp vaø an toaøn vôùi tính chaát hieän tröôøng.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

3

Baûng tieán ñoä thi coâng toång theå môùi theå hieän leân caùc coâng taùc chính ñöôïc thöïc hieän. Do theo tieán ñoä thi coâng cuõ ñöôïc thöïc hieän theo phöông phaùp Top-Down: Sau khi thi coâng phaàn ngaàm hoaøn thaønh, thì phaàn treân ñaõ thöïc hieän ñöôïc 7 taàng. Nhöng theo thöïc teá thi coâng,Chæ coù theå thi coâng phaàn ngaàm, phaàn thaân ñöôïc thi coâng sau (theo nhö tieán ñoä: thôøi gian thi coâng 7 taàng thaân laø 105 ngaøy). Ñeå ruùt ngaén thôøi gian thi coâng phaàn thaân nhaèm buø vaøo thôøi gian ñaõ huït cuûa 7 taàng; ñoàng thôøi ,ñaûm baûo an toaøn trong thi coâng vaø phuø hôïp vôùi tính chaát thi coâng thöïc teá taïi hieän tröôøng . Nhaø thaàu ñaõ coá ruùt ngaén thôøi gian thi coâng phaàn thaân coù tính chaát khaû thi vaø nhanh nhaát. Tuy nhieân, khaû naêng ñaùp öùng ruùt ngaén tieán ñoä theo ñuùng tieán ñoä ban ñaàu laø khoù hoaøn thaønh. Do ñoù, Nhaø thaàu coù moät coâng vaên ñeà nghò Chuû ñaàu tö xem xeùt, nghieân cöùu cho pheùp Nhaø thaàu keùo daøi thôøi gian thi coâng cho Phaàn thi coâng phaàn thaân( bao goàm : Phaàn thoâ vaø hoaøn thòeân) laø 30 ngaøy. Tieán ñoä thi coâng cho Taàng haàm vaø phaàn thaân cuûa coâng trình hoaøn toaøn coù thay ñoåi ( Toång tieán ñoä coâng trình laø 531 ngaøy – Thôøi gian thi coâng coïc khoan nhoài vaø töôøng Barette laø 97 ngaøy => Thôøi gian thi coâng phaàn haàm vaø phaàn thaân (theo PP TOP-DOWN) laø 434 ngaøy. Theo thöïc teá thi coâng ( xong phaàn taàng haàm ; sau ñoù môùi thi coâng phaàn thaân ) laø 561 ngaøy. Coù baûng tieán ñoä thi coâng môùi keøm theo. Maët baèng thi coâng Coâng tröôøng cuõng coù thay ñoåi so vôùi hoà sô thaàu. Do tình hình thi coâng thöïc teá, phuø hôïp vôùi hieän traïng thi coâng coâng trình. Nhaø thaàu coù moät soá thay ñoåi trong bieän phaùp thi coâng. Khoâng boá trí maët baèng laùn traïi : Do söû duïng maët baèng chöùa ñaát ñeå vaän chuyeån. Coâng nhaân seõ boá trí choã ôû ngoaøi coâng trình. Theo hoà sô döï thaàu nhaø thaàu seõ söû duïng: Caåu thaùp soá 1 laø: MC 115B vaøCaåu thaùp soá 2 laø:TOPKIT FO/23B. Vôùi caåu soá 1, nhaø thaàu ñaõ ñeà nghò thay theá baèng caåu K220 coù tay caàn daøi 60m. Tuy nhieân, treân thöïc teá neáu duøng caåu coù tay caàn daøi 60m seõ va vaøo toaø nhaø soá 37. Neân nhaø thaàu seõ duøng caåu coù tay caàn daøi 54 m nhöng vaãn ñaûm baûo an toaøn vaø tieán ñoä thi coâng. Vôùi caåu soá 2 duøng ñeå vaän chuyeån ñaát ñeå thi coâng phaàn ngaàm. treân thöïc teá neáu duøng caåu thì phaàn ñoái troïng seõ va vaøo caùc coâng trình laân caän. Do ñoù, nhaø thaàu seõ duøng baêng taûi ñeå vaän chuyeån ñaát thay cho caåu soá 2 nhöng vaãn ñaûm baûo an toaøn vaø tieán ñoä thi coâng.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

4

Giaûm ñi moät caåu thaùp trong quaù trình thi coâng taàng haàm, thay vaøo ñoù Nhaø thaàu söû duïng baêng chuyeàn ñeå chuyeån ñaát. Caùc lôùp caáu taïo ñòa chaát : + Lôùp 1 : Lôùp ñaát ñaép daøy trung bình 3m. + Lôùp 2: lôùp seùt pha caùt haït mòn, deûo meàm. Chieàu daøy trung bình 7m. + Lôùp 3 : lôùp ñaát seùt daøy trung bình 12m. + Lôùp 4 : Lôùp seùt cöùng raát daøy (chöa xaùc ñònh chieàu saâu lôùp ñaát) khi loã khoan saâu tôùi 60m. Cao ñoä möïc nöôùc ngaàm -9.40 m. Cao ñoä ñaùy töôøng barrette -24.050m, ñaùy töôøng barrette ngaäp saâu vaøo lôùp seùt cöùng vaø lôùp ñaát naøy raát daøy do ñoù khoâng caàn kieåm tra ñaåy noåi ñaùy hoá moùng.
2/ COÂNG TAÙC KIEÅM TRA, NGHIEÄM THU CHUYEÅN BÖÔÙC THI COÂNG:

-

-

-

* Kieåm tra maët baèng tröôùc khi thi coâng: + xaùc ñònh toaï ñoä truïc, cao ñoä neàn hieän höõu cuûa coâng trình. ( maùy kinh vó, thuyû bình) + Kieåm tra laïi caùc moác thi coâng. ( maùy kinh vó, thuyû bình) + Kieåm tra heä thoáng thoaùt nöôùc maïng ngoaøi. Kieåm tra töôøng vaây: + Cao ñoä.(maùy thuyû bình) + Toaï ñoä.(maùy kinh vó) + Beà maët.(maét) * Coâng taùc kieåm tra nghieäm thu phaàn coïc nhoài vaø töôøng vaây trong khi thi coâng: Töôøng vaây: + Ñoä nghieâng .(maùy kinh vó, thöôùc theùp, daây doïi) + Theùp chôø.(maùy thuyû bình, thöôùc theùp) + Khôùp noái.(maét) + Beà maët, khaû naêng thaåm thaáu nöôùc ngaàm.(maét) + Sieâu aâm hoaëc PIT.(PTN) Coïc nhoài: + Theùp hình trong coïc.(maét) + Cao ñoä beâ toâng ñaàu coïc.(maùy thuyû bình) + Toaï ñoä coïc.(maùy kinh vó) + Cao ñoä coát theùp ñaàu coïc.(maùy thuyû bình) + Ñoä nghieâng theùp hình.(daây doïi, thöôùc theùp) + Ñoä nghieâng ñaàu coïc.(daây doïi, thöôùc theùp) + Sieâu aâm hoaëc PIT.(PTN).

3. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC KHI THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT:

a) Chuaån bò naïo veùt, söûa chöõa heä thoáng thoaùt nöôùc. - Naïo veùt laïi buøn ñaát trong caùc hoá ga coù saün, hoá thu nöôùc röûa xe.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

5

-

Thöïc hieän raõnh thoaùt nöôùc trong vaø ngoaøi khu vöïc töôøng vaây. - Lieân heä caùc cô quan coù thaåm quyeàn ñeå thay ñoåi ñöôøng thoaùt nöôùc maïng ngoaøi töø: oáng D200 ñeán D600, Nhaèm ñaûm baûo coâng taùc thoaùt nöôùc maët vaø nöôùc ngaàm cuûa coâng trình. - Gia coâng, söûa chöõa caàu röûa xe ñaùp öùng coâng taùc vaän chuyeån ñaát ñaøo. - Taïo doác vaøo hoá thu caàu röûa xe nhaèm traùnh tröôøng hôïp khi röûa xe nöôùc chaûy ra ñöôøng chính laøm aûnh höôûng moâi tröôøng. b) Töôøng raøo baûo veä - Laép döïng, gia coá haøng raøo - Gia coá haøng raøo coù saün: Khu vöïc giaùp tu vieän nhaø daân: + Ñaép maùi taluy giöõ oån ñònh chaân töôøng raøo. + Taän duïng coät choáng II khoâng söû duïng ñeå choáng ñôõ töôøng raøo. - Laép döïng haøng raøo toân phía tieáp giaùp maët ñöôøng Toân Ñöùc Thaéng. Ñoàng thôøi traùnh hieän töôïng nöôùc, ñaát thoaùt ra maët ñöôøng, nhaø thaàu cho xaây chaân töôøng cao 0.2 ñeán 0.5m phía trong töôøng raøo.

CHÖÔNG II: CAÙC BIEÄN PHAÙP THI COÂNG CHÍNH.
I. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT : a. ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH : Coâng trình Nhaø ñieàu haønh saûn xuaát ñieän löïc T.P Hoà chí Minh , laø coâng trình ñöôïc thi coâng theo coâng ngheä môùi. Khaùc vôùi caùc kyõ thuaät thi coâng thoâng thöôøng tröôùc nay. Do ñoù, bieän phaùp thi coâng cuõng coù nhieàu ñieåm thay ñoåi so vôùi caùch thi coâng thoâng thöôøng caùc coâng trình taàng haàm tröôùc ñaây. Tuy nhieân, yeâu caàu kyõ thuaät, cuõûng nhö qui chuaån, qui phaïm vaãn phaûi ñöôïc tuaân thuû moät caùch nghieâm tuùc. Trong bieän phaùp thi coâng ñaøo ñaát, trình töï ñöôïc thöïc hieän theo töøng giai ñoaïn phuï thuoäc vaøo coâng taùc beâ toâng. Ñoàng thôøi, do thi coâng trong taàng haàm coù nhieàu keát caáu naèm trong ñaát nhö: traàn saøn beâ toâng, coät choáng I, töôøng
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

6

chaén quanh haàm. Vì vaäy, coâng taùc ñaûm baûo keát caáu phaûi ñöôïc chuù yù thöôøng xuyeân. Tieán ñoä thi coâng ngaén; Coâng trình naèm trong trung taâm Thaønh phoá. Do ñoù, ñaát chæ ñöôïc vaän chuyeån vaøo ban ñeâm (töø 21h ñeán 4 h saùng ngaøy hoâm sau).Vì theá vaán ñeà boá trí maët baèng, toác ñoä thi coâng cuõng laø 1 vaán ñeà caàn quan taâm. Chieàu cao saøn haàm, loã thoâng haàm ñeå thi coâng ñeàu bò khoáng cheá kích thöôùc. Do ñoù, coâng taùc boá trí xe maùy sao cho phuø hôïp, vöøa ñuû: nhaèm thuaän lôïi trong thi coâng , cuõng nhö ñaûm baûo tieán ñoä… laø moät vieäc caàn thieát. Noùi chung, coâng taùc ñaøo ñaát trong ngoaøi vieäc ñaûm baûo yeâu caàu veà kyõû thuaät; coøn phaûiñaùp öùng trong thi coâng veà an toaøn; maø coøn ñaùp öùng caû veà bieän phaùp sao cho xe maùy vaän haønh bình thöôøng , an toaøn ñaûm baûo veà tieán ñoä khi thi coâng trong loøng ñaát
b.

CAÙC YEÂU CAÀU KYÕTHUAÄT TRONG ÑAØO ÑAÁT:

Nhaø thaàu seõ thöïc hieän thi coâng xaây laép tuaân thuû ñuùng qui chuaån xaây döïng , tieâu chuaån kyõõû thuaät xaây döïng Vieät Nam (TCVN), ñaûm baûo qui trình thi coâng vaø nghieäm thu theo TCVN. Ngoaøi ra, trong khi ñaøo ñaát thöïc teá taïi coâng tröôøng phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: - Thieát bò thi coâng phaûi löïa choïn ñaày ñuû vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá trong thi coâng. - Khoâng taïo löïc eùp, va chaïm vaøo ñaùy saøn beâ toâng khi cöôøng ñoä saøn chöa ñaït. - Khoâng taïo löïc eùp, va chaïm vaøo thaønh töôøng Barrete. - Ñaát ñöôïc ñaøo sao cho ñaûm baûo taïo ñoä nghieâng daàn töø töôøng Barrete veà loã thoâng saøn thi coâng nhaèm: tieän thu hoài nöôùc vaø giöõ chaân töôøng Barrete. - Xaùc ñònh chính xaùc caùc caây choáng I trong ñaát. Khoâng taïo löïc eùp vaø va chaïm vaøo caây choáng I. - Khi beâ toâng saøn haàm chöa ñaït cöôøng ñoä cho pheùp: khoâng thi coâng gaây aûnh höôûng cho saøn. - Khi chuyeån ñaát, khoâng ñeå thuøng chöùa ñaát, gaøu xe ñaøo chaïm vaøo caïnh caùc saøn beâ toâng ñaõ thi coâng. - Xe ñaøo, xe uûi khoâng ñöôïc chaïy tröïc tieáp treân caùc ñaàu coïc khoan nhoài ( sau khi ñaõ ñaäp ñeå chuaån bò thi coâng moùng.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

7

- Nöôùc ngaàm phaûi ñaûm baûo ñöôïc haï thaáp hôn maët neàn, moùng trong thi coâng töø 20 ñeán 30 cm. - Coâng taùc lu leøn ñaát ñaûm baûo ñaát neàn oån ñònh (khoâng luùn) tröôùc khi thöïc hieän coâng taùc beâ toâng saøn. - Ñaûm baûo ñaày ñuû aùnh saùng, thoâng gioù ñeå coâng taùc thi coâng ñöôïc an toaøn vaø lieân tuïc. c. CHOÏN MAÙY THI COÂNG :
a. THIEÁT BÒ, THÔØI GIAN, KHOÁI LÖÔÏNG THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT MOÙNG, HAÀM.

• TAÀNG HAÀM 1:(Töø ± 0.00m ñeán - 4.400m). + Khoái löôïng ñaøo ñaát: 15247 m3. + Thôøi gian thi coâng: 10 ngaøy. + Maùy moùc thi coâng: - Maùùy ñaøo: 7 chieác. - Maùy uûi: 4 chieác. - Ñaàm baøn: 6 chieác. - Baêng chuyeàn: 1 boä. - OÂ toâ töï ñoå: 40 chieác. - Caåu thaùp : 1 boä + Nhaân coâng: 30 ngöôøi. • TAÀNG HAÀM 2:(Töø -4.400m ñeán- 8.400m). + Khoái löôïng ñaøo ñaát: 13862 m3. + Thôøi gian thi coâng: 10 ngaøy. + Maùy moùc thi coâng: - Maùùy ñaøo: 7 chieác. - Maùy uûi: 4 chieác. - Ñaàm baøn: 6 chieác. - Baêng chuyeàn: 1 boä. - OÂ toâ töï ñoå: 40 chieác. - Caåu thaùp : 1 boä + Nhaân coâng: 30 ngöôøi. • TAÀNG HAÀM 3 VAØ MOÙNG:(-8.400m ñeán -19.200m)). + Khoái löôïng ñaøo ñaát: 17000 m3. + Khoái löôïng ñaøo ñaép: 5300 m3. + Thôøi gian thi coâng: 15 ngaøy. + Maùy moùc thi coâng: - Maùùy ñaøo: 7 chieác. - Maùy uûi: 4 chieác. - Ñaàm baøn: 6 chieác. - Baêng chuyeàn: 1 boä. - Vaän thaêng: 1 boä. - Caåu thaùp: 1 boä. - OÂ toâ töï ñoå: 40 chieác. + Nhaân coâng: 30 ngöôøi.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

8

b. CHOÏN MAÙY ÑAØO ÑAÁT : Do coâng trình ñöôïc thi coâng baèng PP môùi. Do ñoù, choïn ra 2 loaïi maùy ñaøo: Maùy ñaøo duøng ñeå chuyeån ñaát vaø maùy ñaøo duøng ñaøo ñaát. Maùy ñaøo duøng ñeå chuyeån ñaát: yeâu caàu naêng suaát coù khoái löôïng lôùn, khaû naêng vöôn caàn xa. Maùy ñaøo duøng ñeå ñaøo ñaát: Do chieàu cao thoâng taàng cuûa taàng haàm laø haïn cheá. Do ñoù, choïn maùy ñaøo sao cho trong khoaûng khoâng gian haïn cheá, maùy ñaøo vaãn laøm vieäc bình thöôøng. Choïn maùy ñaøo gaàu nghòch . • Xaùc ñònh caùc thoâng soá choïn maùy ñaøo gaàu nghòch : a/ Maùy ñaøo duøng ñaøo ñaát : Chieàu cao thoâng taàng: 3.6 – 4.0 m. Choïn maùy ñaøo:
-

-

Dung tích gaàu : q = 0.4 m3 . Baùn kính ñaøo lôùn nhaát : R = 7.8 m . Chieàu cao ñoå lôùn nhaát : h = 5.6 m . Chieàu saâu ñaøo lôùn nhaát : H = 4.0 m .

Troïng löôïng maùy : 12.4 T. Chieàu roäng thuøng xe : 2.64m. Chieàu daøi thuøng xe : 3.13m Chieàu cao thuøng xe : 3.15m. - Chu kyø : Tck =15s. b/ Maùy ñaøo duøng trung chuyeån: Choïn maùy ñaøo:
-

-

Dung tích gaàu : q = 0.7 m3 . Baùn kính ñaøo lôùn nhaát : R = 10.5 m . Chieàu cao ñoå lôùn nhaát : h = 5.1 m .
GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

9

-

Chieàu saâu ñaøo lôùn nhaát : H = 6.9 m . Troïng löôïng maùy ñaøo : 28.6 T. Chieàu daøi thuøng xe : 3.88m Chieàu roäng thuøng xe : 3.1m. Chieàu cao thuøng xe : 3.42m. Chu kyø : Tck =20s.

• Tính naêng suaát maùy ñaøo : Naêng suaát cuûa maùy ñaøo ñöôïc tính theo coâng thöùc :
N = q× Kd × N ck × K tg (m3/h). Kt

Ñoái vôùi maùy ñaøo ñaát: Trong ñoù : - q = 0.4 m3 : dung tích gaàu . - Kñ : heä soá ñaày gaàu , phuï thuoäc vaøo loaïi gaàu, caáp ñaát vaø ñoä aåm cuûa ñaát. Vôùi ñaát caáp II – aåm, maùy ñaøo gaàu nghòch : Kñ = 1.2 ÷ 1.4 => Choïn Kñ = 1.2 . - Kt : heä soá tôi cuûa ñaát . Kt = 1.1 ÷ 1.3 => Choïn Kt =1.1 . Nck : soá chu kyø xuùc trong 1 giôø (3600 giaây) , N ck = T (hck 1 ). Vôùi : - Tck = tck× kvt× kquay : thôøi gian cuûa moät chu kyø (s). - tck : thôøi gian cuûa moät chu kyø khi goùc quay ϕ = 900 , tck = 15 (s) . - kvt : heä soá phuï thuoäc ñieàu kieän ñoå ñaát cuûa maùy ñaøo . Khi ñoå ñaát ra sau : kvt =1.0 - kquay : heä soá phuï thuoäc vaøo ϕ quay caàn , vôùi ϕ ≤ 900 => kquay = 1.1 . - ktg : heä soá söû duïng thôøi gian . ktg = 0.7 ÷ 0.8 => Choïn ktg = 0.8 Vaäy ta coù : Tck = 15× 1.1× 1 = 16.5 (s)
3600 = 218 .18 (h −1 ) 16 .5
3600

=> N ck =

Naêng suaát maùy ñaøo gaàu nghòch :
N = 0.4 × 1.2 × 218 .18 × 0.8 = 75 .6(m 3 / h) 1.1

Toång theå tích ñaát phaûi ñaøo baèng maùy ñaøo gaàu nghòch: V = 14000 - 17000 m3 . Thôøi gian ñaøo heát 1 taàng haàm: Choïn 1 ca 7h.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
T =
T =

10

14000 = 185 .2( h) =26.6 ca. 75 .6

17000 = 224 .9(h) =32.13 ca. 75 .6

Ñoái vôùi maùy ñaøo trung chuyeån ñaát: Trong ñoù : - q = 0.7 m3 : dung tích gaàu . - Kñ : heä soá ñaày gaàu , phuï thuoäc vaøo loaïi gaàu, caáp ñaát vaø ñoä aåm cuûa ñaát. Vôùi ñaát caáp II – aåm, maùy ñaøo gaàu nghòch: Kñ = 1.2 ÷ 1.4 => Choïn Kñ = 1.2 . - Kt : heä soá tôi cuûa ñaát. Kt = 1.1 ÷ 1.4 => Choïn Kt =1.0 . Nck : soá chu kyø xuùc trong 1 giôø (3600 giaây) , N ck = T (hck 1 ). Vôùi : - Tck = tck× kvt× kquay : thôøi gian cuûa moät chu kyø (s). - tck : thôøi gian cuûa moät chu kyø khi goùc quay ϕ ≤ 900 , tck = 20 (s) . - kvt : heä soá phuï thuoäc ñieàu kieän ñoå ñaát cuûa maùy ñaøo . Khi ñoå ñaát ra sau : kvt =1.1 - kquay : heä soá phuï thuoäc vaøo ϕ quay caàn , vôùi ϕ ≥ 900 => kquay = 1.1 . - ktg : heä soá söû duïng thôøi gian . ktg = 0.7 ÷ 0.8 => Choïn ktg = 0.8 Vaäy ta coù : Tck = 20× 1.1× 1.1 = 24.2(s)
3600

=> N ck =
N = 0.7 ×

3600 = 148 .76 ( h −1 ) 24 .2

Naêng suaát maùy ñaøo gaàu nghòch :
1.2 ×148 .76 × 0.8 = 99 .96 ( m 3 / h) 1.0

Toång theå tích ñaát phaûi chuyeån baèng maùy ñaøo gaàu nghòch: V = 14000 - 17000 m3 . Thôøi gian ñaøo heát 1 taàng haàm: Choïn 1 ca maùy = 7h
T = 14000 = 140 ( h) = 20 ca. 99 .96

T =

17000 = 170 ( h) =24.3 ca. 99 .96

c. CHOÏN MAÙY UÛI ÑAÁT : Naêng suaát cuûa maùy uûi ñöôïc tính theo coâng thöùc :

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
N = q× Kd × N ck × K tg - (K r x Lvc)(m3/h). Kt

11

Kd= 1.0. Ktôi= 1.25. Nck = 3600/tck (h -1). Ktg = 0.8. K r = 0.003 q = B x h2/(2tgxPñ) Choïn maùy uûi coù söùc keùo Nk = 30 KN. Chieàu daøi ben : B = 2.56m. Chieàu cao ben : h = 0.804m. Vaän toác chuyeån : V tieán = 12.49 km/h = 3.47 m/s Vaän toác luøi : V luøi = 5.35 km/h = 1.48 m/s Troïng löôïng : 7 Taán. Theå tích ñaát tröôùc ben khi baét ñaàu vaän chuyeån: Q = 2.56x0.8042/ 2tg30o=1.433 m3. tck = tck
Li + 2t quay + t haben + mt sangso . vi 30 30 + = +(2x 10)+2+(4x 3) = 62.9s. 3.47 1.48
3600 = 57.23 (h 62 .9
-1

Nck =

).

Naêng suaát thöïc hieän : N = 1.433 x
1 x57 .23 x0.8 − (0.003 x30 ) = 65.52 m3/h. 1.25

Toång theå tích ñaát phaûi chuyeån baèng maùy uûi : Thôøi gian uûi heát 1 taàng haàm :Choïn 1 ca maùy = 7h
T = 14000 = 213 .67 (h) =30.52ca. 65 .52 17000 T = = 259 .46 (h) =37.07ca. 65 .52

d. CHOÏN CAÀN TRUÏC THAÙP : Caàn truïc thaùp ñöôïc choïn caàn phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu sau : - Ñoä cao : coù theå ñöa vaät lieäu qua vò trí cao nhaát cuûa coâng trình , ñaûm baûo moät khoaûng caùch an toaøn . - Taàm vôùi : coù theå bao quaùt toaøn boä phaïm vi hoaït ñoäng vaän chuyeån ñaát cho coâng tröôøng ñang thi coâng . - Söùc truïc : coù theå naâng caáu kieän coù troïng löôïng lôùn nhaát vôùi taàm vôùi lôùn nhaát. - Vò trí ñaët caàn truïc thaùp: ñaûm baûo thi coâng thuaän lôïi, khoâng laøm vöôùng víu caùc phöông tieän thi coâng khaù, goùc xoay khi vaän chuyeån laø nhoû nhaát
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

12

• Xaùc ñònh caùc thoâng soá choïn caàn truïc thaùp : Ñoä cao naâng caàn thieát : [H] H = hct + hat + hck + h1 Trong ñoù : hct = 86.4m : chieàu cao taàng maùi kyõ thuaät cuûa coâng trình . - hat = 1.0 m : chieàu cao an toaøn . - hck = 1.7 m : chieàu cao caáu kieän (thuøng chöùa vaät lieäu). - ht = 1.0 m : chieàu cao treo buoäc . => [H] 86.4 + 1 + 1.7 + 1 = 93.7 m Taàm vôùi : Neáu ñaët caàn truïc thaùp ôû vò trí thuaän lôïi nhaát thì taàm vôùi cuûa caàn truïc phaûi thoaû: R ≥ R = 24 2 + 38 2 = 44.9 m Söùc truïc : Choïn [Q] =12 T Töø nhöõng thoâng soá yeâu caàu treân ta , keát hôïp vôùi nhöõng ñaëc ñieåm cuûa coâng trình ta choïn caàn truïc thaùp coù maõ hieäu k-220 vôùi caùc thoâng soá kyõ thuaät nhö sau : - R = 55 m - H tc= 29 m (cao ñoä khoâng caàn neo caåu vaøo saøn). - Qmin = 3 T - Vaän toác vaän chuyeån vaät ra vaøo tay caàn : V = 0 – 40.5 m/phuùt - Vaän toác quay quanh truïc : Vquay = 0.6 voøng/phuùt - Vaän toác naâng haï vaät : Vnaâng = 8.5 - 80 m/phuùt
-

• Tính naêng suaát caàn truïc trong moät ca chuyeån ñaát :
N = q ×n × Kt

(m3/ca)

Trong ñoù : + q = 2.7T : söùc truïc . + Kt = 0.8 : heä soá söû duïng caàn truïc theo thôøi gian . + n : soá laàn caåu trong moät ca , n = T ch
h h i

480

+ +2× + Vôùi : Tch = t m + V Vha Vquay nang + tm = 1 phuùt : thôøi gian oån ñònh caàn truïc , môû vaø ñoùng thuøng chöùa ñaát . + h = 93.70 m : chieàu cao lôùn nhaát caàn naâng vaät leân . + i = 0.5 voøng .

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
42 .00 42 .00 0.5 + +2× = 8.13 phuùt . 8.5 80 0.6 480 = 59 laàn/ca . => n = 8.13 Tch = 1 +

13

Vaäy : N = 1.8× 59× 0.8 = 84.96T/ca . = 70.8 m3/ca . e. CHOÏN VAÄN THAÊNG NAÂNG HAØNG : Vaän thaêng ñöôïc choïn caàn phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu sau : - Ñoä cao : coù theå ñöa vaät lieäu qua vò trí caàn thieát theo yeâu caàu cuûa coâng trình, ñaûm baûo moät khoaûng caùch an toaøn. - Söùc naâng : coù theå naâng caáu kieän coù troïng löôïng theo yeâu caàu cuûa coâng trình. - Vò trí ñaët vaän thaêng: ñaûm baûo thi coâng thuaän lôï, khoâng laøm vöôùng víu caùc phöông tieän thi coâng khaùc . - • Xaùc ñònh caùc thoâng soá choïn vaän thaêng : Ñoä cao naâng caàn thieát : [H] H = hct + hat + hck + h1 Trong ñoù :
-

hct = 19.2 m : chieàu cao töø moùng taàng haàm ñeán taàng treät cuûa coâng trình . hat = 1.0 m : chieàu cao an toaøn .

hck = 1.7 m : chieàu cao chuyeån caáu kieän (thuøng chöùa ñaát). => [H] 19.2 + 1 + 1.7 = 21.9 m Choïn [Q] = 1.8 T Töø nhöõng thoâng soá yeâu caàu treân, ta keát hôïp vôùi nhöõng ñaëc ñieåm cuûa coâng trình ta choïn vaän thaêng coù maõ hieäu VTHP 500-50 vôùi caùc thoâng soá kyõ thuaät nhö sau : - H = 50 m - {Q } = 0.5 T - Vaän toác naâng haï vaät :Vnaâng = 0.5 m/s. • Tính naêng suaát vaän thaêng trong moät ca chuyeån ñaát :
N = q ×n × Kt

(m3/ca)

Trong ñoù : + q =0.5T : söùc naâng . + Kt = 0.8 : heä soá söû duïng vaän thaêng theo thôøi gian . + n : soá laàn naâng trong moät ca , n = T ch
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO
3600

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
h h

14

+ + Vôùi : Tch = t m + V Vha nang + tm = 1 phuùt : thôøi gian oån ñònh vaän thaêng, môû vaø ñoùng thuøng chöùa ñaát . + h = 20.00 m : chieàu cao lôùn nhaát caàn naâng vaät leân .

20 .00 20 .00 + = 140 s . 0 .5 0 .5 3600 = 25 .71 laàn/h =205 laàn / ca. => n = 140 Tch = 60 +

Vaäy : N = 0.5x205× 0.8 = 82T/ca . = 68 m3/ca . f. CHOÏN BAÊNG CHUYEÀN TAÛI ÑAÁT : Baêng chuyeàn ñöôïc choïn caàn phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu sau : - Ñoä cao : coù theå ñöa vaät lieäu qua vò trí caàn thieát theo yeâu caàu cuûa coâng trình, ñaûm baûo moät khoaûng caùch an toaøn. - Söùc taûi : coù theå taûi ñöôïcù troïng löôïng theo yeâu caàu cuûa coâng trình. - Vò trí ñaët baêng chuyeàn: ñaûm baûo thi coâng thuaän lôïi, khoâng laøm vöôùng víu caùc phöông tieän thi coâng khaùc . Thoâng soá kyõ thuaät baêng chuyeàn: - Chieàu roäng maët laøm vieäc : B = 0.80 m. - Chieàu daøi dòch chuyeån : L = 28.00 m. - Tyû soá chuyeàn : n = 1.8 m/ s.
Naêng suaát truyeàn taûi : N = 80 - 100 m3/h.

4 . TRÌNH TÖÏ THI COÂNG : Do thôøi gian thi coâng laø raát haïn cheá. Ñoàng thôøi, theo keát caáu coâng trình coâng taùc thöïc hieän ñoàng thôøi caùc taàng laàu song song vôùi taàng haàm laø khoâng phuø hôïp. Vì vaäy, ñeå ruùt ngaén thôøi gian thi coâng. Nhaø thaàu ñeà nghò thöïc hieän phöông aùn: Ñaøo ñaát ñeán saøn taàng haàm 1 vaø thi coâng töø saøn haàm 1 xuoáng ñeán moùng. Saøn taàng treät seõ ñöôïc thi coâng sau khi coâng taùc ñaøo ñaát taàng haàm hoaøn thaønh. Tuy nhieân, khi ñaøo ñaát taàng haàm 1, caàn phaûi tính toaùn sao cho heä töôøng vaây thaønh haàm ñaûm baûo oån ñònh, khoâng bò söï aûnh huôûng cuûa ngoaïi löïc laøm bieán daïng, thay ñoåi ñeán keát caáu cuûa töôøng. Caùc yeáu toá coù khaû naêng gaây aûnh höôûng ñeán töôøng vaây laø: - Toaø nhaø soá 37 Toân Ñöùc Thaéng. - Aùp löïc ñaát taïi baõi chöùa deã trung chuyeån ngoaøi truïc 10.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

15

 Ta thaáy: Aùp löïc ñaát taïi baõi chöùa laø nguy hieåm nhaát; vì löôïng ñaát chöùa taïi ñaây taùc ñoäng tröïc tieáp leân töôøng vaây. Ñeã xaùc ñònh khaû naêng chòu löïc, tính oån ñònh cuûa töôøng vaây. Nhaø thaàu ñaõ tính toaùn aùp löïc taùc duïng döïa vaøo: - Tính aùp löïc ñaát neàn taùc duïng vaøo thaønh töôøng vaây (söû duïng caùc baøi tính Cô hoïc ñaát). - Baûng thoáng keâ ñòa chaát cuûa coâng trình ( taøi lieäu ñòa chaát coâng trình). - Keát caáu cuûa töôøng (Baûn veõ keát caáu). - Giaûi keát caáu. Keát quaû, Töôøng ñaày ñuû khaû naêng chòu löïc khi ñaøo xuoáng ñeán cao ñoä -4.400m.

Baøi tính:
a. Tính toaùn aùp löïc ñaát taùc duïng leân töôøng chaén:

+ Khi thi coâng taàng haàm 1, Nhaø thaàu ñaøo ñaát töø truïc 1 luøi daàn ra. Ñaát seõ ñöôïc vaän chuyeån ñi, khoâng chöùa ñaát vaøo phía ngoaøi töôøng vaây. + Sau khi ñoå beâ toâng saøn haàm 1, beâ toâng saøn haàm 1 ñaït cöôøng ñoä thieát keá. Nhaø thaàu tieán haønh thi coâng ñaøo ñaát saøn haàm 2. Do thi coâng lieân tuïc, nhöng thôøi gian vaän chuyeån ñaát ñi chæ cho pheùp töø 21 giôø hoâm tröôùc ñeán 4 giôø saùng ngaøy hoâm sau. Vì theá, Nhaø thaàu phaûi chöùa ñaát taïm thôøi doïc phía ngoaøi töôøng vaây (truïc 10), vaø ñeán ñeâm seõ chuyeån ñi. Coâng taùc treân ñöôïc thöïc hieän cho giai ñoaïn thi coâng saøn haàm 2 vaø caû saøn haàm 3, moùng. Do theå tích chöùa ñaát ngoaøi töôøng vaây haïn cheá, löôïng ñaát caàn ñaøo trong ngaøy lôùn theo yeâu caàu tieán ñoä 1000 thi coâng. Vì vaäy, Khi thi coâng taàng haàm 2 . Nhaø thaàu ñaøo ñaát phía ngoaøi töôøng vaây (Truïc 10) saâu 2 m ñeå chöùa ñaát. Ñoàng thôøi, chöùa ñaát cao 1.0m (nhö hình veõ).

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

16

Do chöùa ñaát cao hôn töôøng vaây laø 1.0 m, Phaûi kieåm tra khaû naêng chòu löïc cuûa töôøng vaây khi aùp löïc ñaát taùc duïng leân. Baøi toaùn kieåm tra : + Ñieàu kieän kieåm tra: Sau khi beâ toâng saøn 1 ñaït cöôøng ñoä. Ta coù theå xem töôøng vaây ñöôïc ngaøm taïi cao ñoä maët saøn haàm 1. Chieàu cao caàn kieåm tra h=4.1m. Caên cöù vaøo baûn baùo caùo ñòa chaát coâng trình , caáu taïo neàn ñaát chia thaønh caùc lôùp ñaát taïi hoá khoan BH5 coù chæ tieâu cô lyù sau: Taïi lôùp ñaát 2 ( ñeán cao ñoä -4.3m) coù:
γ =1.846 T / m 3 ϕ = 7 0 27 '

Ñaát ñaép choïn γ
2

ϕ λa = tg 2 (45 0 − ) =0.77

=1.8T / m 3 .

Xaùc ñònh taûi troïng phuï do ñaát ñaép vaøo töôøng p1.( töø coát 0.00 ñeán +1.50m) Taûi phaân boá do ñaát ñaép taùc duïng taïi coát 0.00: p1 = γñ .hñ =1.8x1.0 =1.8 T/m2. Taûi taùc duïng leân vaùch töôøng chaén ñeán coát maët saøn haàm 1 (-4.10m). q1 = p1 x λ =1.8x0.77= 1.386 T/m2. a q2 = (γ * h + p1 )λa =(1.846*4.1+1.8)0.77=7.214T/m2 Caét 1 m beà roäng töôøng chaén ñeå kieåm tra: Moâ men lôùn nhaát taùc duïng vaøo töôøng chaén: M =27.977T.m.
max

Tính theùp vaø kieåm tra khaû naêng chòu löïc cuûa töôøng chaén Beâ toâng M300: Rn = 130 kg/cm². Theùp ñöôøng kính Ø ≥ 10 Ra = 3400 kg/cm². Tieát dieän caàn kieåm tra bxh = 1x0.6m Ta coù A=
M xax 2 = 0.086 Rn xbxh 0

γ = 0.5 x (1 + 1 −2 xA ) =0.955

Fa =

M max = 17.23 cm². Ra xγxh 0

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

17

Töø keát quaû tính toaùn vaø so saùnh vôùi baûn veõ KC – M4 vaøM21 Fac = Þ22 @ 130 ==> 29.31 cm². => Fa < Fac Töôøng chaén ñuû khaû naêng chòu löïc vôùi aùp löïc taùc duïng nhö treân. Do 2 m ñaát ñapé phía treân. Do ñoù, Löïc dính c, goùc tröôït ϕ ñeàu baèng 0. Ñeå traùnh ñaát tröôït, taïm thôøi tính maùi doác 1:1 , duøng maùy ñaøo thöôøng xuyeân veùt ñaát.
maë ñaá ñaé t t p q1

maë saø haà 1 t n m q2 (a) töôø g vaâ n y (b) M max (c )

a: Sô ñoà töôøng. mo men.

b: Sô ñoà aùp löïc ñaát.

c: Bieåu ñoà

Nhaø thaàu söû duïng phöông phaùp ñaøo ñaát baèng maùy keát hôïp thuû coâng. Thöïc hieän coâng taùc quan traéc : xaùc ñònh khu vöïc thi coâng , cao ñoä thi coâng taïi töøng khu vöïc trong suoát quaù trình ñaøo ñaát. Söû duïng toå hôïp maùy ñaøo, maùy uûi, oâ toâ töï ñoå ñeå thi coâng ñaøo chuyeån ñaát. Coâng taùc ñaøo ñöôïc thi coâng trình töï töø trong ra ngoaøi ( Khôûi ñaàu töø truïc 1, keát thuùc taïi truïc 10). Hai toå hôïp ñaøo thi coâng theo 2 khu vöïc ñöôïc boá trí nhö baûn veõ. Coâng taùc ñaøo ñöôïc thöïc hieän thaønh 2 phaân ñôït: Ñôït 1 ñaøo ñaát töø coät neàn hieän höõu ñeán ñaàu coïc choáng I. Sau khi kieåm tra toaï ñoä, cao ñoä vò trí coïc I Nhaø thaàu tieán haønh thi coâng ñaøo ñaát ñôït 2 ñeán cao trình ñaùy saøn haàm 1. Quanh khu vöïc töôøng Barrete, heä daàm, söûa neàn: ñöôïc ñaøo, söûa baèng thuû coâng song song vôùi toå hôïp ñaøo.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

a. ÑAØO ÑAÁT THI COÂNG SAØN TAÀNG HAÀM 1:

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

18

Ñaát ñöôïc taäp trung thaønh töøng ñoáng lôùn vaø ñöôïc chuyeån ñi baèng oâ toâ töï ñoå. Ñeå traùnh aùp löïc do xe vaän chuyeån taùc duïng leân töôøng vaây. Nhaø thaàu taïo goái qua töôøng nôi xe vaän chuyeån . Chieàu saâu caàn ñaøo laø 4.4m ( töø -0.00m ñeán -4.40m). Duøng ñaàm baøn ñeå ñaàm leøn chaët ñaát theo yeâu caàu thieát keá (K=0.85) Quanh khu vöïc töôøng Barrete, heä daàm, coät choáng I, traàn saøn treät, söûa neàn : ñöôïc ñaøo, söûa vaø veä sinh baèng thuû coâng song song vôùi toå hôïp ñaøo. Ñaát ñöôïc taäp trung taïi baõi chöùa vaø ñöôïc chuyeån ñi baèng oâ toâ töï ñoå. - Khoái löôïng thi coâng : 15247 m3. - Maùy thi coâng chuû yeáu: OÂ toâ töï ñoå: 40 chieác. Xe ñaøo: 4 chieác. Xe uûi: 2 chieác. Ñaàm baøn: 6 chieác. Nhaân coâng: 30 ngöôøi. Ngoaøi ra, coøn caùc duïng cuï, thieát bò maùy moùc khaùc phuïc vuï thi coâng . Duøng 4 xe ñaøo vaø 2 xe uûi ñaøo vaø trung chuyeån ñaát. Duøng maùy ñaøo 0.4 m3: T = xe ñaøo: T= 7.2 ca. Duøng xe uûi :T=
15247 = 201 .68 ( h) =28.8 ca. Duøng 4 75 .6

uûi: T= 8.3 ca. Nhaân coâng söûa neàn : 6 ca. - Thôøi gian thi coâng: 10 ngaøy ( 14 ca).

15247 x50 % = 116 .35(h) = 16.62 ca. Duøng 2 xe 65 .52

b. ÑAØO ÑAÁT THI COÂNG SAØN TAÀNG HAÀM 2:

Nhaø thaàu söû duïng phöông phaùp ñaøo ñaát baèng maùy keát hôïp thuû coâng. Thöïc hieän coâng taùc quan traéc : xaùc ñònh khu vöïc thi coâng , cao ñoä thi coâng taïi töøng khu vöïc trong suoát quaù trình ñaøo ñaát. Söû duïng toå hôïp maùy ñaøo, maùy uûi, oâ toâ töï ñoå ñeå thi coâng ñaøo ñaát. Caùc maùy ñaøo vaø maùy uûi ñeå thi coâng trong haàm 2, phaûi ñöôïc boá trí tröôùc taïi loå thoâng haàm tröôùc khi coâng taùc coâng taùc laøm neàn saøn taàng haàm 1 (khu vöïc 2) hoaøn thaønh. Sau khi daàm, saøn taàng haàm 1 ñaït cöôøng ñoä cho pheùp thi coâng ( 100% cöôøng ñoä beâ toâng ) theo yeâu caàu cuûa thieát keá theo maãu thí nghieäm. Heä thoáng naøy seõ laøm vieäc nhö 1 heä giaèng choáng ngang ñôõ töôøng Barrete.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

19

Luùc naøy, nhaø thaàu tieán haønh coâng taùc ñaøo ñaát taàng haàm 2. Chieàu saâu caàn ñaøo laø 4.00m ( töø -4.40m ñeán -8.40m). Do phaûi tieán haønh ñaøo töø loã môû thoâng saøn. Khoâng gian thi coâng nhoû chaät heïp. Neân phaûi duøng maùy ñaøo nhoû môû loã daàn theo chieàu doác daàn vaø thi coâng theo thöù töï: töø khu vöïc 1 sau ñoù seõ tieán haønh sang khu vöïc 2. Ñaát ñöôïc ñaøo daàn saâu vaøo trong, duøng xe uûi ñöa ñaát ra phía loã môû thoâng saøn. Ñeå chuyeån ñaát töø ñaùy haàm 2 (-8.40m) ñeán saøn taàng haàm 1 taïi cao ñoä -4.10m, duøng 1 xe ñaøo 0.7 m3 chuyeån ñaát töø haàm ñoå vaøo 1 baêng chuyeàn naèm saün treân saøn haàm 1. Ñaát töø baêng chuyeàn chuyeån ñeán baõi taäp trung ñaát. Duøng ñaàm baøn ñeå ñaàm leøn chaët ñaát theo yeâu caàu thieát keá (K=0.85). Quanh khu vöïc töôøng Barrete, heä daàm, coät choáng I, traàn saøn treät, söûa neàn : ñöôïc ñaøo, söûa vaø veä sinh baèng thuû coâng song song vôùi toå hôïp ñaøo. Ñaát ñöôïc taäp trung taïi baõi chöùa vaø ñöôïc chuyeån ñi baèng oâ toâ töï ñoå. - Khoái löôïng thi coâng : 13862 m3. Maùy thi coâng chuû yeáu: OÂ toâ töï ñoå: 40 chieác. Xe ñaøo: 7 chieác. Xe uûi: 4 chieác. Baêng chuyeàn: 1 boä. Ñaàm baøn: 6 chieác. Nhaân coâng: 30 ngöôøi. Ngoaøi ra, coøn caùc duïng cuï, thieát bò maùy moùc khaùc phuïc vuï thi coâng. Duøng 4 xe ñaøo vaø 1 xe uûi trung chuyeån ñaát. Duøng maùy ñaøo 0.4 m3: T = ñaøo: T= 8.83 ca. Duøng xe uûi :T=
14000 = 213 .7( h) = 30.52 ca. Duøng 3 xe uûi: 65 .52 14000 = 185 .2( h) =26.5 ca. Duøng 3 xe 75 .6

T= 10.17 ca. Nhaân coâng söûa neàn : 5 ca. - Thôøi gian thi coâng: 10 ngaøy ( 16 ca)
c. ÑAØO ÑAÁT THI COÂNG SAØN TAÀNG HAÀM 3 VAØ

MOÙNG: Nhaø thaàu söû duïng phöông phaùp ñaøo ñaát baèng maùy keát hôïp thuû coâng. Thöïc hieän coâng taùc quan traéc : xaùc ñònh khu vöïc thi coâng , cao ñoä thi coâng taïi töøng khu vöïc trong suoát quaù trình ñaøo ñaát.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

20

Söû duïng toå hôïp maùy ñaøo, maùy uûi, oâ toâ töï ñoå ñeå thi coâng ñaøo ñaát. Caùc maùy ñaøo vaø maùy uûi ñeå thi coâng trong haàm 3 vaø moùng, phaûi ñöôïc boá trí tröôùc taïi loã thoâng haàm tröôùc khi coâng taùc coâng taùc laøm neàn saøn taàng haàm 2 (khu vöïc 2) hoaøn thaønh. Sau khi daàm, saøn taàng haàm 2 ñaït cöôøng ñoä cho pheùp thi coâng theo yeâu caàu cuûa thieát keá 100% theo maãu thöû 7 ngaøy. Heä thoáng naøy seõ laøm vieäc nhö 1 heä giaèng choáng ngang ñôõ töôøng Barrete. Luùc naøy, nhaø thaàu tieán haønh coâng taùc ñaøo ñaát taàng haàm 3 vaø moùng. Chieàu saâu caàn ñaøo ñeán saøn haàm 3 laø 4.00m ( töø -8.40m ñeán -12.45m). Do phaûi tieán haønh ñaøo töø loã môû thoâng saøn. Khoâng gian thi coâng nhoû chaät heïp. Neân phaûi duøng maùy ñaøo nhoû môû loã daàn theo chieàu doác daàn vaø thi coâng theo thöù töï: töø khu vöïc 1 sau ñoù seõ tieán haønh sang khu vöïc 2. Ñaát ñöôïc ñaøo daàn saâu vaøo trong, duøng xe uûi ñöa ñaát ra phía loã môû thoâng saøn. Ñeå chuyeån ñaát töø ñaùy haàm 3 (-12.40m) ñeán saøn taàng treät qua baêng chuyeàn: Taïi cao ñoä -8.40m coù 1 xe ñaøo lôùn chuyeån ñaát töø haàm ñoå vaøo baêng chuyeàn naèm saün treân saøn treät. Ñoàng thôøi, duøng 1 maùy vaän thaêng chuyeån ñaát cuøng vôùi maùy ñaøo. Ñaát töø baêng chuyeàn chuyeån ñeán baõi taäp trung ñaát. Khoái löôïng ñaøo ñaát ñeán ñaùy neàn taàng haàm 3 : V = 13862 m3. Khoái löôïng ñaát ñaøo hoá moùng: V =8450m3. Khoái löôïng ñaát ñaép laïi ñaït cao ñoä ñeå ñoå BT saøn haàm 3 : V =5300 m3. Ñeå giaûi quyeát ñaát hoá moùng vaø ñaûm baûo ñaát laáp laïi sau khi ñoå beâ toâng moùng. Trình töï thi coâng: Ñaøo ñaát khu vöïc 2, 3, 4 ñeán cao ñoä -15.40m. Khoái löôïng ñaøo : V = 3650 m3. Ñaàu tieân ñaøo ñaát moùng taïi loã môû thoâng taàng ñeã laép döïng caùc khung vaän thaêng chuyeån ñaát leân baêng chuyeàn (do xe ñaøo khoâng theå chuyeån ñaát leân baêng chuyeàn ñöôïc nöõa). Sau ñoù, ñaøo daàn toaøn boä ñaát trong khu vöïc 2, 3, 4 vaø chuyeån leân saøn haàm 1. Ñaát töø baêng chuyeàn chuyeån ñeán baõi taäp trung ñaát. Ñaøo ñaát khu vöïc 4 ñeán cao ñoä -19.2m. Khoái löôïng ñaøo( tính caû khoái ñaát xe ñaøo chieám choã ñeå vaän chuyeån ñaát leân baêng chuyeàn tröôùc ñoù): V = 4800 m3.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

21

Ñaát seõ ñöôïc chuyeån vaøo khu vöïc 1, 2 ñeå sau naøy ñaép laïi sau khi ñoå BT moùng. Sau khi, ñoå beâ toângmoùng taïi khu vöïc 3 vaø 4. Nhaø thaàu seõ tieán haønh san ñaát töø khu vöïc 1 vaø 2 ñeå ñaép laïi ñaït cao ñoä ñaùy beâ toâng loùt saøn, daàm haàm 3. Tieán haønh ñoå BT caùc moùng khu vöïc 2. Laáp , san, ñaàm ñaát neàn saøn haàm 3. Löôïng ñaát thieáu (hoaëc thöøa seõ ñöôïc caåu thaùp chuyeån xuoáng qua loã môû thoâng taàng. Duøng ñaàm baøn ñeå ñaàm leøn chaët ñaát theo yeâu caàu thieát keá (K=0.85). Quanh khu vöïc töôøng Barrete, heä daàm, coät choáng I, traàn saøn haàm 2, söûa neàn : ñöôïc ñaøo, söûa vaø veä sinh baèng thuû coâng song song vôùi toå hôïp ñaøo. Ñaát ñöôïc taäp trung taïi baõi chöùa vaø ñöôïc chuyeån ñi baèng oâ toâ töï ñoå. - Khoái löôïng thi coâng ñaøo vaø chuyeån ñi: 17000 m3. - Khoái löôïng ñaøo, ñaép san neàn : 5300 m3. - Maùy thi coâng chuû yeáu: OÂ toâ töï ñoå: 40 chieác Xe ñaøo: 7 chieác. Xe uûi: 4 chieác. Baêng chuyeàn: 1 boä. Vaän thaêng: 1 boä. Caåu thaùp: 1 chieác. Ñaàm baøn: 6 chieác Nhaân coâng: 30 ngöôøi. Ngoaøi ra, coøn caùc duïng cuï, thieát bò maùy moùc khaùc phuïc vuï thi coâng . Duøng 5 xe ñaøo vaø 1 xe uûi trung chuyeån ñaát. Duøng maùy ñaøo 0.4 m3: T = xe ñaøo: T= 21.1 ca. Duøng xe uûi :T=
22300 = 294 .97 ( h) =42.14 ca. Duøng 2 75 .6

T= 16.2 ca. Nhaân coâng söûa neàn : 12 ca. - Thôøi gian thi coâng: 15 ngaøy ( 30 ca).

22300 = 340 .35 ( h) = 48.63 ca. Duøng 3 xe uûi: 65 .52

• TÍNH TOAÙN OÅN ÑÒNH MAÙI DOÁC KHI THI COÂNG MOÙNG: Maùi doác moùng M09 saâu nhaát (-19.2m) neân ta choïn moùng naøy tính ñieån hình cho toaøn boä maùi doác ñaøi moùng coâng trình.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

22

MAÙI TALUY MOÙNG M09 Ñeå kieåm tra duøng baøi toaùn oån ñònh cung tröôït maùi ñaát, phöông phaùp tính nhö sau: choïn maët tröôït maùi ñaát, khaûo saùt söï caân cuûa laêng theå tröôït (xem hình 1) O

Ci Δ li

g i co αi tg ϕi

g i sin αi g i co αi

Hình 1 g i Khi ñoù ta söû duïng tröôøng hôïp nguy hieåm nhaát coù theå xaûy ra ( Cmin, ϕ> 0). Töø ñoù ñaùnh giaù ñöôïc aûnh höôûng cuûa cung tröôït. Ta chia laêng theå tröôït thaønh nhöõng maûnh nhoû (baèng caùc ñöôøng thaúng song song thaúng ñöùng), ta xeùt moät maûnh i naøo ñoù, troïng löôïng gi cuûa maûnh, ñöôïc phaân tích thaønh 2
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

23

thaønh phaàn löïc gisin α i ñaåy tröôït noù, ngöôïc laïi gicos α i gaây ra ma saùt gicos α itg ϕ giöõ maûnh ñoù laïi. Ngoaøi ra löïc dính treân ñoïan cung Δli cuûa maûnh ñoù laø CiΔli cuõng coù taùc duïng giöõ noù laïi. Laáy moment taâm tröôït O ta ñöôïc: - Moment ñaåy maët tröôït laêng theå ñaát Mg = -

∑ R.g
i n i

n

i

sin αi .

Moment giöõ laêng theå ñaát Mg =

∑ R( g tgϕ
i

i

cos α i + C i ∆Li ).

Ñaùnh giaù möùc ñoä oån ñònh thoâng qua heä soá η trò soá cuûa noù laø:

η=

∑ R( g
i

n

i n i

cos α i .tgϕ i + C i ∆Li )
i

∑ R.( g

sin α i )

Töø maët tröôït cung troøn taâm Oi ( noù naèm treân ñöôøng thaúng BC) ta xaùc ñònh ñöôïc caùc heä soá oån ñinh η töông öùng, ta tìm ñöôïc maët tröôït nguy hieåm nhaát vôùi η min töø caùc maët tröôït khaû dó. C O

A

B

Hình 2 (taâm tröôït nguy hieåm)
Baûng keát quaû tính toaùn gi= γ . Fi (taán. m)

Maû nh

Dieän tích Fi (m²)

α

i

(ñoä)

cos α

i

sin α

i

gicos

α

gisin

i

α

i

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG 1 2 3 4 5 4.66 12.96 14.34 12.71 10.29 9.56 26.58 29.41 26.07 21.11 18 3 13 30 64 0.95 1 0.97 0.87 0.44 0.31 0.05 0.22 0.50 0.90 9.09 26.55 28.66 22.58 9.26

24 2.95 1.39 6.61 13.03 18.97

Chieàu daøi cung tröôït goùc môû roäng: L=2 L=2
πR
360

β

β: goùc môû roäng taïo bôûi cung tröôït

πR
360

R: baùn kính cung tröôït
β = 2x
n i

3.14 x 6.65 x117 =13.57m. 360
i

η=

∑ (g

cos α i .)tgϕ + CxL
n i i

∑ (g

sin α i )

= 1.88

• KEÁT LUAÄN: Töø keát quaû tính toaùn treân ta nhaän thaáy taâm tröôït O, öùng vôùi vôùi noù heä soá oån ñònh ηmin = 1.88. Ñoâùi vôùi caùc coâng trình ñaát ñaép ( heä soá η laø nguy hieåm nhaát ηmin = 1.25) nhö vaäy heä soá η hoaøn toaøn thuoäc phaïm vi cho pheùp, maùi ñaát ñònh ñaûm baûo khoâng bò tröôït toång theå. Chuù yù: Taïi cao ñoämöïc nöôùc ngaàm taïi ñoä saâu – 9.40m. Vì theá, ñeå haï möïc nöôùc ngaàm: Nhaø thaàu thöïc hieän song song 2 coâng taùc: - Ñaøo loã , duøng bôm haï möïc nöôùc ngaàm. - Taïi töøng lôùp ñaát ñaøo: taïo raõnh , hoá thu bôm nöôùc ñi. Xem thuyeát minh Chöông VI : Bieän phaùp thu nöôùc maët vaø nöôùc ngaàm. d. KYÕ THUAÄT AN TOAØN LAO ÑOÄNG KHI THI COÂNG ÑAÁT Xung quanh thaønh hoá ñaøo phaûi coù haøng raøo baûo veä. Tröôùc moãi kíp laøm vieäc phaûi kieåm tra xem coù nôi naøo ñaøo haøm eách, hoaëc coù vaønh ñaát cheo leo, hoaëc coù nhöõng veát nöùt ôû maùi doác hoá ñaøo, phaûi kieåm tra laïi ñoä doác caùc maùi ñaát vaø caùc heä thoáng choáng töôøng ñaát khoûi suït lôû…, sau ñoù môùi cho coâng nhaân vaøo laøm vieäc.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

25

Khoâng ñeå cho coâng nhaân vaøo nghæ ngôi ôû trong hoá ñaøo, chaân maùi ñaát hoaëc ôû gaàn töôøng ñaát. Khi ñaøo ôû nhöõng raõnh saâu, ngoaøi vieäc choáng töôøng ñaát suït lôû, caàn chuù yù khoâng ñeå coâng nhaân chaát nhöõng thuøng ñaát, soït ñaát ñaày quaù mieäng thuøng, phoøng khi keùo thuøng leân nhöõng hoøn ñaát ñaù rôi xuoáng ñaàu coâng nhaân laøm vieäc döôùi hoá ñaøo. Neân daønh moät hoá rieâng ñeå keùo caùc thuøng ñaát leân xuoáng, khoûi va chaïm vaøo ngöôøi. Phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra caùc daây thöøng, daây caùp treo buoäc thuøng. Trong khi ñaøo ñaát haàm coù theå gaëp khí ñoäc (CO) laøm coâng nhaân bò ngaït hoaëc khoù thôû. Khi naøy caàn phaûi cho ngöøng coâng vieäc ngay vaø ñöa gaáp coâng nhaân ñeán nôi thoaùng khí. Sau khi ñaõ coù bieän phaùp ngaên chaên söï phaùt sinh khí ñoäc ñoù vaø cho coâng nhaân vaøo laøm vieäc ôû choã cuõ thì phaûi cöû ngöôøi theo doõi thöôøng xuyeân, beân caïnh ñoù phaûi phaûi ñeå döï phoøng chaát choáng khí ñoäc. Caùc ñoáng vaät lieäu chaát chöùa treân bôø hoá ñaøo phaûi caùch meùp hoá ít nhaát laø 0.5m. Phaûi ñaùnh baäc thang cho ngöôøi leân xuoáng hoá ñaøo, hoaëc ñaët thang goã coù tay vòn. Duøng treo ñeå leân xuoáng haàm phaûi coù voøng baûo hieåm xung quanh vaø ñöôïc giaèng coá ñònh vaøo saøn. Tröôùc khi khôûi coâng ñaøo ñaát, phaûi tieán haønh ñieàu tra caùc maïng löôùi ñöôøng oáng ngaàm, ñöôøng caùp ngaàm… Neáu ñeå maùy ñaøo laàm phaûi maïng löôùi ñöôøng daây ñieän cao theá ñaët ngaàm, hoaëc ñöôøng oáng daãn khí ñoäc cuûa nhaø maùy… thì khoâng nhöõng gaây ra hö hoûng caùc coâng trình ngaàm ñoù, maø coøn xaûy ra tai naïn cheát ngöôøi nöõa. Beân caïnh maùy ñaøo ñang laøm vieäc khoâng ñöôïc pheùp laøm nhöõng vieäc gì khaùc gaàn khoang ñaøo, khoâng cho ngöôøi qua laïi troïng phaïm vi quay caàn maùy ñaøo, vaø vuøng giöõa maùy ñaøo vaø xe taûi. Khi coù coâng nhaân ñeán gaàn maùy ñaøo ñeå chuaån bò doïn ñöôøng cho maùy di chuyeån thì phaûi quay caàn maùy ñaøo qua phía beân, roài haï xuoáng ñaát. Khoâng ñöôïc cho maùy ñaøo di chuyeån trong khi gaàu coøn chöùa ñaát. Coâng nhaân laøm coâng taùc söûa sang maùi doác hoá ñaøo saâu treân 5m, hoaëc maùi doác aåm öôùt thì phaûi duøng daây löng baûo hieåm, buoäc vaøo moät coïc vöõng chaõi.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

26

CHÖÔNG III: COÂNG TAÙC COÁP PHA :
Söû duïng coáp pha theùp tieâu chuaån laøm coáp pha daàm saøn, coät, moùng, vaùch cöùng, loõi cöùng,…ngoaïi tröø ñaùy saøn ñaët treân neàn ñaát cho coâng trình. 1. COÂNG TAÙC DAØN GIAÙO VAØ VAÙN KHUOÂN: Coáp pha phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu sau: Phaûi ñuùng kích thöôùc caùc boä phaän cuûa coâng trình ñuùc. Phaûi beàn, cöùng, khoâng bieán daïng, cong veânh vaø phaûi oån ñònh. Phaûi söû duïng ñöôïc nhieàu laàn (coáp pha goã phaûi duøng ñöôïc töø 6-7 laàn, coáp pha saét phaûi duøng treân 50 laàn) Phaûi nheï vaø tieän nghi, ñeå deã laép vaø deã thaùo dôõ. Caùc khe noái vaùn phaûi kín khít ñeå nöôùc xi maêng khoûi chaûy ræ ra. Ñoái vôùi coáp pha goã vaùn phaûi daøy treân 25mm, phaúng, khoâng muïc naùt, caïnh vaùn phaûi baøo thaúng ñeå khi gheùp khoâng hôû. Muoán cho beâ toâng khoâng dính vaøo maët trong taám coáp pha goã vaø deå boùc dôõ thì phaûi baøo nhaün maët trong taám coáp pha, phaûi loùt giaáy, queùt nöôùc voâi hoaëc daàu thaûi tröôùc khi ñuùc beâ toâng. Coáp pha cuõ ñem duøng laïi phaûi caïo röûa thaät saïch heát nhöõng vöõa xi maêng, phaûi xaùc ñònh caùc cao trình ñaùy moùng, cao trình saøn taàng döôùi, cao ñaùy daàm, cao trình ñaùy saøn . Ñaùnh daáu truïc coâng trình vaø cao ñoä phaûi ôû vò trí laøm thuaän lôïi cho vieäc laép döïng vaø kieåm tra vaùn khuoân, traùnh tình traïng khi kieåm tra bò vöôùng daøn giaùo quaù nhieàu, hoaëc khi di chuyeån truï, cao ñoä töø vò trí naøy ñeán vò trí khaùc gaëp khoù khaên (do khoâng keát hôïp toát giöõa ngöôøi ñaùnh daáu vôùi ngöôøi laép ñaët vaùn khuoân, daøn giaùo). -Ñoái vôùi caùc loaïi vaùn khuoân coät töôøng neân baät möïc theo chu vi boä phaän coâng trình (hay chaân vaùn khuoân), ñeå coá ñònh chaân vò trí vaùn khuoân ñöôïc chính xaùc. Khi thieát keá coáp pha ñònh hình, ta tính toaùn cho boä phaän coâng trình coù troïng löôïng lôùn nhaát (nhòp lôùn nhaát) vaø boá trí cho caùc boä phaän khaùc.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

27

2. CAÙC YEÂU CAÀU KHI LAÉP DÖÏNG COÁP PHA DAØN GIAÙO: Vaän chuyeån caùc boä phaän: Vaän chuyeån, truïc leân, haï xuoáng phaûi nheï nhaøng, traùnh va chaïm xoâ ñaåy laøm cho vaùn khuoân bò bieán daïng. Daây treo buoäc khoâng ñöôïc eùp maïnh, aên saâu vaøo vaùn khuoân. Tröôùc khi vaän chuyeån phaûi kieåm tra söï vöõng chaéc cuûa daøn giaù, saøn thao taùc, ñöôøng ñi laïi ñeå ñaûm baûo an toaøn. Vaän chuyeån hay laép döïng vaùn khuoân treân khoái beâ toâng ñaõ ñoå xong phaûi ñöôïc caùn boä kyõ thuaät phuï traùch ñoàng yù. Truï choáng cuûa daøn giaùo phaûi döïa treân neàn vöõng chaéc , khoâng tröôït . Dieän tích maët caét ngang cuûa truï choáng phaûi ñuû roäng ñeå khi ñoå beâ toâng, keát caáu choáng ñôõ khoâng bò luùn quaù trò soá cho phepù. Phöông phaùp laép gheùp vaùn khuoân, daøn giaùo phaûi baûo ñaûm nguyeân taéc ñôn giaûn vaø deã thaùo, boä phaän thaùo tröôùc khoâng bò phuï thuoäc vaøo boä phaän thaùo sau. Khi laép döïng vaùn khuoân phaûi caên cöù vaøo moác traéc ñaït treân maët ñaát (cho vò trí vaø cao ñoä), ñoàng thôøi phaûi döïa vaøo baûn thieát keá thi coâng ñeå baûo ñaûm kích thöôùc, vò trí töông quan giöõa caùc boä phaän coâng trình khoâng gian . Ñoái vôùi caùc boä phaän troïng yeáu cuûa coâng trình, phaûi ñaët theâm nhieàu ñieåm khoáng cheá ñeå deã daøng trong vieäc kieåm tra ñoái chieáu. Khi coá ñònh vaùn khuoân baèng daây giaèng vaø moùc neo, daây moùc phaûi chaéc vaø khoâng bò tuoät, daây phaûi thaät caêng ñeå khi chòu löïc vaùn khuoân khoâng vò bieán daïng. Daøn giaù, neáu coù ñieàu kieän neân gheùp thaønh maûng roài môùi döïng leân. Phaûi gheùp thaønh nhöõng maûng vöõng chaéc. Maët tieáp giaùp giöõa khoái beâ toâng ñaõ ñöôïc ñoå tröôùc, cuõng nhö khe hôû giöõa caùc vaùn khuoân phaûi ñaûm baûo khoâng cho vöõa xi maêng chaûy ra ngoaøi . Khi gheùp döïng vaùn khuoân, phaûi chöøa laïi moät soá loã thích hôïp ôû beân döôùi ñeå khi röûa vaùn khuoân vaø maët neàn, nöôùc vaø raùc baån coù choã ñeå thoaùt ra ngoaøi. Tröôùc khi ñoå beâ toâng, caùc loã naøy phaûi ñöôïc bòt kín laïi. Neân traùnh duøng vaùn khuoân ôû taàng döôùi laøm choã döïa cho vaùn khuoân ôû taàng treân . Tröôøng hôïp caàn thieát phaûi duøng caùch ñoù thì vaùn khuoân taàng döôùi khoâng ñöôïc chuyeån dòch maø phaûi ñôïi beâ toâng taàng treân ñaït ñeán cöôøng ñoä theo yeâu caàu môùi ñöôïc thaùo dôõû vaùn khuoân taàng döôùi . Khi vaùn khuoân vaø daøn giaùo ñaõ döïng xong phaûi kieåm tra vaø nghieäm thu theo: Ñoä chính xaùc cuûa vaùn khuoân so vôùi thieát keá .
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

28

Ñoä chính xaùc cuûa caùc boä phaän ñaët saün. Ñoä chaët , kín giöõa caùc taám vaùn khuoân vôùi maët neàn . Söï vöõng chaéc cuûa vaùn khuoân vaø daøn giaùo (chuù yù caùc choã noái vaø choã töïa) . Kieåm tra ñoä chính xaùc ôû nhöõng boä phaän cuûa vaùn khuoân , phaûi tieán haønh baèng maùy traéc ñaïc hay baèng nhöõng duïng cuï khaùc nhö: daây doïi, thöôùc … Khi kieåm tra phaûi coù nhöõng phöông tieän caàn thieát ñeå coù theå keát luaän ñöôïc veà ñoä chính xaùc cuûa vaùn khuoân theo hình daïng, kích thöôùc vaø vò trí. Sai leäch veà vò trí vaø kích thöôùc vaùn khuoân vaø daøn giaùo ñaõ döïng xong khoâng ñöôïc vöôït quaù nhöõng trò soá cho pheùp . Trong quaù tình ñoå beâ toâng phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra hình daïng vaø vò trí cuûa vaùn khuoân , neáu coù bieán daïng do dòch chuyeån phaûi xöû lyù kòp thôøi. 3. SÔ LÖÔÏC VEÀ BOÄ COÁP PHA THEÙP SÖÛ DUÏNG : Choïn boä coáp pha theùp cuûa LANEX vôùi caùc öu ñieåm sau :  Ñaït ñöôïc ñoä beàn cao, duy trì ñöôïc ñoä cöùng trong quaù trình ñoå beâ toâng , ñaûm baûo an toaøn cao cho vaùn khuoân. Vieäc laép döïng ñöôïc baûo ñaûm chính xaùc, beà maët beâ toâng thaúng, phaúng.  Hao phí cho 1m2 coâng trình giaûm ñaùng keå vì caùc coâng vieäc tính toaùn ñaõ ñöôïc laäp saün, laäp thaønh caùc baûng tra.  Thao taùc laép raùp vaø thaùo dôõ deã daøng, nhanh choùng baèng caùc phöông phaùp thích hôïp , do vaäy khoâng caàn coâng nhaân coù trình ñoä cao. Chæ caàn thao taùc theo moät qui trình ñònh saün seõ ñaït ñöôïc toác ñoä nhanh nhaát. Ñaây laø yeáu toá quan troïng trong suoát thôøi gian thi coâng.  Ñaït ñöôïc thôøi gian söû duïng laâu, coù theå cho moät hay nhieàu coâng trình maø vaãn ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät, quaûn lyù thuaän tieän, hieäu quaû kinh teá cao.  Vaùn khuoân khi keøm theo choáng ñôõ baèng daøn giaùo coâng cuï seõ trôû thaønh moät heä thoáng ñoàng boä, hoaøn chænh, baûo ñaûm thi coâng nhanh, naâng cao theâm chaát löôïng vaùn khuoân, hieän tröôøng thi coâng goïn gaøng, khoâng gian thoaùng, maët baèng vaän chuyeån tieän lôïi, an toaøn. Khung chính ñöôïc caáu taïo töø caùc thanh theùp coù: - Beà daøy : d = 8 mm . - Chieàu roäng : b = 63.5 mm . - Troïng löôïng : g = 2.6 KG/m .

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

29

Baûng kích thöôùc, chi tieát caùc cuûa boä coáp pha (caùc caáu kieän phuï ñöôïc thoáng keâ ñaày ñuû trong baûng tra söû duïng cuûa ñôn vò saûn xuaát vaø thi coâng): • Kích thöôùc taám Panel daàm , saøn töôøng moùng :
A/B 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 900 6.9 kg 7.8 kg 8.7 kg 9.6 kg 10.2 kg 11.0 kg 11.9 kg 12.4 kg 13.3 kg 14.2 kg 14.6 kg 1200 8.7 kg 9.6 kg 10.1 kg 11.0 kg 12.8 kg 13.7 kg 14.6 kg 15.5 kg 16.9 kg 18.3 kg 19.0 kg 1500 10.5 kg 12.0 kg 12.8 kg 14.8 kg 16.0 kg 17.0 kg 17.8 kg 18.7 kg 20.1 kg 22.0 kg 23.0 kg 1800 12.4 kg 13.7 kg 15.5 kg 16.5 kg 17.4 kg 19.2 kg 21.0 kg 22.3 kg 24.0 kg 26.0 kg 28.0 kg

, ñaøi

• Kích thöôùc taám goùc ngoaøi :
A(mm) 65 65 65 65 B(mm) 65 65 65 65 C(mm) 900 1200 1500 1800 Kg 3.78 5.16 6.45 7.74

• Kích thöôùc taám cheøn goùc (taám goùc vuoâng):
A(mm) 50 50 50 50 B(mm) 50 50 50 50 C(mm) 900 1200 1500 1800 Kg 2.754 2.672 4.950 5.508

• Kích thöôùc taám goùc trong :
A(mm) 100 100 100 100 SVTH : PHẠM XUÂN THẢO B(mm) 100 100 100 100 C(mm) 1800 1500 1200 900 Kg 14.600 12.070 9.660 7.245

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 1500 1200 900 18.990 15.820 12.660 9.490

30

4. TRÌNH TÖÏ LAÉP ÑAËT COÁP PHA CHO CAÙC LOAÏI KEÁT CAÁU a. COÁP PHA COÄT, VAÙCH : Sau khi thi coâng xong coát theùp coät (vaùch) , ta tieán haønh laép coáp pha coät(vaùch) , caùc maët coät (vaùch) ñöôïc laép töø döôùi leân baèng vaùn khuoân theùp ñònh hình . Xung quanh coät( vaùch ) coù ñoùng goâng theùp ñeå chòu aùp löïc ngang cuûa vöõa beâ toâng vaø giöõ cho vaùn khuoân coät (vaùch) ñuùng kích thöôùc thieát keá ,caùc goâng ñöôïc ñaët caùch nhau 70(cm)ñeå vaùn khuoân khoâng bò bieán daïng trong luùc ñoå beâ toâng. -Nhöõng coät (vaùch) coù chieàu cao lôùn khi laép coffa caàn chöøa caùc loã cöûa soå ñeå ñoå vaø ñaàm beâtoâng khoûi bò phaân taàng. Ñeå vò trí coät khoâng bò xeâ dòch , ta duøng caùc oáng choáng xieân tyø xuoáng neàn (hoaëc saøn) . Trong quaù trình laép coáp pha coät (vaùch) ñeå kieåm tra caùc phöông ta duøng maùy traéc ñòa (ñeå kieåm tra maët caét ngang coät ) vaø caùc quaû doïi (ñeå kieåm tra theo phöông ñöùng) . Goâng khi thaùo caàn duøng buùa goõ nheï vaøo nemâ. Tuyeät ñoái khoâng söû duïng goâng laøm choã ñöùng trong khi ñieàu chænh vaùn khuoân vaø ñoå beâ toâng. b. COÁP PHA DAÀM - SAØN: +Daàm saøn (haàm 1 vaø 2) treân neàn ñaát ( giai ñoaïn 1): Coáp pha daàm ñöôïc laép gheùp ôû hai maët beân, lieân keát vôùi nhau baèng caùc goâng (vuoâng roãng 5x5 cm) vieàn quanh thaønh coáp pha nhaèm: traùnh hieän töôïng coáp pha bò phình do aùp löïc ñaát khoâng choáng noåi löïc eùp cuûa beâ toâng khi ñoå beâ toâng; ñoàng thôøi, traùnh hieän töôïng cong veânh thaønh coáp pha khi thi coâng coát theùp. Rieâng phaàn neàn, ñeå ñaûm baûo phaàn ñaùy saøn phaúng, thi coâng coát theùp saøn thuaän lôïi. Sau khi, ñaát neàn ñöôïc ñaàm chaët; Nhaø thaàu seõ thi coâng moät lôùp loùt beâ toâng ñaù mi hoaëc 1x2 troän taïi choå M 100 daøy 5cm, taïo maët phaüng. Ñeå traùnh tröôøng hôïp beâ toâng lieân keát vôùi lôùp beâ toâng loùt, sau khi vöõa neàn khoâ cöùng nhaø thaàu seõ queùt 1 lôùp voâi choáng dính tröôùc khi thi coâng coát theùp. +Daàm saøn(haàm 1 vaø 2) giai ñoaïn 2 vaø taàng treät: Söû duïng heä thoáng coáp pha LANEX, caây choáng, giaùo, giaèng…
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

31

c. COÁP PHA MOÙNG: Trình töï laép ñaët coáp pha ñaøi moùng nhö sau: - Laáy daáu chu vi ñaøi moùng . - Duøng nhöõng taám vaùn khuoân theùp kích thöôùc 500x1200 vaø 400x1200 ñaët naèm ngang. - Sau khi döïng nhöõng taám vaùn khuoân xong, ta duøng caùc goâng theùp laøm neïp ngang vaø ñöùng ñeå lieân keát caùc taám vaùn khuoân laïi vôùi nhau, roài duøng caùc thanh choáng baèng theùp ñieàu chænh ñöôïc chieàu cao laøm choáng xieân. - Coáp pha moùng coät goàm moät hoäp vuoâng thaáp nhaát abcd taïo bôûi hai taám vaùn khuoân ad, bc vaø hai taám khaùc ñaõ ñöôïc coá ñònh laø ab, c. Khi chòu löïc ñaïp ngang cuûa beâ toâng thì moãi taám vaùn khuoân naøy ñöôïc giöõ baèng caùc vaùn goâng, vaø ñöôïc choáng haäu baèng caùc thanh xieân, tyø leân taám vaùn loùt ñaët theo maùi doác cuûa hoá moùng. Ñeå coù theå laép chính xaùc vaø coá ñònh ñöôïc chaân coáp pha, ta vuøi nhöõng maãu goã vaøo lôùp beâ toâng loùt coøn non cuûa maët treân moùng coät. Khi beâ toâng loùt moùng khoâ ngöôøi ta ñoùng moät khung cöõ leân nhöõng maãu goã choân saün ñoù theo ñuùng caùc ñöôøng tim ñaõ ñöôïc vaïch saün, chaân coáp pha moùng seõ ñöôïc ñaët leân treân khung goã cöû, vaø ñöôïc coá ñònh vaøo ñoù baèng nhöõng neïp vieàn. d. THAÙO DÔÕ COÁP PHA: Thôøi gian thaùo dôõ coáp pha phuï thuoäc vaøo toác ñoä ninh keát cuûa xi maêng , nhieät ñoä khí trôøi , loaïi keát caáu coâng trình vaø tính chaát chòu löïc cuûa coáp pha thaønh hay coáp pha ñaùy . Ñoái vôùi coät vaùch khi vöõa beâ toâng baét ñaàu ñoâng keát thì aùp löïc cuûa noù leân coáp pha thaønh giaûm daàn ñeán trieät tieâu haún . Vaäy coù theå dôõ coáp pha thaønh khi beâ toâng ñaït ñoä cöùng maø maët vaø caïnh meùp cuûa caáu kieän khoâng coøn bò hö hoûng söùt meû khi boác dôõ coáp ph, coù nghóa laø khi beâ toâng ñaõ ñaït 25% cöôøng ñoä thieát keá. Trong trình töï thaùo dôõ vaùn khuoân, noùi chung caáu kieän laép tröôùc thì thaùo sau, vaø caáu kieän laép sau thì thaùo tröôùc. Trong luùc coøn ñaøo ñaát caùc hoá moùng coøn laïi thì duøng choáng taïm ñeå giöõ vò trí coffa, ñaøo xong seõ tieán haønh thaùo dôõ coffa (coffa moùng ñaõ thi coâng beâ toâng xong).

CHÖÔNG IV: BIEÄN PHAÙP THI COÂNG COÁT THEÙP.
1. YEÂU CAÀU CHUNG : Qui ñònh chung coát theùp :

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

32

Coát theùp duøng trong keát caáu beâ toâng, coát theùp phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa thieát keá, ñoàng thôøi phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa TCVN 4453: 1995 “Coâng taùc beâ toâng coát theùp” vaø 20TCN 170 : 89 “Gia coâng, laép raùp vaø nghieäm thu keát caáu theùp”. Theùp yeâu caàu môùi 100% do Vieät Nam saûn xuaát taïi nhaø maùy ñaït tieâu chuaån Vieät Nam, ñaûm baûo cöôøng ñoä thieát keá, ñuùng ñöôøng kính chuûng loaïi theùp theo thieát keá. Khoâng duøng theùp taän duïng hoaëc saûn xuaát thuû coâng. Coát theùp phaûi coù ñuû chöùng chæ thí nghieäm caùc tính chaát tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng trong coâng tröôøng. Coát theùp ñöôïc gia coâng taïi hieän tröôøng ñaûm baûo möùc ñoä cô giôùi phuø hôïp vôùi khoái löôïng theùp töông öùng caàn gia coâng. Coát theùp tröôùc khi gia coâng vaø tröôùc khi ñoå beâ toâng caàn ñaûm baûo : • Beà maët saïch, khoâng dính baùm buøn ñaát, daàu môõ, khoâng coù vaåy saét vaø caùc lôùp gæ. • Caùc thanh theùp bò beïp, bò giaûm tieát dieän do laøm saïch hoaëc caùc nguyeân nhaân khaùc khoâng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp laø 2% ñöôøng kính. Neáu vöôït quaù giôùi haïn naøy thì loaïi theùp ñoù ñöôïc söû duïng theo dieän tích tieát dieän thöïc coøn laïi. • Coát theùp caàn ñöôïc keùo, uoán vaø naén thaúng. Qui caùch veà moái haøn theùp : Lieân keát haøn coù theå thöïc hieän theo nhieàu phöông phaùp khaùc nhau ñaûm baûo chaát löôïng moái haøn theo yeâu caàu thieát keá. Phöông phaùp vaø coâng ngheä haøn ñöôïc tuaân theo tieâu chuaån 20TCVN71 : 1977 “Chæ daãn haøn coát theùp vaø chi tieát ñaët saün trong keát caáu beâ toâng coát theùp”. Qui caùch uoán theùp, caét theùp vaø noái theùp : Caét vaø uoán theùp chæ ñöôïc thöïc hieän baèng caùc phöông phaùp cô hoïc. Coát theùp phaûi ñöôïc caét uoán phuø hôïp vôùi hình daïng, kích thöôùc cuûa thieát keá. Vieäc noái coát theùp : Vieäc noái coát theùp ñoái vôùi caùc loaïi theùp ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh cuûa thieát keá. Khoâng noái taïi caùc vò trí chòu löïc lôùn vaø choã uoán cong. Trong moät maët caét ngang cuûa tieát dieän keát caáu khoâng noái quaù 50% dieän tích toång coäng cuûa coát theùp chòu löïc ñoái vôùi coát theùp coù gôø. Vieäc noái coát theùp phaûi thoaû maõn caùc yeâu caàu sau :
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

33

• Chieàu daøi moái noái buoäc cuûa coát theùp chòu löïc trong caùc khung vaø löôùi theùp coát theùp khoâng ñöôïc nhoû hôn 250mm ñoái vôùi theùp chòu keùo vaø khoâng nhoû hôn 200mm ñoái vôùi coát theùp chòu neùn. • Khi noái buoäc, coát theùp ôû vuøng keùo phaûi uoán moùc ñoái vôùi theùp troøn trôn, coát theùp coù gôø khoâng uoán moùc. • Daây buoäc duøng loaïi daây theùp meàm coù ñöôøng kính 1mm. • Trong taát caû caùc moái noái caàn buoäc ít nhaát 3 vò trí (ôû giöõa vaø hai ñaàu). Kieåm tra vaø thöû nghieäm - Moãi loâ theùp giao ñeán coâng tröôøng seõ keøm theo nhöõng taøi lieäu sau : + Chöùng nhaän nguoàn goác töø Nhaø cung caáp, chöùng nhaän naøy seõ cho bieát nguoàn theùp vaø soá löôïng ñöôïc giao. + Chöùng chæ thöû nghieäm coát theùp ñöôïc thöïc hieän taïi phoøng thí nghieäm ñaõ ñöôïc chaáp thuaän cuûa nhaø cung caáp. + Caùc thoâng tin cho moãi loâ, ñöôïc trình cho Chuû ñaàu tö tröôùc khi ñem ra söû duïng Moãi loâ theùp giao ñeán coâng tröôøng (baát kyø soá löôïng bao nhieâu nhöng khoâng quaù 100 taán) coù cuøng côõ, cuøng cöôøng ñoä, cuøng nôi saûn xuaát, coù cuøng giaáy chöùng nhaän vaø ñöôïc giao ñeán coâng trình cuøng moät luùc (neáu thanh theùp giao rieâng reõ trong cuøng moät thôøi gian ngaén coù theå xem nhö moät phaàn cuûa moät loâ neáu coù cuøng giaáy chöùng nhaän, cuøng nôi saûn xuaát) seõ ñöôïc laáy maãu ñeå kieåm tra. Caùc thoâng soá caàn kieåm tra laø : + Teân Nhaø saûn xuaát + Hình daïng + Khoái löôïng + Dieän tích tieát dieän ngang tính toaùn + ÖÙng suaát taïi giôùi haïn chaûy + ÖÙng suaát keùo ñöùt + Ñoä daõn daøi töông ñoái + Kieåm tra uoán Neáu moät hay nhieàu keát quaû kieåm tra cuûa caùc thoâng soá treân khoâng ñaït thì loâ theùp ñoù xem nhö khoâng ñaït vaø bò loaïi ra khoûi coâng tröôøng. Tröôùc khi ñoå beâ toâng, Nhaø thaàu seõ baùo cho Chuû ñaàu tö (hoaëc ñaïi dieän) ñeân kieåm tra vaø nghieäm thu coâng taùc coát theùp .
GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

-

-

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

34

2. NGUYEÂN TAÉC KHI THI COÂNG COÁT THEÙP a. Chuaån bò vaø gia coâng coát theùp : - Gia coâng coát theùp ñöôïc thöïc hieän taïi hieän tröôøng baèng maùy caét, uoán keát hôïp, coát theùp ñöôïc caét uoán phuø hôïp vôùi hình daùng, kích thöôùc cuûa thieát keá. - Noái coát theùp ñoái vôùi caùc loaïi theùp ñöôïc thöïc hieän theo qui ñònh cuûa thieát keá, khoâng noái ôû caùc vò trí chòu löïc lôùn vaø nhöõng choã uoán cong, ñaûm baûo chieàu daøi moái noái theùp theo thieát keá qui ñònh vaø qui phaïm. Theùp trôn uoán moùc hai ñaàu, chieàu daøi moùc uoán theo qui ñònh. - Coát theùp gia coâng buoäc thaønh töøng loâ theo chuûng loaïi vaø coù ghi soá lieäu, soá löôïng ñeå traùnh nhaàm laãn khi söû duïng. - Vieäc gia coâng coát theùp seõ ñöôïc thöïc hieän taïi xöôûng cuûa Nhaø thaàu taïi coâng trình ñaët ôû vò trí thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån, sau ñoù seõ ñöôïc vaän chuyeån leân vò trí laép döïng baèng caàn caåu thaùp hoaëc baèng caùc phöông phaùp khaùc thuaän lôïi hôn. b. Laép ñaët coát theùp: - Caùc kyõ sö vaø coâng nhaân cuûa Nhaø thaàu seõ nghieân cöùu kyõ baûn veõ coát theùp ñeå xaùc ñònh boä phaän laép tröôùc, boä phaän laép sau, khoâng gaây trôû ngaïi luùc laép buoäc. - Coù bieän phaùp oån ñònh vò trí coát theùp khoâng ñeå bieán daïng trong quaù trình laép ñaët vaø ñoå beâ toâng baèng caùch ñaët caùc con keâ. Caùc con keâ ñöôïc ñaët taïi caùc vò trí thích hôïp tuyø theo maät ñoä theùp vaø loaïi keát caáu. - Con keâ coù chieàu daøy baèng lôùp Beâ toâng baûo veä coát theùp vaø ñöôïc laøm baèng caùc loaïi vaät lieäu khoâng aên moøn coát theùp, khoâng phaù huyû beâ toâng coù maùc baèng hoaëc lôùn hôn maùc beâ toâng cuûa caáu kieän ñoù. - Söû duïng ñuùng chuûng loaïi coát theùp ñaõ ñöôïc thieát keá chæ ñònh trong baûn veõ, thoáng keâ theùp vaø chæ söû duïng coát theùp ñaõ ñöôïc thí nghieäm coù chöùng chæ yeâu caàu kyõ thuaät. - Kieåm tra laïi caùc kích thöôùc cuûa coát theùp tröôùc khi gia coâng ñaïi traø. - Thöïc hieän ñuùng caùc quy phaïm, tieâu chuaån kyõ thuaät veà coát theùp do Nhaø nöôùc Vieät Nam ban haønh. - Coát theùp ñöôïc gia coâng, laép ñaët ñuùng vôùi baûn veõ thieát keá thi coâng (ñaûm baûo veà chieàu daøi noái, moû neo vaø coâng taùc haøn). - Nhöõng thanh nhoû thì duøng buùa ñaäp cho thaúng hoaëc duøng van caùn daøi ñeå beû thaúng . - Nhöõng thanh coát theùp lôùn treân 24mm söûa thaúng baèng vam hoaëc maùy uoán.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

35

-

-

-

Nhöõng cuoän daây coát theùp ñöôïc keùo baèng tôøi. Khi naøy daây coát theùp khoâng nhöõng ñöôïc keùo thaúng maø khi keùo daây theùp giaõn ra laøm bong caùc vaåy gæ seùt ngoaøi coát theùp, ñôõ maát coâng caïo gæ. Ñaùnh gæ baèng baøn chaûi saét hoaëc tuoát theùp qua ñoáng caùt. Caét vaø uoán coát theùp: Theùp coù ñöôøng kính töø 10 mm trôû xuoáng thì duøng keùo ñeå caét vaø uoán. Theùp coù ñöôøng kính töø 12 mm trôû leân thì duøng maùy caét , uoán ñeå caét uoán theùp. Theùp söû duïng cho coâng trình haàu heát laø theùp gai neân khoâng caàn beû moùc. Söû duïng coâng nhaân coù trình ñoä, coù kinh nghieäm ñeå thi coâng Kyõ sö höôùng daãn coâng nhaân laép ñaët coát theùp coù thöù töï hôïp lyù ñeå caùc boä phaän laép tröôùc khoâng aûnh höôûng tôùi boä phaän laép sau. Trong vieäc ñaët coát theùp caàn phaûi ñaûm baûo vò trí ñuùng cuûa töøng thanh vaø ñaûm baûo ñoä daøy cuûa lôùp beâ toâng baûo veä. Giöõa coát theùp vaø coáp pha ñöùng thì phaûi buoäc caùc mieáng beâ toâng ñeäm vaøo coát theùp baèng daây theùp nhoû Trang bò ñaày ñuû duïng cuï, coâng cuï cho coâng taùc coát theùp. Coát theùp trong beâ toâng phaûi ñöôïc kieåm tra vaø söï chaáp thuaän cuûa kyõ sö giaùm saùt tröôùc khi ñoå beâ toâng.

c. Bieän phaùp laép ñaët coát theùp cho caùc keát caáu thaân coâng trình :

Laép ñaët coát theùp moùng : Ñeå ñaûm baûo vieäc laép ñaët coát theùp ñöôïc chính xaùc, tröôùc khi laép ñaët theùp moùng, duøng maùy traéc ñaïc vaïch tim caùc truïc treân maët beâ toâng loùt moùng, Döïa vaøo tim truïc laép ñaët theùp ñaùy moùng. Duøng vieân keâ beâ toâng ñeå keâ coát theùp ñaùy moùng. Soá löôïng vieân keâ ñaûm baûo ñuû ñeå löôùi theùp oån ñònh, khoâng bò phaù vôõ trong quaù trình thi coâng. Tieáp tuïc laép ñaët theùp giaèng moùng, daàm moùng theo thieát keá. Sau khi buoäc theùp ñaùy moùng vaø giaèng moùng tieán haønh laép theùp chôø cuûa chaân coät, töôøng thang maùy. Theùp chôø cuûa chaân coät, töôøng ñöôïc ñaët ñuùng vò trí vaø buoäc chaéc vaøo theùp ñeá moùng, duøng daây doïi kieåm tra ñoä thaúng ñöùng cuûa theùp vaø coá ñònh theùp baèng caùc thanh choáng xieân ñaûm baûo trong quaù trình thi coâng coáp pha, ñoå beâ toâng khoâng laøm sai leäch vò trí coát theùp chaân coät vaø töôøng.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

36

Khoái löôïng coát theùp ñaøi moùng lôùn, neân phaûi ñaët töøng thanh rieâng leû taïi choã. Tröôùc khi ñaët coát theùp, caàn ñaùnh daáu sôn treân maët neàn beâ toâng loùt caùc vò trí coát ngang vaø doïc, sau ñoù raûi theùp vaø buoäc. Ñaøi moùng khaù lôùn, lôùp theùp treân naëng, neân sau khi buoäc lôùp döôùi, duøng goã baéc thaønh giaù taïm ñeå buoäc coát theùp treân, sau ñoù duøng saét keâ roài ruùt caùc daøn goã taïm ra. Vaùch: laép buoäc töøng caây theùp chòu löïc vaùch vaøo theùp chôø, laép buoäc coát ñai vaøo theùp chòu löïc. Laép ñaët coppha vaùch vaø ñoå beâtoâng Caàu thang, ramp doác: tieán haønh thi coâng bình thöôøng.

5

4

1 1

4

3

1- M I E Á G Ñ E Ä B E ÂT O Â G N M N 3 -C O Á P H A P 4- C O Á T H E Ù T P 5 -C O Á Ñ A I T

• Laép ñaët coát theùp coät, vaùch cöùng, loõi cöùng: Tröôùc khi laép ñaët coát theùp coät, vaùch duøng thöôùc theùp hoaëc maùy traéc ñaïc kieåm tra laïi tim, coát, chuyeån tim töø caùc moác coù ñònh ngoaøi coâng trình xuoáng maët ñeá moùng hoaëc saøn. Coät lôùn neân ta ñaët töøng caây, haøn hoaëc noái buoäc vôùi coát theùp caáy saün treân moùng. Sau ñoù, gheùp theùp ñai 2 maûnh xung quanh coät, loàng ra ngoaøi theùp chòu löïc vaø buoäc theùp ñai vaøo theùp chòu löïc theo khoaûng caùch thieát keá. Coát theùp coät, vaùch ñöôïc buoäc, haøn (neáu ñöôïc pheùp) vaøo theùp chôø ñaûm baûo ñuùng chieàu daøi moái noái, ñuùng chuûng loaïi (chieàu daøi & kích thöôùc ñöôøng haøn phaûi tuaân thuû theo hoà sô thieát keá). Sau khi laép buoäc xong, duøng caây choáng coá ñònh taïm thôøi coát theùp coät, vaùch, buoäc caùc vieân keâ beâ toâng vaøo caùc maët beân cuûa coát theùp
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

37

tröôùc khi gheùp coáp pha , ôû caùc maët coät, vaùch tieáp xuùc vôùi töôøng xaây phaûi ñaët saün raâu theùp chôø. Nhaø thaàu seõ ñaûm baûo vieäc boá trí caùc thanh theùp chôø cuûa coät, vaùch cho taàng treân nhoâ ra khoûi maët saøn1 ñoaïn coù chieàu daøi baèng chieàu daøi neo theo thieát keá. Toå chöùc nghieäm thu coát theùp tröôùc khi gheùp coáp pha . •
-

-

-

Laép ñaët coát theùp daàm saøn : Coát theùp daàm : Sau khi ñaøo ñaát ñònh hình vò trí, kích thöôùc daàm, tieán haønh laép buoäc coát theùp daàm. Coát theùp daàm ñöôïc gia coâng taïi hieän tröôøng, duøng caàn caåu vaän chuyeån ñeán vò trí ñeå laép buoäc. Sau khi laép xong theùp daàm buoäc vieân keâ beâ toâng vaøo theùp daàm vaø ñöa theùp daàm vaøo ñuùng vò trí. Coát theùp daàm phuï loàng xuyeân vaøo daàm chính . Ñaët coát theùp daàm chính tröôùc , daàm phuï sau. Ñaët xong coát theùp daàm chính xoû töøng caây coát theùp daàm phuï vaøo khe khung theùp daàm chính theo thieát keá , khi xoû theùp daàm phuï nhôù loàng theùp ñai vaøo coát theùp doïc cuûa daàm phuï , sau ñoù tieán haønh buoäc taïi choã coát theùp daàm phuï . Nhaø thaàu seõ tuaân thuû qui ñònh khoâng boá trí moái noái coát theùp ôû giöõa nhòp (ñoái vôùi theùp döôùi) vaø ôû hai ñaàu daàm (ñoái vôùi theùp treân). Coát theùp saøn: Ñaët coát theùp daàm chính roài ñeán daàm phuï vaø sau cuøng laø coát theùp saøn . Coát theùp saøn thöôøng boá trí luoàn qua khung theùp cuûa daàm , cho neân sau khi buoäc xong coát theùp daàm môùi cho raûi vaø buoäc coát theùp saøn roài buoäc caùc vieân keâ beâ toâng döôùi lôùp theùp saøn. Coát theùp neàn taàng haàm neo vaøo töôøng barrette baèng caùc coát theùp chôø saün khi laép theùp töôøng barrette. Vò trí theùp chôø ñöôïc ñaùnh daáu baèng caùc taám vaûi ñòa bao beân ngoaøi. Vieäc laép ñaët theùp lôùp döôùi vaø lôùp treân cuûa saøn vaø daàm ñöôïc tuaân thuû theo ñuùng thieát keá vaø TCVN 4453-95.

• Sau khi thi coâng xong coâng taùc coát theùp laäp ñaày ñuû hoà sô ñeå nghieäm thu - Hoaøn coâng coát theùp coù ghi ñaày ñuû söï thay ñoåi coát theùp keøm theo bieân baûn veà quyeát ñònh thay ñoåi ñoù. - Caùc keát quaû kieåm tra maãu thöû veà chaát löôïng theùp, chaát löôïng moái haøn. - Nhaät kyù thi coâng coâng trình - Caùc bieân baûn nghieäm thu töøng phaàn veà coâng taùc gia coâng vaø laép coát theùp theo maãu qui ñònh.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

38

3.

TRÌNH TÖÏ THI COÂNG LAÉP ÑAËT COÁT THEÙP CHO CAÙC KEÁT CAÁU.

a. Giai ñoaïn Ia: Thi coâng saøn daàm taàng haàm 1 giai ñoaïn I coát -4.10m töø truïc 1 ñeán truïc 6 Sau khi laép ñaët vaùn khuoân ( beâ toâng loùt saøn, coáp pha saét daàm, gheùp coáp pha caùc thaønh meùp saøn quanh khu vöïc ñöôïc bôùt laïi ñeå thi coâng giai ñoaïn sau) tieán haønh theo thöù töï ñaët coát theùp chôø coät, vaùch - theùp daàm chính - theùp daàm phuï theùp saøn roài ñoå beâ toâng daàm - saøn . b Giai ñoaïn Ib : Thi coâng saøn daàm taàng haàm 1 giai ñoaïn I coát -4.10m töø truïc 6 ñeán truïc 10 Sau khi laép ñaët vaùn khuoân (beâ toâng loùt saøn, coáp pha saét daàm, gheùp coáp pha caùc thaønh meùp saøn quanh khu vöïc ñöôïc bôùt laïi ñeå thi coâng giai ñoaïn sau) tieán haønh theo thöù töï ñaët coát theùp chôø coät, vaùch - theùp daàm chính - theùp daàm phuï theùp saøn roài ñoå beâ toâng daàm - saøn , muõ coät. Giai ñoaïn IIa: Thi coâng saøn daàm taàng haàm 2 giai ñoaïn I coát -8.05m töø truïc 1 ñeán truïc 6 vaø thi coâng coät töø haàm 1 leân treät truïc 1 ñeán truïc 6 Saøn: sau khi laép ñaët vaùn khuoân (beâ toâng loùt saøn, coáp pha saét daàm, gheùp coáp pha caùc thaønh meùp saøn quanh khu vöïc ñöôïc bôùt laïi ñeå thi coâng giai ñoaïn sau) tieán haønh theo thöù töï ñaët coát theùp chôø coät - theùp daàm chính - theùp daàm phuï theùp saøn roài ñoå beâ toâng daàm – saøn, muõ coät . Coät: laøm veä sinh ñaát trong coät theùp choáng taïm, laép buoäc töøng caây theùp chòu löïc coät vaøo theùp chôø, laép buoäc coát ñai 2 nöûa vaøo theùp chòu löïc. Laép ñaët coppha coät vaø ñoå beâtoâng d Giai ñoaïn IIb : Thi coâng saøn daàm taàng haàm 2 giai ñoaïn I coát -8.05m töø truïc 6 ñeán truïc 10 vaø thi coâng coät töø haàm 1 leân treät truïc 6 ñeán truïc 10. Saøn: sau khi laép ñaët vaùn khuoân ( beâ toâng loùt saøn, coáp pha saét daàm, gheùp coáp pha caùc thaønh meùp saøn quanh khu vöïc ñöôïc bôùt laïi ñeå thi coâng giai ñoaïn sau) tieán haønh theo thöù töï ñaët coát theùp chôø coät - theùp daàm chính - theùp daàm phuï - theùp saøn roài ñoå beâ toâng daàm – saøn, muõ coät . Coät, vaùch cöùng : laøm veä sinh ñaát trong coät theùp choáng taïm, laép buoäc töøng caây theùp chòu löïc coät vaøo theùp chôø, laép buoäc coát ñai 2 nöûa vaøo theùp chòu löïc. Laép ñaët coppha coät vaø ñoå beâtoâng. Caàu thang, ramp doác: tieán haønh thi coâng bình thöôøng.
c

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG e

39

Giai ñoaïn IIIa : Thi coâng moùng M09 coát ñaùy -19.2m vaø thi coâng coät töø haàm 2 leân haàm 1 truïc 1 ñeán truïc 6, thi coâng hoà chöùa nöôùc treân saøn haàm 2 Moùng: laép coát theùp ñaùy moùng, duøng vieân keâ beâ toâng ñeå keâ coát theùp ñaùy moùng. Tieáp tuïc laép ñaët theùp giaèng moùng, daàm moùng theo thieát keá. Sau khi buoäc theùp ñaùy moùng vaø giaèng moùng tieán haønh laép theùp chôø cuûa chaân coät, vaùch cöùng, loõi cöùng. Sau khi laép ñaët vaùn khuoân tieán haønh kieåm tra theùp roài ñoå beâ toâng. Coät: laøm veä sinh ñaát trong coät theùp choáng taïm, laép buoäc töøng caây theùp chòu löïc coät vaøo theùp chôø, laép buoäc coát ñai 2 nöûa vaøo theùp chòu löïc. Laép ñaët coppha coät vaø ñoå beâtoâng f Giai ñoaïn IIIb : Thi coâng moùng coù coát ñaùy -15.4m, thi coâng giaèng-vaùch cöùng-loõi cöùng ñeán cao ñoä ñaùy saøn haàm 3 vaø thi coâng coät töø haàm 2 leân haàm 1 truïc 6 ñeán truïc 10 Moùng: laép coát theùp ñaùy moùng, duøng vieân keâ beâ toâng ñeå keâ coát theùp ñaùy moùng. Tieáp tuïc laép ñaët theùp giaèng moùng, daàm moùng theo thieát keá. Sau khi buoäc theùp ñaùy moùng vaø giaèng moùng tieán haønh laép theùp chôø cuûa chaân coät. Sau khi laép ñaët vaùn khuoân tieán haønh kieåm tra theùp roài ñoå beâ toâng. Coät, vaùch: laøm veä sinh ñaát trong coät theùp choáng taïm, laép buoäc töøng caây theùp chòu löïc coät –vaùch vaøo theùp chôø, laép buoäc coát ñai 2 nöûa vaøo theùp chòu löïc. Laép ñaët coppha coät, vaùch vaø ñoå beâtoâng g Giai ñoaïn IIIc : Thi coâng moùng coù coát ñaùy -13.7m, thi coâng giaèng-vaùch cöùng-loõi cöùng ñeán cao ñoä ñaùy saøn haàm 3 Moùng: laép coát theùp ñaùy moùng, duøng vieân keâ beâ toâng ñeå keâ coát theùp ñaùy moùng. Tieáp tuïc laép ñaët theùp giaèng moùng, daàm moùng theo thieát keá. Sau khi buoäc theùp ñaùy moùng vaø giaèng moùng tieán haønh laép theùp chôø cuûa chaân coät. Sau khi laép ñaët vaùn khuoân tieán haønh kieåm tra theùp roài ñoå beâ toâng. Vaùch: laép buoäc töøng caây theùp chòu löïc vaùch vaøo theùp chôø, laép buoäc coát ñai vaøo theùp chòu löïc. Laép ñaët coppha vaùch vaø ñoå beâtoâng h Giai ñoaïn IVa : Thi coâng saøn daàm taàng haàm 3 coát -12.05m töø truïc 1 ñeán truïc 6 Saøn: sau khi ñoå beâ toâng loùt vaø laép ñaët vaùn khuoân, tieán haønh theo thöù töï lieân keát coát theùp chôø coät - theùp daàm chính - theùp daàm phuï - theùp saøn roài ñoå beâ toâng daàm - saøn. i Giai ñoaïn IVb : Thi coâng saøn daàm taàng haàm 3 coát -12.05m töø truïc 6 ñeán truïc 10 vaø thi coâng coät töø haàm 3 leân haàm 2 truïc 1 ñeán truïc 6.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

40

Saøn: sau khi ñoå beâ toâng loùt vaø laép ñaët vaùn khuoân ,tieán haønh theo thöù töï lieân keát coát theùp chôø coät - theùp daàm chính - theùp daàm phuï - theùp saøn roài ñoå beâ toâng daàm saøn . Coät: laøm veä sinh ñaát trong coät theùp choáng taïm, laép buoäc töøng caây theùp chòu löïc coät vaøo theùp chôø, laép buoäc coát ñai 2 nöûa vaøo theùp chòu löïc. Laép ñaët coffa coät vaø ñoå beâtoâng. j Giai ñoaïn V : Thi coâng giaèng-vaùch cöùng-loõi cöùng ñeán cao ñoä ñaùy saøn haàm 2, thi coâng beå töï hoaïi treân saøn haàm 3 vaø thi coâng coät töø haàm 3 leân haàm 2 truïc 6 ñeán truïc 10 Coät, vaùch: laøm veä sinh ñaát trong coät theùp choáng taïm, laép buoäc töøng caây theùp chòu löïc coät –vaùch vaøo theùp chôø, laép buoäc coát ñai 2 nöûa vaøo theùp chòu löïc, laép buoäc theùp muõ coät. Laép ñaët coppha coät, vaùch vaø ñoå beâtoâng k Giai ñoaïn VI : Thi coâng saøn daàm taàng haàm 2 giai ñoaïn II (bít loã saøn chôø) coát -8.05m vaø thi coâng caàu thang,vaùch cöùng 2,3 . Saøn: sau khi laép ñaët vaùn khuoân, caây choáng nhö saøn bình thöôøng tieán haønh theo thöù töï ñaët coát theùp chôø coät - theùp daàm chính - theùp daàm phuï - theùp saøn roài ñoå beâ toâng daàm saøn . Vaùch: laép buoäc töøng caây theùp chòu löïc vaùch vaøo theùp chôø, laép buoäc coát ñai vaøo theùp chòu löïc. Laép ñaët coppha vaùch vaø ñoå beâtoâng Caàu thang: tieán haønh thi coâng bình thöôøng. Giai ñoaïn VII : Thi coâng giaèng-vaùch cöùng-loõi cöùng ñeán cao ñoä ñaùy saøn haàm 1. Tieán haønh thi coâng bình thöôøng. m Giai ñoaïn VIII :Thi coâng saøn daàm taàng haàm 1 giai ñoaïn II (bít loã saøn chôø) coát -4.05m vaø thi coâng caàu thang,vaùch cöùng 2,3 . Saøn: sau khi laép ñaët vaùn khuoân, caây choáng nhö saøn bình thöôøng tieán haønh theo thöù töï ñaët coát theùp chôø coät - theùp daàm chính - theùp daàm phuï - theùp saøn roài ñoå beâ toâng daàm saøn . Vaùch: laép buoäc töøng caây theùp chòu löïc vaùch vaøo theùp chôø, laép buoäc coát ñai vaøo theùp chòu löïc. Laép ñaët coppha vaùch vaø ñoå beâtoâng Caàu thang: tieán haønh thi coâng bình thöôøng. n Giai ñoaïn IX : Thi coâng giaèng-vaùch cöùng-loõi cöùng ñeán cao ñoä ñaùy saøn treät. Tieán haønh thi coâng bình thöôøng. o Giai ñoaïn X : Thi coâng saøn daàm taàng haàm treät giai ñoaïn I vaø II ( coát -0.05mvaø – 0.35m), thi coâng caàu thang haàm 1 leân treät, thi coâng ramp doác haàm 1 leân treät
l SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

41

Saøn: sau khi laép ñaët vaùn khuoân, caây choáng nhö saøn bình thöôøng tieán haønh theo thöù töï ñaët coát theùp chôø coät - theùp daàm chính - theùp daàm phuï - theùp saøn roài ñoå beâ toâng daàm saøn . Caàu thang, ramp doác: tieán haønh thi coâng bình thöôøng. p Giai ñoaïn XI : Thi coâng ram doác: Trình töï thi coâng ramp doác: Sau khi ñoå beâ toâng saøn haàm 3 vaø saøn treät môùi ñöôïc tieán haønh ñuïc vaø ñoå beâ toâng cho ramp doác. Ñuïc phaàn beâ toâng saøn haàm 1 ñeå ñoå beâ toâng cho ramp doác töø saøn haàm 1 ñeán saøn haàm 2. Sau khi beâ toâng treân ñaït cöôøng ñoä, ñuïc phaàn beâ toâng saøn haàm 2 vaø ñoå beâ toâng cho ramp doác töø saøn haàm 2 ñeán saøn haàm 3. 4. KYÕ THUAÄT AN TOAØN LAO ÑOÄNG KHI THI COÂNG BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP Khi thi coâng phaûi thöôøng xuyeân xem daøn giaùo , caàu coâng taùc coù chaéc chaén vaø oån ñònh khoâng. Neáu thaáy chuùng baáp beânh, loûng leûo, lung lay thì phaûi söûa chöõa laïi caån thaän roài môùi cho coâng nhaân leân laøm vieäc. Treân thöïc teá daøn giaùo cao phaûi laøm haøng raøo tay vòn ñeå coâng nhaân khoûi teù. Khi laép nhöõng coáp pha treo (nghóa laø khoâng coù daøn giaùo) thì ngöôøi thôï phaûi ñeo daây löng an toaøn. Nhöõng maùy gia coâng coát theùp (ñaùnh saïch, naén thaúng, caét uoán) phaûi ñaët trong xöôûng coát theùp hoaëc ñaët trong moät khu vöïc coù raøo daäu rieâng bieät vaø phaûi do chính coâng nhaân chuyeân nghieäp söû duïng. Vieäc keùo thaúng coát theùp phaûi laøm ôû nôi coù raøo daäu caùch xa coâng nhaân ñöùng vaø ñöôøng qua laïi toái thieåu laø 3m . Tröôùc khi keùo phaûi kieåm tra daây caùp keùo vaø ñieåm noái daây keùo vaøo caùc ñaàu coát theùp . Khoâng ñöôïc caét coát theùp baèng maùy caét thaønh nhöõng ñoaïn nhoû ngaén hôn 30 cm , vì chuùng coù theå vaêng ra raát nguy hieåm . Ngöôøi thôï caïo gæ coát theùp baèng baøn chaûi saét phaûi ñeo kính baûo veä maét . Khi ñaët coát theùp vaøo daàm ngöôøi thôï khoâng ñöôïc ñöùng treân hoäp coáp pha ñoù , maø phaûi ñöùng töø moät saøn beân ñeå ñaët coát theùp vaøo coáp pha . Nôi ñaët coát theùp neáu coù ñöôøng daây ñieän chaïy qua thì phaûi coù bieän phaùp phoøng ngöøa söï va chaïm coát theùp vaøo daây ñieän . Khi caåu truïc coáp pha vaø coát theùp leân cao caàn kieåm tra caùc choã buoäc coù chaéc chaén khoâng. Khoâng cho ngöôøi ngoaøi lai vaõng ñeán choå ñang ñaët coát theù, coáp pha, tröôùc khi chuùng ñöôïc lieân keát vöõng chaéc.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

42

Thaû coát theùp xuoáng hoá moùng baèng maùng, khoâng ñöôïc vöùt töø treân cao xuoáng. Chæ ñöôïc pheùp ñi qua treân coát theùp saøn theo ñöôøng vaùn goã, roäng khoaûng 0.3 – 0.4m, ñaët treân caùc nieãng. Caám khoâng ñöôïc döï tröõ coát theùp quaù nhieàu treân saøn coâng taùc. Ngöôøi thôï haøn coát theùp phaûi ñeo maët naï coù kính ñen ñeå ñôõ haïi maét vaø traùnh tia löûa haøn baén vaøo maét , thaân ngöôøi phaûi maëc loaïi quaàn aùo ñaëc bieät vaø tay phaûi ñeo gaêng. Khi caàn phaûi haøn ngoaøi trôøi , caàn phaûi che chaén cho caùc thieát bò haøn . Khi trôøi noåi möa gioâng thì phaûi ñình chæ coâng vieäc haøn . Khi haøn trong caùc ñöôøng oáng ngaàm hoaëc trong caùc beå chöùa kín phaûi baûo ñaûm vieäc quaït gioù thoâng khí vaø coù ñuû aùnh saùng. Khi haøn treân caùc daøn giaùo cao phaûi coù bieän phaùp baûo veä nhöõng ngöôøi beân döôùi khoûi nhöõng tia löûa haøn rôi xuoáng .

CHÖÔNG V: COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG
1. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät: a. Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät aùp duïng: TCVN 5574 : 1991 : Tieâu chuaån thieát keá beâ toâng coát theùp TCVN 2682 : 1992 : Xi maêng pooclaêng TCVN 1770 : 1986 : Caùt xaây döïng – yeâu caàu xaây döïng. TCVN 1771 : 1986 : Ñaù daêm, soûi, soûi daêm duøng trong xaây döïng – yeâu caàu kyõ thuaät. TCVN 4506 : 1987 : Nöôùc cho beâ toâng vaø vöõa yeâu caàu kyõ thuaät TCVN 5592 : 1991 : Beâ toâng naëng – yeâu caàu baûo döôõng aåm töï nhieân TCVN 3105 : 1993 : Beâ toâng naëng – Laáy maãu, cheá taïo vaø baûo döôõng maùy thöû.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

43

suït

TCVN 3106 : 1993 : Beâ toâng naëng – Phöông phaùp thöû ñoä

TCVN 3118 : 1993 : Beâ toâng naëng – Phöông phaùp xaùc ñònh cöôøng ñoä neùn TCVN 3119 : 1993 : Beâ toâng naëng – Phöông phaùp xaùc ñònh cöôøng ñoä keùo b. Quy caùch xi maêng Xi maêng ñöôïc duøng laø loaïi xi maêng pooclaêng PC40, hoaït tính thöû phöông phaùp nhanh khoâng döôùi 500daN/cm2. Xi maêng chuyeån ñeán coâng tröôøng phaûi ñöôïc xaùc nhaän nguoàn. Vieäc kieåm tra xi maêng taïi hieän tröôøng nhaát thieát phaûi tieán haønh theo caùc tröôøng hôïp : - Khi thieát keá thaønh phaàn beâ toâng - Coù söï nghi ngôø veà chaát löôïng xi maêng - Loâ xi maêng ñaõ ñöôïc baûo quaûn treân 3 thaùng keå töø ngaøy saûn xuaát. Vieäc luaân chuyeån vaø baûo quaûn xi maêng phaûi tuaân thuû theo tieâu chuaån TCVN 282 : 1992 “Xi maêng pooclaêng”. c. Chaát phuï gia : Caùc chaát phuï gia söû duïng phaûi coù ñaëc tröng kyõ thuaät ñaït tieâu chuaån hieän haønh. Baát cöù chaát phuï gia naøo ñöôïc duøng trong beâ toâng phaûi chæ roõ vaø phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Tö vaán giaùm saùt. Beâtoâng söû duïng phuï gia R7, ñoái vôùi taàng haàm söû duïng theâm phuï gia choáng thaám trong beâtoâng . d. Nöôùc cho beâ toâng vaø vöõa : Nöôùc duøng ñeå troän vaøo baûo döôõng beâ toâng laø nöôùc duøng trong sinh hoaït, nöôùc soâng hoà thoaû maõn caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa TCVN 4506: 1987 “Nöôùc cho beâ toâng vaø vöõa – yeâu caàu kyõ thuaät”, cuï theå: - Khoâng chöùa vaùng daàu hoaëc vaùng môõ - Khoâng coù maàu khi duøng cho beâ toâng vaø vöõa hoaøn thieän Löôïng hôïp chaát höõu cô khoâng vöôït quaù 15mg/l - Coù ñoä pH khoâng nhoû hôn 4 vaø khoâng lôùn hôn 12.5 e. Quy caùch coát lieäu nhoû: Caùt: Caùt ñöôïc söû duïng laø loaïi caùt thoâ coù moâñun ñoä lôùn 2.4 – 2.3 khoái löôïng theå tích xoáp khoâng nhoû hôn 1400kg/m3, taïp chaát höõu cô coù chöùa trong caùt thöû theo phöông phaùp so maøu phaûi saùng hôn maøu chuaån. Caùc chæ tieâu cô lyù khaùc cuûa caùt thoaû maõn yeâu caàu kyõ thuaät cuûa TCVN 1771 – 1986. Caùt duøng cho beâ toâng bôm phaûi coù moâñun ñoä lôùn 2.1 – 3.3 vaø thaønh phaàn haït ñöôïc bieåu thò trong hình 1 cuûa TCXD 200: 1997. f. Quy caùch coát lieäu lôùn : ñaù
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

44

Ñaù duøng trong beâ toâng phaûi ñaùp öùng yeâu caàu kyõ thuaät cuûa TCVN 1771:1986. Khoâng duøng soûi ñeå cheá taïo beâ toâng maùc cao. Ñoái vôùi beâ toâng bôm ñaù coù kích thöôùc lôùn nhaát laø 10mm, 40mm. Kích côõ haït naøy phuø hôïp vôùi caùc loaïi ñöôøng kính oáng bôm töø 125mm ñeán 150mm. Ngoaøi yeâu caàu cuûa TCVN 1771:1986, ñaù daêm, soûi duøng cho beâ toâng caàn phaân thaønh nhoùm coù kích thöôùc haït phuø hôïp vôùi nhöõng qui ñònh sau : Ñoái vôùi baûn, kích thöôùc haït lôùn nhaát khoâng ñöôïc lôùn hôn ½ chieàu daøy baûn. Ñoái vôùi caùc keát caáu beâ toâng coát theùp , kích thöôùc haït lôùn nhaát khoâng quaù 1/10 kích thöôùc caïnh nhoû nhaát theo maët caét ngang cuûa keát caáu. Khi duøng maùy troän beâ toâng coù theå tích lôùn hôn 0.8m3, kích thöôùc lôùn nhaát cuûa ñaù daêm khoâng vöôït quaù 120mm. Khi duøng maùy troän coù theå tích nhoû hôn 0.8m3, kích thöôùc lôùn nhaát khoâng vöôït quaù 80mm. Khi vaän chuyeån baèng maùy bôm beâ toâng , kích thöôùc haït lôùn nhaát khoâng ñöôïc lôùn hôn 0.4 ñöôøng trong cuûa voøi bôm ñoái vôùi soûi vaø 0.33 ñoái vôùi ñaù daêm. Khi ñoå beâ toâng baèng oáng voøi voi, kích thöôùc haït lôùn nhaát khoâng ñöôïc lôùn hôn 1/3 choã nhoû cuûa ñöôøng kính oáng. g. Yeâu caàu ñoái vôùi hoãn hôïp beâ toâng: - Vöõa beâ toâng phaûi ñöôïc troän thaät ñeàu, ñaûm baûo ñoàng nhaát veà thaønh phaàn - Phaûi ñaït ñöôïc cöôøng ñoä (maùc) theo thieát keá - Phaûi ñaûm baûo thôøi gian cheá troän ,vaän chuyeån vaø ñuùc beâ toâng trong giôùi haïn quy ñònh, thôøi gian caùc quaù trình ñoù maø keùo daøi thì phaåm chaát cuûa vöõa beâ toâng bò giaûm vaø ñi ñeán khoâng duøng ñöôïc nöõa - Vöõa beâ toâng caàn ñaùp öùng moät soá yeâu caàu cuûa thi coâng nhö phaûi coù moät ñoä löu ñoäng naøo ñoù, ñeå coù theå truùt nhanh ra khoûi coái troän, khoûi xe vaän chuyeån, ñeå coù theå ñoå vaøo khuoân ñuùc nhanh ,chaët,laáp kín moïi khe hôû giöõa nhöõng thanh coát theùp daày - Caàn laáy maãu beâ toâng thí nghieäm ñeå kieåm tra ñoä suït vaø cöôøng ñoä sau ñaây laø nhöõng giôùi haïn veà ñoä chaûy (ñoä suït) cuûa vöõa vaø thôøi gian ñaàm chaët baèng maùy chaán ñoäng: LOAÏI KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG Lôùp beâ toâng loùt moûng ,beâ toâng saøn
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

ÑOÄ SUÏT (mm) 10-20

THÔØI GIAN ÑAÀM (GIAÂY) 35-25

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

45

Khoái beâ toâng lôùn,khoâng coát theùp hoaëc ít coát theùp Coät ,daàm trung bình vaø lôùn Keát caáu coù nhieàu coát theùp Keát caáu coù coát theùp ñaäm quùa söùc

20-40 40-60 60-80 80120

25-15 15-12 12-10 10-5

Tröôùc khi ñoå beâ toâng seõ coù chöùng chæ caáp phoái beâ toâng theo thieát keá vaø chöùng chæ thí nghieäm vaät lieäu. Thuû tuïc thí nghieäm vaø soá maãu ñuùc thöïc hieän theo TCVN 5400:1991 h. Beâ toâng thöông phaåm : Hoãn hôïp beâ toâng thöông phaåm söû duïng treân coâng tröôøng phaûi thöïc hieän nhö sau: - Moãi laàn giao haøng phaûi xem phieáu giao haøng ñeå ñaûm baûo saûn phaåm theo ñôn ñaët haøng. - Laàn giao haøng ñaàu tieân, sau ñoù theo taàn soá laáy maãu thöû kieåm tra ñoä suït theo TCVN 3106 – 1993 so saùnh vôùi traïng thaùi thoâng thöôøng. - Moãi laàn giao haøng kieåm tra baèng maét ñoä ñoàng nhaát cuûa beâ toâng so saùnh vôùi traïng thaùi thoâng thöôøng. - Theo qui ñònh kieåm tra cöôøng ñoä baèng caùch neùn thöû maãu theo TCVN 3118-1993 so saùnh vôùi cöôøng ñoä neùn qui ñònh. - Nhaø thaàu cung caáp teân Nhaø cung caáp beâ toâng troän saün, vaø saép xeáp thôøi gian kieåm tra neáu Tö vaán giaùm saùt yeâu caàu. Nhaø thaàu seõ chòu traùch nhieäm toaøn boä soá beâ toâng troän saün ñöa vaøo thi coâng trong coâng tröôøng vaø tuaân theo TCVN 5440-1991. Neáu beâ toâng khoâng ñaït so vôùi ñieàu kieän cuï theå naøy seõ bò loaïi boû vaø nhaø thaàu mang khoûi khu vöïc thi coâng vôùi chi phí töï lo. Ñoái vôùi moãi xe taûi chôû beâ toâng mang ñeán coâng tröôøng phaûi coù nhöõng thoâng tin sau trong phieáu giao haøng: + Teân thieát bò loâ beâ toâng troän saün. + Soá series phieáu. + Ngaøy thaùng vaø soá ñaêng kyù cuûa xe taûi. + Teân ngöôøi mua. + Teân ñòa ñieåm coâng vieäc. + Ñoä beàn beâ toâng ñaëc thuø theo qui ñònh vaø löôïng xi maêng söû duïng (kg) hoaëc tyû leä troän. + Soá löôïng beâ toâng. + Thôøi gian naïp hoaëc laàn troän xi maêng vaø vaät lieäu troän ñaàu tieân, tuøy theo caùi naøo dieãn ra tröôùc. + Ñoä suït ñöôïc chaáp thuaän. + Kích thöôùc toái ña cuûa loaïi vaät lieäu troän thoâ qui ñònh.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

46

+ Teân thöông maïi cuûa hoãn hôïp neáu coù. + Chöõ kyù cuûa giaùm saùt vieân coù traùch nhieäm phaûi ghi nhôù thôøi gian ñeán cuûa xe taûi vaø thôøi gian hoaøn thaønh dôõ haøng. + Vò trí ñaët beâ toâng. + Soá khoái ñaõ laáy, neáu coù vaø tham khaûo khoái löôïng. + Baát kyø yeâu caàu khaùc neáu nhö coù höôùng daãn. Yeâu caàu beâ toâng ñöôïc ñöa ñeán vò trí ñoå trong voøng 2 giôø keå töø khi xi maêng ñöôïc cho vaøo hoãn hôïp. Söï cheânh leäch thôøi gian giöõa quaõng naøy coù theå Tö vaán giaùm saùt cho pheùp tuyø theo beâ toâng laøm thöû theá naøo. Maãu beâ toâng ñöôïc laáy ñeå kieåm tra taïi ñieåm ra cuûa xe chuyeân chôû. i. Vaän chuyeån vöõa beâ toâng : Vieäc vaän chuyeån hoãn hôïp vöõa beâ toâng töø nôi troän ñeán nôi ñoå caàn baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau: - Söû duïng phöông tieän vaän chuyeån hôïp lyù , traùnh ñeå hoãn hôïp beâ toâng bò phaân taàng , bò chaûy nöôùc xi maêng hoaëc bò maát nöôùc do naéng. - Söû duïng thieát bò , nhaân löïc vaø phöông tieän vaän chuyeån caàn boá trí phuø hôïp vôùi khoái löôïng , toác ñoä troän , ñoå vaø ñaàm beâ toâng. - Thôøi gian cho pheùp hoãn hôïp beâ toâng trong quaù trình vaän chuyeån caàn ñöôïc xaùc ñònh baèng thí nghieäm treân cô sôû ñieàu kieän thôøi tieát, loaïi xi maêng vaø phuï gia söû duïng töùc laø phuï thuoäc vaøo tính ninh keát mau chaäm cuûa xi maêng söû duïng, thöôøng khoâng neân laâu quùa 1 giôø. Khi duøng thuøng treo ñeå vaän chuyeån thì hoãn hôïp beâ toâng ñoå vaøo thuøng khoâng ñöôïc vöôït quaù (65 ÷ 90)% dung tích thuøng . - Neáu vaän chuyeån baèng thieát bò chuyeân duøng vöøa ñi vöøa troän thì coâng ngheä vaän chuyeån ñöôïc xaùc ñònh theo thoâng soá kyõ thuaät cuûa thieát bò söû duïng . - Maùy khoâng ñöôïc ngöøng hoaït ñoäng quaù laâu neáu ngöøng quaù laâu thì cöù 10 phuùt cho maùy bôm chaïy vaøi ñôït bôm ñeå khoûi taéc oáng . Neáu phaûi ngöøng hoaït ñoäng treân 2 giôø thì phaûi thoâng saïch oáng baèng nöôùc . j. Ñoå beâ toâng: Vieäc ñoå beâ toâng caàn ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: Khoâng sai leäch vò trí coát theùp, vò trí coáp pha vaø chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä coát theùp. Khoâng duøng ñaàm duøi ñeå dòch chuyeån ngang beâ toâng trong coáp pha. Beâ toâng seõ ñöôïc ñoå lieân tuïc cho ñeán khi hoaøn thaønh moät keát caáu naøo ñoù theo qui ñònh cuûa thieát keá . Ñeå traùnh phaân taàng, chieàu cao rôi töï do cuûa hoãn hôïp beâ toâng khi ñoå khoâng vöôït quaù 1.5m.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH
1 giôø , 2

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

47

Khi ñoå beâ toâng coù chieàu cao rôi töï do lôùn hôn 1.5m seõ duøng maùng nghieâng, oáng voøi voi hoaëc taïo caùc cöûa ñoå beâ toâng. Khi duøng maùng nghieâng thì maùng phaûi kín vaø nhaün. Chieàu roäng cuûa maùng khoâng ñöôïc nhoû hôn 3 – 3.5 laàn ñöôøng kính haït coát lieäu lôùn nhaát. Ñoä doác cuûa maùng caàn ñaûm baûo ñeå hoãn hôïp beâ toâng khoâng bò taéc, khoâng tröôït nhanh sinh ra hieän töôïng phaân taàng Khi ñoå beâ toâng caàn ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau : - Giaùm saùt chaët cheõ hieän traïng coáp pha ñaø giaùo vaø coát theùp trong quaù trình thi coâng ñeå xöû lyù kòp thôøi neáu coù söï coá xaûy ra. - Möùc ñoä ñoå ñaày hoãn hôïp beâ toâng vaøo coáp pha phaûi phuø hôïp vôùi soá lieäu tính toaùn ñoä cöùng chòu aùp löïc ngang cuûa coáp pha do hoãn hôïp beâ toâng môùi ñoå ra. - ÔÛ nhöõng vò trí caáu taïo coát theùp vaø coáp pha khoâng cho pheùp ñaàm maùy vaø ñaàm thuû coâng. Khi trôøi möa phaûi che chaén, khoâng ñeå nöôùc möa vaøo beâ toâng. Trong tröôøng hôïp ngöøng ñoå beâ toâng quaù thôøi gian qui ñònh phaûi ñôïi ñeán khi beâ toâng ñaït 25daN/cm2 môùi ñöôïc ñoå beâ toâng, tröôùc khi ñoå laïi beâ toâng phaûi xöû lyù laøm nhaùm maët. Ñoå beâ toâng vaøo ban ñeâm vaø khi coù söông muø phaûi ñaûm baûo ñuû aùnh saùng ôû nôi troän vaø ñoå beâ toâng - Chieàu daày moãi lôùp ñoå beâ toâng phaûi caên cöù vaøo naêng löïc troän, cöï ly vaän chuyeån, khaû naêng ñaàm, tính chaát cuûa keát caáu vaø ñieàu kieän cuûa thôøi tieát ñeå quyeát ñònh. 2. Coâng taùc ñoå beâ toâng: Vì coâng trình chuû yeáu duøng beâ toâng töôi, neân beâ toâng seõ ñöôïc troän taïi traïm troän beâ toâng cuûa nhaø maùy. Nhaø thaàu seõ thieát keá caáp phoái beâ toâng ñaït maùc theo thieát keá, tieán haønh ñuùc maãu, eùp thöû vaø trình cho chuû ñaàu tö duyeät. Khi ñoå beâ toâng ñaïi traø, thì ôû moãi ñôït ñoå beâ toâng Nhaø thaàu seõ cho laáy maãu beâ toâng taïi hieän tröôøng vaø ñöa ñi eùp kieåm tra taïi phoøng thí nghieäm hôïp chuaån ñoäc laäp vôùi phoøng thí nghieäm cuûa ñôn vò cung caáp. Beâ toâng ñöôïc vaän chuyeån tôùi coâng trình baèng xe chuyeân duïng neân hoãn hôïp beâ toâng seõ ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà maët chaát löôïng. Ngoaøi ra phaàn beâ toâng ñoåû buø (choã ñænh coät, nôi tieáp giaùp cuûa saøn vôùi hoác töôøng ña thi coâng) thì nhaø thaàu seõ söû duïng vöõa cöôøng ñoä cao coù phuï gia tröông nôû theo thieát keá ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. a. Ñoå beâ toâng coät, töôøng, vaùch cöùng : Tröôùc khi ñoå beâ toâng, phaûi queùt moät lôùp phuï gia lieân keát beâ toâng môùi vaø beâ toâng cuû( Sika Dur 732). Ñoái vôùi

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

48

nhöõng nôi coù keát caáu theùp daøy ñaët khoâng deã queùt Sike Dur, nhaø thaàu seõ thay theá baèng caùch töôùi Sika Latex. Coät, töôøng, vaùch cöùng coù chieàu cao nhoû hôn 5m thì neân ñoå lieân tuïc . Chieàu cao ñoå beâ toâng phaûi nhoû hôn hoaëc baèng 1.5m. - Ñoái vôùi vaùch cöùng: taïo caùc cöûa ñoå beâ toâng treân thaønh vaùch coáp pha. Cöûa naøy coù caáu taïo sau cho laáp kín deã daøng, nhanh choùng ñeå coâng taùc beâ toâng ñöôïc lieân tuïc. - Ñoái vôùi coät: Khi ñoå beâ toâng saøn, Nhaø thaàu taïo caùc loã D 150 treân ñaàu coät. Voøi bôm beâ toâng , thoâng qua caùc loã chôø naøy seõ bôm beâ toâng vaøo coät. Caùc cöûa soå treân thaønh coáp pha coät coù nhieäm vuï kieåm tra chieàu cao voøi bôm, löôïng beâ toâng bôm vaø ñaàm beâ toâng. b. Ñoå beâ toâng daàm , saøn : Caàn ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi theo töøng lôùp ngang , moãi lôùp daøy 20÷ 30cm vaø ñaàm ngay . Ñoái vôùi keát caáu saøn thì chæ caàn ñoå moät lôùp . Ñoái vôùi keát caáu daàm thì neân ñoå thaønh lôùp theo kieåu baäc thang. Khoâng neân ñoå töøng lôùp chaïy suoát chieàu daøi daàm. Ñoå beâ toâng trong daàm tröôùc roài môùi ñoå beâ toâng ra saøn. Khi ñuùc beâ toâng saøn, ñeå baûo ñaûm ñoä daøy ñoàng ñeàu ta ñoùng sô nhöõng moùc cöõ vaøo coáp pha saøn , meùp treân coïc moác truøng vôùi cao trình saøn . Khi ñuùc beâ toâng xong thì ruùt coïc moác leân vaø laáp vöõa loå hôû ñoàng thôøi laø maët saøn. lieân keát beâ toâng môùi vaø cuõ taïi maïch ngöøng daàm, saøn nhaø thaàu duøng sika Latex töôùi leân beà maët moái noái sau ñaõ veä sinh saïch. c. Ñoå beâ toâng moùng: Ñoái vôùi caùc moùng nhoû: tieán haønh ñoàng thôøi theo töøng lôùp ngang, moãi lôùp daøy 20÷ 30 cm vaø ñaàm ngay, caùch ñoå daïng hình baäc thang, höôùng ñoå song song vôùi caïnh daøi. Ñoái vôùi caùc moùng lôùn ( Moùng M9, M10): do moùng coù caùc caïnh a,b,h >2 m. Ñeå traùnh tröôøng hôïp thi coâng theo tieâu chuaån beâ toâng khoái lôùn, ñaûm baûo coáp pha laøm vieäc an toaøn, maët neàn moùng döôùi möïc nöôùc ngaàm oån ñònh. Nhaø thaàu phaân ñoaïn ñoå beâ toâng moùng thaønh hai giai ñoaïn ( khoâng keå giai ñoaïn thi coâng maët moùng lieàn saøn haàm 3 , ñoái vôùi moùng M10). Ñoái vôùi moùng M9, h moùng = 3.6m; khi phaân ra 2 giai ñoaïn chieàu cao h= 1.8m<2m ==> khoâng caàn aùp duïng theo tieâu chuaån beâ toâng khoái lôùn. *Khi ñoå beâ toâng caàn chuù yù :
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

49

Kieåm tra chaët cheõ hieän traïng cuûa coáp pha, ñaø giaùo, coát theùp trong quaù trình thi coâng ñeå söû lyù kòp thôøi baïn coù söï coá. Söû duïng ñaàm maùy ñeå ñaàm beâ toâng, ñaàm beâ toâng phaûi ñuùng kyõ thuaät, tieán haønh ñaàm heát moïi vò trí, khoâng boû soùt. Chuaån bò saün vaûi baït ni loâng ñeå khi coù möa che chaén, khoâng ñeå nöôùc möa rôi vaøo beâ toâng. Trong tröôøng hôïp ngöøng ñoå beâ toâng quaù thôøi gian qui ñònh do söï coá thì phaûi ñôïi ñeán khi beâ toâng ñaït 25kg/cm2 môùi ñöôïc ñoå beâ toâng tieáp, tröôùc khi ñoå beâ toâng phaûi söû lyù maët nhaùm , töôùi nöôùc xi maêng ñaëc. Chieàu daày moãi lôùp beâ toâng phaûi caên cöù vaøo naêng löïc troân, cöï ly vaän chuyeån, loaïi ñaàm, khaû naêng ñaàm , tính chaát cuûa keát caáu nhöng khoâng ñöôïc vöôït quaù qui ñònh. + Ñoái vôùi ñaàm duøi: Chieàu daày moãi lôùp khoâng lôùn hôn 1.25 chieàu daøi phaàn coâng taùc ñaàm (khoaûng 20-40cm). + Ñoái vôùi ñaàm baøn: Chieàu daøy moãi lôùp thöôøng laø 1220cm. + Caàn phaûi laép ñaët vaø kieåm tra theùp coâng taùc phuïc vuï cho thi coâng coät vaùch sau naøy. Trong giai ñoaïn thi coâng ñoå beâ toâng seõ theo doõi vaø ghi nhaät kyù vôùi caùc noäi dung sau : + Thôøi gian baét ñaàu vaø keát thuùc ñoå beâ toâng boä phaän keát caáu. + Maùc beâ toâng , ñoä suït. + Khoái löôïng beâ toâng ñaõ ñoå theo phaân ñoaïn. + Bieân baûn kieåm tra thí nghieäm maãu beâ toâng. Tröôùc khi tieán haønh moät ñôït ñuùc beâ toâng naøo cuõng phaûi tieán haønh moät soá coâng vieäc sau : - Tröôùc khi ñoå beâ toâng caàn phaûi kieåm tra , nghieäm thu vaùn khuoân , coát theùp , heä thoáng saøn thao taùc ñaõ ñaït ñeán caùc tieâu chuaån kyõ thuaät hay chöa. Neáu taát caû caùc tieâu chuaån ñeà ra ñaõ ñaït ñöôïc yeâu caàu thì ghi vaøo vaên baûn, hoà sô. - Kieåm tra laïi caùc loå kyû thuaät caàn phaûi chôø, Keát hôïp vôùi tö vaán giaùm saùt xaùc ñònh roõ vaø chính xaùc töøng vò trí ( ñieän , nöôùc , thoâng gioù…) - Phaûi laøm saïch vaùn khuoân , coát theùp ñeå laâu ngaøy seõ baån , doïn raùc röôûi, söûa chöõa caùc khuyeát taät, sai soùt (neáu coù) - Phaûi töôùi nöôùc vaùn khuoân ñeå vaùn khuoân khoâng huùt maát nöôùc xi maêng (neáu duøng vaùn khuoân goã - Khi ñoå vöõa beâ toâng leân lôùp vöõa khoâ ñaõ ñoå tröôùc thì phaûi laøm saïch maët beâ toâng töôùi vaøo ñoù moät lôùp phuï gia

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

50

lieân keát ( Sika Latex hoaëc queùt Sika Dur 732 theo töøng loaïi keát caáu) roài ñoå beâ toâng môùi vaøo. - Phaûi coù keá hoaïch cung öùng ñuû vöõa beâ toâng ñeå ñoå lieân tuïc trong moät ca , moät kíp Vieäc ñoå beâ toâng caàn ñaûm caùc yeâu caàu sau : - Khaû naêng thi coâng, neáu khoái löôïng beâtoâng quaù lôùn. Tröôùc khi ñoå beâtoâng moùng thì caàn chuaån bò lôùp beâtoâng loùt. Lôùp loùt naøy laøm baèng beâtoâng maùc 150 Lôùp loùt coù taùc duïng laøm baèng ñaùy moùng taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc thi coâng ñaët coát theùp moùng, ñoàng thôøi khoâng cho ñaát neàn huùt nöôùc ximent khi ñoå beâtoâng moùng. - Ñoå beâtoâng nhöõng keát caáu coâng trình caàn phaûi tieán haønh theo höôùng vaø theo lôùp nhaát ñònh. Ñoå beâtoâng moãi lôùp daøy 20-30 cm, roài ñaàm ngay.Vôùi nhöõng keát caáu khoái lôùn phaûi tieán haønh ñoå thaønh nhieàu lôùp choàng leân nhau. Ñeå coù söï lieân keát toaøn khoái giöõa caùc lôùp beâtoâng thì phaûi raûi lôùp beâtoâng môùi leân lôùp beâtoâng cuõ tröôùc khi lôùp naøy ninh keát. Do yeâu caàu nhö vaäy ta phaûi khoáng cheá maët baèng thi coâng baèng caùch chia thaønh nhieàu khoái nhoû.Ñaây laø cô sôû ñeå ta phaân ñôït, phaân ñoaïn hôïp lyù. Khi ñoå beâtoâng saøn, muoán ñaûm baûo ñoä daày ñoàng ñeàu caàn ñoùng sô caùc moác truøng vôùi cao trình maët saøn. Khi ñuùc beâtoâng xong thì ruùt coïc moác leân vaø laáp vöõa loã hôû baèng cao trình maët saøn. Khoâng laøm sai leäch vò trí coát theùp , vò trí coáp pha , chieàu daøy lôùp beâ toâng baûo veä. Beâ toâng phaûi ñoå lieân tuïc cho tôùi khi hoaøn thaønh moät keát caáu naøo ñoù theo qui ñònh thieát keá . Möùc ñoä ñoå ñaày hoãn hôïp beâ toâng vaøo coáp pha phaûi phuø hôïp vôùi soá lieäu tính toaùn , ñoä cöùng chòu aùp löïc ngang cuûa coáp pha do hoãn hôïp beâ toâng môùi ñoå gaây ra . Khi trôøi möa phaûi che chaén , khoâng ñeå nöôùc möa rôi vaøo beâ toâng . Trong tröôøng hôïp ñoå beâ toâng quaù thôøi haïn qui ñònh thì phaûi ñôïi ñeán khi beâ toâng ñaït cöông ñoä 25 KG/cm2 môùi ñöôïc tieáp tuïc ñoå beâ toâng , tröôùc khi ñoå beâ toâng phaûi xöõ lyù laøm nhaùm maët beâ toâng cuû . Ñoå beâ toâng vaøo ban ñeâm vaø khi coù söông muø phaûi baûo ñaûm ñuû aùnh saùng ôû nôi troän vaø nôi ñoå beâ toâng . Ñeå traùnh beâ toâng bò phaân taàng, chieàu cao rôi töï do cuûa hoãn hôïp beâ toâng khi ñoå khoâng vöôït quaù 1.5m. Chieàu daøy moãi lôùp ñoå beâ toâng phaûi caên cöù vaøo naêng löïc troän , cöï ly vaän chuyeån, khaû naêng ñaàm, tính chaát cuûa keát caáu vaø ñieàu kieän thôøi tieát ñeå quyeát ñònh. c. Ñaàm beâ toâng :

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

51

Muïc ñích cuûa vieäc ñaàm beâ toâng laø ñeå baûo ñaûm beâ toâng ñöôïc ñoàng nhaát, ñaëc chaéc, khoâng coù hieän töông phaân taàng, roång ôû beân trong vaø roã ôû beân ngoaøi, vaø ñeå beâ toâng baùm chaët vaøo coát theùp . Vieäc ñaàm beâ toâng phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau : - Coù theå duøng caùc loaïi ñaàm khaùc nhau, nhöng phaûi ñaûm baûo sao cho sau khi ñaàm, beâ toâng ñöôïc ñaàm chaët vaø khoâng bò roã. - Thôøi gian ñaàm moät choå tuøy thuoäc vaøo ñoä ñaëc cuûa vöõa vaø khaõ naêng maïnh hay yeáu cuûa maùy ñaàm . Daáu hieäu chöùng toû ñaõ ñaàm xong moät choå laø vöõa beâ toâng khoâng suït luùn , boït khí khoâng noåi leân nöõa , maët treân baèng phaúng vaø baét ñaàu thaáy coù nöôùc xi maêng noãi leân . - Ñaàm xong moät choå phaûi ruùt ñaàm duøi leân töø töø ñeå vöõa beâ toâng kòp laáp ñaày loå ñaàm , khoâng cho khoâng khí loït vaøo . - Khoaûng caùch giöõa caùc choå caém ñaàm khoâng ñöôïc lôùn hôn 1.5 laàn baùn kính aûnh höôûng cuûa ñaàm , ñeå baûo ñaûm caùc vuøng ñöôïc ñaàm truøng leân nhau , khoâng boû soùt . - Khoâng duøng ñaàm duøi ñeå dòch chuyeån ngang beâ toâng trong coáp pha vaø traùnh va chaïm vaøo coát theùp ñeå traùnh hieän töôïng cô caáu beâ toâng trong thôøi gian ninh keát bò phaù vôû - Khi caàn ñaàm laïi beâ toâng thì thôøi ñieåm thích hôïp laø 1.5 giôø vaø 2 giôø sau khi ñaàm laàn thöù nhaát. Ñaàm laïi beâ toâng chæ thích hôïp vôùi caùc keát caáu coù dieän tích beà maët lôùn nhö saøn maùi, saân baõi, maët ñöôøng oâtoâ…khoâng caàn ñaàm laïi cho beâ toâng khoái lôùn. 3. Baûo döôõng beâ toâng : Baûo döôõng beâ toâng môùi ñuùc xong laø taïo ñieàu kieän toát nhaát cho söï ñoâng keát cuûa beâ toâng ñoù . Ngay sau khi ñaàm vaø trong voøng 7 ngaøy sau ñoù, beâ toâng seõ phaûi ñöôïc baûo veä traùnh hieän töôïng khoâ quaù nhanh vaø baûo veä khoûi nhöõng taùc ñoäng coù haïi cuûa thôøi tieát nhö möa, söï thay ñoåi nhieät ñoä ñoät ngoät, vaø gioù… theo tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 5591-91. Nhöõng phöông phaùp baûo veä ñöôïc söû duïng phaûi tuaân theo pheâ duyeät cuûa kyõ sö tö vaán. Phöông phaùp baõo döôõng ñöôïc duøng seõ ngaên chaën söï thaát thoaùt ñoä aåm cuûa beâ toâng. Baûo döôõng beâ toâng coù taùc duïng raát lôùn ñeå beâ toâng phaùt trieån cöôøng ñoä ñuùng vôùi yeâu caàu thieát keá, phöông phaùp vaø qui trình baûo döôõng beâ toâng thöïc hieän theo TCVN 5592-1991 “ Beâ toâng naëng yeâu caàu baûo döôõng aåm töï nhieân” trong thôøi gian baûo döôõng. Quaù trình baûo döôõng aåm cuûa beâ toâng ñöôïc chia laøm 2 giai ñoaïn : Baûo döôõng ban ñaàu vaø baûo

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

52

döôõng tieáp theo. Hai giai ñoaïn naøy laø lieân tuïc vaø keá tieáp nhau. - Baûo döôõng ban ñaàu : Phuû leân beà maët beâ toâng baèng caùc vaät lieäu ñaõ ñöôïc laøm aåm ( Bao taûi nhuùng nöôùc laøm aåm) ñeå giöõ cho beâ toâng khoâng bò maát nöôùc do taùc duïng cuûa caùc yeáu toá khí haäu (nhö: naéng, gioù, nhieät ñoä, ñoä aåm khoâng khí …) - Baûo döôõng tieáp theo :Tieán haønh keá tieáp vôùi baõo döôõng ban ñaàu cho tôùi khi ngöøng baûo döôõng. Trong giai ñoaïn naøy thöôøng xuyeân töôùi nöôùc giöõ aåm cho beà maët cuûa keát caáu beâ toâng, soá laàn töôùi nöôùc trong ngaøy tuyø thuoäc vaøo nhieät ñoä, thôøi tieát, luoân luoân ñaûm baûo cho beà maët beâ toâng aåm öôùt. Thôøi gian baûo döôõng beâ toâng theo qui phaïm baûo döôõng beâ toâng. Sau khi ñuùc beâ toâng xong khoâng ñöôïc ñi laïi vaø ñaët coáp pha , döïng daøn giaùo vaø va chaïm maïnh leân beâ toâng tröôùc khi noù ñaït cöôøng ñoä 25KG/cm2 (muøa ñoâng phaûi sau 3÷ 4 ngaøy , muøa heø thì sau 1÷ 2 ngaøy) . 4. Maïch ngöøng thi coâng, khe co giaõn : Nhaø thaàu chòu traùch nhieäm veà vò trí vaø chi tieát maïch ngöøng thi coâng khoâng chæ ñònh trong hôïp ñoàng. Nhöõng maïch ngöøng naøy seõ tuaân theo söï pheâ duyeät cuûa kyõ sö tö vaán vaø ñöôïc saép xeáp sao cho khaû naêng phaùt sinh veát nöùt do co ngoùt ñöôïc giaûm thieåu. Nhaø thaàu chòu traùch nhieäm veà kích thöôùc maïch ngöøng thi coâng beâ toâng cho saøn vaø daàm haàm. Nhöõng vò trí maïch ngöøng doïc seõ ñöôïc gaén phuø hôïp ñeå traùnh cho vöõa beâ toâng chaûy ra ngoaøi theo chieàu thaúng ñöùng. Taïi vò trí coát theùp ñi qua beà maët moái noái, vaùn chaën taïi moái noái coù daïng hình raêng löôïc ñeå theùp ñi ngang qua hoaëc vaùn seõ ñöôïc phaân laøm hai coù taïo raõnh ñeå aùp vaøo moät nöûa beà maët vò trí thanh theùp ñi qua. Taïi vò trí nhaø thaàu thay theá vò trí maïch ngöøng lieân quan ñeán coát theùp , nhaø thaàu seõ cung caáp ñaày ñuû chi tieát söûa ñoåi cho kyõ sö tö vaán pheâ duyeät . Nhaø thaàu seõ hoaøn taát vieäc taïo beà maët nhaùm cuûa ñoaïn töôøng hay coät ñaõ ñöôïc ñoå tieáp xuùc vôùi ñoaïn ñoå keá tieáp. Vaùn khuoân ñöôïc veä sinh saïch tröôùc khi laép vaøo vò trí ñoaïn ñoå sau. Taïi vò trí maïch ngöøng caû theo phöông doïc laãn phöông ngang, beà maët cuûa lôùp beâ toâng ñaõ ñoå seõ ñöôïc xöû lyù thích hôïp ñeå loaïi boû taïp chaát dính treân beà maët vaø ñeå loä beâ toâng thoâ nhaèm taïo neân söï lieân keát dính baùm cho lôùp ñoå keá tieáp. Coâng taùc naøy seõ ñöôïc thöïc hieän theo söï pheâ duyeät

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

53

cuûa kyõ sö tö vaán baèng nhöõng phöông phaùp sau hoaëc nhöõng phöông phaùp khaùc ñöôïc chaáp thuaän . Baûo ñaûm beà maët vò trí maïch ngöøng ñöôïc raùo maët khi ñoå beâ toâng cho ñoaïn keá tieáp. Thôøi gian toái thieåu giöõa hai laàn ñoå beâ toâng laø 72 giôø. Taám töôøng vaø saøn seõ ñöôïc ñoå theo tieán trình lieân tuïc nhaèm giaûm thieåu vaø kieåm soaùt ñöôïc hieän töôïng co ngoùt taïi vò trí maïch ngöøng. Vaùn khuoân taïi vò trí maïch ngöøng laø loaïi cöùng coù taïo loã cho coát theùp noái qua ñoaïn ñoå sau sao cho caùc thanh theùp naøy khoâng bò uoán hoaëc phaûi dòch chuyeån khi laép ñaët vaùn khuoân . Chieàu daøy ñoaïn khôûi ñaàu cuûa chaân keát caáu töôøng, coät töø maët moùng phaûi ñöôïc ñoå cuøng khoái vôùi moùng. Neáu vieäc ñoå beâ toâng bò giaùn ñoaïn ñoät xuaát, vieäc taïo vò trí maïch ngöøng seõ phaûi theo höôùng daãn cuûa kyõ sö. Maïch ngöøng thi coâng phaûi ñaët taïi nhöõng choã ít quan troïng, vì choã giaùn ñoaïn laø choå tieáp giaùp giöõa beâ toâng cuõ vaø beâ toâng môùi, söï lieân keát cuûa chuùng khoâng ñöôïc toát nhö khi ñuùc beâ toâng lieân tuïc . Maïch ngöøng phaûi ñaët ôû vò trí coù löïc caét vaø momen töông ñoái nhoû , ñoàng thôøi phaûi vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn löïc neùn vaøo keát caáu . a. Maïch ngöøng thi coâng coät: - ÔÛ maët treân moùng, saøn . - ÔÛ maët döôùi daàm, saøn . b. Maïch ngöøng thi coâng daàm saøn: Khi ñoå beâ toâng ôû saøn coù söôøn theo höôùng song song vôùi daàm phuï thì maïch ngöøng thi coâng boá trí khoaûng 1/3 ñoaïn giöõa nhòp cuûa daàm phuï. Khi ñoå beâ toâng theo höôùng song song vôùi daàm chính thì maïch ngöøng thi coâng boá trí trong phaïm vi 2 ñoaïn ¼ ôû giöõa nhòp daàm chính vaø cuûa saøn . Maïch ngöøng cuûa saøn khoâng daàm taïi vò trí tieáp giaùp giöûa daõi treân coät vaø daõi giöûa nhòp, Maïch ngöøng trong daàm laø maïch ngöøng doác nghieâng khoâng nho ûhôn quaù 45o, so vôùi caïnh naèm ngang .Vaäy tröôùc khi ñuùc beâ toâng phaûi laøm nhöõng taám chaén coù xeû raõnh hình raêng löôïc cho coát theùp ñi qua. 5 . Trình töï thi coâng : Thi coâng beâ toâng daàm – saøn taàng haàm 1 ( coát -4.10m): Thi coâng beâ toâng daàm saøn taàng treät bao goàm caùc coâng tacù: laép ñaët vaùn khuoân (gheùp coáp pha daàm, muõ coät, caùc thaønh meùp saøn quanh khu vöïc ñöôïc bôùt laïi ñeå thi coâng giai ñoaïn sau), ñaët coát theùp, ñoå beâ toâng daàm – saøn.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

54

Neàn ñaát sau khi ñöôïc ñaàm chaët k=0.85, taïo phaúng ñuùng theo coát thieát keá (coát -4.40m), Nhaø thaàu tieán haønh gheùp coáp pha daàm, loùt ñaùy saøn ñöôïc ñoå beâ toâng ñaù mi hoaëc 1x2 daøy 5cm nhaèm ñaûm baûo neàn khoâng bò luùn khi thi coâng coát theùp vaø ñoå beâ toâng;ø gheùp coáp pha caùc thaønh meùp saøn xung quanh khu vöïc ñeå laïi loã môû ñöôïc bôùt laïi ñeå laøm loã thi coâng ( loã môû naøy seõ ñöôïc thi coâng ôû giai ñoaïn sau naøy). Beâ toâng ñöôïc ñoå trong töøng phaân khu nhôø maùy bôm beâ toâng. Beâ toâng laø loaïi coù phuï gia ñoâng keát nhanh neân haøm löôïng phuï gia phaûi ñuùng thieát keá, phaûi kieåm tra ñoä suït, thôøi gian löu chuyeån tröôùc khi ñoå, kieåm tra cöôøng ñoä maãu thöû tröôùc khi ñaët mua beâ toâng thöông phaåm. Saøn ñöôïc chia laøm 2 phaân ñoaïn ñoã beâ toâng. . Phaân ñoaïn 1: Töø truïc 1 ñeán truïc 5 vaø 6. . Phaân ñoaïn 2: Töø truïc 5 vaø 6 ñeán truïc 10. Maïch ngöøng beâ toâng taïi truïc 5 vaø 6, vò trí ñöôïc xaùc ñònh theo yeâu caàu kyõ thuaät veà maïch ngöøng. Chuù yù coâng taùc baûo quaûn vaø veä sinh, qui caùch chaát löôïng coát theùp caùc moái noái vôùi theùp hình. Caùc heä thoáng gia cöôøng phaûi thöïc hieän ñuùng theo thieát keá ñeå heä keát caáu chòu löïc ñuùng. Do phöông phaùp thi coâng ngöôïc neân bao giôø ñoaïn coät phía treân saøn cuõng ñöôïc ñoå beâ toâng tröôùc ñoaïn coät döôùi saøn. Vì vaäy, tröôùc khi ñoå beâ toâng saøn vaø coät phía treân, phaûi ñaët saün 2 loã D=60mm vaø 2 loã D= 150mm xuyeân qua saøn ñeå sau naøy bôm vöõa vaøo khe noái giöõa ñoaïn coät döôùi vôùi muõ coät ( ñeå xöû lyù caùc loã chôø sau khi ñaõ thi coâng xong. Nhaø thaàu duøng Sika 731, laøm phuï gia lieân keát giöõa phaàn beâ toâng môùi vaø cuõ). Thi coâng beâ toâng daàm – saøn taàng haàm 2 ( coát -8.10m) : Ñöôïc thi coâng töông töï nhö thi coâng beâ toâng daàm – saøn taàng haàm 1. Sau 1 ngaøy thi coâng ñoå beâ toâng töøng phaân ñoaïn saøn haàm 2. Nhaø thaàu tieán haønh thi coâng coát theùp, coáp pha vaø thi coâng ñoå beâ toâng coät töø saøn haàm 2 ñeán ñaùy saøn haàm 1. Tieáp theo, tieán haønh thi coâng ñoå beâ toâng coät saøn haàm 1 ñeán ñaùy saøn daàm taàng treät. Thi coâng beâ toâng moùng: Moùng coâng trình ñoå baèng bôm beâ toâng. Khi ñoå beâ toâng moùng, neàn beâ toâng loùt ñöôïc veä sinh saïch, loùt keâ theùp baèng vieân keâ beâ toâng, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc ñoå beâ toâng moùng tröïc tieáp leân neàn ñaát khoâng coù lôùp beâ toâng loùt moùng. Beâ toâng ñöôïc ñoå töø phía xa ñeán gaàn, ñoå ñeán ñaâu ñaàm ñeán ñoù, söû duïng keát hôïp ñaàm duøi, ñaàm baøn ñeå ñaàm beâ toâng.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

55

Do khoái löôïng beâ toâng moùng vaø neàn taàng haàm lôùn, maët baèng thi coâng chaät heïp, thôøi gian thi coâng haïn cheá, maët khaùc vieäc thi coâng coáp pha cho heä giaèng moùng khaù phöùc taïp, do ñoù Nhaø thaàu phaân chia thaønh caùc ñôït ñoå beâ toâng nhö sau : - Ñôït 1 : Ñoå beâ toâng moùng M9 vaø M10 ( töø coát moùng -19.20 ñeán coát 1/2 chieàu cao moùng) - Ñôït 2 : Ñoå beâ toâng moùng M9 vaø M10 (phaàn coøn laïi ).Ñoå phaàn beâ toâng ñaøi moùng vaø heä giaèng ( töø coát 15.40 ñeán coát ñaùy saøn haàm thöù ba coát -12.40). - Ñôït 3 : Ñoå phaàn beâ toâng ñaøi moùng vaø heä giaèng ( töø coát 15.70 ñeán coát ñaùy saøn haàm thöù ba coát -12.40). Ñoå beâ toâng neàn taàng haàm 3 daøy 0.30m (töø coát -12.40 ñeán coát -12.05m). Söû duïng beâ toâng coù haøm löôïng xi maêng ñaït 450 kg/m3. Khoái beâ toâng neàn khoaûng 1100m3 ñöôïc chia thaønh 2 phaân ñoaïn ñoå, moãi phaân ñoaïn ñöôïc phaân laøm nhieàu ñôït. Moãi ñôït töø 190m3 ñeán 200m3 vôùi hai muõi thi coâng. Naêng suaát ñoå beâ toâng töø 10m3 ñeán 12m3/giôø cho moãi toå ñoäi. Do ñoù Nhaø thaàu seõ söû duïng hai toå ñeå thi coâng beâ toâng. Ñoå beâ toâng saøn taàng haàm 2, 1 giai ñoaïn 2 vaø taàng treät: Coâng taùc ñöôïc thöïc hieän nhö thi coâng daàm saøn bình thöôøng töø döôùi leân. Ñoå beâ toâng coät : Do chieàu cao coät ( khoâng keå muõ) khoâng lôùn hôn 5 m. Do ñoù, coät seõ ñöôïc ñoå beâ toâng lieân tuïc trong 1 laàn. Beâ toâng ñöôïc ñoå töø voøi bôm beâ toâng luoàn qua loã saøn(caùc loã D 150 ñaõ ñöôïc chôø saün trong khi ñoå beâ toâng saøn). Cao ñoä voøi bôm so vôùi chieàu cao ñoå beâ toâng khoâng ñöôïc lôùn hôn 1.5 m. Ñeã kieåm tra cao ñoä voøi bôm, löôïng beâ toâng bôm vaøo vaø thöïc hieän coâng taùc ñaàm beâ toâng. Nhaø thaàu seõ chöøa caùc cöûa soå treân thaønh coáp pha coät ñeå thöïc hieän caùc coâng taùc treân. Caùc cöûa soå naøy ñöôïc laáp laïi moät caùch nhanh choùng vaø thuaän lôïi nhaèm ñaûm baûo cho coâng taùc ñoå beâ toâng moät caùch lieân tuïc. Beâ toâng ñöôïc bôm töø döôùi ñeán ñaùy muõ coät vôùi khoaûng caùch nhoû hôn hoaëc baèng 1.5m ñeå ñoå beâ toâng traùnh hieän töôïng phaân taàng. Ñaàm beâ toâng baèng ñaàm duøi keát hôïp duøng voà goã goõ beân ngoaøi coáp pha. Söû duïng giaùo theùp ñeå laøm saøn thao taùc. Söû duïng bôm beâ toâng ñeå ñoå beâ toâng cho coät . Vôùi phaàn ñænh coät phaûi ñoå buø do co ngoùt beâ toângø, Nhaø thaàu söû duïng vöõa cöôøng ñoä cao khoâng co ngoùt ñöôïc phun vaøo choã noái bôûi maùy phun beâ toâng loaïi nhoû coù aùp löïc
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

56

qua 2 oáng noái coù ñöôøng kính D60 ñöôïc ñeå saün töø tröôùc ñoù treân saøn sau ñoù gaén buø laïi. Ñoå beâ toâng vaùch thang maùy, vaùch cöùng : Chieàu cao moãi phaân ñoaïn cuûa vaùch phaûi nhoû hôn hoaëc baèng 1,5m. Taïo maùng ñoå beâ toâng treân caùc cöûa soå chôø saün cuûa coáp pha vaùch. Beâ toâng ñöôïc ñoå qua maùng,vaø ñöôïc ñoå töøng lôùp daøy khoâng lôùn hôn 30 cm. Beâ toâng ñöôïc ñoå tuaàn töï töøng thaønh vaùch moät ñeán khi ñaït ñoä cao cuûa töøng ñaùy saøn haàm. Maïch ngöøng cho töøng vaùch ñöôïc boá trí taïi caùc naùch coät ñaõ ñöôïc thi coâng tröôùc. Vôùi phaàn ñænh vaùch vaø saøn phaûi ñoå buø do co ngoùt beâ toâng, Nhaø thaàu söû duïng vöõa cöôøng ñoä cao khoâng co ngoùt ñöôïc phun vaøo choã noái bôûi maùy phun beâ toâng loaïi nhoû coù aùp löïc qua caùc loã coù ñöôøng kính D60 ñöôïc ñeå saün töø tröôùc ñoù treân saøn sau ñoù gaén buø laïi. Phöông phaùp ñaàm ñöôïc thöïc hieän theo caùc yeâu caàu nhö ñoå beâ toâng coät. Trình töï thi coâng ramp doác: Sau khi ñoå beâ toâng saøn haàm 3 vaø saøn treät môùi ñöôïc tieán haønh ñuïc vaø ñoå beâ toâng cho ramp doác. Ñuïc phaàn beâ toâng saøn haàm 1 ñeå ñoå beâ toâng cho ramp doác töø saøn haàm 1 ñeán saøn haàm 2. Sau khi beâ toâng treân ñaït cöôøng ñoä, ñuïc phaàn beâ toâng saøn haàm 2 vaø ñoå beâ toâng cho ramp doác töø saøn haàm 2 ñeán saøn haàm 3.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

57

CHÖÔNG VI:. BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ VAØ THI COÂNG CAÙC CHI TIEÁT TRONG THI COÂNG
1. THI COÂNG THEÙP CHÔØ MUÕ COÄT VAØ COÄT SAØN TAÀNG
HAÀM 1,2:

-

Sau khi thi coâng ñaøo ñaát saøn haàm hoaøn chænh. Coâng taùc traéc ñaïc tieán haønh xaùc ñònh vò trí tim coät treân maët baèng. Sau khi ñònh vò chính xaùc vò trí caùc coät. Nhaø thaàu tieán haønh laép ñaët theùp chôø coät vaø muõ coät. Coâng taùc laép döïng theùp chôø coät: + Ñoái vôùi coät nhoû, coät coù loûi II : Nhaø thaàu thöïc hieän chôø theùp nhö trong Baûn veõ KC-003/3. + Ñoái vôùi coät lôùn, khoâng coù theùp II loàng trong coät: a. Duøng gìan khoan thuû coâng khoan ñaát coù D=150 ñeán 250mm; chieàu saâu khoan phaûi ñaït ñoä saâu ñeán cao ñoä maët saøn beâ toâng cuûa taàng haàm döôùi; khoaûng caùch caùc loã khoan tuyø thuoäc vaøo soá löôïng coát theùp coät caàn chôø. b. Sau khi khoan xong, theùp chôø ñöôïc quaán ni loâng hoaëc cho vaøo caùc oáng nhöïa vaø thaû vaøo caùc loã ñaõ khoan. Tuyø theo tieát dieän, khoaûng caùch coát theùp maø xaùc ñònh soá caây theùp caáy vaøo moãi loã khoan. c. Duøng ñai coät ñònh vò vò trí theùp coät theo ñuùng tieát dieän, khoaûng caùch trong baûn veõ thieát keá. Sau ñoù, tieán haønh laáp ñaát caùc hoá khoan ñeán cao ñoä ñaùy muõ coät. d. Laép döïng coáp pha thaønh muõ coät. e. Laép döïng theùp muõ coät. f. Trong phaïm vi muõ coät: Laùng vöõa.Queùt lôùp voâi phaân taàng. g. Ñoå beâ toâng saøn vaø muõ coät cuøng moät luùc.
2. THI COÂNG THEÙP CHÔØ CHO VAÙCH CÖÙNG TAÀNG HAÀM 1,
2:

- Sau khi thi coâng ñaøo ñaát saøn haàm hoaøn chænh. Coâng taùc traéc ñaïc tieán haønh xaùc ñònh vò trí tim coät treân maët baèng. Sau khi ñònh vò chính xaùc vò trí vaùch cöùng. Nhaø thaàu tieán haønh laép ñaët theùp chôø vaùch cöùng. - Coâng taùc laép döïng theùp chôø vaùch cöùng: a. Duøng maùy ñaøo, ñaøo ñaát ñeán cao trình maët saøn beâ toâng cuûa taàng haàm tieáp theo. Maùi ñaøo khoaûng 1:03 hoaëc 1:05 tuyø thuoäc vaøo loaïi ñaát cuûa taàng haàm. Beà
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

58

roâng ñaùy ñaøo sau cho ñaõm baûo coát theùp choân ñöôïc thuaän lôïi. b. Sau khi ñaøo xong, theùp chôø ñöôïc quaán ni loâng hoaëc cho vaøo caùc oáng nhöïa vaø thaû vaøo raõnh ñaøo. c. Duøng theùp ngang ñònh vò vò trí theùp vaùch theo ñuùng tieát dieän, khoaûng caùch trong baûn veõ thieát keá. Sau ñoù, tieán haønh laáp ñaát caùc hoá ñaøo vaø ñaàm chaët ñeán cao ñoä ñaùy saøn haàm. d. Trong phaïm vi vaùch cöùng: Laùng vöõa. Queùt voâi phaân taàng. e. Thi coâng ñoå beâ toâng saøn. 3. LIEÂN KEÁT THEÙP SAØN HAÀM VAØ COÄT THEÙP HÌNH: - Taïi vò trí coät theùp hình coù theùp saøn ñi qua. Nhaø thaàu cho haøn caùc C- 120x52x7.8x4.8 vaøo coät I, maët treân C120 caùch maët saøn beâ toâng laø 60mm. - Theùp saøn ñöôïc uoán 90 0 daøi 150mm. Toaøn boä phaàn theùp saøn töïa vaøo C120 vaø I ñöôïc haøn theo thieát keá. - Töông töï cho theùp döôùi cuûa saøn.
4. NOÁI THEÙP TAÏI VÒ TRÍ TÖÔØNG VAÂY ÑAÕ THI COÂNG TRÖÔÙC: .

- Ñuïc boû lôùp xoáp ñaõ chôø saün khi thi coâng töôøng vaây. - Duøng baøn chaûi saét ñaùnh xoàm vaø ñuïc nhaùm vaøo raõnh chôø. Ñoàng thôøi, veä sinh saïch theùp chôø. - Lieân keát theùp saøn vaø theùp chôø baèng lieân keát haøn. * Chuù yù : Tröôøng hôïp lôùp xoáp vaø theùp saøn thieáu vaø sai vò trí. Bieän phaùp xöõ lyù : Duøng maùy ñuïc beâ toâng nhoû vaø nhaân coâng ñuïc raõnh baèng vôùi kích thöôùc cuûa lôùp xoáp chôø trong beâ toâng theo thieát keá. - Theùp chôø naèm sai vò trí: a. Tröôøng hôïp theùp naèm cao hoaëc thaáp hôn vò trí chính xaùc coù khoaûng caùch nhoû hôn hoaëc baèng 20cm. Theùp seõ ñöôïc uoán veà vò trí chính xaùc vaø ñöôïc thi coâng bình thöôøng theo bieän phaùp maø thieát keá ñöa ra. b. Tröôøng hôïp theùp naèm cao hôn hoaëc thaáp hôn vò trí chính xaùc lôùn hôn 20cm, hoaëc thieáu ntheùp chôø: Duøng bieän phaùp khoan caáy theùp vaøo töôøng vaây. + Duøng maùy khoan, khoan loã vaøo töôøng vaây ( tieát dieän loã khoan vaø chieàu saâu caáy theùp tuyø theo tieát dieän coát theùp vaø yeâu caàu kyõ thuaät theo coâng ngheä cuûa nhaø cung caáp keo daùn). + Duøng maùy ñuïc beâ toâng nhoû vaø nhaân coâng ñuïc raõnh baèng vôùi kích thöôùc cuûa lôùp xoáp chôø trong beâ toâng. + Veä sinh beà maët beâ toâng, loã khoan caáy theùp.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

59

+ Duøng keo daùn ñeå lieân keát theùp chôø vaøo vaùch töôøng vaây. ( Coâng ngheä vaät lieäu Nhaø thaàu seõ cung caáp vaø thi coâng sau khi coù söï ñoàng yù cuûa TVGS vaø Chuû ñaàu tö). - Tröôùc khi ñoå beâ toâng saøn, taïi khe raõnh chôø seõ ñöôïc queùt chaát lieân keát beâ toâng môùi vaø beâ toâng cuõ. ( Coâng ngheä vaät lieäu Nhaø thaàu seõ cung caáp vaø thi coâng sau khi coù söï ñoàng yù cuûa TVGS vaø Chuû ñaàu tö). Sika Dur 731 - Ñuïc boû lôùp xoáp ñaõ chôø saün khi thi coâng töôøng vaây. - Duøng baøn chaûi saét ñaùnh xoàm vaø ñuïc nhaùm vaøo raõnh chôø, veä sinh theùp töôøng vaây. - Lieân keát theùp daàm vaøo phía trong coát theùp töôøng vaây Tröôùc khi ñoå beâ toâng daàm saøn, taïi khe raõnh chôø seõ ñöôïc queùt chaát lieân keát beâ toâng môùi vaø beâ toâng cuõ. ( Coâng ngheä vaät lieäu Nhaø thaàu seõ cung caáp vaø thi coâng sau khi coù söï ñoàng yù cuûa TVGS vaø Chuû ñaàu tö). Sika Dur 731 * Chuù yù : Tröôøng hôïp lôùp xoáp vaø coát theùp thieáu hoaëcø sai vò trí. Bieän phaùp xöû lyù : Ñöôïc thöïc hieän töông töï nhö phaàn noái theùp saøn vôùi töôøng vaây.
6. TRÖÔØNG HÔÏP COÏC KHOAN NHOÀI LEÄCH KHOÛI VÒ TRÍ ÑAÌ MOÙNG: 5. LIEÂN KEÁT THEÙP DAÀM VÔÙI TÖÔØNG VAÂY:

Khi coïc khoan nhoài bò leäch vöôït khoûi giaù trò cho pheùp trong thi coâng. Nhaø thaàu seõ baùo cho Tö vaán giaùm saùt vaø Chuû ñaàu tö ñeå ñöa ra bieän phaùp xöû lyù : + Môû roäng ñaøi moùng. +Taêng cöôøng coát theùp ñaøi moùng. + Keát hôïp caû hai phöông phaùp treân. Phöông aùn xöû lyù phaûi ñöôïc söï kieåm tra vaø ñoàng yù cuûa Ñôn vò Thieát keá.
7. CHI TIEÁT ÑOÅ BEÂ TOÂNG MUÕ COÄT :

Phaàn beâ toâng treân muõ coät ñöôïc thöïc hieän cuøng vôùi beâ toâng saøn. Vôùi phaàn ñænh coät phaûi ñoå buø do co ngoùt beâ toâng, Nhaø thaàu söû duïng vöõa cöôøng ñoä cao khoâng co ngoùt ñöôïc phun vaøo choã noái bôûi maùy phun beâ toâng loaïi nhoû coù aùp löïc qua 2 oáng noái coù ñöôøng kính D60 ñöôïc ñeå saün töø tröôùc ñoù treân saøn sau ñoù gaén buø laïi. Coâng taùc thöïc hieän töông töï nhö chi tieát 4. Tuy nhieân, theo thieát keá coù taêng cöôøng moät ñoaïn beâ toâng coát theùp
8. CHI TIEÁT NOÁI THEÙP TAÏI SAØN HAÀM 3:

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

60

saâu vaøo ñaát theo suoát chu vi töôøng vaây nhaèm giöõ taám water-stop nhaèm ngaên nöôùc ngaàm thaám vaøo saøn 9. CHI TIEÁT THEÙP DAÀM XUYEÂN QUA COÄT I: Taïi caùc vò trí coù theùp daàm ñi qua. Nhaø thaàu cho haøn coá ñònh caùc C- 120x52x7.8x4.8 vaøo coät I, cao ñoä sau cho ñôû ñöôïc theùp daàm ñi qua. Nôi theùp daàm xuyeân qua I, I seõ ñöôïc khoan loã coù dung sai ± 2 mm, vaø vaãn ñöôïc goái leân caùc C- 120x52x7.8x4.8 ñaõ ñöôïc haøn vaøo I. - Duøng maùy bôm aùp löïc cao thoåi röûa daàn caùc vaät lieäu hoãn hôïp (ñaát, ben-toâ-nai, caùt, ñaù…) trong loøng coät. - Sau khi loøng coät ñaõ thoâng. Xaû nöôùc vaøo loøng coät, ñöa voøi neùn khí vaøo saâu taän ñaùy loøng coät (aùp löïc töø 5 ñeán 10 Apm). Döôùi aùp löïc cao, caùc vaät lieäu hoãn hôïp coøn soùt laïi trong coät seõ theo nöôùc thoaùt ra khoûi coät. Coâng taùc naøy ñöôïc thöïc hieän nhieàu laàn , ñeán khi nöôùc thoaùt do aùp löïc laø hoaøn toaøn trong vaø khoâng laãn taïp chaát naøo nöõa. - Coâng taùc röõa coät hoaøn thaønh. Tröôùc khi ñoå beâ toâng loøng coät. Duøng maùy bôm chìm (bôm hoaû tieãn) huùt saïch nöôùc coøn soùt laïi trong loøng coät.
11. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG SAØN TAÀNG TREÄT (TRUÏC 8-9 vaø CF) : 10. BIEÄN PHAÙP THOÅI RÖÕA LOØNG COÄT II.

- Sau khi saøn treät giai ñoaïn 1 hoaøn thaønh. Taïi vò trí truïc 8-9 vaø C-F , saøn giai ñoaïn 2 choàng leân haún saøn giai ñoaïn 1. - Taïi ñaây, khoâng theå söû duïng coáp pha choáng saøn ( vì khoâng theå thu hoài ñöôïc.) Nhaø thaàu cho ñaép ñaát hoaëc caùt ñaàm chaët. Sau ñoù, laùng vöõa daøy 1.5 cm; beà maët laùng coù cao ñoä baèng ñaùy beâ toâng maët doác saøn giai ñoaïn 2. - Tieán haønh thi coâng coát theùp, ñoå beâ toâng bình thöôøng. a. Chôø caùc loã bieän phaùp ( ñaët treân saøn) : Thaønh loã ñöôïc gia coá theùp nhö phöông phaùp gia coá caùc thaønh loã kyõ thuaät theo thieát keá ( BV : KC 003 ). Ñoái vôùi caùc loã bieän phaùp coù caùc caïnh lôùn hôn khoaûng caùch theùp. Nhaø thaàu seõ ñaët theùp chôø saün. Khi vaù loã seõ haøn lieân keát caùc coát theùp chôø naøy laïi. b. Traùm vaù caùc loã bieän phaùp: Duøng baøn chaûi saét, nöôùc, khí neùn veä sinh saïch phaàn beâ toâng caàn xöû lyù. Töôùi chaát phuï gia lieân keát vaøo ( Sika 751) .Ñoã beâ toâng môùi coù cöôøng ñoä baèng hoaëc cao hôn phaàn beâ toâng cuõ.
13. XÖÕ LYÙ NÖÔÙC MÖA TREÂN SAØN HAÀM 1 VAØ 2 SAU KHI ÑAÕ ÑOÃ BEÂ TOÂNG 12. BIEÄN PHAÙP GIA COÁ VAØ TRAÙM VAÙ LOÃ BIEÄN PHAÙP:

Taïi vò trí caùc loã kyõ thuaät (sau naøy seõ ñaäp boû). Nhaø thaàu seõ taïo caùc hoá thu coù kích thöôù: 0.5x0.5x0.4 ñeã thu nöôùc. Taïi ñaây, moät maùy bôm ñaåy (bôm hoaû tieãn) seõ bôm
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

61

nöôùc tröïc tieáp huùt nöôùc trong hoá thu vaø ñaãy ra caùc hoá ga laéng maïng ngoaøi tröôùc khi thoaùt ra maïng thoaùt nöôùc thaønh phoá. Ñaûm baûo nöôùc khoâng traøn töø saøn haàm vaøo caùc loã môû thi coâng. Nhaø thaàu cho xaây gaïch vieàn theo chu vi loã môû vôùi chieàu cao töôøng xaây laø 30 cm.
14. XÖÕ LYÙ NÖÔÙC MÖA MAÏNG NGOAØI TÖÔØNG VAÂY

Xung quanh töôøng vaây, Nhaø thaàu cho ñaøo raõnh thu nöôùc doác daàn veà phía caùc hoá ga trung gian. Nöôùc seõ ñöôïc bôm ra caùc hoá laéng maïng ngoaøi tröôùc khi thoaùt ra maïng thoaùt nöôùc thaønh phoá.
15. XÖÕ LYÙ NGAÊN NÖÔÙC TAÏI MAÏCH NGÖØNG ÑAÙY SAØN HAÀM 3:

Taïi maïch ngöøng beâ toâng ñaõ ñònh tröôùc. Nhaø thaàu seõ ñaët daõi Water- stop naèm ngang suoát theo chieàu daøi maïch ngöøng. Phöông phaùp thöïc hieän seõ do nhaø cung caáp höôùng daãn cuï theå. Khi ñoå beâ toâng tieáp theo, daõi Water- stop phaûi ñöôïc veä sinh saïch seõ vaø ñöôïc caêng ñuùng theo yeâu caàu cuûa nhaø cung caáp.
16. XÖÕ LYÙ ÑAÀU COÏC BEÂ TOÂNG KHOÂNG ÑAÏT CAO ÑOÄ ÑAÄP ÑAÀU COÏC THEO THIEÁT KEÁ:

Nhaø thaàu seõ ñaøo ñaát xuoáng thaáp hôn ñaàu coïc hieän höõu ñeå thi coâng . Duøng caùc taám theùp, keát hôïp I taïo neân vaùch chaén thi coâng, nhaèm traùnh tröôøng hôïp ñaát saït lôõ khi thi coâng. Ñaäp phaù lôùp Ben-toâ-nai, tæa saïch vaø phaúng , veä sinh ñaàu coïc beâ toâng caàn xöû lyù. Söûa laïi coát theùp theo ñuùng thieát keá. Gheùp coáp pha theùp theo ñuùng ñöôøng kính ñaàu coïc. Töôùi phuï gia lieân keát beâ toâng cuõ vaø môùi( Sika 732). Ñoã beâ toâng taïi choå. Beâ toâng ñöôïc troän taïi choã baèng maùy troän. Cöôøng ñoä beâ toâng môùi phaûi baèng hoaëc cao hôn beâ toâng cuõ. Sau 1 ngaøy ñoå beâ toâng. Thaùo coáp pha, vaùch chaén. Laáp ñaát. Khi beâ toâng ñaït cöôøng ñoä theo yeâu caàu thieát keá. Nhaø thaàu seõ thi coâng tieáp coâng vieäc tieáp theo.
17. TRÖÔØNG HÔÏP COÄT II NAÈM LEÄCH NGOAØI COÄT BEÂ TOÂNG a. Tröôøng hôïp coät choáng II coù moät phaàn naèm trong vaø

ngoaøi coät BTCT:

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

62

Nhaø thaàu seõ gia cöôøng theân coát theùp meàm vaøo coät vôùi keát caáu ñuû khaû naêng chòu löïc cuûa coät theo yeâu caàu cuûa thieát keá. b.Tröôøng hôïp coät choáng II naèm ngoaøi coät BTCT: Gia cöôøng coát theùp, taêng maùc beâ toâng hoaëc môû roäng tieát dieän coät. • Taát caû caùc tröôøng hôïp xöû lyù, ñeàu phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Chuû ñaàu tö, Tö vaán thieát keá vaø söï kieåm tra, ñoàng yù cuûa ñôn vò Thieát keá.
18. TRÌNH TÖÏ THI COÂNG VAØ PHAÙ DÔÕ LÔÙP LOÙT SAØN NEÀN TAÀNG HAÀM 1 VAØ 2:

Sau khi ñaàm chaët neàn ñaït yeâu caàu k=0.85, nhaø thaàu tieán haønh thi coâng lôùp beâ toâng loùt neàn ñaù mi daøy 5cm, maùc 100 ( tieát dieän trung bình moãi oâ loùt töø 2x2 ñeán 3x3m). Sau 1 ngaøy, lôùp loùt cöùng oån ñònh, Nhaø thaàu cho queùt voâi maët neàn nhaèm taïo lôùp phaân taàng. Thi coâng coát theùp. Tröôùc khi tieán haønh ñoå beâ toâng daàm saøn, Nhaø thaàu seõ kieåm tra laïi lôùp voâi phaân taàng ( neáu bò maát, seõ duøng coï queùt boå sung). Coâng taùc phaù dôõ lôùp beâ toâng loùt neàn: + Ñöôïc tieán haønh song song vôùi coâng taùc ñaøo ñaát. Khi maùy ñaøo thöïc hieän xong töøng oâ saøn, Nhaø thaàu tieán haønh cho ñuïc boùc dôõ lôùp BT loùt saøn. + Trình töï: . Laép döïng daøn giaùo. . Duøng ñuïc nhoïn, tæa nheï vaø boùc gôõ daàn töøng maûnh nhoû tieát dieän khoaûng 20x20 cm; coâng vieäc ñöôïc thao taùc nheï nhaøng traùnh laøm aûnh höôõng chaán ñoäng maïnh ñeán lôùp beâ toâng saøn haàm ñaõ thi coâng. . Tröôøng hôïp khi coù caùc maûng beâ toâng loùt lieân keát cöùng vôùi beâ toâng saøn haàm : Nhaø thaàu chôø beâ toâng saøn haàm ñaït cöôøng ñoä 100%; duøng ñuïc baèng vaø nhoïn tæa daàn, duøng maùy maøi maøi phaúng beà maët ñaùy saøn.
19. XÖÛ LYÙ CHOÁNG SAÏT ÑAÁT HOÁ MOÙNG:

Trong khi thi coâng ñaøo ñaát hoá moùng , chuû yeáu moùng saâu ( M09). Tröôøng hôïp ñaát ñaøo bò saït lôû, trình töï thi coâng choáng saït ñöôïc thöïc hieän nhö sau: coù. + Veùt vaø chuyeån ñi ñaát ñaép xung quanh hoá ñaøo neáu

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

63

+ Duøng maùy ñaøo eùp caùc caây choáng ñöùng I hoaëc [ 120 xung quanh ñaùy hoá moùng( ñaûm baûo dieän tích coøn laïi trong ñaùy hoá moùng ñuû ñeå thi coâng moùng ). + Duøng caùc taám toân phaúng daøy 2-4 mm hoaëc söû duïng caùc taám coáp pha toân 1x1 m thaû vaøo aùp vaøo maùi ñaát ñaøo. + Duøng caùc [ 120 thaû naèm ngang, taùc duïng giaèng vaø lieân keát vôùi caùc caây choáng ñöùng. Lieân keát söû duïng laø lieân keát haøn. + Sau khi thöïc hieän khung choáng saït xong, duøng maùy ñaøo veùt phaàn ñaát saït lôû vaø tieáp tuïc thi coâng bình thöôøng.

CHÖÔNG VII : THIEÁT KEÁ TOÅNG MAËT BAÈNG
I. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN KHI THIEÁT KEÁ TOÅNG MAËT BAÈNG XAÂY DÖÏNG : Toång bình ñoà coâng tröôøng laø maët baèng toång quaùt khu vöïc xaây döïng daân duïng , coâng nghieäp , thuûy lôïi … trong ñoù ngoaøi nhöõng nhaø vónh cöûu vaø coâng trình vónh cöûu , coøn phaûi
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

64

trình baøy nhaø cöûa , laùn traïi taïm , caùc xöôûng gia coâng , traïm cô khí söûa chöõa , caùc kho baõi , traïm ñieän nöôùc , maïng löôùi ñieän nöôùc , coáng raõnh ñöôøng xaù vaø nhöõng coâng trình taïm thôøi khaùc phuïc vuï thi coâng vaø sinh hoaït cuûa coâng nhaân . Toång bình ñoà coâng tröôøng coù theå phaân chia laøm nhieàu khu vöïc: -khu xaây döïng caùc coâng trình vónh cöuû -khu caùc xöôûng gia coâng vaø phuï trôï -khu kho baõi caát chöùa vaät lieäu ,caáu kieän -khu coâng tröôøng khai thaùc vaät lieäu -khu haønh chính -khu laùn traïi cho coâng nhaân Khi laäp toång bình ñoà coâng tröôøng phaûi caên cöù treân nhöõng nguyeân taéc sau: - Caàn boá trí caùc nhaø cöûa , coâng trình , maïng löôùi ñöôøng saù , ñieän nöôùc taïm thôøi treân coâng tröôøng sao cho chuùng phuïc vuï ñöôïc caùc ñòa ñieåm xaây döïng moät caùch thuaän lôïi . - Cöï ly vaän chuyeån vaät lieäu , baùn thaønh phaåm , caáu kieän phaûi ngaén , khoái coâng taùc boác dôû phaûi ít nhaát . - Khi boá trí caùc nhaø cöûa , coâng trình taïm caàn toân troïng caùc ñieàu kieän lieân quan kyõ thuaät , caùc yeâu caàu veà an toaøn lao ñoäng , luaät leä phoøng choáng hoûa hoaïn , ñieàu kieän veä sinh vaø söùc khoûe cuûa coâng nhaân . II. NOÄI DUNG THIEÁT KEÁ : Toång quaùt noäi dung thieát keá toång maët baèng xaây döïng bao goàm nhöõng vaán ñeà sau : - Xaùc ñònh vò trí cuï theå caùc coâng trình ñaõ ñöôïc quy hoaïch treân khu ñaát ñöôïc caáp ñeå xaây döïng . - Boá trí caàn truïc , maùy moùc , thieát bò xaây döïng . - Thieát keá heä thoáng giao thoâng phuïc vuï cho coâng tröôøng . - Thieát keá caùc kho baõi vaät lieäu , caáu kieän . - Thieát keá cô sôû cung caáp nguyeân vaät lieäu xaây döïng . - Thieát keá caùc xöôûng saûn xuaát vaø phuï trôï . - Thieát keá nhaø taïm treân coâng tröôøng . - Thieát keá maïng löôùi caáp nöôùc vaø thoaùt nöôùc . - Thieát keá maïng löôùi caáp ñieän . - Thieát keá heä thoáng an toaøn – baûo veä vaø veä sinh moâi tröôøng . III. PHÖÔNG THÖÙC BOÁ TRÍ :(xem BV)
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

65

Do chæ thi coâng haïng muïc : Moùng vaø taàng haàm. Vì vaäy, ôû ñaây chæ laø bình ñoà trong giai ñoaïn thi coâng haïng muïc treân. Bình ñoà coâng tröôøng theå hieän caùc khu vöïc sau : Khu vöïc xaây döïng coâng trình vónh cöûu : khoái nhaø 22 taàng - Caàn truïc thaùp ñöôïc duøng cho coâng taùc vaän chuyeån vaät lieäu leân cao ñöôïc boá trí vôùi baùn kính hoaït ñoäng ñaûm baûo bao quaùt phaïm vi loã thoâng saøn thi coâng taàng haàm coâng trình . - Khu caùc xöôûng gia coâng phuï trôï : xöôûng coáp pha , xöôûng gia coâng coát theùp ( caét uoán theùp baèng maùy ) . - Khu kho baõi vaät lieäu ñöôïc boá trí ngoaøi khu vöïc xaây döïng cuûa coâng trình nhöng vaãn naèm trong taàm hoaït ñoäng cuûa caàn truïc . - Heä thoáng daøn giaùo an toaøn ñöôïc boá trí xung quanh coâng trình . - Heä thoáng raøo baûo veä ñöôïc toaøn boä phaïm vi coâng tröôøng . - Traïm bieán ñieän , maùy phaùt ñieän döï phoøng ñöôïc boá trí nôi coù ít ngöôøi qua laïi ( traùnh xaûy ra tai naïn ) , caùc ñöôøng ñieän thaép saùng vaø chaïy maùy ñöôïc daãn ñi töø maùy bieán theá . - Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc ñöôïc boá trí taïm thôøi ñuû cung caáp cho thi coâng , sao cho khoâng gaây trôû ngaïi giao thoâng cuûa caùc phöông tieän , ñoàng thôøi deã thay ñoåi vò trí khi caàn thieát . - Thuøng caùt, bình cöùu hoaû ñöôïc boá trí gaàn ñöôøng ñi, traïm ñieän. - Khu vöïc ñeå xe cho coâng nhaân vieân . - Khu haønh chính : Ban chæ huy coâng tröôøng,Vaên phoøng tö vaán giaùm saùt, nghæ tröa … Ban chæ huy coâng tröôøng laø boä phaän quan troïng , caàn coù dieän tích ñuû roäng thoaùng maùt taïo ñieàu kieän laøm vieäc thoaûi maùi cho ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät, töø ñoù taêng naêng suaát laøm vieäc cuõng nhö baûo ñaûm söï chính xaùc vaø kòp thôøi cho vaán ñeà kyõ thuaät cuøng vôùi thôøi haïn thi coâng cuûa coâng trình . 1. TOÅ CHÖÙC KHO BAÕI : Dieän tích caùc kho , baõi ñöôïc tính toaùn theo yeâu caàu döï tröõ cho moät giai ñoaïn thi coâng ñieån hình , coù khoái löôïng lôùn nhaát trong caùc giai ñoaïn . Cuï theå döïa treân khoái löôïng thi coâng cuûa giai ñoaïn thi coâng haàm 1 : - Khoái löôïng ñaát ñaøo döï tröõ trong 1 ngaøy ñeå chuyeån ñi : V = 1500 m3 ( tính sô boä).
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG -

66

Khoái löôïng theùp : mtheùp = 63.09T ( bao goàm coát theùp daàm saøn vaø coät). - Khoái löôïng coffa, caây choáng : 221 m2 Thôø gian söû duïng vaät lieäu T = 10 ngaøy (laáy trung bình cuûa caùc taàng). a. Xaùc ñònh löôïng vaät lieäu söû duïng lôùn nhaát trong 1 ngaøy : Löôïng vaät lieäu döï tröõ haøng ngaøy lôùn nhaát ñöôïc tính theo coâng thöùc :
rmax = k × Rmax T

(taán, m3).

Trong ñoù : - Rmax : toång khoái löôïng vaät lieäu söû duïng trong moät kyø keá hoaïch ( tính baèng taán hay m3 ). - T : thôøi gian söû duïng vaät lieäu trong kyø keá hoaïch .ÔÛ ñaây T = 1 vaø 10 ngaøy. - k: heä soá baát ñieàu hoøa , xaùc ñònh theo tieán ñoä thi coâng , töùc laø tæ soá giöõa löôïng tieâu thuï toái ña treân löôïng tieâu thuï trung haèng ngaøy trong khoaûng thôøi gian cuûa keá hoaïch . k = 1.2÷ 1.6 . ÔÛ ñaây ta laáy k = 1.4. b. Dieän tích kho baõi : Dieän tích kho baõi coù ích . Töùc laø dieän tích chöùa vaät lieäu khoâng keå ñöôøng ñi laïi , ñöôïc tính baèng coâng thöùc :
F =α Dmax d

Trong ñoù : - Dmax : laø löôïng vaät lieäu döï tröõ toái ña ôû kho baõi coâng tröôøng . - d : löôïng vaät lieäu ñònh möùc chöùa treân 1m 2 dieän tích kho baõi coù ích . - α: heä soá söû duïng dieän tích kho, α = 1.6 ñoái vôùi theùp,coffa α =1.2 ñoái vôùi baõi chöùa vaät lieäu rôøi => Dieän tích baõi chöùa ñaát ñaøo(tính 1 ngaøy) F = 1.2*1500/4 =450 m2. => Dieän tích kho chöùa coát theùp:(tính cho 10 ngaøy) F =1.6* 630.9/3.7=272 m2 =>Dieän tích kho chöùa coffa :(tính cho 10 ngaøy) F = 1.6*2210*0.07/1.4=177 m2 Beân caïnh vieäc tính baèng coâng thöùc , ta cuõng kieåm tra baèng thöïc nghieäm , xeáp thöû caùc vaät lieäu , thieát keá ñöôøng ñi laïi , boá trí thöû caùc thieát bò boác xeáp xem coù thuaän lôïi , hôïp lí khoâng .
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

67

Sau khi tính ñöôïc dieän tích kho baõi , tuøy ñieàu kieän maët baèng maø quy ñònh chieàu daøi , chieàu roäng cuûa kho baõi sao cho thuaän lôïi töø tuyeán boác dôõ haøng vaøo kho vaø töø kho xuaát haøng ra . chieàu roäng caùc baõi loä thieân coøn tuøy thuoäc vaøo baùn kính hoaït ñoäng cuûa caàn truïc vaø thieát bò boác xeáp maø quyeát ñònh . 2. DIEÄN TÍCH KHU NHAØ TAÏM : Dieän tích xaây döïng nhaø taïm : vaên phoøng phuïc vuï thi coâng vaø caùc haïng muïc khaùc nhö : nhaø xe, veä sinh… Do coâng nhaân ñöôïc boá trí ôû ngoaøi neân khoâng tính dieän tích laùn traïi. Baûng Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Coän g tính dieän tích nhaø taïm caùc loaïi Loaïi nhaø Tieâu chuaån Nhaø ôû taäp theå m2/ngöôøi Nhaø ôû caùn boä 4 Nhaø laøm vieäc 6 caùn boä 4 Nhaø laøm vieäc ban 16 chæ huy 0,5m2/30 ngöôøi Phoøng thay quaàn 2,5m2/20 ngöôøi aùo 2,5m2/20 ngöôøi Nhaø taém 0,03m2/ ngöôøi Nhaø veä sinh 0,4m2/ ngöôøi Traïm xaù Nhaø aên

Nhaø laøm vieäc caùn boä : 30*4 =120m2 Nhaø veä sinh : 10*2.5=25 m2 Nhaø xe : 50*1.2 =60 m2

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

68

CHÖÔNG VIII : HEÄ THOÁNG ÑIEÄN NÖÔÙC TRONG COÂNG TRÌNH
1. NHU CAÀU VEÀ ÑIEÄN VAØ COÂNG SUAÁT TIEÂU THUÏ ÑIEÄN TREÂN COÂNG TRÖÔØNG : Ñieän duøng treân coâng tröôøng xaây döïng ñöôïc chia ra laøm 3 loaïi : a.Ñieän phuïc vuï tröïc tieáp cho saûn xuaát + Caåu thaùp : P1=36 kw + Maùy gia coâng saét :(4 caùi) P2=4*3=12kw +Maùy haøn (5 caùi) : P3=5*5=25kw +Maùy vaän thaêng : (2 caùi) P4=2*2.2=4.4kw +Maùy thoâng gioù : (4 caùi) P5=4*1=4kw +Maùy bôm 50m3/h (4 caùi) : P6=4*10=40kw +Baêng chuyeàn : P7=6.4kw * P =1.1*(P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7)=128kw b.Ñieän duøng cho sinh hoaït vaø chieáu saùng ôû taàng haàm vaø khu nhaø ôû:(tính cho 2 taàng haàm 2 vaø 3) P ** =0.8*15*3600=43200w=43.2kw Toång nhu caàu ñieän treân coâng tröôøng :P= P * + P ** =171.2kw 2. NHU CAÀU VEÀ NÖÔÙC TREÂN COÂNG TRÖÔØNG : Nöôùc duøng cho caùc nhu caàu treân coâng tröôøng bao goàm : - Nöôùc phuïc vuï cho saûn xuaát . Q1=
S * A* kg 3600 * n

S=1,2 – Heä soá tính vaøo nhöõng maùy chöa keå ñeán. k g =2~2.5 n=8 giôø A-löôïng nöôùc tieâu chuaån cho 1 ñieåm saûn xuaát(l/ngaøy) .Röûa xe : ngaøy ñoå beâtoâng saøn khoaûng 600m3,töông öùng 100 xe: 100*400=40000 l/ngaøy .Baûo döôûng beâtoâng :200l/m3/ngaøy 200*600=120000l/ngaøy =>Q 1 =1.2*160000*2/(3600*8)=13.3 l/s
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

69

- Nöôùc phuïc vuï sinh hoaït ôû hieän tröôøng . Q2 =
N * B * kg 3600 * n

N-soá coâng nhaân lôùn nhaát (laáy N=150) B=15~20 l/ngaøy k g =1.8~2 => Q 2 =150*20*2/(3600*8)=0.21 l/s - Nöôùc cöùu hoûa . Q 3 =15 l/s (nhaø coù khoái tích > 50 nghìn m3) Ta coù Q 1 + Q 2 =13.51 (l/s)< Q 3 =15 (l/s) =>Q=15 (l/s) Ñöôøng kính oáng daãn nöôùc chính : D= v-löu toác nöôùc trong oáng,v=1 m/s =>D=
4 * 15 3.14 * 1 * 1000 4*Q π * v * 1000

=138 mm

Vaäy choïn ñöôøng kính oáng daãn nöôùc chính laø 140mm Caùc ñöôøng oáng nhaùnh choïn D90mm Caùc ñöôøng oáng söû duïng tröïc tieáp: D27 hoaëc D42.
3.PHÖÔNG PHAÙP CAÁP ÑIEÄN NÖÔÙC THI COÂNG:

Nhaø thaàu caàn phaûi tính toaùn nhu caàu söû duïng ñeå töø ñoù trang bò caùc thieát bò ñaàu noái vôùi maïng ñieän, maïng caáp nöôùc cuûa Chuû ñaàu tö. Phöông aùn, keá hoaïch ñaàu noái seõ ñöôïc Nhaø thaàu trình leân Chuû ñaàu tö ñeå xem xeùt pheâ duyeät. Nhaø thaàu caàn phaûi laäp keá hoaïch söû duïng ñieän nöôùc haøng thaùng ñeå thoâng baùo cho Chuû ñaàu tö bieát vaø treân cô sôû ñoù kyù hôïp ñoàng söû duïng. Phöông aùn boá trí heä thoáng ñieän nöôùc thi coâng cuûa Nhaø thaàu phaûi khoâng laøm aûnh höôûng ñeán giao thoâng vaø hoaït ñoäng cuûa caùc khu vöïc, ñaûm baûo an toaøn chung trong thôøi gian thi coâng. Coù phöông aùn döï phoøng ñeå chuû ñoäng veà nguoàn ñieän, nöôùc thi coâng trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng nhö chuaån bò maùy phaùt ñieän döï phoøng, khoan gieáng laày nöôùc thi coâng
4.HEÄ THOÁNG GIAO THOÂNG NOÄI BOÄ:

Ñöôøng giao thoâng noäi boä phaûi ñöôïc boá trí sao cho hôïp lyù, thuaän lôïi trong coâng taùc thi coâng vaø giai thoâng noäi boä.Heä thoáng giao thoâng noäi boä seõ ñöôïc boá trí sau khi thi coâng xong phaàn ngaàm cuûa coâng trình, caùc ñöôøng giao thoâng boá trí xung quanh coâng trình (xem baûn veõ). Ñöôøng giao thoâng noäi boä coù caáu taïo : -Beà roäng 3m
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

70

-Lôùp ñaù 4x6 ñaàm chaët daøy 200mm beân döôùi. -Lôùp ñaù 0x4 ñaàm chaët daøy 5mm beân treân.

CHÖÔNG IX: PHÖÔNG PHAÙP HAÏ NÖÔÙC MAËT VAØ NÖÔÙC NGAÀM TRONG THI COÂNG TAÀNG HAÀM.
1 . Haï nöôùc maët baèng : Taïi vò trí maët baèng taàng treät, haàm 1 vaø haàm 2: taïi ñaây, Do caùc taàng haàm ñöôïc töôøng vaây chaén kín neân nöôùc maët chaûy vaøo taàng haàm laø raát ít, chæ coù löôïng nöôùc coøn toàn taïi beân trong töôøng Barrete. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, trong khi ñaøo ñaát : taïo caùc raõnh xöông caù doác töø töôøng Barrete veà caùc hoá thu taïm thôøi taïi khu vöïc loã saøn thi coâng vaø töø ñoù bôm leân phía treân vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa khu vöïc. Heä thoáng raõnh xöông caù ñöôïc thöïc hieän song song trong coâng taùc ñaøo ñaát taàng haàm. Beà roäng raõnh khoaûng 0.3m ñeán 0.4m. Khoaûng caùch caùc raõnh phuï thuoäc vaøo löôïng nöôùc trong raõnh ( khoaûng caùch caùc raõnh lôùn khi nöôùc ít vaø ngöôïc laïi) ; ñoä doác veà hoá thu i=1 ñeán 2%. Caùc hoá thu nöôùc taïm thôøi ñöôïc ñaët taïi loã saøn thi coâng.kích thöôùc: 1x1x1 m. Duøng goã hoaëc bao caùt ñeã giöõ thaønh loã khoâng bò saït, ñoàng thôøi cuõng coù khaû naêng thu ñöôïc nöôùc ngaàm trong phaïm vi chieàu saâu cuûa hoá thu. Duøng maùy bôm ñaåy ñaët tröïc tieáp taïi hoá thu. Nöôùc ñöôïc bôm ra heä thoáng thoaùt cuûa Thaønh phoá. 2 . Bieän phaùp haï möïc nöôùc ngaàm : Theo baûng khaûo saùt ñòa chaát. Nöôùc ngaàm taïi cao ñoä -9.400m . Vì theá, khi thi coâng ñaøo ñaát taàng haàm 3 vaø moùng, nhaø thaàu ngoaøi coâng taùc haï nöôùc maët coøn phaûi tính ñeán bieän phaùp haï nöôùc ngaàm. Ñeã ñaûm baûo cho thi coâng ñöôïc lieân tuïc trong ñaøo ñaát khoâng bò saït lôûõ, cuõng nhö caùc coâng ñoaïn sau (coát theùp, coáp pha, beâ toâng). Möïc nöôùc ngaàm phaûi ñöôïc haï vaø oån ñònh thaáp hôn cao ñoä thi coâng ít nhaát = 0.3m. Coù 2 phöông phaùp haï nöôùc ngaàm: a/ Phöông phaùp duøng gieáng khoan: Khi thi coâng ñaøo ñaát taàng haàm 1. Nhaø thaàu cho khoan thaêm doø tröôùc 2 gieáng khoan. Nhaèm xaùc ñònh löu löôïng, laø maïch nöôùc ngaàm khoâng aùp hay coù aùp. Töø ñoù, tính toaùn
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

71

chính xaùc soá löôïng cuï theå soá gieáng caàn khoan ñeå haï nöôùc ngaàm ñaûm baûo trong thi coâng. Coâng taùc khoan gieáng ñaïi traø ñöôïc thöïc hieän sau nhi coâng taùc beâ toâng saøn taàng haàm 2 hoaøn thaønh. Ñaët 8 gieáng khoan ñeå haï möïc nöôùc ngaàm theo hình tam giaùc (nhö trong baûn veõ BV- NNõ). Taïi moãi gieáng khoan ñaët moät maùy bôm töï ñoäng. Nöôùc töø gieáng naøy seõ ñöôïc bôm leân phía treân ñeå giöõ khoâ hoá moùng trong suoát thôøi gian baét ñaàu thi coâng ñaøo ñaát taàng haàm 3 ñeán khi beâ toâng saøn haàm 3 ñaït cöôøng ñoä thieát keá. Soá löôïng maùy bôm caàn thieát ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông phaùp bôm thöû vôùi 3 tröôøng hôïp : + Möïc nöôùc trong hoá moùng haï xuoáng raát nhanh chöùng toû khaû naêng bôm quaù lôùn. Phaûi haïn cheá löôïng nöôùc bôm ra baèng caùch ñoùng bôùt maùy bôm laïi sao cho toác ñoä haï möïc nöôùc phuø hôïp vôùi ñoä oån ñònh cuûa maùi ñaát. + Möïc nöôùc trong hoá moùng khoâng haï xuoáng chöùng toû löôïng nöôùc thaám hôn löôïng nöôùc bôm ra. Caàn taêng cöôøng coâng suaát traïm bôm. + Möïc nöôùc ruùt ñeán ñoä saâu naøo ñoù roài khoâng haï thaáp xuoáng ñöôïc nöõa vì ñoä cheânh möïc nöôùc taêng. Coâng suaát ñaõ ñuû. Do ñaát neàn ôû taàng naøy chuû yeáu laø caùt, neân khi tieâu nöôùc caàn chuù yù hieän töôïng buïc lôû do neàn doøng nöôùc thaám ngöôïc hoaëc hieän töôïng nöôùc thaám quaù nhanh laøm loâi cuoán caùc haït ñaát. Vieäc laáp ñaày gieáng khoan ñöôïc thöïc hieän sau ñoù baèng phöông phaùp ñoå beâ toâng thu heïp daàn. Thi coâng ñaøo ñaát taàng naøy caàn chuù yù caùc yeâu caàu sau : - Ñaøo ñaát töø caùc cöûa vaän chuyeån tröôùc roài môû roäng theo phöông ngang vaø phöông doïc coâng trình. Khi ñaøo phaûi ñaûm baûo maët ñaát luoân doác veà hoá thu nöôùc. TRÌNH TÖÏ TÍNH TOAÙN HOÁ KHOAN
*. XAÙC ÑÒNH MOÄT SOÁ THOÂNG SOÁ CÔ BAÛN KHI TÍNH GIEÁNG KHOAN

1. Baùn kính aûnh höôûng : Baùn kính aûnh höôûng R laø moät ñaïi löôïng xaùc ñònh khoù khaên, phöùc taïp vaø cuõng khoù chính xaùc. Noù phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö caáu taïo ñiaï chaát cuûa taàng chöùa nöôùc, nguoàn boå caáp vaø cheá ñoä bôm. Caáu taïo cuûa taàng chöùa nöôùc coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán giaù trò baùn kính aûnh höôûng. Côõ haït ( hay noùi khaùc ñi laø ñoä roãng ) cuûa taàng chöùa caøng lôùn thì khaû naêng chöùa nöôùc caøng lôùn, tröõ löôïng lôùn vaø baùn kính aûnh höôûng cuõng caøng lôùn. Giaù trò cuûa baùn kính aûnh höôûng R coù theå tra theo caáu taïo taàng chöùa nöôùc cho trong baûng 2-2.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

72

BAÛNG 2-2. HEÄ SOÁ THAÁM K VAØ BAÙN KÍNH AÛNH HÖÔÛNG R TRONG CAÙC TAÀNG CHÖÙA NÖÔÙC TT 1 2 3 4 5 6 Caáu taïo taàng chöùa nöôùc Caùt trung Caùt thoâ Caùt thoâ pha soûi Soûi pha caùt thoâ Soûi pha caùt haït lôùn Cuoäi soûi Heä soá thaám (K (m/ng) 10 ÷ 200 25 ÷ 75 50 ÷ 100 75 ÷ 150 100 ÷ 200 200 ÷ 300 Baùn kính aûnh höôûng R (m) 100 ÷ 200 200 ÷ 300 300 ÷ 500 400 ÷ 600 500 ÷ 1000 1000 ÷ 2000

Trong ñieàu kieän coù theå, neân coù caùc loã khoan thaêm doø vaø tieán haønh bôm thí nghieäm. Luùc ñoù baùn kính aûnh höôûng coù theå xaùc ñònh moät caùch töông ñoái ñuùng theo soá lieäu cuûa gieáng thí nghieäm hoaëc gieáng ñang khai thaùc trong ñieàu kieän ñòa chaát thuyû vaên töông töï vôùi gieáng thieát keá theo coâng thöùc.
S lg( Rt − rT ) . S t lg( R − r )

R = RT . 43 )

( 2-

ÔÛ ñaây : R, r, s : Baùn kính aûnh höôûng, baùn kính oáng loïc, ñoä haï möïc nöôùc cuûa gieáng thieát keá. RT, rT , ST : Baùn kính aûnh höôûng, baùn kính oáng loïc, ñoä haï möïc nöôùc trong gieáng thí nghieäm hoaëc gieáng ñang khai thaùc. Vieäc tính toaùn theo coâng thöùc treân, gaëp moät khoù khaên laø gieáng thieát keá coøn nhieàu thoâng soá chöa xaùc ñònh neân phaûi tính toaùn theo phöông phaùp thöû daàn ñeå coù ñöôïc phöông aùn toát nhaát. Ngoaøi ra baùn kính aûnh höôûng cuõng coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc thöïc nghieäm - Trong chuyeån ñoäng oån ñònh : R = 10S K (m) ( 2-44 )
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

73

S : Ñoä haï möïc nöôùc trong gieáng khi bôm (m) K : Heä soá thaám cuûa taàng chöùa nöôùc (m/mg) - Trong chuyeån ñoäng khoâng oån ñònh : R = 1,5 at a : Heä soá truyeàn aùp (m2/ng) t : Thôøi gian khai thaùc nöôùc (ngaøy) 2. Ñoä haï möïc nöôùc giôùi haïn Trong tính toaùn gieáng khoan cuõng nhö trong khai thaùc nöôùc, öùng vôùi moãi trò soá Q bôm ra seõ coù moät trò soá ñoä haï möïc nöôùc S töông öùng. Vaán ñeà ñaët ra laø phaûi choïn ñöôïc phöông aùn hôïp lí nhaát veà löu löôïng khai thaùc vaø ñoä haï möïc nöôùc ñeå gieáng khoan hoaëc nhoùm gieáng khoan thieát keá ra kinh teá vaø laøm vieäc oån ñònh, ñaûm baûo yeâu caàu caáp nöôùc caû veà khoái löôïng vaø chaát löôïng. Maët khaùc, nhaát thieát phaûi ñaûm baûo : S ≤ Sgh ( 2-45 ) ÔÛ ñaây : S : Ñoä haï möïc nöôùc trong gieáng thieát keá Sgh : Ñoä haï möïc nöôùc cho pheùp lôùn nhaát cuûa gieáng thieát keá. Vôùi gieáng khai thaùc nöôùc ngaàm coù aùp : Sgh = H – (0,3 ÷ 0,5) m - ∆S − ∆H b ( 2-46 ) Vôùi gieáng khoâng aùp : Sgh = H – (0,5 ÷ 0,7) H - ∆S − ∆H b (2-47 ) H : Chieàu saâu möïc nöôùc tónh tính ñeán ñaùy caùch thuyû khi chöa bôm. m : Chieàu daøy taàng chöùa nöôùc coù aùp. ∆S : Toån thöùc möïc nöôùc qua oáng loïc, xaùc ñònh theo coâng thöùc (2 - 46) hoaëc (2 - 47) ∆ b : Ñoä saâu ñaët bôm döôùi möïc nöôùc ñoäng. Ñoä H saâu naøy coù theå laáy töø 2 ÷ 5m. 3. Moái quan heä giöõa löu löôïng, ñoä haï möïc nöôùc vaø löu löôïng rieâng cuûa gieáng Giöõa löu löôïng bôm Q vaø ñoä haï möïc nöôùc S trong gieáng khi bôm coù moái lieân heä laãn nhau. Khi tính toaùn hoaëc bôm thí nghieäm ôû moät gieáng naøo ñoù (Q thì ta coù theå xaùc laäp ñöôïc quan heä Q = f(S) hoaëc S = ϕ ) . Vôùi caû taàng chöùa nöôùc coù aùp vaø khoâng aùp, moái quan heä Q = f(S) luoân luoân khaùc vôùi lí thuyeát. Vì vaäy, khi tính toaùn ngöôøi ta thöôøng söû duïng caùc coâng thöùc thöïc nghieäm
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

74

Coâng thöùc ñöôïc söû duïng roäng raõi
S = αQ + βQ 2

( 2-48 )
α, β laø caùc h soá ñöôïc xaùc ñònh theo soá lieäu bôm thí

nghieäm. Ví duï : Laàn bôm thöù nhaát ño ñöôïc S1, Q1. Laàn bôm thöù hai ño ñöôïc S2, Q2. Theo coâng thöùc (2-48) giaûi heä hai phöông trình seõ xaùc ñònh ñöôïc heä soá α, β . Moâí quan heä S – Q theo coâng thöùc (2-48) coù theå ñöa v daïng baäc nhaát :
S = α + βQ Q

(2-49) Trong moät soá tröôøng hôïp, seõ nhaän ñöôïc keát quaû tính toaùn hôïp lí hôn khi söû duïng coâng thöùc S = pQm (2 – 50) Vôùi p, m laø caùc heä soá ñöôïc xaùc ñònh baèng caùc soá lieäu thí nghieäm. Caùc tính toaùn cuõng töông töï nhö ñoái vôùi heä soá α, β ôû treân. Ngoaøi ra, cuõng coù theå söû duïng coâng thöùc thöïc nghieäm cuûa M.E.Antopski : Q = a + blgS a, b laø caùc heä soá ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo caùc soá lieäu bôm thí nghieäm nhö hai tröôøng hôïp treân. 4. Phöông phaùp tính tham khaûo: *Phöông phaùp Forgaymer Vieäc tính toaùn ñöôïc tieán haønh döïa treân cô sôû nghieân cöùu gieáng khoan hoaøn chænh, khoâng aùp, coù aûnh höôûng laãn nhau, ñoàng thôøi laøm vieäc trong taàng chöùa nöôùc.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

75

Khaûo saùt nhoùm gieáng hoaøn chænh khoâng aùp, boá trí baát kì (Hình 2-21) laøm vieäc ñoàng thôøi trong taàng chöùa nöôùc vaø coù aûnh höôûng laãn nhaau. Möïc nöôùc ban ñaàu trong taàng chöùa laø möïc nöôùc tónh (MNT). Khi bôm nöôùc töø caùc gieáng, möïc nöôùc trong gieáng vaø taàng chöùa haï daàn xuoáng. Do coù aûnh höôûng laãn nhau, ñöôøng cong aûnh höôûng luùc naøy coù daïng laø ñöôøng 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Vaán ñeà ñaët ra laø phaûi xaùc ñònh ñöôïc löu löôïng cuûa caùc gieáng hoaëc ñoä haï möïc nöôùc taïi moät ñieåm baát naøo ñoù naèm trong maët aûnh höôûng.

Döïa treân caùc coâng thöùc cô baûn veà doøng thaám cuûa Ñacxi, söï nghieân cöùu veà gieáng khoan cuûa Ñuy puy vaø nguyeân lí coäng theá trong cô hoïc chaát loûng, Forgaymer ñaõ ñöa ra phöông trình cuûa maët aûnh höôûng ( Hình 2 – 22) nhö sau :
2 2 y 2 = y12 + y 2 + .... + y n

(2 – 60)

Trong ñoù : y : Ñoä saâu möïc nöôùc tónh taïi ñieåm tính toaùn A y1, y2 ..Ñoä saâu möïc nöôùc taïi chính ñieåm tính toaùn A ño ñöôïc khi caùc gieáng 1, 2, ..laøm vieäc. Theo phöông trình (2-31) ôû treân coù theå vieát ñöôïc phöông trình ñöôøng cong aûnh höôûng cuûa töøng gieáng ñoái vôùi ñieåm A.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
y12 =
2 y2 =

76
Q1 ln x1 + C1 πK Q2 ln x 2 + C 2 πK

……………………………… ………………………………
2 yn =

(2 - 61)

Qn ln x n + C n πK

Vôùi x1, x2…khoaûng caùch töø gieáng 1, 2,… ñeán ñieåm tính toaùn. Q1, Q2,…, Qn : Löu löôïng bôm ra töø caùc gieáng soá 1, 2, …n. Y1, y2, …yn : Ñoä saâu möïc nöôùc ngaàm taïi ñieåm tính toaùn do aûnh höôûng cuûa caùc gieáng soá 1, 2, …n khi bôm nöôùc. Thay caùc phöông trình (2-61) vaøo (2-60) nhaän ñöôïc phöông trình maët aûnh höôûng nhoùm gieáng cuøng laøm vieäc.
y2 = ∑(
i =1 n

Qi ln xi ) + C πK

(2 - 62)

ÔÛ ñaây, C laø haèng soá tích phaân, giaù trò cuûa noù do ñieàu kieän bieân cuûa maët aûnh höôûng xaùc ñònh. C = C1 + C2 + …+ Cn Xeùt tröôøng hôïp ñôn giaûn nhaát, löu löôïng cuûa caùc gieáng baèng nhau : Q1 = Q2 = ….= Qn = - 63) Trong ñoù : N : Toång soá gieáng cuøng laøm vieäc Q0 : Löu löôïng toång coäng cuûa caû nhoùm gieáng Thay (2 – 63) vaøo phöông trình (2 – 62) coù :
y2 = Q0 n ∑ ln xi + C πKn i =1
Q0 n

(2

(2 - 64)

Cho raèng caùc gieáng thu nöôùc töø taàng chöùa nöôùc ñoàng nhaát, ñieåm A laø ñieåm khoâng bò aûnh höôûng : x1 = xλ = ..... = x n = R (2 - 65) Do vaäy phöông trình ( 2- 64) coù daïng :
H2 =

Vôùi R : Baùn kính aûnh höôûng cuûa nhoùm gieáng H : Chieàu saâu möïc nöôùc tónh tính ñeán ñaùy caùch thuyû. Töø ñoù xaùc ñònh ñöôïc :
C =H2 − Q0 ln R n πKn

Q0 ln R n + C πKn

(2 - 66)

(2 - 67)
GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

77

Thay (2 – 66) vaøo phöông trình (2 – 64) coù :
y2 = H 2 −
n Q0 (ln R n − ∑ ln xi ) πKn i =1

(2 - 68)

Phöông trình (2 – 68) ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh ñoä saâu möïc nöôùc taïi baát kì gieáng naøo trong nhoùm hoaëc baát kì ñieåm naøo trong vuøng aûnh höôûng khi bieát löu löôïng cuûa nhoùm gieáng hoaëc ngöôïc laïi . b/ Phöông phaùp haï nöôùc ngaàm daàn theo töøng lôùp ñaát ñaøo: Phöông phaùp naøy töông töï nhö phöông phaùp thuï nöôùc maët. Taïo caùc raõnh xöông caù doác töø töôøng Barrete veà caùc hoá thu taïm thôøi taïi khu vöïc loã saøn thi coâng vaø töø ñoù bôm leân phía treân vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa khu vöïc. Heä thoáng raõnh xöông caù ñöôïc thöïc hieän song song trong coâng taùc ñaøo ñaát taàng haàm. Beà roäng raõnh khoaûng 0.3m ñeán 0.4m. Khoaûng caùch caùc raõnh phuï thuoäc vaøo löôïng nöôùc trong raõnh ( khoaûng caùch caùc raõnh lôùn khi nöôùc ít vaø ngöôïc laïi) ; ñoä doác veà hoá thu i=1 ñeán 2%. Caùc hoá thu nöôùc taïm thôøi ñöôïc ñaët taïi loã saøn thi coâng.kích thöôùc: 1x1x1 m. Duøng goã hoaëc bao caùt ñeã giöõ thaønh loã khoâng bò saït, ñoàng thôøi cuõng coù khaû naêng thu ñöôïc nöôùc ngaàm trong phaïm vi chieàu saâu cuûa hoá thu. Taïi ñaùy hoá moùng M9(-19.200m), ñaët 4 hoá thu ñöôïc söû duïng baèng caùc oáng bi beâ toâng Þ800 saâu 2 m ñeå thu nöôùc ngaàm ( coù caáu taïo nhö baûn veõ BV: NN Ñoàng thôøi, taïi beà maët ñaùy caùc hoá moùng coù cao ñoä -13.700m vaø 15.400m, nhaø thaàu taïo caùc raõnh thu nöôùc xen keõ hoá moùng vaø doác veà caùc hoá thu taïm taïi töøng cao ñoä thi coâng. Duøng maùy bôm ñaåy ñaët tröïc tieáp taïi hoá thu. Nöôùc ñöôïc bôm ra heä thoáng thoaùt cuûa Thaønh phoá. Sau khi thi coâng hoaøn thaønh caùc hoá moùng, tieán haønh laáp ñaát hoá moùng vaø caùc hoá thu

CHÖÔNG X: HEÄ THOÁNG THOÂNG GIOÙ THI COÂNG VAØ CHOÁNG THAÁM
1.Heä thoáng thoâng gioù
Trong quaù trình ñaøo ñaát cuûa taàng haàm, phaùt sinh nhieàu khí ñoäc tích tuï trong lôùp buøn ñaát. Caùc maùy moùc thi coâng cuõng xaû ra nhieàu CO2 coù theå gaây ngaït cho coâng nhaân thi coâng. Vì
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

78

vaäy ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø veä sinh lao ñoäng, nhaø thaàu seõ boá trí taïi coâng tröôøng heä thoáng thoâng gioù cöôõng böùc. . Tính toaùn thoâng gioù : Hieän nay, coâng thöùc tính toaùn löôïng gioù caàn duøng trong thi coâng ñeàu laáy coâng thöùc tính toaùn thoâng gioù cho haàm loø, moû vaø cho thoâng gioù vaän doanh ñöôøng saét. Noùi chung, laáy nhöõng coâng thöùc aáy, tính roài laáy trò soá lôùn nhaát, sau ñoù caân nhaéc nhaân toá loït gioù, tieán haønh ñieàu chænh vaø gia theâm heä soá döï tröõ ,roài laáy ñoù laøm soá lieäu ñeå löïa choïn maùy thoâng gioù. a/ Tính toaùn löôïng gioù: + Döïa vaøo soá ngöôøi nhieàu nhaát trong haàm coâng taùc cuøng moät luùc ñeå tính toaùn: Q = k x m x q. . Q : Löôïng gioù caàn thieát m3/ph. . k : Heä soá döï tröõ . Choïn K = 1.1 ÷ 1.2. . m : Nhaân soá toái ña laøm vieäc trong haàm. . q : löôïng khi trong laønh cho moãi ngöôøi. Choïn q= 3m3/ph. ==> Q1 = 1.15 x 30 x 3= 103.5 m3/ ph + Duøng phöông phaùp thoâng gioù baèng oáng kieåu eùp vaøo, yeâu caàu laøm loaõng khí thaûi maùy diesel ñeå tính toaùn: Q = n i. A . ni : Toång coâng suaát maùy diesel trong haàm. . A : Löôïng gioù caàn cho moãi maùy diesel. Choïn moãi kW coù A = 3 m3/ ph. Thi coâng trong haàm goàm : - maùy uûi: coâng suaát töông ñöông DT 75. Moãi maùy coù A ~75CV ~75x0.75 = 57 kW/h ~ 0.95kW/ph. - Maùy ñaøo 0.4m3: coâng suaát töông ñöông A ~ 110CV ~ 110x0.75 =82.5 kW/h ~ 1.38 kW/ph. - Maùy ñaøo 0.7 m3 : coâng suaát töông ñöông A ~ 140CV ~ 140x0.75 =105 kW/h ~ 1.75 kW/ph. - Caùc maùy thi coâng nhoû khaùc: A ~ 2 kW/ph.  Q2 = (0.95x3 + 1.38 x 3 + 1.75 + 2)3 = 32.22 m3/ph.  Q = Q1+Q2 = 103.5 + 32.22 =135 m3/ph ~ 8100 m3/h. b/ Tính toaùn loït gioù: Q cung = P.Q. . Q : trò soá toái ña cuûa löôïng gioù tính toaùn. . P : Heä soá loït gioù cuûa oáng kim loaïi. Ñoái vôùi moãi 3m oáng coù ñöôøng kính D= 0.5 m vaø chieàu daøi toái ña oáng gioù nhoû hôn 100m . Choïn P = 1.02. Löïc caûn, vaø ma saùt gioù khoâng ñaùng keå. ==>Q cung =1.02x8100=8262 m3/h. c/ Löïa choïn maùy thoâng gioù: Choïn maùy coù Löu löôïng Qmaùy≥ Qcungx 1.1. ==>Q maùy ≥ 8262x1.1=9090m3/h.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

79

Choïn maùy thoâng gioù coù naêng suaát Q = 11000m3/h. d/ Boá trí maùy: Khi boá trí maùy thoâng gioù, moùng maùy phaûi chòu ñöôïc ñaày ñuû troïng löôïng maùy vaø chaán ñoäng saûn sinh khi vaän haønh, hoaëc maùy phaûi oån ñònh treân giaù maùy. Mieäng huùt vaøo chuù yù khoâng cho huùt caùc dòch theå hoaëc theå raén vaøo vaø phaûi coù mieäng loe ñeå naâng cao hieäu suaát huùt vaø ñaåy ra. Soá löôïng maùy thoâng gioù thöôøng xuyeân: 2 caùi (11000m3/h). Soá löôïng maùy thoâng gioù ñeà phoøng söï coá : 4 caùi (11000m3/h). e/ Boá trí ñöôøng oáng thoåi gioù: Oáng thoåi gioù laø heä thoáng oáng D500 baèng vaûi baït. Caùc co, T ñöôïc gia coâng baèng toân phaúng maï keõm. Khi laép trong haàm phaûi ñöôïc laép ôû choã khoâng gaây ra trôû ngaïi cho vaän chuyeån thi coâng, toát nhaát laø treo treân ñænh voøm cöûa haàm, beân hoâng ñöôøng haàm hoaëc treân ñaàu töôøng beân, noùi chung boá trí ôû giöõa ñænh voøm coù hieäu quaû toát nhaát. Oáng gioù caàn phaûi coù duïng cuï caëp vaø ñöôïc laép treân caáu kieän che choáng hoaëc laép vaøo caùc neo treân voû haàm duøng caùi caép ñaëc bieät, daây treo vaø thoâng qua moùc caåu treo treân oáng. Oáng phaûi laép kín khít, giaûm thieåu loït gioù, neáu oáng cöùng phaûi duøng voøng ñeäm, oáng meàm thì phaûi duøng linh kieän chaët ñeå noái ñaàu. OÁng huùt gioù: söõ duïng khaû naêng huùt gioù töï nhieân qua caùc loã thoâng hôi, vaø chuû yeáu laø loãõ thoâng saøn. g/ Nguyeân lyù lamø vieäc: Theå tích cho moät taàng haàm caàn thoâng gioù: V ≈ 12.000m3/h. Ngay töø khi ñoå saøn taàng haàm 1. Khi ñaøo ñaát taàng haàm, nhaø thaàu söû duïng hai quaït ñaåy gioù thöôøng xuyeân coù löu löôïng 11.000m3/h thoåi gioù vaøo heä thoáng oáng D500 baèng vaûi baït ñöa khí töôi tôùi caùc vò trí thi coâng ( 2 maùy naøy ñöôïc söû duïng cho thi coâng taàng haàm 2 vaø haàm 3). Do löu löôïng gioù ñaåy vaøo haàm lôùn neân duy trì ñöôïc aùp suaát döông, khoâng khí trong haàm seõ thoaùt ra theo caùc loã thoâng hôi, loã thoâng saøn thi coâng vaø ñöôïc luaân chuyeån thöôøng xuyeânø. Heä thoáng thoâng gioù laøm vieäc lieân tuïc trong suoát quaù trình thi coâng. Neáu ngöøng thi coâng trong voøng 2 tieáng ñoàng hoà trôû leân thì khi laøm vieäc trôû laïi phaûi cho heä thoáng quaït thoâng gioù hoaït ñoäng tröôùc toái thieåu 15 phuùt ñeå phoøng khí ñoäc trong buøn ñaát thoaùt ra. Tröôøng hôïp khi maùy thoâng gioù thöôøng xuyeân bò hö hoûng, ngöng laøm vieäc ñoät ngoät. Maùy thoâng gioù döï phoøng seõû khôûi ñoäng laøm vieäc ôû cheá ñoä töï ñoäng .
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

80

Tröôùng hôïp khi coù tình huoáng nguy hieåm xaûy ra, coù hieän töôïng khí ñoäc trong haàm, löôïng khoùi do maùy thi coâng trong haàm lôùn, coù hieän töôïng khoù thôû… Nhaø thaàu seõ taêng thôøi löôïng ñaåy gioù lieân tuïc. Ñoàng thôøi, ngoaøi 2 maùy söû duïng thöôøng xuyeân. Nhaø thaàu coøn coù 4 maùy döï phoøng cuøng laøm vieäc ñeán khi tình huoáng nguy hieåm chaám döùt. Trong quaù trình thi coâng, neáu coù hieän töôïng thieáu huït khoâng khí ñoái löu cung caáp cho coâng taùc thi coâng. Nhaø thaàu seõ taêng theâm maùy thoâng gioù ñaûm baûo löu löôïng laøm vieäc trong thi coâng vaø löu löôïng khi coù söï coá. Chi tieát boá trí xem baûn veõ BV-TG. 2.Coâng taùc choáng thaám: Coâng taùc choáng thaám cho ñaùy saøn haàm 3,töï hoaïi, beå nöôùc,vaùch taàng haàm…..ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng qui trình thi coâng cuûa töøng vaät lieäu choáng thaám maø nhaø saûn xuaát ñöa ra. Qui trình naøy phaûi thoaû maûn caùc yeâu caàu veà choáng thaám maø Tö vaán thieát keá ñaõ neâu trong BV: KC- 003/3. Vaät lieäu thi coâng phaûi ñöôïc Tö vaán giaùm saùt vaø Chuû ñaàu tö löïa choïn vaø chaáp thuaän theo yeâu caàu thieát keá. Nhaø thaàu coù keøm theo taøi lieäu tham khaûo trình töï thi coâng coâng taùc choáng thaám cuûa Nhaø cung caáp vaø thi coâng vaät lieäu thi coâng STONHARD ( Chöông Phuï luïc tham khaûo).

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

81

CHÖÔNG XI: COÂNG TAÙC TRAÉC ÑAÏC
1. Nhöõng yeâu caàu trong coâng taùc traéc ñaïc Coâng taùc traéc ñòa phaûi tuaân thuû theo TCXDVN 309:2004 ; 351:2005 ; 357:2005. Caùc ñieåm göûi veà moác cao ñoä, coïc tim tuyeán phaûi thuaän tieän cho vieäc boá trí thi coâng , deã tìm, deã kieåm tra, ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao vaø baûo veä ñöôïc laâu daøi. Coâng taùc traéc ñòa phaûi tieán haønh coù heä thoáng, chaët cheõ, ñoàng boä vôùi tieán ñoä thi coâng ñaûm baûo ñöôïc vò trí, kích thöôùc, cao ñoä cuûa coâng trình. Maùy moùc söû duïng trong ño ñaïc phaûi ñaûm baûo toát, ñöôïc kieåm tra ñònh kyø vaø caên chænh tröôùc khi söû duïng. Vò trí ñaùnh daáu caùc moác ño phaûi ñöôïc baûo veä oån ñònh, khoâng bò môø hoaëc maát trong quaù trình thi coâng. Vieäc quan traéc bieán daïng coâng trình phaûi ñöôïc döïa treân heä thoáng caùc moác cô sôû ño luùn ñöôïc thieát laäp gaàn ñoái töôïng ño, caùch xa caùc thieát bò gaây chaán ñoäng. Vieäc nghieäm thu, kieåm tra coâng trình phaûi caên cöù vaøo caùc moác, tim tuyeán ñaõ ñöôïc baøn giao cho nhaø thaàu. Caùc moác quan traéc, thieát bò ño quan traéc do Nhaø thaàu quaûn lyù söû duïng treân coâng tröôøng seõ ñöôïc Nhaø thaàu trình chuû ñaàu tö chaáp thuaän. Thieát bò ño phaûi ñöôïc kieåm ñònh, hieäu chænh vaø trong thôøi gian cho pheùp.

2. Coâng taùc traéc ñaïc coù nhöõng bieän phaùp sau: - Boá trí thöïc ñòa caùc truïc coâng trình, xaùc ñònh ñoä cao caùc ñieåm cuûa coâng trình baèng caùch: + Ñoái vôùi truïc coâng trình: Baät möïc vaø sôn ñaùnh daáu tim phuï caùc truïc cuûa coâng trình ñöôïc göûi ra ngoaøi caùch truïc chính > 50cm ñeå traùnh maát daáu trong quaù trình thi coâng. + Ñoái vôùi ñoä cao thi coâng: Töø caùc moác chuaån, coát thieát keá saøn ño vaø baät möïc leân caùc beà maët töôøng caùch saøn 1m ñeå laäp heä thoáng coát phuïc vuï thi coâng hoaøn thieän… 3. Noäi dung coâng taùc traéc ñaïc bao goàm: + Ñònh vò tim tuyeán coâng trình theo thieát keá: Tröôùc khi thi coâng coâng trình, Nhaø thaàu nhaän baøn giao coïc moác ñònh vò coâng trình vaø moác cao ñoä cuûa coâng trình do Chuû ñaàu tö caáp taïi hieän tröôøng. Nhaø thaàu seõ tieán haønh ñònh vò chính xaùc coâng trình so vôùi ñieåm goác cuûa tuyeán cao ñoä quy ñònh, ñoái chieáu vôùi hoà sô thieát keá. Neáu coù söï sai leäch naøo veà vò trí, cao ñoä, tuyeán xaùc ñònh vaø kích thöôùc coâng trình so vôùi toång theå chung Nhaø thaàu seõ thoâng baùo ngay cho Chuû ñaàu tö tieán haønh hieäu chænh ngay.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

82

Sau khi nhaän Nhaø thaàu tieán haønh laøm coâng taùc baûo veä caùc coïc moác chính ñoù baèng caùch ñoå beâ toâng baûo veä coïc moác khoâng bò di chuyeån vaø tieán haønh ñoùng theâm coïc phuï caàn thieát cho vieäc thi coâng. Caùc coïc moác phuï vaãn ñöôïc daãn vaø göûi ra ngoaøi phaïm vi aûnh höôûng cuûa xe maùy thi coâng. Caùc coïc moác phuï sau khi ñöôïc Giaùm saùt chaáp thuaän seõ ñöôïc ñaønh daáu vaø baûo veä caån thaän, chu ñaùo vaø coù theå khoâi phuïc coïc moác chính ñuùng vò trí thieát keá khi caàn kieåm tra thi coâng. Söû duïng maùy traéc ñaïc ñeå ñònh vò coâng trình vaø boä phaän traéc ñaïc thöôøng xuyeân coù maët taïi coâng trình ñeå theo doõi kieåm tra tim coát, coïc moác, cao ñoä cuûa coâng trình trong suoát quaù trình thi coâng. Trình töï seõ nhö sau: - Nhaän coïc moác, tieán haønh daãn ra caùc vò trí vaø coâng trình xung quanh thieát laäp heä coïc moác chính ( tröôøng hôïp khi coù moác naèm trong phaïm vi thi coâng coâng trình; ñieån hình moác phuï M1 vaø M3. Nhaø thaàu seõ tieán haønh dôøi caùc moác treân ñeán moät vò trí khaùc ; sau cho caùc moác naøy ñaûm baûo oån ñònh trong suoát quaù trình thi coâng vaø ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa TVGS vaø CÑT). - Ñònh vò heä truïc vaø cao ñoä ñeå thi coâng - Sau khi thi coâng saøn neàn moùng thì cho tieán haønh baät tim truïc coät baèng sô ñoà leân maët beâ toâng saøn. - Ñeå thuaän tieän trong quaù trình thi coâng, kieåm tra vaø nghieäm thu, Nhaø thaàu seõ xaây döïng taïi moãi taàng heä löôùi tim, coát khoáng cheá. Caùch xaây döïng heä löôí nhö sau: + Löôùi khoáng cheá maët baèng: Töø caùc moác chuaån, Nhaø thaàu seõ chuyeån caùc heä truïc ñònh vò coâng trình leân caùc saøn baèng caùc ñieåm chuaån laø giao giöõa caùc truïc. Thöôøng ñieåm giao naøy taïi caùc vò trí coät; do ñoù, Nhaø thaàu seõ dôøi taâm truïc caùch ra ñieåm chuaån laø 1 m(caû truïc soá laãn truïc chöõ) taïi caùc ñieåm naøy nhaø thaàu seõ ñoùng ñinh beâ toâng leân saøn hoaëc ñaùnh daáu baèng sôn . Thöïc teá cho coâng trình, nhaø thaàu seõ ñaët 4 ñieåm chuaån taïi 4 vò trí sau: Truc 2-2’vaø B-C. Truïc 2-2’ vaø F-G. Truïc 8-9 vaø B-C. Truïc 8-9 vaø F-G.

Töø caùc ñieåm naøy seõ deã daøng xaùc ñònh ñöôïc caùc truïc coøn laïi cuûa toaø nhaø. Xuoáng ñeán moãi taàng haàm, taïi vò trí cuûa caùc ñieåm naøy Nhaø thaàu ñeå caùc loã 200 x 200 thoâng qua saøn nhö laø caùc
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

83

loã môû bieän phaùp (caùc loã naøy sau khi thi coâng xong seõ ñöôïc laáp laïi baèng beâ toâng cuøng cöôøng ñoä). Töø caùc loã môû naøy, sau khi thi coâng xong beâ toâng saøn, Nhaø thaàu coù theå ñaët maùy kinh vó ( hoaëc toaøn ñaïc) daãn heä tim truïc xuoáng ñeán taàng vöøa thi coâng, tieán haønh ñònh vò xaùc ñònh heä truïc ñeå thi coâng taàng tieáp theo vaø göûi caùc truïc caùch ra ngoaøi 1m ñeå traùnh maát daáu trong quaù trình thi coâng, kieåm tra, nghieäm thu cho caùc haïng muïc seõ thi coâng tieáp theo. + Khoáng cheá ñoä cao thi coâng: Ñoái vôùi caùc coát khoáng cheá cao ñoä, Nhaø thaàu seõ ñaùnh baèng sôn ñoû leân coát theùp chôø cuûa coát trong quaù trình gheùp coát pha vaø raûi thep saøn ñeå kieåm tra coát maët theùp cuõng nhö coát ñaùy coát pha cuõng nhö laøm caên cöù xaùc ñònh coát beà maët hoaøn thieän cuûa beâ toâng. Nhaø thaàu cuõng seõ duøng maùy thuyû bình ñeå kieåm tra laïi khi nghieäm thu cuõng nhö trong quaù trình laøm maët beâ toâng ñeå loaïi tröø caùc sai soá do söï chuyeån vò trong thi coâng cuõng nhö cuûa coâng trình. Khi ñaõ thi coâng xong BTCT, Nhaø thaàu seõ cho ñaùnh caùc coät cao ñoä baèng sôn ñoû leân thaân coät taïi ñoä cao 1m so vôùi maët saøn ñeå phuïc vuï cho coâng taùc nghieäm thu, hoaøn coâng vaø thi coâng phaàn hoaøn thieän sau naøy. 4. Coâng taùc kieåm tra chuyeån vò coâng trình trong thi coâng: Coâng taùc naøy nhaèm kieåm tra söï chuyeån vò cuûa coâng trình bao goàm: chuyeån vò ñöùng theo truïc Z (luùn) vaø chuyeån vò ngang theo truïc X, Y( xeâ dòch). Phöông phaùp : Choïn hai ñieåm baát kyø beân ngoaøi coâng trình ( 1 ñieåm ñeå kieåm tra ngöôïc, 1 ñieåm döï phoøng) theo yeâu caàu: - Maët baèng oån ñònh khoâng coù söï taùc ñoäng lôùn vaøo noù. - Naèm ngoaøi taàm aûnh höôûng cuûa coâng trình. - Taàm nhìn ñeán caùc moác trong coâng trình thuaän lôïi ( traùnh tröôøng hôïp khi kieåm tra phaûi dôøi maùy nhieàu laàn phaùt sinh sai soá). - Ñöôïc giaùm saùt vaø chuû ñaàu tö chaáp thuaän. Töø moác chuaån cuûa coâng trình, nhaø thaàu duøng maùy toaøn ñaïc ñeã xaùc ñònh toaï ñoä X,Y,Z cuûa 2 ñieåm ñaõ choïn. Haøng tuaàn, nhaø thaàu seõ söû duïng caùc ñieãm naøy ñeã kieåm tra ngöôïc caùc moác chuaån trong coâng trình, cuõng nhö caùc ñieåm khoáng cheá ñaõ xaùc laäp treân coâng trình. 5. Coâng taùc kieåm tra chuyeån vò töôøng vaây trong thi coâng: Coâng taùc ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân trong thôøi ñieåm thi coâng taàng haàm.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

84

Khi thi coâng ñaøo ñaát taàng haàm. Luùc naøy aùp löïc ñaát töø ngoaøi töôøng vaây seõ taùc ñoäng tröïc tieáp vaøo töôøng vaây. Do ñoù, coâng taùc kieåm tra chuyeån vò, nhaát laø chuyeån vò ngang cuûa töôøng vaây laø caàn thieát vaø thöôøng xuyeân. Phöông phaùp kieåm tra: Töø phía ngoaøi töôøng vaây, nhaø thaàu seõ taïo caùc moác kieåm tra. a. Caùc moác naøy ñöôïc chuyeàn töø moác chuaån cuûa coâng trình vaø ñaõ ñöôïc xaùc ñònh toaï ñoä X, Y, Z. b. Vò trí caùc moác ñöôïc ñaët taïi vò trí sau cho : . Khoâng bò aûnh höôûng ñeán söï taùc ñoäng trong thi coâng . . Naèm song song vaø caùch khoaûng meùp trong töôøng vaây töø 10 ñeán 20 cm. . Boá trí 4 moác : 2 moác ñeå kieåm tra truïc soá vaø 2 moác ñeã kieåm tra truïc chöõ. c. Coâng taùc kieåm tra: Duøng maùy kinh vó ñaët taïi caùc moác kieåm tra. Queùt maùy song song thaønh töôøng vaây. Duøng thöôùc mia ñaët ngang vaø vuoâng goùc vôùi thaønh töôøng vaây taïi caùc vò trí ñaõ xaùc ñònh tröôùc (duøng sôn ñaùnh daáu leân thaønh töôøng vaây). Ñoïc giaù trò khoaûng caùch treân thöôùc mia. Ghi giaù trò ñoïc ñöôïc vaøo baûng kieåm tra. So saùnh giaù trò ño, töø ñoù tính ñöôïc möùc chuyeån vò cuûa töôøng vaây taïi moãi thôøi ñieåm ño. d. Laäp bieåu ñoà chuyeån vò vaø sai soá cho pheùp. Bieåu ñoà chuyeån vò ñöôïc caäp nhaät theo töøng thôøi ñieåm kieåm tra. Giaù trò sai soá do ñaët thöôùc vaø ñoïc maùy trong khi ño seõ laø giaù trò trung phöông trong bieåu ñoà taïi caùc ñieåm coù giaù trò aâm, döông trong bieåu ñoà. Töø ñoù xaùc ñònh ñöôïc giaù trò chuyeån vò: ñoù chính laø hieäu cuûa giaù trò sai soá vaø giaù trò ño laàn ñaàu tieân. Giaù trò naøy seõ ñöôïc thöïc hieän trong moãi cuoái tuaàn. e. Thôøi ñieåm kieåm tra: Coâng taùc kieåm tra chuyeån vò seõ ñöôïc nhaø thaàu thöïc hieän 3 ngaøy/tuaàn. f. Kieåm tra giaù trò: Giaù trò naøy, Nhaø thaàu vaø Tö vaán giaùm saùt cuøng nhau kieåm tra. Khi giaù trò chuyeån vò ngaøy caøng taêng theo chieàu tònh tieán (naèm ngoaøi phaïm vi cho pheùp). Luùc naøy, Nhaø thaàu baùo caùo leân ñôn vò Thieát keá, Chuû ñaàu tö ñeå cuøng nhau tìm bieän phaùp xöûõ lyù. 6. Ñoïc soá lieäu vaø laäp baùo caùo quan traéc:
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

85

-

Nhaø thaàu seõ tieán haønh ño vaø ñoïc soá lieäu quan traéc thöôøng xuyeân, khoâng ít hôn 01 laàn trong 01 tuaàn trong suoát quaù trình xaây döïng. Nhaø thaàu seõ laäp baùo caùo quan traéc hoaøn chænh ôû daïng baûng vaø ñoà thò ñeå trình Tö vaán giaùm saùt , chaäm nhaát laø 24 giôø sau khi quan traéc. Caùc baùo caùo quan traéc ñöôïc Nhaø thaàu laäp thaønh ít nhaát laø 3 boä vôùi noäi dung nhö sau: + Thôøi gian quan traéc . + Teân ngöôøi quan traéc vaø ghi soá lieäu. + Lyù lòch thieát bò ño. + Maët baèng, vò trí caùc moác quan traéc. + Caùc soá lieäu ño ñöôïc taïi moác quan traéc. + Ghi chuù cuûa nhaân vieân ño ñaïc. + Chöõ kyù cuûa ngöôøi quan traéc.

CHÖÔNG XII : TIEÁN ÑOÄ THI COÂNG
I. CAÙC BÖÔÙC CHÍNH TIEÁN HAØNH LAÄP TIEÁN ÑOÄ : - Phaân chia coâng trình thaønh caùc yeáu toá keát caáu vaø aán ñònh caùc quaù trình thi coâng caàn thieát. - Lieät keâ caùc coâng taùc phaûi thöïc hieän, laäp danh muïc töøng loaïi keát caáu vaø caùc danh muïc chuû yeáu. - Löïa choïn bieän phaùp thi coâng coâng taùc chính, löïa choïn maùy moùc thi coâng caùc coâng taùc ñoù. - Döïa treân chæ tieâu ñònh möùc maø xaùc ñònh soá ngaøy coâng, soá ca maùy caàn thieát cho vieäc xaây döïng coâng trình. - AÁn ñònh trình töï caùc quaù trình xaây laép. - Thieát keá toå chöùc thi coâng caùc quaù trình xaây laép theo daây chuyeàn, xaùc ñònh tuyeán coâng taùc cuûa moãi quaù trình, phaân chia coâng trình thaønh caùc ñoaïn coâng taùc, tính soá coâng nhaân caàn thieát cho moãi ñoaïn.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

86

- Sô löôïc tính thôøi gian thöïc hieän coâng trình. - Thaønh laäp bieåu ñoà saép xeáp thôøi gian cho caùc quaù trình sao cho chuùng coù theå tieán haønh song song keát hôïp, ñoàng thôøi vaãn baûo ñaûm trình töï kyõ thuaät hôïp lyù, vôùi soá löôïng coâng nhaân vaø maùy moùc ñieàu hoøa. Sau ñoù, chænh lyù laïi thôøi gian thöïc hieän töøng quaù trình vaø thôøi gian hoaøn thaønh toaøn boä coâng trình. - Leân keá hoaïch veà nhu caàu vaät löïc, vaät lieäu, caáu kieän, baùn thaønh phaåm … , keá hoaïch söû duïng maùy moùc thi coâng vaø phöông tieän vaän chuyeån. - Theo doõi ñieàu chænh tieán ñoä cho phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn thi coâng. II. MOÁI LIEÂN HEÄ GIÖÕA CAÙC COÂNG TAÙC: 1.Phaàn thi coâng ñaøo ñaát: -Thi coâng ñaøo ñaát baèng maùy . -Thi coâng ñaàm, söûa neàn daàm, saøn baèng thuû coâng. -Thi coâng san laáp ( ñaùy saøn haàm 3). 2.Phaàn coáp pha, coát theùp , beâ toâng: Choïn tieán ñoä ngang cho thi coâng phaàn coáp pha, coát theùp, beâ toâng: Caùc giai ñoaïn kyõ thuaät trong coâng taùc beâtoâng saøn haàm theo phöông phaùp Down: -thôøi gian chôø ñôïi ñeán khi ñöôïc pheùp ñaøo ñaát taàng haàm tieáp theo. -thôøi gian chôø ñôïi cho ñeán khi thaùo dôõõõû ñöôïc coáp pha cuûa keát caáu môùi ñoå beâtoâng. Phaân ñôït thi coâng(töø treân xuoáng trong giai ñoaïn 1 vaø töø döôùi leân trong giai ñoaïn 2): Vò trí phaân ñôït ñaët taïi caùc maïch ngöøng ñoå beâ toâng. Sau khi ñoå beâ toâng saøn thì khoâng tieáp tuïc ngay coâng taùc coáp pha coät treân ñoù, neân chia moät ñôït goàm:coät taàng thöù (i) laø moät ñôït vaø daàm saøn taàng thöù (i+1) laø moät ñôït tieáp theo. Trong moãi ñôït khoái löôïng coâng taùc lôùn neân chia moãi ñôït laøm nhieàu phaân ñoaïn, vò trí maïch ngöøng cuûa caùc phaân ñoaïn ñöôïc ñaët taïi vò trí cuûa vaùch cöùng, khe nhieät vaø khe luùn. Do dieän tích maët baèng cuûa caùc phaân ñoaïn gaàn gioáng nhau neân khoái löôïng caùc coâng vieäc gaàn gioáng nhau. Trong moät ñôït thi coâng coù caùc coâng taùc sau: * Giai ñoaïn 1: -Ñôït thi coâng daàm saøn: 1.Coáp pha daàm saøn 2.Coát theùp daàm saøn 3.Beâtoâng daàm saøn
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

87

4. Thaùo dôõ coáp pha thaønh loã môû thi coâng. -Ñôït thi coâng coät : 1.Coát theùp coät 2.Coáp pha coät 3.Beâtoâng coät 4.Thaùo dôõ coáp pha coät. -Ñôït thi coâng moùng. 1.Coát theùp moùng 2.Coáp pha moùng 3.Beâtoâng moùng 4.Thaùo dôõ coáp pha moùng. -Ñôït thi coâng vaùch thang, loõi cöùng: 1.Coát theùp vaùch. 2.Coáp pha vaùch 3.Beâtoâng vaùch 4.Thaùo dôõ coáp pha vaùch. -Ñôït thi coâng caàu thang, ramp doác vaø caùc chi tieát khaùc: Laø caùc coâng taùc phuï. Ta coù theå cheøn chuùng vaøo nhöõng luùc maø nhu caàu nhaân coâng khoâng cao. Tuy nhieân, noù cuõng phaûi phuø hôïp vôùi tieán ñoä thi coâng (nhö caàu thang : do khoâng söû duïng vaän thaêng di chuyeån ngöôøi ,neân sau khi ñoå BT saøn .Ta phaûi thi coâng caàu thang ñeå phuïc vuï cho vieäc di chuyeån ,..). * Giai ñoaïn 2: Tuaàn töï thi coâng coät, daàm saøn nhö trình töï thoâng thöôøng. + Thôøi gian ñöôïc pheùp thaùo dôõ coáp pha: coät laø sau 2 ngaøy; daàm saøn laø sau 7 ñeán 14 ngaøy,vaø ñöôïc choáng gia cöôøng taïi caùc vò trí quan troïng nhö : giöõa vaø naùch daàm ;töø 1/3 ñeán giöõa saøn so vôùi daàm. + Sau khi ñoå beâtoâng coät, daàm saøn ( trong giai ñoaïn 2) ñöôïc 1 ngaøy thì ñöôïc pheùp tieán haønh coâng taùc tieáp theo.

CHÖÔNG XII : AN TOAØN LAO ÑOÄNG.
A. AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG THI COÂNG Tröôùc khi thi coâng, caàn phaûi cho toaøn boä coâng nhaân hoïc ñaày ñuû caùc qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng ,caùc nguyeân taéc veà an toaøn trong söû duïng maùy moùc thieát bò. Ñoàng thôøi, coâng tröôøng phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp tích cöïc trong an toaøn lao ñoäng nhö : - Coâng tröôøng phaûi coù haøng raøo, phoøng baûo veä. - Töøng taàng haàm phaûi coù raøo caûn taïi caùc loã môû thi coâng. - Coâng nhaân phaûi ñöôïc trang bò ñaày ñuûø caùc thieát bò an toaøn lao ñoäng. - Ngöôøi vaøo coâng tröôøng phaûi ñöôïc pheùp cuûa ban quaûn lyù.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

88

Laép baûng baùo nôi nguy hieåm. Laäp caùc baûng an toaøn quanh nôi thi coâng, coâng tröôøng. Phaûi coù baûng noäi quy ñoái vôùi caùn boä coâng nhaân. Daøn giaùo ,saøn coâng taùc phaûi coù ñuû ñoä chaéc chaén vaø oån ñònh. - Giaùo baûo veä phaûi ñöôïc giaèng vaøo khung ,oån ñònh vaø chaéc chaén. - Thöïc hieän phoøng chaùy chöõa chaùy. - Neáu phaùt hieän maùy moùc hö hoûng phaûi kòp thôøi caáp baùo. - Trong muøa möa phaûi coi troïng coâng taùc chuaån bò phoøng choáng möa. - Ngoaøi ra coøn coù bieän phaùp ñaûm baûo veä sinh vaø söùc khoûe cho coâng nhaân. Ngoaøi ra, trong töøng coâng taùc cuõng phaûi coù nhöõng qui ñònh rieâng maø ngöôøi caùn boä vaø coâng nhaân ñeàu phaûi tuaân thuû. -

I. An toaøn lao ñoäng trong coâng taùc coát theùp :
-Nhöõng maùy gia coâng coát theùp (taùnh saïch ,naén thaúng ,caét ,uoán )phaûi ñaët trong xöôûng coát theùp hoaëc ñaët trong moät khu vöïc coù raøo daäu rieâng bieät vaø phaûi ñöôïc chính coâng nhaân chuyeân nghieäp söû duïng . -Nôi keùo caêng caùc cuoän daây coát theùp phaûi ñöôïc raøo chaén ,caùch xa nôi coâng nhaân ñöùng vaø ñöôøng qua laïi toái thieåu laø 3 m.Tröôùc khi keùo phaûi kieåm tra daây caùp keùo vaø ñieåm noái daây keùo vaøo caùc ñaàu coát theùp. -Voû caùc ñoäng cô ñieän vaø maùy phaùt ñieän haøn ,maùy bieán theá ñieän haøn phaûi ñöôïc tieáp ñòa .Tröôùc khi haøn phaûi kieåm tra laïi voû boïc caùch ñieän cuûa keïp giöõ que haøn xem coøn toát khoâng .Ñoùng môû maïch ñieän haøn baèng caàu dao che kín .ngöôøi thôï haøn phaûi ñöôïc trang bò maët naï ñeå baûo veä maét vaø maët khoûi nhöõng tia löûa haøn baén ra. -Khi phaûi haøn ngoaøi trôøi caàn che möa cho caùc thieát bò maùy haøn.Khi trôøi noåi möa gioâng thì phaûi ñình chæ coâng vieäc haøn . -Khi haøn trong caùc ñöôøng oáng ngaàm hoaëc trong caùc beå chöùa kín phaûi ñaûm baûo vieäc quaït gioù thoâng khí vaø coù ñuû aùnh saùng .Khi haøn treân caùc daøn daùo cao phaûi coù bieän phaùp baûo veä nhöõng ngöôøi beân döôùi khoûi nhöõng tia löûa haøn rôi xuoáng. Khi ñaët coát theùp caàn chuù yù maáy ñieåm sau -Thaû coát theùp xuoáng hoá moùng baèng maùng ,khoâng ñöôïc vöùt töø treân cao xuoáng . -Khi ñaët coát theùp coät ,töôøng vaø nhöõng keát caáu thaúng ñöùng khaùc cao treân 3m thì cöù 2m cao phaûi laøm moät saøn
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

89

coâng taùc roäng treân 1m ,coù haøng lan can cao 0,8m .Caám khoâng ñöôïc ñöùng treân caùc thanh cuûa khung coát theùp ñeå buoäc vaø haøn . -Khi laép buoäc coát theùp cho nhöõng daàm rieâng leû (nghóa laø daàm khoâng lieàn saøn )thì phaûi ñöùng treân saøn coâng taùc ôû phía beân cuûa hoäp coáp pha daàm .Sau khi ñaët xong coát theùp caùc daàm ngöôøi thôï vaãn ñöùng ôû saøn coâng taùc ñoù maø laép coáp pha thaønh cuûa hoäp khuoân daàm . -Chæ ñöôïc pheùp ñi treân coát theùp saøn theo ñöôøng vaùn goã ,roäng khoaûng 0.3-0.4m ,ñaët treân caùc nieãng . -Caám khoâng ñöôïc xeáp döï tröõ quaù nhieàu coát theùp treân saøn coâng taùc . -Khi ñaët coát theùp beân caïnh hay beân döôùi ñöôøng daây ñieän (daây ñieän ñeøn ñeå thi coâng ñaët coát theùp ca ñeâm)caàn coù bieän phaùp phoøng ngöøa coát theùp va chaïm vaøo daây ñieän . II. An toaøn lao ñoäng khi thi coâng beâtoâng coát theùp: -Khi thi coâng ñaët coáp pha, coát theùp ,ñuùc beâtoâng phaûi thöôøng xuyeân quan saùt xem daøn daùo ,caàu coâng taùc coù chaéc chaén vaø oån ñònh khoâng .Neáu thaáy chuùng baáp beânh,loûng leûo,lung lay thì phaûi söûa chöõa laïi caån thaän roài môùi cho coâng nhaân leân laøm vieäc . -Vieäc keùo thaúng coát theùp phaûi ñöôïc laøm nôi coù raøo daäu .Khoâng ñöôïc caét coát theùp baèng maùy caét thaønh nhöõng ñoaïn nhoû ngaén hôn 30cm,vì chuùng coù theå vaêng ra nguy hieåm . -Ngöôøi thôï caïo gæ coát theùp baèng baøn chaûi saét phaûi ñeo kính baûo veä maét . -Khi ñaët coát theùp vaøo daàm ngöôøi thôï khoâng ñuôïc ñöùng treân hoäp coáp pha ñoù maø phaûi ñöùng töø moät saøn beân ñeå ñaët coát theùp vaøo coáp pha . -Nôi ñaët coát theùp neáu coù ñöôøng daây ñieän chaïy qua thì phaûi coù bieän phaùp phoøng ngöøa söï va chaïm coát theùp vaøo daây ñieän . -Khi caåu truïc coáp pha vaø coát theùp leân cao caàn kieåm tra caùc choã buoäc coù thaät chaéc chaén khoâng . -Ngöôøi thôï haøn coát theùp phaûi ñeo maët naï coù laép maét kính ñen ñeå ñôõõû haïi maét vaø traùnh tia löûa haøn baén vaøo maët ,thaân ngöôøi phaûi maët loaïi quaán aùo ñaët bieät vaø tay phaûi ñi gaêng. -Khi ñoå beâtoâng baèng caàn truïc chæ ñöôïc pheùp môû naép thuøng vöõa khi thuøng coøn caùch maët keát caáu khoâng quaù 1m. -Nhöõng loå treân saøn caåu ñeå ñoå beâtoâng xuoáng döôùi caàn phaûi coù naép ñaäy sau moãi khi ñoå beâtoâng xong . -Ñaàm beâtoâng baèng maùy chaân ñoäng deå bò ñieän giaät vaäy caán phaûi tieáp ñòa voû maùy chaân ñoäng ,ngöôøi thôï phaûi ñi

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

90

gaêng tay vaø ñi uûng cao su caùch ñieän .Daây daãn ñieän phaûi treo cao ñeå khoûi vöôùng . III.An toaøn lao ñoäng khi laép döïng coáp pha daøn giaùo: Caùc yeâu caàu khi laép döïng coáp pha daøn daùo: Vaän chuyeån caùc boä phaän : Vaän chuyeån , truïc leân , haï xuoáng phaûi nheï nhaøng , traùnh va chaïm xoâ ñaåy laøm cho vaùn khuoân bò bieán daïng . Daây treo buoäc khoâng ñöôïc eùp maïnh , aên saâu vaøo vaùn khuoân . Tröôùc khi vaän chuyeån phaûi kieåm tra söï vöõng chaéc cuûa daøn giaùo , saøn thao taùc , ñöôøng ñi laïi ñeå ñaûm baûo an toaøn . Vaän chuyeån hay laép döïng vaùn khuoân treân khoái beâ toâng ñaõ ñoå xong phaûi ñöôïc caùn boä kyõ thuaät phuï traùch ñoàng yù . Truï choáng cuûa daøn giaùo phaûi döïa treân neàn vöõng chaéc , khoâng tröôït . Dieän tích maët caét ngang cuûa truï choáng phaûi ñuû roäng ñeå khi ñoå beâ toâng, keát caáu choáng ñôõ khoâng bò luùn quaù trò soá cho pheùp . Phöông phaùp laép gheùp vaùn khuoân , daøn giaùo phaûi baûo ñaûm nguyeân taéc ñôn giaûn deã thaùo , boä phaän thaùo tröôùc khoâng bò phuï thuoäc vaøo boä phaän thaùo sau . Khi laép döïng vaùn khuoân phaûi caên cöù vaøo moác traéc ñaïc treân maët ñaát (cho vò trí vaø cao ñoä) , ñoàng thôøi phaûi döïa vaøo baûn thieát keá thi coâng ñeå baûo ñaûm kích thöôùc , vò trí töông quan giöõa caùc boä phaän coâng trình khoâng gian . Ñoái vôùi caùc boä phaän troïng yeáu cuûa coâng trình , phaûi ñaët theâm nhieàu ñieåm khoáng cheá ñeå deå daøng trong vieäc kieåm tra ñoái chieáu . Khi coá ñònh vaùn khuoân baèng daây giaèng vaø moùc neo , daây moùc phaûi chaéc vaø khoâng bò tuoät , daây phaûi thaät caêng ñeå khi chòu löïc vaùn khuoân khoâng vò bieán daïng . Daøn giaùo , neáu coù ñieàu kieän neân gheùp thaønh maûng roài môùi döïng leân. Phaûi gheùp thaønh nhöõng maûng vöõng chaéc . Maët tieáp giaùp giöõa khoái beâ toâng ñaõ ñöôïc ñoå tröôùc , cuõng nhö khe hôû giöõa caùc vaùn khuoân phaûi ñaûm baûo khoâng cho cöõa xi maêng chaûy ra ngoaøi . Khi gheùp döïng vaùn khuoân , phaûi chöøa laïi moät soá vò trí thích ñaùng ôû beân döôùi ñeå khi röûa vaùn khuoân vaø maët neàn , nöôùc vaø raùc baån coù choã ñeå thoaùt ra ngoaøi. Tröôùc khi ñoå beâ toâng , caùc loã naøy phaûi ñöôïc bòt kín laïi. Neân traùnh duøng vaùn khuoân ôû taàng döôùi laøm choã döïa cho vaùn khuoân ôû taàng treân . Tröôøng hôïp caàn thieát phaûi duøng caùch ñoù thì vaùn khuoân taàng döôùi khoâng ñöôïc chuyeån
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

-

-

-

-

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

91

dòch maø phaûi ñôïi beâ toâng taàng treân ñaït ñeán cöôøng ñoä theo yeâu caàu môùi ñöôïc thaùo dôõ vaùn khuoân taàng döôùi . IV. An toaøn lao ñoäng khi ñoã beâtoâng Khi ñoå beâ toâng caàn chuù yù : Kieåm tra chaët cheõ hieän traïng cuûa coáp pha, ñaø giaùo, coát theùp trong quaù trình thi coâng ñeå xöûû lyù kòp thôøi khi coù söï coá. V. An toaøn lao ñoäng trong ñaøo ñaát : Hoá ñaøo ôû nôi ngöôøi qua laïi nhieàu hoaëc ôû nôi coâng coäng nhö phoá xaù , quaûng tröôøng , saân chôi … phaûi coù haøng raøo ngaên , phaûi coù baûng baùo hieäu , ban ñeâm phaûi thaép ñeøn ñoû . Tröôùc moãi kíp ñaøo phaûi kieåm tra xem coù nôi naøo ñaøo haøm eách , hoaëc coù vaønh ñaát cheo leo , hoaëc coù nhöõng veát nöùt ôû maùi doác hoá ñaøo ; phaûi kieåm tra laïi maùi ñaát vaø caùc heä thoáng choáng töôøng ñaát khoûi suït lôû … , sau ñoù môùi cho coâng nhaân vaøo laøm vieäc . Khi trôøi naéng khoâng ñeå coâng nhaân ngoài nghæ ngôi hoaëc traùnh naéng ôû chaân maùi doác hoaëc ôû gaàn töôøng ñaát . Khi ñaøo nhöõng raõnh saâu , ngoaøi vieäc choáng töôøng ñaát khoûi suït lôû , caàn löu yù khoâng cho coâng nhaân chaát nhöõng thuøng ñaát , soït ñaát ñaày quaù mieäng thuøng, phoøng khi keùo thuøng leân , nhöõng hoøn ñaát ñaù coù theå rôi xuoáng ñaàu coâng nhaân laøm vieäc döôùi hoá ñaøo . Neân daønh moät choã rieâng ñeå keùo caùc thuøng ñaát leân xuoáng , khoûi va chaïm vaøo ngöôøi . Phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra caùc ñay thuøng , daây caùp treo buoäc thuøng . Khi nghæ , phaûi ñaäy naép mieäng hoá ñaøo , hoaëc laøm haøng raøo vaây quanh hoá ñang ñaøo . Ñaøo nhöõng gieáng hoaëc nhöõng hoá saâu coù khi gaëp khí ñoäc ( CO ) laøm coâng nhaân bò ngaït hoaëc khoù thôû , khi naøy caàn phaûi cho ngöøng coâng vieäc ngay vaø ñöa gaáp coâng nhaân ñeán nôi thoaùng khí . Sau khi ñaõ coù bieän phaùp ngaên chaën söï phaùt sinh cuûa khí ñoäc ñoù , vaø coâng nhaân vaøo laøm vieäc laïi ôû choã cuõû thì phaûi cöû ngöôøi theo doõi thöôøng xuyeân , vaø beân caïnh ñoù phaûi ñeå döï phoøng chaát choáng khí ñoäc . Caùc ñoáng vaät lieäu chaát chöùa treân bôø hoá ñaøo phaûi caùch meùp hoá ít nhaát laø 0.5m . Phaûi ñaùnh baäc thang cho ngöôøi leân xuoáng hoá ñaøo , hoaëc ñaët thang goã coù tay vòn . Neáu hoá heïp thì duøng thang treo . Khi ñaøo ñaát baèng cô giôùi taïi thaønh phoá hay gaàn caùc xí nghieäp , tröôùc khi khôûi coâng phaûi tieán haønh ñieàu tra caùc
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

92

maïng löôùi ñöôøng oáng ngaàm , ñöôøng caùp ngaàm … Neáu ñeå maùy ñaøo laàm phaûi maïng löôùi ñöôøng daây dieän cao theá ñaët ngaàm, hoaëc ñöôøng oáng daãn khí ñoäc cuûa nhaø maùy … thì khoâng nhöõng gaây ra hö hoûng caùc coâng trình ngaàm ñoù , maø coøn xaûy ra tai naïn cheát ngöôøi nöõa . Beân caïnh maùy ñaøo ñang laøm vieäc khoâng ñöôïc pheùp laøm nhöõng coâng vieäc gì khaùc gaàn nhöõng khoang ñaøo, khoâng cho ngöôøi qua laïi trong phaïm vi quay caàn cuûa maùy ñaøo vaø vuøng giöõa maùy ñaøo vaø xe taûi . Khi coù coâng nhaân ñeán gaàn maùy ñaøo ñeå chuaån bò doïn ñöôøng cho maùy di chuyeån , thì phaûi quay caàn maùy ñaøo sang phía beân , roài haï xuoáng ñaát . Khoâng ñöôïc pheùp cho maùy ñaøo di chuyeån trong khi gaàu coøn chöùa ñaát . Coâng nhaân laøm coâng taùc söûa sang maùi doác hoá ñaøo saâu treân 3m , hoaëc khi maùi doác aåm öôùt thì phaûi duøng daây löng baûo hieåm , buoäc vaøo moät coïc vöõng chaõi. VII. Baûo ñaûm an toaøn veä sinh moâi tröôøng : Coâng trình naèm tieáp giaùp vôùi cao oác 33 taàng vaø tu vieän doøng kín, vì vaäy khi thi coâng ñaøo moùng nhaø thaàu xaây laép phaûi coù bieän phaùp baûo ñaûm an toaøn cho coâng trình laân caän, ñaëc bieät laø vaán ñeà choáng saït lôû thaønh hoá ñaøo. Trong Hoà Sô döï thaàu. Nhaø thaàu phaûi trình baøy phöông aùn khaû thi coâng ñeå ñaûm baûo an toaøn cho baûn thaân coâng trình ñang thi coâng vaø caùc coâng trình laân caän trong quaù trình thi coâng phaàn ngaàm döôùi maët ñaát. Ngoaøi ra, do coâng trình naèm treân moät tuyeán ñöôøng lôùn ôû vò trí trung taâm thaønh phoá neân trong quaù trình thi coâng, Nhaø thaàu phaûi ñaûm baûo giöõ veä sinh moâi tröôøng cho khu vöïc xung quanh coâng tröôøng. Khoâng ñöôïc ñeå xe chôû vaät lieäu xaây döïng, ñaát caùt laøm rôi vaõi ra ñöôøng phoá, caàn haïn cheá ñeán möùc toái thieåu caùc oâ nhieãm moâi tröôøng gaây ra buïi baëm, tieáng oàn, nöôùc thaûi, raùc röôûi…khi thi coâng. Ñoàng thôøi, nhaø coøn phaûi tuaân thuû nghieâm ngaët quy phaïm veà kyõ thuaät an toaøn vaø veä sinh trong xaây döïng nhaèm ngaên ngöøa tuyeät ñoái caùc tai naïn, söï coá coù theå xaûy ra trong quaù trình thi coâng coâng trình vaø ñaûm baûo khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng, cuï theå nhö sau : Ñaûm baûo an toaøn giao thoâng cho ñöôøng Toân Ñöùc Thaéng taïi khu vöïc coång ra vaøo coâng tröôøng khi coù xe coä, maùy moùc thieát bò phuïc vuï thi coâng ra vaøo coâng tröôøng. Ñaûm baûo che chaén khoâng ñeå vaät lieäu thi coâng rôi töø treân cao xuoáng trong suoát quaù trình thi coâng caùc taàng cuûa coâng trình.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

93

Phaûi boá trí bieån baùo, ñeøn caûnh baùo (vaøo ban ñeâm) taïi nhöõng khu vöïc nguy hieåm, coù theå xaûy ra tai naïn trong coâng tröôøng : nhö hoá ñaøo, möông caùp ñieän ngaàm…Treân coâng tröôøng phaûi boá trí heä thoáng ñeøn chieáu saùng ñaày ñuû treân caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng ñi laïi vaø caùc khu vöïc ñang thi coâng veà ban ñeâm. Khoâng cho pheùp laøm vieäc ôû nhöõng choã khoâng ñöôïc chieáu saùng. Caàn caåu thaùp phaûi ñöôïc boá trí môû ñeøn tín hieäu veà ñeâm ñeå caûnh baùo caùc phöông tieän bay nhö : tröïc thaêng, maùy bay côõ nhoû… Coâng nhaân laøm vieäc treân coâng tröôøng phaûi söû duïng ñuùng ñaén caùc phöông tieän caù nhaân ñaõ ñöôïc caáp phaùt, khoâng ñöôïc ñi deùp leâ hay ñi guoác vaø phaûi maëc quaàn aùo goïn gaøng. Khi laøm vieäc töø ñoä cao 2m trôû leân hoaëc chöa ñeán ñoä cao ñoù nhöng döôùi choã laøm vieäc coù caùc vaät chöôùng ngaïi nguy hieåm thì phaûi trang bò daây an toaøn cho coâng nhaân hoaëc löôùi baûo veä neáu khoâng laøm ñöôïc saøn thao taùc coù lan can an toaøn. Caùn boä kyõ thuaät thi coâng phaûi höôùng daãn caùch moùc daây an toaøn cho coâng nhaân, khoâng ñöôïc cho pheùp coâng nhaân laøm vieäc khi chöa ñeo daây an toaøn. Khoâng ñöôïc thi coâng cuøng moät luùc ôû hai hay nhieàu taàng treân moät phöông thaúng ñöùng neáu khoâng coù thieát bò baûo veä an toaøn cho ngöôøi laøm vieäc ôû döôùi. Khoâng ñöôïc laøm vieäc treân daøn giaùo, maùi nhaø hai taàng trôû leân..khi trôøi toái, luùc möa to (gioâng, baõo hoaëc coù gioù töø caáp 5 trôû leân). Sau moãi ñôït möa baõo, coù gioù lôùn hoaëc sau khi ngöng thi coâng nhieàu ngaøy lieàn phaûi kieåm tra laïi caùc ñieàu kieän an toaøn tröôùc khi thi coâng tieáp, nhaát laø nhöõng nôi nguy hieåm caû khaû naêng xaûy ra tai naïn. Treân coâng tröôøng phaûi coù ñuû caùc coâng trình phuïc vuï nhu caàu veà sinh hoaït, veä sinh cho caùn boä coâng nhaân nhö : traïm xaù, nhaø nghæ giöõa ca, laùn truù möa naéng, nôi taém röûa,veä sinh ñaïi tieåu tieän… Xung quanh khu vöïc coâng tröôøng phaûi coù raøo ngaên vaø boá trí traïm gaùc khoâng cho ngöôøi khoâng coù nhieäm vuï ra vaøo coâng tröôøng. Treân maët baèng coâng tröôøng vaø caùc khu vöïc thi coâng phaûi coù heä thoáng thoaùt nöôùc baûo ñaûm maët baèng thi coâng khoâ raùo,saïch seõ. Khoâng ñeå ñoïng nöôùc treân maët ñöôøng hoaëc ñeå nöôùc chaûy vaøo hoá moùng coâng trình. Maët baèng khu vöïc ñang thi coâng phaûi goïn gaøng, ngaên naép, veä sinh, vaät lieäu thaûi vaø caùc vaät chöôùng ngaïi phaûi ñöôïc doïn saïch.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

94

Nhöõng haàm hoá treân maët baèng vaø nhöõng loã troáng treân caùc saøn taàng caùc coâng trình phaûi ñöôïc ñaäy kín baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi ñi laïi hoaëc raøo ngaên chaéc chaén. Nhöõng ñöôøng haøo, hoá moùn naèm gaàn ñöôøng giao thoâng phaûi coù raøo chaén cao 1m, ban ñeâm phaûi coù ñeøn ñoû baùo hieäu. Khi vaän chuyeån vaät lieäu thöøa, vaät lieäu thaûi töø treân cao ( treân 3m) xuoáng phaûi coù maùng tröôït hoaëc caùc thieát bò naâng haï khaùc. Mieäng döôùi maùng tröôït ñaët caùch maët ñaát khoâng quaù 1m. Khoâng ñöôïc ñoå vaät lieäu thöøa, thaûi töø treân cao xuoáng khi khu beân döôùi chöa raøo chaén, chöa ñaët bieån baùo vaø chöa coù ngöôøi caûnh giôùi. Nhöõng vuøng nguy hieåm do vaät coù theå rôi töï do töø treân cao xuoáng phaûi ñöôïc raøo chaén, ñaët bieån baùo, hoaëc laøm maùi che baûo veä. Kho baõi ñeå saép xeáp vaø baûo quaûn nguyeân vaät lieäu, caáu kieän, thieát bò phaûi ñöôïc ñònh tröôùc treân maët baèng coâng tröôøng vôùi soá löôïng caàn thieát cho thi coâng . ñòa ñieåm caùc khu vöïc naøy phaûi thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeån vaø boác dôõ. Vaät lieäu rôøi ( caùt, ñaù daêm, soûi…)ñoå thaønh baõi phaûi baûo ñaûm oån ñònh cuûa maùi doác töï nhieân. Vaät lieäu daïng boät ( xi maêng…)phaûi ñoùng bao hoaëc chöùa trong thuøng kín, xiloâ… ñoàng thôøi phaûi coù bieän phaùp choáng buïi khi xeáp dôõ. Caùc nguyeân lieäu loûng vaø deã chaùy ( xaêng, daàu,môõ..) phaûi baûo quaûn trong kho rieâng theo ñuùng qui ñònh phoøng chaùy hieän haønh. B. MOÄT SOÁ TÌNH HUOÁNG COÙ THEÅ XAÛY RA TRONG THI COÂNG: Trong thi coâng coù theå xaûy ra nhieàu nguyeân nhaân gaây ra söï coá. Vì theá, coâng taùc chuaån bò vaø phoøng traùnh laø ñieàu Nhaø thaàu phaûithöïc hieän ñaàu tieân tröôùc khi thi coâng. Caùn boä an toaøn phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra caùc vaán ñeà veà an toaøn lao ñoäng cuûa coâng nhaân tröôùc, trong cuõng nhö sau khi thi coâng. Luoân luoân tuùc tröïc thöôøng xuyeân taïi hieän tröôøng ñeå kieåm tra cuõng nhö giaûi quyeát moïi tình huoáng khi coù söï coá xaûy ra. Phaûi coù caùn boä y teá tröïc thöôøng xuyeân taïi hieän tröôøng. Taïi moãi taàng haàm ñeàu phaûi coù ít nhaát 1 tuû thuoác y teá. *Phöông aùn xöû lyù, bieän phaùp phoøng traùnh, phöông aùn thoaùt hieåm ñoái vôùi moät soá tröôøng hôïp thöôøng gaëp xaûy ra trong haàm. 1. Söï coá maát ñieän: + Phöông aùn xöû lyù, vaø bieän phaùp phoøng traùnh:

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

95

Nhaø thaàu chuaån bò moät maùy phaùt döï phoøng coù coâng suaát ñaûm baûo phuïc vuï chieáu saùng trong coâng taùc thoaùt hieåm trong haàm khi coù söï coá maát ñieän nguoàn ñoät ngoät. Heä thoáng kieåm tra nguoàn ñieän, caùc thieát bò caét ñieän töï ñoäng cho töøng thieát bò , phaân khu söû duïng. Traùnh tröôøng hôïp khi xaûy ra söï coá cuûa moät thieát bò, hay moät phaân khu maø phaûi caét ñieän toaøn boä. + Phöông aùn thoaùt hieåm: Theo söï höôùng daãn cuûa caùn boä an toaøn lao ñoäng tröïc taïi hieän tröôøng. Coâng nhaân ñöôïc höôùng daãn tuaàn töï thoaùt khoûi haàm qua caùc thang treo. Phuï traùch ñieän coâng tröôøng kieåm tra nguyeân nhaân vaø xöû lyù nhanh choùng söï coá. 2. Khi coù hieän töôïng khí ñoäc + Phöông aùn xöû lyù, vaø bieän phaùp phoøng traùnh: Khi coù hieän töôïng khí ñoäc trong quaù trình ñaøo ñaát . . duøng maùy ñaøo daäp ñeø leân nôi thoaùt khí ñoäc. . Caùc maùy thi coâng phaûi ngöng laøm vieäc. . môû maùy thoâng gioù hoaït ñoäng lieân tuïc. . sau khi ñöa coâng nhaân thoaùt khoûi haàm, duøng maùy ñaøo khôi nôi xaûy ra khí ñoäc ñeå maùy thoâng gioù nay toaøn boä khí ñoäc thoaùt khoûi haàm. . Sau khi khí ñoäc ñöôïc xöû lyù hoaøn toaøn, môùi ñöôïc tieáp tuïc laøm vieäc. Trong quaù trình thi coâng, luoân luoân coù caùn boä an toaøn kieåm tra coâng taùc thi coâng taïi hieän tröôøng ñeå phaùt hieän caùc tröôøng hôïp söï coá. + Phöông aùn thoaùt hieåm: Taát caû phaûi theo söï höôùng daãn cuûa caùn boä an toaøn. Coâng nhaân ñöôïc taäp trung gaàn nôi maùy thoâng gioù laøm vieäc ñeå nhaän khí töôi, ñoàng thôøi tuaàn töï thoaùt hieåm ra khoûi haàm qua nhöõng thang treo. Traùnh ra xa vò trí xaûy ra khí ñoäc. 4.Saït lôû hoá ñaøo: + Phöông aùn xöû lyù, vaø bieän phaùp phoøng traùnh: Trong khi thi coâng ñaøo ñaát hoá moùng , chuû yeáu moùng saâu ( M09). Tröôøng hôïp ñaát ñaøo bò saït lôû, trình töï thi coâng choáng saït ñöôïc thöïc hieän nhö sau: - Veùt vaø chuyeån ñi ñaát ñaép xung quanh hoá ñaøo neáu coù. - Duøng maùy ñaøo eùp caùc caây choáng ñöùng I hoaëc [ 120 xung quanh ñaùy hoá moùng( ñaûm baûo dieän tích coøn laïi trong ñaùy hoá moùng ñuû ñeå thi coâng moùng ). - Duøng caùc taám toân phaúng daøy 2-4 mm hoaëc söû duïng caùc taám coáp pha toân 1x1 m thaû vaøo aùp vaøo maùi ñaát ñaøo.
SVTH : PHẠM XUÂN THẢO GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

96

- Duøng caùc [ 120 thaû naèm ngang, taùc duïng giaèng vaø lieân keát vôùi caùc caây choáng ñöùng. Lieân keát söû duïng laø lieân keát haøn. - Sau khi thöïc hieän khung choáng saït xong, duøng maùy ñaøo veùt phaàn ñaát saït lôû vaø tieáp tuïc thi coâng bình thöôøng. Tröôùc moãi kíp laøm vieäc phaûi kieåm tra xem coù nôi naøo ñaøo haøm eách, hoaëc coù vaønh ñaát cheo leo, hoaëc coù nhöõng veát nöùt ôû maùi doác hoá ñaøo, phaûi kieåm tra laïi ñoä doác caùc maùi ñaát vaø caùc heä thoáng choáng töôøng ñaát khoûi suït lôû…, sau ñoù môùi cho coâng nhaân vaøo laøm vieäc. Caùc ñoáng vaät lieäu chaát chöùa treân bôø hoá ñaøo phaûi caùch meùp hoá ít nhaát laø 0.5m. Phaûi ñaùnh baäc thang cho ngöôøi leân xuoáng hoá ñaøo, hoaëc ñaët thang goã coù tay vòn. + Phöông aùn thoaùt hieåm: Taát caû phaûi theo söï höôùng daãn cuûa caùn boä an toaøn. Coâng nhaân coøn döôùi hoá moùng ñöôïc taäp trung vaøo giöûa hoá ñaøo. Theo höôùng baäc thang taïo saún hoaëc söû duïng thang goã , tuaàn töï thoaùt khoûi hoá ñaøo.

SVTH : PHẠM XUÂN THẢO

GVHD : TS. NGUYỄN AN NINH