Phaàn B

:

Moät soá boä phaän chòu uoán trong coâng trình
 

 

Chöông 1 : Keát caáu caàu thang Chöông 2 : Keát caáu coâng-xon Ban coâng – OÂvaêng – Seâ noâ Chöông 3 : Keát caáu hoà nöôùc Chöông 4 : Keát caáu töôøng chaén

Chöông I. Keát caáu caàu thang
1. 2. 3. 4.

Toång quan Keát caáu caàu thang BTCT Keát caáu caàu thang Theùp Keát caáu caàu thang Goã

1. Toång quan

a. Ñònh nghóa : Caàu thang laø boä phaän giao thoâng theo chieàu thaúng ñöùng trong coâng trình

b. Yêu cầu khi thiết kế cầu thang
 

:

 

Vò trí thuaän lôïi, ñuû soá löôïng Beà roäng ñaûm baûo yeâu caàu ñi laïi vaø thoaùt hieåm Ñoä doác ñaûm baûo tieâu chuaån thieáât keá Ñuû KNCL, ñoä voõng, rung trong möùc cho pheùp Tính thaåm myõ cao Thi coâng deã daøng

c. Phaân loaïi :

 

Theo vaät lieäu : BTCT,Theùp,Goã,Hoãn hôïp Theo tính chaát : Daïng baûn chòu löïc Daïng coù Limon Daïng xöông caù Theo hình thöùc : 1veá, 2 veá,…. Theo söû duïng : Chính, phuï, thoaùt hieåm… Theo vò trí : Trong nhaø, ngoaøi nhaø…

d. Caùc thoâng soá caàn thieát

:

   

Beà roâng thang B: Tuyø theo löu löôïng Ñoä doác : Beà roäng baäc b / chieàu cao h Chieáu nghæ Lan can tay vòn Khoaûng caùch ñi loït Vò trí vaø soá löôïng caàu thang

2. Caàu thang BTCT

a. Öu nhöôïc ñieåm, phaïm vi söû duïng :
  

Öu : Chòu taûi troïng lôùn, deã taïo hình Nhöôïc : Kích thöôùc keát caáu lôùn Phaïm vi söû duïng : Phaàn lôùn caùc coâng trình

b. Caàu thang daïng baûn chòu löïc

Caáu taïo :

 

Baäc thang : Xaây gaïch hoaëc ñoå beâtoâng Baûn thang BTCT daøy h =(1/35-1/25) L Daàm thang : Theo qui ñònh chung, tuy nhieân coù theå thieát keá daàm coù beà roäng beù ñeå ñaûm baûo thaåm myõ kieán truùc

Chi tieát baäc thang

Maët baèng caàu thang hai veá

Taûi troïng

Tónh taûi : g ( vuoâng goùc vôùi thang)
 

Ñan BTCT Baäc thang, lan can tay vòn Theo quy phaïm 360 kG/cm2

Hoaït taûi p ( Thaúng ñöùng)

Taûi toaøn phaàn q = g/cosα + p

Sô ñoà tính baûn chieáu nghæ

Sô ñoà tính veá 1

Sô ñoà tính veá 2

Noäi löïc – Boá trí theùp
 

Tính Momen  Dieän tích theùp Fa Boá trí : Thöôøng duøng ñöôøng kính 10-16, boá trí theo khoaûng caùch a

b. Tính daàm thang

Daàm thang tính nhö daàm ñôn giaûn Taûi troïng do caùc veá thang truyeàn vaøo ( Laáy phaûn löïc chia beà roäng thang) Tính toaùn vaø boá trí theùp theo qui ñònh chung

Sô ñoà tính daàm chieáu nghæ

Ñaët theùp

Maët baèng caàu thang ba veá

Sô ñoà tính veá 3

Sô ñoà tính veá 1

Sô ñoà tính veá 2

Noäi löïc – Boá trí theùp
 

Tính Momen  Dieän tích theùp Fa Boá trí : Thöôøng duøng ñöôøng kính 10-16, boá trí theo khoaûng caùch a

b. Tính daàm thang

Daàm thang tính nhö daàm ñôn giaûn Taûi troïng do caùc veá thang truyeàn vaøo ( Laáy phaûn löïc chia beà roäng thang) Tính toaùn vaø boá trí theùp theo qui ñònh chung

Sô ñoà tính daàm chieáu nghæ

Ñaët theùp

b. Caàu thang daïng coù Limon

Caáu taïo :

Baäc thang : Xaây gaïch hoaëc ñoå beâtoâng Baûn thang BTCT :
Saøn laøm vieäc 1 phöông :h =(1/35-1/25) L  Saøn laøm vieäc 2 phöông :h =(1/50-1/40) L

Daàm thang : Theo qui ñònh chung, tuy nhieân coù theå thieát keá daàm coù beà roäng beù ñeå ñaûm baûo thaåm myõ kieán truùc

Maët baèng caàu thang coù limon

Nguyeân taéc tính baûn thang
Taûi troïng taùc duïng leân baûn thang

Tónh taûi : g ( vuoâng goùc vôùi thang)

Ñan BTCT Theo quy phaïm 360 kG/cm2

Hoaït taûi p ( Thaúng ñöùng)

Taûi toaøn phaàn q = g/cosα + p Sô ñoà tính : Theo daïng oâ baûn laøm vieäc 1 phöông hoaëc 2 phöông

Sô ñoà tính baûn veá 1, veá 2 ( TH Baûn laøm vieäc 1 phöông)

Nguyeân taéc tính daàm limon
Taûi troïng taùc duïng leân limon : Tuyø theo vò trí caùc limon, xeùt töøng sô ñoà daàm  Baûn thang truyeàn vaøo  Baûn thaân daàm  Do töôøng xaây,lan can treân daàm  Do caùc daàm khaùc truyeàn vaøo ( neáu coù) Sô ñoà tính : Theo sô ñoà daàm ñôn giaûn

Noäi löïc – Boá trí theùp
 

Tính Momen  Dieän tích theùp Fa Boá trí theùp :

Saøn : Theùp nhòp 6-8,theo khoaûng caùch Theùp muõ choáng nöùt ôû goái Daàm : Theo caáu taïo daàm BTCT

c. Moät soá daïng caàu thang khaùc
   

Caàu thang cong Caàu thang daïng baäc consol Caàu thang xöông caù Caàu thang gaáp khuùc

3. Caàu thang theùp

a. Öu nhöôïc ñieåm, phaïm vi söû duïng :

Öu : Chòu taûi troïng lôùn,troïng löôïng nheï, thi coâng nhanh Nhöôïc : Ñoä rung ñoäng, aâm thanh lôùn khi ñi laïi, toán chi phí baûo trì, baûo quaûn Phaïm vi söû duïng : caùc coâng trình laép gheùp, coâng nghieäp.

3. Caàu thang goã

Caàu thang goã coù nhieàu nhöôïc ñieåm : nhö choáng chaùy keùm, thi coâng thuû coâng, khaû naêng chòu löïc khoâng lôùn,… neân ít ñöôïc söû duïng trong caùc coâng trình. Hieän nay, thoâng thöôøng duøng keát caáu chòu löïc chính laø BTCT, oáp goã beân ngoaøi ñöôïc söû duïng roäng raõi hôn