;?

A'

TIEU CHUAN QUaC GIA

TCVN

TCVN 1651·1 : 2008 .

Xuat ban 14n 1

THEP COT BE TONG -

PHAN 1: THEP THANH TRON TRON

Steel for the reinforcement of concrete - Part 1: Plain bars

HA NQI ~2008

.. _. -_'_':'.~_':_"" _ \ .'

. ',. _,-.'

TCVN 1651~1: 2008

Ldin6idau

TCVN 1651-1: 2008 thay the cho cac dieu qui dinh doi voi thep cot be tong nh6m C1 cua TCVN 1651: 1985.

TCVN 1651-1: 2008 dllc;1C bien soan tren co sCI ISO 6935-1: 2007; JIS 3112: 2004 va GB 1499: 1998.

TCVN 1651-1: 2008 do Ban ky thuat tieu chu§n TCVNITC 17 Thep bien soan, T6ng cue Tleu chu§n £)0 1l1ang Chat IlI<;mg de nghi. B9 Khoa h9C va Cong ngh$ eong bo.

I CVN 1651: ~UU8 thay the cno I LVN 10b1. 18tib; 11.NN bLtib: 188/, I LVN ezse, 188 { . TCVN 1651: 2008 gam e6 ba phan:

Phan 1: Thep thanh tron tron; Phan 2: Thep thanh van;

Phan 3 (ISO 6935-3: 1992-Teehnical corrigendum 1- 2000): Lvoi thep han.

3

TIEU CHUAN QUaC GIA

TCVN 1651~1 : 2008

Xuat ban Uln 1

Thep cot be tong -

Phan 1: Thep thanh tron tron

Steel for the reinforcement of concrete - Part 1: Plain bars

1 Pham vi ap d1}ng

Tieu chuan nay qui dinh yeu cau ky thu~t cho thep thanh tron tron dung lam cot be tong.

Tieu chu§n nay ap d1;Jng cho thep mac CB240T va CB300T. PhU'Cfng phap san xuat do nha san xuat quyet djnh,

CHO THlcH: Chfl' "CB" d~u tilln U:t viet tat eua tlt e6t b€! tOng. Ba ehfr s6 tiep thea th~ hi~n gia tr] d~e tn.mg dllQc qui dlnh eua gil1i han chay tr~n. Ky hi~u cu6'i cung "T" Ie!! viet tat cua tMp thanh trim tron.

Tieu chu§n nay ap dl:lng cho cac san ph§m dltQC cung cap b d~ng th~ng. Tieu chu§n nay cung ap dunq cho cac thep thanh tron tron dliin9 cuon va cac san ph§m dlt<;1c nan th~ng.

Tieu chuAn nay khong ap dl;Jng cho thep thanh trim tron dlt<;1c che tao tcr thanh ph§m nhu thep tam hay dl10ng ray xe Ilia.

Cac tal Ii~u dLtbi cay Ie rat can thiet doi vai vi~c ap dl:lng tieu chu§n nay. £>oi voi tal li~u co ghi narn cong bo, ap dl:lng phien ban dll9c neu, £)oi vai tal li$u khong co nam c6ng bo, ap dl:lng phien ban moi nhat (k~ ca cac siia c5i).

TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992), Thep va san ph§m thep - Yeu cau ky thu~t chung khi cung cap. ISOrTS 4949, Steel names based on letter symbols (Ten thep di/B tren cec ky hi~u bAng chCl).

ISOrTR 9769: 1991, Steel and iron - Review of available methods of analysis (Thep va gang - T6ng quan va phtlOng phap phtm tich hi~n co).

ISO 10144, Certification scheme for steel bars and wires for the reinforcement of concrete structures (H~ thong ch(mg nh(m doi vo! thep thanh va day dung cho ket cau cot be tong).

5

TCVN 1651-1 = 2008

ISO 14284:1996, Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (Thep va gang - Lay m~u va chuan b] m~u de xac dinh thanh phan hoa hoc),

ISO 15630-1, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1:

Reinforcing bars, wire rod and wire (Thep dung lam cot be tong va b{j tong dJ.! tlng IJ./C - Phuong phap thlr - Ph§n 1: Thep thanh, day th~ng va day lam cot be tong).

3 Ky hi~u

Cac ky hi$u sa dl:mg trong tieu chuan nay dU'c,1c li$t ke trong Bang 1.

Ky hi~u Dcm vi Mota f)ieu vi~n din
A5 % f)9 gian dai tU'dng doi sau khi dUt 7.1,8.1
Agt %. f)9 gian dal tong ling voi II!C Ion nha~t 7.1,8.1
An mm" Di~n tfch mat cat ngang danh nghia f)jeu 5, 8.1
d mm f)uong kfnh danh nghia cua thanh f)ieu 5, 8.1, 8.2, E>ieu 9
fk - Gia tr! d~c tn.rng qui d!nh 11.3.2.3.1
~ ______ •• _ •••• _",0. ,,_ •••••
k, k' - ChI so so sanh 11.3.2.3.1
mn - Gia tr] trung blnh cua n gia trj rifmg 11.3.2.3.1
n - 56 gia tr! riemg 11.3.2.3.1
ReH MPa Gioi han chay tren 7.1
Rm MPa Gioi han ben keo 7.1
RpO,2 MPa Gioi han chay qui Lloc 0,2 % , voi d9 gian dal 7.1
kh6ng ty I~
Sn - £)9 I~ch chuan doi voi n gia tr! rieng 11.3.2.3.1
Xi - Gia tr! rieng 11.3.2.3.1 4 Thuat ngu va dinh nghia

Tleu chu§n nay ap dI:Jn9 cac thuat ngli va djnh nghia sau:

4.1

Philn tlch me nau (Cast analysis)

Phan tich thanh phan hoa hoc cua m~u d~i dien cho me nau do nha san xuat thuc hi~n thea qui trinh rieng cua ho

[ISO 16020: 20051

6

TCVN 1651-1: 2008

4.2

H~ thong chCmg nh~n (Certification scheme)

H~ thong chLtng nhan liim quan den cac san pham, cac qua trlnh san xuat hay dich vu theo nhG'ng tieu chuan va qui d!nh rieng va co Cling phuong phap tien hanh.

4.3

Gia tr] d~c tnmg (Characteristic value)

Gia trj xac xuat qul dlnh vaj gia thiet so Ian thlt la vo han

[ISO 16020:2005}

CHU THiCH 1: TLfong allong vC1i "vung phfm b6" dll<;lc dinh nghia trong ISO 3534-1.

CHO THlcH 2: Gj;~ t~ danh nghia dU'<;lc sa dl,mg nhll gia tr] d~c trtlng trong m9t s6 trllong hop,

4.4

Cap d9 deo (Ductility class)

SI,J' phan lo~i cac tinh chat dec cua thep lam cot be tong can c(( vao gia tri ve ty 1$ gioi han ben keo voi gioi han chay cOng nhu de;> gian dai dUQc do bang Agt hoac As.

CHU THiCH: Xem Bang 5.

4.5

Phin tich san phim (Product analysis)

Phfm tfch thanh phan hoa hoc dllQc tien hanh tren san pham

[ISO 16020:2005]

5 Kich thltdc, khoi hrqng 1 m chieu dai va sai I,ch cho phep

Thep thanh tron tron c6 dltClng kfnh danh nghia den 10 mm dU'Qc cung cfip dl/Oi d~ng cuon hoac thanh, Ian han 10 mm dl1Qc cung cap duoi d~ng thanh.

Klch trnroc, khoi IltQng 1 m chieu dai va sa! It?ch cho phep dL1Qc neu trong Bang 2. Theo thoa thu~n gilJa nha san xuat va ngL1ai mua, co th~ sa dl:'ng cac thanh thep tron tron c6 dL1ang kfnh danh nghia khac voi dltClng kfnh neu trong Bang 2. Khi co su thoa thuan giua nha san xuat va ngU'Oi mua, sai I$ch cho phep ve khoi Iltc;mg theo chieu dal co th~ dU<;'c thay the bang dung sai dL1ang kfnh.

Chieu dal cung cap phai dUQc thoa thuan giva nha san xufit va nguoi mua. Chieu dai cung cap cua cac . thanh dL19C LfU tien la 6 m hoac 12 m. Nfiu khong c6 su thoa thuan khac, thi sal I$ch cho phep cua chieu dai cung cap nr xUdng can la +100 mm.

o

7

" _""

TCVN 1651-1: 2008

Bang 2 - Kich thllac, khoi h19ng 1 m chieu dai va sai li1ch cho phep

Duong kinh thanh Di~n tleh m~t cat
danh nghia ngang danh nghia a Khoi h/qng 1 m chleu did
d An Yiu cau b Sal I,ch cho phltp C
mm rnrrr' kg/m %
6 28,3 0,222 ±8
8 50,3 0,395 ±8
10 78,5 0,617 ±S
12 113 0,888 ±S
14 154 1,21 ±5
16 201 1,58 ±s
18 254,5 2,00 ±5
20 314 2,47 ±S
22 380 2,98 ±5
25 490,9 3,85 ±4
28 615,8 4,83 ±4
32 804,2 6,31 ±4
36 i 1017.9 7.99 ±4
I I
40 1256,S 9,86 ±4
a An = 0,7854 X "
b Kh6i IU'Qng theo chieu dai = 7,85 X 10-3 X An
C Sai s6 cho phep 06i v~i mc)t thanh dan. 6 Thanh phan hail hec

Thanh phan hoa h9C cua thep, al1~C xac ainh bang phan tlch duc, phaj phu hop voi Bang 3.

Sl,I'sai khac cua vi$e phan tfch san ph§m lien quan den vj~e phan tfch due dl1CJc qui ,dinh trong Bang 3 va neu trong Bang 4.

Bang 3 - Thanh phdn hOB h9c dlfcl vao phin tich me nau - Gia tri Idn nhat tinh b~ng phan tram khoi ILtqng

Miic thep C Si Mn P S N
CB240-T 0,050 0,050
CB300-T - - - - 8

TCVN 1651~1: 2008 Bang 4 - Thanh ph'" hoa hoc dlfa villo phin tlch san phim - Sai s6 cho philp

cua phan tich san phim tinh theo phan tram kh6i Ilfqng

Cae nguyen to' Gia tr] Ion nhat qui dinh Sai s6 eho phep
trong pMn trch ~I Bang 3 cua phin tich san phim tLt eae 9101 han qui
djnh cua phin tich duc t~i Bang 3
% %
P ~O,05 + 0,008
S :>:0,05 + 0,008 7 ce tinh

7.1 DC? ben keo

Vi~c thlr keo phai dllc;:tc tien hanh phD hc;:tp voi 8.1.

V~t li~u phai phu hop vol cac yeu cau va d~c tinh d¢ ben keo qui dinh trong Bang 5.

Trang tieu chu~n nay (neu kh6ng co gia trt nao khac), gia tri d~c tnlng la gioi han dlloi hay giai han trsn rna 90 % (1 - a = 0,90) cac trlfong hop co 95 % (p = 0,95) cac gia trj tl/ang ang IOn han hoac bang gio; han dllOi, hay nhe han hoac bang gioi han tren. f)jnh nghTa nay la mllc chat Illang dai han cua san xuat.

Neu kh6ng xuat hit?n hit?n tllQng chay, gioi han chay qui lIac 0,2 % (RpO,2) phai dllc;:tc xac djnh.

7.2 Tinh uon

Sau khi thatheo 8.2, cac thanh thep kh6ng dlfc;:tc gay, ran nat c6 the nhln thay bang rn~t thlldng.

Bang 5 - 09 ben keo

Gia tr! qui dinh cua Gia trj qui djnh cua gidi Tfnh chat dec
gldl h~n chiy trin h,n ben keo GI6 trj qui Gia tr! qui djnh cua
R.H
Rm d!nh cua d9 glan did
LOi\li thep
MPa Rm/R.H
MPa %
Nho nhat Nho nhat Nho nhat A5 Agt
Nho nhat Nho nhat
CB240~T 240 380 20
1,46 2
CB300~T 300 440 16 8.1 Thltkeo

Thlr keo dU'c;Jc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1.

9

_ L_ ... -_ • ~

TCVN 1651-1: 2008

8§ xac dlnh d(> gian dill sau khi dUt, A5, chieu dal cll ban dau cua m@.u thti phai b~lng 5 Ian dU'ang kinh danh nghia.

f)§ xac dinh 0(> gian dal tong ling voi hfc Ion nh§t, Agt, phal danh dau cac khoang each bang nhau tren chieu dal bat ky cua m@.u thLr. Khoimg each gilla cac dau /8 20 mm, 10 mm hoac 5 mm tuy thu9c vao dU'ong kfnh thanh thep,

f)~ xac dlnh cac tfnh chat keo, phai sti dl:mg di~n tfch mat cat ngang danh nghTa cua thanh thep,

8.2 Thlt uan

ThLt uon olfc;1c tien hanh phu h<;lp vai ISO 15630-1.

Mau thii dU<;Ic uon den g6c tll 160 0 va 180 0 bang goi uon dllgc qui dinh trong Bang 6.

Bang 6 - Ollbng klnh gai uon dung cho thlt uan

Kfch thlloc tfnh bang milirnet

OU'Cfng kinh danh nghia OU'bng kinh goi uon
d (Ion nhat) a. b
~40 2d
a Neu co S1,f thea thuan giiia nha san xuat '/3 ngt.ti1i rnua c6 th~ sti dl)ng {ludng
kfnh g6i u6n I"n han.
b fJoi vOi du'ang kfnh Ion han 40 mm, dllang kfnh g6i u6n trong thii u6n phai dllQC
thoa thu~n gilra nha san xuat va ngllai mua. 8.3 Thanh ph'n hoa h9C

Thong thlldng, thanh pMn hoa hoc dl1<;1C xac dinh bang cac phLfdng phap quang pho.

Khi co tranh chap va phU'ong phap phan tich, thanh phan hoa hQC phai dU'Qc xac dinh bang phLldng phap tronq tal thfch hop dL1Qc qui dinh tal m9t trong so cac Tieu chu~n quoc te dll<;lC li~t ke trong ISOfTR 9769.

9 Ky hi~u qui lICfc

Trong tieu chuan nay, cac thanh thep tron tron phld dll<;lC kY hi~u qui U'oc theo thCttvsau day:

a) thep lam cot be tong:

b) s6 hi~u cua tieu chu~n nay:

c) auang kfnh danh nghTa tinh bang rnilirnet theo Bang 1:

d) loai thep.

vi Dl,J: Thep c6t be t6ng TCVN1651-1 - 12 CB240-T.

10

TCVN 1651·1: 2008

10 Ghi nhan

M6i b6 thep phai c6 m(lt nhan ghi ten nha san xuat, 56 hieu cua tleu chu§n nay, leal thep, dLJang kfnh danh nghTa, 56 elsa me nau hoac cac 56 li$u eo lien quan den cac phep thLt va ten cua rnroc san xuat.

11 E>anh gia 51/ phil hc;fp

11.1 Qui dinh chung

Chlmg nh~n va kiem tra thep e6t be t6ng phai dl1c;le thuc hi~n:

a) theo m9t h~ th6ng chlmg nh~n do mot co quan ben ngoai giam sat; hoac

b) theo m9t phep thLt cua vi~c cung cap d~c bi~t.

11.2 H, thong chung nh,n

Trong trl1ang hop theo m9t h~ thong ehlmg nh~n thl vi~c chlmg nh~n va kiem tra phai dlfc;lC thuc hi~n theo ISO 10144.

11.3 Phep thti chap nh,n cua vi,c cung cap d(jc bi,t

11.3.1 Qui djnh chung

Cac dieu khoan lien quan den ban chat, pham vi va danh gia cua cac phep thlt chap nhan va vj~ceung cap leal thep lam cot be t6ng kh6ng phai la d6i tl1c;lng cua m¢t h~ thong ehlmg nh~n dlf<;lC neu t~i 11.3.2 va 11.3.3.

Phep thlt chap nhan va vi~c cung cap d~c bi$t phai dl1<;1C tnuc hi~n thea 11.3.2. Khi co su thaa thu~n gilia nha san xu at va ngllOi mua thi eo the slt dvng 11.3.3.

11.3.2 Thim dinh cac gia tr] d,c trU'ng

11.3.2.1 T6 chuc

Cac phep thlt phai dll<;lC t6 ch(fc va thl/C hi~n thea sl/ thaa thuan gilia nha san xuat va ngl1ai mua cO xet den cac qui djnh quec gia clla nl1ae mua hang.

11.3.2.2 Pham vi lay miu va thti nghi,m

De thlt nghi$m phai phan chia 16 hang eung cap thanh cac 16 thlt VCli kh6i 111gng Ion nhat la 50 tan hoac m9t phan ella no. M6i m¢t 16 thLt phai baa gam cac san pham cung m9t loal thep va cung duang kinh danh nghTa dlfgc san xuat tll' mot me nau. Nha san xuat phai khimg djnh trong baa cao thlt rang tat ca cac m~u thLt trang 16 thLt dLt9c lay tlt me nau. Thanh phan hoa hoc (ph an Uch me nau) phai dll<;lc c6ng bo trang baa cao thLt nay.

Cac m~u thlt dllc;1C lay tlt cac 16 thlt nhu sau:

a) hai m~u thlt nr cac thanh khac nhau de thlt thanh phan hoa h9C (phan tlch san ph§m);

11

· :~' _- __ . "."

TCVN 1651-1: 2008

b) toi thi~u 15 m~u thlt (neu thich hop thl lay 60 mau thLt, xem 11.3.2.3.1) tLt cac thanh khac nhau d~

thLt !fit ca cac tfnh chat khac dl1<;'c qui djnh trong tieu chuan nay.

11.3.2.3 Danh gia cac ket qua

11.3.2.3.1 Ki~m tra theo dau hi+u dinh htqn 9

80i voi cac tfnh chat d'Lf<;'C qui d'jnh h1 cac gia tr! d'~c trLlng thl phai xac djnh nhiJng gia tr! sau: a) tat ca cac gia tr! rieng, Xi, cua 15 mau thLt (n = 15);

b) gia tr] trung blnh, m15 (voi n = 15);

c) sai I$ch chudn, S15 (voi n = 15).

La thLt phu hop voi cac yeu C8U nau dh~u ki~n neu dtIoi day thoa man tat ca cac tinh chat.

m15 - 2,33 x S15 ~ h. trong d6

h la gia trj d'~c trllng qui djnh;

2,33 la gia tr! cua chi 56 chap nh~n k, voi n = 15 va tY I~ hong 5 % (p = 0,95) voi X8C suat 90 %

(1)

(1 - a = 0,90).

I(Xj -mlsY 14

(2)

Neu dieu ki$n neu tren kh6ng dl1Qc thoa man thi chi 56 k' = m15 - fk

515

(3)

dLf<;'C xac dlnh tCt cac kat qua thLt s~n c6. Nau k' ~ 2 thl phep thLt c6 the tiep tuc, Trong trlldng hop nay phai thLt 45 mau tj~p thee lay tlt cac thanh khac nhau trong 16 thli, nhll v~y c6 t6ng so 60 kat qua thLt (n = 60).

La thli dtIQC coi 103 thoa man cac yeu C8U n~u dieu ki~n neu dtIoi day dlf9C thoa man voi tat ca cac tfnh chat:

mao -1,93 x seo > Jk

(4)

trong d6 1,93103 gia tr] cua chi so chap nhan, k, doi voi n = 60 va tY I~ hong bang 5 % (p = 0,95) voi xac suat bang 90 % (1 - a = 0,90).

11.3.2.3.2 Ki~m tra theo diu hi9U lo,i trLr

Khi cac tlnh chat thLt dl1QC qui dinh nhll gia tri Ion nhat hay nho nhat thi tat ca cac kat qua dtIQc xac djnh tren 15 mau thLr phai thoa man cac yeu cau cua tleu chuan san pham. Trong trLJdng hop nay 16 thLt dLfQc danh gia 103 thoa man cac yeu cau.

12

TCVN 1651-1: 2008 Cac phep thlr c6 th~ tiep tuc khi nhieu nhat e6 hai ket qua kh6ng phu hop aieu kil;!n. Trang tn.rang hop nay phai thlt 45 mfiu thlr tiep thea tlr cac thanh khac nhau trong 16 thlt nhu v~y S6 c6 tong s660 ket qua tha. L6 thlr thoa man cac yeu cau neu co nhieu nhat 2 trong so 60 ket qua kh6ng thoa man cac Oiau ki~n nay.

11.3.2.3.3 Thanh ph'n hoa hqc

Ca hal mfiu thLt phal phu hop vai cac yeu cau cua tleu chu§n nay.

11.3.3 Kiim tra cae gia trj nho nhatlld'n nhal dllQc qui dinh Cac phep thlt phai dlJ\'lC tien hanh nhu sau:

a) Cac thanh cua cung met me duc phai thu9c m9t nhom, Clf 50 tan hay m9t phan cua n6 phai tien hanh m9t Ian thLt keo va met Ian thlr uon I tha uon I~i cho m¢t loal dllang kfnh;

b) Moi ket qua thlr rieng phai thoa man cac gia t~ yeu cau theo Bang 6 va cac tfnh chat thLt u6n I thlt uon ''ili t'ili 7.2;

c) Moi me nau phai tien hanh phan tlch duc mgt Ian de kiem tra thanh phan hoa h9C (Dieu 6). Cac mfw phai allCJC lay thea ISO 14284;

d) Neu bat ky mqt ket qua thlt nao kh6ng thoa man cac yeu C8U thi co the tien hanh thlr lal theo TCVN 4399;

e) Nha san xuat phai n¢p mqt ban bao cao ket qua tha nau len rang cac san pham cung cap thoa man cac tfnh chat hoa hQC va co hQC dllQc qui cljnh trong cac £lieu 6 va fJieu 7 va mqt ban khang alnh rang cac yau cau khac cua tieu chuan nay cOng dllc;1C thoa man.

11.3.4 Bao cao thiinghi~m

Bao cao thlr nghi~m phai bao gam cac thong tin sau:

a) Ky hi~u thep lam cot be tong theo tieu chuan nay;

b) Chi tiet mac (tren the, son, v.v ... );

c) Thai gian thlt;

d) Kh6i IlIQng cua 10 thlt,

e) cac ket qua thlr.

13

TCVN 1651-1: 2008

ThU' ml;lc tid li~u tham khao

[1] ISO 3534-1, Statistic - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Thong kfJ - Til vl/f1g va ky hi~u - Ph§n 1: Cac thu(lt nga thong klJ va cac thu?t nga xsc suat chung)

[2] ISO 16020, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Vocabulary (Thep dung lam cot be t6ng va duc bf:J t6ng dl/ itng II,IC- Til vl,Ing )

[3] TCVN 6450 (ISOIIEC Guide 2), Tleu chuan hoa va cac hoat d9n9 c61ien quan - Tuvvng chung

14

TIEU CHUAN Quae GIA

TCVN

.,

.1

TCVN 1651-2 : 2008

Xuat ban liin 1

THEP COT BE TONG - PHAN 2 : THEP THANH VAN

Steel for the reinforcement of concrete - Part 2 : Ribbed bars

HA N(U -2008

TCVN 1651-2: 2008

Ldin6idau

TCVN 1651-2: 2008 thay the cho TCVN 6285: 1997. TCVN 1651-2: 2008 dliQC bien 50~n tren co 5d

ISO 6935-2: 2007; JIS 3112: 2004 va GB 1499:1998.

TCVN 1651-2: 2008 do Ban ky thuat tieu chu~n TCVNfTC 17 Thep bien 50~n. T6ng cue Tleu chu§n £)0 lliang Chat ll1Qng de nghL 89 Khoa hoc va Cong nghE;! cong bo.

TCVN 1651: 2003 thay the cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: '1997; TCVN 6286: 1997.

TCVN 1651: 2008 gam co ba phan; Phan 1 : Thep thanh trim tron:

Phan 2 : Thep thanh van;

Phan 3 (ISO 6935-3: 1992-Technical corrigendum 1- 2000): Llioi thep han.

3

.---,~--.; .

TIE u

~

e H U A N

Quae GIA

TCVN 1651 .. 2 : 2008

Xuat bim Ian 1

Thep cot be tang -

Phan 2 : Thep thanh van

Steel for the reinforcement of concrete - Part 2: Ribbed bars

Tleu chu§n nay qui djnh yeu cau kY thuat cho thep thanh van dung lam cOt trong cac ket cau be tong.

Tieu chuan flay ap dl,lng chu ba tlidL. tllt:(J Jd Ca3DO-V, C84DO-'v', CGGOO-V. CUllY lIyll~ l.ol Ie: L<;IU Jv ni-Ia SilO xuat hra chon,

CHU THicH: Chu "CB" c!au tien la viet tat cua ttl cot be tong. Ba chu 56 tiep iheo th~ hi~n gia trj qui c!jnh cua gibi holm chay tren. Ky hi~u cu6i cung "V" 18 viet uit cua tt.ep thanh van.

Tieu chuan nay ap dl:lng cho cac thanh van dLl<;fC cung cap d d.;mg thilng. Tieu chuan nay cOng ap dl,mg cho cac thanh van danq cuon va cac san pham d'Ll<;fC nan thilng.

Tleu chuan nay khong ap dl:mg cho thep thanh van dLl<;fC che t<;10 nr thanh pham nhLl thep tam hay d'l.IOng ray xe Ilta.

Cac tal li~u dLloi day ta rat din thiet doi voj vi~c ap dl:lng tieu chuan nay. Doi voj tal li~u c6 ghi nam cOng bo, ap dl:lng phi€m ban dLl«;:'C neu. 80i vai tai Ii$u khong co narn cong bo, ap dunq phlen ban mCli nhat (k~ ca cac slta d6i).

TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992), Thsp va SilO ph§m thep - Yeu cau ky thuat chung khi cung cap. ISO/TS 4949 Steel names based on letter symbols (Ten thep dl,la tren esc ky hi~u bang ch(1).

ISOITR 9769: 1991 Steel and iron - Review of available methods of analysis (Thep va gang - Tong quan ve phuong phap phfw ttch hi~n co).

ISO 10144, Certification scheme for steel bars and wires for the reintorcement of concrete structures (Hft thong chUng nh~n doi vo! thep thanh va day dung cho kef diu cot be tong).

5

TCVN 1651M2: 2008

150,14284: 1996, Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (Thep va gang - Lay mau va chuan b{ mau ad XBC ajnh thanh phen hOB hQC).

ISO 15630-1, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1:

Reinforcing bars, wire rod and wire (Thep dung Jam cot be tong va be tong dlJ (fng Ji/C - Phl10ng phap thlt - Phan 1: Thep thanh, day th~ng va day lam cot be tong).

3 Kyo hi~u

Cac ky hi~u sLr dunq trong tieu chuan nay dl1Qc li~t ke trong Bang 1.

Ky hi~u adn vi Mota eh!u vi~n din
a mrn Chieu cao gan 4.10, Dieu 6
A5 % 89 gian dai tl/dng doi sau khi dUt 8.1.9.1
Agt % £)9 gian dal tong ling voi hIe Ion nhat 8.1.9.1
An mrn2 Di~n tlch m~t cat ngang danh nghia Elieu 5.9.1
c mm BU'Oc gan 4.11. £lieu 6
d mm 8L1ong kinh danh nghi'a cue. thanh 8ieu 5. 8ieu 6. 9.1. 9.2.
9.3, £lieu 10, 11.2
E~ mm Chu vi gan 4.12. £>ieu 6
fk - Gis tr] d~c tnmq qui d!nh 12.3.2.3
t; - Di~n tfch gan tL1dng doi 4.9. 8ieu 6
k, k' - Chi so so sanh 12.3.2.3.1
mn - Gil. tr] trung oinh cua n gia tr] rieng 12.3.2.3.1
n - s6 gi8 tr] rieng 12.3.2.3.1
ReH MPa Giei han chay tren 8.1
Rm MPa Gioi han ben keo 8.1
RpO,2 MPa Gioi han ehay qui L10e 0,2 %, voi d9 gian dai 8.1
kh6ng ty 1$
Sn - £)91~eh chuan doi vol n gia tr] ri€mg 12.3.2.3.1
Xi - Gia tr] rieng 12.3.2.3.1
a d6 Gc,c nghieng canh cua gan ngang 4. 14, £lieu 6
f3 d9 Goc tao boi true cua gan ngang va true thanh thep 4.15, 8ieu 6
>.
van 6

TCVN 1651-2: 2008

4 Thuat ng((v3 dinh nghia

Tieu chuan nay ap dl,lng cac thuat ngli va d[nh nghTa sau:

4.1

Phin tich me nau (Cast analysis)

Phan tich thanh phan hoa h9C cua mau di;li dj~n cho me nau do ngLtai san xuat thuc hi~n theo qui trinh rieng cua ho

[ISO 16020: 2005] 4.2

H, thong chUng nh~n (Certification scheme)

H~ thong chUng nhan lien quan den san pham, cac qua trinh san xuat hay dich vu theo nhflng tieu chuan va qui d[nh rieng va co cLIng phl1CJng phap tien hanh

4.3

Gis trj d~c tnmg (Characteristic value)

Gia tr] xac xuat qui djnh vC,i gia thiet s6 Ian thlt la vo han

[ISO 16020: 2005]

CHU THICH 1: TltOng dllong vOi "vung phan b6" dllQc dinh nghTa trong ISO 3534-1.

CHU THlcH 2: Gia tri danh nghTa dllc;rc sa dl,lng nhll gia tri d~c tnmg trong m(>t 56 tn.rang hop.

4.4

Loi (Core)

Phan mat cat ngang cua thanh khong chUa cac gan d9C cling nhu cac gan ngang

CHU THlcH : Phu hop vOi ISO 16020: 2005.

4.5

Cap de;. deo (Ductility class)

Sl/ phan loai cac tfnh chat deo ella thep lam cot be tong can clf vao gia tr] ve ty I~ gioi han ben keo voi gioi han chay cOng nhLt d¢ gian dal dl1~c do bang Agt hoac A5•

CHU THicH : Xem Bang 6.

4.6

Gan d9C (Longitudinal rib)

Gan lien tuc deu d~n song song voi true ella thanh

CHU THicH : Phu hop voi ISO 16020: 2005.

7

TCVN 1651-2: 2008 4.7

Di~n tich m~t e~t ngang danh nghia (Nominal cross-sectional area)

Di~n Uch mat cat ngang tLldng dllClng vol di~n tfch cua m¢t thanh tron tron c6 cung dl10ng kfnh danh nghia CHO THlcH : Phu hop vol ISO 16020: 2005.

4.8

Phan tieh san phim (Product analysis)

Phan tlch thanh phan hoa hoc dllc;1c tien hanh tren san pham

[ISO 16020: 2005] 4.9

Oi,n tieh gan btdng doi (Relative rib area) fR

Di~n tlch cua tat ca cac gan ngang trong m¢t chieu dal da xac dlnh tr€m be mat vuong g6c voi true doc cua thanh thep, chia cho chieu did nay va chu vi danh nghia

CHO.THicH: Phu hQp vol ISO 16020: 2005.

4.10

Chieu cao gan (Rib height)

a

Khoang each tlt di~m cao nhat cua gan den be m~t cua 16i dl1Qc do theo phlldng vuong goc voi true cua thanh thep

CHU THicH 1: Xem Hinh 2.

CHU THlcH 2: Phu hop val ISO 16020:2005.

4.11

SlICte gan (Rib spacing)

c

Khoang each giua cac tam cua hal gan ngang ke nhau alfc;1c ao song song val true cua thanh CHO THlcH 1: Xem Hlnh 1.

CHO THlcH 2: Phu hQp val ISO 16020: 2005.

4.12

Chu vi khong co gan (Ribless perimeter)

'Lfi

T6ng cac khoang each doc theo be mat 16i gilia cac Oiem cuoi cua gan ngang cac hang ke nhau d119C do nhu la hlnh chieu len mat ph~ng vuong g6e voi true cua thanh

CHU THlcH : Phu hcp vdi ISO 16020: 2005.

8

TCVN 1651-2: 2008

4.13

Gin ngang (Transverse rib)

Phan 16i lem cua thanh vuong goe hoac xien goe so voi true doc cua thanh CHO THlcH : Pht'J hop vai ISO 16020: 2005.

4.14

09 nghieng canh cua gan ngang (Transverse-rib flank inclination)

a

G6c giLta m~t ben cua m¢t gfm ngang va 00 m~t 16i eua thanh dl/<;JC do tren mat ~t vuong goe voi tl1;JC dge cua gan ngang

CHO THICH 1: Xem Hinh 2.

CHU THlcH 2: Phu hQp vai ISO 16020: 2005.

4.15

G6c nghiing eua gan ngang (Transverse-rib inclination)

f3

G6c giiia gan ngang va true doc cua thanh

CHO THlcH 1: Xem Hlnh 1. 3 va 4.

CHO THlcH 2: PhD hQp vai ISO 16020: 2005.

5 Kich thltcJ:c, khoi h/c;1ng 1 m chieu dai va sai I~ch cho phep

Thep thanh van c6 duang kinh danh nghia dgn 10 mm dl1Qc cung cap duoi d~ng cuon hoac thanh, Ion hen 10 mm dl1Qc cung cap dLtOi d~ng thanh.

Kich thlloc, khoi IlIQng 1 m chieu da! va sal I~eh eho phep dllc;:lC neu trong Bang 2. Thea thaa thu~n giU'a nhi:! san xuat va ngllai mua, c6 th~ sa df:.lng cac lo~j thep van e6 dllang kfnh danh nghTa khac voi dllang kinh nau trong Bang 2.

9

TCVN 1651·2: 2008

Bang 2 - Kich thlldC, khoi htc;lng 1 m dai va sai I~ch cho phep

DlIong kinh danh Di~n tich danh Khoi h/qng 1 m dai
nghia thanh a nghia m,t c~t
d ngang b Yiu C3U c Sai I~ch cho phep d
mm An kg/m %
rnm'
6 28,3 0,222 ±8
8 50,3 0,395 ±8
10 78,5 0,617 ±6
12 113 0,888 ±6
14 154 1,21 ±5
16 201 1,58 ±5
18 254,5 2,00 ±5
20 314 2,47 ±5
22 380,1 2,98 ±5
25 491 3,85 ±4
28 616 4,84 ±4
32 804 6,31 ±4
36 1017,9 7,99 ±4
40 1 257 9,86 ±4
50 ! 1 964 I i5,42 j .:c4
a £)lIang kfnh 100n hem 50 mm phai co sl,f thoa thuan giiJa nha san xuat va ngllai mua. Sai I~ch cho phep trim
tt:mg thanh phai 13 ±4 %.
b An = 0,785 4 X cf
c Khoi ILlc;lng theo chieu dai = 7,85 X 10-3 X An
d Sai lech cho phep d6i vO'i mot thanh ddn. Chieu dal cung cap phai dLt~c thoa thuan gilla nha san xuat va ngLtai mua.

CHO THlcH: Chieu dai cung cap thong thLlO'ng cua cac thanh th~ng 1312 m.

Neu co SI! thea thuan khac thi sai It}ch cho phep cua chieu dal cung cap tu XLtdng can 18 + ~oo mm.

6 Yiu cau va gin

Thanh thep van phal co cac gan ngang, cac gan d9C la kh6ng bat buoc.

Phai co ft nhat hai hang gan ngang phan be deu xung quanh chu vi cua thanh. Cac gan ngang trong tUng hang phai dLtQc phan be deu d~n tren toan be? chieu dai cua thanh, tnr vung ghi nhan. Cac gfm phai phu hop voi nhiing yeu cau neu trong Bang 3.

10

TCVN 1651~2: 2008

Bang 3 - Yiu cau va gin

£luang kinh danh nghfa Gin co chiau cao Gin hinh hlBi liem
d khong d6i
mm
Chieu eao cua gan, a, Tat ea 0,05 d O,065d
nho nhat
SlIoe gan, C 6:5; d < 10 Q,5d:5; C:5; 0,7d O,5d:5; C5 1,Od
d ~ 10 O,5d 5 C 5 O,7d 0,5d 5 C 5 O,ad
£>9 nghi€mg ella gan ngang, Tat ea 35°5 j3:5; 90°
35°.::0;; j35 750
f3
8(> nghieng canh ella Tat ea a~45° a~45°
gan ngang, a
Chu vi kh6ng co gan, 1:~: Tat ea O,25d1t
-
Ion nhat Yeu eau ve cac thonq s6 ella gan co th~ dllde qui dinh theo SlI thoa thuan gilra nha san xuat va ngllai mua vi du nhl1 bang di~n tfch gan tLJdng d6L Vi~e do cac thong 56 ella gan phai dllCic tien hanh phu hcp voi ISO 15630-1.

Cac kfnh thuoc xac dinh hinh danq cua gan trong Bang 3 dl1CiC me ta tren Hlnh 1 d8'n Hinh 4. Khi eo gan d9C thl ehieu eao cua gan kheng dl1ge VLf¢ qua 0,15d

CHU DAN:

1 Gan d9C

2 GEIn ngang

Hinh 1 - Thanh thep v~n ~ Xac djnh hinh d~ng

11

" -_-" _,

TCVN 1651-2: 2008

CHO DAN:

1 Gfm

2 SU chuy~n doi thea hinh tron

Hinh 2 - D9 nghiing canh clia gan, a, va ehieu eao gan, a - M,t cat A-A eua Hinh 1

Hinh 3 - Vi d\l va thanh khong xoan viii cac gan thay d6i d{> nghieng theo true d9C

12

TCVN 1651-2: 2008

<:
- - 1-. 1-.- - 1-'- ~ .- ._

- HJnh 4 - Vi dlJ va thanh khong xo'n vdi cac gan ngang co chiau cao khong dc5i (P = 90°)

7 Thanh phan hoa h9C

Thanh phan hoa hoc cua thep, dL!l;'e xac dlnh bang phan tfeh me nau, phal phu hc;lP voi Bang 4. £llIdng IlIc;lng cac bon, CEV, dl1c;1e tfnh bang eong thCte:

C Mn (Cr+V+Mo) (Cu+Ni)

EV = C + - + + -'------'-

6 5 15

(1)

Trong do: C, Mn, Cr, V, Mo, Cu va Ni la phan tram khoi Il1I;Ing ella cac nguyen to trong thep,

Sai I$eh eho phep khi phan tieh san ph§m so voi phan ttch me nau dl1c;1e qui dlnh trong Bang 4 va neu trong Bang 5.

Bang 4 - Thanh phan hoi h9C - trin cd Sd phin tich me nau Gill trj Ian nhat tinh b~ng phan tram khoi ILfqng

Macthep CB Si Mn P S csv-
C8300-V - - - 0,050 0,050 -
CB400-V 0,29 0,55 1,80 0,040 0,040 0,56
C8S00-Vb 0,32 0,55 1,80 0,040 0,040 0,61
a C6 th~ sa dl,mg cac gia tr] va cOng thCtc CEV khac khi co 51! thea thuan clIa nha san xuat va ngltOi
mua.
b cac nguyen t6 hc;1P kim, nhll N, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Nb, Ti va Zr, co th~ dU'c;1c them vao khi eo 51! thoa
thuan cua nha slm xuat va nguai mua. 13

TCVN 1651-2: 2008

Bang 5 - Thanh phan hoa hoc trim co sa phan tich san ph~m - Sai I,ch cho phep cua phan tich san phim tinh thee phan tram khai Illqng

Nguyen tei Gia tr] Ion nhat qui dinh Sai U;ch cho phep
trong phan tlch me nau t'lli Bang 4 cua phfm nch san ph5m voi cac gioi han qui
djnh cua phin ttch me nau tilli Bang 4
% %
~0,25 +0,02
C
>0,25 ±O,O3
Si :5 0,55 +0,05
:5 1,65 +0,06
Mn
> 1,65 ±0,O8
P :5 0,05 + 0,008
S :5 0,05 + 0,008 8 ce tinh

8.1 £)Q ben keo

Tha keo phai d'l1<;se tien hanh phu hop voi 9.1.

V?t li$u thLr phai phu hop vo; cac yeu eau ve 09 ben keo qui d!nh trong Bang 6.

Trong tieu ehu~n nay, gia tr! d'~c trllng (nt3U kh6ng e6 gia tr! nao khac) thap han hoac eao han gio; han cua pharn vi dung sai thong ke vo; xac suat la 90 % (1 - a = 0,90) rna 95 % (p = 0,95) cac gia tri la bang hoac tren gio; han dl10i nay, hay bang hoac duoi g;o; han cao han nay tlldng Ctng. D,nh nghTa nay c6 lien quan toi muc chat ILI<;sng de; han cua hoat d9n9 san xuat.

14

..

TCVN 1651-2: 2008

Gia tr] dije trltng Gia trj dije trltng Gia tr] dije trltng qui djnh
Maethep eua gidi han ehay eua gi8i han ben eua de;. gUin did
tren keo
R.H %
Rm
Nho nh~t As Agt
Nho nh~t
MPa Nho nha't Nho nhat
MPa
CB30D-V
300 450 19 8
CB40D - V
400 570 14 8
CBSDD -v
500 650 14 8 Theo thoa thuan gilJa nha san xuat va ngvoi mua co th~ lua chon de? gian dai As trong Agt• Neu khong co qui dinh rieng nen chon d9 gian dai (rng voi ILfC Ion nhat Agt.

Neu kh6ng xuat hi~n hi$n tlJQng chay, gioi han chay qui uoc 0,2 % (RpO,2) phai auqc xac d!nh.

8.2 £)9 ben uon

Neu nguai mua yeu cau thl tha uon phai dLf<;1c tien hanh phu hop voi 9.2.

Sau khi thlt. cac thanh thep kh6ng dllgC gay. ran nUt c6 the nhin thay bang mat thuang.

8.3 99 ben uon sau khi hoi gia

Neu c6 yeu cau thl thlt d9 ben uon I~i phai dU<;lc tien hanh phD hop vCfi 9.3

CHO THfcH: Thli u6n I~i dllQ'c sli dl,lng d~ ki~m tra tinh chat ella thanh thep sau khi hoa gia. Sau khi thlt. thanh thep khong dU'c;1C gay, ran nCit co the nhin thay bang mat thu'Ong.

8.4 99 ben moi

Neu khach hang yeu cau thl nha san xuat phai minh chltng d9 ben mai cua san pham dira tren thl't mei ILfC doc true co kiem scat trong dai Crng suat dao 09n9 phu hop vCfi 9.4.

S6 11I<;lng qui dinh ve chu ky Ung suat, dai Lrng suat 2aa va Ung suat Ian nhat amax phal theo thoa thuan gilta nha san xuat va nguai mua tal thai di~m yeu cau va o~t mua.

15

~. -_-- - -..: -

TCVN 1651-2: 2008 9 ThLr nghh~m

9.1 Thukeo

Thl't keo phai dLlc;1C tien h~mh phu h9P voi ISO 15630-1.

De xac djnh d9 gian dai sau khi dUt, As, chieu dai ban dau cua mau phai bang 5 Ian dLtdng kinh danh nghia. 8e xac djnh d¢ gian da! tal h/C Ion nhat, Agh phai danh dau cac khoang each bang nhau tren chieu dal bat ky cua mau thl't. Khoang each gilia cac dau la 20 mm, 10 mm hoi(ic 5 mm tuy thu9C vao dLlang kinh thanh thep,

8e xac djnh tfnh chat keo, phai sl't dl,mg di~n tfch danh nghia mi(it cat ngang cua thanh thep.

9.2 Thuuon

Thl't uon phai dLtQc tien hanh phu h9P voi ISO 15630-1.

Mau thlt phai dllQc uon den g6c nr 1600 va 1800 tren m¢t goi uon dl1c;1C qui dinh trong Bang 7.

Bang 7 - £)U'ifng kfnh gOi uon dung cho thu uon

Kich thllOc tfnh bang miltmet

I I I
Mac thep £h/dng kinh danh nghia £)ltdng kinh goi uon
d (Ian nhat) a, b
d s 16 3d
CB 300 V
16 < d 5. 50 4d
d s 16 4d
CB 400 V
16 < d ~ 50 Sd
d s 16 Sd
CB 500 V
16 < d ~ 50 6d
a ad; vaj dllClng kfnh Ian hem 50 mm, dllClng kfnh g61 u6n trong thl'r uon phai dll<;1c thoa thu~n giila nha san xua't
va ngllC1i mua.
b Neu c6 sl! thoa thu~n girta nha san xuat va ngllCli mua c6 th~ sa dl)ng dllClng kfnh g61 uon Idn han. 9.3 Thlr uon lal

Thlt uon ICjli phai dltQc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1. Mau thLt phai dLtqc uon trim m¢t g6i uon e6 dLlang kinh dltQc qui dInh trong Bang 8.

G6c uon tnrcc khi gia nhi$t (hoa gia) phai toi thieu Ii:! 90° va g6e uon 19i phai t6i thieu 20°. ea hai g6c uon phai dl1Qe do tnJOc khi bo tai.

16

TCVN 1651~2: 2008

Bang 8 - Dltdng kinh go; uon dung cho thlt uon I~i

Kfch thlloc tlnh bang mlllrnet

OltCfng kinh danh nghia Dltdng kinh goi uon
d (Jon nhat) a, b
d « 16 5d
16 < d s; 25 ad
25 < a « 50 10d
a Doi voi dllong kfnh Ion han 50 mm, dllong kfnh goi uon trong thll' uon I al phai
dU'c;lc thoa thu~n gilta nha san xuat va nguoi mua.
b N~u co sl,l thoa thuan gifla nha san xuat va ngUOi mua, sii dl,mg dlfong kinh goi
uon Ion han. 9.4 Thllmoi

Khi co yeu C8U thlt mol phili dllgc tien hanh phu hop voi ISO 15630-1.

9.5 Thanh ph~n hoa h9C

Noi chung, thanh phan hoa hoc dlfqc xac dinh bang cac phtlcfng phap quang ph6.

Khi co tranh chap ve phuong phap phan tich, thanh phan hoa h9C phai dlf<;1C xac dlnh bang phuong phap trqng tal thfch hcp dugc qui djnh t~j m¢t trong so cac Tieu chu§n dl1c;1c liE?t ke trong Isorrs 9769.

10 Ky hi~u qui L(Cfc

Trong tleu ehu§n nay, thanh thep van phai dtlge ky hiE?U qui uOc theo thir nr sau day:

a) thep lam eeit be tong;

b) so hiE?u ella tieu chuan nay;

e) dllong kfnh danh nghia Hnh bang rnillrnet theo Bang 2; d) toal thep.

VIDl,J: Thep cot be tong TCVN1651 -2 - 12 CB500 -v.

11 Ghi nhan

11.1 Ghi nhan len thanh thep

Tat ea cac thanh thep deu phai dl1gc ghi nhan trong qua trinh can de chi ra:

a) 10;;1i thep:

b) tim cua nha san xuat.

M¢t so VI du ve cac h~ thong ghi nhan ella nhieu qucc gia dL1<;1C neu trong PhI:! luc A.

17

-.~ L •

TCVN 1651-2: 2008

11.2 Ghi nhan b6 thep

M6i b6 thep phai c6 m(>t nhan ghi ten nha san xuat, so hi~u cua tieu chuan nay, loai thep, duang kinh danh nghia, so cua me nau hoac cac so Ii~u co lien quan den cac phep tha va ten clla nUdc san xuat.

12 Danh giii 51/ phil hqp

12.1 Qui djnh chung

ChUng nhan va kiem tra thep cot be tong phai dugc thuc hi~n:

a) thea mot h$ thong chUng nh~n do mc?t co quan ben ngoai giam sat; hoac

b) thea m(>t phep tha cua vi~c cung cap d~c bi~t.

12.2 H~ thong chung nh,n

Trang trudng hop thea met h~ thong chUng nhan thl vi$c chUng nhan va kiem tra phai dl1<;1C thuc hi$n theo ISO 10144.

12.3 Phep thiichap nh,n cua vi,c cung cap d~c bii1t

12.3.1 Khili quat

Cac di~u khoan lien quan den ban chat, pharn vi va danh Qia cua cac phep thlt chip nhan ve vi$c cung cap la~i thep lam cot be t6ng khong phai la doi tl1Qng cua m9t h$ thong chUng nh~n dUQc neu tal 12.3.2 va 12.3.3.

Phep thlt chap nh~n ve vi$c cung cap d~c bi$t phai dl1Qc thuo hi$n theo 12.3.2. Khi co 51! thoa thu~n giiia nha san xuat va ngLiOi mua thi co the sa dl:ln9 12.3.3.

12.3.2 £)anh gia cae gia trj d~c trLtng

.2 ,

12.3.2.1 To chU'C

Cac phep tha phai dl1Qc to' chuc va thuc hi$n theo SL,/ thaa thuan giCta nha san xuat va nguai mua co xet den cac qui djnh quac gia ella nuae mua hang.

12.3.2.2 Ph,m vi lay miu vii thlr

De tha phai phan ehia 10 hang cung eap thanh cac 16 thu- vdi khoi 11Igng khong qua 50 tan hoac mot phan cua 16 hang. Moi 16 thu- phai baa gam cac san pham cling m¢t loai thep, cling dUdng klnh danh nghTa va dU'Qc san xuat tlt m9t me nau. Nha san xuat phai khang djnh trong baa cao thlt rang tat ca cac m~u thlt trong 16 thu- dlt<;1C lay tLt me nau. Thanh phfin hoa hoc (phan tlch due) phai dLlQC cong ba trong bao cao thu- nay.

Cac m~u thlt dU'QC lay tlr cac 16 thlt nhir sau:

a) hai m~u tha nr cac thanh khac nhau de tha thanh phan hail hoc (phan tich san pham);

18

TCVN 1651-2: 2008

b) toi thi~u 15 m~u thl't (neu thfch hop thl lay 60 miiu thl't, xem 12.3.2.3.1) tir cac thanh khac nhau d~ thl! tat ca cac tinh chat khac dvgc qui dinh trong tieu chu~n nay.

12.3.2.3 Oanh gia cae ket qua

12.3.2.3.1 Ki~m tra theo diu hi~u dinh lU'qng

80i vOi cac tfnh chat dvgc qui dinh la cac gia tr! d~c trlfng thl phai xac dinh nhling gia trl sau: a) tat ca cac gia tri rieng, xi, cua 15 miiu thl't (n = 15);

b) gia tr] trung blnh, m15 (voi n = 15); c} d{> I~ch chuan, S15 (voi n = 15).

L6 thli phu hop voi cac yeu cau neu dieu ki$n neu dLtOi day thoa man tat ca cac tinh chat.

m15 - 2,33 x S15 2::: It. trong d6

It. la gia tr] d~c trlfng yeu cau;

2,33 la gia trt cua chi s6 chap nhan k, voi n = 15 va tY 1$ hong 5 % (p = 0,95) vo; xac suat 90 %

(2)

(1 - c = 0,90).

I(x, -m15Y 14

(3)

Neu dieu ki~n neu tren kh6ng dV(,1c thoa man thl chi so k' = m15 -fk

515

(4)

dVQC xac dinh tlt cac ket qua thlt s~n c6. Neu k' 2::: 2 thl phep thli c6 th~ tiep tuc. Trong trlldng hqp nay phai thli 45 mfiu tiep theo lay tlt cac thanh khac nhau trong 16 thll, nhll v~y c6 tong 56 60 ket qua thli (n = 60).

L6 thl! dllqc coi la thoa man cac yeu cau neu dieu ki~n neu dl.lCfi day dllQC thea man voi tat ca cac trnh chat:

meo - 1,93 x S60 > I;

(5)

trong d6 1,93 la gia tr! cua chi so chap nh~n, k, doi voi n = 60 va tY 1$ hong bang 5 % (p = 0,95) vai xac suat bang 90 % (1 - <l = 0,90).

12.3.2.3.2 Kiim tra theo diu hi~u 'o~1i trlr'

Khi cac tinh chat thlr dl1QC qui dinh nhu gia tr! Ion nhat hay nho nhat thi tat ca cac ket qua dll(,1C xac dinh tren 15 mau thlr phai thea man cac yeu cau cua tieu chu§n san pham. Trong trlldng hop nay 16 thli dV~c danh gia la thea man cac yeu cau,

19

« TCVN 1651·2: 2008

( Cac phep thlt c6 the tisp tuc khi nhieu nhat co hai ket qua kh6ng phu hc;:1p voi dieu ki$n. Trang trltong hop nay phai thlJ 45 m~u thlt tisp thea tCt cac thanh khac nhau trong 16 thlt nhu v~y se co t8n9 so 60 ket qua ttur, La thLt thaa man cac yeu cau neu nhieu nhat la 2 trang 56 60 ket qua kh6ng thoa man cac dieu ki~n nay.

12.3.2.3.3 Thanh ph an hoa h9C

Ca hal mau thLr phai phu hop vbi cac yeu cau cua tleu chuan nay.

12.3.3 Kiim tra cae gia trj nho nhat/lbn nhat duqc qui djnh Cac phep tha phai dU9C tien hanh nhu sau:

a) Cac thanh cua cung m¢t me duc phai thuec mgt nhorn. Cu 50 tan hay m¢t phan cua n6 phai th~n hanh m¢t Ian thll keo va met Ian thll uon I thLr uon I~i cho m¢t loal dltong klnh;

b) Moi ket qua thlt rieng phai thoa man cac gia tr] yeu cau thee Bang 6 va cac tfnh cha't thll uon I thlt uon I~i tal 8.2 va 8.3;

c) Moi me nau phai til~n hanh phan tlch duc met Ian de kiem tra thanh phan hoa hoc (Dieu 7). Cac m~u phai duc;:1C lay thea ISO 14284;

d) Neu bat ky mgt ket qua thlt nao khong thoa man cac yeu cau thl co the tien hanh thli Ial thea TCVN 4399;

e) Nha san xuat phai cung cap m¢t ban bao cao ket qua thLt chUng to r~ng cac san pham cung cap thea man cac tfnh chat hoa hQC va Cd hQC duqc qui dinh treng cac £lieu 7 va £lieu 8 va m9t ban kh~ng dlnh r~ng cac yeu cau khac cua tleu chuan nay cOng dltQc thea man.

12.3.4 Bao cao thu nghi~m

Baa cao thLr nghi~m phai bao gam cac thong tin sau:

a) Ky hi~u thep lam cot be tong thea tieu chuan nay;

b) Ghi nh~m len thep lam cot be tong;

c) Thai gian thlr;

d) Khoi lU'Qng caa 10 thlt,

e) Cac ket qua thlt.

20

TCVN 1651-2: 2008

Phl) Il)c A (tham khao)

Bon vi dl} vii h, thong ghi nhan thap thanh viin

A.1 lieu chuin vi,n dan

EN 100BO: 2005, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General (Thap lam cot be tang - Thap c6t be tong co the hEm dl1f;JC - Yeu cau chung)

ASTM A615/A615M-06a, Standard specification for deformed and plain carbon-steel bars for concrete reinforcement (Qui djnh chuan doi voi thanh thap esc bon khang h(Jp kim va bien dfijng lam cot be tang)

ASTM A706/A706M-06a, Standard specification for low-alloy steel deformed and plain carbon-steel bars for concrete reinforcement (Qui d;nh chuan doi voi thanh thap cac bon kh6ng hqp kim va tbep hqp kim thap bien difmg lam cot be tang)

CAN/CSA G30.1B-M92, Billet-steel bars for concrete reinforcement (Thanh thap ph6i can nhd dung ism cot ba tong)

JIS G 3112:2004, Steel bars for concrete reinforcement (Thanh thap lam cot be t6ng)

GB 1499-1998, Hot rolled ribbed steel bars for the reinforcement of concrete (Thanh thap van can nong lam cot be tong)

A.2 Vi dl) 1: H, thong theo EN 10080: 2005

A.2.1 Moi thanh thep cot be tong phai c6 rnet mac de xac d!nh nha san xuat tren moi hang go3n. Mac nay phili dL/<;1C I~p tal trong khoang each kh6ng Ian hon 1,5 m.

A.2.2 Mac nay phili bao gam:

a) m¢t ky hi$u bieu th] 51! bat dau cua mac;

b) m¢t h$ thong so de nh~n biet nha san xuat, bao gam ca so cua nVac san xuat va so cua nha san xuat.

A.2.3 M¢t h$ thong s6 de nhan biet nVac san xuat va nha san xuat phc'lli sa dl:mg met trong cac phtJdng phap sau:

a) M¢t chLt so cua cac giln hoac vet danh dinh gilta cac gftn hoac vet to hem (vf du: xem Hinh A.1).

b) M¢t ehLt so cua cac g€m hoac vet danh dinh giLta cac gftn hoac vet khang trang thay.

c) Cac ehli so tren be m~t thanh thep.

d) Cac mac dVge danh dau hoac can cung vai m¢t chLt so cua cac gftn hoac vet danh djnh giLta chung.

21

TCVN 1651-2: 2008

Bat dau Nvac 50 4

Nha san xuat 5016

Hinh A.1 - Vi dlJ ve mac nh,n biet nhi san xuat (co str dlJng cae gin to hen) A.2.4 M¢t ky hi~u chi ro 51/ bat dau cua dau phal lei m9t trong cac ky hi~u sau:

a) khi phvong phap ghi nhan sa dunq cac gan hoac vet to hon thl ky hi~u nh~n biet su bat dau cua mac phai baa gam hai gan hoac vet to hon lien tiap. Vf du: xem Hinh A.1);

b) khi phvong phap ghi nhan sa dl,Jng cac gan ho~c vet to hon khong nhin thay dllc;:lc thi ky hi$u nhan biet Sl! bat dau cua mac phili baa gam hai g~1n hoac vet khong nhin thay dllc;:lc li€m tiap;

c) khi cac chli so dll9c can len be mat cua thanh thep thl thi ky hi~u nhan biet 51! bat dau cua mac phai baa gem m¢t chrt X hoac 0;

d) khi mac dVc;:lc can hoac d~p len be mat thanh thep thi thi kY hi~u nh~n biet 51! bat dau cua mac phai

baa gem hal mac girta m¢t c~p gan hoac vet danh nghia.

A.2.5 NLfoc san xuat phal dlf<;lc bieu th] bang m¢t chu so tu 1 den 9 theo Bang A.1. (Vi du: xem Hlnh A.1).

A.2.6 ChU' 56 cac nha san xuat phai bao gam m¢t hoac hal chrt 56 tlt 1 den 99, ngo~i tnr b¢i so cua 10. (Vf du: xem Hlnh A.1).

Bang A.1 - Ghi nhan nlldc san xuat

Ten nlldc ss gin xiin thong thllong
gifta hai gin xiin to hen
Oxtralia, C¢ng hoa Sec, £)((c, Ba Lan, 1
Xlovakla
ai, Ha Lan, Luc-xam-bua, Thuy Si 2
Phap, Hungary 3
Y, Man-ta, XI6venia 4
Anh, Ai-len, Ai-xo-len 5
Dan Mach, Etonia, Phan Lan, Lat-vi-a, 6
Llt-thu-ni-a, Na Uy, Thuy' Di~n
So Dao Nha, Tay Ban Nha 7
Xfp, Hy Lap 8
Cac nllac khac 9 22

TCVN 1651-2: 2008 A.3 Vi dlJ 2: H~ thong thea ASTM A615/A615M-06a va ASTM A706/A706M-06a

A.3.1 Khi xep hang de chuyen chd thl cac thanh thep phal dLlQC tach rieng va gan the cua nha san xuat m¢t each hop Iy co ghi so cua me mlu va 56 nh?n d~ng kiem tra.

A.3.2 Moi nha san xuat phai xac dinh cac ky hi~u cua h~ thong ghi nhan cua minh.

A.3.3 Tat eli cac thanh thep phai dLl<;1C xac d!nh bdi m¢t b¢ cac mac phan bi~t nhau dllgC can r5 net len be m~t cua m¢t phal cua thanh thep de bieu th! cac h~ng rnuc sau theo thCt tv neu tlt A.3.3.1 den A.3.3A.

A.3.3.1 8iem xuat phat

Ghii cal hay ky hiEjtu do nha san xuat thh3t I?p. A.3.3.2 Ky hi~u qui LJOC ve kich thutlc

Ghii so A r?p wang U'ng vai chCt s6 qui Llac cua thanh (dLlong kinh danh nghTa). A.3.3.3 Loai thep

Ghi chii S nau thanh thep d'l/<;1c cha tao theo qui djnh cua ASTM A615/A615 M, hoac chU W nau thanh thep dLl<;1C che tao theo qui djnh cua ASTM A706/A706M. Khong ghi nhan nau thanh thep dLl<;1c che tao theo GSA G30.18-M1992.

A.3.3.4 Ky hiETlu qui Lloc gioi nan cnay nno nnat

86i vol loal thep RB 420 hoac ca 564 (ASTM) hay 400 (GSA) hay m¢t dLlong thang doc lien tuc qua it nhat 5 khoang tll tam cua thanh (khong ghl ky hi~u qui LlOC cho thep thanh cap 280).

1

)
X 10 S 4 --v-- --v--- --v--- ----..---

2 3 4 5

CHU DAN:

1 HU'ong dQc

2 Ky hi~u nhi:! san xuat 3 Kfch thU'oc thanh

4 Theo ASTM

5 Loai thep

Hlnh A.2 - Ghi nhin theo ASTM A615/A615M-06a va ASTM A706/A706M-06a

A.4 Vi dl:! 3: H~ thong thea JIS G 3112: 2004

A.4.1 Cac thanh thep lam c6t be tong phai dLl<;lc ghi nhan nhLl qui dinh trong tieu chu§n nay. A.4.1.1 Ghi nhan cho tUng thanh thep lam cot be tong

Cac thanh thep lam cot be tong phai chi r5 each ghi nhan nharn xac djnh IOCili thep theo Bang A.2.

23

TCVN 1651-2: 2008

Bang A.2 - PhU'dng phap ghi nhan di xac djnh lo~i thep

Lo~i thep PhU'cmg phap ghi nhan de xac dinh lo~i thep
Ghi nhan b~ng can Ghi nhan b~ng mau s'c
B300D-R Kh6ng can mac Kh6ng ap dl,lng
B300DWR 1 hoac I Trang (tren mgt m~t cat)
B350DWR Chuso n51, mgt cham (e) Yang (tren m¢t mat cat)
B400DWR ChCt 56 n5i, hai cham (ee) Xanh la cay (tren mgt m~t cat)
B500DWR chus6 n5i, ba cham (e .. ) Xanh da troi (tren m¢t mat cat) CHO THlcH: TnJang hop thanh thep e6 dlli:Jng kfnh 8 mm hoac nho han, ghi nhan bAng rnau s~c c6 th' duge ap dl,mg thay eho ghi nhan bang can.

A.4.1.2 Ghi nhan tren bo thep

Thanh thep van lam c6t be tong phai dUQc ghi nhan bang m¢t trong each thfch hop sau:

a) Kyo hi~u loal thep;

b) 56 me nau hoac so ki4m tra;

c) Duong kinh hoac ky hi~u qui 1I0C;

d) Ten hoac chuviet t~h cua nha sim xuat.

A.S Vi dlJ 4: H~ thong theo GB 1499-1998

M6i thanh thep van phai dl1Qc ghi nhan theo cac qui dinh sau.

A.S.1 Loai thep, chli viet tat cua ten nha san xuat thep (hoac thl1dng hi~u) va kfch thllOc cua thanh thep van phai dllQc can IEm be m~\t cua cac thanh tnep van.

Doi voi cac thanh thep van co dllong kfnh nho han hoac bang 10 mm thl khong sa dl,lng phl10ng phap can mac. Chi can gan the vao thanh thap,

A.S.1.1 Loal thep phai dllQC ghi kYO hi~u qui U'oc bang chu so A r~p ho~c chu 56 c9n9 voi chu cal A r~p thea Bang A.3.

Bang A.3 - PhU'dng philp ghi nhan di nh,n biet lo~i thep

Lo~i thep trong GB 1499: 1998 Kj hi,u qui U'8c
HRB 335 3
HRB 400 4
HRB 500 5
HRBF335 C3
HRBF400 C4
HRBF500 C5 24

TCVN 1651-2: 2008

A.5.1.2 Ghi nhan dor voi ten cua nha san xuat thep phai la ten viet t~t eua nha san xuat (2 ky tl,f) hoac thlldng hi~u.

A.5.1.3 £)lIong kfnh cua cac thanh thep van phai dLlge ghi ky hiE)u qui lIoe bang ehii so A r~p tlnh bang rnilimet,

vi Dl,J:

Mac dLlc;1c can cua thep thanh van (IO~,i tMp: HRB335, dttqc che tao bai Cong ty Thep ABC, vClj dt/dng kfnh 25 mm): "3 AS 25"

trong d6

"3" Is loai thep HRB335

"AS" Is nha san xuat thep: COng ty TMp ABC "25" Is dLldng klnh: 25 mm

25

• __ ._ ." T

l TCVN 165142: 2008 (

Phl;l II;IC B (tham khao)

Cae khi nang di thoa thu,n gifta nha san xuat va ngtJai mua

f)~ cho thuan tj~n, trong tleu chu~n nay co dLla ra cac dieu khoan ve cac yeu cau b6 sung hoac bat dong co th6 thea thuan giiia nha san xuat va ngLtoi mua dLtQc li~t ke dvoi day. Ban liet ke nay kh6ng bao ham m¢t han che nao ve cac thoa thuan lien quan den cac dieu khoan khac.

a) E>Vong kinh Ion hem 50 mm (Blmg 2 va f)ieu 9);

b) Chieu dal cung cap (f)ieu 5);

c) Gfm doc (E>ieu 6);

d) Cac gia tr] nhe nhat/lon nhat dLtQc qui djnh (8.1 va 12.3.3);

e) cac tinh chat uon I~i (8.3); f) Cac tinh chat moi (8.4):

g) Thfr nghi~m cua t6 ch(rc cung cap (12.3.2.1).

26

TCVN 1651-2: 2008

Thtr rnuc tAi Ii\!u tham khao

[1] ISO 3534-1, Statistic - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Thong ke - Til vl/llg va ky hi~u - Ph an 1: Cac thuijJt ngfl thong ktJ va cac thu~t ngfl XBC suat chung)

{2] ISO 16020, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Vocabulary (Thep diJng lam cot be t6ng va dOc be t6ng dt! IJng II/C)

[3] TCVN 6450 (ISO/IEG Guide 2), Tleu chugn hoa va cac hoat d9n9 co liim quan - Tu vl,fng chung

27

TIEU CHUAN QUaC GIA

TCVN

TCVN 1651-3 : 2008

ISO 6935-3 : 1992

Technical corrigendum 1-2000

Xuat ban Ian 1

THEP COT BE TONG PHAN 3 : LUOI THEP HAN

Steel for the reinforcement of concrete -

Part 3 : Welded fabric

HA NQI. 2008

,

'i

r ( i: t"
r_L-'
" \
f
~ , ,
, 'I

W Ii

I q

,

_ _.-.".;,;,.. __ , ..... _.;_ '. - .. , ~ .... " .... _ ...... , .. ,'"'- "."' .. , ,-_,_"~c.~,,,.~ .... _. ~""" __ -.., ""-..J~-'- __ ' .. , __ . ... .. • •...... ~ .•..• - __ _ ~ .•. "" .,_ ,.". _"_

TCVN 1651·3: 2008

lainoidau

TCVN 1651-3: 2008 thay the cho TCVN 6286:1997.

TCVN 1651-3: 2008 tuang dUdng co sLta d6i vdi ISO 6935-3 : 1992, SLta dbi ky thuat 1-2000.

TCVN 1651-3: 2008 do Ban ky thuat tieu chu§n TCVNITC 17 Thep bien soan, T6ng cue Tleu chuan £)0 Illang Chat 1l1c;mg de nghL 89 Khoa hoc va Cong ngh~ cong bo.

TCVN 1651: 2008 thay the cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gam co ba phan:

Phan 1: Thep thanh tron tron:

Phan 2: Thep thanh van;

Phan 3 (ISO 6935-3: 1992, Technical corrigendum 1-2000): L110i thep han.

3

." ~ __ :':_.' r

TIEU CHUAN QUaC GIA

TCVN 1651 .. 3: 2008

Xuat ban Ian 1

Thep cot be tong - Phan 3 : LlIdi thep han

Steel for the reinforcement of concrete - Part 3: Welded fabric

Tieu chugn nay quy Cjnh cac yeu cau ky thuat cho cac tam hoac cuon cua Iuoi thep han (sau day gqi la IlICIi thep) du<;sc slm xuat tal cac nha may che tao bang thep day va thanh voi duang klnh tCt 4 mm den 16 mm va dll<;SC thiet ke d~ lam cot cua cac ket cau be tong va lam cot ban dau cua cac kat cau be tong dl,f ling h/c,

Trang tieu chugn nay, thuat ng[( "day" cOng bao gem ea thep thanh.

Cac tai Ii~u dl10i day la rat can thiet doi voi vi~c ap dl;lng tieu chugn nay. Doi voi tai li~u co ghi narn cong bo, ap dl;Jng phien ban dU<;Ie neu. 80i voi tai li~u khong co narn cong bo, ap dl,mg phien ban moi nhat (k~ ca cac slla dOi),

TCVN 197: 2002 (ISO 6892: 1998) V~t li~u kim loai - Thlt keo;

TCVN 1651-1: 2008, Thep cot be tong - Phan 1 : Thep thanh tron tron:

TCVN 1651-2: 2008, Thep cot be tong - Phan 2 .Thep thanh van;

TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992) Thep va cac san ph§m thep - Yeu C8U ky thuat chung khi cung cap;

TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065: 1990) Thep cot be tong - Tha uon va tha uon lal khong hoan toan:

TCVN 6288 : 1997 (ISO 10544: 1992) Day thep gia cong ngu9i de; lam cot be tong va san xuat Illoi thep han lam cot;

5

.. -;- _. ~

TCVN 1651-3:2008

ISO 10287: 1992 Stell for the reinforcermnt of concrete - Determination of strength of joints in welded fabric (Thep c6t be tong - xac dinh d9 ben cua cac moi han trong ket ca-u han );

ISO 11082: 1992 Certification scheme for welded fabric for the reinforcerment of concrete structures( H$ thong chUng nhan cac ket cau han d~ lam cot cua cac ket cau be tong).

3 f)jnh nghia

Trong tieu chu§n nay sa dl,lng cac dinh nghTa sau:

3.1

La thu (Test unit)

So san ph§m hoac m9t khoi I~ng cac san ph§m cung dlt<;1C chap nh~n hay leal bo trim co so clla cac phep thLr dVQc thuc hi$n tren cac san ph§m m~u phu hop voi cac yeu cau cua tieu chuan hay don d~t hang san ph§m [TCVN 4399].

3.2

H, thong chUng nh,n (Certification scheme)

H$ thong chUng nhan lien quan dencac san ph§m, cac cong ngh$ san xuat hay cac dich vI;! cung tuan thea nhling tieu chu§n, quy dinh rieng bi$t va co cung each tien hanh [TCVN 6450].

3.3

Giil tri d~c tnrng (Characteristic value)

Giil tr! co xac suat qui dinh voi gia thiet solan thli 103 vo han [ISO 8930].

CHU THfCH 1: TlIdng dllang vai "vung phan boo dlh;lc djnh nghia trong ISO 3534-1.

3.4

LltO'i thep (fabric)

M9t su sap xep hlnh h9C cua cac day ngang va dQC sao cho chung tao voi nhau m¢t g6c thfch hop va dlf9C han ICili voi nhau a tat ca cac giao di~m.

3.5

Kiim tra (inspection)

Cac thao tac nhu do, ki~m tra, thli va danh gia m¢t hay nhieu d~c tfnh cua met san ph§m hay dich vu va so sanh chung voi cac yeu cau da dl1gc quy dinh de xac dinh xem co phu hop hay khong [TCVN ISO 9000].

6

TCVN 1651~3: 2008

3.6

Chieu diti ciia Illai thep (length of fabric)

Kfch thucc dai nhat cua luci thep, co th~ khong U'ng vai huang che tao.

3.7

Day dQc (longitudinal wire)

Day theo huang che tao cua luci thep,

3.8

Di~n tich m,t cat ngang danh nghia (norminal cross-sectional area)

Oi~n Uch m~\t c~t ngang tllC1ng dlldng voi di~n tieh ella mot day tron cung duang kfnh danh nghia.

3.9

Phan nho ra (overhang)

Chieu dai ella cac day doc hoac ngang nhe khoi dLtdng tam cua day ngang nqoai eung cua m¢t Illai thep. £)oi vai ket cau day kep, phan nhe ra dllgc do W du'dng tiep tuysn ella cac day canh nhau. (Xem

Hlnh 1).

(

t

?

"

"

Hinh 1 - Khoang each day, b, va phan nho ra, U

3.10

Bllde day (spacing)

Khoang each giCra cac tam cua hai day ke nhau trong m¢t 1110i thep. £)6l voi Illci thep day kep, khoang each day dugc do giCra cac duang tisp tuyen cua hai cap day ke nhau (xem Hinh 1).

3.11

Day ngang (transverse wire)

Day vuong goc vol huang ehe tao ella ILtbi thep,

3.12

Day kep (twin wires)

Hai day cung 10Sti va kfch thLJ'oe dL!qe d~t lien nhau va tiep xuc vol nhau nhu m¢t cap.

7

TCVN 1651-3:2008 3.13

Chi4~u fi}ng cua luoi thep (width of fabric)

M~t ngan nhat cua Iuoi thep, khong trung vai hUang che t90.

3.14

Day (wire)

V~t lit?u han nen ruoi thep.

CHU THlcH 2: Trong tieu chuan nay, thuat ng[( "day" eOng bao gom ea thep thanh voi dai kfch thU'dC d'lIQc quy d'!nh trong 4.1.1.

4 Hinh d~ng va kfch thlfCJc

Tieu chuan nay bao gam Iuoi thep thong thlldng (4.2) va luai thep thiet k~ (4.3). 4.1 Yiu cau chung

4.1.1 LLtai thep phai dllCJc che tao tCt

- cac day vu6t ngu9i val dLtong kfnh danh nghia tlt 4 mm den 16 mm (nen dung 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 rnrn, 10 mm va 12 rnm), khoi 1119ng va hlnh dc;mg theo TCVN 6288; hoac

cac thanh thep tron tron vai dlldng kinh danh nghTa 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm hay 16 mm (nen dung: 6 mm, 8 mm, 10 mm va 12 mm), khoi ILtc;mg theo TCVN 1651-1; hoac

- cac thanh thep van vOi duong kfnh danh nghTa 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm hay 16 mm (nen dung: 6 mm, 8 mm, 10 mm va 12 mm). khoi IUCJng va hlnh dCiJng theo TCVN 1651-2.

4.1.2 Toan be? Illai thep phai dLtCJC cha tao bang may va cac glao di§m cua cac day doc va day ngang phai dl19c him b~mg han di~n tro- d4 tCiJO nen cac ch6 noi chong trU'¢ theo £>ieu 6.

4.1.3 M6i tam ILtoi thep phal bao gam m¢t so day thfeh hCJp voi chieu dai, chieu r¢ng, bLtoc day va kfch thU'ClC cua ph~n nhc ra cho trLtoc.

So moi han bi bong khong dLtQC VLt¢ qua 1 % tong 56 mol han trong tam hoac nll'a so moi hEm doc theo m¢t day bat kY.

4.1.4 LLlai thep khong dllQc co cac khuyet t~t lam Imh hUCJng xau den cac tfnh chat co hoc cua thep, Cho phep Illai thep chua cac day co han nOi dau va cac day thieu do lay mflu tha theo £)ieu 7 SEl khong dlfQC col la khuyet t~t.

4.1.5 cac day dQC co th~ 18 day don hay day kep, Cac day ngang phai la cac day don,

4.1.6 £)Ltdng kfnh eua cac day giao nhau trong JlIai thep day ddn phai thea man yeu C3U sau day:

8

TCVN 1651·3: 2008

Trong d6:

dmax la dU'Ong kfnh danh nghia cua day Ian nhat;

dmin la dLtO'ng kfnh danh nghia cua day giao nhau.

Doi voj hJoi day kep thi dLfi1ng kfnh cac day phaj thoa man yeu cau sau:

Trong do:

a, 18 duang kfnh danh nghia cua day ngang;

dL 18 duang kfnh danh nghia cua m¢t day trong day kep,

4.1.7 Cac kfch thuoc ella luoi thep dLt<;1e qui dlnh la d~ dai b ea hai huong. 4.1.8 Sai I~ch hinh hoc cho phep doi voj IllOi thep 18:

Chieu dai va chieu r(>ng:

± 25 mm hoac ± 0,5 % lay s6 Ion han;

Khoang each gilia cac day: ± 10 mm hoac ± 7,5 % lay s61"n han.

4.1.9 Suoc day dQC nen dung 18 b(>i s6 cua 50 mrn va khong nen nhe han 100 mm.

Suoc day ngang nen dung la b(>i s6 cua 25 mm va khong nen nhe han 100 mm.

4.2 . D~lng hinh hQc cua Ittbi thep thong thU'dng

Luoi thep thong thU'O'ng c6 tat ca cac day cung met dLtO'ng kinh danh nghTa tren suot chieu dai va chieu r(>ng cua n6; bllOC day la nhu nhau a mol hutlng, duang kfnh day va khoimg cach gilta cac day a hal hl10ng c6 the khac nhau.

Tat ca cac day trsn m¢t hllOng phai co chieu dai nhu nhau. Ph~n nho ra nsn dung, u, khong dl1<;'c nhe han 25 mm. 4.3 D~lng hlnh h9c cua IU'O'i thep thiit ke

LLlai thep thiet ke thong thllang dl/c;1C rno ta b 4.2.

, .

D~ng hinh h9C va kfch thtloc cua Illai thep thiet ke phai dll«;'c thoa thu~n gUia nha san xuat va ngllai mua va phai dLl«;'C qui d[nh tren ban ve.

Phan nho ra nen dung, u, khong dll«;'c nhe han 25 mm.

5 Thanh phan hoa hoc

Thanh phan hoa hoc cua llidi thep lam llidi thep han phai tuan theo cac yeu c8U ve pMn Uch san pham cua:

TCVN 6288 dol vai day thep vuet ngu(>i; TCVN 1651-1 deli val thep thanh tron tron:

9

TCVN 1651-3:2008

TCVN 1651-2 doi vOi theo thanh van.

6 Cd tinh

Cac trnh chat thlt keo va thlt uon cua thep lam luoi thep han phai tUEIn theo cac yeu C3U cua:

TCVN 6288 doi vol day thep vuot ngu¢i; TCVN1651-1 doi vai thep thanh tron tron:

TCVN1651-2 doi voi thep thanh v~n.

89 ben cua cac moi him, tinh bang Niuton, it nhat phai bang 30 % gioi han chay nhan voj di$n tlch m~t cat ngang cua day Ion nhat.

7 Thlt cc tinh

Phep thlt pha! dU9C tien hanh tren cac day lay tCr kat cau trong dieu kiE}n cung cap. M~u thii khong dl19C gia conq truoc khi thlt nhLtng c6 the§ dLfc;JC nung den 100 °C va sau d6 dLfc;Jc lam ngu¢i tv do trong kh6ng khl dan nhiE}t d9 thlt.

7.1 Thltkeo

Cac trnh chat thlt keo phai dU'9C xac dinh thea TCVN197. M~u thlt phai c6 chi~u dal tfnh toan bang 5 Ian duang kinh danh nghia va It nhat phai c6 mot day dai chay qua. Khoang each gilia hai dau cap it nhat phai bang 20 Ian dLfang klnh danh nghTa va khong dU'c;Jc nho han 180 mm.

Trang ILfoi day kep, day khong thlt phai cat di khaang 20 mm ke§ tlJ moi han.

8~ tinh gioi han chay va gioi han ben keo phai dung diE}n Uch m~t cat ngang danh nghia. 7.2 Thltuon

Thll uon phai tien hanh theo TCVN 6287.

Mau thlt phai dU'c;JC lay tet day to nhat trong kat cau doi voi day don b ca hal hLtOng. Trang tl110ng hop kat CBU day kep thl mau thll phai lay tCr day kep,

Chieu dai cua m~u thll rt nhat phai b~mg 200 mm, va n6 khong dLfc;JC chtra cac day dal chay qua trong doan chieu dal thlt uon.

M~u thlt dLfQC uon den m9t g6c tlt 1600 dan 1800 tren m¢t goi uon c6 dllang kinh dU'c;Jc qui dinh trong:

TCVN 6288 dol vOi day thep vuot ngu¢i; TCVN 1651-1 doi voi thep thanh tron tron; TCVN 1651- 2 doi voi thep thanh van.

Goc uon phai d1l9C do trU'oc khi nha tai tronq.

10

TCVN 1651-3: 2008

7.3 119 ben cua cac rnai han

Mei han phai dllQe thl! theo ISO 10287.

Cac mei helm thlt voi cac klch thl10e nho nhat nen dung neu ra trong Hinh 2 dllQC cat ra W ILIOi thep, Be thlt them mei han, m~u thlt co th~ co m¢t hay nhieu mei helm tuy thu¢c vao khoang each giiia cac day.

80i voi cac Illai day don trong ca hai hllang thi day to hon phai ollQe dung lam day keo,

Boi vai cac It.tOt day kep thi m¢t trong cac day kep phai 18 day keo, Day kep con I~j phai dllqe cat kh6i day bang qua sao eho kh6ng anh hu'Ong den mol han d!nh thlt.

Cac mau thl't da qua thLt keo co th~ dung cho phep thlt 09 ben cat mol han tnr khi cho co that cfeho dUt r6 rang thu¢e ve vung han.

Cac kfch thtJoc tfnh b~ng miUmet

25 2S

25 25

~,._

L I
n
~

f I Dayddn

Hinh 2 - Mau thu

Day kep

8 Ky hi~u

8.1 LIJ'Oi thep thong thlJ'ang

LlJai thep thong thtJdng phai c\tqe ky hi$u theo thO tv sau:

Illai thep han TCVN 1651-3;

11

-,~ .~ .. -

TCVN 1651~3=2008

khoang each giCta cac day theo hllong chieu dai va chieu r¢ng: trnh bang rnllirnet; chieu dal x chieu r¢ng, tfnh bang met;

nhan ella cac day a hU'Ong chieu dar va chieu r¢ng thea yeu cau clla tieu chu§n Quoc gia hi~n hanh.

Vi du va ghi nhan cua Illoi thep thong thllang:

LlIoi thep him TCVN 1651-3 - 150 mm x 200 mm - 5 m x 2 m; thep cot be tong TCVN 6288, 8 mm c6 cac vet an. Thep cot be tong TCVN 6288,6 mm c6 cac vet an.

8.2 lltdi thep thiet ke

Llloi thep thiet ke thea tieu chuan nay phai dllc;JC ghi nhan thea thCt tI! sau:

Illoi thep him TCVN1651-3; o (chi Illoi thep thiet ke);

chieu dai x chieu r¢ng, trnh bang met;

so clla ban ve;

so chi v! tri;

nhan cua cac day thea tieu chu§n Quoc gia hi~n hanh.

Vf du va ghi nhan ella Illoi thep thiet ke:

Llfbi thep him TCVN 1651-3 - D 6,2 m x 3,4 m, ban ve so 318 - Vj trf so 3, tnep cot be tong TCVN 1651-2 - 16 - CB 500 V; thep cot be tong TCVN1651-1-10 CB 300 T.

9 Ghi mac

M6i met Icilloi thep han phai co m¢t tam nhan ella nha san xu at ,so hj~u cua tieu chuan nay va solil?U tham khaa lien quan den ch(mg nh~n thlt. 80i vC1i lU'CIi thep thiet ke con phai bao gam cea so chi vi tri.

10 ChUng nh,n va ki€!m tra

Ch(mg nh$n va ki~m tra thep cot phai dllc;JC tien hanh

thea h~ thong ch(mg nhan do m¢t co quan ngaai giam sat, xem ISO 11082;

theo phuonq phap thlt cua Vil?C cung cap a~c bi~t. 10.1 H, thong chung nh~n.

Thea h¢ thong ch(mg nhan, vi$c cherng nhan V2 thanh tra phai dVc;Jc tien hanh thea ISO 11082.

12

TCVN 1651·3: 2008

10.2 Phep thii clia vi~c cung cap d~c bi,t

Cac qui d!nh lien quan den ban chat, pham vi va danh gia cua cac phep tha chap nh~'m va cung cap cac Illoi thep han kh6ng phai 103 doi tll(;mg cua m(>t h$ thong chCtng nhan neu treng 10.3 va 1004.

Phep tha cua vi~c cung cap d~c bi$t phai dllc;lc tien hanh thee 10.3.

Neu nglfai san xuat va khach hang thea thuan thi co th~ dung 10.4.

10.3 Thim tra 51/ phu h9P

10.3.1 T6 chU'c

Cac phep tha phai dll~C t6 chuc va tien hanh thea thoa thu~n gilia khach hang va nha: san 'xuat, co xem xet den cac qui dinh cua nlloc nh~p hang.

10.3.2 Pharn vi lay mAu va thlt

10.3.3.1 Kiim tra theo dau hi~u d!nh h/qng

£>oi voi cac tfnh chat d~c qui d[nh nhu nhling gia tr! d~c tnmq, thi phai xac djnh nhling gia tr] sau:

a) tat ca cac gia tr! rieng bi~t, )( cua 15 m§u tha (n = 15);

b) gia tr] trung binh m15 (doi voi n = 15);

c) sai I~ch chu§n, S15 (doi voi n = 15). La thi1 dap Ctng dll~c cac yeu cau neu dieu ki~n neu dl10i day dl1c;1C thaa man dol voi tat ca cac tfnh chat:

Trang do

/k 103 gia tr] d~c trllng yeu cau;

2.3318 gia tr] clia chi so chap nh~n k doi vol n = 15 va tl I~ hong Iii 5 % (p= 0,95) voi xac suat 90 % (1 - a = 0,90).

Neu diau ki~n neu tren khang dl1c;1C thoa man thl chi so:

k'=----

dl1c;Jc xac djnh nr cac ket qua thi1 san co. Neu k' ;? 2 thi phep tha co the tlep tuc, Trang tntCtng hop nay phai thi1 45 mau tlap thea lay nr cac luoi thep khac nhau, nhu the sa co t6ng so 60 ket qua thlr (n = 60).

La thlr dlfc;lC coi 103 phu hop voi cac yeu C8U nau diau ki$n dllal day dUc;lc thea man dol Val tat ca cac tinh chat:

13

. __ .- .'-

TCVN 1651M3:2008

Trang d6 1,93 18 gia tri cua chi so chap nh~n k doi vOi n = 60 va f I~ hong bang 5 % (p = 0,95) vOi X8C suat la 90 % (1 - a = 0,90).

10.3.3.2 Kiim tra theo dau hi,u IO\Ji tni

Khi cac tfnh chat thlt dLlQC quy d[nh la nhrtng gia tri Idn nhat hoac nho nhat thl tat ca cac ket qua dLlgc xac djnh tr€m 15 m~u thLt phai tuan theo cac yeu cau cua tieu chuc1n nay. Trang trLIang hgp nay 16 thlt dLlQc danh gia la thea man cac yeu cau.

cac phep thlt co th~ dvgc tiap tuc khi nhieu nhat co 2 ket qua kh6ng phll hop voi cac dieu ki$n x§y ra. Trang trLlong hop nay phai thlt 45 mau thlt tiep theo lay tt:t cac ILldi thep khac nhau trong 16 thlt, nhu v~y 59 co tong 56 60 ket qua thlt.

L6 thlt la thaa man cac yeu cau neu nhieu nhat la 2 trong so 60 ket qua kh6ng tuan theo cac dieu ki$n. 10.4 Kiim tra cae gia trl nho nhat dlft;fC dam bao

Cac phep thO' phal dl1<;lc tien hanh nhir sau:

slm ph§m cung cap phai dU'Qc chia thanh cac 16 thO' vol khoi ll1c;mg Ion nhat la 50 tan hoac m(>t phan cua no. M61 16 thlr phai bao gem cac slm ph§m co cling duang kfnh danh nghia va tCt cling mot 16 san xuat;

doi voi tLtng tfnh chat co hQC dLlgc quy djnh, meli 16 phai tien hanh m(>t phep thlt. Meli ket qua thlt riang bi$t phai thea man cac yeu cau qui d[nh trong £lieu 6:

neu bat ky ket qua thlt nao kh6ng thea man cac yeu cau thl phai tien hanh thlt I~i thee TCVN 4399;

nha san xuat phai n(>p m9t bien ban thlt neu len cac slm ph§m cung cap thoa man cac tinh chat cc hQC trong £lieu 6 va m9t khimg djnh rang cac yeu cau khac cua tieu chu§n nay cOng dLl<;lC thea man.

11 Bao cao thai nghi~m

Bao cao thlt nghi$m phai bao gam cac thong tin sau:

a) nha may che tao ILloi thep han;

b) ghi nhan cua ket cau theo £)ieu 8;

c) s6 tam trong m9t dong;

d) ten cua co quan tien hanh tha, neu thieh hcp:

e) ngaythangth~

f) khoi ILI(;mg cua mot 16 th~

g) cac ket qua thlt.

14

TCVN 1651-3: 2008

Thu muc tili Ii~u tham khao

[1] ISO 3534: 1977, Statistics -Vocabulary and symbols (Thong ke - Til vvng va ky hi(w)

[2] ISO 8930: 1987, General principles on reliability for structures - List of equivalent terms (Nguyen lac chung xac djnh Q9 ben cho ket cau - Danh sect: cac thu~t ngCt ttJong Quong)

[3] TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), Tleu chuan hoa va cac heat d¢ng co lien quan - Tir vl/flg chung

15

. "';~ .. -_.