M:6i

PRINGSU

" ", ' ~., <. ~ : ....

~ "" [ '. . .

. . ." .. ~ "._ . . ," .. : ......... , .: . _' . '" -' .' .

,~ . 'i!.. A~."

··XU HUOtN:e;lH01IRANGXUAN - HE:

!I' T,no.iI ~~Il~ Xtl~, -, Ha ~ !dW.!~J ~w.m l~

X<..:. i':u6llg r"ttti h ~ ih::rn o'fl.4 ci:en rr'.;;.t< ~!

t, O.l.ug; t~tl! S0" ~o;:: ,e[li1':.!~~n:sJt. hJn dj:p,

l"M hbiJ r:h:~;:.g ~. ~ I?;t::\ cl'-;:-i~ I':oC:J (;:: h-

... <K~al1:1: DI1a lRil,'.;H~ ,d~.Ibi:.~t" 'l;'a f;I.j,~~ ~ ':~"i$l'[~~ ~~Jm". y~'J

:tIlii('.h .

iWu'!)~, ~l'! ;t. .. ~.m rl~ t~ W_ il'.H1o:. ~ ~\.'f01

()ri9~ m: :!6 ~OO 0::;0 1'It.'"i"l: i'e'ii, ~ l~ ""~ ri@:i1e;,w., I.'i:!; I*l~t ~a.~ de ~ ph3ml ~m d'fP,. CbJr.Ig to! .00. h.;)r"I: tOO ~ ~h..;;<:~ d't¥I~~ 'fltfi ~ ~ t~ Ti r'IIJIll. tJ;.-n N.$Wl (J,l1J' ~ ~ ~~ ~ p1'1.k ~ I~ ~g.;::on. ~ ~J·j1o";k 1:lntarr.-..1J: di~M ~ ~f«iig"'~ ki~, Iw ~,g ~ tMj 'tjj.1ttitn rih:1n ~ ri~ ~~e-l'j&i1 ~ M, ~hO(.;j!! d'I,;. ra. ~ i;!Qng. :c1!.f3 ~ ~ n~ G'tGrig:t& ~~ ~t ~,,,,~ W. 1lr"e.."1 i'I;}t df: ~ hJ:rrg cO till!- :5.'fl: ~ d..'Qr nI'IIit'i( :;!r-, pt~m ~~_ d'I:U:~, 'b,J ~

i!th!t..

N: ...... I D-' U, N/f"" \..J' " U

j,:2-j3; TAAMG n'JEM J4-SS OOONrS DA

~"'~."""" .. '"

,"' .' ", .. :., .' .'. ," '. ," L

" =. ." . .._ - - - - - .....

Hlil"niotl Rrm, !~G~,(~ Dr~I1'IeI'IIie'L'Nun

~·n G6c ~ (:1.01

'of·'Sf] O-LAM sOC .CA, N~ ®s MEM

IKhi rnua ,300 .. 00;.

,i' Lo~ M ~'MNrI, harJ ~p 't!\t~,'a:&r.

,~ C¢ng tihlik tac d'¢I".2, bp d'~ dio '.~ ~ i~t&x:~tm

'.' H~ olAt -d¢::, ~D ~ 1~11I mb qld:ns ~,am .;':1~i 1'I:".ki: h~ qL:2i

~~~!N;:;'4~~'lr1!"t1: ~.fI'"Ii'

T:Iif.:.:zn:t~ ~,~'...Go ibiO-:roo .m; bb1. r.-JhI ,rI:!i;'

~~ ~J:lw:yV4~ t<"~ t!ip~~

ID.¢;Z ~ iIlq' r#l\1!i ~ i~ ~,d1.J'i~ dli:!' ~ ~~i!,. UW!:ih ~cd>co ~1.rit£J'J,!: ~ I.iect k:Ir;Ii ~ ii.lT.)r"rp U;.;; do!! ~ ~IW~ IIt,li ~ 6,1~ 1Q;r.;L

II if?;,H f29.·0:i!U~:d

~ Y)(i ~ ~ Gf ~OO 'ltolJ~ r'Wi. W N~I \'\2,a(l'¥e ~ ~,~ >to rn¢ 'ni!.v!'":"lOi i::h1it~"IrU~

:x..n ~ Up-Cia:»i:c \'G! l'itif~:pm n$:Ji ~ d'~~, dO ~hOC¢ ~ 'Sf'F l s ~ Mo.~ !'fIl: b;I.n: oo~ 1r't1 ~ r-* ~f~ ~ ~ ~ ~ n'l6i tr~ ~ coo J.;Si ~;ac r)"~:hoM .0..

LW k,hlLlY'CJl cua Joo~~his~

L~ p ,,~)LAS,:5lC JI

'>;aJ ~ 1!IIi~ c::h6n I '~}!fj b\I;"J; ~ 'thl:: ~6.';}l:"d . .

• ~~ !¢ thm'iJ ijdh

" ~.clj:Nlg ~ S~F ~5-

• Fb!.t ~ 0$.\ 'o'!~~J"I'1rt ~ ~"9 mem w..

':hn¢.;ta. .

om

!l!! ,E

'~O~j'

~ ..

I;:::: 'I " ,

-'-

0,

,

.

It:P 0a:Wc ~~

1'1) ~ m'-'" ~'~k' rn:; .... ~~ -lPri;. ~!l'ii£ is.ll i:il!;a 'L;ll'; ilUu ~ r.fo. :ri!l' "" ~1I'i,~ ~r I'i'W, 1Uu~ , 'l'I ~j, '~i) om. ~~.ID ~ m~ Io:hOi $. ~Ii r m h)'" ~ <!JviJ~ .'I.E;

l~rOQGid 79.000d

U,w1l 'the' nao oJe c6 m¢'i. ctOi Yl~t (t.~p r~j )~ ~ ~m'JJ tlJt}n,g7

Qm ~IJ ~ Se ~l(p ®j ~~t« 0011\ ~"TI tnatl darn va t{ij Sl!" ~p ~ 1i1~ t~ h.,yfon dl$'tl W. -5k '§ao:: . ffia:y dCi ~·prn~ gfC:a: r:l~~ . ~<-'" di ,cO nh~ inti rr.D .lni .t~ 001'} ~)t

- --

II ••• '. .: ". r

~~;ti~~~~I~·!IIIO:.i" .. _!{it.~~~oLlI£:9i:~rm((::l; ~

l~ T~~M

.NgocThuyShClp~CO

: ... ::....r.. .~."'_"..P- .

1./ ~ ~

1!lil!J (I""""

.NgocThwy;~ .

: R.e'!:lEl.A TION '~, ,1~.;ol")1"~ ~ .. '1'"\1 ~ ~ 11:1", Ell" ~rlh ~ad~~Jft!?4n"an.lq:

JI~,r..h I;L &:101(1 ~ ~ ~ 'OM ~ .. '®mil. .

s

I).G0m

Cl1iuy@'n gia :rrnng &~m

lO'N,AS

cvv Rf\~/I E ,L L

>{in ~.~'M4 ~~,~ - ChIJf!!1".l~" ~ &~ ~ ~ua~, 0':6 p:-~.~ ~O(: tp ~~.;:~ de bart. b:Jj, snh i'-! ~~ -b.n I~ ii1Jj 'I'tw,zy' ~i'1 ,..:!! 161 .:m '~i'fi:, l~fI"! ..;~ iii l!.2fl'iS!:er;, ~5; ~ N~ ';J'~ ~ ,rrQ't ~ ~~ ~~!1\. t(li ~ ~ii-.do ~ ~ar:: i4'1~, ro tre.n tM~ ~di .d'B ~ "V 0:00 1o!tI~.d~ h.1!~(Ilfuy ~i""-tp ~ H&f'1, II...;>~ I~ ~ (~~iQW ~tiU:h. ~ i1nl' ~ 'W. ·t~ <:'!1'. TIo'Nliing, 00 ~ ~ (~~ ~h ~ 'ir'3F'-t ,,;~ 1f.en'b~!'iirh Gie ~1'~ oj ~ir ~~ dl:y d! ~¢P oW.; o.ii-"i .;6 ~~ -t- ~ iliat fi&' I:4t ~ rh.t. ~s- d'YI ofk I::q.n. I~~ b$ ~~ &! ~ ~ ,1i'I(lf.: ~ng~ ~~.n·~wi'p.l,Ifio.~. Gh!k c& b;m Ifill~ lJ&r'ft.

jOo~1;I: W'.N;titll

CiN:t~ tJ" ~~i'tt ~ ~ ~ ~~ ~ tU,

Qc- e!~"er.I ~ tr¢ti1: ~, d"~J;I. ~ rih$fI OIl qUf&t" ~ ro top ~ h&r! ~.o Iii, oe-a, .... [?I'$ ¢ n1~t ~ i,« ~ ~ '~ WI.. 'Chtl'ti ~ fu6 ,c~ '(;oj ;iI!f phi1: 'I);i~ lo'tl,'~ Y3 .;fS _sa. .... ~ffi ~ I¥offier"' aup 'ttlJ IIr,oQt ~ 161; 1i~..ol~m ~ ~~;;f,f:i 1'6p ~i'I 00."1 l~ 'ti..<ci 00.,

'0

l!

0" ~'i»rs.

ili..:/'

D

IO'~~

" ._'

l-, '~ ~ ~ ~,jt ,q itfoa W€im d;Jd.'IPE ~h~"Ig~

:1 tty ~~ IQqr'!g j!ThlJ ~(l_.;(l 'Pt-~i~ ~ r~ i2y Ul:...&'Iu ,d&-'~ dku ~ "(!a.~

.l~' d..n1ttl!i ~ '~n tn.~Jljtm)'~

1t1$r~~~ ,

'~.

("A b~, ~n;J ~ rtaJ9 >QaQ: v-$ l?in da 1f1)i ~t .a."1h nan& !1'1q_rt triJi 14i6n,g!

~~ I,Ji:b.aJ'l ~ F¢~IQiI1 ~~ ~~ SoPf Il!$O ~.~~ to ~.:htg~t.I(O:~lltO r..'&!.-tliI, ~ ~Wc ~ ~ ~~ ::h!I;.'~~~I2...-6 to'm ~ . '~-~~b~4I!t.Wii~ 'rt:: ~ t ~ 'I!i'J rr'gJi ~,c1:Jq. 'I:.eIll~ i'i~t'lv.'" Ilf

!if qU)·;f'l: fE"a~ tlR~"in ~ J ollas '~

-i:l!iJ ~i ih: p¢~~ ~i!I" (~ ~ ~ dtd:rn dl? ~~ ~~i ct-U. ~ ~.,:4

~I

(.lfm ~a~H ~aq. ~ giQ ~ k5p:: rr1(tS«ara ~1-tJ4p' ~t v6.t (nl&?:

IrlIi-1lt ~~G4;

119.0Qod

~1

Ls:m ·1fte ~(]4, ~ I~ ~

rn~ mt ~ 1§6~ ~y (lUi$) r(;?

tl"h.! 1A ~ ~ f6~.:;wn

h:Mt, :3a, B.:i.i 9:f,6~ (~ ~ £.~ Q'IOI (M ~w'~ m~,~~j~:

," ~""_"h"w

~ ~' ..... ~.£:IlT,l&.1i"114~1<I'OI

~~""'M:~~~Fq@~~ •. _.. ..... ........, ~iiln.'i"l'IP.;,~ •• ~m;u:~

1,8' ~~

Ii...,. j:4, l~ :r.~; ~ Ihl! n~

~ ""'" .:i'w;N,

......... D=;.:l. Rr.~

L:aM th~ t$d ~ mOM ~Y' ~ng m.xu6t vat}e·~y?

t-b.r~ ~E ~"Mlh.J ~ ~~") ~i:liM larn·d'c~ .wa ~~~ ~r.t.~~ ~ •. i}*g.'I:i!~' ~ ¥.~ ~ ... .J~fl.AlZ ~ '!d~1'I ,!1,:)·~1kr~ tI.!O(lJ"I~It)2;: ~j;1 Se'f..(J1l.s~~ soi~ ~p' £ H~ner~ '!;;,_~ r::~.!'!& ~~~r .

@~i]l'I'I¢~;'<~,,! N~ ~'I,1n

1Cw"'l_~.'ilSii;t.. o<..r:..~~ i£. ,C ~ 1ei..~:il,5m~:,. m,1I< 'I'!!i ~'rh,1M,!

U6'~M M.IUMhl

75,.000d

0i5~ ~!.!Itjf CQ:!.;:.UI' M~~(i ~~ ftOO,l1'I6'l ~jIl"i-'L'TI.>IT$i. hi ~ ~

~II ~.iO01M

•--

,

Ori!l~ ~~!.tly ~~

s~ ~ ~ rti :J:Q. ~ It,*,. Ol;Ll:l; ''!I_iIDTl~ I!~~.:S_q ~ ~::I;, !.I~

. In'~~OO;OdJ

Oria~ ~1t t1aM L1Wlo~. :k!>M~~

ami d:>ti

~ 1'W',Jt

~

... j_ - •... _ __ -""'lI"""" ••••• _-_ ••••• _ ••••••

Ori~ ~u\y D~~f'I ~~ Tiwlh di,:, );t;1I'j~t., ~ ~ t dM:!iL Gil, ~ uro, :wrJiJ ~ '~i~JTf'" t. fI #-1-

~ ~!,t')'~C«-~ ~~~ ~.~~ ~~ ~iII"'O:; fh;).I'oi«~~,.,!;:~~1'fij

i'AlJ~M ~i1!.nu ~n((iL. .

• iII'l!!; ~zni

~~f!"l~ '~1W<I1

~ ~

;

i

I

O~ c...i,zM.r~.O<rnad ~n ~

f1~iIJ:l: klk;dit!::Mi. 1: ;.; ~rd. J

~~ '~5;9"O~ttd 1

, ~

'€1;;;.l"l.J4[ ~ ~ ~.~ Rt;~ :

-.:_.: ~ - -- -- - - ~.- - ~ 1

, I

,

i

!. _,.._~"" ...... ,.. ... ~ .. ".;.B~~ -s _"."'_. "'_>".~ ... "~u ••

OI)'fI~ ~ ~ ,~"IX!'~ '!i!iiI

M.~~c,I.iImi·~ I'i'<"n ~ • .m!>IIjJTil. !

I:·..n~ .oO~d· ( "!~, .!

i

..... -,,~ .... ~ .. ,,~~ .j

1 .'Y;~~.'~"'m~m

. -~

._. ---

r ': - .• ~~ ..

- .., . ...-..- .

... ~

. .r.- ...... _-- _

.. • .!_

.. _.

- ~ ------...

Cri~~ ~JJi}' ~>t"C YJii f1~

~~ El''IH':'::'I'I.!i~''i~~. ~~"I'IL .,

11$'(~O~d1

1,9!.OOII!hl

-r'.- .. --.---.,;;;;.~

-r----- .. ·· ........ _.

. . . . ---- .. ~__.:-

®~~,~ .

. ~etfft"-~~ -

I~~ milt"lod-"Ii ~~ ~ d\!!u 1;ILtl: . ~ ~ 'in~dI!oO I'I!IJ.t.Vt[ll,

dw),=!n ~'~jtI ~~'iJi:~ ;§Ii~ t'!I;::~'~"'" ~';:i;."C'~J.5, o!!~ ~ lJi;:,a,~~_~..n:w..U (J!.~·W~)ntI·W~~ '1~~

:ri1',.~gQ'

·269 .. 000d

.com

'~.'-_:"

' .. '.. .~

/~.:._-....: ....

www . N goc Th u -n-.~ lrilli~,')Iitf"'tI'~

-I

,GIORDANI ooto

Cho net d~p c6 dil[~n quy phai

" !':fL

®~~Goldi""F~~~

~ <!TiM.; mIk ..of ili ~ u.r r::hl!! t.kl'i U:,. ~ ~IJ 1'IfI;1~"'1) ~ ~ d1 boNt. 'jijt.:li>'h.~~ v~1!I .;N' -'1Ii n d ,rteli:~!ru.PH~bu ~~,

p.com

'G' :c-:' ~ 0';- ,. R-' D·-~A. ~ f'[

·1·-·>· '~~l

lCiOl,.O'

'Ch.o lop tr,ang

diem hoan hao

kh' ,0" n g' ty"... v'e~'t

I I'. ",1 •

- I. .' • ,'_ •

I. ~,"!ID!'.~ &;;;'11 ~ ~ '.t.~;"bt!Zi;lc :~~~~~

WWW.Ng0GThblyShop~com

C:h\i ~ ~}!, ~~ ~*ll~ff ~Il&~ ~i ~It~:~~¥.~ ~~~I,~~p~ "~J~~~~r"

~ .~~wam~~J.J~~fori~ti~

~~~.. . .

'.:t~ Io>~rt.~~~?'~ I

~"''!hW~

J.Io

W8A0091f1

· .. OOOd

.~ Vi:ici-6;.p: ~. e Cd~

~ili'cr. .

'it.l;r.t. p,:tII.n ,[II ~. . dl.oh ~ m;t,Rh (~.~ ~n I dJi·W i9 I.t'>k ~i!>illl!i.fa..

~U,· .. 14S".QilO~

J09, .00d

ffla:u:~ Bp!:lfllh ,!i';

'~ Oem ~ (;jdJ.!TiOi

'mo~~W~~

N.ilHMliI

[6S. 'OIOd'

F.lwt N F'tti0l!6 N~,Ji 1.3b:» ~ ~ ti'i<lf..llJ/ 1i1ti~;il;i,,~ ~ "'~'I'ii6rt~ St:nL

~"I rrS.JlI(liOd

D~olli'!':I~ ~ ~f1!S'

Ct:ll>ii: )'i;lr; ~:i dlu "~1 m;!;u k'hIi.: ~ i ~

,89 "ill OOd

~~~~~~~

~irI~ "~"\I~ ~'r'~ "'~ ",1.-m.r.. o!;.:;U--:<

._ ... ---- --.- .. ----- '-'_'-.-- - ...... - . ._.----I

r.a:ot: f"! FUrlOlj:$. i\~~ Pti!iSh 'it-:lJ.u~~I,

V1Sl~ 't~ :r~ _ ,- e

~fI&M~ "M.l_jan,1!iiTI ~~ ~ It!!;

I~~II'~ -

III~ I~~q i\]H!T. I!IM: ~I~'~ ~"'"""V ~'"

Il'b~ b!:I!I ,~ !"-i17

~!ITAIJIti V~ n"('Sl ~.aro N:.~lia(l

tt:i~m ,,~ ... ~ti ~~ ~!f.:iliiU &ft~"~" ~EWiJ.

\lJiJoo~ V~ .$tri~~ ~ ~;jCfi! ... ~tJ~i'l\(jju.'iIlI!.. ~

91!j.OOOd

Vb-oIry:5, ~ 'S1,~ ~i~

~.J:::I: 1I"i~ ;pM .. fi11.1:I:. ~ d~L

~~-"

,3:5,(!I'~Od

~"

•......•.. "'~

I '.,

. \.'ft51~'l5. V~' V bo"!;:5._ ~ QI';M.!; ~"¢ ~ tM;'f.~'WJli~" ~(lffiI,

'~9 .. ~OO1d'

v,~ v~ No. ! IE'ItIe' k-~, F':te;~ P'a:wder-

P!\b:l ~11" ~t-.:$IO)J~'~ h<M ~ ~ n~ %.

III [5'9~'~UH~di

Vo£1.iO;':i!, Vo; ~c"~' v.f.'!ir:dl c;,) kii ~ 111M ~~ OODc 'RI~. ~1iI ~lL~.r , ~~1'nLI ;;_1(1'!1,

11~')I5' ,21~ 9'"OO~d'

----

I.'...

1\!Ot~1 ~"~v. ui~n 1~jb-

~~~~

,_

l;I,i~~ 1'''1:"'

~"i'ii~

-

"Vl-~~ yf \!Ci"'f y OIJ ~~

~!,>,I'fl;}i ,p !it.dr,'d'~!I."";J;!1Ip .w..!-i ~c.".], ~1n\r:"iI: ~~ !!U! ~ TI)! '...rli!!IT!~ IE ¥t ~ '''';,

89,OOOd

I'D \%'Gf'1S\f!!' P~h l"i;:: Pttfm '~Go,W'

GI!t ill ~ ril. [~ ;it:~ ~ iIMI ~ !h~~~~Ii"''''''l,if:!Ii~~~ 'liI,!L.'fIiI'I C ¥.lJ ~ .. ~'l'IifJ as:!iiJp '~m .(I~~ .. :!HJ.'.;JL ~c. ~"'~ iI¥ ¥.!; I

If ~C:dii!!llil<!lp~~i!.n. ~ Ih",· !:.to:> rn-o:i 'I~ ~ Nr1l!i.

~:5:"7' ~,

89 .. 0·OI'Od

~~ t-J~~

M;:i1(U

'MlI~t\Io h ..... iIlt't.ffli Ih~, ~ d mi vn 'rrWJ I!J'$. !N!!iI !IF~ c:OO ih:iJ i1i mt 1~1l' ~~ ~ q .. ) j'I. "'" mit. W: 't? b' th; ~ ... 'o1i-,,~. Ii>.. $:ffl;Il

9SJJt'9d

75~.OOOd

G~p G:1?" Ghuytn gia trong llnh vue Chihn sec da

8'fEVE 'B,A,R,TON'

~,e6- ~ ~,bn,a:,. t'iep.,d"-r.i/ii ~,d~ ~ ~~ e60il"i'i:¢ll; !!i!.lf1rli'lh~4'5'!>~ -d~ 1;t«~6\ - root qJ".'Y"1:~'p'!iI k.Qp '\'OJ ~ d\i ~ rti:rlgnrodu cia·.;Ja ,w.. D'O'd'6. ~ ti'ir~h,~ 6;if .;J!a ~ ~ Q'~ ili.!y dOl ~ ~ ~t-.b! ;;j"IW de d"W ~ 4'.A!1l. ~ M.lI eii.,! ~ d~ ~ ~ ~<h!» ~ ~.g ,r;11: cl:r! ~6t .;# 'IN.y dO! d, ~> ;;il1 pI'I!m ,-~nrJ ~ .;(ij ~ ~ t~g: ~ ~,*n.g. :ijg :&'11'.11 !itii!J;. Ij~,

,4 &UOC; 00 ~lA.N "I? du,.L"iItg, t:hO' ~nli)u q,llI), ifd~:uh~ cl~jl'itJ s,&- da,

Ti!:.Ulil kb:lt'i"1:

~ l'l:ISl ~It tt ~ ~ !No ~BIII 'lftIi't& l!l~ qlJiL'in'fI d\!in'i * di!i :I{~-.: ~ tI~[ ~d:'I ~<~ ~ iliw 1Y;',.;.'1: o;:fu;.~,ii ... ~ 1(h1i fI!MYJ -;"~ 'il~ n1M. ~ f\!',i IfI1l.t l lifi ~ '~""ro ~ ~ 4 iti-

'~ d'~ ~ d\~da b:lr'l ~ • .&"¥ 1i'I"~ d~ ~,d~ '111 di!i ~ toM o!I~:su.M e!!i <I'~,.G~'~~~'~~,m~~~.~.;iIadt1:!ii"iIl;:[~I"";~.~~;;:~ ,f,&,i' ~~~IiI,~.RI,pupl;.;k.....:! da tb:l, iM,~1t4&lm6i ~ % ~

~~~)'",,~ ~,,~ ~ M~ [)"I'll ~"*"~~~ di.

I D,Lri)ng ~I'I'I

:iO ~i;; ~m ~Ct"r.i:l<~ iiiJ9 .'1~ d{.~ ,;h b~ ur,.. ~ ~ ~~'~ -4>,1op I~ ~~~~~~khi~ifI;1;ifGp!fr.r'~~'..a1lJi'i;{ ~~U"iM~ m6! 'Lf~ !M1't':::~

CHt~ ):lJul!"Ii IRliS. 1$Ot4..A\I\C\M,I;:; ~ ~~~~ dIn~ d~~t~..k!: tiJ ~ ms qut~ I~ ~".h '~"J q!J.!'." ~ Q,ja dong ~~~)"l\I V~ ~:~I~.vdi·~ ~~

,d'I~~~ ~~. ~ ~"*\: mitt ~,tm w:Ja,~.l:;6~

r;;",- ~C¢ I~ :~ . ..:i~fi~~fC9. tt s-.,y., 1~ ~~ @ fJtt~ d1 §li:i ~J va. ~ ~ ~.m-~2i~~~q; ~'D '~&..'~~~~~~~Q~

$

ROY Al V~ LV-ET ~~"'~tCGl1L ~~t~~

ROYAL. VELVET ~.,;e:,nlt& TO'!I~~'

25%

·~IfjM'fOti' ~ if}6c ~lA.r TP.H:~

o::t;.x.;;; T~iI.K: .~' i"H.!,M Mit ~i.M ~1Ft.,e,~f

~~~.;:ij~ I$'~'~~:~ 1WII¥OJi.1-M~dl:b'!'l ~d!o,l'$~~f!'I~.o:W -~Iir~;w. pchltt!oOn'l~C'I'I..g t:i; ~~:I!KI ~:hIt I1<m rbi:i~~~ ~ ~

1r.b:J .:M ~}n IPIl&n ~ s&- ti.iL .

£)jielJ g~ se xay ra cho Ian da r1Ieu khong duoc duong, ~m 'mo,i ng~y?

Nih.; ~ ~ coo ~ \11. ~ ~ 0:13 ~ i*.8i 1:!,; cJi.1m ~ ~ rt::: ~ ~ i'ft:.J ~ ~. rt¥ iW)if d~ 1& tia'UV .~ *' I~ ~ t1~~ ~,g'll~. ~,(:~ ..... t-::, hll~ t~"h ~ I~ ~ ~ 'triM ft.;) I:i~J da :;l1! ~ ~~h ~.

."~i'Io:lp~& tlJ~ 150.

, G~.HmIi.~oJ dx. .NI '..2i 'Ii:to .... t; Gi'l!iJo!lo 'il:. I.)il

• 0';:. ~., 'iii ~ 04 11ft '~'....oi~ ;mil ri;. 11d..;r~

raiIi~ll . .iIJ"". ~ ~i"Jli' I: .!~~

"""""~~~ .....

.~ . " CVIlMAL£·

. T:l1'jIi.1$.~

'Tt«!';I~~.MO

lOJ.I)

, ~ g4M :Qi,h, .. r:6p ~

, 1i,1i:i'1 .. tifl ~ :ftp"f~ A~~"'~~,

• ThkiI ~ ~f.O ~ ~ .tll6I

• ~i ilm:--l. rufi~ ~ 'l«l do:. ida. ~t l-!. tQI

" ~ C'.li ~ Cp.Y: f.«IIrh.!i.1ti!rf' ,;;jill ~ ~

-30%

OJ ttlCl1m~

~~~.@~ifl!i~ t1~ . ~.

~~;; ~1I::d 'i! Q .;o.;ffJ; ~ ,..;o"i.~ ~~ ~I"!~~~_~~e. "-ii: ~'~'~i1;i:,~h!iI'!Jlf~I~ 091;:;. ~.;11,. ~(~. ~e. ~ ~:I:l!!i"i& 5<"1mJi.

~ ~9'I'" ~:i'00Qd'

'I 7-19---' 0"""0- ..AI

_ I . ',.'_:'\I _:\1

·~IfjM'fOti' ~ if}6c ~lA.r TP.H:~

~ T~iI.K: .~' i"H.!,M Mit ~i.M ~1Ft.,e,~f

~~~.;:ij~ I$·~·~~:~ 1WII¥OJi.1-M~d1~ .. ~d!o,l'$~~f!'I~.o:W -~Iir~;w. pchltt!oOn'l~C'I'I..g t:i; ~~:I!KI ~:hIt I1<m rbi:i~~~ ~ ~

:r.!:! .:M I'VI ~ ~ s;k ti.iI. .

£)jielJ g~ se xay t.a tleU ~·an da kh'ong ,a·uot nuci duong, $ILJ,6t dem?

Nihr ~:'I M Q_OO ... ~~ au d~ ~"'r.; d~ ~m !i:ru6:: M1. di ng,* da ~ fi: kt.OO.g ~ ~~~, ~ ~, pNin ~ ::l"'~~ cbe ~t: tili 'i;?ot! M ~Q ~ ~ li:u (~,d~t Itp:d.. N'a.. ~ ~t n.6; O!.~ ~}=~!(jh. da~"I :;i~i1r6 tLM~ ~ .. ~ ~ met ~

• ~ I'>o)p{htt 'ii'»I ('oi} 'L~

-u rum ~ dID CII. ~M·rt.;.,.ft.m '~M,oiII ~~]J~ !:!!'I"I~Irif1~ ~: ~

tu ~ ilCP tl'lto~oo. 6(l. 1:i.!6i

" ~ IN;!? rno..m 1I'i~ ~hW

... C".:;p.,,~ ~".;;;, ~li~

~r.z!iil'l ~ ~~ctl!

" "{kti'I ~.:M ~ ~w1O·

" Tho dI. hi» orr, dIi 00 rh!:I~ ~ ~JI lla M.;, db'[~ ·'~Ilim~~~~ ~

25%

(!) " S;~~ ~~~

~ du!~P'~<'I~r.,,~&~~~,~ ~ ~~} ~ .f'!1&.1, il.il:!b ij,fo!lif;i; rt9" Gi~ a-~ ~'!!:~ ~ :m!i)rft.~' lI't~ro.. ~lI;iiIifitjh~Iit(j;$.~~ ~i!l~'i!ii;1'!.'

~,iW bki ...&!tfobi '0!;!1~ ~ ~~ ~ ~~. '1'III~

.1t.ii'II,H.~, :ID.."I'i. , ,_' - ~,

! 4~7t '2~Oilii),d,

205,,~OODd'

-2::~ 9.-,~DOil'

159.1000(1

.;>:~}"i:!i.'ll~~I!II'~~ilI'!~ "~"""'_J,,_'I#i"'"

, .:Ih!I!iI

'. ..' .l:lqll"i'u~~

~,LH d;~~))i.!b't 'Vi:iN ~o::: il1lD ~ 0lJ);: 4!>,~~ ~!'> ~~'iY~~ Iii:;~ .... ~~iliL,

l~""~1 2"-9i,QWd~

,],29'.,O,OO'd

.com

·~IfjM'fOti' ~ if}6c ~lA.r TP.H:~

o::t;.x.;;; T~iI.K: .~' i"H.!,M Mit ~i.M ~1Ft.,e,~f

~~~.;:ij~ I$·~·~~:~ 1WII¥OJi.1-M~d1~ .. ~d!o,l'$~~f!'I~.o:W -~Iir~;w. pchltt!oOn'l~C'I'I..g t:i; ~~:I!KI ~:hIt I1<m rbi:i~~~ ~ ~

1r.!:J .:M I'VI ~ ~ s;k ti.iI. .

£)jielJ g~ se xay t.a tleU da m,art ban khong duoc rua sach thu6ng xuyen?

~ ~ ~ ~t ~1'I;g ~ ~ b1i3 ~ .;f~.y ~ ~ r:;.i'!o!l ~.e kip 1!t'afIg 4i~ $!! .~ ·tfeA tf~.~ 1V:ri, hli: ICl ~ ~ -,¢I, d6 ~ .p¥ ~ri. ~ru nay"C~ h..'l',i 00 de t::f riiQn »t '!rt!~ ~J1 ~

.-~~~ffI}: ~,~~

·~~oCM

diI illhl!!' ;:a-n

,. ~.1b!X dlG"i:

~

.• ~"(>fI.~«I(ii ~~1J!I!ii

., ~ ~il:liAf1,t; rfIQ ~.jI;;

.. .e~ ~.dlltl ~4~h.;:tiii: ~.~~l:«J

'-~~~I)l;I~ ~~

.• ~ I'¢I tI>tI I'fo(;i!

ldoa 1f:I.

" G:!i1.t!l.ifI.,): ~ ~[ .;tu:. ~;P:' i:&Joi IYd"l iiLiL'1!I~

¢'~lihrM~~ S:W!~~~~~~~~ '~'~1:i4i ,i¥i?iI ~i ~ ¥.i, .. ~(f;,:;i'i<l""~ _ ~ L~ ~~ !e.;:.-~ ~t~·di .. lriEt,~\rh.llt[!ojj·WtJ ~ Ili'~ ~~ tw idi.~ d:li ~ :ll'I~ • .,., ."\'i'p"rl~ 4\! hn dti.J~ ¢!loi:.!lfjl iJh~ ~~ IM~~ &ltJ!l.:t"li . 1:llni't'IiI~ d.",,"-':~

~.t:r:(jfj' ~QOO'4

III 4'91,~,O'OO d

CJcThu

.com

-!4'9.,'00dt

99 .. GOOd'

'!I'!M<B

119;09Qd'

139 .. 10100

CONGTHUC G~AM DAU HI~U LAO HC~.A DA

N"A'~,r (-"0· _ ~ ~~~~ ~

NAN'GD'A TV NHIE'N

~ ECOllAGEN O\NG

N~P NHA'N

ro BEN TRONG

1'111 IH

GC ~.

~ ROYAL VELVET

C- HO-', LA' N' ': D-: A,

, .. ". '_ _ ·.r~

MEM M:!N Ll).A l.)\

SJ $KINDI~IDUAL WWW.N~Gc:Th aKO, LAN DA.' N~T TRE, T!R.UNG TIJ NHIIE::N

- --......-

odflome-

~WG V.IDUJAt 'lJA't"~WIO ~, 1~

.. eit!=o" ~tt."

op,

~ DIAMONmlllIL~R CHOLAN D.A TRANG sANG NHU KU'4 CU'ONG

CONG NGH~ TIt:NI TltNI CHO' Orf;N: MA.O r101

~ ~fe<~ I"D~' '!fi~ Th,,# Nl!in. ~11·l'rJBlIu'i~'~~i'lQ~:!",",J.·~

JYi&~

. .iI,,g t19.(I',OOd

e·~~G>lI~~

@! ~ 'P'~ IfJ ~'O-t\l~ !::it

Bo,' :""!~d:i. •• ,"bt,~~ ~'!'1'Jiy il~ ~ t.N.'~'~ tM.&,~ ~'t1~!'1~~ok'It1i~ ~ 1l;Ii,; ~ ~~ ~~I,.

!OII~) 8,19,.00;0'

PERFECT BODY CHAM SO'C TOAN' DI,eN

CH'D' vee: D'ANG TH1AT X~iNH

cAN BAN,G,

f:>Q ,A'r1 eKO Q.A

.·I~DSho~

... P.t.~DiAf~ ~NERGY

LAM sANG DA H~'(;U QuA!

~;(,l.i'~~'b.:d.ii.o3<~~

~.~~'~~ ~ ~.~..:I~~~.'~:;w';'~

i;I!5M}: 1 a:, .'Ii)(ii~Ur~

LAN DA AANG SANG' THI,\T NHANH

onflcrne

~~~~~.r;i;of.i '1110 M):!'XiiM!;.IM~'~

DA TUCH TFtE HaNI rv~61 NGAv!

':;J ALOE VElRA INUQ:NIG 'CH;il~,U

LAN D'A VOl:

QUY:EN N'AJNG LO HOII

" ~ -I~I ..... ,.. H'-NE''IWI' ~ Fill ~n., ~ I I"-' 1;' 'iI·

THANH Kt-:I tr 11) NHI~Nl_ NUOI Dt~ONG,

.N''''''? T_Sh

~Ll . tf

CAM NHAN LAN DA SANG 9~P vA SANI CHAc HaN

THANH KHI8.

TV' NHIE'N .. M.o V~

CJji!t.iiI~t ¥i~~ \t..,'i't~ f~r4;;;r ~i,ii,!'ill~

~LJySh~s,..yDl

IDuI",! ~ ~~, .;;:, d.)t},I * oJ.i.o'JI ",Ji,o. '!riI. I~~

~ ~Mlili 1?9'.'OOiQf

~Sd.a:\i;i~:m, M~j!;.A,'I';!~ !jo;j_~~I'>Grt!:~.v~ ,~

idli u h ~ Il~ I!<oo oil iill\ de ill. ~75m1.

il U(it I' 79'JOOO.d'

() 5i1j ~:1.~ I"'te.ir,_~ 5ii'1 G:1:i~-

!K1m"_~ ~ Wi 2S', >ii.~ -k:I..'iJ!k ~~ d""" ~,~ ~ ROC It$:ni.

il :i!il1;r I: 9:8.:0001;

f.1: r - lID S~ '~iW.~~ ~ ~

1Kmn; ~-NI:n.i:,I!'!i~; ~ f t:~ fI1 ,~,(\!!!'I'J; ~~~~ q.)"'!i.:tJ' ,cl~\II~ffil,

'j: =~

271)":lm!CHI'

-, I [:SSENT~AJLS ,FaiU'lf5S$ ®;1!I;'<II:iil, ..wlI~~IiiIi~

~ -- S~

, 11liMh -:r4 ~ (tiy;! Io;i;m ,~, ~ ~'"+ o:b.""" ~'i~, ~'~

!l~-1~ 3:9'<I~O(!d

@~~f~l~ O'ml', K~J'5;~iI!IiJ~rih':', ·IiliS.rriI iiliI!'~ "'~b ~~ 1:iJ1 oJ!! ~ dl!::p- ~ ... ,~~il!t¢l i ~.~,~

J£'~r~'d: ~ U:~~, 85 "QOOd

..... ~. @'~~'~{:I~

l~

[~xn"., E(Q~dii."~'n1;'II'~1i 'v"," I .::!'!Q,,iJ!II,i'lfO'; -t~l~~ ~1hl;1Ib

~ ~.clf~~n:!l~

w \'b ..,..~~~~~' !,i!I!o ~ b~ t:IlU' !Jf-.!i~ <1:;, tMm.~YP,,*, tJ~.

la~~~ Il.0DDd,

~ I ESSE'NTIIAJL$ '~,~ . ~~ocr't L$~~J.r.1I~

...:;;;;.J ~~i'I.:::iJ~~.~~,~

iMfTI, ~ ~ ~ im, ~,~~ i'f.1i:"N"Ii:,~:JOII_;!; ~ ~ ~iIi ~

'I\~ i;J; MiIi:f 11' ...... ~~ d!I ;i__ ... I&~ i:b ~,~~ $,L-1i, Il~[

1~1)~ 'i:;!:~n '9~',OOOd:

1 19' J:!i«td; @ ~rbi!k N~~'H'S ~C~

iK<tJTb ~g,NP"~, l'XnoIl

I~~i!j~~, 11,'!!".OaOdi'

®~~'D4 ~

!(an oiiOOti;'~ lm, lr.w'I'l~' 1,5-mii,

'~liW., i W'.O~Od

CHAM SOC DAr TU TIHIE:N NH~EN'

~~p~w~~ ~,iljh ~.~ 'd.'i ~t'dj!.ulb",#IlCI!'~~

!\IJ~~ ~.~"~~:i, II~

d~~ I ~ 9;;"000',1

@J~~~~~M~

~'I'Ic~

~~,~1'::Iq.~~ d;iilhiltlJ.;ti'ihG'ari u$li~·-:-rJti 1';oI;~ ~·IOOn1'.L

-4.&-3~ I~IMM;

89;;OOOd'

~r6i ,ID9t buoog t~ham ,(leu. bit d1~, tu: mgt ngllon cam, b (trag.

)._ ~ oF

Ha,jr kbam pha NGU()N CAM HUNG

<Cll1i, huong them 11 b4~ II 1-tU r h i (:h~

.M,fO Lllh6 cho ,11Mlg:, nl1n,g ,!t'fl,CIU 118.tl ''It;~, khmg [lin klJJ ~~ ~:tJ.ng llLlf& boo

'~".tit~1Nrn~~~~ !;>y', b.)ro dii Mli'I di~'I1 ~ M c&.'~ o,r6 ~ d':o} rj.::I1·~ rnA=:.2);, m~ ~

I~i.....::t.<~~~~

• w[, ... o;.;kil:~ .. i"oIr-30i'riF::i~r:i;~~ Iir-:..":% 'rrd;l~ ~t--a.~ l~ 14".- ~

I. KHCNG N~N

a T~!"I:r.IiI~. ~ ;;Q 'th~ -:.;it lai'{j:?i ~\rj ""'~~~

, Sill ~ r1Iu:k ~, Ilrj" ~ rnUli, ~~oiIi!!,ljl';(!mQa.~~ hoi.:;x,g ~ ~ ..... i:!:<; R.i"'_',

, ~'1I(i~ ~Q<i ~ 'iflcm b1o," th§y ~~Il Il"1WI Df;< ;hi! mO.1. Ii ifu.

'. ,~>Xi~ i't~ 00a ~¥ ~ ~

, ~~ ~ my o::!~ f!" W.i dm '" ~ 1:;;"~1 ,;J~~·boi ~

'!Q-.~~~@~I~ ~~ Il.u~ 1.bim'J. ~ ~ I:iO kl1i eOO~ o$o~ '~t. ~ ~ o:li:nz (M..rI.2.

, ~~ :,tl; ru:k t'rnJ ~~ ~ n~:.r I<»l rj.~i-m"~~$

N~t sang trong

L·h'· ~ 1-·

~,.I 0 ClJon9' ai.,

01 I' •

Ngm:\J;l Call} hing sa_'ng W.OI nen arOOc hos

~.m!;:t~,(I-~ Mru-it'~~I~>ti

~~~4P¥kii;

~.·b~ m.i1.~!?~ Ir .... ~,.;:;l [;-~ I~._;_nli!.I!: :I.I!; tJ"i~ ~ ~ ~'lt~ ~l ~~!.-.~ ~ ~~~~I!<},Dl ;jk.(1Q,-~~IJIII'~"JW ~~~.~~I"i!1l:~-'}.~~~~~p, iI'~~'i.~ ~l h~ ~~.~ ~"" ~--C-'.!I i'rtaii d% ~ ~.,,;to ~ clA ~ W>1i'-9p,,~~"lIII~ ~ o;,1i'!'J ~i"I 'Li.:ii1!'''.l;~.!!. ~ <lill ~ ;,-1:iJ.

~JM_1N-£J\ btq.,jIj.'rI :;;!X--~ .

ti!it,i~ .I!$;ftOOIlkl!

409~OOOld'

P'R -EOI,J':iJ.

iI~. !Ij. ".lI!!Ir'll!..!I

_;j

~

I 5 0, 0"· 0" ", 0" d'

. .

<.

'_.' ... --.' ' •.. ,--' .. ' .--'.'-' r- " .

CI AT

i\oCJ II'::!

J,_

~~JlD~ V~~~)~~

~11Y'tHtG:c !¥'I~i·t}i~ gr..]~an."

(J .~

d v:f ://'v;- J ~!.-

feN~;.HA

- b IJ o:r~f~ame.

€long banh ~ul)g lan~·N!i;l0eThuyShO(l.C()m y1e.u thlch frerr rno,j rj~tj seluollg.

Tln)t 1ki1Q d1i~ ~i, ¥$,¢fig ~6 ~i ~~ ~(~ ~I;)' llli[:.n ~ mlnh:lT!@i I~, rr\oi i'rI9i? ~,~ ~aflj ~ >fM t~ Ili~~ M'.I·;«i ~f1~ tN"'1 ~

(,h_m ~t 1100 that l~f1Iq,L ' .

EG:IL"A:T

'WJ!:!llm,e'lf'If Nroo.~y

.!'

I __ '

'. " 'I .,

!J)~-i~~~ . ~~~. ~,!ff1 ~~ .. ,tK~~;nf·.lli~ ~ M ~~~~~I'W:~~~~I'~ .~~~ .. ~~*'#I~~~,

II i56i7 1;3!};,~HiIlIti

15~,~~OO,Od

l6"C'LAT W~,fnl!l.P

!

E j

s

1

;

! E

!

i ~ ® ~I!fi;!!:~~( l~H

I DeOd~t

~ '~rjh ~Ii I'q_~ ~""{Jj~~ domi I:l~ - '1:(11. "'~ t.ii:>~,~~, MIIIt ~ ~ , :~I)JOO~Si)'ri!.

: .

i i4i!;l!Is

i

~. -:~~

I~,t~

., ~iII:'

.. ~ ..

$ ~ ~ (;.~.rn. iIGcn~1h~~i,t;~~ iUiI,l ~~ [~!jri'I',d;h, ..... !!oI'OO, 'f'1l1J.1"1i =n, ~n.~I:~,

na~\:l

nrn

~ iE<!lJ eo! lr:1lI~tte ~ ~ Ofiilmla' _

~~~@;j'N)OI,. ,tl".Jj:i'lIJ.:::et.::.lJlft:iJu./J~ ,~q,iJ.;. ~'ilili ~~ iII!:');fir fI"j~~i1 ~jm,iiip;.;:Ii; oII"i~ ::10m'.!.

1-l5.2: fl''J.nOOdi

.N

:caO~~1

,GOi..D

@~~~~~

~ t=:.. H~ ~'iTI I'I!'iii)l ~b:li ollll",~ ttNllrkii! ~ ~ ~~ roUm· ~,~ h~ ":':'i'bf h.,;oi~ ~ ~#I:! ~.lfil kh,,~ lP k~ f:.~'D,~ ~r::~~,~~IIiI;,""'~(_~!.ii"'3, ~'h~b.ii~S~l.

'1l:]41'

G GOi~ c:.ad h~r<nI:. ;;~,.~

'ffu;~IDi ,~, I'i.;ut dA i1i~ ~~ ~ cin~ 'LY"'!OOM~ M"'i;'~~ 4l!Jt![, h;z.o! (i~':!~

~£:lA~",~ ~,.:::·tbJ~ ~~~~6St;,~~; ~!!:N:i"I 1Iot;kt(1:lif.';lilfi.!lhii:.,:.;;~ }:!w ........ ~!t,mdli:m;'~ t~(;rm.:dn(~;'i dch".n .. bofd1 o$~ .. }o~ ~~~ ~ '~~ 1'I~'i'I'l1:!JC ... ~~t s:(hIl.

':I\~b~ :t2S1PtOd

~j~.{))Jn'ir:.i: EW:# T~~

tM£ OO'.L M$iL"Lh~.!U'tiI~u,~, ~ ..u,,~ ~. 14~'1:t>oo~ !h.' '~f~ ~ ~ ~u. ~.b ~u~"" BL."""y1; ,~.~III~t. )~,S!:l",,1

'~El~t ~,l~."O,o·Od

'W1-i ;!: -- , ~) J-, -- • 'L ~ - 1"'11. _.1-. ...... -- - ":M"' I~ 1l....J; - ,-1.:" ,N:;LO(IJg; C~j'_ -c~on, tnuan ia J,!ltlJiffjg toom - "- ';a,y xnam pna

,...,

Bt QUYE ~l~' dung knro:ng (hom th~t ht¢t] qua

H~ lliorrm, ,dID :pha~ m1i'tlh - ~Q\l'f~;r~ lkGll IM!.Q dung) tH"i-b htwJJ.g WQ< l.~ diJ.'ung lwr t!b,e ,na,d:'

~ ~ m~ mi';i ~.::I~ W$ ~.tt.:o;ru q~..o. ih~ ~-I! ~u: ~~~l~. Ci.s.p~~,b.,J'ch ~ ~ ~~ ~ ~ ll1&1.b~ ~L Iia '!il ~:~ loW !Jrn ~~

r, ,_I [;)uiW,lg_ sau kh ~ ~o t~U

I.;..~~ '"~ m:tJ '4 q~ ~ .;!ho ~~ ~ I.H ';i!I9,~ ~, ~ IiliotI'1 ~ 'lIit1i ~,b~ ~ !Tho ~&L l'iIo:: otlU oil\; ~l"iu>%'~~li;!)~~~

H" h' h ," o a I') ao elf '10 ngpol

dan 0 g tinh t~

l'o~ cl.i:rJJ ~ ~t'IS '~u tlJ.-~ ~

Sl GNA~rU1tE

.~ ~,s b~ d'~ d.Ja 1."6! ~ ~'l:i!:tI rt:n ~h~i,l. ~i:u:i"e o:::hiM l!i ~ d~ ~ p11ir r'tlj1ziIh'i'I'l¢1; h~ rllcm d¢;t pM,:gOm h~~ gJ h¢.'i! '1L1',1'1!D W't: 1:it.J¢ng. tiii cay. '1h4 ~ r;»"[ ban

.&;i~' ,te .... l

man rthl.t 'Sitm1WG .;ii.--h dio J'I'1'Pii"iS ~ oj~ 6.~ ~ Ill!rn tiM r'b.1r'Ig ~x:.'rits i<krn pnl."I M~ n~ ...a,

il ii'. t>!' ':'

~W!!~di!T~ Nu~1I'o:,4J d.lfih~,~4iln~ p~ "hi,..Jr 'Il!!' .. .I!iJ, ~ bil!I. I!!.;tlfi..&:,~'~ 'dr! th~ ~ ~ ~n n,f.I~~ml;il'o!:.l'f'.II~~,r:j ~ ~t,1.~",~

il:ll!'9g1 4M<~

145 .. 000d

nsr rQS:M

-25%

~~ ~g

1_. '. ,," >J I,', . I"'

~, . ~t '- '; ~Utmg 9l.

tt~J:1~. ~~:t~ dc,~ ~ ,9h: wt or.~m ~ m.! ~;11~ ~ ~i~~~~ M~~'"i'I~.MsIJ~::.;w m"&I~;S ~ .wi ;Jf,,s m;:..~ ~I~ ,;ki~ u5~ ~Wl' ,,!1t .:w" ~E-i;lo$'"~l UN 11<$ PJ"~ ~I~ *~ t:l~ ~ ~:<,~::.;ml£'..t,t:'~( .F!",,~1'i ~ ~ ~"'"»~" ToIf.!'.ei;I).M ~~Pi! ~(;" _,.;;,':Iil ~..i1~ ~1I'.lJ~;,s: 'J~~ .r1J.. ~ ~:NJ.~.wi! ~~~~, "":'..!' ~ I~ hoo, ru~~ Ji!Nl"! hd~ i!io~,

. ~~ <7tli'J:i in":~18 ¢ $! gyJ tt~ ti~ ~;·uu: 1"Iiti) .J,~( ~~I,(I_ l'~.s .:O:fi.!',.:i&<iIg_1i$;oJ ,~H .~.,t..j t!.o¥~ ~ ~~ ~rJi:!4.~' ;$I~,R:;~r

11-

~1fL!1;I:;U~ BeJ:'.n1J_,.rd, EJJJ::iIlfi.

O'm tron can tim: ..

~H~ ~~~T¢'i1t~

, ~~~oo~oo n~ 1+iI~,~ <1m tlKi'l"i- t1o& ~~ ~'!l'y>-.,q J~~ ~..-~ dt,r,;;iJ9n twt ~ .r$'i ~11.it,1\ @,,>t! ~,~ ,,~, iI(I;y. ~r:wl

If~~ ;J~'9.~OOd

,],09.000d

E~Ia.t 'ror~r ;.r.~-~'I:

~'J:j}jr':O,~Q(jQt"itJt ,

~Iin~_~ d'-'I.i 1':'ij.;,~'i'I! 1;!I!i~ Ii"{"-I'i ~;:[" ~ 'ifl~:r.;:,~::., ~ ~i.1!'<ifD:l' Nm S'OmL

~ ~iUl 6,5;,:ilIIillhlldl

.-...·IL!.."·I~.JII"I.._ CJ"r.=r..I ••• ..(ro_~II.~~

,E'okt kJ.;' ~,Arri;l-jX-l~.l

~~t'- -

c~,J~'~~ltijn -i:h8 i'ilu; -O!I"~ ~cl ~ fr.~~.:c,Ii\I,..0~ t;.;.Ii, IF_~, ~~ fl'l£,A'!la tii'i. li~llmI!.

f]a~i ~I 19,JmOtlid

Ngl.lCiQ "~im "ti~~~ ~~_g

"tao .nOl fiUOO .600,

.1i"~ ~ J;tP:l k'i;M .;,tr .!tM,:to ;\.* M9f~ qJj:Q.;:' 12!'l'O 4"00>8 ~

. ..:r ed~ M."&(f~. ~ 1m i!tIll ~.l'tJ%<>:l'J_t~~~;~'.i:! ~ 1}l.'I;!J;i;l /J;PJ ~~, 19 ~. -ml17$~~

i:Ow: ~~ .. !iiI;!I ~~.j ~ ¥,j~ ~~t,\! ~-r; af:::l1 ~~.~~ '~~, ~ ~~~ ,~;!' ~;~ ~i!,I;g t'#J. ~l\i~.~~~~.w:t~.~ {"04,;; hNol1!13:fy t~~~, ~ ~irc.6 f~'du> mI} ;jf';; ~1Ij W~I~

'~ma ·t~\:)·11;i6t

E; ''dy~ Bo·~~;[IjH.S\e.t'

'iD F~ Att1.tu.;ko ~ti~

O~tSpra,... ,

~ ~ ~ ~.1f!1.ii ~ ~ I.!':~,!J,~' ~'''-'lIi ~~.,v.;)rn,~ i'iI.ItH;:·t~.Ff~~Jiii;~I:I!:.'I~k .

~tI;Hih1 ,: .: ,I U'"O~-d'

'99,~O'OOd

@ WN: .t:.m~.12J Dif To.!clOO

NlJo.; tQ d.kfth #ro; ...... rn ~ ~ 'lh:!m il"..ttl"iU~. ~ : I,iiII "* iim ~ s<i n'~ ~ q~:y'~'1"iII ~~ 1IY;;HiZ. 1'1....- ~I:Q'~ ~i 1iW!i'-~ 0:>::"-1 ~ ct. 'WjI~ iu- ."Wi 100 i6 ~.Dj; I't!Im 00"':' ~~L

'1I;I';t4 MJ91.OOOd

cThuySh

'ISlAM Cn.-IO eEN

- 2.··, . . %-._.~. s.

0; •• I

. .'.-: ..

NORTH FOR

I

Shop.com

Kh!im ,no ,ma '~~m m¢J NJ9~ fQrMe~

NJonTii,r}J ,;5:iljn ShDVirl':l~' frOOHli

109.

m

'G~ p ?/J d:-6i l1gi!, J;'l~uyen gi~, Ct~, (:hUng t-(~!

Nh6m~. C]l'l]jit'1i gblJ, .. ~O ml~, toe N'goJ, sao chu yen h,ghicp·

CORINNE & FRIE'NDS

'Hliy ,~oo, gM~l, .h6a ~,'nO; l,I'ifcl

Sb,b.m.t·~:i!lQt nilM t6c tu:;§[, jll'f d~[, d;e nbll1',d&;~. :~,r,:J..3!

1Cilif';tli F!'iJ.r-X-~q:..I;:.m ~ D!k- ViI ~ ~u iI'II:'i> d;,t.IKW. ~" I~ 00 ~ oil'.il: ,i:&" ~ d:W ~ ii® 're.:; ,J.:, ~&~ T~!'12 ~ ~'¥ih ro~;j~ gOi ,1J.,tr ~~ G.~", ~ tlu .g;~ 00 i:Q(, ..... ~ ~ b.:.".,-,g ~ :":JW.:(ij. ~ .... ~,,~ I-S..t. ~iE'. ~,'tci~'~ ~ ~'!Ii:io'i ~ rnh.!J..

I Ih'~ 2~ D~l1l ~,

0<itJ,:di ~X,~ ~,tm~!tMD 'I!I!!' if.Hi '00Ie w:. ~i:Ii i:I'Iiil'I ,oMTI ~1'10;,~ ~ ,'~ p.y1!$l~.,i2, dI'!: ~1. ,Of ~ ~ Q')r'I ~ Iii ~ m~m Iir'.IQI:, d~ ~ VU! ~ ~}

.a~. ~: ~ i4(" d'3'l: '1:1; Q"(!o;Ii, o!I~ '"*(, ~~. ~~~6i ~»rz ~ ~~ d"a.d~ t.~r,~ ~'\il:~'5t! .(i~""~'i,I~~~ ,-~~·-::i~tJf"i.w ~~if~ '~e~~ ~i"IYitI !&( 4lc. bf9t t.h~ (I~.....u. ~ M ~oX'''~ O"t~!'IM ~ ~ iii! ~ 'IXM;,~

@1'-t!i(X~.~~ ~,'?i ~"~~~Ii!!~'!.Ii~:; ~k> ~i'if~o/:' 1/4g"..¢J ~.Ii"I!::Oi ~ '~M .. ~.:; ~ 'It .. ~ ~,'~ ~')' ~"lI'iiI9C 1"i5'I,;l,,Fl1I'II ~i i¥i"tf, I~;": hiH ~k<'i1 ~ ;:j;,.j) mil [JlO!,~" ~ Iiof,~ ,~~~m'L,

p.;tj)'~~ M.i.Qlht,

'79.0:00d

~'"~~~-a&~~~ rn.u :(:1. ~ .. ~ .ill.J,;'p~,~ ~

l!!.I !Tliir! m~~<tfu lOX.1!'!M ,;t;~'fut; '1;i:jI~ 1iJ'!~. ~:rll'lp'i~ v~, e:.<:,lLI\idl'!; pttli; ~'d1eo;l ~ ~ I~ .:ko ITi1ii 00t!~~~~. ~k 1i!.!l!~~'4

'!:Ji15 'Il"on.~ k¥I. ~j ftra. '

m;fi"~~' jj-SJJ!9Eh!

8,5~,OOOd'

G iof~rX~eil"fJ t~

~. .

V.If!1 dl; IJ ;f!.."tiIr\i u:i.;: gj "'" I'<,jl • .m 41 toAfi ~1)1l--.:m Fi";!o~ ~fi'~,~ti~ ~k;;_n'h t;ol;iro ~ w FJ,~ ~toc ~~,~t4f!.:5't~ 1~..-i{-tI Pili:o

I oiI?1;;! l!' i;U; •• nOOdl

~24S~OOOd'

-25%

:~'"

~----- --.- ~-- - _ ... - -:.-I-----~ -i"-~-.-~ -<--<!- -.-. X ..

f (,JiQ tOe: " (hroiJt\'8r"1l( ~~,

t: 1rntJrl tIl t~' ~I>'"(;:V

i n

,

~Ela a·I!'II~1II n 1""!~..l:mn!nI-El").II:rVl""lIr'l.pln!llliflr~I"II'I"1'I .'n,_ .. ~ ~'~~r.-~~~m ~In n ~Im._rr. n ~~n ~~ •• n~n r;I ~1IL~r9-~ II ~dl"l"tn~I'II11J~~ I"I'~""'~ ''''_~~n'III~..I''I~1

I6 ~ 56;;. «J~

WWW.Ng0CThwy

I

~

I· I i I •

~

I

..

I'

~

I I

I I

.ol!t~~rII1n~n ~ ~'n~ n I"ICI~~IEII~n a~lr:n n~1I ~lI"I"'n ~~II"I ~w.:- :n-'3~In!nrm,..~I'IIn,~~a. npll"!ll~ n n~p n1b~ ~ .. ~ n ~'lrl~~ n ~¥ n ~~~I"II"'Id-.!n..n,mt~n!EII~ "

~~4r'i~ 71

~ ..

I 109 ,,(10 O'cl

0V~.~~L'I.~/~ ~I ~~ ~'C'l'.li·b1:m ~~.

I ~i:Io:n\

100!i:l:!l. ~,

819' .. 00:0(1

_~--.;:~_~_ iii ~~ __ ~-_ ... ~ __ ....... _-.i'r.;;~~~.._ ,:-""':_.OIi[i,lr;;;;jilO£_ -.r-;;o,----~~..:,- _'J""4i"'~---- Iii iii."":"';" ... 1iii __ ':O'i""I_ ... _..... '-~ __ -:. ... \;;;I,_'";;;, ~iiiig,;Ii iOII_OlI(OiO .. ;;;m .. __ .;r,,~~~,_ ... ~ .. _. ....... _ ii.J~Iiii~1i!

~ os&...-rirli~ n

£lLK&CASI1MF.R F. S3ij~~S:';it. ~ fl"illlio~~ lMI.ilik-~iII ~' 'I,(i ,~,.,."...t I@ ~}!'I':"~ 1i:i,'1I.,~d'!",~1i)"i'i1J:. I,~

,1I'1Ig, B'~.(i,~df

'lJ:Ik&,~'~' 'i).J'Mir c.~ , ~~d'Kw.~~I~J;liri'i,~ ~~~~ l'Q~~~~~ ,,t'\'l ~ ~'" ~ ~ ~L

>6~g~' ?',OOOdi

~kte~.i"l1~~'I~ ~'d~ 'illi! *' ~,,!t&t!W ~'ito~~~ 1'fD~, ~Omi'

~ ", """},

,(~~,,~ 1 'I '.iIl'HIi

$Jk~~~~"~ ~

1I<Bit.» ~ illii ,ll, i1"!:'1li w Jd:L

tt1 ~~ pffi~rtD om ~ , '~~~m ~ ~ ,~"tl;;!.~,~

l:':iL:I~b ~ ""~ 'blj"(JI1"~7..C--: '".;~ r-"'l~~ ~

~r~I~'

U .. ~~ 11',.q_00i~ '~~&~~~~ ~~ub ~'~,~rw 6in't<t~~iI.I!I,~niu ,lli;';" ,i.Jb; ~~~I t'Ifut.

,i!ii~2: 'JCS.C;Hrll ~k~~~~m,,;....;: t.;'~ ~'

i!$l:I:~~$r~,~~ ~~~&Jg ~'Tnll"~ 'f!!I~~htl~I~L,'

~ t~lit~; 14t.(l@J ~'&C~

~' ~~

Thoi~~ mW.,.u.i~~

~r~~:ijtI.i ~n;.i!R:i!i '",,~!j."1i~ O;t<i;!:l!.:Mi!n lI.B~c A~ QJ~;bl,~Ml

&1;Nl ~l!it.'ONd'

$::&~~Crn'i1i ~~li:ihi'.:~~_n't.Ir t.'filJ~,~:!I.'l1!r~'~OI!'~ ,i!!~

Illl9,JOO-Q

. NgocThuy.S. QP.· om .. ng _. n

@ ....

~~,

. ~w.tW.- .

. . ~...-. ..

itt. ':.t,.:. ·4M~H.y .. ·< 'l

M6i

~~WOi)H,.

I 2. '·~OOO.(I'

www.Ngo

@:"S!~~ .~1jf.

~~a

·iS~ a"l'l,JiQ:;- ·liIf1'i·;Wj' '4l ~i .~ io:Iii.:h rinO ~ Mil:;l:~ ~~d'Jl:i..Ji.~

~~QO' 7-lS",~H4:

SS,.OO'O,d

~ Bi::Jy;~¥i3'~'tOO' ~~~~ ~

IDJ. 1I!:L"tI 'lit 'I.i! ~ U1ctc1l:lii ~ :rllh w.: I!lIirl ,i"IOOJ~. !!! lioW1~w, I~,

'I ;4Q'i? ~1·9L .. QQ:N

89 .. 000d'

~ ~~,.n.th t~ I~~~ite{ ~

~ .o:IIIo::il'i;!:.'Lit>!i ri ~"':i' ~ :lorn .;b~~~"Lil.i.m1

• ~.,.;Ii~13'·'J..!~~~. ~ '~l,

i ! • • i

I ! • i

~1""l1l'lJ_~lIIl~" ~ ~~~'n!lmlBJn ~ I!lIE"In.n'EII~mn n'~IEIl~ Ell nDI"lIl~ I"ILCr"nI"'l'a "~~l~ n,_c~lI:'n n II~~~. '111m ~ EllIII~ EII'nl"llllll"ill nrn~a II a~lrJn ~'~~1I"l EII'nm!ll'EI ~~~n II !II~~ n n~~~'n l"'I~n ~ n~~.!Il'II~4

Owrr ~ d!. 1!Ii'lMt 8S

+2£~

'99~'OOOd

ElABi;f" ~' . t.'!i

'~1!~.diJ i:tI,.. -.t>I ~i'i~~~~~ ~r.-l ... - E.l:i~ IIti!iYI.. "-~'?I 0"l.1;>.* ....

~I:.~-di~

I ~:1"i ,85.000.4

l~=""~~~orlC~:1!I

itptiJi:t il;J'J.~~

'I,~'~l~ 9JS 'OO~'

13!'~~-$1~~

Wil a.:"o;;i..~1~li ~ '~~'dif.!"1!:!.>~ ~ ~-doo!'J ~ ~ilm'l.

It2:u':t 19.00mf

®~p~~~ .

~ ~"' ~ int f~~ ~ m I!ht! RI i!~ i»!I"f.:". 1:iQrnil.-

1.3:rtH 1:"~OOIN'

'@.~~_~8ar

;r~h ,*~~,dill ft:~h'~~~ ~ ~ M~»l!=Q...:(iIi~ ~.:!I!p:,.~. !;z,

1~:J!n l~OO:Ot1

®~TaIrr; '.'. ~

'i1'iJ,n.,'iktIft ~~hf. ~ ~ $I:!!n +'r:~ ~~~ bti:>, _ ,d-IJ!t.~.~ ~ lltri.!MI _ ~i!. ~.~

12:m: sS.nOQd

p.com

~~~·.t:r~/. iA.il.~~.~ ~ flp. ~ ~" I'iSS,

R~ 19.!D!CJOd

®~~~th

W"'~~~~~ ''i..i'!I!' ,~GIJ'i' i1~''f1'& 11;ii'i ,..6It~~1..

~!)I!lil'~:- . 1 !5·JOOO<d

0$ ci;T~~ 1;:ll!ib';t}~W~ ~~.q,~.Jli ... ~~1.~1,

1~l!lg~' . '" 7 !5,.,OOiIlif

® Qii"~ I-\W.Q~'

ifl'riil!l'i !Ii' b;~:. .....!!!ttU Itt!il Mi:I:

!(lBg'! J:S~OO·llldi

0r~~i;;;r2lfff:'S: ~ ~.,.",,","""""'"

~- ' l:J~ild!J'

K;fflo.~"'" fti'Ij ~i\b I~

~ !"~!1Ii;I ~ '-'b q! '~ ~i~.5i1<Y.1..

U:;l·;n II S5.(liOOd

~-r0!)~~.ryo&~ lb.~\FIX

I(t:.~ .(!:;i~~.~ ~"" ~ I:o~ ~ Ifii i'LIi'm ~.:ruk ~ qcul. .mi."!!!I ~ !D!t.'1.

I :!lll 5!5.0Il)Odl

'~~ ~~ "\~;jI-g .I~e. ~~~~~~

~ •. t!irrilJ: .

IOi4it111 _~!EIIQIO"

-: fctIt~e~

,~l!i

~ h~ ~~ ~~r} i1~un&.'thah' mlr1h ~~ J~t b! ~b; rlJlt L~~ sao de khee ~tr 'tf6Jft ~6i ~r1g-~.:l"1 xi~h 9$p?

£Jill'

tlW~,,~~ ~,~ v61)r.em: &iJl' t@il ~ M ~:I-flj ~ 0i~ ~"¥ §m W:.IDil

1;J.i.&i.dfi.'%cw .

ill '5!00~ fooo: o!~ K~ffl;.;r~}'ml..4h~t:>lIl~1u.:!l6i' ~~!l"~ .:{lii!:[~~QCI!!: L;.,Mfj '!Q,t_ !li!'fJit...M. '

'" n ~1"'4.,~:tnJ.

I"a~

I r

.H~i

Min h rM th(e~ fliW *' -nl~

n UO( rU11 (h!h I,r l~m ~g ri~$ Ian da tar e~~ mintY!

D~lp

S:m ~}1g pMi itl ~~ ~.~. ~m \>1 d~ c.6 kern d~l1t~ ;t~5t~\.;W ~in;I t: !\hi] OOm ~~td~~ ~ ~u.rulti Me fMlttit ~~~ ~ ~~ ~

www.Ng

vf{;u· l~nl ~r' l;~,p- fSc

. com

MInh khQr!t b&8t d~~"dry k.~ mat nl)~c.ohM V\e n:.1ibr

www.NgocThuy

;~·.:m

"0·,

. .

. .

co. bo?i SOl) iOCln& ~~€- ~ huoo.g V! ng~~ iI~qt(ii~ ~ ~ng?

www~NgQG

. .~~~ ~:.t15~,

Nti,

Qoo~:m:tr:Y;i ·w. nep nh.afi

z ••

;rur:'Jg; q[;Jatjh .tolt kJt!en cho

.fQi ~ng Itr.l: iL"facr ,crm:g r~t rl9,@] v:fi ~ ~. an

II Ii

Diip'

~ s¥~~,!¥~r;~~ Fl~f' ~ ~ ~j lri\ ~~ ~ rd:rari1 ~a;~'ijJ~11Y)-1t.:t ~"l!'J, ro~

® €~tti Wjl~e ~

:5!l:~,~_I! ~:::;:'po~, !i~ irll"i!!r- ! !Lot1J> ~l!'

~ li:III!: 4i!<i"'l 'I!i'i.~, ~(II ~ tii'r.!l, ~~~ 8~

~;o:!J:t" ~j;~MTi~~~ 1M (b, rrir·I.'fiij~'H':' iii'-'I\i ~~ ~ jt;1(;.;: d'>ifii pt>~;~ ~ d"'~-L~~· ~j~~ ~""'1I!hU;;\ ~~ml

~11;i~~'1r

.eom

www.Ngoc

blyShQP·com

ft~

I]'a "ITf~ " f)1f, rj"1If lit "d~ bt' bong .aiD," ~tJi (.$W 'nlao~;i tl~ ~

mlll1,OO khtOf'I~ bi ~ll-6l"!gt

Dr.it'll,

'J,iI.""

iop.co

~'l:;~r;m > ~l,~~d;;'~ I

T~~ tUflg' bMOi "t-6i mUQn th.~ '\'lJ i I"l't'iu~ ~g( ra tIii <:id rn~t ;Iai ~ neff thlt ~ v6~ {qu~ri.g th~m[

~iyh d3iitt! b;;.~ ,!flO 'frj, ~g 'll,~ ~M (!i&·~~ho~~~e~is~

~~lf~~t'$ ~~~'.~ ~ ~~~~ ~~ . ..,.b;~W!! ~r~ itI!! t!! .. ofill~~ ~,~~ .~fI!;~ ....... ~J);.':. ifri!j !'>~?'~ >i"<Ii:.:I!. ~t;h 1'iIolI!I" ;;:-~'l;1io!.t i±01I jl'l'Dc ,~ o"ld'i;::,~ .. .&Urn ~ ff1J:t""i [!Im~, ~ ~ ril!lt. ,U!5:q IMn ~~~~J) ~ .,.;.~ ~ q.;1M>Ii

~.l!.'liml ' , ,

~~, N9,Rfhll,

II,SSt.OOOd

~0GThldY.-

'~

• - ':0 •

':;0,

" .

H'i

AlI· ~,

um cAdi nao co the k.b ~c phi,fr6 dU:Qc, rih 0'J)g w,,"g da khV !IDt ~~n ,oomM

•-'

,

,

.

,

.

.

. .

H~ 5U -d~ Tel~ utE; :... ~ d!.:r6r~ ~,~ rnjtw ~ ~,·~lf.t'hCr~\ltDg &.kho !riOt. mu m;s.L ~ ya. ck 'kh.J. "Jlijfc, ~ ,ri'1~ gOt .ihif"~ ..

~~..t:f~

T-i~ ~,·~tl_~J!If.! ~ ~~.mii tfu", I'.M ~ ~,~ m!)-;; I~ b'l~ ~Ji.;!lp f.o'i.~,~ ,,fi.;. ~t.v:!. """I;" ~ ~,~ "";!.i;,.ffi1ol1. d-:Jj o:;<iJifJ'J 1"!l00j t~!;:lJ.k.tq oW: "'~ ~ ~ ~~;:. ;:~, n~·.~rrit

I~'~ ,~

75~,OO'Od

Kern dIJong da m?£t hiW"(! u~; th.i~lig 1m SI/Ji6t ii'!Ilg~y vOt vlita:mmn E k&tn.9P Val cb~:€t "ltuat rthu(:, "itt ,tu nh'i@n.. Hay ch~W'i leer. ~m 'thTrch hQfP' nb:at eho ~~i da elm o?ll.

G!) 8eerii'.J~, ~~ ~ ,~

It;cliili <f~. ,.....;.~, ~ ...... ~ ~ F!;M q ,.x. I4'lv ~~ ctj~;(Q"!iI..y;. ~ >:\'Iiii'"~l1I:Ii~ ,",..!Ii o1~""'JlIl,J\iI.!'fii; :ill. ;:1!i ~ ~~l! p:i.p,":j)J'","~:lor. ~u ~ d.ii oQ; ~Im ~~ ,d~ f",@_n ~:S!l od.~ ~ oob1 s~....:ii ~.i&.}W

U:;l(4~ .:a#,.~d'

19,t,O'OO'd

,ES£ENfjAtS ESSENTIAL~

~0cTh~~--Shop.G0m

oiHlom~

www.

ESSENn/'L~

BaihnC~ng paoe cmtfm

----

M6i

--_

GIA GiGI "FU~ LAN oAu

79.000d

trd2··· I

IS.