Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long Sinh

Typed by Madman http://hello.to/kimdung
1
CHÖÔNG I
TRONG THUYEÀN LÔÙN PHAÙT SINH
AÙN MAÏNG


Treâ n bôø hoà Tröôø ng Bích, ñan queá um tuø m.
Luù c canh khuya vaø o moä t ñeâ m thaù ng taù m nöôù c hoà long lanhaù nh traê ng chìm noå i.
Ñan queá toûa muøi höông ngaøo ngaït.
Tieá ng maù i cheø o bì boõ m phaù tan baà u khoâ ng khí tòch mòch.
Moät chieác du thuyeàn nhoû ôû phía Ñoâng töø töø löôùt tôùi.
Treân ñaàu thuyeàn ngoài moät laõo giaø mình maëc aùo tröôøng baøo, ñaàu ñoäi muõ næ. Moät
thieáu phuï xinh ñeïp vaøo traïc töù tuaàn ngoài töïa vaøo mình laõo.
Thieá u phuï boà ng trong loø ng ñöù a nhoû côõ möôø i moä t, möôø i hai tuoå i.
Ñöù a nhoû naø y ngoà i trong loø ng meï bò gioù soâ ng thoå i vaø o döôø ng nhö phaù t laï nh.
Thieáu phuï kheõ keùo taám khaên quaøng treân vai baèng gaám maøu vaøng ñaép cho thaèng
nhoû . Loøng töø maãu thöông con thaät laø chu ñaùo!
Laõo giaø böng chung traø thôm ñöa leân mieäng nhaép roài hoûi thieáu phuï:
-Linh Vu nguû roà i ö?
Thieá u phuï ñöù ng tuoå i nôû moä t nuï cöôø i cuù i xuoá ng nhìn ñöù a nhoû ñaù p:
-Nguû say roà i.
Laõo giaø töø töø ñöùng daäy ngaång ñaàu leân nhìn vöøng traêng toû thôû phaøo moät caùi roài
ngaâm caâu:
Ba chuï c coâ ng danh ñöôø ng buï i ñaá t
Taá m loø ng baê ng tuyeá t gôû i chung vaø ng.
Thanh aâ m ñaà y veû buø i nguø i töï a hoà aå n daá u caû nh theâ löông cuû a khaù ch anh huø ng maï t
loä.
Thieáu phuï trung nieân cöôøi maùt noùi:
-Ñeâm ñaõ khuya roài chuùng ta vaøo nguû thoâi, Linh Vu bò laïnh thì khoå caû.
Laõo giaø gaät ñaàu vaãy tay toan baûo chuù laùi quay thuyeàn laïi thì ñoät nhieân moät con
thuyeà n lôù n ñeø n löû a saù ng tröng thuaän buoàm xuoâi gioù vöôït thaúng tôùi.
Con thuyeà n naø y hình nhö khoâ ng ngöôø i beû laù i cöù phaê ng phaê ng ñaâ m vaø o chieá c du
thuyeà n.
Ngöôø i beû laù döôù i thuyeà n döôø ng nhö laø moä t tay laõ o luyeä n. Y khoâ ng chôø chuû nhaâ n
sai baûo ñaõ laäp töù c cho thuyeà n traù nh sang moä t beâ n.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
2
Moät teân caàm saøo nöûa laät ñaät chaïy tôùi ñaàu thuyeàn tay caàm caây saøo tre mieäng lôùn
tieáng quaùt:
- Naøy oâng baïn ! Môû maét ra maø troâng ! Sao laï ñeå thuyeàn ñaâm vaøo thuyeàn ta laø coù
yù gì ?
Gaõ quaùt luoân maáy caâu, thuûy chung vaãn khoâng nghe thaáy treân thuyeàn lôùn coù tieáng
ngöôøi ñaùp laïi.
Gaõ caàm saøo hoát hoaûng ñieåm saøo tre vaøo chieác thuyeàn lôùn ñeå ñaåy thuyeàn mình ra.
Luù c naø y gioù soâ ng ñaõ nheï . Con thuyeà n lôù n bò saø o ñaåy vaøo lieàn cheïo qua moät beân.
Hai thuyeàn saùt mình nhau löôùt ñi.
Laõ o giaø maë c aù o tröôø ng baø o hai tay chaé p sau löng ñöù ng nhìn maø n kòch nguy hieå m
vöøa traûi qua. Laõo vaãn bình tónh tuyeät ñoái khoâng loä veû hoang mang.
Haù n töû caà m caâ y saø o tre thaá y chieá c thuyeà n lôù n suyù t ñuï ng vaø o du thuyeà n maø ñoá i
phöông vaãn lôø ñi chaúng thaáy gì, gaõ khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa lôùn tieáng quaùt hoûi:
-OÂ hay ! Boï n ngöôi cheá t caû , khoâ ng coø n teâ n naø o soá ng soù t nöõ a hay sao?
Tuy gaõ la où om soøm, vaãn khoâng nghe tieáng ngöôøi ñaùp laïi.
Hoà Tröôø ng Bích roä ng caû traê m maã u. Boá n maë t röø ng lau raä m raï p cao ngaä p ñaà u
ngöôø i. Con thuyeà n lôù n hai coä t buoà m lao cheâ nh cheá ch vaø o lau saä y.
Laõo giaø treân thuyeàn baác giaùc ñoäng taâm töï hoûi:
-Xem chöø ng con thuyeà n lôù n kia khoâ ng ngöôø i beû laù i, nhöng chaú ng leõ khoâ ng coø n
moä t ai? Côù sao trong thuyeà n ñeø n löû a vaã n saù ng tröng töï a hoà vaã n coù ngöôø i ngoà i ?
Trong loøng raát laáy laøm kì, laõo baûo ngöôøi beû laùi thuyeà n mình vaø o gaà n con thuyeà n
ñeå xem coi.
Thieá u phuï trung nieâ n döôø ng nhö coù yù muoá n ngaê n caû n, nhöng khoâ ng hieå u nghó
sao baø khoâ ng noù i nöõ a.
Chieá c du thuyeà n gheù saù t vaø o röø ng lau ñaä u caï nh thuyeà n lôù n.
Laõo giaø maëc aùo tröôøng baøonhìn ñeøn löûa trong thuyeàn lôùn, laéng tai nghe ñoäng tónh
moät hoài roài quay laïi baûo haùn töû caàm saøo tre:
-Chieá c thuyeà n lôù n coù ñieà u quaù i dò, ngöôi thöû treø o qua xem theá naø o ?
Haùn töû khom löng thi leã vaâng lònh buoâng caây saøo xuoáng, treø o qua thuyeà n lôù n.
Laõo giaø maëc aùo tröôøng baøo hai tay chaép ñeå sau löng, ñöùng ngoù vaàng traêng toû ngô
ngaùc xuaát thaàn.
Ñoät nhieân coù tieáng theùt lanh laûnh. haùn töû vöøa treøo qua thuyeàn lôùn hô haõi chaïy
veà ,gaõ hoá t hoaû ng böôù c seå nh chaâ n, ngöôø i rôi toû m xuoá ng hoà nöôù c.
Laõ o giaø hôi nhíu caë p loâ ng maø y, veù n tröôø ng baø o nhaû y sang thuyeà n lôù n.
Thaè ng nhoû ñang nguû say trong loø ng thieá u phuï cuõ ng bò tieá ng theù t vöø a roà i laø m cho
giaät mình tænh giaác, ñöùng baät daäy.
Luù c naø y laõ o giaø ñaõ böôù c sang thuyeà n lôù n, böôù c vaø o trong khoang.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
3
Ñoät nhieân ngoïn gioù soâng taït qua maët laõo ñem theo muøi tanh noàng naëc.
Laõo lieàn döøng böôùc laïi, ñaèng haéng hai tieáng roài hoûi :
-Trong thuyeà n coù ai khoâ ng ?
Laõ o chuyeå n ñoä ng muï c quang boã ng thaá y sôï i daâ y thao vaø ng buoä c ôû chuoâ i kieá m bò
gioù tung bay. Thanh tröôø ng kieá m ñaâ m suoá t töø sau löng ra tôù i tröù ôc ngöï c moä t ngöôø i
y phuïc hoa leä. Muõi kieám caém chaët vaøo vaùch vaùn ngaäp tôùi chuoâi kieám.
Döôù i aù nh ñeø n löû a saù ng tröng laõ o nhìn roõ ngöôø i aê n maë c hoa leä kia nghieâ ng sang
moät beân, ngöôøi naøy haõy coøn nhoû tuoåi, saéc maët lôït laït nhöng khoâng daáu ñöôïc töôùng
maï o phöông phi anh tuaá n.
Laõo giaø maëc aùo baøo buoâng nheï tieáng thôû daøi caát böôùc ñi vaøo trong khoang.
Khoang thuyeàn laø moät caên phoøng, caùch baøi trí xa hoa ñaõ dieãn ra moät thaûm caûnh.
Baøn ñoå gheá nghieâng, huyeát tích loang loã. Gaàn nöûa khoang thuyeàn moät ñaïi haùn
trung nieân naèm uùp maët,ñaàu beå, oùc chaûy. Gaõ ñaõ taét hôi cheát roài.
Laõo giaø maëc tröôøng baøo buoàn raàu buoâng tieáng thôû daøi, mieäng laåm baåm :
-Thaät laø moät caûnh töôïng theâ thaûm !
Laõo ñaûo maét nhìn ra thaáy moät ñaïi haùn raâu daøi mình maëc aùo ñen ñöùng töïa cöûa sau
khoang thuyeà n. Hai chaâ n ñöù ng thaú ng, möôø i ñaà u ngoù n tay baá m saâ u vaø o vaù ch vaù n.
Thoaï t troâ ng töôû ng chöø ng nhö ngöôø i ñöù ng töï a vaù ch thuyeà n, nhöng nhìn kó laï i thì
ngöôøi naøy ñaõ taét hôi töø laâu roài, thi theå cöùng ñô. Vì möôø i ñaàu ngoùn tay caém saâu vaøo
vaùch vaùn neân thi theå khoâng ngaõ laên ra.
Toaø n thaâ n ngöôø i naø y khoâ ng coù veá t thöông naø o heá t, chæ mieä ng muõ i coø n öù a maù u
khoâ ng ngôù t.
AÙ nh saù ng huy hoaø ng chieá u vaø o ba caù i xaù c cheá t maø töû traï ng khaù c nhau veõ neâ n
moä t böù c tranh raá t khuû ng khieá p.
Caù i caû nh ñeâ m khuya maù u ñoå trong thuyeà n, gioù laï nh luoà n qua cöû a soå khieá n cho
laõo giaø ñôûm löôïc hôn ngöôøi cuõng caûm thaáy trong loøng hoài hoäp. Laõo guïc gaëc caùi ñaàu
buoâ ng tieá ng thôû daø i roà i töø töø böôù c ra ngoaø i khoang thuyeà n.
Baá t thình lình trong goù c khoang thuyeà n coù tieá ng reâ n yeá u ôù t voï ng laï i.
Laõo giaø loã tai raát minh maãn, nghe roõ coù tieáng reân raát kheõ, töôûng chöøng nhö tieáng
seùt noå, toaøn thaân laõo run leâ n baà n baä t phaû i döø ng böôù c.
Laõo töø töø luøi laïi ñaûo maét nhìn quanh, tình traïng ba xaùc cheát caøng nhìn caøng
khuûng khieáp khieán laõo laïi run leân. Laõo toan trôû goùt quay veà thì tieáng keâu yeáu ôùt laïi
noåi leân.
Laàn naøy tieáng keâu nghe caø ng roõ hôn, laõ o phaâ n bieä t ñöôï c ñaâ y laø tieá ng reâ n cuû a keû
bò troï ng thöông, hôi thôû chæ coø n thoi thoù p.
Laõo do döï ñoâi chuùt roài khoùe maét loä veû bình tónh, töï noù ñeå mình nghe :
-Ngöôø i naø y saé p cheá t ñeá n nôi, chaú ng leõ mình laï i boû qua maø khoâ ng cöù u ?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
4
Roài laõo veùn aùo tröôøng baøo laïi tieán vaøo khoang thuyeàn.
Laõ o ngöng thaà n nhìn trong boù ng toá i ôû goù c khoang thuyeà n thaá y moä t ngöôø i ñaø n baø
maëc aùo lam naèm co ro. Toùc muï daøi maø roái tung, mình ñaày nhöõng veát maùu. Nöûa
ngöôøi treân coøn laïi töïa vaøo vaùch vaùn.
Laõo giaø baát giaùc noåi loøng thöông xoùt xoay mình chaïy ra ngoaøi khoang goïi haùn töû
beâ n mình sang.
Laõ o thaù o moä t taá m caù nh cöû a khoang thuyeà n ñeå khieâ ng ngöôø i ñaø n baø troï ng thöông
ñaët leân.
Döôùi aùnh saùng ñeøn löûa laõo thaáy roõ ngöôøi naøy saéc maët lôït laït, hai maét heù môû. Maùu
töôi öôùt ñaãm quaù nöûa boä quaàn aùo maëc trong mình.
Ñoät nhieân thieáu phuï giöông maét leân moät caùi roài nhaém laïi chæ coøn heù môû. Thieá u
phuï cöïa mình baät tieáng reân la. Luùc muï chuyeån mình voäi vöôn tay ra quaït moät caùi.
Ñóa ñeø n daà u ñoå nghieâ ng ñi.
Tuy muï ñaõ bò thöông maá y choã maø muï coø n gaé ng göôï ng cöû ñoä ng, chaï m ñeá n veá t
thöông, maùu töôi laïi öùa ra.
Muï nghieán hai haøm raêng chòu ñau töø töø nhaém maét laïi. Moà hoâi ñaàm ñìa nhoû gioït
treân khuoân maët traéng lôït.
Hai haù n töû vöø a khieâ ng thieá u phuï bò troï ng thöông ñöa qua thuyeà n nhoû thì con
thuyeà n lôù n coù hai coä t buoà m ñoä t nhieâ n boá c khoù i leâ n môø mòt, ngoïn löûa laáp loaùng
xuyeâ n qua cöû a soå boá c ra ngoaø i.
Luùc naøy ngoïn gioù ñeâm laïi thoåi leân khaù maïnh khieán cho theá löûa lan xa raát mau.
Laõo giaø maëc aùo tröôøng baøo thaáy theá löûa quaù maïnh lieàn traàm gioïng noùi :
-Mau bôi thuyeà n qua choã khaù c.
Hai haùn töû laät ñaät ñaët thieáu phuï bò troïng thöông xuoáng roài heát söùc bôi thuyeàn ñi
thaät leï.
Thieáu phuï bò troïng thöông lieác maét nhìn thaáy theá löûa ñaõ lôùn, con thuyeàn hai coät
buoà m khoù loø ng traù nh khoû i hoû a kieá p, döôø ng nhö muï ñaõ yeâ n taâ m ñöôï c moä t chuù t.
Nhöng vì theá maø tinh thaàn cuøng löïc löôïng choáng choïi thöông theá traàm troïng ñöôïc
giaûi toûa khieán muï laïi ngaát ñi.
Luùc muï tænh laïi môùi phaùt giaùc ra mình ñang naèm trong moät gian phoø ng coù caù ch
baøi trí raát trang nhaõ.
Giöôø ng baè ng goã Töû Ñaø n, giaû i ñeä m raá t daø y. Xung quanh phoø ng maû ng vaù ch toaø n
baèng luïa tía.Treân ñaøi trang ñaët moät taám göông ñoàng cao hai thöôùc. Goùc vaùch meù taû
treo moä t ngoï n cung ñaê ng, chuïp ñeøn baèng luïa traéng.
Môù i nhìn qua caû nh töôï ng thieá u phuï ñaõ bieá t ngay mình ñang ôû trong caê n phoø ng
cuûa nhaø ñaïi phuù.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
5
Ñoät nhieân caëp maét saùng loøa. Böùc reøm veùn leân, moät thieáu phuï trung nieân ñaày veû
phong löu ñaøi caùc töø töø buôùc vaøo. Baø maëc quaàn vaûi xanh maø khoâng daáu ñöôïc khí ñoä
cuû a con ngöôø i cao nhaõ .
Thieáu phuï böôùc tôùi giöôøng, hôi loä veû ngaïc nhieân, caát tieáng hoûi :
-UÛ a ! Nöông töû tænh roà i ö ?
Thieáu phuï aùo lam buoâng nheï tieáng thôû daøi ñaùp :
-Naï n phuï ñöôï c nhôø ôn cöù u töû maø chöa kòp baù i taï .
Muï gaé ng göôï ng muoá n ngoà i leâ n. Nhöng vöø a cöû ñoä n, veá t thöông laï i ñau nhoù i
khieán muï chau maøy nhaên maët.
Thieáu phuï trung nieân voäi xua tay noùi :
-Hôõ i ôi ! Nöông töû khaé p mình bò thöông, chôù neâ n cöû ñoä ng.
Thieáu phuï aùo lam buoàn raàu noùi :
-Naï n phuï maø khoâ ng ñöôï c phu nhaâ n giaû i cöù u thì e raè ng ñaõ maá t maï ng roà i. AÂ n ñöù c
cao caû khoâ ng theå ngoû lôø i baù o ñaù p, naï n phuï xin vónh vieã n ghi vaø o pheá phuû .
Thieáu phuï ñöùng tuoåi laéc ñaàu noùi :
-Nöông töû baát taát phaûi caûm taï. Phong traàn bieán aøo hoïa phuùc khoân löôøng. Ngöôøi ta
sinh ra ôû ñôø i ai khoâ ng coù luù c gaë p böôù c ñöôø ng tai baï o ? Nöông töû haõ y raù ng maø yeâ n
taâm tònh döôõng, haøn gia raá t khaù c ngöôø i, phong caû nh coù beà hiu quaï nh, tieå u muoä i tuy
chaú ng phaû i laø nhaø haø o phuù nhöng theâ m naê m baû y ngöôø i aê n cuõ ng khoâ ng coù chi ñaù ng
keå .
Thieáu phuï aùo lam hoûi :
-Naï n phuï chöa kòp thænh giaù o cao danh quí taù nh cuû a phu nhaâ n ?
Thieá u phuï trung nieâ n cöôø i ñaù p :
-Tieåu muoäi hoï Tieâu.
Thieáu phuï aùo lam nhaéc laïi :
-Tieâ u phu nhaâ n...
Tieâu phu nhaân laéc ñaàu cöôøi noùi :
-Tieå u muoä i khoâ ng muoá n nöông töû xöng hoâ nhö vaä y. Tieå u muoä i hôn nöông töû
maáy tuoåi, neáu nöông töû khoâng tò hieàm gì thì cöù keâu baèng tyû tyû laø ñöôïc.
Thieáu phuï aùo lam traàm ngaâm moät luùc roài ñaùp :
-Phu nhaâ n coù loø ng quaû thöông nhöng khi naø o naï n phuï daù m theá ?
Tieâu phu nhaân kheõ thôû daøi noùi :
-Thöông theá cuû a muoäi raát naëng, ñöøng noùi nhieàu cho meät söùc. Tieåu laõo ñaõ vaøo
thaønh laáy thuoác cho muoäi roài.
Thieáu phuï aùo lam caûm ñoäng khoân xieát. Nöôùc maét traøo ra muï noùi :
-Chuù ng ta chöa töø ng quen bieá t nhau maø ñöôï c phu nhaâ n troï ng ñaõ i nhö theá naøy thì
duø naï n phuï coù tan xöông naù t thòt cuõ ng khoâ n beà ñoá i ñaù p.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
6
Muï noùi roài töø töø nhaém maét laïi.
Thieá u phuï aù o lam döôø ng nhö söï c nhôù vieä c gì troï ng ñaï i môû böø ng maé t ra hoû i :
-Naï n phuï xin pheù p hoû i phu nhaâ n moä t caâ u : Con thuyeà n chôû naï n phuï hieä n giôø coø n
ñaä u ôû trong hoà khoâ ng ?
Tieâu phu nhaân laéc ñaàu ñaùp:
-Hôõi ôi ! Phuùc baát truøng lai, hoïa voâ ñôn chí ! Con thuyeàn ñoù chaùy maát roài. Thaät
laø moät traän hoûa tai khuûng khieáp, chaúng nhöõng chieác thuyeàn hai coät buoàm cuûa muoäi
muoäi bò thaàn hoûa nuoát maø caû röøng lau saäy cuõng bò thieâu ruïi. Ñaùm chaùy keùo daøi töø
nöûa ñeâm cho ñeán saùng môùi taét.
Thieáu phuï aùo lam chôùp maét hai caùi roài laúng laëng khoâng noùi gì nöõa.
Tieâ u phu nhaân voán laø ngöôøi thieän löông cho laø ngöôøi thieáu phuï aùo lam xoùt con
thuyeàn bò thieâu ruïi lieàn tìm lôøi an uûi :
-Tieàn cuûa laø ngoaïi vaät khoâng dính gì vaøo con ngöôøi, muoäi muoäi haø taát phaûi ñau
xoù t vì chaù y maá t con thuyeà n. Nhaø ta ñaây ít ngöôøi laém, muoäi muoäi ôû vôùi ta caøng hay.
Thieáu phuï aùo lam ñaùp :
-Ña taï phu nhaâ n ruû loø ng thöông ñeá n.
Tieâ u phu nhaâ n nhìn nhöõ ng veá t ñao thöông treâ n ngöôø i thieá u phuï veû maë t buoà n raà u
laéc ñaàu lui ra.
Thieáu phuï aùo lam veû maët ñau khoå luùc naøy boãng thoaùng qua moät nuï cöôøi roài töø töø
nhaém maét laïi.
Khi thieáu phuï tænh daäy thì trôøi ñaõ ñang ñeâm.
Treâ n aù n goã ñaë t moä t caâ y neá n hoà ng, aù nh löû a saù ng roï i khaé p caê n phoø ng.
Trong moä t toø a nhaø roä ng raõ i thanh khieát chæ coù hai ngöôøi ôû, moät laø Tieâu phu nhaân
ngöôøi raát xinh ñeïp vaø moät laõo giaø maëc tröôøng baøo baèng ñoaûn thanh veû maët nghieâm
nghò.
Döôù i aù nh löû a saù ng moä t sieâ u thuoá c boá c hôi nghi nguù t.
Laõo giaø ñöa maét nhìn leân chieác giöøông goã boãng caát tieáng hoûi thieáu phuï aùo lam :
-Nöông töû trong ngöôø i bò chín veá t thöông raá t naë ng maø coø n baû o toaø n ñöôï c tính
maïng laø moät ñieàu ngoaøi yù nghó cuûa laõo phu.
Thieáu phuï aùo lam ñaùp :
-Nhôø aân coâng giaûi cöùu neân naïn phuï môùi thoaùt cheát.
-Laõ o phu coù voï c vaï ch ngheà thuoá c nhöng thöông theá traà m troï ng quaù chöø ng caû m
thaá y mình khoâ ng laø m gì ñöôï c nöõ a. Vaä y maø nöông töû qua ñöôï c moä t caù ch bình an
môùi thaät laø kyø ! Hieän giôø töôûng khoâng coø n ñieà u gì ñaù ng ngaï i nöõ a, chæ chôø cho veá t
thöông lieàn laïi vaø tònh döôõng moät thôøi gian may ra coù theå cöôøng kieän ñöôïc nhö xöa.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
7
Cheù n thuoá c ñeå treâ n baø n laõ o phu phaû i suy nghó raá t nhieà u môù i hoá t ñöôï c. Mong
raè ng nöông töû uoá ng roà i truùt heát taïp nieäm trong loøng yeân nghæ moät ñeâm sôùm mai laõo
phu baét maïch laïi coi.
Laõ o noù i xong hai tay chaé p sau löng töø töø caá t böôù c ra khoû i phoø ng.
Tieâ u phu nhaâ n böng baù t thuoá c ñeá n beâ n giöø ng kheõ noù i :
-OÂng giaø naøy ngoaøi maët ra chieàu laïnh leõo nhöng trong loøng laïi raát nhaân töø. Tuy
laõo ít lôøi nhöng ta mong raèng muoäi muoäi ñöøng traùch laõo.
Thieáu phuï aùo lam voäi ñaùp :
-Phu nhaâ n daï y quaù lôø i. Ôn cöù u naï n saâ u döôø ng soâ ng bieå n, naï n phuï duø cheá t cuõ ng
khoù loø ng baù o ñaù p trong muoâ n moä t...
Tieâu phu nhaân mæm cöôøi ngaét lôøi :
-Muoä i muoä i ñöø ng nghó nhieà u haõ y uoá ng baù t thuoá c naø y ñi ñaõ !
Thieáu phuï aùo lam thôû daøi ñaùp :
-Naï n phuï laø ngöôø i löu laï c khoâ ng daù m ngang haø ng vôù i phu nhaâ n, phu nhaâ n coù
loøng quaù thöông, naïn phuï xin taâm laõnh. Tieän danh laø Vaân Coâ, xin phu nhaân cöù keâu
teân laø ñöôïc.
Tieâ u phu nhaâ n cöôø i noù i :
-Tuy muoä i bò troï ng thöông nhöng khoâ ng daá u ñöôï c veû ñaø i caù c, neá u ta ñoaù n khoâ ng
laàm thì muoäi muoäi phaûi xuaát thaân ôû moït nhaø ñaïi gia chöù khoâng phaûi haïng phaøm tuïc.
Vaâ n coâ kheõ buoâ ng tieá ng thôû daø i, khoâ ng noù i gì nöõ a, ñoù n laá y thuoá c uoá ng.
Sau maáy ngaøy ñieàu döôõng, phaàn lôùn caùc veát thöông cuûa Vaân Coâ ñaõ kín mieä ng.
Naøng coù theå xuoáng giöôøng ñeå ñi laïi.
Tieâu phu nhaân noùi cho naøng hay Tieâ ñaïi nhaân voán laø moät vò ngöï söû lieâm chính,
vì laõo choáng ñoái keû loäng quyeàn gaây neân thuø oaùn roài bò haõm haïi giam vaøo Thieân lao,
sau laõo ñöôïc moät cao nhaân voõ laâm giaûi cöùu. Töø ñoù tìm choán laâm tuyeàn mai danh aån
tích. Böù c hoï a ñoà ñaà y choâ ng gai nguy hieå m ñaõ khieá n laõ o chaù n chöôø ng theá söï , haè ng
ngaøy laõo caâu caù troàng troït ñeå di döôõng tuoåi giaø. Hai vôï choàng laõo chæ coù moät caäu
trai döôùi goái.
Vaâ n coâ döôõ ng beä nh sau moä t thaù ng thì thöông theá khoû i haú n. Naø ng ôû vôù i Tieâ u phu
nhaâ n laâ u ngaø y thaø nh ñoâ i baï n thaâ n maä t trong choá n khueâ phoø ng, nhöng naø ng tuyeä t
khoâng nhaéc tôùi lai lòch thaân theá mình. Caû vieä c con thuyeà n bò hoû a tai naø ng cuõ ng
queâ n ñi khoâ ng hoû i tôù i nöõ a.
Tieâu gia raát ít ngöôøi, Ngoaøi hai vôï choàng vaø ñöùa con nhoû chæ coøn moät laõo boäc teân
goïi Tieâu phuùc vaø moät aû nöõ tì.
Tieâu ñaïi nhaân coù chieác du thuyeàn saéc traéng cuõng bò löûa thieâu ñeâm hoâm aáy, neân
ba ngöôøi chaân saøo ñaõ xin veà. Caø moät toøa ñình vieän roäng lôùn chæ coù maáy ngöôøi. A thò
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
8
tì ngoaøi vieäc töôùi caây coøn laøm vieäc khaùc neân khoâng böôùc vaøo haäu vieän bao giôø. Vì
theá maø vöôø n hoa thöôø ng vaé ng veû hiu quaï nh.
Moät hoâm vaøo khoûng giöõa tröa Vaân Coâ ñoät nhieân nhìn Tieâu phu nhaân noùi :
-Tieåu muoäi thöông theá ñaõ laønh maø suoát ngaøy khoâng coù vieäc gì laøm thaønh ra roãi
quaù. Tyû phu laïi öa thanh tònh thì tyû tyû gia leä nh lang cho tieå u muoä i troâ ng nom daï y
doã ñeå tieâu ma ngaøy thaùng.
Tieâu phu nhaân ngaãm nghó moät laùt roài ñaùp :
-Muoä i muoä i coù loø ng nhö vaä y thì phieà n muoä i muoä i giuù p cho.
Vaân Coâ bieát Tieâu phu nhaân trong loøng coøn nhieàu moái hoaøi nghi, naø ng khoâ ng noù i
gì nöõa.
Tieâ u phu nhaâ n ñöa con ñeá n baù i sö, Vaâ n Coâ khieâ m nhöôï ng hai ba laà n nhöng chuù
nhoû vaãn laøm ñaïi leã.
Tieâu phu nhaân duø aån troán laâm tuyeàn nhöng trò nhaø raát nghieâm. Vaân Coâ bieát Tieâu
phu nhaâ n chæ coù moät caäu con, maø töø luùc naøng tænh taùo laïi cho ñeán nay chöa töøng
thaáy maët thaèng nhoû. Naøng coøn nhôù Tieâu ñaïi nhaân môùi ñeán choã naøng moät laàn, haèng
ngaøy chæ ñöôïc gaëp hai ngöôøi laø Tieâu phu nhaân vaø aû nöõ tì vaøo côõ 18 ,19 tuoåi.
Tieâu phu nhaân chôø thaèng nhoû baùi sö xong, baø naém laáy tay Vaân Coâ noùi baèng
gioïng thaân thích :
- Muoä i muoä i ôi thaè ng nhoû naø y tuy raá t thoâ ng minh, nhöng thaâ n theå nhu nhöôï c.
Phieà n muoä i muoä i giaà u loø ng chieá u coá cho.
Vaâ n Coâ mæm cöôøi ñaùp :
-Tyû tyû cöù yeân taâm tieåu muoäi xin heát loøng troâng nom cho y.
Tieâu phu nhaân thôû daøi noùi :
-Muoäi muoäi, muoäi muoäi ñöøng hieåu laàm yù ta. Muoäi muoäi ñaõ coù loøng chieáu coá y thì
cöù vieä c ñaù nh maé ng, chôù coù nuoâ ng chieà u.
Vaâ n coâ nöông ñöa maé t nhìn ñöù a nhoû roà i ñaù p:
-Tyû tyû cöù yeân taâm tieåu muoäi coi tö caùch ñieät töû thì bieát roài ñaây thaønh töïu cuûa y
quyeá t khoâ ng keù m tyû phu.
Tieâu phu nhaân thôû daøi noùi:
-Tyû phu cuûa muoäi muoäi vì quaù lieâm chính maø gaây thuø hoïa raát nhieàu vôùi keû quyeàn
theá môùi tìm ñeán choán laâm tuyeàn aån daät. Bình nhaät laõo coù daïy con ñoïc saùch nhöng
khoâng phaûi laø loaïi saùch trò ñôøi, maø laø thi töø ca phuù cuûa kinh Phaät, hoaëc saùch chieâm
tinh. laõo thích choã naøo laø daïy choã ñoù, khieán cho ñaàu oùc thaèng nhoû môùi 12 tuoåi maø
ñaõ chòu ñöï ng nhöõ ng moâ n hoï c kì quaù i.
-Tyû phu daï y nhö theá laø phaû i, baá t luaä n Vu nhi ngaø y sau coù chòu böôù c vaø o hoaï n ñoà
hay khoâ ng thì neà n hoï c vaá n naø y cuõ ng caàn bieát moät ít.
Tieâ u phu nhaâ n quay laï i nhìn con noù i :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
9
-Vu nhi ! Nhaát nhaát phaûi tuaân theo lôøi giaùo huaán cuûa Vaân Coâ.
Ñoaïn phu nhaân trôû goùt töø töø ruùt lui.
Vaâ n coâ ñöù ng daä y tieã n chaâ n roà i quay vaø o ñoù ng cöû a phoø ng laï i.
Choán thö phoø ng naø y roä ng ba gian. Ngoaø i baø n goã gheá tre coø n coù moä t boä ñoà traø .
Cöû a soå troâ ng ra vöôø n hoa, cuù c baï c mai vaø ng ñua nôû xuyeá t vaø o caû nh saé c buoå i sô
ñoâ ng.
Vaâ n Coâ ngaé m kó caë p maé t Linh Vu thì thaá y nöôù c da vaø ng uû ng baá t giaùc thôû
daøi,mieäng laåm baåm :
-Thaèng nhoû naøy may maø gaëp ta, khoâng thì gaõ chaúng theå soáng tôùi hai möôi...
Trong loø ng xoay chuyeå n yù nghó naø ng hoû i :
-Ñieät nhi ! Ngöôi teân laø chi ?
Haøi töû ñaùp :
-Ñieät nhi laø Tieâu Lónh Vu.
Vaân Coâ cöôøi noùi :
-Caùi teân naøy nghe ñöôïc. Ñieät nhi coù theå laøm raïng rôõ moân hoä.
Tieâu Lónh Vu laùc ñaàu ñaùp :
-Gia gia ñaõ chaån maïch cho ñieät nhi vaø baûo laø ñieät nhi khoâng soáng tôùi hai chuïc
tuoåi neân ngöôøi chæ daïy nhöõng moân taïp hoï c. Ngöôø i coø n heï n sau hai naê m seõ ñi du
ngoaï n nhöõ ng nôi thaé ng caû nh thì duø coù cheá t sôù m cuõ ng khoâ ng uoå ng moä t ñôø i.
Vaân Coâ mæm cöôøi hoûi :
-Caâ u chuyeä n naø y Linh Vu ñaõ noù i maù maù hay chöa ?
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Khoâ ng coù ñaâ u, gia gia ñieät nhi ñaõ daën kó khoâng ñöôïc noùi cho maù maù bieát. Gia
gia coø n baû o maù maù maø bieá t chuyeä n naø y thì ngöôø i seõ buoà n raà u ñau khoå voâ cuø ng khoù
loø ng soá ng ñöôï c.
Vaân Coâ töôi cöôøi hoûi :
-Vu nhi ! Ngöôø i coù sôï cheá t khoâ ng ?
Tieâ u Lónh Vu ñaù p :
-Ñieät nhi khoâng sôï. Gia gia thöôøng baûo soáng cheát laø ôû meänh trôøi khoâng theå mieãn
cöôõ ng ñöôï c.
Vaân coâ laïi cöôøi noùi :
-Tuy nhieâ n phaû i phaâ n bieä t caù i cheá t coù khi nheï nhö loâ ng hoà ng, coù luù c naë ng baè ng
non thaùi. Dó nhieâ n con ngöôø i coù soá ng thì phaû i coù cheá t, khoâ ng neâ n hoà i hoä p lo aâ u,
nhöng cuõ ng caà n coù chí kieâ n quyeá t caà u sinh.
Tieâ u Lónh Vu cuù i ñaà u xuoá ng ngaä p ngöø ng :
-Ñieä t nhi khoâ ng muoá n nhaé c tôù i chuyeä n caà u sinh khieá n gia gia phaû i ñau loøng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
10
Vaâ n Coâ boã ng nhieâ n bieá n saé c. Dung nhan dieã leä cuû a naø ng töï a hoà bao phuû moä t laø n
söông laïnh. Naøng chaäm raõi noùi :
-Haø i töû ! Neá u ngöôi chòu nghe lôø i ta thì coù theå khoâ ng cheá t ñöôï c.
Tieâu Lónh Vu giöông maét leân hoûi :
-Vaân di noùi thaät chaêng :
Vaân Coâ ñaùp :
-Dó nhieâ n laø chuyeä n thaä t. Nhöng ta daï y ngöôi ñieà u gì, ngöôi khoâ ngñöôï c noù i cho
gia nöông ngöôi bieá t.
Tieâu Lónh Vu traàm ngaâm moät luùc roài noùi :
-Ñöôïc laém!
Thôøi gian thaám thoaùt, hai thaùng ñaõ troâi qua.
Chaúng moät ai hay trong hai thaùng trôøi Vaân Coâ vaø Tieâu Lónh Vu ñaõ laøm gì vì cöûa
thö phoø ng luù c naø o cuõ ng ñoù ng kín. Coù ñieà u Tieâ u phu nhaâ n raá t yeâ n loø ng vì thaâ n theå
Linh vu nguyeâ n tröôù c nhu nhöôï c maø moã i ngaø y moâ t trôû neân cöôøng traùng. Maët gaõ
luoân bieán thaønh maøu hoàng töôi.
Tieâu ñaïi nhaân ñaõ ngaùn ngaåm muøi ñôøi. Tuy laõo thaáy Linh Vu khaùc tröôùc nhieàu maø
cuõ ng khoâ ng buoà n hoû i ñeá n.
Tieâ u phu nhaâ n thaá y caä u con cöng thaâ n theå cöôø ng traù ng thì trong loø ng cao höù ng
khoâng bieát ñeán theá naøo maø noùi. Ñaõ vaäy khi vaøo baø coøn hôi ñaâu caên vaën Linh Vu
hoï c ñöôï c nhöõ ng gì ôû Vaâ n coâ ?
Hoâm aáy nhaèm ngaøy 13 thaùng chaïp, Tieâu phu nhaân vöøa röûa maët xong, chôït thaáy
Tieâ u Lónh Vu haá p taáp chaïy vaøo phoøng la goïi :
-Maù maù ôi ! Vaân di boû ñi roài.
Tieâu phu nhaân giaät mình kinh haõi hoûi :
-Sao ?
Tieâu Lónh Vu ñeå laïi moät tôø hoa tieân vaø leùn ñi roài.
Tieâu phu nhaân ñoùn laáy tôø giaáy coi thì thaáy maáy haøng chöõ sau ñaây :
" Naï n phuï nhôø ôn cöù u maï ng, laï i ñöôï c phu nhaâ n ruû loø ng thöông yeâ u coi ñöôø ng tyû
muoäi. Cuoäc ñôøi taùi sinh ñaùng lyù phaûi ôû laïi quí phuû ñem heát söùc moïn daïy Vu nhi ñeå
ñaù p ñeà n thònh ñöù c, ngaë t vì naï n phuï coù vieä c troï ng yeá u phaûi thaân haønh ñi lo lieäu. Naïn
phuï muoá n caù o töø laï i sôï phu nhaâ n heá t loø ng quyeá n luyeá n khoâ ng chòu cho ñi. Vì tình
theá baét buoäc naïn phuï ñaønh löu lôøi baùi bieät. ¥n ñöùc cuûa ñaïi nhaân vaø phu nhaân naïn
phuï xin ghi vaø o pheá phuû , nhöõ ng mong keá t coû ngaä m vaø nh coù ngaø y baù o ñaù p. Luù c ra
ñi noãi loøng khoân xieát boài hoài. Mong phu nhaân môû löôïng haûi haø maø mieãn traùch cho.
Vaân Coâ thuû buùt.
Tieâu phu nhaân ñoïc xong tôø hoa tieân la leân :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
11
-Baây giôø laøm theá naøo ? Y laø moät phuï nöõ laïi boû ñi giöõa tieát ñoâng, naêm cuøng thaùng
taän...
Boã ng coù tieá ng böôù c chaâ n ngöôø i vang leâ n. Tieâ u ñaï i nhaâ n veù n reø m böôù c vaø o.
Tieâu phu nhaân ñang baøng hoaøng, vöøa thaáy Tieâu ñaïi nhaân vaøo phoøng ñaõ noùi ngay:
-Laõ o gia haõy coi ñaây ! Vaân Coâ ñeå thô laïi.
Tieâu ñaïi nhaân laéc ñaàu ñaùp :
-Baát taát phaûi coi nöõa. Ñoù laø vieäc taát nhieân.
Roài laõo voø naùt taám hoa lieân boû vaøo soït raùc.
Tieâu phu nhaân laúng laëng ngöôøi ra hoûi :
-Sao laõo gia laïi laøm theá ?
Tieâu ñaïi nhaân ñaùp :
-Thô naø y khoâ ng theå ñeå laï i ñöôï c.
Tieâu phu nhaân hoûi :
-Taïi sao vaäy ?
Tieâu ñaïi nhaân thôû daøi traàm gioïng ñaùp :
-Vieäc xaûy ra ñoät ngoät khoâng neân phoûng ñoaùn. Tyû nhö tieát trôøi ñang noùng maø möa
tuyeá t, nöôù c soâ ng chaû y ngöôï c doø ng, khoâ ng phaû i ñieà m laø nh khoâ ng neâ n nhaé c ñeá n nöõ a
thì hôn.
Tieâ u ñaï i nhaâ n tuy khoâ ng hieå u gì ñeá n vieä c giang hoà , nhöng ôû treâ n böôù c ñöôø ng só
hoaïn laâu ngaøy ñaõ chieàu lòch duyeät. Döôøng nhö laõo bieát vuï naøy laø moät ñieàm baát
thöôø ng.
Tieâ u Lónh Vu ñöù ng ngaå n ngöôø i ra nhìn phuï thaâ n, boã ng gaõ cöôø i maù t noù i :
-Theo yù haøi nhi thì Vaân di khoâng ñi haún ñaâu maø chaúng sôùm thì muoän haøi nhi laïi
ñöôï c gaë p ngöôø i.
Tieâu ñaïi nhaân neùt maët traàm troïng nheï nhaøng traùch gaõ :
-Treû con bieát gì maø noùi ?
Tuy Tieâ u ñaï i nhaâ n traù ch maé ng Linh Vu nhöng gaõ coø n tính treû vaã n ñem loø ng tin
töôûng laø chaúng khi naøo Vaân coâ laïi boû mình ñi bieät tích. Gaõ yeân trí coù ngaøy taùi ngoä .
Linh Vu haõy coøn nhoû tuoåi, nhöng ñaõ quyeát taâm ñieàu gì laø khoâng thay ñoåi nöõa.
Maá y hoâ m sau, Tieâ u Lónh Vu ngaå n ngô töï a cöû a troâ ng chôø . Gaõ chaú ng quaû n thôø i
tieát giaù laïnh vaãn giöông caëp maét leân maø nhìn ra ngoaøi ñöôøng ñaày tuyeá t phuû. Tieâu
phu nhaâ n coù luù c daé t gaõ veà phoø ng nhöng chæ nhaù y maé t gaõ laï i chaï y ra ñöù ng cöû a.
Ngöôø i nhaø bieá t tính gaõ nhö vaä y cuõ ng khoâ ng ngaê n trôû nöõ a.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
12
CHÖÔNG II
ÑAÙY GIEÁNG KHOÂ KYØ NÖÕ TÖØ TRAÀN

Maáy ngaøy tröôùc hoâm tröø tòch tuyeát bay phaáp phôùi toû ra ñieàm sang naêm ñöôïc
muøa.
Tieâ u Lónh Vu khoaù c aù o cöø u nheï ñoä i muõ roä ng vaø nh. Cuõ ng nhö nhöõ ng ngaø y ñaõ
qua, gaõ aên côm saùng xong laät ñaät töïa cöûa ñöùng chôø, ñöa maét nhìn beân trôøi tuyeát hoa
laëng vaéng maø ngô ngaùc xuaát thaàn. ñoät nhieân coù tieáng thôû daøi töø phía sau ñöa laïi roài
tieáng ngöôøi noùi :
-Tieåu chuû nhaân veà thoâi, trôøi möa tuyeát maø giaù laïnh thaáu xöông. Ngoaø i ñöôø ng
khoâng ngöôøi qua laïi...
Tieâu Lónh Vu quay ñaàu nhìn laïi thì ra laø Tieâu Phuùc, khoâng bieát laõo ñeán töø bao
giôø, caäu chau maøy töùc mình ñaùp :
-Ai baûo laõo ñeán quaáy ta ? Laõo veà ñi...
Chaøng döùt lôøi chôït thaáy moät boùng ngöôøi ñoäi möa maø tôùi. Tieâu Lónh Vu möøng quaù
baát giaùc hoâ :
-Vaân di veà tôùi roài. Vaân nhi ñaõ baûo chaúng khi naøo Vaân di boû ñieät nhi maø ñi thieät.
Tieâ u Phuù c ngô ngaù c nhìn ra quaû thaá y boù ng ngöôø i ñang daá n böôù c treâ n ñöôø ng
tuyeát phuû. Thaân hình tha thöôùt hieån nhieân laø ngöôøi ñaøn baø.
Gaë p buoå i trong ñoâ ng, ngöôø i maë c aù o khinh cöø u coø n caû m thaá y laï nh thaá u xöông.
Theá maø ngöôøi ñaøn baø naøy phong phanh moät taám aùo moûng, gioù thoåi taø aùo bay
phaá p phôù i.
Boù ng ngöôøi moãi luùc moät gaàn. Sau nhìn roõ thìra moät coâ gaùi maëc aùo xanh chöøng
möôøi saùu möôøi baûy tuoåi. Toùc daøi xoõa xuoáng hai vai, da maët xaùm ngaét. Ngöôøi coâ run
baàn baät toû ra gioù laïnh chòu khoâng noåi.
Tieâ u Lónh Vu ñang töôi cöôø i boã ng xòu maët ra chieàu thaát voïng, gaõ toan trôû goùt ñi
vaøo boãng nghe keâu theùt leân moät tieáng :
-UÙ i chao !
Ngöôøi coâ laûo ñaûo hai caùi roài teù xuoáng ñoáng tuyeát.
Thaät laø moät caûnh töôïng theâ löông, trôøi reùt nhö caét thòt maø moät coâ gaùi nhoû tuoåi aùo
quaàn lam luõ khoâng ñuû che thaân naèm laên treân ñoáng tuyeát.
Tieâu phuùc thôû daøi noùi :
-Thaät laø moät ñöùa nhoû ñaùng thöông !
Tuy laõ o noù i vaä y nhöng vaã n ñöù ng yeâ n khoâ ng nhuù c nhích.
Chæ trong chôù p maé t tuyeá t ñaõ phuû kín nöûa ngöôøi thieáu nöõ aùo xanh.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
13
Tieâu Lónh Vu do döï moät chuùt roài chaïy ra . Gaõ gaït tuyeát treân ngöôøi thieáu nöõ roài
daét tay coâ ta daäy lôùn tieáng goïi :
-Naøy coâ ñöùng daäy ñi ñeå ta ñöa coâ vaøo nhaø aån möa gioù.
Tieâ u Phuù c voä i chaïy ra noùi :
-Ñaïi thieáu gia ! Trôøi gioù laïnh theá naøy e raèng coâ ñaõ cöùng ngöôøi ra roài.
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Duø y coù cheá t reù t thì chuù ng ta cuõ ng neâ n thu nhaë t thi haø i cho y.
Tieâ u phuù c nhaê n nhoù ñaù p :
-Hai böõa nay laõo gia cuøng phu nhaân raát laø phieàn naõo. Baây giôø khieâng coâ naøy veà e
raè ng...
Tieâu Lónh Vu trôïn maét leân lôùn tieáng :
-Laõo gia laøm sao ? Chaúng leõ gia gia ta thaáy ngöôøi cheát khoâng cöùu ? Mau boàng coââ
naøy veà ñi, vieäc gì ñaõ coù ta chòu traùch nhieäm.
Gaõ thaáy coâ beù coù caëp loâng maøy töïa hoà raát quen maø baát giaùc sinh loøng thaân caän
neâ n kieâ n quyeá t ñem coâ beù vaø o nhaø .
Tieâu Phuùc thaáy maët gaõ kieân quyeát bieát laø khoâng theå traùi yù ñöôïc lieàn buoâng tieáng
thôû daøi roài thoø tay ra oâm coâ gaùi leân raûo böùôc veà phuû.
Tieâu Phuùc laø moät con ngöôøi töøng traûi. Laõo bieát tieâu laõo gia vaø phu nhaân maáy
hoâm nay buoàn phieàn vì vieäc Vaân Coâ boû ñi. taâm thaàn hai vò ñaõ khoâng yeân tónh, neân
laõ o khoâ ng muoá n ñem chuyeä n khaù c quaá y nhieã u.
Tieâu phu nhaân ñöa caëp maét hieàn hoøa chaêm chuù nhìn coâ gaùi. Baø thôû daøi noùi :
-Ñöùa con gaùi naøy thaät laø deã thöông ! Chuùng ta löu y laïi maát ngaøy chôø tuyeát laïnh
gioù yeâ n roà i seõ ñeå y leâ n ñöôø ng.
Tieâ u phuù c vaâ ng leä nh, Tieâ u Lónh Vu chaï y laï i oâ m caù nh tay Tieâ u phu nhaâ n cöôø i
noùi:
-Haøi nhi bieát maù maù khoâng phieàn traùch haøi nhi...
Ñeâ m hoâ m tröø tòch, Tieâ u Lónh Vu ñang ngoà i söôû i aá m vôù i song thaâ n, boã ng thaá y
boù ng ngöôø i lay ñoä ng. Thieáu nöõ aùo xanh töø töø ñi tôùi.
Coâ ñaõ ñöôïc nghæ ngôi moät ngaøy moät ñeâm heát moûi meät roài. Döôùi aùnh ñeøn saùng
thaáy coâ maët traéng moâi hoàng, toùc ruû beân vai. Tuy quaàn aùo vaûi thoâ sô nhöng vaãn ra
veû con ngöôø i dieã m leä .
Thieá u nöõ ruû tuyeát Ñoâng treân mình, caát böôùc vaøo nhaø. Coâ ngoù ñaèng xa thaáy hai vôïï
choàng Tieâu laõo gia lieàn laïy phuïc xuoáng. Coâ heù mieäng anh ñaøo noùi :
-Naïn nöõ baùi taï hai vò ñaï cöùu maïng cho.
Tieâu phu nhaân ngaém nghía coâ moät laùt roài thôû daøi ñaùp :
-Coâ nöông haõ y daä y ñi !
Thieáu nöõ aùo xanh ñaùp :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
14
-Ña taï laõo gia cuøng phu nhaân.
Tieâu phu nhaân khoâng coù con gaùi laïi thaáy coâ xinh töôi thì trong loøng raát ñoãi vui
möøng, baø vaãy tay noùi :
-Haøi töû ! Laïi ñaây !
Thieáu nöõ aùo xanh vaâng lôøi böôùc laïi ñöùng töïa vaøo Tieâu phu nhaân, cuùi ñaàu hoûi :
-Phu nhaâ n coù ñieà u chi giaù o huaá n ?
Gioï ng coâ thanh tao ra veû con nhaø ñaø i caù c.
Tieâu phu nhaân lieác maét nhìn coâ hoan hæ. Baø caàm laáy tay coâ cöôøi noù i :
-Haøi töû ngöôi haõy ngoù xuoáng ñaây. Ngöôi teân hoï laø gì sao laïi trô troïi moät mình
giöõa möa tuyeát ?
Thieá u nöõ aù o xanh chôù p maé t maá y caù i. Hai gioï t leä nhö trong ngoï c nhoû xuoá ng, coâ â
buoà n raà u ñaù p :
-Naï n nöõ hoï Khaâ u teâ n goï i laø Tieåu San. Naïn nöõ ñi tìm maãu thaân ñöôøng xa ngaøn
daëm maø khoâng ñöôïc gaëp. Taám thaân trô troïi leânh ñeânh, töø maãu nôi naøo khoâng hieåu ?
Thaùng ngaøy ñaøy ñoaïn taâm can, chieác thaân phieâu baït. Neáu khoâng ñöôïc laõo gia vaø
phu nhaâ n laø m phuù c cöù u cho thì tieå u nöõ ñaõ vuø i thaâ n trong ñoá ng tuyeá t.
Tieá ng coâ raá t theâ löông laø m cho moï i ngöôø i xuù c ñoä ng.
Tieâu phu nhaân thôû daøi chaäm raõi hoûi :
-Coâ nöông coù bieá t haø nh tung cuû a leä nh ñöôø ng laï c loõ ng nôi ñaâ u khoâ ng ?
Khaâu Tieåu San töø töø ngaång ñaàu leân ñaùp :
-Haønh tung cuûa gia maãu haïc noäi maây ngaøn, ñi khaép boán phöông. Coù khi xa taän
treâ n trôø i coù khi gaà n trong gang taá c.
Tieâu ñaïi nhaân ñaèng haéng moät tieáng roài noùi :
-Coâ nöông quaû laø ngöôø i höõu taâm.
Khaâu Tieåu San ñaùp :
-Naïn nöõ tha thieát tìm kieám maãu thaân, hoaøng thieân run ruûi ñuôïc vaøo ñaâu nöông
naù u, mong laõ o gia roä ng loø ng chieá u coá .
Tieâu Lónh Vu töø ngaøy thaáy Teåu San vaøo nhaø ñaõ löu taâm nhìn kó coâ, böõa nay môù i
noùi xen vaøo :
-Gia gia ôi ! Coâ em naøy raát gioáng Vaân di !
Tieâu ñaïi nhaân quaùt maéng :
-Thaè ng nhaõ i con kia ! Noù i naê ng gì theá ?
Tieâ u Lónh Vu khoâ ng daù m noù i nöõ a, gaõ theø löôõ i ñöù ng yeâ n.
Tieâu phu nhaân nhìn kó laïi thì quaû nhieân khuoân maët Khaâu Tieåu San raát gioáng Vaân
Coâ. Baát giaùc baø ngaå ngöôøi ra noùi :
-Vu nhi noù i ñuù ng ñoù ! Khaâ u coâ nöông veû ngöôø i heä t nhö Vaâ n Coâ .
Tieâu ñaïi nhaân thôû daøi ñöùng daäy noùi :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
15
-Caù c ngöôi haõ y ngoà i chôi noù i chuyeä n, ta veà thö phoø ng ñaâ y.
Laõo töø töø caát böôùc.
Tieâu Lónh Vu thaáy gia gia ra khoûi ñaïi saûnh, gaõ baïo daïn leân nhieàu nhìn Khaâu
Tieåu San noùi :
-Ñaùng tieác Vaân di ñaõ ñi khoûi ñaây tröôùc saùu, baûy ngaøy. Giaù tyû coá... ñeán sôùm maáy
böõ a maø ñöôï c thaáy Vaân di môùi bieát laø ta noùi ñuùng.
Gaõ ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp :
-Coù ñieàu ta chaéc raèng moät ngaøy kia Vaân di seõ trôû veà ñaây.
Khaâu Tieåu San ñaùp:
-Naï n nöõ cuõ ng mong lôø i coâ ng töû noù i ñuù ng.
Tieâu Lónh Vu laïi noùi :
-Coâ chöa thaáy Vaân di thì haõy ôû laïi ñaây chôø ngöôøi trôû veà môùi bieát ta noùi khoâng
ngoa.
Khaâu Tieåu San ñaùp :
-Neá u ñöôï c caù c vò thu löu thì naï n nöõ nguyeä n laø m thò tyø ñeå thò phuï ng phu nhaâ n vaø
coâ ng töû .
Tieâu Lónh Vu xua tay noùi :
-Khoâ ng ñöôï c ! Ta lôù n theá naø y roà i maø caà n gì phaû i coù ngöôø i coi soù c. Coâ troâ ng nom
cho maù maù ta laø ñöôïc.
Khaâu Tieåu San ñaûo caëp maét saùng nhö sao quay laïi suïp laïy tieâu phu nhaân noùi :
-Naïn nöõ ña taï phu nhaân ñaõ thu naïp.
Tieâ u phu nhaâ n voä i noù i :
-Nhaø ta ít ngöôøi. Coâ nöông chòu ôû laïi laø ta vui möøng laém.
Moät ñeâm qua tuyeát taïnh maây tan. Vuõ truï trôû laïi ngaøy xuaân. Naêm ñoåi môùi, caûnh
vaät cuõng môùi, vöøng thaùi döông chieáu aùnh myõ leä xuoáng traàn gian chaø o möø ng naê m
môùi.
Tieâu Lónh Vu maëc quaàn aùo môùi töø töø ra khoûi nhaø. Töø ngaøy gaõ ñöôïc Vaân Coâ
truyeà n daï y pheù p toï a töù c thöôï ng thöø a, chaú ng nhöõ ng thaâ n theå khoû e maï nh maø coø n coù
caê n cô luyeä n voõ .
Gaõ ngaång ñaàu nhìn ra thaáy Khaâu tieåu San ñang queùt lôùp tuyeát ngoaøi ñình vieän.
Ñoäng taùc coâ raát mau leï. Chæ trong khoaûnh khaéc maø bao nhieâu tuyeát phuû toaø ñình
vieä n roä ng lôù n ñaõ saï ch trôn.
Khaâu Tieåu San töø töø quay ñaàu laïi nhìn Tieâu Lónh Vu mæm cöôøi noùi :
-Coâ ng töû daä y sôù m nhæ !
Roài coâ töø töø böôùc laïi.
AÙnh maët trôøi chieáu vaøo maët coâ troâng caøng xinh ñeïp.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
16
Tieâu Lónh Vu thaáy thaân hình vaø maët muõi Khaâu Tieåu San chaúng coù ñieåm naøo laø
khoâ ng gioá ng Vaâ n di, gaõ ñöù ng ngaå n ngöôø i ra maø nhìn coâ.
Khaâ u Tieå u San thaá y Tieâ u Lónh Vu ngoù mình traâ n traâ n , trong loø ng cuõ ng hôi beõ n
leõn. Coâ cöôøi hì hì hoûi :
-Sao coâ ng töû ngoù tieå u tyø döõ vaä y ?
Tieâu Lónh Vu thôû daøi ñaùp :
-Caøng ngaøy ta caøng thaáy coâ gioáng Vaân di nhö ñuùc. Coâ chæ lôùn theâm maáy tuoåi nöõa
laø ta khoâng theå phaân bieät ñöôïc nöõa.
Khaâ u Tieå u san hôi bieá n saé c, nhöng chæ thoaù ng qua coâ trôû laï i bình tónh xoay mình
böôù c ñi.
Maá y böõ a tröôù c Tieâ u Lónh Vu ngaø y ngaø y ra cöû a troâ ng chôø , gaõ tin töôûng theá naøo
Vaân di cuõng trôû laïi, nhöng hieän giôø gaõ ñoät nhieân caûm thaáy thaát voïng. Khaâu Tieåu
San tuy dung maï o gioá ng Vaâ n Coâ nhöng coâ khoâ ng theå ñen laï i cho gaõ moä t loø ng töø aâ n
baèng Vaân Coâ ñöôïc.Töø nay trong taâm linh gaõ baét ñaàu naåy ra moái lo buoàn.
Tieâ u Linh Vu baâ ng khuaâ ng caá t böôù c vaø o trong thö phoø ng.
Maá y böõ a nay gaõ khoâ ng tôù i ñaâ y. Trong nhaø moï i vaä t coø n y nguyeâ n nhö cuõ maø Vaâ n
Coâ ñaõ haïc noäi maây ngaøn.
Tieâu Lónh Vu nhìn caûnh vaät laïi nhôù tôùi ngöôøi. Baát giaùc gaõ caûm thaáy trong loøng
buoàn röôøi röôïi. Gaõ töø töø nhaém maét laïi theo kieåu toïa töùc maø vaân Coâ ñaõ truyeàn thuï
cho. Gaõ baét ñaàu taäp luyeän.
Khoâ ng bieá t thôø i gian troâ i qua bao laâ u, boã ng nghe ñaù nh choang moä t tieá ng khieá n
gaõ böøng tænh.
Tieâu Lónh Vu giöông maét leân nhìn thaáy Khaâu Tieåu san saéc maët lôït laït ñang
giöông caë p maé t trong suoá t nhìn chaè m chaë p vaø o caù nh cöû a soå . khay traø trong tay coâ
rôùt xuoáng ñaát. Chung traø vôõ tan taønh.
Tieâu Lónh Vu söû ng soá t hoû i :
-Coâ nöông laø m sao vaä y ?
Khaâu Tieåu San nhö ngöôøi ñang mô tænh giaác. Coâ ñöa tay leân vuoát maùi toùc roài töø
töø xoay mình laïi hoûi :
-Vaâ n di cuû a coâ ng töû boû ñi roà i, coù phaû i luù c tröôù c cuõ ng ôû trong thö phoø ng naøy
khoâ ng ?
Khaâ u Tieå u San coá traá n tænh nhöng khoâ ng theå naø o giöõ ñöôï c taâ m tình cho khoû i xuù c
ñoä ng, thanh aâ m coâ run leâ n.
Tieâu Lónh Vu thaáy Khaâu Tieåu San hoûi maáy caâu ñoät ngoät, nhöng gaõ vaãn thaûn
nhieân laéc ñaàu ñaùp :
-Vaâ n di ôû meù taû thö phoøng. Ñaây laø nôi ta vaø Vaân di thöôøng ñoïc saùch.
Khaâu Tieåu San hoûi :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
17
-Vaân di ñoái ñaõi coâng töû raát toát phaûi khoâng ?
Tieâu Lónh Vu noùi ;
-Toát laém ! Toát laém ! Vì theá luùc naøo ta cuõng nhôù Vaân di. Hôõ ôi ! Chæ mong Vaân di
sôù m trôû veà .
Khaâu Tieåu San raùng nhòn moái thöông taâm ñaùp :
-Tieå u tyø cuõ ng mong vaä y.
Coâ cuù i xuoá ng löôï m töø ng maû nh chung vôõ , thaã n thôø böôù c ra khoû i thö phoø ng.
Tieâu Lónh Vu laø ngöôøi thoâng tueä khaùc thöôøng, gaõ thaáy Khaâu tieåu San loä veû khaùc
laï thì trong loøng sinh moái hoaøi nghi. Gaõ ñöùng daäy böôùc tôùi cöûa soå ngoù tôùi ngoù lui
hoài laâu maø khoâng thaáy gì khaùc laï thì trong loøng caûm thaáy buoàn baõ, tieän tay gaõ môû
cöû a soå nhìn ra.
Beâ n ngoaø i vöôø n ñaà y tuyeá t phuû . maá y khoù m mai hoa nôû ñöa höông. Muø i höông
cuø ng gioù laï nh thoå i vaø o thö phoø ng.
Boã ng nhieâ n gaõ ngoù thaá y boù ng ngöôø i thaá p thoaù ng roà i aà n mình vaø o trong buï i hoa
ñaà y tuyeá t phuû . Gaû thaá y boù ng ngöôø i naø y phaû ng phaá t nhö Khaâu Tieåu San.
Tieâu Lónh Vu ñoäng tính hieáu kyø. Gaõ laät ñaät chaïy ra phoøng röôït theo.
Döôùi maët ñaát coøn löu laïi veát chaân raát roõ, Tieâ Linh vu theo böôùc chaân ñi tìm kieám
gaõ thaá y nhöõ ng veá t chaâ n daã m vaø o luoá ng hoa ñeá n goù c vöôø n thì bieán maát.
Tieâu Lónh Vu ngaång maët thì chæ thaáy boán maët voøm trôøi xanh ngaét saïch lau laùu.
AÙ nh ñieä m döông muoâ n phaà n röï c rôõ , ngoaø i ra chaú ng coù veá t tích chi heá t.
Gaõ giô tay voã leân traùn töï hoûi moät mình :
-Theá naøy thì thaät laø kyø ! Khaâu Tieåu San chaïy ñi ñaâu maát roài ?
Gaõ ñaû o maé t nhìn quanh ñoä t nhieâ n phaù t giaù c ra caù ch choã mình ñöù ng chöø ng boá n
naê m thöôù c treâ n maë t ñaá t ñaà y tuyeá t phuû coù moä t cöû ñoä ng roä ng chöø ng ba böôù c.
Nguyeân choã ñoù laø moät caùi gieá ng. Tieâ u Lónh Vu coø n nhôù gieá ng naø y ñaõ khoâ kieä t töø
laâu.
Vöôøn hoa trong Tieâu gia raát roäng lôùn maø goùc vöôøn naøy laø nôi raát tòch mòch. Caû
teâ n thò nöõ töôù i hoa cuõ ng ít khi böôù c chaâ n ñeá n.
Moät caûm nghó kyø dò thuùc Tieâu Lónh Vu ñi veà phía mieä ng gieá ng. Boã ng gaõ nghe
tieáng khoùc theâ thaûm töø döôùi voïng leân.
Tieâ u Lónh Vu troá ng ngöï c ñaù nh thình thình cuù i ñaà u doø m xuoá ng. Nhôø aù nh döông
quang chieáu vaøo maø gaõ coù theå nhæn thaáy caûnh vaät lôø môø ñaùy gieáng. Moät boù ng ñen
cöû ñoä ng, tieá ng khoù c theâ löông do boù ng ñen naø y phaù t ra luù c ñöù t, luù c noá i khieá n ngöôø i
nghe cuõ ng phaû i ñoä ng taâ m.
Tieâ u Lónh Vu phoù ng heá t muï c löï c chuù yù nhìn hoà i laâ u môù i nhaä n ra ñoù chính laø
Khaâ u Tieå u San, tröôù c maë t coâ döôø ng nhö coù moä t ngöôø i nöõ a. Nhöng ngöôø i naø y ngoà i
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
18
yeâ n khoâ ng nhuù c nhích chaú ng khaù c gì pho töôï ng goã töï a hoà laø m ngô tröôù c tieá ng
khoùc theâ thaûm cuûa khaâu Tieåu San.
Tieá ng khoù c moã i luù c moä t theâ löông aû m ñaï m khieá n ngöôø i nghe phaûi ñöùt töøng ñoaïn
ruoä t.
Tieâu Lónh Vu ngöng thaàn laéng nghe moät hoài laâu, gaõ vaêng vaúng thaáy trong tieáng
khoùc coù lôøi than thôû :
-Nöõ nhi tôùi chaäm moät böùôc maø khoâng coøn caùch naøo ñöôïc thaáy maù maù...
Tieâu Lónh Vu bò tieáng khoùc laøm cho xuùc ñoäng taâm tìn. hai haøng nöôùc maét laõ chaõ
rôi. Gaõ ñöa tay aùo leân lau nöôùc maét.
Cöû ñoäng naøy baát giaùc laøm maát thang baèng khieán gaõ rôi xuoáng, gaõ vöøa buoät
mieäng la hoaûng thì ngöôøi ñaõ haï xuoáng ñaùy gieáng.
Tieâu Lónh Vu chöa bieát mình soáng hay ñaõ cheát roài thì ñoät nhieân caûm thaáy moät
löïc löôïng nhu hoøa ñôõ laáy vaø moät muøi höông ñöa vaøo muõi.
Gaõ ñònh thaàn nhìn laïi thì thaáy Khaâu Tieåu San. Coâ oâm laáy gaõ vaø hai haøng nöôùc
maé t vaã n khoâ ng ngöø ng nhoû xuoá ng.
Tieâu Lónh Vu traán tónh taâm thaàn ñöùng thaúng ngöôøi leân. Gaõ ñaûo maét nhìn boãng
baät tieáng la hoaûng :
-Vaân di !
Roài ngaõ ra.
Moät baøn tay traéng treûo ñôõ laáy ngöôøi gaõ.
Tai nghe thanh aâm khaâu Tieâu San raát theâ thaûm caát leân :
-Coâng töû chôù neân voïng ñoäng. Maù maù tieåu tyø ñaõ cheát roài.
Tieâ u Lónh Vu nghe noù i khaù c naø o bò ngöôø i ñaù nh moä t quyeà n thaä t naë ng vaø o tröôù c
ngöï c, khí huyeá t troà i ngöôï c khieá n maë t gaõ ñoû böø ng.
Bieá n coá khuû ng khieá p phaù t sinh ñoä t ngoä t khieá n Tieâ u Lónh Vu luoá ng cuoá ng. Gaõ
ngaån ngöôøi ra hoài laâu môùi tònh taâm laïi ñöôïc, lieàn nhìn haâu Tieâu San hoûi :
-Vaân di laø maù maù cuûa coâ nöông ö ?
Khaâu Tieâu San lau nöôùc maét buoàn raàu gaät ñaàu ñaùp :
-Chính laø meï ruoät cuûa tieåu tyø.
Tieâu Lónh Vu duïi maét nhìn laïi thaáy Vaân Coâ ngoài xeáp baèng nhaém maét. Toùc vaãn
caø i traâ m, saé c maë t hoà ng haø o, xieâ m aù o chænh teà nhö ngöôø i coø n soá ng, gaõ ra chieà u oaù n
giaän hoûi :
-Coâ noùi nhaêng gì theá ? Phaûi chaê ng coâ khinh ta nhoû tuoå i chöa thaá y ngöôø i cheá t bao
giôø neâ n khoâ ng bieá t chaê ng ? Vaâ n di ta khi ngoà i ñieà u döôõ ng vaã n theo kieå u naø y.
Ngöôø i cheá t bao giôø ?...
Khaâu Tieåu San laéc ñaàu ñaùp :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
19
-Coâ ng töû hiieå u vuï naø y theá naø o ñöôï c ? Gia maãu noäi coâng tinh thaâm laïi uoáng Baûo
thi thaàn ñan neân thi theå khoâng röõa naùt.
Tieâu Lónh Vu la leân :
-Ta khoâ ng tin lôø i coâ ñöôï c. Vaâ n di vaã n nhö thöôø ng khoâ ng oá m gì, coù lyù do gì laï i
cheá t trong ñaù y gieá ng khoâ naø y ?
Roà i chaø ng la goïi :
-Vaân di ! Vaân di !...
Chaøng goïi luoân maáy caâu vaãn khoâng thaáy tieáng ñaùp laïi.
Tieâ u Lónh Vu laø m huyeâ n naù o khieá n cho thaà n trí Khaâ u Tieâ u San ñang chìm ñaé m
trong côn ñau khoå phaûi tænh taùo laïi. Coâ buoàn raàu noùi :
-Gia maãu vónh vieãn khoâng ñaùp laïi lôøi coâng töû. Hôõi ôi ! Coâng töû aên sung maëc
söôù ng khoâ ng hieå u vieä c voõ laâ m. Trong luù c hoaû ng hoá t naø y tieå u tyø khoâ ng theå giaû i
thích roõ raø ng cho coâ ng töû nghe ñöôï c.
Coâ ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp :
-Coâng töû haõy traán tónh laïi moät chuùt ñöøng laøm kinh ñoäng ngöôøi trong phuû.
Tieâu Lónh Vu caëp maét ñaày veû hoaøi nghi, ñaêm ñaêm nhìn Khaâu Tieâu San, gaõ chaäm
raõi hoûi :
-Vaân di cheát thaät roài ö ?
Khaâu Tieåu San coá neùn noãi bi ai ñaùp :
-Gia maãu cheát roài, tieåu tyø ñeán sôùm maáy böõa thì coøn ñöôïc gaëp maët laàn cuoái cuøng.
Tieâu Lónh Vu laïi ñöa maét nhìn Vaân Coâ noùi :
-Vaân di chaúng coù chuùt gì laø gioáng ngöôøi ñaõ cheát.
Gaõ töø töø ñöa tay leân muõi Vaân Coâ ngoùn tay run laåy baåy. Veû maët hoaøi nghi vöøa
khieá p sôï .
Ngoùn tay Linh Vu vöøa chaïm vaøo Vaân Coâ thì thaáy da maët baø cöùng ñôø, laïnh ngaét,
quaû nhieân baø ñaõ cheát laâu roài. Gaõ thoän ngöôøi ra roài khoùc oaø leân.
Khaâ u Tieå u san deï p noã i bi thöông kheõ noù i :
-Xin coâ ng töû im tieá ng ! Ñöø ng laø m kinh ñoä ng ngöø ôi treâ n phuû .
Tieâu Lónh Vu ñöa tay aùo lau nöôùc maét noùi :
-Vaân di cheát thaät roài. Ta phaûi daën maù maù laøm leã haäu taùng cho ngöôøi.
Khaâu Tieåu San laéc ñaàu noùi :
-Vuï naø y khoâ ng neâ n laø m kinh ñoä ng ñeá n toâ n ñaï i nhaâ n. Tieå u tyø muoá n chuyeå n vaä n
thi theå cuûa gia maãu ñi nôi khaùc.
Tieâu Lónh Vu hoûi :
-Coâ ñònh vaän thi theå ngöôøi ñi ñaâu ?
Khaâu Tieâu San ñaùp :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
20
-Theo lôøi di ngoân cuûa gia maãu thì tieåu tyø phaûi ñem thi theå ngöôøi ñeán moät nôi an
trí.
Tieâu Lónh Vu noùi :
-Ta caø ng nghó caø ng khoâ ng hieå u. Vaâ n di ñang khoû e maï nh sao ñoä t nhieâ n laï i cheá t
ñöôï c ? Hôõ i ôi ! Ta bieá t chaú ng khi naø o Vaâ n di boû ta maø ñi, nhöng ta khoâ ng ngôø
ngöôøi laï i cheá t ôû trong ñaù y gieá ng naø y.
Khaâu Tieåu san noùi :
-Trong di thö, gia maãu noùi roõ laø chòu ôn saâu cuûa caùc vò laõo gia khoâng muoán lieân
luïy ñeán moïi ngöôøi trong nhaø naøy neân daën tieåu tyø ñem thi theå leùn luùt vaän ñi nôùi khaùc
cho an toaøn...
Tieâu Lónh Vu veû maët baâng khuaâng hoûi :
-Nôi naøo an toaøn ?
Khaâu Tieåu san ñaùp :
-Coâng töû khoâng theå hieåu ñöôïc vieäc giang hoà maø cuõng khoâng bieát teân hoï ngöôøi voõ
laâ m thì duø tieå u tyû coù noù i, coâ ng töû cuõ ng khoâ ng bieá t roõ ñöôï c.
Tieâ u Lónh Vu xuù c ñoä ng hoû i :
-Vaäy tyû tyû nhaát ñònh ñöa ñi ö ?
Khaâu Tieåu San gaät ñaàu ñaùp :
-Tieåu tyø ñöa di theå maãu thaân ñeán moät nôi maø ngöôøi ñaõ chæ ñònh.
Tieâu Lónh Vu nghieâm maët noùi :
-Tieå u ñeä cuõ ng muoá n ñi !
Khaâu Tieâu San giaät mình kinh haõi, noùi :
-Khoâ ng ñöôï c ! Töø ñaâ y tôù i ñoù ñöôø ng saù xa xoâ i maø nguy hieå m khoâ n löôø ng ! Coâ ng
töû maïo hieåm ñi theo tieåu tyø theá naøo ñöôïc ?
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Vaân di ñaõ heát loøng vôùi tieåu ñeä. nay ngöôø i cheá t roà i, coù lí naø o tieå u ñeä khoâ ng ñöa
ngöôø i ñeá n nôi an nghæ cuoá i cuø ng ?
Khaâu Tieåu San noùi:
-Thònh tình cuûa coâng töû tieåu tyø xin taâm lónh.
Tieâ u Lónh Vu trong loø ng noù ng naû y quyø tröôù c Linh Coâ noù i :
-Vaân di coi tieåu ñeä nhö con, saê n soù c töø ng li töø ng tyù . Vaä y coâ nöông cuõ ng nhö tyû tyû
cuû a tieå u ñeä . Töø nay coâ nöông ñöø ng goï i tieå u ñeä laø coâ ng töû nöõ a.
Khaâu Tieåu San hoûi :
-Vaäy tieåu tyø xöng hoâ vôùi coâng töû theá naøo ?
Tieâ u Lónh Vu ngaã n nghó roà i noù i :
-Tieå u ñeä nhoû tuoå i hôn coâ vaä y coâ keâ u baè ng ñeä ñeä laø ñöôï c.
Khaâu Tieåu San noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
21
-Tieåu tyø khi naøo daùm theá ?
Tieâu linh Vu ñaùp :
-Coù chi maø khoâng daùm. Coâ lôùn tuoåi hôn tieåu ñeä thì chuùng ta laáy tình chò em coi
nhau môùi laø hôïp lyù.
Khaâu Tieåu San nghe noùi baèng moät taám loøng thaønh thaät neân khoâng nôõ cöï tuyeät,
coâ kheõ thôû daøi noùi :
-Coâng töû ñaõ daïy thì tieåu tyø xin tuaân leänh.
Tieâu Lónh Vu ngöûng maët leân trôøi ngaám ngaàm hoài laâu. Ñoät nhieân gaõ chaê m chuù
nhìn vaøo maët Tieåu San naên næ :
-Tyû tyû ! Theá naø o tyû tyû cuõ ng cho tieå u ñeä ñi theo.
Khaâu Tieåu San noùi :
-Ñeä ñeä haõy daäy ñi, vieäc naøy phaûi tính laïi xem sao ñaõ.
Tieâu Lónh Vu hoûi :
-Phaûi chaêng tyû tyû chaùn gheùt tieåu ñeä ?
Khaâu Tieåu San ñaùp :
-Sao ñeä laïi noùi theá ? Gia maãu ñaõ töøng chòu ôn nhaø naøy, ta heát loøng caûm kích coøn
chöa ñuû ...
Tieâu Lónh Vu laïi hoûi :
-Vaä y sao tyû tyû khoâ ng cho tieå u ñeä ñi theo ?
Khaâu Tieåu San ñaùp :
-Vì ñöôø ng saù xa xoâi maø nguy hieåm raát nhieàu. Huoáng chi hieàn ñeä laïi laø ngöôøi con
ñoäc nhaát cuûa hai vò laõo gia. Neáu ta ñöa hieàn ñeä ñi xa haù chaúng laøm cho hai vò laõo
gia ngaøy ñeâm lo laéng ?
Tieâu Lónh Vu töø töø ñöùng daäy nhìn vaøo maët Vaân Coâ, gaõ traàm ngaâm moät luùc roài
noùi :
-Gia gia bieát tieåu ñeä khoâng soáng quaù hai chuïc tuoåi neân ngöôøi khoâng quan taâm
maá y ñaâ u. Coø n töø maã u thì e raè ng ngöôø i khoâ ng cho tieå u ñeä ñi theo.
Khaâu Tieåu San noùi :
-Hieà n ñeä hoï c saù ch thaù nh hieà n taát nhôù caâu : coøn cha meï thì keû laøm con khoâng
ñöôï c xa nhaø .
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Gia gia daïy tieåu ñeä ñoïc saùch raát phöùc taïp. Laõo nhaân gia coøn coù yù ñöa ñi coi
nhöõng nôi thaéng caûnh xa xaêm thì duø ngöôøi coù bieát tieåu ñeä muoán theo tyû tyû cuõ ng
khoâ ng caû n trôû ñaâ u. Chuù ng ta chæ caà n nghó caù ch ñeå cho gia maã u an taâ m laø ñöôï c.
Khaâu Tieåu San ngöûa maët troâng chieàu trôøi noùi :
-Hieà n ñeä haõ y veà ñi. Ñeâ m nay chuù ng ta seõ quyeá t ñònh.
---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
22
CHÖÔNG III
KHAÂU TIEÅU SAN TÌM NÔI GÖÛI XAÙC MEÏ

Tieâu Lónh Vu nghó thaàm :
-Ta chæ ngaá m ngaà m nhìn ra mieä ng gieá ng laø Tieå u San chaú ng coù caù ch naø o ñem
Vaân di ra ngoaøi maø qua ñöôïc tai maét ta.
Gaõ ngöû ng ñaà u nhìn leâ n mieä ng gieá ng cao ñeá n hôn tröôï ng maø chung quanh gieá ng
khoâng coù moät ñieâm töïa thì chaúng hieåu Tieåu San baèng caùnh naøo ñem Vaân di ra
ngoaøi, gaõ lieàn hoûi :
-Neáu beân ngoøi khoâng coù ngöôøi thoøng daây vaøo thì chuùng ta laøm theá naøo maø leân
ñöôï c ?
Tuy gaõ thoâ ng minh hôn ngöôø i nhöng haõ y coø n nhoû tuoå i neâ n chöa bieá t gì veà
chuyeä n giang hoà .
Khaâu Tieåu San cöôøi nghó thaàm :
-Tuy gaõ laø treû nít maø nghó ñöôïc caùch thoøng giaây keùo ngöøôi leân cuõng khaù laém.
Coâ lieàn ñaùp :
-Hieà n ñeä cöù nhaé m maét laïi, ta seõ ñöa hieàn ñeä leân.
Tieâ u Lónh Vu buï ng baû o daï :
-Vaù ch gieá ng döï ng ñöù ng thì tröø phi moõ c caù ch môù i bay leâ n ñöôï c. Coø n khoâ ng thì
vòn vaøo ñaâu maø treøo ?
Tuy trong loø ng gaõ hoaø i nghi nhöng cuõ ng khoâ ng hoû i nöõ a töø töø nhaém maét laïi.
Nguyeân gaõ ñaõ coù chuù yù ngaám ngaàm xem Khaâu Tieåu San ñöa mình leân baèng caùch
naøo.
Boã ng nghe Khaâ u Tieå u San hoâ :
-Hieà n ñeä haõ y coi chöø ng !
Roài coâ ñöa hai tay ra naém laáy caïnh söôøn Tieâu Lónh Vu noùi tieáp :
-Hieà n ñeä ñöø ng sôï chi heá t.
Tieâu Lónh Vu caûm thaáy moät luoàng löïc ñaïo cöïc kyø maõnh lieät ñöa caû ngöôøi gaõ leân
roài tung ra ngoaøi.
Chæ trong chôùp maét, gaõ môû maét ra nhìn thaáy tuyeát traéng, gioù laïnh thoåi vaøo maët,
ngöôøi gaõ ñaõ ra khoûi gieá ng khoâ .
Khaâu Tieåu San cuõng voït leân theo, coâ ñöa hai tay ra ñôõ laáy Tieâu Lónh Vu roài haï
mình xuoá ng, coâ kheõ hoû i :
-Hieà n ñeä coù sôï khoâ ng ?
Tieâu Lónh Vu thôû phaøo moät caùi ñaùp :
-Vöø a roà i hôi hoang mang moä t chuù t nhöng baâ y giôø khoâ ng sôï nöõ a...
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
23
Gaõ chuyeå n ñoä ng muï c quang nhìn Khaâ u Tieå u San roà i trònh troï ng noù i :
-Vaân di ñoái ñaõi vôùi tieåu ñeä raát thaân aùi. Tieåu ñeä tha thieát ñöa di theå cuûa Vaân di
ñeán nôi an taùng. Vaäy ñieàu heïn öôùc giöõa chuùng ta ñaõ thaønh nhaá t ñònh. Tyû tyû ñöø ng
gaït tieåu ñeä leùn luùt boû ñi.
Khaâ u Tieå u San söû ng soá t ñaù p :
-Neáu hieàn ñeä muoán theo ta haù chaúng gaây moái lo ngaïi cho leänh toân vaø leänh ñöôøng
ö ?
Tieâu Lónh Vu laéc ñaàu ñaùp :
-Sau khi toáng taùng Vaân di tieåu ñeä seõ trôû veà ngay. Luùc ra ñi tieåu ñeä chæ caàn ñeå laïi
moät phong thö ñeå noùi vôùi gia gia laø ñöôïc.
Khaâu Tieåu San töø töø ñaùp :
-Ñöôïc roài vaäy canh ba ñeâm nay ta seõ trôû laïi tìm hieàn ñeä.
Tieâ u Lónh Vu trôû goù t ñi ngay khoâ ng ngoaûnh coå laïi, gaõ tieán vaøo trong luoáng hoa
raäm.
Khaâ u Tieå u San nhìn boù ng sau löng Tieâ u Lónh Vu, trong loø ng caû m khaù i nghó
thaàm:
-Gaõ khoâng quay laïi laàn naøo töùc laø tin ta khoâng löøa gaït gaõ. Trong di thö cuûa maù
maù tuy coù daën ta heá t loø ng chieá u coá cho gaõ nhöng khoâ ng noù i roõ laø coù ñöa gaõ ra khoû i
nhaø hay khoâng. Nhaø hoï Tieâu ñoái vôùi maù maù aân thaâm nghóa troïng. Ta chaúng theå boû
Tieâu Lónh Vu, maø ñöa gaõ ñi thì aøm cho hai vò laõo nhaân gia phaûi ñau buoàn veà noãi
maát con.
Trong loø ng xoay chuyeå n yù nghó, coâ khoù maø tìm ra ñöôï c quyeá t ñònh.
Nhaéc laïi laø Tieâu Lónh Vu veà phoøng voäi vieát phong thô caùo bieät gai nöông, gaõ laïi
thu xeáp quaàn aùo goùi thaønh moät boïc giaáu ôû gaàm giöøông. Tuy gaõ chöa töø ng boû nhaø ra
ñi, song thöôø ng ñöôï c nghe gia gia noù i ñeá n chuyeä n xa nhaø loø ng gaõ raá t haê ng haù i.
Tieâu Lónh Vu chæ mong cho maët trôøi mau laën, moät ngaøy aøi töïa haøng naêm, gaõ nghó
tôù i chuyeá n naø y ra ñi cuø ng khaâ u Tieå u San khoâ ng bieá t ngaø y naø o trôû veà ñeå gaë p song
thaân, trong loøng khoâng khoûi boài hoài. Nhöng laäp töùc gaõ laïi nghó ñeán ñi xa môû roäng
taàm maét, thaønh ra trong loøng vöøa hoài hoäp vöøa khaáp khôûi vui möøng.
Bao nhieâ u luoà ng tö töôû ng noå i leâ n nhö soù ng coà n khieá n cho Tieâ u Lónh Vu khoâ ng
sao nguû ñöôï c, gaõ ngoà i chôø cho ñeá n canh ba vaã n chöa thaá y Khaâ u Tieå u San tôù i thì
trong loø ng raá t ñoã i boà n choà n, gaõ tan ra ngoaø i ñeå tìm kieá m, boã ng nghe ngoaø i cöû a soå
coù thanh aâ m dòu daø ng noù i voï ng vaø o :
-Hieà n ñeä ! Ñaõ tænh giaá c chöa ?
Tieâ u Lónh Vu ñöù ng baä t daä y chuï p laá y boï c quaà n aù o ôû gaà m giöø ng chaï y ra ngoaø i.
Quaû nhieân Khaâu Tieåu San ñaõ y heïn tôùi kieám. Coâ ñoùn laáy boïc aùo ôû trong tay Tieâu
Lónh Vu roà i kheõ noù i :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
24
-Hieà n ñeä ! Ta boà ng hieà n ñeä ñi.
Coâ oâm laáy Tieâu Lónh Vu maø chaïy nhö bay.
Tieâ u Lónh Vu thaá y Khaâ u Tieå u San luù c nhaû y cao voï t ngöôø i ñi nhö chim. Böù c
töôø ng vaâ y cao baû y thöôù c coâ cuõ ng voï t qua moä t caù ch deã daø ng trong loø ng gaõ raá t ñoã i
khaâm phuïc, mieäng laåm baåm :
-Ta phaûi luyeän thaønh baûn laõnh y nhö tyû tyû môùi khoâng uoång phí ñôøi ngöôøi.
Thaân phaùp Khaâu Tieåu San thaät laø kyø tuyeät ! Chæ trong chôùp maét coâ ñaõ chaïy ñeán
röø ng Phong giaø .
Ñeâ m nay khoâ ng coù aù nh traê ng, voøm trôøi ñaày sao, döôùi ñaát tuyeát ñoïng gioù laïnh
caê m caê m khieá n ngöôø i ñi ñöôø ng phaû i reù t run. Tieâ u Lónh Vu ruï t ñaà u chuù i vaø o loø ng
Khaâu Tieåu San.
Ñoä t nhieâ n coâ döø ng böôù c kheõ noù i :
-Hieà n ñeä leâ n xe ñi !
Tieâ u Lónh Vuy ngaå ng ñaà u nhìn thaáy moät coã xe ngöïa mui ñen döøng laïi treân ñaát
tuyeát. Gioù thoåi mui xe lay ñoäng phaäp phuø.
Khaâu Tieåu San môû reøm ñaët Tieâu Lónh Vu xuoáng roài noùi :
-Trong xe ñaõ saé p ñuû chaê n ñeä m cho hieà n ñeä . Hieà n ñeä chôø ta töø chaä p toá i ñeá n nöû a
ñeâm chaéc meät laém roài. Haõy naèm xuoáng nguû ñi moät luùc.
Coâ khoâ ng chôø Tieâ u Lónh Vu traû lôø i ñaõ buoâ ng reø m xuoá ng.
Coã xe naø y reø m döôø ng nhö laø m baè ng thöù vaû i daà y. Reø m buoâ ng gioù khoâ ng thoå i vaø o
ñöôï c nöõ a.
Trong xe toá i moø , giô baø n tay troâ ng khoâ ng roõ ngoù n. Tieâ u Lónh Vu xoa baø n tay
laïnh ngaét leân tieáng hoûi :
-Tyû tyû khoâ ng vaø o ö ?
Beân ngoaøi coù tieáng Khaâu Tieåu San ñaùp laïi :
-Ta phaû i ngoà i ngoaø i naø y dong xe cho ngöï a chaï y. Hieà n ñeä cöù nguû ñi.
Tieáng noùi vöøa döùt, tieáng baùnh xe loïc coïc noåi leân, coã xe baét ñaàu chaïy.
Tieâu Lónh Vu nhaém maét laïi moät luùc. khi môû maét ra coù theå nhìn roõ caûnh vaät trong
xe. Gaõ thaáy trong goùc meù höõu ngoài töïa moät ñoáng luø luø traéng toaùt. Gaõ nhìn kyõ laïi thì
ra thi theå cuûa Vaân Coâ.
Vaân Coâ vaãn ngoài ngay ngaén, hai maét nhaém laïi töïa vaøo thaønh xe. Veû maët bình
tónh nhö thöôø ng ngaø y ngoà i ñieà u döôõ ng, chaú ng gioá ng ngöôø i cheá t chuù t naø o, neâ n
chaø ng khoâ ng sôï haõ i.
Boã ng nghe thanh aâ m Khaâ u Tieå u san voï ng voâ :
-Hieà n ñeä haõ y coi chöø ng ! Ñöø ng coù ñuï ng vaø o thi theå Vaâ n di.
Coâ ngöøng moät chuùt roài tieáp :
-Hieà n ñeä coù sôï haõ i khoâ ng ?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
25
Tieâu Lónh Vu Phaán khôûi tinh thaàn ñaùp :
-Tieå u ñeä khoâ ng sôï chi heá t. Vaâ n di vaã n chaú ng khaù c ngaø y coø n soá ng.
Khaâ u Tieå u San thôû daø i, khoâ ng noù i gì nöõ a. Ñoä t nhieâ n coâ cho xe chaï y thaä t nhanh.
Tieâ u Lónh Vu theå chaá t baï c nhöôï c. Tuy gaõ ñaõ ñöôï c Vaâ n Coâ truyeà n thuï noä i coâ ng
nhöng vì thôø i gian ngaé n neâ n vieä c luyeä n voõ khoâ ng theå tieá n mau ñöôï c. Vaâ n Coâ vaá t
vaû maáy thaùng trôøi môùi laøm cho gaõ hôn tröôùc ñöôïc moät chuùt. Hoâm nay qua moät ngaøy
vaø nöûa ñeâm gaõ vöøa lao taâm vöøa nhoïc meät neân gaõ nguû ñi luùc naøo khoâng hay bieát.
Ñang luùc mô maøng, tieáng khoùc thuùt thít khieán gaõ giaät mình tænh giaác. Gaõ laø ngöôøi
trí tueä hôn ngöôøi maø thuôû nhoû ñaõ hoïc nhöõng moân baùc taïp neân taâm tö raát minh maãn.
Tuy ngöôø i tænh laï i maø khoâ ng cöû ñoä ng chæ giöông maé t leâ n nhìn vaø laéng tai nghe.
Gaõ thaáy Khaâu Tieåu San quyø tröôùc di theå Vaân Coâ, nöôùc maét tuoân ra xoái xaû. Coâ
khoù c raá t thöông taâ m, nhöng tieá ng nhoû hieå n nhieâ n coâ sôï laø m kinh ñoä ng Tieâ u Lónh
Vu.
Beân mình coâ coù moät maûnh hoa tieân. Nhôø aùnh maët trôøi loït vaøo, Tieâu Lónh Vu nhìn
thaá y maá y chöõ :"...Khoâ ng theå ñeå y khoù c to cöôø i lôù n, taâ m tính khích ñoä ng...".
Phía döôù i gaá p laï i gaõ khoâ ng nhìn roõ ñöôï c maø phía treâ n cuõ ng bò meà n chaê n che laá p
ñi.
Tieâ u Lónh Vu thaá y maá y caâ u khoâ ng ñaà u khoâ ng ñuoâ i naø y chaú ng hieå u ra sao, gaõ
nghó thaà m trong buï ng :
-Coi töï tích trong tôø hoa tieân döôøng nhö laø thuû buùt cuûa Vaân di. Chaéc ñaây laø di thö
cuû a ngöôø i.
Gaõ nghó vaä y khoâ ng nhòn ñöôï c ngheå nh coå leâ n nhìn.
Tai maét Khaâu Tieå u San cöï c kyø minh maã n, nhöng vì noã i ñau thöông traø n ngaä p
trong loøng, thaàn trí meâ loaïn neân Linh Vu thöùc giaác roài maø coâ khoâng bieát. Nhöng luùc
gaõ cöû ñoäng coâ lieàn caûnh giaùc, ñöa baøn tay ra vôùi laáy ngay tôø hoa tieân roài lau nöôù c
maét quay laïi cöôøi hoûi :
-Hieà n ñeä nguû ñöôï c chöù ?
Tuy coâ thöông xoù t maã u thaâ n, nhöng khooâ ng muoá n noã i ñau khoå loï t vaø o maé t Tieâ u
Lónh Vu. Coâ göôï ng cöôø i neù t maë t caø ng theâ m veû theâ löông.
Tieâu Lónh Vu ngoài daäy boø tôùi laïy phuï c xuoá ng tröôù c thi theå Vaâ n Coâ .
Khaâu Tieåu San ñoät nhieân giöõ gaõ laïi caát gioïng oân nhu hoûi :
-Hieàn ñeä laøm gì vaäy ?
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Tieåu ñeä khaáu baùi thi theå cuûa Vaân di.
Khaâu Tieåu San noùi :
-Baát taát phaûi theá. Hieàn ñeä maø laïy xuoáng laïi khieán cho ta ñau khoå trong loøng. Baây
giôø ñaõ quaù tröa, chaéc hieàn ñeä ñoùi laém roài, chuùng ta xuoáng xe kieám gì aên.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
26
Döùt lôøi coâ khoâng chôø Tieâu Lónh Vu ñaùp laïi ñaõ veùn reøm leân, daét gaõ xuoáng xe.
Boã ng thaá y aù nh döông quang loù e maé t, tai nghe nöôù c chaû y roù c raù ch. Coã höông xa
döø ng laï i beâ n moä t goá c caâ y ven röø ng. Tieâ u Lónh Vu thaá y ba phieá n ñaù xanh chuï m laï i
treâ n ñaë t moä t caù i noà i ñoà ng döôù i ñoá t cuû i khoâ , muø i höông ngaø o ngaï t xoâ ng vaø o muõ i.
Khaâu Tieåu San daét tieåu Linh Vu laïi ngoài döôùi goác caây lôùn. Coâ cöôøi noùi :
-Maù maù hoài sinh tieàn thöôøng daïy ta caùch naáu aên, hieàn ñeä thöû neám coi, xem kyõ
thuaät ta theá naøo ?
Nguyeâ n trong xe coù ñaë t di theå Vaâ n Coâ , neâ n Khaâ u Tieåu San khoâng daùm vaøo ñieám
nguû troï hay aê n uoá ng, coâ sôï baï i loä haø nh tung.
Hai ngöôø i aê n uoá ng qua loa cho xong böõ a. Tuy nhieâ n Tieâ u Lónh Vu cuõ ng khen
khoâ ng ngôù t mieä ng veà caù ch naá u nöù ông gia vò cuû a Khaâ u Tieå u San. Thöï c ra böõ a côm
naø y chaú ng coù chi hoaø n haû o, duø Khaâ u Tieå u San coù taø i naá u beá p kheù o leù o ñeá n ñaâ u maø
thoå i xoâ i khoâ ng gaï o, laø m sao cho ngon mieä ng ñöôï c, Tieâ u Lónh Vu khen ngôï i coâ laø
ñeå laáy loøng, hai laø maáy moùn laï mieäng laøm cho gaõ thoûa maõn.
Khaâu Tieåu San thu doïn noài nieâu baùt ñóa roài giôû Tieâu Lónh Vu leân xe. Coâ coøn vaïc
kyù hieä u leâ n caâ y roà i môù i cho xe chaï y.
Tieâ u Lónh Vu thaá y Khaâ u Tieå u San vaï ch vaø o da caâ y chöõ chaú ng ra chöõ , ñoà chaú ng
ra ñoà , gaõ khoâ ng hieå u, tuy trong loø ng naå y ra nhieà u nghi vaá n nhöng cuõ ng nín nhòn
khoâ ng hoû i.
Hai ngöôø i ñi xe ñöôï c maá y ngaø ykhoâ ng coù chuyeä n gì.
Moät hoâm vaøo khoaûng giôø Ngoï hai ngöôøi ñeán moät thò traán lôùn. Ngöôøi ngöïa qua laïi
nhoä n nhòp, khaù ch haø ng nhieä t naùo.
Tieâ u Lónh Vu trong loø ng ñaõ thaá y ñoù i, nhöng maá y ngaø y lieà n gaõ cuø ng Khaâ u Tieå u
San toaø n aê n nguû ngoaø i nôi hoang daõ . Tuy gaõ khoâ ng hieå u nhöng bieá t ñoù laø choã duï ng
taâ m cuû a coâ , neâ n gaõ khoâ ng daù m nhaé c tôù i chuyeä n mình ñoù i buï ng. Gaõ coø n coá nhòn
ñöôï c nhöng hai con ngöï a keù o xe maá y ngaø y trôø i chöa ñöôï c böõ a aê n naø o töû teá , söù c
giaûm suùt raát nhieàu. Noù hí leân moät tieáng naèm laên ra.
Khaâu Tieåu San chau maøy hoûi :
-Tieâu hieàn ñeä ! Chuùng ta aên chuùt gì roài haõy ñi ?
Tieâu Lónh Vu Caû möøng noùi :
-Tieåu ñeä cuõng ñoùi laém roài.
Hai ngöôø i xuoá ng ngöï a tìm vaø o khaù ch saï n.
Khaâ u tieå u San baû o nhaø quaù n daé t ngöï a vaø o cho aê n thoù c roà i cuø ng Tieâ u Lónh Vu
ñeá n ngoà i xuoá ng moä t baø n beâ n caï nh cöû a soå .
Ñoät nhieân coù tieáng voù ngöïa doàn daäp vang leân. Hai con tuaán maõ chaïy raát mau
löôùt qua.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
27
Hai ñaïi haùn cöôõi ngöïa ñeàu ñeo khí giôùi. Khí trôøi giaù laïnh vaøo buoåi troïng ñoâng
maø ñoâi ngöïa moà hoâi öôùt ñaàm.
Boãng moät ñaïi haùn giaät cöông cho döø ng ngöï a. Con ngöï a ñöông chaï y mau nhö lao
ñoät nhieân ñöùng thaúng leân, hí moät tieáng daøi roài döøng böôùc.
Vaïn vaät ñaát Giang Nam raát laø phoàn thònh. Nhaân sæ soá ñoâng thieän ngheà cöôõi ngöïa.
Thaáy thuaät kî maõ cuûa ñaïi haùn tinh thaâ n nhö vaä y, nhöõ ng ngöôø i treâ n ñöôø ng phoá
ñeà u caá t tieá ng reo hoø khen ngôï i.
Tieá ng reo chöa döù t, chôï t coù tieá ng la hoaû ng.
Nguyeâ n con ngöï a ñi sau khoâ ng ngôø con ngöï a ñi tröôù c döø ng laï i moä t caù ch ñoä t
ngoä t, noù taá n theá khoâ ng kòp thaønh ra caû ngöôøi laãn ngöïa xoâ vaøo.
Ñaï i haù n cöôõ i ngöï a tröôù c trong luù c hoang mang ñoä t nhieâ n xoay mình vung tay
ñaå y vaø o con ngöï a ñaè ng sau.
Tieáng ngöôøi la hoaûng chöa döùt thì con ngöïa phía sau lao tôùt ñaõ bò ñaïi haùn caûn laïi
ñöôï c.
Tieáng hoan hoâ laïi noåi leân nhö saám daäy.
Hai ñaïi haùn tung mình xuoáng ngöïa ngoù vaøo coã xe mui moät caùi roài ñöa muïc
quang nhìn quanh moä t löôï t.
Boãng moät ñaïi haùn leân tieáng :
-Ñaâ y roà i !
Gaõ buoâ ng cöông ngöï a, raû o böôù c tieá n vaø o trong ñieám ñi thaúng tôùi tröôùc maët Khaâu
Tieåu San khoanh tay thi leã.
Khaâu Tieåu San veû maët vaãn bình tónh. Caëp maøy lieãu hôi nhíu laïi, coâ hoûi :
-Caù c vò coù ñieà u chi caá p baù ch ?
Ñaïi haùn döôøng nhö töï nhaän thaáy thaùi ñoä cuûa mình coù veû haáp taáp lieàn nôû nuï cöôøi
chöõa theïn, töø töø böôùc chaäm laïi vaø buoâng tay xuoáng kheõ ñaùp :
-Boïn taïi haï thaáy coâ nöông coù ñeå aùm kyù neân laät ñaät tôùi ñaây...
Khaâu Tieåu San giô baøn tay ngoïc leân noùi :
-Coù vieäc gì toâi thuû ng thaú ng seõ tính cuõ ng khoâ ng muoä n.
Ñaïi haùn kia döôøng nhö coù nhieàu ñieàu caáp baùch muoán noùi ngay, nhöng gaõ chæ kheõ
haé ng ñaë ng moä t tieá ng roà i coá neù n loø ng noù ng naû y.
Luùc naøy ñaïi haùn kia ñaõ buoäc ngöïa roài cuõng tieán vaøo ñieám. Gaõ nhìn Khaâu Tieåu
San thi leã moät caùch raát cung kính.
Tieâu Lónh Vu ngaém nghía hai ñaïi haùn thaáy hoï ñeàu traïc tam tuaàn. Mình maëc aùo
ngaé n baè ng luï a ñen, ch6n ñi haø i xaû o. Moä t ngöôø i löng ñeo ñôn ñao. Coø n ngöôø i nöõ a
treân löng caøi caëp phaù n quan buù t.
Caû hai ñaïi haùn ñeàu töôùng maïo hieân ngang, oai phong laãm lieät, maø ñoái vôùi Khaâu
Tieå u San kheù p neù p ra chieà u sôï seä t.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
28
Ñaïi haùn böôùc vaøo ñieám tröôùc laø ngöôøi söû ñao, haéng ñaëng moät tieáng noùi :
-Haø nh tung cuû a coâ nöông ñaõ bò baï i loä . Boï n cöôø ng ñòch theo doõ i haø nh tung vaø saé p
röôït tôùi nôi.
Khaù ch haø ng trong ñieá m tuy ñoâ ng tính hieá u kyø nhöng thaá y hai ñaï i haù n mình ñeo
khí giôùi oai phong laãm lieät, sôï xaûy ra chuyeän raéc roái neân khoâng daùm nhìn hoï .
Khaâu Tieåu San hôi bieán saéc maët. Coâ chôùp maét moät caùi roài thuûng thaúng noùi :
-Caùc vò aên uoáng cho leï roài chuùng ta laïi ñaêng trình.
Hai ñaï i haù n döôø ng nhö ñoù i laû laé m. Chuù ng keâ u côn röôï u aê n uoá ng nghieá n ngaá u
moät hoài.
Maáy ngöôøi aên raát leï roài tính traû tieàn haøng, daét ngöïa ra ngoaøi laäp töùc leân ñöôøng.
Baây giôø ñaïi haùn ñeo ñao ngoài ruoåi xe thay cho Khaâu Tieåu San, coøn ñaïi haùn töû phaùn
quan buù t ñi saù t theo xe.
Maáy böõa nay Khaâu Tieåu San phaûi dong xe, moä t mình Tieâ u Lónh Vu ngoà i trong
khoâng raát buoàn baõ. Baây giôø hai ngöôøi ngoài ñoái dieän, Tieâu Lónh Vu lieác maét nhìn thì
thaáy coâ raát xinh ñeïp nhöng neùt maët raàu raàu. Caëp maøy lieãu nhíu laïi ra chieàu suy
nghó, döôø ng nhö coâ lo moät vieäc raát quan troïng.
Baù nh xe laê n loä c coä c treâ n ñöôø ng raá t mau, chæ trong khoaû nh khaé c ñaõ ra khoû i thò
traán.
Khaâu Tieåu San boãng ngöûng ñaàu leân ngoù ñaêm ñaêm vaøo maët Tieâu Lónh Vu caát
tieáng goïi :
-Hieà n ñeä !
Tieâ u Lónh Vu söû ng soát hoûi :
-Chuyeä n gì vaä y ?
Khaâu Tieåu San ñaùp :
-Haønh tung cuûa chuùng ta ñaõ bò baïi loä, e raèng khoù loøng traùnh khoûi moät cuoäc aùc
chieán sinh töû. Hieàn ñeä khoâng phaûi laø ngöôøi giang hoà khoâng neân maïo muoäi daán thaân
vaø o nhöõ ng côn nguy hieå m nhö chuù ng ta. Ta coù yù muoá n göû i hieà n ñeä vaø o nôi an toaø n
tröôù c ñaõ , chaú ng hieå u yù hieà n ñeä ra sao ?
Tieâu Lónh Vu hoûi laïi :
-Nôi ñaâu môùi an toaøn ?
Khaâu Tieåu San ñaùp :
-Hôõi ôi hieàn ñeä coøn nhoû tuoåi maø vieäc giang hoà laïi raéc roái voâ cuøng. Trong luùc nhaát
thôø i ta khoâ ng theå giaû i thích cho hieà n ñeä roõ ñöôï c. Coù ñieà u hieà n ñeä khoâ ng bieá t voõ
coâng laïi coøn laø moät ñöùa treû nít. Chæ caàn hieàn ñeä ñöøng ñi chung vôùi chuùng ta laø
chaú ng coù söï gì nguy hieåm nöõa...
Tieâu Lónh Vu laéc ñaàu ngaét lôøi :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
29
-Khoâ ng ñöôï c ! Tieå u ñeä phaû i ñi theo tyû tyû . Duø gaë p nguy hieå m ñeá n ñaâ u tieå u ñeä
cuõ ng chaú ng sôï gì. Hôõ i ôi ! Gia phuï ñaõ baû o tröôù c tieå u ñeä khoâ ng soá ng quaù hai chuï c
tuoåi maø nay ñaõ möôøi hai tuoåi roài . Vaäy thì soáng theâm taùm naêm nöõa hay laø cheát
tröôù c maá y naê m cuõ ng chaú ng khaù c gì ?
Khaâ u Tieå u San muoá n eù p gaõ rôø i xa mình nhöng coâ nghó laï i lôø i daë n baû o trong böù c
di thô cuûa maãu thaân ñaõ noùi roõ : Thaèng nhoû naø y haà u tieâ n thieâ n khoâ ng ñuû , duø coù
truyeàn thuï noäi coâng taâm phaùp thöôïng thöøa cuõng khoâng theå chöõa heát aùm taät cho gaõ
trong thôø i gian ngaé n. Trong voø ng hai naê m ñöø ng ñeå gaõ vui möø ng cöï c ñoä hay bi
thöông quaù chöø ng. Phaû i traù nh nhöõngnoãi xuùc ñoäng voâ bieân. Gaõ qua ñöôïc hai naêm, cô
sôû noä i coâ ng vöõ ng chaé c môù i coù theå vaõ n hoà i ñöôï c yeå u meä nh cho gaõ . Neá u coá eù p uoå ng
gaõ ñieàu gì laø toån thöông ñeán taâm boä raát nguy haïi cho maïng soáng cuûa gaõ. Lôøi di
meä nh cuû a töø maãu khi naøo coâ daùm phaûn boäi.
Tieâu Lónh Vu thaáy Khaâu Tieåu San traàm traàm khoâng noùi, gaõ khoâng nhòn ñöôïc laïi
hoûi :
-Tyû tyû ! Tyû tyû nghó gì vaäy ?
Khaâu Tieåu San ñaùp :
-Tieåu ñeä nhaát ñònh ñi vôùi ta thì phaûi nghe theo ñieàu kieän cuûa ta.
Tieâu Lónh Vu hoûi :
-Ñieà u kieä n gì ?
Khaâu Tieåu San ñaùp :
-Baát luaän gaëp söï gì nguy hieåm maø khoâng ñöôïc lôøi ta öng thuaän hieàn ñeä chôù noùi
xen vaø o hoaë c cöû ñoä ng khinh suaá t.
Tieâu Lónh Vu noùi :
-Tieå u ñeä khoâ ng noù i khoâ ng cöû ñoä ng laø xong.
Khaâu Tieåu San noùi :
-Coø n ñieà u kieä n nöõ a laø baá t cöù gaë p chuyeä n vui buoà n ñeá n ñaâ u cuõ ng khoâ ng ñöôï c
cöôø i to khoù c lôù n.
Tieâu Lónh Vu laáy laøm kyø hoûi :
-Taïi sao vaäy ?
Khaâu Tieåu San ñaùp :
-Hieà n ñeä ñöø ng hoûi taïi sao ? Neáu hieàn ñeä khoâng chòu nghe theo thì laäp töùc ta phaùi
ngöôø i ñöa veà .
Tieâu Lónh Vu noùi :
-Ñöôï c roà i ! Tieå u ñeä xin nghe lôø i tyû tyû .
Khaâu Tieåu San noùi :
-Baâ y giôø hieà n ñeä cöù ngoà i yeâ n ñaâ y maø nghæ ngôi.
Coâ döù t lôø i veù n reø m nhaû y ra ngoaø i xe.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
30
Tieâ u Lónh Vu Nghe beâ n ngoaø i coù tieá ng noù i chuyeä n nhöng thanh aâ m nhoû quaù , gaõ
khoâ ng nghe roõ .
Tieâ u Lónh Vu thaá y xe ngöï a chaï y moã i luù c moä t mau, trong xe cuõ ng chuyeå n ñoä ng
kòch lieä t döôø ng nhö ñang rong ruoå i treâ n ñöôø ng sôn ñaï o ghaä p gheà nh.
Ñoät nhieân coã xe döøng laïi. Khaâu Tieåu San veùn reøm chui vaøo, boàng thi theå Vaân Coâ
leân. Coâ kheõ baûo Tieåu Linh Vu :
-Hieàn ñeä ! Haõy theo ta.
Tieâ u Lónh Vu xuoá ng xe roà i ngöû ng ñaà u troâ ng ra thì thaá y röø ng nuù i xanh um ôû phía
xa xa. Ngoï n nuù i chaä p chuø ng. Gaà n ch6n nuù i trong buï i truù c loä ra moä t maù i nhaø tranh.
Khaâu Tieåu San laät ñaät ñi veà phía nhaø tranh. Tieâu Lónh Vu heát söùc theo sau coâ.
Khaâ u Tieå u San ñi quanh buï i truù c xanh rì ñeán phía tröôùc caên nhaø thì thaáy taám
pheâ n coå ng ñoù ng chaë t vaø beâ n trong laë ng ngaé t nhö tôø .
Khaâ u Tieå u San goõ vaø o pheâ n coå ng ba caù i roà i ñöù ng ngieâ m trang chôø ñôï i.
Sau khoaûng thôøi gian uoáng caïn tuaàn traø môùi nghe trong nhaø coù thanh aâm khaøn
khaøn cuûa moät baø giaø caát leân hoûi :
-Ai ñoù ?
Khaâu Tieåu San ñaùp :
-Vaõn boái laø Khaâu Tieåu San.
Trong nhaø tranh vang leân moät tieáng thôû daøi noùi :
-Laõo thaân ñaõ möôøi naêm nay khoâng tieáp khaùch. Duø ngöôi laø con gaùi cuû a coá nhaâ n
laõ o cuõ ng khoâ ng muoá n phaù boû leä ñoù . aä y ngöôi quay veà nhaø ñi thoâ i.
Khaâu Tieåu San voäi noùi :
-Maãu thaân cuûa vaõn boái ñaõ taï theá roài. Hieän thi theå ñaõ ñöa tôùi ñaây mong laõo boái
nghó tình vong maã u...
Ñoä t nhieâ n coù tieáng huù töø xa voïng laïi caét ñöùt caâu noùi cuûa Khaâu Tieåu San.
Trong nhaø tranh laï i vang leâ n tieá ng loï c coï c cuû a caâ y gaä y truù c choá ng xuoá ng ñaá t.
Caù nh cöû a pheâ n keï t môû .
Tieâu Lónh Vu chuù yù nhìn vaøo thaáy moät baø giaø ñaàu toùc baïc phô tay caà m gaä y truù c,
maé t nhaé m caø y caï y. Ngöôø i gaà y nhö que cuû i, maë t muõ i nhaê n nheo ñöù ng tröôù c cöû a.
Khaâu Tieåu San ñaët thi theå Vaân Coâ xuoáng roài kính caån phuïc laïy tröôùc baø giaø noùi :
-Vaõn boái xin khaáu ñaàu baùi kieán laõo tieàn boái.
Baø giaø xuaá t hieä n roà i ñöù ng trô khoâ ng nhuù c nhích. Khaâ u Tieå u San laï y phuï c xuoá ng
ñaá t, baø vaã n ñöù ng yeâ n khoâ ng thay ñoå i.
Tieâu Lónh Vu laåm baåm :
-Baø giaø naøy laøm phaùch quaù ?
Boãng thaáy baø töø töø ñöa ngoùn tay gaày guoäc leân vòn vaøo pheân cöûa noùi:
-Laõo thaân ñaõ nhìn thaáy ngöôi roài.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Madman http://hello.to/kimdung
31
Khaâu Tieåu San noùi :
-Ñöôïc laõo tieàn boái phaù leä cho vaøo ra maét, vaõn boái caûm kích voâ cuøng.
Baø giaø laïnh luøng hoûi :
-Ngöôi muoán vaøo ra maét ta thì ñaõ ñöôïc gaëp roà i sao khoâ ng ñi ñi, coø n chôø gì nöõ a ?
Tieåu San ñaùp :
-Vaõ n boá i coø n coù vieä c thænh caà u, mong raè ng laõ o tieà n boá i öng thuaä n cho.
Baø giaø laïnh luøng ñöùng yeân khoâng noùi gì.
Khaâu Tieåu San caát gioïng theâ löông noùi tieáp :
-Gia maãu bò thöông roà i cheá t. Ngöôø i coù di thö daë n vaõ n boá i ñöa di theå veà choã moä t
vò coá nhaâ n ôû nuù i Haø nh Sôn...
Baø baø vaã n ñöù ng yeâ n khoâ ng nhuù c nhích vaø chaú ng baû o sao.
Khaâu Tieåu San thaáy laõo baø khoâng phaûn öùng laïi noùi :
-Vaõn boái nhôù raèng laõo tieàn boái ñaây laø moät trong nhöõng vò coá höõu maät thieát cuûa
gia maãu hoài sinh tieàn. Naêm tröôùc gia maãu ñaõ daãn vaõn boái tôùi ñaây baùi phaåm nhöng
laõ o tieà n boá i ñoù ng cöû a töø khaù ch neâ n khoâ ng daù m kinh ñoä ng. Gia maã u quanh quaån hoài
laâu roài laïi ñöa vaõn boái ra ñi. Nay gia maãu hoùa ngöôøi thieân coå, vaõn boái theo lôøi di
chuùc ñöa thi theå leân Haønh Sôn. Khoâng ngôø coù tin cho laø haønh tung ñaõ bò baïi loä vaø
ñòch nhaâ n ñang theo doõ i. Vaõ n boá i cheá t chaú ng coù gì ñaù ng tieá c, nhöng sôï toå n thöông
di theå cuûa gia maãu. Vaõn boái mong raèng tieàn boái cho vaõn boái göûi laïi thi theå laïi nôi
ñaâ y, ngoõ haà u yeâ n taâ m choá ng cöôø ng ñòch.
Baø giaø döôøng nhö bò lôøi leõ cuûa Khaâu Tieåu San laøm xuùc ñoäng, lieàn môû pheâ n cöû a
ra noùi:
- Vì neå vong maãu ngöôi, ta cho ñeå di theå laïi ñaây baûy ngaøy.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
32
CHÖÔNG IV
TIEÅU COÂ NÖÔNG TROÅ TAØI HAÏ ÑÒCH


- Ôn ñöù c cuû a laõ o tieà n boá i khieá n cho keû khuaá t ngöôø i coø n ñeà u phaû i caû m kích...
Coâ ngoù laïi Tieâu Lónh Vu noùi tieáp:
- Vaõn boái xin ñeå thaèng em naøy ôû laïi troâng nom di theå cho vong maãu.
Baø giaø laïnh luøng ngaét lôøi:
- Laõ o thaâ n ôû nhaø tranh röû a saï ch buï i traà n. Caû ñöù a nhoû leâ n ba cuõ ng khoâ ng ñöôï c
böôù c chaâ n vaø o.
Tieâu Lónh Vu thaáy baø giaø ra chieàu laõnh ñaïm thì khoâng khoûi böïc töùc nhöng khoâng
tieän noãi noùng. Baây giôø gaõ khoâ ng nhòn ñöôï c, lôù n tieá ng:
- Tieå u ñeä ñöø ng noù ng naå y, chuù ng ta ñöông laâ m vaø o tình traï ng raá t nguy hieå m.
Boï n ngöôø i theo doõ i haø nh tung voû coâ ng cao cöôø ng. Tyû tyû khoâ ng töï tin giöõ ñöôï c thaâ n
mình, e raè ng chaú ng theå chieá u coá cho tieå u ñeä ñöôï c.
Tieâ u Lónh Vu phöông ngöï c ra, veû maë t hieâ n ngang ñaù p:
- Tieå u ñeä khoâ ng sôï .
Khaâ u Tieå u San thaá y gaõ ra chieà u kieâ n quyeá t coi cheá t nhö veû , coâ khoâ ng khoû i ngaâ y
ngöôøi ra moät luùc. Coâ boàng thi theå Vaân Coâ vaøo nhaø ñaët ôû phía trong cöû a roà i trôû goù t
ñi ra.
Tieâ u Lónh Vu theo saù t Khaâ u Tieå u San khoâ ng rôø i nöõ a böôù c.
Coå xe mui vaån döøng laïi treân ñöôøng nuùi gaäp gheành. Hai teân taïi haùn ñi theo ñang
noù ng loø ng chôø ñôï i.
Khaâu Tieåu San ñaët Tieâu Lónh Vu leân xe roài vaåy tay noùi:
- Chuùng ta ñi thoâi.
Naøng vöøa döùt lôøi coå xe laïi chaïy nhö bay tieán veà phía tröôùc.
Xe ñi chöa ñaày traêm tröôïng thì ñoät nhieân coù tieáng quaùt vang nhö saám töø phía sau
voïng laïi:
- Döø ng xe!.
Khaâ u Tieå u San ngoà i xeá p baè ng trong xe nhaé m maé t ñieà u döôõ ng. Coâ lôø ñi nhö
khoâ ng nghe tieá ng ngöôø i quaù t thaù o.
Tieâu Lónh Vu ñoäng tính hieáu kyø. Gaõ thoø ñaàu ra ngoaøi nhì veà phía sau thì thaáy ba
con ngöï a chaï y nhanh nhö gioù röôï t theo gaà n tôù i nôi.
Tieâu Lónh Vu thaáy maáy con ngöï a naø y mình öôù t ñaã m moà hoâ i. Hieå n nhieâ n chuù ng
ñaõ vöôï t qua moä t ñoaï n tröôø ng ñoà .
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
33
Ngöôø i ñi tröôù c coø n caù ch xa chöø ng moä t tröôï ng, gaõ nhaå y voï t leâ n mình vöø a rôø i khoû i
yeân ngöïa gaõ lieàn loän ñi moät voøng vöôït leân tröôùc xe. Gaõ ñaë t chaâ n xuoá ng ñaá t ñöù ng
chaé n ñöôø ng roà i vung tay phaû i ñaä p xuoá ng ñaà u ngöï a.
Ngöôø i dong xe laø ñaï i haù n löng caø i ñôn ñao voä i döø ng cöông laï i, gaõ vung roi leâ n
ñaù nh xuoá ng caù nh tay maë t ñaï i haù n ñöù ng chaé n ñöôø ng.
Tieâ u Lónh Vu nhìn roõ ñaïi haùn kia laø moät laõo giaø mình maëc aùo ñen.
Döôù i caè m coù boä raâ u deâ ñoá m baï c daø i chöø ng boá n naê m taá c.
Boãng thaáy thaân theå laõo chuyeån ñoäng ñoät nhieân luøi ra taùm thöôùc, ñeå traùnh roi ñoøn
cuû a ngöôø i dong xe vaø vaã n ñöù ng chaâ n ôû phía tröôù c xe.
Tieâ u Lónh Vu thaá y cöû ñoä ng hung haê ng cuû a Laõ o giaø thì trong loø ng töù c toá i queâ n caû
sôï haõi.
Moät baøn tay traéng treûo thoø ra ngoaøi xe keùo gaõ vaøo.
Tieâu Lónh Vu nhìn Khaâu Tieåu San noùi:
- Tyû tyû ! coi hay ñaù o ñeå , boï n hoï cöû ñoäng leï quaù tieåu ñeä troâng hoa caû maét, nhìn
khoâ ng roõ ngöôø i.
Khaâu Tieåu San noùi.
- Ñoù laø cuoä c aù c ñaá u sinh töû , hay ho gì maø coi? Tyû tyû khoâ ng cho tieå u ñeä thoø ñaà u ra
ngoaøi nöõa.
Boã ng phía sau xe coù tieá ng quaù t om soø m roà i nhöõng tieáng choang choaûng vang leân
döôø ng nhö tieá ng saé t eù p raá t traà m troï ng duï ng vaø o nhau.
Coå xe ñang ñi nhanh ñoät nhieân giaûm bôùt toác ñoä. Tieáng ngöïa hí, tieáng ngöïa theùt,
hoaø laãn vôùi tieáng binh khí chaùt chuùa.
Khaâ u Tieå u San ngoà i töïa thaønh xe hai maét nhaém laïi. Döôøng nhö coâ ñang coù taâm
söï traà m troï ng, khoâ ng ñeå yù gì ñeá n tieá ng ñaù nh nhau beâ n ngoaø i.
Tieâ u Lónh Vu töôû ng töôï ng maø n chieá n ñaá u giöõ a ngöôø i theo xe ñeå hoä veä vaø boï n kî
maõ . Phía tröôù c cuõ ng nhö phía sau xe ñao kieám ñang nhaåy muùa chaéc laø vui maét
khoaùi laém. Maáy laàn gaõ toan thoø ñaàu ra nhìn nhöng ñeàu bò Khaâu Tieåu San ngaên trôû
laïi gaõ ñaønh coá daèn loøng ngoài yeân.
Ñoät nhieân coù tieáng ngöïa hí leân raát theâ thaûm, coå xe döøng laïi.
Khaâu Tieåu San chuyeån ñoäng caëp maét moät caùi roài laïi nhaém maét.
Tieâu Lónh Vu khoâng ngaên noåi tính hieáu kyø thoø veùn reøm nhìn ra thì thaáy ñaïi haùn
dong xe ñaõ ruù t ñôn ñao ôû sau löng nhaå y xuoá ng ñang chieá n ñaá u aù c lieä t vôù i laõ o raâ u
deâ . Laõ o kia tuy ñeo binh khí nhöng khoâ ng duø ng ñeá n ñeå tay khoâ ng ñaá u vôù i ñaï i haù n.
Hai ngöôøi ñang chieán ñaáu kòch lieät.
Tieâ u Lónh Vu khoâ ng hieå u voõ coâ ng, chæ thaá y ñaï i haù n muù a ñôù n ñao thaø nh moä t
luoàng baïch quang vaây laáy laõo giaø.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
34
Gaõ quay ñaà u nhìn veà phía sau xe thì cuoä c chieá n ñaá u caø ng nguy hieå m hôn. Ñaï i
haù n hoä veä coå xe ñaõ ruù t caë p phaù n quan buù t ra choá ng cöï hai ngöôø i.
Hai ngöôøi ñang duøng binh khí chieán ñaáu. Hai ñaïi haùn beân ñòch thì moät ngöôøi söû
duï ng nhuyeãn tieân vaø moät ngöôøi söû duïng moät thöù khí giôùi hình thuø quaùi dò ñao chaúng
ra ñao, kieá m chaú ng ra kieá m. Beâ n ñòch coù ve haê ng haù i. Caâ y nhuyeã n tieâ n vaø thanh
binh khí quaùi dò keát thaønh moät taám löôùi vaây caëp phaùn quan buùt cuûa ñaïi haùn.
Tieâ u Lónh Vu quay vaø o trong xe ngoù Khaâ u Tieå u San thaá y coâ vaã n tónh toï a khoâ ng
nhìn, gaõ sinh loø ng nghi hoaë c nghó thaà m.
- Beâ n ngoaø i ñang khai dieã n cuoä c aù c ñaá u maø Khaâ u tyû tyû ngoà i yeâ n khoâ ng nhuù c
nhích, chaé c y töï bieá t voõ coâ ng keù m coõ i khoâ ng ra tay tieá p vieä n ñöôï c neâ n ñaø nh ngoà i
nhö vaäy ñeå chôøi ñôïi. Hôûi ôi! Neáu beân ta thaéng chaúng noùi laøm chi, nhöôïc baèng thaát
baï i thì ba teâ n beâ n ñòch ñeà u döõ doä i nhö hung thaà n quyeá t chaú ng buoâ ng tha boï n ta.
Gaõ coø n ñang ngaåm nghó thì ñoät nhieân nghe tieáng quaùt voïng laïi ñaïi haùn dong xe
xaøi ñôn ñao ñaõ bò laõo giaø tay khoâng ñaùnh tung moät cöôùc vaøo vai beân traùi haát haén
sang moät beân. Nguyeân gaõ lieàu maïng vôùi laõo giaø, khoâng ñeå laõo tieán gaàn laïi coå xe,
nhöng vì baû n lónh keù m ñaõ bò truù ng chöôû ng vaø ñeå hôû ñöôø ng cho laõ o xoâ ng vaø o.
Tieâu Lónh Vu baät tieáng la hoaûng:
- UÙ i chao!
Roài gaõ noùi:
- Laï thaät!
Ñaïi haùn söû ñao raát quaät cöôøng. Ngöôøi gaõ vöøa bò chöôûng löïc haát teù, gaõ laïi ñeå khi
xoâ ng vaø o muù a tít ñôn ñao chaé n tröôù c coå xe.
Laõo giaø cöôøi laït noùi:
- Gioû i laé m! Ngöôi khoâ ng muoá n soá ng nöõ a roà i.
Laõo vung tay maët ra chieâu “Phi Baït chaûo” nhaèm ñaùnh vaøo tröôùc ngöïc ñaïi haùn.
Khaâu Tieåu San môû böøng maét, veù n reø m xe leâ n ngoù tình hình cuoä c chieá n ñaá u ñaè ng
tröôù c vaø phía sau xe roà i kheõ hoû i Tieâ u Lónh Vu:
- Ñieàu chi kyø laï ?
Tieâu Lónh Vu hoûi laïi:
- Laõo giaø bò ñao quang bao vaây maø sao laïi thuû thaéng ñaùnh truùng vò thuùc thuùc
naø y moä t chöôû ng?
Nguyeân gaõ töôûng töôïng thì ñaïi haùn söû phaùn quaân buùt ôû phía sau xe bò hai ngöôøi
giaù p coâ ng tình theá nguy hieå m hôn, khoâ ng ngôø i ñaï i haù n söû ñau ôû phía tröôù c ñang
chieá m öu theá laï i bò laõ o gia tay khoâ ng phoù ng chöôû ng ñaù nh truù ng.
Khaâu Tieå u San ñaù p:
- Tieå u ñeä khoâ ng hieå u voõ coâ ng neâ n khoâ ng nhaä n ra maø thoâ i.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
35
Ñoät nhieân veøo moät tieáng vang leân, ñaïi haùn söû ñao bò phaùt chöôûng cuûa laõo giaø
ñaùnh ñaäp thanh ñao vaêng ñi.
Laõ o giaø döôø ng nhö ñaõ ñoä ng saù t khí, tay traù i laõ o vung chöôû ng ñaù nh vaø o tröôù c
ngöïc ñaïi haùn.
Ñaï i haù n naø y tröôù c ñaõ bò thöông thaâ n phaù p chuyeå n ñoä ng khoâ ng nhanh xem chöø ng
khoù loø ng traù nh ñöôï c phaù t chöôû ng cuû a ñoá i phöông.
Tieâu Lónh Vu giaät mình kinh haõi:
Boã ng tröôù c maé t boù ng ñen thaáp thoaùng. Khaâu Tieåu San ñoät nhieân nhaåy voït ra
phoù ng chöôû ng nghinh ñòch ñoù n laá y phaù t chöôû ng cuû a laõ o giaø .
Dieã n bieá n cöï c kyø mau leï , chæ trong chôù p maé t, Tieâ u Lónh Vu chöa kòp phaù t giaù c
ñöôïc thì tai ñaõ nghe moät tieáng reân ö öû vang leân.
Moät laõo giaø ñang haøo khí ngaát trôøi, boãng loaïng choaïng luøi laïi. Caùnh tay traùi laõo
meà m xeø o ruû xuoá ng.
Khaâu Tieåu San ñöa maét ngoù ñaïi haùn söû ñao hoûi:
- Ngöôø i bò thöông naë ng laé m phaû i khoâ ng?
Ñaï i haù n söû ñao ra chieà u beõ n leõ n ñaù p:
- Taï i haï bò thöông xoaø ng thoâ i, chaú ng coù chi ñaù ng keå .
Tuy gaõ noù i vaä y nhöng Khaâ u Tieå u San bieá t raè ng thöông theå gaõ khaù naë ng, caà n
phaû i nghæ ngôi. Coâ cuù i xuoá ng löôï ng ñôn ñao ñeå leâ n xe roà i kheõ noù i:
- Ngöôi leâ n xe nghæ ñi, luù c nöõ a chuù ng ta coø n phaû i chieá n ñaá u.
Roà i coâ chuyeå n mình quay sang taá n coâ ng laõ o giaø .
Laõo gìa ñaõ bò Khaâu Tieåu San ñieåm truùng huyeät khuùc trì ôû caùnh tay traùi. Caùnh tay
naøy bò teâ cöùng. Nhöng thaàn trí laõo vaãn tænh taùo. Laõo thaáy Khaâu Tieåu San tieán laïi
taán coâng lieàn vung tay maët ñaùnh ra moät chöôûng.
Thaâ n thuû Khaâ u Tieå u San nhanh nhö gioù , chieâ u thuaä t phaù t huy tuyø theo yù muoá n.
Coâ co naêm ngoùn tay phaûi laïi ñieåm vaøo huyeät huyeàn cô laïo gìa thì thaáy chöôûng tay
maët cuûa laõo ñaùnh tôùi, coâ lieàn bieán theá nhaèm ñieåm vaøo coå tay maët laõo.
Laõo giaø vöøa ra chieâu ñaõ bò ñaõ thöông thì giaät mình kinh haõi. Laõo bieát baûn laõnh coâ
cao thaâm hôn mình nhieàu lieàn haï thaäp tay maët xuoáng ñoàng thôøi luø laïi phaùi sau,
chuaå n bò ruù t khí giôù i nghinh ñòch. Nhöng naê m ngoù n tay cuû a Khaâ u Tieå u San ñoä t
nhieâ n duoã i thaú ng ra phoù ng tôù i nhanh nhö gioù .
Laõo giaø thaáy huyeát maïch treân coå tay bò teâ choàn. Kình löïc toaøn thaân bò maát heát,
neâ n theá luøi chaäm laïi.
Trong khoaû ng thôø i gian chôù p nhoaù ng naø y, Khaâ u Tieå u San ñaõ tieá n gaà n tôù i ngöôø i
laõo vaø tay maët coâ ñieåm vaøo boán huyeät ñaïo cuûa laõo.
Tieâ u Lónh Vu thaá y thuû phaù p cuû a Khaâ u Tieå u San kieà m cheá ñoá i phöông cöï c kyø
mau leï thì trong loø ng vöø a ngöôû ng moä vöø a vui möø ng, buï ng baû o daï .
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
36
- Teù ra Khaâu tyû tyû baûn laõnh raát cao cöôøng. Ban ñaàu y nhaém maét lôø ñi nhö
khoâ ng troâ ng thaá y gì chaú ng qua laø y khoâ ng muoá n ñoä ng thuû vôù i ngöôø i maø thoâ i.
Tieâu Lónh Vu coøn ñang xoay chuyeån yù nghæ thì Khaâu Tieåu San ñaõ voït mình laïi
phía sau xe quaùt ñaïi haùn söû quaùn quan buùt luøi ra ñeå coâ xoâng vaøo ñaáu vôùi hai ngöôøi.
Trong ba ngöôøi beân ñòch thì laõo giaø ñöùng ñaàu , hai ngöôøi kia thaáy thuû lónh cuûa
chuù ng ñaõ naèm soùng söôït khoâng nhuùc nhích, chaúng bieát laõo coøn soáng haøy ñaõ cheát roài
thì taâ m thaà n chuù ng hoang mang voâ cuø ng.
Tieâ u Lónh Vu thaá y vaä y trong loø ng khoan khoaù i lôù n tieá ng hoan hoâ :
- Baûn laõnh cuûa tyû tyû thaät laø phi thöôøng.
Baát thình lình treân khoâng coù tieáng voã caùch, hai con boà caâu traéng löôùt qua raát mau
leï.
Khaâ u Tieå u San ngöû ng ñaà u nhìn hai con boà caâ u bay treâ n khoâ ng boã ng treâ n mí maé t
coâ thoaùng loä veû lo aâu. Coâ ñöa maét ngoù ñaïi haùn söû phaùn quan buùt noùi:
- Haønh tung chuùng ta ñaõ bò baïi loä. Ñoái phöông bò thaát baïi quyeát khoâng chòu boû
qua.
Tieâu Lónh Vu ngaét lôøi.
- Voõ coâ ng tyû tyû cao cöôø ng nhö vaä y maø sao laï i nhaù t gan ñeá n theá . Duø coø n coù
ngöôø i ñuoã i tôù i cuõ ng khoù loø ng choá ng noåi moät ñoøn cuûa tyû tyû.
Khaâu Tieåu San cöôøi maùt noùi:
- Tieåu ñeä khoâng hieåu vieäc giang hoà voõ coâng cuûa tyû tyû chaúng qua laø aùnh löûa
ñom ñoùm maø thoâi. Baûn laõnh cuûa gia maãu cao thaâm gaáp möôøi tyû tyû maø coøn bò noäi
thöông ñeá n cheát ngöôøi.
Tieâ u Lónh Vu ngô ngaù c hoû i:
- Vaân di bò thöông maø cheát ö? Ngöôøi ñaùnh loän vôùi ai bao giôø? Sao tieåu ñeä
khoâng bieát chi heát?
Khaâ u Tieå u San baû o ñaï i haù n söû phaù n quan buù t duø ng giaâ y thöø ng coä t ba ngöôø i beâ n
ñòch laïi vaø ñieåm theâ m maá y choå huyeä t ñaï o cuû a boï n hoï roà i ñem boû ra ngoaø i ñoà ng
haong coâ laï i lu6a trong ba con tuaá n maõ cuû a hoï laá y moä t con khoû e nhaá t ñoù ng vaø o xe
mình roài troû moät toøa nuùi cao phía tröôùc taän ñaèng xa noùi:
- Cho xe chaï y tôù i chaâ n traùi nuùi cao kia.
Ñoaï n coâ tung mình nhaå y leâ n xe.
Ñaï i haù n trong loø ng ngôø i vöï c nhöng khoâ ng daù m hoû i, gaõ gia roi cho ngöï a chaï y veà
phía tröôù c.
Khaâu Tieåu San thoø tay vaøo boïc moùc laáy hai vieân thuoác giao cho ñaïi haùn ñang
nhaém maét döông thaàn uoáng. Coâ kheõ leân tieáng thôû daøi roài noùi nhoû vôùi Tieâu Lónh Vu:
- Gia maãu ñöôïc leänh leân cöùu gaáp nhöng thöïc ra ngöôøi ñaõ maát heát sinh cô vì noäi
thöông traà m troï ng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
37
Tieâu Lónh Vu laáy laøm laï ngaét lôøi:
- Vaân di ôû nhaø tieåu ñeä maáy thaùng tuyeät khoâng coù tình traïng gì khaùc laï. Neáu
ngöôøi bò troïng thöông töø tröôùc thì sao laïi coøn soáng ñöôïc baáy laâu môùi cheát?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Nguyeâ n noä i coâ ng gia maã u raá t tinh thaâ m, ngöôø i ñöôï c leä nh toâ n cöù u caá p roà i
ngöôï ng vaä n noä i coâ ng ñeå oå n ñònh thöông theá . Trong mình ngöôø i laï i ñem theo moä t
bình linh ñan duy trì maï ng soá ng. Ngöôø i vaã n cöû ñoä ng nhö thöôø ng maø thöï c ra phaû i coá
nhòn noã i ñau khoå veà noä i thöông phaù t taù c. Neá u ta ñeá n sôù m ñöôï c hai thaù ng thì may ra
coø n coù theå giuù p ngöôø i ñieà u trò thöông theå hay ít ra laø baû o veä cho ngöôø i rôø i khoû i quyù
phuû ñeå kieám danh y ñieàu trò. Vì ngöôøi ñaõ maát heát voõ coâng laïi taám thaân trô troïi
khoâ ng theå baï t thieä p tröôø ng ñoà . Ai ngôø vì ta ñeán chaäm maáy thaùng maø thaønh vónh
quyeá t khoâ ng coø n ñöôï c thaá y maë t gia maã u laà n cuoá i cuø ng.
Tieâu Lónh Vu laïi hoûi:
-Vaân di ñaõ coù theå choáng choïi vôùi töû thaàn ñöôïc maáy thaùng sao laïi khoâng theå
choáng theâm maáy böõa nöõa?
Khaâu Tieåu San ñaù p:
- Thöông theå cuûa gia maãu traàm troïng quaù, phaûi nhôø hôi thuoác maø duy trì
nguyeân khí khoäng theå soáng ñöôïc nöõa neân vieát di thö ñeå laïi roài xuoáng ñaùy gieáng khoâ
aån mình maø cheát.
Tieâu Lónh Vu laïi nhôù tôùi taám loøng tha thieát cuûa Vaân coâ ñoái vôùi mình baát giaùc
trong loø ng ñau ñôù n khoâ n taû . Gaõ khoâ ng nhòn ñöôï c ñeå hai haø ng leä traø o ra. Gaõ buoâ ng
tieáng thôû daøi noùi:
- Phaûi roài! Vaân di bieát raèng caùi cheát cuûa ngöôøi seõ gieo vaøo loøng cha tieåu ñeä
moät moái thöông taâm voâ haïn, neân ngöôøi ñeå thö caùo bieät tieåu ñeä töôûng laàm laø ngöôøi
coù vieäc phaûi ra ñi.
Khaâu Tieåu San noùi:
- Ngoaø i ñieà u ñoù , gia maã u coø n e ñeå luî ñeá n nhöõ ng ngöôø i trong nhaø tieå u ñeä .
Tieâu Lónh Vu noùi:
- Tieå u ñeä coø n moä t ñieà u vaã n khoâ ng sao hieå u ñöôï c.
Khaâu Tieåu San hoûi:
- Ñieàu chi?
Tieâ u Lónh Vu ñaù p:
- Voøm trôøi baùt ngaùt maø sao tyû tyû laïi bieát ñöôøng tìm ñeán nhaø tieåu ñeä?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Gia maãu dó nhieân ñaõ ñeå binh khí veà choå töû vong vaø nôi giaáu thi theå taïi cöûa soå
caê n phoø ng. Vì vaä y maø luù c ta coi aù m kyù , chaâ n tay ruï ng rôø i ñaù nh beå caû cheù n nöôù c.
Coâ giô tay leân lau nöôùc maét noùi tieáp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
38
- Trong di thö gia maã u coù choå noù i veà Tieå u ñeä , tuy ngöôø i ñaõ truyeà n pheù p toï a
töù c veà noä i coâ ng thöôï ng thöø a nhöng chöa ñöôï c ñeá n choå huyeà n dieä u. Neá u caù ch tu
luyeä n laà m laã n thì chaú ng nhöõ ng khoâ ng chöõ a ñöôï c beä nh tieâ n thieâ n khuyeá t haø n trong
mình ñeå phaùt giaûi caùi cheát trong hai chuïc tuoåi maø coøn laøm cho cheát sôùm hôn. Vì theá
neân gia maãu ñaõ di meänh cho ta phaûi chieáu coá ñeán tieåu ñeä. Neáu khoâng thì tieåu ñeä
naên næ tôùi ñaâu ta cuõng chaúng daùm ñöa tieåu ñeä ñi theo.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
- Theá ra tieå u ñeä khoâ ng coø n soá ng ñöôï c maá y noå i nöõ a ö?
Khaâu Tieå u San ñaù p:
- Thôø i gian tuy ngaé n nguû i nhöng cuõ ng coø n ñöôï c vaø i ba naê m. Tieå u ñeä ñi vôù i ta
thì khoù maø ñoaù n tröôù c ñöôï c. Coù khi nay soá ng mai cheá cuõ ng chöa bieá t chöø ng.
Boãng nghe coù tieáng thôû hoàng hoäc loït vaøo tai. Tieâu Lónh Vu ngoaûnh ñaàu nhìn laïi
thì thaáy ñaïi haùn ñang ngoài döôõng thöông maët ñoû böøng tieáng ho traàm troïng töïa hoà coù
vaät gì ñuùt laáy coå hoïng khoâng laáy ra ñöôïc.
Khaâu Tieåu San lieàn giô ngoùn tay leân ñieåm vaøo sau löng ñaïi haùn.
Boãng thaáy gaõ thôû phaøo moät caùi. Tieáng ho döøng laïi. Neùt maët ñoû böøng daàn daàn tieâu
tan.
Tieâu Lónh Vu laáy laøm kyø hoûi:
- Khaâu tyû tyû! Y laøm sao vaäy?
Khaâu Tieåu San ñaùp.
- Y vaän khí bò thöông laøm roái kinh maïch. Neáu ta khoâng ra ty kòp thôøi ñieåm
huyeä t cho y thì duø böõ a nay y khoâ ng cheá t cuõ ng bieá n thaø nh taø n pheá suoá t ñôø i.
Tieâu Lónh Vu theø löôõi ra noùi:
- Teù ra luyeä n voõ coâ ng cuõ ng laé m chuyeä n phieà n phöù c.
Boãng thaáy ñaïi haùn töø töø môû maét ra noùi:
- Ña taï coâ nöông ñaõ hai laàn cöùu caáp taïi haï.
Khaâ u Tieå u San trong loø ng ñau khoå , coâ chæ göôï ng cöôø i chöù khoâ ng noù i gì.
Trong xe ngöï a boã ng yeâ n tænh trôû laï i. Tieá ng baù nh xe laê n loï c coï c nhoä n leâ n trong
baà u khoâ ng khí tónh mòch cuû a mieà n sôn daõ .
Khoâ ng hieå u xe ñi ñaõ bao laâu, ñoät nhieân döøng laïi. Phía ngoaøi reøm xe coù tieáng
ngöôøi caát leân.
- Thöa coâ nöông! Khoù loø ng ñi xe ñöôï c nöõ a roà i.
Khaâ u Tieå u San veù n reø m leâ n nhaå y xuoá ng.
Raù ng chieà u röï c rôû . Vöø ng thaù i döông ñaõ ngaä p non ñoaø i.
Tieâ u Lónh Vu ñöù ng daä y ñöa maé t nhìn boá n phía, thì thaá y nuù i non chaä p chuø ng.
Treâ n moä t ngoï n nuù i ñaà y huyeä t ñoä ng boù ng tòch döông chieá u vaø o coi raá t ngoaï n muï c.
Baát giaùc gaõ caûm thaáy trong loøng côûi môû lieàn cöôøi noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
39
- Thaät laø moät caûnh tuyeät ñeïp.
Khaâu Tieåu San thaáy Tieâu Lónh Vu maët maøy hôùn hôû, chaúng bieát gì ñem ñaïi naïn
tôùi nôi thì trong loøng buoàn thaûm nghó thaàm :
- Song thaâ n gaõ ñaõ ra ôn cöù u mình, neá u mình khoâ ng baû o veä ñöôï c taù nh maï ng
cho gaõ thì duø mình coø n soá ng ôû ñôø i cuõ ng oâm moái haän chung thaân.
Baát giaùc coâ cuõng noåi loøng haøo khí ñöa maét nhìn quanh, roài noùi:
- Chuù ng ta boû xe ñi boä .
Roài coâ tieán leân ñi tröôùc.
Tieâu Lónh Vu ñöôïc hai ñaïi haùn naân ñôû ñi theo, chaúng bao laâu ñaõ vöôït qua maáy
ngoï n nuù i.
Khaâ u Tieå u San boã ng döø ng böôù c laï i treâ n söôø n nuù i noù i:
- Ñeâm nay chuùng ta ôû choå naøy. Caùc ngöôi haõy queùt tuyeát ñi, ta phaûi ñi moät laùt
roà i rôû veà .
Ñoaïn coâ trôû goùt voït mình moät caùi ñaõ ra xa hôn tröôïng.
Tieâ u Lónh Vu tuy ñöôï c ngöôø i naâ ng ñôû nhöng phaû i caá t böôù c treø o cao maø phaû i ñeå
heát tinh thaàn vaøo ñöôøng ñi, baây giôø gaõ môùi coù thì giôø ñeå nhìn hình theå boán maët.
Gaõ thaáy choã mình ñöùng döïng hình theá cöïc kyø hieåm trôû. Moät maët laø nuùi cao choùt
voù t, vaù ch nuù i ñöù ng döï ng. Coø n ba maë t laø hang saâ u traê m tröôï ng, gaõ khoâ ng khoû i kinh
haõ i trong loø ng. Ngoaø i con ñöôø ng nhoû ñi leâ n khoâ ng coø n thoâ ng loä naø o khaù c.
Gaõ laïi ñöa maét nhìn hai ñaïi haùn naâng ñôû mình thì thaáy chuùng ho suø suï khoâng
ngôùt, traùn toaùt moà hoâi.
Tieâu Lónh Vu ngoù hai ngöôøi hoûi:
- Quyù tính hai vò ñaïi thuùc laø gì ?
Ñaï i haù n ñeo ñao ñaù p:
- Coâng töû xöng hoâ hö vaäy khieán boïn taïi haï raát aùy naùy. Tieän danh laø Tröông
Caøn.
Ñaïi haùn ñeo phaùn quang buùt noùi tieáp:
- Tieåu ñeä laø Haø Khoân. Xin hoûi ñaïi danh cuûa theá huynh laø gì?
Tieâ u Lónh Vu cöôø i ñaù p:
- Tieåu ñieät laø Tieâu Lónh Vu. Hai vò ñaïi thuùc laø ngöôøi theá naøo cuûa Khaâu tyû tyû ?
Tröông Caø n ho moä t tieá ng roà i ñaù p:
- Boïn taïi haï laø thuoäc haï cuû a Khaâ u coâ nöông. Töø nay coâ ng töû coù vieä c gì xin cöù
sai baûo boïn taïi haï.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
- Khaâu tyû tyû laø ngöôøi theá naøo?
- Tröông Caø n vaø Haø Khoâ n ñöa maé t nhìn nhau roà i ngaä p ngöø ng ñaù p:
- Ñieàu naøy… hay hôn heát laø coâng töû hoûi thaú ng Khaâ u coâ nöông.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
40
Ba ngöôø i ñang noù i chuyeä n thì Khaâ u Tieå u San ñaõ oâ m moä t buoä c caø nh tuø ng khoâ trôû
veà . Coâ caá t tieá ng oâ n nhu baû o Tieâ u Lónh Vu:
- Tieå u ñeä , Nhöõ ng cuoä c chieá n ñaá u vöø a roà i, chaé c tieå u ñeä ñaõ nhìn roõ ?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
- Phaûi roài! Baûn laõnh cuûa tyû tyû raát cao cöôøng khieán cho tieåu ñeä haâm moä voâ
cuø ng.
Khaâu Tieåu San noùi:
- Ta baát qua chæ laø teân tieåu toát ôû tröôùc ngöïa. Coøn nhöõng tay cao thuû beân cöôøng
ñòch naõ y giôø môù i saé p ñuoå i tôù i, boï n chuù ng laïi cho linh ñieåu theo doõi haønh tung,
chaú ng bao laâ u laø chuù ng ñeá n roà i. Ñeâ m nay e raè ng khoù loø ng traù nh khoû i moä t phen
huyeá t chieá n.
Tieâu Lónh Vu noùi:
- Tyû tyû baát taát phaûi lo aâu. Con ngöôøi ta töû sinh laø meänh, phuù quyù ôû trôøi. Tieå u
ñeä tuy khoâ ng hieå u voõ coâ ng, nhöng chaú ng sôï haõ i chi heá t.
Khaâu Tieåu San noùi:
- Tieåu ñeä quaû laø ngöôøi coù ñôûm löôïc.
Tieâu Lónh Vu noùi:
- Tieå u ñeä chaú ng coø n soá ng maá y naê m maø ñöôï c tyû tyû cho ñi ñoù ñi ñaâ y ñeå môû roä ng
taàm maét thì duø coù cheát sôùm ít ngaøy cuõng laø ñaùng laém.
Khaâu Tieåu San nghieâm nghò noùi:
- Neá u khoâ ng vì söï an toaø n cho tieå u ñeä thì chuù ng ta ñaõ chaú ng caà n löï a choï n nôi
hieåm trôû naøy ñeå cöï ñòch. Neáu tieåu ñeä khoâng chòu nghe lôøi ta thì baát taát phaûi theo ta
nöõa.
Tieâu Lónh Vu sôï haõi hoûi:
- Ai baûo tieåu ñeä khoâng nghe lôøi tyû tyû ?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Tieåu ñeä chòu nghe lôøi ta laø may. Neáu coù cöôøng ñòch röôït tôùi ñaây. Tieåu ñeä
ñöøng chaïy loaïn leân maø phaûi aån mình sau taûng ñaù lôùn. Gia maãu nhö coù leänh thieân
aâ m phuø döông trôï thì ñeâ m nay chuù ng ta seõ dieä t tröø ñöôï c cöôø ng ñòch ñeå leâ n ñöôø ng.
Tröông Caø n noù i:
- Cöôø ng ñòch cho linh ñieå u truy luø ng, khoù noå i ñeà phoø ng. Ñaø nh raè ng chuù ng ta
ñaõ bò baïi loä, raèng khoù noåi thoaùt thaân. Thuoäc haï töôûng neân tìm caùch ñoái phoù vôùi linh
ñieå u tröôù c .
Khaâu Tieåu San ñaùp
- Theo ta nhaä n xeù p thì ngöôø i caà m ñaà u boï n chuù ng coù theå ñeâ m nay seõ tôù i ñaâ y.
Chæ caà u sao haï ñöôï c boï n chuù ng ñeâ m nay laø giaû i tröø ñöôï c moái lo tröôùc maét. Duø boïn
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
41
chuùng coù linh ñieåu truy luøng thì nhöõng ngöôøi khaùc ít ra laø phaûi naêm ba ngaøy nöûa
môùi röôït tôùi.
Tröông Caø n noù i:
- Coâ nöông lieä u vieä c nhö thaà n, chaé c khoâ ng sai traä t.
Haø Khoân hoûi:
- Thuoä c haï coù ñieà u chöa hieå u, muoá n xin chæ thò ñöôï c chaê ng?
Khaâu Tieåu San hoûi laïi:
- Ñieà u gì ?
Haø Khoâ n ñaù p:
- Vöø a roà i coâ nöông khoâ ng cho gieá t ba teâ n beâ n ñòch, ñeå chuù ng soá ng nhö vaä y
chaú ng khieá n chuù ng bieá t ñöôø ng maø theo doõ i boï n ta.
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Gieá t ba ngöôø i ñoù khoâ ng ñöôï c. Ñeå chuù ng soá ng thì boï n ta moá i truyeà n baù ñöôï c
nhöõng tin töùc sai laàm cho hoï.
Coâ ngöøng laïi moät chuùt, ñöa maét nhìn Tröông Caøn. Haø Khoân roài noùi tieáp.
Baâ y giôø hai ngöôø i haõ y nghó ngôi döôõ ng söù c ñeå coù theå öù ng phoù vôù i cuoä c ñai chieá n
ñeâ m nay.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
42
CHÖÔNG V
LUÙC LAÂM NGUY ÑÖÔÏC GAËP NGÖÔØI QUEN


Tröông Caø n, Haø Khoâ n ñoà ng thanh noù i:
- Boï n taï i haï töôû ng coâ nöông cuõ ng caà n boà i döôõ ng tinh thaà n. Vì boï n ñòch theo
doõ i chuù ng ta quyeá t khoâ ng phaû i haï n thöôø ng.
Khaâu Tieåu San ngöõa maët leân trôøi thôû phaøo moät caùi roài kheõ baûo Tieâu Lónh Vu:
- Tieåu ñeä, haõy nguû moät giaác ñi, luùc nöõa cöôøng ñòch tôùi nôi taác xaåy ra traän aùc
ñaá u. Khi aá y duø tieå u ñeä coù meä t hôn nöõ a, coù muoá n nguû cuõ ng khoâ ng theå ñöôï c.
Coâ noùi maáy caâu naøy baèng moät gioïng oân hoaø, tha thieát dò thöôøng, yeâu thöông, luùc
laïi laïnh nhaït khoâng löôøng neân gaõ ñoái vôùi coâ vöøa phaàn kính yeâu laïi vöøa phaàn sôï haõi,
lieàn ngoài nhaém maét döôõng thaàn.
Böù c maø n ñeâ m buoâ ng xuoá ng. Choá n sôn daõ cöï c kyø hoang vu, tænh mòch.
Ñoät nhieân maáy tieáng choù soùi suûa vaø tieáng quaï keâu vang leân töø ñaèng xa voïng laïi
caø ng taê ng theâ m veû khuû ng khieá p.
Baát thình lình moät tieáng ruù xeù baàu khoâng khí loït vaøo tai moïi ngöôøi.
Tieâu Lónh Vu môû maét nhìn thaáy treân trôøi ñaày sao laáp laùnh.
Saé c ñeâ m giöõ a nôi röø ng hoang nuù i thaå m caø ng theâ löông ruø ng rôï n.
Khaâ u Tieå u San boã ng caá t tieá ng oâ n nhu:
- Tieåu ñeä! Ñòch nhaân ñaõ tìm tôùi nôi, tieåu ñeä mau aån sau khoái ñaù lôùn kia.
Tieâ u Lónh Vu riu ruùi vaâng lôøi. Gaõ ñöùng daäy ñi vaøo phía sau taûng ñaù lôùn.
Gaõ vöøa ñi ñöôïc hai böôùc thì caûm thaáy moät baøn tay meàm maïi naém laáy tay mình,
muøi höông thoang thoaûng ñöa vaøo muõi, gaõ quay ñaàu nhìn thaáy veû maët Khaâu Tieåu
San raá t saàu khoå thì khoâng khoûi giaät mình caát tieáng hoûi.
- Tyû tyû ! chuyeä n gì vaä y?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Tieå u ñeä ôi, boï n ñòch ñuoå i tôù i ñaâ y voõ coâ ng raá t gheâ gôù m maø teâ n naø o cuõ ng loø ng
daï ñoäc aùc thuû ñoaïn taøn nhaãn. Duø tieåu ñeä nhoû tuoåi vaø khoâ ng hieå u voõ coâ ng nhöng ñaõ
loït vaøo tay cuûa chuùng thì khoù loøng thoaùt khoûi thöông vong. Khi aáy tyû tyû phaûi gia
taâ m cöï ñòch, chaú ng taø i naø o chieá u coá cho tieå u ñeä ñöôï c, vaä y cuoä c chieá n ñaá u naø y baá t
cöù khoác lieät ñeán ñaâu. Tieåu ñeä cuõng khoâng ñöôïc loù maët ra coi maø phaûi aån kính thaân
mình, chôù ñeå chuù ng doø m thaá y.
Tieâ u Lónh Vu ñaù p:
- Tieåu ñeä nhôù kyõ roài, xin tyû tyû cöù yeân taâm.
Roài gaõ raõo böôùc ñi vaøo phía sau taûng ñaù lôùn.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
43
Khaâ u Tieå u San nhìn theo Tieâ u Lónh Vu cho tôùi luùc gaõ aån thaân caån thaän roài môùi
nghieâ m saé c maë t baû o Tröông Caø n, Haø Khoâ n:
- Cuoä c chieá n ñeâ m nay khoâ ng phaû i laø cuoä c tyû voõ coâ ng thöôø ng trong voõ laâ m maø
laø cuoäc aùc ñaáu sinh töû. Caùc ngöôi phaûi haï ñoäc thuû. Ñaõ thöông hay gieá t haï i ñöôï c teâ n
ñòch naø o laø giaû m bôù t nguy cô ñöôï c phaà n aá y.
Tröông Caø n, Haø Khoâ n ñoà ng thanh ñaù p.
Xin coâ nöông cöù yeâ n loø ng. Ñeâ m nay neá u ñòch khoâ ng cheá t thì anh em phaû i phôi
thaây.
Ñoä t nhieâ n coù tieá ng cöôø i quaù i gôû nhö tieáng thuù keâu noåi leân ôû ngoaøi maáy chuïc
tröôïng tieáng laïi raát mau. Chæ trong chôùp maét ñaõ ñeán chaân nuùi.
Khaâ u Tieå u San ñaõ nghó caù ch cöï ñòch töø tröôù c. Coâ lieà n vung tay moä t caù i. Tröông
Caø n vaø Haø Khoâ n laä p töù c ñeá n phöông vò ñaõ döï ñònh.
Ba ngöôøi theo ñòa theá söôøn nuùi baøy thaønh hình tam giaùc ñeå cöï ñòch.
Khaâu Tieåu San thoø tay vaøo boïc, ruùt ôû sau löng ra moät thanh nhuyeån kieám daøi
chöø ng boá n thöôù c taù m, roä ng ñoä hai ngoù n tay, coâ caà m nhuyeå n kieá m töø töø böôùc tôùi beân
söôøn nuùi. Coâ laïi moùc trong boïc ra moät naém ngaân chaâm caàm saún trong tay traùi.
Boãng nghe döôùi trieàn nuùi coù thanh aâm oàn oàn cuûa laõo giaø caát leân.
Boïn tieän nhaân kia! Caùc ngöôi ñaõ bò vaây haûm khaùc naøo taám thaân caù chaäu chim
loàng maø coøn toan lieàu maïng nhö loaøi khoán thuù thì ñöøng traùch laõo phu ñoäc aùc.
Tröông Caø n tröôù c nay vaã n ñem loø ng kính yeâ u Khaâ u Tieå u San ñeá n cuø ng cöï c maø
nghe ñoái phöông thoaù maï coâ laø tieän nhaân thì khoâng khoûi noãi giaä n böø ng böø ng lôù n
tieáng quaùt:
- Teân maët chuoät kia! Sao laïi môû mieäng maéng ngöôøi? Coù gioûi thì leân ñaây!.
Boã ng nghe phía döôù i coù tieá ng cöôø i vang tai. Moä t boù ng ngöôø i treø o nhanh nhö
vöôï t leâ n söôø n nuù i.
Nguyeâ n ngöôø i naø y röôï t theo ñeán ñaây vì ñeâm toái maø khoâng bieát Khaâu Tieåu San ôû
nôi naøo, coá yù buoâng lôøi thoaù maï ñeå nghe ñoái phöông phaûn öùng cho bieát choå. Tröông
Caø n quaû nhieâ n truù ng keá .
Khaâu Tieåu San thaáy ngöôøi thaân phaùp treøo nuùi raát leï bieát ngay laø tay voõ coâng tinh
thaâ m. Coâ ñaõ ñoä ng saù t khí ñöù ng söõ ng treâ n söôø n nuù i nhöng khoâ ng noù i gì. Coâ chôø cho
ngöôøi kia treøo leân tôùi nuùi môùi vung tay traùi lieäng ra moät naém ngaân chaâm.
Khoaûng caùch saùt gaàn maø Khaâu Tieåu San laïi vaän noäi löïc maûnh lieät ñeå phoùng aùm
khí.
Ngöôø i kia hoá t hoaû ng cuù i xuoá ng tay maë t phoù ng chöôû ng ñaù nh xeù o leâ n, caù ch öù ng
bieá n haé n traù nh ñöôï c nhöõ ng muû i ngaâ n chaâ m cuû a Khaâ u Tieå u San phoù ng ra.
Maáy muûi chaâm bay veøo qua ñaàu coøn bao nhieâu bò haé n phoù ng chöôû ng haá t ra choå
khaù c.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
44
Khaâu Tieåu San kinh haõi nghæ thaàm:
- Cöù coi thaân phaùp haén treøo nuùi vaø neù traùnh ngaân chaâm cuõng ñuû bieát laø tay
kình ñòch.
Boã ng nghe Tröông Caø n quaù t leâ n moä t tieá ng. Tieá p theo khí giôù i ñuï ng chaïm
choang choaû ng.
Khaâu Tieåu San quay ñaàu nhìn laïi thaáy Tröông Caøn ñang muùa ñao chieán ñaáu vôùi
ngöôø i aù o ñen.
Coâ laï i troâ ng roõ aù nh ngaâ n quang thaá p thoaù ng trong tay ngöôø i aù o ñen, haé n duø ng
moä t ñoâ i binh khí ngoaï i moâ n keâ u Löôï ng Ngaâ n Vaï n Töï Saù o. Thöù binh khí naø y ñuù ng
laø khaé c tinh vôù i ñôn ñao cuû a Tröông Caø n.
Nguyeâ n veà khí giôù i Tröông Caø n ñaõ keù m theá roà i. Huoá ng chi nhöõ ng ngöôø i naø o ñaõ
töø ng duø ng nhöõ ng khí giôù i ngoaï i moâ n laø voõ coâ ng cuû a hoï taá t coù choå ñoäc ñaùo.
Tuy nhieân, Tröông Caøn lieàu maïng chieán ñaáu. Aùnh ñao laáp loaùng phoùng ra nhöõng
chieâ u taá n coâ ng maû nh lieä t khieá n ngöôø i aù o ñen khoâ ng cheù m ñöôï c moä t chuù t thöôï ng
phong naø o heá t.
Luù c naø y choå Haø Khoâ n phoø ng thuû cuõ ng coù tieá ng quaùt thaùo aàm aàm. Moät laõo ìa troïc
ñaàu gaày khaúng kheo khoâng bieát ñaõ treøo leân söôøn nuùi töø luùc naøo. Laõo duøng ñoâi thieát
chöôû ng ñeå ñoù n tieá p caë p phaù n quan buù t cuû a Haø Khoâ n.
Laõo giaø troïc ñaàu tuy tay khoâng maø môùi ba chieâu ñaõ phoù ng toaû ñöôï c chieâ u thöù c
cuû a Haø Khoâ n. Laõ o thi trieå n nhöõ ng coâ ng phu tuyeä t xaû o. Khoâ ng Thuû Nhaä p Baï ch
Nhaâ n, trong pheù p Ñaï i Öng Traû o Coâ ng.
Giöõ a luù c ñeâ m toá i, Khaâ u Tieå u San cuõ ng troâ ng roõ choø m raâ u baï c tung bay. Voõ coâ ng
laõ o coø n cao thaâ m hôn ngöôø i aù o ñen beâ n naø y nhieà u.
Môù i trong khoaû nh khaé c ñaõ hai teâ n cöôø ng ñòch treø o leâ n söôø n nuù i, luù c Khaâ u Tieå u
San ñöa maé t nhìn qua beâ n kia thì ngöôø i aù o ñen traù nh ñöôï c ngaâ n chaâ m roà i thöø a cô
nhaåy voït laïi.
Thanh tröôø ng kieá m trong tay Khaâ u Tieå u San rung leâ n moä t caù i. Aù nh ngaâ n quang
nhö caà u voø ng voï t ra. Nhöõ ng boâ ng hoa baï c ñieå m tôù i.
Ngöôøi kia buoâng tieáng cöôøi laït roài vung hai tay leân, ôû trong tay aùo haén ñoät nhieân
coù laø n haé c quang bay ra. Ñoù laø Long Hoå Song Hoaø n cheá baè ng saé c nguoä i.
Haén daáu ñoâi voøng thaùp trong tay aùo baây giôø môùi tung ra ñeå phong toaû tröôøng
kieám cuûa Khaâu Tieåu San.
Boã ng nghe tieá ng choang vang leâ n nhö tieá ng roà ng gaà m. Voø ng kieá m ñuï ng nhau,
tia löûa baén ra tung toeù.
Khaâu Tieåu San laïi phoùng tröôøng kieám thaúng tôùi. Ñoät nhieân aùnh haøo quang voøng
laïi ñaâm vaøo hai coå tay ñoái phöông.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
45
Neân bieát thanh tröôøng kieám cuûa coâ vöøa cöùng vöøa meàm. Coâ bieán hoaù chieâu theá ra
ngoaøi söï tieâ n lieä u cuû a ñoá i phöông. Haé n khoâ ng ngôø thanh tröôø ng kieá m cuû a Khaâ u
Tieå u San ñang ñaâ m thaú ng tôù i boã ng chuyeå n höôù ng.
Trong luù c hoang mang haé n khoâ ng kòp bieá n chieâ u ñaø nh löôï ng voø ng ñaù roà i voï t leâ n
khoâ ng chuyeå n mình moä t caù i nhaå y xuoá ng.
Trong boùng ñeâm lôø môø chæ nhìn thaáy moät giaáy maùu rôùt theo ngöôøi haén. Hieån
nhieân coå tay ñaõ bò kieám thöông.
Khaâ u Tieå u San döôø ng nhö khoâ ng ngôø coâ môù i ra moä t chieâ u maø ñaõ böù c baù ch ñöôï c
cöôø ng ñòch phaû i nhaå y xuoá ng. Baá t giaù c naø ng ngaå n ngöôø i ra.
Trong luù c chôù p nhoaù ng naø y laï i coù moä t boù ng ngöôø i cao lôù n nhaå y leâ n nhanh nhö
chôù p.
Khaâ u Tieå u San ñang ñònh ñöa kieá m kheà u laá y ñoâ i voø ng cuû a ngöôø i aù o ñen bò baé n
ra thì muõi kieám laïi ñaâm vaøo phía döôùi ngöïa ngöôø i cao lôù n.
Coâ khoâ ng coù yù gieá t ngöôø i maø chæ möôï n ñoø n naø y ñeå ñoaï t laá y tieâ n cô, caë p voø ng
vöøa bay ra thanh tröôøng kieám trong tay coâ ñaõ ñieåm tôùi nôi.
Ngôø ñaâ u coâ vöø a chuyeå n ñoä ng thaâ n hình thì caë p voø ng bò chöôû ng phong maõ nh lieät
cuû a ñoá i phöông haá t ngöôï c laï i.
Khaâ u Tieå u San voä i neù mình traù nh khoû i. Boã ng coâ nghe tieá ng gioù vuø vuø . Trong
boùng toái coâ nhì thaáy nhö con linh xaø voït tôùi. Noù laø moät con xaø daàu nhieân tieân hình
thuø quaùi dò.
Khaâ u Tieå u San vung thanh tröôø ng kieá m vöø a cheá coâ ng ñeå ñaù nh laï i.
Hai ngöôøi qua laïi ba chieâu. Khaâu Tieåu San nhaän thaáy ñoái phöông baûn laõnh cao
thaâm maø caây nhieån tieân trong tay haén laïi bieán hoaù khoân löôøng, coâ lieàn vung maïnh
thanh nhuyeå n kieá m, aù nh baø n quang toaû ra chuï p laá y ñoá i phöông.
Khaâu Tieåu San ñaõ nhaän thaáy cuoäc ñaùnh beân ñaây caàn phaûi mau leï coá sao ñaõ
thöông ñöôï c teâ n ñaà u soû boï n ngöôø i theo doõ i thì môù i coù cô hoä i thoaù t ñöôï c. Vì theá coâ
vöøa ñoäng thuû ñaõ thi trieå n nhöõ ng chieâ u tuyeä t hoï c ñeå tranh thaé ng.
Nhöõ ng ngöôø i môù i ñeá n voõ coâ ng cuõ ng raá t cao thaâ m. Caâ y xaø ñaà u tieâ n khoâ ng nhöõ ng
bieá n hoaù khoâ n löôø ng, söù c maï nh ôû coå tay phaû n coâ ng laï i gheâ gôù m.
Theá coâ ng cuû a Khaâ u Tieå u San tuy lôï i haï i vaã n khoâ ng sao haï ñöôï c cöôø ng ñòch.
Coâ chuù yù nhìn thaáy ngöôøi môùi ñeán che maët baèng taám sa ñen. Caây xaø ñaàu tieân ôû
trong tay haé n luù c co laï i luù c duoã i ra chôï t ñieå m chôï t ñaù nh phoù ng ra toaø n nhöõ ng chieâ u
quaùi dò.
Khaâu Tieåu San trong loøng raát laáy laøm kyø nghó buïng.
- Ngöôø i naø y voõ coâ ng cao cöôø ng nhö vaä y sao laï i khoâ ng ñeå loä chaâ n töôù ng.
Chaú ng leû beâ n trong coø n coù ñieà u chi bí aå n?.
Coâ coøn ñang ngaåm nghó thì ñoät nhieân thanh aâm laïnh leõo quaùt leân.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
46
- Buoâng tay.
Tieá p theo nghe ñaù nh ken moä t caù i döôø ng nhö tieá ng khí giôù i rôù t xuoá ng ñaá t.
Khaâu Tieåu San ñang luùc hoang mang quay ñaàu laïi nhìn quaû nhieân thaáy moät caây
phaùn quan buùt ôû trong tay traùi Haø Khoân ñaõ bò laõo giaø ñaàu troïc ñaùnh rôùt. Gaõ chæ coø n
moät caây buùt ôû tay maët phaûi lieàu maïng chieán ñaáu.
Chöôûng theá cuûa laõo troïc vöøa maõnh lieät vöøa mau leï, caû caëp buùt cuûa Haø Khoân
khoâng coøn choáng noãi huoáng chi gaõ bò rôùt maát moät caây thì tình traïng caøng theâm nguy
hieåm boäi phaàn.
Khaâu Tieåu San ñöa maét nhìn qua beân naøy, thaáy Tröông Caøn ñang chieán ñaáu kòch
lieät vôùi ñaïi haùn söû duïng caây Löôïng Ngaân töï saùo. Cuoäc chieán ñaáu tuy kòch lieät
nhöng coø n taï m thôø i giöõ ñöôï c tình theá daè n co baá t phaâ n thaé ng baï i. Coâ cuõ ng khoan
taâ m ñöôï c moä t chuù t lieà n vung baø n tay ngoï c phoù ng ra ba chuï c chieâ u. Kieá m hoa bay
tôùi taáp böùc baùch ngöôøi che maët phaûi luøi laïi ba böôùc.
Luùc naøy laõo troïc tôùi taáp haï ñoäc thuû böùc baùch Haø Khoân neù taû traù nh höõ u. Keå veà
baûn laõnh thì Haø Khoân khoâng theå chieán ñaáu laâu daøi vôùi laõo giaø kia ñöôïc, nhöng gaõ
thaø cheá t chöù khoâ ng ñeå cöôø ng ñòch xoâ ng laï i khieá n cho Khaâ u Tieå u San phaû i ba maë t
cöï ñòch. Vì gaõ lieà u mình chieá n ñaá u neâ n voõ coâ ng hai beâ n khoâ ng cheâ nh leä ch maø
tröôøng aùc ñaâu coøn keùo daøi theâm moät luùc.
Nhöng caø ng veà sau, Haø Khoâ n caø ng keà m cheá . Töø luù c tay traù i bò rôù t maá t binh khí
gaõ caû m thaá y khoù loø ng choá ng ñôû ñöôï c nöõ a.
Boã ng nghe thaá y moä t tieá ng quaùt vang haøo quang laáp loaùng ñaâm tôùi.
Voõ coâng cuûa laõo troïc quaû nhieân cao thaâm. Trong ñeâm toái laõo nghe tieáng gioù ñaõ
phaâ n bieä t phöông höôù ng. Ngöôø i laõ o chuyeå n ñoä ng ñaù vung chöôû ng ñaù nh ra ñeå ngaê n
chaën theá kieám roài môùi nhaåy taï t ngang sang beâ n maá y böôù c.
Khaâu Tieåu San vieän trôï moät chieâu giaûi ñöôïc moái nguy cho Haø Khoân thì caây xaø
ñaàu tieân trong tay maët laïi thöøa cô quaát tôùi.
Hai beâ n ôû theá quaâ n bình. Khaâ u Tieå u San phoù ng ra chöôû ng khoâ ng chieâ u raá t kyø bí,
coâ taá n coâ ng vaø vaã n phaû i ñeà phoø ng luù c nguy caá p kòp öù ng bieá n ñeå khoû i bò thöông veà
tay ñoá i phöông.
Laõ o troï c tuy söû duï ng caâ y nhuyeå n tieâ n raá t lôï i haï i cuõ ng khoâ ng daù m ra chieâ u quaù
maï nh ñeà phoø ng coù luù c xoay xôû .
Khaâ u Tieå u San phaân taâm vieän trôï cho Haø Khoân moät kieám, ngöôøi che maët lieàn
thöø a cô vung nhuyeå n tieâ n ñoä t nhieâ n ñaù nh tôù i. Tieá ng gioù rít leâ n vuø vuø .
Khaâ u Tieå u San duø ng thanh nhuyeã n kieá m daø i boá n thöôù c taù m maø caâ y nhuyeã n tieâ n
cuû a ngöôø i che maët daøi ñeán baûy thöôùc. Luùc vung leân aùnh tieân toûa ra tôùi phaïm vi
tröôï ng vuoâ ng, tieá n phong rít leâ n ruø ng rôï n. Luù c naø y laõ o ñoaï t ñöôï c tieâ n cô uy theá cöï c
kyø cöôø ng maû nh.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
47
Khaâu Tieåu San vaän toaøn löïc muùa tít thanh tröôøng kieá m phaûn kích vaøo giöõa ñaùm
boù ng toá i truø ng ñieä p. Kieá m khí daø n duï a phaù voø ng vaâ y hoø ng roi ñaù nh vaø o. Chæ trong
möôøi hieäp coâ vaõn hoài ñöôïc theá kieám.
Boã ng nghe ngöôø i che maë t thôû daø i noù i.
- Kieám phaùp cuûa nhaø hoï Khaâu quaû nhieân danh baá t hö truyeà n.
Ñoät nhieân haén döøng laïi töïa hoà chôït nhôù tôùi ñieàu gì troïng yeáu.
Khaâu Tieåu San phaán khôûi tinh thaàn. Coâ ra chieâu Baêng haø kha ñoáng thanh kieám
vöøa tung ñaõ voït leân ba boâng kieám hoa chia ra taäp kích vaøo ba choå ñaïi huyeät cuûa
ngöôøi che maët.
Theá kieám naøy raát ñoäc ñòa. Ñaïi haùn che maët thaáy Khaâu Tieåu San phoùng kieám
chôï t ñaâ m chôï t cheù m. Caâ y xaø ñaâ u nhuyeã n trong tay haé n cuõ ng bò theá kieá m cuû a Khaâ u
Tieå u San phong toû a toaø n boä . Binh khí cuû a haé n daø i quaù neâ n khoù thu veà . Trong luù c
hoang mang, haé n ngöû a ngöôø i loä n veà phía sau môù i traù nh khoû i chieâ u kieá m hieå m ñoä c
cuûa Khaâu Tieåu San.
Khaâu Tieåu San ra chieâu naøy thaéng theá vaõn hoài laïi ñòa vò chuû ñoäng. Khi naøo coâ
coø n ñeå ñoá i phöông coù cô hoä i traû ñoø n? Nhöõ ng chieâ u kieá m cuû a coâ aø o aø o nhö gioù taù p
möa sa.
Chæ trong chôùp maét, aùnh haøo quang ñaõ vaây boïc laáy ngöôøi che maët laøm cho haén
phaû i chaâ n tay luoá ng cuoá ng. Ngöôø i haé n öôû ng ngöï c ra sau khoâ ng taø i naø o vuø ng vaã y
ñöù ng leâ n ñöôï c nöõ a.
Nhöng baûn laõnh ngöôøi che maët quaû nhieân khoâng phaûi taàm thöôøng. Haén töïa saùt
löng xuoáng ñaát, tay ñaám chaân ñaù ñeå möôïn ñaø tung mình leân.
Khaâu Tieåu Sao ñaùnh möôøi maáy chieâu lieàn maø vaãn chöa ñaû thöông ñöôï c ñoá i
phöông. Nhöng nhöõ ng boâ ng kieá m hoa voï t ra ñaà y nhö laø n maâ y phuû . Duø coâ chöa ñaû
thöông ñöôï c ngöôø i che maë t maø haé n cuõ ng khoâ ng taø i naø o phaù ñöôï c laø n kieá m quang
ñeå thoaùt ra.
Ngöôø i che maë t laï i gaé ng göôï ng choá ng ñôõ moät hoài. Ñoät nhieân haén buoâng caây xaø
ñaàu chuyeån tieân ra, ñoàng thôøi thoø tay maët vaøo boïc moùc laáy löôõi dao truy thuû, haén
quaùt leân moät tieáng thaät to vung löôõi truûy thuû cheùm lia cheùm lòa ñeå gaït tröôøng kieá
cuû a ñoá i phöông roà i ñöùng phaét daäy.
Khaâu Tieåu San muùa kim nhanh hôn khoâng ñeå ñoái phöông xoâng vaøo gaàn. Coâ cöôøi
laït hoûi:
- Ñaõ coâ ng khai tyû ñaá u sao caù c haï laï i khoâ ng chöôø ng boä maë t ra? Neá u caù c haï coø n
khoâ ng chòu loä chaâ n töôù ng thì ñöø ng traù ch baû n nhaân thuû ñoaïn ñoäc aùc.

Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
48
Nguyeân Khaâu Tieåu San ñaõ nghe thanh aâm vaø coi thuû phaùp cuûa ngöôøi che maët, coâ
caû m thaá y haé n laø ngöôø i raá t quen thuoä c. Coù ñieà u coâ chöa naé m chaé c neâ n khoâ ng tieä n
noùi ra.
Ngöôøi cheâ maët vöøa huy ñoäng truûy thuû ñeå phong toû a tröôø ng kieá m, vöø a cuù i xuoá ng
löôï m caâ y xaø ñaà u nhuyeã n tieâ u, nhöng theá kieá m cuû a Khaâ u Tieå u San cöï c kyø mau leï
neân baûo haén khoâng daùm phaân taâm löôïm nhuyeãn tieâu.
Hai ngöôøi laïi ñaáu maáy chieâu nöõa thì tình theá chieá n tröôø ng ñaõ bieá n ñoå i. Haø Khoâ n
laûo ñaûo ngöôøi ñaù maáy caùi roài ngoài beät xuoáng.
Nguyeân Khaâu Tieåu San ñaõ giuùp gaõ moät tay ñeå böùc baùch laïo troïc gaày nhom phaûi
luøi laïi. Haø Khoân lieàn nhaân cô hoäi ñoù löôïm phaùn quan buùt leân.
Haø Khoân hai tay hai buùt, tinh thaàn phaán khôûi laïi chieán ñaáu vôùi laõo troïc ñöôïc moät
hoài. Nhöng baûn laõnh hai ngöôøi cheânh leäch nhau xa, Haø Khoân vì phaán khôûi tinh thaàn
ñaùnh theâm ñöôïc maáy chieâu. Ñeán chieâu thöù naêm laõo laïi bò laõo troï c gaà y nhom ñoaï t
maáy öu theá. Laõo phoùng luoân maáy chöôûng haát caëp buùt cuûa Haø Khoân baèng tay traùi.
Coøn tay phaûi laõo ñaùnh truùng vaøo baû vai Haø Khoân.
Phaù t chöôû ng naø y khaù traà m troï ng. Haø Khoâ n ñöù ng khoâ ng vöõ ng phaû i ngoà i pheä t
xuoá ng. Caù nh tay traù i gaõ bò teâ hoà töï a nhö goã , caâ y phaù n quan böù c trong ra naø y cuõ ng
rôùt xuoáng ñaát.
Khaâu Tieåu San lieác maét nhìn laõo troïc gaày nhom ñang giô baéo tay traùi leân ñaùnh
xuoá ng. Tuy nhieâ n coâ ñang bò cöôø ng ñònh giaè ng co khoâ ng theå ñeá n cöù u ñöôï c.
Ñoät nhieân moät tieáng quaùt vang! Haø Khoân tay maët caàm phaùn quan buùt lieäng ra.
Gaõ laâm vaøo tình traïng soáng dôû cheát dôû, doà heát toaøn löïc lieäng ra neân luoàng löïc ñao
maõnh lieät.
Laõo troïc thaáy ñoái phöông saép cheá t döôù i baø n tay mình, trong loø ng ñang hí höû ng
vui möø ng, khoâ ng ngôø Haø Khoâ n duø ng binh khí lieä ng tôù i. Laõ o khoâ ngkhoû i ngaå n ngöôø i
ra.
Vaø laõo chaäm laïi moät chuùt. Khaâu Tieåu San thoø tay traùi vaøo boïc moùc ra moät neùm
ngaâm chaâm giô tay lieäng ra.
Ñoät nhieân coâ thaáy aùp löïc treân thanh kieám giaûm ñi raát nhieàu, ñoàng thôøi moät thanh
aâm raát kheõ maø roõ raøng loït vaøo tai:
- Mau ñi cöù u ngöôø i.
Khaâu Tieåu San phaân bieät phöông höôùng thì bieát laø caâu naøy ño ngöôøi che maët
phaùt ra. Coâ khoâng kòp suy nghó gì nöõa voäi nhaåy xoå tôùi. Kieám quang laáp laùnh ñaâm
vaøo laõo troïc gaày nhom.
Laõo troïc voäi neù traùnh caây buùt cuûa Haø Khoân, khoâng ngôø laïi moät naém ngaân chaâm
cuûa Khaâu TieåuSan neùm tôùi. Thöù aâm khí naøy nhoû beù, soá löôïng khaù nhieàu maø laïi ôû
trong boùng toái thì vieäc neù traùnh khoâng phaûi deã daøng. Laõo caûm thaáy caùnh tay traùi vaø
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
49
vai phaûi nhöùc nhoái thì ra laõo ñaõ bò truùng ngaâm chaâm neân khoâng khoûi giaätmình kinh
haõi.
Laõo troïc chöa traán tænh taâm thaàn thì theá kieám cuûa Khaâu Tieâu San laïi phoùng tôùi.
Laõo troïc quaû nhieân baûn laõnh khoâng phaûi taàm thöôøng. Tuy laõo bò truùng aâm khí maø
taâm thaàn khoâng roái loaïi, laõo neù mình neân traùnh khoûi chieâu kieám.
Khaâu Tieåu San ngöôøi xoâ them kieám phong cöôùc nhaèm ñaù vaøo buïng döôùi laõo troïc.
Trong boùng toái vang leân moät tieáng ruù theâ thaûm. Ngöôøi laõo troïc bò haát tung leân roài
rôù t xuoá ng vöï c thaú m. Ñoä t nhieâ n tieá ng gioù rít leâ n, caâ y xaø bình nhuyeã n tieâ n phoù ng
thaúng tôùi.
Khaâu Tieåu San xoay tay vung kieám gaït caây nhuyeãn tieân roài bieán theá ñaâm xeùo
laïi. Boãng coâ nghe aâm thanh raát nhoû loït vaøo tai:
- Mau ñi cöùu Tröông Caøn vaø gieát ngöôøi kia ñi ñeå bòt mieäng.
Caâ y nhuyeã n tieâ u thu veà , coá yù ñeå hôû loá i ñi. Khaâ u Tieå u San nghe ngöôø i che maë t
keâ u roõ teâ n Tröông Caø n thì bieá t mình ñaõ ñoaù n truù ng. Coâ vung thanh tröôø ng kieá m ra
chieâu khôûi phuïng ñoaøn giao xuyeân vaøo giöõa laøn treân ñaùnh thaúng tôùi ñaïi haùn nöõ caây
löôïng ngaân vaïn töï.
Kieá m phong rít leâ n veo veù o. Trong ñeâ m toá i laá p laù nh aù nh ngaâ n quang. Voõ coâ ng
cuûa Tröông Caøn tuy suùt keùm ñaïi haùn moät böïc, nhöng gaõ quyeát taâm lieàu maïng.
Trong luùc saép thaát baïi, gaõ chaúng keå gì ñeán söï an nguy cuû a thaâ n mình, phoù ng kieá m
ñaâm leï vaøo choã troïng yeáu trong mình ñaïi haùn. Neáu ñaïi haùn khoâng chòu thu chieâu veà
töï cöùu thì coù ñaùnh cheát ñöôïc Tröông Caøn thì haén cuõng cheát theo hay ít ra laø bò troïng
thöông. Haé n thaá y mình ñaõ chieám ñöôïc öu theá coù theå haï ñoái thuû chaúng sôùm thì
muoä n, dó nhieâ n haé n khoâ ng can taâ mmaï o hieå m cuø ng cheá t vôù i ñoá i phöông neâ n thu
chieâu veà vò trí.
Tröôø ng hôï p naø y khieá n cho Tröông Caø n coù cô hoä i raõ nh tay laï i moä t chuù t. Hai
ngöôøi laï i chieá n ñaá u boá n naê m chuï c hieä p nöõ a. Tröông Caø n ra maá y chieâ u lieà u maï ng
môùi gaéng göôïng cho khoûi thaát baïi.
Lan kieá m quang cuû a Khaâ u Tieå u San phoù ng tôù i nhanh nhö gioù . Ñaï i haù n nghe
tieáng binh khí ñaùnh laïi lieàn vung Vaïn tö saéc leâ n gaït thanh kieám cuûa Tröông Caøn roài
xoay tay ra chieâ u Loä c binh thieâ n nam. Caâ y löông ngaâ n baù o voï t ra aù nh ngaâ n quang
hoä veä thaân mình ñoàng thôøi gaït ñöôïc muõi kieám cuûa Khaâu Tieåu San ñaâm tôùi.
Khaâu Tieåu San thaáy theákieám bò ñoái phöông gaï t cheá ch ñi lieà n vung tay traù i ñaù nh
ra moä t chöôû ng, ñoà ng thôø i coâ phoù ng chaâ n phaû i ñaù moä t cöôù c.
Ñaï i haù n lieà n laï ng ngöôø i sang beâ n traù nh khoû i ñoø n cöôù c vaø phaù t chöôû ng. Haé n ñaû o
maét nhìn ngöôøi che maët thaáy y caàm caây xaø ñaà u nguyeã n tieâ u ñöù ng yeâ n khoâ ng nhuù c
nhích thì sinh loøng ngôø vöïc, lôùn tieáng quaùt:
- Löu Höông chuû !…
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
50

Ngöôøi che maët cöôøi laït ngaét lôøi:
- Sao? Ngöôi coù y hoaø i nghi phaû i khoâ ng?
Khaâ u Tieå u San vung kieá m taá n coâ ng lieà n ba chieâ u khieá n ñaïi haùn chaân tay luoáng
cuoá ng khoâ ng kòp traû lôø i ngöôø i che maë t.
Boã ng nghe ngöôø i che maë t laï nh luø ng noù i tieá p:
- Ñaùng tieác laø ngöôøi bieát ta thì ñaõ chaäm maát roài!
Ñaïi haùn thaáy cuïc dieän hoûng roài, maát heát chí phaán ñaáu. Khaâu Tieåu San laïi phoùng
ra nhöõ ng chieâ u cöï c kyø lôï i haï i, duø gaõ coù ñeå heá t taâ m trí vaø o vieä c choá ng cöï cuõ ng
khoâ ng laï i, huoá ng chi nhueä khí maá t heá t. Trong luù c hoang mang, ñaï i haù n bò truù ng
kieám beân tay traùi. Maùu töôi chaûy ra nhö suoái.
Khaâu Tieåu San laïi vung chöôûng ñaùnh vaøo sau löng ñaïi haùn. Moät kieám moät
chöôûng cuûa coâ tuy chaúng laøm ñoái phöông uoång maïng nhöng haén ñaõ bò troïng thöông,
ngöôøi haén laûo ñaûo roài ngaõ laên ra.
Ngöôøi che maët quaùt leân:
- Haén ñaõ khaùm phaù ra haø nh tung cuû a ta, khoâ ng theå ñeå haé n soá ng ñöôï c!
Tröông Caø n caà m ñao ñöù ng beâ n nghe ngöôø i che maë t quaù t leâ n nhö vaä y lieà n vung
ñao cheùm ñaïi haùn laøm hai ñoaïn, gaõ laïi vung chaân ñaù thi theå ñaïi haùn xuoáng vöïc saâu.
Khaâ u Teå u San quay laïi nhìn ngöôøi che maët nghieâng mình thi leã noùi:
- Ña taï toân giaû coù loøng vieän trôï.
Ngöôøi che maët keùo taám sa xuoáng, thôû daøi noùi:
- Khaâ u coâ nöông nhaä n ra ñöôï c laï o phu roà i ö?
Döôùi aùnh sao, Khaâu Tieåu San thaáy ngöôøi kia raâu daøi tung bay tröôùc gioù, maët
vuoâ ng, mieä ng roä ng, treâ n maù beâ n traù i cp1 moä t veá t dao raá t saâ u.
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Quaû nhieân laø laõo tieàn boái! Vöøa roài vaãn vaãn boái coõi tieân phaùp cuûa laõo tieàn boái
maø ñoaùn ra…
Ngöôøi kia giô tay leân sôø sôø veá t seï o noù i:
- Laõo tieàn boái thì taïi haï khoâng daùm. Neáu coâ nöông khoâng roõ thì cöù keâu teân taïi
haï laø ñöôïc.
Tröông caø n buoâ ng ñao xuoá ng chaï y laï i noù i:
- Vaê nKyø huynh! Möôø i naê m nay chuù ng ta khoâ ng gaë p nhau roà i.
Haø Khoâ ng ôû ñaè ng xa cuõ ng reo leâ n:
- Töø luùc töông bieät thaáp thoaùng ñaõ möôøi naêm, khoâng ngôø ñeâm nay laïi gaëp
nhau ôû choá n hoang sôn naø y.
Gaõ ñöù ng leâ n nhöng khoâ ng chaï y ñöôï c. Löu Vaê n Kyø (teâ n ngöôø i che maë t) ñaù p:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
51
- Hai vò noùi nhoû moät chuùt. Trong tình traïng naøy chuùng ta neân caån thaän môùi
ñöôï c.
Khaâu Tieåu San traàm gioïng noùi:
- Ñeâ m nay ñöôï c Löu baè ng höõ u cöù u giuù p, boï n tieå u muoä i caû m ôn voâ cuø ng.
Coâ ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp:
- Döôø ng nhö oâ ng baï n giöõ ñòa vò khaù cao trong bang Thaà n Phong.
Löu Vaê n Kyø ñaù p:
- Hieä n nay taï i haï ñang laø m höôù ng chuû ñöôù i toå ng ñaø n bang Thaà n Phong.
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Ngaøy tröôùc gia maãu ñuoåi oâng baïn ñi maø oâng baïn khoâng nhôù thuø cuõ laïi coøn
giuùp boïn tieåu muoäi…
Löu Vaê n Kyø nghieâ m trang ngaét lôøi:
- Coâ nöông baát taéc nhaéc laïi chuyeän cuõ, caùi ñoù hoaøn toaøn laø loãi ôû taïi haï. Keå ra
taïi haï ñaõ phaïm toäi xöû môùi ñuùng, may ñöôïc leänh ñöôøng nghó tình nghóa cuõ khoâng nôõ
haït saùt laø ñaõ coù ôn ñöùc cao ñaày vôùi taïi haï roài…
Löu Vaên Kyø ngöûa maët trong trôøi laïi noùi tieáp:
- Nhöõ ng chuyeä n sau khi töông bieä t coø n daø u, noù i moä t lôø i khoâ ng theå heá t ñöôï c.
Tình hình hieä n giôø laï i raá 6 khaå n tröông, taï ihaï khoâ ng theå trình baø y cuø ng coâ nöông
ñöôï c, mong coâ nöông löôï ng thöù .
Ñoaïn laõo cung kính chaép tay thi leã. Khaâu Tieåu San thôû daøi noùi:
- Chuû maã u baá t haï nh töø traà n. Nhöõ ng chuyeä n cuõ ñaõ thaø nh quaù khöù , Löu baè ng
höõu rôøi khoûi nhaø hoï Khaâu ñaõ möôøi naêm nay maø con giöõ leã vôùi tieåu muoäi nhö vaäy
khieá n tieå u muoä i chaú ng ñöôï c yeâ n loø ng.
Löu Vaên Kyø noùi:
- Neá u nguy tröôù c leä nh ñöôø ng maø khoâ ng khoan hoà ng ñaï i löôï ng thì taï i haï ñaâ u
coø n soá ng ñeá n ngaø y nay…
Y ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp:
- Tình hình luùc naøy thì giôø coi baè ng vaø ng ngoï c, nhöõ ng vieä c ngaø y tröôù c khoâ ng
raûnh maø noùi chuyeän ñöôïc. Vaû laï taïi haï khoâng theå truøng trình, coøn coù maáy vieäc heä
troï ng haû i noù i vôù i coâ nöông.


---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
52
CHÖÔNG VI
TIEÅU COÂ NÖÔNG LIEÄU ÑÒCH NHÖ THAÀN


Khaâu Tieåu San vuoát laïi maùi toùc noùi:
- Vieä c chi vaä y?
Löu Vaê n Kyø ñaù p:
- Theo choã taï i haï bieá t thì ngoaø i bang Thaà n Phong coø n moä t soá cao thuû khaù c
trong voõ laâ m ñang theo doõ i haø nh tung coâ nöông raát raùo rieát.
Khaâu tieåu San buoâng tieáng thôû daøi, muoán noùi laïi thoâi. Löu VaênKyø noùi tieáp:
- Tuy coâ nöông ñaõ luyeä n ñöôï c moâ n kieá m phaù p chaâ n truyeà n cuû a chuû maã u,
nhögn söù c moä t ngöôø i e raè ng khoù loø ng ñòch noå i nhöõ ng cao thuû maáy ñöôøng vaây ñaùnh.
Vaä y coâ nöông phaû i saé p ñaë t tröôù c môù i ñöôï c…
Laõo ñaûo nhìn quanh roài haï thaáp gioïng xuoáng noùi:
- Luùc maët trôøi laën taïi haï tieáp ñöôïc linh ñieåu truyeàn thö cho hay bang chuùa
bang Thaà n Phong töï thoá ng lónh boá n tay cao thuû hieän laøm ñaïi hoä phaùt röôït tôùi. Hieån
nhieâ n boï n hoï ñeå taâ m ñeá n vuï naø y moä t caù ch khaù c thöôø ng.
Khaâ u Tieå u San chuù yù laé ng tai nghe khoâ ng noù i xen vaø o. Löu Vaê n Kyø ñaè ng haé ng
moät tieáng tieáp:
- Tieát loä chuyeän bí maät cuûa bang chuùa laø phaûi chòu troïng hình Thaàn Xaø caén
vaøo thaân theå. Nhöng taïi haï nhôù ñeán ôn tình cuûa chuû maåu neân phaûi maïo hieåm, duø coù
bò tröøng trò caùch naøo taïi haï cuõng can taâm.
Tröông Can ñoä t nhieâ n xen vaø o hoû i:
- Bang Thaà n Phong môù i quaät khôûi treân choán giang hoà baát quaù möôøi maáy naêm
maø oai danh ñaõ kheùt tieáng voõ laâm. Khoâng hieåu bang chuùa Thaàn Phong laø nhaân vaät
theá naø o?
Löu Vaê n Kyø ñaù p:
- Noùi ra laïi xaáu hoå. Tieåu ñeä tuy gia nhaäp bang naøy ñaõ möôøi maáy nam maø chöa
töøng thaáy maët Thaàn Phong bang chuùa, coù ñieàu taïi haï bieát roõ boán vò ñaïi hoä phaùp ñeàu
mang tuyeä t kyû trong mình. Hôû i ôi! Neá u quaû Thaà n Phong bang chuù a haâ n haø nh tôø i
ñaâ y thì e raè ng taï i haï khoâ ng coù caù ch naø o giuù p ñöôï c…
Boã ng nghe tieá ng huù lanh laû nh töø ñaè ng xa voï ng laï i. Löu Vaê n Kyø bieá n saé c, nhöng
y vaã n gaé ng göôï ng bình tænh noù i tieá p:
- Thaà n ñieå u cuû a bangThaà n Phong coù thuaä t truy luø ng caù c voõ laâ m hieä n nay. Neá u
coâ nöông muoá n thoaù t khoû i bò theo doõ i thì phaûi tìm caùch traùnh ñöôïc caëp linh ñieåu
naø y…
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
53

Laõo ñöa maét nhìn Tröông Caøn noùi:
- Tröông huynh! Xin Tröông huynh cheù m tieå u ñeä moä t ñao. Tieå u ñeä phaû i ñi
ñaây.
Tröông Caø n söû ng soá t hoû i:
- Taïi sao vaäy?
Khaâ u Tieå u San vung tröông kieá m leân löôùt caùnh tay traùi Löu Vaên Kyø cho maùu
töôi chaûy ra. Coâ thu tröôøng kieám veà chau maøy hoûi:
- Hình nhö hôi naë ng qua phaû i khoâ ng?
Löu Vaên Kyø quay laïi ngoù tay traùi ñaùp:
- Thöông theá nheï thoâ i! Khoâ ng laø m nhö vaä y thì chaú ng coù caù ch naø o qua ma71t
ñöôï c boï n hoï . Coâ nöông haõ y thaä n troï ng! Taï i haï xin caù o bieä t.
Laõo voït mình xuoáng cuùi laïi roài chaïy leï ñi. Khaâu Tieåu San nhìn boùng sau löng
Löu Vaê n Kyø bieá n vaø o trong boù ng ñeâ m. Ñoä t nhieâ n coâ buoâ ng tieá ng thôû daø i, ngöû a maë t
troâ ng choø m sao treâ n trôø i ra chieà u lo laé ng.
Tröôgn Caø n, Haø Khoâ n ñöù ng beâ n ngô ngaù c khoâ ng daù m leâ n tieá ng. Hai ngöôø i bieá t
Khaâu Tieåu San khi gaëo vieäc khoù giaûi quyeát laø ngöûa maët troâng trôøi ngaám ngaàm suy
nghó khoâ ng noù i caâ u gì.
Sau khoaû ng thôø i gian chöø ng uoá ng caï n tuaà n traø , Khaâ u Tieå u San döôø ng nhö tìm ra
ñöôïc moät quyeát ñònh, coâ ñaûo maét nhìn Haø Khoân hoûi:
- Thöông theá ngöôi ra sao?
Haø Khoâ n ñaù p:
- Ñöôïc nghæ ngôi moät luùc thuoäc haï ñaõ thaáy khaù nhieàu.
Khaâu Tieåu San hoûi:
- Lieä u coù theå thöôï ng loä ñöôï c chöa?
Haø Khoâ n nghieá n raê ng ñaù p:
- Thuoä c haï ñi ñöôï c roà i.
Khaâ u Tieå u San thoø tay vaø o boï c moù c chieá c bình ngoï c ra, môû naé p laá y hai vieâ n
thuoá c ñöa cho Haø Khoâ n noù i:
- Ngöôi uoá ng hai vieâ n thuoá c naø y ñi roà i chuù ng ta thöôï ng loä .
Haø Khoân ñoùn laáy thuoác,nhaém maét vaän khí ñieàu döôõng. Khaâu Tieåu San caøi
nhuyeãn kieám vaøo sau löng roài töø töø böôùc tôùi phía sau taûng ñaù lôùn. Coâ thaáy Tieâu
Laõnh Vu vaãn ngoài töïa vaøo phieán ñaù. Gaõ nhaém maét ñieàu hoøa hôi thôû.
Khaâu Tieåu San caát tieáng goïi:
- Tieåu ñeä!
Tieâu Laõnh Vu môû tröøng maét nhìn Khaâu Tieåu San cöôøi hoûi:
- Boï n ngöôø i ñoù ñeà u bò tyû ñaù nh ñuoå i ñi roà i phaû i khoâ ng?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
54
Khaâu Tieåu San hoûi:
- Chuù ng chaï y heá t roà i. Cuoä c chieá n ñaá u vöø a roà i khieá n cho tieå u ñeä khieá p sôï laé m
phaû i khoâ ng?
Tieâ u Lónh Vu ñaù p:
- Tieåu ñeä naáp ôû phía sau taûng ñaù thoø ñaàu ra ngoù troäm thaáy tyû voõ coâng cao
cöôø ng haá t boï n hoï xuoá ng vöï c.
Khaâu Tieåu San hoûi:
- Tieå u ñeä ôû nhaø ñöôï c aê n ôû sung söôù ng chaú ng hay hôn laø ñi vôù i ta chòu ñöï ng
moïi ñieàu gian khoå?
Tieâ u Lónh Vu döù ng leâ n cöôø i ñaù p:
- Tieå u ñeä thaá y vui quaù , khoâ ng khoå sôû chuù t naø o
Khaâu Tieåu San thaáy gaõ toaøn thaân run laåy baåy, hieån nhieân theå chaát yeá u ôù t khoâ ng
choáng noåi côn reùt möôùt thì trong loøg thöông xoùt, naém laáy hai tay gaõ hoûi:
- Tieåu ñeä reùt laém phaûi khoâng?
Tieâ u Lónh Vu ñaù p:
- Chaân tay tieåu ñeä hôi laïnh moät chuùt.
Khaâu Tieåu San noùi:
- Baâ y giôø chuù ng ta laï i phaû i nhöôï ng boä ngay maø ñi suoát ñeâm.
Tieâ u Lónh Vu ñaù p:
- Vaä y caø ng hay, ñi ñöôø ng tröôø ng ngöôø i seõ noù ng leâ n.
Khaâu Tieåu San hoûi:
- Ñöôø ng nuù i gaä p geà nh laï i coù tuyeá t ñoï ng, duø ngöôø i bieá t voõ coâ ng ñi coø n khoù
khaê n, tieå u ñeä ñi theá naø o ñöôï c? Ñeå ta baû o Tröông Caø n coõ ng tieå u ñeä nheù ?
Tieâu Lónh Vu töï bieát ñöôøng nuùi gaäp geành, ñi laïi khoù khaên neân khoâng noùi gì nöõa.
Khaâ u Tieå u San lieà n côû i daâ y löng buoä c Tieâ u Lónh Vu leâ n löng Tröông Caø n roà i kheõ
baûo gaõ:
- Tieå u ñeä ñöø ng sôï chi heá t, moïi vieäc ñaõ coù tyû tyû lo lieäu.
Tieâu Lónh Vu gaät ñaàu ñaùp:
- Tieåu ñeä ñaõ lôùn roài, coøn sôï gì nöõa.
Khaâ u Tieå u San tuy ngoaø i mieä ng an uû i Tieâ u Lónh Vu nhö vaä y maø trong loø ng coâ
xieá t noå i lo aâ u vì cuoä c haø nh trình naø y voâ cuø ng gian nan nguy hieå m, khoâ ng bieá t soá ng
cheát luùc naøo.
Haø Khoân ñaõ vaän khí ñieàu töùc xong môû maét ra coi moïi ngöôøi roài noùi:
- Tröông huynh, ñeå tieå u ñeä môû ñöôø ng cho.
Khaâu Tieåu San noùi:
- Caù c ngöôø i ñi theo ta ñeå baû o veä cho Tieâ u coâ ng töû
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
55
Roài coâ caát böôùc ñi tröôùc. Haø Khoân hai taây caàm phaùn quan buùt ñi sau Tröông Caøn.
Tuy gaõ ñaõ ñöôï c nghæ ngôi moä t luù c vaø uoá ng linh ñang cuû a Khaâ u Tieå u San nhöng veá t
thöông haõy coøn ngaâm gaåm ñau, ñi laïi khoù khaên.
Khaâ u Tieå u San khinh coâ ng tuyeät ñænh. Coâ ñi treân ñöôøng nuùi ñaày tuyeát phuû maø
vaã n mau leï dò thöôø ng. Nhöng Tröông Caø n phaû i coõ ng Tieâ u Lónh Vu, Haø Khoâ n
thöông theá chöa hoaø n phuï , vaã n coá ñi chaä m ñeå chôø hai gaõ .
Tieå u Linh Vu xuoá ng löng Tröông Caû n ñaû o maé t nhìn boán beà toái om chæ coù lôø môø
bao phuû nuùi non, phong caûnh theâ löông maø huøng traùng, gaõ chöa töøng ñöôïc thaáy qua.
Tuy gioù laïnh quaät vaøo maët nhö dao thöùa, gaõ vaãn cao höùng.
Khaâ u Tieå u San ñi tröôù c daã n ñöôø ng xuoá ng heá t doá c nuù i roài ra vaøo sôn coác maø tieán.
Tröông Caø n ñaõ bieá t coâ thoâ ng tueä hôn ngöôø i, cöû ñoä ng cuû a coâ ñeà u coù taù c duï ng neâ n
khoâ ng hoû i han gì. Trong hang nuù i gioù ñaõ bôù t maï nh, khoâ ng reù t nhö treâ n ñænh nuù i.
Khaâ u Tieå u San ñi moä t luù c roà i döø ng chaân. Coâ quanh co giaãm leân maët tuyeát in veát
chaân ñeå laïi. Tieâu Linh Vu thaáy vaäy raát laáy laøm kyø, gaõ khoâng nhòn ñöôïc caát tieáng
hoûi:
- Tyû tyû! Tyû tyû laøm gì theá?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Ñeå roái loaïn tai maét ñòch nhaân.
Tieâ u Lónh Vu ngaãm nghó moät hoài roài noùi:
- Tieâ u ñeä hieå u roà i! Tyû tyû ñeå veá t chaâ n nhö vaä y khieá n ñòch nhaâ n theo ñoá i chöù ng
ta khoâ ng hieà u mình ñi veà phöông naø o.
Khaâu Tieåu San noùi:
- Ñi treân nuùi tuyeát chaúng theå naøo traùnh khoûi coù veát chaân löu laïi, laøm theá naøy
baá t quaù khieá n hoï sinh loø ng nghi hoaë c, coø n chuyeä n laø m cho hoï heá t ñöôø ng theo doõ i
thì khoù laém.
Maáy ngöôøi laïi ñi moät luùc, Khaâu Tieåu San ñoät nhieân ngöøng laïi chaët hai caây truùc
beâ n ñöôø ng roà i baû o Tröông Can, Haø Khoâ n:
- Caùc ngöôi haõy ngoài nghæ ñaây moät luùc.
Ñoaï n coâ trôû goù t ñi veà loá i cuõ . Doï c ñöôø ng tay coâ khoâ ng ngöø ng xoù a nhöõ ng veá t chaâ n
coøn ñeå laïi. Chöøng hôn moät daëm, coâ choáng laïi caây gaäy truùc ñeå ñi lô löûng treân khoâng.
Moãi laàn choáng ñoâi gaäy truùc daøi moät tröôïng laø coâ laïi voït mình ñi ñöôïc ba tröôïng.
Tieâ u Lónh Vu thaá y Khaâ u Tieå u San nhoâ leâ n huï p xuoá ng löôù t ñi, tuy trong boù ng
ñeâ m, nhöng nhôø aù nh saù ng lôø môø gaõ cuõ ng nhìn thaá y boù ng ngöôø i thaá p thoaù ng, baá t
giaùc gaõ buoâng tieáng thôû daøi.
Khaâu Tieåu San hoûi:
- Tieåu ñeä? Sao tieåu ñeä phaûi thôû daøi?
Tieâ u Lónh Vu ñaù p:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
56
- Baû n laõ nh cuû a tyû tyû khieá n cho tieå u ñeä thaù n phuï c voâ cuø ng.
Khaâu Tieåu San noùi:
- Tieå u ñeä ñöôï c trôø i phuù cho baû n tính hôn ñôø i neá u coá coâ ng luyeä n taä p thì ngaø y
sau thaø nh töï u coø n hôn ta nhieà u.
Tieâu Lónh Vu thôû daøi noùi:
- Tieåu ñeä phaûi cheát yeåu thaät phuï loøng hy voïng cuûa tyû tyû.
Roài gaõ buoàn raàu cuoái xuoáng. Khaâu Tieåu San laïi nhôù tôùi di thö cuûa maãu thaân, lieàn
ñeán an uûi gaõ:
- Tieåu ñeä baát taát phaûi lo aâu. Neáu tieåu ñeä chòu nghe lôøi tyû tyû thì soáng ñeán traêm
tuoå i cuõ ng coù theå ñöôï c…
Roài coâ bieán saéc thaønh veû nghieâm troïng chaäm raõi noùi tieáp:
- Neá u tieå u ñeä khoâ ng chòu nghe lôø i ta maø cheát tröôùc hai möôi tuoåi laø laø phuï
loøng Vaân Di ñoù.
Tieâ u Lónh Vu döôø ng nhö tænh ngoä hoû i:
- Tieå u ñeä cuõ ng coù theå luyeä n voõ coâ ng ñöôï c hay sao?
Khaâu Tieåu San nghó thaàm:
- Ta neâ n nnhaâ n luù c naø y maø kích thích taá m loø ng ham soá ng cuûa gaõ môùi ñöôïc.
Coâ lieàn mæm cöôøi ñaùp:
- Phaûi roài! Trong di thö cuûa gia maãu coù nhaéc tôùi haøo khí cuûa tieåu ñeä, chæ caàu
sao tieåu ñeä duïng taâm caàu hoïc thì vieäc thaønh taøi cuõng chaúng khoù gì.
Quaû nhieâ n Tieâ u Lónh Vu loä veû vui möø ng. Tröông Caø n vaø Haø Khoâ n sau khi ñöôï c
nghæ luù c nöõ a, söù c löï c ñaõ phuï c hoà i khaù hôn tröôù c raá t nhieà u. Khaâ u Tieå u San ñöa maé t
nhìn hai gaõ kheõ hoûi:
- Thöông theå hai ngöôø i khaù nhieà u roà i phaû i khoâ ng? Lieä u ñaõ treø o doá c nuù i ñöôï c
chöa?
Tröông Caø n, Haø Khoâ n ñoà ng thanh ñaù p:
- Khoâ ng coù gì ñaù ng ngaï i nöõ a.
Khaâu Tieåu San noùi:
- Neáu vaäy hay! Chuùng ta ñi thoâi!
Roà i coâ troû goù t treø o vaù ch nuù i. Tröông Caø n, Haø Khoâ n ñeà u laø nhöõ ng tay boâ n taå u
giang hoà coù nhieà u lòch duyeä t maø cöû ñoä ng cuû a Khaâ u Tieå u Sa cuõ ng khieá n hai gaõ nghi
ngôø . Chuù ng nghó thaà m:
- Coâ naøy ñaõ ñöa boïn ta vaøo hang nuùi ñeå traùnh coù maét theo doõi cuûa ñòch, sao
baây giôø laïi treøo leân nuùi?
Tuy hai gaõ trong loø ng ngôø vöï c, nhöng khoâ ng daù m hoû i nhieàu, laàm luõi theo coâ treøo
leân nuùi.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
57
Vaùch nuùi cao ngaát trôøi laïi tuyeát phuû, treøo leân thaät vaát vaû. Khaâu Tieåu San khinh
coâ ng traù c tuyeä t khoâ ng laá y gì laø m cöï c nhoï c cho laé m, nhöng Tröông Caø n phaû i coõ ng
Tieâ u Lónh Vu, Haø Khoâ n thöôgn theå chöa khoûi haún thì thaät laø gian nan! Hai gaõ moà
hoâ i öôù t ñaà m, hôi thôû hoà ng hoä c.
Ñænh nuùi naøy khoâng ñaày boán tröôïng vuoâng laïi ñaù moïc lôûm chôûm maø bò tuyeát
phuû. Khaâu Tieåu San kieám nôi aån giaù, gaït tuyeát ñi noùi:
- Tieå u ñeä ! Treân nuùi cao ban ñeâm cuõng reùt laïnh maø thaân theå Tieåu ñeä laïi hö
nhöôïc, vaäy haõy khoaùc taám aùo naøy vaøo.
Coâ vöøa noùi vöøa laáy taám aùo meàm nhuõn khoaùc vaøo mình Tieâu Lónh Vu. Tieâu Lónh
Vu sôø taám aùo khoaùc thaáy meàm nhö boâng maø laïi raát moûng khoâng bieát cheá baèng thöù
gì. Trong loøng gaõ raát caûm kích, gaõ noùi:
- Tyû tyû ñoái vôùi tieåu ñeä thaät laø heát loøng.
Khaâu Tieåu San tuûm tæm cöôøi, ñaûo maét nhìn Tröông Caøn, Haø Khoân noùi:
- Caù c ngöôi cuõ ng neâ n nhaâ n luù c naø y ngoà i vaä n khí ñieà u döôõ ng. Coù veû saù ng mai
chuùng ta laïi phaûi traûi qua moät tröôøng aùc ñaáu…
Coâ ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp:
- Treâ n ñoù khoâ ng coù linh ñieå u doø la, döôù i ñaá t coù cöôø ng ñòch theo doõ i. Chuù ng ta
khoâ ng theå troá n xa ñöôï c, ñieä n giôø taïm laùnh nôi ñaây. Ngoïn nuùi naøy hình theá hieåm trôû,
duø gaë p ñòch cuõ ng coø n coù theå nöông vaø o theá hieå m ñeå choá ng choï i ñöôï c. Neá u keá duï
ñòch cuû a ta hieä u nghieä m thì nhö vaä y cuõ ng ñuû laø m cho chuù ng röôï t ñi xa hôn laø moä t
ñieà u may maén voâ cuøng. Baèng khoâng, mình ôû treân cao nhìn xuoáng ñieàu tra ñöôøng loái
cuû a ñòch roà i seõ nghó caù ch choá ng ñoá i.
Haø Khoân noùi:
- Coâ nöông lieä u ñòch nhö thaà n. Boï n thuoä c haï raá t laø boä i phuï c.
Khaâu Tieåu San laïi ngöûng maët troâng chieàu trôøi noùi:
- Boï n ñòch theo doõ i chuù ng ta ngoaø i bang Thaà n Phong coø n nhieà u tay cao thuû
khaù c. Vaä y chuù ng ta caà n tìm caù ch ly giaù n cho chuù ng taø n saù t nhau ñeå coù cô hoä i troá n
thoaùt.
Tröông Caø n, Haø Khoâ n tuy lòch duyeä t giang hoà , nhöng cô möu keù m coõ i. Chuù ng
khoâ ng nghó ra caù ch gì chæ laë ng leõ ngoà i yeâ n.
Ñeâm laïnh laâu qua. Tieâu Lónh Vu töïc vaøo mình Khaâu Tieåu San chieáu theo phaùp
ñaõ toïa cuûa Vaâ di vaän khí cuøng ñieàu hoøa hôi thôû. Tuy ñaõ khoâng hieåu Vaân di ñaû
truyeà n thuï moân toâng thaùi raát troâng voâ taâm, nhöng cuõng caûm thaáy sau moät luùc toïa
töùc thì söùc choáng reùt taêng gia raát nhieàu. Gaõ ñeå heát tinh thaàn vaøo vieäc reøn luyeän neân
laán tôùi raát mau.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
58
Khaâu Tieåu San laúng laëng ngoài coi caùch ñieàu nguyeâ n cuû a Tieå u Lónh Vu, thaá y gaõ
daà n daà n ñi vaø o choã quyeâ n mình thì möø ng thaà m trong buï ng. Cöù hình thöù c naø y naø y
maø tieán trieån thì chæ hôn moät naêm laø gaõ coù theå qua ñöôïc böôùc ñöôøng nguy hieåm.
Khoâng hieåu thôøi gian troâi qua ñaõ bao laâ u. Phöông ñoâ ng ñaõ aù nh bình mình, trôø i
saép saùng roài. Khaâu Tieåu San thaáy Tröông Caøn, Haø Khoân thaàn saéc ñaõ khaù nhieàu,
tinh thaà n cuø ng theå löï c ñeà u khoâ i phuï c ñöôï c ñeá n taù m phaà n.
Ñoä t nhieâ n coù tieá ng cho suû a gaâ u gaâ u voï ng laïi, Khaâu Tieåu San ñoäng taâm nghó
thaàm: caûnh khuya reùt laïnh ôû choán thaâm sôn ñaày tuyeát phuû laøm sao laïi coù tieáng choù
suû a? Trong loø ng xoay chuyeå n yù nghó, coâ laé ng tai nghe caù nh chim voã treâ n khoâ ng,
lieà n ñöù ng daä y kheû baû o Tröông Caø n, Haø Khoâ n:
- Caùc ngöôi lieäu maø baûo veä cho gaõ.
Ñoaï n coâ tung mình nhaû y voï t leâ n nhö chim eù n ñöù ng treâ n moä t taû ng ñaù lôù n. Khaâ u
Tieå u San aå n mình nhìn ra, döôù i aù nh ban man, coâ ngoù thaá y hai con boà caâ u bay löôù t
treâ n ñænh nuù i thaú ng xuoáng hang saâu. Hai tieáng choù suûa gaâu gaâu laïi vang leân. Khaâu
Tieåu San ngoaûnh ñaàu nhìn ra thì thaáy treân ñaát tuyeát döôùi chaân nuùi coù ba chaám ñen
chaïy raát mau tôùi.
Khaâu Tieåu San noäi coâng tinh thaâm, möïc löïc hôn ngöôøi. Coâ thaáp thoaùng nhìn thaáy
boù ng hai con choù ñen cao lôù n chaï y raá t nhanh, sau hai con choù laø moä t boù ng ngöôø i.
Hai con choù vaø ngöôøi naøy löôùt mình ñi raát leï, chæ trog nhaùy maét xuoáng tôùi chaân
nuùi. Luùc naøy trôøi ñaõ saùng toû. Khaâu Tieåu San nhìn roõ ngöôøi kia maëc aùo tröôøng baøo
maøu lam, döôøng nhö coøn ít tuoåi laém. Ñaàu gaõ ñoäi noùn chieân keùo suïp xuoáng mí maét
che laá p nöû a maë t. Hai con choù ñen cao lôù n khaù c thöôø ng, boá n chaâ n haá m ñaá t maø cao
gaàn baèng ñaàu gaõ aùo ñen.
Ñoâ i choù ngaå n ñaà u troâ ng leâ n töï a hoà muoá n treø o vaù ch nuù i döï ng ñöù ng, nhöng gaõ aù o
lam giöõ chaë t giaâ y buoä c chuù ng khoâ ng chòu buoâ ng ra. Ñoä t nhieâ n moä t tieá ng huù vang
doä i caû vuø ng sôn coá c. Roà i hai boù ng ngöôø i nöõ a hieä n ra, hai ngöôø i naø y cuõ ng voït ñi nhö
teân baén chaïy tôùi nôi. Khaâu Tieåu San töï hoûi:
- Gaõ aùo lam kia khoâng hieåu lai lòch theá naøo? Cöù tình hình naøy thì ñoâi choù maø
gaõ daét trong tay ñaõ ñaùnh hôi thaáy boïn mình truù aån treân naøy, khoâng hieåu tai sao gaõ
chöa chòu treøo leân ñænh nuùi?
Coâ coø n ñang suy ngaã m nghó thì ba boù ng ngöôø i ôû phía xa xa ñaõ chaï y tôù i gaà n chaâ n
ngoï n nuù i maø coâ ñang ñöù ng.
Hai ngöôøi ñi sau laø hai ñaïi haùn mình vaän voõ phuïc, löng daét binh khí. Gaõ aùo lam
daé t hai con choù ñöù ng giöõa hoang nuùi, sôïi daây buoäc choù raát daøi caûn ñöôøng hai ñaïi
haùn.
Hai ñaïi haùn ngaém nghía gaõ aùo lam, döôøng nhö hoï ñaõ nhaän ra gaõ laø moät nhaân vaät
khoâng neân daây vaøo. Chuùng chaép tay thi leã noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
59
- Xin oâ ng baï n nhöôø ng loá i cho boï n taïi haï.
Khaâ u Tieå u San ñöù ng treâ n cao nhìn xuoá ng thaá y roõ heá t moï i cöû ñoä ng cuû a moï i
ngöôøi. Gaõ aùo lam töø töø quay ñaàu laïi ngoù hai ngöôøi môùi ñeán baèng caëp maét laïnh luøng.
Ñoä t nhieâ n gaõ rung sôï i daâ y trong tay moä t caù i, hai con choù ñen cao lôùn suûa leân maáy
tieáng roài chaûy veà phía hai ñaïi haùn.
Hai ñaïi haùn vung binh khí taïo thaønh moät laøn haøo quang ngaên caûn hai con choù,
ñoà ng thôø i chuù ng nhaû y luø i veà phía sau.
Gaõ aùo lam vöøa giaät daây cho ñoâi choù nhaåy xoå laïi, ñoät nhieân thu daây veà, ñoâi choù
cuù i mình traù nh khoû i khí giôù i cuû a hai ngöôø i roà i ñöù ng döï ng giô moù ng leâ n chuï p.
Hai ñaï i haù n nghieâ ng mình neù traù nh, ñoà ng thôø i vung hai thanh quì ñaà u dao soá ng
daà y xuoá ng ñaà u choù . Theá laø ñoâ i choù vaø hai ngöôøi khai dieãn moät tröôøng aùc ñaáu treân
ñaát tuyeát döôùi chaân nuùi.
Hai con choù ñen lôùn vaãn ñöôïc gaõ aùo lam caàm daây thao tuùng khi tieán khi thoaùi luùc
coâng luùc thuû töïa hoà theo voõ hoïc cuûa moät nhaø rieâng. Hai ñaïi haùn tuy caà m binh khí
maø khoâ ng laø m gì ñöôï c choù .
Ngöôø i-choù ñaù nh nhau chöù ng moä t khaé c thì gaõ aù o lam ñoä t nhieâ n buoâ ng sôï i daâ y ra.
Ñoâ i choù baâ y giôø khoâ ng bò haï n cheá nhaû y xoå tôù i phaû n kích aù c lieä t hôn tröôù c, chuù ng
xoay quanh hai ñaïi haùn raá t mau leï khieá n chuù ng khoâ ng sao ñaù nh laï i ñöôï c ñoâ i choù .
Khaâu Tieåu San nghó thaàm:
- Hai con quaù i vaä t cao lon kia gioá ng choù maø khoâ ng phaû i choù . Tuy chuù ng hung
döõ maø chaúng phaûi laø moät gioáng ñoäng vaät voâ yù thöùc. Chuùng caàm cöï ñöôïc vôùi hai tay
cao thuû voõ laâm thaät khoâng phaûi chuyeän d6eõ. Gaõ aùo lam kia khoâng hieåu laø nhaân vaät
theá naø o maø huaá n luyeä n ñöôï c hai con choù lôï i haï i nhö vaä y?
Coâ coøn ñang ngaãm nghó thì ñoät nhieân thaáy hai ñaïi haùn caàm quyû ñaàu ñao ñaùnh raùo
rieát hôn, baét buoäc chuùng luøi laïi. Hai ñaïi haùn tuy khoâng ñem noåi thua nhöõng moùng
saé c cuû a ñoâ i choù nhöng hieå n nhieâ n chuù ng bieá t khoù loø ng cheá phuï c ñöôï c hai con vaä t
neâ n cuõ ng thöø a cô ruù t lui.
Gaõ aùo lam ñoät nhieân huù leân moät tieáng. Ñoâi choù röôït theo quanh vaøo goùc nuùi maát
huùt.
Gaõ aùo lam ngaån ñaàu troâng leân ngoïn nuùi. Ñoät nhieân gaõ vung tay moät caùi nhaûy voït
leân cao hai tröôïng roài söû duïng caû tay laãn chaân ñeå treøo nuùi. Thaân phaùp cuûa gaõ aùo
lam cöïc kyø mau leï. Chæ trong chôùp maét gaõ ñaõ treøo leân gaàn tôùi ñænh.
Khaâu Tieåu San khoâng hieåu lailòch gaõ aùo lam, trong luùc nhaát thôøi, coâ duøng daèng
khoâ ng quyeá t ñònh ñöôï c neâ n coù caû n trôû gaõ hay chaê ng? Coâ ngaà n ngöø moä t chuùt thì gaõ
ñaõ treøo leân ñænh nuùi, chaêm chuù nhìn vaøo choã Khaâu Tieåu San aån thaân, caát tieáng laïnh
luøng hoûi:
- Coù phaû i Khaâ u coâ nöông ñoù chaê ng?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
60
Tröông Caø n, Haø Khoâ n ñöù ng phaé t daä y, caà m dao caà m buù t chaï y thaú ng leâ n.
Khaâ u Tieå u San xua tay noùi:
- Caùc ngöôi luøi laïi ñi.
Hai gaõ ñoàng thanh daï moät tieáng roài luøi laïi xa hôn tröôïng. Gaõ aùo lam döôøng nhö
coá yù che laáp nöûa maët ñi. Gaõ keùo suïp muõ thaáp xuoáng, maét beân phaûi gaõ laáp vaøo trong
vaø nh noù n, chæ coø n hôû maé t beân traùi.
Gaõ caát tieáng laïnh luøng noùi:
- Taï i haï cuø ng coâ nöông ñaõ coù cô duyeâ n chaï m maë t moä t laà n chaú ng hieå u coâ
nöông coø n nhôù ñöôï c taï i haï khoâ ng?
Khaâ u Tieå u San cuù i ñaà u ngaã m nghó khoâ ng nhôù ra ñöôï c ñaõ gaë p quaù i nhaâ n naø y hoà i
naøo? Caù ch aê n noù i cuû a gaõ tuy coù ñoâ i phaà n khaù c laï , neá u coâ ñaõ gaë p roà i dó nhieâ n khoâ ng
theå queân ñöôïc. Boãng nhieân gaõ aùo lam laïnh luøng tieáp:
- Quí nhaâ n thöôø ng hay laõ ng queâ n. Coâ nöông coø n nhôù taï i haï khoâ ng cuõ ng chaú ng
heà quan troï ng gì. Coù ñieà u taï i haï ñeá n ñaâ y muoá n cuø ng coâ nöông thöông löôï ng moä t
vieä c buoâ n baù n.
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Toân giaû ñoäi noùn che nöûa maët khoâng ñeå loä chaân töôùng thì duø tieåu nöõ coù gaëp
roà i cuõ ng khoù loø ng nhaä n ra ñöôï c. Toâ n giaû coù theå cho tieå u nöõ coi chaâ n töôù ng ñöôï c
chaê ng?
Gaõ aùo lam gaït ñi:
- Baát taát phaûi theá! Nöûa boä maët cuûa taïi haï xaáu xa laém. Coâ nöông ñöøng coi nöõa
laø hôn…
Gaõ ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp:
- Taï i haï muoá n thöông löôï ng vôù i coâ nöông veà vieä c buoâ n baù n, coâ coù quen bieá t
hay khoâ ng cuõ ng vaä y thoâ i.
Khaâu Tieåu San hoûi:
- Buoân baùn gì?
Gaõ aùo lam ñaùp:
- Chaé c coâ nöông ñaõ töï bieá t ôû vaø o hoaø n caû nh naø o roà i, ngoaø i nhöõ ng tay cao thuû
bang Thaà n Phong, coø n coù raá t nhieà u nhaâ n vaät voõ laâm ñang theo doõi coâ nöông raát
gaét.
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Toân giaû coù loøng chæ giaùo, tieåunöõ raát laáy laøm caûm kích.
Gaõ aùo lam noùi:
- Kieám phaùp cuûa Khaåu gia tuy laø moät voõ coâng tuyeät ñieäu trong voõ laâm nhöng
song quyeà n khoâ n dòch boán tay. Coâ nöông lo giöõ mình chöa soáng laïi coøn phaûi baûo veä
moä t chuù nhoû khoâ ng hieå u voõ coâ ng thì tình caû nh nguy ngaä p hôn.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
61
Tröông Caøn töùc giaän hoûi:
- Ngoaø i coâ nöông boï n ta khoâ ng phaû i laø ngöôø i chaê ng?
Gaõ aùo lam ñaùp:
- OÂng baïn noùi phaûi roài! Haïi vò röôït xa bay haêm doïa ngöôøi thöôøng thì coøn ñöôïc
phaàn naøo, song ñaáu vôùi tay cao thuû voõ laâm ñang theo doõi haønh tung thì taïi haï khoâng
phaû i coi thöôø ng hai vò, thöï c tình hai vò chæ coù phaà n uoå ng maï ng hay bò nhöø ñoø n.
Tröông Caøn, Haø Khoân nghe gaõ aùo lam noùi vaäy noåi giaän ñuøng ñuøng ñaõ toan phaùt
taùn, nhöng Khaâu Tieåu San xua tay ngaên hai gaõ laïi, hoûi tieáp:
- Caùch buoân baùn theá naøo? Toân giaù maëc caû ñi!
Gaõ aùo lam tuûm tæm cöôøi ñaùp:
- Coâ nöông quaû laø ngöôøi mau leï. Veà giaù caû vuï naøy taïi haï chæ hoûi moät ñieàu laø
neá u cöù u ñöôï c boï n coâ nöông thoaù t hieå m thì xin cho taï i haï yeá t kieá n leä nh ñöôø ng moä t
phen.
Khaâu Tieåu San hoûi:
- Lôøi yeâu caàu cuûa toân giaù ñaõ chaäm maát roài. Gia maã u ñaõ khoâ ng coø n soá ng ôû nhaâ n
gian nöõa.
Gaõ aùo lam noùi:
- Neá u phu nhaâ n coø n soá ng ôû theá gian thì taï i haï khoâ ng maï o pheù p ñeá n xin yeá t
kieán.
Khaâu Tieåu San hoûi:
- Toân giaù noùi vaäy laø coù yù gì ?


---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
62
CHÖÔNG VII
ÑÆNH NUÙI TUYEÁT, COÂN SÔN XUAÁT HIEÄN


Ngöôøi aùo lam ñaùp:
- Taïi haï chæ muoán coi thi theå leänh ñöôøng moät chuùt.
Khaâu Tieåu San trong loøng raát laày laøm kyø hoûi:
- Con ngöôø i ñaõ cheá t roà i coø n chinöõ a maø coi?
Ngöôøi aùo lam ñaùp:
- Hieä n giôø thôøi gian raát caàn kíp, taïi haï coù raûnh ñaâu maø thaûo luaän veà vieäc naøy.
Coâ nöông coù baè ng loø ng cho taï i haï coi hay khoâ ng thì baû o?
Khaâu Tieåu San laïi hoûi:
- Toân giaû giuùp cho tieåu nöõ thoaùt côn nguy hieåm thì tieåu nöõ dó nhieân seõ xin theo
lôø i. Song tieå u nöõ khoâ ng thoaù t hieå m ñöôï c thì sao?
Ngöôøi aùo lam ñaùp:
- Coâ nöông cöù yeâ n loø ng, taï i haï chuyeâ n ngheà buoâ n baù n, tröôù c nay chaú ng bao
giôø laøm vieäc khoâng xong ñeå phaûi traû tieàn maø coâ ngaïi.
Khaâ u Tieå u San ñoä ng taâm noùi:
- Tieå u nöõ chæ ög cho toâ n giaû ñöù ng coi di theå cuû a tieâ n maã u chöù khoâ ng ñöôï c
ñuïng vaøo thi theå.
Ngöôøi aùo lam traàm ngaâm moät luùc roài noùi:
- Taïi haï quyeát taâm giuùp coâ nöông thoaùt hieåm dó nhieân laø phaûi gaây maâu thuaãn
vôù i khoâ ng bieá t bao nhieâ u cao thuû giang hoà , neá u coâ chæ cho coi di theå leä nh ñöôø ng
moät chuùt thì coâ phaûi thöôøng tieàn nöõa.
Khaâu Tieåu San ngoaøi mieäng ñoái ñaùp vôùi ngöôøi aùo lam, nhöng trong loøng vaãn doø
xeùt veà lai lòch haén. Naøng nghe gioïng löôõi ñoái phöông thì töïa hoà haén ñaõ bieát caën keõ
nhöõ ng haø nh ñoä ng cuû a naø ng. Hieä n giôø cöôø ng ñòch doø m ngoù naø ng, nôi nôi ñeà u gaë p
nguy nhieåm. Naøng thaáy cöû ñoäng cuûa haén hieån nhieân voõ coâng haén coù choã tuyeät dieäu.
Naøng laïi sôï hai con choù ñen cao lôù n, chuù ng ñaù nh hôi tìm veá t coø n ñaù ng sôï hôn laø
linh ñieåu cuûa bang Thaàn Phong, naøng cho laø mình ñöông gaëp tình theá baát ñaéc dó, thì
hay hôn heá t laø khoâ ng neâ n gaâ y xích mích vôù i haé n.
Boã ng nghe thanh aâ m laï nh luø ng cuû a ngöôø i aù o lam voï ng leâ n:
- Ñaõ buoân baùn thì phaûi ñem voán ra ñeå caàu laáy lôïi nhöng boä maët khoù coi cuûa taïi
haï khieán cho khaùch haøng khoâng ñöôïc vöøa loøng. Coù ñieàu taïi haï laáy danh döï maø noùi
thì chaúng bao giôø löøa giaø doá i treû . Noù i sao ñuù ng vaä y, hieä n giôø coâ nöông ôû vaø o traï ng
bò bao vaây boán maët, neân coâ nöông öng thuaän hôïp taùc thì taïi haï ñöôïc lôïi moät chuùt.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
63
Coø n coâ nöông cuõ ng yeâ n taâ m laø coù theå thoaù t khoû i voø ng vaâ y. Neá u coâ nöông khoâ ng
hcòu thì moä t mình coâ ñôn phöông ñoä c maõ maø muoá n thoaù t khoû i truø ng vaâ y cuû a boï n
cao thuû thaä t khoâ ng phaû i chuyeä n deã .
Khaâu Tieåu San noùi:
- Hieän giôø boïn tieåu nöõ tuy laâm vaøo tình traïng nguy hieåm thì cuõng chæ ñaùnh
nhau ñeá n cheá t laø cuø ng.
Ngöôøi aùo lam ngaét lôøi:
- Coâ nöông coù bieát bao nhieâu ngöôøi daàm möa loäi tuyeát ñöôøng xa ngaøn daëm bôûi
tìm veát coâ ñeå laøm gì khoâng?
Khaâu Tieåu San ñoät nhieân nhôù tôùi di thô cuûa maãu thaân coù daën coâ phaûi bieát tuøy cô
öù ng bieá n khoâ ng neâ n coá chaá p.
Ngöôøi aùo lam ngöøng laïi moät chuùt roài noùi:
- Soá ñoâ ng trong boï n ngöôø i naø y chaé c chöa bieá t chuyeä n leä nh ñöôø ng ñaõ töø traà n,
neâ n hoï röôï t theo coâ thì chaú ng nhöõ ng hoï töï tin ñuû ñoá i phoù vôù i coâ maø coø n ñuû ñoá i phoù
caû vôùi leänh ñöôøng nöõa, moät khi coâ nöông bò baïi loä haønh tung xaûy cuoäc chieán ñaáu thì
söï nguy hieå m chaé c coâ caà m vöõ ng trong tay…
Ñoät nhieân coù tieáng coøi u uù vang leân ñaõ ngaét lôøi ngöôøi aùo lam. Khaâu Tieåu San
bieán saéc vaän möïc löïc nhìn ra xa. Ngöôøi aùo lam loä veû vui möøng mæm cöôøi noùi:
- Coâ nöông baát taát phaûi quan taâm, keû saép tôùi ñaây khoâng phaûi ngöôøi ngoaøi.
Haén vöøa noùi vöøa laáy trong boïc ra caùi söøng traâu ñeûo goït raát tinh xaûo, ñöa leân
mieäng thoåi luoân ba hoài.
Khaâu Tieåu San chaâu maøy laåm baåm:
- Thaèng cha naøy thaät laø khaû oá, haén thoåi tuø vaø ñeå keâu ñoàng boïn laïi nhöng ñoàng
thôøi goïi caû ñòch nhaân tôùi. Hieån nhieân haén coá yù gaây tình theá khaån tröông ñeå böùc
baùch mình phaûi khuaát phuï c.
Hieäu tuø vaø vöøa döøng thì treân ñænh nuùi daày tuyeát khoâi phuïclaïi veû tónh mòch nhö
thöôøng. Ngöôøi aùo lam xoay mình nhìn ra phía ñænh nuùi nhaáp nhoâ. Haén xoay löng veà
phía Khaâ u Tieå u San khoâ ng caà n phoø ng bò chi heá t.
Khaâu Tieåu San trong loø ng daø o daï t nhöõ ng luoà ng tö töôû ng traù i ngöôï c. Naø ng nghó
thaàm:
- Cöù tình theá tröôùc maét thì mình khoâng tieän ñoái nghòch vôùi thaèng cha naøy maø
cuõ ng khoâ ng tieä n nghe lôø i haé n.
Trong loø ng xoay chuyeå n yù nghó, caø ng khoâ ng tìm ra ñöôï c giaûi phaùp naøo hoaøn haûo.
Ngöôøi aùo lam nhìn ra phía xa xa boãng haéng daëng moät tieáng roài noùi:
- Laõo ñaïi cuûa taïi haï ñaõ tôùi nôi. Baøn veà chuyeän buoân baùn y coøn gioûi hôn taïi haï,
vaä y coâ nöông thöông löôï ng vôù i y.
Khaâ u Tieå u San trong loø ng xuù c ñoä ng, boã ng nghó tôù i hai ngöôø i ñeá n ñaâ y, naø ng noù i:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
64
- Phaûi chaêng laõo tieàn boái laø Nhò coå ôû Trung Chaâu.
Ngöôøi aùo lam khoâng ngoaûnh coå laïi ñaùp:
- Phaûi roài, taïi haï chính laø Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöõu…
Haén chöa döùt lôøi boãng moät traøng cöôøi ha haû noåi leân. Moät ngöôøi ñang treøo vaùch
nuù i ñöù ng döï ng maø mau leï phi thöôø ng. Ngöôø i naø y maë t troø n, nöôù c da traé ng hoà ng,
buïng to, chaân ñi giaày, mình maëc aùo luïa xanh, ngoaøi khaùoc aùo choaøng baèng ñoaïn
ñen. Laõo hôùn hôû treøo leân ñænh nuùi voøng tay xaù, noùi:
- Tieåu ñeä ñeán chaäm moät luùc, laøm phieàn caùc vò phaûi chôø ñôïi.
Laõ o noù i xong laï i cöôø i khanh khaù ch.
Laõ nh Dieä n thieá t böù c Ñoã Cöû u kheõ haé ng gioï ng ñaù p:
- Ñaïi ca ñeán ñaây vöøa gaëp dòp, vieä c buoâ n baù n vôù i Khaâ u coâ nöông chöa giaû i
quyeá t xong, vaä y ñaï i ca thöông löôï ng cuø ng coâ ñi.
Laõo kia laïi cöôøi khanh khaùch noùi:
- Khoâ ng daù m! Coá t sao chuù ng ta thu ñöôï c chuù t lôï i laø xong.
Laõo vöøa cöôøi vöøa khoanh tay xaù Khaâu Tieåu San, noùi tieáp:
- Taïi haï laø Kim Toaùn baøn Thöông Baùt.
Khaâu Tieåu San noùi:
- Nhò coå ôû Trung Chaâu giaù laâm maø tieåu nöõ khoâng kòp ngheânh tieáp.
Naøng vöøa noùi vöøa thi leã. Kim Toaùn baøn Tröông Baùt laïi cöôøi khanh khaùch noùi:
- Khoâ ng daù m, khoâ ng daùm: con nhaø thöông maïi chæ caàu hoøa khi sinh taøi. Ngöôøi
huynh ñeä cuûa taïi haï ñaây laø tröôùc nay chæ chuyeân vieäc tính tieàn, ñoøi nôï, maø veà giaù caû
khoâ ng quen giao thieä p, neâ n lôø i noù i coù choã ñaé c toä i vôù i coâ nöông. Mong raè ng coâ
nöông neå maët taïi haï maø mieãn traùch cho.
Tieâu Lónh Vu ngoài xeáp baèng nhaém maét döôõng thaàn, bò tieáng tuø vaø cuûa Laõnh dieän
thieát buùt Ñoã Cöûu laøm cho tænh giaác. Chaøng nhìn thaáy ngöôøi kia aên maëc quaùi dò thì
chaù n gheù t. Chaø ng ngoaû nh ñaàu ra choã khaùc khoâng nhìn haén nöõa. Nhöng thaáy Tröông
Baùt neùt maët töôi cöôøi hôùn hôû ra ñieàu deã caän thaân.
Boãng thaáy Kim Toaùn baøn Tröông Baù chaáp tay xaù voøng quanh moät löôït roài noùi
tieáp:
- Thöa caùc vò huynh ñeä! Taïi haï xin thuû leã …
Laõo cöôøi ha haû nhìn Khaâu Tieåu San noùi tieáp:
- Taïi haï laøm ngöôi thöông maïi chaúng man traù vôùi ai bao giôø. Khaép thieân haï
ñeàu bieát tieáng thöïc thaø. Taïi haï yeâu caàu coâ nöông chaáp thuaän cuoäc trao ñoåi naøy. Coâ
nöông neân bieát taïi haï noù i sao coù vaä y, chöù khoâ ng phaû i buoä t mieä ng noù i böø a.
Khaâ u Tieå u San nhíu caë p loâ ng maø y ñaù p:
- Hai vò laõo tieàn boái thanh danh löøng laãy voõ laâm. Nay vaên boái ñöôïc baùi kieán
thaät haân haïnh.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
65

Kim Toaùn baûn Tröông Baùt cöôøi noùi:
- Cuõ ng vì taïi haï thuû tín maø ñöôïc baïn höõu tin yeâu, neân vieäc buoân baùn cuûa taïi haï
tieán trieån raát mau.
Khaâu Tieåu San nghó thaàm:
- Maãu thaân hoài sinh tieàn coù nhaéc ñeán Trung Chaâu thì coù voõ coâng tuyeät theá maø
ôû giöõa khoaûng chính taø. Tuy hai ngöôøi naøy khoâng phaûi haïng ñaïi aùc, nhöng tính caùch
buoâ n baù n cuû a chuù ng tính giaù raá t naë ng, coø n quan nieä m veà ñöôø ng phaû i traù i chuù ng coi
raát nheï…
Naøng coøn ñang ngaåm nghó thì Kim Toaùn baøn Tröông Baùt ñaõ tieáp lôøi:
- Anh em taï i haï tröôù c nay noù i chuyeä n buoâ n baù n, baá t luaä n thò phi, nhöng cuõ ng
khoâ ng nhaâ n luù c ngöôø i ta ôû trong tình traï ng nguy ngaä p maø thöø a cô boù p cheï t, hieä n
thôøi coâ nöông ñang laâm vaøo tình traïng moät soáng moät cheát. Theo tin töùc maø taïi haï
vöø a löôï m ñöôï c thì caû bang chuù a bang Thaà n Phong ít khi xuaá t hieä n giang hoà nay
cuõ ng ñuoå i tôù i, hôn nöõ a trong voø ng traê m daë m nhöõ ng cao nhaâ n voõ laâ m chuaå n bò ñaù nh
cöôù p coâ nöông coù ñeá n chuï c ngöôø i, nhöng hoï chæ vaø o haï ng nhì, haï ng ba khoâng ñaùng
keå tieáp. Cöù hieän tình maø noùi thì ngoaøi anh em taïi haï, coâ nöông ñoái vôùi baát cöù ai ñeàu
phaû i traû giaù cao hôn, aá y laø chöa keå nhöõ ng keá thöø a cô nöôù c ñuï c moø caù cuõ ng quay veà
daây maùu aên phaàn.
Laõo noùi thao thao baát tuyeät, mieäng phuøi boût raõi, laõo tieáp:
- Coâ nöông laá y söù c moä t ngöôø i thì chaú ng theå naø o choá ng laï i vôù i bao nhieâ u cao
thuû voõ laâm ñoùn töøng chaën ñeå vaây ñaùnh. Neáu coâ nöông bò töû thöông thì laáy ai baûo veä
di theå cho leä nh ñöôø ng? Coâ nöông vì tình theá böù c baù ch caà n phaû i öng thuaä n vuï buoâ n
baùn naøy ñi.
Khaâu Tieåu San nhìn kyõ thì laõo cuõng coù lyù, tröôùc tình theá naøy naøng chaúng theå naøo
giöõ cho veï n caû hai beà ñöôï c.
Kim Toaùn baøn Tröông Baùt cöôøi ha haû noùi tieáp:
- Sau khi coâ nöông thoaùt hieåm, boïn taïi haï chæ caàu laáy ñöôïc moät vaät caát trong
mình leä nh ñöôø ng. Neá u coâ nöông maø bò ñòch ñaû thöông thì caû ñi theå cuû a leä nh ñöôø ng
cuõ ng khoù loø ng baû o toaø n.
Khaâu Tieåu San nghieâm neùt maët ñaùp:
- Di vaät cuû a gia maã u daà u coù theå ñöa cho ngöôi moä t caù ch khinh xuaá t ñeå thöû xin
taâm linh moái thònh tình cuûa hai vò tieàn boái
Kim toaùn baøn Tröông Baùi cöôøi khanh khaùch noùi:
- Vieä c buoâ n baù n phaû i tieà n trao chaù o muù c, tuy vieä c chaá p thuaä n nhaâ n nghóa vaãn
coø n toà n taï i, coâ nöông ñaõ khoâ ng öng thuaä n anh em taï i haï cuõ ng khoâ ng cöôõ ng baù ch,
vaäy xin caùo bieät.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
66

Laõo xoay mình vaãy tay moät caùi goïi Ñoã Cöûu:
- Laõ o nhò, chuù ng ta ñi thoâ i, cuoä c buoâ n baù n naø y khoâ ng thaø nh roà i.
Ñoaï n haé n xuoáng nuùi chaïy tröôùc. Laõnh dieän thieát buùt Ñoõ Cöûu ñaùp lôøi ñöùng leân
chaï y theo Tröông Baù t löôù t mình xuoá ng nuù i. Thaâ n phaù p hai ngöôø i naø y cöï c kyø thaà n
toác, cuõng chaïy treân nuùi tuyeát maø cuõng nhö löôùt döôùi ñaát baèng, chôùp maét ñaõ xuoá ng
chaâ n nuù i.
Haø Khoân coi boùng sau löng hai ngöôøi ñi xa roài gaõ thôû phaøo moät caùi noùi:
- Thanh danh Trung Chaâ u Nhò Coå quaû nhieâ n danh baá t hö truyeà n.
Tröông Caøn laïnh luøng ñaèng haén noùi:
- Chuù ng ta laø ngöôø i voõ laâ m khoâ ng cam chòu baà n tieä n, chaú ng phoù ng tuù ng giang
hoà thì cuõ ng ngao du sôn thuû y, gaù c ngoaø i chuyeä n thò phi, chöø khi naø o daø y daë n phong
traàn, chuùi muõi vaøo laøm vieäc buoân baùn nhö hai laõo naøy ñeå theo ñuoåi taøi lôïi baûn laõnh
chuù ng coù cao thaâ m ñeá n ñaâ u cuõ ng khoâ ng theå khieá n cho ngöôø i ta kính troï ng.
Sau moät luùc Trung Chaâu Nhò Coå ñaõ maát huùt trong laøn tuyeát phuû meânh mang.
Khaâu Tieåu San thaáy hai ngöôøi ñi xa roài lieàn nghó ñeán nhöõng cuoäc aùc ñaáu nguy hieåm
saép dieãn ra, naøng khoâng khoûi lo aâu, neùt maët raàu raàu buoâng tieáng thôû daøi.
Naøng quay ñaàu laïi nhìn Tieâu Lónh Vu thì thaáy chaøng ñang döông maét leân ngoù
mình, neùt maët chaøng raát cöông quyeát töïa hoà trong loøng ñaõ coù moät moái tin töôûng voâ
bôø beá n. Naø ng lieàn nghó tôùi moät caäu beù voâ toäi ñi theo mình laën loäi phong traàn khoâng
ngaïi gian lao, soáng cheát baát thaàn, loøng naøng khoâng khoûi buøi nguøi. Naøng lieàn töø töø
böôùc laïi gaàn chaøng caát gioïng oân nhu hoûi:
- Hieà n ñeä ôi! Ñaù ng thöông cho hieà n ñeä con nhaø phuù quí haõ y coø n nhoû tuoà i ñi
theo ta phaû i chòu ñöï ng gian khoå , vaø mua laá y nhöõ ng söï nguy hieå m khoâ n löôø ng thì ta
yeâ n taâ m theá naø o ñöôï c?
Tieâ u Lónh Vu mæm cöôø i ñaù p:
- Tyû Tyû ôi, khoâ ng caà n ñaâ u. Tyû tyû voõ coâ ng cao thaâ m nhö vaä y boï n kia quyeá t
khoâng ñòch noåi. Tieåu ñeä ñöôïc ñi theo tyû tyû thì duø coù haõm thaân vaøo ñaùm thieân binh
vaï n maõ hay nuù i ñao röø ng kieá m cuõ ng khoâ ng ñuû sôï .
Khaâ u Tieå u San ngô ngaù c hoû i:
- Neáu baát haïnh maø tyû tyû bò töû thöông veà tay ñòch thuû khoâ ng baû o veä cho hieà n ñeä
ñöôïc haù chaúng laøm haïi ñeán tính maïng cuûa hieàn ñeä ö?
Tieâ u Lónh Vu ñaù p:
- Khoâ ng coù ñaâ u…
Chaøng thôû phaøo moät caùi roài noùi tieáp:
- Vaïn nhaát maø yû tyû bò cheát, tieåu ñeä cuõng chaúng muoán soáng moät mình.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
67
Nguyeâ n töø thuôû nhoû chaø ng ñoï c saù ch ñaõ nhôù ñeá n nhöõ ng chuyeä n cuõ veà tình soá ng
cheá t coù nhau neâ n buoä c mieä ng noù i ra chöù chaú ng coù duï ng yù gì khaù c. Nhöng Khaâ u
Tieå u San voâ cuø ng xuù c ñoä ng, noå i thöông caû m loä ngoaø i maë t, naø ng caûm thaáy treân vai
gaù nh phaà n traù ch nhieä m troï ng ñaï i loø ng naø ng naë ng nhö ñaù treo.
Baá t thình lình hai con boà caâ u loâ ng traé ng nhö tuyeá t bay treâ n khoâ ng haï thaá p xuoá ng
löôùt qua ñænh nuùi. Khaâu Tieåu San tieän tay löôïm vieân ñaù neùm tung leâ n. Moä t con
chim lieàn rôùt xuoáng maát tích vaøo ñænh nuùi, coøn con nöõa ñoät nhieân cuïp hai caùnh laïi
bay vuï t vaø o trong sôn coá c khoâ ng thaá y ñaâ u nöõ a.
Tröông Caø n, Haø Khoâ n döôø ng nhö cuõ ng ñang nghó tôù i cuoä c ñaï i chieá n nguy hieå m
saép tôùi, chuùng quay laïi ngoù Khaâu Tieåu San, noùi:
- Thöa coâ nöông! Haø nh tung chuù ng ta ñaõ bò baï i loä , neá u cöù ngoà i ñaâ y maø chôø
ñòch ñeá n thì sao baè ng ñem toaø n löï c xoâ ng ra khoû i truø ng vi may coø n coù theå thoaù t naï n.
Khaâ u Tieå u San cöôø i ñaù p:
- Chaäm maát roài! Vì ta tính traät maø baây giôø töï haõm mình vaøo tuyeät ñòa.
Tröông Caø n noù i:
- Boï n cöôø ng ñòch cao thuû phaà n lôù chöa ñuoå itôù i nôi. Khu naø y ñænh nuù i lieâ n tieá p
lo gì chaúng coù choã aån thaân? Chí baèng rôøi khoûi nôi ñaây, tìm moät choã kín ñaùo laùnh
naïn.
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Boï n ngöôø i theo doõ i chaú ng nhöõ ng voõ coâ ng cao cöôø ng maø coá tình laø m cho neâ n
vieä c, chuù ng ta khoâ ng theå ñeå quanh naê m bò ñòch theo doõ i, chaï y vong maï ng beâ n trôø i
goù c bieå n.
Tieâ u Lónh Vu ñoä t nhieâ n xen vaø o:
- Tyû tyû ! Tieå u ñeä coù ñieà u chöa hieå u muoá n hoû i tyû tyû ñöôï c chaê ng?
Khaâu Tieåu San mæm cöôøi ñaùp:
- Hieà n ñeä noù i ñi, coù leõ cuoä c ñôø i chuù ng ta khoâ ng coø n bao ngaø y nöõ a ñaâ u.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
- Boï n ngöôø i voõ coâ ng cao cöôø ng nhö vaä y röôï t theo chuù ng ta vì vieä c gì?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Vì maãu thaân ta.
Tieâu Lónh Vu veû maët baâng khuaâng noùi:
- Hôøi ôi! Vaân Di ñaõ qui tieân roài thì duø ngöôøi coù gaây thuø oaùn vôùi hoï maø nay
ngöôøi ñaõ cheát roài thì traêm söï ñeàu boû heá t, sao hoï coø n theo doõ i laø m khoù deã chuù ng ta
maø khoâ ng chòu buoâ ng tha?
Trong luù c gian khoå Khaâ u Tieå u San caø ng thöông xoù t con ngöôø i nhoû tuoå i bò mình
daãn daét vaøo choán giang hoà ñeå chòu ñoùi reùt ñaõ ñaønh maø coù khi coøn maát maïng vaøo tay
nhöõ ng ngöôø i khoâ ng aâ n oaù n vôù i chaø ng. Naø ng caá t gioï ng dòu hieà n ñaù p:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
68
- Hieà n ñeä chöa bieá t chuyeä n giang hoà bí hieå m. Trong boï n naø y ít ngöôø i coù thuø
vôùi maãu thaân ta hoài sinh tieàn, coøn phaàn lôùn chaúng coù thuø oaùn gì.
Tieâu Lónh Vu baâ ng khuaâ ng hoû i:
- Ñaõ khoâng aân oaùn sao hoï laïi ñuoåi theo chuùng ta ñeå ñaùnh gieát?
Khaâu Tieåu San traàm ngaâm moät chuùt roài ñaùp:
- Boïn chuùng muoán laáy di vaät cuûa gia maãu.
Tieâ u Lónh Vu nhö hieå u nhö khoâ ng gaä t ñaà u noù i:
- Teù ra laø theá !
Boãng thaáy Khaâu Tieåu San ñöùng thaúng ngöôøi leân oâm laáy Tieâu Lónh Vu böôùc taït
ngang ra xa maáy thöôùc roài ñaët chaøng xuoáng phía sau taûng ñaù lôùn, luøi ra, naøng noùi:
- Hieà n ñeä haõ y coi chöø ng!
Roà i naø ng tung mình nhaå y ra moû m ñaù beâ n vaù ch nuù i ñöù ng döï ng. Luù c naø y Tröông
Caø n, Haø Khoâ n döôø ng nhö cuõ ng ñaõ canh gaù c, chuù ng laä t ñaä t ñöù ng daä y ruù t binh khí
caàm tay chaïy ra beân vaùch nuùi.
Boãng nghe tieáng Khaâu Tieåu San theùt lanh laûnh, tieáp theo laø tieáng ruù theâ thaûm
vang leân theo. Tieâu Lónh Vu thoø ñaàu ra ngoaøi ñeå ngoù coi thì thaáy moät boùng ngöôøi
chuyeå n ñoä ng ñang rôù t xuoá ng. Khaâ u Tieå u San ñaõ ruù t kieá m ra khoû i voû ñöù ng ôû meù p
söôøn nuùi. Taø aùo naøng bay phaát phôùi. Moät côn gioù nuùi thoåi ñeán raát maïnh rôùt moät hoøn
ñaù ñaày tuyeát ñaùnh truùng maët Tieâu Lónh Vu. Tieâu Lónh Vu ñöa tay leân sôø maët,
chaøng quay ñaàu nhìn laïi thì phaùt giaùc ra moät ñaïi haùn löng caøi ñôn ñao. Gaõ treøo leân
ñænh nuù i khoâ ng moä t tieá ng ñoä ng.
Tieâu Lónh Vu giaät mình kinh haõi la goïi:
- Tyû tyû phía sau coù ngöôøi tôùi ñoù.
Ñoäng taùc cuûa ñaïi haùn kia raát mau leï, hai tay gaõ baùm vaøo vaùch nuùi roài tung mình
nhaå y leâ n. Tieâ u Lónh Vu chæ nhìn thaá y moä t boù ng ñen nhö con chim khoå ng loà töø treâ n
xaø xuoá ng, trong loø ng raá t kinh haõ i, nhöng chaø ng khoâ ng coù caù ch naø o neù traù nh ñöôï c.
Ñoä t nhieâ n boù ng traé ng laá p loaù ng nhanh nhö ñieä n chôù p, Tieâ u Lónh Vu chöa kòp
nhìn roõ thì ñaõ nghe tieáng ruù theâ thaûm. Tieáp theo laø moät boùng ñen voït leân khoâng roà i
rôù t xuoá ng chaâ n nuù i.
Tieâ u Lónh Vu ñònh thaà n nhìn laï i thaá y Khaâ u Tieå u San ñaõ ñöù ng söõ ng beâ n chaø ng,
thanh tröôø ng kieá m trong tay naø ng ruõ xuoá ng haõ y coø n veá t maù u. Khaâ u Tieå u San töø töø
cuùi xuoáng vöôn tay traùi naém laáy vai Tieâu Lónh Vu caá t tieá ng kheõ keâ u chaø ng.
- Hieà n ñeä ! Hieà n ñeä phaû i moä t phen kinh haõ i !
Tieâu Lónh Vu thôû phaøo moät caùi, ñaùp:
- Tyû tyû cöû ñoäng leï quaù! Ngöôøi kia ñaâu roài?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Gaõ ñaõ bò tröôøng kieám cuûa ta ñaâm cheát roài.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
69
Tieâu Lónh Vu hoûi:
- Sao khoâng thaáy thi theå haén?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Thi theå ñaõ bò ta ñaù xuoáng khe nuùi. Hôõi ôi! Tình theá naøy böõa nay khoù loøng
traùnh khoûi moät traän huyeát chieán neân ta phaûi haï ñoäc thuû gieát ñöôïc teân naøo hay teân
aáy.
Boã ng nghe tieá ng binh khí ñaù nh nhau chaù t chuù a voï ng laï i, Tröông Caø n vaø Haø
Khoâ n ñang ñoä ng thuû vôù i hai ñaï i haù n. Khaâ u Tieå u San döôø ng nhö ñaõ naå y ra yù nghó
tìm caùi soáng ôû trong choã cheát, tinh thaàn naøng trôû laïi traán tænh. Naøng thoø tay vaøo boïc
laáy ra moät naém kim chaâm noùi:
- Tieå u ñeä ! Tieå u ñeä ! Coi tyû tyû phoù ng kim chaâ m ñaâ y.
Baø n tay ngoï c vung leâ n, maá y tia vaø ng baé n ra nhanh nhö chôù m. Kim chaâ m vöø a
phoùng ra, tieáng ruù theâ thaûm laïi vang leân. Hai ñaïi ñoäng thuû vôù i Tröông Caø n, Haø
Khoân ñeàu truùng chaâm, chaân tay dôø daãn laïi moät chuùt. Theá laø moät teân bò Tröông Caøn
thöø a cô ñaù cho moä t cöôù c xuoá ng. Coø n teâ n nöõ a bò caâ y phaù n quan buù t ñieå m truù ng töû
huyeä t cuõ ng cheá t nhaê n thaâ y ra ñöôø ng tröôø ng.
Tieâ u Lónh Vu thaá y vaä y laø m kính phuï c caá t tieá ng khen:
- Thuû phaùp phoùng kim chaâm cuûa tyû tyû ñeán trình ñoä xuaát quæ nhaäp thaàn.
Chaøng chöa döùt lôøi, ñoät nhieân moät traøng cöôøi hoâ hoá vang leân roài coù tieáng ngöôøi
noùi:
- Thuû phaù p phoù ng kim chaâm ñaø laáy chi laï. Haõy coi Töû maãu thaàn ñaøi cuûa laõo
phu xem theá naø o?
Khaâu Tieåu San ñöùng ngay ngöôøi leân chaén tröôùc maët Tieâu Lónh Vu. Naøng ngoaûnh
ñaàu nhìn ra thì thaáy moät laõo giaø thaân theå cao lôùn raâu toùc baïc phô. Laõo ñöù ng treâ n bôø
vaùch nuùi, sau löng caøi ñoâi thanh cöông nhaät nguyeät luaân. Hai tay caàm hai traùi thieát
ñôûm lôùn baèng tröùng vòt. Ngöôøi laõo löng huøm thaân gaáu, oai phong laãm lieät. Ngöôøi
naøy ñeán ñaây khoâng moät tieáng ñoäng, Khaâu Tieåu San khoâng bieát laõo ñaõ leân ñænh nuùi
choùt voùt töø luùc naøo.
Boã ng nghe Tröông Caø n lôù n tieá ng quaù t:
- Laï thaät, khoâng ngôø Thaùnh thuû thieát ñôûm Sôû coân Sôn ñaïi hieäp löøng laãy tieáng
taêm maø laïi gioáng boïn tieåu boái giang hoà, nhaân luùc ngöôø i ta gaë p côn hoaï n naï n ñeá n
laøm khoù deã.
Thaùnh thuû thieát ñôûm Sôû coân Sôn caûm thaáy maët noùng böøng leân, laõo traàm ngaâm
hoài laâu roài chaäm raõi ñaùp:
- Duø laõ o phu chaú ng ra tay thì caù c vò cuõ ng khoù loø ng traù nh khoû i côn nguy hieå m
naø y. Neá u muoá n nhöôï ng boä thì sao caù c vò coø n ñoä ng thuû …
Laõo noùi tôùi ñaây noåi traøng cöôøi roä roài tieáp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
70
- Huoáng chi caùi ñoù raát quan heä neáu ñaõ loït vaøo tay keû khaùc haù chaúng thaønh moái
hieå m hoï a lôù n trong choá n giang hoà .
Tieâ u Lónh Vu sau khi nhaän ñònh tình theá moät ngaøy moät ñeâm, trong taâm linh
chaø ng ñaõ nhaä n xeù t ra chuù t ít veà nhöõ ng nhaâ n vaä t naø y, döôø ng nhö hoï böù c baù ch Khaâ u
Tieåu San ñeå laáy moät vaät gì ñoù laïi coù moái lieân quan maät thieát vôùi caùi cheát cuûa Vaân
di.
Boãng nghe Khaâu Tieåu San cöôøi laït noùi:
- Tieåu nöõ ñöôïc nghe thanh danh Sôû Ñaïi Hieäp töø laâu, ñaïi hieäp noåi tieáng trong
36 chieâu Long Hoå Luaân Phaùp vaø naêm traùi Töû maãu thieát ñôûm löøng danh ôû voõ laâm
Trung Nguyeâ n. Böõ a nay ñöôïc gaëp ñaïi hieäp cuõng laø haân haïnh.
Treân mí maét naøng thoaùng loä saùt khí döôøng nhö coù yù muoán haï saùt thuû töùc khaéc.
Khaâu Tieåu San xinh ñeïp döôøng nhö bò boïn cöôøng dòch lieân tieáp aùp böùc, löûa giaän noåi
leâ n. Naø ng chuaå n bò quyeá t soá ng cheá t. Thaù nh thu thieá t ñôû m Sôû coâ n Sôn haé ng gioï ng
moät tieáng töø töø thu thieát ñôûm trong taïy laïi, ñaêm ñaêm ngoù Khaâu Tieåu San thì thaáy
naø ng döông caë p maø y lieã u caà m ngang thanh kieá m. Tuy maë t naø ng coù saé c giaä n nhöng
noäi khí eâm ñeà m thaà n traù khoâ ng noù ng naû y. Hieå n nhieâ n naø ng ñaõ luyeä n ñöôï c moâ n
kieám thuaät chaân truyeàn vaøo haïng thöôïng thöøa, laõo nghó thaàm:
- Ta moät ñôøi noåi tieáng haøo hieäp maø laïi ñoäng thuû vôùi moät coâ gaùi nhoû tuoåi thì coù
thaéng cuõng laø baát voõ, maø thua thì thanh danh moät ñôøi troâi theo doøng nöôùc.
Laõo nghó vaäy lieàn hoûi:
- Coâ nöông vôùi Khaâu Vaân Coâ laø ngöôøi theá naøo?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
- Ñoù laø gia maãu.
Sôû Coâ n Sôn noù i:
- Laõo phu thaát kính maát roài! Teù ra laø Khaâu coâ nöông! Laõ o phu cuø ng leä nh
ñöôøng ñaõ coù cô duyeân gaëp maët maáy laàn.
Khaâu tieåu San thaáy laõo bò Tröông Caøn mæa mai maáy caâu khieán laõo töï theïn thì
nghó thaà m trong buï ng:
- Laõo naøy tôùi ñaây vôùi moät yù ñòh chaúng töû teá gì. Nhöng laõo khoâ ng ñeå maá t phong
ñoä moät nhaø ñaïi hieäp.
Naøng nghó vaäy lieàn löûa giaän trong loøng haï xuoáng raát nhieàu, lieàn noùi:
- Laõo tieàn boái laø choã quen bieát vôùi gia maãu. Vaäy xin vì tình vong maãu maø
buoâ ng tha cho vaõ n boá i.
Sôû Coâ n Sôn vuoá t raâ u laõ ng sang chuyeä n khaù c:
- Laõ o phu raá t kính phuï c kieá m phaù p cuû a leä nh ñöôø ng, ñaù ng tieá c laø chöa ñöôï c
laõnh giaùo laàn naøo…
Khaâu tieåu San thôû daøi ñaùp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NMN http://hello.to/kimdung
71
- E raè ng taâ m nguyeä n cuû a laõ o tieà n boá i vóng vieã n khoâ ng thöï c hieä n ñöôï c vì gia
maãu ñaõ töø traàn.
Sôû Coâ n Sôn cöôø i ha haû noù i:
- Coâ nöông löø a ngöôø i khaù c thì ñöôï c nhöng khoâ ng daá u noå i laõ o phu ñaâ u. Laõ o
phu chæ caàn ñöôïc thaáy maët leänh ñöôøng moät laàn ñeå laõnh giaùo maáy chieâu kieám phaùp
roài ñi ngay laäp töùc.
Khaâu Tieåu San tænh ngoä nghó thaàm:
- Teù ra laõ o naø y chöa roõ taâ m nguyeä n cuõ ng chaú ng qua muoá n giöõ ñòa vò neâ n
khoâng chòu ñoäng thuû vôùi ta maø thoâi.
Löûa giaän trong loøng laïi noåi leân, naøng laïnh luøng noùi:
-Vieäc gia maãu töø traàn baát luaän laõo tieà n boá i coù tin hay khoâ ng chaú ng quan heä gì,
nhöng laõo tieàn boái muoán tyû thí kieám phaùp cuûa Khaâu gia thì vaõn boái cuõng xin boài.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
72
CHÖÔNG VIII
BÒ PHÆNH PHÔØ ÑAÏI HIEÄP THA ÑOÂI TREÛ


Kh©u TiÓu San suy nghÜ kü tình thÕ tröíc m¾t qu¶ lµ mình bÞ bao v©y bèn mÆt. Tõ
trªn ®Ønh nói gi¸ l¹nh ®Õn nh÷ng hang trèng ®Òu cã thiÕt kþ chê ®îi, kh«ng hiÓu bao
nhiªu cao nh©n vâ l©m ®ang röît theo, ch¼ng tµi nµo trèn tho¸t ®öîc. Dï nµng cã ra
søc ®¸nh giÕt thì còng chØ ®¶ thö¬ng ®öîc mét sè Ýt ngöêi cña ®èi phö¬ng mµ th«i.
Song uÊt khÝ trong lßng kh«ng n¬i ph¸t tiÕt, nµng rung c¸nh tay ngäc mét c¸i, thanh
trö¬ng kiÕm dµi bèn thöíc t¸m tÊc lÊp lo¸ng ¸nh hµo quang, nµng cÊt tiÕng hái:
-Ph¶i ch¨ng laõ o tiÒn bèi kh«ng thÌm ®éng thñ víi vaõ n bèi?
Së C«n S¬n ®¸p:
-Laõ o phu ®aõ tõng nµy tuæi ®Çu mµ l¹i ®éng thñ víi c« nö¬ng ®Ó tiÕng t¨m ®ån ®¹i
giang hå thµnh trß cöêi cho thªn h¹, viÖc nµy rÊt kh«ng nªn.
Kh©u TiÓu San tøc giËn hái:
-Laõ o tiÒn bèi ®aõ kh«ng ®éng thñ víi vaõ n bèi, vËy x«ng pha ngµn dÆm ®Õn ®©y h¸
ch¼ng tèn c«ng v« Ých?
Së C«n S¬n ®¸p:
-Theo chç laõ o phu ®öîc biÕt thì vâ c«ng cña lÖnh ®öêng ®aõ tíi trình ®é xuÊt thÇn
nhËp ho¸. KiÕm ph¸p cua Kh©u gia l¹i lµ mét m«n tuyÖt kü trong vâ l©m. Kh¾p thiªn
h¹ nh÷ng ngöêi ®¶ thö¬ng ®öîc lÖnh ®öêng pháng cã mÊy kÎ? Vì thÕ laõ o phu tin ch¾c
lÖnh ®öêng haõ y cßn sèng trªn nh©n gian, kh«ng cã lý nµo ®aõ tõ trÇn ®öîc.
Kh©u TiÓu San bông b¶o d¹:
-Laõ o nµy thËt lµ ngoan cè. Xem chõng khã mµ nãi cho laõ o tin ®öîc.
NghÜ tíi ®©y ®ät nhiªn Hµ Kh«n qu¸t lªn mét tiÕng, vung song chöëng nh¶y xæ
®Õn.
Kh©u TiÓu San quay ®Çu nhìn l¹i thÊy hai ®¹i h¸n nai nÞt ¸o xanh, tay cÇm quû ®Çu
®ao ®aõ trÌo lªn ngän nói.
TiÓu San ch¹y theo Hµ Kh«n. Hai gaõ chia nhau ®¸nh víi hai ®¹i h¸n.
Hai bªn võa ®éng thñ ®aõ phãng chiªu thøc liÒu m¹ng. §ao quang lÊp lo¸ng tung
hoµnh. ThÕ c«ng cña hai bªn ®Òu nh»m vµo chç chÝ tö cña ®èi phö¬ng.
Kh©u TiÓu San coi vâ c«ng ngöêi míi ®Õn thì nµng chØ phãng tay mét c¸i lµ cã thÓ
®©m chÕt ®öîc c¶ hai gaõ . Nµng toan ®Õn trî chiÕn nhöng chØ sî Së C«n S¬n nh©n c¬
héi mình bá ®i ®éng thñ ®¶ thö¬ng Tiªu LÜnh Vu.
Së C«n S¬n döêng nhö thÊy râ ý nghÜ cña Kh©u TiÓu San, laõ o vuèt r©u cöêi nãi:
-Bän ngöêi míi ®Õn bÊt qu¸ lµ nh÷ng tªn thuéc h¹ vµo h¹ng ba h¹ng tö ë Bang
ThÇn Phong. Bän chóng g©y nªn téi ¸c ®aõ nhiÒu. NÕu c« nö¬ng muèn ra tay thì laõ o
phu kh«ng gióp chóng ®©u.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
73
Kh©u TiÓu San nghÜ thÇm:
-Laõ o giµ cè chÊp vµ hñ lËu, tÝnh c¸ch l¹i qu¸i dÞ. Laõ o cã nhiÒu chç gièng nhö
Trung Ch©u NhÞ Cæ. Ta cã thÓ lîi dông tö c¸ch ngoan cè cña laõ o. VËy ta trõ hai gaõ
nµy råi sÏ liÖu.
Nµng tÝnh vËy råi chèng kiÕm löít tíi tröíc mÆt hai ®¹i h¸n ¸o xanh.
Lóc nµng cÊt böíc, Tiªu LÜnh Vu ®øng c¸ch xa mét tröîng ch¾p tay x¸ Së C«n S¬n
mét c¸i, miÖng h«:
-Laõ o b¸ b¸ !
Së C«n S¬n chau mµy ®¸p lÔ hái:
-TiÓu huynh ®Ö cã ®iÒu chi muèn nãi ?
Tiªu LÜnh Vu kh«ng sî haõ i chót nµo ngang nhiªn tiÕn l¹i hái :
-Vì lÏ gì laõ o b¸ b¸ l¹i kh«ng tin lêi tû tû tiÓu ®iÖt?
Së C«n S¬n ng¬ ng¸c hái:
-Ai lµ tû tû tiÓu huynh ®Ö ?
Tiªu LÜnh Vu trá vµo Kh©u TiÓu San ®¸p:
-Y chÝnh lµ tû tû tiÓu ®iÖt. Y nãi V©n di tõ trÇn lµ mét ®iÒu ®óng c¶ tr¨m phÇn tr¨m.
Së C«n S¬n nãi:
-C« ta möu mÑo l¾m 1 Nhöng lõa ®öîc ngöêi ta chø ch¼ng dèi ®öîc laõ o phu. Laõ o
phu b«n tÈu giang hå mÊy chôc n¨m, ®ông ch¹m víi kh«ng biÕt bao nhiªu lµ cao
nh©n. Nh÷ng tªn ¸c ®å bÞ ph¬i th©y vÒ cÆp Thanh Cö¬ng NhËt NguyÖt Lu©n nµy
kh«ng biÕt bao nhiªu mµ kÓ. Bän lôc l©m mét khi nghe danh laõ o phu lµ v¾t ch©n lªn
cæ mµ ch¹y trèi chÕt...
MiÖng laõ o ®ang thao thao, chît nhí tíi ngöêi ®øng tröíc mÆt lµ th»ng nhá 12, 13
tuæi, chöa hiÓu gì vÒ viÖc lín chèn giang hå, laõ o vuèt r©u thë dµi nãi tiÕp:
-Hìi ¬i ! Nh÷ng ®¹i sù trong vâ l©m cã nãi ra thd còng kh«ng hiÓu ®öîc.
Tiªu LÜnh Vu thöë nhá häc nghÖ phøc t¹p. MÊy b÷a nay chµng theo Kh©u TiÓu San
dÇy d¹n phong trÇn, tr¶i bao nguy hiÓm nªn trÝ n¨ng chµng ®aõ më mang. Chµng nghe
laõ o nãi tñm tØm cöêi ®¸p:
-Laõ o b¸ b¸ ®aõ h¹ s¸t nh÷ng tªn tåi b¹i thì dÜ nhiªn laõ o b¸ b¸ lµ ngöêi rÊt tö tÕ!
Së C«n S¬n nãi:
-C¸i ®ã ®aõ h¼n 1 Hai mÆt Nam B¾c s«ng §¹i giang trªn ®öêng vâ l©m hÔ ai nh¾c
tíi laõ o phu hä ®Òu t«n xöng lµ Së ®¹i hiÖp.
Tiªu LÜnh Vu hái:
-Laõ o b¸ b¸ ®aõ lµ mét nh©n vËt næi tiÕng hµo hiÖp sao cßn muèn sang ®o¹t vËt gì ®ã
cña Kh©u tû tû?
Së C«n S¬n Êp óng ®¸p:
-C¸i ®ã... c¸i ®ã...
Tuy laõ o lµ ngöêi ngoan cè hñ lËu, nhöng th¼ng tÝnh kh«ng biÕt nãi dèi. B©y giê
Tiªu LÜnh Vu hái c©u nµy, bÊt gi¸c cøng löìi kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo cho xu«i.
Tiªu LÜnh Vu thÊy Së C«n S¬n cã vÎ thÑn thïng thì trong bông mõng thÇm tù nhñ:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
74
-Laõ o nµy töíng m¹o ®öêng ®öêng tá ra con ngöêi ®øng ®¾n. VËy ta thö kÕt giao
b»ng h÷u víi laõ o nªn ch¨ng?
Trong lßng xoay chuyÓn ý nghÜ, chµng mØm cöêi ®¸p:
-Laõ o b¸ b¸ ! TiÓu ®iÖt coi töíng m¹o laõ o b¸ b¸ thËt kh«ng gièng con ngöêi tÖ h¹i
chót nµo.
Së C«n S¬n ®¸p:
-å ! TiÕng hµo hiÖp cña laõ o phu ®ån ®¹i xa gÇn. Laõ o phu hoµi baõ o tÊm lßng gióp
cho kÎ khèn ®èn, nguy nan thì dÜ nhiªn cßn lµ ngöêi tåi b¹i thÕ nµo ®öîc.
Tiªu LÜnh Vu hái :
-VËy sao laõ o b¸ b¸ l¹i ®ßi lÊy mét vËt gì cña Kh©u tû tû?
Së C«n S¬n l¹i mét phen söng sèt. Laõ o vuèt r©u trÇm ng©m mét lóc míi tr¶ lêi:
-Vì vËt ®ã cã mèi liªn quan ®Õn c¶ thiªn h¹. NÕu ®Ó nã lät vµo tay bän lôc l©m thì
mèi ho¹ kh«ng ph¶i lµ nhá, nªn laõ o phu nhÊt ®Þnh ph¶i ®o¹t vµo tay míi xong.
Tiªu LÜnh Vu l¹i hái:
-Kh©u tû tû cña tiÓu ®iÖt lµ ngöêi tåi b¹i hay sao?
Së C«n S¬n thÊy th»ng nhá nµy måm miÖn linh lîi, ®ëm khÝ h¬n ngöêi, bÊt gi¸c
sinh d¹ thö¬ng yªu. Laõ o ®¸p:
-Y ra ®êi chöa ®öîc bao l©u, vËy hiÖn giê khã mµ ph©n ®Þnh y lµ ngöêi tèt hay
ngöêi xÊu. Cã ®iÒu th©n mÉu y, Kh©u V©n C«, thì ®óng lµ mét nh©n vËt rÊt kh¶ kÝnh.
Tiªu LÜnh Vu nãi:
-V©n di cña tiÓu ®iÖt ®aõ lµ ngöêi tèt thì dÜ nhiªn Kh©u tû tû ch¼ng thÓ lµ ngöêi xÊu
®öîc.
Së C«n S¬n tuy tuæi ngoµi lôc tuÇn, vâ c«ng th©m hËu, nhöng laõ o lµ con ngöêi
ch¼ng cã möu mÑo chi hÕt. Laõ o nghe chµng nãi cã lý bÊt gi¸c gËt ®Çu ®¸p:
-Ngö¬i nãi còng ph¶i, "cha hïm kh«ng sinh con chã". Kh©u V©n C« còng lµ ngöêi
næi tiÕng thanh cao trong vâ l©m thì dÜ nhiªn con g¸i bµ kh«ng thÓ lµ ngöêi tåi b¹i.
Tiªu LÜnh Vu cöêi hái:
-NÕu laõ o b¸ ®aõ c«ng nhËn Kh©u tû tû kh«ng ph¶i lµ ngöêi tåi b¹i thì vËt ®ã cø ®Ó y
gi÷ còng ®öîc chø sao?
Së C«n S¬n ng¹c nhiªn ®¸p:
-Y cßn nhá tuæi nhö vËy thì lµm sao gi÷ næi vËt b¸u ®ã?
Tiªu LÜnh Vu ngÉm nghÜ mét chót råi hái l¹i:
-Laõ o b¸ b¸ ! VËt ®ã lµ vËt gì mµ khiÕn cho bao nhiªu ngöêi toan cöíp ®o¹t. Hìi «i !
Gia gia tiÓu ®iÖt thö¬ng nãi: gi÷ ngäc bÝch lµ ngang téi, qu¶ nhiªn ®óng thËt.
Së C«n S¬n cöêi ha h¶:
-Bän vâ l©m chóng ta xöa nay khinh rÎ tiÒn tµi. NÕu Kh©u c« nö¬ng cÊt giÊu hoµng
kim b¶o vËt thì laõ o phu ®aõ ch¼ng theo ®ßi lµm chi. Ngay ®Õn nh÷ng nh©n vËt Bang
ThÇn Phong vÒ phe h¾c ®¹o trªn giang hå còng ch¼ng tha thiÕt ®Õn thÕ...
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
75
Bçng mét tiÕng ró vang lªn. Mét ®¹i h¸n ¸o xanh bÞ thanh tröêng kiÕm cña Kh©u
TiÓu San ®©m lñng ngùc rít xuèng khe nói.
Tiªu LÜnh Vu l¹i hái:
-B¶o vËt kia kh«ng ph¶i vµng b¹c ch©u b¸u thì lµ vËt gì vËy?
Së C«n S¬n ®¸p:
-VËt nµy tr©n quý phi thöêng, dï ®em hÕt tiÒn tµi trong thiªn h¹ còng khã lßng mua
®öîc.
Tiªu LÜnh Vu hái:
-VËy nã lµ vËt gì?
Së C«n S¬n ®¸p:
-§ã lµ chìa kho¸ cÊm cung.
Tiªu LÜnh Vu kh«ng hiÓu viÖc giang hå, ng¬ ng¸c lÈm bÈm:
-Chìa kho¸ cÊm cung ! Chìa kho¸ cÊm cung !
Së C«n S¬n nãi:
-§óng thÕ ! Nã lµ chiÕc chìa kho¸ cung cÊm. Nh÷ng nh©n vËt vâ l©m kh«ng ai lµ
kh«ng muèn lÊy cho b»ng ®öîc.
Tiªu LÜnh Vu hái:
-Chìa kho¸ cung cÊm lµ c¸i gì?
Mét giµ mét trÎ trß chuyÖn rÊt hîp ý. Së C«n S¬n biÕt c©u gì nãi c©u Êy. Laõ o vuèt
r©u ®¸p:
-§ã lµ mét chiÕc chìa kho¸...
Tiªu LÜnh Vu nãi:
-U¶ ! TiÓu ®iÖt töëng nã lµ vËt gì ghª gím. tÐ ra chØ lµ mét c¸i chìa kho¸ thì thö¬ng
qu¸. Laõ o b¸ muèn lÊy mÊy c¸i tiÓu ®iÖt xin kÝnh tÆng.
Së C«n S¬n cöêi ha h¶ nãi:
-Chìa kho¸ cung cÊm tuy chØ lµ chiÕc chìa kho¸, nhöng cã nã më ®öîc nh÷ng kho
b¸u ®¹i bÝ mËt trong vâ l©m ®aõ cã tõ mÊy chôc n¨m nay. §©u ph¶i lµ chiÕc chìa kho¸
hép th«ng thöêng.
Bçng nghe tiÕng Kh©u TiÓu San vang lªn väng l¹i:
-TiÓu ®Ö l¹i ®©y mau, chóng ta ph¶i thöîng lé.
Tiªu LÜnh Vu ®¶o m¾t nhìn qua thÊy cuéc chiÕn ®aõ chÊm døt. Kh©u TiÓu San cÇm
ngang thanh kiÕm ®øng c¸ch chõng mét tröîng. Nµng dö¬ng cÆp m¾t s¸ng nhö sao
lªn ngã Tiªu LÜnh Vu, lé vÎ quan hoµi.
Tiªu LÜnh Vu tñm tØm cöêi ®öa tay khÏ vuèt chßm r©u b¹c cña Së C«n S¬n nãi:
-Kh©u tû tû ®ang kªu tiÓu ®iÖt. VËy tiÓu ®iÖt xin c¸o biÖt laõ o b¸ b¸. Sau nµy chóng
ta sÏ nãi chuyÖn.
Tiªu LÜnh Vu nãi råi trë gãt tiÕn vÒ phÝa tröíc.
Chµng ®i ®öîc mÊy böíc, ®ét nhiªn quay l¹i nhìn Së C«n S¬n nãi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
76
-Laõ o b¸ b¸ ! TiÓu ®iÖt nãi cho laõ o b¸ b¸ hay: ktt kh«ng g¹t laõ o b¸ b¸ ®©u. V©n di
qu¶ ®aõ chÕt thËt råi.
Kh©u TiÓu San vät mình ®Õn bªn Tiªu LÜnh Vu hái:
-TiÓu ®Ö ! Laõ o kh«ng ®¶ thö¬ng tiÓu ®Ö chø?
Tiªu LÜnh Vu ®¸p:
-Kh«ng cã ®©u. Laõ o gia nãi chuyÖn víi tiÓu ®Ö rÊt vui vÎ.
Kh©u TiÓu San thë phµo mét c¸i nãi:
-Së ®¹i hiÖp th©n phËn cùc cao lµm viÖc gì còng quang minh lçi l¹c. HiÒn ®Ö lµ mét
th»ng nhá kh«ng biÕt vâ c«ng, laõ o gia kh«ng ®¶ thö¬ng lµ ph¶i. Nhöng nh÷ng kÎ
nham hiÓm trªn chèn giang hå kh«ng biÕt ®©u mµ ®Ò phßng cho xiÕt ®öîc. HiÒn ®Ö
®õng töëng ai còng nhö Së laõ o gia vµ tõ nay chí cã giao thiÖp mét c¸ch khinh xuÊt.
Ban ®Çu Së C«n S¬n nghe Kh©u TiÓu San hái Tiªu LÜnh Vu cã bÞ thö¬ng vÒ tay laõ o
kh«ng thì trong lßng laõ o tøc giËn v« cïng ®aõ toan næi nãng nhöng sau laõ o nghe Kh©u
TiÓu San th¶ lêi ca tông thì bao nhiªu löa giËn ®Òu tan hÕt, laõ o vuèt r©u cöêi xoµ nãi:
-Kh©u c« nö¬ng nãi ph¶i ®ã. Laõ o phu lµ mét nh©n vËt thÕ nµo trªn chèn giang hå ai
còng biÕt råi, cã lý ®©u l¹i gia h¹i mét th»ng nhá chÊt ph¸c.
Kh©u TiÓu San tù nhñ:
-Laõ o nµy c©u nÖ tiÕng hµo hiÖp, ®aõ kh«ng ®èi nghÞch víi ta n÷a, v©y ta lîi dông
tÝnh cè chÊp cña laõ o ®Ó bít ®i mét tªn cöêng ®Þch.
Nµng nghÜ vËy bÌn lÔ phÐp nãi:
-Gia mÉu qu¶ ®aõ xa ch¬i tiªn c¶nh, nay laõ o tiÒn bèi l¹i kh«ng chÞu cïng vaõ n bèi
®äng thñ, réng löîng bu«ng tha. VËy vaõ n bèi xin c¶m t¹ thÞnh tình nµy.
Nµng nãi ®o¹n nghiªng mình thi lÔ.
Së C«n S¬n còng lÊy lµm thÝch chÝ. Laõ o nghÜ quanh quÈn kh«ng muèn bu«ng tha,
vÉn tiÕc chiÕc chìa kho¸ cung cÊm mµ kh«ng biÕt ®èi ®¸p thÕ nµo, buét miÖng nãi:
-Kh«ng d¸m ! Kh«ng d¸m !
Kh©u TiÓu San nãi:
-Vaõ n bèi xin c¸o biÖt.
Nµng d¾t Tiªu LÜnh Vu ngÇm vËn néi lùc vµo ngöêi ch¹y thËt lÑ xuèng nói.
Së C«n S¬n ®øng ngÈn ra tr«ng bãng sau löng bèn ngöêi mçi lóc mét xa råi mÊt
hót. Laõ o sùc nhí ®Õn c¸i chìa kho¸ cung cÊm kh«ng ph¶i tÇm thöêng h¸ ®Ó kÎ kh¸c
nÞnh nät mÊy c©u mµ bá qua ®öîc ?
Laõ o liÒn cÊt böíc röît theo.
Kh©u TiÓu San d¾t Tiªu LÜnh Vu ®i rÊt gÊp ®öîc s¸u, b¶y dÆm ®öêng míi h¹ böíc
chËm l¹i. Nµng ngo¶nh ®Çu vÒ phÝa sau thÊy Hµ Kh«n, Trö¬ng Cµn tuy vÉn lÏo ®Ïo
theo sau nhöng ®aõ mÖt bë h¬i tai.
Trö¬ng Cµn ®öa tay ¸o lªn lau må h«i:
-Chóng ta ®i vÒ phö¬ng nµo?
Kh©u TiÓu San ®¸p:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
77
-HiÖn giê chóng ta l©m vµo tình thÕ rÊt nguy hiÓm, xem chõng khã lßng chiÕu cè
®öîc cho mÉu th©n. Cø tình thÕ hiÖn giê thì tröíc hÕt chóng ta ph¶i x«ng ra khái khu
vùc hiÓm nghÌo ®Ó tíi tyc.
§ét nhiªn nµng c¶nh gi¸c dõng l¹i kh«ng nãi n÷a, ®¶o m¾t nhìn bèn phÝa.
Hµ Kh«n nãi:
-Cã lý nµo l¹i bá qua kh«ng chiÕu cè ®Õn di thÓ cña chñ mÉu ®öîc? Bän thuéc h¹
xin liÒu m¹ng hé tèng di thÓ cña chñ mÉu cho ®Õn n¬i.
Kh©u TiÓu San l¾c ®Çu ®¸p:
-Mét lµ bao nhiªu con m¾t ®Òu tËp trung vµo mình ta. Hai lµ chç ®ã rÊt an toµn.
ViÖc khÈn yÕu lµ chóng ta ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó bän thiÕt kþ kh«ng theo dâi ®öîc n÷a.
Trö¬ng Cµn nãi:
-Tµi trÝ cña c« nö¬ng dÜ nhiªn bän thuéc h¹ kh«ng thÓ bì kÞp, c« nö¬ng ®aõ tÝnh vËy
quyÕt ch¼ng sai lÇm.
Kh©u TiÓu San nhËn ®Þnh phö¬ng höíng, d¾t Tiªu LÜnh Vu ®i th¼ng vÒ phÝa t©y
nam. Nµng chän nÎo ®öêng t¾t mµ ®i, lÆn léi khe suèi hay vöît s¬n cèc gi÷ cho hµnh
tung bÝ mËt.
MÊy ngöêi ®i hµng nöa ngµy mµ chöa thÊy ngöêi nµo ch¾n ®öêng hoÆc theo dâi.
Bãng chiÒu ®aõ ng¶ vÒ tµ, bän ngöêi theo ®Ønh nói B¹ch TuyÕt mµ ®i. Bçng trong
ch«n th©m s¬n tÞch mÞch vang lªn mét tiÕng hó dµi.
Kh©u TiÓu San liÒn dõng böíc, Èn th©n vµo phÝa döíi mét t¶ng ®¸ lín trªn v¸ch nói,
khÏ nãi:
-Xem chöng thÕ ®Þch rÊt lín, bè trÝ kh¾p n¬i trong vïng ®åi nói nµy. Bang ThÇn
Phong l¹i cã linh ®iÓu. Gi÷a lóc ban ngµy viÖc nÐ tr¸nh tai m¾t ®Þch nh©n kh«ng ph¶i
chuyÖn dÔ. B©y giê chØ cã c¸ch haõ y nhËn ®Þnh phö¬ng höíng råi ®Õn ®ªm sÏ thöîng
lé.
Mäi ngöêi lÊy lö¬ng kh« ®em ra ¨n.
Thùc ra mÊy ngöêi nµy ph¶i trÌo non vöît suèi ®Òu ®aõ mÖt nhoµi, chØ mình Kh©u
TiÓu San lµ néi lùc tinh th©m lµ kh«ng thÊy mái mÖt.
Trö¬ng Cµn, Hµ Kh«n bë h¬i tai cÇn ph¶i nghØ ng¬i.TTiªu LÜnh Vu tuy ®öîc Kh©u
TiÓu San n©ng ®ì cho ®i nhöng chµng bÞ giã l¹nh c¾t da nöa ngöêi chµng c¬ hå cøng
®¬.
Kh©u TiÓu San thö¬ng yªu chµng, vöa dõng böíc, nµng lËp tøc b¶o chµng ngåi ®iÒu
tøc vµ lÊy néi c«ng trong mình gióp ®ì chµng thóc ®Èy khÝ huyÕt cho löu th«ng vµ Êm
¸p trë l¹i.
TiÕng hó dÇn dÇn xa ®i, hiÓn nhiªn ®Þch nh©n ®aõ theo ng¶ kh¸c.
Tiªu LÜnh Vu ®öîc Kh©u TiÓu San trî lùc thóc ®Èy khÝ huyÕt chuyÓn vËn mau
chãng. Ch¼ng mÊy chèc ngöêi chµng Êm dÇn trë l¹i. Chµng thë phµo mét c¸i hái:
-Tû tû ! ChiÕc chìa kho¸ cung cÊm gì ®ã cÊt ë trong mình tû tû ph¶i kh«ng?
Kh©u TiÓu San ng¬ ng¸c mét lóc råi l¾c ®Çu cöêi ®¸p:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
78
-Kh«ng ë trong mình ta ®au. HiÒn ®Ñ cã l¹nh kh«ng?
Tiªu LÜnh Vu ruçi hai tay ra ®¸p:
-B©y giê hÕt l¹nh råi. Hìi ¬i ! Chìa kho¸ cung cÊm lµ b¸u vËt gì khiÕn mäi ngöêi
muèn theo cöíp giËt?
Kh©u TiÓu San ®¸p:
-§ã lµ mét chuyÖn cò cã thËt trong vâ l©m. MÊy chôc n¨m nay bao nhiªu nh©n sÜ
vâ l©m ®Òu thÌm kh¸t chiÕc chìa kho¸ ®ã vì nã cã mèi quan hÖ víi mét chuyÖn rÊt lín
.
Tiªu LÜnh Vu chó ý l¾ng nghe. Chµng l¹i hái:
-Tû tû cã thÓ nghe vÒ thiªn cè sù nµy ®öîc kh«ng?
Kh©u TiÓu San thë dµi ®¸p:
-§©y kh«ng ph¶i lµ thiªn cè sù. Ta nghe tiªn mÉu nãi viÖc ®ã rÊt x¸c thùc. Nh÷ng
ngöêi bÞ l«i cuèn vµo vòng nöíc xo¸y nµy rÊt nhiÒu. C¶ bèn m«n ph¸i lín lµ ThiÕu
L©m, Vâ §ang, Nga My, Hoa S¬n ®Òu dÝnh løu ®Õn.
Kh©u TiÓu San ngöng ®Çu nhìn toµ nói phÝa xa xa thñng th¼ng nãi:
-Thùc ra vÒ niªn ®¹i ta nhí kh«ng ®öîc râ rµng. Vµo kho¶ng bèn chôc n¨m vÒ
tröíc, khi Êy nh©n tµi rÊt nhiÒu, viÖc tranh chÊp danh väng cßn ghª gím h¬n hiÖn nay
nhiÒu. Cuéc tranh b¸ vâ l©m nµy s¶n xuÊt ra möêi bËc kú nh©n. Vâ c«ng nh÷ng ngöêi
nµy tr¸c tuyÖt mµ l¹i giái thuËt kiÕn tróc. Bän hä tµi trÝ h¬n ®êi, nhöng tu luyÖn vâ
c«ng mçi ngöêi mét kh¸c, nªn lé sè kh«ng gièng nhau. Cã ®iÒu ngöêi nµo b¶n laõ nh
còng ®Õn chç xuÊt thÇn nhËp ho¸. Cø ba n¨m l¹i cã mét lÇn tû thÝ. trong 18 n¨m liÒn
tøc lµ s¸u lÇn kh«ng ph©n th¾ng b¹i.
Tiªu LÜnh Vu ®ang nghe kÓ ®Õn chç n¸o nhiÖt thì Kh©u TiÓu San ®ét nhiªn dõng l¹i
th«i kh«ng nãi n÷a. Chµng nãng n¶y hái:
-Tû tû ! Råi sau ®ã sao n÷a?
Kh©u TiÓu San në nô cöêi thª lö¬ng kÓ tiÕp:
-Bän hä tr¶i qua 18 n¨m tû thÝ v©n kh«ng ph©n th¾ng b¹i vì trong long ®Òu hiÓu
r»ng kh«ng thÓ lÊy vâ c«ng ®Ó ph©n h¬n kÐm ®öîc vì thÓ chÊt con ngöêi cã thÓ h¹n
chÕ ®öîc mµ gÆp tay tµi trÝ ngang nhau, ®èi thñ cïng lµ ®ång m«n thì h¬n thua lµm
sao ®öîc? NÕu muèn h¬n ngöêi ph¶i ®i ®öêng kh¸c míi cã c¸ch l¹ mµ an thua nhau.
Kh©u TiÓu San ngõng l¹i l¾ng nghe mét lóc råi nãi:
-Cã ngöêi tíi ®ã !
Nµng võa døt lêi ®ét nhiªn nghe tiÕng chã sña "g©u g©u", hai con chã ®en cao b»ng
®Çu ngöêi ch¹y tíi.
Hai c«n chã ch¹y ®Õn c¸ch chç mÊy ngöêi chõng h¬n tröîng thì ®ét ngét dõng l¹i.
Bçng nghe mét trµng cöêi h« hè næi lªn. PhÝa sau cÆp chã ®en, mét ngöêi thÊp lïn
vµ bÐo mËp, bông phÖ, ch©n ®i giµy tiªu dao, mình mÆc ¸o bµo xanh, ngoµi kho¸c ¸o
®en. H¾n cöìi con ngùa lín ®i tíi. ChÝnh lµ laõ o ®¹i tong Trung Ch©u NhÞ Cæ, tøc Kim
To¸n Bµn Trö¬ng B¸t.
Kh©u TiÓu San nhÝu cÆp l«ng mµy chöa kÞp më miÖng thì Trö¬ng B¸t ®aõ nãi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
79
-T¹i h¹ ®ang ®i kiÕm c« nö¬ng, kh«ng ngê l¹i gÆp nhau ë ®©y.
Trö¬ng Cµn, Hµ Kh«n ®Òu ®øng dËy rót binh khÝ ra chuÈn bÞ ®èi ®Þch.
Kh©u TiÓu San l¹nh lïng hái:
-C¸c h¹ kiÕm tiÓu n÷ cã ®iÒu chi chØ b¶o?
Kim To¸n Bµn Trö¬ng B¸t cöêi ha h¶ ®¸p:
-Bän t¹i h¹ lµm nghÒ thö¬ng m¹i, dÜ nhiªn kiÕm c« nö¬ng ®Ó tÝnh chuyÖn lµm ¨n.
Kh©u TiÓu San nãi:
-ThÞnh tình cña c¸c h¹ tiÓu n÷ xin t©m laõ nh. TiÓu n÷ nhËn thÊy chóng ta ch¼ng cã
chuyÖn gì mµ tÝnh to¸n víi nhau.
Trö¬ng B¸t tñm tØm cöêi nãi:
-Tröíc nay t¹i h¹ kh«ng xem chõng cã thÓ lµm ¨n ®öîc lµ kh«ng chÞu bá qua...
Kh©u TiÓu San hái:
-Sao? C¸c vÞ muèn û m¹nh ®éng thñ...
Trö¬ng B¸t xua tay ng¾t lêi:
-ViÖc bu«n b¸n cÇn träng ch÷ tÝn. Cã khi nµo û m¹nh cöíp ®o¹t. NÕu thÕ thì cßn gì
thanh danh Trung Ch©u NhÞ Cæ n÷a.
Kh©u TiÓu San nãi:
-Xin c¸c h¹ tuú tiÖn ®i th«i, tiÓu n÷ kh«ng r¶nh ®Ó nghe lêi cao luËn.
Kim To¸n Bµn Trö¬ng B¸t khÏ ®»ng h¾ng mét tiÕng råi nãi:
-T¹i h¹ chØ xin nãi ba bèn c©u råi ®i ngay. Theo tin tøc t¹i h¹ löîm ®öîc thì ngoµi
Bang ThÇn Phong vµ nh÷ng tay cao thñ vâ l©m trªn gi¶i ®Êt Giang Nam, cßn cã c¶
nh÷ng tay cao thñ c¸c ph¸i ThiÕu L©m vµ Vâ §ö¬ng ®Òu ®uæi tíi n¬i. Tình thÕ hiÖn
nay cßn nguy ngËp h¬n tröíc. Cuéc bu«n b¸n nµy tiÒn vèn cµng ngµy cµng nÆng nÕu
c« nö¬ng kh«ng chÞu thì e r»ng sau nµy cã hèi hËn còng kh«ng cßn kÞp n÷a.
Kh©u TiÓu San cöêi l¹t ®¸p:
-TiÓu n÷ kh«ng chÞu ®©u.
Trö¬ng B¸t cöêi khanh kh¸ch nãi:
-Bän t¹i h¹ lµ ngöêi bu«n b¸n kh«ng tiÖn miÔn cöìng, vËy xin c¸o biÖt.
H¾n vç tay mét c¸i, hai con chã mùc lín sña lªn g©u g©u råi ch¹y ®i.
Kim To¸n Bµn Trö¬ng B¸t ch¹y theo nhanh nhö bay. ChØ trong chíp m¾t ®aõ kh«ng
thÊy tung tÝch ®©u n÷a.
Kh©u TiÓu San thÊy Kim To¸n Bµn ®i mÊt hót råi míi tù nãi mét mình:
-§«i Linh KhuyÓn cña Trung Ch©u NhÞ Cæ theo dâi rÊt thÝnh, chóng ta khã mµ
tr¸nh khái bän chóng.
Trö¬ng Cµn nãi ghÐ vµo:
-C« nö¬ng bÊt tÊt ph¶i lo ©u. Trung Ch©u NhÞ Cæ tuy hµnh vi cæ qu¸i, nhöng c«
nö¬ng cù tuyÖt víi bän hä, hai ngöêi nµy còng kh«ng û m¹nh cöíp ®o¹t ®©u.
Kh©u TiÓu San nãi:
-Cø tình thÕ nµy thì bän chóng vÉn cè g¾ng lµm cho b»ng ®öîc. Dï chóng kh«ng
®éng thñ cöíp ®o¹t thì còng û vµo hai con Linh KhuyÓn ®Ó theo dâi tình hình bän ta,
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
80
®Ó ngöêi kh¸c h¹ ®éc thñ cöíp giËt. Chóng ta sÏ l©m vµo tình tr¹ng nguy hiÓm vµ ph¶i
theo lêi chóng.
Trö¬ng Cµn nãi:
-C« nö¬ng nãi rÊt cã lý.
Nhöng gaõ kh«ng biÕt an ñi b»ng c¸ch nµo l¼ng lÆng kh«ng nãi gì n÷a.
Tiªu LÜnh Vu thñng th¼ng tõ sau t¶ng ®¸ nói ®i ra. Chµng nãi:
-Tû tû ! Bän ngöêi röît theo chóng ta ®Õn cïng ®Òu vì chieec chìa kho¸ cung cÊm
hay sao?
Kh©u TiÓu San trong lßng phiÒn naõ o. Nµng x½ng giäng ®¸p:
-Ngö¬i lµ mét ®øa nhá, ®õng hái ®Õn viÖc ngöêi lín.
Tiªu LÜnh Vu thÊy Kh©u TiÓu San ®ét nhiªn ra chiÒu tøc giËn víi mình, chµng
chöng höng nãi:
-Tû tû ®õng buån n÷a. Tõ nay tiÓu ®Ö kh«ng hái ®Õn lµ xong.
Kh©u TiÓu San ngöng mÆt tr«ng thÊy m¸ chµng bÞ giã l¹nh lµm cho xöng lªn, g¾ng
göîng nhÞ mèi tøc giËn, nöíc m¾t ch¹y quanh, mØm cöêi. BÊt gi¸c lßng nµng nhòn ra,
tõ tõ vö¬n tay d¾t Tiªu LÜnh Vu. Nµng dÞu dµng nãi:
-§Çu ãc cña tû tû ®ang nãng n¶y nªn nÆng lêi vèi hiÒn ®Ö, hiÒn ®Ö bÊt tÊt ph¶i ®Ó
t©m.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
80
CHÖÔNG IX
KHAÂU TIEÅU SAN ÑAÛ BAÏI TRÍ QUANG


Tiªu LÜnh Vu laÞ nãi:
- TiÓu ®Ö biÕt råi, tõ nay ®Ö kh«ng nãi nhiÒu n÷a.
Kh©u TiÓu San bu«ng tiÕng thë dµi nãi:
-ChiÕc chìa kho¸ cung cÊm ®ã hiÖn giê ë ®©u, chÝnh tû tû còng kh«ng hay.
Tiªu LÜnh Vu toan hái, nhöng chµng chØ mÊp m¸y m«i råi mÝm chÆt l¹i ngay.
Kh©u TiÓu San biÕt râ t©m lý chµng liÒn cöêi nãi:
-Cã thÓ nã ë trong mình mÉu th©n mµ thùc tình tØ tØ kh«ng râ.
Tiªu LÜnh Vu nãi:
-Bän nµy thËt lµ kh¸ è ! Hä kh«ng hái cho râ rµng ®· nhìn nhËn ngay lµ chìa kh¸o ë
trong mình V©n di.
Kh©u TiÓu San tñm tØm cöêi:
-Chóng ta lªn ®öêng th«i.
Nµng d¾t tay Tiªu LÜnh Vu r¶o böíc vÒ ph¸i tröíc.
HiÖn giê nµng khã lßng tr¸nh khái mèi nguy nan cña bän cöêng ®Þch cè theo dâi.
NÕu cø Èn nÊp m· i thì ch¼ng thµ hiªn ngang mµ ®i, ®»ng nµo còng gÆp nguy hiÓm.
Nµng nghÜ vËy råi thÊy trong lßng ®öîc cëi më.
Bçng hai con bå c©u vç c¸nh bay löít qua trªn ®Çu.
Trö¬ng Can, Hµ Kh«n ngöng ®Çu tr«ng nhau chØ chØ, trá trá. Nhöng Kh©u TiÓu San
l¹i lê ®i nhö ch¼ng thÊy gì. Nµng th¶n nhiªn cÊt böíc.
Võa chuyÓn qua hai ngän nói bçng thÊy ba ®¹i h¸n mình mÆc vâ phôc cÇm binh
khÝ ®øng bÇy hµng ch÷ nhÊt ®Ó chÆn ®öêng.
Kh©u TiÓu San lê ®i nhö kh«ng thÊy gì. Nµng bu«ng Tiªu LÜnh Vu xu«ng råi tiÕn
lªn cÊt tiÕng qu¸t:
-Tr¸nh ra !
Ba ®¹i h¸n vâ phôc thÊy nµng hiªn ngang ®i tíi tùa hå nhö chöa tr«ng thÊy chóng.
tay nµng kh«ng rót kiÕm, ch©n kh«ng thñ thÕ, ch¼ng cã chót chi tá ra lµ nghinh ®Þch
c¶ kh«ng khái khen thÇm trong bông:
-Con nhá nµy thËt lµ lín mËt ! Nghe tiÕng thÞ qu¸t ai còng giËt mình.
Bän chóng vÉn ®øng yªn kh«ng nhöêng lèi. Chóng lïi mét böíc phãng ®¬n ®ao ra.
Kh©u TiÓu San biÕt lµ côc diÖn nµy kh«ng thÓ b· i binh, nµng næi s¸t khÝ, hai tay liÖn
ra hai n¾m kim ch©m. Ba ®¹i h¸n kh«ng ngê nµng ra tay mét c¸ch ®ét ngét, ¸nh vµng
thÊp tho¸ng, c¶ ba g· ®Òu bÞ tróng ch©m.
Kh©u TiÓu San ®éng t¸c nhanh nhö giã. Nµng nh©n lóc ba g· tróng ch©m liÒn
phãng chØ ®iÓm vµo huyÖt ®¹o cña chóng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
81
Ba ®¹i h¸n rít binh khÝ ng· quay xuèng bªn ®öêng.
Nµng ngo¶nh ®Çu l¹i cöêi nãi:
-TiÓu ®Ö ! Chóng ta ph¶i ®i lÑ lªn.
Tiªu LÜnh Vu thÊy chØ trong chíp m¾t mµ Kh©u TiÓu San ®· ®¸nh ng· ba g· ®¹i
h¸n thì tronglongf lÊy lµm kh©m phôc, khen thÇm:
-Kh«ng biÕt bao giê mình míi rÌn luyÖn ®öîc b¶n l· nh nhö Kh©u tû tû.
MÆt trêi ®· lÆn vÒ phö¬ng t©y. R¸ng chiÒu næi lªn ®Çy trêi.
Tiªu LÜnh Vu ®öîc Kh©u TiÓu San n©ng ®ì, ch©n kh«ng chÊm ®Êt. Nµng ch¹y nhö
bay trªn ®öêng san ®¹o ®Çy tuyÕt phñ.
Kh«ng hiÓu ®· ®i ®öîc bao nhiªu ®öêng ®Êt. Võng tr¨ng tá lªn cao.
Ngäc giã ®ªm vi vót thæi töng c¬n gi¸ l¹nh mµ Trö¬ng Cµn, Hµ Kh«n võa ch¹y võa
®öa tay lªn vuèt må h«i.
S¬n lé chuyÓn qua mét khóc quanh, c¶nh vËt bçng trë nªn biÕn ®æi. Nöíc suèi ch¶y
rãc r¸ch nhö ®Ó ph¸ vì bÇu kh«ng khÝ tÞch mÞch lóc canh khuya. Tröíc mÆt cã mét
qu¶ nói lín hiÖn ra. Nh÷ng c©y tïng xanh rì cao ngÊt ch¾n bít giã thæi. trong hÎm nói
khÝ hËu Êm ¸p h¬n nhiÒu. Mét khe suèi nhá ngo»n ngoeof gi÷a nh÷ng c©y tïng vµ ®¸
nói.
Sau mét c©y tïng cao lín bçng cã tiÕng phËt hiÖu vang lªn.Mottj vÞ hoµ thöîng
mình mÆc ¸o t¨ng bµo mµu nguyÖt b¹ch tõ tõ ®i ®Õn. Tay mÆt cÇm c©y thiÒn tröîng,
tay tr¸i ®Ó tröíc ngùc.
Nhµ sö nghiªng mình hái:
-N÷ thÝ chñ ph¶i ch¨ng lµ Kh©u V©n C«?
Kh©u TiÓu San ®¸p:
-§ã lµ gia mÉu tiÓu n÷. §¹i sö phô cã ®iÒu chi d¹y b¶o?
§¹i hoµ thöîng tñm tØm cöêi ®¸p:
-BÇn t¨ng Ýt khi len lái vµo chèn giang hå chöa ®öîc biÕt c«, xin c« miÔn thø.
Kh©u TiÓu San nghÜ thÇm:
-Trung Ch©u NhÞ Cæ lµ nh÷ng nh©n vËt næi danh vâ l©m, qu¶ nhiªn kh«ng nãi dèi.
VÞ daaij hoµ thöîng nµy xuÊt hiÖn ë chèn rõng s©u nói th¼m gi÷a lóc ®ªm khuya e
r»ng còng vì chiÕc chìa kho¸ cung cÊm.
Nµng liÒn hái:
-C©u chuyÖn nhá män ®¹i sö bÊt tÊt ph¶i quan t©m. §¹i sö phô ch¾n ®ö¬ng tiÓu n÷
cã dông ý gì?
Nhµ sö kia niÖm phËt råi ®¸p:
-BÇn t¨ng lµ TrÝ Quang ë chïa ThiÕu L©m nói Tung S¬n v©ng lÖnh ®Õn ®©y cÇu
kiÕn lÖnh ®öêng.
Kh©u TiÓu San ®¸p:
-Gia mÉu ®· quy tiªn råi. §¹i sö phô cã ®iÒu chi d¹y b¶o xin cø nãi víi tiÓu n÷
còng ®öîc v©y.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
82
TrÝ Quang l¹i nãi:
-A Di §µ PhËt ! BÇn t¨ng ®Õn ®©y thËt kh«ng may.
Nhµ sö ngã lªn Kh©u TiÓu San mét c¸i råi hái:
-Håi sinh tiÒn lÖnh ®ö¬ng cã thu cÊt chiÕc chìa kho¸ cung cÊm. H¼n n÷ thÝ chñ hiÓu
râ ®iÒu ®ã?
Kh©u TiÓu San ®¸p:
-TiÓu n÷ kh«ng hay biÕt chi hÕt.
TrÝ Quang ®¹i sö ngÈn ngöêi ra mét chót råi nãi:
-ChiÕc chìa kho¸ cung cÊm ®ã cã quan hÖ rÊt lín ®Õn tÖ tù. NÕu n÷ thÝ chñ cè g¾ng
dÊu diÕm thì sÏ cã h¹i chø ch¼ng Ých gì.
Kh©u TiÓu San nãi:
-Chïa ThiÕu L©m ®öîc vâ l©m t«n lµm sao B¾c §Èu, nói Th¸i S¬n . §¹i sö phô sao
û thÕ hiÕp ngöêi?
TrÝ Quang ®¹i sö cøng häng kh«ng biÕt nãi sao. L· o nghÜ thÇm:
-Con nhá nµy nãi ®óng l¾m. Chïa ThiÕu L©m ta ®· næi tiÕng lµ sao B¾c §Èu trong
vâ l©m. Ta l¹i liÖt danh vµo mét trong t¸m tay ®¹i cao thñ t¹i viÖn §¹t Ma, cã lý ®©u
®éng thñ víi mét c« g¸i nhá? ChiÕc chìa kho¸ cung cÊm chöa ch¾c ®· ë trong tay thÞ.
ViÖc nµy kh«ng cã chøng cí mµ khÐp ngöêi vµo téi sao nªn?
Nhµ sö nghÜ vËy biÕt mình ®uèi lý kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo, l· o tr©m ng©m hßi l©u
vÉn chöa lªn tiÕng.
Kh©u TiÓu San thöêng nghe mÉu th©n ngµy tröíc khi bµn chuyÖn giang hå, ®Ò cËp
tíi ph¸i ThiÕu L©m lµ mét röêng cét cho vâ l©m, nhöng gÇn hai tr¨m n¨m nay lu«n
lu«n gÆp c¶nh ngöêi khinh m¹n, thanh danh sót kÐm c¬ hå khã lßng chÊn chØnh l¹i
®öîc. Nhöng dï sao ph¸i nµy c¨n c¬ th©m hËu, tiÒm lùc cña hä chöa cã ph¸i nµo bì
kÞp. Tõ ngµy §¹t Ma sö tæ s¸ng lËp ra m«n ph¸i, liÒn thµnh l· nh tô vâ l©m. ChØ vì
thanh danh qu¸ thÞnh, t¨ng l÷ trong chïa dÇn dÇn chìm ®¾m vµo chuyÖn kho¸i l¹c. Sau
mÊy phen l¹i cè chÊn höng. H¬n möêi n¨m nay s¶n xuÊt ra nhiÒu nh©n tµi, oai danh
dÇn dÇn håi phôc vµ cã thÓ trë l¹i ®Þa vÞ l· nh tô vâ l©m.
Kh©u TiÓu San nghÜ vËy nªn nµng cè g¾ng tr¸nh chuyÖn xÝch mÝch víi ph¸i ThiÕu
L©m.
Hai ngöêi lÆng lÏ suy nghÜ kh«ng nãi gì.
Håi l©u TrÝ Quang ®¹i sö míi lªn tiÕng:
-L· o t¨ng ®· tõng nµy mµ cßn dïng vâ c«ng ®Î buwc b¸ch n÷ thÝ chñ giao chiÕc
chìa kho¸ cung cÊm thì thùc lµ û m¹nh hiÕp yÕu. Nhöng chiÕc chìa kho¸ nµy l¹i lµ
mét vËt mµ b¶n ph¸i cÇn lÊy cho b»ng ®öîc. Bän bÇn t¨ng v©ng lÖnh tíi ®©y, nÕu nghe
thÝ chñ nãi mét vµi c©u råi bá ®i ngay thì trë vÒ biÕt bÈm b¹ch víi phö¬ng trö¬ng
chöëng m«n thÕ nµo ®öîc?
Kh©u TiÓu San nãi:
-VËy ®¹i sö tÝnh sao b©y giê?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
83
TrÝ Quang ®¹i sö ®¸p:
-Vô lÖnh ®öêng qui tiªn ngoµi giang hå chöa thÊy ®ån ®¹i. BÇn t¨ng chØ mong ®öîc
gÆp lennhj ®öêng...
Kh©u TiÓu San ng¾t lêi:
-Ch¼ng lÏ tiÓu n÷ nãi dèi lµ mÉu th©n chÕt råi mµ thùc ra chöa chÕt sao?
TrÝ Quang ®¸p:
-NÕu lÖnh ®öêng qu¶ ®· xa ch¬i miÒn tiªn c¶nh, bÇn t¨ng hi väng ®öîc ngã di thÓ?
Kh©u TiÓu San nãi:
-Vong mÉu ®· nhËp niÖm råi, v¶ l¹i nam n÷ h÷u biÖt, kh«ng thÓ tu©n mÖnh ®öîc.
TrÝ Quang bu«ng tiÕng thë dµi nãi:
-Giíi quy cña chïa ThiÕu L©m rÊt nghiªm ngÆt. N÷ thÝ chñ nãi c©u nµo còng ®óng
sù thùc, nhöng bÇn t¨ng khã lßng t¸c chñ ®öîc...
Kh©u TiÓu San hái:
-TiÓu n÷ kh«ng ®i thì sao?
TrÝ Quang ®¹i sö lïi l¹i hai böíc, tay cÇm ngang c©y thiÒn tröîng nãi:
-NÕu vËy thì chØ cßng c¸ch tr«ng vµo vâ c«ng. ThÝ chñ mµ th¾ng ®öîc thì bÇn t¨ng
cam bÒ kÐm cái, trë vÒ chïa l· nh ph¹t...
Kh©u TiÓu San ®¾n ®o tình thÕ biÕt r»ng khã lßng tr¸nh khái mét cuéc tØ ®Êu. Nµng
rung thanh nhuyÔn kiÕm trong tay nãi:
-§¹i sö phô lµ mét vÞ cao t¨ng ®· nãi thÕ nµo tÊt nhiªn theo ®óng nhö vËy.
TrÝ Quang ®¸p:
-KÎ xuÊt gia ch¼ng bao giê nãi dèi ai. N÷ thÝ chñ mµ th¾ng ®öîc bÇn t¨ng thì bÇn
t¨ng quyÕt kh«ng lµm khã dÔ n÷a.
Kh©u TiÓu San nãi:
-Cung kÝnh kh«ng gì b¨ng tu©n mÖnh. Xin ®¹i sö tiÕp chiªu.
Nµng vung tay ra chiªu "§Èu bÝnh nham nguyÖt" ®©m th¼ng tíi.
Nµng muèn tho¸t th©n cho mau ®Ó lªn ®öêng nªn thÕ kiÕm phãng ra cùc kú lîi h¹i.
TrÝ Quang ®¹i sö ®öa c©y thiÒn tröîng chªnh chÕch lªn ®Î g¹t thanh nhuyÔn kiÕm,
chø kh«ng vung tröîng ph¶n kÝch.
Kh©u TiÓu San biÕt nhµ sö cßn nhöêng nhÞn mình mÊy chiªu ®Ó gi÷ ®Þa vÞ, thì nghÜ
thÇm:
-ThiÕu L©m lµ mét m«n ph¸i lín qu¶ cã chç ®Æc biÖt trªn chèn giang hå.
Trong lßng xoay chuyÓn ý nghÜ, tay nµng phãng ra kú chiªu theo thÕ liªn hoµn
®¸nh liÒn ba kiÕm.
TrÝ Quang ®¹i sö l¹i móa c©y thiÒn tröîng phong to¶ ba chiªu kiÕm liªn hoµn cña
®èi phö¬ng. Trong lßng kinh h· i bông b¶o d¹:
-KiÕm ph¸p cña Kh©u gia qu¶ cã chç ®oäc ®¸o trªn chèn giang hå. C« bÐ nµy tuy
cßn nhá tuæi mµ ®· ®öîc ch©n truyÒn ta kh«ng nªn khinh ®Þch.
Nhµ sö liÒn vung thiÒn tröîng ph¶n kÝch. KhÝ lùc cña nhµ sö thùc lµ ghª gím. C©y
thiÒn tröîng trong tay lín b»ng qu¶ trøng vÞt rÝt lªn reo rÐo.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
84
Tiªu LÜnh Vu tõ ngµy s¬ sinh ®Õn nay chöa tõng thÊy cuéc tû ®Êu nµo ghª gím nhö
b÷a nay. Lßng chµng rÊt ®çi kinh ng¹c, ®©m ra lo l¾ng. Chµng rÊt quan t©m ®Õn sù an
nguy cña Kh©u TiÓu San.
Hai ngöêi tû ®Êu mçi lóc mét ¸c liÖt khiÕn chµng ®øng ngoµi coi ph¶i kinh t©m
®éng ph¸ch.
Kh©u TiÓu San vung chuyÓn thÕ kiÕm nhö giã ch¹y m©y bay mµ thuû chung vÉn
kh«ng h¾t ®öîc bßng tröîng cña nhµ sö bao v©y.
Tiªu LÜnh Vu hoa m¾t lªn, chØ thÊy mét lµn ¸nh b¹c nh¶y móa trong lµn bßng
tröîng kh«ng nhìn râ bãng hai ngöêi n÷a.
§ét nhiªn mét tiÕng qu¸t vang næi lªn khiÕn cho Tiªu LÜnh Vu chÊn ®éng t©m thÇn
miÖng lÈm bÈm:
-ThÕ lµ xong råi!
Chµng nh¾m m¾t l¹i kh«ng d¸m nhìn n÷a. Theo chµng töëng töîng thì nhÊt ®Þnh
Kh©u TiÓu San ®· bÞ thö¬ng vÒ c©y thiÒn tröîng cña vÞ sö giµ.
Bçng nghe thanh ©m trong trÎo cÊt lªn:
-§¹i sö phô ! T¹ ¬n ®¹i sö phô nh©n nhöîng.
Tiªu LÜnh Vu më bõng m¾t ra nhìn thì thÊy hai ngöêi ®Òu bình yªn ®øng döíi bãng
tr¨ng vµ ®· b· i chiÕn råi. Trong lßng rÊt lÊy lµm kú chµng kh«ng thÓ ph©n biÖt ®öîc ai
th¾ng ai b¹i.
TrÝ Quang ®¹i sö thu thiÒn tröîng, tr¸nh sang bªn mét böíc nãi:
-Thanh danh vÒ kiÕm ph¸p cña Kh©u gia qu¶ nhiªn ®óng sù thùc, mêi n÷ thÝ chñ
tuú tiÖn.
Kh©u TiÓu San nghiªng mình thi lÔ, d¾t Tiªu LÜnh Vu r¶o böíc ®i ngay.
Trö¬ng Cµn, Hµ Kh«n lËt ®Ët theo sau Kh©u TiÓu San.
TrÝ Quang ®¹i sö qu¶ nhiªn thñ tÝn. L· o ®øng yªn nhìn mÊy ngöêi böíc qua kh«ng
ng¨n trë chi hÕt.
Tiªu LÜnh Vu ®i ®öîc mét lóc khÏ hái:
-Ph¶i ch¨ng tû tû ®· th¾ng nhµ sö?
Kh©u TiÓu San ®¸p:
-VÞ ®¹i hoµ thöîng kia vâ c«ng rÊt cao cöêng, tû tû liÒu lÜnh th¾ng ®öîc mét chiªu.
Tiªu LÜnh Vu cöêi nãi:
-TiÓu ®Ö ®øng ngoµi lo ©u tû tû ®Þch kh«ng næi, ai ngê tû tû l¹i th¾ng l· o.
Kh©u TiÓu San nãi:
-Tuy nhµ sö bÞ b¹i mét chiªu nhöng kh«ng bÞ néi thö¬ng. NÕu nhµ sö kh«ng chÞu
nhËn thua vÉn cßn cã thÓ vung tröîng t¸i chiÕn. C«ng lùc cña l· o cao th©m h¬n tû tû
nhiÒu. NÕu mµ ®¸nh n÷a khã biÕt ai th¾ng ai b¹i.
Tiªu LÜnh Vu kh«ng hiÓu vÒ vâ c«ng nªn kh«ng nãi n÷a.
MÊy ngöêi ch¹y mét håi ra khái hang nói.
Bãng tr¨ng ®· ngr vÒ t©y vµo kho¶ng qu¸ nöa ®ªm. Kh©u TiÓu San ngöa mÆt lªn
tr«ng võng nguyÖt lé, bÊt gi¸c thë dµi nghÜ thÇm:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
85
-Bän cöêng ®Þch theo dß tung tÝch kh«ng biÕt bao nhiªu ngöêi. NÕu cø ph¶i ®¸nh
nhau m· i thì biÕt bao giê míi ch¹y tho¸t ®öîc bän chóng...
Nµng ®ang cßn ngÉm nghÜ thì ®ét nhiªn mét trµng cöêi næi lªn. Döíi ch©n v¸ch nói
ngoµi cöa hang cã b¶y t¸m ngöêi ®øng.
Nguyªn nh÷ng ngöêi nµy tröíc ë trong bãng tèi mµ kh«ng lªn tiÕng. Kh©u TiÓu
San tuy môc lùc h¬n ngöêi nhöng kh«ng ®Ó ý nªn chua ph¸t gi¸c ®öîc.
Tiªu LÜnh Vu thÊy bän ®Þch rÊt ®«ng, ®©m ra lo l¾ng cho Kh©u TiÓu San, bông b¶o
d¹:
-Kh©u tû tû cã thÓ vöît nói dÊn th©n vµo n¬i nguy hiÓm mµ ®i, mình lµm phiÒn cho
y. NÕu tû tû kh«ng quÊn d¾t mình thì may ra y cã thÓ tho¸t hiÓm.
Chµng nghÜ vËy liÒn nãi:
-Tû tû ¬i ! Bän tû tû cø ®i ®i, bÊt tÊt ph¶i ®Ó ý ®Õn tiÓu ®Ö n÷a.
Kh©u TiÓu San buån rÇu hái:
-HiÒn ®Ö sî råi ph¶i kh«ng?
Tiªu LÜnh Vu ®¸p:
-Kh«ng ph¶i ®Ö sî sî ®©u. Cã ®iÒu tiÓu ®Ö nhËn thÊy ®· lµm vöíng vÝu cho tû tû.
Kh©u TiÓu San nãi:
-HiÒn ®Ö bÊt tÊt ph¶i nghÜ ngîi gì hÕt, chÝnh tû tû ®· lµm phiÒn cho ®Ö.
Nµng vö¬n tay tr¸i ra bång Tiªu LÜnh Vu lªn, tay ph¶i vung tröêng kiÕm tiÕn vÒ
phÝa tröíc.
Trö¬ng Cµn, Hµ Kh«n còng huy ®éng binh khÝ chia hai bªn hé vÖ Kh©u TiÓu San
x«ng vÒ phÝa tröíc.
Kh©u TiÓu San móa kiÕm nhö giã, phãng ra toµn nh÷ng chiªu hiÓm ®éc. Hai bªn
võa ®oäng thñ ®èi phö¬ng ®· hai tªn tö thö¬ng döíi löìi kiÕm cña nµng.
Tiªu LÜnh Vu dùa vµo lßng Kh©u TiÓu San, mòi ngöi mïi u hö¬ng, m¾t nhìn kiÕm
khÝ tung hoµnh, ¸nh ®ao lÊp lo¸ng nhö tuyÕt.
§ang lóc kÞch chiÕn, ®ét nhiªn Kh©u TiÓu San qu¸t lªn mét tiÕng thËt to. Nµng
vung kiÕm rÊt lÑ. TiÕng hó thª th¶m vang lªn, l¹i mét tªn tróng kiÕm tÐ nhµo.
MÊy tªn ®¹i h¸n c¶n ®öêng thÊy Kh©u TiÓu San dòng m· nh phi thöêng ®©m ra
ho¶ng vÝa. Tuy bän chóng muèn rót lui, nhöng l¹i sî tr¸i lÖnh cña chñ ph¶i chÞu cùc
hình thì còng ®au khæ h¬n lµ chÞu chÕt.
Mét ngöêi võa tÐ, tªn kh¸c l¹i vung ®ao x«ng vµo.
Kh©u TiÓu San tay cÇm nhuyÔn kiÕm phãng ra nh÷ng kú chiªu rïng rîn. Thanh
tröêng kiÕm vät ra nhö nh÷ng b«ng kiÕm hoa. ChØ trong kho¶ng kh¾c l¹i hai ngöêi
n÷a bÞ thö¬ng döíi löìi kiÕm cña nµng.
T¸m ®¹i h¸n c¶n ®öêng ®· cã n¨m tróng kiÕm ng· l¨n xuèng ®Êt. Cßn ba tªn còng
liÒu m¹ng chiÕn ®Êu.
Ba ngöêi tuy ®¸nh quªn chÕt vÉn kh«ng ng¨n trë ®öîc thanh tröêng kiÕm cña Kh©u
TiÓu San lÊp lo¸ng, chóng ph¶i lïi sang mét bªn.
Kh©u TiÓu San võa «m Tiªu LÜnh Vu trong lßng võa bu«ng tiÕng thë dµi nãi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
86
-Gi÷a lóc chiÕn trËn nguy ngËp, sèng chÕt chØ trong tõng sîi tãc. TiÓu ®Ö sinh
tröëng trong nhµ phó quý nhìn thÊy hiÖn töîng nµy tÊt kh«ng khái kinh t©m ®éng
ph¸ch...
Tiªu LÜnh Vu gi¬ tay ¸o lªn lau vÕt m¸u cïng må h«i trªn mÆt ®¸p:
-HiÖn giê tiÓu ®Ö tuy cã thÊy sî sÖt mét chót, nhöng lóc coi tû tû phãng kiÕm nhanh
nhö giã quªn c¶ sî h· i.
Kh©u TiÓu San në mét nô cöêi thª lö¬ng nãi:
-NÕu chóng ta qua ®öîc trËn nµy mét c¸ch bình yªn sÏ tìm n¬i thanh tÜnh ë mét
n¨m, chê cho tiÓu ®Ö luyÖn khÝ c«ng thµnh c¨n b¶n v÷ng ch¾c, tû tû sÏ ®öa tiÓu ®Ö vÒ
víi song th©n...
Tiªu LÜnh Vu l¾c ®Çu nãi:
-TiÓu ®Ö kh«ng vÒ ®©u.
Kh©u TiÓu San hái:
-Sao tiÓu ®Ö l¹i kh«ng vÒ?
Tiªu LÜnh Vu ®¸p:
-TiÓu ®Ö muèn ®i theo tû tû kh¾p vïng thiªn h¹ vöît nói cao hang th¼m ®Ó nhìn
khãi sãng, hoÆc ®i trªn mÆt biÓn coi mÆt trêi mäc, vöît b· i sa m¹c ®Ó ng¾m c¸t bôi.
Kh©u TiÓu San cöêi nãi:
-TiÓu ®Ö ®i lµm sao ®öîc?
Tiªu LÜnh Vu ng¾t lêi:
-Kh«ng cÇn ®©u, chê cho tiÓu ®Ö luyÖn ®öîc vâ c«ng, cã thÓ ch¹y theo tû tû kh«ng
cÇn bång bÕ thÕ nµy n÷a...
MÊy tiÕng hó chãi tai väng l¹i c¾t ®øt c©u nãi cña Tiªu LÜnh Vu.
Kh©u TiÓu San bçng biÕn s¾c nãi:
-Cã ngöêi röît tíi n¬i råi. Tû tû câng ®Ö ®Ö ch¹y.
Tiªu LÜnh Vu ®¸p:
-Kh«ng ®öîc, lµm nhö vËy h¸ ch¼ng bËn bôi ch©n tay cho tû tû...
Kh©u TiÓu San ®ét nhiªn d¬ tay ®iÓm huyÖt ®¹o Tiªu LÜnh Vu. Nµng cëi d©y löng
buéc Tiªu LÜnh Vu vµo löng mình.
Trong kho¶ng thêi gian chíp nho¸ng cöêng ®Þch ®· ®uæi tíi n¬i.
Kh©u TiÓu San vung kiÕm qu¸t:
-KÎ nµo ch¾n ®öêng ta lµ ph¶i chÕt.
Nµng vung kiÕm x«ng vÒ phÝa tröíc.
Tiªu LÜnh Vu bÞ Kh©u TiÓu San ®iÓm huyÖt c¶m thÊy toµn th©n tª d¹i råi h«n mª
bÊt tØnh.
Chµng kh«ng hiÓu mình mª ®i bao l©u, khi tØnh l¹i thÊy mình ®ang dõng l¹i ë trong
hang nói.
MÆt trêi ®· xÕ vÒ t©y. Bãng chiÒu ®á èi mét vïng.
Bçng nghe Kh©u TiÓu San cÊt tiÕng dÞu dµng hái:
-TiÓu ®Ö tØnh l¹i råi ö?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
87
Tiªu LÜnh Vu ®¶o m¾t nhìn ra bÊt chît chÊn ®éng t©m thÇn, chµng thÊy Kh©u TiÓu
San ngåi tùa löng vµo phiÕn ®¸ nói. MÝ m¾t tho¸ng lé vÎ mÖt nhäc, mình ®Çy vÕt m¸u,
tãc rèi thoa nghiªng, s¾c mÆt lît l¹t. Nµng ®ang nhìn Tiªu LÜnh Vu vµ mØm cöêi mét
c¸i. §o¹n nµng tõ tõ nh¾m m¾t l¹i.
Tiªu LÜnh Vu ngã ®Õn Trö¬ng Cµn thì thÊy g· n»m nghiªng mét bªn mình, g· ®·
côt mét c¸nh tay. Nöa ngöêi m¸u ch¶y ®Çm ®ìa. ¸nh mÆt trêi chiÕu vµo thµnh mµu ®á
sÉm. Thanh ®ao ®Ó tùa bªn mình, g· nh¾m hai m¾t l¹i tùa hå nhö ®ang ngñ say.
Hµ Kh«n ngåi bªn c¹nh Trö¬ng Cµn döêng nhö còng cùc kú mÖt nhäc. G· tùa vµo
mét phiÕn ®¸, tuy chöa ngñ say nhöng còng ngñ gµ ngñ gËt tùa hå kh«ng biÕt gì n÷a.
ThËt lµ mét bøc tranh th¶m ®¹m vµ bi ®¸t. M¸u tö¬i cïng mÖt nhäc t¹o nªn kiÕp
sèng thª th¶m.
Tiªu LÜnh Vu bíi tìm trong ãc nhöng ch¼ng nhí gì hÕt. Chµng chØ biÕt gi÷a ®ªm
tr¨ng c¶ mét ®oµn thiÕt kþ ®uæi tíi, råi chµng bÞ Kh©u TiÓu San ®iÓm huyÖt bÊt tØnh.
Tiªu LÜnh Vu quay ®Çu l¹i ngã, Kh©u TiÓu San ®· ngñ say råi.
Nguyªn Kh©u TiÓu San th©n thÓ mÖt nhoµi, kh«ng chÞu ®öîc n÷a. Søc cïng lùc kiÖt
nhöng nµng vÉn lo Tiªu LÜnh Vu bÞ phong to¶ huyÖt ®¹o qu¸ l©u lµm thö¬ng tæn ®Õn
th©n thÓ chµng. Sau nµng gi¶i khi huyÖt ®¹o còng cßn lo ch¼ng hiÓu chµng cã thÓ tØnh
l¹i ®öîc kh«ng. Nµng ph¶i g¾ng göîng chèng chäi víi mÖt nhäc truyÒn c«ng cho khÝ
huyÕt chµng löu th«ng. Tiªu LÜnh Vu më m¾t ra råi, nµng míi mØm cöêi nh¾m m¾t
ngñ ®i.
Tiªu LÜnh Vu ng¬ ng¸c mét lóc råi ®øng dËy tõ tõ ®i tíi chç Trö¬ng Cµn.
Hµ Kh«n tuy mÖt mái v« cïng, nhöng trong bông vÉn lo ngay ng¸y vÒ sù an nguy
cña Trö¬ng Cµn nªn g· vÉn chöa ngñ say.
Tiªu LÜnh Vu võa ®Õn bªn Trö¬ng Cµn, Hµ Kh«n giËt mình qu¸t hái:
-Ai ?
Tay mÆt g· véi ®öa ra chôp. §ång thêi g· ®øng ph¾t dËy dö¬ng m¾t lªn nhìn. Tuy
g· nhìn râ ngöêi míi tíi lµ Tiªu LÜnh Vu, nhöng tay mÆt g· ra chiªu lÑ qu¸ kh«ng thu
vÒ kÞp.
Tiªu LÜnh Vu bÞ g· n¾m cæ tay, ngöêi kh«ng tù chñ næi ng· l¨n ra.
Hµ Kh«n thu chiªu kh«ng kÞp, nhöng cøu ngöêi thì ung dung cã thõa. G· vung tay
tr¸i ®ì Tiªu LÜnh Vu khái ®ông ®Çu vµo ®¸ nói, miÖng xin lçi:
-C«ng tö miÔn thø cho, t¹i h¹ ph¶i mét phen hó vÝa.
Tiªu LÜnh Vu gi¬ tay ¸o lªn lau må h«i ®¸p:
-Tiªu ®iÖt vÉn kh«ng sao.
Tiªu LÜnh Vu quay l¹i ngã Trö¬ng Cµn hái:
-Trö¬ng thóc thóc bÞ thö¬ng nÆng l¾m ph¶i kh«ng?
Hµ Kh«n ®¸p:
-Y bÞ ®øt mét c¸nh tay, nÕu kh«ng cã c« nö¬ng mang b¶o linh ®an ®Ó cÇm m¸u cho
y thì y bÞ ®au ®Õn ngÊt ngöêi.
Tiªu LÜnh Vu thë dµi nãi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD http://come.to/kimdung
88
-Trö¬ng thóc thóc bÞ träng thö¬ng mµ kh«ng cøu kÞp thêi l¹i n»m ë n¬i l¹i n»m ë
n¬i th©m s¬n cungf cèc nµy chÞu n¾ng giã. ThËt lµ mét ®iÒu thª th¶m ë nh©n gian.
Hµ Kh«n khÏ thë dµi nãi:
-C«ng tö sinh tröëng ë n¬i phó quý thì hiÓu c¸ch sinh ho¹t trªn giang hå thÕ nµo
®öîc. §õng nãi bÞ chÆt mét c¸nh tay, cã khi bÞ côt c¶ hai ch©n vÉn ph¶i ch«ng tay mµ
®i.
Tiªu LÜnh Vu nãi:
-NÕu vËy thì thËt lµ ®¸ng thö¬ng !
Hµ Kh«n nãi:
-C«ng tö ngñ say trªn löng c« nö¬ng kh«ng biÕt bän t¹i h¹ ®· ph¶i chiÕn ®Êu mét
phen rÊt nguy hiÓm. T¹i h¹ qu¸ nöa ®êi ngöêi b«n tÈu giang hå mµ ®©y lµ lÇn thø nhÊt
ph¶i tr¶i qua mét cuéc nguy hiÓm nµy.
G· vç ®ïi nãi tiÕp:
-Cuéc chiÕn nµy tuy nguy hiÓm rïng rîn nhöng còng më réng thªm tÇm m¾t.
Thanh kiÕm cña c« nö¬ng quû khèc thÇn sÇu ®· vöît khái 28 cöa ¶i gian nguy. Sè
ngöêi chÕt döíi löìi kiÕm cña c« nö¬ng lªn tíi bèn chôc. C« nö¬ng câng c«ng tö trªn
löng mµ ph¶i ®¸nh nhau suèt mét ngµy mét ®ªm kh«ng ®öîc nghØ ng¬i chó nµo. Søc
chÞu ®ùng nµy töëng trªn chèn giang hå nay kh«ng cã mÊy.
Tiªu LÜnh Vu nãi:
-C¸i ®ã lµ tiÓu ®iÖt lµm phiÒn luþ cho tû tû.
Hµ Kh«n cµng nãi cµng cao høng v« cïng. Bät mÐp phun ra, g· tiÕp:
-May mµ c«ng tö ®öîc c« nö¬ng ®iÓm huyÖt. NÕu c«ng tö nhìn thÊy cuéc huyÕt
chiÕn xuèt mét ngµy mét ®ªm còng ph¶i sî dÕn chÕt ngÊt...
Tiªu LÜnh Vu ng¾t lêi:
-Hai vÞ thóc thóc trî lùc Kh©u tû tû chèng ®ì cöêng ®Þch míi tho¸t n¹n ®öîc. C«ng
tr¹ng nµy biÕt ®©u mµ nãi.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD & NDT http://hello.to/kimdung
89
CHÖÔNG X
CUOÄC TRAÛ GIAÙ CHIEÁC CHÌA KHOÙA
CUNG CAÁM

Haø Khoân ñaùp:
-Noù i ra laï i xaá u hoå . Boï n taï i haï chaú ng nhöõ ng khoâ ng giuù p ñöôï c coâ nöông maø coø n
laøm luî cho coâ nöông phaûi phaân taâm chieáu coá. Chuû maãu laø nhaø kieám thuaät löøng
danh moät thôøi. Boïn taïi haï boân taåu giang hoà baát luaän ngöôøi phe Baïch ñaïo hay Haéc
ñaï o cuõ ng khoâ ng daù m ñuï ng chaï m ñeá n ñoù laø nhôø oai danh cuû a chuû maã u che chor.
Boï n taï i haï tröôù c nay töø ng gaë p nguy hieå m, nhöng chaú ng daù m noù i daá u gì coâng töû,
cuoä c huyeá t chieá n laà n naø y knieens cho taï i haï phaû i sôï heá t hoà n. Khaâ u coâ nöông tay
khoâ ng rôø i kieá m, chaâ n khoâ ng döø ng böôù c. Coâ vöôï t nuù i cao hang saâ u, laï i suoá t moä t
ngaøy ñeâm maïo hieåm gian lao, phaù bao nhieâu voøng vaây, ñaùnh cheù m bao nhieâ u cao
thuû. Ngaøy sau döông danh treân giang hoà thì phen naøy laïi laø moät dòp may.
Gaõ quay laïi ngoù Khaâu Tieåu San thaáy naøng döïa löng vaøo vaùch nuùi maø nguû say.
Boãng gaõ buoàn raàu thôû daøi noùi:
-Cuoäc aùc chieán naøy laøm cho coâ nöông kieä t söù c. Hôõ i oâ i ! Duø coù laø con ngöôø i baè ng
saé t töôû ng cuõ ng khoâ ng chòu noå i.
Tieâu Lónh Vu ñoät nhieân níu caëp loâng maøy noùi:
-Khaâu tyû tyû laø moät coâ gaùi moà coâi meï, sao boïn ngöôøi kia coøn laøm khoå tyû tyû, theo
doõ i töø ng böôù c khoâ ng chòu buoâ ng tha. Tieå u ñieä t maø luyeä n thaø nh voõ coâ ng, trôï löï c cho
tyû tyû moät tay thì hay bieát maáy.
Chaøng ngoài xeáp baêng nhaém maét laïi vaän khí ñieàu hoaø hôi thôû.
Haø Khoân tuûm tæm cöôøi:
-Thöa coâ n töû , vieä c luyeän voõ haù phaûi moät sôùm moät chieàu maø thaønh, coâng töû khoâng
neâ n noù ng naû y.
Tieâu Lónh Vu ñoät nhieân môû maét ra hoûi:
-Haø ñaïi thuùc ! Chuùng ta ñaõ thoaùt hieåm chöa ?
Haø Khoân voäi ñaùp:
-Thöa coâ ng töû , coâ ng töû chôù xöng hoâ taï i haï nhö vaä y. Tuø giôø coâ ng töû muoá n hoû i
vieä c gì cöù keâ u thaú ng teâ n Haø Khoâ n laø xong...
Gaõ ngaàn ngöø moät chuùt roài tieáp:
-Boï n ngöôø i ngaê n caû n chuù ng ta phen naø y goà m caû hai phe Haé c, Baï ch caù c phaù i
chính taø . Xem chöø ng boï n chuù ng nhaá t ñònh khoâ ng chòu buoâ ng tha thì duø ta coù chaï y
ñeá n chaâ n trôø i goù c bieå n cuõ ng khoù loø ng traù nh khoû i boï n chuù ng theo doõ i.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD & NDT http://hello.to/kimdung
90
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Hieän giôø Khaâu tyû tyû theå löïc chöa ñöôïc phuïc hoài. Tröông Caøn laïi bò cuït tay, neáu
chuù ng truy taàm tôùi nôi thì ñaønh boù tay chòu cheát hay sao?
Haø Khoân ñaùp:
-Coi haø nh ñoä ng cuû a coâ nöông thì döôø ng nhö trong loø ng ñaõ saé p saü n keá hoaï ch.
Hieä n giôø chæ coø n chôø theå löï c coâ nöông trôû laï i bình thöôø ng, thöông theá Tröông Caø n
bôù t ñi moät chuùt roài seõ lieäu.
Haø Khoân vöøa döùt lôøi, ñoät nhieân coù tieáng cöôøi khanh khaùch voïng laïi. Hai ngöôøi
cao ngheäu gaày nhom, saéc maët aâm traàm, mình maëc aùo ñen, thuûng thaúng ñi tôùi.
Haø Khoân giaät mình kinh haõi, voäi ruùt song buùt ra ñöùng phaét daäy, nhaûy tôùi ñöùng
chaén tröôùc hai ngöôøi quaùt:
-Ñöùng laïi !
Tieá ng quaù t vang laø m traá n ñoä ng caû vuø ng sôn coá c.
Haø Khoân tuy voõ coâng taàm thöôøng, nhöng gaõ ñaõ boân taåu giang hoà laâu naêm neân
roäng kieán thöùc. Gaõ thaá y hai ngöôø i ra veû ung dung boä phaù p ngöng troï ng hieå n nhieâ n
laø tay cao thuû , voõ coâ ng vaø o haï ng thöôï ng thaë ng. Gaõ töï bieá t mình khoâ ng ñuû söù c neâ n
quaùt moät tieáng thaät to ñeå thöùc tænh Khaâu Tieåu San.
Hai ngöôøi aùo ñen ñöa maét nhìn nhau roà i döø ng böôù c laï i. Chuù ng laï nh luø ng ngoù Haø
Khoân, veû maët cao thaâm khoân löôøng.
Haø Khoân lieác maét thaáy Khaâu Tieåu San vaãn nguû say nhö tröôùc thì trong loøng noùng
naû y voâ cuø ng.Nhöng trong luù c naø y khoâ ng theå ñeå loä veû khieá p nhöôïc. Gaõ vung hai caây
buù t leâ n thuû theá nhö ñeå ngheâ nh ñòch, mieä ng lôù n tieá ng hoâ :
-Hai vò laø ngöôø i phöông naø o?
Haøn töû aùo ñen meù taû laïnh luøng ñaùp:
-Bang Thaà n Phong.
Ba tieá ng Bang Thaà n Phong cöï c kyø laï nh leõ o töï a hoà khoâ ng phaû i töø mieäng moät
ngöôø i coø n soá ng phaù t ra.
Haø Khoân chaán ñoäng taâm thaàn noùi:
-Tieå u ñeä ñaõ nghe ngöôø i noù i ñeá n Bang Thaà n Phong, nhöng chöa ñöôï c paë p hai vò
bao giôø . Lieä u hai vò coù theå cho bieá t ñaï i danh ñöôï c chaê ng?
Gaõ bieát tình theá nghieâ m troï ng, söù c mình khoâ ng ñuû ñoá i phoù , chæ coø n caù ch keù o daø i
thôøi gian, hi voïng Khaâu Tieåu San tænh laïi neân caâu naøo gaõ cuõng to tieáng.
Hai ngöôø i aù o ñen naø y tuy veû maë t laï nh nhö baê ng khieá n ngöôø i ngoù thaá y khoâ ng
khoû i khieá p sôï , nhöng chuù ng töï a hoà khoâ ng phaû i nhöõ ng ngöôø i qua laï i giang hoà . Choã
duï ng taâ m cuû a Haø Khoâ n laø vôø nhö khoâ ng coù chuyeä n gì.
Boãng nghe haùn töû aùo ñen meù taû caát gioïng laïnh luøng ñaùp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD & NDT http://hello.to/kimdung
91
-Ta laø Thieát Phaùn Taû Phi, moät trong hai vieâ n töôù ng môû ñöôø ng döôù i tröôù ng bang
chuù a Bang Thaà n Phong.
Haùn töû meù taû giôùi thieäu:
-Coøn taïi haï laø Oan Hoàn Phöông Hoaønh.
Haø Khoân noùi:
-Quaû nhieâ n hai vò con ngöôø i cuõ ng nhö danh hieä u.
Taû Phi laïnh luøng noùi:
-Boïn ta vaâng leä nh tôù i ñaâ y khoâ ng raû nh ñeå cuø ng ngöôi noù i chuyeä n taà m phaø o.
Traù nh ra ñi.
Gaõ vung tay traùi gaït ngang ra.
Haø Khoân thaáy hai gaõ maët laïnh leõo aâm traàm, nhöng khoân kheùo noùi doái. Gaõ ñònh
cuø ng ñoá i phuowng noù i maá y caâ u ñeå keù o daø i thôø i gian, chaú ng ngôø ñoá i phöông ñoä t
nhieâ n vung chöôû ng ñaù nh ra.
Haø Khoâ n voä i chuyeå n ngoï n phaù n quan buù t ñieå m vaø o huyeä t maï ch Taû Phi.
Ñoäng taùc Taû Phi raát mau leï. Haén voäi thu caùnh tay traùi veà, ñoàng thôøi tay maët
phoù ng chöôû ng ñaùnh ra truùng vaøo coå tay maët haø Khoân, haát tung caây Phaùn Quaân Buùt
bay ñi ñaäp vaøo vaùch nuùi ñaù.
Haø Khoân ôû vaøo theá bí, ngöôøi ñaõ meät moûi laïi khoâng ngôø coù keû ñuoåi ñeán ngay.
Vöøa giao thuû moät chieâu ñaõ bò truùng ñoøn, tung maát chieác thieát buùt thì trong loøng kinh
haõ i voâ cuø ng. Haé n vung Phaù n Quan Buù t tay traù i ra chieâ u Hoaï ch Phaâ n AÂ m Döông.
Mieäng lôùn tieáng quaùt:
-Coâ nöông mau tænh laïi...
Phöông Hoaø nh ñöù ng beâ n ñoä t nhieâ n ñaù nh ra moä t chöôû ng roà i xoâ ng veà phía Khaâu
Tieåu San.
Tieâu Lónh Vu trong loøng noùng naûy, lôùn tieáng quaùt:
-Khoâng ñöôïc haïi tyû tyû ta.
Chaø ng vöôn tay chuï p laá y Phöông Hoaø nh. Tieä n tay gaõ ñaä p moä t caù i. Tieâ u Lónh Vu
thaá y coå tay nhö bò ngöôø i ñaù nh moä t coâ n saé t vaø o. Chaøng ñau thaáu taâm can. Ngöôøi
chaøng baén sang moät beân, roài ngaõ laên ra.
Khaâu Tieåu San vaãn ngoài yeân khoâng nhuùc nhích, döôøng nhö chöa nghe thaáy tieáng
quaùt.
Tieâ u Lónh Vu raù ng nhòn ñau ñöù ng daä y, chaø ng laï i theù t leâ n roà i nhaû y xoå vaøo
Phöông Hoaø nh.
Phöông Hoaø nh lao laï i nhanh leï phi thöôø ng. Tieâ u Lónh Vu thaá y haé n vöôn tay ra
chuïp xuoáng ñaàu Khaâu Tieåu San maø nang töïa hoà chöa tænh, baát giaùc chaøng la leân:
-Khaâu tyû tyû ! ...
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD & NDT http://hello.to/kimdung
92
Giöõ a luù c Phöông Hoaø nh chöa kòp ñuï ng vaøo, ñoät nhieân coù moät tieáng reân vang leân
roài coù ngöôøi luøi laïi phía sau maáy thöôùc.
Khaâ u Tieå u San ñöù ng phaé t daä y, naø ng vung tröôø ng kieá m moä t caù i, haø n quang ñieå m
xuoá ng nhö möa raø o.
Nguyeân naøng ñaõ bò tieáng quaùt cuûa Haø Khoân giaät mình tænh giaác roài, naøng heù maét
thaá y cöôø ng ñòch ñi ñeá n gaà n beâ n. Naø ng thaá y kình khí cuû a ñoá i phöông thu aå n vaø o
trong, hieån nhieân laø moät tay voõ coâng thöôïng thaëng khoù beà choáng cöï. Nhaùt laø theå löïc
naø ng chöa hoà i phuï c thì khoù loø ng cuø ng haï ng cao thuû naø y ra chieâ u. Trong côn nguy
hieåm naøng chæ coù caùch duøng keá traù nguî ñeå thuû thaéng, lieàn nhaém maét laïi giaû vôø
chöa tænh roài ngaám ngaàm moùc ra moät naém kim chaâm caàm tay.
Tieáng quaùt cuûa Haø Khoân vaø tieá ng la goï i cuû a Tieâ u Lónh Vu laø m Phöông Hoaø nh
phaân taâm. Haén chöa nhìn tôùi Khaâu Tieåu San ñaõ ngaám ngaàm laáy kim chaâm ra.
Duø sao Khaâu Tieåu San cuõng laø ngöôøi noäi löïc tinh thaâm, naøng ñöôïc nguû say moät
luùc tinh thaàn ñaõ trôû laïi khaù nhieàu. Moät maët naøng ngoài tónh toaï ñeå chôø ñôïi, moät maët
naø ng ngaá m ngaà m vaä n chaâ n khí ñieà u döôõ ng. Khi Oan Hoà n Phöông Hoaø nh phoû ng
chöôû ng ñaù nh tôù i, ñoä t nhieâ n naø ng ngöû a ngöôø i ra phía sau ñeå möôï n ñaø phoù ng kim
chaâm.
Phöông Hoaø nh khoâ ng kòp ñeà phoø ng maø laï i ñöù ng gaà n trong gang taá c. Haé n vöø a
thaáy aùnh kim quang laáp loaùng thì hai ñaàu goái, hai caùnh tay vaø maáy choã huyeät ñaïo
ñaõ bò kim chaâm ñaâm truùng.
Baûn laõnh Phöông Hoaønh quaû nhieân lôïi haïi phi thöôøng. Ñaõ maáy choã bò truùng kim
chaâm haén coøn choâng ñôõ khoâng teù xuoáng. Haén voäi ñeà tuï chaân khí nhaûy luøi laïi maáy
böôù c.
Phöông Hoaø nh huyeä t ñaï o bò truù ng kim chaâ m thaø nh ra vaä n chuyeå n khoâ ng ñöôï c
linh hoaït. Chaân vöøa chaám ñaát ngöôøi haén ñaõ laû o daû o cô hoà ñöù ng khoâ ng vöõ ng.
Phöông Hoaønh nhìn thaáy aùnh kieám cuûa Khaâu Tieåu San laáp loaùng ñaâm tôùi, khoâng
coù caùch naøo neù traùnh thì trong loøng vöøa boàn choàn vöøa töùc giaän. Haén ñaûo maét thaáy
Tieâu Lónh Vu nhaûy xoå tôùi lieàn vöôn tay traùi ra naêm chaøng duøng laøm khí giôùi ñeå ñoùn
ñôõ tröôø ng kieá m cuû a ñoá i phöông.
Khaâu Tieåu San hotts hoaûng la leân moät tieáng voäi thaâu kieám laïi.
Oan Hoà n Phöông Hoaø nh noå i hung giô Tieâ u Lónh Vu leâ n toan quaä t chaø ng xuoá ng
phieán ñaù lôùn thì coù tieáng quaùt:
-Khoâ ng ñöôï c quaä t xuoá ng !
Moät ngöôøi thaáp thoaùng ñi tôùi vöôn hai tay ra naém laáy coå tay Phöông Hoaønh.
Ngöôø i môù i ñeá n coù göông maë t troø n trónh vöø a maä p vöø a luø n, phöôõ ng caù i buï ng to
töôù ng ra, mình haén maëc aùo luïa maøu xanh ngoaøi khoaùc aùo choaøng baèng ñoaïn ñen.
Haén chính laø laõo ñaïi trong Trung Chaâu Nhò Coå, töùc Kim Toaùn Baøn Tröông Baùt.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD & NDT http://hello.to/kimdung
93
Tröông Baùt vaän noäi löïc vaøo naêm ngoùn tay naém chaët laáy hai coå tay Phöông
Hoaø nh, nhöng haé n cuõ ng khoâ ng ñoaï t Tieâ u Lónh Vu maø chæ quay sang Khaâ u Tieå u
San cöôøi ha haû noùi:
-Ngöôø i coù duyeâ n ñi ñaâ u cuõ ng gaë p nhau? Khaâ u coâ nöông maï nh gioû i chöù ? Chuù ng
ta laïi gaëp nhau ôû ñaây.
Luùc naøy Haø Khoân chæ coøn moät caây thieát buùt ôû tay traùi. phaûi gaéng ñoái ñòch vôùi
Thieá t Phaù n Taû Phi, nhöng gaé ng göôï ng cuõ ng chæ ñöôï c ba boá n hieä p lieà n bò Taû Phi ra
chieâu Hoài Quan Phaûn Chieáu ñaäp vaøo huyeät Khuùc Trì ôû caùnh tay traùi. Caây thieát buùt
laäp töùc rôùt xuoáng.
Taï Phi lieàn tieán laïi moät böôùc vung chöôûng leân toan ñaäp xuoáng

Huyeät thieân linh treân ñaàu Haø Khoân.
Haø Khoâ n söù c löï c chöa ñöôï c phuï c hoà i ñaõ phaû i caà m cöï cöôø ng ñòch. Bao nhieâ u löï c
löôïng ñeàu bò kieät queä. Coå tay phaûi vaø khuyûu tay traùi laïi bò cöôøng ñòch ñaû thöông.
Taû Phi vung chöôû ng leâ n ñaù nh xuoá ng mau leï phi thöôø ng. Haø Khoâ n troâ ng thaá y
chöôû ng theá cuû a ñoá i phöông ñaä p xuoá ng ñaà u maø khoâ ng sao neù traù nh ñöôï c.
Ñoä t nhieâ n coù moä t baø n chaâ n ñaù taï t ngang vaø o khuyû u tay Haø Khoân.
Phaù t cöôù c naø y ñaù ra khoâ ng moä t tieá ng ñoä ng maø mau leï phi thöôø ng, neâ n khoâ ng theå
döï phoø ng tröôù c ñöôï c.
Baø n tay maë t cuû a Taû Phi ñang ñaù nh xuoá ng treä ch sang moä t beâ n, chaâ n haé n cuõ ng
böôùc taït ngang, ñoàng thôøi nhìn laïi thaáy moät ngöôøi mình maëc aùo lam, ñaàu ñoäi muõ
che suï p xuoá ng taä n maé t. Thaâ n hình vöø a cao vöø a gaà y ñöù ng caù ch chöø ng ba thöôù c.
Ngöôø i ñoù phoù ng cöôù c ñaù ra xong ruï t veà ngay.
Maët trôøi laën roài haén chæ troâng roõ moät beân maët cuûa ñoái phöông ñang ñöù ng nhìn
phong caû nh ñænh nuù i, döôø ng nhö phaù t cöôù c vöø a roà i khoâ ng phaû i töï haé n phoù ng ra.
Taû Phi trong loøng töùc giaän voâ cuøng, cöôøi laït hoûi:
-Ngöôi laø ai ?
Haø Khoâ n coø n nhôù ngöôø i naø y chính laø Laõ nh Dieä nThieá t Buù t Ñoã Cöû u trongTrung
Chaâu Nhò Coå. Haén töï hoûi: Haén laø thuø nghòch, khoâng hieåu taïi sao laïi vieän trôï mình ?
Boã ng nghe Ñoã Cöû u caá t gioï ng laï nh luø ng noù i:
-Tieåu ñeä laøm ngheà thöông maïi noåi tieáng thaønh thöïc töø oâng giaø ñeán ñöa con nít
cuõ ng chaú ng löø a doá i. Vieä c buoâ nbaù n khoâ ng xong nhöng nhaâ n nghóa vaã ncoø n. Caù c haï
haõ y chôø moä t chuù t. Neá u cuoä c buoâ n baù n khoâ ng thaø nh laø tieå u ñeä ñi lieà n, chaú ng dính
vaøo coâng vieäc cuûa hai vò laøm chi.
Thanh aâm haéncöïuc kyø laïnh leõo, song lôøi noùi raát hoøa nhaõ.
Taû Phi haõ y coø n keù m lòch duyeä t giang hoà chöa bieá t Trung Chaâ u Nhò Coå . Haé n töù c
giaän quaùt leân moät tieáng roài vung chöôûng ñaùnh ra.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD & NDT http://hello.to/kimdung
94
Ñoå Cöû u kheõ rung ñoä ng hai vai ngöôø i haé n ñaõ laï ng sang meù beâ n chöø ng ba, boá n
thöôùc. Haén noùi:
-Con nhaø thöông maï i chæ caà u ñöôï c lôï i. Tieå u ñeä khoâ ng öa hao toå n söù c löï c ñeå tyû
ñaáu voâ vò vôùi ngöôøi ngoaøi.
Taû Phi khoâng hieåu yù caâu noùi cuûa haén, töùc giaän quaùt hoûi:
-Ngöôi noùi laêng nhaêng gì theá ?
Haé n laï i phoù ng chöôû ng ñaù nh tôù i.
Ñoå Cöûu laûng traùnh ra ngoaøi moät tröôïng noùi:
-Tieåu ñeä ñaõ baûo tröôùc nay khoâng öa ñaùnh nhau laém. Heã thoø tay ra chæ muoán ñöôïc
tieàn. Vaäy caùc haï haõy chôø moät chuùt hay hôn.
Taû Phi tuy ít khi boân taåu giang hoà moät mình, maø ieán vaên raát keùm, nhöng gaõ thaáy
thaâ n phaù p ngöôø i môù i ñeá n neù traù nh cuõ ng hieå u ngay laø voõ coâ ng ñoá i phöông khoâ ng
phaûi taàm thöôøng, neân khoâng daùm khinh ñòch. Gaõ ngaám ngaàm ñeà tuï chaân khí ñeå
chuaå n bò ñoá i phoù .
Taû Phi quay ñaàu nhìn laïi thaáy Phöông Hoaønh ñang giô cao moät ñöùa nhoû leân
nhöng huyeä t maï ch ôû coå tay bò moä t ngöôø i thaá p luø n naé m giöõ khoâ ng nhuù c nhích ñöôï c
thì trong loøng vöøa töùc giaän laïi vöøa khieáp sôï. Gaõ quaùt leân moät tieáng thaät to roài nhaûy
xoå laïi.
Boãng thaáy tröôùc maét boùng ngöôøi thaáp thoaùng. Ñoã Cöûu ñang ñöùng xa ngoaøi moät
tröôïng ñoät nhieân löôùt tôùi caûn ñöôøng ngay tröôùc maët gaõ.
Taû Phi ñang xoâng veà phía tröôùc, coøn Ñoã Cöûu tieán laïi raát mau. Hai beân ñi veà phía
traù i ngöôï c thaø nh ra ñuï ng nhau.
Ñoã Cöûu vaãn ñöùng yeân khoâng nhuùc nhích. Coøn Taû Phi bò haát luøi laïi moät thöôùc. Gaõ
bieát ngay gaëp phaûi tay kình ñòch, khoâng daùm ñoäng thuû nöõa.
Boã ng nghe Thöông Baù t cöôø i ha haû noù i:
-Khaâu coâ nöông ! Non xanh coø n ñoù khi naø o lo heá t cuû i ñun. Cuoä c mua baù n giöõ a
chuù ng ta maø thaø nh töï u thì hai beâ n cuõ ng ñöôï c lôï i. Neá u coâ nöông coá chaá p khoâ ng chòu
thì boïntaïi haï ñaønh chôø ñôïi ñeå coi cuoäc naùo nhieät.
Khaâu Tieåu San caàm ngang thanh tröôø ng kieá m, ngaá m ngaà m vaä n khí ñieà u döôõ ng,
vaã n khoâ ng noù i gì.
Thöông Baù t chau maø y leâ n tieá ng:
-Taïi haï buoân baùn maáy chuïc naêm tuy chaúng laáy gì laøm phaùt ñaït cho laém, nhöng
tröôù c nay chöa töø ng gaë p khoù khaê n trong coâ ng vieäc thöông maïi.
Haén thaáu Khaâu Tieåu San vaãn khoâng muoán traû lôøi lieàn noùi tieáp:
-Neáu taïi haï maø buoâng tay ra thì chuù em ñaây bò ñaäp xuoáng, aét laø phaûi cheát lieàn.
Haén vöøa noùi vöøa luøi laïi moät böôùc töïa hoà saép buoâng tay.
Khaâu Tieå u San khoâ ng bình tænh ñöôï c nöõ a. Naø ng leâ n tieá ng ñaù p:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD & NDT http://hello.to/kimdung
95
-Caù c haï haõ y cöù u chuù em cuû a tieå u nöõ tröôù c, roà i seõ baø n tính ñeá n chuyeä n thöông
maï i cuõ ng chöa muoä n.
Thöông Baù t cöôø i khanh khaù ch noù i:
-Trò giaù sôù m muoä n khaù c nhau. Neá u tieå u ñeä khoâ ng naé mlaá y cô hoä i naø y thì coâ
nöông qua soâng ñaïp gaõy caàu, hoaëc ñoøi giaù ñaét, tieåu ñeä laáy tieàn ñaâu maø mua ñöôïc.
Khaâu Tieåu San buoàn raàu thôû daøi noùi:
-Baây giôø caùc haï muoán sao haõy noùi ra ñi !
Thöông baù t ñaù p:
-Hay laém ! Hay laém ! Chæ mong coâ nöông thaønh taâm öng thuaänvuï naøy laø taïi haï
quyeá t khoâ ng ñeå coâ nöông thieä t thoø i.
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
-Chuù em cuûa tieåu nöõ bò ngöôøi ta naém nhö vaäy chòu laøm sao noåi ? Tieåu nöõ öng
chòu roà i. Caù c haï ñöø ng chaà n chôø nöõ a. Haõ y cöù u y cho mau roà i seõ tính.
Thöông Baù t mæm cöôø i ñaù p:
-Tröôùc khi vieäc buoân baùn giöõa chuùng ta ñöôïc aán ñònh thì hai vò ñeàu laø maõi chuû
chieá u coá cho taï i haï …
Khaâu Tieåu San chaán ñoäng taâm thaàn laïnh luøng ñaùp:
-Höø ! Khoâng ngôø Trung Chaâu Nhò Coå löøng tieáng voõ laâm laïi laø nhöõng nhaân vaät
theá naø y …
Thöông Baùt cuõng khoâng laáy theá laøm töùc giaän. Haén vaãn mæm cöôøi noùi tieáp:
-Treâ n choá n giang hoà , coø n ai khoâ ng bieá t Trung Chaâ u Nhò Coå tröôù c nay chæ mong
cuoä c buoâ n baù n ñöôï c ? Boû coâ ng maø khoâ ng hoû i ñeá n thuû ñoaï n thò phi ?
Khaâu Tieåu San khoâng laøm theá naøo ñöôïc ñaønh thôû daøi noùi:
-Thoâi ! Caùc haï muoán sao thì noùi ñi !
Ñoã Cöû u ñaù p:
-Thaä t tình taï i haï khoâ ng noù i coâ nöông cuõ ng ñaõ roõ roài. Boïn voõ laâm cao thuû maø bôùi
loâ ng tìm veá t theo ñuoå i coâ nöông haù chaú ng vì chieá c chìa khoù a cung caá m thì coø n vì
caùi gì nöõa ? Cöù tình theá tröôùc maø noùi thì söùc moät mình coâ nöông duø taøi gioûi ñeán ñaâu
cuõ ng chaú ng theå naø o baû o veä ñöôï c noù . Neá u ñeå noù loï t vaø o tay keû khaù c thì sao baè ng
ñem noù laøm vaät giao dòch cuûa chuùng ta.
Khaâu Tieåu San hoûi:
-Nhöng tieåu muoäi khoâng bieát chieác chìa khoùa cung caám hieän giôø ôû ñaâu thì laøm
theá naø o ?
Thöông Baù t nhíu caë p loâ ng maø y cöôø i khanh khaù ch noù i:
-Tieå u ñeä laø m ngöôø i thöông maï i tröôù c nay khoâ ng sôï ai choá i caõ i. Chæ caà n coâ nöông
öng thuaän laø vieäc buoân baùn ñaõ thaønh nhaát ñònh.
Khaâu Tieåu San noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD & NDT http://hello.to/kimdung
96
-Thöï c tình tieå u nöõ khoâ ng bieá t ñeá n chieá c chìa khoù a cung caá m theá naø o …
Thöông Baùt ngaét lôøi:
-Khoâ ng caà n ! Neá u chieá c chìa khoù a kia khoâ ng ôû trong mình coâ nöông thì taï i haï
cuõ ng nhìn nhaä n laø cuoä c buoâ n baù n cuû a coâ nöông ñaõ traû xong roà i. Coù ñieà u taï i haï chæ
xin coâ nöông vieá t cho maá y chöõ ñeå boï n taï ihaï ñi kieá m leä nh ñöôø ng noù i chuyeä n.
Khaâu Tieåu San buoàn raàu noùi:
-Ñöôï c roà i tieå u nöõ öng thuaä n nhö vaä y.
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t baû o Ñoã Cöû u:
-Ñoã laõ o nhò vieä c buoâ n baù n giöõ a chuù ng ta vaø Khaâ u coâ nöông theá laø xong roài.
Haén vöøa lôùn tieáng goïi vöøa taêng gia löïc löôïng vaøo hai baøn tay. Ñoàng thôøi chaân
phaûi ñaù ra moät phaùt.
Boã ng nghe moä t tieá ng reâ n ö öû . Con ngöôø i Phöông Hoaø nh vöø a gaà y vöø a cao ñoä t
nhieâ n bò haá t tung leâ n bay ra baû y taùm thöôùc. Thöông Baùt ñaõ ñoaït Tieâu Lónh Vu ôû
trong tay ñoá i phöông roà i.
Taû Phi ngaá m ngaà m vaä ncoâ ng löï c chôø ñôï i. Haé n toan taá n coâ ng Ñoã Cöû u boã ng nghe
tieáng ruù voïng laïi lieàn ngoaûnh ñaàu troâng ra thaáy Phöông Hoaønh bò teù nhaøo naèm
thaú ng caú ng döôù i ñaá t, hai maé t nhaé m nghieà n. Döôø ng nhö thöông theá cöï c kyø traà m
troïng. Haén chaúng loøng naøo gaây chieán vôùi Ñoã Cöûu voäi tung mình nhaûy voït laïi oâm
Phöông Hoaø nh doâ ng tuoá t.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu thaáy Taû Phi boû ñi roài lieàn hoûi:
-Ñaïi ca ! Coù caàn baét hai gaõ tieåu töû naøy khoâng ?
Thöông Baù t cöôø i ñaù p:
-Khoâ ng caà n ! Chuù ng ta haõ y baø n veà vieä c chính vôù i Khaâ u coâ nöông tröôù c ñaõ .
Ñoã Cöûu caát böôùc tieán laïi. Tieän tay haén chuïp laáy Haø Khoân, kheõ ñaä p moä t chöôû ng
vaøo huyeät Maïch Moân vaø baûo haén:
-OÂ ng baï n haõ y ñieà u döôõ ng moä t luù c.
Roà i haé n buoâ ng Haø Khoâ n xuoá ng chaï y ñeá n beâ n Thöông Baù t.
Haø Khoân ñöôïc Ñoã Cöûu voã vaøo huyeät maïch moân, caûm thaáy huyeát maïch toaøn thaân
löu thoâ ng khoan khoaù i.
Khaâu Tieåu San cuõng chaïy laïi ñoùn laáy Tieâu Lónh Vu vaø hoûi chaøng:
-Tieå u ñeä ! Tieå u ñeä coù vieä c gì khoâ ng ?
Luùc Thöông Baùt ñoaït laáy Tieâu Lónh Vu ñaõ ngaám ngaàm vaän noäi löïc ñeå ñaõ thoâng
khí huyeá t cho chaø ng.
Tieâu Lónh Vu môû böøng maét ra nhìn thaáy Khaâu Tieåu San ra chieàu noùng naåy, lieàn
mæm cöôø i ñaù p:
-Tyû tyû baát taát phaûi quan taâm. Tieåu ñeä vaãn khoâng sao heát.
Roà i chaø ng dôø i khoû i Khaâ u Tieå u San ñöù ng thaú ng ngöôø i leâ n.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD & NDT http://hello.to/kimdung
97
Thöông Baù t cöôø i khanh khaùch noùi:
-May maø leä nh ñeä chöa bò thöông.
Khaâu Tieåu San laïnh luøng noùi:
-Ñaù ng tieá c laø tieå u nöõ chaú ng nhöõ ng khoâ ng bieá t chieá c chìa khoù a cung caá m ñeå ôû
ñaâ u maø cuõ ng chöa nhìn thaá y noù hình thuø ra sao. Vuï naø y chaé c hai vò khoâ ng aê n thua
gì roài.
Thöông Baùt tuûm tæm cöôøi noùi:
-Taïi haï ñaõ töøng traûi qua bao côn soùng gioù, quyeát chaúng ñeán noåi bò laät thuyeàn
trong vuõ ng nöôù c nhoû . Coâ nöông khoû i lo veà ñieå m naø y.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu laïnh luøng noùi:
-Anh em taïi haï laøm ngheà thöông maïi tröôùc nay vaãn giao dòch baèng tieàn maët chöa
ai khieám khuyeát bao giôø. Coù ñieàu cuoäc thöông maïi vôùi Khaâu coâ nöông lôùn quaù, neân
boïn taïi haï phaù leä moät phen. Mieäng noùi khoâng laáy gì laøm caên cöù, mong raèng Khaâ u
coâ nöông vieá t cho maá y chöõ ñeå laø m baè ng.
Haé n noù i roà i côû i chieá c boï c baè ng vaû i vaø ng ôû sau löng ra. Haé n môû boï c laá y moä t cuoá n
soå luïa vaøng vaø buùt nghieân ñaày ñuû.
Laõ nh Dieä n Thieá t Buù t Ñoã Cöû u môû cuoá n soå ñöa ra.
Thöông Baù t nhìn Khaâu Tieåu San cöôøi ha haû noùi:
-Con ngöôø i khoâ ng thuû tín chaú ng theå ñöù ng vöõ ng ñöôï c. Leä nh ñöôø ng vôù i moä t thanh
kieám ñaõ doïc ngang giang hoà. Baïn höõu voõ laâmñeàu kính neå, lôøi noùi cyûacn giaù ñaùng
ngaø n vaø ng. Coâ nöông noù i moä t lôøi hay vieát moät chöõ laø boïn taïi haï khoâng daùm hoaøi
nghi nöõ a.
Khaâu Tieåu San giöông caëp loâng maøy leân ngaét lôøi:
-Tieåu nöõ noùi thieät tình chöa heà nhìn thaáy chieác chìa khoùa cung caám thì bieát laøm
theá naø o ñöôï c ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Taïi haï ñaõ noùi: Heã coâ nöông môû mieäng noùi ñieàu chi laø taïi haï tin ngay khoâng nghi
ngôø gì caû .
Khaâu Tieåu San hoûi:
-Caùc haï ñaõ tin tieåu nöõ thì coøn hoûi ñieàu chi nöõa ?
Thöông Baù t cöôø i ñaù p:
-Ñaùng cöôøi cho bao nhieâu cao thuû tôùi taáp theo doõi coâ nöông. Hoï ñeàu baûo laø chieác
chìa khoù a cung caá m kia hieä n giaá u trong mình coâ …
Khaâu Tieåu San ngaét lôøi:
-Coù chi maø ñaù ng cöôø i ? Caù c haï cuõ ng chaú ng theá laø gì ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Dó nhieân taïi haï khaùc nhieàu …
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by HQD & NDT http://hello.to/kimdung
98
Ñoä t nhieâ n haén thu nuï cöôøi laïi noùi:
-Chieá c chìa khoù a cung caá m khoâ ng ôû trong mình coâ nöông, nhöng leä nh ñöôø ng ñaõ
caát noù ñi …
Khaâu Tieåu San noùi:
-Giamaãu ñaõ taï theá roài.
Thöông Baùt noùi:
-Taïi haï cuõng tin nhö vaäy …
Haén ngöøng laïi roài ñoät nhieâ n cöôø i khanh khaù ch noù i tieá p:
-Boï n taï i haï chæ caà n coâ nöông kyù cho moä t chöõ laø vieä c giao dòch naø y coi nhö xong
roài.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu ñöa tay traùi caàm nghieân buùt, tay maët caàm cuoán soå
laïnh luøng noùi:
-Hai teâ n quyû môû ñöôøng cuûa Ñaøn chuùa Thaàn Phong bang ñaõ bò khoå nhuïc taát chaúng
chòu boû qua. Chuyeá n naø y hoï coø n thoá ng laõ nh nhöõ ng tay cao thuû trong bang röôï t tôù i
trong luù c khaå n aá p naø y thì giôø laø vaø ng baï c, coâ nöông khoâ ng neâ n chaà n chôø .
Khaâu Tieåu San ñöa maét troâng cuoán soå hoûi:
-Caùc haï muoán tieåu nöõ vieát gì ñaây ?
Kim Toaùn Baøn Thöông Baùt trôû laïi neùt maët töôi cöôøi noùi:
-Giaûn dò laém ! Taïi haï ñoïc sao coâ nöông cöù vaäy maø haï buùt.
Khaâu Tieåu San cöôøi laït caàm laáy caây buùt.
Kim Toaùn Baøn Thöông Baùt traàm ngaâm moät chuùt roài doõng daïc ñoïc:
“Ngöôø i thieá u nôï laø Khaâ u Tieå u San öng chòu ñem chieá c chìa khoù a cung caá m do
gia maãu caát giöõ …”
Khaâu Tieåu San toan vieát ñoät nhieân döøng buùt laïi ngaét lôøi:
-Haõ y khoan !
Thöông Baùt hoûi:
-Coø n choã naø o khoâ ng oå n ?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
-Neáu tieåu nöõ theo lôøi caùc haï vieát vaên töï thieáu nôï, thì caùc vò traû laïi tieåu nöõ baèng
ñieà u kieä n naø o ?
Thöông Baùt noùi:
-Boï n taï i haï quyeá t khoâ ng ñeå coâ nöông phaûi thieät thoøi. Ngaøn laïng vaøng roøng, traêm
suùc gaám ñoaïn, möôøi haït minh chaâu. Ngoaøi ra coøn thaønh baûo kieám chaët saéc nhö caét
buø n. Ñoà ng thôø i phuï traù ch hoä toá ng coâ nöông cuø ng leä nh ñeä thoaù t voø ng nguy hieå m.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT http://hello.to/kimdung
99
CHÖÔNG XI
HAI NHAÂN VAÄT KYØ KHOÂI XUAÁT HIEÄN


Khaâu Tieåu San noùi:
-Bieát bao nhieâu cao thuû trong thieân haï, caû hai phaùi lôùn laø Thieáu Laâm vaø Voõ
Ñang ñeà u voâ coá ñoá i nghòch vôù i boï n tieå u nöõ , phaù i boï n thieá t kî truy taà m nhö boù ng
theo hình. Thieâ n haï tuy roä ng lôù n, maø tieå u nöõ khoâ ng coø n caù ch dung thaâ n.
Thöông Baùt noùi:
-Caùi ñoù coâ nöông baát taát phaûi quan taâm. Nhöõng cao thuû voõ laâm sôû dó theo doõi coâ
nöông chæ vì chieác chìa khoùa cung caám. Sau khi boïn taïi haï laáy ñöôï c roà i vaø chuaå n bò
xong xuoâ i, seõ ñem coâ ng boá tröôù c voõ laâ m thieâ n haï laø chieá c chìa khoù a cung caá m kia
do anh em taïi haï caát giöõ. Moät khi tin ñoù loan ra, coâ nöông khoâng coøn bò ai quaáy
nhieã u nöõ a.
Khaâu Tieåu San laïi hoûi:
-Neá u hai vò khoâ ng laá y ñöôï c chieá c chìa khoù a cung caá m thì sao ?
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu ñaùp:
-Anh em taïi haï ñaõ ñieàu tra vaø bieát roõ chieác chìa khoùa cung caám kia ñích xaùc vaøo
tay leä nh ñöôø ng roà i. Tröø khi coâ nöông huû y boû ñieà u öôù c khoâ ng keå , ngoaø i ra chaú ng coù
lyù naøo caùi ñoù khoâng caøo tay boïn taïi haï ñöôïc.
Thöông Baù t cuõ ng noù i theo:
-Ñoù laø moät vaät quan heä lôùn vôùi nhöõng tay cao thuû trong voõ laâm. Coâ nöông giöõ noù
thöï c tình chæ coù haï i chöù chaú ng ích gì.
Tieâ u Lónh Vu nghe trong loø ng baá t phuï c, hoû i xen vaø o:
-Chieác chìa khoùa cung caám kia laø vaät baát lôïi , thì sao caùc vò coøn böùc baùch Khaâu
tyû tyû ñöa cho caù c vò ?
Thöông Baù t ngoù Tieâ u Lónh Vu cöôø i noù i:
-Tieå u huynh ñeä ! Ñaâ y chaú ng phaû i laø chuyeä n böù c baù ch ñeå laá y khoâ ng maø laø mua
baèng moät giaù raát ñaét.
Ñoã Cöûu laïnh luøng noùi:
-Khaâ u coâ nöông ! Treã laé m roà i ! Xin coâ nöông haï buù t cho.
Khaâu Tieåu San tröøng maét nhìn Ñoã Cöûu noùi:
-Tieå u nöõ tuy laø haï ng nöõ löu, nhöng noùi sao coù vaäy. Tröôùc khi haï buùt tieåu nöõ phaûi
hoûi cho bieát roõ maø thoâi.
Thöông Baùt noùi:
-Dó nhieâ n laø theá ! Coâ nöông coù ñieà u chi chæ giaù o xin cöù noù i ra.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT http://hello.to/kimdung
100
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
-Tieå u nöõ haï buù t thieá u nôï nhöng coù hai ñieà u kieä n.
Thöông Baùt hoûi:
-Ñieà u kieä n gì ?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
-Ñieàu kieän thöù nhaát laø neáu cuoäc ñieàu tra cuûa hai vò sai laàm, chieác chìa khoùa cung
caá m kia khoâ ng ôû trong mình gia maã u thì moù n nôï naø y coi nhö khoâ ng coù .
Thöông Baùt traàm ngaâm moät chuùt roài hoûi:
-Chæ mong coâ nöông ñöøng giaáu ñi laø boïn taïi haï chòu lieàn. Coøn ñieàu kieän thöù hai
theá naø o ?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
-Ñieàu kieän thöù hai laø chieác chìa khoùa cung caám kia laø cuûa tieåu nöõ bò hai vò uy
hieáp laáy ñi.
Thöông Baùt xua tay lia lòa ñaùp:
-Khoâ ng ñöôï c ! Khoâ ng ñöôï c ! Trung Chaâ u Nhò Coå tröôù c nay khoâ ng eù p uoå ng trong
buoâ n baù n. Cuoä c giao dòch naø y laø do coâ nöông öng thuaä n tröôù c.
Khaâu Tieåu San noùi:
-Baát luaän hai vò noùi theá naøo thì noùi, tieåu nöõ chaú ng bao giôø coù duï ng yù baù n chieá c
chìa khoù a cung caá m. Vaø ng baï c chaâ u baù u hay gì gì ñi nöõ a thì tieå u nöõ cuõ ng xin caù c
haï mieãn thöù cho khoâng daùm tieáp nhaän.
Thöông Baùt hoûi:
-Caû thanh baûo kieám ngaøn xöa chaët saét nhö caét buøn, coâ nöông cuõ ng khoâ ng muoá n
hay sao ?
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
-Tieå u nöõ khoâ ng muoá n vaø vaã ngiöõ quyeà n ñeå ngaø y sau coù dòp thu veà .
Thöông Baùt cöôøi noùi:
-Caù i ñoù deã laé m ! Anh em taï i haï maø coø n soá ng, cung caá m chöa môû ra, chieá c chìa
khoùa kia vaãn giöõ nguyeâ n giaù trò thì sau naø y coâ nöông baá t cöù luù c naø o cuõ ng coù theå ñoø i
ôû nôi anh em taïi haï. Nhöng taïi haï xin noùi tröôùc, coâ nöông muoán thu noù veà thì chæ
coø n caù ch troâ ng vaø o voõ coâ ng, coâ nöông maø thaé ng ñöôï c anh em taï i haï thì taïi haï ñaønh
boû chieâ u baø i ñi khoâ ng buoâ n baù n nöõ a. Khi aá y coâ nöông chaú ng nhöõ ng coù theå thu hoà i
chieác chìa khoùa cung caám maø coøn ñöôïc khai gia baét anh em taïi haï phaûi traû lôïi töùc.
Khaâu Tieåu San noùi:
-Vaäy chuùng ta cöù theá. Hai vò baû n laõ nh cao cöôø ng, dó nhieâ n chaú ng coi ñöa con gaù i
yeáu ôùt naày vaøo ñaâu.
Roài naøng ñaët buùt vieát tieáp:
“Baèng loøng ñem chieác chìa khoùa cung caám do gia maãu thu caát…”
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT http://hello.to/kimdung
101
Naøng döøng buùt laïi hoûi:
-Döôùi naøy coøn vieát gì nöõa.
Thöông Baùt ñaùp:
-Phía döôùi xin vieát: Ñem caàm cho Trung Chaâu Nhò Coå. Nay giao möôøi haït minh
chaâu tröôùc. Coøn ngaøn laïng hoaøng kim, traêm suùc gaám ñoaïn vaø moät thanh baûo kieám
chaët saét nhö caét buøn thì chôø sau khi laáy ñöôïc chìa khoùa seõ giao noá t …
Khaâu Tieåu San ngaét lôøi:
-Tieåu nöõ khoâng muoán thöù ñoù, vaäy baát taát phaûi vieát vaøo laøm chi.
Thöông Baùt voäi noùi:
-Khoâ ng ñöôï c ! Khoâ ng ñöôï c ! Coâ nöông khoâ ng muoá n laá y nhöng taï i haï chaú ng theå
khoâ ng ñöa ra.
Khaâ u Tieå u San theo lôøi vieát xong hoûi:
-Theá naø y ñaõ ñöôï c chöa ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Xin theâm hai caâu: Sôï lôøi noùi voâ baèng vieát tôø giaáy naøy cho ñuû chöùng côù.
Kts laïi vieát tieáp, roài laïnh luøng hoûi:
-Ñöôï c roà i chöù ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Ñöôï c roà i ! Thaä t laø m phieà n coâ nöông.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu thu caát vaên töï, buùt möïc roài noùi:
-Baây giôø coù ñuû giaáy tôø buùt tích khieán cho anh em taïi haï theâm loøng haêng haùi tìm
kieá m chieá c chìa khoù a cung caá m naø y !
Khaâ u Tieå u San trong loø ng buoàn raàu, khoâng noùi gì nöõa, daét Tieâu Lónh Vu ñeán beân
moät taûng ñaù lôùn ngoài xuoáng töïa vaøo vaùch nuùi roài nhaém maét nguû ñi.
Naøng ñaõ meät löû söùc löïc chöa hoài phuïc laïi traõi qua moät phen aùc chieán. Baây giôø
naø ng vöø a ngoà i xuoá ng ñaõ nguû say ngay.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu quay laïi hoûi Thöông Baùt:
-Laõ o ñaï i baâ y giôø chuù ng ta canh giöõ ôû ñaâ y ñeå chôø coâ ta thöù c daä y hay sao ?
Thöông Baùt mæm cöôøi noùi:
-Moä t lôø icuû a Khaâ u coâ nöông coi naê ng baè ng non, quyeá t coâ khoâng caûi xoùa ñaâu. Vaäy
laõo nhò laáy linh ñan trong mình cho chuù em naøy vaø hai oâng baïn kia moãi ngöôøi moät
vieâ n. Chuù ng ta cuõ ng nhaâ n cô hoä i naø y nghæ ngôi moä t chuù t.
Ñoã Cöû u theo lôø i laá y bình ngoï c ra moù c ba vieâ nthuoá c, haé n ñöa cho Haø Khoân hai
vieân noùi:
-Ñaây laø hai vieân Traán Thaàn Baûo Nguyeân raát coâng hieäu. OÂng baïn uoáng moät vieân
coø n vieâ n nöõ a ñöa cho oâ ng baï n bò cuï t tay.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT http://hello.to/kimdung
102
Haé n khoâ ng chôø Haø Khoâ n phaû n öù ng theá naø o, caà m hai vieâ n Traá n Thaà n Baû o
Nguyeâ n ñan giao cho Haø Khoân, roài tôùi beân Tieâu Lónh Vu laïnh luøng noùi:
-Tieå u huynh ñeä haõ y uoá ng vieâ n thuoá c naø y ñi !
Tieâ u Lónh Vu ngöû ng ñaà u leâ n nhìn vieâ n thuoá c trong tay Ñoã Cöû u ñaù p:
-Taï i haï khoâ ng uoá ng !
Chaøng noùi caâu naøy baèng moät gioï ng kieâ n quyeá t.
Ñoã Cöû u söõ ng soá t hoû i:
-Vieâ n thuoá c naø y raá t boå ích cho thaâ n theå , sao tieå u huynh ñeä laï i khoâ ng uoá ng ?
Tieâu Lónh Vu laéc ñaàu ñaùp:
-Tieå u ñeä khoâ ng muoá n uoá ng laø khoâ ng uoá ng. Duø coù laø gan roà ng tuû y phöôï ng uoá ng
moät vieân soáng laâu traêm tuoåi, taïi haï cuõng khoâng uoáng.
Ñoã Cöû u giô vieâ n thuoá c hoà ng trong tay leâ n höõ ng hôø noù i:
-Baâ y giôø tieå u huynh ñeä khoâ ng chòu uoá ng, thì e raè ng sau naø y coù hoá i cuõ ng khoâ ng
kòp.
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Taïi haï nhaát ñònh khoâ ng uoá ng thì caù c haï cöù caá t ñi.
Ñoã Cöû u nhö ngöôø i ñuï ng ñaà u vaø o ñinh, trong loø ng vöø a töù c giaä n laï i vöø a buoà n cöôø i,
buïng baûo daï:
-Thaèng nhoû naøy noùi naêng maïnh daïn, ñaûm khí khoâng vöøa, thaät laø ñaùng phuïc.
Haéncaát vieânthuoác ñi roài töïa vaøo vaùch nuùi.
Chieàu trôøi moãi luùc moät toái daàn. Maûnh traêng löôõi lieàm treo ôû beân trôøi. Ngoïn nuùi
ñöùng söõng döôùi aùnh traêng soi. Caûnh ñeâm laïnh treân nuùi laïi caøng tòch mòch.
Khaâ u Tieå u San ñöôï c moä t giaá c nguû ngon, tinh thaàn hoài phuïc, naøng môû maét ra
thaá y Trung Chaâ u Nhò Coå moä t ngöôø i ngoà i ñieà u döôõ ng vaø moä t ngöôø i ñöù ng töï a vaø o
vaùch nuùi, loøng naøng boãng naåy ra nhieàu moái caûm khaùi nghó thaàm:
-Hai ngöôø i naø y voõ coâ ng tuyeä t theá , nöng aï i truï c lôïi treân choán giang hoà,laøm vieäc
thöông maïi. Ta ñaõ vieát vaên töï taát chuùng vöõng loøng tin caäy khoâng chòu boû qua. Coå
lai nhöõng baïn höõu voõ laâm ñeàu khinh taøi troïng nghóa ñeå tieáng haøo hieäp roài ruùt kui
khoû i giang hoà . Boï n ngöôø i voõ coâ ng cao cöôø ng nhö Trung Chaâ u Nhò Coå maø suoá t ñôø i
truïc lôïi, chaúng keå gaây oaùn keát thuø. Töôûng trong thieân haï ít ngöôøi nhö hai laõo naøy.
Boã ng thaá y Thöông Baù t ñoä t nhieâ n môû böø ng maé t ra cöôø i khanh khaù ch hoû i:
-Khaâ u coâ nöông tænh giaá c roà i ö ?
Khaâu Tieåu San cöôøi laït ñaùp:
-Tieåu nöõ ñaõ phieàn hai vò phaûi chôø laâu.
Naøng caát böôùc tieán laïi beân Tieâu Lónh Vu thaáy chaøng vaãn haém maét ñang vaän
coâ ng ñieà u döôõ ng. Ñeâ m khuya giaù laï nh maø coâ ng löï c nhö Tieâ u Lónh Vu hieå n nhieâ n
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT http://hello.to/kimdung
103
chaú ng theå naø o choá ng laï i vôù i söï raù t möôù t, nhöng chaø ng yù chí cöông quyeá t voâ cuø ng,
khieán Khaâu Tieåu San sinh loøng laân maãn. Naøng buoâng tieáng thôû daøi hoûi:
-Tieå u ñeä coù reù t khoâ ng ?
Tieâu Lónh Vu môû böøng maét nhìn Khaâu Tieå u San cöôø i ñaù p:
-Tieå u ñeä khoâ ng sôï reù t laï nh.
Kim Toaùn Baøn Thöông Baùt raûo böôùc tieán laïi noùi:
-Tieåu ñeä coù moät taám baûo y baèng da con ñieâu giöõ ñöôïc söùc noùng. Neáu leänh ñeä caàn
thì taïi haï xin kính taëng.
Tieâ u Lónh Vu ñaù p:
-Taï i haï khoâ ng caà n ñaâ u. Chaú ng thaø cheá t reù t cuõ ng ñaø nh chöù khoâ ng muoá nmaë c aù o
cuûa caùc haï.
Thöông Baùt tuûm tæm cöôøi noùi:
-Tieåu huynh ñeä coøn nhoû tuoåi nhö vaäy maø ñaõ khí phaùch hôn ñôøi, thaät khieán taïi haï
raát boäi phuïc.
Khaâu Tieåu San ngoù Thöông Baùt baèng caëp maét laïnh luøng noùi:
-Trung Chaâu Nhò Coå noåi tieáng giang hoà maáy chuïc naêm maø suoát ngaøy tha thieát lo
vieäc kinh doanh thuû lôïi. Chaéc hai vò ñònh tích luõy tieàn taøi ñeå ñeán nöôùc phuù xöng
ñòch quoá c.
Caâ u naøng noùi coù veû chaâm bieám nhöng Kim Toaùn Baøn laïi laáy theá laøm thích thuù
cöôø i khanh khaù ch ñaù p:
-Taø i saû n cuû a anh em taï i haï khoâ ng daù m phuù xöng ñòch quoá c nhöng phoù ng taà m
maét nhìn ra voõ laâm hieän nay coù theå noùi laø chöa ai bì kòp.
Khaâu Tieåu San chau maøy nghó thaàm:
-Thaèng cha naøy laáy chuyeän thu goùp tieàn taøi cuøng baùu vaät laøm vui thích. Mình noùi
mæa haén maø haén laïi ra chieàu thích chí.
Naøng nghó vaäy roài khoâng noùi gì nöõa, naém tay Tieâu Lónh Vu, ñoaïn quay laïi hoûi
Tröông Caø n:
-Thöông theá ngöôi ra sao ?
Tröông Caø n ñöù ng daä yñaù p:
-Maùu ñaõ heát chaûy, ñau cuõng bôùt nhieàu. Baây giôø taïi haï coù theå thöôïng loä ñöôïc roài.
Gaõ thoø tay ra löôïm thanh ñôn ñao döôùi ñaát.
Khaâu Tieåu San noùi:
-Hay laém ! Vaä y chuù ng ta ñaê ng trình ngay baâ y giôø .
Roài naøng daét Tieâu Lónh Vu caát böôùc ñi tröôùc.
Haø Khoâ n ñaõ uoá ng vieâ nTraá n Thaà n Baû o Nguyeâ n ñan vaø moù c moä t vieâ n ñöa cho
Tröông Caø n uoá n. Quaû nhieâ n tinh thaà n hai ngöôø i phaá n khôû i.
Haø Khoâ n nghó thaà m trong buï ng:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT http://hello.to/kimdung
104
-Xem chöø ng Trung Chaâ u Nhò Coå , chaú ng nhöõ ng goù p nhaë t baù u vaä t, e raè ng chuù ng
coøn thu caát thuoác men. Vieân thuoác maøu hoàng naøy khoâng bieát töø tay ai ñöa ñeán maø
thaà n hieä u voâ cuø ng !
Gaõ caà m song buù t theo sau Tröông Caø n ñi ngay.
Laõ nh Dieä n Thieá t Buù t Ñoã Cöû u ñoä t nhieâ n ñöù ng ngang ra chaä nñöôø ng Khaâ u Tieå u
San hoûi:
-Khaâ u coâ nöông ! Coâ nöông queâ n ñieà u öôù c ñaõ kyù roà i chaê ng ?
Khaâu Tieåu San hoûi:
-Phaûi chaêng hai vò muoán nhìn thaáy di theå cuûa gia maãu tieå u nöõ ?
Ñoã Cöû u ñaù p:
-Ñuù ng theá ! Boï n taï i haï muoá n kieá m leä nh ñöôø ng ñeå laá y chìa khoù a cung caá m.
Khaâu Tieåu San noùi:
-Tieå u nöõ khoâ ng queâ n ñaâ u.
Naø ng nghieâ ng ngöôø i löôù t ñi veà phía tröôù c.
Ñoã Cöûu voäi noùi:
-Khaâ u coâ nöông coø n nhôù laø hay laém ! Boïn taïi haï ít ngöôøi, coâ nöông mau mau noùi
ra di theå leä nh ñöôø ng ôû ñaâ u, ñeå thanh toaù n moù n ñoù ñi cho xong.
Khaâ u Tieå u San ñaù p:
-Nhaâ n maõ cuû a bang Thaà nn Phong saé p ñuoå i ñeá n nôi, haõ y chôø cho tieå u nöõ thoaù t
nôi nguy hieå m roà i haõ y noù i vôù i caù c haï cuõ ng chöa muoä n.
Kim Toaùn Baøn Thöông Baùt caû cöôøi noùi:
-Coâ nöông noùi theá laø phaûi. Laõo nhò neân lòch söï moät chuùt.
Haén döùt lôøi chaïy nhanh nhö gioù löôùt qua beân mình Khaâu Tieåu San, tranh tieân ra
cöû a hang, chuùm moâi huyùt leân moät tieáng coøi.
Boã ng nghe tieá ng cho suû a “gaâ u gaâ u”. Hai con choù ñen lôù n chaï y leï tôù i.
Con choù thaá y Thöông Baù t ngoe nguaå y caù i ñuoâ i roà i chaï y ñeá n beâ n haé n.
Khaâ u Tieå u San theo sau Thöông Baù t ra khoû i cöû a hang roà i, ngöûng ñaàu leân nhaém
ñòa theá xong ñi veà phía chính taây.
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t kheõ baû o Ñoã Cöû u:
-Laõ o nhò ! Ngöôi ñi hoä giaù cho Khaâ u coâ nöông ñeå ta thaê m ñöôø ng tröôù c. Caà n phaû i
traù nh ñöôï c Thaà n Phong bang chuù a vaø maá y quaù i vaä t ñaëc bieät môùi ñöôïc.
Ñoã Cöûu noùi:
-Chieá c chìa khoù a cung caá m kia ngaø y naø o chöa xuaá t hieä n treâ n choá n giang hoà thì
Khaâu Tieåu San khoù maø traùnh khoûi boïn ngöôøi bôùi loâng tìm veát. Chaúng leõ chuùng ta
cöù baû o veä cho coâ hay sao ?
Thöông Baùt ñaùp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT http://hello.to/kimdung
105
-Khoâng caàn ñaâu. Chæ coát sao thoaùt khoûi nhöõng tay cao thuû bao vaây laàn naày laø
ñöôï c, coø n veà sau thì deã laé m.
Haén ngöûng ñaàu leân thaáy boïn Khaâu Tieåu San, Haø Khoân ñaõ ñi xa maáy chuïc
tröôïng, lieàn voã vai Ñoã Cöûu noùi tieáp:
-Laõ o nhò ! Laõ o nhò ñi röôï t ho leï ñi !
Döùt lôøi haén nhaûy voït ñi. Chæ maáy caùi nhoâ leân huïp xuoáng ñaõ löôùt qua Khaâu Tieåu
San.
Hai con choù ñen lôù n theo sau Thöông Baù t.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu taêng gia cöôùc löïc ñi theo saùt Haø Khoâ n.
Khaâ u Tieå u San vöø a naâ ng ñôõ Tieâ u Lónh Vu vöø a ñi. Naø ng phoù ng chaâ n chaï y leï voï t
qua hai caùi nuùi. Tieâu Lónh Vu heát caû reùt möôùt, quay ñaàu nhìn laïi thaáy Ñoã Cöûu ñoäi
muõ che suï p xuoá ng mí maé t vaã n theo saù t Haø Khoâ n, quaû nhieâ n coù yù baû o veä cho boï n
mình. Chaø ng nghó thaà m trong buï ng:
-Ngöôøi naøy tuy boä maët ñaùng gheùt, nhöng voõ coâng cao cöôøng, coù theå giuùp Khaâu tyû
tyû choá ng ñôõ cöôø ng ñòch ñöôï c …
Chaø ng coø n ñang ngaã m nghó, boã ng nghe choù suû a “gaâ u gaâ u”, moä t boù ng ngöôø i töø
phía quanh goùc nuùi, xuaát hieän, chaïy leï tôùi.
Khaâu Tieåu San xay tay traùi laïi, nheï nhaøng ñöa ngöôøi chaøng veà phía sau. Tay maët
naø ng naé m chaë t ñoá c kieá m chuaå n bò cöï ñòch.
Boã ng nghe ngöôø i ñi tôù i haé ng daë ng moä t tieá ng roài noùi:
-Khaâu coâ nöông ñöøng hieåu laàm. Taïi haï chính laø Thöông Baùt ñaây !
Haén chöa döùt lôøi ñaõ chaïy ñeán tröôùc Khaâu Tieåu San.
Döôù i aù nh traê ng, naø ng nhìn roõ göông maë t cuû a haé n boá c ñaà y nhieä t khí. Hieå n nhieâ n,
vöø a troâ ng ñaõ bieá t haén ñaõ traûi qua moät cuoäc chaïy bôû hôi tai.
Hai con choù lôù n vaã n theo sau.
Khaâu Tieåu San maùy moâi muoán hoûi, nhöng naøng ñoät nhieân ngöøng laïi laïnh luøng
nhìn Thöông Baù t khoâ ng noù i gì nöõ a.
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t tuy loä veû khaå n tröông nhöng neùt maët vaãn töôi cöôøi
nhö tröôù c. Haé n nhìn Khaâ u Tieå u San cöôø i noù i:
-Hoûng beùt ! Vuï buoân baùn cuûa taïi haï vôùi coâ nöông e araêng phaûi loå voán maát.
Khaâu Tieåu San hoûi:
-Keû kình ñòch daù m ngoù tôù i Trung Chaâ u Nhò Coå taá t khoâ ng phaûi laø haïng voâ danh
coù ñuù ng theá khoâ ng ?
Thöông Baùt cöôøi noùi:
-Coâ nöông noùi ñuùng ñoù ! Vöøa roài taïi haï phaùt giaùc hai thieáu nieân xuaát hieän trong
voõ laâm. Hai ngöôøi naøy khoù chôi laém vì chuùng khoâng ham danh lôïi maø laïi truùng vaøo
vuï muoá n tranh ñoaï t chieá c chìa khoù a cung caá m.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT http://hello.to/kimdung
106
Khaâu Tieåu San hoûi:
-Caù c haï sôï hoï ö ?
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t cöôø i ñaù p:
-Hieä n nay trong voõ laâ m, nhöõ ng ngöôø i khieá n cho boï n taï i haï khieá p sôï cuõ ng khoâ ng
coù maá y. Nhöng taï i haï chæ mong baû o veä coâ nöông thì toä i gì sinh söï vôù i hoï ñeå mua
chuoá c phieà n naõ o.
Khaâu Tieåu San hoûi:
-Theo cao kieá n cuû a caù c haï thì neâ n theá naø o ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Theo yù taïi haï thì neân tìm ñöôøng khaùc maø ñi, traùnh xa hai ngöôøi ñoù.
Khaâu Tieåu San hoûi:
-Sao caùc haï khoâng noùi roõ xem hai nhaân vaät aáy laø ai ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Hai ngöôø i naø y raá t noå i danh, duø coâ nöông chöa gaë p nhöng taá t cuõ ng nghe leä nh
ñöôøng noùi tôùi.
Khaâu Tieåu San hoûi:
-Ai vaä y ?
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t xoay veà höôù ng chính baé c maø ñi, ñoà ng thôø i ñaù p:
-Chuù ng ta vöø a ñi vöø a noù i chuyeä n.
Haén quay ñaàu laïinhìn thaáy Khaâu Tieåu San ñöùng yeân khoâng caát böôùc, baát giaùc
haén chau maøy noùi:
-Neá u coâ nöông muoá n ñöôï c bình yeâ n voâ söï thoaù t khoûi voøng vaây cuûa nhöõng tay ñaïi
cao thuû thì hay hôn heát laø hôïp taùc vôùi anh em taïi haï …
Haén laïi ñöa maét ngoù Tieâu Lónh Vu noùi tieáp:
-Duø coâ nöông chaú ng keå ñeá n moá i an nguy cuû a thaâ n mình, cuõ ng sôï cheá t cuû a hai vò
ñi theo, thì cuõng nghó tôù i leä nh ñeä . Giöõ a nhöõ ng cuoä c chieá n nguy hieå m, caà n phaû i coù
ngöôø i baû o veä cho y.
haén noùi caâu naøy quaû nhieân khieán Khaâu Tieåu San phaûi ñoäng loøng, naøng lieàn daét
Tieâ u Lónh Vu ñi veà höôù ng chính baé c.
Thöông Baùt tuûm tæm cöôøi noùi:
Neáu coâ nöông chòu hôïp taùc cuøng anh em taïi haï thì vieäc thoaùt khoûi truøng vi moät
caù ch bình yeâ n chaú ng coù chi laø khoù .
Khaâu Tieåu San nghó tôùi vieäc ñaõ kyù giaáy hôïp ñoàng vôùi hai ngöôøi thì trong loøng
khoâ ng khoû i buoà n böï c. Naø ng laï nh luø ng ñaù p:
-Hai vò voõ coâ ng cao thaâ m, oai danh löø ng laã y, nhöng haø nh ñoä ng khoù laø m cho
ngöôø i thieâ n haï kính troï ng ñöôï c.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT http://hello.to/kimdung
107
Trung Chaâu Nhò Coå oai danh löøng laãy voõ laâm maø nghe lôøi noùi mai mæa vaøo maët
thì duø khoâng noåi noùng taát cuõng sa saàm neùt maët môùi phaûi. Theá maø Kim Toaùn Baøn
Thöông Baù t vaã n chaú ng coù yù giaä n döõ chi heá t, haé n coø n loä veû vui möø ng ñaù p:
-Khaâu coâ nöông noùi ñuùng laém ! Anh em taïi haï voán khoâng öa danh döï haõo huyeàn,
chæ mong nhöõ ng ñieà u thöï c tieå n. Cuû a ñeá n caø ng nhieà u caø ng hay. Trong voõ laâ m thieá u
gì baä c haø o phuù nhöng thu thaä p ñöôï c nhieà u chaâ u baù u thì coù theå noù i quaû quyeá t laø
chöa ai bì kòp.
Khaâu Tieåu San böïc mình hoûi:
-Tieàn baïc chaâu baùu thì laøm gì ? Luùc cheát coù boû vaø o quan taø i ñem ñi ñöôôï c
khoâ ng?
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t söõ ng soá t ñaù p:
-Moãi ngöôøi coù moät chí höôùng, khoâng theå mieãn cöôõng ñöôïc. Laém keû coi chaâu baùu
nhö ñaát buøn, coi tieàn baïc nhö coû raùc, nhöng anh em taïi haï thì thu thaäp bao nhieâu
cuõ ng khoâ ng bieá t chaù n…
Haén ngöûng maët leân cöôøi ha haû noùi tieáp:
-Taï i haï queâ n khoâ ng noù i cho coâ nöông hay veà hai nhaâ n vaä t khoâ ng neâ n giaâ y vaø o
ñoù .
Khaâ u Tieå u San tuy khinh khi haø nh ñoä ng cuû a hai ngöôø i, khoâ ng muoá n noù i chuyeä n
vôù i hoï nöõ a, nhöng naø ng ñoä ng tính hieá u kyø , lieà n hoû i:
-Hoï laø ai vaäy ?
Thöông Baùt tuûm tæm cöôøi ñaùp:
-Hai ngöôøi naøy chaéc coâ nöông aùi moä laém. Hoï qua laïi giang hoà ñeå ñôõ keû khoán
cuø ng giuù p ngöôø i trong côn hoaï n naï n, giaà u loøng tröôïng nghóa khinh taøi vaø noåi tieáng
haøo hieäp, khaùc haún anh em taïi haï laø con nhaø thöông maïi.
Khaâu Tieåu San laïnh luøng noùi:
-Caùc haï muoán noùi thì noùi huîch toeït ra ñi maø khoâng muoán noùi thì thoâi. Coøn uùp
môû quanh co thì chæ khieá n cho ngöôø i nghe chaù n tai laé m.
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t tuy luù c naø o cuõ ng so bì hôn thieä t, nhöng haé n laø ngöôø i
daøy coâng haøm döôõng ít keû bì kòp. Baát luaän Khaâu Tieåu San chaâm choïc caùch naøo,
thuû y chung haé n khoâ ng ñoä ng noä , vaã n töôi cöôøi hoûi:
-Coâ nöông ñaõ nghe ñeá n hai caù i ngoaï i hieä u Töû u Taê ng, Phaï n Caù i bao giôø chöa ?
Khaâu Tieåu San ñoäng taâm töï hoûi:
-Töûu Taêng, Phaïn Caùi ñeàu noåi danh ñaïi hieäp moät thôøi, chaúng leõ hai nhaân vaäy naøy
cuõng röôït tôùi ñaây ñeå tham döï vieä c ñoaï t chieá c chìa khoù a cung caá m ?
Trong loø ng xoay chuyeå n yù nghó, naø ng höõ ng hôø ñaù p :
-Tieå u nöõ chæ nghe teâ n chöù chöa bieá t ngöôø i.
Tieâ u Lónh Vu nghe naø ng noù i cuõ ng ñoä ng tính hieá u kyø , hoû i xen vaø o:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT http://hello.to/kimdung
108
-Nhöõ ng nhaâ n vaä t ñoù khoâng coù teân hoï hay sao maø keâubaèng Töûu Taêng, Phaïn Caùi ?
Thöông Baù t cöôø i ñaù p:
-Nhaø sö tuy laø ngöôøi xuaát gia nhöng khoâng giôùi töûu, töûu löôïng cuûa y thaät laø gheâ
gôù m, uoá ng ngaø n chung cuõ ng khoâ ng say. Naê m tröôù c ôû treâ n Huyø nh Haï c, y cuø ng
ngöôø i uoá ng röôï u thi, suoá t ba ngaø y ba ñeâ m, tay khoâ ng rôø i chung. Bao nhieâ u ngöôø i
döï hoäi ñeàu say khöôùt laên keành maø nhaø sö vaãn khoâng sao caû, vì vaäy ngöôøi ta taëng
cho caùi ngoaïi hieäu laø Töûu Taêng.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Teù ra laø theá ! Töû u Taê ng thích uoá ng röôï u ñaõ ñaø nh, chaú ng leõ Phaï n Caù i cuõ ng aê n
côm hôn ngöôø i hay sao ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Tieåu huynh ñeä ñoaùn truùng ñoù ! Thöïc löôïng cuûa Phaïn Caùi thaät laø gheâ gôùm. Moãi
böõa aên heát moãt ñaáu gaïo naáu côm vaã n chöa no !
Tieâu Lónh Vu theø löôõi ra hoûi:
-AÊ n heá t moä t ñaá u gaï o maø khoâ ng vôõ buï ng ö ?
Thöông Baù t cöôø i ñaù p:
-Baï n höõ u giang hoà keâ u baè ng Phaï n Caù i dó nhieâ n y coù choã ñaë c bieä t. Neá u aê n khoâ ng
heát moät ñaáu gaïo thì caùi nhaõ hieäu Phaïn Caùi laøm sao maø coù ñöôïc ?
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Baûn lónh Töûu Taêng, Phaïn Caùi theá naøo ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Baûn laõnh hai nhaân vaät naøy khoâng theå löôøng ñöôïc …
Tieâu Lónh Vu ngaét lôøi:
-So vôù i Khaâ u tyû tyû ra sao ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Hoï coø n cao cöôø ng hôn nhieà u.
Tieâ u Lónh Vu boã ng chau maø y hoû i:
-Hai ngöôøi ñoù laàn moø ñeán daãy nuùi ñaày tuyeát phuû daøi haøng muoân daëm naøy chaéc
cuõ ng coù choã duï ng taâ m nhö aù c vò laø ñeå ñoaï t laá y chieá c chìa khoù a cung caá m cuû a Khaâ u
tyû tyû hay sao ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Haønh vi cuûa hai vò naøy khoù maø löôøng ñöôïc. Taïi haï khoâng daùm noùi quyeát. Mong
raè ng hoï ñeá n ñaâ y khoâ ng phaû i vì chuyeä n naø y.
Tieâu Lónh Vu laáy laøm kyø hoûi:
-Taïi sao vaäy ?
Thöông Baù t döôø ng nhö raá t hôïp yù taâm ñaàu vôùi Tieâu Lónh Vu.
---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT, Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
109
CHÖÔNG XII
THAÀN PHONG BANG GIÔÛ TROØ QUAÙI ÑAÛN

Tieâu Lónh Vu hoûi Thöông Baùt caâu gì haén cuõng traû lôøi. Haén cöôøi ha haû noùi:
-Vì chieác chìa khoùa cung caám ñaõ ñöôïc leänh tyû tyû baùn cho taïi haï roài.
Khaâu Tieåu San kheõ höø moät tieáng. Naøng ngaàm vaän chaân löïc vaøo tay phaûi caép
Tieâ u Lónh Vu ra söù c chaï y veà phía tröôù c.
Thöông Baù t chaï y vöôï t leâ n tröôù c noù i:
-Coâ nöông ñeå taï i haï daã n ñöôø ng cho.
Tröông Caøn choã caùnh tay bò chaët chöa khoûi haún. Gaõ chaïy theo moät hoài mieäng veá t
thöông laï i beå ra. Maù u töôi chaû y doø ng doø ng. Gaõ coá gaé ng nhòn ñau nhöng maù u ra
nhieà u quaù , khoâ ng chòu ñöï ng noå i. Haé n chaï y ñöôï c moä t luù c nöõ a roà i ñaà u où c choaù ng
vaùng, chaân böôùc loaïng choaïng. Caëp maét hoa leân, teù laên xuoáng.
Haø Khoâ n theo sau Tröông Caø n, trong mình gaõ cuõ ng bò maá y veá t thöông nheï . Sau
moät luùc chaïy voäi, gaõ thôû hoàng hoäc. Vöøa thaáy Tröông Caøn teù ngaõ muoán cöùu vieän maø
khoâ ng kòp.
Boã ng nghe côn gioù maï nh löôù t qua beâ n mình, ñoä t nhieâ n Laõ nh Dieän Thieát Buùt Ñoã
Cöûu voït leân phía tröôùc, vung tay ra oâm laáy Tröông Caøn, tay phaûi haén ñieåm leï vaøo
hai choã huyeät ñaïo ñeå caàm maùu cho gaõ.haén laïi moùc laáy moät vieân thuoác boû vaøo
mieäng gaõ baûo:
-Ngöôi nuoá t mau ñi !
Roài haén khoâ ng caà n Tröông Caø n coù nuoá t hay khoâ ng, oâ m laá y gaõ maø chaï y veà phía
tröôù c.
Khaâu Tieåu San ñoät nhieân döøng böôùc quay ñaàu laïi hoûi:
-Chuyeä n gì vaä y ?
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu laïnh luøng ñaùp:
-Veát thöông cuûa gaõ laïi vôõ ra suyùt nöûa teù nhaøo. Baây giôø gaõ khoâng vieäc gì nöûa roài.
Taïi haï phaûi oâm gaõ chaïy ñi cho leï.
Khaâu Tieåu San nghó thaàm:
-Boï n chuù ng haø nh ñoä ng nhö vaä y chaé c laø ñeå thoaù t khoû i voø ng vaâ y cho leï roà i böù c
baù ch ta ñöa chìa khoù a cung caá m ra.
Tuy nghó vaä y, nhöng naø ng vaã n xoay mình chaï y veà phía tröôù c.
Ñöôø ng nuù i gaä p gheà nh, quanh co, ñoaø n ngöôø i chaï y suoá t ñeâ m cho ñeá n luù c trôø i
tang taû ng saù ng, chaú ng hieå u ñaõ ñi ñöôï c bao nhieâ u ñöôø ng ñaá t.
Boã ng nghe hai tieá ng choù suõ a “gaâ u gaâu”. Tieáp theo laø tieáng quaùt vang:
-Mi laø con choù maø khinh ngöôøi theá ! Mi daùm hoån haøo caû vôùi laõo khieáu hoùa ö ?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT, Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
110
Thöông Baùt la thaàm:
-Hoûng beùt ! Mình sôï gaëp laõo quyû quanh ñi quaån laïi, sao coøn chaïm traùn laõo khieáu
hoù a naø y ?
haén döøng laïi nhìn thì thaáy choã ngaõ ba ñöôøng coù moät toøa mieáu thoå ñòa traéng. Döôùi
goác caây tuøng tröôùc mieáu, moät laõo giaø aùo raùch traêm choã che khoâng kín thaân theå ngoài
ñoù. Tröôùc maët laõo ñaët moät caùi chaûo lôùn. Beân caïnh ñaët moä t caâ y gaä y. Hai con choù
loâ ng ñen ñöù ng caù cg chöø ng boá n naê m thöôù c nhìn chaè m chaë p laõ o giaø , muoá n nhaû y xoå
laï i.
Thöông Baùt kheõ huyùt moät tieáng coøi keâu ñoâi choù veà, chaúp tay thi leã noùi:
-Thaã m huynh ! Laâ u nay tieå u ñeä khoâ ng ñöôï c gaëp.
Laõo giaø töø töø quay ñaàu laïi ngoù Kim Toaùn Baøn Thöông Baùt moät caùi roài noùi:
-Thöông huynh caøng ngaøy caøng phì mò, chaéc laø buoân baùt phaùt taøi laém !
Thöông Baù t cöôø i ñaù p:
-Nhôø toå aá m cuõ ng khaù !
Laõo giaø lam luû chuù yù nhìn hai con choù ñen noù i:
-Phaû i chaê ng ñoâ i suù c sinh kia laø cuû a Thöông huynh ?
Kim Toaùn Baøn Thöông Baùt ñaùp:
-Tieå u ñeä qua beâ n Taâ y Vöï c buoâ n baù n, ngöôø i ta khoâ ng coù tieà n mua haø ng neâ n ñ63i
hai con choù naø y daé t veà .
Laõo giaø lam luõ noùi:
-Hai con choù naø y baá t nhaû laé m ! Thöông huynh nhieà u tieà n neâ n nuoâ i noù ñi ñaâ u
cuõ ng ñöa ñi theo ñeå toû ra con ngöôø i phuù quyù , laõ o khieá u hoù a naø y coi chaú ng thuaä n
maét chuùt naøo.
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t cöôø i ñaù p:
-Chuùng laø gioáng vaät voâ tri, xin Thaåm huynh mieãn traùch. Baây giôø tieåu ñeä xin loãi
ñoù .
Haén noùi xong chaép tay xaù moät caùi.
Laõo giaø lam luû ñaûo maét ngoù quanh, boãng chuù yù nhìn Khaâu Tieåu San noùi:
-Gôù m thaä t ! Thöông huynhbuoâ n baù n caø ng ngaø y caø ng lôù n, mua caû ñeá n ngöôø i nöõ a.
Khaâ u Tieå u San trong loø ng töù c giaä n ñaõ toan noå i noù ng, nhöng naø ng laï i nghó raè ng:
-Thöông Baùt laø ngöôøi coù uy theá trong voõ laâm maø coøn kính troïng laõo aên xin naøy.
Vaø coi lôø i laõ o töï a hoà khoâ ng phaû i noù i chuyeä n buoâ n baùn thì chaéc laõo laø moät nhaân vaät
coù danh voïng lôùn. Coù khi laõo laø Phaïn Caùi noåi danh haøo hieäp treân choán giang hoà
cuõ ng chöa bieá t chöø ng.
Naøng nghó vaäy roài nín thinh.
Tuy naø ng töø ng nghe maã u thaâ n ñeà caä p ñeá n danh hieä u Phaï n Caù i, nhöng chöa töø ng
thaáy maët.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT, Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
111
Boã ng nghe Thöông Baù t cöôø i ha haû noù i:
-Thaåm huynh daïy quaù lôøi ! Coâ nöông ñaây laø vò maïi chuû raát lôùn cuûa boïn tieåu ñeä.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu ñoät nhieân ñaët Tröông Caøn xuoáng raûo böôùc tieán laï i
noùi:
-Anh em tieå u ñeä coù vieä c buoâ n baù n gaá p ruù t, khoâ ng raû nh ñeå cuø ng Thaå m huynh troø
chuyeän laâu daøi ñöôïc. Vaäy sau naøy chuùng ta seõ gaëp nhau baây giôø taïm xin caùo bieät.
Laõo giaø lamluû buoâng tieáng cöôøi roä noùi:
-Teù ra laõ o nhò vaã n khoâ ng bình tænh ñöôï c nhö laõ o ñaï i …
Ñoã Cöûu laïnh luøng hoûi laïi:
-Phaû i chaê ng Thaå m huynh muoá n laø m khoù deã anh em tieå u ñeä ?
Laõo giaø lam luû cöôøi ñaùp:
-Khoâng daùm ! Khoâng daùm ! Maáy naêm nay laõo khieáu hoùa gaëp vaän sa suùt
kieámkhoâ ng ñuû aê n, maø anh em caù c haï tieà n nhieà u nhö nöôù c, cuû a chaá t nhö noù n, phuù
xöng ñòch quoác thì caàn gì moät moùn haøng maø phaûi voäi ? Böõa nay ñaõ gaëp laõo khieáu
hoù a ñaâ y, mong raè ng quyù huynh ñeä nghó ñeá n tình xöa, chia cho laõ o khieá u hoùa naøy
moä t chuù t côm thöø a canh caë n.
Ñoã Cöûu cöôøi laït ñaùp:
-Thaå m huynh muoá n quaá y raà y anh em tieå u ñeä thì cöù noù i huîch toeï t ra.
Laõo gia lam luõ thoø tay vaøo trong chaûo saét ñeå tröôùc maët boác moät naém côm ñuùt vaøo
mieäng vöøa nhai vöøa cöôøi, noùi:
-Theo leõ ra thì keû ngheø o cuø ng khoâ ng ñoá i choï i vôù i baä c puù quyù . Quyù huynh ñeä
giaàu nhaát thieân haï maø laõo khieáu hoùa thì khoâng coù moät choã caém duøi. Neáu chuùng ta
xaûy cuoäc tyû ñaáu thì taát nhieân laõo khieáu hoùa phaûi thua roài.
Thöông Baù t xen vaø o:
-Thaã m huynh du ngoaï n n[hong traà n noå i tieá ng haø o hieä p. Tieå u ñeä raá t kính troï ng …
Laõo giaø lam luõ gaït ñi:
-Ñöø ng noù i theá ! Tieå u ñeä khoâ ng daù m ñaâ u !
Thöông Baùt laïi noùi:
-Chuù ng ta laø ngöôø i minh baï ch khoâ ng noù i chuyeä n quanh co aù m muoä i. Thaå m
huynh tôù i ñaâ y phaû i chaê ng vì chieá c chìa khoù a cung caá m ?
Laõo giaø lam luõ ñaùp :
-Caù i ñoù laõ o khieá u hoù a cuõ ng muoá n, nhöng e raè ng mình khoâ ng coù phuù c laá y ñöôï c.
Thöông Baùt bieán saéc hoûi:
-Thaå m huynh coù môø i nhöõ ng tay trôï thuû ñeá n khoâ ng ?
Laõo giaø lam luõ ñaùp:
-Thöôøng thöôøng laõo khieáu hoùa moät mình boân taåu giang hoà. Neáu quaû coù tay trôï
thuû thì cuõ ng laø chuyeä n ngaã u nhieâ n.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT, Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
112
Thöông Baùt hoûi:
-Tieå u ñeä coù moä t ñieà u caà n noù i tröôù c ñöôï c chaê ng ?
Laõo gia lam luõ ñaùp:
-Laõo khieáu hoùa xin röûa tai ñeå nghe lôøi cao luaän.
Thöông Baùt ñua7 maétn hìn Khaâu Tieåu San noùi:
-Leänh ñöôøng cuûa Khaâu coâ nöông ñaây giöõ chieác chìa khoùa cung caám ñoù vaø ñaõ baùn
cho tieå u ñeä roà i. Neáu Thaåm huynh vì chuyeän naøy maø tôùi ñaây thì taïi haï xin loãi noùi laø
Thaåm huynh ñeán chaämmoät böôùc vaø ñaõ bí anh em tieåu ñeä tranh tieân maát roài.
Laõo giaø lam luõ hoûi:
-Thöông huynh noù i vaä y laø chieá c chìa khoù a cung caá m kia ñaõ loï t vaø o tay Thöông
huynh roà i sao ?
Thöông Baù t ñaù p:
-Hieä n giôø chöa thaá y chieá c chìa khoù a cung caá m ñoù .Coù ñieà u Khaâ u coâ nöông ñaâ y
ñaõ laäp tôø kheá öôùc baùn cho anh em taïi haï roài.
Laõo giaø lamluõ laïi thoø tay vaøo chaûo boác hai naém côm nguoäi boû vaøo mieäng vöøa
nhai vöøa hoûi:
-Phaû i chaê ng Khaâ u coâ nöông ñaâ y laø ngöôø i thöø a keá cuû a Khaâ u Vaâ n Coâ ?
Khaâ u Tieå u San noù i gnay:
-Ñoù laø tieân maãu.
Laõo giaø lam luõ boãng ñöùng phaét daäy hoûi:
-Sao ? Teù ra leä nh ñöôø ng ñaõ qua ñôø i roài ö ?
Khaâ u Tieå u San ñaù p :
-Gia maãu ñaõ taï theá töø laâu roài.
Laõo giaø lam luõ ñoät nhieân buoâng tieáng thôû daøi, töï noùi moät mình:
-Trong ñôø i laõ o khieá u hoù a chöa töø ng khieá m khuyeá t ai chuù t gì. Chæ coù …
Ñoät nhieân laõo caûnh giaùc im mieäng khoâng oùi nöõa,laõo quaylaïi ngoù Trung Chaâu Nhò
Coå thuûng thaúng noùi tieáp:
-Laõo khieáu hoùa nghe ñoàn coù ai tôùi ñaây laø ñöôïc chia phaàn. Maáy naêm qua quyù
huynh ñeä buoâ n baù n phaù t taø i, veà caø ng ngoï c chaâ u baù u chaú ng noù i laø m chi, nhöng chieá c
chìa khoùa cung caám laø moät vieäc lôùn laõo khieáu hoùa phaûi can thieäp vaøo …
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu cöôøi laït ngaét lôøi:
-Laõo khieáu hoùa baát taát noùi chuyeän ñöôøng daøi. Neáu laõo muoán laøm klhoù deã anh em
taïi haï cuõng khoâ ng sao, nhöng ñöø ng ñeå vaï laá y ñeá n ngöôø i khaù c. Trung Chaâ u Nhò Coå
ñaõ ra chieâu baøi töø laâu chöù khoâng phaûi môùi vaøi ba naêm. Baát luaän laø ai maø muoán ñaäp
tan chieâu baøi cuûa anh em taïi haï thì boïn taïi haï phaûi ra tay ngheânh tieáp. Ñoã laõo nhò
naøy ñöôïc nghe oai danh Phaïn Caùi töø laâu. Böõa nay gaëp cô hoäi lónh giaùo cuõng laø moät
ñieàu may maén.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT, Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
113
Laõo giaø lam luõ laïnh luøng ñaùp:
-Muoán ñaùnh nhau thì dó nhieânlaõo khieáu hoùa phaûi boài tieáp.
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t ngoaøi maët luùc naøocuõng hoøa hoaõn maø thöïc ra trong
loø ng raá t nhieà u möu keá . Haé n coi chöø ng tìnhtheá böõ a nay khoù beà giaø n xeá p. Neá u phaû i
keùo daøi thôøig ian thì sao baèng ñoäng thuû tröôùc ñi ? Oai danh cuûa Phaïn Caùi tuy chaán
ñoä ng giang hoà , nhöng söù c moä t ngöôø i chöa chaé c ñaõ aê n ñöôï c anh em haé n.
Haén ñaõ töï tin lieàn tuûm tæm cöôøi noùi:
-Laõ o nhò ! Thaå m huynh voõ coâ ng cao cöôø ng. Laõ o nhò phaû i caå n thaä n môù i ñöôï c.
Haén noùi caây naøy toû ra taâng boác PhaïnCaùi maø kyø thöïc laø nhaé c nhôû Ñoã Cöû u neâ n
ñoä ng thuû sôù m ñi, ñöø ng truø ng trình nöõ a.
Thöông Baù t vaø Ñoã Cöû u ôû vôù i nhau ñöôï c maá y chuï c naê m trôø i nhö hình vôù i boù ng
neân hieåu taâm lyù nhau ngay.
Ñoã Cöûu nghe Thöông Baùt noùi, lieàn duøng tay phaûi hoä thaân, tay traù i chuaå n bò cho
khôû i theá coâ ng. Haé n nghieâ ng mình sang moä t beâ n roà i xoâ ng veà phía tröôù c toan ñoä ng
thuû. Ñoät nhieân coù tieáng cöôøi voïng laïi.
Haén ngoaûnh ñaàu nhìn ra thì thaáy moät boùng ngöôøi voït tôùi leï nhö sao sa, töø phía
ngoï n caâ y tuøng gaàn ñoù haï xuoáng. Boùng ngöôøi môùi naøy chæ voït ñi hai caùi ñaõ ñeán tröôùc
maë t boï n chuù ng. Ngöôø i haé n ñem theo muø i röôï u noà ng naë c.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu voäi thu hình laïi, chuù yù nhìn ngöôøi môøi ñeán thaáy
haé n thaâ n theå cao lôùn da maët hoàng haøo, caùi ñaàu troïc loùc, mình maëc aùo caø sa maàu
nguyeät baïch, nhöng daáy ñaày daàu môû raát dô daùy. Caëp maét haén nöûa nhaémnöûa môû ñaûo
nhìn Trung Chaâ u Nhò Coå roà i cöôø i noù i:
-Ta cöù töôûng laø ai ? Teù ra laø hai vò ñaïi laõo baûn.
Döùt lôøi haén thoø tay veà phía sau löng laáy moät baày röôïu raát lôùn, môû nuùt ra doác vaøo
mieäng uoáng öøng öïc moät hoài. Haén töø töø haï baàu röôïu xuoáng dñaäy naép laïi roài cöôøi noùi:
-Röôï u ngon qua ! Röôï u ngon quaù !
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu laïnh luøng noùi:
-Tieåu ñeä queân maát laø Töûu Taêng vaø Phaïn Caùi tröôùc nay ñi lieàn vôùi nhau nhö boùng
vôù i hình.
Töûu Taêng caëp maét löø khöø say khöôùt. Ngöôøi haén luoân luoân laûo ñaûo töïa hoà böôùc
chaâ n khoâ ng vöõ ng. Haén cöôøi ha haû noùi:
-Cung hæ nhò vò laõo baûn buoân baùn ñaïi phaùt taøi !
Kim Toaùn Baøn Thöông Baùt trong loøng lo laéng ngoaøi mieäng vaãn töôi cöôøi ñaùp:
-Nhôø trôøi vaãn ñöôïc laõi nhieàu loå ít, laømaên cuõng khaù.
Töûu Taêng giô tay maët leân troû vaø o Thöông Baù t cöôø i noù i:
-Tröôù c nay oâ ng baï n kheù o tính buoâ n ñaâ u laõ i ñaá y. Nhöng ñeâ m nay e raè ng oâ ng baï n
tính traät roài ñoù.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT, Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
114
Ñoã Cöûu haéng daëng moät tieáng hoûi:
-Phaûi chaêng hai vò …
Töûu Taêng cöôøi khaønh khaïch ngaét lôøi:
-oâ ng baï ncoø n noù i gì nöõ a ?
Kim Toaùn Baøn Thöông Baùt bieát roõ Töûu Taêng suoátn gaøy say bí tyû maø thöïc ra haén
laø moä t nhaâ n vaä t cô trí hôn ngöôø i, chaú ng bao giôø baé n teâ n khoâ ng ñích.
Haén lieàn ngaên Ñoã Cöûu laïi raûo böôùc tieán ra chaép tay cöôøi hoûi:
-Tieåu ñeä muùoân thænh giaùo: Coøn bao nhieâu cao nhaân muoán laøm khoù deå anh em taïi
haï ?
Töû u Taê ng cöôø i khanh khaù ch ñaù p:
-Baû n hoø a thöôï ng heã coù röôï u laø thoû a maõ n. Coø n laõ o khieá u hoù a naø y chæ mong ñöôï c
böõa no. hai chuùng ta chæ laø bì röôïu tuùi côm. Ñaïi laõo baøn chaéc chaúng coi vaøo ñaâu ?
Kim Toaùn Baøn Thöông Baùt töø luùc thaáy Töûu Taêng xuaát hieän ñaõ bieát ngay laø cuïc
dieän ñeâm nay khoù loøng ñoái hpoù. Töûu Taêng, Phaïn Caùi ñaõ löøng laãy tieáng taêm laïi voõ
coâ ng cao cöôøng. Neáu laáy moät choïi moät thì e raèng haøng maáy traêm chieâu môùi phaân
thaé ng baï i. Haé n ñaõ khoâ ng naé m vöõ ng ñöôï c phaà n thaé ng ñaø nh phaû i chôø cô hoä i seõ tính.
Haén lieàn cöôøi ha haû noùi:
-Huynh ñaøi daïy quaù lôøi ! Anh em taïi haï vaã n ñem loø ng ngöôõ ng moä ñaï i danh töø
laâu.
Töûu Taêng mæm cöôøi noùi:
-Khoâng traùch Trung Chaâu Nhò Coå buoân baùn phaùt taøi, nay baàn taêng môùi roõ ñaïi laõo
baûn thaät taøi thuaän gioù giöông buoàm.
Thöông Baù t cöôi noù i:
-Bao giôø tieå u ñeä cuõ ng laáy caâu hoøa khí sinh taøi laøm phöông chaâm.
Töûu Taêng noùi:
-Hai vò ñaïi laõo baûn laøm aên höng thònh ñeán trình ñoä maáy chuïc naêm maø chöa bao
giôø phaûi loå voán …
Thöông Baùt ngaét lôøi:
-Ñoù laø nhôø baïn höõu giang hoà coù daï neå vì anh em taïi haï.
Töû u Taê ng ñoä t nhieâ n caá t gioï ng nghieâ m nghò :
-Laâu ngaøy leân nuùi taát coù phen gaëp hoå. Chuyeán naøy e raèng hai vò ñaïi laõo baûn gaëp
chuyeä n raé c roá i.
Thöông Baù t vaã n cöôø i ñaù p:
-Giaû tyû Töûu Taêng, PhaïnCaùi maø coá yù laøm khoù deã anh em taïi haï thì thaät raéc roái to !
Töûu Taêng hoûi:
-Ngoaøi baûn hoøa thöôïng vaø laõo khieáu hoùa …
Thöông Baùt ngaét lôøi :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT, Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
115
-Anh em tieå u ñeä nhaä n xeù t noâ ng noå i khoâ ng nghó ra ñöôï c cao nhaâ n naø o ngoaø i hai
vò nöõ a ?
Phaïn Caùi ñoät nhieân xen vaø o:
-Nhöõ ng cao thuû bang Thaà n Phong nhieà u nhö coû moï c cuõ ng ñeà u ñeá n caû .
Thöông Baùt noùi:
-Anh em tieå u ñeä ñaõ ñöôï c gaë p maá y vò cao nhaâ n ôû bang Thaà n Phong nhöng baá t
quaù hoï coù hö danh maø thoâi.
Töûu Taêng cöôøi laït noùi:
-Moïi ngöôøi trong voõ laâm hai vò ñaïi laõo baûn khoâng ñeå vaøo maét xanh ñaõ ñaønh,
nhöng coø n Thaà n Phong bang chuù a …
Töûu Taêng chöa döùt lôøi thì maáy tieáng huù lanh laûnh voïng laïi.
Töû u Taê ng ñoä t nhieâ n xoay mình ñeá n beâ n caï nh Phaï n Caù i ngoà i xeá p baè ng.
Boá n phía boù ng ngöôø i chuyeå n ñoä ng. Hai con choù lôù n suû a leâ n khoâ ng ngôù t.
Thöông Baùt quaùt hai con vaät cho chuùng im tieáng. Haén ñaûo maét nhìn tình theá
chung quanh moä t löôï t roà i kheõ baû o Khaâ u Tieå u San:
-Xin coâ nöông haõ y dôø i goù t ñeá n beâ n khoái ñaù lôùn ôû meù taû ngoïn nuùi naøy, xemchöøng
ñeâ m nay khoù loø ng traù nh khoû i moä t cuoä c aù c ñaá u.
Chæ trong chôùp maét, toaùn ngöôøi boán maët ñaõ tieán gaàn vaøo ñeán choã maáy ngöôøi, chæ
coø n caù ch möôi tröôï ng.
Khaâu Tieåu San ñaûo caëp maét trong saùng nhìn phieán ñaù ôû meù taû ngoïn nuùi loài ra,
nhaän thaáy quaû laø nôi aån traùnh raát hay, lieàn daét Tieâu Lónh Vu ñi tôùi.
Tröông Caø n, haø Khoâ n theo sau Khaâ u Tieå u San.
Thöông Baùt ñaûo maét nhìn theá ñòch boán maët roài thaùo hai caùi voø ng saé t treâ n coå choù
ra. Hieå n nhieâ n haé n thaá y ñòch ñeá n trong loø ng hoà i hoä p.
Tieâu Lónh Vu ñöùng beân Khaâu Tieåu San. Chaøng chuyeån ñoäng caëp maét ñaûo nhìn töù
phía thì thaáy nhöõng ngöôøi tôùi gaàn ñeàu maëc voõ phuïc daï haønh, tay caàm binh khí. AÙ nh
haøo quang laáp loaùng döôùi boùng traêng.
Thöông Baù t, Ñoã Cöû u tìm choã lôï i theá ñöù ng xaâ y löng vaø o nhau.
Tieâ u Lónh Vu thaá y boï n ñaï i haù n voõ phuï c bao vaâ y boá n maë t ñeá n hôn hai chuï c teâ n.
Nhöng hoï tôù i gaà n coø n chöø ng naê m tröôï ng thì döøng laïi. Hoï chia thaønh moãi toáp naêm,
ba ngöôø i traá n giöõ nhöõ ng thoâ ng loä boá n maë t, döôø ng nhö chôø ñôï i chuyeä n gì.
Boãng nghe moät hoài thanh aâm quaùi gôû u uù voïng laïi. Ngoaøi ra xuaát hieän hai chaám
ñeøn löûa.
Ñeøn löûa naøy ñi tôùi mau leï phi thöôø ng. Chæ trong chôù p maé t ñaõ ñeá n gaà n chæ coø n
caù ch vaø i chuï c tröôï ng, aù nh ñeø n löû a ñaõ soi roõ nhöõ ng ngöôø i ñi tôù i.
Tieâu Lónh Vu chuù yù theo doõi, baát giaùc run leân. Moät caûm giaùc hoài hoäp töø trong tim
naûy ra.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT, Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
116
Chaø ng ñaõ hìn roõ hai ngöôø i aù o ñen beù nhoû maø cao, chuù ng giô hai ngoï n ñeø n löû a
ñaày töû khí ñeå môû ñöôøng. Sau hai ngoïn ñeøn laø boán ñaïi haùn thaân hình cao lôùn, oai
phong laãm lieät, hai caùnh tay traàn khieâng moät thaàn töôïng cao lôùn maët muõi hung döõ
ñang chaïy leï tôùi.
Phía sau thaàn töôïng naøy laø boán ngöôøi toaøn thaân maëc aùo ñen thaét daây löng saëc sôõ.
Giöõa choán thaâm sôn vaøo luùc ñeâm khuya gioù laïnh tuyeát rôi maø xuaát hieän nhöõng
nhaân vaät quaùi ñaûn naøy ñem laïi baàu khoâng khí aâm thaàm ruøng rôïn.
Khaâu Tieåu San thaáy toaøn thaân Tieâu Lónh Vu run baàn baät lieàn baûo:
-Tieåu ñeä ! Baát taát phaûi sôï haõi !
Tieâu Lónh Vu caûm thaáy muøi höông thoang thoaûng ñöa vaøo muõi baát giaùc chaøng
ngöû ng ñaà u nhìn thaá y Khaâ u Tieå u San toû veû bình tænh chaú ng chuù t chi sôï seä t, lieà n
ñoäng taâm nghó thaàm:
-Tyû tyû laø haøng nöõ löu coøn khoâng khieáp sôï, ta ñöôøng ñöôøng taám thaân nam töû sao
laïi nhuùt nhaùt theá naøy ?
Chaø ng lieà n phuôû n ngöï c ñöù ng thaú ng ngöôø i leâ n.
Trung Chaâ u Nhò Coå quanh naê m boâ n taå u giang hoà , tuy ñaõ nghe tieá ng bang chuù a
bang Thaàn Phong nhöng chöa töøng thaáy maët. Bang naøy môùi quaät khôûi maø theá löïc
khuyeách tröông raát mau laïi ñaày veû thaàn bí.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu thôû phaøo moät caùi kheõ hoûi:
-Laõ o ñaï i ! Boï n hoï khieâ ng thaà n töôï ng hung döõ kia laø coù duï ng yù gì ?
Kim Toaùn Baøn Thöông Baùt duøng thuaät truyeàn aâm nhaäp maät ñaùp:
-Môù i nghe ba chöõ Bang Thaà n Phong ñaõ ñoaù n ngay ñöôï c ngöôø i chuû söï thieä n ngheà
hyù loäng quyû thaàn. Thaáy ñieàu quaùi laï vaãn phaûi bình tænh, chöa gì ñaõ hoaûng hoát phaûi
thaát baïi. Chuùng ta haõy chôø coi xem boïn hoï giôû troø gì.
Boã ng thaá y hai ngöôø i cao gaà y caà m hai ngoï n phong ñaê ng ñaà y töû khí ñoä t nhieâ n
döø ng böôù c. Hai tay giô cao nöõa leân.
Boán ñaïi haùn traàn caùnh tay töø töø ñaët thaàn töôïng hung aùc xuoáng roài ñöùng ôû hai beân.
Thöông Baù t nhôø aù nh ñeø n nhìn roõ thaà n töôï ng ñaë t xuoá ng ñaá t haõ y coø n cao ñeá n baû y,
taùm thöôùc. Ñaàu thaàn töôïng lôùn baèng caùi ñaáu. Maët xanh leø, muõi cao mieän roäng. Caëp
maét heù môû. Hai chieác raêng nanh chìa ra hai khoùe mieäng daøi ñeán baûy, taùm taác. Hai
tay ñaèng tröôùc chaép laïi ñeå tröôùc ngöïc. Coøn hai tay phía sau giô cao leân. Moät tay
caàm leänh baøi vaø moät tay caàm tröôøng kieám.
Trung Chaâ u Nhò Coå kieá n thöù c roä ng raõ i cuõ ng khoâ ng nhaä n ra ñöôï c ñaâ y laø thaà n
töôï ng gì ?
Boå ng thaá y boá n ngöôø i maë c aù o ñen thaé t ñai löng saë c sôû ñi quanh ñeá n tröôù c maë t
thaàn töôïng, kính caån xaù daøi moät caùi. Ñoät nhieân chuùng xoay mình laïi roài moät teân raûo
böôù c ñi veà phía Trung Chaâ u Nhò Coå .
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT, Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
117
Thöông Haû i chuù yù nhìn ra thaá y ngöôø i aù o ñen naø y thaé t ñai saë c sôõ coù vieá t boá n chöõ
traéng "Ñaøn tieàn hoä phaùp".
Ngöôø i naø y ñöa maé t nhìn Trung Chaâu Nhò Coå moät caùi roài quay thaúng veà phía
Khaâu tieåu San.
Laõnh dieän thieát buùt Ñoå Cöûu laïng ngöôøi ra caûn ñöôøng lôùn tieáng quaùt :
- Ñöùng laïi !
Ngöôø i aù o ñen ñoä t nhieâ n vung tay maë t ñaù nh ra moä t chöôû ng.
Ñoå Cöû u ñaõ vaä n ñoä ng chaâ n löï c töø tröôù c cuõ ng xoay tay phoù ng chöôû ng phaû n kích.
Hai chöôûng ñuïng nhau ñaùnh "binh" moät tieáng. Caû hai ngöôøi cuøng doäi laïi moät
böôù c.
Ñoã Cöûu giaät mình kinh haõi nghó thaàm :
- Chöôûng löïc thaèng cha naøy raát thaâm haäu !
Ngöôø i aùo ñen cuõng hôi kinh ngaïc. Gaû döøng böôùc laïi, maùy moâi kheõ baät leân tieáng
hoûi :
- Ai ?
Ñoã Cöûu veû maët laïnh luøng, gioïng noùi caøng laïnh leõo hôn. Nhöng thanh aâm haén
chöa laï nh baè ng gioï ng noù i cuû a ngöôø i aù o ñen.
Kim toaùn baûn Thöông Baù t cöôø i khanh khaù ch ñaù p :
- Anh em taïi haï laø Trung Chaâu Nhò Coå môû chieâu baøi buoân baùn. Töø nhöõng loaïi
baè ng da ôû ngoaø i quan aû i cho ñeá n chaâ u baù u ôû Nam Cöông ñeà u ñuû heá t. Noù i sao baû o
vaä y. OÂ ng baï n muoá n mua thöù gì xin cöù noùi ra.
Ngöôø i aù o ñen döôø ng nhö ñaõ bieá t tieá ng Trung Chaâ u Nhò Coå , gaõ ñaû o maé t ngoù
Thöông Baùt, Ñoã Cöûu roài laïnh luøng leân tieáng :
- Hai töôùng môû ñöôøng cuûa bang chuùa baûn bang ñaõ bò haïi veà tay hai vò...
Ñoã Cöûu ngaét lôøi :
- Caùi ñoù laø chuyeä n nhoû khoâ ng ñaù ng nhaé c tôù i.
Ngöôøi aùo ñen ñoät nhieân döông caëp maét nhìn chaàm chaäp vaøo Khaâu tieåu San hoûi :
- Vò coâ nöông kia phaû i chaê ng hoï Khaâ u ?
Khaâu tieåu San ñaùp :
- Baû n coâ nöông chính laø Khaâ u tieå u San. Caù c haï coù ñieà u chi daï y baû o ?
Tröông Baùt buoâng tieáng cöôøi göôïng ngaét lôøi Khaâu tieåu San :
- Khaâ u coâ nöông laø ngöôø i khaù ch haø ng cuû a boï n taï i haï . OÂ ng baï n coù chi caà n noù i vôù i
anh em taïi haï laø ñuû.
Ngöôøi aùo ñen cöôøi khaåy moät tieáng roài xoay mình trôû veà phía thaàn töôïng.
Thöông Baùt thöøa cô duøng pheùp truyeàn aâm nhaäp maät noùi :
- Laõ o nhò ! Cuï c dieä n ñeâ m nay cöï c kyø nguy hieå m, nguy hieå m nhaá t trong ñôø i
chuù ng ta. Boá n maë t cöôø ng ñòch bao vaâ y roà i. Khoâ ng keå ñeá n Thaà n Phong bang chuù a,
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by NDT, Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
118
chæ boá n teâ n hoä phaù p cuõ ng ñuû ñoá i phoù vôù i anh em ta roà i. Ngöôø i ta coø n boá n ñaï i haù n
ñeå traà n caù nh tay, teâ n naø o cuõ ng uy maõ nh phi thöôø ng, khoù loø ng aê n thua vôù i hoï . Töû u
Taêng Phaïn Caùi laïi khoâng phaûi ñoàng ñaïo vôùi chuùng ta. Vì tình theá baét buoäc ta caàn
möôï n söù c hai laõ o ñoù ñeå thoaù t voø ng nguy hieå m. Trong vuï naø y phaû i khoâ n ngoan laé m
môù i ñöôï c.
Laõnh dieän thieát buùt Ñoã Cöûu ñaùp :
- Baá t cöù vieä c gì tieå u ñeä cuõ ng xin nghe meä nh leä nh cuû a ñaïi ca.
Thöông Baùt noùi :
- Theo nhaä n xeù t cuû a tieå u huynh thì laõ o khieá u hoù a ñeá n ñaâ y döôø ng nhö coù veû quan
taâm ñeán Khaâu tieåu San coøn hôn caû chieác chìa khoùa cung caám. Laõo Tuùy taêng thì taâm
cô thaâ m traà m, cöï c kyø möu traù . Haé n muoá n ñeå chuù ng ta ñaá u vôù i bang Thaà n Phong
cho kieä t queä roà i môù i ngoà i giöõ a thuû lôï i. Neá u chuù ng ta coù theå lôï i duï ng söï an nguy cuû a
Khaâu tieåu San ñeå khích ñoäng laõo khieáu hoùa ra tay thì laõo Töûu Taêng taát nhieân trôï
thuû vì haén vôùi Phaï n Caù i keá t giao nhö chaâ n, nhö tay. Lo gì khoâ ng ñöa laõ o vaø o voø ng
chieá n ?
Ñoã Cöûu noùi :
- Tieåu ñeä xin theo lôøi ñaïi ca.
Thöông Baùt noùi :
- Vieäc naày caàn phaûi kín ñaùo ñeå khoûi loït vaøo tay Khaâu tieåu San.
Ñoã Cöûu ñaùp :
- Tieå u ñeä ghi nhôù roà i ...

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
119
CHÖÔNG XIII
TRONG COÅ MIEÁU QUAÀN HUØNG TUÏ HOÄI

Ñoã Cöûu ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp :
-Vöø a roà i tieå u ñeä ñaõ ñoá i chöôû ng vôù i ngöôø i aù o ñen kia thaá y coâ ng löï c gaû döôø ng nhö
khoâ ng keù m gì mình. Vaä y luù c ñoä ng thuû , ñaï i ca chôù neâ n khinh thò.
Thöông Baùt mæm cöôøi ñaùp :
-Caùi ñoù hieàn ñeä baát taát phaûi quan taâm.
Haé n ngöø ng ñaà u troâ ng ra, thaá y ngöôø i aù o ñen ñaõ ñeá n tröôù c thaà n töôï ng. Gaõ quyø
xuoá ng ñeå chôø chæ thò.
Tieâu Lónh Vu raát laáy laøm kyø kheõ hoûi Khaâu Tieåu San :
-Tyû tyû ! Thaà n töôï ng kia laø ngöôø i soá ng hay ngöôø i cheá t ?
Khaâu Tieåu San ñoái vôùi Tieâu Lónh Vu vaãn coù loøng thöông meán, baây giôø naøng caûm
thaá y caø ng thöông meá n hôn nhö tình meï con, phaû i gaù nh vaù c laá y söï an nguy soá ng
cheá t cuû a thaè ng nhoû yeá u ôù t.
Naøng mæm cöôøi ñaùp :
-Ñoù laø töôï ng goã hay töôï ng ñaá t, dó nhieâ n khoâ ng phaû i ngöôø i soá ng.
Tieåu lónh Vu hoâm qua thaáy Khaâu Tieåu San coù luùc naëng lôøi vôùi mình, neân chaøng
coù choã khoâ ng hieå u, cuõ ng khoâ ng daù m hoû i nöõa.
Chaøng ngöng thaàn nhìn ra thì thaáy thaàn töôïng cao lôùn giô tay traùi leân töø töø vaåy
caùi leänh baøi trong tay.
Dieã n bieá n kyø dò naø y khieá n cho Trung Chaâ u Nhò Coå laø nhöõ ng ngöôø i bieá t nhieà u
hieå u roä ng cuõ ng phaû i bôû vía thì dó nhieâ n noù laø m cho Tieâ u Lónh Vu phaû i chaá n ñoä ng
taâm thaàn. Loøng chaøng choàng chaát moái nghi ngôø maø khoâng daùm vì sôï Khaâu Tieåu
San noå i noù ng.
Thaàn töôïng veû maët hung aùc giô caùnh tay traùi ñaèng sau leân vaåy taám leänh baøi moät
luù c roà i döøng laïi. Keá ñoù coù thanh aâm vaêng vaúng voïng ra.
Trung Chaâ u Nhò Coå tuy voõ coâ ng cao cöôø ng, tai maé t minh maã n nhöng thanh aâ m
nhoû quaù laï i caù ch xa maá y tröôï ng neâ n khoâ ng nghe roõ .
Boã ng thaá y ngöôø i aù o ñen ñang quì goá i tröôù c maë t thaà n töôï ng voä i ñöù ng leâ n xoay
mình nhaå y voï t veà phía Trung Chaâ u Nhò Coå . Thaâ n phaù p cöï c kyø mau leï .
Laõnh dieän thieát buùt Ñoã Cöûu hai vai rung ñoäng, laïi ra ñöùng chaén ngang caûn ñöôøng
ngöôøi aùo ñen. Haén laïnh luøng noùi :
-Anh em taï i haï qua laïi töø nam chí baéc thaáy chuyeän quaùi dò ñaõ nhieàu, thì caùch hyù
ñoäng quyû thaàn cuûa quí bang kia khoâng haêm doïa ñöôïc anh em taïi haï ñaâu. OÂng baïn
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
120
muoán gì thì cöù noùi roõ giaù tieàn ra ñeå taïi haï tính laïi coi vuï buoân baùn naøy coù theå laøm
aê n ñöôï c khoâ ng.
Ngöôøi aùo ñen noùi :
-Baû n bang chuù a ñaõ truyeà n leä nh khoâ ng xeù t ñeá n caù i vuï quí huynh ñeä ñaù nh töû
thöông hai töôù ng tröôù c giaù bang chuù a nöõ a. Hai vò chæ caà n löu vò coâ nöông hoï Khaâ u
kia laïi laø coù theå ruùt lui ñöôï c ngay.
Kim toaùn baûn Thöông Baùt caû cöôøi noùi :
-Moùn haøng cuûa quyù bang lôùn quaù, taïi haï khoâng theå traõ giaù ñöôïc.
Ngöôøi aùo ñen cöôøi laït noùi :
-Baû n bang chuù a ñaõ ban ôn ñaë c bieä t maø quí huynh ñeä khoâ ng chòu tieá p nhaä n töù c laø
tìm ñöôø ng cheá t.
Thöông Baùt cöôøi ñaùp :
-Vieä c buoâ n baù n chæ coá t ñöôï c lôø i. Neá u quí bang chuù a cöôû ng baù ch trong vieä c
thöông maïi töùc laø ñaäp phaù chieâu baøi Trung Chaâu Nhò Coå cuûa boïn taïi haï roài.
Ngöôøi aùo ñen hoûi :
-Môø i röôï u khoâ ng uoá ng laï i muoá n uoá ng röôï u phaï t chaê ng ?
Gaõ vung tay leân. Laäp töùc boùng ngöôøi chuyeån ñoäng. Taùm ñaïi haùn tay caàm quæ ñaàu
ñao uø a ra bao vaâ y Trung Chaâ u Nhò Coå .
Thöông Baùt thaáy taùm teân ñaïi haùn naøy thaân phaùp cöïc kyø mau leï, döôø ng nhö ngöôø i
naø o cuõ ng coù baû n laõ nh vaø o haï ng thöôï ng thaë ng thì trong loø ng khoâ ng khoû i xao xuyeá n
töï hoûi :
-Khoâ ng hieå u bang Thaà n Phong ñi ñaâ u thu naï p ñöôï c nhieà u cao thuû ñeá n theá ?
Tuy haé n trong loø ng ngaá m ngaà m kinh haõ i maø ngoaøi maët vaãn töôi cöôøi noùi :
-Laø m ngheà thöông maï i khoù maø traù nh khoû i nhöõ ng böôù c ñöôø ng nguy hieå m. Quí
bang nhaát ñònh muoán ñaäp phaù chieâu baøi cuûa anh em taïi haï thì taïi haï cuõng chaúng coù
bieä n phaù p naø o khaù c.
Ngöôøi aùo ñen kia laïnh luøng hoûi :
-Boï n Trung Chaâ u Nhò Coå caù c ngöôi töï röôù c laá y nhöõ ng ñieà u phieà n naõ o thì coø n
traù ch ngöôø i ta theá naø o ñöôï c ?
Gaõ vöøa noùi vöøa böôùc luøi laïi.
Kim toaùn baøn Thöông Baùt ñoät nhieân veùn aùo leân thoø tay vaøo moùc ra moät ñaùm aùnh
vaøng röïc rôõ loùe leân hoa maét. Ñoù laø caùi baøn tính, ñoaïn haén vung tay moät caùi. Nhöõng
tieáng laùch caùch vang leân, ñoàng thôøi haén caát tieáng goïi :
-OÂ ng baï n haõ y döø ng böôù c !
Gaõ aùo ñen ñöùng laïi laïnh luøng hoûi :
-Ñaïi laõ o baõ n coø n muoá n gì nöõ a ?
Thöông Baùt cöôøi ñaùp :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
121
-Tieå u ñeä chöa kòp hoû i quí danh.
Ngöôøi aùo ñen noùi :
-Taïi haï laø Chieâu hoàn thuû Thöôøng Minh, hoä phaùp tuøy giaù cuûa bang chuùa bang
Thaà n Phong.
Laõnh dieän thieát buùt Ñoã Cöûu xen vaøo :
-Moù n nôï naø y anh em tieå u ñeä nhôù roà i.
Chieâu hoàn thuû Thöôøng Minh cöôøi laït ñaùp :
-E raèng ñeâm nay hai vò khoù loøng toaøn maïng ñeå rôøi khoûi nôi ñaây.
Thöông Baùt tay caàm naém con toaùn, ñaûo maét nhìn quanh. Döôùi aùnh traêng sao thaáy
nhöõng ñaïi haùn bao vaây boán maët ñeàu tay caàm quæ ñaàu ñao soáng daày, löôõi ñao xanh
leø, lieàn baûo Ñoã Cöûu :
-Laõ o nhò haõ y coi chöø ng. Ñao cuû a hoï ñeà u taå m chaá t ñoä c.
Ñoã Cöûu gaät ñaàu thoø tay vaøo boïc moùc ra moät caây thieát buùt vaø moät caùi voøng troøn
aùnh ngaân quang laáp loaùng.
Thöông Baù t vung baø n tính leâ n cöôø i hoû i :
-Caùc vò xoâng caû vaøo moät löôït hay laø laáy moät choïi moät ?
Chieá c baø n tính trong tay haé n ñuù c baè ng vaø ng doø n. Nhöõ ng con tính duø ng minh
chaâu xaâu laïi, aùnh saùng loùa maét.
Ñoã Cöûu tay maët caàm thieát buùt goõ vaøo chieác voøng baïc beân tay traùi ñaùnh keng moät
tieáng roài lôùn tieáng hoâ :
-Taïi haï töôûng caùc vò nhaát thôøi xoâng vaøo thì hôn.
Taùm ñaïi haùn voõ phuïc chia ra ñöùng taùm phöông theo hình baù t quaù i roà i thuû ng
thaúng tieán vaøo khoâng nhanh maø cuõng khoâng chaäm. Ngöôøi naøo ngöôøi naáy maët laïnh
nhö tieàn, khoâng noùi nöûa lôøi.
Tieâu Lónh Vu ngoù thaáy caùi voøng baïc trong tay traùi Ñoã Cöûu, quay laïi kheõ hoûi Haø
Khoâ n :
-Haø thuùc thuùc ! Ñoã Cöûu trong tay caàm voøng baïc cuõng laø khí giôùi ñeå ñaùnh nhau ö?
Haø Khoân ñaùp :
-Ñoù laø moät thöù khí giôùi ngoaïi moân kyø laï keâu baèng Hoä thuû Khuyeân. Ngöôøi naøo ñaõ
söû duïng ñöôïc thöù khí giôùi naøy taát vaø o haï ng voõ coâ ng thöôï ng thaë ng, laá y caù i nhoû ñeå
kieà m cheá caù i lôù n vaø phaù t huy coâ ng duï ng tuyeä t dieä u cuû a noù .
Tieâu Lónh Vu oà moät tieáng roài laïi ñöa maét nhìn vaøo trong tröôøng.
Luù c naø y hai con choù lôù n cuû a Thöông Baù t ñoä t nhieâ n ñeá n naè m phuï c xuoá ng phía
sau haé n. Döôø ng nhö chuù ng thuû theá ñeå ñeá n luù c caà n seõ nhaå y xoå ra.
Boï n ñaï i haù n voõ phuï c caà m quæ ñaà u ñao tieá n vaø o gaà n hai ngöôø i chæ coø n caù ch chöø ng
baûy, taùm thöôùc roài döøng laïi khoâng tieán theâm nöõa.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
122
Thöông Baùt vaän muïc löïc nhìn ra xa thaáy Töûu Taêng, Phaïn Caùi vaãn ngoài xeáp baèng,
töïa hoà khoâng ngoù gì tôùi bieán dieãn tröôùc maét. Trong loøng noùng naåy, haén nghó thaàm :
-Thanh theá bang Thaà n Phong raá t lôù n vaø hai laõ o kia khoâ ng nhuù ng tay vaøo thì e
raè ng cuï c dieä n böõ a nay döõ nhieà u laø nh ít.
Boã ng thaá y Chieâ u Hoà n thuû Thöôø ng Minh ñöù ng caù ch hai tröôï ng ñoä t nhieâ n huù leâ n
moät tieáng daøi.
Hai ñaï i haù n voõ phuï c caà m ñao nghe tieá ng huù lieà n xoâ ng vaø o. Laä p töù c aù nh haøo
quang loùe ra töø boán maët taùm phöông ñaùnh vaøo.
Thöông Baùt vung chieác baøn tính trong tay, haøo quang baén tung töù phía, Kim thieát
chaïm nhau vang leân moät hoài, gaït boán thanh quyû ñaàu ñao ra.
Ñoã Cöûu tay traùi caàm voøng baïc, tay phaûi caà m thieá t buù t cuõ ng vung leâ n ñeå gaï u boá n
thanh ñôn ñao. Haén toan vung buùt phaûn kích thì taùm ñaïi haùn voõ trang ñoät nhieân
nhaåy luøi laïi.
Thöông Baùt thaáy boïn cöôøng ñòch tieán thoaùi coù thöù töï, moãi teân chæ ñaùnh moät ñao
roài nhaåy luøi laïi. Hieån nhieân laø moät loaïi kyø moân traän thöùc. Chuùng ra moät chieâu vöøa
roài laø ñeå thöû söùc beân ñòch. Haén kinh haûi nghó thaàm :
-Thinh danh cuû a bang Thaà n Phong quaû khoâ ng ngoa.
Haén vöøa laúng laëng theo doõi bieán hoùa cuûa traän ñòch vöø a duø ng pheù p truyeà n aâ m
nhaäp maät baûo Ñoã Cöûu :
-Laõ o nhò ! Cöôø ng ñòch ñaõ baø y kyø moâ n traä n theá roà i ñoù . Chuù ng vöø a ñaù nh ra moä t
ñao chaú ng qua laø ñeå traé c nghieä m coâ ng löï c cuû a chuù ng ta. Hieä n giôø traä n theá chöa
phaù t ñoä ng. Coi boï n chuù ng ñöù ng theo phöông vò baù t quaù i, chuù ng ta khoâ ng theå yû
maïnh maø ñaùnh böøa. Ñeå tieåu huynh duøng caùch gì ñeå phaù traän roài seõ tieán ra ñoäng thuû.
Ta coø n phaû i baû o toaø n chaâ n löï c chuaå n bò ñoá i phoù vôù i Thaà n Phong bang chuù a.
Laõnh dieän thieát buùt Ñoã Cöûu gaät ñaàu.
Hai beân ôû vaøo theá daèn co, trong thôøi gian chöøng uoáng caïn tuaàn traø vaãn chöa thaáy
ñoä ng tænh chi heá t.
Ñoã Cöûu chôø laâu khoâng nhaãn naïi ñöôïc, caát chaân traùi tieán leân moät böôùc, tay maët
haé n phoù ng thieá t buù t ra chieâ u Phöôï ng hoaø ng ñieå m ñaà u taá n coâ ng vaø o vò Toá n.
Caây thieát buùt vöøa phoùng tôùi traän thöùc lieàn bieán hoùa. Boïn ñaïi haùn vung ñao töø boán
maët taùm phöông ñaùnh vaøo.
Ñoã Cöû u caà m hoä thuû khuyeâ n trong tay traù i, thieát buùt trong tay maët, ñoàng thôøi haén
ñaùnh leï ra maáy chieâu. Theá coâng raát lôïi haïi maø moân hoä phoøng thuû cuõng nghieâm maät.
Kim toaùn baûn Thöông Baùt ñang doø xeùt traän thöùc beân ñòch ñònh ñaùnh moät ñoøn laø
thaø nh coâ ng, nhöng Ñoã Cöû u noù ng loø ng voä i taá n coâ ng thaø nh ra cuï c dieä n bieá n ñoå i. Theá
coâ ng cuû a ñoá i phöông oà aï t nhö nöôù c vôõ ñeâ . Chuù ng xoâ ng vaø o töï a hoà queâ n caû soá ng
cheá t.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
123
Vì tình theá bieán ñoåi, Kim toaùn baûn Thöông Baùt ñaønh huy ñoäng binh khí ra tay cöï
ñòch.
Khaâu Tieåu San laúng laëng theo doõi. Naøng coi tình traïng chieán ñaáu giöõa Trung
Chaâu Nhò Coå vaø cöôøng ñòch, baát giaùc buïng baûo daï :
-Trung Chaâ u Nhò Coå quaû nhieâ n danh baá t hö truyeà n. Taù m teâ n cöôø ng ñòch naø y
khôû i theá coâ ng aùc lieät phi thöôøng maø thaân phaùp chuùng laïi ngaám ngaàm kyø aûo bieán
hoù a. Theá maø Trung Chaâ u Nhò Coå chæ yû vaø o voõ coâ ng, nghe tieá ng gioù ñeå phaâ n bieä t
phöông höôù ng, choá ng ñôû ñöôï c vôù i taù m teâ n cöôø ng ñòch.
Naø ng coø n ñang ngaå m nghó thì hai beân ñaõ ñaáu ñeán möôøi maáy chieâu. Taùm teân ñaïi
haùn söû duïng quæ ñaàu ñao taán coâng raát linh hoaït. Nhöõng ñao keát laïi thaønh moät traùi
nuù i chuï p xuoá ng.
Trung Chaâ u Nhò Coå bò bao vaâ y trong loø ng ñaï o quang. Ñöù ng xa chæ thaá y laø n baï ch
quang xoay chuyeå n maø khoâ ng thaá y boù ng Trung Chaâ u Nhò Coå ñaâ u.
Tieâu Lónh Vu thôû phaøo moät caùi nghó thaàm :
-Hoûng roài ! Coi chöøng ñeâm nay caû laõo maäp laãn laõo oùm taát phaûi boû maïng.
Ñoä t nhieâ n boù ng traê ng bò che laá p, aù nh ñao cuõng tieâu tan. Trôøi toái saàm laïi. Tieâu
Lónh Vu ngöûng ñaàu troâng leân boãng thaáy moät ñaùm maây muø daày ñaëc löôùt ñi phuû kín
maët traêng.
Chæ trong nhaù y maé t haø n quang rít leâ n, tuyeá t bay phôi phôù i. Cuoä c aù c ñaá u trong
tröôø ng khoâ ng nhìn roõ nöõa.
Boång thaáy laøn baïch quang laáp loaùng chuyeån ñoäng treân maët ñaát tuyeát. Tieáp theo
moä t tieá ng ruù vang leâ n töï a hoà coù ngöôø i bò troï ng thöông.
Tieâ u Lónh Vu khoâ ng theå nhìn roõ caû nh vaä t ngoaø i moä t tröôï ng neâ n khoâ ng bieá t ai ñaõ
bò thöông.
Chaø ng coø n ñang kinh ngaï c, boã ng thaá y tröôù c maë t aù nh baï ch quang laá p loaù ng.
Thanh kieá m cuû a Khaâ u Tieå u San ñoä t nhieâ n phoù ng ra. Ñoà ng thôø i chaø ng caû m thaá y coù
ngöôø i oâ m mình ñöù ng daä y.
Tröông Caø n, Haø Khoâ n ñöù ng beâ n töù c giaän quaùt thaùo om soøm. Caû ñôn ñao laãn thieát
buùt ñaùnh ra.
Cuoàng phong rít aàm aàm pha laãn vôùi tieáng choù suûa "gaâu gaâu" phaù ta baàu khoâng
khí traàm tònh giöõa luùc ñeâm khuya treân nuùi tuyeát.
Boùng toái moãi luùc moät daày ñaëc. Bieán dieã n laïi mau leï khieán cho Tieâu Lónh Vu
khoâ ng taø i naø o nhìn roõ tình theá boá n maë t. Nhöng chaø ng chaé c Khaâ u Tieå u San ñaõ cuø ng
ngöôø i ñoä ng thuû vaø ñang chieá n ñaá u kòch lieä t.
Nhöõ ng côn xoay chuyeå n caá p baù ch khieá n cho Tieâ u Lónh Vu phaù t giaù c Khaâu Tieåu
San bò haõm vaøo voøng nguy caáp. Chaøng hít maïnh moät hôi daøi ñeå traán an taâm thaàn.
Nhöõ ng moá i xuù c ñoä ng daà n daà n bình tænh laï i. Trong ñaà u où c chaø ng thoaù ng qua moä t yù
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
124
nghó laø chaøng phaûi dôøi khoûi loøng Khaâu Tieåu San ñeå naøng coù theå chuyeâ n taâ m ñoá i
ñòch, vì chaøng bieát raèng naøng ñaõ phaûi caàm cöï vôùi ngöôøi baûn laõnh töông ñöông maø
coøn oâm chaøng trong loøng thì nhaát ñònh seõ bò thaát baïi.
Chaøng lieàn goïi lôùn :
-Tyû tyû haõ y buoâ ng tieå u ñeä xuoá ng.
Khaâu Tieåu San töôûng chaøng bò thöông, giaät mình kinh haõi voäi hoûi :
-Tieåu ñeä ! Tieåu ñeä laøm sao roài ?
Naøng vì phaân taâm moät chuùt maø baõ vai bò truùng chöôûng.
Phaù t chöôû ng ñaù nh xuoá ng khaù maï nh. Khaâ u Tieå u San kheû ruù leâ n moä t tieá ng, ngöôøi
naø ng khoâ ng töï chuû ñöôï c xieâ u veà phía tröôù c hai böôù c.
Tieâ u Lónh Vu tuy trong loø ng khoâ ng nhìn roõ nhöng cuõ ng caû m giaù c ñöôï c laø naø ng
ñaõ bò thöông thì trong loøng noùng naåy la leân :
-Tyû tyû ! Tyû tyû bò thöông roà i ö ?
Khaâ u Tieå u San ñaùp :
-Tyû tyû khoâ ng caà n. Tieå u ñeä coù sao khoâ ng ?
Tieá ng noù i naø ng run run döôø ng nhö hao toå n khí löï c raá t nhieà u môù i thoá t neâ n lôø i.
Tieâu Lónh Vu caøng boàn choàn trong daï vì Khaâu Tieåu San ñaõ bò thöông maø coøn oâm
mình trong loø ng thì caàm cöï theá naøo ñöôïc ? Chaøng laäp töùc la lôùn :
-Tyû tyû ! Buoâ ng tieå u ñeä ra ! ...
Nhöõng tay cao thuû ñang kòch chieán kî nhaát laø phaûi phaân taâm. Khaâu Tieåu San
moät mình chieán ñaáu vôùi hai tay kình ñòch. Naøng nhôø kieám phaùp tinh kyø, tuy raát meät
söù c, nhöng neá u chuyeâ n taâ m ñoä ng thuû thì coø n caà m cöï ñöôï c. Naø ng ñang lo cho Tieâ u
Lónh Vu laïi thaáy chaøng la goïi om soøm thaønh ra hoang mang neân môùi bò thöông.
Khaâu Tieåu San thaáy Tieâu Lónh Vu la lôùn laïi caøng kinh haûi, voäi hoûi :
-Tieå u ñeä bò thöông coù naë ng laé m khoâ ng ?
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Tieåu ñeä...
Ñoät nhieân chaøng caûm thaáy caïnh söôøn ñau nhoùi leân moät caùi roài khoâng bieát gì nöõa.
Khoâng hieåu chaøng meâ ñaõ bao laâu, luùc tænh daäy thaáy aùnh maët trôøi chieáu vaøo cöûa
soå. Chaøng ngoù laïi thì ra mình ñang naèm treân ñoáng rôm trong moät toøa coå mieáu.
Toøa mieáu naøy raát hoang löông. Baøn thôø buïi daày ñeán moät taác, maøng nheän chaèng
chòt khaép nôi.
Bao nhieâu thaàn töôïng ñaàu söùt meû khoâ ng coø n ra hình thuø gì nöõ a.
Tieâ u Lónh Vu duï i maé t, chuyeå n ñoä ng muï c quang ngoù quanh thì thaá y moä t nhaø sö
ñaày mình nhô nhôùp, löng ñeo traùi baàu lôùn saùnh vai cuøng ngoài vôùi moät laõo khieáu hoùa
aù o quaà n raù ch möôù p ñaà u toù c buø roái, beân caïnh laõo laø caùi chaûo saét to töôùng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
125
Caû hai laõo cuøng raát moûi meät, traùn toaùt moà hoâi. Hai laõo ñang nhaém maét vaän khí
ñieà u döôõ ng.
Tieâu Lónh Vu töø khi ñöôïc Vaân Coâ daïy pheùp toïa töùc neân bieát hai laõo ñang ñieàu
döôõ ng, khoâ ng daù m quaá y nhieã u, töø töø ngoà i nhoû m daä y, nhöng chaø ng thaá y caï nh söôø n
noåi côn ñau kòch lieät laïi phaûi naèm xuoáng.
Trong toø a coå mieá u hoang löông tòch mòch, laé ng tai nghe khoâ ng thaá y moä t tieá ng
ñoä ng.
Tieâu Lónh Vu ñònh thaàn nghó laï i chuyeä n ñeâ m roà i gaë p nguy hieå m. Chaø ng coø n nhôù
Khaâ u Tieå u San cuø ng ngöôø i ñoä ng thuû . Ñang luù c gaë p hoaø n caû nh soá ng cheá t chæ khe
chöø ng keû toù c, naø ng vaã n quan taâ m ñeá n söï yeâ n nguy cuû a chaø ng. Luù c chaø ng vöø a caá t
tieáng goïi tyû tyû thì ñoä t nhieâ n caï nh söôø n ñau nhoù i ngaá t xæu khoâ ng bieá t gì nöõ a.
Tình traï ng naø y coø n roõ moà n moä t ngay tröôù c maé t maø töôû ng chöø ng ñaõ caù ch ñeá n
maáy naêm.
Ñoät nhieân chaøng nghe thanh aâm laõo giaø oàm oàm caát leân hoûi :
-Nhoû kia ! Ngöôi tænh laïi roài ö ?
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Tieåu töû tænh roài. Chao oâi ! Caùc vò coù bieát Khaâu tyû tyû ñi ñaâu khoâng ?
Chaøng vöøa traû lôøi vöøa ngaõnh ñaàu nhìn ra thì ngöôøi noùi ñoù chính laø laõo khieáu hoùa.
Nhaø sö maë t ñaà y aù nh röôï u cuø ng môû maét ra noùi :
-Tyû tyû ngöôi ñaõ ñöôïc hai gaõ nhaø buoân cöùu ñem ñi roài, ngöôi baát taát phaûi quan
taâm nöõa.
Laõo khieáu hoùa laïi noùi tieáp :
-Vì cöùu maïng cho ngöôi maø ta cuøng Baùn giôùi sö huynh ñaõ vaát vaõ suoát moät ngaøy
moät ñeâm vaø hao toå n noä i löï c raá t nhieà u, chöù khoâ ng phaû i chuyeä n deã . Baâ y giôø thöông
theá cuû a ngöôø i chöa laø nh, neá u ngöôi muoá n khoû i cheá t thì ñöø ng noù i nhieà u nöõ a.
Tieâu Lónh Vu maùy moâi toan noùi thì laõo hoøa thöôïng ñaõ cöôùp lôøi :
-Ha ha ! Neá u baây giôø maø ngöôi cheát roài thì vónh vieãn khoâng nhìn thaáy Khaâu tyû tyû
nöõa.
Tieâ u Lónh Vu chöng höû ng. Quaû nhieâ n chaø ng im tieá ng.
Töûu Taêng quay laïi ngoù Phaïn Caùi, thi trieån pheùp truyeàn aâm nhaäp maät noùi :
-Khieá u hoù a huynh ! Lieä u Thöông Baù t, Ñoã Cöû u coù baû o veä cho Khaâ u Tieå u San
thoaù t khoû i maá y taà ng mai phuï c cuû a bang Thaà n Phong khoâ ng ?
Laõo khieáu hoùa ñaùp :
-Theo nhaä n xeù t cuû a tieå u ñeä thì baû n laõ nh cuû a Trung Chaâ u Nhò Coå khoâ ng keù m gì
chuù ng ta. Vieä c chuù ng phaù truø ng vaâ y chaú ng khoù khaê n gì.
Hai laõ o ñang noù i chuyeä n, ñoä t nhieâ n coù tieá ng böôù c chaâ n voï ng laï i.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
126
Tieâu Lónh Vu ñang ngaém maét nghó ñieàu taâm söï cuõng bò tieáng böôùc chaân traàm
troïng laøm cho giaät mình. Chaøng ñaûo maét nhìn ra thaáy moät ñaïo nhaân ñöùng tuoåi
choøm raâu daøi phaát phô. Ñaïo nhaân ñang raûo böôùc ñi tôùi.
Ngöôøi naøy maët muûi troøn trænh mình maëc aùo ñaïi baøo maøu xanh roäng thuøng thình.
Löng caøi böûu kieám, tay caàm phaát traàn, chaân ñi giaày Vaân Lyù. Hieån nhieân laø moät
nhaâ n vaä t tieâ n phong ñaï o coá t. Theo sau ñaï o nhaâ n laø moä t teâ n tieå u ñoà ng chöø ng 16, 17
tuoåi.
Töûu Taêng cuøng Phaïn Caùi heù môû caëp maét döôøng nhö bieát ngöôøi môùi ñeán laø ai.
Nhöng hai laõo laäp töùc nhaém maét laïi giaû vôø ñang nhaä p ñònh chöa tænh.
Ñaïo nhaân lôùn tuoåi lieác maét nhìn Töûu Taêng, Phaïn Caùi roài laïi ngoù Tieâu Lónh Vu.
Tieâu Lónh Vu coi ñaïo nhaân maët muõi nghieâm trang, khoâng phaûi ngöôøi taøn aùc.
Chaøng maïnh daïn nhìn y moät luùc roài laïi ngoù teân ñaïo ñoàng thì thaáy gaõ maët aùo ñaïo
baøo maøu ñen. Gaõ da maët traéng treûo hoàng haøo, maøy thanh maét saùng, hình dung tuaán
tuù. Chaøng töï hoûi :
-Hai ñaïo nhaân moät lôùn moät nhoû naøy khoâng hieåu lai lòch theá naøo ?
Ñaï o nhaâ n ñöù ng tuoåi vung caây phaát traàn, ñaát buïi tung bay, queùt saïch moät choã
chöø ng hai thöôù c vuoâ ng roà i ngoà i xeá p baè ng xuoá ng ñoù .
Teâ n ñaï o ñoà ng ñi theo khoâ ng noù i caâ u gì.
Tieâu Lónh Vu thaáy ñaïo nhaân ngoài xuoáng ñaát roài cuõng nhaém maét laïi thì buï ng baû o
daï :
-Ñaïo nhaân naøy löng ñeo tröôøng kieám, chaéc laø moät nhaân vaät coù baûn laõnh. Neáu laõo
khoâng nhaän bieát Töûu Taêng cuøng Phaïn Caùi thì ñaõ chaúng ngoài laïi ñaây. Nhöng ñaõ bieát
nhau sao laïi khoâng leân tieáng goïi ?
Boã ng nghe ngoaûi ñieän coù tieáng cöôøi ha haû voïng vaøo, noùi :
-Toaø coå mieá u naø y tuy ñoå naù t, nhöng ñaï i ñieä n haõ y coø n nguyeâ n. Ta vaø o ñoù nghæ
moät luùc roài seõ ñi.
Tieáng noùi töø ñaèng xa voïng laïi maø vöøa döùt lôøi ngöôøi ñaõ tôùi nôi.
Luù c naø y taâm linh Tieâu Lónh Vu raát bình tænh. Chaøng khoâng nghó gì ñeán soáng cheát
nöõa, gheù maét nhìn ra thì trong ñaïi ñieän laïi theâm hai ngöôøi, moät ngöôøi ñaàu ñoäi khaên
nho caân, mình maëc tröôøng baøo, ra daùng moät vò thö sinh. Chaøng maët traéng maø khoâng
coù raâ u vaø o traï c hôn hai chuï c tuoå i. Coø n ngöôø i ngoà i phía sau maë t ñen nhö cuï c than
maø ngöôøi thaáp luøn.
Döôøng nhö hai ngöôøi naøy khoâng ngôø trong ñaïi ñieän ñaõ coù nhieàu ngöôøi, boán luoàng
ngaõ n quang ñaû o nhìn heá t moï i ngöôø i roà i thuû ng thaú ng böôù c vaø o.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm :
-Trong toaø coå mieá u ñaà y caù t buï i cuø ng maï ng nheä n naà y, ngaø y thöôø ng chaé c khoâ ng
coù ai vaø o ngoà i maø nay ñaõ coù ñeá n baû y ngöôø i. Khoâ ng hieå u coø n ai nöõ a khoâ ng ?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
127
Nho sinh ngoù tôù i ñaïo nhaân boãng tuûm tæm cöôøi noùi :
-Ñaïo tröôûng chaúng maáy khi xuoáng nuùi maø nay laïi gaëp ñaïi gia ôû ñaây.
Roài chaøng caát böôùc ñi thaúng vaøo.
Ñaïo nhaân ñang nhaém maét tónh toïa lieàn móm cöôøi ñaùp :
-Thaø nh huynh ôû nhaø höôû ng phuù c, chaù n chöôø ng chuyeä n giang hoà thò phi ñaõ laâ u.
Khoâng nhôø böûa nay laïi gaëp ôû ñaây.
Chaø ng nho sinh cöôø i noù i :
-Tieå u ñeä nghó tôù i chieá c chìa khoù a cung caá m kia ñaõ xuaá t hieä n treâ n choá n giang hoà
thì trong voõ laâm laïi noåi phong ba. Tieåu ñeä ñoaùn theá maø truùng môùi coù tin ñoàn ñaïi veà
chieác chìa khoùa maø bao nhieâu cao thuû laàn moø tôùi vuøng naøy.
Ñaïo nhaân noùi :
-Baàn ñaïo vaâng leänh tôùi ñaây, chæ laø chuyeän baát ñaéc dó.
Chaø ng thö sinh aù o xanh ngöû ng ñaà u troâ ng Phaï n Caùi, Töûu Taêng, cöôøi hoûi :
-Coù phaû i hai vò kia ñeá n tröôù c ñaï o tröôû ng khoâ ng ? Hay laø hoï môù i ñeá n sau ?
Ñaïo nhaân ñaùp :
-Hai vò ñoù tôùi tröôùc baàn ñaïo.
Phaï n Caù i giaû vôø nhaä p ñònh. Sau laõ o khoâ ng nhòn ñöôï c vöôn vai môû maé t ra cöôøi ha
haû noùi :
-Vui quaù ! Ñaõ taêng, ñaïo, nho laïi theâm laõo hoùa töû naøy nöõa thaät neân môû moät tröôøng
thònh hoäi.
Nho só aùo xanh töø töø veùn vaït aùo leân moùc ra moät caùi bình ngoïc traéng daøi chöøng
naêm taác cöôøi noùi :
-Thaå m huynh laâ u nay khoâ ng ñöôï c gaë p.
Chaøng môû naép bình, laäp töùc muøi röôïu xoâng vaøo muûi. Chaøng noùi tieáp :
-Bao giôø tieå u ñeä cuõ ng ñem theo bình röôï u ngon...
Boãng thaáy Töûu Taêng Baùn giôùi döông to caëp maét lôùn tieáng reo :
-Röôï u ngon ! Röôï u ngon !
Muï c quang laõ o ngoù chaè m chaë p vaø o chieá c bình ngoï c trong tay nho só aù o xanh toû
veû theø m thuoà ng muoá n nhoû nöôù c mieá ng.
Nho só aùo xanh tuûm tæm cöôøi noùi :
-Bình röôïu cuûa tieåu ñeä naøy laø Mai hoa loä caát ñaõ treân traêm naêm. Ñaïo huynh tuy
mang hieä u Töû u Taê ng uoá ng ngaø n chung khoâ ng say, nhöng cuõ ng chæ ñöôï c neá m moä t
chuùt maø thoâi.
Muø i röôï u boá c ra moã i luù c moä t noà ng naë c. Töû u Taê ng Baù o giôù i nöôù c mieá ng ñaõ nhoû
gioït rôùt xuoáng aùo taêng baøo dô daùy. Caëp nhaõn thaàn laáp loaùng nhìn bình baïch ngoïc.
Neùt maët laõo khoâng hieåu laø möøng hay töùc giaän.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
128
Nho só aù o xanh laï i moù c trong boï c ra moä t caù i chung baè ng baï ch ngoï c roù t röôï u Mai
Hoa Loä vaø o nöû a chung roà i ngöõ a coå leâ n doá c vaø o mieä ng.
Töûu Taêng Baùn giôùi luùc naøo cuõng lôø môø nöûa say nöûa tænh. Laõo ñaõ uoáng khoâng bieát
bao nhieâ u thöù röôï u ngon trong thieâ n haï , nhöng bình Mai hoa loä cuû a nho só aù o xanh
muø i thôm söù c nöï c, suoá t ñôø i chöa töø ng thaá y thì coø n nhòn laø m sao ñöôï c ? Laõo vöøa
nuoát nöôùc mieáng vöøa ñöùng leân ñi laïi beân nho só hoûi :
-Baà n taê ng muoá n hoù a duyeâ n nôi Thaø nh huynh moä t phen ñöôï c chaê ng ?
Nho só aùo xanh vöøa cöôøi vöøa hoûi laïi :
-Phaûi chaêng ñaïi sö muoán laáy bình Mai hoa loä ôû trong tay tieå u ñeä ?
Baùn giôùi ñaïi sö ñaùp :
-Ñuù ng theá ! Khoâ ng hieå u Thaø nh huynh chòu chieá u coá chaê ng ?
Luù c naø y neù t maë t nho só aù o xanh thoaù ng loä maø u hoà ng töï a hoà khoâ ng chòu ñöï ng noå i
röôïu maïnh. Chaøng ñöa maét nhìn ñaïo nhaân ñöùng tuoåi noùi :
-Töûu löôïng cuûa ñaïi huynh trong thieân haï chaúng ai laø khoâng bieát maø bình Mai hoa
loä cuûa tieåu ñeä chæ coøn moät nöûa, neáu taëng cho ñaïo huynh thì ngöôøi khaùc laáy gì maø
neá m.
Chaø ng cuù i xuoá ng ngoù bình röôï u moä t caù i roà i noù i tieá p :
-Tieåu ñeä maáy naêm nay ñi boân taåu giang hoà. Phen naøy trôû laïi voõ laâm ñöôïc cuøng
caù c vò cao nhaâ n töông ngoä . Cuoä c gaë p gôû naø y bôû i coù tieà n duyeâ n. Ñaù ng tieá c laø luù c
tieåu ñeä luùc ra khoûi nhaø laïi khoâng mang nhieàu röôïu. Tieåu ñeä muoá n môø i caù c vò trong
toø a ñieä n naø y moã i vò uoá ng moä t chung tröôù c. Coø n thöø a bao nhieâ u seõ taë ng caû cho ñaï o
huynh ñöôï c chaê ng ?
Baù n Giôù i ñaï i sö maé t khoâ ng rôø i khoû i chieá c bình ngoï c xen vaø o :
-Trong bình coøn ít röôïu laém. Neáu moïi ngöôøi trong ñieän ñeàu uoáng moät chung thì e
raè ng khoâ ng ñuû chia.
Nho só aùo xanh vöøa cöôøi nhìn ñaïo nhaân ñöùng tuoåi noùi tieáp :
-Chaú ng phaû i tieå u ñeä noù i khoe. Nhöõ ng ngöôø i trong ñaï i ñieä n naø y ngoaø i ñaï o huynh
ra e raè ng khoâ ng coø n ai töû u löôï ng hôn ñöôï c tieå u ñeä . Moã i laà n tieå u ñeä khoâ ng uoá ng heá t
ñöôï c nöû a chung. Vaä y vò naø o khoâ ng thích uoá ng thì ngöû i muø i cuõ ng ñuû say roà i.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
129
CHÖÔNG XIV
QUAÀN HAØO TRANH THUÛ TIEÂU LÓNH VU

Boã ng nghe ñaï o nhaâ n ñöù ng tuoå i leâ n tieá ng :
-Baà n ñaï o laø ngöôø i tu haø nh, cöõ uoá ng röôï u. Moá i thònh tình cuû a Thaø nh huynh, baà n
ñaïo xin taâm lónh.
Nho só aù o xanh töôi cöôø i ñöù ng daä y roù t moä t chung röôï u töø töø böôù c tôù i tröôù c maë t
ñaïo nhaân ñöùng tuoåi, noùi :
-Ñaï o huynh khoâ ng uoá ng thì ngöû i moä t chuù t cuõ ng chaú ng heà chi. Tieå u ñeä khoâ ng
daùm noùi khoe : treân coõi ñôøi naøy khoù coøn moät thöù röôïu naøo saùnh kòp Mai hoa loä cuûa
tieåu ñeä.
Ñaï o nhaâ n ñöù ng tuoå i khoâ ng leõ choá i töø thoø tay ra ñoù n laá y chung ngoï c ñöa leâ n muû i
ngöûi roài noùi :
-Quaû laø haû o töû u ! Baà n ñaï o tuy khoâ ng quen uoá ng nhöng ngöû i thaá y hôi röôï u thaá m
vaø o pheá phuû cuõ ng ñuû bieá t ñuù ng laø thöôï ng phaå m.
Baùn Giôùi ñaïi sö laïi xen vaøo :
-Coù ñeå cho baû n hoø a thöôï ng neá m thì môù i ñònh giaù ñöôï c.
Nho só aù o xanh cöôø i noù i :
-Ñaïo huynh baát taát phaûi quan taâm. Tieåu ñeä ñaõ noùi ra mieäng dó nhieân coøn bao
nhieâ u xin taë ng ñaï o huynh heát.
Tieâ u Lónh Vu thaá y maá y ngöôø i trong ñieä n vì moä t bình röôï u maø ngöôø i choá i keû ñoø i,
trong loøng raát laáy laøm kyø. Töûu Taêng Baùn Giôùi theøm khaùt thì nho só aùo xanh laïi laøm
ngô. Coøn ñaïo só lôùn tuoåi coù yù choái töø thì chaøng ta laïi raù ng khuyeâ n môø i.
Boãng thaáy ñaïo só caàm chung röôïu ñöa trôû laïi noùi :
-Röôï u ngon keà mieä ng, ñaù ng tieá c baà n ñaï o khoâ ng coù phöôù c tieâ u thuï .
Nho só aùo xanh ñoùn laáy chung röôïu laïi ñöa tôùi gaõ ñaïo ñoàng aùo ñen môøi :
-Tieå u ñaï o huynh ! Ñaï o huynh thöû neá m moä t chuù t xem sao ?
Ñaï o ñoà ng aù o ñen nghieâ ng ñaà u ñi ñaù p :
-Tieå u ñaï o khoâ ng theå ngöû i ñöôï c muø i röôï u.
Nho só aùo xanh cöôøi ha haû noùi :
-Moân qui phaùi Voõ Ñöông thaät laø nghieâm caån ñuùng nhö lôøi ñoàn.
Tieâ u Lónh Vu tröôù c ñaõ ñöôï c nghe Vaâ n Coâ noù i nhieà u chuyeä n giang hoà . Chaø ng
nhôù baø baûo ñeä töû phaùi Voõ Ñöông toaøn laø ngöôøi toát, nay chaøng thaáy ñaïo nhaân kia
tieâ n phong ñaï o coá t, baá t giaù c sinh loø ng kính ngöôõ ng.
Nho só aù o xanh ñöa chung röôïu ñeán tröôùc maët Phaïn Caùi noùi :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
130
-Maáy naêm nay tieåu ñeä ít qua laïi giang hoà nhöng ñaïi danh cuûa Thaåm huynh
thöôø ng ñöôï c nghe ngöôø i ta ñeà caä p tôù i.
Phaï n Caù i lieá c maé t nhìn chung röôï u höõ ng hôø ñaù p :
-Laõ o khieá u hoù a chæ thích côm chôù khoâ ng öa röôï u. Haû o yù cuû a Thaø nh huynh, laõ o
khieáu hoùa xin taâm laõnh.
Nho só aù o xanh hôi bieá n saé c noù i :
-Röôïu Mai hoa loä cuûa tieåu ñeä laø thöù danh töûu ñeä nhaát ñôøi nay. Neáu ñeå lôõ dòp naøy
e raè ng Thaå m huynh khoâ ng coø n coù cô duyeâ n naø o ñöôï c neá m thöôï ng phaå m nöõ a.
Phaïn Caùi ñaùp :
-Phaà n röôï u cuû a laõ o khieá u hoù a xin chuyeå n taë ng cho Baù n Giôù i sö huynh laø ñöôï c
roài.
Laõo noùi xong nhaém maét laïi khoâng lyù gì ñeán nho só nöõa.
Töû u Taê ng Baù n Giôù i raû o böôù c tôù i gaàn cöôøi ha haû noùi :
-Laõo khieáu hoùa suoát ñôøi khoâng bieát muøi röôïu, laõo muõi traâu trì thuû moân qui thuûy
chung giôù i töû u. Xem chöø ng chæ coø n baû n hoø a thöôï ng laø ñaù ng choï n maë t göû i vaø ng.
Baû n hoø a thöôï ng coi röôï u quí nhö maï ng soá ng. Heå röôï u ngon laø uoá ng duø trong röôï u
coù chaá t ñoä c laø m ñöù t ruoä t gan cuõ ng khaú ng khaù i uoá ng cho thaä t say ñeå ñi vaø o choã cheá t
maø nhö vaäy môùi khoâng ñaùng tieác.
Nho só aùo xanh traàm ngaâm moät luùc, ñoät nhieân cöôøi roä noùi :
-Ñuù ng laém ! Phaûi bieát choïn maët göûi vaøng. Bình Mai hoa loä cuûa tieåu ñeä xin taëng
ñaïi sö vaø taëng luoân caùi bình nöõa.
Töûu Taêng Baùn Giôùi ñoùn laáy bình röôïu ngöõa maët leân maø tu cho ñeán luùc khoâng coøn
moät gioït môùi haï mình xuoáng vöøa cöôøi vöøa hoâ :
-Haûo töûu ! Chaân haûo töûu !
Nho só aù o xanh ñeå maë c cho Töû u Taê ng Baù n Giôù i reo hoø , chaø ng ngoà i xeá p baè ng thôû
phaøo moät caùi noùi :
-Caù c vò khoâ ng chòu neá m thöù Mai hoa loä cuû a tieå u ñeä laø sôï trong röôï u coù chaá t ñoä c
roài.
Chaøng noùi caâu naøy töïa hoà nhö ñeå mình nghe laïi töïa hoà ñeå giaûi thích vôùi moïi
ngöôø i.
Ñaïo nhaân ñöùng tuoåi ñoät nhieân ñöùng daäy, caëp maét laáp loaùng chuû yù nhìn Tieâu Lónh
Vu thuûng thaúng hoûi :
-Tieå u thí chuû ! Phaû i chaê ng ngöôø i Tieå u thí chuû khoâ ng ñöôï c khoan khoaù i ?
Tieâu Lónh Vu ñaõ coù moät aán töôïng toát ñeïp vôùi ñaïo nhaân, lieàn gaät ñaàu ñaùp.
-Tieå u töû quaû coù chuù t beä nh hoaï n.
Ñaïo nhaân ñöùng tuoåi cöôøi noùi :
-Baà n ñaï o hieå u sô qua veà y thuaä t xin chaån maïch duøm tieåu thí chuû.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
131
Muïc quang ñaïo nhaân chuù yù ngoù vaøo maët Phaïn Caùi ñeå ñieàu tra tình hình bieán hoùa.
Tieâu Lónh Vu tuy laø ngöôøi thoâng minh tuyeät ñænh, nhöng cuõng khoâng taøi naøo hieåu
ñöôï c nhöõ ng möu cô traù hieå m treâ n choá n giang hoà. Chaøng lieàn ñaùp :
-Hay laé m ! Tieå u ñeä xin caù m ôn ñaï o tröôû ng tröôù c.
Ñaï o nhaâ n ñöù ng tuoå i ñöù ng yeâ n khoâ ng nhuù c nhích döôø ng nhö coø n chôø ñôï i gì.
Boãng nghe Phaïn Caùi thôû daøi ñaùp :
-Laõo khieáu hoùa ñaõ vì thaèng nhoû naøy maø vaát vaû suoát moät ngaøy moät ñeâm nhöng gaõ
vaã n chöa hoaø n toaø n hoà i phuï c nhö tröôù c. Neá u ñaï o tröôû ng chòu giuù p duø m cho thì laõ o
khieá u hoù a caû m kích voâ cuø ng.
Ñaïo nhaân tuûm tæm cöôøi hoûi :
-Baàn ñaïo baát quaù hieåu chuùt y ñaïo maø thoâi. Cöù coi beà ngoaøi thì thöông theá cuûa
tieåu thí chuû naøy döôøng nhö bôûi chaân tieân thieân khieám khuyeát vaø môùi ñaây laïi bò
ngoaïi thöông thaønh ra noäi thöông phaùt taùc.
Phaïn Caùi ngaét lôøi :
-Ñuùng theá ! Gaõ bò ñieåm huyeät thaùi aát ôû Döông minh vò kinh laø m phaù t ñoä ng ñeá n
tieân thieân. Neáu bò thöông naëng chæ baûy ngaøy laø uoång maïng, maø nheï thì ngöôøi thaønh
taøn pheá. Laõo khieáu hoùa khoâng hieåu y ñaïo chæ coi beà ngoaøi maø bieát vaäy.
Ñaïo nhaân ñöùng tuoåi cöôøi noùi :
-Thaåm huynh noùi caâu naøo cuõng truùng. Baàn ñaïo raát laáy laøm hoå theïn khoâng laøm
cho tieå u thí chuû bình phuï c nhö cuõ ñöôï c. Neá u Thaå m huynh öng ñeå cho baà n ñaï o ñöa
chuù nhoû ñi, thì baà n ñaï o trôû veà Voõ Ñöông ngay xin chöôû ng moâ n sö huynh trò thöông
cho y. Tieä n huynh y lyù tinh vi maø coâ ng löï c cuõ ng thaâ m haä u gaá p möôø i baà n ñaï o chaé c
khoâ ng ñeá n noã i lôû vieä c.
Phaïn Caùi ñoät nhieân môû to maét ra, thaàn quang laáp loaùng ngoù vaøo maët ñaïo nhaân
noùi chaäm raûi töøng tieáng :
-Vaân döông töû laõo khieáu hoùa quaù nöûa ñôøi boân taåu giang hoà, traõi bao nhieâu soùng
to gioù caû , chaú ng leõ chòu ñeå ñaé m thuyeà n trong ngoø i laï ch ?
Vaân Döông Töû tuûm tæm cöôøi ñaùp :
-Baà n ñaï o duø coù choã duï ng taâ m naø o khaù c thì cuõ ng chöõ a khoû i thöông theá cho y ñaõ ,
quyeát chaúng sai lôøi.
Phaïn Caùi ñoät nhieân nhaém maét laïi noùi :
-Ñöôï c roà i ! Vaä y ñaï o huynh ñem y ñi.
Vaân Döông Töû vaåy tay moät caùi. Teân ñaïo ñoàng aùo ñen lieàn nhaåy tôùi cuùi xuoáng
boà ng Tieâ u Lónh Vu daä y roài chaïy ra ngoaøi ñieän.
Nho só aùo xanh cöôøi laït goïi :
-Vaâ n Döông ñaï o huynh !
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
132
Ñoaïn chaøng xoøe tay traùi moät caùi. Haùn töû ngöôøi vöøa ñen vöøa thaáp luøn theo sau
chaø ng ñoä t nhieâ n nhaå y voï t leâ n caû n ñöôø ng ñaï o ñoà ng aù o ñen.
Vaâ n Döông Töû rung ñoäng hai vai chaïy leï ñeán tröôùc maët ñaïo ñoàng laïnh luøng hoûi :
-Phaû i chaê ng Thaø nh huynh muoá n laø m khoù deã vôù i baà n ñaï o ?
Nho só aùo xanh cöôøi laït ñaùp :
-Caùi ñoù tieåu ñeä khoâng daùm. Ha ha ! Trong voõ laâm coøn ai khoâng bieát tieáng Vaân
Döông ñaï o huynh ?
Tieâu Lónh Vu thaáy maáy ngöôøi naøy coù yù muoán tranh ñoaït chaøng thì trong loøng vöøa
raát laáy laøm kyø, laïi vöøa buoàn cöôøi, töï hoûi :
-Tieâ u Lónh Vu naø y sao laï i ñöôï c boï n hoï coi troï ng nhö vaä y ?
Boã ng thaáy Vaân Döông Töû vung caây phaát traàn leân noùi :
-Thaønh huynh ñaõ khoâng coù yù laøm khoù deã baàn ñaïo thì thaät laø may.
Nho só aùo xanh cöôøi laït hoûi :
-Tieåu ñeä tuy khoâng muoán laøm khoù deã vôùi Vaân huynh, nhöng chaúng phaûi vì khieáp
sôï thinh danh cuû a phaù i Voõ Ñöông cuø ng thanh tröôø ng kieá m ôû trong tay Vaâ n Döông
ñaï o huynh ñaâ u.
Vaâ n Döông Töû hôi nhíu caë p loâ ng maø y nhöng roà i y laï i nín nhòn, hoû i :
-Thaø nh huynh muoá n chæ giaù o ñieà u chæ ? Baà n ñaï o röû a tai ñeå nghe ñaâ y.
Nho só aùo xanh döông maét leân ngoù Tieâu Lónh Vu hoài laâu roài hoûi laïi :
-Vaâ n Döông ñaï o huynh khoâ ng ngaï i ñöôø ng xa ngaø n daë m ñöa chuù nhoû naø y veà tôù i
Voõ Ñöông ñeå chöõ a beä nh cho gaõ ö ?
Vaâ n Döông Töû ñaù p :
-Ñuù ng theá !
Nho só aù o xanh hoû i :
-Cöù u beä nh nhö cöù u hoû a. Chuù nhoû naø y ñaõ maé c bònh naë ng thì chòu sao noå i cuoä c
boâ n ba ngaø n daë m ?
Vaâ n Döông Töû ñaù p :
-Baàn ñaïo töï coù keá hoaïch. Thaønh huynh baát taát phaûi nhoïc loøng ?
Nho só aù o xanh cöôø i noù i :
-Tieå u ñeä coi chöø ng khoâ ng ñöôï c.
Vaâ n Döông Töû hoû i :
-Sao laï i khoâ ng ñöôï c ?
Nho só aùo xanh ñaùp :
-Tieå u ñeä tuy baá t taø i nhöng cuõ ng hieå u y lyù . Beä nh theá chuù nhoû naø y, tieå u ñeä coù theå
chöõa ñöôïc, baát taát phaûi laën loäi ñöôøng xa ngaøn daëm leân nuù i Voõ Ñöông.
Vaâ n Döông Töû noù i :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
133
-Baà n ñaï o ñaõ ñöôï c Thaå m huynh ñoà ng yù . Vaä y Thaø nh huynh muoá n duù ng tay vaø o
can thieä p laø coù duï ng yù gì ?
Nho só aùo xanh cöôøi laït ñaùp :
-Cöù u maï ng ngöôø i, tieå u ñeä khoâ ng chòu ñi sau ai.
Tieâu Lónh Vu trong loøng raát laáy laøm kyø, buïng baûo daï :
-Boïn hoï caõi lui caõi tôùi chæ vì muoán chöõa beänh cho ta. Haïng ngöôøi töû teá naøy thaät laø
hieá m coù !
Vaân Döông Töû nghieâm saéc maët laïnh luøng noùi :
-Y thuaät cuûa baàn ñaïo e raèng chaúng keù m gì Thaø nh huynh, nhöng cuõ ng töï bieá t
khoâ ng theå chöõ a laø nh beä nh cho tieå u thí chuû ñaâ y ñöôï c. Chæ sôï Thaø nh huynh quaù ñeà
cao y thuaät cuûa mình.
Nho só aù o xanh cöôø i hoû i :
-Tieå u ñeä ñöôï c baï n ñoà ng ñaï o voõ laâ m keâ u baè ng Baù ch thuû xaõo y chaúng leõ caùi ngoaïi
hieäu ñoù laø uoång laém sao ?
Vaâ n Döông Töû noù i :
-Baà n ñaï o chæ nghe noù i ñeá n caù i teâ n Baù ch thuû thö sinh cuû a Thaø nh huynh, chöù chöa
töø ng nghe thaá y ai keâ u baè ng Baù ch thuû xaû o y.
Nhô só aù o xanh cöôø i noù i :
-Ñaïo huynh ñaõ khoâng tin y thuaät cuûa tieåu ñeä. Vaäy tieåu ñeä haõy thí nghieäm ngay
ñöông tröôø ng cho ñaï o huynh coi, ñöôï c chaê ng ?
Vaâ n Döông Töû höû ng hôø ñaù p :
-Ñôø i ngöôø i chæ coù cheá t moä t laà n. Vieä c troï ng ñaï i nhö vaä y ñaâ u coù theå ñem ra laøm
troø chôi thí nghieä m ?
Nho só aùo xanh quay laïi ngoù Töûu Taêng Baùn Giôùi moät caùi thì thaáy hai tay laõo vaãn
oâm caùi bình ngoïc Mai hoa loä, hôi thôû oà oà, töïa hoà ngöôøi say röôïu ñi vaøo coûi moäng.
Chaøng lieàn maïnh daïn lôùn tieáng :
-Chuù nhoû naø y phaû i chaê ng laø ñeä töû phaù i Voõ Ñöông ?
Vaâ n Döông Töû ñaù p :
-Tuy y khoâ ng phaû i laø moâ n haï phaù i Voõ Ñöông, nhöng baà n ñaï o ñaõ chòu lôø i uû y thaù c
cuûa ngöôøi ta thì phaûi heát loøng heát söùc.
Nho só aù o xanh cuôø i hoû i :
-Ñaï o huynh chòu lôø i uû y thaù c cuû a ai ?
Vaâ n Döông Töû döôø ng nhö khoâ ng muoá n trôû maë t vôù i Baù ch thuû thö sinh ñeå thaø nh to
chuyeä n, song muoá n nhaã n naï i cuõ ng khoâ ng nhaã n naï i ñöôï c lieà n hoû i :
-Caùi ñoù Thaønh huynh ñaõ maét thaáy tai nghe laø baàn ñaïo chòu lôøi uûy thaùc cuûa Thaãm
ñaïi hieäp ñöa tieåu thí chuû veà nuùi Voõ Ñöông ñeå ñieàu trò coá taät.
Nho só aù o xanh cöôø i noù i :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
134
-Ñaïo huynh noùi vaäy thì neáu ñöôïc Thaåm huynh öng chòu, ñaïo huynh seõ ñeå chuù em
naøy laïi cho taïi haï hay sao ?
Vaân Döông Töû haéng daëng moät tieáng chöa kòp traû lôøi thì nho só aùo xanh laïi caát
cao gioï ng :
-Neáu Thaåm huynh tin ñöôïc y ñaïo cuûa tieåu ñeä. Laäp töùc tieåu ñeä ra tay trò thöông
theá cho y.
Tieâ u Lónh Vu nhìn kyõ chaø ng nho só aù o xanh thaá y y tuy nguõ quan ñoan chính,
nöôùc da traéng mòn, nhöng hai maét laáp loaùng vaø giöõa caëp loâng maøy coù aån hieän moät
laø n haé c khí thì trong loø ng khoâ ng thích. Chaø ng sôï Phaï n Caù i öng chòu lôø i yeâ u caà u cuû a
nho só aùo xanh lieàn lôùn tieáng :
-Thaå m baù baù ! Tieå u ñieä t khoâ ng muoá n y trò thöông theá vaø xin ñi theo ñaï o tröôû ng.
Nho só aùo xanh chôùp maét maáy caùi. Hai luoàng haøo quang aâm thaàm laïnh leûo chieáu
ra, laïnh luøng noùi :
-Nuù i Voõ Ñöông caù ch ñaâ y xa laé m e raè ng chuù leâ n nuù i Voõ Ñöông seõ bò troï ng beä nh
phaùt taùc maø cheát doïc ñöôøng thì laøm theá naøo ?
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Tieå u töû coù cheá t cuõ ng khoâ ng lieâ n quan gì ñeá n caù c haï .
Nho só aù o xanh chau maø y töï a hoà muoá n noå i noù ng. Boã ng nghe Phaï n Caù i laï nh luø ng
leân tieáng :
-Laõ o khieá u hoù a ñaõ uû y thaù c gaõ nhoû cho Vaâ n Döông ñaï o huynh ñöa veà nuù i Voõ
Ñöông. Ai ngaên trôû laø coá yù laøm khoù deã vôùi boïn Töûu Taêng Phaïn Caùi naøy.
Baùch thuû thö sinh maët laïnh nhö tieàn. Quaàng ñen giöõa hai mí maét cuøng loä ra raát
roõ. Nhöng chæ trong nhaùy maét quaàng ñen laïi tieâu tan ngay. Chaøng cöôøi ha haû moät
hoài roài noùi :
-Ñaõ laø chuû yù Thaåm huynh thì tieåu ñeä khoâng tieän ngaên trôû. Hôõi ôi ! Ñaùng tieác laø
tính maï ng cuû a chuù em naø y seõ khoâ ng toaø n ngay ôû trong tay Vaâ n Döông ñaï o huynh,
thì ñaï o huynh coù haû o taâ m muoá n ñöa veà Voõ Ñöông chöõ a bònh cho y.
Vaâ n Döông Töû laø ngöôø i daà y coâ ng phu haø m döôõ ng, cöôø i maù t noù i :
-Thaønh huynh baát taát phaûi quaù lo xa cho baàn ñaïo...
Ñaïo nhaân ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp :
-Xin Thaø nh huynh nhöôø ng loá i cho baà n ñaï o.
Baùch Thuû thö sinh cöôøi laït noùi :
-Chuù c ñaï o huynh thöôï ng loä bình yeâ n.
Gaõ vaãy tay moät caùi. Teân aùo ñen vöøa ñen vöøa luøn luøi laïi ngay, ñöù ng beâ n Baù ch
Thuû thö sinh.
Vaâ n Döông Töû ñi tröôù c môû ñöôø ng baû o veä cho teâ n tieå u ñoà ng coû ng Tieâ u Lónh Vu
ra khoû i ñaï i ñieä n roà i raû o böôù c chaï y veà phía tröôù c.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
135
Teâ n ñaï o ñoà ng tuy tuoå i coø n nhoû nhöng cöôù c trình raá t leï . Tieâ u Lónh Vu beân tai
nghe tieáng gioù vuø vuø, khí laïnh quaït vaøo maët, cô hoà ngheït thôû. Chaøng lieàn uùp maët
vaø o sau gaù y teâ n ñaï o ñoà ng.
Khoâng hieåu hai teân ñaïo ñoàng chaïy ñaõ bao laâu, ñoät nhieân Tieâu Lónh Vu thaáy gaõ
döø ng laï i lieà n ngheå n coå troâ ng ra thì thaáy ñeán chaân moät toøa nuùi cao.
Vaân Döông Töû tay caàm phaát traàn ñöùng ngoaøi xa boán, naêm thöôùc, neùt maët móm
cöôø i kheõ baû o ñaï o ñoà ng :
-Ngöôi haõ y ñaë t chuù xuoá ng. Chuù ng ta aê n chuù t gì roà i haõ y ñi.
Ñaïo ñoàng aùo ñen giô tay leân lau moà hoâi traùn hoûi :
-Sö phuï ! Baï ch Thuû thö sinh coù röôï t theo khoâ ng ?
Vaâ n Döông Töû ñaù p :
-Tuy boï n chuù ng coù yù muoá n röôï t theo, nhöng ta chaé c bò Phaï n Caù i nhaá t ñònh ra tay
ngaên trôû.
Teân ñaïo ñoàng töø töø ñaët Tieâu Lónh Vu ôû treân löng xuoáng. Gaõ thôû phaøo moät caùi, toû
ra sau moä t cuoä c chaï y daø i ñaõ nhoï c meä t.
Vaân Döông Töû veùn aùo ñaïo baøo leân laáy boïc löông khoâ ra mæm cöôøi baûo Tieâu Lónh
Vu :
-Tieåu thí chuû baát taát phaûi sôï haõi. Baàn ñaïo quyeát khoâng ñoái xöû taøn teä vôùi thí chuû
ñaâu.
Ñaïo nhaân vöøa noùi vöøa ñöa löông khoâ ra. Tieâu Lónh Vu ñoùn laáy moät phaàn. Ba
ngöôø i ngoà i xuoá ng aê n xong, nghæ ngôi moä t luù c roà i laï i thöôï ng loä .
Tieâ u Lónh Vu laï i ñöôï c ñaï o ñoà ng aù o ñen coû ng leâ n löng.
Chaøng laø ngöôøi thoâng minh ñöôïc hoïc haønh töø nhoû, sau laïi theo Khaâu tieåu San
traû i qua nhieà u phen nguy hieå m khieá n taâ m linh chaø ng ñaõ nhaä n thöù c theâ m ñöôï c veà
loø ng nham hieå m traù nguï y cuû a ngöôø i ñôø i, chaø ng hieå u vò ñaï o tröôû ng tieâ n phong ñaï o
coá t phieâ u daï t khaù c ñôø i naø y thöï c ra khoâ ng muoá n chöõ a beä nh cho chaø ng maø ñem
chaø ng ñi. Chaø ng chaé c ñaï o nhaâ n coø n coù taù c duï ng naø o khaù c. Tuy chaø ng ñaõ nghó tôù i
ñieåm naøy maø khoâng tìm ra ñöôïc ñaùp aùn, noù laøm chaøng phaû i nhöù c où c. Chaø ng baé t ñaà u
vaä n duï ng taâ m cô lo nghó ñeá n söï yeâ n nguy cho mình.
Ñi moä t ngaø y nöõ a rôø i khoû i khu vöï c nuù i non, teâ n ñaï o ñoà ng khoâ ng theå coû ng Tieâ u
Lónh Vu maõ i ñöôï c, gaõ lieà n thueâ moä t coã xe ngöï a ñeå ñi cho ñôõ meä t.
Tieâ u Lónh Vu caû m thaá y trong mình coù chieà u bieá n ñoå i, ngoaï i thöông coø n laø m cho
coá taät theâm phaàn traàm troïng. Chaøng ñaõ baét ñaàu caûm thaáy nhieät ñoä leân cao, chaân tay
naë ng neà khoù beà caá t nhaé c, nhöng thaà n trí chaø ng vaã n coø n tónh taùo.
Vaân Döông Töû töïa hoà raát noùng naûy, taän taâm trò bònh cho Tieâu Lónh Vu, laõo chaån
maï ch luoâ n vaø truù t noä i löï c baû n thaâ n ñeå giuù p cho huyeá t maï ch chaø ng löu thoâ ng deã
daø ng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
136
Tuy nhieâ n beä nh theá cuû a Tieâ u Lónh Vu khoâ ng bôù t ñöôï c chuù t naø o, daà n daà n chaø ng
ngaát xæu meâ man, chæ nhôù mang maùng laø uoáng nhieàu thöù thuoác.
Moät hoâm thaàn trí Tieâu Lónh Vu meâ ñi roài chôït tænh laïi. Chaøng môû maét nhìn thaáy
Vaâ n Döông Töû ngoà i ngay ngaé n beâ n mình. Coø n teâ n ñaï o ñoà ng loä veû cöïc kyø noùng naåy.
Gaõ böng baùt thuoác thaáy chaøng tænh laïi thì ra chieàu möøng rôõ tuûm tóm cöôøi hoûi :
-OÂ ng baï n thaá y ñôû roà i phaû i khoâ ng ?
Tieâu Lónh Vu laéc ñaàu ñaùp :
-Tieå u ñeä thaá y trong loø ng noù ng nhö löû a ñoá t, chaé c laø khoâ ng theå soá ng ñöôï c.
Ñaïo ñoàng noùi :
-OÂng baïn ñöøng lo. Chuùng ta gaàn tôùi nuùi Voõ Ñöông roài. Ñaïi sö baù cuûa tieåu ñeä tinh
thaâm y lyù coù taøi dieäu thuû hoài xuaân. Chæ mong sao chuùng ta tôùi nuùi Voõ Ñöông laø
beä nh theá cuû a oâ ng baï n bình phuï c raá t mau choù ng.
Tieâu Lónh Vu thôû daøi hoûi :
-Vì leõ gì caùc vò laïi quan taâm ñeán söï sinh töû cuûa tieåu ñeä. Ñaïo ñoàng ngô ngaùc ñaùp :
-Bôûi vì..., bôûi vì...
Gaõ khoâ ng quen noù i doá i neâ n aá p uù ng maõ i maø khoâ ng noù i ra ñöôï c laø bôû i vì theá naøo.
Tieå u lónh Vu nôû nuï cöôø i theâ löông noù i :
-Tieåu ñeä bieát caùc vò khoâng phaûi oâm moái thònh tình muoán chöõa bònh cho tieåu ñeä
maø ñöa tieåu ñeä leân nuùi Voõ Ñöông...
Vaâ n Döông Töû ñoä t nhieâ n xen vaø o :
-Beä nh theá cuû a thí chuû raát laø traàm troïng, ñaõ hieän leân thieân coá taät coøn theâm noäi
thöông traàm troïng. Moãi khi caûm maïo phong haøn laø beänh laïi phaùt taùc ra haøng traêm
chöù ng. Ngoaø i ñaï i sö huynh cuû a baà n ñaï o töôû ng treâ n coõ i ñôø i naø y khoâ ng coø n ai coù theå
chöõ a laø nh ñöôï c nöõ a.
Tieâu Lónh Vu noùi :
-Caù i ñoù khoâ ng caà n vì tieå u töû khoâ ng sôï cheá t.
Vaâ n Döông Töû khoâ ng ngôø chaø ng laï i noù i caâ u naø y, baá t giaù c chöng höû ng cöôø i ñaù p :
-Tieå u thí chuû tuy maé c phaû i tuyeä t chöù ng, nhöng coi töôù ng maï o thì khoâ ng ñeá n noã i
cheá t non. Ñaï i sö huynh cuû a baà n ñaï o thuaä t thoâ ng thaà n coù theå trò beä nh cho tieå u thí
chuû chaú ng khoù khaê n gì.
Tieâ u Lónh Vu ñoä t nhieâ n vöôn mình muoá n ngoà i daä y, song chaø ng vöø a coá söù c moä t
chuùt maét ñaõ toá i saàm laïi. Gaân coát trong mình ñau ñôùn kòch lieät roài chaøng laïi ngaát ñi.
Khoâng hieåu thôøi gian troâi qua ñaõ bao laâu, Tieâu Lónh Vu trong luùc hoân meâ caûm
thaáy hai baøn tay noùng hoåi khoâng ngôùt xoa ñi xoa laïi beân mình chaøng khieán chaøng
caûm thaáy trong ngöôøi khoan khoaùi. Chaøng môû böøng maét ra nhìn thì thaáy moät ñaïo
nhaâ n maé t troø n vaø nh vaï nh, raâ u baï c chuø ng thoõ ng xuoá ng, buù i toù c cao leâ n. Laõ o ñang
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
137
huy ñoäng hai baøn tay ñöa qua ñöa laïi trong ngöôøi chaøng. Ngoùn tay laõo tôùi ñaâu laø
moät luoàng nhieät löïc thaám vaøo trong thaân theå chaøng tôùi ñoù.
Vaâ n döông Töû ñöù ng sau ñaï o nhaâ n raâ u baï c ra chieà u raá t nghieâ m caå n.
Moä t chieá c coå ñænh maà u ñen ñaë t beâ n cöû a soå , khoù i xanh boá c leâ n nghi nguù t toû a muø i
thanh höông khaé p gian nhaø .
Boãng nghe ñaïo nhaân thôû phaøo moät caùi töø töø thu tay veà. Caëp maét chaêm chuù ngoù
Tieâu Lónh Vu. Veû maët trang nghieâm thoaùng loä moät nuï cöôøi hieàn töø. Laõo hoûi :
-Haøi töû ngöôi ñaõ bôùt roài phaûi khoâng ?
Tieâ u Lónh Vu ñaù p :
-Tieåu töû ñaõ bôùt ñöôïc moät chuùt. Phaûi chaêng laõo ñaïo tröôûng laø chöôûng moân phaùi
Voõ Ñöông vaø laø sö huynh cuû a Vaâ n Döông ñaï o chöôû ng !
Ñaïo nhaân raâu baïc tuûm tæm cöôøi noùi :
-Baàn ñaïo laø Voâ Vi. Bònh theá cuûa tieåu thí chuû raát traàm troïng. Hieän giôø huyeát
maï ch môù i löu thoâ ng, khoâ ng neâ n noù i nhieà u cho hao phí taâ m thaà n. Ngaø y sau coø n daø i,
chuù ng ta seõ coù nhieà u thôø i giôø ñeå noù i chuyeä n. Baâ y giôø hay hôn heá t laø tieå u thí chuû
naè m yeâ n ñieà u döôõ ng.
Tieâu Lónh Vu ñoät nhieân thôû daøi noùi :
-Khoâng hieåu Khaâu tyû tyû cuûa tieåu töû hieän giôø ôû ñaâu ?
Chaøng noùi roài töø töø nhaém maét laïi.
Vaân Döông Töû nghieâng mình thi leã tröôùc maët Voâ Vi ñaïo tröôûng roài töø töø lui goùt.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng döôø ng nhö nhoï c meä t raõ rôø i. Sau khi Vaâ n Döông Töû lui ra, laõ o
lieàn nhaém maét ñieàu döôõng.
Trong phoø ng yeâ n laë ng nhö tôø töôû ng chöø ng kim rôù t cuõ ng nghe tieá ng.
Tieâu Lónh Vu nguû say moät luùc caûm thaáy tinh thaàn hoài phuïc khaù nhieà u. Chaø ng
döông maét leân nhìn thaáy laõo ñaïo tröôûng vaãn ngoài xeáp baèng nhaém maét ôû beân caïnh.
Luùc naày ñeâm ñaõ khuya. Trong nhaø toái ñen. Chieác coå ñónh beân cöûa soå vaãn boác leân
moä t laø n khoù i xanh khieá n cho caû nh vaä t trong phoø ng ñeà u bao phuû moä t laø n thanh
quang aûm ñaïm.
Tieâ u Lónh Vu giôû mình, hai tay choá ng xuoá ng giöôø ng töø töø ngoà i daä y toan böôù c
xuoá ng thì Voâ Vi ñaï o tröôû ng boã ng môû böø ng maé t ra cöôø i noù i :
-Haøi töû ! Ñeâm ñaõ khuya trôøi laïi giaù laïnh, khoâ ng neâ n ra ngoaø i. Ngöôi vöø a uoá ng
thuoác xong vaäy ngöôi ñi laïi trong nhaø cuõng laø giuùp cho chaát thuoác thaám vaøo thaân
theå mau choù ng.
Chöôûng moân phaùi Voõ Ñöông laø nhaân vaät toân cao trong voõ laâm ñeán theá naøo ai
cuõ ng bieá t roà i. Laõo ñoái ñaõi vôùi Tieâu Lónh Vu nhö vaäy thaät laø moät ñieàu vinh döï lôùn
cho chaø ng, nhöng chaø ng vaã n thaû n nhieâ n töï a hoà khoâ ng bieá t gì. Chaø ng caá t böôù c tieá n
veà phía chieá c coå ñænh boá c khoù i xanh.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
138
Voâ Vi ñaï o tröôû ng kheõ buoâ ng tieá ng thôû daøi khoâng noùi gì nöõa.
Tieâ u Lónh Vu ñi tôù i beâ n chieá c ñænh ñen lieà n caû m thaá y söù c noù ng kinh ngöôø i, trong
loøng raát laáy laøm kyø töï hoûi :
-Khoâ ng hieå u trong ñænh naø y ñoá t vaä t gì maø söù c noù ng gheâ gôù m nhö vaä y ?
Chaøng ngöûng ñaàu troâng ra thì thaáy löûa chaùy böøng böøng toûa khoùi xanh. Treân maët
ñænh ñaët moät caùi hoäp vuoâng to baèng naém tay. Caùi hoäp naøy khoâng hieåu cheá baèng thöù
gì ñaõ bò löûa nung thaønh ñoû hoàng.
Trong hoä p vuoâ ng chaø ng lôø môø nhìn thaá y coù chaá t gì maàu xanh ñang chuyeån ñoäng.
Laø n khoù i xanh töø döôù i hoä p vuoâ ng chuoà n qua nhöõ ng loå baè ng ñaà u ngoù n tay roà i boá c
leân. Chaøng vaãn chöa nhaän ra caùi hoäp nhoû ñoù laø vaät gì ?
Tieâ u Lónh Vu chôï t nhôù ñeá n hoà i coø n nhoû phuï thaâ n ñaõ noù i chuyeä n veà vieä c luyeä n
ñan. Chaø ng khoâ ng nhòn ñöôï c caá t tieá ng hoû i :
-Laõ o ñaï o tröôû ng ! Phaû i chaê ng laõ o ñaï o tröôû ng ñang luyeä n ñan ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi hoûi :
-Baà n ñaï o ñang cheá luyeä n moä t thöù thuoá c cho tieå u thí chuû .
Tieâu Lónh Vu laáy laøm kyø hoûi :
-Laõ o ñaï o tröôû ng luyeä n ñan cho tieå u töû ö ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi ñaùp :
-Ñaïi khaùi ba ngaøy ba ñeâm nöõa coù theå taét loø löûa laáy thuoác ra cho tieåu thí chuû uoáng
ñöôï c roà i.
Tieâ u Lónh Vu baâ ng khuaâ ng buoâ ng tieáng thôû daøi, töø töø böôùc ñeán tröôùc giöôøng hoûi :
-Laõo ñaïo tröôûng ! Chuùng ta voán khoâng quen bieát maø sao ñaïo tröôûng laïi taän taâm
vôùi tieåu töû nhö vaäy ?

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
139
CHÖÔNG XV
CÖÙU NGÖÔØI NEÂN NOÅI PHAÛI LO AÂU

Laõo ñaïo tröôûng cöôøi ñaùp :
-Keû tu haønh laáy töø bi laøm goác. Baàn ñaïo ñaõ phaùt giaùc ra tieåu thí chuû maéc phaûi
tuyeä t chöù ng, coù lyù naø o laï i khoâ ng chöõ a ? ...
Laõo ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp :
-Huoáng chi tam tuyeät aâm maïch cuûa thí chuû phaùt ra do tieân thieân coá taät, khoâng
phaû i ai cuõ ng chöõ a ñöôï c.
Tieâ u Lónh Vu ñöù ng beâ n giöôø ng ngaã m nghó hoà i laâ u roà i noù i :
-Tieåu töû khoâng tin ñöôïc laõo ñaïo tröôûng chæ vì taám loøng töø bi maø cöù u maï ng cho
tieåu töû.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng döôø ng nhö khoâ ng ngôø Tieâ u Lónh Vu ñoä t nhieâ n ñeà caä p tôù i vaá n
ñeà naøy, laõo chaúng khoûi ngaïc nhieân, traàm ngaâm hoài laâu roài chaåm raõi ñaùp :
-Baàn ñaïo löu tieåu thí chuû ôû nuùi Voõ Ñöông neá u coù duï ng taâ m naø o khaù c thì nguyeâ n
nhaân troïng ñaïi nhaát vaãn laø trò tuyeät chöùng cho tieåu thí chuû...
Ñoät nhieân laõo traàm gioïng hoûi :
-Ai ñoù ?
Ngoaøi cöûa coù thanh aâm traàm traàm ñaùp laïi :
-Ñeä töû coù vieä c caà n baå m baùo.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng hôi nhíu caë p loâ ng maø y hieà n töø maø vaã n ngoà i yeâ n khoâ ng nhuù c
nhích noù i :
-Vaøo ñi !
Caùnh cöûa keït môû. Moät ñaïo nhaân thaân theå cao lôùn vaøo haïng ñöùng tuoåi, raâu ñen
phaát phô, tieán vaøo.
Ñaï o nhaâ n naà y coi boä cuõ ng vaø o traï c tuoå i Vaâ n Döông Töû , song caù ch cöû ñoä ng ñoá i
vôù i Voâ Vi ñaï o tröôû ng coù phaà n kính caå n hôn. Coø n ôû ñaè ng xa, ñaï o nhaâ n ñaõ chaá p tay
nghieâng mình tieán laïi tröôùc giöôøng roài cuùi ñaàu xuoáng noùi :
-Coù keû daï haø nh leâ n nuù i ...
Voâ Vi ñaïo tröôûng hôi bieán saéc hoûi :
-Ñoù laø haïng ngöôøi naøo ?
Ñaïo nhaân ñöùng tuoåi ñaùp :
-Ngöôø i tôù i ñaâ y voõ coâ ng khoâ ng phaû i taà m thöôø ng. Vaâ n Döông sö thuù c ñaõ truyeà n
leä nh duï cho naê m vò ñaï i hoä phaù p trong chuø a chuaå n bò ñoä ng thuû ñeå tìm ra goá c ngoï n,
nhöng sôï kinh ñoä ng cuoä c tónh tu cuû a sö phuï , baâ y giôø môù i daù m vaø o baå m.
Voâ Vi ñaïo tröôûng trôû laïi veû maët traán tónh vaåy tay moät caùi ñaùp :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
140
-Ta ñaõ bieát roài.
Ñaïo nhaân ñöùng tuoåi hai tay chaép ñeå tröôùc ngöïc khom löng lui ra roài kheùp cöûa laïi.
Tieâu Lónh Vu traàm tö moät luùc roài ñoät nhieân raûo böôùc chaïy ra ngoaøi.
Voâ Vi ñaïo tröôûng chau maøy hoûi :
-Haøi töû ngöôi ñònh ñi ñaâu ?
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Tieå u töû ra coi thöû xem coù phaûi Khaâu tyû tyû ñeán tìm tieåu töû khoâng ?
Roà i chaø ng môû cöû a raû o böôù c ra ngoaø i.
Tieâu Lónh Vu ngöûng ñaàu troâng leân thì chæ thaáy treân trôøi ñaày sao, luùc naøy ñeâm ñaõ
khuya maø khoâ ng coù traê ng.
Moät côn gioù laïnh thoåi tôùi, khieán cho Tieâ u Lónh Vu reù t run.
Ñoät nhieân beân mình chaøng, moät thanh aâm traàm traàm voïng leân :
-Canh khuya giaù laïnh, môøi tieåu thí chuû vaøo nhaø ñi thoâi.
Tieâu Lónh Vu ngaûnh ñaàu nhìn laïi thì thaáy beân mình coù moät ñaïo nhaân löng ñeo
baû o kieá m ñöù ng ñoù , khoâ ng hieå u ñaï o nhaâ n ñeá n töø hoà i naø o ?
Chaøng ñònh thaàn ñaùp :
-Taïi haï khoâng veà.
Thieáu nieân ñaïo nhaân vaøo côû 18, 19 tuoåi, maøy xanh maét saùng, aùo ñaïo baøo phaát
phôù i. Gaõ ngoù Tieâ u Lónh Vu roà i caá t gioï ng laï nh nhö baêng noùi :
-Tieåu thí chuû coù bieát ñaây laø ñaâu khoâng ? Tieåu thí chuû khoâng theå chaïy böøa baõi
ñöôï c. Neá u tieå u thí chuû khoâ ng chòu töï ñoä ng trôû veà thì baà n ñaï o ñaø nh boà ng thí chuû veà .
Gaõ noùi roài vöôn tay ra caép Tieâu Lónh Vu.
Tieâu Lónh Vu ruït tay veà lôùn tieáng quaùt :
-Ta khoâng veà thì ngöôi laøm gì ?
Thieá u nieâ n ra tay nhanh nhö chôù p, Tieâ u Lónh Vu traù nh laø m sao ñöôï c ? Chaø ng
caûm thaáy tay traùi teâ daïi, huyeät maïch tay traùi ñaõ bò thieáu nieân naém laáy.
Boã ng nghe tieáng thôû daøi traàm troïng, tieáp theo thanh aâm cuûa Voâ Vi ñaïo tröôûng
khaøn khaøn caát leân :
-Ngöôi khoâ ng ñöôï c böù c baù ch tieå u thí chuû . Ñeå y töï ñoä ng trôû vaø o.
Thieá u nieâ n thaá y Voâ Vi ñaï o tröôû ng noù i vaä y voä i buoâ ng tay ra. Gaõ daï luoân maáy
tieáng roài lui veà phía goùc caây tuøng lôùn.
Tieâu Lónh Vu cöû ñoäng tay traùi vaãn coøn thaáy teâ choàn. Chaøng caát böôùc tieán veà phía
tröôù c. Chaø ng thaá p thoaù ng nhìn thaá y ñaà y saâ n hoa coû . Ngoï n gioù ñeâ m thoå i lay ñoä ng
boâ ng hoa toû a ra muø i höông ngaø o ngaï t. Laù c ñaù c nhöõ ng caâ y tuø ng xanh chen vaø o giöõ a
nhöõng khoùm hoa. Thaät laø moät caûnh töôïng thanh u.
Boù ng ñeâ m lôø môø , Tieâ u Lónh Vu nhìn khoâ ng roõ vaø chaø ng chaú ng coø n loø ng naø o ñeå
ngaém nghía caån thaän. Chaøng raûo böôù c tìm cöû a di ra.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
141
Toø a ñình vieä n naà y raá t roä ng, Tieâ u Lónh Vu khoâ ng thuoä c ñòa theá , cöù len vaø o nhöõ ng
khe caây hoa maø ñi.
Chaø ng baû n tính cöông nghò, tuy ngöôø i reù t run maø vaã n nhaä n ñònh phöông höôù ng
tieá n veà phía tröôù c khoâ ng heà naû n chí.
Boã ng thaá y hai con Baï ch haï c cao lôù n ñi vaø o nhöõ ng khe caâ y hoa. Chuù ng thaá y Tieâ u
Lónh Vu gaàn tôùi nôi maø vaãn khoâng neù traùnh.
Caû nh vaä t taâ n kyø naø y cuõ ng khoâ ng theå laø m cho Tieâ u Lónh Vu vui thuù . Loø ng chaø ng
chæ nghó tôùi Khaâu tieåu San vaø chaøng tin chaéc naøng ñeán ñaây kieám mình. Chaøng
khoâ ng nhòn ñöôï c lôù n tieá ng goï i :
-Khaâu tyû tyû ! Khaâu tyû tyû !
Chaøng heát söùc goïi la. Giöõa luùc ñeâm khuya tieáng doäi vang leân.
Chaø ng vöø a la goï i vöø a chaï y veà phía tröôù c. Ñi heát vöôøn hoa roäng lôùn ñeán chaân böùc
töôø ng xaâ y baè ng ñaù xanh xeá p leâ n. Moä t khuoâ n cöû a troø n ñaõ môû ra.
Tieâu Lónh Vu thaân theå hö nhöôïc, sau moät luùc vöøa chaïy vöøa hoâ hoaùn traùn toaùt moà
hoâi.
Chaøng veùn aùo leân lau treân maët roà i laù ch mình xuyeâ n qua cöû a ra ngoaø i.
Ngoaø i khuoâ n cöû a troø n, hieä n ra nhöõ ng neû o ñöôø ng giaû i ñaù traé ng ñi veà caù c ngaõ .
Tieâ u Lónh Vu nhìn trong boù ng ñeâ m thì chæ thaá y lôø môø nhöõ ng laà u caù c ñöù ng söõ ng.
Chaøng ngoù hình theá, boán maët roà i choï n neû o ñöôø ng ñi veà phía troá ng khoâ ng.
Luù c naø y chaø ng nhö ngöôø i ñieâ n, vaä n duï ng toaø n löï c chaï y veà phía tröôù c. Ñoà ng thôø i
chaøng khoâng ngôùt tieáng la goïi Khaâu tyû tyû.
Ñeâ m khuya tónh mòch ôû choá n thaâ m sôn, tieá ng la cuû a chaø ng voïng leân nhö soùng voå.
Khoâ ng hieå u chaø ng ñaõ chaï y bao nhieâ u ñöôø ng ñaá t, sau chaø ng meä t quaù thôû hoà ng
hoä c. Tröôù c maé t chaø ng lay ñoä ng töø ng ñaù m maâ y nguõ saé c. Trong moã i ñaù m ñeà u coù
ngöôø i ñeï p nhö ngoï c ñöù ng nhôû n nhô. Ñoù laø aû o aû nh hieä n ra vì chaø ng quyeá n luyeá n
Khaâu tyû tyû. aûo aûnh naøy laøm cho loøng chaøng khích ñoäng kòch lieät. Chaøng vöøa goïi
vöøa tieáp tuïc chaïy veà phía tröôùc.
Tieâ u Lónh Vu chaï y thuï c maï ng cho ñeá n luù c söù c cuø ng löï c kieä t môù i döø ng laï i.
Chaøng chuyeå n ñoä ng muï c quang ngoù thaá y Vaâ n Döông Töû ñang ngoà i xeá p baè ng
caùch ñoù vaøi thöôùc. Coøn chaøng ñang naèm treân moät ñaùm coû meàm maïi. Boán maët tuøng
xanh truù c bieá c, caû nh vaä t xinh töôi.
Ngoaøi maáy chuïc thöôùc laø moät hang saâu traêm tröôïng. Moät giaûi thaùc lôùn töø ngoïn
nuùi phía ñoái dieän chaûy xuoáng coi nhö moät taám luïa traéng treo lô löûng löng trôøi. Nöôùc
tuoân vaøo laïch saâu baät leân tieáng aàm aàm nhö saám noå.
Boã ng treâ n moâ i Vaâ n Döông Töû nôû moä t nuï cöôø i hieà n hoøa hoûi :
-Haøi töû ! Ngöôi tænh daäy roài ö ?
Tieâu Lónh Vu duïi maét ngoài daäy hoûi laïi :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
142
-Ñaây laø ñòa phöông naøo ?
Vaâ n Döông Töû cöôø i ñaù p :
-Ñaây laø chuøa Tam Nguyeân ôû sau phía nuùi.
Tieâ u Lónh Vu ngöõ ng ñaà u nhìn laï i, quaû nhieâ n thaá y phía sau coù ñieä n caù c ñöù ng
söõ ng, caù ch choã chaø ng chöø ng ba boá n daë m.
Chaø ng nghó tôù i chuyeä n ñeâ m qua chaï y nhö ñieâ n, baâ y giôø hai chaâ n chaø ng haõ y coø n
ngaâm ngaåm ñau.
Vaân Döông Töû töø töø ñöùng daäy, tieán laïi gaàn chaøng hoûi :
-Haø i töû ! Ngöôi coø n thaá y khoù chòu laé m khoâ ng ?
Tieâu Lónh Vu thôû phaøo moät caùi, chaøng caûm thaáy khí huyeát löu thoâng khoan
khoaù i chæ ñau ñôù n beà ngoaø i maø thoâ i, trong loø ng chaú ng coù chi khoù chòu lieà n ñaù p :
-Tieåu töû khaù laém roài. Hôõ i ôi ! Ñaï o tröôû ng coù gaë p Khaâ u tyû tyû ôû ñaâ u khoâ ng ?
Vaâ n Döông Töû cöôø i noù i :
-Khoâng gaëp y ñaâu. Chaéc leänh tyû tyû cuõng nhôù tieåu thí chuû vaø chaúng bao laâu seõ tìm
ñeá n ñaâ y.
Tieâu Lónh Vu hoûi :
-Ngöôø i ñeá n ñaâ y ñeâ m qua khoâ ng phaûi laø Khaâu tyû tyû ö ?
Roà i chaø ng löôï c thuaä t nhöõ ng böôù c ñöôø ng nguy hieå m maø Khaâ u Tieå u San ñaõ traû i
qua trong maá y ngaø y vöø a roà i.
Vaâ n Döông Töû cöôø i ñaù p :
-Khoâ ng phaû i ñaâ u. Haø i töû ! Chöôû ng moâ n sö huynh cuû a baà n ñaï o tuy y ñaï o thoâ ng
thaà n, buï ng chöù a huyeà n cô, nhöng tröôù c nay ngöôø i vaã n aå n cö laù nh ñôø i. Ngay boï n ñeä
töû trong chuøa cuõng khoù ñöôïc gaëp ngöôøi laáy moät laàn. Vaäy maø ngöôøi laïi yeâu meán
ngöôi, taän taâm chöõa tuyeät chöùng...
Tieâu Lónh Vu ngaét lôøi :
-Caùi ñoù coù chi laø laï ? Khaâu tyû tyû cuûa tieåu töû cuõng bieát caùch trò beänh cho tieåu töû.
Vaâ n Döông Töû cöôø i noù i :
-Duø leä nh tyû tyû coù theå ñieà u trò tuyeä t chöù ng cho ngöôi, nhöng hieä n giôø khoâ ng roõ
Khaâ u coâ nöông ôû ñaâ u. Beâ n trôøi môø mòt trong luùc nhaát thôøi khoù loøng tìm thaáy coâ.
Tieâ u Lónh Vu cuù i xuoá ng laú ng laë ng khoâ ng noù i gì nöõ a.
Vaân Döông Töû laïi noùi tieáp :
-Neá u tieå u thí chuû khoâ ng nghe lôø i baà n ñaï o, tuyeä t chöù ng chöa khoû i ñaõ thuaä n tieä n
cöû ñoä ng thì chaú ng nhöõ ng bao nhieâ u coâ ng phu cuû a ñaï o chöôû ng moâ n sö huynh troâ i
theo doø ng nöôù c maø tuyeä t chöù ng cuû a ngöôi laï i phaù t taù c tröôù c thôø i kyø . Khi ñoù duø
Khaâ u tyû tyû coù kieá m thaá y ngöôi cuõ ng khoâ ng chöõ a ñöôï c nöõ a.
Maáy caâu naøy quaû khieá n cho Tieâ u Lónh Vu ñoä ng taâ m. Chaø ng nghó thaà m :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
143
-Ñuùng theá thaät. Neáu ta bò troïng beänh maø cheát thì kieáp naøy khoâng coøn gaëp Khaâu
tyû tyû nöõa.
Chaø ng xoay chuyeå n yù nghó trong loø ng roà i ñaù p :
-Ñaïo tröôûng muoán tieåu töû tuaân lôø i khuyeâ n giaû i cuõ ng chaú ng khoù gì, chæ xin ñaï o
tröôû ng öng chòu moä t ñieà u kieä n cuû a tieå u ñeä .
Vaâ n Döông Töû ñaù p :
-Tieåu thí chuû thöû noùi nghe. Neáu laø vieäc maø baàn ñaïo coù theå laøm ñöôïc quyeát khoâng
töø choái.
Nguyeâ n Vaâ n Döông Töû chaúng nhöõng voõ ngheä cao cöôøng maø danh voïng cuøng ñaïo
ñöù c cuõ ng hôn caù c baä c tieà n boá i maá y ñôø i tröôù c. Chæ vì trong loø ng ngaá m ngaà m hoã theï n
ôû choã muoán lôïi duïng thaèng nhoû chöa hieåu vieäc ñôøi maø phaûi nhaãn naïi traêm chieàu ñoái
vôùi chaøng.
Tieâu Lónh Vu ngöng thaàn ngaåm nghó moät chuùt roài noùi :
-Tieåu töû ôû laïi ñaây cuõng ñöôïc, nhöng khi Khaâu tyû tyû tìm ñeán nôi, xin ñaïo tröôûng
cho tieåu töû hay ñeå tieåu töû rôøi khoûi nôi ñaây ñi theo y.
Vaân Döông Töû traàm ngaâm hoài laâu ñaùp :
-Ñöôï c roà i ! Baà n ñaï o öng chòu ñieà u kieä n cuû a tieå u thí chuû .
Tieâu Lónh Vu töø töø caát böôùc tieán veà phía tröôùc. Chaøng vöøa ñi vöøa noùi ñeå mình
nghe :
-Ta bieát Khaâu tyû tyû theá naøo cuõng ñeán tìm ta.
Vaâ n Döông Töû nghe noùi ngaám ngaàm hoå theïn trong loøng. Laõo tieán leân hai böôùc
oâm chaøng leân cöôøi noùi :
-Haøi töû ! Ñeâm qua ngöôi chaïy nhö ngöôøi ñieân ñeå kieät löïc ngaát ñi. Theá laø hao phí
noäi löïc cuûa baàn ñaïo maát maáy giôø môùi cöùu ngöôi tænh laïi ñöôïc. Baây giôø theå löïc
ngöôi chöa phuï c hoà i, chôù neâ n laø m cho meä t söù c. Vaä y baà n ñaï o boà ng ngöôi.
Tieâu Lónh Vu vöøa ñi ñöôïc maáy böôùc ñaõ caûm thaáy hai chaân moûi nhöø thì bieát laø
ñaï o nhaâ n noù i thaä t, khoâ ng daù m böôù ng bænh ñeå cho laõ o boà ng veà .
Vaâ n Döông Töû phoù ng chaâ n chaï y leï . Chæ trong khoaû nh khaé c ñaõ vaø o chuø a.
Tieâ u Lónh Vu guï c ñaà u xuoá ng vai Vaâ n Döông Töû ngoù quanh thì thaá y raá t nhieà u
ñaïo nhaân qua laïi treân nhöõng loái ñi laùt ñaù xanh. Chuùng gaëp Vaân Döông Töû lieàn chaép
tay cuù i ñaà u traù nh sang beâ n ñöôø ng ñeå nhöôø ng loá i. Teâ n naø o cuõ ng loä veû raá t cung kính.
Xuyeâ n qua maá y toø a ñaï i vieä n roä ng lôù n, chaø ng thaá y böù c töôø ng xaâ y baè ng ñaù xanh bao
quanh moät toøa vieän.
Trong chuø a Tam Nguyeâ n roä ng lôùn, toøa vieän naøy coù moät caùch kieán truùc ñaëc bieät.
Boãng thaáy moät teân ñaïo ñoàng aùo xanh ñöùng tröôùc khuoân cöûa raát roäng vaø môû toang
ra.
Vaâ n Döông Töû ñaë t Tieâ u Lónh Vu xuoá ng roà i ñi vaø o.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
144
Khoâng ngôø ñaïo ñoàng aùo xanh laïi laïng ngöôø i ra caû n ñöôø ng kheõ noù i :
-Tam sö thuù c haõ y döø ng böôù c. Chöôû ng moâ n sö toâ n ñang coù khaù ch.
Vaân Döông Töû tröøng maét nhìn thaúng vaøo maët ñaïo ñoàng, chaåm raûi hoûi :
-Khaùch naøo maø ñeán caû ta cuõng phaûi laùnh ?
Ñaï o ñoà ng aù o xanh ngaåm nghó moät chuùt roài ñaùp :
-Ñeä töû khoâ ng bieá t, chæ thaá y chöôû ng moâ n sö toâ n ñoá i vôù i vò khaù ch naø y cöï c kyø leã
maï o. Chöôû ng moâ n coø n sai ñeä töû ñöù ng giöõ nôi ñaâ y vaø daë n ñeä töû neá u khoâ ng ñöôï c laõ o
nhaâ n gia cho pheù p tröôù c thì baá t cöù ai cuõ ng khoâ ng ñöôï c thieä n tieä n tieá n vaø o. Neá u sö
thuùc coù vieäc xin chôø laïi moät chuùt cho ñeä töû vaøo baåm baïch.
Vaâ n Döông Töû noù i :
-Khoâ ng caà n ñaâ u. Ñeå ta chôø moä t chuù t cuõ ng ñöôï c.
Laõo daét Tieâu Lónh Vu thong thaû ñi ra trong loø ng ngaá m ngaà m buoà n phieà n.
Neâ n bieá t Vaâ n Döông Töû voá n ñöôï c sö huynh troï ng voï ng. Voâ Vi ñaï o tröôû ng baû n
tính ñieàm ñaïm laïi öa thanh tónh. Nhaát thieát moïi vieäc trong chuøa Tam Nguyeân ñeàu
giao cho Vaân Döông Töû ñaïi dieän thi haønh. Maá y chuï c naê m nay baá t cöù vieä c gì cuõ ng
ñeà u do Vaâ n Döông Töû ñaû m ñöông. Hieä n giôø khoâ ng bieá t ai ñeá n khieá n cho Vaâ n
Döông töû cuõng phaûi laùnh maët.
Tieâ u Lónh Vu chaä m chaï p ñi theo Vaâ n Döông Töû ñeá n moä t vieä n nhoû tænh mòch.
Trong vieä n naø y Vaâ n Döông Töû ñaõ troà ng hoa khaé p nôi. Ba maë t vieä n ñeà u coù nha
thaá t raá t saï ch seõ . Tuy noù khoâ ng baè ng caê n nhaø döôõ ng tónh cuû a Voâ Vi ñaï o tröôû ng,
nhöng cuõ ng laø moä t nôi kieá n truù c raá t kheù o.
Vaâ n Döông Töû daã n Tieâ u Lónh Vu vaø o nha thaát móm cöôøi noùi :
-Haø i töû ! Ngöôi tuø y tieä n muoá n ngoà i hay muoá n xem ngaé m vaä t gì cuõ ng ñöôï c,
nhöng nhaá t thieá t ñöø ng ñuï ng tay vaø o.
Tieâu Lónh Vu chuyeån ñoäng muïc quang thaáy treân vaùch coù treo thanh tröôøng kieám,
moät caùi tuùi gaám. Treân chieác baøn aùp vaùch phía sau coù ñaët ba muûi teân vaøng daøi baûy
taùm thöôùc. Ngoaøi ra coøn coù hai caùi baøn baèng baïch ngoïc. Maët baøn phuû taám luïa
traé ng. Chaø ng khoâ ng hieå u beâ n trong ñeå vaä t gì.
Vaâ n Döông Töû döôø ng nhö cöï c kyø nhoï c meä t. Laõ o ngoà i xeá p baè ng treâ n giöôø ng
nhaém maét laïi, khoâng hoûi gì ñeán Tieâu Lónh Vu nöõa.
Tieâu Lónh Vu laåm baåm :
-Nhöõng ñoà vaät trong phoøng naøy ai laáy laøm kyø thì ta khoâng bieát, nhöng ta chaúng
muoá n ngoù tôù i ñeå laõ o khinh bæ ta.
Duø sao chaø ng haõ y coø n tính treû , khoâ ng ngaê n noå i tính hieá u kyø , chaø ng caø ng khoâ ng
muoá n coi bao nhieâ u thì taâ m trí chaø ng caø ng xuù c ñoä ng baá y nhieâ u. Sau chaø ng khoâ ng
nhòn ñöôï c ñöù ng daä y ñi gaà n tôù i beâ n baø n treâ n coù ñaë t ba muû i teâ n vaø ng, muû i naø o cuõ ng
khaéc ñoà aùn raát tinh saûo coi thaät ñeïp maét. Chaøng khoâng khoûi nghó thaàm :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
145
-Nhaân vaät duøng kim tieån (teân vaøng) nhaát ñònh laø moät vò cao nhaân neân môùi khaéc
ñoà hoïa tinh vi vaøo muûi teân.
Chaø ng chuyeå n ñoä ng muïc quang ngoù tôùi caùi baøn phuû luïa baïch. Chieác baøn naøy
cuõ ng ñieâ u khaé c nhöõ ng neù t veõ raá t ñeï p. Chaø ng töï hoû i :
-Khoâng hieåu trong ñoù ñeå thöù gì, taïi sao laïi che ñaäy baèng taám luïa baïch ? Ta chæ
caà n heù môû moä t goù c laø nhìn roõ caù i gì ngay chöù khoâ ng phaû i ñuï ng ñeá n noù .
Loøng hieáu kyø leân cao toät ñoä, Tieâu Lónh Vu baát giaùc thoø tay maët ra toan môû taám
luïa baïch ñaäy treân baøn thì ñoät nhieân coù thanh aâm laïnh luøng quaùt leân :
-Chôù coù ñuï ng vaø o !
Tieâu Lónh Vu voäi ruït tay veà ngaûnh ñaàu troâng ra thaáy moät teân ñaïo ñoàng chöøng 15,
16 tuoå i ñöù ng ngay ôû tröôù c cöû a. Veû maë t raá t nghieâ m nghò, gaõ döông caë p maé t troø n xoe
leâ n nhìn chaø ng chaà m chaä p.
Vaâ n Döông Töû boã ng môû böø ng maé t ra móm cöôø i noù i :
-Haøi töû, trong chieác maâm phuû luïa baïch ñeå treân baøn ñoù toaøn ñeå nhöõng vaät thuoác
ñoä c neâ n gaõ khoâ ng ñeå ngöôi ñuï ng vaø o chæ laø vì haû o taâ m, chöù khoâ ng coù yù gì khaù c.
Tieâu Lónh Vu hoã theïn, maët noùng böøng. Chaøng töø töø lui veà gheá ngoà i.
Teân ñaïo ñoàng kia chaép tay noùi.
-Chuôû ng moâ n sö toâ n môø i sö phuï ra.
Vaâ n Döông Töû hoû i :
-Khaù ch ñi roà i ö ?
Ñaïo ñoàng ñaùp :
-Ñeä töû ñöôï c Thanh Haï c sö huynh noù i laø chöôû ng moâ n sö toâ n truyeà n duï môø i sö
phuï , nhöng y khoâ ng nhaé c tôù i chuyeä n khaù ch ñaõ ñi hay chöa ?
Vaân Döông Töû quay laïi ngoù Tieâu Lónh Vu chöa kòp leân tieáng thì teân ñaïo ñoàng ñaõ
noùi tieáp :
-Chöôû ng moâ n sö toâ n coø n xin sö phuï daã n caû Tieâ u thí chuû ra theo.
Vaân Döông Töû kheû gaät gaät roài daãn Tieâu Lónh Vi ñi ngay.
Hai ngöôøi ñeán Ñan thaát cuûa Voâ Vi ñaïo tröôûng thaáy laõo hai tay chaáp ñeå sau löng
ñöùng tröôùc loø luyeän ñan. Caëp maét laõo chuù yù nhìn löûa chaùy boác khoùi xanh. Giöõa hai
mí maét bao phuû moät laøn uaát khí lo buoà n.
Vaân Döông Töû hôi chaán ñoäng taâm thaàn chaép tay nghieâng mình noùi :
-Tieå u ñeä ra maé t chöôû ng moâ n sö huynh.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng töø töø ngöû ng ñaà u leâ n ngoù Vaâ n Döông Töû roà i noù i :
-Sö ñeä baát taát phaûi ña leã. Haõy ngoài xuoáng ñoù.
Vaâ n Döông Töû ngoà i xuoá ng roà i kính caå n hoû i :
-Chöôû ng moâ n sö huynh keâ u tieå u ñeä , khoâ ng hieå u coù ñieà u chi daï y baû o ?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
146
Laõo ñaõ nhìn thaáy tình theá nghieâm troïng loä ra nôi khoùe maét Voâ Vi ñaïo tröôûng. Voâ
Vi ñaï o tröôû ng tuy mình mang voõ coâ ng thöôï ng thaë ng, ñaõ luyeä n ñöôï c tuyeä t kyõ cuû a
phaùi Voõ Ñöông. Nhöng laõo baûn tính ñieàm ñaïm, khoâng muoán tranh giaønh danh lôïi
trong voõ laâ m. Laõ o ñaõ haï leä nh cho boï n ñeä töû baû n phaù i khoâ ng ñöôï c gaâ y thuø gaâ y oaù n
vôùi ai vaø neá u khoâ ng coù chuyeä n khaå n yeá u khoâ ng ñöôï c xuoá ng nuù i. Vì theá maø sau khi
laõo leân tieáp thuï chöùc chöôûng moân, boïn moân haï phaùi Voõ Ñöông raát ít ngöôøi qua laïi
giang hoà maø cuõng chaúng maáy khi ñi laïi vôùi caùc moân phaùi lôùn. Gaëp tröôøng hôï p vì söï
thuø tieáp khoâng tieän choái töø, laõo ñaønh ñeå Vaân Döông Töû ñi ñaïi dieän cho mình. Vì
theá maø thanh danh cuû a Vaâ n Döông Töû coù phaà n ñöôï c toâ n troï ng hôn caû chöôû ng moâ n
sö huynh.
Voâ Vi ñaïo tröôûng ñaõ coi ñaïm baïc muøi danh lôïi laïi bieán thaønh tính hieàn hoøa. Vaân
Döông Töû nhôù raè ng töø tröôù c ñeá n nay chöa bao giôø laõ o thaá y chöôû ng moâ n sö huynh
loä veû lo buoàn. Baát luaän luùc naøo vaø ôû nôi ñaâu sö huynh laõo cuõng nôõ moät nuï cöôøi hieàn
hoøa. Baây giôø laõo thaáy noãi ñau khoå loä ra ngoaøi maët thì bieát ngay sö huynh gaëp ñieàu
gì raát nghieâm troïng.
Vaâ n Döông Töû thuû y chung cöï c kyø kính troï ng ñaï i sö huynh, baâ y giôø laõ o muoá n noù i
maá y lôø i cho sö huynh yeâ n loø ng maø khoâ ng theå môû mieä ng.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñöa muï c quang ngoù Tieâ u Lónh Vu noù i :
-Baà n ñaï o tuy khoâ ng coù yù ñònh laá y baû o taø ng trong cung caá m, nhöng di theå cuû a
tieâ n sö toå chaú ng theå boû ñoù maø khoâ ng nhìn tôù i. Vì vaä y baà n ñaï o duø chaú ng muoá n duù ng
tay vaø o nhöõ ng chuyeä n thò phi treâ n choá n giang hoà maø vuï naø y khoâ ng theå laø m ngô
ñöôï c, nhöng baà n ñaï o tröôù c nay vaã n coi troï ng chuû nhaâ n, chaú ng bao giôø eù p uoå ng.
Vaäy vuï naøy tuøy tieåu thí chuû quyeát ñònh.
Tieâu Lónh Vu ngô ngaùc hoûi laïi :
-Tuø y tieå u töû quyeá t ñònh ö ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng ñaùp :
-Ñuù ng theá ! Baà n ñaï o muoá n tieå u thí chuû quyeá t ñònh.
Tieâu Lónh Vu laïi hoûi :
-Quyeá t ñònh theá naø o ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng thôû daøi ñaùp :
-Vöøa roài baàn ñaïo tieáp kieán maáy vò cao thuû trong voõ laâm cuøng hai vò cao taêng
chuøa Thieáu Laâm...
Vaâ n Döông Töû hôi bieá n saé c hoû i ngay :
-Boï n hoï ñeá n ñaâ y laø m chi ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng ñöa maét ngoù Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Vì vò tieåu thí chuû naøy.
Vaâ n Döông Töû haé ng daë ng moä t tieá ng roà i noù i :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
147
-Boï n hoï khoâ ng ñieà u tra ñöôï c Khaâ u vaâ n Coâ vaø Khaâ u Tieå u San laï c loõ ng nôi ñaâ u
neâ n naå y ra chuû yù nhaè m vaø o chuù nhoû naø y.
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi maùt noùi :
-Ta khoâ ng theå traù ch hoï ñöôï c. Chieá c chìa khoù a cung caá m kia coù lieâ n quan raát
roä ng. Trong cung caá m ngoaø i baù u vaä t traá n sôn cuû a boá n phaù i lôù n, coø n di baû o tuø y thaâ n
cuûa saùu vò cao nhaân tuyeät ñaïi. Ngoaøi ra möôøi vò voõ laâm tieàn boái soáng cheát theá naøo,
laïc loûng nôi ñaâu ñeàu lieân quan ñeán vuï naøy. Bao nhieâu lyù do khieán hoï ñi tìm kieám
chieá c chìa khoù a cung caá m.
Vaâ n Döông Töû noù i :
-Nhöng chuù nhoû naø y chaú ng coù lieâ n quan maû y may gì ñeá n chieá c chìa khoù a cung
caá m kia. Hôn nöõ a y ñaõ chaú ng hieå u voõ coâ ng laï i mình mang tuyeä t chöù ng. Chuùng ta
chaú ng theå ñieà m nhieâ n ñeå hoï haø nh haï chuù nhoû naø y.
Vaân Döông Töû ngöøng laïi moät chuùt roài noùi tieáp :
-Hôûi ôi ! Phaàn nhieàu nhöõng nhaân vaät voõ laâm ñeàu thuû ñoaïn thaâm ñoäc. Neáu thaèng
nhoû naøy maø loït vaøo tay hoï, taát hoï seõ duøng laïi gaõ ñeå uy hieáp Khaâu Vaân Coâ hoaëc
Khaâu Tieåu San phaûi loä dieän vaø ñoåi chieác chæa khoùa cung caám laáy maïng soáng cuûa
gaõ . Vieä c naà y chuù ng ta khoâ ng theå nghe hoï ñöôï c.
Voâ Vi ñaïo tröôûng thôû daøi ñaùp :
-Vì theá maø ta phaû i ñeå cho Tieâ u Lónh Vu töï quyeá t ñònh neá u gaõ khoâ ng muoá n ôû ñaâ y
thì chính ta cuõ ng ñöø ng cöôû ng baù ch, laø m khoù deã vôù i gaõ .
Vaân Döông Töû ñaõ bieát sö huynh laø ngöôøi chaùn chöôøng danh lôïi nhöng trong loøng
loãi laïc neân khoâng daùm noùi nhieàu. Laõo ñöa maét nhìn Tieâu Lónh Vu noùi :
-Haø i töû ! Vuï naà y ñeå tuø y ngöôi quyeá t ñònh. Neá u ngöôi muoá n ñi theo ngöôø i thì
chuùng ta cuõng khoâng tieän löu laïi. Baèng gnöôi muoán ôû ñaây thì phaùi Voõ Ñöông ta töï
nhieân phaûi heát söùc baûo veä cho, khoâ ng ñeå ngöôø i ngoaø i laø m thöông toå n ñeá n thaâ n theå
ngöôi.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm :
-Voõ Ñöông laø moä t moâ n phaù i lôù n quaû nhieâ n caù ch haø nh ñoä ng khaù c xa vôù i Trung
Chaâu Nhò Coå.
Chaø ng chuyeå n ñoä ng muï c quang ngoù thaá y Voâ Vi ñaï o tröôû ng cuø ng Vaâ n Döông Töû
ñang döông maét leân nhìn chaøng. Nhaát laø Vaân Döông Töû loä veû troâng ñôïi lôøi quyeát
ñònh cuû a chaø ng.
Tieâ u Lónh Vu trong loø ng xoay chuyeå n yù nghó. Trong luù c nhaá t thôø i chaø ng khoâ ng
quyeá t ñöôï c. Chaø ng bieá t Voâ Vi ñaïo tröôûng vaø Vaân Döông Töû raát heát loøng vôùi mình,
ôû laïi ñaây töïa hoà hôn laø loït vaøo tay keû khaùc. Nhöng chaøng laïi sôï mình öng chòu ôû
ñaây thì ngaøy sau Khaâu Tieåu San tìm ñeán nuùi Voõ Ñöông, Vaân Döông Töû cuøng Voâ Vi
ñaïo tröôû ng khoâ ng chòu buoâ ng tha mình xuoá ng nöõ a...
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
148
Tuy chaø ng ñi theo Khaâ u Tieå u San moä t thôø i gian chöa laâ u, nhöng ñaõ nhaä n ra
nhöõ ng nhaâ n vaä t voõ laâ m cöï c kyø xaû o traù neâ n loø ng chaø ng raá t ñoå i baê n khoaê n. Tuy Voâ
Vi ñaï o tröôû ng vaø Vaâ n Döong Töû khoâ ng phaû i haï ng ngöôø i nhö boï n Trung Chaâ u Nhò
Coå maø loøng chaøng vaãn chöa taåy heát noãi hoaøi nghi neân khoâng daùm theo lôøi moät caùch
khinh xuaát.
Boã ng nghe Vaâ n Döông Töû caá t tieá ng hoû i :
-Haø i töû ngöôi coø n chöa quyeá t ñònh ö ?
Tieâu Lónh Vu laéc ñaàu ñaùp :
-Tieå u töû coø n ñang suy nghó.
Voâ Vi ñaïo tröôûng caát gioïng hieàn hoøa noùi :
-Haø i töû ! Ngöôi nghó sao cöù vaä y maø noù i, khoâ ng neâ n mieã n cöôõ ng.
Tieâu Lónh Vu hoûi :
-Neáu tieåu töû chòu lôøi ôû laïi ñaây thì ngaøy sau khi Khaâu tyû tyû ñeán kieám tieåu töû coù
theå ñi theo y ñöôï c khoâ ng ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng vaø Vaân Döông Töû khoâng ngôø chaøng hoûi caâu naày, baát giaùc ngaån
ngöôø i ra.
Tieâu Lónh Vu noùi baèng moät gioïng kieân quyeát :
-Hai vò ñaïo tröôûng thaät khaùc xa boïn ngöôøi teä haïi. Maáy ngaøy tieåu töû ôû ñaây trong
loøng xieát bao caûm kích. Neáu tieåu töû ôû laïi thì xin hai vò öng cho tieåu töû moät ñieàu.


---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
149
CHÖÔNG XVI
PHONG, HOA, TUYEÁT, NGUYEÄT
TÖÙ COÂNG TÖÛ

Voâ Vi ñaïo tröôûng mæm cöôøi noùi :
-Haûo haøi töû ! Ngöôi coù ñieàu kieän gì thöû noùi nghe.
Ñaïo tröôûng voán ngöôøi ñieàm ñaïm hieàn hoøa. Tieâu Lónh Vu noùi naêng xuùc phaïm, laõo
cuõ ng chaú ng ñeå taâm.
Tieâ u Lónh Vu döông caë p maé t leâ n nghieâ m nghò ñaù p :
-Neá u caù c vò ñaï o tröôû ng öng cho sau naø y khi Khaâ u tyû tyû ñeá n kieá m ñeå tieå u töû ñi
theo y thì tieåu töû môùi ôû laïi ñaây. Baèng khoâng tieåu töû ñaønh ñeå cho ngöôøi khaùc baét
ñem ñi.
Vaâ n Döông Töû noù i :
-Haøi töû ! Ngöôi neân bieát ngöôøi ta khoâng ñoái ñaõi töû teá vôùi ngöôi theá naøy ñaâu.
Tieâu Lónh Vu noùi :
-Tieåu töû cuõng bieát vaäy, nhöng caùi ñoù khoâng caàn, tieåu töû seõ tìm caùch töï vaän chöù
khoâ ng ñeå hoï lôï i duïng tieåu töû maø uy hieáp Khaâu tyû tyû.
Voâ Vi ñaïo tröôûng móm cöôøi noùi :
-Thaè ng nhoû baû n tính quaä t cöôø ng, nhöng gaõ laø keû chính ñính, khoâ ng phaû i haï ng
taà m thöôø ng. Baà n ñaï o öng chòu ñieà u kieä n cuû a ngöôi.
Tieâ u Lónh Vu trong loø ng xuù c ñoäng, caëp maét long lanh ngaán leä, chaøng xaù daøi ñeán
taän ñaát noùi :
-Ñaïo tröôûng tieân phong ñaïo coát, tieåu töû vöøa nhìn thaáy ñaõ bieát ngay laø ngöôøi raát töû
teá , so vôù i boï n Trung Chaâ u Nhò Coå thaä t khaù c nhau xa.
Tuy chaø ng coø n nhoû tuoåi, chöa coù möu nhöng maáy caâu naøy phaùt ra töï ñaùy loøng
baèng moät gioïng chí thaønh.
Voâ Vi ñaïo tröôûng mæm cöôøi quay laïi nhìn Vaân Döông Töû, noùi :
-Tieåu thí chuû ñaõ chòu ôû laïi ñaây thì ta chaúng theå khoâng ñeà phoøng. Sö ñeä haõy
truyeà n duï cho ñeä töû trong chuø a phaû i ñeà phoø ng nghieâ m maä t. Neá u coù ngöôø i theo leà
luaät voõ laâm ñeán baùi phoûng thì thoâng baùo cho ta bieát ngay.
Vaâ n Döông Töû nhôù laï i tröôù c nay chöa bao giôø chöôû ng moâ n sö huynh loä veû khaå n
tröông. Baá t luaän gaëp vieäc gì troïng ñaïi ñeán ñaâu, Voâ Vi ñaïo tröôûng cuõng mæm cöôøi
coi thöôøng chaúng buoàn ñeå taâm. Vaäy maø luùc naøy laõo loä veû nghieâm troïng thì chaéc
maá y ngöôø i vöø a ñeá n laø nhöõ ng nhaâ n vaä t ñaù o ñeå . Vaâ n döông Töû khi naø o coø n daùm treã
naõi, laäp töùc ñi ngay.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
150
Voâ Vi ñaïo tröôûng töø töø ñöa maét chuù yù nhìn Tieâu Lónh Vu roài caát gioïng nghieâm
trang hoûi :
-Haøi töû ! Ngöôi coù bieát hieän giôø ngöôi ñaõ thaønh caùi ñích cho nhöõng tay cao thuû
giang hoà theo doõ i khoâ ng ?
Tieâu Lónh Vu thuûng thaúng ñaùp :
-Tieåu töû cuõng hôi bieát moät chuùt.
Voâ Vi ñaïo tröôûng neùt maët caøng trang nghieâm hôn chaãm raõi noùi :
-Maá y chuï c naê m nay baà n ñaï o ñaõ nghieâ m leä nh öôù c thuù c boï n ñeä töû döôù i tröôù ng
phaù i Voõ Ñöông khoâ ng ñöôï c gaâ y xích mích vôù i baá t cöù ai treâ n choá n giang hoà . Vaä y
maø tieåu thí chuû, chaúng nhöõng phaùi Voõ Ñöông hoaøn toaøn bò loâi cuoán vaøo vuï phaân
tranh trong voõ laâm, maø caû baàn ñaïo cuõng phaûi daán thaân vaøo voøng thò phi naøy.
Tieâ u Lónh Vu toan leâ n tieá ng thì ñoä t nhieâ n coù hoà i chuoâ ng voï ng vaø o.
Voâ Vi ñaïo tröôûng hôi bieán saéc hoûi :
-Khoâng hieåu laïi coù nhaân vaät ôû ñaâu tôùi ?
Tieâu Lónh Vu thôû daøi thaàm nghó :
-Khoâ ng ngôø moä t thaè ng nhoû chaú ng hieå u voõ coâ ng nhö ta maø laïi ñoái töôïng cho
nhöõng tay cao thuû voõ laâm truy naõ.
Tieá ng chuoâ ng chöa döù t, ñoä t nhieâ n moä t teâ n ñaï o ñoà ng aù o xanh haá p taá p chaï y vaø o
ñöùng cöûa chaép tay nghieâng mình thi leã noùi :
-Boán vò coâng töû ôû Giang Nam xin ra maét chöôû ng moâ n sö toâ n.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng bieá n saé c, nhöng chæ thoaù ng qua laõ o khoâ i phuï c laï i veû bình tænh,
vaåy tay cöôøi noùi :
-Ngöôi ra môø i caù c vò ñoù vaø o traø saû nh ngoà i, ta seõ ñeá n nghinh tieá p ngay.
Teân ñaïo ñoàng daï moät tieáng roài trôû goùt chaïy lieàn.
Voâ Vi ñaïo tröôûng saéc maët gnhieâm troïng nhìn Tieâu Lónh Vu noùi :
-Haøi töû ! Bình sinh baàn ñaïo khoâng laøm ñieàu gì khuaát taát. Khi ñöùng tröôùc maët anh
huøng thieân haï, ngöôi cöù thaúng thaén maø noùi laø nguyeän yù ôû laïi chuøa Tam Nguyeân.
Coø n ngoaø i ra vieä c gì ñaõ coù baà n ñaï o chuû tröông.
Tieâu Lónh Vu gaät ñaàu ñaùp :
-Tieåu töû nhôù roài.
Voâ Vi ñaïo tröôûng töø töø ñöùng leân nhìn Tieâu Lónh Vu tuûm tóm cöôøi noùi :
-Tieåu thí chuû haõy ñi theo baàn ñaïo ñeå coi cho bieát thinh danh cuûa Giang Nam töù
coâ ng töû .
Tieâu Lónh Vu trong ít ngaøy lieàn ñi theo Khaâu Tieåu San phaûi traûi qua bao nhieâu
phen nguy hieå m, chaø ng ñaõ baï o daï n hôn tröôù c nhieà u, lieà n phöôû ng ngöï c caá t böôù c ñi
ngay.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
151
Voâ Vi ñaïo tröôûng thaáy chaøng khí phaùch hieân ngang, baát giaùc laåm nhaåm gaät ñaàu
roài noùi :
-Giang Nam töù coâng töû ñeàu mình mang tuyeät kyû. Tuy baàn ñaïo chöa gaëp maët bao
giôø nhöng ñaõ ñöôï c nghe ñoà n voõ coâ ng cuû a hoï tôù i trình ñoä lieä ng hoa ñaû thöông ngöôø i
ñöôï c. Tieå u thí chuû ñaõ khoâ ng hieå u voõ coâ ng laï i khoâ ng bieá t caù ch ñeà phoø ng, vaä y khi
gaë p boï n ngöôø i naø y ñöø ng rôø i xa baà n ñaï o, keû o cöù u vieä n khoâ ng kòp.
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Tieå u töû khoâ ng sôï cheá t nhöng cuõ ng xin tuaâ n theo lôø i ñaï o tröôû ng.
Voâ Vi cöôøi noùi :
-Haøi töû ! Ngöôi thaät laø ngöôøi ñôûm khí.
Laõo daãn Tieâu Lónh Vu rôøi khoûi ñan thaát.
Tieâ u Lónh Vu theo sau Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñi treâ n ñöôø ng nhoû traõ i ñaù traé ng. Chaø ng
ñaû o maé t nhìn quanh thaá y caû nh töôï ng trong chuø a coù ñieà u bieá n ñoå i.
Nhöõ ng ñaï o nhaâ n thöôø ng qua laï i treâ n ñöôø ng nhoû khoâ ng ngôù t, baâ y giôø chaú ng thaá y
ñaâ u nöõ a, nhöng nhöõ ng choã maá u choá t, cöû a phoø ng cöû a ñieä n ñeà u coù ñaï o nhaâ n tay caà m
phaá t traà n, löng ñeo tröôø ng kieám traán giöõ.
Nhöõ ng ñaï o nhaâ n naø y toû yù kính troï ng Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñeá n cöï c ñieå m. Hoï thaá y
laõ o coø n caù ch xa hôn tröôï ng chaé p tay ñeå tröôù c ngöï c cuù i ñaà u xuoá ng, khoâ ng daù m
ngöû ng leâ n nhìn.
Qua hai töøng ñieän, caûnh vaät laïi bieán ñoåi.
Giöõa vöôøn hoa roäng lôùn laø moät toøa laàu maøu hoàng. Treân laàu treo moät taám bieån ñeà
ba chöõ lôù n "Thính thieà n caù c".
Boá n maë t tuø ng baù ch xanh rôø n, nöôù c chaå y roù c raù ch. Ñi tôù i gaà n môù i nhìn roõ Thính
thieà n caù c döï ng leâ n ôû trong moät ao lôùn. Muoán sang Thính thieàn caùc phaûi ñi qua moät
caùi phuø kieàu lan can ñoû.
Hai teân ñaïo ñoàng aùo xanh ñöùng hai beân caàu. Chuùng thaáy Voâ Vi ñaïo tröôûng tôùi
nôi lieà n nghieâ ng mình chaé p tay, cuù i ñaà u raá t cung kính.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng caá t böôù c tieá n leâ n caà u, ñoà ng thôø i kheõ baû o Tieâ u Lónh Vu:
-Haø i töû ! Ngöôi nhôù kyõ ñöø ng coù rôø i xa baà n ñaï o trong voø ng ba thöôù c.
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Tieåu töû nhôù roài.
Ñi qua caây caàu daøi chöøng ba tröôïng thì tôùi gaùc.
Trong gaù c saù ng suû a vaø saï ch seõ khoâ ng moä t veá t buï i. Vaâ n Döông Töû ñang boà i tieá p
boán gaõ thieáu nieân aùo quaàn röïc rôû, ngoài quanh moät caùi baøn goã tuøng.
Vaâ n Döông Töû ñöù ng leâ n ngoù Voâ Vi ñaï o tröôû ng nghieâ ng mình thi leã noù i :
-Tieå u ñeä xin tham kieá n chöôû ng moâ n sö huynh.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
152
Boán gaõ thieáu nieân aùo quaàn röïc rôõ cuøng töø töø ñöùng daäy chaáp tay vaùi chaøo. Caû taùm
con maé t nhìn vaø o ngöôø i Tieâ u Lónh Vu chaè m chaë p.
Voâ Vi ñaïo tröôûng chaép tay ñaùp leã xong cöôøi noùi :
-Baàn ñaïo khoâng bieát boán vò giaù laâm ñeå ra ngoaøi ngheânh tieáp, mong caùc vò löôïng
thöù cho.
Boán gaõ móm cöôøi ñoàng thanh :
-Boïn vaõn boái haâm moä ñaïi danh ñaïo tröôûng töø laâu haèng muoán ñeán baùi yeát maø e
ngaï i quaá y nhieã u cuoä c thanh tu neân chaàn chôø maõi tôùi böõa nay môùi ñöôïc nhö nguyeän.
Voâ Vò ñaïo tröôûng cöôøi noùi :
-Baàn ñaïo quen neát löôøi nhaùt ít khi qua laïi giang hoà. Maáy naêm gaàn ñaây trong voõ
laâm naåy nhieàu kyø nhaân maø baàn ñaïo khoâng ñöôïc gaëp. Nay ñöôïc thaá y caù c vò trong
loø ng khoan khoaù i voâ cuø ng.
Laõo vöøa noùi vöøa ñi laïi ngoài xuoáng chieác gheá ñaët keá beân Vaân Döông Töû.
Boãng nghe gaõ thieáu nieân meù taû cöôøi noùi :
-Ñaï o tröôû ng laø moä t cao nhaâ n ngoaø i ñôø i khoâ ng gioá ng nhö boï n vaõn boái laø phaøm
phu tuïc töû, suoát ngaøy naùo loaïn giang hoà.
Voâ Vi tuûm tæm cöôøi noùi :
-Thí chuû daïy quaù lôøi...
Laõo haéng daëng moät tieáng roài tieáp :
-Baàn ñaïo tuy ít khi leâ goùt ngoaøi giang hoà nhöng ñaïi danh cuûa Giang Nam Töù
Coâng Töû ñaõ nghe töø laâu, vì chöa ñöôïc ai daãn kieán...
Laõo ñöa maét nhìn Vaân döông Töû noùi tieáp :
-Sö ñeä sao chöa giôù i thieä u vôù i tieå u huynh ?
Thieáu nieân meù taû noùi ngay :
-Baát taát phaûi theá ! Ñeå boïn vaõn boái töï giôùi thieäu. Vaõn boái laø Nhaát Traän Phong
Tröông Bình.
Gaõ thieáu nieân thöù hai móm cöôøi noùi tieáp :
-Taïi haï laø Nguõ Ñoäc Hoa Vöông Kieám.
Gaõ thöù ba cöôøi maùt noùi tieáp :
-Taïi haï laø Luïc Nguyeät Tuyeát Lyù Ba.
Gaõ thieáu nieân thöù tö laïnh luøng noùi tieáp :
-Taïi haï laø Haøn Giang Nguyeät Trieäu Quang.
Voâ Vi ñaïo tröôûng nhìn boán ngöôøi chaép tay móm cöôøi noùi :
-Ñöôïc hoäi ngoä cuøng caùc vò thí chuû, thaät laø may cho baàn ñaïo.
Haø n Giang Nguyeä t Trieä u Quang ngöõ ng maë t nhìn leâ n noù c nhaø laïnh luøng hoûi :
-Böõa nay boán anh em taïi haï ñeán ñaây hoûi ñaïo tröôûng moät lôøi ñöôïc chaêng ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi ñaùp :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
153
-Baà n ñaï o röõ a tay ñeå nghe ñaâ y.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình doõ ng daï c cöôø i hoû i :
-Ñaï o tröôû ng ñöù c cao voï ng troï ng, khaé p thieâ n haï ñeà u tín ngöôõ ng chaé c ñaï o tröôû ng
cuõng bieát boán anh em taïi haï theá naøo roài ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng ñaùp :
-Thanh danh cuû a boá n vò thí chuû vang doä i nhö soù ng coà n, leõ naø o baà n ñaï o laï i khoâ ng
hay ?
Nguõ ñoä c hoa Vöông Kieám noùi :
-Hay laém ! Hay laém !
Luïc Nguyeät Tuyeát Lyù Ba khoâng ñeå Voâ Vi ñaïo tröôûng leân tieáng. Gaõ tieáp lôøi :
-Treâ n choá n giang hoà ngöôø i ta ñoà n ñaï i boá n anh em taï i haï haø nh ñoä ng noù ng naå y,
loøng daï taøn nhaãn. Nhöng anh em taïi haï cuõng bieát phaân bieät thò phi, thieän aùc, chöù
khoâng phaûi laøm caøn laøm baäy.
Voâ Vi ñaïo tröôûng veû maët vaãn hieàn hoøa tuûm tæm cöôøi noùi :
-Oai danh cuûa caùc vò truyeàn ñi raát xa. Trong thieân haï coøn ai khoâng bieát...
Nhaát Traän Phong Tröông Bình baä t leâ n traø ng cöôø i sang saû ng chaë n lôø i Voâ Vi ñaï o
tröôûng. Gaõ noùi :
-Lôøi ñoàn treân choán giang hoà chaéc ñaâu ñaõ laø chuyeän thaät. Anh em taïi haï maïo
muoäi ñeán ñaây baùi yeát, moät laø vì ngöôõng moä ñaïi danh töø laâu, hai laø nghe ngöôøi ta
noù i Vaâ n Döông ñaï o huynh xuoá ng mieà n nam trôû veà coù baé t moä t ngöôø i laø m con tin.
Chaú ng hay vieä c ñoù chaâ n hay giaû ?
Gaõ noù i caâ u naø y baè ng moä t gioï ng ñieâ u baï c khieá n cho Vaâ n Döông Töû khoâ ng khoû i
nhaên maët chau maøy. Laõo toan khieâu khích laïi, nhöng bò Voâ Vi ñaïo tröôûng ñöa maét
ra hieäu ngaên laïi.
Nguõ Ñoäc Hoa Vöông Kieám ñöa maét ngoù Tieâu Lónh Vu noùi tieáp :
-Ñaï o tröôû ng naé m giöõ quyeà n bính phaù i Voõ Ñöông, moä t lôø i noù i ra coi baè ng chín
vaïc. Dó nhieân anh em taïi haï raát tín nhieäm khoâng daùm nghi ngôø.
Gaõ noù i maá y caâ u ngaá m ngaà m chaâ m choï c vaø khoâ ng ñeå Voâ Vi ñaï o tröôû ng cöï tuyeä t
vaø o ñaâ u ñöôï c.
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi maùt noùi :
-Caù c vò daï y quaù lôø i, sö ñeä cuû a baà n ñaï o quaû coù ñöa veà moät chuù nhoû maéc phaûi
tuyeä t chöù ng, nhö vaä y khoâ ng coù nghóa baé t laø m con tin.
Haøn Giang Nguyeät Trieäu Quang laïnh luøng hoûi :
-Ñaïo tröôûng coù bieát gaõ kia laø ai khoâng ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng ñaùp :
-Mong thí chuû cho nghe lôøi cao luaän.
Luï c Nguyeä t Tuyeá t cöôø i noù i :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
154
-Boán anh em taïi haï laø ngöôøi ngay thaúng, khoâng öa ñi quanh veà taét. Xin hoûi ñaïo
tröôûng coù bieát Khaâu Vaân Coâ laø ai khoâng ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng ñaùp :
-Kieám phaùp nhaø hoï Khaâu löøng danh thieân haï. Baàn ñaïo tuy chöa ñöôïc gaëp Khaâu
Vaâ n Coâ nhöng ñaõ ñöôï c nghe tieá ng töø laâ u roà i.
Haøn Giang Nguyeät Trieäu Quang noùi :
-Chuù nhoû naø y laø con Khaâ u Vaâ n Coâ ...
Tieâ u Lónh Vu phöôû n ngöï c ra hoû i :
-Ai baûo theá ? Taïi haï laø Tieâ u Lónh Vu.
Giang Nam töù coâng töû troá maét nhìn chaøng roài cöôøi hoûi :
-Ngöôi laø Tieâ u Lónh Vu ö ?
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Ñuù ng theá !
Nguõ Hoa Ñoä c hoû i :
-Khaâu Tieåu San vôùi ngöôi laø ngöôøi theá naøo ?
Tieâu Lónh Vu ñaùp :
-Y laø tyû tyû cuûa taïi haï.
Haøn Giang Nguyeät Trieäu Quang laïnh luøng hoûi :
-Ngöôi hoï Tieâu, y hoï Khaâu thì sao y laïi laø tyû tyû cuûa ngöôi ñöôïc ?
Tieâu Lónh Vu coøn nhoû tuoåi bò haén hoûi caâu naøy chaøng khoâng bieát traû lôøi theá naøo,
baát giaùc ñöùng ngaå n ngöôø i ra.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình mæm cöôø i noù i :
-Baát luaän gaõ laø Tieâu Lónh Vu hay Khaâu Lónh Vu thì giuõa Khaâu Vaân Coâ vaø gaõ
cuõ ng coù moá i quan heä saâ u xa khoâ ng coø n sai nöõ a.
Boá n coâ ng töû Phong, Hoa, Tuyeá t, Nguyeä t quanh naêm ôû lieàn nhau neân taâm yù giao
thoâ ng. Baá t luaä n veà voõ coâ ng hay veà ngoâ n ngöõ phoá i hôï p vôù i nhau raá t deã daø ng. Keû
tung ngöôø i höù ng, keû tieá n ngöôø i thoaù i ñuù ng ñieä u vôù i nhau.
Boã ng nghe Nguõ Ñoä c Hoa Vöông Kieá m noå i leâ n traä n cöôø i ha haû noùi tieáp :
-Trong chín moân phaùi lôùn ñaõ lieät danh boán anh em taïi haï vaøo phe Haéc ñaïo. Theá
maø caùc baïn höõu chaân chính trong phe Haéc ñaïo laïi baûo anh em taïi haï laø nhöõng nhaân
vaät trong Baïch ñaïo. Coù leõ vì anh em taïi haï haèng ngaø y haø nh ñoä ng khoâ ng ñöôï c khoâ n
ngoan neâ n bò caû hai phe Haé c Baï ch cuø ng coi laø ñoá i nghòch.
Maá y caâ u naø y nghe raá t taà m thöôø ng, nhöng coù aå n yù nhaé c cho Voâ Vi ñaï o tröôû ng
hay laø boï n chuù ng vöø a chính vöø a ta, coù theå laø thuø , coù theå laø baïn. Ñi ñaâu cuõng rieâng
reõ moät nhoùm vôùi nhau, chaúng caàn thaân thieän vôùi beân naøo.
Voâ Vi ñaïo tröôûng laø ngöôøi daày coâng haøm döôõng, tuy ñaõ hieåu thaâm yù cuûa hoï, laõo
chæ cöôø i ruoà i moä t tieá ng. Coø n Vaâ n Döông Töû khoâ ng sao nhòn ñöôï c, cöôø i khaå y noù i :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
155
-Lôø i noù i cuû a Vöông huynh nghe thaä t hoà ñoà , khieá n ngöôø i khoù maø phaâ n bieä t ñen
traé ng. Mong Vöông huynh noù i roõ hôn chuù t nöõ a.
Luïc Nguyeät Tuyeát Lyù Ba cöôøi ha haû noùi :
-Anh em taïi haï chuyeán naøy leân ñaây baù i phoû ng cuõ ng laø vì chuù nhoû naø y chöù khoâ ng
coù duï ng yù gì khaù c.
Gaõ naøy noùi ngoït maø thaâm hieåm. Baây giôø gaõ ñaõ loøi ñuoâi maø lôøi leõ vaãn nhaõ nhaën.
Vaâ n Döông Töû hoû i :
-Chuù nhoû naø y laø m sao ?
Haø n Giang Nguyeä t Trieä u Quang laïnh luøng ñaùp :
-Anh em taïi haï coù vieäc môùi leân ñieän Tam baûo, quí phaùi noåi danh trong voõ laâm
maø ñaõ maàm hoïa naøy laïi thì chaúng nhöõng röôùc laáy haäu hoaïn gheâ gôùm maø coøn ñeå cho
ngöôøi ta dò nghò. Neáu hai vò öng thuaän giao Tieâu Lónh Vu cho anh em taïi haï ñöa ñi
vöøa traùnh ñöôïc haäu hoaïn vöøa hoaøn thaønh moái thaân höõu vôùi boïn taïi haï.
Vaân Döông Töû ñaõ toan noåi noùng thì Voâ Vi ñaïo tröôûng xua tay cöôøi noùi :
-Thònh tình cuûa boán vò, baàn ñaïo xin caûm taï. Nhöng...
Boãng coù tieáng chaân caáp baùch töø ngoaøi cuûa Thính thieàn voïng vaøo. Moät teân ñaïo
ñoàng aùo xanh chaép tay thi leã roài voäi vaøng ñöa ra moät taám thieát ñaïi ñoàng.
Voâ Vi ñaïo tröôûng nhíu caëp loâng maøy môû ra coi thì troâng thieát ñeà saùu chöõ lôù n Taø o
Chaâ u Sôû Coâ n Sôn baù i.
Voâ Vi ñaïo tröôûng giô tay leân noùi :
-Tieáp moät vò taân khaùch hay tieáp möôøi vò cuõng vaäy maø thoâi. Ngöôi ra môøi ñaïi
hieäp vaøo Thính thieàn caùc naøy.
Teâ n ñaï o ñoà ng daï moä t tieá ng roà i hoá i haû chaï y ngay.
Boï n Phong, Hoa, Tuyeá t, Nguyeä t khoâ ng bieá t ngöôø i môù i ñeá n laø ai nhöng ñaõ ñöôï c
chöôû ng moâ n phaù i Voõ Ñöông ra chieà u traâ n troï ng cuõ ng bieá t ñaâ y laø moä t ngöôø i coù ñòa
vò trong voõ laâ m. Chuù ng khoâ ng nhòn ñöôï c ngheå nh ñaà u leâ n nhìn xem thieáp cuûa ai.
Ngôø ñaâ u Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñaõ lieä u tröôù c Phong, Hoa, Tuyeá t, Nguyeä t Töù coâ ng töû
seõ coù cöû ñoäng naøy, neân luùc ñaët thieáp xuoáng, laõo ñaõ coá yù laáp maët vieát chöõ ñi.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình bieá t laø cô söï böû a nay nhieàu ngöôøi ñeán laø baát lôïi
cho mình. Gaõ lieàn hoûi :
-Voâ Vi ñaï o huynh ? Vò taâ n khaù ch môù i ñeá n naø y laø cao nhaâ n phöông naø o ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi ñaùp :
-Boán vò haõy chôø moät chuùt, vò ñoù saép tôùi ñaây baây giôø. Haø taát phaûi noùng naûy ?
Haøn Giang Nguyeät Trieäu Quang ñoät nhieân phaát tay moät caùi, taám thieáp hoàng maø
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñeå treâ n gheá truù c bay tung leâ n roà i löõ ng lô rôù t xuoá ng tay Trieä u
Quang. Gaõ noùi :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
156
-Anh em taïi haï tröôùc nay tính tình noù ng naå y, muoá n coi thieá p tröôù c moä t chuù t ñeå
bieát oâng khaùch naøy laø ai cho tieän vieäc xöng hoâ.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng vaã n ngoà i nghieâ m trang ñeå maë c gaõ giôû troø . Laõ o lôø ñi nhö khoâ ng
troâng thaáy.
Vaân Döông Töû thaáy vaäy ngaám ngaàm kinh haõi nghó thaàm :
-Ta ñaõ nghe danh Phong, Hoa, Tuyeá t, Nguyeä t coâ ng töû töø laâ u. Moã i ngöôø i coù moä t
tuyeät kyû. Nay ñöôïc maét thaáy môùi bieát tieáng ñoàn quaû ñaõ khoâng ngoa. Nguyeân moät
coâ ng phu vaå y tay laá y thieá p, neá u khoâ ng phaû i ngöôø i noäi coâng hôn ñôøi cuõng chaúng theå
laøm ñöôïc.
Laõ o thaá y sö huynh ñöa maé t ra hieä u ñaø nh phaû i neù n loø ng xuù c ñoä ng.
Nguõ Ñoäc Hoa Vöông Kieám vaåy tay maët moät caùi cho taám thieáp hoàng ñang bay laät
leân. Gaõ lieác maét nhìn roài cöôøi noùi :
-Töôû ng laø cao nhaâ n phöông naø o, teù ra Sôû Coâ n Sôn.
Luïc Nguyeät Tuyeát Lyù Ba lieàn hoûi :
-Phaûi chaêng laø Thaùnh thuû thieát ñôûm Sôû Coân Sôn ?
Nguõ Ñoä c Hoa Vöông Kieá m ñaù p :
-Khoâng phaûi laõo thì coøn ai vaøo ñaáy ?
Trieä u Quang laï nh luø ng noùi :
-AÙ nh löû a ñom ñoù m maø daù m so ño vôù i ñoâ i vöø ng nhaä t nguyeä t chaê ng ?
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình cöôø i, noù i tieá p :
-Ba möôi saù u chieâ u Long Hoå luaâ n phaù p cuû a Sôû Coâ n Sôn khoâ ng ñeá n ñoå i keù m laé m
ñaâu.
Vöông Kieám noùi :
-Ta coi caë p thieá t ñôû m cuû a haé n coù theå haê m doï a ngöôø i ñöôï c. Xem chöø ng veà moâ n
aùm khí e raèng khoù coù ai bì kòp laõo.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñeå maë t cho boï n chuù ng töï do cöôø i cöôø i noù i noù i, thuû y chung laõ o
khoâ ng duù ng mieä ng vaø o.
Vaâ n Döông Töû thaá y boá n gaõ cöôø i töï do nhö choã khoâ ng ngöôø i thì trong loø ng laá y
laø m baá t maõ n, nhöng ôû tröôù c maë t chöôû ng moâ n sö huynh, laõ o khoâ ng tieä n haø nh ñoä ng
gì, ñaønh phaûi nhaån naïi.
Chæ trong khoaûnh khaéc moät teân ñaïo aùo xanh daãn moät laõo giaø löng huøm tay gaáu
choøm raâu baïc chuøng xuoáng tröôùc ngöïc, sau löng ñeo voøng thanh cöông nhaät nguyeät
raû o böôù c tieá n vaø o. Chính laø Sôû Coâ n Sôn, con ngöôø i huû laä u vaø ngoan coá .
Trong tay ngöôøi naøy caàm hai traùi thieát ñôûm, laõo beä veä ñi vaøo, oai phong laãm lieät.
Voâ Vi ñaïo tröôûng rôøi khoûi choã ngoài nghieâng mình thi leã noùi :
-Sôû ñaïi hieäp giaù laâm teä sôn khieán cho teä töï theâm phaàn raïng rôû.
Sôû Coâ n Sôn ñaù p :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
157
-Khoâng daùm ! Khoâng daùm ! Taïi haï thieän tieän ñeán tieân quaùn moät caùch ñoät ngoät
maø ñöôïc ñaïo huynh tieáp kieán thaät laø haân haïnh ! ...
Laõo ñaûo maét nhìn Tieâu Lónh Vu noùi tieáp :
-Quaû nhieân ngöôi ôû ñaây thaät.
Tieâu Lónh Vu cöôøi hoûi :
-Sôû baù baù ! Baù baù vaãn maïnh gioûi ñaáy aø !
Sôû Coâ n Sôn ñaù p :
-Ta vaã n nhö thöôø ng...
Nhaát Traän Phong Tröông Bình lôùn tieáng ngaét lôøi :
-Sôû laõ o nhi ! Coi laõ o coù veû ñaø ng hoaø ng ! Laõ o coù bieá t anh em ta khoâ ng ?
Sôû Coân Sôn goû naêm ngoùn tay vaøo traùi thieát ñôûm cho tung leân. Ñoaïn traùi thieát
ñôûm ôû tay phaûi lieàn tung theo. Hai traùi thieát ñôûm chaïm nhau baät leân nhöõng tieáng
laùch caùch. Laõo töø töø ñöa maét ngoù Giang Nam Töù coâng töû noùi :
-Phong, Hoa, Tuyeá t, Nguyeä t töù coâ ng töû ! ...
Nguõ Ñoä c Hoa Vöông Kieám hoûi ngay :
-Phaû i roà i ! Sôû laõ o nhi cuõ ng nhaä n ra ñöôï c anh em ta ö ? ...
Sôû Coâ n Sôn laï nh luø ng ñaù p :
-Laõ o phu nghe ngöôø i ta ñeà caä p tôù i boá n vò...
Trieäu Quang ngaét lôøi :
-Höû ! Laõo thaát phu lieäu maø aên noùi deø daët moät chuùt.
Sôû Coân Sôn töùc quaù, toaøn thaân run baàn baät. Choøm raâu baïc khoâng gioù maø lay
ñoäng. Laõo troû tay vaøo maët Trieäu Quang quaùt maéng :
-Ngöôi daù m nhuï c maï laõ o phu. Laõ o phu phaû i cho ngöôi moä t baø i hoï c môù i ñöôï c.
Nhaá t traä n Phong ñaûo maét nhìn quanh hai löôït boãng trong loøng naåy ra yù thaâm ñoäc,
buïng baûo daï :
-Sôû Coân Sôn laø nhaân vaät treân choán giang hoà. Neáu anh em mình caát tay moät caùi
gieát cheát haén ñöôïc thì moät laø boïn mình coù theå quyeát taâm veà vuï naøy, hai laø ñeå phaùi
Voõ Ñöông bieát maët.
Haé n nghó vaä y roà i buoâ ng tieá ng cöôø i khaû y ñöù ng daä y noù i :
-Sôû Coâ n Sôn ! ôû tröôù c maë t boá n anh em ta nhöõ ng keû naø o ñaõ thoá t lôø i voâ leã chöa
moät ai soáng soùt. Luùc naøo laõo cuõng töï xöng laø laõo phu thì ñaùng toäi cheát laém roài !
Sôû Coân Sôn neùt maët bieán thaønh xaùm xanh . Maét trôïn troøn xoe laõo böôùc leï veà
phía Giang Nam Töù coâ ng töû chuaå n bò cho boï n chuù ng moä t baø i hoï c.
Ngôø ñaâ u ñoá i phöông ñaõ chuaå n bò töø tröôù c. Chuù ng mong chæ trong vaøi ba chieâu laø
ñaù nh cheá t laõ o ñeå thò uy vôù i boï n ngöôø i phaù i Voõ Ñöông.
Thính thieàn caùc ñang ôû trong tình traïng u nhaõ, boãng noåi leân moät laøn saùt khí.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
158
Sôû Coân Sôn ñöa caëp Thieát ñôûm sang tay traùi, laõo ñaõ vaän coâng löï c vaøo tay maët
chuaå n bò ra chieâ u.
Boã ng laõ o ñeå yù nhìn leâ n boá n böù c vaù ch xung quanh thính thieà n caù c treo ñaà y tranh
veõ vaø buù t thieá p. Treâ n kyû tre ñaë t voâ soá chung traø nhoû beù baè ng söù thì nghó buï ng :
-Neá u mình ñoá i chöôû ng vôù i boï n Giang Nam töù coâ ng töû chöôû ng phong quaä t maï nh
seõ laø m raù ch nhöõ ng böù c thö hoï a treo treâ n töôø ng, maø chung traø cuõ ng bò beå heá t.
Laõo laø con ngöôøi coå huû, ngoan coá, vöøa nghó tôùi chuyeän naày lieàn döøng tay luøi laïi
phía sau.
Nhaát Traän phong Tröông Bình ñaõ ñeà tuï ñeá n möôø i hai thaø nh coâ ng löï c chuaå n bò
saún saøng, chæ coøn chôø Sôû Coân Sôn ñoäng thuû laø laäp töùc phaûn kích. Gaõ töï tin thi trieån
aâ m phong cuø ng ba anh em hôï p löï c ñaù nh moä t ñoø n laø ñoá i phöông chaú ng cheá t ngay
ñöông tröôø ng thì ít ra cuõ ng bò troï ng thöông.
Sôû Coân Sôn thu chöôûng veà luøi laïi laø moät cöû ñoäng ra ngoaøi yù nghó cuûa Nhaát Traän
Phong Tröông Bình.. Gaõ khoâ ng khoû i söõ ng soá t hoû i :
-Sôû Coâ n Sôn ! Sao laõ o khoâ ng ñoä ng thuû nöõ a ?
Sôû Coân Sôn haát raâu ñaùp :
-Thính thieàn caùc naøy laø nôi tieáp khaùch phaùi Voõ Ñöông. Khi naøo chuùng ta laïi ñeå
cho chöôû ng phong laø m huõ y hoaï i ñoà vaä t ? Neá u caù c ngöôi muoá n ñaù nh thì ra khu ñaá t
troáng ngoaøi kia.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình cöôøi ñaùp :
-Keå ra laõ o cuõ ng thoâ ng minh !
Sôû Coâ n Sôn noù i :
-Khoâ ng phaû i laõ o phu sôï boï n ngöôi ñaâ u, coù ñieà u laõ o phu khoâ ng muoá n laø m haï i ñoà
vaät trong caùc naøy cuûa ngöôøi ta maø thoâi.
Voâ Vi ñaïo tröôûng thaáy haønh ñoäng vaø noùi naêng cuûa Sôû Coân Sôn coù veû loãi laïc vaø
khí ñoä haøo huøng, thì trong loøng khoâng khoûi phaùt sinh haûo caûm. Laõo nghó thaàm :
-Giang Nam coâng töû veû maët bí hieåm. Giöõa mí maét laïi hieän saùt khí. Boïn chuùng
maø ra tay e raèng raát ñoäc ñòa.
Laõo nghó vaäy lieàn noùi :
-Caùc vò ñeàu laø quí khaùch ôû xa ñeán. Baát luaän caùc vò coù duïng yù gì, nhöng vöøa thaáy
maët ñaõ ñoäng thuû lieàn thì e raèng quaù ñoät ngoät.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
159
CHÖÔNG XVII
NGHE TIEÁNG CÖÔØI HAØO KIEÄT KINH HOÀN


Sôû Coâ n Sôn noù i :
-Lôøi ñaïo huynh raát hôïp lyù.
Tuy laõ o laø ngöôø i huû laä u ngoan coá , nhöng khoâ ng maá t phong ñoä cuû a baä c nghóa
hieäp. Laõo noùi caâu ñoù vôùi moät loøng thaønh thöïc ñaày nghóa khí.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình thaá y aâ m möu cuû a mình chöa thöï c haø nh ñöôï c thì
töùc giaän voâ cuøng. Gaõ cöôøi khaåy luoân maáy tieáng roài noùi :
-Hay laém ! Thaùnh thuû Thieát ñôûm Sôû Coân Sôn oai danh löøng laåy maø chæ laø haïng
ham soá ng sôï cheát.
Sôû Coâ n Sôn duø cheá t cuõ ng ñaø nh, quyeá t khoâ ng chòu quanh co. Sôû dó laõ o nhaá t ñònh
khoâ ng ñoä ng thuû ôû trong Thính thieà n caù c laø vì sôï chöôû ng phong laø m huû y hoaï i ñoà vaä t
trong caù c naø y.
Luï c Nguyeä t Tuyeá t Lyù Ba thi trieå n pheù p truyeà n aâ m nhaä p maä t kheõ baõ o Vöông
Bình :
-Ñaïi ca ! Sôû laõo nhi noåi tieáng giang hoà laø con ngöôøi coá chaáp. Laõo ñaõ noùi khoâng
muoá n ñoä ng thuû trong Thính thieà n caù c thì chaú ng theå naø o noù i cho laõ o chuyeå n ñoä ng
ñöôï c. Neá u mình ñònh gieá t laõo thì phaûi theo lôøi laõo ra ngoaøi Thính thieàn caùc.
Vöông Bình tuûm tæm cöôøi ñöùng daäy noùi :
-Sôû laõ o nhi ! Phaû i chaê ng laõ o muoá n ra ngoaø i khoâ ng tröôø ng ñeå ñoä ng thuû ?
Sôû Coâ n Sôn ñaù p :
-Neá u caù c ngöôi chòu ra ngoaø i caù c ñoä ng thuû thì laõo phu dó nhieân xin hoài tieáp.
Tröông Bình noù i :
-Hay laém ! Boïn ta nghe theo lôøi laõo.
Ñoaïn caát böôùc ñi ra ngoaøi.
Nguõ Ñoä c Hoa Vöông Kieá m, Luï c Nguyeä t Tuyeá t Lyù Ba, Haø n Giang Nguyeä t Trieä u
Quang ñeà u ñöù ng leâ n rôø i khoû i choã ngoài.
Giöõa luùc aáy, boùng ngöôøi thaáp thoaùng, laïi moät teân ñaïo ñoàng aùo xanh haáp taáp chaïy
vaøo giô cao hai taám thieáp ñaïi hoàng leân.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình ñoä ng taâ m nghó thaà m :
-Khoâng hieåu laïi coù nhaân vaät naøo tôùi ñaây ? Ta haõ y khoan roà i seõ cuø ng Sôû laõ o nhi
ñoä ng thuû .
Laõo nghó vaäy lieàn noùi :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
160
-Sôû Coâ n Sôn ! Laï i coù quí khaù ch tôù i chuù ng ta khoâ ng neâ n laø m cho chuû nhaâ n maá t
höù ng trong cuoä c tieá p khaù ch. Töôû ng chuù ng ta haõ y chôø laï i coi moä t luù c roà i haõ y ñaù nh
nhau cuõ ng chöa muoä n.
Sôû Coân Sôn ngaåm nghó moät luùc roài ñaùp :
-Ngöôi noù i cuõ ng coù lyù .
Ñoaï n laõ o trôû veà nguyeâ n vò.
Voâ Vi ñaïo tröôûng ñoùn laáy caùnh thieáp coi roài döông caëp loâng maøy leân cöôøi noùi :
-Hay laé m ! Böõ a nay quí khaùch ñeàu quaàn tuï thaät ñoâng ñaûo. Môøi caùc vò ñoù vaøo
ñaây.
Teâ n ñaï o ñoà ng daï moä t tieá ng roà i raû o böôù c chaï y ngay.
Nguõ Ñoä c Hoa Vöông Kieá m ngoù taá m thieá p hoà ng hoû i :
-Xin ñaï o tröôû ng cho hay nhöõ ng vò môù i tôù i ñaâ y laø cao nhaâ n phöông naø o ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi ñaùp :
-Hai vò naø y ö ? Thinh danh hoï coù leõ chaú ng keù m gì boá n vò coâ ng töû Phong, Hoa,
Tuyeá t, Nguyeä t.
Haøn Giang Nguyeät Trieäu Quang laïi thi trieån moân tuyeät ngheä cuõ vöøa giô tay leân
quaït vöøa hoûi :
-Ñaï o tröôû ng coù theå cho anh em taï i haï coi thieá p tröôù c ñöôï c chaê ng ?
Moät luoàng haáp löïc xoâ ra lieàn.
Voâ Vi ñaïo tröôûng hôi bieán saéc cöôøi laït ñaùp :
-Moä t laà n thì coø n coù theå , chöù hai laà n thì khoâ ng ñöôï c. Thí chuû nhaá t ñònh muoá n coi
cuõ ng khoâ ng neâ n duø ng caù ch baù ñaï o nhö vaä y.
Laõo kheõ phaát tay aùo baøo. thöøa cô phoùng noäi löïc ra. Hai caùnh thieáp noái ñuoâi nhau
ñoä t nhieâ n taê ng gia toá c ñoä nhanh nhö ñieä n chôù p voï t veà phía Trieä u Quang.
Trieä u Quang ngheà cao maät lôùn, haéng daëng moät tieáng roài giô ngoùn tay giöõa ra caëp
laáy taám thieáp thöù nhaát.
Giöõa luùc gaõ duøng ngoùn tay caëp taám thieáp, thì taám thieáp thöù hai ñoät nhieân giaûm
toá c ñoä .
Luù c naø y Trieä u Quang môù i nhìn roõ hai taá m thieá p chuyeån voøng bay tôùi nôi thì
khoâng khoûi ngaám ngaàm kinh haõi. Nhöng gaõ ñaõ chìa tay ra roài khoâng leõ laïi ruït veà
ñaønh lieàu phaûi caëp laáy.
Ngôø ñaâu ngoùn tay gaõ vöøa ñuïng vaøo caùnh thieáp thì ñoät nhieân taêng gia. Vuø moät
tieá ng ! Caù nh thieá p tröôï t qua hai ngoù n tay cheâ nh cheá ch sang moä t beâ n.
Nguõ Ñoäc Hoa Vöông Kieám chau maøy, kheû giô tay traùi leân ngaám ngaàm phoùng noäi
löïc ra ñeå haát taám thieáp bay voøng veøo. Mieäng gaõ cöôøi ha haû noùi :
-Thuû phaù p tuyeä t dieä u !
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
161
Nhaát Traä n Phong Tröông Bình ñöa tay maë t xeù o ñi chuï p laá y caù nh thieá p. Caù nh
thieá p naø y ñang bay voø ng veø o tröôù c ñaõ bò Trieä u Quang duø ng noä i löï c caû n laï i, baâ y giôø
Nguõ Ñoäc Hoa Vöông Kieám laïi phaùt huy noäi löïc haát ñi Noäi kình laøm cho taám thieá p
xoay chuyeån tuy chöa hoaøn toaøn maát heát nhöng ñaõ giam ñi nhieàu. Tröông Bình vöøa
thoø tay ra lieà n chuï p ñöôï c ngay.
Haø n Giang Nguyeä t Trieä u Quang vöø a bò moä t voá , hieä n giôø ngoù n tay haõ y coø n ngaá m
ngaàm ñau nhöùc. Gaõ ngoù thaáy taám thieáp thöù hai bay tôùi nôi, khoâng daùm lô laø nöõa,
voäi vung tay maët phoùng noäi kình ra tröôùc ñeå ngaên chaën taám thieáp. Naêm ngoùn tay
traùi cuûa gaõ xoøe ra ñeå chuïp laáy.
Khoâng ngôø caùnh thieáp naøy bò caûn laïi boãng tung leân cao hai thöôùc roà i (...)
Luïc Nguyeät Tuyeát Lyù Ba haéng daëng moät caùi phoùng baøn tay phaûi ñaùnh ra moät
luoà ng noä i löï c cöï c kyø maõ nh lieä t ñaå y taá m thieá p ñang bay voø ng veø o roà i cheâ nh cheá ch
ñi baén ra ngoaøi cöûa soå.
Vaân Döông Töû phaát tay aùo baøo. Kình löïc xoâ ra ñaåy taám thieáp bay trôû laïi.
Sôû Coân Sôn noåi leân traøng cöôøi khanh khaùch vung chöôûng ñaùnh ra. Chöôûng phong
rít leân veo veùo xoâ veà phía taám thieáp.
Ngöôøi khaùc phoùng noäi löïc ra thì hoaëc phaát tay aùo, hoaëc kheõ giô tay ñaåy noäi löïc ra
ñaõ ñuû laø m cho taá m thieá p bay voø ng veø o. Coø n Sôû Coâ n Sôn phoù ng noä i löï c vung
chöôû ng thuû theá cho chöôû ng phong rít leâ n aà m aà m.
Boï n Tröông Bình duø ng kình löï c xung kích taá m thieá p cho noù bay voø ng veø o moä t
hoài. Noäi löï c cuû a maá y ngöôø i choá ng ñoá i nhau ñaõ ñeá n luù c saé p taé t thì bò chöôû ng phong
cuû a Sôû Coâ n Sôn xoâ ra nhö côn gioù loá c cuoá n thieá p leâ n.
Voâ Vi ñaïo tröôûng thoø tay ra vaåy moät caùi vöøa cöôøi noùi :
-Caù c vò thöôû ng ngoaï n ñuû roà i chöù !
Caù nh thieá p nhö con chim eù n bay vuø vaø o trong loø ng baø n tay ñaï o tröôû ng.
Cuoä c tyû thí noä i coâ ng ngaá m ngaà m naà y tuy quaà n haø o khoâ ng noù i ra mieä ng nhöng
trong loø ng ñaõ hieå u roõ Voâ Vi ñaï o tröôû ng chieá m ñöôï c thöôï ng phong, ñoaï t heá t öu theá .
Voâ Vi ñaï o tröôû ng chuï p laá y taá m thieá p ñaë t xuoá ng chieá c kyû truù c beâ n caï nh roà i ngoà i
ngay ngaén laïi.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình tuy laá y ñöôï c moä t caù nh thieá p nhöng sôï caù nh thöù
hai luù c bay voø ng veø o ñaû thöông ba ngöôø i anh em, gaõ phaû i chuaån bò ñeå kòp ra tay
cöù u vieä n neâ n chöa coù luù c naø o raû nh maø coi ñöôï c. Baâ y giôø Voâ Vi ñaï o tröôû ng thu taá m
thieáp thöù hai veà roài, gaõ môùi môû thieáp ra coi thì thaáy treân thieáp vieát haøng chöõ :
"Chuû nhaâ n laà u saù ch Toaø n Cô ôû Höôùng Döông Bình mieàn Trieát Baéc laø Vuõ Vaên
Haân Ñaøo baùi phoûng"
Doø ng chöõ naø y nhö ñaä p vaø o ñaà u Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình khieá n haé n ngaå n
ngöôø i ra khoâ ng thoá t neâ n lôø i.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
162
Nguõ Ñoä c Hoa Vöông Kieá m chau maø y hoû i :
-Ñaïi ca ! Vò taân khaùch ñoù laø cao nhaâ n phöông naø o ?
Gaõ vöøa hoûi vöøa thoø ñaàu ra nhìn.
Luï c Nguyeä t Tuyeá t Lyù Ba, Haø n Giang Nguyeä t Trieä u Quang cuõ ng ñöa coå ra maø
ngoù. Khi boïn Giang Nam töù coâng töû nhìn roõ roài baát giaùc ñeàu thoän maët ra.
Boï n chuù ng coø n ñang kinh ngaïc thì moät teân ñaïo ñoàng ñaõ daãn ngöôøi maëc aùo nho
sinh töø töø tieán vaøo.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng mæm cöôø i chaé p tay chaø o ngöôø i nho só ñi tröôù c, vaø o côû 40 tuoå i
roài noùi :
-Vuõ Vaê n huynh ñeá n chôi thaâ t may quaù ! Baà n ñaï o coù loøng ngöôûng moä töø laâu.
Nho só trung nieân gaät ñaàu cöôøi ñaùp :
-Chaéc ñaïo huynh laø Voâ Vi ñaïo tröôûng roài. Phen naøy tieåu ñeä ñeán quaáy nhieåu cuoäc
thanh tu cuûa ñaïo huynh thaät laø coù loãi.
Ngöôøi naøy maëc aùo maàu lam. Choøm raâu ñen chuø ng xuoá ng buï ng. Saé c maë t hoà ng
haø o nhö moä t teâ n ñoà ng töû . Veû ngöôø i phong löu nhaø n nhaõ . Tay y caà m moä t caù i röông
daø i ba thöôù c, roä ng hai thöôù c.
Theo sau y laø moät gaõ nho sinh, maët traéng khoâng coù raâu. Gaõ chính laø Baùch thuû thö
sinh Thaø nh Anh.
Vaân Döông Töû cöôøi laït hoûi :
-Thaø nh huynh ñeá n ñaâ y mau quaù vaä y ?
Baùch thuû thö sinh Thaønh Anh ñaûo maét nhìn Giang Nam töù coâng töû vaø Sôû Coân
Sôn roà i cöôø i ñaù p :
-Vaâ n huynh daï y quaù lôø i. Taï i haï coø n ñeá n chaä m hôn ngöôøi ta moät böôùc.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo töø töø ñaët caùi röông daùt vaøng xuoáng, roài noùi :
-Tieåu ñeä aån cö ôû Toaøn Cô Thö laàu, ít qua laïi giang hoà. Böõa nay ñeán baùi phoûng
quí giaùo laø laàn thöù nhöùt trong möôøi naêm rôøi khoûi Höôùng Döông Bình.
Voâ Vi ñaïo tröôûng noùi :
-Vuõ Vaên huynh haï sôn giaù laâm teä giaùo khieán cho baàn ñaïo laáy laøm vinh haïnh voâ
cuø ng !
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo cöôøi noùi :
Ñaïo tröôûng daïy quaù lôøi. Tieåu ñeä baát quaù laø moät teân haøn nho, laùnh mình nôi röø ng
ruù thì oai danh ñaâ u daù m so bì vôù i nhöõ ng cao nhaâ n ñöông thôø i ? Huoá ng chi ñaï o
tröôû ng laø baä c chí toâ n ôû phaù i Voõ Ñöông...
Y döøng laïi moät chuùt, thoø tay môû röông laáy ra moät caùi hoäp ngoïc roài noùi tieáp :
-Ñöôï c ñaï o huynh vui loø ng tieáp ñoùn, tieåu ñeä xieát bao caûm kích ! Ñaây laø chuùt leã
moï n baù i sôn, mong quaù n chuû vui loø ng thu naï p.
Voâ Vi ñaïo tröôûng nhíu caëp loâng maøy chaép tay noùi :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
163
-Hieäp giaù quang laâm ñaõ laø veû vang cho teä quaùn. Caùi naày baàn ñaïo khoâ ng daù m
laõnh thoï...
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo ngaét lôøi :
-Leã baïc loøng thaønh. Ñaïo tröôûng maø khoâng thu naïp laø coi thöôøng tieåu ñeä.
Möôøi naêm tröôùc laõo naøy ñaõ xuaát hieän treân tröôøng voõ laâm ôû Giang Nam vaø trong
voøng nöûa naêm oai danh löøng laåy giang hoà. Caû hai phe Haéc ñaïo laãn Baïch ñaïo nghe
danh y ñeàu phaûi nhöùc ñaàu. Nhöng söï vieäc ñaõ caùch möôøi naêm, hieän giôø oai danh vaãn
coøn toàn taïi. Vì vaäy Giang Nam töù coâng töû môùi ngoù danh thieáp ñaõ phaûi chaán ñoäng
taâm thaàn.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng tuy chöa qua laï i giang hoà , nhöng cuõ ng ñöôï c nghe tieá ng Vuõ
Vaên Haøn Ñaøo. Laõo thaáy Haøn Ñaøo böng hoäp ngoïc ñöa leân, neáu ruït tay veà khoâng ñoùn
laáy laø khoâng phaûi leã vaø coøn toû ra khieáp nhöôïc. Laõo nghó thaàm :
-Con ngöôø i naø y buï ng daï quaû ng baù c thì trong hoä p ngoï c nhaá t ñònh khoâ ng phaû i vaä t
taàm thöôøng.
Laõo lieàn ñeà töïu chaân khí, ngaám ngaàm ñeà phoøng töø töø ñöa tay ra ñoùn laáy hoäp
ngoï c.
Laõ o vöø a caà m hoä p ngoï c trong tay, laä p töù c caû m thaá y trong hoä p chuyeå n ñoä ng lieà n
ñoaù n ngay trong hoä p ñöï ng con vaä t gì. Laõ o coø n kinh ngaï c ngaà m vaä n coâ ng löï c vaø o
hai baøn tay.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo thaáy Voâ Vi ñaïo tröôûng ñoùn laáy hoäp ngoïc roài ñoät nhieân veû maët
nghieâm nghò quay laïi ngoù Baù ch thuû thö sinh noù i :
-Anh nhi ! Ngöôi haõ y noù i muï c ñích cuû a chuù ng ta ñeá n ñaâ y cho ñaï o tröôû ng nghe.
Baù ch Thuû thö sinh Thaø nh Anh kính caå n ñaù p :
-Xin tuaâ n theo chæ duï cuû a sö thuù c.
Gaõ ngöõng ñaàu leân ñaûo maét nhìn quanh nhaø ñaïi saûnh moät löôït roài cöôøi noùi :
-Laàn naày taïi haï ñi theo Vuõ Vaên sö thuùc baùi phoûng quí sô laø coù yù muoán thaûo luaän
cuø ng Vaâ n Döông ñaï i huynh moä t vieä c troï ng ñaï i.
Voâ Vi ñaïo tröôûng tay caàm hoäp ngoïc, caëp maét nhaém nhoû laïi töïa hoà chuù yù laéng tai
nghe. Nhöng Thaø nh Anh noù i xong roà i, ñaï o tröôû ng vaã n lôø ñi nhö khoâ ng nghe thaá y
gì, thaûn nhieân tænh toïa, phaùp töôùng trang nghieâm.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo haéng daëng moät tieáng chöa kòp phaùt taùc thì Vaân Döông Töû ñaõ
noùi ngay :
-Teù ra Thaønh huynh laø sö ñieät cuûa Vuõ Vaên huynh. Baàn ñaïo thaát kính maát roài !
Thaønh Anh cöôøi laït hoûi :
-Phaû i chaê ng Vaâ n Döông ñaï o huynh trong loø ng coù choå baá t phuï c tieå u ñeä .
Vaâ n Döông Töû ñaù p :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
164
-Khoâ ng daù m ! Khoâ ng daù m ! Thaø nh huynh baát maõn vôùi Töûu Taêng Phaïn Caùi roài
truùt giaän leân ñaàu boïn tieåu ñeä ôû nuùi Voõ Ñöông.
Thaønh Anh toan noùi laïi thì Vuõ Vaên Haøn Ñaøo ñaõ caát gioïng laïnh nhö baêng leân
tieá ng :
-Anh nhi ! Ngöôi ñaõ noùi roài, coù leõ ngöôøi ta khoâng öng chòu. Vaä y phaû i noù i roõ hôn
nöõa.
Thaø nh Anh kính caå n nghieâ ng mình thi leã noù i :
-Neáu hai vò ñaïo tröôûng chöa loït tai thì taïi haï xin noùi vaén taét laø teä sö thuùc coù yù
kieá n muoá n cuø ng quí phaù i hôï p löï c ñeå truy taà m cho ra chieá c chìa hoùa cung caám
Sôû Coâ n Sôn cöôø i khanh khaù ch noù i :
-(...) vuï naø y khoâ ng phaû i deã daø ng.
Thaø nh Anh noù i :
-Sao ? Sôû huynh cuõ ng muoá n duù ng tay vaø o chaê ng ?
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình xen vaø o :
-Coøn boán anh em taïi haï nöõa.
Thaø nh Anh cöôø i laï t chaê m chuù nhìn Vaâ n Döông Töû hoû i :
-Vaâ n huynh nghe roõ roà i chöù ? Treâ n choá n giang hoà ngöôø i theø m khaù t vaä t naø y
khoâ ng bieá t bao nhieâ u maø keå . Neá u quí phaù i khoâ ng chòu hôï p taù c vôù i sö thuù c thì e
raè ng...
Voâ Vi ñaï o tröôû ng döông caëp maét leân. Haøn quang ngoù thaúng vaøo maët Thaønh Anh.
Laõo cöôøi maùt noùi :
-Ñaùng tieác laø phaùi Voõ Ñöông cuûa boïn baàn ñaïo chöa naém ñöôïc manh moái gì veà
chieác chìa khoùa cung caám ñoù. Haûo yù cuûa hai vò boïn baàn ñaïo xin taâm laõnh maø thoâi.
Thaø nh Anh lieá c maé t nhìn Tieâ u Lónh Vu noù i :
-Sao ñaïo tröôûng hieän ñaõ coù con tin. Theo choã taïi haï bieát thì cöù giöõ teân naøy laø
chaú ng lo gì Khaâ u Tieå u San khoâ ng chòu töï ñoä ng ñöa leâ n taä n nôi.
Voâ Vi ñaïo tröôûng laïnh luøng hoûi :
-Moät thaèng nhoû voâ toäi laïi chaúng bieát voõ coâng maø caùc vò khoâng chòu buoâng tha
hay sao ?
Thaø nh Anh ñaù p :
-Chæ caà n daã n duï cho Khaâ u Tieå u San töï chui ñaà u vaø o baå y roà i böù c baù ch thò ñöa
chieá c chìa khoù a cung caá m ra...
Boãng nhieân traøng cöôøi ha haû töø beân ngoaøi Thính thieàn caùc vang leân roài tieáng
ngöôø i noù i :
-Vò naø o muoá n laá y ñöôï c chieá c chìa khoù a cung caá m ñoù ? Ñaù ng tieá c noù ñaõ bò anh
em taïi haï quyeát ñònh roài.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
165
Tieáng noùi vöøa döùt ngöôøi ñaõ xuaát hieän. Moät ngöôøi maët troøn vöøa thaáp vöøa maäp
chaân ñi giaày tieâu dao mình maëc aùo tröôøng baøo baèng luïa xanh, ngoaøi khoaùc aùo
choaøng baèng ñoaïn ñen beä veä tieán vaøo. Haén chính laø Kim toaùn baøn Thöông Baùt
trong boï n Trung Chaâ u Nhò Coå .
Phía sau Thöông Baù t laø ngöôø i gaà y khaú ng gaà y kheo ñaà u ñoä i noù n chieâ n ñen keù o
suïp xuoáng mí maét, chính laø Thieát buùt Ñoå Cöõu.
Maét beân phaûi Ñoå Cöõu giaáu vaøo trong muõ chæ ñeå hôû moät maét beân traùi. Haén ñaûo
moät maét nhìn quaàn haøo moät löôït laïnh luø ng noù i :
-Quaàn haøo ñeàu tuï hoïp ôû ñaây. Nhaân taøi ñaày daãy. Thaät laø moät cuoäc hoäi ngoä may
maén.
Thöông Baù t khoâ ng ñeå ngöôø i khaù c noù i, chaé p tay xaù daø i voø ng quanh moä t löôï t roà i
vöøa cöôøi vöøa tieáp lôøi :
-Tieåu ñeä thieän tieän ñeá n ñaâ y quaá y nhieå u. Mong caù c vò mieã n thöù cho.
Tieâ u lónh Vu vöø a thaá y Trung Chaâ u Nhò Coå , khoâ ng neù n noå i moá i xuù c ñoä ng, lôù n
tieáng hoûi :
-Hai vò ñem Khaâu tyû tyû cuûa taïi haï ñi ñaâu roài.
Thöông Baù t cöôø i khanh khaù ch ñaù p :
-Tieå u huynh ñeä baát taát phaûi noùng naåy. Leänh tyû tyû hieän giôø ñang ôû moät nôi haøo
hoa kín ñaù o ñeå döôõ ng thöông. Luù c naø o y cuõ ng mong nhôù tieå u huynh ñeä neâ n phaù i
anh em ta tôùi ñaây ñoùn tieáp.
Tieâ u Lónh Vu kinh ngaï c hoû i :
-Sao ? Khaâu tyû tyû bò thöông roà i ö ?
Thöông Baù t ñaù p :
-Bò chuù t thöông nheï chæ ñieà u döôõ ng maá y ngaø y laø hoaø n toaø n bình phuï c.
Baùch thuû thö sinh cöôøi laït hoûi :
-Hai nhaø ñaïi thöông maïi laøm aên phaùt taøi chôù ?
Thöông Baùt lieác maét nhìn Thaønh Anh toan noùi maáy caâ u traø o phuù ng boã ng haé n
nhìn thaáy moät nho só ñöùng tuoåi ngoài beân Thaønh Anh. Ngöôøi naøy maët muõi hoàng haøo
nhö con nít, raâ u chuø ng xuoá ng ngöï c. Haé n laø ngöôø i bieá t nhieà u hieå u roä ng neâ n vöø a ngoù
thaáy lieàn ñoaùn ra noäi coâng laõo ñaõ luyeä n ñeá n trình ñoä phaû n laõ o hoaø n ñoà ng. Haé n ngoù
tôù i chieá c röông theá p vaø ng ñeå beâ n chôï t nhôù tôù i ñieà u gì maø khoâ ng nghó ra ñöôï c. Haé n
xuoâi ngöôïc Nam Baéc, theo ñuoåi taøi lôïi neân caëp maét chaúng nhöõng saønh chaâu baùu,
maø hieå u bieá t ngöôø i cuõ ng vaø o haï ng nhaá t trong nöôù c.
Haén haéng daëng moät tieáng roài noùi :
-Thaø nh huynh quaù khen. Tieå u ñeä buoâ n baù n may khoû i loã voá n laø may roà i.
Laõnh dieän thieát buùt Ñoã Cöûu ñeå maét beân taû nhìn vaøo ngöôøi Tieâu Lónh Vu, caát
gioï ng laï nh nhö baê ng noù i :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
166
-Laïi ñaây mau ! Chuùng ta saép ñi thoâi !
Voâ Vi ñaïo tröôûng tuy ít qua laïi giang hoà, nhöng laõo ñaõ laøm chöôûng moân phaùi lôùn
khieá n cho Ñoã Cöû u tuy baû n tính kieâ u ngaï o maø vaã n coù loø ng e sôï . Haé n thaá y Tieâ u Lónh
Vu ñöù ng beâ n Voâ Vi ñaï o tröôû ng, khoâ ng daù m ñöa tay ra daé t chaø ng.
Tieâ u Lónh Vu trong loø ng quyeá n luyeá n Khaâ u tieå u San. Traù i tim chaø ng ñaä p thình
thình, chaø ng ñöa maé t nhìn Voâ Vi ñaï o tröôû ng hoû i :
-Tieå u töû coù theå ñi theo boï n hoï ñöôï c khoâ ng ?
Voâ Vi ñaï o tröôû ng tuy khoâ ng muoá n nghe lôø i nhöng phaû i giöõ ñòa vò khoâ ng tieä n
ngaên trôû. Laõo ñaønh nhaém maét töïa hoà khoâng nghe thaáy.
Vaâ n Döông Töû cöôø i maù t noù i :
-Neá u leä nh sö tyû maø nghó tôù i ngöôi sao y khoâ ng thaâ n haø nh ñeá n ñaây ñeå ñoùn ngöôi ?
Maáy caâu naøy nghe raát taàm thöôøng nhöng söï thöïc laõo ñaõ toû ra nghi ngôø lôøi noùi cuûa
Trung Chaâ u Nhò Coå .
Quaû nhieân Tieâu Lónh Vu ñoäng taâm nghó thaàm :
-Khaâ u tyû tyû voá n chaù n ngaá y boï n Trung Chaâ u Nhò Coå . Khi naø o y yeân taâm ñeå boïn
chuù ng ñeá n ñaâ y ñoù n mình.
Sau khi xoay chuyeå n yù nghó, chaø ng laé c ñaà u ñaù p :
-Tröø khi Khaâu tyû tyû thaân haønh tôùi ñaây, baát cöù ai noùi gì taïi haï cuõng khoâng tin
ñöôï c.
Ñoã Cöûu cöôøi laït hoûi :
-Anh em ta tôù i ñaâ y khi naø o chòu trôû veà khoâ ng ? Ngöôi tin hay khoâ ng cuõ ng phaû i
theo ta veà roài seõ bieát.
Tieâu Lónh Vu voán chaúng coù haûo taâm gì vôùi haén, chaøng saúng gioïng hoûi laïi :
-Taï i haï nhaá t ñònh khoâ ng chòu theo caù c haï xuoá ng nuù i thì sao ?
Thöông Baù t voä i xen vaø o :
-Tieåu huynh ñeä ñöøng hieåu laàm. Ñuùng laø chuùng ta ñaõ theo lôøi yeâu caàu cuûa leänh tyû
tôùi ñaây.
Tieâ u lónh Vu hoû i :
-Taï i sao Khaâ u tyû tyû khoâ ng ñeá n ?
Thöông Baùt ñaùp :
-Moät laø thaân theá y chöa ñöôïc bình phuïc. Hai laø nhöõ ng nhaân vaät voõ laâm hieän ñang
theo doõi y. Khaép nôi ñeàu coù kình ñòch. Y maø xuaát hieän treân choán giang hoà laø laäp
töù c coù bao nhieâ u thieá t kî röôï t theo...
Tieâ u Lónh Vu ñaû o maé t nhìn quanh roà i hoû i :
-Khaâ u tyû tyû nhôø caù c vò ñeá n ñoù n taïi haï vaäy coù buùt tích gì cuûa y khoâng ?
Ñoã Cöû u ñaù p :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
167
-Trung Chaâu Nhò Coå ñaõ coù kim töï chieâu baøi laø ñuû tín nhieäm, haø taát caàn thô uyû
thaù c ?
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo töø naõy giôø ngoài yeân, ñoät nhieân cöôøi laït noùi :
-E raè ng böõ a nay Kim töï chieâ u baø i cuû a caù c vò seõ khoâ ng coø n nöõ a.
Ñoã Cöûu töø töø quay laïi noùi :
-Nghe gioï ng caù c haï haù ch quaù !
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo cöôøi maùt hoûi :
-Hai vò khoâ ng tin ö ?
Laõo chæ noùi hôøi hôït moät caâu maø coù ñuû theá löïc uy hieáp ngöôøi ta.
Thöông Baùt ñöa maét nhìn nho sæ ñöùng tuoåi, bôùi tìm kyù öùc xem lai lòch ngöôøi naày
laø ai ?
Ñoã Cöûu nhaáp nhaùy con maét moät luùc roài noùi :
-Taïi haï khoâng tin thaät. Quí tính caùc haï laø gì ?
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo ngöûng maët leân nhìn ngaét lôøi ñaùp :
-Taïi haï laø Toaøn Cô Thö Laâu Vuõ Vaên Haøn Ñaøo ôû Höôùng Döông Bình.
Kim toaù n baø n Thöông Baù t chaá n ñoä ng taâ m thaà n cöôø i khanh khaù ch noù i :
-Teù ra laø Vuõ Vaên huynh. Anh em taïi haï thaát kính maát roài !
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo noùi :
-Baát taát phaûi khaùch saùo. Hai vò ñaõ bieát tieän danh cuûa tieåu ñeä thì xin cho hay
Khaâu tieåu San hieän nay laïc loõng nôi ñaâu ?
Thöông Baùt töï móm cöôøi ngaét lôøi :
-Ngöôøi tham cuûa thì cheát, chim ham aên sa vaøo caïm baåy. Anh em taïi haï...
Vuõ Vaê n Haø n Ñaø o chaë n hoï ng :
-Tieåu ñeä ñaõ nghe tieáng quí huynh ñeä öa thaâu goùp tieàn taøi, baùu vaät. Trong Toaøn
Cô thö laäu cuûa taïi haï cuõng coù ít vaät traân quí, taïi haï muoán ñem taëng cho hai vò.
Giang Nam töù coâng töû thaáy Vuõ Vaên Haøn Ñaø o vöø a duø ng oai ñeå uy hieá p, vöø a ñem
lôïi ñeå duï doã. Neáu haén lieân hieäp vôùi Trung Chaâu Nhò Coå thì baát lôïi cho chuùng. Ngay
Trung Chaâu Nhò Coå ñaõ khoù chôi roài laïi theâm Vuõ Vaên Haøn Ñaøo veà phe vôùi nhau thì
anh em chuù ng caø ng khoù loø ng ñoá i phoù . Chuù ng noù ng naå y toan duø ng lôø i khieâ u khích
thì ñoät nhieân Voâ Vi ñaïo tröôûng noåi leân traøng cöôøi lôùn.
Tieáng cöôøi vang doäi nhö roàng gaàm hoå theùt khieán quaàn haøo caûm thaáy taâm thaàn
dao ñoä ng, khoâ ng töï chuû ñöôï c phaû i vaä n noä i coâ ng ñeå choá ng laï i.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ngöø ng tieá ng cöôø i noù i :
-Böõa nay hai vò giaù laâm, dó nhieân baàn ñaïo phaûi duøng haäu leã ñoái ñaõi, chuøa Tam
Nguyeâ n ôû nuù i Voõ Ñöông laø nôi thanh tònh, baà n ñaï o khoâ ng muoá n xaå y cuoä c töông
tranh...
Laõo ñaûo maét nhìn quanh roài chaêm chuù ngoù Vuõ Vaên Haøn Ñaøo noùi tieáp :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
168
-Vuõ Vaên huynh ñaõ duøng haäu leã ñöa taëng, khieán baàn ñaïo chaúng yeân taâm chuùt naøo.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo cöôøi noùi :
-Moä t chuù t leã baï c coù chi ñaù ng keå ? Mong raè ng quaù n chuû vui loø ng thu naï p.
Voâ Vi ñaïo tröôûng neùt maët trang nghieâm ñaùp :
-Toaøn Cô thö laâu caát nhieàu baùu vaät, baàn ñaïo ñaõ nghe tieáng töø laâu. Chaéc trong
hoä p ngoï c naø y ñöï ng leã vaä t cöï c kyø traâ n quí. Baà n ñaï o muoá n môû ra tröôùc maët quaàn
huø ng ñeå caù c quí khaù ch ñöôï c môû roä ng taà m maé t neâ n chaê ng ?
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo ñaùp :
-Taï i haï chæ söï khoâ ng ñuû loø ng kính troï ng, laø m troø cöôø i cho caù c vò.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng noù i :
-Vuõ Vaên huynh laïi khaùch saùo roài...
Laõo ngöøng laïi moät chuùt roài lôùn tieáng :
-Caù c vò haõ y ñeå yù coi ñaâ y !
Tay traùi laõo naâng hoäp ngoïc, tay phaûi töø töø môû ra.
Quaàn haøo chuù yù nhìn thì thaáy nhöõng ngoùn tay Voâ Vi ñaïo tröôûng noåi leân maøu
hoà ng ñoû töôi. Caë p maé t troø n xoe döông leâ n chaê m chuù nhìn chieá c hoä p trong tay.
Quaàn haøo thaáy veû maët Voâ Vi ñaïo tröôûng ra chieàu nghieâm troïng, baát giaùc cuøng ñeà
tuï coâ ng luï c ngaá m ngaà m phoø ng bò.
Hoäp ngoïc vöøa môû ra thì thaáy hai chaám saùng baèng haït ñaäu. Tieáp theo moä t con reá t
töø töø caát ñaàu leân.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
169
CHÖÔNG XVIII
NGOÂ COÂNG XUAÁT HIEÄN, QUAÀN HAØO
TAÙN ÑÔÛM


Kim toaùn baøn Thöông Baùt la leân :
-Kim Ngoâ Coâ ng !
Vuõ Vaê n Haø n Ñaø o cöôø i khanh khaù ch noù i :
- Ñuù ng roà i ! Kim Ngoâ Coâ ng laø noù .
Quaà n haø o ñeà u nín thôû , maé t ñaê m ñaê m nhìn chieá c hoä p ngoï c.
Boã ng thaá y con reá t vaø ng töø töø döông hai caù nh, chuyeå n ñoä ng nheï nhaø ng roà i bay vuø
ra.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng töø töø haï caù i hoä p ngoï c xuoá ng, laï nh luø ng noù i :
-Leã vaät cuûa Vuõ Vaên huynh thaät laø quí troïng.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo tuûm tæm cöôø i ñaù p :
-Ñaï o tröôû ng daï y quaù lôø i. Con Kim Ngoâ Coâ ng naø y tuy sinh saû n ôû Mieâ u Cöông
nhöng hieá m laé m. Tieå u ñeä cuø ng moä t kyø nhaâ n chuyeâ n ngheà cheá ngöï ñoä c vaä t Kim
Ngoâ Coâng. Theo lôøi y thì con ngoâ naøy ñaõ coù ñeán traêm naêm ñaïo haï nh. Traê m thöù cheá
ñoäc ñeàu phaûi haøng phuïc noù. Thaät laø moät vaät hieám coù.
Kim toaùn baøn Thöông Baùt hoûi :
-Vò kyø nhaâ n ôû Mieâ u Cöông maø Vuõ Vaê n huynh noù i ñoù laø Kim Hoa phu nhaâ n ?
Vuõ Vaê n Haø n Ñaø o nghieâ m troï ng ñaù p :
-Ñuù ng roà i ! Quí huynh sao laï i bieá t phu nhaâ n ?
Thöông Baù t ñaù p :
-Nhöõng ngöôøi laù ngoïc caønh vaøng, boïn haøn buoân nhö anh em taïi haï khoâng theå voùi
cao ñöôï c, chæ nghe tieá ng maø thoâ i.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo haéng daëng moät tieáng ñoät nhieân vung hai tay leâ n ñaä p vaø o nhau
cho noù baät thaønh tieáng vang traàm boång.
Chöôû ng phong vöø a rít leâ n, con reá t vaø ng ñoä t nhieâ n bay quanh thaä t leï . Chæ trong
khoaû nh khaé c noù bieá n thaø nh moä t chaá m vaø ng bay tung tung khaé p moï i choã trong
Thính thieà n caù c.
Voâ Vi ñaïo tröôûng chuù yù nhìn thaáy aùnh vaøng nhaåy muùa lieàn lôùn tieáng :
-Con Kim Ngoâ Coâ ng mình chöù a chaá t ñoä c. Xin caù c vò haõ y ñeà phoø ng.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo ñoät nhieân huù moät tieáng daøi giô tay traùi leân. Con Kim Ngoâ
Coâ ng nghe tieá ng huù lieàn cuïp caùnh laïi, haï xuoáng khuyûu tay haén.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
170
Noù naèm neùp xuoáng, nhaém maét laïi.
Voâ Vi ñaïo tröôûng vaãy tay moät caùi. Moät teân ñaïo ñoàng maëc aùo thanh baøo khom
löng noù i :
-Ñeä töû xin kính caå n chôø phaù p duï ng.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ngoù ñaê m ñaê m vaø o con Kim ngoâ coâ ng treâ n caù nh tay Vuõ Vaê n
Haøn Ñaøo, mieäng thuûng thaúng ñaùp :
-Baøy yeán tieäc ra ñaây !
Teân ñaïo ñoàng daï moät tieáng roài caát böôùc chaïy lieàn.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo cöôøi maùt noùi :
-Nhö vaä y haù chaú ng quaá y quaû ñaï o huynh ?
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñaù p :
-Baàn ñaïo phaûi heát tình ñòa chuû môùi ñöôïc.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo noùi :
-Ñaï o huynh tieâ u dao sôn thuû y, coi hö danh nhö maâ y khoù i, ra nghieâ m leä nh cho ñeä
töû khoâ ng ñöôï c cuø ng ngöôø i xung ñoä t. Veà ñieå m naà y ñaï o huynh cuõ ng gioá ng nhö tieå u
ñeä .
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi maùt ñaùp :
-Baà n ñaï o bì vôù i Vuõ Vaê n huynh theá naø o ñöôï c ?
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo laïi noùi :
-Ngöôøi ñôøi khoâng bieát, coi ñaïo tröôûng cuõng nhö tuïc gia laø laàm. Ñaïo huynh khoâng
chòu ruù t kieá m tranh chaá p vôù i hoï , hoï laï i cho laø ñaï o huynh khieá p nhöôï c.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng noù i :
-Baàn ñaïo chæ mong sao khoûi khoå vôùi löông taâm. Coøn ngöôøi ñôøi bình luaän theá naøo
baà n ñaï o cuõ ng chaú ng ñeå taâ m.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo tuûm tæm cöôøi noùi :
-Lôø i cao luaä n cuû a ñaï o huynh khieá n tieå u ñeä nhö ôû trong boù ng toá i nhìn thaá y aù nh
saù ng...
Laõo töø töø ñaûo maét nhìn Giang Nam töù coâng töû vaø Trung Chaâu Nhò Coå roài ñoät
nhieân ñoåi gioïng thaønh laïnh leõo noùi tieáp :
-Tuy ñaï o huynh khoan hoàng ñaïi ñoä, nhöng treân choán giang hoà haàu heát laø phöôøng
gian traù , khoâ ng hieå u thôø i vuï .Chuù ng bieá t ñöôï c maá y chieâ u quyeà n cöôù c noå i tieá ng hö
danh, ñaõ nhìn boán beå khoâng vaøo ñaâu. Hoï chaúng bieát trôøi cao ñaát daày laø gì, töï cao töï
ñaïi, lôùn maät laøm caøn. Xem chöøng coâng cuoäc böõa nay, ñaïo huynh môùi roõ lôøi tieåu ñeä
khoâ ng phaû i noù i ngoa.
Laõnh thieát buùt Ñoã Cöûu haéng daëng moät tieáng roài cöôøi khaèng khaëc noùi :
-Khaåu khí caùc haï lôùn thaät !
Vuõ Vaên Haø n Ñaø o khoâ ng theø m ngoù Ñoã Cöû u noù i tieá p :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
171
-Tuy ñaï o huynh khoâ ng coù loø ng tranh danh ñoaï t lôï i vôù i ñôø i, nhöng cuõ ng hieå u
chieá c chìa khoù a cung caá m chaú ng phaû i taà m thöôø ng. Coâ ng phu haø m döôõ ng cuû a tieå u
ñeä khoâ ng baè ng ñaï o huynh, song möôøi maáy naêm nay chöa rôøi khoûi Toaøn Cô Thö laâu
moä t böôù c, chuyeá n naø y cuõ ng vì chieá c chìa khoù a cung caá m maø phaû i xuaá t hieä n treâ n
choá n giang hoà ñeå ñieà u tra hö thöï c. Khoâ ng ngôø nhöõ ng loaø i quæ mî ôû tam sôn nguõ
nhaïc noåi daï tham lam cuõ ng duù ng tay vaø o. Tieå u ñeä moä t loø ng ngöôû ng moä ñaï o huynh
chaú ng quaû n ñöôø ng xa ngaø n daë m tôù i ñaâ y cuø ng ñaï o huynh hieä p löï c baû o veä chieá c chìa
khoù a cung caá m, khoâ ng ñeå noù loï t vaø o tay haï ng baá t tieá u treâ n choá n giang hoà ...
Nhaát Traän Phong Tröông Bình cöôø i roä noù i moù c :
-Thaät laø ñöôøng hoaøng ! Thaät laø quang minh loãi laïc !
Nguõ Ñoä c Hoa Vöông Kieá m noù i tieá p :
-Anh em chuùng ta ñeàu thuoäc vaøo haøng baát tieáu treân choán giang hoà bieát ñöôïc maáy
chieâ u quyeà n cöôù c, laï m tieáng hö danh. Ha ! Thaät laø bò ngöôøi ta thoùa maï nhö maùu
choù ñoå leâ n ñaà u.
Luï c Nguyeä t Tuyeá t Lyù Ba laï nh luø ng noù i theo :
-Loøng daï ai theá naøo, ngöôøi ñôøi ñeàu bieát caû. Theá maø ñònh laáy tay maø che maét anh
huøng thieân haï. Thaät ñaùng töù c cöôø i.
Haø n Giang Nguyeä t Trieä u Quang noù i luoâ n :
-Nôi ñaây laø choã naøo, luùc naøy laø luùc naøo ? Ai noùi cho Voâ Vi ñaïo tröôûng phaûi ñoäng
taâ m, mong ñaï o tröôû ng giuù p mình choá ng ñôû cöôø ng löï c ñeå thuû lôï i thì con ngöôø i gian
traù ñoù, anh em ta chaúng theå naøo bì kòp.
Giang Nam töù coâng töû moãi teân moät ñieàu toaøn gioïng mai mæa.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo tuy laø ngöôøi thaâm traàm cuõng khoâng neùn ñöôïc loøng töùc giaän.
Laõo lieác caëp maét laïnh luøng ngoù Giang Nam töù coâng töû noù i :
-Thanh danh cuû a boá n vò ñaõ bò hoen oá , haø nh vi taø n aù c khoâ ng bieá t bao nhieâ u maø
keå, neáu ñem toäi ra laø leân aùn thì ñaùng cheát töø laâu roài.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình cöôø i noù i :
-Hay quaù ! Hay quaù ! Boïn taïi haï chöa ñuû vui thuù, coø n muoá n soá ng theâ m daê m chuï c
naêm nöõa.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo noåi leân traøng cöôøi roä noùi :
-Nhöng soå quæ ñaõ chua teâ n boá n vò e raè ng khoâ ng soá ng theâ m ñöôï c.
Laõ o voå vaø o khuyû u tay moä t caù i. Con kim ngoâ coâ ng ñoä t nhieâ n voã caù nh bay vuø
xoâ ng thaú ng tôù i Tröông Bình.
Giang Nam töù coâng töû boân taåu giang hoà laâu naêm, ñaõ töøng lòch duyeät, laïi kieán vaên
quaû ng baù c. Chuù ng ñeå yù ñeá n con Kim ngoâ coâ ng treâ n tay Vuõ Vaê n Haø n Ñaø o töø tröôù c,
thaáy vaäy lieàn ruùt thanh tröôøng kieám ôû sau löng ra ñaùnh "soaït" moät tieáng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
172
Con Kim ngoâ coâng bay raát mau leï coi nhö moät tia chôùp nhoaùng baén tôùi Nhaát
Traä n Phong Tröông Bình.
Tröông Bình vöøa ruùt tröôøng kieám ra noù ñaõ xoå tôùi tröôùc maët. Gaõ giaät mình kinh
haûi nghó thaàm :
-Con Kim ngoâ coâng naøy sao laïi voït tôùi leï ñeán theá !
Gaõ vung thanh tröôø ng kieá m. Kieá m quang voï t ra thaø nh nhöõ ng boâ ng hoa baï c baû o
veä thaân mình.
Boã ng nghe ñaù nh "binh" moä t tieá ng nhö ñaä p vaø o ñaù nuù i. Laø n kim quang ñang voï t
tôùi ñoät nhieân luøi laïi töïa hoà bò kieám hoa cuûa Tröông Bình ñaùnh truùng.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình cöôø i laï t noù i :
-Taï i haï khoâ ng tin moä t con reá t coù theå gieá t cheá t ñöôï c Tröông moå ...
Gaõ chöa döùt lôøi ñoät nhieân döøng laïi.
Nguyeâ n gaõ cho laø con Kim ngoâ coâ ng tuy coù chaá t kòch ñoä c nhöng laø gioá ng vaä t coù
huyeá t nhuï c. Noù ñaõ bò truù ng kieá m thì chaú ng cheá t cuõ ng bò troï ng thöông rôù t ngay
xuoáng ñaát môùi phaûi. Khoâng ngôø luoàng kim quang vöøa luøi laïi, ñoät nhieân noù voït leân
bay quanh trong toøa laâu caùc. Gaõ chaán ñoäng taâm thaàn buïng baûo daï :
-Nhaù t kieá m cuû a ta ít ra coù söù c naë ng traê m caâ n maø sao khoâ ng ñaù nh cheá t ñöôï c con
Kim ngoâ coâ ng naø y ? Chaú ng leû mình noù baè ng gang theù p ?
Chaú ng nhöõ ng moä t mình Tröông Bình kinh haû i maø caû bao nhieâ u ngöôø i trong caù c
cuõ ng ngaï c nhieâ n voâ cuø ng ! Chaú ng ai ngôø con reá t nhoû beù kia bò truù ng kieá m maø
khoâ ng vieä c gì.
Con Kim ngoâ coâ ng bay moã i luù c moä t mau hôn. Chæ trong khoaû nh khaé c, moä t luoà ng
kim quang rít leâ n vuø vuø . Noù bay ñeá n ñaâ u phun ra moä t luoà ng haé c khí ñeá n ñoù . Ñoà ng
thôøi muøi tanh saëc suïa xoâng vaøo muõi.
Quaàn haøo coù maët taïi ñaây ñeàu laø nhöõng ngöôøi traõi qua ñaïi ñòch nhieàu laàn. Ai thaáy
luoà ng khí ñen lôï t naø y cuõ ng sinh daï hoaøi nghi, laïi ngöûi thaáy muøi tanh töôûi, lieàn vaän
coâ ng phong toû a hoâ haá p ñeà phoø ng truù ng ñoä c.
Nguõ Ñoä c Hoa Vöông Kieá m, Luï c Nguyeä t Tuyeá t Lyù Ba, Haø n Giang Nguyeä t Trieä u
Quang thaá y con Ngoâ coâ ng thaâ n theå cöù ng raé n nhö saé t ñaù thì lo thay cho söï an nguy
cho Tröông Bình, lieà n ruù t tröôø ng kieá m ra, ñöù ng soù ng vai vôù i gaõ thaø nh kieá m traä n
hình baù n nguyeä t.
Giang Nam töù coâng töû tröôùc nay chæ baøy kieám traän khi phaûi chieán ñaáu vôùi kình
ñòch, nhöng baâ y giôø duø ng kieá m traä n ñeå ñoá i phoù vôù i moä t con reá t.
Luoàng haéc khí cuûa Kim Ngoâ Coâng tieát ra moãi luùc moät nhieàu, tröôùc lôït sau thaãm.
Muøi tanh hoâi cuõng daàn daàn traàm troïng hôn.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo loä veû nghieâm troïng, caëp maét troøn xoe theo doõi con Kim Ngoâ
Coâ ng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
173
Boãng Tieâu Lónh Vu lôùn tieáng la :
-Tieåu töû nhöùc ñaàu laém roài...
Ñoaï n chaø ng ngaõ huîch xuoá ng ñaá t naè m ngöõ a maë t leâ n.
Nguyeâ n quaà n haø o trong caù c ai cuõ ng vaä n khí ñeà phoø ng vaø chuù yù heá t vaø o con Kim
Ngoâ Coâ ng neâ n laõ ng queâ n Tieâ u Lónh Vu laø ngöôø i khoâ ng hieå u voõ coâ ng.
Tieáng la cuûa chaøng khieán quaàn haøo chuù yù. Tieáp theo maáy boùng ngöôøi nhaåy xoå veà
phía Tieâ u Lónh Vu.
Voâ Vi ñaïo tröôûng buoâng tieáng cöôøi laït ñöùng daäy phaát tay aùo baøo roäng phuøng
phình. Laäp töùc moät luoàng kình löïc cöïc kyø maõnh lieät töø trong tay aùo xoâ ra.
Quaà n haø o ñang nhaû y xoå veà phía Tieâ u Lónh Vu boã ng döø ng caû laï i vaø vung quyeà n
chöôû ng ñeå ngaê n caû n luoà ng kình löï c roà i trôû veà nguyeâ n vò.
Nhöõ ng ngöôø i nhaå y xoå veà phíaTieâu lónh Vu laø Thaùnh thuû thieát ñaûm Sôû Coân Sôn,
Laõnh dieän thieát buùt Ñoã Cöûu vaø Baùch thuû thö sinh Thaønh Anh.
Ñoã Cöû u cuø ng Thaø nh Anh vöø a thaá y Tieâ u Lónh Vu teù nhaø o, chôï t ñoä ng taâ m linh.
muoán nhaân cô hoäi naøy laïi cöôùp Tieâ u Lónh Vu. Hoï tính raè ng duø aâ m möu khoâ ng
thaønh, bò ngöôøi chaát vaán seõ thaúng thaén caûi laïi laø ñeán cöùu ngöôøi. Hai teân naøy cuøng
coù yù nghó nhö nhau maø toan ñoä ng thuû . Coø n Sôû coâ n Sôn tuy huû laä u coá chaá p, nhöng
khoâ ng maá t veû con ngöôø i haø o hieä p. Töø hoâ m laõ o ñoá i ñaù p vôù i Tieâ u Lónh Vu treâ n ngoï n
tuyeát phong raát yù hôïp taâm ñaàu. Baây giôø laõo thaáy chaøng teù xæu thì trong loøng noùng
naåy, nhaûy laïi cöùu ngöôøi thaät söï.
Nhöng ba ngöôø i vöø a ñuï ng phaû i luoà ng kình löïc cuûa Voâ Vi ñaïo tröôûng lieàn phaùt
giaù c ra voõ coâ ng ñoá i phöông cao thaâ m khoâ n löôø ng, mình khoâ ng ñòch noå i, neâ n cuø ng
luø i veà choã cuõ .
Voâ Vi ñaïo tröôûng haát lui ba ngöôøi kia roài lieàn vöôn tay ra boàng Tieâu Lónh Vu
leân. Laõo laïi moùc moä t vieâ n thuoá c nheù t vaø o mieä ng chaø ng.
Boã ng nghe Kim toaù n baø n Thöông Baù t lôù n tieá ng :
-Vuõ Vaên huynh ! Thuû ñoaïn cuûa laõo huynh thaät laø ñoäc ñòa ! Beà ngoaøi laø ñoái phoù
vôùi Giang Nam töù coâng töû maø beà trong ngaám ngaàm aùm toaùn caû bao nhieâ u ngöôø i
trong caù c naà y. Laõ o huynh töôû ng boï n ta truù ng ñoä c heá t roà i muoá n cheù m muoá n moã theá
naø o cuõ ng ñöôï c ö ? Ha ha thaä t laø moä t keá saâ u ñoä c !
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo mæm cöôøi ñaùp :
-Thöông huynh thaä t quaù lo xa !
Ñoät nhieân laõo huù leâ n moä t tieá ng coå quaù i. Con Kim ngoâ coâ ng ñoä t nhieâ n bay veà ñaä u
treân khuyûu tay Vuõ Vaên Haøn Ñaøo.
Laïi giô tay leân ñaäp vaøo tay traùi moät caùi. Con Kim Ngoâ Coâng lieàn ngheån ñaàu bay
voït veà phía Giang Nam töù coâng töû.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
174
Neâ n bieá t con Kim Ngoâ Coâ ng tuy laø gioá ng ñoä c vaä t thoâ ng linh hieá m coù nhöng noù
khoâng phaûi laø ngöôøi neân luùc taäp kích phoùng ñoäc ñeàu theo phöông thöùc coá ñònh. Neáu
muoá n cho noù chuyeå n höôù ng ñaù nh ngöôø i, taá t phaû i goï i veà roà i laï i phoù ng ra.
Nguõ Ñoïc Hoa Vöông Kieám thaáy con Kim Ngoâ Coâng laïi bay vuùt tôùi, cöôøi laït noùi :
-Taïi haï khoâng tin con vaät naøy ñuùt baèng theùp, maø baûo kieám khoâng cheùm cheát
ñöôï c noù .
Gaõ vung kieám leân ñaâm lieàn.
Ngôø ñaâ u con Kim Ngoâ Coâ ng cuï p caù nh laïi bay vuø xuoáng ñaát roài laïi voït leân xoâng
vaø o Vöông Kieá m.
Bieá n dieã n naø y khieá n cho Giang Nam töù coâ ng töû khoâ ng ngôø con vaä t naà y tinh xaû o
ñeá n theá . Chuù ng ñaõ neá m muø i ñau khoå , vöø a thaá y con ngoâ coâ ng bay tôù i Vöông Kieá m
maø theá kieá m cuû a gaõ phoù ng ra roà i khoâ ng thu veà kòp ñeà u kinh haû i voâ cuø ng.
Giang Nam töù coâ ng töû chæ chuù yù ñeá n phía treâ n, khoâ ng ngôø noù laï i töø döôù i phoù ng
leâ n thaø nh ra luoá ng cuoá ng.
Luï c Nguyeä t Tuyeá t Lyù Ba phoù ng chöôû ng ñaù nh tôù i. Chöôû ng phong ñaå y con Ngoâ
coâ ng sang moä t beâ n.
Vöông Kieá m lieà n thöø a cô nhaå y voï t ra ba thöôù c.
Haø n Giang Nguyeä t Trieä u Quang ñöù ng beâ n Vöông Kieá m. Con ngoâ coâ ng bò haá t
treäch sang moät beân maø Vöông Kieám ñaõ laûng traùnh roài. Trieäu Quang bieán thaønh
ngöôø i chòu ñoø n.
Con Ngoâ Coâng chaán ñoäng ba caùnh bay voït veà coå tay caàm kieám cuûa Trieäu Quang.
Bieá n dieã n xaå y ra baá t ngôø . Trieä u Quang tuy baû n laû nh cao thaâ m cuõ ng khoâ ng kòp
thu kieá m veà ñôû gaï t. Trong luù c hoang mang, gaõ phoù ng chöôû ng ñaù nh ra nghe "chaù t"
moä t tieá ng, truù ng vaø o mình con ngoâ coâ ng.
Gaõ phoù ng chöôû ng trong luù c caá p baù ch duø ng söù c quaù maï nh, haá t con Ngoâ Coâ ng ra
xa 7, 8 thöôù c. Nhöng noù voå hai caù nh roà i laï i nhaå y xoå vaø o.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình vaø Luïc Nguyeät Tuyeát Lyù Ba muùa tít tröôøng kieám
thaø nh böù c maø ng kieá m quang ngaê n chaä n con Ngoâ Coâ ng.
Nguõ Ñoä c Hoa Vöông Kieá m kheõ noù i :
-Phaù t chöôû ng ñaù nh ra leï quaù ...
Boãng gaõ nhìn thaáy ngoùn tay uùt vaø ngoùn tay voâ danh beân traùi cuû a Trieä u Quang coù
veát tím baàm vaø söng leân thì khoâng khoûi ngaån ngöôøi ra.
Haø n Giang Nguyeä t Trieä u Quang trong loø ng xuù c ñoä ng noù i :
-Tieå u ñeä truù ng ñoä c roà i...
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo ngaét lôøi :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
175
-Ñuù ng laø truù ng ñoä c ñoù . Con Kim Ngoâ Coâ ng naøy ñoäc nhaát thieân haï maø khaép mình
noù ñaày nhöõng muûi kim saéc beùn. Ngöôi phoùng chöôûng ñaùnh noù laø töï röôùc laáy caùi khoå
vaøo mình.
Vöông Kieám nhìn kyû laïi thaáy veät ñen ôû hai ngoùn tay Trieäu Quang lan ra raát mau.
Chæ trong chôù p maé t ñaõ heá t ngoù n tay. Trong loø ng cöï c kyø chaá n ñoä ng, gaõ theù t lanh
laõnh :
-Thaät laø chaát ñoäc gheâ gôùm !
Gaõ hoa tröôøng kieám leân moät caùi. Boãng thaáy maùu töôi phun ra, hai ngoùn tay truùng
ñoä c cuû a Trieä u Quang ñeà u bò chaë t ñöù t.
Haøn Giang Nguyeä t Trieä u Quang ñau quaù reâ n leâ n moä t tieá ng roà i noù i :
-Ña taï Vöông huynh ñaõ chaë t hai ngoù n tay truù ng ñoä c cho tieå u ñeä .
Vöông Kieá m toan traû lôø i thì con kim ngoâ coâ ng ñang bay quanh böù c maø n kieá m
quang cuû a Tröông Bình vaø Lyù Ba boã ng xoâng thaúng vaøo. Vöông Kieám chöa kòp thoát
neâ n lôø i, voä i vung tröôø ng kieá m ñeå ngaê n chaë n ngoâ coâ ng.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình ngoù hai ngoù n tay cuû a Trieä u Quang rôù t xuoá ng ñaá t
ñaõ hoaøn toaøn tím ñen laïi thì trong loøng cöïc kyø kinh haõi. Gaõ vung maï nh thanh
tröôø ng kieá m laø m cho kieá m quang môû roä ng ra roà i laï ng ngöôø i ñeá n beâ n Trieä u Quang
kheõ noù i :
-Hieàn ñeä haõy buoäc veát thöông laïi ñaõ.
Lyù Ba cuõ ng di chuyeå n thaâ n hình gaà n laï i ñeå cuø ng Tröông Bình vaø Vöông Kieá m
thaønh hình tam giaùc. Ba thanh tröôøng kieám muùa leân thaønh moät taám löôùi kieám
quang daà y ñaë c ñeå baû o veä cho Trieä u Quang.
Haøn Giang Nguyeät Trieäu Quang sôø laáy thuoác daáu buoäc veát thöông laïi, roài tay
maë t vung tröôø ng kieá m leâ n noù i :
-Xin ba vò huynh tröôû ng nhöôø ng choå cho tieå u ñeä .
Tröông Bình hoû i :
-Hieà n ñeä coù vieä c gì ñaù ng ngaï i khoâ ng ?
Trieä u Quang ñaù p :
-Veát thöông chaët ngoùn tay coù chi ñaùng keå maø ñaïi ca phaûi baän taâm ?
Vöông Kieá m di ñoä ng sang moä t beâ n ñeå hôû vò trí cho Trieä u Quang. Boá n ngöôø i lieâ n
thuû haø nh ñoä ng. Laø n kieá m quang daà y ñaë c trong voø ng moä t tröôï ng vuoâ ng.
Con Kim ngoâ coâng caøng bay caøng leï, chæ thaáy moät chaám aùnh vaøng bao quanh laøn
kieá m quang.
Quaàn haøo trong caùc thaáy tình hình naày khoâ ng khoû i kinh haõ i. Moï i ngöôø i vöø a sôï
con Ngoâ Coâ ng kòch ñoä c, laï i vöø a sôï noù coù linh tính. Ñöôø ng ñöôø ng Giang Nam töù
coâng töû maø phaûi keát traän ñeå choáng cöï vôùi noù.
Luùc naøy luoàng khí ñen daàn daàn tieâu tan maø muøi tanh töôûi cuõng moãi luùc moät laït.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
176
Voâ Vi ñaïo tröôûng cuùi xuoáng ngoù Tieâu Lónh Vu thaáy giöõa mí maét chaøng coù aån
hieän moät laøn haéc khí thì trong loøng noùng naûy nghó thaàm :
-Xem chöø ng thaè ng nhoû naø y truù ng ñoä c khaù naë ng, neá u khoâ ng tìm caù ch giaû i cöù u cho
mau thì nguy laém !
Laõo ñöa maét ngoù Vuõ Vaên Haøn Ñaøo thaáy laõo hai tay chaáp ñeå sau löng, chaêm chuù
theo doûi cuoäc ñaáu giöõa Giang Nam töù coâng töû vaø con Kim Ngoâ Coâng. Neùt maët laõo
khoâ ng ra chieà u ñaé c yù . Ñaï o tröôû ng nghó thaà m :
-Laõo naøy thuû ñoaïn taøn ñoäc taâm ñòa hung aùc. Boïn Giang Nam töù coâng töû khoâng
theo kòp laõo. Neáu ñeå cuoäc chieán ñaáu naøy coøn tieáp dieãn thì taát Giang Nam töù coâng töû
phaûi cheát veà tay laõo. Coù lyù naøo ta ñeå maëc laõo gieát ngöôø i treâ n nuù i Voõ Ñöông ?
Trong loø ng xoay chuyeå n yù nghó, ñaï o tröôû ng ñoä t nhieâ n lôù n tieá ng quaù t :
-Vuõ Vaê n huynh ! Xin Vuõ Vaê n huynh haõ y döø ng tay. Baà n ñaï o coù ñieà u muoá n noù i.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo tuûm tæm cöôøi ñaùp :
-Ñaï o huynh coù ñieà u chi daïy baûo, tieåu ñeä xin laéng tai nghe.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng noù i :
-Con Kim Ngoâ Coâ ng cuû a Vuõ Vaê n huynh laø vaä t kyø ñoä c, boï n baà n ñaï o ñaõ bieá t roõ ...
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo mæm cöôøi ngaét lôøi :
-Theo yù ñaï o huynh thì tieå u ñeä neâ n tha boá n teâ n cöôø ng ñoà naø y chaê ng ?
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñaù p :
-Moät laø baàn ñaïo coù ñieàu thænh giaùo. Hai laø ôû treân nuùi Voõ Ñöông, caùc vò ñeàu laø
taân khaùch, baàn ñaïo khoâng muoán ñeå thaûm kòch ñoå maùu dieãn ra taïi chuøa Tam
Nguyeâ n.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo cöôø i noù i :
-Khi naøo tieåu ñeä daùm traùi leänh ñaïo huynh.
Laõ o lieà n kheõ huù moä t tieá ng. Con Kim ngoâ coâ ng ñang bay voø ng quanh luoà ng kieá m
quang cuûa Giang Nam töù coâng töû ñoät nhieân bay trôû veà ñaäu xuoáng caùnh tay laõo.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo laïi noùi :
-Ñaù ng leõ boá n vò tôù i soá roà i, neá u khoâ ng coù Voâ Vi ñaï o huynh yeâ u caà u thì seõ cheá t
ngay ñöông tröôø ng. Nhöng hieä n giôø caù c vò cuõ ng chæ soá ng theâ m ñöôï c maá y giôø nöõ a
maø thoâi. Luùc naøo caùc vò rôøi khoûi nuùi Voõ Ñöông töùc laø luùc töû thaàn ñeán ñoùn ñoù.
Giang Nam töù coâng töû laø nhöõng nhaân vaät noåi danh voõ laâm maø khoâng ñoái phoù
ñöôï c vôù i moä t con kim ngoâ coâ ng nhoû beù laï i khieá n cho Haø n Giang Nguyeä t Trieä u
Quang bò cuï t hai ngoù n tay. Huø ng taâ m traù ng chí cuû a hoï ñeà u bò toû a nhueä . Nhöng boá n
ngöôø i naø y ngang doï c treâ n ñöôø ng Giang Nam möôø i maá y naê m trôø i chöa bao giôø bò
nhuï c nhaõ nhö laà n naà y, chuù ng khoâ ng neù n ñöôï c noå i uaá t haä n.
Nhaá t Traä n Phong Tröông Bình ngöû a maë t leâ n trôø i cöôø i khanh khaù ch noù i :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
177
-Boá n anh em ta töø ngaø y ra ñôø i ñeá n nay chöa töø ng bò nhuï c bao giôø . Moù n nôï naà y
anh em ta suoá t ñôø i khoâ ng queâ n.
Nguõ Ñoä c Hoa Vöông Kieá m noù i :
-YÛ vaø o ñoä c vaä t ñeå thuû thaé ng cuõ ng chaú ng veû vang gì. Anh em ta muoá n bieá t voõ
coâ ng chaâ n thöï c cuû a chuû nhaâ n Toaø n Cô Thö Laâ u moä t phen.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo cöôøi laït ñaùp :
-Boán vò ñaõ khoâng phuïc thì dó nhieân laõo phu phaûi boài tieáp ñeå caùc vò taâm phuïc roài
cheá t cho thoû a maõ n.
Luù c naø y boá n teâ n ñaï o ñoà ng aù o xanh ñaõ böng röôï u leâ n.
Voâ Vi ñaïo tröôûng nhìn Tieâu Lónh Vu maø laõo ñang aúm treân tay, thaáy chaøng hai
maét nhaém nghieàn toû ra truùng ñoäc raát naëng. Nhöng laõo laø ngöôøi daày coâng haøm
döôõ ng neâ n gaë p vieä c khoù khaê n, trong loø ng vaã n traà m tænh, khoâng noùng naåy boàn choàn.
Keå ra thaâm taâm laõo cuõng lo aâu maø ngoaøi maët töïa hoà thaûn nhieân voâ söï. Laõo tuûm tæm
cöôø i noù i :
-Caùc vò tôùi ñaây chaúng laø haøo kieät moät phöông thì cuõng ñaïi hieäp giang hoà. Chaúng
maá y khi teä quaù n ñöôï c thöøa tieáp. Baàn ñaïo muoán heát tình ñòa chuû. Vaäy töø luùc naày hay
hôn heát laø caùc vò haõy gaùc laïi choã duïng taâm ñeán ñaây veà vieäc gì, cuøng laø moái ôn oaùn
giöõa chuùng ta. Neáu caùc vò coøn tieáp dieãn cuoäc chieán ñaáu thì thaät uoång taám loø ng
thaønh cuûa baàn ñaïo.
Boá n teâ n ñaï o ñoà ng aù o xanh chaï y lui chaï y tôù i baø y röôï u nhaé m ra.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo ñuûng ñænh böôùc tôùi gaät ñaàu hoûi :
-Vöøa roài ñaïo huynh noùi coù ñieàu muoán hoûi, tieåu ñeä chöa bieát laø ñieàu gì ?
Mieäng laõo hoûi Voâ Vi ñaïo tröôûng maø caëp maét vaãn chaêm chuù nhìn vaøo maët Tieâu
Lónh Vu.
Voâ Vi ñaïo tröôûng sôï laõo ngaám ngaàm haï ñoäc thuû gia haïi chaøng lieàn ngaám ngaàm
vaä n noä i coâ ng ñaå y ra moä t luoà ng aù m kình ngaê n chaë n ôû phía tröôù c ñeå hoä veä cho Tieâ u
Lónh Vu roài nhaéc laïi :
-Ñuù ng theá ! Baà n ñaï o coù ñieà u muoá n thænh giaù o.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo ñang ñi ñoät nhieân phaùt giaùc ra moät luoàng aùm kình raát maïnh
khaù c naø o moä t böù c töôø ng voâ hình chaé n laï i thì trong loø ng khoâ ng khoû i kinh haõi nghó
thaàm :
-Laõo muõi traâu naøy noäi löïc kinh ngöôøi, ñaõ luyeän thaønh noäi coâng ñeà tuï chaân khí
ngaê n caû n ñoá i phöông.
Laõo lieàn ngaàm vaän chaân khí chaép tay cöôøi ñaùp :
-Ñaï o tröôû ng coù ñieà u chi daï y baû o ? Neá u söù c tieå u ñeä laøm ñöôïc laø xin tuaân theo.
Laõo chaép tay maø luoàng kình löïc do naêm ngoùn tay xoâ ra nhö naêm muõi teân voâ hình
xoâng laïi.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn http://hello.to/kimdung
178
Voâ vi ñaï o tröôû ng thaá y naê m luoà ng kình phong xoâ tôù i trong loø ng cuõ ng ngaá m ngaà m
kinh haõ i, buï ng baû o daï :
-Laõ o chuû nhaâ n Toaø n Cô Thö Laâ u quaû laø ñaù o ñeå , ta khoâ ng theå coi thöôø ng ñöôï c.
Ñaïo tröôûng lieàn kheû phaát tay aùo baøo taêng gia noäi kình cöôøi noùi :
-Baà n ñaï o thænh giaù o Vuõ Vaê n huynh veà caù ch giaû i cöù u chaá t ñoä c cuû a con kim ngoâ
coâ ng.
Teù ra hai ngöôøi chaép tay, phaát aùo thi leã ñaõ ngaàm vaän thaàn coâng ñeå tyû thí noäi löïc.
Noäi coâng hai nhaân vaät naøy ñeán trình ñoä xuaát thaàn nhaäp hoùa. Cuoäc tyû thí noäi löïc
nguy hieå m hôn caû söï chieá n ñaá u ra maë t baè ng quyeà n chöôû ng maø khoâ ng ñeå loä hình
tích.
Boã ng thaá y aù o ñaï o baø o cuû a Voâ Vi ñaï o tröôû ng rung rinh nhö soù ng rôï n, maø neù t maë t
vaãn töôi cöôøi. Coøn Vuõ Vaên Haøn Ñaøo thì saéc maët bieán ñoåi. Choøm raâu tröôùc ngöïc
khoâ ng gioù cuõ ng tung bay. Laõ o khoâ ng töï chuû ñöôïc phaûi luøi laïi hai böôùc.
Noäi löïc hai beân vöøa ñuïng nhau lieàn thu laïi ngay nhöng trong loøng hai ngöôøi ñaõ
hieå u nhau roà i.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo thôû phaøo moät caùi cöôøi noùi :
-Ñaïo huynh muoán bieát caùch giaûi ñoäc cho chuù beù naøy thì tieåu ñeä töï nhieân phaûi taän
löïc.
Laõ o vöø a noù i vöø a caà m laá y chieá c hoä p ngoï c ñeå beâ n mình Voâ Vi ñaï o tröôû ng roà i heù
moâ i kheõ huù leâ n moä t tieá ng. Con kim ngoâ coâ ng ñang ñaä u treâ n caù nh tay töï ñoä ng bay
vaø o trong hoä p ngoï c.
Voâ Vi ñaïo tröôûng noù i :
-Khoâ ng daù m phieà n Vuõ Vaê n huynh phaû i ra tay maø chæ xin Vuõ Vaê n huynh cho hay
caùch giaûi ñoäc, baàn ñaïo ñaõ caûm kích laém roài.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo ñaäy naép hoäp laïi, traàm ngaâm moät luùc roài ñaùp :
-Theo lôø i ngöôø i baï n cuû a tieå u ñeä ôû Mieâu Cöông thì con kim ngoâ coâng naøy laø vaät
tuyeä t ñoä c trong thieâ n ha, hieá m coù ôû ñôø i. Tieå u ñeä tuy bieá t sô qua veà caù ch giaû i ñoä c,
nhöng ñoá i vôù i con vaä t kyø ñoä c thieâ n nhieâ n naø y thì söù c mình khoâ ng laø m ñöôï c. May ôû
choã luùc oâng baï n ôû Mieâ u Cöông taë ng con kim ngoâ coâ ng laï i cho caû ba vieâ n thuoá c.
Ban ñaàu tieåu ñeä chöa söû duïng quen bò noù caén, uoáng moät vieân roài. Hieän coøn hai vieân
vaø caû con kim ngoâ coâ ng xin kính taë ng ñaï o huynh heá t, ñeå toû chuù t loø ng thaø nh cuûa tieåu
ñeä .

---------------------oOo---------------------
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
179
CHÖÔNG XIX
CHUØA TAM NGUYEÂN BOÁ TRÍ PHOØNG THUÛ


Laõo vöøa noùi vöøa thoø tay vaøo boïc moùc ra moät caùi bình ngoïc xinh xaén. Laõo caàm
bình ngoï c vaø chieá c hoä p ngoï c ñöï ng Kim Ngoâ Coâ ng ñöa leâ n.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñoù n laá y bình ngoï c moù c moä t vieâ n thuoá c ra cöôø i noù i :
-Nhôø ôn Vuõ Vaên huynh haäu töù, baàn ñaïo laáy moät vieân thuoác naøy laø ñuû. Coøn vieân
nöõa vaø con kim ngoâ coâng baàn ñaïo khoâng daùm baùi laõnh, xin Vuõ Vaên huynh thu laïi.
Quaà n haø o trong saû nh ñöôø ng thaá y con kim ngoâ coâng lôïi haïi ai cuõng theøm thuoàng
maø Voâ Vi ñaïo tröôûng laïi khöôùc töø khoâng chòu nhaän baát giaùc sinh loøng tieác reõ. Caû
Vaâ n Döông Töû cuõ ng laá y laø m kyø ngô ngaù c nhìn sö huynh nghó thaà m :
-Sö huynh khoâ ng thích laá y ñoä c vaä t naø y thì cuõng neân nhaän laáy roài gieát ñi coù phaûi
hay hôn. Sao coø n ñeå Vuõ Vaê n Haø n Ñaø o duø ng noù ñeå haï i ngöôø i ?
Boã ng nghe Vuõ Vaê n Haø n Ñaø o cöôø i noù i :
-Ñaï o tröôû ng ôû ñòa vò chöôû ng moâ n phaù i ñöù c cao voï ng troï ng khoâ ng thích ñoä c vaä t
naøy maø kieâ n quyeá t khöôù c töø , vaä y tieå u ñeä khoâ ng tieä n eù p buoä c laõ o tröôû gn vaø o choã
khoù khaê n.
Laõo töø töø ñi laïi môû chieác röông daùt vaøng ñaët caùi hoäp ngoïc vaøo trong röông.
Voâ Vi ñaïo tröôûng töø töø ñöùng daäy moät baøn tay ñeå tröôùc ngöïc môøi khaùch vaøo ngoài.
Giang Nam töù coâng töû tuy ñaõ bò thaûm baïi nhöng loøng tham chöa heát, döông maët
daày ra ngoài vaøo baøn.
Trong luù c yeá n tieä c, Trung Chaâ u Nhò Coå chaê m chuù ngoù Tieâ u Lónh Vu thaá y chaø ng
hai maét nhaém nghieàn ôû trong traïng thaùi hoân meâ baát tænh thì trong loøng khoâng khoûi
lo aâu.
Voâ Vi ñaï o tröû ông vaã n oâ m Tieâ u Lónh Vuõ trong loø ng nhöng chöa cho chaø ng uoá ng
thuoá c trò thöông.
Röôï u ñaõ ba tuaà n. Laõ nh dieä n thieá t buù t ñoã Cöû u khoâ ng nhaã n naï i ñöôï c nöõ a, caá t gioï ng
laïnh luøng noùi:
-ñaï o tröôû ng ñaõ khoâ ng trò thöông cho thaè ng nhoû naø y thì giao cho boï n taï i haï ñem
ñi ñöôï c chaê ng?
Vuõ Vaên Haøn ñaøo cöôøi hoûi:
-Hai vò töï tin coù theå trò ñoä c thöông cho gaõ ñöôï c ö?
Laõnh dieän thieát buùt ñoã Cöûu ñaèng haéng moät caùi roài noùi:
-Caùc haï baát taát phaûi quan taâm ñieàu ñoù?
Voâ Vi ñaïo tröûông töø töø ñöùng daäy, neùt maët nghieâm trang ñaùp:
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
180
-Caùc vò töø xa ñeán ñaây baàn ñaïo laáy leã tieáp kieán thieát tieäc taåy traàn theá laø leã soá cuû a
phaù i Voõ ñöông ñaõ ñaà y ñuû ...
ñaïo tröûông ngöøng moät chuùt roài tieáp:
-Baà n ñaï o coø n coù vieä c phaû i laø m. Caù c vò ñaõ no côm röôï u say vaä y neâ n xuoá ng nuù i laø
phaûi.
Laõnh dieän thieát buùt ñoã Cöûu cöôøi laït hoûi:
-Anh em taïi haï ñöôøng xa ngaøn daëm tôùi ñaây haù phaûi vì moät böõa côm röôïu?
Vaân Döông Töû hoûi laïi:
-Khoâ ng hieå u quí huynh ñeä coø n gì daï y baû o?
Kim toaùn baøn Thöông Baùt ñaùp:
-Quí phaù i löø ng danh treâ n choá n giang hoà , töôû ng khoâ ng neâ n mang laá y tieá ng cöôù p
ñoaït. Anh em taïi haï chòu lôøi uûy thaùc cuûa ngöôøi tôùi ñaây ñeå ñoùn Tieâu Lónh Vuõ veà...
Vaâ n Döông Töû hoû i:
-Hai ngöôøi ñöôïc lôøi uûy thaùc cuûa ai?
ñoã Cöûu ñaùp:
-Anh em taï i haï ñaõ chòu lôø i öôù c heï n cuû a Khaâ u Tieå u San coâ nöông ñeá n ñaâ y ñoù n
Tieâ u Lónh Vuõ veà cho baè ng ñöôï c. ñaï o huynh khoâ ng neâ n noù i chaø y noù i coá i. ñaï o huynh
neân bieát khoâng bao giôø anh em taïi haï ^^^.
Vuõ Vaên haøn ñaøo ñoät nhieân hoûi xen vaøo:
-Hai vò ñaïi laõo baûo ñaõ coù lôøi öôùc vôùi Khaâu Tieåu San cöù u cho baè ng ñöôï c thaè ng
nhoû naø y ñöa veà phaû i khoâ ng? Ha ha! Khoâ ng ngôø Trung Chaâ u nhò coå laï i thaø nh ra laø
nhaø buoâ n ngöôø i.
Thöông Baùt noùi:
-Boïn taïi haï laøm ngheà thöông maïi chæ bieát boû voán kieám lôøi, baát cöù laø buoân thöù gì.
Vuõ Vaê n Haø n ñaø o toan noù i theâ m maá y lôø i chaâ m bieá n cho deã treâ u choï c cho chuù ng
cuøng phaùi Voõ ñöông boác löûa giaân, nhöng laõo nghó laïi hai teân naøy ñaõ noåi danh töø
laâu, haøng ngaøy qua laïi giang hoà, bieát nhieàu hieåu roäng. Laõo laïi e raè ng mình kheù o
quaù hoaù vuïng giöõa laõo vaø Trung Chaâu nhò coå maø xaûy ra cuoäc taøn saùt nhau thì chæ lôïi
cho phaù i Voõ ñöông.
Laõo voán laø ngöôøi thaâm traàm, nghó vaäy roài haéng ñaëng moät tieáng khoâng noùi nöõa.
Kim toaùn baøn Thöông Baùt ñöa maét nhìn Voâ ñaïo tröûông noùi:
-Anh em taï i haï mong raè ng ñaï o huynh neå maë t maø giao Tieâ u Lónh Vuõ cho ñeå ñöa
gaõ veà...
Vaân Döông Töû ngaét lôøi:
-Duø Thöông huynh coù lôø i öôù c vôù i Khaâ u Tieå u San chaê ng nöõ a caâ u chuyeä n cuõ ng
khoâ ng deã daø ng theá ñöôï c.
Thöông Baù t cöôø i khanh khaù ch noù i:
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
181
-Anh em taïi haï laøm ngheà buoân baùn thì phaûi boû voán môùi coù lôøi. Noùi cho hôïp tình
hôïp lyù thì neáu quí phaùi chòu giao ngöôøi cho anh em taïi haï, taát phaûi coù choã ñeàn ñaùp.
Voâ Vi ñaï o tröû ông nhíu caë p loâ ng maø y nhöng coø n aå n nhaã n ñöôï c chöa noå i noù ng.
Thöông Baùt thoø tay vaøo boïc moùc ra moät caùi tuùi gaám noùi:
-ñaây laø chuùt leã baïc cuûa anh em taïi haï, khoâng ñuû loøng thaønh kính mong raèng ñaïo
tröôûng vui loøng thaâu naïp.
Vaân Döông Töû thaáy sö huynh loä veû töùc giaän treân mí maét khi naøo daùm ñöa tay
ñoùn laáy? Y ñaèng haéng moät tieáng roài noùi:
-Giöõa baàn ñaïo vaø hai vò ñöôøng loái khaùc nhau, neân phaûi phuï taám loøng cao nhaõ cuûa
hai vò.
Laõnh dieän thieát buùt ñoã Cöûu ñaåy baøn ñöùng daây noùi:
-Laõ o ñaï i ! Cuoä c ñaø m phaù n khoâ ng xong, chuù ng ta ñaù nh troâ ng vaø o voõ coâ ng ñeå
cöôù p laá y.
Voâ Vi ñaï o tröû ông höõ ng hôø noù i:
-Neáu hai vò tin laø coù theå cöôùp ñöôïc thì haõy thöû ñi.
Thöông Baùt xua tay noùi:
-Anh em taïi haï ñöa thieáp baùo son ñaõ ñöôïc ñaïo tröûông laáy leã ñoùp tieáp chu ñaùo thì
duø muoá n cöôù p giöï t cuõ ng khoâ ng neâ n ñoä ng thuû ngay baâ y giôø .
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Hay laém! Baàn ñaïo xin thænh giaùo baát cöù luù c naø o. Khoâ ng nhöõ ng hai vò, heã ai leâ n
nuù i maø tin raè ng ñuû söù c cöôù p ngöôø i ñem ñi, thì cöù vieä c ñoä ng thuû coi.
Kim toaùn baøn Thöông Baùt keùo tay ñoã Cöûu noùi:
-Anh em taïi haï xin caùo töø.
Roà i trôû goù t ra khoû i Thính Thieà n caù c raû o böôù c ñi ngay.
Giang Nam töù coâng töû chaép tay ñoàng thanh noùi:
-ña taï ñaïo tröûông ñaõ heát loøng khoaûn ñaõi.
Vaâ n Döông Töû noù i:
-Caùc vò daïy quaù lôøi. Neáu caùc vò cao höùng thì ôû chôi moät luùc.
Nhaá t Traä n Phöông Tröôù ng Bình ñaù p:
-Giang nam töù coâ ng töû khoâ ng chòu ñi sau ai bao giôø .
Voâ Vi ñaïo tröûông noùi:
-Vaä y xin chaø o boá n vò vaø mieã n thöù cho baà n ñaï o khoû i ñöa chaø o.
Nguõ ñoä c Hoa Vöông Kieá m noù i:
-Khoâng daùm laøm phieàn ñaïo tröôûng.
ñoaï n boá n ngöôø i keù o nhau chaï y ñi.
Vuõ Vaên Haøn ñaøo quay laïi nhìn Thaønh thuû Sôû Coân Sôn moät caùi roài noùi:
-Sôû laõo nhò ñaõ côm no röôïu say roài coøn ôû laïi ñaây laøm gì nöõa?
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
182
Sôû Coân Sôn töùc giaän hoûi laïi:
-Caùi ñoù vieäc gì ñeán caùc haï?
Vuõ Vaên Haøn ñaøo cöôøi ñaùp:
-Sôû laõo nhò coù ñieàu chi thaát tín.
ñoä t nhieâ n laõ o ñöù ng leâ n nhaû y voï t veà tröôù c maë t Sôû Coâ n Sôn phoù ng chæ ñieå m tôù i
nhanh nhö chôù p.
Sôû Coâ n Sôn khoâ ng ngôø ñoá i phöông ra tay moä t caù ch ñoä t ngoä t, laõ o khoâ ng kòp öù ng
bieán luøi laïi naêm böôùc.
Vuõ Vaên Haøn ñaøo ñaùnh ra moät chæ ñaõ baét buoäc Sôû Coân Sôn phaûi luøi laïi. Laõo laäp
töù c xoay mình nhaû y veà choã cuõ .
Sôû Coâ n sôn töù c quaù theù t leâ n be be roà i vung tay maë t phoù ng chöôû ng ñaù nh ra.
Baù ch thuû thö sinh Thaø nh Anh lieà n laï ng ngöôø i ra ñoù n tieá p roà i vung quyeà n ñaù nh
tôùi, gaõ laïnh luøng noùi:
-Voõ coâng keùm coûi cuûa laõo ñaâu coù theå ñòch laïi sö thuùc. ñeå taïi haï hoài tieáp laõo maáy
chieâ u.
Gaõ vöøa noùi vöøa vung chaân phaûi ñaù ra.
Sôû Coâ n Sôn döï ng ñöù ng baø n tay leâ n nhö löôõ i ñao cheù m xuoá ng.
Thaønh Anh lieàn buoâng tieáng cöôøi laït roài thuaän theá ñaù luoân ba cöôùc lieân hoaøn
nhanh nhö chôù p, böù c baù ch Sôû Coâ n Sôn phaû i löø i laï i hai böôù c.
Voâ Vi ñaïo tröûông phaát tay aùo baøo ñaåy luoà ng cöôø ng löï c xoâ Thaø nh Anh noù i:
-neá u hai vò muoá n ñoä ng thuû thì neâ n ra khoû i chuø a Tam Nguyeâ n naø y.
Vuõ VAÊn Haøn ñaøo mæm cöôøi noùi:
-Tieå u ñeä coù maá y lôø i troï ng yeá u muoá n cuø ng ñaï o huynh thöông löôï ng. Sôû laõ o nhò ôû
ñaây laøm caûn trôû coâ ng vieä c cuû a chuù ng ta. Vaä y xin ñeå dòp naø y sieâ u ñoä cho laõ o.
Sôû Coân Sôn töùc quaù quaùt leân:
-Gioûi laém ! ngöôi daùm khinh thöôøng laõo phu.
Laõo nhaûy voït veà phía Vuõ Vaên Haøn ñaøo.
Voâ Vi ñaïo tröûông laïi phaát tay aùo baøo moät caùi xoâ luoàng aâm kinh ra ngaên caûn Sôû
coân Sôn roài thi trieån truyeàn aâm nhaäp maät noùi:
-Sôû ñaï i hieä p! Chaú ng phaû i baà n ñaï o khoa tröông chí khí cuû a ngöôø i ngoaø i, thöï c tình
ñaï i hieä p khoâ ng ñòch noå i Vuõ Vaê n Haø n Ñaø o. Haé n chöa muoá n haï ñoäc thuû laø trong loøng
coø n coù ñieà u uyù kî. Tröôù c tình traï ng naø y ñaï i hieä p neâ n nhaã n naï i moä t chuù t ñöï ôc
chaê ng?
Neân bieát Sôû Coân Sôn laø moät nhaân vaät noåi danh treân choán giang hoà. Voâ Vi ñaïo
tröû ông tuy ít khi xuoá ng nuù i, nhöng moïi vieäc trong voõ laâm ñaõ coù ñeä töû veà baùo caùo,
neâ n phaø m ngöôø i coù chuù t danh voï ng, haø nh ñoä ng theo chíng hay theo taø , ñaï o tröû ông
ñeàu bieát heát.
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
183
Sôû Coâ n Sôn tuy trong loø ng baá t phuï c nhöng cuõ ng bieá t Voâ Vi ñaï o tröû ông vì loø ng
toát maø noùi vaäy, laõo lieàn chaép tay ñaùp:
-Laõo phu xin caùo bieät.
Roài laõo böôùc ra khoûi Thính thieàn Caùc.
Trong Thính thieà n Caù c chæ coø n laï i boá n ngöôø i laø Voâ Vi ñaï o tröû ông, Vaâ n Döông
Töû , Vuõ VAÊ n Haø n ñaø o vaø Thaø nh Anh,
Voâ Vi ñaïo tröûông quay laïi nhìn Tieâu Lónh Vuõ vaãn aüm ôû trong loøng, noùi:
-Thaèng nhoû naøy thöông theá raát naëng, khoâng theå chaàn chôø ñöôïc nöõa. Vaäy Vuõ Vaên
huynh coø n ñieà u gì daï y baû o xin noù i mau leâ n!
Vuõ VAÊn Haøn ñaøo hoûi:
-Tieåu ñeä xin hoûi moät caâu : lieäu ñaïo huynh coù theå töï tin quí phaùi ñuû löïc löôïng ñeå
baû o veä chieá c chìa khoaù kia ñöôï c khoâ ng?
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi ñaùp:
-Nhöng teä phaù i chöa thu ñöôï c chieá c chìa khoaù cung caá m ñoù . Vaä y maø caù c baï n
ñoàng ñaïo voõ laâm trong thieân haï cöù hieåu laàm laø ôû trong tay teä phaùi. ñoù laø chuyeän
baàn ñaïo chaúng laøm theá naøo ñöôïc.
Vuõ VAÊn Haøn ñaøo cöôøi noùi:
-Chuyeá n naø y tieå u ñeä rôû i khoû i Toaø n Cô Thö laâ u ôû Döông Bình coø n coù vieä c troï ng
ñaïi khaùc nöõa, muoá n thöông nghò cuø ng ñaï o tröû ông. Coø n veà chieá c chìa khoaù cung
caám chaúng qua tieåu ñeä muoán möôïn noù laøm côù ñeå ñoàng ñaïo voõ laâm thieân haï khoûi
nghi ngôø maø thoâi.
Voâ Vi ñaïo tröûông saéc maët bieán thaønh nghieâm troïng, chaäm raõi hoû i:
-Baà n ñaï o khoâ ng quen noù i chuyeä n quanh co. Vuõ Vaê n huynh coù ñieà u gì xin noù i roõ
ra?
Vuõ VAÊn Haøn ñaøo nôû moät nuï cöôøi thaâm bí laûng sang chuyeän khaõ:
-Trong voõ laâm hieän nay ña soá toân thôø Phaùi Thieáu Laâm laøm laõnh tuï chín moân phaùi
lôù n, nhöng tieå u ñeä raá t khaâ m phuï c voõ coâ ng quí phaù i ôû choã cöông nhu töông teá , noä i
ngoaïi kim tu môùi xöùng ñaùng laø chính toâng cuûa Huyeàn Moân.
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Vuõ Vaê n huynh quaù khen roà i ! Teä phaù i ñaâ u daù m theá ?
Vuõ VAÊn haøn ñaøo nghieâm neùt maët, nghieâng mình haønh leã roài cöøoi noùi:
-Tæeâ u ñeä chòu lôø i uû y thaù c cuû a ngöôø i khaù c ñeá n môø i ñaï o huynh taù c chuû moä t cuoä c
thònh hoäi.
Voâ Vi ñaï o tröû ông ngaï c nhieâ n hoû i:
-Cuoä c thònh hoä i naø o?
Vuõ VAÊ n Haøn ñaøo ñaùp:
-Neáu ñaïo huynh chòu lôøi thì tieåu ñeä haõy noùi thöïc.
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
184
Voâ Vi ñaïo tröûông traàm ngaâm moät luùc roài hoûi:
-Vuõ Vaê n huynh haõ y noù i ra tröôù c ñi ñeå baà n ñaï o chaâ m chöôù c xem sao?
Vuõ VAÊn Haøn ñaøo ñaùp:
-Vuï naøy quan heä raát lôù n. Neá u ñaï o huynh khoâ ng chòu ngoû lôø i öng thuaä n tröôù c thì
tieåu ñeä khoâng daùm hôû moâi...
laõo ngöøng moät chuùt roài tieáp:
-Taï i haï chæ coù theå noù i sô löôï c moä t chuù t laø tröôø ng hôï p maø ñaï o huynh chòu ñöù ng ra
chuû tröông thì chæ trong voøng moät naêm tình theá giang hoà seõ caûi bieán troïng ñaïi.
Voâ Vi ñaï o tröû ông chuyeå n ñoä ng caë p maé t nhöng khoâ ng noù i gì. ñaï o tröû ông nhìn ra
ngoaøi Thính Thieàn Caùc töïa hoà ñang traàm ngaâm nghó moät vieäc gì troïng ñaïi.
Vuõ Vaên haøn ñaøo ñöùng daäy chaép tay noùi tieáp:
-Vuï naøy quan heä troïng ñaïi, xin ñaïi huynh nghó kyõ maáy ngaøy roài tieåu ñeä seõ trôû laïi
baù i phoû ng.
Döùt lôøi laõo mæm cöôøi trôû goùt ra ñi.
Vaâ n Döông Töû nhìn boù ng sau löng hai ngöôø i ra khoû i Thính thieà n Caù c cho ñeá n
khi maát huùt, môùi hoûi Voâ Vi ñaïo tröûông:
-Sö huynh ! Sö huynh coù bieá t laõ o noù i veà chuîeä n gì khoâ ng?
Voâ Vi ñaïo tröûông nhö ngöôøi trong moäng choaøng tænh daäy, nôû moät nuï cöôøi khaù laâu
roài ñaùp:
-Döôøng nhö ñaây laø moät aâm möu raát troïng ñaïi. Coù ñieàu noäi dung theá naøo thì baây
giôø khoâ ng daù m noù i quyeá t...
ñaïo tröûông ñöa maét ngoù Tieâu Lónh Vuõ naèm ôû trong giöôøng. Boãng laõo nghieâm neùt
maët ra leänh:
-Ngöôi truyeà n duï cho nhöõ ng haø ng ñeä töû nhò tam ñaï i trong chuøa phaûi toaøn boä
ñoä ng vieâ n, phoø ng thuû nghieâ m maä t. ñeâ m nay khoâ ng chöø ng coù cöôø ng ñòch ñeá n xaâ m
phaïm.
Vaâ n Döông Töû ít khi thaá y sö huynh loä veû nghieâ m troï ng nhö böõ a nay, trong loø ng
raát ñoãi hoaøi nghi maø khoâng daùm hoûi. Y daï moät tieáng roài raûo böôùc ra khoûi Thính
thieàn Caùc.
Voâ Vi ñaïo tröûông cuõng ra ngay chaïy thaúng vaøo ñan thaát. ñaïo tröûông laáy vieân
thuoác giaûi ñoäc cuûa Vuõ Vaên Haøn ñaøo cho ñaët vaøo loøng baøn tay, kieåm tra laïi moät hoài,
vaãn nghi ngôø khoâ ng daù m söû duï ng. Laõ o ñaë t Tieâ u Lónh Vuõ xuoá ng caù i giöôø ng maâ y roà i
giô tay ñieåm vaøo maáy choã huyeät ñaïo trong ngöôøi chaøng vaø töï noùi vôùi mình:
-Thaè ng nhoû naø y thaä t ñaù ng thöông. Hay ñeå gaõ naè m yeâ n nghæ moä t luù c xem sao.
Mình khoâng chuyeân duøng döôïc vò ! Vaäy muoán trò ñoäc cho gaõ chæ troâng vaøo noäi coâng
töø töø truï c chaá t ñoä c trong ngöôø i gaõ ñi ra cho.
Boãng nghe beân ngoaøi coù thanh aâm traàm troïng caát leân hoûi:
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
185
-Sö huynh ñoá i vôù i thaè ng nhoû naø y nhaâ n haä y nhö vaäy haù chaúng laø thaùi quaù ö?
Tieáng noùi vöøa döùt, moät chaøng thieáu nieân tuaán myõ khí vuõ hieân ngang mình maëc
aùo tröôøng baøo baèng luïa maøu lam, khoan thai tieán vaøo.
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi maùt noùi:
-Voõ coâ ng sö ñeä xem chöø ng tinh tieán raát nhieàu. Sö ñeä ñeán töø hoài naøo maø sao ta
chöa phaù t giaù c ra?
Thieáu nieân aùo lam cöôøi ñaùp:
-Tieå u ñeä vöø a gaë p nhò sö huynh thaá y y daã n ñeä töû trong chuø a ñi boá trí caù c ngaõ ra
chieàu hoang mang laät ñaät. Chaúng leõ trong chuø a Tam Nguyeâ n chuù ng ta ñaâ y saé p xaû y
ra bieá n coá gì chaê ng?
Voâ Vi ñaïo tröôûng gaät ñaàu hoûi:
-Chuyeä n naø y sö ñeä ñoù ng cöû a luyeä n coâ ng ñaõ thaø nh töï u ñöôï c ñeá n ñaâ u?
Thieáu nieân aùo lam cöôøi ñaùp:
-Môùi ñöôïc baûy thaønh, thaät phuï loø ng troâ ng ñôï i cuû a sö huynh.
Voâ Vi ñaï o tröû ông ra chieà u raá t thaâ n aù i ngöôø i sö ñeä xinh ñeï p. Khoâ ng nhöõ ng theá ,
laõo coøn toû ra kính troïng nöõa laø khaùc. Laøm chöôûng moân ñòa vò chí toân maø ñoái ñaõi vôùi
sö ñeä nhö vaäy thaät coù ñieàu traùi vôùi thöôøng tình.
Voâ Vi ñaïo tröûông tuûm tæm cöôøi noùi:
-ñöôïc tôùi baûy phaàn hoaû haäu cuõng laø khaù laém roài.
Thieáu nieân aùo lam ñöa maét ngoù Tieâu Lónh Vuõ naèm treân giöôøng hoûi:
-Chuù nhoû naø y truù ng phaû i chaá t ñoä c gì vaä y?
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Phaû i roà i, gaõ truù ng ñoä c nhöng khoâ ng naë ng laé m, chaú ng caà n thuoá c cuõ ng coù theå
chöõ a ñöôï c.
Thieáu nieân aùo lam noùi:
-Nhöng vaä n noä i löï c ñeå thuù c ñaå y chaá t ñoä c laø m hao toá n chaâ n nguyeâ n raá t nhieà u. Duø
coâ ng löï c cuû a sö huynh raá t thaâ m haä u cuõ ng khoâ ng neâ n thi haø nh...
Voâ Vi ñaïo tröûông ngaét lôøi:
-Ta cuõ ng ñang do döï , nhöng baâ y giôø thì nhaá t quyeá t thöû xem.
Thieáu nieân aùo lam laáy laøm kyø hoûi:
-Taïi sao vaäy?
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi ñaùp:
-Maáy böõa nay vaø nhöõng ngaøy saép tôùi, khoâng cöù luùc naøo cuõng coù theå xaûy ra cöôøng
ñòch ñeán xaâm phaïm, ta ñang lo moät mình Vaân Döông sö ñeä khoù loøng troâng coi ñöôïc
heát khaép moïi choã theá maø sö ñeä laïi maõn kyø ñoùng cöûa reøn luyeän.
Thieáu nieân aùo lam haøo khí noåi leân böøng böøng, doõng daïc cöôøi hoûi:
-Tieå u ñeä chöa hieå u boï n ngöôø i saé p ñeá n phaï m sôn laø nhöõ ng nhaâ n vaä t naø o?
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
186
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Hoï ñeàu laø nhöõng tay cao thuû noåi danh laâu naêm trong voõ laâm, sö ñeä chöa böôù c
chaâ n vaø o choá n giang hoà duø laø coù noù i ra sö ñeä cuõ ng khoâ ng hieå u ñöôï c.
Thieáu nieân aùo lam ñaày veû ngaây thô chaát phaùc chuù yù nhìn Voâ Vi moät luùc roài hoûi:
-Naêm nay tieåu ñeä bao nhieâu tuoåi?
Voâ Vi ñaï o tröû ông bò hoû i caâ u naø y moä t caù ch ñoä t ngoä t khoâ ng khoû i ngaå n ngöôø i ra.
Laõo traàm ngaâm moät chuùt roài thuûng thaúng ñaùp:
-Naêm nay sö ñeä môùi 23 tuoåi.
Thieáu nieân aùo lam laïi hoûi:
-Tieå u ñeä ñoù ng cöû a luyeä n coâ ng maá y naê m roà i?
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Töø hoå i sö ñeä leâ n ba...
Boãng laõo ñoåi gioïng ñaùp:
-Vöø a ñuù ng 20 naê m khoâ ng hôn khoâ ng keù m.
Thieáu nieân aùo lam hoûi:
-Hai chuïc naêm ñaâu phaûi laø ít? Tieåu ñeä cuõng khoâng hieåu ngheä thuaät cuûa mình ñaõ
ñeá n trình ñoä naø o?
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Luyeä n voõ töø ngaø y coø n nhoû loø ng khoâ ng vöông taï p nieä m maø hai chuï c naê m khaé c
khoå caà n maã n, laï i ba thôø i kyø ñoù ng cöû a taä p reø n, vaä y ngoaø i chuyeä n chöa ñuû kinh
nghieä m, söï thaø nh töï u cuû a sö ñeä coù theå cao hôn nhò sö huynh roà i.
Thieáu nieân aùo lam döôøng nhö chôït nghó tôùi ñieàu gì troïng ñaïi, chaøng cau maøy hoûi:
-ñaï i sö huynh! Tieå u ñeä coù maá y lôø i daá u taä n ñaù y loø ng, tröôù c ñaâ y chöa töø ng hoû i
chöôû ng moâ n sö huynh. Chaú ng hieå u böõ a nay coù theå hoû i ñöôï c chaê ng?
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi ñaùp:
-chæ sôï tieå u huynh gaë p phaû i nhöõ ng caâ u hoû i khoâ ng theå traû lôø i ñöôï c.
Thieáu nieân aùo lam hoûi:
-Sö phuï töø traà n ñöôï c bao nhieâ u laâ u roà i?
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Möôøi taùm naêm.
Thieáu nieân aùo lam laïi hoûi:
-Tieå u ñeä hoï c ngheà ñöôï c 20 naê m maø sö phuï vieâ n tòch ñaõ 18 naê m. Vaä y khi ñoù tieå u
ñeä môù i laø thaê ng nhoû leâ n 5,6. Nhöng vieä c sö phuï truyeà n daï y töôû ng tieå u ñeä haõ y coø n
ghi nhôù ñöôïc ít nhieàu môùi phaûi, nhöng sao tieå u ñeä khoâ ng nhôù chi heá t. Döôø ng nhö
voõ coâ ng tieå u ñeä hoaø n toaø n do ñaï i sö huynh truyeà n thuï thì phaû i?
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi ñaùp:
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
187
-caùi ñoù chaúng qua laø ta ñaïi dieän truyeàn thuï voõ ngheä. Vì khi aáy sö phuï ñang naèm
treân giöôø ng bònh trong moä t thôø i gian raá t laâ u, khoâ ng daï y ñöôï c voõ coâ ng cho sö ñeä .
Thieáu nieân aùo lam hoûi:
-Caùi ñoù cuõng thaät laø kyø! ñaïi sö huynh ñaõ truyeàn thuï voõ coâng cho tieåu ñeä thì taïi
sao tieåu ñeä laïi laø truyeàn moân cuûa sö phuï ?
Neân bieát thieáu nieân aùo lam coøn nhoû tuoåi nhö vaäy thì duø coù laøm moân haï cuûa Voâ
Vi ñaïo tröûông cuõng khoâng phaûi laø quaù lôùn. Teân ñeä töû thuû toaï cuûa Voâ Vi ñaïo tröûông
ñaõ ngoaøi 30 tuoåi, nghóa laø coøn lôùn hôn thieáu nieân naø y ñeá n 10 tuoå i.
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi maùt ñaùp:
-Theo qui cuû voõ laâm thì thöù baäc laø vieäc raát heä troïng. Chính sö phuï ñaõ mieäng noùi
ra thu naï p sö ñeä vaø o moâ n phaù i Voõ ñöông. Tieå u huynh coù ñaï i dieä n sö phuï truyeà n thuï
voõ coâ ng cho tieå u ñeä thì cuõ ng khoâ ng theå töï coi mình laø baä c treâ n ñöôï c?
Thieá u nieâ n aù o lam töï a hoà chöa hieå u heá t yù caâ u noù i cuû a Voâ Vi, nhöng chaø ng cuõ ng
khoâng hoûi nöõa, ngöûa maët leân thôû phaøo moät caùi roài laûng qua chuyeän khaùc.
-ñaïi sö huynh ! Tieå u ñeä ñaõ khoâ ng coù chuù t kinh nghieä m veà chieá n ñaá u vaä y cöù tieá p
tuï c luyeä n nöõ a hay sao?
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Dó nhieân laø theá.
Thieáu nieân aùo lam tinh thaàn phaán khôûi noùi:
-Tæeâ u ñeä ñaõ luyeä n voõ coâ ng 20 naê m chöa cuø ng ngöôø i ñoä ng thuû moä t chieâ u, moä t
quyeàn naøo. Böõa nay tieåu ñeä gaëp ngaøy xuaát quan maø trong chuøa Tam Nguyeân chuùng
ta laïi coù vieäc töôûng ñaây laø moät cô hoäi ñeå reøn luyeän cho ñöôïc töøng traûi. Khoâng hieåu
chöôû ng moâ n sö huynh coù öng cho tieå u ñeä xuaá t löï c chaê ng?
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi ñaùp:
-Sö ñeä phuï traùch vieäc baûo veä nhaø ñan thaát naøy...
Thieáu nieân aùo lam döôøng nhö chöa thoûa maõn lieàn hoûi:
-Sö huynh! Toaø nhaø ñan thaát naøy laø nôi troïng ñòa, khi naøo ngöôøi ngoaøi daùm xaâm
phaïm tôùi?
Voâ Vi ñaïo tröûông ngaét lôøi:
-Neáu ta ñoaùn khoâng laàm thì xung quanh ñan thaát coù moät ñòa vò raát troïng yeáu vì
cuoä c quyeá t chieá n cuû a nhöõ ng tay cao thuû ñeà u nhaè m vaø o trong toaø nhaø naø y caû .
Thieáu nieân aùo lam cöôøi ñaùp:
-Vaäy thì hay laém ! Tieåu ñeä ra thaïch ñoäng phía sau nuùi laáy binh khí roài trôû laïi ñaây
ngay...
Chaø ng khoâ ng chôø Voâ Vi ñaï o tröû ông traû lôø i ñaõ xoay mình nhaå y voï t ra xa 2, 3
tröôïng roài maát huùt vaøo trong buïi hoa. Thieáu nieân thaân phaùp raát mau leï chaúng khaùc
moät tia chôùp nhoaùng.
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
188
Voâ Vi ñaïo tröûông thôû phaøo moät caùi ñôõ Tieâu Lónh Vuõ daäy ñeå gaõ töïa vaøo vaùch.
ñoaïn laõo caát böôùc töø töø ñi laïi trong nhaø ñan thaát.
Chæ trong khoaû nh khaé c, treân ñaàu ñaïo tröûông boãng ra moät laøn ^^^ khí nhö maây
muø. Hieån nhieân laõo möôïn theá ñi laïi ñeå ngaám ngaàm vaän noäi coâng.
Boãng laõo döøng laïi roài giô ngoùn tay leân ñieåm veà phía Tieâu Lónh Vuõ ngoài treân
giöôøng maây. moät giaûi baïch khí theo ngoù n tay ñaù nh truù ng vaø o nhöõ ng huyeä t ñaï o baé t
nguoàn töø Nhaâm maïch.
Tieâ u Lónh Vuõ töï a mình vaø o vaù ch ñoä t nhieâ n rung ñoä ng hai caù i, döôø ng nhö bò
luoà ng kieà m löï c raá t maï nh ñaù nh vaø o trong kinh maï ch trong thaâ n theå chaø ng vaø cho
löu khaé p nôi, khieá n ngöôø i chaø ng phaû i chuyeå n ñoä ng, nhöng löng chaø ng vaã n töï a vaø o
vaù ch y nguyeâ n.
Voâ Vi ñaï o tröû ông ñieå m ra moä t chæ roà i luoà ng baï ch khí treâ n ñænh ñaà u boå ng tan ñi.
Laõo toû veû raát moûi meät chaäp chaïp böôùc laïi beân giöôø ng Tieâ u Lónh Vuõ roà i ngoà i xeá p
baèng nhaém maét ñieàu döôõng.
Sau chöø ng 1 giôø , Voâ Vi ñaï o tröû ông môù i ñôõ meä t.
Luùc naøy trôøi ñaõ toái, Voâ Vi ñaïo tröûông döông maét leân nhìn boãng thaáy hai ngöôøi
soù ng vai ñöù ng tröôù c cöû a ñan thaá t. Chính laø Vaân Döông Töû vaø thieáu nieân aùo lam.
Vaâ n Döông Töû kheõ nghieâ ng mình noù i:
-Tieåu ñeä huy ñoäng toaøn theå ñeä töû vaøo haøng nhò tam ñaïi trong chuøa laäp thaønh nguõ
haø nh kieá m traá n ôû nhöõ ng nôi troï ng yeá u. Xin sö huynh quan saù t laï i moät löôït.
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi ñaùp:
-Khoâ ng caà n ñaâ u, theá laø ñuû roà i. Sö ñeä truyeà n duï tröôù c khi coù hoà i chuoâ ng baù o hieä u
thì ñeä töû caù c nôi ñaâ u giöõ yeâ n ñoù khoâ ng ñöôï c töï tieä n rôø i choã ñeå truy saù t beâ n ñòch, maø
chæ giöõ nhöõng nôi troï ng yeá u ñöø ng ñeå ñòch nhaâ n phaï m tôù i laø ñöôï c.
Vaân Döông Töû nhíu caëp loâng maøy noùi:
-Chöôû ng moâ n sö huynh! Neá u ñòch nhaâ n vöôï t quaù ñöôï c choã ngaê n trôû cöù saá n vaø o,
thì bieát laøm theá naøo?
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Nhöõ ng ngöôø i ñeá n chaä m coø n ñeâ m nay ñeá n laø boï n quæ mî ôû Taâ m sôn nguõ nhaï c.
Tuy nhieâ n töø ngaø y ta tieá p giöõ chöù c chöôû ng moâ n ñaõ nghieâ m lònh öôù c thuù c ñeä töû
khoâng ñeå ai tuyø yù gaây thuø vôùi ngöôøi. Möôøi naêm nay oai danh cuûa phaùi Voõ ñöông ta
ñaõ khieán cho voõ laâm kinh sôï. Neáu khoâng phaûi haïng ngöôøi yû mình voõ coâng cao thaâm
quyeá t khoâ ng daù m ñeá n quaá y nhieã u. Nhöõ ng ngöôø i ñeá n ñaâ y ñaõ laø nhaâ n vaä t noå i danh
maø laïi phöùc taïp, goàm ñuû caùc loaïi. ñaïi ña soã ñeä töû chuøa Tam Nguyeâ n chöa töø ng traû i
qua chieá n ñaá u maø baû o chuù ng ñem toaø n boä choá ng cöï beâ n ñòch, taá t chuù ng tranh nhau
tham coâ ng laø m cho chöôû ng phaù p roá i loaï n. Theá thì sao baè ng ñeå chuù ng ñöø ng coù tham
taâm mong moûi laäp coâng. Ta chæ hy voïng giöõ ñöôï c bình yeâ n. Vaä y caà n löï a choï n möôø i
Xaù c Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Tuaán Nguyeãn & Hieàn Trang http://come.to/kimdung
189
laê m cao thuû cao cöôø ng toå chöù c ba boä nguõ haø nh kieá m traä n chuyeâ n vieä c chieá n ñaá u
vôù i cöôø ng ñòch.
Vaâ n Döông Töû noù i:
-Sö huynh lo nghó thaä t chu ñaù o, tieå u ñeä coø n keù m xa. Baâ y giôø tieå u ñeä xin laäp töùc
tuaâ n theo chæ duï cuû a sö huynh ñeå chuaå n bò.
Y ñeå döï ng baø n tay tröôù c ngöï c nghieâ ng mình thi leã roà i trôû goù t ñi ngay.
Chaøng thieáu nieân vaãn maëc aùo lam nhö tröôùc, coù ñieàu baây giôø tay maët caàm thanh
tröôø ng kieá m, tay traùi caàm moät chieác ñai. Treân ñai coù baûy caùi tuùi da ñeàu caém ñoaûn
kieám daøi 8 taác 2 phaân.
Voâ Vi ñaïo tröûông ñöa maét nhìn nhöõng ñoaûn kieám treân chieác ñai da veû maët
nghieâm nghò hoûi:
-Sö ñeä ! Sö ñeä coù bieá t nhöõ ng ñoaû n kieá m caé m trong tuù i cheá baè ng gì khoâ ng?
Thieáu nieân aùo lam ñaùp:
-Tieåu ñeä bieát roài. Caùi ñoù cheá baèng saét nguoäi ñeå ngaøn naêm.
Voâ Vi ñaïo tröûông noùi:
-Sö ñeä bieá t roà i laø hay. Nhöõ ng thanh kieá m ñoù saé c beù n voâ cuø ng, coù theå xuyeâ n ñaù
khoùet vaø ng maø muõ i thanh naø o cuõ ng nhoï n saé c nhö muõ i kim chuyeâ n ñeå phaù khí coâ ng
cuû a noä i gia. Baá t luaä n ngöôø i voõ coâ ng cao cöôø ng ñeá n ñaâ u cuõ ng khoâ ng chòu noå i.
Nhöõ ng thanh kieá m ñoù ñoä c ñòa quaù chöø ng, vaø sö ñeä chôù coù duø ng noù moä t caù ch khinh
suaát.
Thieáu nieân aùo lam gaät ñaàu ñaùp:
-Tieå u ñeä ghi nhôù roà i.
Voâ Vi ñaïo tröûông nôû moät nuï cöôøi hieàn hoaø hoûi:
-Sö ñeä coù bieát teân baûy thanh ñoaûn kieám ñoù laø gì khoâng?


---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
190
CHÖÔNG XX
NUÙI VOÕ ÑÖÔNG QUAÀN HUØNG XUAÁT HIEÄN


Thieáu nieân aùo lam ñaùp:
-Tieå u ñeä ghi nhôù döôø ng nhö caù i ñoù keâ u baè ng"Thaá t höu kieá m".
Voâ Vi ñaïo tröûông nghieâm neùt maët hoûi:
-Sö ñeä coù bieát taïi sao laïi keâu baèng "Thaát höu" khoâng?
Thieáu nieân aùo lam chaúng nhöõng raùng coâng reøn luyeän voõ ngheä maø coøn nghieân taäp
ngheà vaên. Chaøng traàm ngaâm moät luùc roài noùi:
-YÙ töù hai chöõ thaá t höu döôø ng nhö coù aå n yù laø thaá t tuyeä t, nhöng nghe coù veû hoaø
hoaõn hôn. ñaõ gaëp phaûi nhöõng kieám naày thì thaát tình luïc duïc ñeàu thoái heát. Tieåu ñeä
giaû i thích nhö vaä y chaå ng hieå u coù ñuù ng khoâ ng?
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Lôøi giaûi thích cuûa sö ñeä môùi ñuùng moät nöûa. Thaát höu ngoaøi yù noùi nhöõng kieám
naøy raát ñoä c ñòa maø coø n nguï yù phaû i deø daë t khoâ ng ñöôï c duø ng ñeá n moä t caù ch caø n rôõ .
Tröôù c khi aâ n sö qui tieâ n di chuù c laï i cho tieå u huynh giao "Thaá t höu kieá m" laï i cho sö
ñeä söû duï ng laø laõ o nhaâ n gia coù choã taù c duï ng. Di maï ng cuû a sö phuï dó nhieân tieåu
huynh khoâ ng daù m traù i yù . Vaä t naø y gheâ gôù m laé m, mong raè ng sö ñeä chôù coù laï m duï ng.
Thieáu nieân aùo lam kính caån noùi;
-Tieå u ñeä xin ghi loø ng lôø i daï y baû o cuû a sö huynh. Neá u khoâ ng gaë p keû toä i aù c cuø ng
cöï c khoâ n beà dung thöù thì quyeá t chaú ng duø ng tôù i.
Voâ Vi ñaïo tröûông vaãy tay noùi:
-Sö ñeä khoâng phuï loøng di aùi cuûa tieân sö laø tieåu huynh yeân taâm roài...
Laõo vaãy tay noùi tieáp:
-Sö ñeä baû o veä cho tieå u huynh.
Ñoaïn laõo laäp töùc ñi voøng quanh trong gian nhaø .
Chæ trong khoaûnh khaéc treân ñænh ñaàu Voâ Vi ñaïo tröûông laïi tieát ra moät luoàng baïch
khí. Roài laõo döøng böôùc phoùng ngoùn tay ra. Moät daây baïch khí töø ñaàu ngoùn tay voït tôùi
ñieåm vaøo huyeät maïch Tieâu Lónh Vuõ. Coù ñieàu laà n naø y ñieå m vaø o ba choã cöï c huyeä t
veà ñoá c maï ch.
Neân bieát hai maïch Nhaâm, ñoác laø maáu choát veà aâm döông nhò khí cuûa con ngöôøi.
Nhaâ m maï ch thuoä c aâ m laø choã khôû i nguyeâ n cuû a nhöõ ng huyeä t Khai Nguyeâ n, Mach
Moân, Khí Haûi, aâm Giao, Thaàn Khuîeät, thuyû aâm, Haï Uyeån, Töû Cung, Hoa Caùi. ñoác
maï ch thuoä c veà döông, nguoà n goá c nhöõ ng huyeä t Meä nh Moâ n, döông Quan, Huyeà n
Truï , Tích Trung, Trung Khu, Nao Haû i.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
191
Ngöôø i Tieâ u Lónh Vuõ laï i rung ñoä ng moä t hoà i. Luoà ng baï ch khí treâ n ñaàu Voâ Vi ñaïo
tröûông ñoät nhieân tieâu tan khoâng thaáy ñaâu nöõa. Laàn naøy laõo caøng meät nhoïc hôn, traùn
toaùt moà hoâi.
Thieáu nieân aùo lam nhíu caëp loâng maøy, ñoät nhieân tieán laïi gaàn naém laáy sau löng
Voâ Vi ñaïo tröôûng noùi:
-Ñeå tieåu ñeä trôï löï c cho sö huynh moä t tay.
Thanh aâm traàm traàm cuûa Voâ Vi ñaïo tröûông ñoät nhieân caát leân ñaùp:
-Sö ñeä baát taát phaûi trôï löïc cho tieåu huynh. Trong ñeâm nay sö ñeä coøn phaûi ñoái phoù
vôù i cöôø ng ñòch neâ n daø nh duï m söù c löï c.
Thieáu nieân aùo lam nheï buoâng tieáng thôû daøi roài thu tay laïi.
-Voâ Vi ñaïo tröôûng töø töø ñeán tröôùc giöôøng maây ngoài xeáp baèng nhaém maét ñieàu
döôõ ng.
Thieáu nieân aùo lam laàn ñaàu gaëp vieäc, töï nhieân trong loøng khoâng khoûi hoang
mang. Chaøng giô tay vaãy moät caùi, laäp töùc coù hai teân ñaïo ñoàng chaïy laïi hoûi:
-Sö thuù c coù ñieà u chi daï y baû o?
Thieáu nieân aùo lam ñöa maét ngoù Voâ Vi ñaïo tröûông ñang ngoài xeáp baèng ñaùp:
-Neáu coù ñieàu chi caûnh giaùc thì baùo cho ta bieát ngay.
ñaïo ñoàng daï moät tieáng roài len leùn ruùt lui.
Loø löû a trong ñan thaá t chaù y böø ng böø ng chieá u ra aù nh thanh quang röï c rôõ .
Thieáu nieân aùo lam muoán nhaân khoaûnh khaéc tröôùc traän phong ba ngoài ñieàu döôõng
moät luùc, nhöng ñaây laø laà n ñaà u laâ m ñòch, trong taâ m trí chaø ng lôû n vôû n nhöõ ng cöû ñoä ng
choáng ñôõ, khoâng laøm sao tónh taâm laïi ñöôïc.
Ñaà u où c chaø ng ñang noå i leâ n nhöõ ng laø n soù ng tö töôû ng, baá y giôø ñeâ m ñaõ sang canh
hai.
Baát thình lình chuoâng chuøa ñaùnh ñoå hoài voïng laïi phaù tan baàu khoâng khí tòch mòch
luù c canh khuya.
Thieáu nieân aùo lam bieát ñaây laø hoài chuoâng baùo ñoäng. Hieån nhieân chuøa Tam
Nguyeâ n ñaõ phaù t hieä n toâ ng tích ñòch nhaâ n.
Chaø ng ñöù ng phaé t daä y buoä c ñai kieá m vaø o löng roà i tay caà m tröôø ng kieá m böôù c ra
khoûi ñan thaát.
Ngoï n gioù ñeâ m rít leâ n töø ng côn hoa laù tung bay, boù ng sao môø toû . Trong buï i caâ y
thaáp thoaùng aùnh kieám.
Tieá ng chuoâ ng chuø a caá p baù ch vang leâ n. ñaâ y laø daá u hieä u ngöôø i ngoaø i ñaõ saá n vaø o
chuøa Tam Nguyeân vaø ñaõ duøng khí giôùi ngaên ñaùnh xaùp laù caø.
Tieâ u Lónh Vuõ naè m treâ n giöôø ng maâ y, chaø ng ñaõ ñöôï c Voâ Vi ñaï o tröû ông truù t chaâ n
khí vaø o hai maï ch Nhaâ m, Ñoá c, khí huyeá t trong ngöôø i chaø ng ñaõ chòu löu thoâ ng mau
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
192
leï, khai thoâng nhöõng huyeät ñaïo bò ñieåm. ñoät nhieân chaøng môû maét loàm coàm ngoài
daäy.
Voâ Vi ñaï o tröû ông ñoä t nhieâ n vöôn tay traù i ra aá n vaø o huyeä t huyeà n cö trong ngöôø i
Tieâu Lónh Vuõ, noùi:
-Haø i töû ! Ngöôi khoâ ng neâ n voï ng ñoä ng. Baà n ñaï o truï c ñoä c giuù p ngöôi, ngöôi coù
thaá y choã naø o khoù chòu cöù noù i cho baà n ñaï o hay.
Tieâ u Lónh Vuõ nhôù mang maù ng ñang ôû trong Thính thieà n Caù c boã ng ngöû i muø i tanh
saë c suï a roà i ngaá t xæu khoâ ng bieá t gì nöõ a. Baâ y giôø chaø ng nghe Voâ Vi ñaï o tröû ông hoûi
lieàn ñaùp:
-Tieå u töû thaá y trong ngöï c coù laø n hôi tanh töôû i chæ buoà n noâ n.
Voâ Vi ñaïo tröûông noùi:
-Theá thì hay laé m. Neá u ngöôi buoà n noâ n thì cöù vieä c thoå heá t ra, chöù ñöø ng coá nín.
Laõo ngaám ngaàm ñeà khí vaøo loøng baøn tay cho phaùt ra moït luoàng nhieät löïc theo
huyeät Huyeàn Cô truùt vaøo ngöôøi chaøng. ñoàng thôøi laõo noùi:
-Baà n ñaï o coø n mong möôï n söù c truï c ñoä c ñeå khai thoâ ng Tam aâ m tuyeä t maï ch cho
ngöôi.
Tieâu Lónh Vuõ khoâng hieåu Tam aâm tuyeät maïch laø gì, nhöng cuõ ng caû m thaá y hai
nôi trong mình thöôø ng ñau nhöù c döôø ng nhö huyeá t maï ch bò öù tích khoâ ng löu thoâ ng
ñöôï c. Chaø ng chæ bieá t vaä y chöù khoâ ng ñeå taâ m. Sau khi Khaâ u Vaâ n Coâ truyeà n pheù p
vaä n khí, döôø ng nhö nhöõ ng choã naø y caø ng nghieâ m troï ng hôn. Moãi laàn toaï töùc vaän khí
thì nhöõng choã ñau kia laïi phaùt taùc trong khoaûng thôøi gian chöøng uoáng caïn tuaàn traø
roài môùi tieâu daàn.
Boã ng thaá y loø ng baø n tay Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñaå y ra moä t luoà ng hôi noù ng tröôù c yeá u
sau maï nh, thaáu vaøo thaân theå, lan ra khaép töù chi. Luoàng hôi naøy ñi tôùi ñau phaûn öùng
töï nhieâ n vaä n khí daã n ñöôø ng cho luoà ng nhieä t löu thaá m vaø o huyeä t maï ch.
Voâ Vi ñaï o tröû ông hôi ngaï c nhieâ n hoû i:
-Haø i töû ! Ngöôi ñaõ luyeä n voõ coâ ng bao giôø chöa?
Tieâu Lónh Vuõ ñaùp:
-Chöa! Hôõ i ôi. Vaâ n Coâ muoá n truyeà n voõ coâ ng hoï c tieå u töû khoâ ng ngôø ngöôø i bò
thöông theá phaùt taùc vaø cheát maát roài !...
Chaøng noùi tôùi ñaây bieát mình lôõ lôøi lieàn döøng laïi.
Voâ Vi ñaï o tröû ông töø töø thu chöôûng veà hoûi:
-Haø i töû ! Baâ y giôø ngöôi coø n buoà n noâ n khoâ ng?
Tieâu Lónh Vuõ ñaùp:
-Khoâ ng coø n nöõ a. ñaù m khí hoâ i tanh ôû tröôù c ngöï c cuõ ng ñaõ töï ñoä ng tieâ u tan ñi.
Voâ Vi ñaï o tröû ông noù iL
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
193
-Tam aâm tuyeät maïch trong mình ngöôi ñaõ baét ñaàu raén laïi. Neáu moät ngaøy kia
taø on boä cöù ng ñô thì duø coù thuoá c tieâ n cuõ ng khoâ ng cöù u ñöôï c nöõ a...
Tieâu Lónh Vuõ choáng tay ngoài daäy noùi:
-Töø thuûa nhoû gia gia cuûa tieåu töû cuõng baûo theá. Ngöôøi coøn noùi taïi haï khoâng soáng
laâ u ñöôï c. Tieå u töû nghó raè ng duø ai soá ng ñeá n traê m naê m roà i cuõ ng phaû i cheá t. Vaä y coù
cheát sôùm maáy chuïc naêm cuõng theá maø thoâi.
Voâ Vi ñaïo tröûông nghó thaàm:
-Thaèng nhoû naøy coøn ít tuoåi maø ñaõ coù haøo khí coi thöôøng caùi cheát.
Laõo gaät ñaàu cöôøi noùi:
-Nhöng ta thaáy tuyeät maïch cuûa ngöôøi chöa ñeán noãi hoaøn toaøn cöùng nhaéc, töùc laø
coø n coù theå cöù u ñöôï c. Coù ñieà u baà n ñaï o duø ng chaâ n khí maø taá n coâ ng vaø o huyeä t ñaï o
cuûa ngöôi phaûi maát moät thôøi gian khaù laâu chöù khoâ ng phaû i trong choá c laù t maø ñöôï c.
Chôø cho heá t traä n phong ba naø y, baà n ñaï o thöû duø ng thuaä t kim haè m hoaù huyeä t xem coù
tìm ta ñöôïc ñöôøng loái naøo khoâng. Vöøa roài baàn ñaïo ñaõ phaùt huy chaân khí baûn thaân
ñeå truï c chaá t ñoä c trong mình ngöôø i vaø o moä t choã . Trong voø ng ba giôø chaé c chöa coù gì
bieán hoaù.
Tieâu Lónh Vuõ laáy laøm kyø hoûi:
-Ñeâ m nay coù traä n phong ba gì?
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi ñaùp:
-Nhieà u tay cao thuû voõ laâ m ñeá n ñaâ y ñeå cöôù p ngöôi.
Tieâ u Lónh Vuõ hoûi:
-Phaû i chaê ng nhöõ ng ngöôø i ñaõ ñeá n ñaâ y luù c ban ngaø y ? chaø , tieå u töû bieá t roà i. Boï n hoï
khoâng phaûi muoán cöôùp tieåu töû ñaâu maø duøng tieåu töû laøm laù baøi ñeå böùc baùch Khaâu tyû
tyû giao chieá c chìa khoaù cung caá m cho hoï maø thoâ i.
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi maùt noùi:
-Baàn ñaïo ñaõ höùa lôøi baûo veä ngöôi thì duø coù bao nhieâu cao thuû thieân haï ñeàu leân
nuù i Voõ ñöông, cuõ ng quyeá t khoâ ng thay ñoå i lôø i höù a.
Laõo ngöøng moät chuùt roài hoûi:
-Haøi töû ! Coù thaät Khaâu Vaâ n Coâ ñaõ cheá t roà i khoâ ng?
Tieâu Lónh Vuõ ñaùp:
-Chính maét tieåu töû ñaõ troâng thaáy. ñoù laø söï thöïc caû traêm phaàn traêm. Voâ Vi ñaïo
tröûông hoûi:
-Ngöôi baûo y bò thöông theá phaùt taùc maø töø traàn, vaäy ngöôi coù bieát y bò thöông veà
tay ai khoâ ng?
Tieâu Lónh Vuõ laéc ñaàu noùi:
-Caùi ñoù tieåu töû khoâng roõ.
Chaøng vöøa döùt lôøi, ñoät nhieân coù traøng cöôøi the theù vang leân raát choùi tai.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
194
Tieá ng cöôø i naø y döôø ng nhö töø xa voï ng laï i. Tieâ u Lónh Vuõ nghe thaá y khoâ ng töï chuû
ñöôï c phaû i ruø ng mình.
Voâ Vi ñaïo tröôûng kheõ noùi:
-haø i töû ! Ngöôi haõ y ghi nhôù ngoà i yeâ n ñaâ y, neá u khoâ ng coù lôø i cuû a baà n ñaï o, thì ñöø ng
ra khoûi nôi naøy.
Tieâu Lónh Vuõ keà caän Khaâu Tieåu San ñaõ traûi qua bao nhieâu traän ñaùnh phaù voø ng
vaâ y, cuø ng nhöõ ng cuoä c aù c ñaá u soá ng cheá t chæ khe chöø ng sôï i toù c. Chaø ng töï bieá t mình
khoâ ng hieå u voõ coâ ng, chaú ng gíup gì ñöôï c cho ai maø chæ laø m phieà n luî cho ngöôø i
khaùc, lieàn gaät ñaàu ñaùp:
-Vaõn boái nhôù roài.
Chaøng ngöûng ñaàu nhìn ra thaáy moät thieáu nieân maëc aùo tröôøng baøo maøu lam raûo
böôùc tieán vaøo, tay oâm thanh tröôøng kieám. Veû maët raát trang nghieâm. Chaøng ta
nghieâ ng mình nhìn Voâ Vi ñaï o tröû ông hoû i:
-ñaï i sö huynh!Sö huynh ñaõ nghe thaá y traø ng cöôø i ñoù chöa?
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-ngöôø i ñoù voõ coâ ng raá t cao thaâ m...
ñoät nhieân hai tieáng quaùt loït vaøo.
Thieáu nieân aùo lam xoay mình voït ñi nhö moät giaây khoùi nhaûy ra khoûi ñan thaát .
Tieâ u Lónh Vuõ nghe tieá ng quaù t töôû ng coø n xa ñeá n maáy tröôïng maø töïa hoà ngöôøi ñaõ
ñeán phía ngoaøi ñan thaát roài.
Chaø ng voá n laø ngöôø i coù ñôû m löôï c tuy söù c khoâ ng troù i noå i con gaø , nhöng ñaà y loø ng
duõng caûm chaúng bieát sôï laø cheát laø gì. Chaøng quay laïi nhìn Voâ Vi ñaïo tröûông lieà u
lónh:
-Tieå u töû muoá n coi caù c vò ñaù nh nhau ñöôï c khoâ ng?
Voâ Vi ñaïo tröûông chau maøy ñaùp:
-ñaù nh nhau thì nguy hieå m cheá t ngöôø i, hay gì maø coi?
Tieâu Lónh Vuõ noùi:
-Tieåu töû naáp ôû phía sau cöûa, quyeát khoâng ra khoûi ñan thaát.
Boã ng nghe tieáng ngöôøi quaùt hoûi:
-Ai? ñang ñeâ m ñaõ saá n vaø o chuø a Tam Nguyeâ n sao khoâ ng loù maë t ra maø cöù naá p
hoaøi thì ñaâu phaûi anh huøng haûo haùn?
Boãng nghe thanh aâm laïnh luøng ñaùp laïi:
-Ngöôi coø n nhoû tuoå i nhö vaä y khoâ ng ñaù ng hoû i danh taùnh laõo phu.
Tieâu Lónh Vuõ ñöa maét ngoù Voâ Vi ñaïo tröûông thaáy laõo khoâng coù yù ngaên caûn lieàn
böôù c xuoá ng giöôø ng, ngheå nh coå nhìn ra ngoaø i.
Saéc ñeâm lôø môø, chaøng thaáy hai teân ñaïo ñoàng tay caàm tröôøng kieám soùng vai nhau
maø ñöù ng ngaê n caû n moä t ngöôø i aù o ñen cao ngheä u. Ngöôø i naø y che phuû heá t ñaà u maë t
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
195
baèng taám vaûi ñen chæ ñeå hôû ñoâi maét laáp loaùng. Ngöôøi aùo ñen ñoù ñang ñoái ñaùp vôùi
thieáu nieân aùo lam.
Thieá u nieâ n aù o lam döôø ng nhö bò ngöôø i aù o ñen choï c giaän, cöôøi laït noùi:
-Caùc haï ñaõ vöôït qua bao nhieâu cuûa aûi vaøo ñay thì voõ coâng taát nhieân phi thöôøng.
Taïi haï muoán thænh giaùo maáy chieâu.
Haén vung tay maët moät caùi, tay caàm baûo kieám coøn caû voû ñoät nhieân haï xuoáng.
Ngöôøi aùo ñen caá t gioï ng laï nh nhö baê ng ñaù p:
-Ngöôi khoâ ng ñaù ng noù i chuyeä n vôù i laõ o phu. Keâ u Voâ Vi ñaï o tröû ông ra ñaâ y.
Thieáu nieân aùo lam töùc giaän quaùt leân:
-Caù c ngöôi haõ y traù nh ra!
Chaø ng vung thanh tröôø ng kieá m cho voï t ra hai boâ ng kieá m hoa roài noùi:
-Caùc haï haõy thaéng thanh kieám ôû trong tay taïi haï roài haõy gaëp teä sö huynh cuõng
chöa muoä n.
Voâ Vi ñaï o tröû ông ngoà i xeá p baè ng treâ n göôø ng maâ y. Tình theá beâ n ngoaø i khaå n
tröông nhö vaä y maø laõ o vaã n thaû n nhieâ n nhö khoâ ng nghe thaá y.
Ngöôøi aùo ñen noùi:
-Phaûi chaêng ngöôi laø ñeä töû cuûa Voâ Vi ñaïo tröûông? Laõo phu chöa töøng nghe ai noùi
tôù i Tónh Traà n laõ o ñaï o coø n coù truyeà n nhaâ n nhö ngöôi.
Tónh Traà n ñaï o tröôû ng laø sö phuï cuû a Voâ Vi ñaï o nhaâ n, töù c chöôû ng moâ n ñôø i tröôù c
phaù i Voõ ñöông.
Thieáu nieân aùo lam nghe laõo aùo ñen noùi tôùi sö phuï chaøng maø tuyeät khoâng coù yù gì
kính neå thì côn giaän caøng noåi leân. Chaøng laïnh luøng hoûi:
-Laõo daùm khinh baïc caû tieân sö ta ö?
Chaø ng vung kieám ñaâm tôùi ñaùnh veùo moät caùi.
aù nh sao lôø môø boã ng thaá y aù nh baï c noå i leâ n hieä n thaø nh nhöõ ng boâ ng kieá m hoa.
Laõo aùo ñen caát tieáng khen:
-Chieâu thieân nöõ taùn hoa hay quaù!
Laõo phaát tay aùo baøo moät caùi xoâ luoàng tieàm löïc ra baét buoäc theá kieám phaûi döøng
laïi roài noùi:
-Thaèng nhoû kia, teân hoï laø chi?
Thieáu nieân aùo lam ñaùp:
-Ta laø Trieån Dieäp Thanh. Laõo haõy thöû tieáp ñoùn maáy chieâu.nöõa.
Chaøng döùt lôøi, thanh tröôøng kieám trong tay ñaõ phoùng lieàn maáy tuyeät chieâu.
Boãng thaáy haøn quang ngöng tuï roài laïi voït ra. Chæ trong chôùp maét chaøng ñaõ ñaùnh
lieàn maáy chieâu.
Laõo aùo ñen vöøa phaát tay aùo vöøa phoùng chæ ñaåy luoàng aùm kình ra khoâng ngôùt.
Taùm chieâu kieám lieân hoaøn cuûa ñoái phöông ñaõ bò gaït ñi.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
196
Trieån Dieäp Thanh môùi ñoái ñòch laàn ñaàu gaëp phaûi tay cao thuû gheâ gôùm. Chaøng
vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän, toan troå heát nhöõng chieâu tuyeät hoïc ra.
Laõo aùo ñen ñoät nhieân luøi laïi noùi:
-Veà noä i löï c cuõ ng nhö veà mau leï ngöôi khoâ ng keù m gì nhò sö huynh. Coù ñieà u
ngöôi chöa ñuû kinh nghieä m veà caù ch öù ng chieá n.
Laõ o noù i caâ u naø y baè ng moä t gioï ng thaø nh thöï c chöù tuyeä t khoâ ng coù yù gì ñoá i ñòch.
Thanh aâm Voâ Vi ñaïo tröûông töø trong ñan thaát voïng ra:
-Sö ñeä khoâng ñöôïc voâ leã vôùi ñaëng ñaïi hieäp. Mau thu tröôøng kieám laïi.
Laõo vöøa noùi vöøa ra khoûi ñan thaát ngheânh tieáp ngöôøi aùo ñen.
Voâ Vi ñaï o tröû ông tay maë t ñeå döï ng ñöù ng tröôù c ngöï c mæm cöôø i noù i:
-Côn gioù naøo ñaõ thoåi ñaïi giaù tôù i ñaâ y? ñaë ng huynh! ñaõ ñeá n hôn möôø i naê m chuù ng
ta chöa gaë p nhau roà i nhæ?
Ngöôøi aùo ñen giô tay leân troû vaøo Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Hay laém! Cöôøng ñòch ñaõ vaøo taän bôø coõi, cuoäc ñaïi chieán saép môû maøn maø laõo ñeä
vaã n ung dung ngoà i höôû ng thanh nhaø n trong ñan thaá t ñöôï c thì kyø thaä t!
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi noùi:
-baàn ñaïo ñaõ bieát chaéc theá naøo ñaïi giaù cuûa ñaëng huynh cuõng tôùi ñaây, neân laâm
nguy maø khoâ ng nao nuù ng...
Laõo aùo ñen ñaèng haéng moät tieáng roài noùi:
-ñöø ng ñöa nöôù c ñöôø ng ra nöõ a. ñaë ng moã khoâ ng uoá ng ñaâ u?
Laõo vöøa noùi vöøa raûo böôùc ñi vaøo nhaø ñan thaát.
Trieån Dieäp Thanh chau maøy maéng thaàm:
-Laõ o naø y thaä t laø cuoà ng voï ng. ñoá i vôù i chöôû ng moâ n sö huynh maø laõ o vaã n ngheâ nh
ngang.
Neân bieát ñòa vò chöôûng moân phaûi Voõ ñöông raát toân cao. Voâ Vi ñaïo tröûông tuy laø
ngöôøi hoaø nhaõ, nhöng boïn ñeä töû baûn phaùi vaãn kính caån laõo nhö moät thaành linh. Theá
maø ngöôøi aùo ñen ra chieàu phoùng laõng töïa hoà coi Voâ Vi ñaï o tröû ông khoâ ng vaø o ñaâ u.
thieáu nieân aùo lam thaáy ñaïi sö huynh coi laõo naøy leã ñoä nhö ñoái vôùi baäc thöôïng taân,
neâ n loø ng chaø ng duø phaã n noä maø cuõ ng khoâ ng tieä n leâ n tieá ng traù ch moù c. Chaø ng theo
saùt Voâ Vi ñaïo tröôûng tieán vaøo ñan thaát.
Laõ o aù o ñen khoâ ng chôø Voâ Vi ñaï o tröû ông môø i ñaõ ngoà i xuoá ng gheá noù i:
-Ñaëng laõo nhò naøy ñi qua Ngaïc Taây thaáy raát nhieàu ngöôøi trong voõ laâm ñi veà phía
nuù i Voõ ñöông, chaú ng hieå u laø chuyeä n gì, voä i vaø ng chaï y tôù i ñaây. Khoâng ngôø ñaëng moã
coi taán kòch naøy ñeán phaûi sa leä, thaät uoång phí taâm cô.
Voâ Vi ñaïo tröûông tuûm tæm cöôøi noùi:
-Hôn möôø i naê m caù ch bieä t, Ñaë ng huynh vaã n noù ng naå y chaú ng khaù c ngaø y xöa.
Laõo aùo ñen cöôøi roä ñaùp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
197
-Con ngöôøi nhö ñaëng moã thì thay ñoåi theá naøo ñöôïc?
Laõo ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp:
-Laõo ñaïo muõi traâu kia! Laõo coi söï vieäc naøy nhö troø ñuøa. Neáu boïn ngöôøi tôùi ñaây
laø haï ng chuoä t nhaé t thì ñaë ng moã chaú ng ñi suoá t ngaø y ñeâ m ñeá n ñeå baùo tin laøm chi,
nhöng trong soá ngöôøi naøy coøn maáy laõo ma ñaàu ñaõ aån danh töø laâu nay cuõng taùi xuaát
giang hoà . Thanh danh vaø voõ coâ ng cuû a hoï e raè ng khoâ ng keù m gì laõ o muõ i traâ u. Laõ o
lieä u maø phoø ng ngöø a keû o hoû ng beù t ñaá y. Khi ñoù coù hoá i cuõ ng khoâ ng kòp nöõ a.
Voâ Vi ñaïo tröûông vaãn töôi cöôøi ñaùp:
-Ñaõ ñöôïc ñaêng ñaïi hieäp tôùi ñaây, dó nhieân baàn ñaïo khoûi lo gì nöõa.
Laõo aùo ñen noùng naåy laéc ñaàu:
-Höø! Laõo muõi traâu chaúng khaùc gì laõo ñaïi cuûa ta. Trôøi saä p maø hoï vaã n kheä nh
khaï ng.
Voâ Vi ñaïo tröûông vaãy tay moät caùi. Hai teân ñaïo ñoàng lieàn böng khay traø tieán vaøo.
Ngöôø i aù o ñen boû taá m khaê n che maë t xuoá ng caà m laá y chung traø uoá ng moä t hôi caï n
saï ch.
Tieâ u Lónh Vu chuù yù nhìn thaá y ngöôøi aùo ñem ñaày maët raâu ñaâm tua tuûa, maët vuoâng
maét troøn, loâng maøy raäm muõi cao. Töôùng maïo raát uy nghi. Nhöõng caùi ñoù ñaët vaøo
thaân theå cao ngheãu thaät laø caân ñoái.
Voâ Vi ñaïo tröûông quay laïi nhìn Trieån Dieäp Thanh noùi:
-Sö ñeä mau vaøo hoäi kieán ñi. Vò naøy laø ñaëng ñaïi hieäp trong Chung Nam Song
Hieäp, löøng laãy tieáng taêm khaép thieân haï.
Trieån Dieäp Thanh lieàn noùi:
-Ñaë ng huynh voõ coâ ng cao cöôø ng. Tieá ng ñoà n quaû ñaõ khoâ ng ngoa.
Roài chaøng chaép tay xaù daøi moät caùi.
Ñaëng Nhaát Loâi ( teân laõo aùo ñen ) xua tay noùi:
-Ñöøng thi leã nöõa. ñaëng laõo nhò ñaây raát kî caùi ñoù. Laõo muõi traâu sö huynh ngöôi
thaät gioáng tính laõo ñaïi cuûa ta. ñeå y vaøo ñan thaát ngoài noùi chuyeän vôùi laõo ñaïo naày thì
ñeán ba ngaøy ba ñeâm cuõng khoâng bieát meät. Cuõng vì laõo caâu neä leã pheùp maø ñaëng laõo
nhò ñeá n möôø i naê m nay khoâ ng leâ n nuù i Voõ ñöông...
Ñaëng Nhaát Loâi vöøa noùi vöøa ngaém ngía Trieån Dieäp Thanh töø ñaàu ñeán goùt chaân
roài noùi:
-Hôõ i ôi! Laõo ñaïo thu naïp teân ñoà ñeä naøy töø bao giôø maø sao ta chaúng bieát chi heát.
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Tieâ n sö coù di meä nh chæ cho y luyeä n maá y moâ n voõ coâ ng. Vì theá moä t mình y cöù ôû
phía sau nuùi ít khi loù maët ra. Chaúng nhöõng ñaëng ñaïi hieäp khoâng bieát maø ngay caû ñeä
töû phaùi Voõ ñöông cuõng ít keû bieát tôùi tam sö thuùc cuûa chuùng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
198
Trieån Dieäp Thanh thaáy Ñaëng Nhaát Loâi heát noùi laõo muõi traâu laïi keâu laõo ñaïo só ñoái
vôù i sö phuï cuø ng sö huynh mình thì khoâ ng baèng loøng nghó thaàm:
-Sö huynh ta laø chöôûng moân phaùi lôùn. Theá maø laõo moät ñieàu keâu laõo muõi traâu, hai
ñieàu keâu laõo muõi traâu thì coøn ra theå thoáng gì?
Nhöng chaø ng thaá y Voâ Vi ñaï o tröû ông vaã n thaû n nhieâ n chaú ng coù veû gì baá t maõ n neâ n
chaø ng cuõ ng khoâ ng tieä n noå i noù ng.
Ñaë ng Nhaá t Loâ i chuyeå n ñoä ng muï c quang ngoù Tieâ u Lónh Vu. Laõ o hoû i:
-Thaèng nhoû naøy laø ai vaäy?
Voâ Vi ñaïo tröûông ñaùp:
-Thaèng nhoû naøy ö? Bao nhieâu cao nhaân voõ laâm ñeâm nay laàn ñeán nuùi Voõ ñöông
cuõ ng chæ vì gaõ .
Ñaëng Nhaát Loâi trôïn maét leân nhìn Tieâu Lónh Vu maáy laàn roài hoûi:
-Vì haén? Chaúng leõ thaèng nhoû naøy laïi dính líu ñeán moái aân oaùn trong voõ laâm ñöôïc?
Voâ Vi ñaïo tröûông ngaét lôøi:
-Gaõ coù dính líu ñeá n nhöõ ng chuyeän ôn oaùn trong voõ laâm nhöng khoâng ñeán noãi gaây
phieàn naõo laém ñaâu.
Ñaëng Nhaát Loâi baûn tính noùng naåy, lôùn tieáng:
-Laõ o muõ i traâ u ñöø ng quanh co nöõ a. ñaà u ñuoâ i theá naø o noù i huîch toeï t ra.
Voâ Vi ñaï o tröû ông ñoä t nhieâ n bieá n thaø nh thaù i ñoä cöï c kyø nghieâ m troï ng. Laõ o ñem
vieäc Tieâu Lónh Vu dính líu ñeán chieác chìa khoaù cung caám thuaät laïi moät löôït.
Ñaëng Nhaát Loâi traàm ngaâm moät luùc roài noùi:
-Boï n ngöôø i kia boû caù i goá c theo caù i ngoï n. Chuù ng khoâ ng ñi kieám Khaâu Tieåu San
vaø Trung Chaâu nhò coå laïi ñi tìm thaèng nhoû söùc khoâng troùi noåi con gaø naøy môùi thaät laø
kyø !
Boãng nghe tieáng quaùt thaùo töø ngoaøi voïng vaoø. Trieån Dieäp Thanh laïng ngöôøi ñi
moä t caù i nhanh nhö chôù p ra ngoaø i.
Ñaëng Nhaát Loâi cuõng ñöùng phaét daäy noùi:
-Voõ coâ ng cuû a tieå u sö ñeä laõ o muõ i traâ u, ñaë ng moã xem chöø ng coù theå thaø nh töï u lôù n,
nhaát ñònh khoâng keùm laõo. Nhöng y coù veû loä lieãu quaù. Theo nhaän xeùt cuûa laõo nhò thì
boï n cöôø ng ñòch ñeâ m nay ñeán xaâm phaïm coù hai teân ma ñaàu raát khoù maø aên thua vôùi
chuù ng. Vaä y ñaë ng laõ o nhò ra ñoù n hoï .
Laõo khoâng chôø Voâ Vi ñaïo tröôûng traû lôøi ñaõ nhaûy voït ra ngoaøi ñan thaát.
Tieâu Lónh Vu ñoät nhieân buoâng tieáng thôû daøi noùi:
-Ñaù ng tieá c laø tieå u töû chöa luyeä n voõ coâ ng ñeå gaë p nhöõ ng luù c nhö theá naø y cho hoï
moät baøi hoïc.
Voâ Vi ñaïo tröûông mæm cöôøi noùi:
-Chí khí ngöôi khoâ ng phaû i laø nhoû . Nhöng ngöôi neâ n bieá t...
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
199
Ñaïo tröôûng chöa noùi döùt lôøi thì moät thanh aâm traàm traàm töø ñaèng xa voïng laïi:
-Laõo phu laø Baéc thieân toân giaû phaùp giaù qua ñaây nghe tin ñoàn chieác chìa khoaù
cung caám ñaõ xuaát hieän treân giang hoà. Thaèng nhoû trong ñan thaát kia laø ñaàu moái duy
nhaát ñeå tìm ra choã chìa khoaù ñoù . Naê m tröôù c laõ o phu ñang gaë p kyø ñoù ng cöû a luyeä n
coâ ng, khoâ ng theå tham döï vaø o cuoä c ñaï i hoä i tyû voõ , nay nghæ ñeá n vaã n coø n tieá c reû ...
Caâu noùi ñoät nhieân döøng laïi.
Tieâ u Lónh Vu thoø ñaà u troâ ng ra thì chaú ng thaá y boù ng ngöôø i ñaâ u heá t. Chaø ng quay
vaøo ngoù Voâ Vi ñaïo tröûông thì thaáy neùt maët laõo bieán ñoåi raát khoù coi, moà hoâi traùn
ngaàm toaùt ra.
Ñoät nhieân loø löûa trong ñan thaát lay ñoäng. Moät laøn gioù nheï thoåi vaøo maët. Trong
ñan thaát ñaõ theâm ba ngöôøi. Ngöôø i ñöù ng chính giöõ a mình maë c aù o caå m baø o theâ u con
roà ng cuoá n, choø m raâ u daø i nhö tuyeá t chuø ng xuoá ng tröôù c ngöï c. Hai ngöôø i ñöù ng beâ n
maëc aùo traéng ta kieåu nho só ñöùng tuoåi.
Voâ Vi ñaïo tröûông ñöùng leân noùi:
-Baà n ñaï o khoâ ng bieá t ñaïi giaù cuûa toân giaû ñaõ tôùi nôi neân khoâng kòp ngheânh tieáp.
Laõo giaø ñöùng tuoåi tuûm tæm cöôøi noùi:
-Laõ o phu qua ñaâ y nghe ñoà n chieá c chìa khoaù cung caá m laï i xuaá t hieä n treâ n choá n
giang hoà .


---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
200
CHÖÔNG XXI
CHUØA TAM NGUYEÂN QUAÀN HUØNG XUAÁT
HIEÄN


Laõo giaø ñöùng giöõa ngöng laïi moït chuùt roài tieáp:
-Kyø tröôù c laõ o phu ñaõ lôõ dòp tham döï vaø o cuoä c thính hoä i neâ n maá y chuï c naê m nay
vaãn coøn hoái tieác...
Caëp maét laõo chieáu ra nhöõng tia saùng laïnh leõo nhìn chaèm chaëp vaøo Tieâu Lónh Vu
noùi tieáp:
-Laõo phu tuy khoâng coõ yù muoán ñoïat laáy nhöõng dò vaät trong cung caám nhöng cuõng
hy voï ng ñöôï c vaø o ñoù ñeå thaê m ngöôø i baï n cuõ xem coø n soá ng hay khoâ ng maø thoâ i.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng tuy ñöù ng yeâ n khoâ ng nhuù c nhích nhöng ñaõ ngaá m ngaà m vaä n
Huyeà n moâ n cöông khí ñeá n möôø i thaø nh ñeå ñeà phoø ng.
Baéc thieân toân giaû thaáy Voâ Vi ñaïo tröôûng khoâng noùi gì lieàn bieán saéc noùi tieáp:
-Chieá c chìa khoaù ñeå môû cung caám khaùc naøo ñaõ chìm ñaùy bieån. Maáy chuïc naêm
nay chæ nghe tieá ng ñoà n maø khoâ ng thaá y xuaá t hieä n. Laõ o phu ba laà n vaø o Trung
Nguyeâ n ngaá m ngaà m doø hoû i maø thuû y chung vaã n khoâ ng ñöôï c nhö nguîeä n. Chuyeá n
naøy laïi nghe tieáng ñoàn ñaïi raát nhieàu neân tôùi ñaây phoûng vaán. Maét laõo phu ñaõ troâng
thaáy raát nhieàu cao thuû ñi veà phía nuùi Voõ ñöông thì chaéc lôøi ñoàn chaúng phaûi voâ caên
cöù ñaâ u.
Voâ Vi ñaïo tröôûng traán tónh taâm thaàn ñöa maét ngoù Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Theo lôøi ñoàn ñaõi chæ coù ñöôøng loái duy nhaát ñeå tìm ra chieã chìa khoaù cung caám laø
ôû chuù nhoû naøy. Laõo tieàn boái thaàn nhaõn hôn ñôøi thöû coi gaõ coù phaûi laø ngöôøi ñaõ luyeän
voõ hay chöa? Lôø i ñoà n treâ n choá n giang hoà gaâ y neâ n moä t tröôø ng soù ng gioù coù theå tin
ñöôï c chaê ng?
Baéc thieân Toân giaû haát haøm raâm baïc tröôùc ngöïc ngoù Tieâu Lónh Vu baèng caëp maét
saé c beù n nghieâ m trang hoû i:
-Ñaï o tröôû ng coù bieá t löø a bòp laõ o phu seõ gaâ y neâ n haä u quaû gì khoâ ng?
Voâ Vi ñaï o tröôû ng chaán ñoäng taâm thaàn ñaùp:
-Caùi gì baàn ñaïo khoâng hay.
Baêc thieân Toân giaû naëng lôøi:
-Caû moâ n phaù i bò tuyeä t dieä t, con gaø con choù cuõ ng chaú ng coø n. Sau naø y neá u laõ o phu
ñieàu tra thaáy söï man traù thì phaùi Voõ ñöông seõ bò xoaù teân treâ n choá n giang hoà . Baâ y
giôø laõo phu xin caùo bieät.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
201
Tieâ u Lónh Vu döông caë p maé t troø n xoe maø khoâ ng nhìn roõ ba ngöôø i kia ñi baè ng
caùch naøo. Chaøng chæ thaáy hoa maét leân moät caùi roài toâng tích ba ngöôøi maát huùt thì
trong loø ng khoâ ng khoû i khen thaà m nghó buï ng:
-Baûn laõnh nhöõng ngöôøi naøy cao thaâm khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc. Hôõi oâi! Ta maø
luyeä n ñöôï c baû n laõ nh nhö vaä y thì chaú ng nhöõ ng khoâ ng caà n ñeá n Khaâ u tyû tyû chieá u coá
maø ta coøn coù theå giuùp y traû thuø cho Vaân di ñaõ quaù coá.
Boã ng nghe Voâ Vi ñaï o tröôû ng buoâ ng tieá ng thôû daø i töø töø böôù c ra khoû i phoø ng.
Tieâ u Lónh Vu boã ng caû m thaá y baà u nhieä t huyeá t troà i ngöôï c leâ n, chaø ng ñi theo ñaï o
tröôûng an uûi:
-Ñaïo tröôûng baát taát phaûi buoàn phieàn. Sôû dó phen naø y quí phaù i gaë p chuyeä n raé c roá i
laø ñeàu do Tieâu Lónh Vu naøy gaây ra. Chæ caàn tieåu töû rôøi khoûi nôi ñaây laø boïn hoï
khoâ ng ñeá n sinh söï nöõ a.
Voâ Vi ñaïo tröôûng quay laïi ngoù Tieâu Lónh Vu noùi:
-Chuù nhoû naøy thaät quaät cöôø ng!
Ñoät nhieân laõo tung mình nhaåy voït ra ngoaøi caên nhaø, lôùn tieáng quaùt hoûi:
-Ai ñoù ?
Ñoà ng thôø i phoù ng chöôû ng ñaù nh ra phía xa xa.
Ñoät nhieân moät boùng ngöôøi töø trong luoáng hoa toái taêm nhaûy ra. Ngöôøi naøy vung
chöû ông ñoù n tieá p chöôûng löïc cuûa Voâ Vi ñaïo tröôûng, ñoàng thôøi haén voït mình moät caùi
ra xa hai tröôïng, caát tieáng laïnh luøng ñaùp:
-Chöôû ng moâ n phaù i Voõ ñöông quaû nhieâ n danh baá t hö truyeà n, chöôû ng löï c caù ch
khoâ ng cuû a ñaï o tröôû ng thaä t laø huø ng haä u!
Chöa döùt lôøi ngöôøi ñaõ maát huùt.
Voâ Vi ñaïo tröôûng cuõng khoâng röôït theo, quôø hai tay moät caùi roâì trôû goùt laät ñaät
quay veà ñan thaát.
Tieâu Lónh Vu ngöng thaàn nhìn ra thaáy Voâ Vi ñaïo tröôûng moãi tay caép moät teân ñaïo
ñoà ng aù o xanh. Thanh tröôø ng kieá m sau löng hai gaõ chöa ruù t ra khoû i voû . Hieå n nhieâ n
chuù ng chöa cuø ng ngöø oi ñoä ng thuû ñaõ bò ñieå m huyeä t.
Voâ Vi ñaïo tröôûng coi laïi khaép mình hai gaõ moät löôït. ñoät nhieân laõo ñaäp hai tay
vaø o huyeä t Vaâ n Moâ n ôû hai beâ n vai phaûi hai gaõ ñaïo ñoàng.
Hai teân ñaïo ñoàng thôû phaøo moät caùi, ñoàng thôøi chuyeån ñoäng caëp maét ngoù Voâ Vi
ñaïo tröôûng. Chuùng loä veû beõ baøng laïy xuoáng ñaát noùi:
-Boïn ñeä töû baát taøi laøm thöông toån ñeán oai danh baûn moân, xin tình nguyeä n laõ nh
phaït.
Voâ Vi ñaïo tröôûng laéc ñaàu ñaùp:
-Ñöù ng daä y ñi! Caù c ngöôi thaä t khoâ ng ñaù ng traù ch. ñeâ m nay boï n ñòch tôi ñaâ y voõ
coâng cao thaâm ngoaøi söï tieân lieäu cuûa ta.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
202
Ñaïo tröôûng bieát roõ hai gaõ ñaïo ñoàng naøy ñaõ bò Baéc thieân Toân giaû ñieåm huyeät. ñaïo
tröôû ng coø n bieá t roõ chính mình khoâ ng ñòch noå i Baé c thieâ n Toâ n giaû , huoá ng chi laø hai
gaõ ñeä töû theo haàu.
Hai gaõ ñaïo ñoàng phuïc laïy moät laàn nöõa roài noùi:
-Taï ôn sö phuï roä ng loø ng tha thöù .
Voâ Vi ñaïo tröôûng vaãy tay noùi:
-Trong nhöõ ng khoù m hoa ôû ngoaø i ñan thaá t khoâ ng chöø ng ñaõ aå n naá p raá t nhieà u cao
thuû voõ laâ m. Caù c ngöôi ñöù ng caù ch ñan thaá t chöø ng moä t tröôï ng ñeå coi chöø ng. Neá u
nhöõ ng ngöôø i trong buï i hoa khoâ ng phaï m vaø o ñan thaát thì maëc keä hoï.
Hai gaõ ñaïo ñoàng daï moät tieáng roài ruùt tröôøng kieám ôû sau löng ra caàm tay, soùng
vai maø ñi. Hai gaõ ñaõ bò moät voá cay khi naøo coøn daùm lô laø lieàn choáng kieám xaây löng
vaø o nhau maø ñöù ng nhìn ra boá n phía ñeå coi chöø ng beâ n ñòch.
Voâ Vi ñaïo tröôûng neùt maët loä veû lo aâu, caëp maét ñaêm ñaêm nhìn laøn khoùi xanh
trong ñan thaát.
Tieâ u Lónh Vu thaá y Voâ Vi ñaï o tröôû ng ra chieà u phieà n muoä n thì trong loø ng noå i leâ n
raá t nhieà u quan nieä m phöù c taï p. Bao nhieâu söï vieäc traûi qua laïi hieän ra tröôùc maét.
Chaøng laåm baåm:
-Taïi sao Tieâu Lónh Vu naøy laïi laø con ngöôøi phi thöôøng ñeán theå? Naêm mình môùi
sinh, phuï thaân ñaõ bò haõm haïi laïi phaûi ñi baõi quan. Vaân di ñoái vôùi mình tình saâu töïa
beå, nghóa naëng töïa non laïi chòu ngoài cheát döôùi ñaùy gieáng khoâ. Khaâu tyû tyû ñoái ñaõi
vôùi mình raát töû teá maø baây giôø laïc loõng nôi ñaâu coøn soáng hay cheát mình cuõng khoâng
hay. Mình ñeá n ôû nuù i Voõ ñöông chöa ñöôï c ba ngaø y ñaõ gaâ y nhieàu phieàn luî cho phaùi
naøy...
Chaøng nghó tôùi ñaây baát giaùc baàu nhieät huyeát soâi leân roài chaøng baät tieáng la thaát
thanh:
-Ta laø con ngöôøi baát thöôøng, khoâng ai neân dính daáp ta.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng söû ng soá t hoû i:
-Haøi töû! Ngöôi laøm sao vaäy?
Tieâ u Lónh Vu nghieâ m trang ñaù p:
-Tieåu töû muoán hoûi maáy ñieàu, ñaïo tröôûng noùi thaät ñöôïc chaêng?
Voâ Vi ñaïo tröôûng thaáy caëp maét chaøng ñaày veû phaãn noä thì khoâng khoûi chau maøy
ñaùp:
-Haøi töû! Ngöôi hoûi ñi!
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Phaû i chaê ng ñaï o tröôû ng ñaõ noù i tieå u töû muoá n rôø i khoû i nôi ñaâ y, ñaï o tröôû ng cuõ ng
khoâ ng ngaê n trôû ?
Voâ Vi ñaïo tröôûng ñaùp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
203
-Ñuù ng theá .
Tieâu Lónh Vu lieàn suïp laïy noùi:
-Moái aân tình cuûa ñaïo tröôûng, Tieâu Lónh Vu naøy suoát ñôøi khoâng queân. Tieåu töû maø
coø n soá ng ôû theá gian luyeä n taä p voõ coâ ng, nhaá t ñònh coù ngaø y baù o ñaù p aâ n tình.
Voâ Vi ñaïo tröôûng loä veû baâng khuaâng hoûi laïi:
-Haøi töû! NGöôi muoán sao baây giôø?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Tieåu töû muoán rôø i khoû i nôi ñaâ y?
Voâ Vi ñaïo tröôûng kheõ thôû daøi noùi:
-HIeä n giôø choã naø o cuõ ng coù cöôø ng ñòch. Trong chuø a Tam Nguyeâ n saù t khí ñaè ng
ñaèng maø söùc ngöôi khoâng troùi noåi con gaø, trong mình laïi mang kòch ñoäc, ngöôi ñònh
ñi ñaâ u?
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Ñaïo tröôûng baát taát phaûi quan taâm ñeán tieåu töû.
Voâ Vi ñaïo tröôûng laïng ngöôøi ra chaén laïi noùi;
-Haø i töû ! Neá u ngöôi thaä t loø ng muoá n luyeä n voõ coâ ng baà n ñaï o seõ heá t söù c mình
truyeà n thuï cho.
Tieâu Lónh Vu laéc ñaàu ñaùp:
-Taá m thònh tình cuû a ñaï o tröôû ng khieá n cho tieå u töû caû m kích voâ cuø ng! Nhöng tieå u
töû khoâng muoán laøm moân haï cuûa ñaïo tröôûng vaø phaûi ra ñi.
Boãng nghe tieáng gioù löôùt tôùi. Moät chaøng thieáu nieân mình maëc aùo lam choáng
kieá m ñöù ng ngaên chaën ngoaøi cöûa ñan thaát. Thanh tröôøng kieám haõy coøn veát maùu
chöa kòp khoâ. Traùn chaøng toaùt moà hoâi. Hieån nhieân chaøng töøng traûi qua moät cuoäc aùc
ñaáu quyeát lieät.
Tieâ u Lónh Vu ñöa maé t ngoù chaø ng thanh nieâ n roà i ngang nhieâ n phöôõ ng ngöï c raû o
böôù c tieá n ra.
Chaøng thieáu nieân aùo lam vöôn tay naém giöõ Tieâu Lónh Vu laïi noùi:
-Thaè ng loõ i khoâ ng bieá t ñöôø ng tieá n thoaù i naø y. Ngöôi ñöï ôc chöôû ng moâ n phaù i Voõ
ñöông thu laø m ñoà ñeä laø phöôù c cho ngöôi ñaá y.
Voâ Vi ñaïo tröôûng caát gioïng töø hoaø noùi:
-Heã ñoäng loøng tham laø tinh trì bò che laáp. Maáy chuïc naêm baàn ñaïo vaãn nghieâm
leä nh öôù c thuù c baû o ñeä töû khoâ ng ñöôï c caø n rôõ gaâ y chuyeä n thò phi maø vaã n chaú ng traù nh
khoûi ñoàng ñaïo voõ laâm gaây cuoä c phong ba...
Tieâu Lónh Vu ngaét lôøi:
-Moïi vieäc ñeàu do tieåu töû maø ra. Tieåu töû rôøi khoûi nuùi Voõ ñöông thì töï nhieân boïn
hoï khoâ ng ñeá n chuø a Tam Nguyeâ n raé c roá i nöõ a.
Voâ Vi ñaïo tröôûng noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
204
-Quaû ñuù ng theá thaä t nhöng...
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Nhöng laøm sao? Phaûi chaêng ñaïo tröôûng muoán duøng tieåu töû laøm moài ñeå daãn duï
Khaâ u tyû tyû ñeá n ñaâ y hoø ng baé t y ñöa chieá c chìa khoaù cung caá m ra?
Hoà i naø y chaø ng luoâ n luoâ n nhìn nhöõ ng söï gian doá i hung hieå m treâ n choá n giang hoà
neân lôøi noùi raát saéc beùn.
Voâ Vi ñaïo tröôûng ñaùp:
-Baà n ñaï o duø coù yù doø m ngoù cung caá m, cuõ ng chaú ng khi naø o chòu duø ng ngöôi laø m
moái.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-theá thì sao ñaï o tröôû ng khoâ ng ñeå cho tieå u töû ra ñi?
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñaù p:
-Chuø a Tam Nguyeâ n hieä n ñang xaû y cuoä c chieá n ñaá u aù c lieä t maø khoâ ng hieå u voõ
coâ ng thì ñi theá naø o ñöôï c?
Tieâu Lónh Vu nghieâm trang noùi:
-Soá ngöôøi tuy ñoâng, nhöng hoï chæ muoán baét tieåu töû laøm moài quyeát chaúng gia haïi.
Voâ Vi ñaïo tröôûng noùi:
-Neá u ngöôi chòu laø m moâ n haï phaù i Voõ ñöông thì baà n ñaï o quyeá t ñoù ng cöû a ba
thaù ng chöõ a khoû i chöù ng Tam aâ m tuyeä t maï ch cho ngöôi. Ngöôi ñöôï c trôø i ban cho coá t
caù ch khaù c thöôø ng thì vieä c baà n ñaï o truyeà n thuï voõ coâ ng chaú ng khoù khaê n gì?
Tieâ u Lónh Vu chuyeå n ñoä ng caë p maé t noù i:
-Voõ coâ ng cuû a ñaï o tröôû ng so vôù i Baé c thieâ n Toâ n giaû ra sao?
Voâ Vi ñaïo tröôûng nghe hoûi saéc maët traàm ngaâm khoâng noùi gì.
Hoài laâu, ñoät nhieân laõo vaãy tay baûo chaøng thieáu nieân aùo lam:
-Sö ñeä ! Thaû cho y ñi.
Chaø ng thieá u nieâ n aù o lam tuy khoâ ng muoá n ñeå Tieâ u Lónh Vu ra ñi nhöng cuõ ng
khoâng daùm traùi leänh lieàn buoâng tay thaû chaøng.
Tieâu Lónh Vu bò thieáu nieân aùo lam naém coå tay moät luùc chaøng caûm thaáy huyeát
maïch löu thoâng khoâng ñöôïc thö thaùi, tay ngaám ngaàm ñau, phaûi cöû ñoäng moät luùc
môùi heát. Chaøng toan caát böôùc thì ñoät nhieân nghe tieáng gioù vuø vuø. Maáy boùng ngöôøi
chaïy tôùi ñöùng thaønh haøng chöõ nhaát.
Hai ngöôø i beân meù taû chính laø Vuõ Vaên Haøn ñaøo, chuû nhaân Toaøn cô thö laâu ôû
Höôù ng Döông Bình vaø beâ n caï nh laõ o laø Baù ch thuû thö sinh Thaø nh Anh tay caà m
tröôøng kieám theo saùt laõo.
Meù höõ u hai ngöôø i laø Trung Chaâ u nhò coå . Luù c naø y chuù ng ñeà u caà m binh khí trong
tay. Thöông Baùt caàm nôi tay traùi chieác Kim toaùn baøn, aùnh vaøng laáp laùnh. Coøn ñoã
Cöûu moät tay caàm thieát buùt, moät tay caàm Hoä thuû nguyeân khuyeân.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
205
Thieáu nieân aùo lam ñoät nhieân uoán mình nhaûy xoå laïi nhanh nhö ñieän chôù p. Chaø ng
vung thanh tröôø ng kieá m baä t ra nhöõ ng boâ ng kieá m hoa.
Voâ Vi ñaïo tröôûng kheõ quaùt:
-Luøi laïi...
Thieáu nieân aùo lam vaâng lôøi luøi laïi. Cöû ñoäng cuûa chaøng môùi trong nhaùy maét maø
ñaõ taá n coâ ng Trung Chaâ u nhò coå ba kieá m, baé t buoä c Thöông Baù t vaø Trung Chaâ u nhò
coå vung khí giôù i ngaê n chaë n theá kieá m.
Thieá u nieâ n aù o lam trong loø ng khoâ ng phuï c traà m gioï ng hoû i Voâ Vi ñaï o tröôû ng:
-Neáu ñeâm nay ñeå maáy ngöôøi naøy rôøi khoûi nôi ñaây, tieáng taêm ñoàn ñaïi ra ngoaøi haù
chaú ng toå n thöông ñeá n oai danh phaù i Voõ ñöông?
Vuõ Vaê n Haø n ñaø o cuø ng Trung Chaâ u nhò coå ñöôø ng nhö ñeà u khoâ ng coù yù muoá n gaâ y
xích mích vôù i phaù i Voõ ñöông neâ n nghe thieá u nieâ n aù o lam phaù t ra nhöõ ng lôø i cuoà ng
voï ng vaã n khoâ ng moät lôøi traû laïi.
Voâ Vi ñaïo tröôûng veû maët nghieâm nghò chöa traû lôøi caâu hoûi cuûa thieáu nieân aùo lam.
Laõo ñaûo maét nhìn Vuõ Vaên Haøn ñaøo vaø Trung Chaâu nhò coå noùi:
-Baàn ñaïo phoøng bò nghieâm maät laø theá maø caùc vò vöôït qua ñöôïc bao nhieâu cöûa aûi
xoâng thaúng vaøo ñan thaát ñuû roõ voõ coâng raát cao thaâm.
Thöông Baù t cöôø i khanh khaù ch ñaù p:
-Ñoù laø ñeä töû quí phaù i khoan hoà ng ñaï i ñeå khoâ ng ra söù c can ngaê n neâ n anh em taï i
haï môùi vaøo ñöôïc...
Vuõ Vaên Haøn ñaøo noùi theo:
-Quaû ñuùng theá thaät! Giaû tyû toaøn theå ñeä töû quí phaùi canh gaùc nhöõng yeáu ñaïo maø
ñem toaø n löï c ra chieá n ñaá u thì tieå u ñeä cuõ ng khoù loø ng vöôï t qua ñöôï c nhöõ ng traï m
canh truø ng ñieä p.
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi maùt noùi:
-Caùc vò voõ coâ ng cao minh. Baà n ñaï o töï bieá t khaû naê ng cuû a boï n ñeä töû döôù i tröôù ng
chaú ng theå ngaê n caû n ñöôï c. Coâ ng löï c cuû a caù c vò chaé c ñaõ ñaû thöông boï n ñeä töû baû n
moân khoâng phaûi ít.
Ñaï o tröôû ng vöø a noù i vöø a chuyeå n ñoä ng muï c quang ngoù vaø o maë t ñoá i phöông.
Kim toaùn baøn Thöông Baùt noùi:
-Anh em taï i haï may maø vöôï t qua ñöôï c ba ñöôø ng yeá u ñaï o cuû a quí phaù i nhöng
göôm khoâ ng dính maù u vaø caû hai beâ n ñeà u khoâ ng thöông toå n.
Vuõ Vaên Haøn ñaøo noùi:
-Tieåu ñeä ñieåm truùng ba teân ñeä töû quí phaùi gaây neân thöông tích, ñoù laø chuyeän baát
ñaéc dó. Tieåu ñeä chaúng theå ñeå naêm thanh kieám hôïp thaønh Nguõ haønh kieám traän moät
traän theá löøng danh thieân haï.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
206
Boã ng nghe nhöõ ng tieá ng quaù t thaù o voï ng vaø o. Hieå n nhieân coøn nhöõng nôi ñang xaåy
ra cuoä c chieá n.
Voâ Vi ñaïo tröôûng veû maët töùc giaän daàn daàn hoaø bình trôû laïi. Laõo kheõ thôû daøi:
-Ñeâm nay ñaõ nhieàu cao thuû voõ laâm tôùi ñaây, thaät laø moät vieäc chöa töøng xaûy ra ôû
phaù i Voõ ñöông haø ng maáy traêm naêm...
Thöông Baùt ngaét lôøi:
-Boïn taïi haï laøm ngheà thöông maïi may maø khoâng ñeán noãi nhuïc mang trôû laïi thu
ñieà u öôù c cuõ . Chaú ng hieå u ñaï o huynh coù neå maë t con nhaø buoâ n ñeå cho anh em taï i
ñem ngöôø i ñi chaê ng?
Vuõ Vaên Haøn ñaøo cöôøi laït ngaét lôøi :
-Thöông huynh noùi vaäy thì ra deã daøng laém nhæ? Tieåu ñeä ôû ñaây maø Thöông huynh
laáy ngöôøi ñi haù chaúng laøm cho tieåu ñeä maát maët?
Laõ nh dieä n ñoã Cöû u khoâ ng nhòn ñöôï c leâ n tieá ng:
-Chaø chaø! Neáu Vuõ vaên huynh muoá n nhuù ng tay can thieä p thì chuù ng ta chæ coø n
trong vaøo thuû ñoaïn maø thoâi.
Thöông Baù t cöôø i khanh khaù ch noù i theo:
-Vuï naøy lieân quan ñeán moùn tieàn voán huyeát maïch cuûa anh em taïi haï. Vuõ vaên
huynh tính sao?
Thieá u nieâ n aù o lam ñoät nhieân xen vaøo:
-Vuõ truï meânh moâng thieáu gì nôi vuøi xöông traéng. Caùc vò ñònh lieàu maïng vôùi
nhau, baà n ñaï o mong raè ng ñöø ng xaû y cuoä c ñoå maù u ôû chuø a Tam Nguyeâ n naø y.
Voâ Vi ñaïo tröôûng noùi theo:
-Neáu baàn ñaïo khoâng laàm taát coøn nhieàu cao thuû voõ laâm tôùi ñaây. Hay hôn heát laø
boán vò haõy naùn loøng chôø ñôïi moät chuùt.
Voâ Vi vöøa döùt lôøi, boãng nghe tieáng taø aùo laïch baïch vang leân. Ba boùng ngöôøi
nhaû y voï t vaø o nhanh nhö chôù p.
Trung Chaâ u nhò coå vaø Vuõ Vaên Haøn ñaøo baát giaùc quay ñaàu nhìn laïi thì thaáy boïn
ngöôø i môù i ñeá n ñeà u voõ phuï c aù o xaù m, ñaà u quaá n khaê n ñen chæ ñeå caë p maé t hôû chieá u ra
nhöõ ng tia haø n quang. Ngöôø i naø o cuõ ng caà m tröôø ng kieá m trong tay.
Cöù coi thaâ n phaù p cuø ng nhaõn thaàn cuûa nhöõng ngöôøi môùi ñeán cuõng ñuû bieát toaøn laø
cao thuû haïng nhaát noâò ngoaïi kim tu.
Voâ Vi ñaïo tröôûng ngaám ngaàm kinh haõi nghó buïng:
-Khoâng hieåu ba ngöôøi naøy lai lòch theá naøo maø vöôït qua ñöôïc nhöõng cöûa aûi cuûa
quaàn ñeä töû baûn phaùi?
Ñaï o tröôû ng coø n ñang ngaã m nghó thì hai boù ng ngöôø i nöõ a phoù ng vai nhaû y vaø o.
Hai ngöôøi naøy aên maëc raát quaùi dò. Ngöôøi meù taû maëc aùo tröôøng baøo maàu ñaïi hoàng.
Vaït aùo tröôùc ngöïc theâu moät boù ñuoái baèng chæ kim tuyeá n. Löng ñeo moï t oá ng ñoà ng
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
207
lôùn baèng caùnh tay treû con daøi ba thöôùc taùm taác. Tay caàm moät naém löôïng ngaân ñaû
huyeät tuyeát. Ngöôøi naøy vaøo côõ 40 tuoåi, raâu ngaén maø cöùng nhö ñaù, maët daøi nhö maët
ngöïa, ñoâi quaùi nhaõn hình tam giaùc chieáu ra nhöõng tia haøo quang, mình cao taùm
thöôù c, ñaà u ñoä i muõ kim quang.
Ngöôø i meù höõ u toù c daø i boû xoõ a xuoá ng vai, mình maë c aù o baï ch baø o roä ng thuø ng
thình, löng quaán moät sôïi daây baèng gai traéng, tay caàm xaø ñaàu tröôïng, chaân ñi giaày
traéng.
Hai ngöôø i naø y vaø o vöôø n hoa roà i böôù c thong thaû laï i, ngheâ nh ngang nhö choá n
khoâng ngöøôi, ñi thaúng vaøo ñan thaát.
Trung Chaâu nhò coå va Vuõ Vaên Haøn ñaøo ngoù ngöôøi môùi ñeán hai laàn roài töø töø luøi
laï i hai böôù c khoâ ng noùi gì.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng daø y coâ ng tu döôõ ng ngaá m ngaà m ngöng tuï coâ ng löï c ñeà phoø ng,
nhöng ngoaøi maët laøm ra veû khoâng nhìn thaáy ngöôøi môùi ñeán.
Thieáu nieân aùo lam khoâng daèn loøng ñöôïc choáng kieám tieán ra ba böôùc. Chaøng rung
tay moät caùi, moät boâng kieám hoa voït ra ngaên chaën hai ngöôøi ñoàng thôøi chaøng laïnh
luøng quaùt:
-Ñöùng laïi !
Ngöôøi aùo traéng toùc xoaõ xuoáng vai tay caàm caây xaø ñaàu tröôïng ñöa leân gaït kieám
ñaùnh choang moät tieáng, töï giôùi thieäu:
-Laõo phu laø Tam aâm phuû Ñieâu Toaøn.
Thieá u nieâ n aù o lam chöa töø ng boâ n taå u giang hoà , ngoaø i hai vò sö huynh, gaõ chaú ng
bieát moät ai. Duø ngöôøi oai danh gaáp möôøi Ñieâu Toaøn, cuõng khoâng haêm doïa ñöôïc gaõ.
Gaõ vung tay kieám moät caùi cho loeù aùnh haø n quang roà i noù i:
-Baát luaän laõo laø aâm thuû hay döông thuû thì ñeán Tam Nguyeân quaùn cuûa boïn baàn
ñaï o cuõ ng khoâ ng ñöôï c cöû ñoä ng caø n rôõ .
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñöa maé t nhìn sö ñeä chöù khoâ ng ngaê n caû n. Hieå n nhieâ n vò ñaï o
tröôû ng chan chính daø y coâ ng tu döôõ ng ñaõ nhìn thaá y cuï c dieä n böõ a nay khoâ ng traù nh
khoû i moä t cuoä c aù c ñaá u. Duø ñaï o tröôû ng coù ngaê n caû n sö ñeä cuõ ng khoù laø m tieâ u tan
ngoï n löû a chieá n tranh.
Tam aâm phuû Ñieâu Toaøn ñaûo caëp quaùi nhaõn noùi:
-Thaè ng nhoû naøy lôùn maät ñaây. Ngöôi laø moân haï ai? Haõy baùo teân hoï ñi.
Chaøng thieáu nieân aùo lam laïnh luøng ñaùp:
-Baàn ñaïo laø Trieån Dieäp Thanh, moân haï phaùi Voõ ñöông.
Ñieâu Toaøn cöôøi nhaït noùi:
-Ngöôi khoâ ng ñòch laï i laõ o phu ñaâ u. Neá u muoá n ñoä ng thuû thì haõ y môø i chöôû ng moâ n
sö toâ n ra ñaâ y.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
208
Laõo thaáy Trieån Dieäp Thanh nhieàu laém laø hôn 20 tuoåi neân töôûng gaõ laø ñeä töû Voâ
Vi ñaï o tröôû ng.
Trieån Dieäp Thanh laïnh luøng noùi:
-Chöôû ng moâ n sö huynh cuû a taï i haï ñòa vò toân cao, ñaâu coù theå tuyø tieän ñoäng thuû.
Laõo haõy thaéng ñöôïc thanh tröôøng kieám trong tay taïi haï ñi ñaõ roài haõy tìm tôùi sö
huynh cuõ ng chöa muoä n.
Ñieâu Toaøn ñoäng taâm hoûi:
-Ngöôi laø sö ñeä Voâ Vi ñaï o tröôû ng hay sao?
Trieå n Dieä p Thanh ñaùp:
-Phaû i roà i! Laõ o muoá n sao baâ y giôø ?
Ñieâu Toaøn noùi:
-Neá u vaä y thì laõ o phu coi ngöôi quaù nhoû ^^^.
Laõo vung tay phaûi phoùng xaø ñaàu tröôïng ñieåm tôùi.
Trieån Dieäp Thanh vaän noäi löïc vaøo thanh tröôøng kieám naém trong tay phaûi khieá n
cho löôõ i kieá m ñuù c baè ng theù p nguyeâ n chaá t bieá n thaø nh meà m oaë t nhö moä t caø nh caâ y,
ñeø leân caây xaø ñaàu tröôïng roài gaït sang moät beân.
Hai ngöôø i chæ ñuï ng binh khí vaø o nhau khoâ ng moä t tieá ng ñoä ng maø thöï c ra hai beâ n
ñaõ tyû thí noäi kình.
Hai beân môùi qua laïi moät chieâu ñeå bieát taøi nhau chaúng ai daùm khinh ñòch.
Ñieâu Toaøn haéng ñaëng moät tieáng roài noùi:
-Ñeâm nay laõo phu muoán laõnh giaùo maáy chieâu traán sôn cuûa quí phaùi.
Caâ y xaø ñaà u tröôï ng ruù t veà phoù ng ra nhanh nhö chôù p. Thoaù ng caù i ñaõ thi trieå n ba
chieâ u nhaè m ñieå m vaø o ba ñaï i huyeä t trong ngöôø i Trieå n Dieä p Thanh.
Trieån Dieäp Thanh sau khi tyû ñaáu moät chieâu noäi löïc, töï bieát mình duøng thanh baûo
kieá m quaù nheï ñeå ñaá u vôù i caâ y tröôï ng traàm troïng laø bò keùm theá. Chaøng lieàn hít moät
hôi chaâ n khí neù traù nh theá tröôï ng roà i vung tröôø ng kieá m queù t ngang. Theá kieá m bieá n
ñoåi thaát thöôøng khieán cho Ñieâu Toaøn baát ñaéc dó phaûi luøi laïi moät böôùc. Caây xaø ñaàu
tröôï ng trong tay laõo ñoät nhieân thi trieån nhöõng chieâu caáp baùch. Tröôïng phong rít leân
vuø vuø .
Döôùi con maét quaàn huøng, laõo phaûi luøi laïi moät böôùc theïn quaù hoaù giaän laïi xoâng ra
taán coâng raùo rieát.
Trieå n Dieä p Thanh huù leâ n moä t tieá ng huy ñoä ng kieá m quyeá t phoù ng ra nhö caâ y caà u
voà ng xuyeâ n vaø o giöõ a ñaù m boù ng tröôï ng.
Ñaây laø moät cuoäc aùc ñaáu hieám thaáy trong voõ laâm. Boùng tröôïng daày ñaëc nhö nuùi.
Beân trong laïi coù moät laøn baïch quang vuøng vaãy. Hai beân ôû vaøo theá quaâ n bình khoâ ng
ai hôn keù m.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang http://come.to/kimdung
209
Voâ Vi ñaï o tröôû ng caë p maé t chieá u ra nhöõ ng tia thaà n quang theo cuoä c ñaá u. Laõ o
ngaá m ngaà m ñeå tuï möôø i thaø nh coâ ng löï c chuaå n bò saü n saø ng ñeå thaá y sö ñeä khoâ ng
choá ng noå i laø laä p töù c xoâ ng vaø o cöù u vieä n.
Quaùi nhaân mình maëc hoàng baøo, ñaàu ñoäi muõ kim quan, caëp maét tam giaùc döông
leâ n nhìn cuoä c ñaá u, loä veû ngaï c nhieâ n. Döôø ng nhö laõ o khoâ ng ngôø trong phaù i Voõ
ñöông ngoaø i Voâ Vi ñaï o tröôû ng vaø Vaâ n Döông Töû laï i coø n tay cao thuû thanh nieâ n
naøy.
Vuõ Vaê n Haø n ñaø o vaø Trung Chaâ u nhò coå ñöù ng beâ n theo doõ i cuoä c chieá n cuõ ng ñeà u
ngaám ngaàm kinh haõi trong loøng vì thaáy moät chaøng thieáu nieân chöa coù tieáng taêm gì
maø caàm cöï thaønh theá quaân bình vôùi Taâm aâm thuû Ñieâu Toaøn laø moät nhaân vaät noåi
danh giang hoà .
Boù ng tröôï ng tung hoaø nh. aù nh kieá m laá p loaù ng. Chæ trong khoaû ng khaé c hai ngöôø i
ñaõ ñaáu treân ba möôi hieäp baát phaân thaéng baïi.
Ngöôøi maëc aùo hoâng baøo tay caàm caây löôïng ngaân ñaû huyeät quyeát laï nh luø ng nhìn
Voâ Vi ñaïo tröôûng noùi:
-Vò naøo cao höùng cho tieåu ñeä laõnh giaùo maáy chieâu.
Voâ Vi ñaïo tröôûng töø töø böôùc ra hoûi:
-Baà n ñaï o xin laõ nh giaù o maá y chieâ u ñöôï c chaê ng?
Boãng nghe moät tieáng quaùt vang:
-Sö huynh haõ y khoan ! ñeå tieåu ñeä gaëp laõo tröôùc ñaõ.
Quaà n haø o quay ñaà u laï i thaá y Vaâ n Döông Töû choá ng kieá m nhaû y ra. Phía sau y coù
möôøi hai ñaïo nhaân trung nieân ñi theo. Ngöôøi naøo tay cuõng caàm tröôøng kieám neùt
maët trang nghieâm, raûo böôùc tieán laïi.
Vaân Döông Töû löôùt ngöôøi raát mau. Thoaùng caùi ñaõ ñeán tröôùc maët ngöôøi maëc aùo
ñoû chæ coø n caù ch boá n naê m thöôù c. Y döø ng chaâ n laï i, caá t tieá ng nghieâ m nghò noù i:
-Baàn ñaïo laø Vaân Döông Töû, moân haï phaùi Voõ ñöông, xin laõnh giaùo maáy chieâu.


---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & HQD http://come.to/kimdung
210
CHÖÔNG XXII
TRUNG CHAÂU NHÒ COÅ CÖÔÙP TIEÂU LÓNH
VU


Quaùi nhaân maëc aùo hoàng baøo caát tieáng laïnh luøng töï giôùi thieäu:
-Tieåu ñeä laø Ñoäc Hoûa Tænh Gia.
Vaâ n Döông Töû noù i:
-Taïi haï nghe danh caùc haï töø laâu. Ñeâm nay may môùi ñöôïc gaëp. Chuû phaû i nhöôø ng
khaùch. Môøi caùc haï ra tay tröôùc.
Ñoäc Hoûa Tænh Gia cöôøi laït noùi:
-Voõ ñöông laø moät chính phaùi lôùn, bao giôø cuõng giöõ leà luaät giang hoà. Tieåu ñeä laø
ngöø ôi daâ n daõ khoâ ng hieå u leã nghóa. Vaä y xin ra chieâ u.
laõ o noù i roà i vung caâ y löông ngaâ n ñaû huyeä t quyeá t ra chieâ u "Thieâ n Ngoaï i la vaâ n"
nhaè m ñieå m vaø o huyeä t Huyeà n Cô Vaâ n Döông Töû .
Laõo vöøa ra tay ñaõ ñaùnh ñoøn chí maïng.
Vaâ n Döông Töû höôi tröôø ng kieá m ra chieâ u "Kim ty chieà n uyeå n" ñaâ m vaø o coå tay
maë t ñoá i phöông böù c baù ch laõ o phaû i thu chieâ u veà .
Ñoäc Hoûa Tænh Gia caát tieáng khen:
-Haûo kieám phaùp!
Quaùi nhaân haï thaáp tay maët xuoáng neù traùnh theá kieám. Tay traùi phoùng chöôûng
ñaù nh ra. ñoà ng thôø i tay maë t phaù t chieâ u "Uyeå n ñeå phieâu vaân". Caây löôïng ngaân ñaû
huyeät quyeát ñöa töø döôùi leân ñaùnh veøo moät tieáng.
Thanh tröôø ng kieá m cuû a Vaâ n Döông Töû vung ra thaø nh moä t boâ ng kieá m hoa, ñoà ng
thôøi y luøi laïi ba böôùc. Nhöng luøi roài laïi tieán ngay, vung kieám cheù m vaø o caï nh söôø n.
Boãng thaáy haøn quang laáp loaùng, hoa kieám tung bay ñaùnh lieàn taùm chieâu lieân
hoaø n.
Vaâ n Döông Töû chieá m ñöôï c treâ n cô böù c baù ch Ñoä c Hoû a Tænh Gia phaû i luø i laï i.
Nhöng Vaâ n Döông Töû taá n coâ ng vöø a heá t taù m chieâ u, Tænh Gia laäp töùc phaûn kích.
Caâ y löôï ng ngaâ n ñaû huyeä t quyeá t khaù c naø o con linh xaø chôï t vöôn ra, chôï t co laï i bieá n
hoaù khoâ n löôø n, chieâ u naø o cuõ ng nhaè m ñaù nh vaø o huyeä t ñoá i phöông.
Vaâ n Döông Töû ngöng thaà n vaä n kieá m ñaù nh, haø n quang laá p loaù ng, bao phuû moâ n
hoä raát laø nghieâm caån.
Vuõ Vaê n Haø n ñaø o chuyeå n ñoä ng muï c quang chaé p tay nhìn Voâ Vi ñaï o tröû ông cöôø i
noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & HQD http://come.to/kimdung
211
-Ñaï o huynh! Coù caà n tieå u ñeä ra tay vieä n trôï khoâ ng?
Voâ Vi ñaïo tröûông cöôøi maùt ñaùp:
-Khoâ ng daù m phieà n Vuõ vaê n huynh.
Luùc naøy möôøi hai ñaïo nhaân trung nieân ñi theo Vaân Döông Töû ñaõ baøy thaønh hai
toaø kieám traän chuaån bò chôø ñòch.
Nguõ haønh kieám traän cuûa phaùi Voõ ñöông cuøng La Haùn traän cuûa phaùi Thieáu Laâm
noåi danh thieân haï. Raát ít ngöôøi bò kieám phaùp bao vaây ruùt lui ñöôïc moät caùch yeân
laønh.
Möôøi hai ñaïo nhaân naøy do Vaân Döông Töû löïa choïn trong ñaùm ñeä töû ñeàu laø haïng
tinh anh phaù i Voõ ñöông. Ngöôø i naø o cuõ ng reø n luyeä n ñeá n 20 naê m coâ ng phu. Nhaá t laø
veà Nguõ Haønh kieám traän laïi caøng tinh phuïc. Hai toaø kieám traän naøy ñaõ ngaám ngaàm
baøy thaønh theá bao vaây.
Laõ nh dieä n thieá t buù t ñoã Cöû u coi chöø ng cuoä c ñaï i chieá n ñaõ thaø nh hình maø döôø ng
nhö phaù i Voõ ñöông ñem toaø n löï c ra baû o veä Tieâ u Lónh Vu thì trong loø ng noù ng naû y,
kheõ baûo Kim toaùn baøn Thöông Baùt:
-Laõ o ñaï i! ñeâ m nay tuy coù ñoâ ng ngöôø i ñeá n song chöa chaé c ñaõ ñòch noå i phaù i Voõ
ñöông. Chaú ng leõ chuù ng ta cöù chôø cho hoï ñaù nh nhau ñeá n phaà n thaé ng baï i mình môù i
ra tay?
Thöông Baùt ñaùp:
-Nhöõng ngöôøi naøo ñeán ñaát naøy haù phaûi haïng taàm thöôøng. Neáu chuùng ta ra tay
sôm quaù taát thaønh caùi ñích cho moïi muõi teân. Ba gaõ voõ phuïc aùo xaùm ñaàu quaán khaên
ñen khoâ ng hieå u laø nhöõ ng nhaâ n vaä t theá naøo? chuùng ta chôø cho boïn hoï ñoäng thuû ñaùnh
loaï n xaø ngaà u roà i haõ y thöø a cô cöôù p ngöôø i. Ngöôi phuï traù ch vieä c cöôù p ngöôø i, coø n ta
môû ñöôøng. Heã ngöôøi vaøo tay laø laäp töùc phaûi phaù voøng vaây maø chaïy, chôù ñeå Nguõ
Haønh kieám traän bao vaâ y thì nguy ñaá y.
Hai ngöø ôi duø ng pheù p truyeà n aâ m nhaä p maä t thöông nghò vôù i nhau ñeå tìm ra dieä u
keá nhöng thuyû chung ba haù n töû aù o xaù m vaã n chaú ng noù i caâ u gì, ñöù ng thaø nh hình tam
giaù c khoâ ng nhuù c nhích.
Luùc naøy Trieån Dieäp Thanh vaø ñieâu Toaøn ñaõ chieán ñaáu ñeán giai ñoaïn khaån
tröông toá i haä u. Xaø ñaà u tröôï ng vaø tröôø ng kieá m phoù ng ra toaø n nhöõ ng chieâ u saù t thuû .
Trieå n Dieä p Thanh söõ ng sôø ôû choã thi trieå n nhöõ ng kieá m chieâ u bieá n aû o tuîeâ t dieä u.
Nhöng coâ ng löïc ñieâu Toaøn laïi thaâm haäu hôn thaønh ra vaãn ôû vaøo theá quaân bình. Beân
naø o cuõ ng phaû i ñem toaø n löï c ra chieá n ñaá u thaø nh cuï c dieä n moä t soá ng moä t cheá t.
Vaâ n Döông Töû ñaõ bieá t tieá ng Ñoä c Hoû a cuû a ñoá i phöông, neá u ñeå haé n phoù ng Ñoä c
Hoûa ra taát laâm vaøo theá keùm, neân y ñaùnh raát raùt khoâng cho ñoái phöông raûnh tay chuùt
naø o ñeå phoù ng aù m khí.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & HQD http://come.to/kimdung
212
Vuõ Vaê n Haø n ñaø o ngöû ng ñaà u trong chieà u trôø i thaá y ñeâ m saé p sang canh tö, laõ o ñeá n
ñaâ y coõ choã duï ng taâ m khaù c chöù khoâ ng ñeå yù ñeán Tieâu Lónh Vu. Laõo thaây Vaân Döông
Töû cuøng Trieån Dieäp Thanh coøn coá söùc chieán ñaáu ít ra laø phaûi trong voøng traêm chieâu
môùi phaân thaéng baïi. Neáu khoâng laøm cho cuoäc aùc chieán theâm phaàn khoác lieät thì ñeâm
nay laõ o uoå ng coâ ng chaï y choï t moä t phen. Ngöôø i öôù c ñònh vôù i laõ o vaã n chöa thaá y neâ n
laõo trong loøng noùng naåy, ñaûo maét nhìn ba ñaïi haùn voõ phuïc xaùm laïnh luøng hoûi:
-Phaû i chaê ng ba vò cuõ ng vì chieá c chìa khoaù cung caá m maø ñeá n ñaâ y?
Laõo bieát roõ trong Trung Chaâ u nhò coå cuø ng Thöông Baù t laø tay xaû o quyeä t hôn
ngöôøi, laõo khoâng daùm daây vaøo, ñaønh gaây chuyeän vôùi ba ñaïi haùn che maët.
Ba ñaïi haùn che maët maëc aùo xaùm chieáu ra nhöõng tia haøn quang nhìn chaèm chaëp
vaø o Vuõ Vaê n Haø n ñaøo, moät ngöôøi trong boïn laïnh luøng hoûi laïi:
-Phaûi theá thì sao?
Vuõ Vaên Haøn ñaøo ñaùp:
-Caùc vò ñaõ daùm leân nuùi Voõ ñöông laïi vöôït qua ñöôïc maáy cöûa aûi ngaên chaën thì taát
nhieân khoâng phaûi haïng taàm thöôøng maø coøn daáu ñaàu hôû ñuoâ i cuõ ng nhoû nhen laé m ö?
Ñaïi haùn ñöùng tröôùc ñaùp:
-Ñoù laø vieäc rieâng cuûa anh em taïi haï, baát taát caùc haï phaûi choõ mieäng vaøo.
Vuõ Vaên Haøn ñaøo cöôøi noùi:
-Nhö vaä y khoâ ng ñöôï c. Taï i haï phaû i coi chaâ n töôù ng ba vò môù i xong.
Laõo ñöa tay traùi ra nhanh nhö chôùp chuïp taám khaên bao ñaàu cuûa ñaïi haùn naøy.
Ñaï i haù n vung kieá m ra chieâ u Lieâ m quyeå n laä y phong quaá t ngöôï c leâ n. Gaõ phoù ng
kieám mau leï khoâng theå töôïng töôïng ñöôïc khieán cho Vuõ Vaên Haøn ñaøo phaûi nhaûy luøi
laïi môùi traùnh khoûi chieâu kieám.
Ñaï i haù n laï i ñöù ng nguyeâ n choã chöù khoâ ng truy kích.
Voâ Vi ñaïo tröûông nhíu caëp loâng maøy nghó thaàm:
-Chaúng hieåu lai lòch ba gaõ naøy ra sao? Moät gaõ vöøa ra tay thuû phaùp khoâng phaûi
taàm thöôøng. E raèng voõ coâng chuùng chaúng keùm gì Ñoäc Hoûa Tænh Gia vaø Tam aâm thuû
ñieâu Toaøn.
Boã ng nghe Vuõ Vaê n Haø n ñaø o cöôø i roä noù i:
-Kieám chieâu tuyeät mau leï! Nguyeân moät thuû phaùp naøy ñaõ khieán cho taïi haï muoán
lónh giaùo.
Laõo noùi roài vung tay phoù ng chöôû ng.
Ñaï i haù n laï i giô kieá m leâ n ñoù n tieá p chöôû ng phong cuû a ñoá i phöông.
Chöôûng phong löôùt tôùi thoåi bay taø aùo maø ngöôøi ñaïi haùn vaãn ñöùng yeân khoâng
nhuù c nhích.
Vuõ Vaên Haøn ñaøo thaáy muõi kieám cuûa ñaïi haùn phoù ng ra, moä t luoà ng kieá m phong xoâ
tôùi, thì trong loøng ngaám ngaàm kinh haõi nghó thaàm:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & HQD http://come.to/kimdung
213
-Thaèng loûi naøy ñaõ coù theå vaän noäi löïc naøo thanh kieám ñöôïc thì gaõ khoâng phaûi tay
vöøa.
Laõ o vöø a ngaã m nghó vöø a vung hai tay phoù ng chöôû ng lieâ n hoaøn xoâ tôùi.
Ñaïi haùn ñoùn tieáp moät chöôûng cuûa Vuõ Vaên Haøn ñaøo, tuy ngoaøi maët vaãn giöõ thaûn
nhieâ n nhö khoâ ng, maø thöï c ra trong loø ng raá t xao xuyeá n. Gaõ thaá y chöôû ng löï c cuû a ñoá i
phöông cöï c kyø huø ng haä y maø laï i vung caû song chöôû ng ñaùnh ra thì bieát raèng khoù
ñöù ng yeâ n choá ng ñôõ . Gaõ vung tay traù i leâ n ngaê n chaë n theá chöôû ng cuû a Vuõ Vaê n Haø n
ñaøo. Ñoàng thôøi gaõ laên sang moät beân ñeå traùnh.
Hai ñaï i haù n aù o xanh thaá y ñoà ng baï n di chuyeå n thaâ n hình döôø ng nhö ñaõ hieå u choã
duï ng taâ m cuû a gaõ . Tröôù c chuù ng ñöù ng thaø nh hình tam giaù c, baâ y giôø daø n haø ng chöõ
nhaát, ñoàng thôøi dô tay traùi ngöôøi ñaèng sau ñaët vaøo löng ngöôøi ñöùng tröôùc.
Nguyeâ n hai ngöôø i naø y noä i coâ ng thöôï ng thaë ng hôï p löï c choá ng laï i thuû chöôû ng cuû a
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo.
Hai luoà ng kình löï c kình löï c ñuï ng nhau xoaù y laï i hôn gioù loá c.
Vuõ Vaên Haøn Ñaøo vöøa thaáy moät luoàng cöôøng löïc phaûn chaán haát laïi, laõo khoâng
chòu ñöôïc luøi laïi hai böôùc.
Giöõ a luù c boá n ngöôø i naø y ñaá u chöôû ng löï c thì Trung Chaâ u Nhò Coå cuõ ng phaù t ñoä ng.
Thöông Baùt vung chieác baøn tính trong tay aùnh vaøng laáp loaùng, löôùt veà phía Tieâu
Lónh Vu.
Voâ Vi ñaïo tröôûng phaát tay aùo moät caùi lôùn tieáng quaùt:
-Phaû i chaê ng hai vò khoâ ng coi phaù i Voõ Ñöông cuû a boï n baà n ñaï o vaø o ñaâ u?
Moät luoàng kình phong xoâ ra aøo aït. Thöông Baùt ñaåy baøn tín veà phía tröôùc. aùnh
vaø ng chuyeå n ñoä ng roà i vang leâ n nhöõ ng tieá ng laù ch caù ch.
Haén cöôøi ha haû ñaùp:
-Chöôû ng löï c caù ch khoâ ng cuû a ñaïo tröôûng thaät laø huøng haäu!
Ngöôø i haé n aø o ñeá n phoù ng chöôû ng ra ngheâ nh tieá p.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu theo sau Thöông Baùt thaáy laõo ñaïi ñoùn tieáp phaùt
chöôûng cuûa Voâ Vi ñaïo tröôûng lieàn thöøa cô ñoäng thuû. Tay maët caàm thieát buùt hoä thaân,
tay traùi caép leï Tieâu Lónh Vu nhaûy voït ra cöûa.
Voâ Vi ñaïo tröôûng quaùt leân moät tieáng, phaåy tay aùo nhaûy voït leân khoâng nhö moät
con chim khoå ng loà .
Boãng thaáy aùnh vaøng loeù maét. Thöông Baùt duøng thaân phaùp "Tieà n Long Thaê ng
Thieâ n" cuõ ng nhaû y voï t leâ n khoâ ng vung baø n tính veø o moä t caù i ñaù nh tôù i.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng ñang côn thònh noä baä t naê m ngoù n tay ra taá n coâ ng.
Thöông Baù t duø ng baø n tính ñöa theá Nghòch Quyû Haø nh Chu ñeá n tieá p phaù t chöôû ng
cuû a Voâ Vi ñaïo tröôûng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & HQD http://come.to/kimdung
214
Boãng nghe vuø moät tieáng, Thöông Baùt caû ngöôøi laãn baøn tính voït ngang ra saùu baûy
thöôù c haï mình xuoá ng.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng cuõ ng tieá t chaâ n khí ra, haï mình xuoá ng theo.
Thöông Baùt thôû daøi noùi:
-Chöôû ng löï c cuû a chöôû ng moâ n Voõ Ñöông quaû nhieâ n khoâ ng phaû i taà m thöông, tieå u
ñeä khoâ ng ñòch noå i...
Voâ Vi ñaïo tröôûng laïnh luøng ngaét lôøi:
-Neáu baàn ñaïo ñeå hai vò cöôùp ngöôøi mang ñi thì phaùi Voõ Ñöông coøn maët muõi naøo
ñöù ng treâ n giang hoà nöõ a.
Ñaï o tröôû ng vöø a la vöø a nhaû y xoå veà phía Thöông Baù t. Tay traù i ñaï o tröôû ng vöôn ra
chuïp tôùi.
Thöông Baù t ngöôø i maä p buï ng to nhöng luù c ñoä ng thuû thaâ n phaù p vaã n linh hoaï t dò
thöôø ng. Haé n xoay mình moä t caù i traù nh khoû i ñoø n. Voâ Vi ñaï o tröôû ng noùi:
-Vuï naøy coù lieân quan ñeán moùn tieàn huyeát maïch cuûa anh em taïi haï, vì theá maø
phaûi haønh ñoäng lieàu lónh. Tay maët ñaïo tröôûng truùng phaûi chaát kòch ñoäc roài. Neáu coøn
mieãn cöôõng ñoäng thuû thì chaát ñoäc laäp töùc phaùt taùc, khoâ ng theå thi chieå n quaù möôø i
chieâ u ñöôï c.
Voâ Vi ñaïo tröôûng laïi phoùng chöôûng ñaùnh ra baét buoäc Thöông Baùt phaûi luøi laïi hai
böôùc. Ñaïo tröôûng dô tay maët leân quaû thaáy naêm ngoùn tay coù nhieàu chaám ñen.
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t noù i:
-Tieå u ñeä bieá t ñaï o tröôû ng voõ coâ ng cao cöông noä i löï c thaâ m haä u, chaá t ñoä c taà m
thöôøng khoâng laøm gì ñöôïc neân ñaõ giaáu saün kim chaâm hoaù huyeát trong mình. Vaät
naø y cuû a phaù i Thieâ n Sôn beâ n Taâ y Vöï c cheá baè ng thöù saé t ngaø n naê m. aù m khí nhoû nhö
loâng traâu maø taåm chaát kòch ñoäc, noù saéc beùn coù theå xuyeân qua saét ñaù, thì duø taám
thaâ n baè ng gang theù p cuõ ng khoâ ng chòu noå i. Chaé c ñaï o tröôû ng cuõ ng nghe tieá ng roà i.
Voâ Vi ñaï o tröôû ng cuù i ñaà u nhìn xuoá ng quaû nhieâ n thaáy baøn tay coù choã thaâm tím
ñang daàn daàn lan ra ñeán coå tay. Laõo voäi ngaên chaën huyeät maïch beân tay maët. Coøn
tay traùi laõo vung ra ñieåm luoân vaøo maáy choã huyeät ñaïo roài laïnh luøng noùi:
-Baàn ñaïo coù theå chaët ñöùt caùnh tay maët chöù khoâ ng ñeå hai vò uy hieá p.
Thöông Baùt quay ñaàu nhìn laïi thaáy Ñoã Cöûu tay traùi oâm Tieâu Lónh Vu, tay maët
vung thieát buùt taû xung höõu ñoät. Beân ngoaøi mình haén kieám quang daøy ñaëc, haén ñaõ bò
haõm vaøo Nguõ Haønh Kieám Traän noâi danh cuû a phaù i Voõ Ñöông. Thöông Baù t khoâ ng
khoûi la thaàm:
-Cuï c dieâ n naø y khoâ ng kheù o thì hoû ng beù t.
Thöông Baù t laø ngöôø i lòch duyeä t giang hoà , tuy trong loø ng noù ng naû y maø beà ngoaø i
vaãn traán tónh. Haén tuûm tæm cöôøi noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & HQD http://come.to/kimdung
215
-Quí phaùi laø moät phaùi lôùn, chuøa Tam Nguyeân phaùi Voõ Ñöông thieân haï ñeàu bieát
tieáng. Böõa nay maø ñaïo tröôûng ñeå Tieâu Lónh Vu laïi thì sau naøy nhieàu nhaân vaät voõ
laâ m luï c ñuï c keù o leâ n khoâ ng ngôù t. Hoï khoâ ng gioá ng anh em taï i haï ,thuwongf giöõ haø nh
tung bí maät, coù ngöôøi ôû beân trôøi goùc bieån, neáu ñeå Tieâu Lónh Vu maéc vaøo tay boïn hoï
thì thaä t laø phieà n.Huoá ng chichieec chìa khoaù cung caá m laï i khoâ ng coù beâ n mình gaõ .
Anh em taïi haï baát quaù laø chòu lôøi cuûa Khaâu Tieåu San maø baûo veä cho Tieâ u Lónh Vu
ñöôïc an toaøn, ñeå chò em gaõ ñöôïc gaëp nhau. Baát luaän laø ai khaùc maø cöôùp ñöôïc Tieâu
Lónh Vu ñem ñi ñeà u khoâ ng theå laá y chieá c chìa khoaù cung caá m moä t caù ch deã daø ng.
Ñaïo tröôûng thöû nghó coi: Khaâu Tieåu San ñaõ loït vaøo tay anh em taïi haï thì Tieâu Lónh
Vu coø n boå ích nöõ a khoâ ng?
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi laït ñaùp:
-Lôøi noùi cuûa thí chuû tuy ñuùng thaät, nhöng baàn ñaïo ñaõ höùa baûo veä Tieâu Lónh Vu
thì coù lí ñaâu laïi nghó ñeán söï soáng cheát cuûa mình ñeå traù i lôø i öôù c ñöôï c?
Thöông Baùt ñoät nhieân loä veû nghieâm nghò noùi:
-Anh em taïi haï keå ra coù chuùt tham cuûa thaät, nhöng taøi vaät cuøng ñoà ccoor ngoaïn
tích tröõ töø tröôù c ñeá n nay thì duø choá n thaâ m cung cuõ ng khoâ ng theå bì kòp, song noù ôû
ngoaøi thaân theå, soáng khoâng ñem laïi, cheát chaúng ñeâm ñi. Moät ngaøy kia anh em taïi
haï qua ñôøi thì nhöõng caùi ñoù cuõng laø maát heát. Coù ñieàu anh em taïi haï höùa ñieàu gì
chaúng bao giôø traùi öôùc. Baây giôø boïn taïi haï xin höùa vôù i ñaï o tröôû ng, neá u môû ñöôï c
cung caá m, nhaá t ñònh daø nh phaà n cho ñaï o tröôû ng.
Voâ Vi ñaïo tröôûng cöôøi nhaït ñaùp:
-Baà n ñaï o haù phaû i laø ngöôø i ñeå keû khaù c duø ng oai hieá p baù ch, duø ng lôø i duï doã ñöôï c?
Thöông Baù t nghieâ m nghò noù i:
-Anh em taïi haï tham tieàn taøi, thì cuõng coøn ngöôøi tham maïng soáng...
Ñoät nhieân moät tieáng ruù theâ thaûm vang leân. Tam AÂm Thuû Ñieâu Toaøn boãng xoay
ngöôï c caâ y xaø ñaà u tröôï ng voï t mình chaï y ñi.
Ñoä c Hoaû Tænh Gia nghe Ñieâ u Toaø n ruù leâ n thì trong loø ng xao xuyeá n. Haé n ñaù nh
raùt hai chieâu ngaên theá kieám cuûa Vaân Döông Töû roài tung mình nhaûy voït ra xa ba
tröôï ng. Ñoà ng thôø i haé n voø ng tay ruù t caù i oá ng ñoà ng ôû sau löng.
Vaâ n Döông Töû bieá t trong oá ng ñoà ng coù chöù a ñoä c hoaû . Thöù löûa naøy aùc ñoäc voâ
cuø ng. Neá u ñeû oá ng phun ra taá t coù ngöôø i bò naï n. Vaâ n Döông Töû trong loø ng noù ng naû y
quaùt:
-Loaø i chuoä t nhaé t ñònh phoù ng ñoä c hoaû chaê ng?
Laõo ñeà tuï chaân khí roài phoùng mình nhaûy voït tôùi.
Tuy cöû ñoä ng cuû a Vaân Döông Töû mau leï maø cuõng chaäm maát moät böôùc. Ñoäc Hoaû
Tinh Gia ñaõ ruù t ñöôï c oá ng ñoà ng ôû sau löng ra.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & HQD http://come.to/kimdung
216
Giöõa luùc nguy caáp töïa ngaøn caân treo sôïi toùc, moät luoàng aâm khí aøo aït xoâ ra. Tænh
Gia la leân moät tieáng, loaïng choaïng luøi laï i hai böôù c, oá ng ñoà ng trong tay rôù t xuoá ng
ñaát. Haén toan löôïm thì Vaân Döông Töû caû ngöôøi laãn kieám nhaùy xoå ñeán. Kieám quang
loeù leâ n thaø nh nhöõ ng ñoaù hoa baï c chuï p xuoá ng ñaà u ñoá i phöông.
Ñoä c Hoaû Tænh Gia khoâ ng kòp löôï m oá ng ñoà ng leân ñaõ phaûi voït mình laïi baûy böôùc.
Beân tai haén vang leân thanh aâm cuûa Tam AÂm Thuû Ñieâu Toaøn:
-Non xanh coø n ñoù , lo gì heá t cuû i ñun. Chuù ng ta ñi thoâ i !
Moä t ñaï o nhaâ n trung nieâ n vung kieá m xoâ ng ra chaë n ñöôø ng lieà n bò Ñieâ u Toaø n caù ch
xa naê m böôù c ñaõ phoù ng ra chieâ u aâ m phong chöôû ng ñaù nh truù ng. Ñaï o nhaâ n caû m thaá y
toaøn thaân giaù laïnh, ngöôøi run baàn baät phaûi luøi laïi.
Vaâ n Döông Töû thoø chaâ n traù i ra kheà u chieec oá ng roà i vöôn tay traù i ñoù n laá y. Y caé n
thanh kieám vaøo mieäng, duøng tay phaûi naâng ñôõ ñaïo nhaân trung nieân cho khoûi teù vaø
baûo:
-Ngöôi ngoà i xuoá ng vaä n khí trò thöông ñi.
Vaân Döông Töû ngaång ñaàu leân nhìn thaáy Tænh Gia vaø Ñieâu Toaøn nhaân cô hoäi naøy
ñaõ chaï y laã n vaø o trong boù ng ñeâm maát huùt roài.
Kim Toaù n Baø n Thöông Baù t ñaû o maé t nhìn nhuwnwgx cuoä c dieã n bieá n trong cuï c
tröôøng, ñoàng thôøi thoø tay vaøo boïc moùc ra moät vieân thuoác noùi:
-Thuoá c naø y coù theå giaû i ñoä c hoaù huyeá t. Xin ñaï o tröôû ng uoá ng ñi roà i vaä n khí giöõ
ñoäc chaâm laïi, ñaët ñaù nam chaâm vaøo huùt ra. Coâng löïc ñaïo tröôûng raát thaâm haäu, chæ
nghæ ngôi ba ngaø y laø hoà i phuï c nhö cuõ . Vöø a roà i ñaï o tröôû ng phoù ng chöôû ng löï c voâ
hình thöôï ng thaë ng ñaù nh rôù t oá ng ñoà ng cuû a Tónh Gia taï i haï e raè ng chaá t ñoä c trong oá ng
cuõ ng laø chaá t ñoä c hoaù huyeá t...
Haén noùi ñeán ñaây ñoät nhieân haï thaáp gioïng xuoáng tieáp:
-Ñaï o chöôû ng phaû i ñeà phoø ng Vuõ Vaê n Haø n Ñaø o. Tuy ñaï o tröôû ng khoâ ng qua laï i
giang hoà nhöng thanh voï ng to lôù n, khoâ ng theå coi thöôø ng sinh maï ng ñöôï c. Taï i haï
noùi ñeán ñaây laø heát lôøi vaø xin caùo töø.
Haé n vung baø n tính trong tay xoâ ng vaø o Nguõ Haø nh Kieá m Traä n.
Vaâ n Döông Töû tieá n ra rung ñoä ng thanh tröôø ng kieá m, aù nh hoaø quang laá p loaù ng
ñieåm vaøo löng Thöông Baù t.
Thöông Baùt xoay tay laïi ñaùnh ra moät caùi, aùnh vaøng nhaáp nhoaùng, tieáng kim thieát
ñoä ng nhau rít leâ n xoang xoaû ng. Thanh tröôø ng kieá m cuû a Vaâ n Döông Töû bò haá t treä ch
sang moä t beâ n.
Vaân Döông Töû thaáy caùnh tay maët teâ choàn thì trong loøng ngaám ngaàm kinh haõi
nghó thaàm:
-Trung Chaâ u Nhò Coå quaû nhieâ n ñaù o ñeå ! Coâ ng löï c chuù ng coø n cao hôn Ñoä c Hoaû
Tænh Gia.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & HQD http://come.to/kimdung
217
Trong loø ng y coø n ñang ngaã m nghó maø kieá m vaã n lieâ n tuï c phoù ng ra ba chieâ u.
Thöông Baù t huy ñoä ng baøn tính trong tay baät leân nhöõng tieáng laùch caùch ñeå ngaên
chaë n theá ñaù nh cuû a Vaâ n Döông Töû .
Voâ Vi ñaï o tröôû ng tay caà m vieâ n thuoá c cuû a Thöông Baù t vöø a ñöa cho, ngaã m nghó
moät luùc roài noùi:
-Sö ñeä giaûi taùn kieám traän thaû cho hoï ñi.
Vaâ n Döông Töû söû ng soá t, nhöng cuõ ng vung kieá m ra hieä u giaû i khai Nguõ Haø nh
Kieám Traän.
Thöông Baù t kheõ noù i:
-Ña taï ñaï o huynh !
Roài huy ñoäng baøn tính ñi tröôùc môû ñöôøng xoâng ra ngoaøi ñöôøng. Chôùp maét ñaõ maát
huù t vaø o trong boùng toái.
Trong chuø a Tam Nguyeâ n raá t nhieà u voø ng vaâ y ngaê n chaë n nhöng baû n laõ nh Trung
Chaâ u Nhò Coå raá t cao cöôø ng, maø ñeä töû Voõ Ñöông laï i vaâ ng leä nh duï khoâ ng ñöôï c lieà u
cheá t chieá n ñaá u. Chæ trong khoaû nh khaé c hai ngöôø i ñaõ ra khoû i chuø a Tam Nguyeâ n.
Laõnh Dieän Thieát Buùt Ñoã Cöûu quay laïi ngoù chuøa Tam Nguyeân thôû phaøo moät caùi
noùi:
-Laõo muõi traâu baøy Nguõ Haønh Kieám Traän quaû nhieân lôïi haïi thieät.
Thöông Baùt voâ cuøng caûm khaùi buoâng tieáng thôû daøi noùi:
-Laõ o nhò ! Laø m xong vuï buoâ n baù n naø y chuù ng ta neâ n röû a tay quy aå n.
Haén vöøa noùi vöøa veùn aùo leân caát baøn tính vaøo boïc. Ñoaïn raûo böôùc ñi tröôùc.
Hai ngöôøi ñi raát leï. Trôøi tôø môø saùng ñaõ xuoáng chaân nuùi Voõ Ñöông.
Thöông Baù t ñoä t nhieâ n döø ng böôù c quay laï i hoû i Ñoã Cöû u:
-Laõ o nhò, thaè ng nhoû ñoù sao khoâ ng coù ñoä ng tónh gì?
Ñoã Cöûu ñaùp:
-Tieåu ñeä ñieåm huyeät gaõ roài !
Nguyeâ n Tieâ u Lónh Vu bò Ñoã Cöû u oâ m vaø o loø ng maø haé n phaû i ñoä ng thuû ñoä ng cöôù c
khoâ ng ngôù t ñeå caà m cöï vôù i cöôø ng ñòch vaay ñaù nh, neâ n haé n phaû i ñieå m huyeä t cho
chaø ng naè m yeâ n.
Thöông Baù t phoù ng tay giaû i khai huyeä t ñaï o cho Tieâ u Lónh Vu.
Boãng nghe chaøng thôû daøi moät tieáng roài môû maét ra.
Luùc naøy trôøi ñaõ saùng baïch, moïi caû nh vaä t ñeà u nhìn roõ .
Tieâ u Lónh Vu chuyeå n ñoä ng caë p maé t ngoù hai ngöôø i, laï nh luø ng hoû i:
-Hai vò ñöa ta ra ñaây roài ö ?
Caâ u noù i cuû a chaø ng khoâ ng coù veû lòch söï moä t chuù t naø o.
Ñoã Cöûu ñaùp:
-Chaúng leõ maáy laõo muõi traâu caûn trôû ñöôï c anh em ta?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & HQD http://come.to/kimdung
218
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Hai vò ñònh ñöa ta ñi ñaâu?
Thöông Baùt ñaùp:
-Chuùng ta ñöa tieåu huynh ñeä ñi gaëp Khaâu tyû tyû.
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Voõ coâ ng caù c vò gioû i thieä t, ta ñang ôû trong chuø a Tam Nguyeâ n maø caù c vò cöôù p ra
ñöôï c...
Ñoã Cöûu ngaét lôøi:
-Trung Chaâu Nhò Coå ñaõ laäp chieâu baøi töø maáy chuïc naêm nay chöù ñaâu phaûi chuyeän
deã daø ng.
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Hai vò tuy voõ coâng cao cöôøng nhöng laøm vieäc baù ñaïo, taâm ñòa ñoäc aùc neân ta
khoong thích...
da töùc quaù caát tieáng maéng:
-Thaè ng quyû con naø y, ngöôi daù m thoaù maï boï n ta ö?
Haé n giô tay leâ n toan phoù ng chöôû ng ñaù nh xuoá ng.
Thöông Baùt voäi ngaên laïi cöôøi noùi:
-Tieåu nhai nhi, chuù nhoû naøy lôùn maät thaät ! Lôùn maät thaät !...
Tieâ u Lónh Vu phöôõ n ngöï c ñaù p:
-Caàn coùc gì, nhieàu laém ñeán cheát laø cuøng.
Thöông Baù t söû ng soá t noù i:
-Thaät laø moät ñöùa nhoû quaät cöôøng.
Ñoã Cöûu hoûi:
-Ngöôi ñaõ neá m muø i dôû soá ng dôû cheá t bao giôø chöa?
Tieâ u Lónh Vu xaü ng gioï ng ñaù p:
-Caù i ñoù coù chi laø ñaù ng keå ? Cheù m moä t ñao cuõ ng cheá t, cheù m traê m nghìn ñao cuõ ng
cheá t, ta ñaõ khoâ ng sôï cheá t, chaú ng nheõ coø n sôï ngöôi cheù m maá y ñao ö?
Thuôû nhoû chaø ng ñoï c saù ch neâ n trong buï ng nhôù nhieà u thieâ n coá söï . Chaø ng noù i maá y
caâu naøy toû thaùi ñoä hieân ngang, haøo khí ngaát trôøi coi cai cheát nhö veà vaäy.
Ñoã Cöûu maét chieáu ra nhöõng tia hung döõ, laïnh luøng noùi:
-Ñöôïc laém, böõa nay maø khoâng cho mi neám muøi ñau khoå thì mi khoâng bieát trôøi
cao ñaát daøy.
Haé n vung chöôû ng toan ñieå m tôù i nhöng ngoù n tay saé p chaï m vaø o Tieâ u Lónh Vu ñoä t
nhieân thu laïi, buoâng tieáng thôû daøi noùi:
-Ñoã Cöûu naøy maø laïi ñi chaáp vôùi thaèng loûi con thì coøn maët muõi naøo troâng thaáy
giang hoà !
Thöông Baù t cöôø i ha haû noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Hieàn Trang & HQD http://come.to/kimdung
219
-Tieå u nhai nhi ! Chuù ng ta khoâ ng coù yù gia haï i ngöôi ñaâ u. Ñeå ta coõ ng ngöôi ñi.
Tieâ u Lónh Vu döông caë p maé t troø n xoe leâ n noù i:
-Ta cuõng coù hai chaân thì ta töï ñi ñöôïc, haø taát phaûi möôïn ngöôi coõng.
Ñoaï n chaø ng raû o böôù c tieá n veà phía tröôù c.
Ñoã Cöû u vöôn tay ra naé m laá y caù nh tay maë t cuû a Tieâ u Lónh Vu nhöng bò Thöông
Baùt caûn laïi noùi:
-Thoâi ñeå maëc gaõ ñi.
Tieâu Lónh Vu töùc mình ñi lieàn moät maïch baûy taùm daëm. Nhöng thaân theå chaøng hö
nhöôï c sau khoâ ng choáng noåi, moà hoâi toaùt ra ñaàm ñìa, hai chaân meàm nhuõn ngaõ laên
xuoá ng ñaá t.
Thöông Baùt thoø tay ra daét Tieâu Lónh Vu cöôøi noùi:
-Haøi töû ngöôi meät laém roài !


---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
220
CHÖÔNG XXIII
TRUNG CHAÂU NHÒ COÅ ÑEÅ MAÁT LÓNH VU


Tiªu LÜnh Vu ®øng lªn lau må h«i tr¸n råi daõ y dôa la lªn:
-Bu«ng ta ra!
§ç Cöu chau mµy nãi:
-Laõ o ®¹i! Th»ng nhãc nµy tÝnh khÝ quËt cöêng. TiÓu ®Ö xem chõng ph¶i ®iÓm huyÖt
gaõ ®Ó ®öa gaõ ®i míi xong.
H¾n kh«ng chê Thö¬ng B¸t tr¶ lêi ®aõ vung tay ®iÓm vµo thôy huyÖt cña Tiªu LÜnh
Vu.
Tiªu LÜnh Vu mª ®i kh«ng biÕt bao l©u. Khi chµng tØnh l¹i thì thÊy mình n»m trªn
mét chiÕc giöêng gç, tai nghe nöíc ch¶y cuån cuén. Chµng ch¼ng hiÓu mình ®ang ë
®Þa phö¬ng nµo. Chµng ®öa m¾t nhìn quanh thÊy Thö¬ng B¸t ®ang ngã mình mØm
cöêi. H¾n ®øng ë bªn giöêng cÊt giäng «n tån hái:
-Nhai nhi! Ngö¬i tØnh råi ö? Cã muèn ¨n chót gì kh«ng?
Tiªu LÜnh Vu ngåi nhám dËy hái:
-§©y lµ ®©u?
Thö¬ng B¸t ®¸p:
-HiÖn chóng ta ®ang ë trong chiÕc thuyÒn lín trªn s«ng Tröêng Giang.
Tiªu LÜnh Vu c¶m thÊy ®Çu nÆng ch©n nhÑ, m¾t nÈy ®om ®ãm, nhöng chµng ë trªn
giöêng g¾ng göîng böíc xuèng, tay chèng vµo v¸ch thuyÒn ®i ra ngoµi khoang.
Thö¬ng B¸t l¹ng ngöêi sang bªn nhöêng lèi cho chµng ®i.
Tiªu LÜnh Vu võa ra ngoµi khoang, ngän giã s«ng thæi l¹i khiÕn thÇn trÝ chµng thö
giaõ n.
¸nh diÖm dö¬ng chiÕu xuèng lßng s«ng. Nöíc s«ng ch¶y cuån cuén cån lªn nh÷ng
lµn sãng b¹c.
ë phÝa xa xa buåm thuyÒn lè nhè. Tiªu LÜnh Vu c¶m thÊy trong ngöêi dÔ chÞu. Con
thuyÒn chµng ®øng lµ mét chiÕc mµnh lín ba cét buåm ®ang ch¹y gi÷a dßng s«ng.
Sau löng chµng, thanh ©m «n hoµ cña Thö¬ng B¸t bçng cÊt lªn:
-Hµi tö! Ngoµi nµy giã lín. Ngö¬i ph¶i ®øng cho v÷ng.
Tiªu LÜnh Vu quay l¹i ngã Thö¬ng B¸t mét c¸i råi cói ®Çu trÇm tö kh«ng nãi nöa
lêi.
Thö¬ng B¸t thÊy môc quang chµng lu«n lu«n thay ®æi döêng nhö ®ang cã t©m sù
gì. H¾n mØm cöêi hái:
-Hµi tö! Ngö¬i ®ang nghÜ gì vËy?
Tiªu LÜnh Vu ®¸p:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
221
-Ta ®ang nghÜ, tuy ch¼ng thÝch gì c¸c ngö¬i, nhöng c¸c ngö¬i chöa ph¶i lµ h¹ng ®¹i
gian ¸c. Sau nµy ta luyÖn vâ thµnh c«ng còng kh«ng nì giÕt c¸c ngö¬i.
Thö¬ng B¸t cöêi khanh kh¸ch hái:
-Ngö¬i muèn ai rÌn luyÖn vâ c«ng cho?
Ngoµi cöa khoang thuyÒn bãng ngöêi thÊp tho¸ng. Laõ nh DiÖn ThiÕt Bót §ç Cöu
®ang ®øng trªn s¹p thuyÒn cöêi l¹t nãi:
-Nhai nhi! Ta e r»ng trªn câi ®êi nµy hiÖn nay ngö¬i khã mµ tìm ra ®öîc mét vÞ sö
phô ®ñ søc d¹y ngö¬i ®Ó giÕt bän ta.
Tiªu LÜnh Vu chît nhí tíi lóc V« Vi ®¹o tröëng nghe ®Õn tªn B¾c Thiªn T«n Gi¶
liÒn lé vÎ khÈn trö¬ng, chµng buét miÖng hái:
-B¾c Thiªn T«n Gi¶ lµ nh©n vËt thÕ nµo?
Thö¬ng B¸t ngÈn ngöêi ra mét lóc råi hái l¹i:
-B¾c Thiªn T«n Gi¶ ö? Ngö¬i nghe ®öîc danh hiÖu nµy ë ®©u?
§ç Cöu h¾ng dÆng mét tiÕng, nãi xen vµo:
-Th»ng nhãc nµy ¨n nãi hå ®å. B¾c Thiªn T«n Gi¶ qua ®êi ®aõ l©u. Ch¼ng lÏ laõ o cßn
hoµn hån sèng l¹i?
Tiªu LÜnh Vu hái l¹i:
-Ngö¬i kh«ng tin hay sao?
§ç Cöu ®¸p:
-DÜ nhiªn ta kh«ng thÓ tin ®öîc!
Tiªu LÜnh Vu nãi:
-Ngö¬i kh«ng tin thì th«i, ta ch¼ng nãi n÷a.
Thö¬ng B¸t vÎ mÆt nghiªm träng, trÇm ng©m mét lóc råi hái:
-Hµi tö! Ngö¬i qu¶ ®aõ nghe nãi ®Õn B¾c Thiªn T«n Gi¶ thËt ö?
Tiªu LÜnh Vu ®¸p:
-DÜ nhiªn lµ thËt. Ta nãi dèi c¸c ngö¬i lµm chi...
Bçng nghe tiÕng m¸i chÌo bì bâm khuÊy nöíc. Mét chiÕc thuyÒn nhá rÏ sãng ®i tíi.
Khi gÇn ®Õn bªn thuyÒn lín, ®ét nhiªn mét bãng ngöêi nh¶y vät vÒ phÝa Tiªu LÜnh
Vu.
Thö¬ng B¸t c¶ giËn qu¸t lªn mét tiÕng, ®ång thêi phãng chöëng ®¸nh ra.
Tiªu LÜnh Vu th©n thÓ hö nhöîc bÞ luång chöëng lùc x« ®Èy, ch©n chµng kh«ng
®øng v÷ng tÐ l¨n xuèng s«ng bÞ dßng nöíc ch¶y cuån cuén cuèn ®i.
Bãng ngöêi võa vät sang thuyÒn lín ®ét nhiªn xoay mình nh¶y xuèng dßng s«ng
næi ba ®µo.
Trung Ch©u NhÞ Cæ vâ c«ng cao cöêng nhöng kh«ng biÕt b¬i léi. Chóng thÊy ngöêi
kia nh¶y xuèng níc råi chØ cßn c¸ch dö¬ng m¾t lªn nhìn.
ChØ trong kho¶nh kh¾c hai ngöêi ngöíc m¾t nhìn qua thÊy ®»ng l¸i chiÕc thuyÒn
con cã mét ®¹i h¸n ngåi ®ã. §¹i h¸n ®Çu ®éi nãn tróc mình kho¸c ¸o t¬i, löng tùa vµo
v¸ch thuyÒn kh«ng nhìn râ mÆt.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
222
§¹i h¸n mét tay bÎ l¸i mét tay b¬i thuyÒn. Con thuyÒn nhá trßng trµnh trªn mÆt
nöíc mµ thuû chung kh«ng bÞ lËt ®¾m. Nã vÉn gi÷ mét quaõ ng c¸ch ®Òu ®Òu víi
thuyÒn lín.
Laõ nh DiÖn ThiÕt Bót §ç Cöu khÏ nãi:
-§¹i h¸n mÆc ¸o t¬i kia quyÕt kh«ng ph¶i lµ ngöêi lai lÞch râ rÖt. TiÓu ®Ö qua b¾t
h¾n vÒ ®Ó tra hái...
Thö¬ng B¸t g¹t ®i:
-Laõ o nhÞ! Lµm thÕ kh«ng ®öîc...
Nhöng §ç Cöu ®éng t¸c cùc kú thÇn tèc!
Thö¬ng B¸t võa thèt ra ®öîc mÊy tiÕng, ngöêi §ç Cöu ®aõ vät lªn cao h¬n tröîng.
H¾n véi thu hai ch©n vÒ biÕn thµnh thÕ ®Çu dèc xuèng ch©n chæng lªn nh¶y sang
thuyÒn lín. Ngöêi h¾n cßn l¬ löng trªn kh«ng ®aõ vö¬n n¨m ngãn tay nh»m chôp
xuèng ®¹i h¸n kho¸c ¸o t¬i.
N¨m ngãn tay h¾n s¾p chôp tíi vai ®¹i h¸n, ®ét nhiªn gaõ n»m phôc xuèng tr¸nh
khái thÕ chôp, ®ång thêi möîn thÕ nh¶y xuèng s«ng.
Chiªu “Phi öng tr¶o thá” cña §ç Cöu ®aõ luyÖn ®Õn trình ®é rÊt thuÇn thôc. ThÕ mµ
®¹i h¸n chê cho chØ lùc gÇn tíi ngöêi míi nÐ tr¸nh.
§ç Cöu liÒn biÕt ngay gÆp ph¶i kình ®Þch. H¾n ®Ò tô ch©n khÝ, chÊn ®éng hai tay,
cho hai ch©n h¹ xuèng ®Çu thuyÒn tröíc.
Bình sinh h¾n kh«ng biÕt b¬i léi nªn lóc nµy h¾n sî ®¹i h¸n kho¸c ¸o t¬i ë döíi
nöíc nh¶y vät lªn l«i h¾n xuèng theo. Vì thÕ mµ h¾n kh«ng d¸m ®øng l¹i trªn thuyÒn
nhá, véi thi triÓn th©n ph¸p §¹i lùc thiªn kim truþ, mét th©n ph¸p ®éc ®¸o vÒ néi gia
cña h¾n.
Bçng thÊy §ç Cöu h¹ xuèng khÏ ®¹p vµo thuyÒn nhá nh¶y vät lªn nhö con c¸ chÐp
khæng lå h¹ mình xuèng thuyÒn lín. Hai ch©n võa h¹ xuèng v¸n thuyÒn, ngöêi ®aõ
®øng v÷ng ngay. H¾n ®¶o m¾t nhìn quanh kh«ng d¸m l¬ lµ. HiÓn nhiªn cho ®Õn b©y
giê h¾n vÉn sî ®¹i h¸n kia ë döíi nöíc nh¶y vät lªn tËp kÝch.
Laõ nh DiÖn ThiÕt Bót §ç Cöu b«n tÈu giang hå ®aõ l©u, gan d¹ vµ thËn träng. §óng
lµ mét h¸n tö cã ch©n b¶n laõ nh chø kh«ng ph¶i chØ cã hö danh.
Sau kho¶ng thêi gian chõng uèng c¹n tuÇn trµ, ch¼ng nh÷ng kh«ng thÊy t¨m tÝch
Tiªu LÜnh Vu ®©u mµ ®¹i h¸n nh¶y xuèng s«ng còng chöa nh« lªn mÆt nöíc lÇn nµo.
Dßng nöíc cuån cuén ch¶y vÒ phÝa ®«ng. Con thuyÒn nhá ®aõ bÞ lËt óp, tõ tõ xoay
chuyÓn gi÷a dßng s«ng.
Lóc nÇy míi qu¸ ngä nhöng gÆp buæi lËp ®«ng, phong c¶nh trªn s«ng ®aõ cã chiÒu
thª lö¬ng l¹nh lÏo. Ngoµi hai con thuyÒn lín nhá nÇy, c¸ch chõng mét dÆm kh«ng cã
mét con thuyÒn nµo kh¸c.
Thö¬ng B¸t, §ç Cöu hai ngöêi ®öa m¾t nhìn nhau, nÐt mÆt lé vÎ kinh dÞ.
§ç Cöu trÇm giäng hái:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
223
-Laõ o ®¹i! Laõ o tÝnh ba ngöêi kia ë döíi nöíc nh« lªn liÖu chóng mình cã tr«ng thÊy
ch¨ng?
Thö¬ng B¸t mØm cöêi ®¸p:
-Anh em mình cã ®ui ®©u mµ kh«ng nhìn thÊy?
§ç Cöu trÇm giäng nãi:
-VËy mµ sao chóng ta chöa thÊy bän hä ngoi lªn mÆt nöíc?
H¾n trÇm ng©m mét chót råi tiÕp:
-Hai ngöêi ®aõ chuÈn bÞ råi míi ®Õn ®©y, nghÒ b¬i léi cña chóng l¹i rÊt tinh th«ng,
ch¾c kh«ng chÕt ngép ë döíi nöíc. Nhöng cßn Tiªu LÜnh Vu thì sao chÞu ®ùng l©u thÕ
®öîc? §Õn b©y giê vÉn chöa thÊy nh« lªn?
Thö¬ng B¸t nãi:
-Chóng kh«ng nh« lªn thì mình còng ch¼ng thÓ lÆn xuèng mµ kiÕm ®öîc. Thö xem
chóng chÞu ®öîc l©u hay lµ...
§ét nhiªn h¾n sa sÇm nÐt mÆt dõng l¹i kh«ng nãi n÷a.
Ngµy thöêng h¾n vÉn tö¬i cöêi vui vÎ. Dï lóc l©m ®Þch, ®èi trËn vÉn th¶n nhiªn nhö
kh«ng. NÕu ch¼ng gÆp tình tr¹ng cùc kú nghiªm träng thì h¾n ®aõ ch¼ng khÈn trö¬ng
®Õn thÕ.
§ç Cöu ë víi Thö¬ng B¸t l©u ngµy nªn hiÓu lßng d¹ laõ o ®¹i, h¾n còng nÝn thë
kh«ng d¸m ¨n nãi bõa baõ i.
Bçng thÊy Thö¬ng B¸t ngöng ®Çu nãi:
-Laõ o nhÞ! Laõ o nhÞ haõ y ®i tuÇn mét lóc xem sao. Kh«ng chõng hai ngöêi kia ®aõ ®em
Tiªu LÜnh Vu lÆn ngÇm döíi nöíc xuèng h¹ löu ®Ó lªn bê. NÕu chóng ta cs ng¬ ngÈn
ë ®©y thì háng mÊt.
§ç Cöu chÊn ®éng t©m thÇn ®¸p:
-§óng thÕ...
H¾n toan cÊt böíc bçng co l¹i.
Thö¬ng B¸t hái:
-Laõ o nhÞ cßn chê gì n÷a?
§ç Cöu ®¸p:
-Nöíc ch¶y cuån cuén khã bÒ thi triÓn khinh c«ng, lµm sao ®i ®öîc?
Thö¬ng B¸t nãi:
-ViÖc trï liÖu ®Þch lµ viÖc cña ta. Cßn ®i b»ng c¸ch nµo lµ viÖc cña laõ o nhÞ.
§ç Cöu ng¬ ng¸c mét chót råi nãi:
-TiÓu ®Ö xin tu©n lÖnh.
H¾n cong löng l¹i ®ét nhiªn n¶y vät ®i. ThÕ ®i cña h¾n nhö chim Ðn löít sãng.
Bãng ngöêi thÊp tho¸ng. H¾n nh¶y sang chiÕc thuyÒn con tr«i ë gÇn ®ã.
ChiÕc thuyÒn con lËt óp sÊp råi khã mµ trÌo ®i ®öîc. Nhöng lßng thuyÒn trèng rçng
næi lÒnh bÒnh thµnh ra rÊt v÷ng, kh«ng thÓ lËt ngöa l¹i ®öîc. §ç Cöu ®aõ ch¼ng biÕt léi
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
224
nöíc l¹i kh«ng hiÓu b¬i thuyÒn thì c¸i thuyÒn óp ®èi víi h¾n cßn v÷ng vangf h¬n c¸i
thuyÒn ngöa.
Thö¬ng B¸t thÊy §ç Cöu ®øng trªn löng thuyÒn liÒn mØm cöêi, nãi:
-Laõ o nhÞ ®i ®i!
§«ng thêi h¾n vung chöëng ®Èy luång néi lùc.
Luång chöëng phong nµy kh«ng lîi h¹i mµ thùc ra lùc ®¹o rÊt lín khiÕn ngöêi ta
ph¶i kinh ng¹c. Con thuyÒn nhá vät ®i nhö tªn b¾n xu«i theo gißng nöíc.
§ç Cöu quay l¹i mØm cöêi. H¾n ®Ò khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn, xoay tay phãng chöëng
®¸nh vÒ phÝa sau ®Èy thuyÒn ®i.
§æ Cöu tiÕp tôc phãng chöëng ®Èy thuyÒn xuèng h¹ l©u nhanh vun vót.
Thö¬ng B¸t ®øng ë ®Çu thuyÒn ngã ch»m chÆp vµo chiÕc thuyÒn nhá löít trªn
gißng nöíc. H¾n b¶o nhµ ®ß gi÷ v÷ng b¸nh l¸i xoay chuyÓn con thuyÒn ®Ó rình xem
hÔ thÊy hai ®¹i h¸n kia lã ®Çu lªn mÆt nöíc lµ h¾n phãng chöëng hay liÖng ¸m khÝ
giÕt ngöêi.
§ét nhiªn vÒ phÝa thöîng löu mét con thuyÒn ®en xì giö¬ng buåm ch¹y tíi.
Thö¬ng B¸t chÊn ®éng t©m thÇn, ®¶o cÆp m¾t chim öng nhìn sang töëng chõng hai ®¹i
h¸n kia nh¶y lªn chiÕc thuyÒn con nµy mµ bÞ h¸n ph¸t gi¸c thì trèn lªn trêi còng
kh«ng tho¸t.
Con thuyÒn ®en löít rÊt nhÑ trªn mÆt s«ng tho¸ng c¸i ®aõ ®i s¸t bªn c¹nh thuyÒn lín
råi chíp m¾t l¹i lao ®i rÊt xa chØ cßn thÊy mét chÊm ®en dÇn dÇn mÊt hót.
Quaõ ng kh«ng nµy tuyÖt nhiªn kh«ng thÊy ®éng tÜnh gì. Mïa ®«ng ngµy ng¾n ®ªm
dµi, bãng chiÒu ®aõ ng¶. ¸nh tÞch dö¬ng chiÕu xuèng mÆt s«ng ®á èi mµ vÉn chöa thÊy
bãng mét ngöêi nµo nh« lªn.
VÎ mÆt Thö¬ng B¸t mçi lóc mét trÇm träng. CÆp l«ng mµy nh¨n tÝt l¹i.
§Õn lóc hoµng h«n, §ç Cöu möín thuyÒn nhá ch¹y vÒ. Hai ngöêi ng¬ ng¸c nhìn
nhau kh«ng nãi gì.
§ç Cöu lé vÎ rÊt mÖt nhäc döêng nhö ®aõ kiÖt lùc. HiÓn nhiªn h¾n ®aõ xôc x¹o vïng
h¹ löu rÊt kü löìng. B¶n tÝnh kh«ng thÝch nãi nhiÒu, h¾n trÇm giäng cÊt tiÕng:
-KiÕm ch¼ng thÊy chi hÕt!
Thö¬ng B¸t biÕt h¾n ®aõ hÕt søc còng kh«ng hái thªm n÷a.
L¹i qua mét lóc l©u, §ç Cöu kh«ng nhÞn ®öîc bu«ng tiÕng thë dµi cói ®Çu lÈm
bÈm:
-L¹ thiÖt!... L¹ thiÖt!... Ch¼ng lÏ bän chóng chui c¶ vµo thñy cung...
Råi h¾n tõ tõ ngÈng ®Çu lªn nãi:
-Laõ o ®¹i! Laõ o cã ®o¸n ®öîc hai ®¹i h¸n kia lai lÞch thÕ nµo kh«ng?
Thö¬ng B¸t thë dµi ®¸p:
-Ch¼ng nh÷ng kh«ng ®o¸n ®öîc lai lÞch chóng, mµ ®öêng vâ c«ng m¹nh yÕu thÕ
nµo còng ch¼ng biÕt. Hìi «i! Cø coi mét tªn nÐ tr¸nh ®öîc chiªu “Phi öng tr¶o thá”
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
225
cña laõ o nhÞ thì döêng nhö b¶n laõ nh gaõ rÊt cao th©m. Nhöng cã lÏ còng vì chiªu ®ã mµ
gaõ ph¶i nh¶y xuèng nöíc...
Hai ngöêi l¼ng lÆng kh«ng nãi gì n÷a. Chóng b«n tÈu giang hå l©u n¨m, tuy ch¼ng
ph¶i mäi viÖc ®Òu nhö ý, cã ®iÒu gÆp ph¶i tröêng hîp nhö b÷a nay thì chöa tõng cã
bao giê.
ChiÕc thuyÒn lín thuËn dßng ®i xu«i. Nhµ l¸i thß ®Çu ra mÊy lÇn, maõ i sau míi ®¸nh
b¹o hái:
-Hai vÞ ®Þnh ®i tíi ®©u míi ®ç thuyÒn?
Kim To¸n Bµn Thö¬ng B¸t l¹nh lïng h¾ng dÆng mét tiÕng råi phãng chöëng ®¸nh
xuèng dßng s«ng. LËp tøc sãng næi ba ®µo cuén l¹i thµnh mét c©y cét nöíc ®öa lªn
cao råi ®æ xuèng Çm Çm.
Nhµ l¸i ngÊm ngÇm la lªn mét tiÕng:
-èi mÑ ¬i!
Råi h¾n rôt ®Çu vµo kh«ng d¸m hái n÷a.
Bçng nghe Thö¬ng B¸t næi lªn trµng cöêi ré. TiÕng cöêi nhö rång gÇm vät lªn ®Õn
tËn trêi xanh. Håi l©u h¾n ngõng tiÕng cöêi, vÎ mÆt trÇm träng nãi:
-Laõ o nhÞ! Chóng ta mÊy chôc n¨m trêi më chiªu bµi bu«n b¸n vÉn gi÷ ®öîc uy thÕ.
Kh«ng ngê b÷a nay thanh danh bÞ mÊt hÕt vÒ tay hai kÎ chöa tõng biÕt tiÕng.
Laõ nh DiÖn ThiÕt Bót §ç Cöu nãi:
-Nöíc s«ng ch¶y cuån cuén. Kh«ng chõng c¶ hai gaõ vµ Tiªu LÜnh Vu ®Òu chÕt
chìm döíi ®¸y s«ng råi.
Thö¬ng B¸t l¹i thë dµi nãi:
-BÊt luËn gaõ cßn sèng hay chÕt råi, chóng ta kh«ng thÓ ®öa gaõ vÒ thì cßn mÆt mòi
nµo nhìn thÊy Kh©u TiÎu San n÷a?
§ç Cöu hái:
-§©y lµ chuyÖn bÊt ®¾c dÜ. Ch¼ng lÏ chóng ta kh«ng thÓ ngé biÕn tßng quyÒn ®öîc
ö?
Thö¬ng B¸t trîn m¾t lªn lín tiÕng qu¸t:
-Sao? Ch¼ng lÏ chóng ta tù huû lêi høa mµ mình ®aõ kiªn trì gi÷ ®öîc mÊy chôc n¨m
nay?
Ngµy thöêng bÊt luËn h¾n gÆp viÖc gì to t¸t ®Õn ®©u thuû chung vÉn kh«ng ®éng
né, nhöng hiÖn giê h¾n ®aõ hoµn toµn biÕn ®æi thµnh ngöêi kh¸c. Gö¬ng mÆt trßn trÜnh
®á bõng lªn. CÆp m¾t trßn xoe. Bao nhiªu khÝch ®éng cïng phÉn né lé ra ngoµi hÕt.
Laõ nh DiÖn ThiÕt Bót §ç Cöu nãi:
-MÊy chôc n¨m chóng ta vÉn thñ tÝn. HiÖn giê kh«ng thÓ ®em Tiªu LÜnh Vu vÒ giao
cho Kh©u TiÓu San, dÜ nhiªn kh«ng cßn mÆt mòi nµo nhìn thÊy thÞ n÷a, mµ còng mÊt
hÕt thÓ diÖn víi anh hïng thiªn h¹. Cã lý ®©u cßn ®Õn hái ngöêi ta vÒ chiÕc chìa kho¸
cung cÊm?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
226
Trung Ch©u NhÞ Cæ qua l¹i giang hå chöa tõng thÊt tÝn víi ai. Mét lêi ®aõ høa quyÕt
kh«ng canh c¶i. B¹n h÷u vâ l©m ®Òu c«ng nhËn hai ngöêi nµy hµnh ®éng rÊt thñ tÝn.
B©y giê Tiªu LÜnh Vu chìm xuèng s«ng mÊt tÝch, sèng th¸c kh«ng hay. ThÕ lµ
Thö¬ng B¸t kh«ng thÓ thùc hiÖn lêi høa víi Kh©u TiÓu San ®öîc. H¾n lµ ngöêi tù
träng nªn lóc nµy hµo khÝ tiªu tan hÕt, ch¼ng cßn mÆt mòi nµo qua l¹i giang hå.
§ç Cöu an ñi h¾n:
-ViÖc ®aõ x¶y ra thÕ nµy, ®¹i ca còng ®õng tù tr¸ch mình th¸i qu¸...
Thö¬ng B¸t ®ét nhiªn ngöng ®Çu lªn. CÆp m¾t lÊp lo¸ng ngã ch»m chÆp §ç Cöu
nãi:
-Laõ o nhÞ! Anh em chóng ta kÒ cËn nhau mÊy chôc n¨m ch¼ng kh¸c chi tình cèt
nhôc. Kh«ng ngê thanh danh mÊy chôc n¨m trêi bçng mét sím mét chiÒu tr«i theo
dßng nöíc. TiÓu huynh cã c¸ch tù xö nhöng kh«ng cöìng b¸ch laõ o ®Ö ®i theo con
®öêng cña mình...
§ç Cöu rÊt xóc ®éng ng¾t lêi:
-Sao ®¹i ca l¹i nãi thÕ? Trung Ch©u NhÞ Cæ kh«ng thÓ lìa nhau ®öîc. B©y giê ®¹i ca
®i ®öêng nµo xin nãi râ. TiÓu ®Ö quyÕt lµm theo ch¼ng chau mµy.
Thö¬ng B¸t vç ®ïi nãi:
-§öîc l¾m! Nay chóng ta ®aõ mÊt chiªu bµi thì ch¼ng cßn mÆt mòi nµo qua l¹i giang
hå. Tõ giê phót nÇy trong vâ l©m kh«ng cßn tªn tuæi hai anh em ta. Chóng ta ®õng
nh¾c ®Õn chuyÖn Kh©u TiÓu San. Ta muèn thay hình ®æi d¹ng ®iÒu tra cho ra Tiªu
LÜnh Vu l¹c lâng n¬i ®©u. Ngµy nµo chöa tìm thÊy gaõ lµ ngµy Êy kh«ng kh«i phôc l¹i
chiªu bµi Trung Ch©u NhÞ Cæ n÷a...
§ç Cöu hái:
-NÕu Tiªu LÜnh Vu chÕt chìm döíi ®¸y s«ng råi thì sao?
Thö¬ng B¸t cöêi khanh kh¸ch ®¸p:
-NÕu vËy c¸i tªn Trung Ch©u NhÞ Cæ còng vÜnh viÔn chìm xuèng lßng s«ng chø
sao?
§ç Cöu thë dµi nãi:
-ThÕ lµ nÕu Tiªu LÜnh Vu cã cßn sèng ë thÕ gian, anh em ta míi cã ngµy kh«i phôc
tªn tuæi.
Thö¬ng B¸t nãi:
-Chóng ta cßn cã c¬ héi ®em Tiªu LÜnh Vu giao cho Kh©u TiÓu San ®Ó thùc hµnh
lêi høa thì tiÕng t¨m Trung Ch©u NhÞ Cæ h¸ ch¼ng lõng lÉy h¬n tröíc trªn chèn giang
hå?
§ç Cöu nãi:
-May ë chç chóng ta kh«ng Ên ®Þnh nhËt kú víi Kh©u TiÓu San thì dï cã kÐo dµi
b¶y, t¸m n¨m hay möêi n¨m còng kh«ng mang tiÕng lµ ngöêi thÊt öíc.
QuyÕt ®Þnh chñ ý råi, Thö¬ng B¸t gi¶m bít phÇn phÉn né, nhìn gaõ l¸i ®ß nãi:
-¸p thuyÒn vµo bê ®i!
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
227
L¸i ®ß thÊy th©n thñ hai ngöêi ghª gím, ch¼ng d¸m nãi nöa lêi. Gaõ biÕt râ ®©y kh«ng
ph¶i bÕ n x¸ mµ còng miÔn cöìng ®È y thuyÒn vµo bê .
Thö¬ng B¸t döêng nhö véi vaõ lªn bê, thuyÒn cßn c¸ch bê hai tröîng ®aõ nh¶y vät
lªn.
§ç Cöu mãc mét ®Ünh b¹c qu¼ng xuèng s¹p thuyÒn råi còng nh¶y lªn theo.
Chç bê s«ng nµy rÊt hoang lö¬ng tÞch mÞch. Phãng tÇm m¾t nhìn ra xa chØ thÊy ®Êt
bïn vµ ®¸ vôn. Trong vßng mÊy dÆm ch¼ng cã th«n xãm chi hÕt.
Ba khãm liÔu cæ thô mäc liÒn nhau ngay bªn bê s«ng.
Thö¬ng B¸t ®öa m¾t nhìn ba c©y liÔu nµy tõ tõ böíc tãi. H¾n ngÇm vËn néi lùc
vung ngãn tay viÕt vµo c©y liÔu chÝnh gi÷a mét dßng ch÷:
“Ngµy 2 th¸ng 2 n¨m BÝnh DÇn, Tiªu LÜnh Vu rít xuèng quaõ ng s«ng nµy”.
Döíi chua: Trung Ch©u NhÞ Cæ löu thö.
Kim To¸n Bµn Thö¬ng B¸t tuy möu tÝ h¬n ngöêi nhöng Ýt ®äc s¸ch. H¾n viÕt xong
dßng ch÷ nµy tù lÊy lµm tho¶ maõ n, ngöa mÆt lªn trêi cöêi ré mét håi råi nãi:
-Ta ®Ó l¹i dßng ch÷ nµy còng coi lµ ®aõ tr¶ lêi Kh©u TiÓu San, mµ còng ®Ó cho
ngöêi b¹n ®ång ®¹o vâ l©m cã ý tranh ®o¹t chiÕc chìa kho¸ cung cÊm kh«ng sao
phanh phui ra ®öîc vô bÝ mËt võa ph¸t sinh.
§ç Cöu nãi:
-§óng thÕ! §Ó ch÷ l¹i thÕ nµy cßn cã lîi lµ nhiÒu nh©n vËt kh¸c trong vâ l©m cïng
®i ®iÒu tra xem th»ng nhá ®ã cßn sèng hay ®aõ chÕt.
Thö¬ng B¸t ngöng mÆt tr«ng chiÒu trêi thÊy võng th¸i dö¬ng ®aõ lÆn non ®oµi, bçng
h¾n hó lªn mét tiÕng dµi råi xoay mình ch¹y ®i.
Nh¾c l¹i Tiªu LÜnh Vu bÞ luång chöëng phong cña Thö¬ng B¸t lµm chÊn ®éng r¬i
tâm xuèng s«ng. Chµng chØ thÊy toµn th©n l¹nh buèt råi chìm xuèng. Chµng la thÇm
trong bông:
-§êi ta ®Õn ®©y lµ hÕt!
Tuy chµng th©n thÓ suy nhöîc nhöng tÝnh khÝ quËt cöêng, tinh thÇn kiªn quyÕt h¬n
ngöêi. GÆp lóc sinh tö tèi hËu nµy t©m thÇn vÉn kh«ng rèi lo¹n. Chµng nÝn h¬i ®Ó cho
ngöêi lóc chìm lóc næi tr«i ®i.
§ang lóc nghÑt thë khã chÞu c¬ hå kh«ng chèng næi, bçng c¶m thÊy th©n mình cã
ngöêi «m lÊy. §ång thêi hä ®Æt mét èng tróc vµo miÖng chµng, ®Çu kia chæng lªn
kh«ng.
Tiªu LÜnh Vu ®ang lóc cùc kú khã chÞu liÒn möîn èng thë h¬i. Chµng l¹i c¶m thÊy
ngöêi mình cã ngöêi «m råi ®öa ®i ë döíi nöíc. Vì nöíc ®ôc nªn m¾t chµng kh«ng
më ra ®öîc ®Ó coi xem ngöêi nµy lµ ai. Cã ®iÒu b©y giê chµng nhê èng tróc h« hÊp
kh«ng ®Õn nçi khã chÞu nhö tröíc.
Trung Ch©u NhÞ Cæ tuy qu¸ nöa ®êi ngöêi b«n tÈu giang hå, kiÕn v¨n réng raõ i,
nhöng hai ngöêi kh«ng hiÓu b¬i léi thì ®©u nghÜ tíi cã kÎ dïng èng tróc ®Ó duy trì
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
228
sinh m¹ng cho Tiªu LÜnh Vu khái bÞ chÕt ngép. èng tróc nhá bÐ dï cã nh« ®Çu lªn
trªn mÆt nöíc còng khã mµ nhìn thÊy ®öîc.
Tiªu LÜnh Vu bÞ «m döíi nöíc kh«ng hiÓu ®aõ bao l©u, nhöng toµn th©n chµng mçi
lóc mét rÐt cãng, ch©n tay ®Òu cøng ®¬. Khi chµng næi lªn mÆt nöíc ®aõ khã bÒ cö
®éng.
Cã ®iÒu thÇn trÝ chµng cßn tØnh t¸o. Chµng biÕt cã ngöêi ®Æt mình lªn giöêng, cëi
quÇn ¸o ra råi ®¾p ch¨n b«ng l¹i. Ngöêi chµng dÇn dÇn trë l¹i Êm ¸p.
Chµng dö¬ng m¾t lªn nhìn thÊy mình ®ang n»m trong khoang thuyÒn nhá. Trong
thuyÒn ®aõ th¾p nÕn, ®ñ biÕt trêi ®aõ vÒ ®ªm.
Mét laõ o giµ tuæi ngo¹i n¨m mö¬i, mình kho¸c ¸o t¬i, ®Ó chßm r©u dª ®ang ngåi ®èi
diÖn uèng röîu víi mét ®¹i h¸n chõng ba mö¬i tuæi, mình mÆc ¸o v¶i dÇu. §å ¨n
uèng cña hai ngöêi rÊt gi¶n dÞ. ChØ cã mét ®Üa c¸ kh« vµ mét m©m ®Ëu phéng rang.
Hai ngöêi dïng b¸t ¨n c¬m ®Ó rãt röîu uèng.
Tiªu LÜnh Vu cö ®éng ch©n tay, bông b¶o d¹:
-Xem chõng hai ngöêi nµy còng ch¼ng tö tÕ gì. Ch¾c hä l¹i vÆn hái chiÕc chìa kho¸
cung cÊm.
Chµng nghÜ vËy liÒn ngo¶nh ®Çu vµo trong kh«ng nhìn hä n÷a.
Hai ngöêi còng ch¼ng hái han gì Tiªu LÜnh Vu. Hä ¨n uèng xong liÒn ®øng lªn ®i
l¹i.
Tiªu LÜnh Vu n»m trong khoang thuyÒn, nghe tiÕng nöíc s«ng sãng vç bì bïm.
Con thuyÒn nhá ®ang ®i ngöîc dßng.
Ngöêi chµng yÕu ®uèi l¹i ng©m nöíc mÊy giê nªn ®aõ mÖt nhoµi. Chµng ngñ thiÕp
®i lóc nµo kh«ng biÕt. Lóc tØnh dËy mÆt trêi ®aõ xuyªn qua cöa sæ chiÕu vµo thuyÒn.
Laõ o giµ kho¸c ¸o t¬i ®öa c¬m canh l¹i, nhìn Tiªu LÜnh Vu mét håi. Laõ o ®Æt c¬m
canh xuèng råi ra khái khoang thuyÒn.
Tiªu LÜnh Vu bông ®ãi nhö cµo ngåi dËy böng c¬m ¨n. Hai ngöêi kia rÊt Ýt khi vµo
trong khoang. Suèt mét ngµy qua mµ hä chöa nãi víi chµng mét c©u nµo.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
229
CHÖÔNG XXIV
ÑAÏI BAØNG CÖÙU THOAÙT TIEÅU ANH HUØNG


Vò trô vÒ ®ªm mçi lóc mét tèi ®en. Bøc mµn ®ªm bu«ng xuèng. §Çy trêi sao mäc,
võng tr¨ng tá còng tråi lªn.
§¹i h¸n ®i vµo khoang thuyÒn b¶o Tiªu LÜnh Vu:
-Lªn bê th«i!
Råi h¾n kh«ng chê Tiªu LÜnh Vu tr¶ lêi, ®aõ câng chµng lªn löng nhÈy xuèng ®Êt
tiÕn vÒ phÝa tröíc.
Nhê ¸nh tr¨ng räi, ®¹i h¸n cö ®éng c¶ ch©n lÉn tay trÌo lªn v¸ch nói ®øng dùng.
Tiªu LÜnh Vu ng¶nh ®Çu nhìn l¹i thÊy v¸ch nói cao ngµn thöíc, döíi ch©n nöíc
s«ng ch¶y cuån cuén. C¶nh töîng cùc kú kinh haõ i.
Tiªu LÜnh Vu tù hái:
-H¾n ®em mình lªn ngän nói cao hiÓm trë nµy kh«ng hiÓu cã dông ý gì?
§éng t¸c cña ®¹i h¸n rÊt mau lÑ. Sau kho¶ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m gaõ
trÌo gÇn ®Õn ®Ønh nói. §ét nhiªn gaõ rÏ qua mÐ h÷u chuån vµo trong s¬n ®éng ®en tèi.
Tiªu LÜnh Vu lóc nµy kh«ng nghÜ gì ®Õn chuyÖn sèng chÕt n÷a, nªn lßng chµng rÊt
bình th¶n. Chµng thÊy ®¹i h¸n quµnh t¶ rÏ h÷u ®i rÊt lÑ mµ ph¶i mÊt quaõ ng thêi gian
kh¸ l©u míi dõng böíc. Gaõ ®öa tay ra phÝa tröíc ®Èy mét c¸i.
Mét tiÕng kÑt vang lªn! Tröíc mÆt bçng s¸ng loµ.
§¹i h¸n ®Æt Tiªu LÜnh Vu xuèng kÐo quÇn ¸o ngay ng¾n l¹i råi ®øng chê.
Tiªu LÜnh Vu nhìn ng¾m bèn phÝa thì thÊy ®©y lµ mét toµ th¹ch thÊt cã hai phßng.
Trªn nãc nhµ treo mét ngän ®Ìn pha lª. Bèn bøc v¸ch nh½n bãng nhö ngäc. Trong nhµ
ngoµi chiÕc ghÕ b»ng gç tïng kh«ng trÇn thiÕt mét vËt gì kh¸c.
Tiªu LÜnh Vu rÊt lÊy lµm kú tù hái:
-Ngöêi nµy ®em ta vµo ®©y lµm chi?
§ét nhiªn cã tiÕng h¾ng dÆng, mét thiÕu niªn ¸o xanh tõ trong gãc th¹ch thÊt më
cöa böíc ra.
§¹i h¸n ¸o ®en nhìn thiÕu niªn thi lÔ nãi:
-May mµ t¹i h¹ kh«ng ®Õn nçi nhôc m¹ng cña c«ng tö.
ThiÕu niªn ¸o xanh vÉy tay mét c¸i, ®¹i h¸n liÒn lui ra xoay tay khÐp cöa l¹i.
B©y giê trong th¹ch thÊt chØ cßn Tiªu LÜnh Vu vµ thiÕu niªn ¸o xanh. ThiÕu niªn
vÉy tay khÏ nãi:
-TiÓu huynh ®Ö! TiÓu huynh ®Ö bÊt tÊt ph¶i sî haõ i...
Tiªu LÜnh Vu phöìn ngùc ra ®¸p:
-T¹i h¹ kh«ng sî chi hÕt.
ThiÕu niªn ¸o xanh ban ®Çu h¬i söng sèt nhöng sau gaõ cöêi m¸t nãi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
230
-TiÓu huynh ®Ö lµ ngöêi gan d¹. Gia phô sai ngöêi ®i mêi tiÓu huynh ®Ö tíi ®©y
ch¼ng qua lµ ®Ó nghe ngãng mét c©u chuyÖn, mong r»ng tiÓu huynh ®Ö nãi thùc.
Chóng ta nhÊt quyÕt kh«ng lµm gì tæn thö¬ng ®Õn tiÓu huynh ®Ö.
Tiªu LÜnh Vu l¹nh lïng ®¸p:
-C¸c vÞ muèn hái gì thì hái ®i!
ThiÕu niªn ¸o xanh vÉy tay nãi:
-Mêi tiÓu huynh ®Ö ®i theo ta.
Tiªu LÜnh Vu theo sau thiÕu niªn ¸o xanh tiÕn vµo phÝa trong khu«n cöa ®¸.
C¨n phßng nµy réng lín h¬n c¨n ngoµi nhiÒu. Mét c¸i giöêng tr¶i da cäp kª s¸t
v¸ch. Mét laõ o giµ n»m trªn giöêng, ®¾p ch¨n b«ng tùa hå nhö ngöêi bÖnh.
ThiÕu niªn ¸o xanh nhÑ böíc tíi bªn giöêng gç khÏ cÊt tiÕng gäi:
-Gia gia!
Bçng nghe laõ o giµ thë phµo mét c¸i, tõ tõ quay mÆt ra nãi:
-Ngö¬i ®ì ta ngåi dËy!
ThiÕu niªn ¸o xanh ®öa hai tay ®ì laõ o ngåi dËy råi kÐo ch¨n kho¸c lªn mình laõ o.
Tiªu LÜnh Vu thÊy laõ o giµ gÇy ®Ðt nhö que cñi, bao nhiªu rÎ xö¬ng ph¬i ra hÕt.
Nhöng ngöêi laõ o to con. NÕu laõ o kh«ng bÞ bÖnh nhÊt ®Þnh th©n thÓ kh«i ng« v¹m vì.
Laõ o giµ ®¶o m¾t nhìn Tiªu LÜnh Vu mét chót råi hái:
-Hµi tö! Ngö¬i cã biÕt Kh©u V©n c« kh«ng?
Tiªu LÜnh Vu söng sèt nghÜ thÇm:
-Sao laõ o nµy l¹i hái ®Õn V©n di?
Chµng dâng d¹c ®¸p:
-DÜ nhiªn tiÓu tö biÕt y vì y lµ di mÉu cña tiÓu tö.
Laõ o giµ èm o chau mµy hái:
-Tªn hä ngö¬i lµ chi?
Tiªu LÜnh Vu ®¸p:
-TiÓu tö lµ Tiªu LÜnh Vu.
Laõ o giµ nãi:
-Trªn chèn giang hå ngöêi ta ®ån ®¹i Kh©u V©n c« lÊy ®öîc chiÕc chìa kho¸ cung
cÊm. ChuyÖn ®ã hö thùc thÕ nµo?
Tiªu LÜnh Vu ®¸p:
-DÜ nhiªn lµ chuyÖn thËt.
Chµng tr¶ lêi mét c¸ch th¶n nhiªn ra ngoµi sù tiªn liÖu cña laõ o giµ èm o. Laõ o ngÈn
ngöêi ra hái:
-Tõ khi Kh©u V©n c« lÊy ®öîc chiÕc chìa kho¸ cung cÊm råi y biÕn thµnh ra kÎ
®Þch cña vâ l©m thiªn h¹. Kh«ng hiÓu b©y giê y ë ®©u?
Tiªu LÜnh Vu buån rÇu thë dµi ®¸p:
-V©n di ®aõ qua ®êi råi!...
Laõ o giµ èm o ®ét nhiªn biÕn s¾c hái:
-Trªn chèn giang hå còng ®ån ®¹i tin y qua ®êi. Tin nµy ®óng sù thùc hay sao?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
231
Tiªu LÜnh Vu ®¸p:
-Ph¶i råi! V©n di tuy chÕt råi nhöng diÖn m¹o vÉn hÖt nhö ngöêi sèng. Ngo¹i trõ y
kh«ng nãi n¨ng vµ kh«ng cö ®éng, cßn ngoµi ra ch¼ng kh¸c chi ngöêi sèng.
Laõ o giµ chÊn ®éng t©m thÇn nöíc m¾t ch¹y quanh. VÎ mÆt rÊt ®çi thª lö¬ng khÏ
hái Tiªu LÜnh Vu:
-Hµi tö! Kh©u V©n c« cã con c¸i gì kh«ng?
Tiªu LÜnh Vu ®¸p:
-Cã mét vÞ c« nö¬ng.
Laõ o giµ vÉy tay nãi:
-Ngö¬i ®i nghØ ®i! Trªn chèn giang hå chç nµo hä còng dö¬ng c¹m bÉy ®Ó ®iÒu tra
hµnh tung ngö¬i. Nhöng ë ®©y thì ngö¬i cø viÖc yªn t©m ch¬i ®ïa kh«ng cßn lo gì
n÷a.
Tiªu LÜnh Vu trong lßng ngê vùc muèn hái cho ra manh mèi, nhöng gaõ thiÕu niªn
¸o xanh vö¬n tay n¾m lÊy cæ tay Tiªu LÜnh Vu nãi:
-TiÓu huynh ®Ö! Ta ®öa ngö¬i ®i nghØ.
Råi kh«ng ®Ó Tiªu LÜnh Vu tr¶ lêi, gaõ kÐo chµng ra khái th¹ch thÊt.
Th¹ch ®éng nµy ë trong lßng nói, nöa lµ thiªn nhiªn nöa do nh©n c«ng båi ®¾p. Chç
nµ còng cã th¹ch thÊt.
ThiÕu niªn ¸o xanh dÉn Tiªu LÜnh Vu di quanh mét håi råi trá gian th¹ch thÊt phÝa
tröíc b¶o chµng:
-Gian nhµ nµy dµnh cho ngö¬i ®iÒu döìng nghØ ng¬i. Ngö¬i vµo mµ coi! NÕu cã
viÖc gì cÇn ngö¬i chØ gäi mét tiÕng lµ cã ngöêi ®Õn ngay.
ThiÕu niªn ¸o xanh döêng nhö ch¼ng thÝch gì Tiªu LÜnh Vu. Gaõ nãi råi bá ®i ngay
lËp tøc. ThiÕu niªn ra ®Õn cöa th¹ch thÊt ®ét nhiªn dõng böíc quay l¹i b¶o chµng:
-Hay h¬n hÕt lµ ngö¬i luyÖn tÝnh cÇu an ®õng cã ch¹y lo¹n lªn mµ röíc lÊy ho¹ s¸t
th©n.
Tiªu LÜnh Vu hái:
-T¹i sao vËy?
ThiÕu niªn ¸o xanh ®¸p:
-Ta cã nãi ngö¬i còng kh«ng hiÓu ®öîc. Ngö¬i nªn nhí r»ng trõ nh÷ng vËt trong
phßng nµy, cßn ngoµi ra ngö¬i thÊy c¸i gì cæ qu¸i bÊt cø ë chç nµo còng ®õng nghÞch
ngîm. ThÕ lµ ®öîc.
§o¹n gaõ trë gãt ®i nhanh.
Tiªu LÜnh Vu nhìn bãng sau löng thiÕu niªn mÊt hót råi, lßng chµng kh«ng khái
nÈy ra ý niÖm ph¶n kh¸ng rÊt kÞch liÖt, bông b¶o d¹:
-Ngö¬i ®aõ kh«ng muèn cho ta coi mäi vËt thì ta cµng thÝch coi cho biÕt.
B¶n Ýnh quËt cöêng nghÜ sao lµm vËy, chµng tõ tõ cÊt böíc rêi khái c¨n phßng men
theo töêng ®¸ tiÕn vÒ phÝa tröíc.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
232
Th¹ch ®éng nµy ë trong lßng nói tuy rÊt nhiÒu lèi rÏ, nhöng ®öêng hÇm chÝnh réng
raõ i nhÊt. Tiªu LÜnh Vu cø böíc ®i maõ i, kh«ng biÕt thêi gian ®aõ bao l©u vµ chµng ®aõ
xuyªn qua mÊy th¹ch ®éng bçng nghe sãng vç bì bßm nöíc ch¶y rãc r¸ch.
Tiªu LÜnh Vu rÊt lÊy lµm kú nghÜ thÇm:
-Trong th¹ch ®éng sao l¹i cã nöíc ch¶y rÐo lªn nhö vËy?
Chµng ngöng thÇn l¾ng tai nghe thì râ rµng tiÕng nöíc ch¶y Çm Çm ë ngay tröíc
mÆt c¸ch ®ã kh«ng xa.
Tiªu LÜnh Vu chît nhí tíi toµ s¬n ®éng nµy ®Çy vÎ thÇn bÝ, döêng nhö trong mçi
tÇng cöa ®¸ ®ãng kÝn l¹i cã mét chuyÖn bÝ mËt t©n kú.
Chµng cßn ®ang ngÉm nghÜ thì ®aõ ®i ®Õn chç tËn cïng ®öêng hÇm. TiÕng nöíc
ch¶y nghe cµng râ h¬n döêng nhö ë ngoµi v¸ch ®¸.
Tiªu LÜnh Vu vö¬n tay ra sê thÊy v¸ch ®¸ ®Çy rªu xanh. N¬i ®©y ch¼ng nh÷ng Ýt
ngöêi ®i tíi mµ cßn Èm thÊp dÞ thöêng.
§ét nhiªn tay chµng ch¹m vµo khèi ®¸ låi ra. Chµng chØ khÏ lay mét chót mám ®¸
®aõ chuyÓn ®éng.
Tiªu LÜnh Vu trong lßng nãng n¶y, bÊt gi¸c ®Ì m¹nh mét c¸i.
Bçng nghe mÊy tiÕng l¸ch c¸ch vang lªn. C¶ toµ v¸ch ®¸ b¾t ®Çu di chuyÓn.
Tiªu LÜnh Vu kinh haõ i véi vµng lïi l¹i.
§ét nhiªn ¸nh s¸ng chiÕu vµo. H¬i nöíc thæi qua mÆt. PhÝa tröíc v¸ch ®¸ lé ra mét
khu«n cöa. Chµng biÕt khèi ®¸ låi ra nµy lµ mÊu chèt lµm chuyÓn ®éng c¬ quan më
cöa.
PhÝa ngoµi cöa ®¸ lµ mét gi¶i th¸c réng tùa hå d¶i lôa treo dèc ngöîc coi rÊt ®Ñp
m¾t.
Tiªu LÜnh Vu ng¾m c¶nh mét lóc råi ®éng tÝnh hiÕu kú tõ tõ cÊt böíc tiÕn vÒ phÝa
tröíc.
Khu«n cöa ®¸ nµy réng chõng ba thöíc, Tiªu LÜnh Vu hai tay vÞn v¸ch ®¸ thß ®Çu
nhìn ra ngoµi thì thÊy v¸ch nói dùng ®øng cao ngÊt trêi PhÝa döíi lµ vùc th¼m kh«ng
râ ®¸y.
Th¸c nöíc tõ trªn ®Ønh nói chÈy xuèng tr«ng gièng nhö mét bøc rÌm bu«ng rñ
tröíc cöa ®éng. Nhöng thùc ra nã cßn c¸ch xa th¹ch ®éng ®Õn h¬n mét tröîng.
Tiªu LÜnh Vu ®ang ng¾m nghÝa phong c¶nh. §ét nhiªn nghe cã tiÕng cöêi l¹t väng
l¹i:
-Hõ, gaõ nµy tù tìm ®öêng chÕt...
Tiªu LÜnh Vu chöa kÞp ngo¶nh ®Çu l¹i xem ai nãi, bçng c¶m thÊy mét luång kình
lùc ®Èy vµo ngöêi chµng. Chµng kh«ng tù chñ ®öîc bÞ hÊt ra cöa ®éng rít xuèng hang
s©u mu«n tröîng.
Luång kình lùc ®Èy chµng rÊt võa vÆn. Ngöêi chµng ra khái cöa ®éng lµ tuét
xuèng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
233
V¸ch ®¸ nµy rªu xanh dÇy ®Õn mét tÊc mµ tr¬n tuét. §õng nãi Tiªu LÜnh Vu kh«ng
hiÓu vâ c«ng, mµ ®Õn tay cao thñ b¶n laõ nh tuyÖt lu©n còng ch¼ng thÓ nµo dõng l¹i
®öîc ë trªn v¸ch ®¸.
Chµng cói ®Çu ngã xuèng thÊy h¬i nöíc dµn dôa ch¼ng biÕt vùc s©u bao nhiªu.
Tiªu LÜnh Vu thë dµi than thÇm:
-ThÕ lµ xong ®êi! Phen nµy ta rít xuèng hang s©u mu«n tröîng tÊt ph¶i tan xö¬ng
n¸t thÞt.
Chµng m¾c tuyÖt chøng ngay tõ thuë nhá ®aõ bÞ tö thÇn uy hiÕp nªn chµng ch¼ng coi
sinh tö cïng nguy hiÓm vµo ®©u n÷a.
Tuy nhiªn b¶n n¨ng cÇu sinh cña chµng khiÕn chµng ch¼ng bã tay chÞu chÕt. Chµng
kh«ng ngít cö ®éng ch©n tay bçng n¾m ®öîc mét vËt mÒm nhòn. Ngöêi chµng ®ang
tuét xuèng c¶m thÊy v« sè vËt ®ã ch¹m vµo tay chµng bÞ gaõ y tan tµnh. Dï sao mçi lÇn
®ì l¹i mét chót còng lµm cho rít chËm l¹i rÊt nhiÒu.
§ét nhiªn chµng c¶m thÊy ngöêi mình dõng l¹i. Hai ch©n tùa hå bÞ ®¸nh mét ®ßn
nÆng, chµng kh«ng tù chñ ®öîc, hai ch©n chia hai bªn cöìi lªn mám ®¸.
Tiªu LÜnh Vu ®Þnh thÇn nhìn l¹i thÊy mám ®¸ låi ra nµy chØ b»ng c¸nh tay trÎ con
dµi kh«ng ®Çy ba thöíc. Xung quanh mám ®¸ mäc nh÷ng c©y s¾c tr¾ng, mçi c©y dµi
kh«ng tíi ba tÊc. Nh¸nh nã mµu hång lît nhá nhö nÐn hö¬ng. §Çu nã nhö c¸i t¸n, lín
b»ng bµn tay ngöêi mµ nhá thì ®öêng kÝnh chØ chõng mét tÊc.
PhÝa döíi mám ®¸ lµ hang s©u ngµn tröîng. PhÝa trªn lµ v¸ch nói dùng ®øng. Ngoµi
nh÷ng mÈu nÊm tr¾ng nµy cßn toµn rªu xanh. ThËt lµ trªn kh«ng ®Õn trêi, döíi kh«ng
tíi ®Êt, mét n¬i nguy hiÓm cæ kim hiÕm cã.
Th¸c nöíc xuèng tíi ®©y réng ra ®Õn tröîng röìi. H¬i nöíc dÇy ®Æc. ChØ trong
kho¶nh kh¾c ¸o quÇn chµng bÞ nöíc b¾n vµo öít hÕt.
Tiªu LÜnh Vu võa tho¸t chÕt l¹i næi tÝnh hiÕu kú, bông b¶o d¹:
-L¹ thËt! V¸ch nói dùng ®øng nµy réng ®Õn mÊy tr¨m tröîng. T¹i sao l¹i kh«ng
thÊy sinh vËt kh¸c mµ chØ cã mÊy thø nÊm mäc trªn ®¸ nói.
Tiªu LÜnh Vu vö¬n tay ra sê v¸ch nói, chµng c¶m thÊy mÒm nhòn, miÖng lÈm bÈm:
-Ph¶i råi! V¸ch nói nµy cßn cã nhiÒu chÊt ®Êt nªn nÊm míi mäc ®öîc.
BÇu trêi tèi dÇn l¹i. Võng th¸i dö¬ng ®aõ bá ®Ønh nói nªn luång quang tuyÕn l¹t ®i
nhiÒu.
Tiªu LÜnh Vu thÊy bông ®ãi thì nghÜ thÇm:
-N¬i ®©y ch¼ng cã chim mu«ng chi hÕt. §Õm ®Õn ch¾c lµ l¹nh l¾m. Xem chõng
mình kh«ng bÞ tan xö¬ng n¸t thÞt thì còng ®Õn chÕt ®ãi hay chÕt rÐt.
Chµng ®ãi kh«ng chÞu ®öîc liÒn h¸i lÊy mét b«ng nÊm tr¾ng bá vµo miÖng. Bçng
chµng c¶m thÊy mïi hö¬ng thÊm vµo phÕ phñ, miÖng löìi l¹i cã mïi th¬m ngon ngät
rÊt dÔ ¨n.
Tiªu LÜnh Vu ¨n liÒn mét lóc 7, 8 c©y nÊm míi thÊy ®ì ®ãi. Chµng tù nhñ:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
234
-VÒ thøc ¨n t¹m thêi kh«ng lo l¾ng n÷a, vì nÊm mäc rÊt nhiÒu, hai tay mình vö¬n ra
trong mét ph¹m vi cã thÓ ®ñ sèng ®öîc vµi ba ngµy. C¸i lo tröíc m¾t hiÖn giê lµ ®ªm
®Õn lÊy gì ®Ó ®¾p? C¸i lo thø hai lµ tìm c¸ch nµo rêi khái n¬i ®©y?
Chµng nghÜ tíi ngöêi ®aõ ®Èy mình vµo hiÓm ®Þa, còng kh«ng sinh lßng cõu hËn.
Trêi chiÒu mçi lóc mét tèi dÇn. Giã nói mçi lóc mét m¹nh. Th¸c nöíc bÞ giã thæi
tung toÐ thØnh tho¶ng l¹i b¾n vµo ngöêi Tiªu LÜnh Vu. Chµng hoµn toµn tr«ng vµo
v¸ch nói ng¨n c¶n ngän giã l¹nh thæi tíi.
§ªm l¹nh, hang th¼m. Ngoµi tiÕng th¸c ch¶y Çm Çm cïng tiÕng giã rÐo µo µo, n¬i
®©y hoµn toµn thª lö¬ng tÞch mÞch.
Tröíc c¶nh nguy hiÓm nµy, Tiªu LÜnh Vu thÊy mình ch¼ng cßn c¸ch nµo ®Ó biÕn
®æi tình thÕ ®öîc. HiÖn giê chµng chØ cã hai ®öêng. Mét lµ v¨ng xuèng vùc s©u mµ
chÕt. Hai lµ cø ngåi trªn mám ®¸ nµy chÞu mäi sù ®au khæ råi chÕt dÇn.
Chµng tùa vµo v¸ch nói nh¾m m¾t ®iÒu tøc döìng thÇn theo khÈu quyÕt vÒ néi c«ng
mµ V©n C« ®aõ truyÒn thô cho. Chµng hy väng nhê søc ®iÒu döìng cã thÓ chèng ®èi
víi c¸i gi¸ l¹nh ®ªm ®«ng. Chµng kh«ng ngê theo c¸ch nµy chµng ®aõ qua ®öîc mét
®ªm rÐt möít.
Lóc trêi s¸ng tá, ¸nh dö¬ng quang chiÕu vµo v¸ch nói. Tiªu LÜnh Vu l¹i thÊy ®ãi
bông. Chµng vö¬n tay h¸i mÊy c©y nÊm mµ ¨n vµ chê ®îi cho ®ªm ®Õn.
Tiªu LÜnh Vu tiÕp tôc c¶nh thª lö¬ng ®au khæ thÊm tho¸t ®aõ ®öîc ba ngµy hai ®ªm.
Mçi khi Tiªu LÜnh Vu thÊy ®ãi lµ l¹i h¸i nh÷ng c©y nÊm bªn mình ®Ó ¨n, gÇn ®ã
cßn rÊt nhiÒu, nhöng tay chµng kh«ng víi tíi n¬i. ý niÖm cÇu sinh thóc ®Èy chµng
nghÜ phö¬ng ph¸p ®Ó kÐo dµi m¹ng sèng. Chµng liÒn cëi ¸o xÐ thµnh tõng m¶nh dµi
buéc vµo nhau. Mét ®Çu d©y cét vµo mám ®¸, mét ®Çu quÊn vµo löng tõ tõ tuét
xuèng. Chµng n¾m ®öîc mét Ýt nÊm råi l¹i nÝu ®Çu d©y trÌo lªn cöìi trªn mám ®¸.
Chµng nghÜ thÇm:
-ë ®©y tuy cßn nhiÒu nÊm nhöng mét ngµy kia mình sÏ ¨n hÕt thì ch¼ng bÞ chÕt rÐt
còng bÞ chÕt ®ãi. Huèng chi v¸ch nói ®øng dùng mµ mình cöêi trªn mám ®¸ thì chØ s¬
t©m mét chót lµ ph¶i rít xuèng tan xö¬ng n¸t thÞt.
Chµng nghÜ lui nghÜ tíi kh«ng ra ®öîc biÖn ph¸p nµo ®Ó gi¶i quyÕt tình tr¹ng mét
c¸ch l©u dµi, mµ chê biÕt qua ®öîc ngµy nµo lµ biÕt ngµy Êy.
Sau mÊy b÷a, bao nhiªu nÊm tr¾ng mäc ë döíi mám ®¸ chµng lÊy ¨n hÕt c¶. Chµng
tÝnh ra ®aõ ngåi trªn mám ®¸ nµy ®öîc möêi ngµy möêi ®ªm.
Mét h«m khÝ trêi ®ét nhiªn biÕn ®æi. Trêi næi möa to giã lín sÊm chíp Çm Çm.
Nöíc möa hoµ lÉn víi nöíc th¸c h¾n lªn thµnh mét kho¶ng trêi ®Êt mï mÞt.
Tiªu LÜnh Vu ®aõ mÊy ngµy ch¼ng cã gì ¨n, bông ®ãi nhö cµo song tinh thÇn chµng
rÊt cöêng kiÖn. ¸o mÆc chµng ®aõ xÐ ra lµm gi©y mµ chµng còng kh«ng thÊy rÐt l¹nh.
TrËn möa to giã lín nµy kÐo dµi ®Õn bèn, n¨m giê míi ngít. MÊy giê nµy chµng
coi l©u b»ng mÊy n¨m.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
235
Tiªu LÜnh Vu ngåi trªn mám ®¸ möêi mÊy ngµy ®ªm còng rót ®öîc nhiÒu kinh
nghiÖm. Chµng thÊy mÆt trêi qua ngä råi ch¼ng cßn bao l©u n÷a lµ hÕt ngµy, vì ®Ønh
nói cao qu¸, ¸nh dö¬ng quang mçi ngµy chØ chiÕu xuèng ®öîc vµi giê.
Tiªu LÜnh Vu ngöng ®Çu lªn nhìn nh÷ng nÊm tr¾ng mäc phÝa trªn, chµng ®ãi bông
nghÜ thÇm:
-B©y giê ph¶i tìm c¸ch nµo h¸i ®öîc Ýt c©y trªn kia xuèng ®Ó ¨n lãt d¹.
Chµng nghÜ vËy bÊt gi¸c ngåi th¼ng ngöêi lªn. Tay tr¸i b¸m vµo v¸ch nói. Chµng
thÊy v¸ch ®¸ rÊt mÒm. Mét miÕng sa th¹ch rít xuèng. N¨m ngãn tay thß s©u vµo trong
v¸ch ®öîc.
Tiªu LÜnh Vu c¶ mõng, nghÜ bông:
-TÐ ra v¸ch ®¸ nµy l¹i mÒm nhòn nhö vËy míi thËt lµ kú!
Chµng Ên m¹nh tay, v¸ch ®¸ lâm vµo. Chµng chØ dïng søc mét chót lµ ®aõ nÝu ngöêi
lªn cao ®öîc. Chµng vö¬n tay tr¸i ra h¸i mÊy c©y nÊm råi l¹i tôt xuèng mám ®¸.
Tiªu LÜnh Vu võa xoay mình chöa kÞp xuèng thì mét tia nöíc b¾n tíi. TiÕp theo
mét bãng ®en sì h¹ xuèng. Chµng chöa nhìn râ thì bãng ®en ®aõ ®Ëu vµo mám ®¸.
Bãng ®en h¹ mình xuèng mám ®¸ råi ®øng kh«ng v÷ng, l¶o ®¶o muèn tÐ hoµi.
Tiªu LÜnh Vu thß tay chôp thì thÊy mét ®¸m l«ng mÒm m¹i. TÐ ra ®©y lµ mét con
chim lín.
Con chim nµy ®öîc Tiªu LÜnh Vu gi÷ v÷ng råi liÒn côp c¸nh l¹i ®øng ë trªn mám
®¸. Chµng thÊy con chim ®Ëu ®aõ cao ®Õn tröíc ngùc mình. Gi¶ tû nã ®øng ngay vµ
dö¬ng cæ lªn thì cã lÏ cßn cao h¬n ®Çu chµng.
Tõ thuë nhá chµng ®aõ häc tËp nh÷ng m«n b¸c tËp, b©y giê thÊy con chim to lín tùa
hå nhö chim ®¹i b»ng nãi ë trong s¸ch thì trong bông mõng thÇm tù nhñ:
-NÕu Tiªu mç kh«ng bÞ haõ m vµo v¸ch nói dùng ®øng thì ®©u cã dÞp ®öîc thÊy loµi
chim ®Æc biÖt nµy!
Bçng chµng ph¸t gi¸c ra con chim rÏ ®Çu nh¾m m¾t döêng nhö bÞ träng bÖnh vµ chØ
cßn thoi thãp.
Tay mÆt Tiªu LÜnh Vu vÉn n¾m lÊy l«ng chim ®¹i b»ng kÐo nã gÇn l¹i bªn mình.
Ngê ®©u con chim ®ét nhiªn h¸ má ra cöíp lÊy mét c©y nÊm mµ ¨n.
Tiªu LÜnh Vu sinh lßng thö¬ng xãt lÈm bÈm:
-TÐ ra con chim nµy ®ãi qu¸!
Chµng liÒn cho nã ¨n hÕt nh÷ng c©y nÊm võa h¸i ®wocj.
Con chim ¨n s¸u, b¶y c©y liÒn råi tinh thÇn phÊn khëi. Nã ngöng ®Çu lªn mµ g¸y o
o. TiÕng g¸y lµm chÊn ®éng mµng tai Tiªu LÜnh Vu.
Chµng giËt mình nghÜ thÇm:
-Gièng nÊm tr¾ng kia sao l¹i thÇn hiÖu ®Õn thÕ? Con chim nµy ®ang m¾c bÖnh nÆng
c¬ hå s¾p chÕt, thÕ mµ nã ¨n mÊy c©y nÊm ®aõ phôc håi søc lùc ngay.
Chµng vèn lµ ngöêi th«ng minh rÊt mùc, liÒn nghÜ ngay tíi möêi mÊy ngµy liÒn së
dÜ chµng cø ngåi tùa vµo v¸ch mµ kh«ng sî khÝ l¹nh l¹i kh«ng nhäc mÖt, cã thÓ xÐ ¸o
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
236
nèi d©y h¹ mình h¸i nÊm, bÊm ngãn tay vµo ®¸ ®u mình lªn ®öîc lµ do søc lùc chµng
m¹nh h¬n ngµy tröíc nhiÒu. Nh÷ng c¸i ®ã ®Òu nhê ë chuyÖn chµng ®aõ ¨n thø nÊm
tr¾ng nµy mµ ra.
Con ®¹i b»ng phôc håi tinh lùc, nã vÉy c¸nh döêng nhö muèn bay lªn.
Tiªu LÜnh Vu ®éng t©m nghÜ thÇm:
-Con ®Æi b»ng nµy vì bÞ träng bÖnh mµ bay tíi ®©y lµ muèn lÊy nÊm ¨n. ChuyÕn
nµy nã bay ®i cßn biÕt ®Õn bao giê trë l¹i? §©y lµ c¬ héi ngµn n¨m mét thuë ®Ó cho ta
tho¸t th©n. Sao ta kh«ng möîn con ®¹i b»ng ®öa ra khái tuyÖt ®Þa nµy?
Trong lßng xoay chuyÓn ý nghÜ, miÖng chµng khÏ nãi:
-B»ng huynh! B»ng huynh! PhiÒn B»ng huynh câng ta ra khái tuyÖt c¶nh nµy!
Tay mÆt chµng cêi ®Çu d©y buéc khái mám ®¸ råi cöìi lªn löng con chim khæng lå.
Con ®¹i b»ng vç c¸nh bay vï lªn kh«ng, qua lµn th¸c nöíc lao vÒ phÝa tröíc.
Tiªu LÜnh Vu ngåi trªn löng chim nghe tiÕng giã vï vï trong lßng cùc kú kinh haõ i.
Hai tay chµng «m chÆt vµo cæ chim.
§«i c¸nh cña ®¹i b»ng qu¹t thµnh giã tuy nghe rÊt kinh haõ i mµ thùc ra rÊt v÷ng
vµng.
Sau mét lóc Tiªu LÜnh Vu míi ®¸nh b¹o thß ®Çu ra thì thÊy nói non chËp chïng,
phong c¶nh hïng vÜ, bình sinh chµng chöa ®öîc thÊy bao giê.
§ét nhiªn chµng c¶m thÊy ngöêi mình nhö sao sa suýt n÷a rít khái löng chim.
Chµng véi quµng hai tay «m lÊy cæ nã.
Nguyªn con ®¹i b»ng côp c¸nh l¹i sµ xuèng ®¸y hang s©u. Khi gÇn tíi mÆt ®Êt nã
l¹i dö¬ng hai c¸nh ra ®Ó ®Ëu xuèng mét c¸ch bình yªn.
Tiªu LÜnh Vu ®¶o m¾t nhìn bèn phÝa thÊy trong hang nµy tïng xanh b¸ch biÕc, cá
mäc xanh tö¬i, l¹i cã nhiÒu thø hoa rõng xen kÏ, phong c¶nh tuyÖt ®Ñp. Trong bông
mõng thÇm, chµng lÈm bÈm:
-Kh«ng ngê trong chèn th©m s¬n cïng cèc l¹i cã n¬i tuyÖt mü thÕ nµy.
Chµng tõ trªn löng chim b»ng nh¶y xuèng ®i vÒ phÝa gèc c©y tïng.
C©y tïng lín nµy sèng kh«ng hiÓu ®aõ bao nhiªu ngµn n¨m mµ th©n to b»ng cèi ®¸.
Cµnh l¸ dÇy chi chÝt. Bãng rîp ®Õn mÊy tröîng.
Tiªu LÜnh Vu ®i gÇn tíi gèc c©y tïng ngã thÊy mét toµ nhµ gç tùa vµo c©y. Chµng
mõng thÇm nghÜ bông:
-Hay l¾m! TÐ ra n¬i ®©y cã ngöêi ë.
C¨n nhµ gç nµy hai c¸nh cöa ®ãng chÆt. Chµng mõng qu¸ tiÕn l¹i ®Èy cöa. C¸nh
cöa më ra chµng míi nghÜ tíi lµ mình qu¸ ®öêng ®ét liÒn dõng l¹i lín tiÕng gäi:
-Xin chñ nh©n trong nhµ tha thø cho vaõ n bèi ®aõ cã ®iÒu v« lÔ.
Nhöng chØ nghe thÊy tiÕng väng cña mình chø kh«ng cã tiÕng ngöêi ®¸p l¹i.
Tiªu LÜnh Vu ngÇn ngõ mét chót råi khoa ch©n böícvµo.
Trong nhµ qu¹nh quÏ tiªu ®iÒu. Ngoµi c¸i giöêng gç kh«ng cßn thø gì kh¸c. Trªn
giöêng mét ngöêi mÆt bÞt b»ng tÊm sa tr¾ng ngåi xÕp b»ng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
237
Tiªu LÜnh Vu cÊt böíc tiÕn l¹i bªn giöêng mµ ngöêi kia vÉn ngåi yªn kh«ng nhóc
nhÝch.
Tiªu LÜnh Vu trong lßng håi hép nghÜ thÇm:
-Kh«ng hiÓu ngöêi nµy cßn sèng hay chÕt råi mµ cø ngåi tr¬ nhö phçng.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
238
CHÖÔNG XXV
TRONG HANG THAÚM LÓNH VU GAËP
KYØ NHAÂN


Tieâu Lónh Vu laïi lôùn tieáng hoâ:
-Vaõn boái laø Tieâu Lónh Vu quaáy roái cuoäc thanh tu cuûa laõo tieàn boái thaät laø ñaéc toäi,
xin coù lôøi töø taï.
Ngöôø i kia vaã n ngoà i yeâ n khoâ ng nhuù c nhích.
Tieâu Lónh Vu töùc mình nghó thaàm:
-Hay laém! Laõo ñaõ giaû vôø caâm ñieác thì ta chaúng lyù gì ñeán laõo nöõa, thöû xem laõo coù
leâ n tieá ng khoâ ng?
Chaø ng cuõ ng ngoà i xeá p baè ng vaø o moä t goù c giöôø ng roà i nhaé m maé t döôõ ng thaà n vaä n
khí ñieà u hoaø hôi thôû.
Khi chaøng ñaõ ñieàu töùc xong thì trôøi ñaõ hoaøng hoân. Chaøng quay ñaàu nhìn laïi thaáy
ngöôø i kia vaã n ngoà i yeâ n nhö cuõ , chaø ng muoá n thi gan vôù i laõ o neâ n cuõ ng khoâ ng noù i gì.
Trong buï ng vöø a ñoù i vöø a khaù t, chaø ng raû o böôù c ra khoûi caên nhaø goã ñi tìm ñoà aên
uoá ng.
Hang nuùi naøy chæ daøi hôn traêm tröôïng, nhöng khí haäu aám aùp raát nhieàu caây coù
traùi, nhöng phaàn nhieàu laø caây laï chöa töøng thaáy bao giôø.
Tieâu Lónh Vu treøo leân caây haùi maáy traùi aên. Chaøng chôï t nhôù tôùi con chim ñaïi
baè ng kia nhöng khoâ ng thaá y noù ñaâ u nöõ a.
Trong hang naø y khoâ ng coø n choã naø o ôû ñöôï c. Tieâ u Lónh Vu ñaø nh veà caê n nhaø goã .
Laàn naøy chaøng nhôù tôùi chuyeän mình vaøo nhaø ngöôøi khaùc phaûi giöõ leã tröôùc:
-Vaõn boái löu laïc tôùi ñaây maø hang nuùi khoâng coù choã naøo truù nguï ñöôïc, baát ñaéc dó
phaûi ñeán nhôø caên nhaø cuûa laõo tieàn boái.
Chaø ng töï bieá t noù i vaä y ñeå maø cho phaû i pheù p, chöù chaø ng khoâ ng hy voï ng ngöôø i kia
seõ traû lôøi.
Chaøng noùi roài ñi thaúng tôùi goùc nhaø ngoài töïa vaøo töôøng maø nguû.
Möôøi maáy ngaøy lieàn chaøng chöa nguû yeân moät laàn naøo. Caên nhaø goã naøy tuy huû
laä u nhöng so vôù i moû m ñaù treâ n vaù ch ñaù kia coø n yeâ n oå n hôn nhieà u. Chaø ng yeâ n taâ m
baát giaùc nguû say luùc naøo khoâng bieát.
Khi Tieâ u Lónh Vu tænh daä y thì trôø i ñaõ saù ng roõ . Chaø ng ngöôù c maé t nhìn ngöôø i che
maët thaáy y vaãn nguyeân tö theá nhö tröôùc. Chaøng laåm baåm:
-Höø! Laõo ñaõ khoâng lyù gì ñeán ta thì ta noùi vôùi laõo laøm chi voâ ích.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
239
Chaøng ra khoûi caên nhaø tìm tôùi khe suoái röûa maët roài treøo leân caây haùi traùi aên.
AÙ nh döông quang luù c naø y ñaõ soi khaé p hang nuù i, caû nh vaä t caø ng xinh ñeï p. Chaø ng
muoá n trôû veà caê n nhaø goã , nhöng nghó tôù i veà ñoù trô troï i coù moä t mình cuõ ng buoà n.
Roà i chaø ng caá t böôù c ñi trong hang nuù i.
Hang nuù i naø y daø i hôn traê m tröôï ng. Tieâ u Lónh Vu ñi raá t thong thaû cuõ ng chæ trong
khoaûnh khaéc laø heát.
Chaøng thaáy hai traùi nuùi dính lieàn vôùi nhau ôû choã naøy. Moät khoái ñaù lôùn daøi hôn
hai tröôïng ngaên chaën nôi giao tieáp cuûa hai traùi nuùi. Tieâu Lónh Vu noåi loøng treû nít ñi
quanh qua phieán ñaù lôùn, boãng thaáy moät toaø cöûa ñaù nöûa kheùp nöûa môû thì möøng thaàm
nghó buï ng:
-Hay quaù! Nôi ñaây coù toaø thaïch thaát taïm truù ñöôïc, khoûi phaûi ñeán nhôø caên nhaø
cuûa laõo kia nöõa.
Khuoâ n cöû a ñaù naø y heù môû chöø ng ba taá c, moä t ngöôø i laù ch mình cuõ ng khoâ ng loï t.
Tieâu Lónh Vu heát söùc ñaåy maïnh. Caùnh cöûa ñaù lieàn môû ra ngay.
Nguyeân chaøng ñaõ voâ tình aên thöù naám ñaù ngaøn naêm neân khí löïc gia taêng hôn
tröôù c khoâ ng bieá t maá y traê m laà n maø chính chaø ng cuõ ng chaú ng hieå u ñöôï c.
Toaø sôn ñoä ng naø y nöû a thieâ n nhieâ n nöû a nhaâ n taï o neâ n môù i coù khuoâ n cöû a ñaù . Noä i
taâ m sôn ñoä ng raá t noâ ng, saâ u vaø o khoâ ng ñaà y ba tröôï ng, roä ng khoâ ng ñeá n chín thöôù c.
aù nh saù ng beâ n ngoaø i soi roõ heá t caû nh vaä t trong ñoä ng.
Tieâu Lónh Vu nhìn kyõ laïi baát giaùc giaät naûy mình leân vì chaøng nhìn thaáy moät
ngöôøi maëc aùo hoaøng baøo ngoài quay maët vaø o vaù ch ñoä ng. Baá t giaù c chaø ng buoâ ng
tieá ng thôû daø i, vì chaø ng khoâ ng ngôø thaï ch ñoä ng naø y cuõ ng coù ngöôø i ôû .
Chaø ng ñaû o muï c quang nhìn khaé p nôi thì thaá y treâ n vaù ch ñaù nhaü n thín coù khaé c ñoà
hình taù m ngöôø i. Ngöôø i ngoà i ngöôø i ñöù ng, ngöôøi naèm ngöûa ngöôøi naèm saáp, kieåu caùch
khaù c nhau. Coi daá u veá t thì döôø ng nhö ngöôø i ta ñaõ duø ng chæ löï c ñeå khaé c ñoà hình.
Ngoaøi taùm böùc hình ñoà chæ coù moät ngöôøi maëc aùo hoaøng baøo, caû ñeán caùi giöôøng
cuõ ng khoâ ng coù .
Tieâu Lónh Vu muoán coi maët ngöôøi kia nhöng y ñeå saùt maët gaàn vaøo vaùch ñaù,
ngoaøi taám aùo vaøng khoâng nhìn thaáy gì nöõa.
Tieâu Lónh Vu nghó tôùi mình leùn vaøo choã ôû cuûa ngöôøi ta laø moät ñieàu voâ leã. Chaøng
lieàn chaép tay noùi:
-Vaõn boái laø Tieâu Lónh Vu voâ tình böôùc vaøo choán thanh tu cuûa tieàn boái. Xin laõo
tieàn boái tha toäi cho.
Ngöôøi maëc aùo hoaøng baøo quay maët vaøo töôøng vaãn ngoài yeân khoâng nhuùc nhích vaø
chaú ng lyù gì ñeá n chaø ng.
Tieâu Lónh Vu böïc mình laåm baåm:
-Sao trong hang naø y toaø n laø nhöõ ng quaù i nhaâ n khoâ ng chòu môû mieä ng?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
240
Moät luoàng gioù nuùi thoåi vaøo bay taït taø aùo hoaøng baøo maø ngöôøi kia vaãn khoâng
nhuù c nhích.
Moät yù nieäm thoaùng qua trong ñaàu oùc Tieâu Lónh Vu. Chaøng nghó thaàm:
-Nhöõ ng ngöôø i trong hang nuù i naø y ñaõ chaú ng coù ñoà thöï c duï ng, laï i cuõ ng khoâ ng
nghe thaáy hôi thôû. Mình ñaåy cöûa tieán vaøo ñi quanh gian nhaø maø hoï khoâng phaùt giaùc
thì coø n soá ng theá naø o ñöôï c? Chaú ng leõ hoï cheá t caû roà i?...
Chaøng laïi xoay chuyeå n yù nghó töï hoû i:
-Trong hang nuù i naø y nhaá t ñònh coù saâ u coù kieá n. Neá u hoï laø ngöôø i cheá t thì khi naø o
laïi khoâng coù saâu boï tìm ñeán?
Keå ra hai ngöôø i naø y cheá t roà i hay coø n soá ng cuõ ng ñeà u coù lyù , khieá n cho Tieâ u Lónh
Vu trong loøng ngôø vöïc maø khoâng taøi naøo tìm ra ñöôïc ñaùp aùn.
Ñoät nhieân chaøng nhôù tôùi töû traïng cuûa Vaân Coâ. Baø cuõng ngoài xeáp baèng, maët muõi
töôi tænh nhö ngöôø i soá ng. Chaø ng laï i nghó ñeá n hai ngöôø i ôû ñaâ y quan san caù ch trôû ,
vaù ch nuùi ñöùng döïng vaây quanh maø hoï vaøo ñaây ñöôïc thì phaûi laø nhöõng nhaân vaät voõ
coâ ng thuyeä t theá . Hoï cheá t ñi coù theå giöõ cho thi haø i ñöôï c toaø n veï n nhö Vaâ n Coâ .
Duø chaøng laø ngöôøi thoâng tueä tuyeät luaân nhöng vaãn mang loøng daï con nít, chaøng
nghó tôù i nhöõ ng ngöôø i vaø o choá n thaâ m sôn cuø ng coá c leâ nh ñeâ nh trô troï i roà i cheá t ôû
trong naø y, khoâ ng ai teá dieä n moä t laà n than khoù c moä t tieá ng, chaø ng khoâ ng khoû i xuù c
ñoä ng can tröôø ng vöø a khoù c vöø a goï i:
-Laõo baù baù ôi! Caùc vò cheá t trong choá n thaâ m sôn naø y laø nôi hiu quaï nh suoá t naê m.
Ñaùng thöông cho caùc vò khoâng moät ngöôøi teá dieän khoâng ai ñoát giaáy tieàn. Vaõn boái ñi
haùi ít traùi caây veà laøm leã dieän teá caùc vò moät phen ñeå toû loøng toân kính...
Döùt lôøi chaøng chaïy ra khoûi thaïch ñoäng haùi traùi caây ñem veà ñaët ôû sau löng laõo giaø
kia roài laïy phuïc xuoáng ñaát, vöøa laïy vöøa khaán:
-Laõo baù baù! Tieâu Lónh Vu naøy khaáu ñaàu laøm leã.
Chaøng quyø döôùi ñaát laïy ba laïy.
Boã ng chaø ng xuù c ñoä ng nghó tôù i nôi ñaâ y khoâ ng coù veá t chaâ n ngöôø i roà i chính chaø ng
cuõ ng bò cheá t moø n trong hang nuù i, khong coø n ñöôï c gaë p maë t Khaâ u tyû tyû laà n naø o nöõ a.
Chaø ng khoâ ng nhòn ñöôï c caá t tieá ng khoù c roá ng leâ n.
Tieâu Lónh Vu baûn tính quaät cöôø ng, döø gaë p vieä c soá ng cheá t chaø ng cuõ ng khoâ ng sa
leä, nhöng luùc naøy moái bi ai töï ñaùy loøng phaùt ra khieán chaøng baät tieáng khoùc bi ai nhö
muoán ngaát ñi.
Laõ o giaø quay maë t vaø o vaù ch trô nhö töôï ng goã döôø ng nhö bò tieá ng khoù c Tieâ u Lónh
Vu laø m cho caû m ñoä ng.
Ñoät nhieân laõo buoâng tieáng thôû daøi roài xoay mình laïi phoùng chæ ñieåm vaøo haï cöïc
trong mình Tieâ u Lónh Vu.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
241
Tieâu Lónh Vu khoùc loùc meâ maån boãng maát heát caûm giaùc. Ngöôøi aùo vaøng thôû daøi
xoay mình chaø ng cuõ ng khoâ ng hay roà i chaø ng bò ñieå m huyeä t nguû say.
Ngöôøi maëc aùo hoaøng baøo ñieåm huyeät Tieâu Lónh Vu traàm ngaâm hoài laâu roài buoâng
tieáng thôû daøi, töï noùi vôùi mình:
-Ta ñaõ cöù u gaõ roà i, xem chöø ng khoâ ng theå boû maë c gaõ ñöôï c.
Laõo ñöa hai tay sôø khaép thaân theå Tieâu Lónh Vu moät löôït, noùi tieáp:
-Thaät laø moät nhaân taøi ñeå luyeän voõ traêm naêm khoù kieám. Ñaùng tieác tam aâm tuyeät
maïch cuûa gaõ ñeàu bò khuyeát baåm...
Laõo ngöøng laïi moät chuùt roài boãng cöôøi ha haû noùi:
-Phaûi roài! Neáu gaõ khoâng bò tuyeät chöùng naøy taát ñaõ bò keû khaùc thu laøm moân haï töø
sôù m, coø n ñaâ u ñeá n löôï t mình?
Trong nhaø thaïch thaát chæ coù mình laõo vaø Tieâu Lónh Vu. Tieâu Lónh Vu coøn ly bì
chöa tænh töùc laø chæ coù mình laõo. Ñoät nhieân laõo chau maøy nghó thaàm:
-Boï n ta ñaõ öôù c heï n ai naá y töï nghieâ n cöù u nhöõ ng moâ n tuyeä t hoï c. Neá u ta cöù u thaè ng
nhoû naø y, nhaá t ñònh phí maá t nhieà u thì giôø khoâ ng theå baè ng hoï ñöôï c.
Laõo nghó tôùi ñaây ñaâm ra caêm haän Tieâu Lónh Vu, mieäng laåm baåm:
-Phaûi chaêng boïn hoï coá yù tìm kieám thaèng nhoû naøy ñöa ñeán ñeå cho ta maát heát thì
giôø tham luyeän thaàn coâng. Neáu vaäy thì ñoù quaû laø ñoäc keá. Gaõ ñaõ laøm lôõ vieäc luyeän
coâng cuûa ta thì ta chaúng theå thu gaõ ñöôï c.
Saù t khí ñaè ng ñaè ng laõ o vung chöôû ng leâ n toan ñaä p xuoá ng ñaà u Tieâ u Lónh Vu.
Boãng laõo ñoäng taâm nghó thaàm:
-Vöø a roà i thaè ng nhoû naø y khoù c loù c theâ thaû m nhö ñöù t töø ng ñoaï n ruoä t chöù khoâ ng
phaûi giaû vôø. Gaõ nhaän laàm ta ñaõ cheát roài môùi haùi traùi caây veà laøm leã teá dieän. Nhö vaäy
loøng gaõ tha thieát ñeán chöøng naøo? Neáu ta phoùng chöôûng ñaùnh cheát gaõ laø moät haønh
ñoäng ñeå hoái haän suoát ñôøi. Duø ta coù theå thoï ñeán traêm tuoåi vì thaàn thoâng quaûng ñaïi,
nhöng loøng hoái haän laøm cho giaûm thoï chaúng soáng ñöôïc bao laâu nöõa. Thaèng nhoû naøy
chöa töøng quen bieát ta maø ñoái vôùi ta thaâm tình ñeán theá! Chi baèng ta ñem heát baûn
laõ nh cuû a mình truyeà n thuï cho gaõ . Voõ coâ ng cuû a ta coù ngöôø i thöø a keá roài thì ta coù cheát
cuõ ng nhö coø n soá ng.
Trong loøng laõo xoay chuyeån yù nghó traêm chieàu, luùc thieän luùc aùc. Veû maët laõo cuõng
thay ñoå i theo yù nghó, luù c nhaâ n töø luù c hung döõ .
Laõo aùo vaøng maët ñaày saùt khí daàn daàn nhaït ñi, thay theá baèng boä maët hieàn hoaø hôùn
hôû. Laõo ngoù Tieâu Lónh Vu noùi:
-Haøi töû! Laõo phu ñang luyeän coâng ñeán luùc xuaát quyû nhaäp thaàn thì ngöôi laïi ñeán
ñaây laøm lôõ vieäc cuûa laõo phu. Ñoù laø duyeân hay laø nghieäp, laõo phu cuõng khoâng bieá t
nöõa.
Laõ o huy ñoä ng hai tay baé t huyeä t maï ch trong mình Tieâ u Lónh Vu.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
242
Ngoù n tay laõ o ñuï ng tôù i ñaâ u, khôù p xöông trong ngöôø i chaø ng baä t leâ n nhöõ ng tieá ng
laùch caùch tôùi ñoù. Nhöõng luoàng baïch khí töø trong baøn tay laõo tieát ra.
Luoà ng baïch khí moãi luùc moät daøy ñaëc bao phuû toaøn thaân Tieâu Lónh Vu nhö moät
ñaù m söông muø .
Laõ o aù o vaø ng ñem heá t chaâ n nguyeâ n tu luyeä n maá y chuï c naê m trôø i ñeå chöõ a chöù ng
tam aâm tuyeät maïch cho chaøng.
Tieâ u Lónh Vu tuy bò ñieå m huyeä t, nhöng phaàn coâng duïng vaãn phaûn öùng maõnh lieät.
Da thòt ngöôø i chaø ng rung ñoä ng tuyø theo ngoù n tay cuû a laõ o aù o vaø ng di chuyeå n.
Trong khoaûng thôøi gian chöøng aên xong böõa côm maët laõo giaø baét ñaàu ñoå moà hoâi,
roài sau moät luùc moà hoâi taàm taõ nhö möa maø laõo chöa döøng tay.
Maõi ñeán luùc laõo thaáy meät quaù môùi döøng laïi. Laõo thoø tay vaøo boïc moùc ra caùi bình
ngoïc, môû naép laáy moät vieân thuoác maøu traéng ñaët vaøo loøng baøn tay. Laõo vuoát moà hoâi
traù n, nhìn vieâ n thuoá c ra chieàu luyeán tieác voâ cuøng. Hoài laâu laõo buoâng tieáng thôû daøi,
caï y raê ng Tieâ u Lónh Vu boû vieâ n thuoá c vaø o mieä ng chaø ng. Laõ o noù i ñeå mình nghe:
-Haøi töû! Ngöôi hay naèm nghæ moät luùc.
Roài laõo giô tay giaûi khai huyeät ñaïo cho chaøng.
Tieâu Lónh Vu môû böøng maét ra nhìn laõo giaø. Chaøng muoán noùi nhöng meät quaù laïi
nguû ñi.
Luù c chaø ng tænh daä y thì caû nh vaä t trong nhaø thay ñoå i khaù c thöôø ng.
Trong goù c thaï ch thaá t löû a chaù y phöø ng phöø ng. Hai con gaø röø ng vöø a to vöø a beù o ñaët
leâ n giaù ñeå nöôù ng chín, muø i höông ngaø o ngaï t xoâ ng leâ n muõ i.
Beâ n chaø ng moä t laõ o giaø aù o vaø ng raâ u baï c chuø ng xuoá ng tröôù c ngöï c, veû maë t hieà n
hoaø ñang ngoù chaø ng mæm cöôø i.
Tieâ u Lónh Vu vöôn tay duoã i chaâ n caû m thaá y trong ngöôø i khoan khoaùi töïa hoà vöøa
thoaùt thai hoaùn coát. Chaøng ngoài nhoûm daäy ngô ngaùc nhìn laõo aùo vaøng laåm baåm:
-Teù ra laõ o naø y khoâ ng cheá t...
Boã ng nghe laõ o cöôø i hoû i:
-Haøi töû! Ngöôi tænh daäy roài ö?
Tieâu Lónh Vu hoûi laïi:
-Laõo baù baù ! Baù baù laø ngöôø i coø n soá ng ö?
Chaøng nhôù laïi tình traïng luùc laõo ngoài quay maët vaøo vaùch thì baây giôø duø laõo töôi
cöôø i veû maë t hieà n hoaø chaø ng cuõ ng khoâ ng daù m tin ngay.
Laõo maëc aùo hoaøng baøo cöôøi ñaùp:
-Dó nhieân ta laø ngöôø i soá ng.
Tieâu Lónh Vu thôû daøi hoûi:
-Laõo baù baù! Baù baù ôû choán hang saâu naøy ñaõ laâu ngaøy laém roài phaûi khoâng?
Laõo giaø ñaùp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
243
-Ñaïi khaùi ba chuïc naêm nay.
Tieâu Lónh Vu giaät mình noùi:
-Ba chuïc naêm? Trôøi ôi! Thaät laø moät quaõng thôøi gian khaù laâu!
Laõo maëc aùo hoaøng baøo thôû daøi noùi:
-Haøi töû! Ngaøy thaùng nhö thoi ñöa. Môøy chuïc naêm trôøi thaáy thoaùng coù laø bao?
Laõ o phu vaø o hang nuù i naø y töø luù c ngöôi chöa ra ñôø i, nhöng baâ y giôø laõ o phu saé p vaø o
quan taøi roài.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm:
-Ngöôøi ta sinh ra ôû ñôøi, chaúng ai qua khoûi caùi cheát. Laõo naøy ñaõ nhieàu tuoåi nhö
vaä y maø coø n ham soá ng.
Vì chaø ng maé c phaû i tuyeä t chöù ng khoù loø ng soá ng tôù i 20. Luù c nhoû chaø ng thöôø ng
nghe phuï thaâ n nhaé c tôù i khoâ ng theå soá ng laâ u ñöôï c neâ n chaø ng ñaõ coi thöôø ng chuyeä n
sinh töû.
Laõ o aù o vaø ng thaá y Tieâ u Lónh Vu nhìn mình ngô ngaå n thaá y döôø ng nhö ñang coù
taâm söï gì raát troïng ñaïi, lieàn hoûi:
-Ngöôi nghó gì vaä y?
Tieâ u Lónh Vu trong loø ng noùng naûy nghó thaàm:
-Ta khoâng neân noùi cho laõo hay laø maïng ta phaûi cheát yeåu.
Trong luù c luoá ng cuoá ng chaø ng chôï t nhôù tôù i ngöôø i trong caê n nhaø goã bòt maë t baè ng
taám vaûi traéng, lieàn noùi:
-Laõo tieàn boái maø khoâng cheát thì chaéc ngöôø i trong caê n nhaø goã kia cuõ ng coø n soá ng.
Laõo aùo vaøng hoûi:
-Ngöôi ñaõ thaáy muï roài ö?
Tieâu Lónh Vu baây giôø môùi bieát ngöôøi trong caên nhaø kia laø moät baø giaø, lieàn ñaùp:
-Vaõ n boá i thaá y ngöôø i ngoà i xeá p baè ng treâ n giöôø ng caâ y, khoâ ng hieå u coø n hôi thôû hay
ñaõ taét roài. Nhöng laõo tieàn boái maø coøn soáng thì chaéc baø ta cuõng chöa cheát.
Laõo maëc aùo vaøng noùi:
-Ngöôi nghó nhö vaäy laø phaûi. Neân bieát ngöôøi voõ coâng thaâm haäu ñeàu ñaõ luyeän qua
pheù p Qui töù c. Nhaém maét vaø phong toaû hoâ haáp laø chuyeän raát thöôøng.
Tieâ u Lónh Vu heá t söù c ca ngôï i, noù i:
-Teù ra luyeä n voõ coù nhieà u choã tuyeä t dieä u nhö vaä y.
Laõo aùo vaøng hoûi:
-Ngöôi coù muoá n hoï c voõ coâ ng khoâ ng?
Tieâu Lónh Vu traàm ngaâm moät luùc roài ñaùp:
-Vaõn boái muoán hoïc laém, coù ñieàu vaõn boái chæ hoïc ngöôøi naøo baûn laõnh vaøo haïng
nhaát treân theá gian.
Laõo aùo vaøng cöôøi ñaùp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
244
-Theá thì ngöôi tìm ñuù ng ngöôø i roà i ñoù . Hieä n nay treâ n coõ i ñôø i naø y chaé c khoâ ng coø n
maáy nhaâ n vaä t voõ coâ ng cao hôn ñöôï c laõ o phu.
Tuy laõ o ñaà u toù c baï c phô, nhöng laâ u ngaø y ôû choá n thaâ m sôn coâ ñoä c, vaã n giöõ ñöôï c
tính treû nít.
Tieâu Lónh Vu traàm ngaâm khoâng noùi gì.
Laõo aùo vaøng hoûi:
-Sao? Ngöôi khoâ ng tin lôø i laõ o phu ö?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Laõ o tieà n boá i töï xöng voõ coâ ng cao cöôø ng treâ n ñôø i koâ ng ai ñòch noå i...
Laõo aùo vaøng caõi:
-Laõ o phu coù baû o khoâ ng ai ñòch noå i ñaâ u, maø chæ noù i ít ngöôø i hôn ñöôï c laõ o phu maø
thoâi.
Tieâu Lónh Vu hoûi laïi:
-Theá ra cuõ ng coø n coù ngöôø i thaé ng ñöôï c laõ o tieà n boá i?
Laõo aùo vaøng noùi:
-Khoâ ng phaû i! Khoâ ng phaû i! Nhieà u laé m ngang söù c laø cuø ng.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Laõo tieàn boái so vôùi Baéc Thieân Toân Giaû ai hôn?
Laõo aùo vaøng ngô ngaùc ñaùp:
-Laõo ma ñaà u ñoù voõ coâ ng cao cöôø ng noå i danh töø laâ u...
Tieâu Lónh Vu ra chieàu thaát voïng noùi:
-Theá laø laõo tieàn boái khoâng ñaùnh noåi Baéc Thieân Toân Giaû roài.
Laõo aùo vaøng chau maøy hoûi:
-Ai baû o theá ? Laõ o phu tuy bieá t hung danh cuû a laõ o ma ñaà u nhöng chöa töø ng ñoä ng
thuû vôùi laõo. Vaäy thì khoù maø tieân lieäu ñöôïc ai thaéng ai baïi...
Loøng hieáu thaéng cuûa laõo noåi leân, laõo noùi tieáp:
-Coù ñieàu laõo phu nghó raèng vò taát haén ñaõ ñòch noåi laõo phu, hay nhieàu laém laø keû
taùm laïng ngöôøi nöûa caân.
Tieâu Lónh Vu caû möøng hoûi:
-Tieàn boái noùi vaäy coù thaät khoâng?
Laõo maëc aùo hoaøng baøo ñaùp:
-Dó nhieân laø ñuùng.
Tieâu Lónh Vu ngöûng ñaàu leân nhìn laõo aùo vaøng loä veû khaâm phuïc hoûi:
-Laõo baù baù! Baù baù coù muoá n thu vaõ n boá i laø m ñoà ñeä khoâ ng?
Laõo aùo vaøng laéc ñaàu ñaùp:
-Khoâ ng ñöôï c! Ta khoâ ng theå thaâ u naï p ngöôi laø m ñoà ñeä .
Tieâu Lónh Vu thôû daøi hoûi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
245
-Phaûi chaêng vaõn boái aên noùi voâ leã vôùi laõo nhaân gia?
Laõo aùo vaøng cöôøi ñaùp:
-Neáu ngöôi muoán hoïc thaønh ngöôøi coù voõ coâng haïng nhaát thì chaúng theå baùi ta laøm
sö phuï . Nhöng neá u ngöôi chæ muoá n hoï c thaø nh baû n laõ nh haï ng nhì thì khaá u ñaà u baù i
laõo phu laøm thaày ñi!
Tieâ u Lónh Vu ngô ngaù c hoû i:
-Vaõ n boá i caø ng nghe caø ng khoâ ng hieå u. Laõ o tieà n boá i noù i roõ hôn chuù t nöõ a ñöôï c
chaê ng?
Laõ o aù o vaø ng cöôø i khanh khaù ch ñaù p:
-Thieân cô baát khaû loä. Vuï naøy maø noùi cho ngöôi hay laø khoâng linh nghieäm nöõa.
Laõo noùi roài loä veû raát ñaéc yù.
Tieâu Lónh Vu khoâng nghó ra choã bí aån. Chaøng oâm ñaàu traàm ngaâm khoâng hoûi nöõa.
Laõo aùo vaøng ngöøng tieáng cöôøi nhìn thaúng vaøo maët Tieâu Lónh Vu hoài laâu roài hoûi:
-Naø y! Haø i töû ! Laõ o phu muoá n thöông löôï ng vôù i ngöôi moä t ñieà u ñöôï c khoâ ng?
Tieâ u Lónh Vu ngöû ng ñaà u leâ n ñaù p:
-Xin laõo baù baù cöù noùi ñi.
Laõo aùo vaøng noùi:
-Ngöôi muoán hoïc thaønh voõ coâng haïng nhaát theá thì khoâng theå baùi ta laøm thaày
ñöôï c.
Tieâu Lónh Vu ngaét lôøi:
-Ñuù ng theá ! Vaõ n boá i ñang nghó veà vuï naø y maø khoâ ng sao hieå u ñöôï c.
Laõo aùo vaøng noùi:
-Vaä y ngöôi ñöø ng nghó ngôï i nöõ a. Duø ngöôi coù nghó ñeá n vôõ où c e raè ng cuõ ng khoâ ng
hieå u noå i. Hieä n giôø ta coù moä t vieä c troï ng yeá u, vaä y phaû i thöông löôï ng cuø ng nhau.
Chuù ng ta ñaõ khoâ ng thaâ n thích laï i khoâ ng quen bieá t maø laõ o phu ñem voõ coâ ng truyeà n
thuï cho ngöôi haù chaúng laø thua thieät ö?
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Vaäy bieát laøm theá naøo ñöôïc?
Laõo aùo vaøng noùi:
-Laõo phu chòu thua thieät moät ít, töùc laø thu ngöôi laøm con hôø.
Tieâ u Lónh Vu söû ng soá t nghó thaà m:
-Laõo ñaõ thu mình laøm nghóa töû thì tình phuï töû laõo coøn thua thieät ôû choã naøo?
Laõ o aù o vaø ng thaá y Tieâ u Lónh Vu ngô ngaù c caø ng ra chieà u ñaé c yù cöôø i noù i:
-Laõ o phu maø khoâ ng baû o ngöôi thì e raè ng vónh vieã n ngöôi khoâ ng hieå u ñöôï c. Keå
veà tuoåi taùc thì laõo phu ñaùng laøm toå phuï ngöôi, theá maø laïi thu ngöôi laøm döôõng töû,
haù chaúng thua thieät ö?
Tieâ u Lónh Vu cöôø i thaà m trong buï ng ñaù p:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
246
-Teù ra laø theá! Laõo naøy so bì töøng tí, nhöng chaéc laõo coù moät ñòa vò khaù cao trong
voõ laâm.
Boãng nghe laõo aùo vaøng noùi tieáp:
-Coøn moät ñieàu nöõa ngöôi phaûi traû lôøi laõo phu tröôùc khi laõo phu thu ngöôi laøm
nghóa töû.
Tieâu Lónh Vu töï hoûi:
-Laõo nhaän mình laøm döôõng töû thì coøn phaûi ñieàu kieän gì laém theá?
Chaøng lieàn hoûi:
-Ñieà u kieä n gì?
Laõo aùo vaøng ñaùp:
-Sau khi ngöôi hoï c voõ coâ ng cuû a laõ o phu roà i qua laï i giang hoà , baá t luaä n voõ coâ ng
cuû a ai cao cöôø ng ñeá n ñaâ u, ngöôi cuõ ng phaû i giöõ ngang haøng giao du vôùi hoï, ñöøng ñeå
laõ o phu phaû i chòu nöôù c keù m coû i.
Tieâ u Lónh Vu nghó thaà m trong buï ng:
-Laõo naøy nghó ngôïi thaät saâu xa.
Chaøng lieàn ñöùng daäy noùi:
-Vu nhi ñaõ nhôù roà i.
Chaøng laø ngöôøi thoâng tueä hôn ngöôøi thaáy laõo giaø tính tình coå quaùi, chæ sôï laõo
bieá n ñoå i chuû yù , chaø ng xaù laõ o roà i quyø xuoá ng laï y.
Laõ o aù o vaø ng ngoà i nghieâ m chænh nhaä n leã tam quy cöû u khaá u. Laõ o chôø Tieâ u Lónh
Vu haønh leã xong môùi mæm cöôøi noùi:
-Haø i töû ! Töø giôø phuù t naø y chuù ng ta keâ u nhau baè ng phuï töû .
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Nghóa phuï noùi ñuùng laém.
Laõo aùo vaøng vui möøng noùi:
-Haøi töû! Ngöôi thaät thoâng minh. Coù nhö theá thì ta phaûi hao toån nguyeân khí ñeå ñaû
thoâng tam aâm tuyeät maïch cho ngöôi môù i khoâ ng uoå ng.
Tieâu Lónh Vu chöa hieåu roõ lieàn hoûi:
-Tam aâm tuyeät maïch cuûa Vu nhi ñaõ thoâng roài ö?
Laõo aùo vaøng ñaùp:
-Dó nhieân ñaõ thoâng roài. Khoâng theá thì laõo phu thu moät thaèng nhoû cheát non laøm
nghóa töû hay sao?
Tieâu Lónh Vu nhaû y xoå laï i quyø xuoá ng noù i:
-Ôn ñöù c cuû a nghóa phuï khieá n cho Vu nhi caû m kích voâ cuø ng!
Laõo aùo vaøng cöôøi noùi:
-Ngöôi haõ y ñöù ng daä y. Ta coù ñieà u muoá n cho ngöôi hay.
Tieâu Lónh Vu ñöùng leân ngoài beân laõo giaø hoûi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
247
-Nghóa phuï coù ñieà u chi daï y baû o?
Chaøng goïi laõo moät ñieàu nghóa phuï hai ñieàu nghóa phuï khieán laõo khoan khoaùi nhö
môû côø trong buï ng.
Laõo aùo vaøng vuoát toùc Tieâu Lónh Vu noùi:
-Nghóa phuï luyeä n moâ n ñoà ng töû nhaá t nguyeâ n coâ ng. Neá u ngöôi cuõ ng luyeän theo ta
thì suoá t ñôø i coâ ñoä c moä t mình khoâ ng ñöôï c laá y vôï . Nhö vaä y haù chaú ng tuyeä t ñöôø ng
con chaù u cuû a laõ o phu ö?
Tieâu Lónh Vu ngaét lôøi:
-Caùi ñoù khoâng coù gì ñaùng ngaïi vôùi Vu nhi.
Laõo aùo vaøng trôïn maét leân noùi:
-Khoâ ng ñöôï c! Vì ta luyeä n moâ n ñoà ng töû nhaá t nguyeâ n coâ ng maø gaá y moá i cöø u ñòch,
tyû ñaáu vôùi ngöôøi maáy chuïc naêm trôøi vaãn chöa giaûi quyeát ñöôïc...

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
248
CHÖÔNG XXVI
TREÂN VOÕNG MAÂY REØN LUYEÄN NOÄI COÂNG


Laõo döøng laïi moät chuùt roài tieáp:
-Huoá ng chi moâ n voõ coâ ng naø y theo ñöôø ng cöông maõ nh. Leõ thöôø ng cöù ng thì deã
gaãy. Ta khoâng theå laøm haïi tôùi döôõng töû cuûa ta ñöôïc.
Döôø ng nhö laõ o phaùt giaùc caâu vöøa noùi toû ra mình coøn taàm thöôøng lieàn mæm cöôøi
noùi tieáp:
-Tuy cöù ng deã gaã y nhöng cöù ng ñeá n toä t ñoä thì trôû laï i meà m. Coù ñieà u phaû i maá y chuï c
naêm khoå luyeän môùi thaønh töïu ñöôïc. Keå thì maáy chuïc naêm thaáp thoaùng chaúng laø
bao, nhöng ñôøi ngöôøi coù haïn. Chôø cho ngöôi luyeän cöông bieán thaønh nhu thì tuoåi ñaõ
giaø roà i. Vì theá ngöôi khoâ ng neâ n hoï c coâ ng phu cuû a nghóa phuï .
Tieâu Lónh Vu giaät mình kinh haõi nghó thaàm:
-Neá u phaû i hoï c maá y chuï c naê m môùi thaønh töïu thì quaû nhieân mình thaønh laõo giaø
roà i. Khaâ u tyû tyû cuõ ng ñaà u ñoá m toù c baï c vaø bao nhieâ u ngöôø i uy hieá p tyû tyû khoâ ng
chöø ng ñaõ cheá t heá t...
Laõo aùo vaøng thaáy Tieâu Lónh Vu ra veû traàm ngaâm thì khoâng nhòn ñöôïc, cöôøi
khanh khaù ch hoû i:
-Haø i töû ! Ngöôi sôï roà i phaû i khoâ ng?
Tieâu Lónh Vu aáp uùng:
-Vu nhi... Vu nhi...
Laõo aùo vaøng nghieâm nghò ngaét lôøi:
-Laõ o phu e raè ng mình khoâ ng coø n soá ng ñöôï c bao laâ u nöõ a. Ngöôi ñaõ nhaä n laõ o phu
laøm nghóa phuï maø laõ o phu khoâ ng laø m cho ngöôi bieá n thaø nh moä t boâ ng hoa laï ñeå
ngaø y sau boâ n taå u giang hoà vaã n bò ngöôø i khinh khi haù chaú ng toå n thöông ñeá n oai
danh cuû a laõ o phu?
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Vu nhi ngu doá t khoâ ng hieå u ñöôï c yù töù lôø i noù i cuû a nghóa phuï.
Laõo aùo vaøng cöôøi ñaùp:
-Khoâ ng theå traù ch ngöôi ngu daï i maø laø traù ch laõ o phu noù i khoâ ng roõ raø ng. ôû choá n
thaâm sôn naøy ngoaøi nghóa phuï coøn hai ngöôøi tuyeät theá cao minh cuõng aån cö ôû ñaây...
Tieâ u Lónh Vu noù i ngay:
uû a! Phaûi chaêng laø baø giaø ñaàu bòt taám sa traéng ôû trong caên nhaø goã kia?
Laõo aùo vaøng ñaùp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
249
-Phaû i roà i!... Ñuù ng roà i! Muï ñoù coù nhöõ ng moâ n khinh coâ ng, aù m khí vaø chæ phaù p ñoä c
boä voõ laâ m. Coø n veà noä i coâ ng thì cuõ ng thöôø ng thoâ i.
Tieâ u Lónh Vu kinh ngaï c hoû i:
-Sao? Chaú ng leõ trong hang thaú m naø y coø n coù nhaâ n vaä t thöù ba nöõ a ö?
Laõo aùo vaøng cöôøi ñaùp:
-Phaûi roài! Ba ngöôøi ngöôi ñaõ gaëp hai. Coøn ngöôøi nöõa ôû moät nôi raát coå quaùi. Neáu
ta khoâng chæ ñieåm thì nhaát quyeá t ngöôi khoâ ng theå kieá m ra ñöôï c.
Tieâu Lónh Vu ñoäng taâm hoûi:
-Y truù ôû ñòa phöông naø o?
Laõo aùo vaøng cöôøi noùi:
-Ngöôi thöû ñoaù n coi.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm:
-Nghóa phuï ôû thaï ch ñoä ng, moä t baø ôû trong nhaø goã . Coø n vò thöù ba ôû nôi coå quaùi
chaé c laø moä t choã khaù c thöôø ng.
Chaøng nghó vaäy lieàn hoûi laïi:
-Phaû i chaê ng vò ñoù ôû treâ n caâ y?
Laõo aùo vaøng ñaùp:
-Khoâ ng phaû i! Khoâ ng phaû i! Y ôû lô löû ng treâ n khoâ ng.
Tieâu Lónh Vu laáy laøm kyø hoûi:
-ôû lô löû ng treâ n khoâ ng laø theá naø o?
Laõo aùo vaøng cöôøi ñaùp:
-Ñuùng theá! Boïn ta ba ngöôøi ôû ñaây ñaõ maáy chuïc naêm. Cöù caùch moät khoaûng thôøi
gian ngaén laïi coù moät phen tyû ñaáu voõ coâng. Nhöng ñaáu qua ñaáu laïi vaãn ôû vaøo theá
quaâ n bình khoâ ng ai thaéng ai baïi...
Laõ o ñang noù i ñeá n choã cao höù ng, boã ng buoâ ng tieá ng thôû daø i buoø n raà u hoû i:
-Haøi töû! Ngöôi coù bieát taïi sao ta ôû ñaây maáy chuïc naêm khoâng ra ngoaøi nöõa?
Tieâ u Lónh Vu chôï t nhôù tôù i chieá c chìa khoaù cung caá m laø m cho bao nhieâ u cao thuû
voõ laâ m theo ñuoå i tranh cöôù p. Ngoaø i mieä ng hoï noù i chæ muoá n coi nhöõ ng ñieà u bí maä t
trong cung caá m maø thöï c ra ñeà u coù loø ng tö lôï i. Hoï ñònh vaø o cung caá m ñeå tìm xem
caù c baä c tieà n boá i ngaø y tröôù c coù ñeå laï i moâ n voõ gì ñaë c bieä t ñaë ng möu tính cuoä c tranh
huø ng trong voõ laâ m. Con nhaø voõ troï ng nhaá t laø chöõ danh. Vaä y maø nghóa phuï chaø ng ôû
trong tuyeä t coá c maá y chuï c naê m e raè ng khoâ ng phaû i laõ o cam taâ m tình nguyeä n nhö
vaäy. Chaéc laõo cuõng coù loøng tranh danh gì ñaâ y.
Trong loø ng xoay chuyeå n yù nghó, mieä ng chaø ng noù i:
-Chaé c nghóa phuï cuõ ng vì thanh danh laø m cho lieâ n luî môù i naè m trong choá n hang
thaúm naøy maáy chuïc naêm trôøi...
Laõo aùo vaøng thôû daøi noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
250
-Haø i töû ! Ngöôi môù i chæ ñoaù n truù ng ñöôï c phaâ n nöû a. Hôõ i ôi! Ta ôû trong hang thaú m
maá y chuï c naê m ngoaø i chuù t thanh danh, coø n bò lieâ n luî veà chöõ tình. Caâ u chuyeä n daø i
laém. Sau naøy ta coøn nhieàu thôøi giôø seõ noùi cho ngöôi hay. Töø luùc ngöôi khoùc loùc laøm
cho ta tænh laïi, ta vaãn chöa coù luùc naøo saùng suoát. Baây giôø ta quay laïi nhìn choán
hoà ng traà n thì thaá y ñeà u laø nööõ ng vieä c ñaù ng thöông vaø ñaù ng cöôø i.
Maá y caâ u huyeà n bí naø y laï i nguï yù thieà n cô. Tieâ u Lónh Vu tuy thoâ ng minh nhöng
cuõ ng chaú ng theå naø o hieå u ñöôï c.
Laõ o aù o vaø ng kheõ vuoá t choø m raâ u baï c ruû xuoá ng tröôù c ngöï c nghieâ m trang noù i:
-Haøi töû! Chuùngta phaûi mau ñi kieám laõo Toan tuù taøi.
Roài laõo keùo Tieâu Lónh Vu ra ngoaøi thaïch thaát.
aù nh döông quang soi xuoá ng traàn gian, traêm hoa ñua nôû töïa gaám theâu. Suoái khe
chaû y roù c raù ch. Phong caû nh trong hang nuù i naø y xinh nhö veõ .
Laõo aùo vaøng ngöûa maët leân thôû phaøo moät caùi, giô tay troû veà höôùng chính ñoâng
noùi:
-Vu nhi! Ngöôi coù nhìn thaá y khoâ ng? Toan tuù taøi ôû choã ñoù.
Tieâ u Lónh Vu döông maé t nhìn ra xa quaû thaá y moä t chaá m ñen ñang di ñoä ng ôû phía
döôù i xxxxx phía ñoâ ng.
Laõo aùo vaøng moät tay xaùch Tieâu Lónh Vu leân noùi:
-Muoá n luyeä n voõ coâ ng thöôï ng thaë ng thì tröôù c heá t phaû i hoï c noäi coâng. Toan tuù taøi
kia ñaõ luyeä n moâ n noä i coâ ng chính toâ ng cuû a nhaø Phaä t. Neá u ngöôi ñöôï c haé n truyeà n
thuï noäi coâng vaø kieám thuaät, theâm vaøo kieám phaùp cuûa ta, khinh coâng, chæ phaùp cuøng
aùm khí cuûa Lieãu Tieân Töû thì chæ trong voøng moät naêm laø coù theå haønh hieäp treân choán
giang hoà .
Laõo chaïy raát leï. Tieâu Lónh Vu hai tai nghe tieáng gioù vuø vuø. Vaùch nuùi cuøng caây
coû nhö chaï y luø i laï i. Chæ trong khoaû nh khaé c ñaõ tôù i phía döôù i boù ng ñen.
Tieâ u Lónh Vu ngöû a ñaà u nhìn leâ n thì thaá y boù ng ñen chuyeå n ñoä ng ñoù laø nhöõ ng sôï i
maây keát laïi thaønh caùi voõng. Treân voõng thaáp thoaùng coù ngöôøi ngoài xeáp baèng. Hai
beân laø hai ngoïn nuùi ñeàu coù nhöõng sôïi maây raát daøi buoäc vaøo nhau thaønh caùi voõng
treo lô löûng giöõa hai ngoïn nuùi. Heã gioù thoåi laø caùi voõng ñöa ñi ñöa laïi khoâng ngôùt.
Tieâ u Lónh Vu öôù c chöø ng caù i voõ ng caù ch maë t ñaá t ñeá n treâ n ba chuï c tröôï ng. Vaï n
nhaát maø teù xuoáng thì ñöøng noùi con ngöôøi baèng xöông baèng thòt maø laø khoái ñaù cuõng
phaûi vôõ tan taønh.
Chaøng lo thay cho Toan tuù taøi lieàn hoûi:
-Nghóa phuï ! Y suoá t ngaø y ñeâ m ngoà i treâ n voõ ng maâ y hay sao?
Laõo aùo vaøng hoûi laïi:
-Haø i töû ! Coù phaû i ngöôi lo thay cho haé n lôõ ra teù xuoá ng khoâ ng?
Tieâu Lónh Vu gaät ñaàu ñaùp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
251
-Neáu möa to gioù lôùn thì nhöõng sôïi maây daøi ôû hai beân laøm sao giöõ chaéc ñöôïc maø
khoâ ng tuï t ra?
Laõ o aù o vaø ng cöôø i khanh khaù ch noù i:
-Caùi ñoù khoûi lo. Haén ngoài maáy chuïc naêm maø chöa teù xuoáng bao giôø heát.
Tieâu Lónh Vu ñaõ ngoài treân moûm ñaù maáy ngaøy, tình traïng nguy hieåm khaùc
thöôø ng, nhöng moû m ñaù coø n vöõ ng chaõ i hôn, so vôù i caù i voõ ng maâ y ñeo toø n ten coø n an
toaøn gaáp maáy. Moät ngöôøi ôû trong tình traïng nguy hieåm naøy maáy chuïc naêm nay thì
laø moät ñieàu khoâng ai töôûng töôïng ñöôïc.
Boãng nghe laõo aùo vaøng lôùn tieáng goïi:
-Toan tuù taøi! Moân thaàn coâng ñoù laõo ñaõ tinh thoâng chöa?
Töø treân voõng maây baät leân tieáng cöôøi sang saûng roài tieáng ngöôøi hoûi:
-Sao? Phaû i chaê ng Nam huynh laï i ngöù a ngheà ?
Laõo aùo vaøng cöôøi ñaùp:
-Cöù keå nhö laõo phu khoâng ñòch noåi ngöôi vaø töø nay chuùng ta baát taát tyû ñaáu laøm
chi nöõ a.
Caâu naøy ra ngoaøi yù nghó cuûa ngöôøi ngoài treân voõng. Hoài laâu y môùi buoâng tieá ng
thôû daøi noùi:
-Thöï c ra voõ coâ ng cuû a Nam huynh coù thua keù m gì tieå u ñeä ñaâ u?
Moät ngöôøi ôû treân cao, moät ngöôøi ôû döôùi ñaát caùch nhau khaù xa maø thanh aâm raát
roõ, caû tieáng thôû daøi cuõng nghe thaáy nhö ôû beân tai.
Laõo aùo vaøng kheõ noùi nhoû vaøo tai Tieâu Lónh Vu:
-Laõo Toan tuù taøi naøy beà ngoaøi thì hoaø hoaõn maø beà trong raát cöông cöôøng. Ngöôi
noùi vôùi laõo phaûi caån thaän moät chuùt.
Tieâu Lónh Vu gaät ñaàu ñaùp:
-Vu nhi xin ghi loøng lôøi daïy cuûa nghóa phuï.
Laõo aùo vaøng baûn tính raát cao ngaïo muoán tranh hôi vôùi ñoàng baïn maø aån cö trong
thaâ m coá c maá y chuï c naê m khoâ ng böôù c chaâ n ra ngoaø i ñôø i. Nay chæ vì Tieâ u Lónh Vu
maø laõo cam thöøa nhaän khoâng ñòch noåi Toan tuù taøi.
Boãng thaáy thoø xuoáng moät ñaàu daây maây roài tieáng cöôøi roä noùi:
-Nam huynh ñaõ laøm cho tieåu ñeä ñeïp maët. Tieåu ñeä caûm kích voâ cuøng. Nam huynh
baûo thaèng nhoû leân ñaây ñi.
yù caâu noùi cuûa haén laø: laõo ñaõ töï nhaän khoâng ñòch noåi ta taát laø muoán yeâu caàu ta
ñieàu gì. Haén thoø sôïi daây maây xuoáng ñoùn tieáp Tieâu Lónh Vu toû ra ñaõ hieåu loøng daï
cuûa laõo.
Laõo aùo vaøng nôû nuï cöôøi theâ löông noùi:
-Haøi töû! Ngöôi leân ñi!
Roài laõo töø töø trôû goùt ñi ngay.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
252
Tieâ u Lónh Vu bieá t nuï cöôø i cuû a nghóa phuï voâ cuø ng theâ löông, voâ cuø ng hy sinh,
nhöng trong luù c nhaá t thôø i chaø ng khoâ ng nghó ra ñöôï c nguyeâ n nhaâ n.
Tieâu Lónh Vu nhìn boùng sau löng laõo aùo vaøng, töïa hoà ñoät nhieân laõo giaø ñi nhieàu
laém. Chaân laõo loaïng choaïng roà i maát huùt vaøo trong ñaùm caây raäm.
Khi chaøng ngoaûnh ñaàu troâng laïi thaáy sôïi daây ñaõ haï thaáp xuoáng tôùi maët. Chaøng
lieàn níu laáy sôïi maây treøo leân.
Tieâ u Lónh Vu trong böôù c ñöôø ng ngaã u nhieâ n ñaõ ñöôï c aê n thöù naá m ñaù ngaø n naê m laï i
ñöôïc laõo aùo vaøng thuùc ñaåy chaân khí ñaû thoâng tam aâm tuyeät maïch, khí löïc chaøng
taêng leân raát nhieàu maø chaøng khoâng töï bieát. Chaøng vòn sôïi maây treøo leân raát mau.
Chæ trong khoaû nh khaé c ñaõ leâ n cao ñöôï c boá n naê m tröôï ng.
Boã ng nghe ngöôø i treâ n voõ ng noù i:
-Naém chaéc laáy sôïi maây!
Roài sôïi maây ñoät nhieân voït leân cao.
Tieâu Lónh Vu chæ thaáy maét hoa leân moät caùi, ngöôøi chaøng ñaõ ñöôïc keùo tôùi treân
voõ ng.
Chaøng ñònh thaàn nhìn laïi thaáy moät vaên só trung nieâ n ñaà u ñoä i nho caâ n, mình maë c
aùo tröôøng baøo maøu lam ngoài xeáp baèng treân giöôøng maây.
Vaên só ñang nhìn Tieâu Lónh Vu mæm cöôøi. Tieâu Lónh Vu nhôù tôùi lôøi daën cuûa
nghóa phuï raèng laõo naøy laø ngöôøi beà ngoaøi toû veû oân hoaø maø beà trong laïi cöông cöôøng
neâ n chaø ng voä i laï y xuoá ng noù i:
-Tieâu Lónh Vu xin khaáu ñaàu a maét laõo tieàn boái.
Vaên só trung nieân veû maët töø hoaø cöôøi ñaùp:
-Ngöôi ngoà i xuoá ng ñi!
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Vaõ n boá i xin ñöù ng haà u.
Roà i chaø ng ñöù ng ngay ngöôø i leâ n buoâ ng thoõ ng hai tay.
Vaên só cöôøi maùt noùi:
-Chaé c Nam Daä t Coâ ng ñaõ noù i chuyeä n ta cho ngöôi nghe, neâ n ngöôi môù i kheù p neù p
nhö vaä y.
Tieâ u Lónh Vu nghó buï ng:
-Ñuùng roài! Nghóa phuï baûo laõo beà ngoaøi hoaø hoaõn maø beà trong cöông cöôø ng, daë n
ta aên noùi phaûi coi chöøng.
Loø ng chaø ng nghó vaä y nhöng mieä ng khoâ ng noù i gì.
Vaê n só trung nieâ n ngaé m nghía Tieâ u Lónh Vu roà i thu nuï cöôø i veà noù i:
-Haøi töû! Ngöôi vaøo ñöôïc tôùi ñaây laø moät cô duyeân hieám coù maø laï i ñeá n vöø a ñuù ng
luùc.
Tieâ u Lónh Vu ngô ngaù c ñaù p:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
253
-May maø vaõn boái ñöôïc gaëp nghóa phuï cuøng laõo tieàn boái, neáu khoâng ñaõ bò cheát ôû
trong hang thaú m naø y.
Hai ngöôø i noù i maá y caâ u ñaà u ñeà u chöa coù gì quan heä .
Ñoä t nhieâ n vaê n só cöôø i sang saûng hoûi:
-Sao? Nam Daät Coâng thu ngöôi laøm nghóa töû roài ö?
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm:
-Thaät laø ñaùng theïn! Teân hoï nghóa phuï laø gì mình cuõng khoâng bieát.
Chaøng haøm hoà ñaùp:
-Ngöôøi vöøa ñöa vaõn boái tôùi ñaây laø teä nghóa phuï...
Vaên só ngaét lôøi:
-Ñuùng roài! Laõo aùo vaøng ñoù teân laø Nam Daät Coâng...
Y ngöøng laïi moät chuùt roài hoûi:
-Laõo ñöa ngöôi tôùi ñaây laøm gì chaéc ngöôi bieát roài?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Nghóa phuï baûo vaõn boái naên næ laõo tieàn boái truyeà n thuï noä i coâ ng cuø ng kieá m thuaä t
cho.
-Ta maø khoâ ng chòu truyeà n thuï voõ coâ ng cho ngöôi thì taá t nghóa phuï ngöôi seõ cuø ng
ta lieàu maïng...
Tieâ u Lónh Vu thaá y baà u nhieä t huyeá t suû i leâ n. Chaø ng khoâ ng nhòn ñöôï c ñaù p:
-Laõo tieàn boái baát taát phaûi quan taâm. Neáu tö chaát vaõn boái keùm coûi khoâng theo hoïc
ñöôïc thì laõo tieàn boái khoûi phaûi nhoïc loøng.
Vaên só tuûm tæm cöôøi noùi:
-Vì ngöôi coù tö chaá t hôn ngöôø i neâ n ta môù i ngaà n ngöø khoâ ng quyeá t veà vieä c truyeà n
thuï voõ coâ ng cho ngöôi.
Tieâu Lónh Vu tuy thoâng tueä khaùc thöôøng, nhöng chaøng laø ñöùa nhoû möôøi maáy tuoåi
ñaà u thì trong luù c nhaá t thôø i hieå u sao ñöôï c choã bí aå n trong lôø i noù i cuû a ñoá i phöông.
Chaøng khoâng bieát laøm theá naøo, laúng laëng khoâng noùi gì.
Vaên só thôû daøi noùi:
-Haøi töû! Ngöôi baát taát phaûi nghó nhieàu. Ngöôi haõy coøn nhoû thì hieåu sao ñöôïc choã
huyeà n bí...
Tieâ u Lónh Vu hoû i ngay:
-Vaõn boái nhoû daïi chöa bieát gì. Mong raèng laõo tieàn boái chæ ñieåm cho.
Vaên só trung nieân ñoät nhieân maét loä huøng quang veû maët nghieâm nghò noùi:
-Nam Daät Coâng cuøng ta tyû voõ maáy chuïc naêm trôøi maø thuyû chung baát phaân thaéng
baïi. Laõo voán laø ngöôøi öa khoaùi laïc, chæ vì moät chuùt tranh hôi maø haõm mình trong
thaâ m coá c maá y chuï c naê m. Ngaø y thaù ng khoâ ng laø m cho bieå n caï n non moø n, nhöng
maáy chuïc naêm ôû con ngöôøi cuoäc soáng coù haïn thaät laø moät quaõng thôøi gian daøi ñaèng
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
254
ñaü ng. Nay laõ o vì ngöôi maø deï p loø ng hieá u thaé ng, töï nhaä n ñaù nh khoâ ng noåi ta. Tuy ñoù
chæ laø moät lôøi noùi khieâm toán, nhöng ñoái vôùi laõo noù coøn ñau ñôùn hôn laø bò gieát.
Tieâu Lónh Vu töïa nhö ñaõ hieåu maø cuõng gioáng ngöôøi khoâng hieåu gaät ñaàu ñaùp:
-Nghóa phuï thöông yeâ u Vu nhi khoâ ng bieá t ñeá n ñaâ u maø keå.
Vaên só hoûi:
-Y ñaõ boû pheá tính hieáu danh ñeán caàu ta thì chaéc laõo cuõng ñi caàu caû Lieãu Tieân Töû
roà i phaû i khoâ ng?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Nghóa phuï ñaõ nhaéc tôùi vieäc naøy vôùi Vu nhi.
Vaên só noùi:
-Ba chuùng ta ñaây tuy nhöõng ñieàu sôû hoï c khoâ ng gioá ng nhau, ai naá y chuyeâ n veà sôû
tröôøng rieâng cuûa ngöôøi ñoù. Maáy chuïc naêm nay ôû choán hang saâu, caùch tuyeät traàn theá
ñeå tham nghieâ n voõ coâ ng vaø ai cuõ ng hy voï ng thaé ng ñöôï c ñoá i phöông ñeå ra khoû i
tuyeä t coá c...
Tieâu Lónh Vu ngaét lôøi:
-Neáu ba vò tyû ñaáu baát phaân thaéng baïi thì vónh vieãn khoâng ra khoûi hang naøy ö?
Vaên só ñaùp:
-Ñuùng theá! Luùc chuùng ta vaøo ñaây ñaõ ñoaïn öôùc vaø coù lôøi theà laø heã ai thaéng ñöôïc
hai ngöôø i môù i ra khoû i tuyeä t coác. Coøn laïi hai ngöôøi tyû ñaáu vôùi nhau, ai thaéng seõ
ñöôï c ra nhöng phaû i caù ch ngöôø i tröôù c ba naê m.
Tieâu Lónh Vu laïi hoûi:
-Vaäy coøn ngöôøi bò thua hai laàn thì vónh vieãn khoâng rôøi khoûi ñaây nöõa hay sao?
Vaên só ñaùp:
-Ngöôø i ñoù ôû ñaâ y cho heá t kieá p khoâ ng bao giôø ñi ñaâ u nöõ a.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm:
-Cuoäc ñaùnh baïc naøy thaät laø taøn nhaãn. Con ngöôøi phaûi ôû laïi choán hang saâu khoâng
veá t chaâ n ngöôø i, chòu ñöï ng moï i noã i theâ löông heá t naê m naø y sang naê m khaù c, khoâ ng
traùch hoï chuyeân taâm caàu tieán laø phaûi.
Laïi nghe vaên só noùi tieáp:
-Maáy naêm ñaàu ba ngöôøi trong boïn ta coøn ñaày tin töôûng giaønh phaàn thaéng. Cöù
nöûa naêm tyû thí moät laàn. Vì muoán cho tyû thí ñöôïc coâng baèng, ngöôøi naøo cuõng phaûi
ñaáu vôùi hai ngöôøi kia. Ruùt cuïc vaãn baát phaân thaéng baïi. Ba ngöôøi cuøng moûi meät kieät
löïc phaûi baõi chieán vaø hy voïng laàn sau seõ thaéng. Nhöng naêm naêm qua, möôøi phen tyû
thí thì ai naáy ñeàu hieåu roõ khoù maø aùp ñaûo ñöôïc hai ñoái thuû. Ba ngöôøi lieàn cuøng nhau
thöông nghò töø ñaây moät naêm môùi tyû thí moät laàn. Roài naêm naêm sau laïi ñoåi hai naêm
môùi tyû thí moät laàn. Maáy chuïc naêm trôøi vuøn vuït troâi qua, taám loøng tranh thaéng cuûa
ba ngöôøi phai laït daàn daàn.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
255
Tieâ u Lónh Vu nghó buï ng:
-Sôû dó ba ngöôøi baát phaân thaéng baïi laø vì ai cuõng coù moân sôû tröôøng, ñoái phöông
khoâ ng haï ñöôï c, nhö vaä y coø n tyû thí laø m chi?
Vaên só trung nieân ngöûa maët leân trôøi thôû phaøo moät caùi noùi:
-Chuù ng ta aå n ôû tuyeät coác naøy maáy chuïc naêm duø sao cuõng coù ñieàu lôïi laø vì baûn
laõ nh cuû a caû ba ngöôø i ñeà u tieá n boä hôn ñôø i. Bao nhieâ u choã khoâ ng hieå u ngaø y tröôù c
baây giôø ñaõ khaùm phaù ra heát. Neáu trôû laïi giang hoà daùm coi thöôøng voõ laâm thieân haï...
Ñoät nhieân vaên só thôû daøi loä veû buoàn raàu noùi tieáp:
-Coù ñieà u theå chaá t chuù ng ta ñi vaø o choã cuø ng kieä t. Maá y chuï c naê m trôø i vaä n duï ng
heát taâm trí ñeå coá tìm ra chieâu thöùc aûo dieäu ñaëng cheá thaéng ñoái thuû. Vì theá maø xaùc
thòt tuy ngoà i yeâ n song taâ m naõ o quay loä n nhö soù ng coà n. Coù theå noù i maá y chuï c naê m
khoâng moät luùc naøo thaàn trí yeân tónh. Ñaây laø moät ñieàu traùi ngöôïc vôùi ñaïo döôõng
sinh. Maá y thaù ng nay ta ñaõ caû m thaá y trong ngöôø i coù söï bieá n ñoåi. Theå chaát dieãn bieán
cuû a ta tuy khoâ ng baè ng ñöôï c nghóa phuï ngöôi, nhöng ta ñaõ luyeä n moâ n taâ m phaù p
thöôï ng thaë ng cuû a nhaø Phaä t. Neá u ta chæ chuù troï ng veà ñöôø ng döôõ ng sinh thì muoá n
soá ng ñeá n traê m tuoå i cuõ ng chaú ng khoù gì. Chæ vì chuù t hö danh maø bò lieâ n luî. Ta cuõ ng
bieát ñoù laø ñieàu laàm laãn, nhöng ôû vaøo tình theá teân laép cung giöông, chaúng theå ñeå ñoù
maø khoâ ng baé n ra. Ta ñaõ theá thì haú n nghóa phuï ngöôi cuø ng Lieã u Tieâ n Töû cuõ ng vaä y,
khoù maø soáng laâu ôû ñôø i ñöôï c.
Tieâ u Lónh Vu nghe tôù i ñaâ y khoâ ng khoû i chaá n ñoä ng taâ m thaà n, buï ng baû o daï :
-Teù ra boï n hoï ñeà u coù caû m giaù c veà söï töû vong roà i.
Vaên só trung nieân giöông caëp maét saéc beùn nhìn vaøo maët Tieâu Lónh Vu noùi:
-Vì theá maø ta baûo ngöôi ñeán ñaây laø vöøa kheùo. Neáu ngöôi tôùi sôùm maáy naêm,
chuùng ta coøn tha thieát vôùi loøng tranh thaéng thì baát cöù ngöôi quaáy nhieãu ai cuõng khoù
toaøn maïng. Baèng ngöôi ñeán chaäm moät vaøi naêm thì nôi ñaây chæ coøn laïi ba boä xöông
traé ng. Theá môù i bieá t cô duyeâ n cuû a ngöôi run ruû i raá t kheù o. Chuù ng ta cuõ ng saé p cheá t
ñeán nôi thì dó nhieân loøng tranh thaéng phai laït vaø nghóa phuï ngöôi môùi chòu dung
naïp.
Côn gioù nuù i thoå i qua laø m cho caù i voø ng maâ y chuyeå n ñoä ng.
Tieâ u Lónh Vu sôï quaù ñöù ng khoâ ng vöõ ng teù nhaø o xuoá ng.
Vaê n só vung tay moä t caù i. Sôï i maâ y trong tay bay voï t ra cuoá n ñöôï c Tieâ u Lónh Vu
giaä t mình leâ n khieá n ngöôø i chaø ng tung leâ n cao roà i rôù t xuoá ng voõ ng maâ y.
Vaên só mæm cöôøi hoûi:
-Ngöôi sôï laém phaûi khoâng?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Vaõn boái quaû coù sôï thaät.
Vaên só noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
256
-Neáu ngöôi hoïc ñöôïc voõ coâng cuûa caû ba ngöôøi chuùng ta thì khaép thieân haï khoù maø
tìm ñöôï c nhaâ n vaä t naø o thaé ng ngöôi. Nhöng neá u ngöôi chìm ñaé m vaø o ma ñaïo thì ñoù
laïi laø moái ñaïi hoaï cho theá gian.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Laõo tieàn boái lo xa nhö vaäy laø phaûi, nhöng vaõn boái neân laøm theá naøo?
Vaên só ñaùp:
-Sau ñaây ba thaùng laïi ñeán kyø tyû voõ giöõa ba ngöôøi chuùng ta. Khi ñoù ta seõ cuø ng
nghóa phuï ngöôi thöông löôï ng tìm ra moä t giaû i phaù p ñeå haï n cheá trong mình ngöôi.
Baâ y giôø ta haõ y truyeà n thuï noä i coâ ng taâ m phaù p cho ngöôi tröôù c.
Tieâu Lónh Vu trong loøng laáy laøm kyø töï hoûi:
-Khoâ ng hieå u hoï seõ coù bieä n phaù p gì ñeå haïn cheá trong mình ta? Ñaây thaät laø moät kyø
söï ta chöa töø ng nghe ai noù i ñeá n.
Vaê n só trung nieâ n truyeà n thuï pheù p toaï töù c cho Tieâ u Lónh Vu. Laõ o ñöù ng daä y ñaë t
chaâ n ñi treâ n sôï i maâ y chaê ng ngang giöõ a hai ngoï n nuù i.
Tieâ u Lónh Vu nghó buï ng:
-Mình töôûng laõo nhaûy xuoáng, ai ngôø laõo ñi treân daây.
Vaên só ñi raát mau, chôùp maét ñaõ maát huùt. Chæ coøn mình Tieâu Lónh Vu ngoài treân
voõng maây. Chaøng ñaõ sôï gioù thoåi laät nhaøo, laïi sôï giaây maây ñoät nhieân ñöùt tung bò teù
xuoá ng vöï c saâ u. Trong loø ng lo laé ng maø khoâ ng bieá t laø m theá naø o, chaø ng ñaø nh boû qua
khoâ ng nghó tôù i ñeå maë c hoaø n caû nh ra sao thì ra. Chaø ng theo khaå u quyeá t cuû a vaê n só
töï mình vaä n khí haø nh coâ ng.
Maõi ñeán luùc trôøi toái, vaên só môùi trôû veà voõng maây. Trong tay laõo caàm maáy traùi caây
töôi vaø con gaø röø ng nöôù ng chín, vöø a cöôø i vöø a noù i:
-Ñaâ y laø ñoà thöï c duï ng cho ngöôi trong hai ngaø y.
Laõo giao ñoà aên cho Tieâu Lónh Vu roài laïi trôû goùt ñi ngay.
Saé c ñeâ m lôø môø, gioù nuùi vi vuùt. Chieác voõng maây luùc laéc khoâng ngôùt khieán Tieâu
Lónh Vu sôï haõ i voâ cuø ng. Tuy trong loø ng sôï haõ i chaø ng vaã n vaä n khí haø nh coâ ng ñeå
laõng queân tình traïng hieåm ngheøo khoâng bieát tan xöông naùt thòt luùc naøo.
Hai ngaøy hai ñeâm lieàn Tieâu Lónh Vu khoâng thaáy vaên só trôû veà. Traùi caây vaø gaø
nöôùng chaøng ñaõ aên heát. Neáu mai laõo khoâng veà thì chaøng bieát laáy gì ñeå aên ñöôïc.
Hoâ m sau Tieâ u Lónh Vu ñoù i buï ng nhö caø o ngöû a maë t troâ ng leâ n trôø i. Luù c naøy maët
trôø i vöø a laë n, raù ng ñoû röï c rôõ chieá u xuoá ng ñænh nuù i, phong caû nh raá t ngoaï n muï c.
-Boù ng tòch döông phaû n chieá u vaø o aù nh tuyeá t khieá n cho caû nh saé c cöï c kyø myõ leä .
Ñaùng tieác laø caûnh saéc naøy khoâng toàn taïi laâu ñöôïc...
Tieâ u Lónh Vu coø n ñang ngaã m nghó boã ng thaá y phía sau nuù i cao hieä n ra moä t chaá m
ñen.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
257
Chaá m ñen naø y bay raá t mau, chæ trong khoaû nh khaé c ñaõ tôù i khu hang nuù i. Tieâ u
Lónh Vu baâ y giôø ñaõ nhìn roõ ñoù chính laø con ñaï i baè ng böõ a tröôù c.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
258
CHÖÔNG XXVII
CUOÄC TYÛ ÑAÁU LAÀN CHOÙT BAÁT PHAÂN
THAÉNG BAÏI


Tieâu Lónh Vu möøng thaàm reo leân:
-Baè ng huynh! Baè ng huynh! Mau laï i ñaâ y coõ ng tieå u ñeä xuoá ng ñeå haù i maá y traù i caâ y
aê n cho ñôõ ñoù i.
Chaøng thaáy con chim to lôùn hieám coù vaø gioá ng nhö chim baè ng ôû trong saù ch neâ n
keâ u noù laø Baè ng huynh.
Con chim khoå ng loà khoâ ng lyù gì ñeá n lôø i keâ u goï i cuû a chaø ng. Noù cuï p hai caù nh laï i
xaø xuoá ng ñaù y hang.
Tieâ u Lónh Vu öôù c löôï ng choã con chim ñaä u ôû gaà n caê n nhaø goã thì thaà m nghó:
-Chim khoâng phaûi laø ngöôøi thì hieåu tieáng ngöôøi theá naøo ñöôïc?
Luùc naøy nhöõng raùng chieàu treân trôøi ñaõ lôø môø vaø coù aùnh sao thöa thôùt maø chöa
thaáy vaên só trôû veà.
Tieâu Lónh Vu thôû daøi töï noùi moät mình:
-Xem chöø ng toá i nay laõo laïi khoâng veà nöõa.
Trong loø ng thaá t voï ng, chaø ng ngoà i vaä n khí haø nh coâ ng.
Thôøi gian vuøn vuït. Laïi ba ngaøy troâi qua. Tieâu Lónh Vu nhòn ñoùi ba ngaøy, nhöng
cuoä c luyeä n coâ ng cuû a chaø ng raá t coù hieä u quaû .
Chaø ng coá chòu ñöï ng ñoùi khaùt taäp trung tinh thaàn vaøo vieäc luyeän coâng. Chaøng
caûm thaáy chaân khí löu thoâng ra khaép töù chi roài queân caû ñoùi khaùt.
Tuy chaøng coù nghò löïc hôn ngöôøi, tö caùch raát kieân cöôøng, nhöng chaúng theå choáng
maõi vôùi söï ñoùi khaùt noù haø nh haï cöï c kyø ñau khoå . Duø chaø ng ñaõ ñi vaø o choã queâ n caû
thaâ n mình, nhöng löû a xxxxx thænh thoaû ng choã i daä y laø m cöï c khoå . Chæ coø n moä t caù ch
ñeå laõ ng queâ n ñau khoå laø boû heá t taï p nieä m trong ñaà u où c, queâ n caû mình coø n soá ng.
Nhöng muoán ñi vaøo traïng thaùi naøy phaûi traûi qua moät phen ñau khoå cuøng cöïc môùi
ñeá n ñöôï c laõ nh vöï c voâ ngaõ .
Hoâm aáy chaøng toaï töùc roài tónh taâm laïi, boãng ngöûi thaáy muøi thòt thôm ngaùt xoâng
vaøo muõi.
Chaøng quay ñaàu nhìn laïi thaáy vaê n só trung nieâ n ñöù ng ôû sau löng neù t maë t töôi
cöôø i. Tay laõ o caà m moä t con gaø röø ng nöôù ng chín roà i.
Tieâ u Lónh Vu theø m quaù nhöõ ng muoá n giöï t laá y maø aê n cho ñaõ , nhöng chaø ng coá
nhaãn naïi.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
259
Vaê n só caà m con gaø ñöa cho Tieâ u Lónh Vu vöø a cöôøi vöøa noùi:
-Haøi töû! Gian nan laém phaûi khoâng?
Tieâu Lónh Vu nhôù tôùi maáy ngaøy qua vöøa nhòn ñoùi laïi phôi naéng gioù khoå sôû voâ
cuø ng, nhöng baû n tính quaä t cöôø ng, chaø ng cöôø i maù t ñaù p:
-Phaûi nhòn ñoùi moät chuùt ñaõ laáy gì laøm gian nan?
Vaên só gaät ñaàu noùi:
-Haøi töû! Cuoäc thaønh töïu cuûa ngöôi vöôït xa hôn söï tieân lieäu cuûa ta. Ngöôi haõy
caàm laáy con gaø ñoàng naøy maø laøm böõa.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm:
-Laõo boû ta saép cheát ñoùi roài ñaây.
Chaø ng ñoù n laá y con gaø aên ngaáu nghieán. Vì chaøng ñoùi quaù neân aên heát caû con gaø.
Luùc Tieâu Lónh Vu ngöûng ñaàu leân nhìn thì vaên só ñaõ boû ñi töø luùc naøo roài.
Chaøng nghó thaàm:
-Chuyeán naøy laõo laïi ra ñi khoâng bieát ñeán bao giôø môùi trôû laïi. Ta lieäu maø chuaån
bò nhòn ñoù i phen nöõ a.
ôû nôi lô löûng chaân khoâng ñeán ñaát caät khoâng ñeán trôøi naøy, ñaùng lo nhaát laø ñoùi
khaùt. Neáu ñaõ khaéc phuïc ñöôïc ñoùi khaùt thì raát deã tröøng thanh taïp nieäm. Ñoù laø caên
baû n ñeå xaâ y döï ng noä i coâ ng taâm phaùp cuûa nhaø Phaät.
Quaû nhieâ n chuyeá n naø y vaê n só ra ñi boá n ngaø y môù i trôû laï i, laõ o ñem veà con gaø röø ng
nöôù ng chín vaø khaù nhieà u traù i caâ y.
Noä i coâ ng cuû a Tieâ u Lónh Vu tieá n boä raá t mau, söù c chòu ñöï ng cuõ ng laâ u daø i hôn
tröôùc. Nhöõng caùi ñau khoå veà xaùc thòt giaûm bôùt daàn daàn.
Ngaøy thaùng thoi ñöa. Baát giaùc chaøng ngoài treân voõng maây ñaõ ñöôïc ba thaùng.
Trong ba thaù ng naø y Tieâ u Lónh Vu ruù t kinh nghieä m ñuû veà nhöõ ng söï chòu ñöï ng
möa to gioù lôù n saá m seù t aà m aà m, chieá c voõ ng maâ y töï a hoà con thuyeà n nhoû chôi vôi
giöõ a bieå n caû soù ng to gioù lôù n nhoâ leâ n huï p xuoá ng. Luù c naø o cuõ ng caû m thaá y töû thaà n keà
caä n beâ n mình, baé t ñi luù c naø o cuõ ng khoâ ng bieá t.
Veà sau moãi laàn chaøng gaëp nguy hieåm laïi duøng pheùp thieàn ñònh ñi vaøo choã voâ ngaõ
ñeå traù nh nhöõ ng caû m giaù c kinh taâ m ñoä ng phaù ch. Nhöng ñoù laï i chính laø ñònh löï c veà
noäi coâng taâm phaùp.
Chaø ng traû i qua ba thaù ng nguy hieå m töù c laø xaâ y döï ng ñöôï c neà n moù ng vöõ ng chaé c
veà moâ n noä i coâ ng.
Hieän thôøi sau khi nhaäp ñònh, chaøng tænh taùo laïi thaáy khí huyeát trong toaøn thaân
chu löu raá t khoan khoaù i.
Moät hoâm trôøi ñaõ toái roài, boùng traêng chieáu xuoáng moät laøn aùnh saùng eâm dòu. Tieâu
Lónh Vu tænh laï i khoâ ng hieåu vaên só veà töø luùc naøo. Maét laõo chieáu ra nhöõng tia kyø
quang nhìn Tieâ u Lónh Vu roà i gaä t ñaà u khen:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
260
-Haø i töû ! Ngöôi ñöôï c trôø i ban cho tö caù ch phi thöôø ng, khoâ ng caà n möôï n söù c ngöôø i
ngoaø i maø qua ñöôï c cöû a quan hieå m trôû thöù nhaát.
Tieâ u Lónh Vu ngô ngaù c hoû i:
-Cöûa quan hieåm trôû naøo ñaâu?
Vaên só hoûi laïi:
-Phaû i chaê ng vöø a roà i ngöôi raï o röï c trong mình nhö muoá n bay leâ n?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Ñuù ng theá ! Vaõ n boá i sôï ôû trong caù i voõ ng naø y teù xuoá ng, neâ n phaû i deï p ngay söï xuù c
ñoä ng ñi.
Vaên só noùi:
-Giöõ ñöôïc loøng bình thaûn laø moät yeáu quyeát veà taâm phaùp thöôïng thaëng.
Tieâu Lónh Vu gaät ñaàu noùi:
-Vaõn boái chöa hieåu nhieàu veà ñaïo lyù naøy.
Vaên só ngöûa maët nhìn vöøng traêng toû treân trôøi noùi:
-Hieän chöa ñuû thôøi giôø ñeå noùi cho ngöôi bieát. Chuùng ta ñi thoâi.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Ñi gaë p nghóa phuï cuû a vaõ n boá i phaû i khoâ ng?
Vaên só ñaùp:
-Caû Lieãu Tieân Töû nöõa.
Laõo thoø tay ra naém laáy tay Tieâu Lónh Vu chaïy raát leï treân ñöôøng maây.
Tieâu Lónh Vu cuùi ñaàu nhìn xuoáng caûm thaáy vaùng oùc, voäi nhaém maét laïi.
Chaø ng töôû ng chöø ng ñang chôi vôi treâ n khoâ ng. Gioù maï nh quaï t vaø o maë t, chaø ng
nhöõ ng sôï vaê n só boà ng mình theâ m nhieà u troï ng löôï ng coù theå laøm cho ñöùt daây maây teù
xuoáng aét phaûi tan xöông naùt thòt.
Chaøng coøn ñang ngaãm nghó boãng thaáy thaân mình döøng laïi. Chaøng môû böøng maét
ra coi thaá y choã döø ng böôù c laø moä t nôi ñaà y baê ng tuyeá t treâ n ngoï n nuù i cao nhaá t.
Ñænh nuùi naøy roä ng chöø ng hai tröôï ng vuoâ ng. Baê ng nhaü n nhö göông maø trôn tuoä t.
aù nh traê ng chieá u vaø o töôû ng chöø ng thaá u qua ñöôï c.
Meù taû caù ch chöø ng 7, 8 thöôù c moä t phu nhaâ n ñöù ng tuoå i maë t muõ i xinh ñeï p toù c xoaõ
xuoá ng beâ n vai ñang ngoà i xeá p baè ng.
Meù höõu laø laõo aùo vaøng Nam Daät Coâng.
Hai ngöôøi ñeàu nhaém maét. Veû maët nghieâm nghò khaùc thöôøng.
Vaên só töø töø ñaët Tieâu Lónh Vu xuoáng roài cuõng nhaém maét laïi, chaúng lyù gì ñeán
chaø ng nöõ a.
Tieâ u Lónh Vu ñöù ng xuoá ng roà i caá t böôùc thì thaáy maët baêng raén chaéc maø trôn tuoät
caá t böôù c khoù khaê n.
Nam Daät Coâng môû böøng maét ra nhìn Tieâu Lónh Vu tuûm tæm cöôøi noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
261
-Trang huynh phaû i moä t phen vaá t vaû .
Vaên só ñaùp:
-May maø khoâ ng ñeá n noã i nhuï c maï ng. Leä nh lang ñaõ luyeä n ñöôï c yeá u quyeá t veà noä i
coâng taâm phaùp cuûa tieåu ñeä. Neáu ñeâm nay tieåu ñeä khoâng cheát thì trong voøng ba naêm
coù theå truyeà n heá t tuyeä t ngheä cho gaõ ñöôï c.
Lieãu Tieân Töû laïnh luøng noùi:
-Ñeâ m nay maø chuù ng ta khoâ ng phaâ n thaé ng baï i thì e raè ng chaú ng coø n cô hoä i naø o
nöõa.
Vaên só trung nieân baät leân tieáng cöôøi sang saûng hoûi:
-Tieå u ñeä cuõ ng nghó nhö vaä y.
Nam Daät Coâng noùi:
-Noä i coâ ng cuø ng kieá m thuaä t cuû a Trang huynh cao hôn tieå u ñeä moä t baä c. Tieå u ñeä töï
bieát mình khoù thaéng noåi y...
Lieãu Tieân Töû cöôøi laït ngaét lôøi:
-Coøn ta thì chaéc laõo thaéng roài.
Muï lieàn phoùng chæ ñieåm tôùi Nam Daät Coâng.
Nam Daä t Coâ ng phoù ng chöôû ng ñaù nh ra ñeå ñoù n tieá p chæ phong. Hai ngöôø i cuø ng
chuyeå n ñoäng khoâng töï chuû ñöôïc phaûi luøi laïi nöûa thöôùc.
Lieãu Tieân Töû höõng hôø noùi:
-Chöôûng löïc cuûa laõo sau naêm naêm reøn luyeän tieán boä raát nhieàu.
Muï giô hai tay leân hai ngoùn ñieåm ra.
Nam Daät Coâng:
-Tieân töû daïy quaù lôøi. Chæ löï c cuû a Tieâ n töû cuõ ng chaú ng keù m gì chöôû ng löï c cuû a tieå u
ñeä .
Laõ o vöø a noù i vöø a vung song chöôû ng ñaù nh lieâ n tieá p. Chöôû ng phong naë ng nhö traù i
nuù i xoâ ra ngaê n caû n naê m luoà ng chæ phong.
Tieâ u Lónh Vu ñang ñi veà phía nghóa phuï , nhöng maë t baê ng trôn quaù caá t böôù c khoù
khaên. Chaøng chöa tôùi nôi thì Lieãu Tieân Töû vaø Nam Daät Coâng ñaõ xaûy cuoäc ñoäng
thuû . Chæ phong vaø chöôû ng löï c ñuï ng nhau quyeä n laï i caû n trôû böôù c ñöôø ng cuû a Tieâ u
Lónh Vu. Ñöù ng noù i chaø ng khoâ ng theå ñi ñöôï c maø coù ngoà i xuoá ng cuõ ng khoâ ng ngoà i
yeâ n ñöôï c. Ñoù laø Nam Daä t Coâ ng ñaõ löu taâ m ñeá n chaø ng coá ñaå y luoà ng chæ phong cuû a
Lieã u Tieâ n Töû ñeå khoû i toå n thöông ñeá n chaø ng.
Luùc naøy hai ngöôøi ñi vaøo giai ñoaïn kòch chieán. Lieãu Tieân Töû phoù ng chæ ñieå m ra
khoâ ng ngôù t.
Nam Daät Coâng hoaøn toaøn giöõ theá thuû. Laõo phoùng chöôûng chæ ñeå hoaù giaûi chæ löïc
cuûa Lieãu Tieân Töû.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
262
Tuy laõo coù theå phaûn kích nhöng coøn lo cho Tieâu Lónh Vu. Laõo thaáy chaøng giô tay
ra sôø soaï ng nhö khoâng coù vaät gì ñeå naém laáy laøm ñieåm töïa.
Vaê n só ñoä t nhieâ n vöôn tay ra chuï p. Tieâ u Lónh Vu thaá y moä t luoà ng cöôø ng löï c haá t
ngöôøi chaøng loâi ñi.
Chaøng ñöa tay aùo leân lau moà hoâi traùn kheõ noùi:
-Ña taï laõo tieàn boái ñaõ cöùu cho.
Vaê n só trung nieâ n khoâ ng traû lôø i maø cuõ ng khoâ ng chuyeå n ñoä ng caë p maé t. Döôø ng
nhö laõ o khoâ ng coù thì giôø .
Tieâ u Lónh Vu nhìn kyõ laï i thì thaá y ñænh ñaà u laõ o döôø ng nhö coù luoà ng baï ch khí
thoaùt ra. Veû maët raát trang nghieâm, chaøng bieát laõ o haø nh ñoä ng ñeá n luù c khaå n yeá u.
Vöøa roài laõo ra tay giaûi cöùu laø moät vieäc raát maïo hieåm. Chaøng khoâng daùm laøm kinh
ñoäng laõo.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm:
-Ba ngöôø i ñi vaø o cuoä c tyû ñaá u khoù maø giaû i khai ñöôï c. Neá u ta coø n voï ng ñoä ng thì
chæ laøm baän chaân tay cho hoï vaø phaùt sinh aûnh höôûng khoâng phaûi taàm thöôøng.
Nhöng chaø ng coi cuoä c tyû ñaá u nguy hieå m laï i lo thay cho nghóa phuï .
Baây giôø chæ coøn bieän phaùp duy nhaát laø chaøng nhaém maét laïi vaän khí ñieàu döôõng,
khoâ ng nghó gì ñeá n chuyeä n ñaá u voõ ôû beâ n caï nh.
Nhöng laà n naø y chaø ng khoù loø ng ñöôï c nhö nguyeä n vì chaâ n khí khoâ ng ñieà u hoaø
ñöôï c. Thuyû chung chaø ng khoâ ng tónh taâ m ñöôï c, phaû i giöông maé t leâ n nhìn.
Luùc naøy Nam Daät Coâng vaø Lieãu Tieân Töû döôø ng nhö khoâ ng tyû ñaá u kòch lieä t nöõ a.
Laâ u laâ u môù i phoù ng ra moä t chieâ u maø chöôû ng chæ cuõ ng khoâ ng maõ nh lieä t nhö tröôù c,
vöø a phaù t chieâ u chöôû ng phong ñaõ reù o leâ n.
Chaøng coù bieát ñaâu caùch ñaáu beân ngoaøi coi hôøi hôït maø thöïc ra laïi laø luùc raát nguy
hieåm. Caû chöôûng laãn chæ ñeàu vaãn heát toaøn thaân coâng löïc. Neáu ai coâng löïc keùm moät
chuù t laø laä p töù c bò troï ng thöông ngay ñöông tröôø ng, nheï cuõ ng thaø nh taø n pheá , naë ng
thì ñeán maát maïng.
Hai ngöôø i ñaá u nhau 13 chieâu roài ñoät nhieân döøng tay laïi.
Khoâng hieåu thôøi gian troâi qua ñaõ bao laâu. Vöøng traêng ñaõ xeá veà taây maø caû hai
ngöôøi vaãn ñöa tay ra taán coâng.
Ñoät nhieân Lieãu Tieân Töû caát tieáng laïnh leõo:
-Trang Sôn Boá i! Naê m naê m nay khoâng hieåu kieám thuaät cuûa laõo ra sao?
Trang Sôn Boái tuûm tæm cöôøi hoûi laïi:
-Phaûi chaêng Lieãu Tieân Töû muoán so kieám thuaät vôùi taïi haï?
Lieãu Tieân Töû ñaùp:
-Laõo thaân muoân laõnh giaùo maáy cao chieâu. Vaäy Trang laõo nhi laáy kieám ra ñi.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
263
Trang Sôn Boái thoø tay vaøo boïc laáy ra moät thanh ñoaûn kieám daøi 5 taác 8 phaân, ruùt
ra khoûi voû noùi:
-Lieã u Tieâ n Töû ! Tieâ n Töû haõ y coi chöø ng!
Lieãu Tieân Töû cöôøi laït ñaùp:
-Trang laõo nhi cöù tuyø tieän maø laøm, chaéc laõo khoâng ñaû thöông ñöôï c ta ñaâ u.
Tieâ u Lónh Vu thaá y thanh ñoaû n kieá m cuû a Trang Sôn Boá i chæ baè ng löôõ i ñao truyû
thuû thì nghó thaàm trong buïng:
-Thanh baûo kieám cuûa laõo ñaõ nhoû beù laïi ngaén chuûn nhö vaäy thì ñaû thöông ngöôøi
theá naø o ñöôï c?
Chaø ng coø n ñang ngaã m nghó boã ng thaá y Trang Sôn Boá i vung tay moä t caù i. Thanh
ñoaûn kieám tuoät tay bay ra quanh treân khoâng moät voøng roài nhaèm ñaâm vaøo Lieãu Tieân
Töû .
Tieâu Lónh Vu laåm baåm:
-Teù ra thanh ñoaûn kieám naøy duøng laøm aùm khí.
Boãng thaáy Lieãu Tieân Töû giô ngoùn tay leân ñieåm vaøo thanh ñoaûn kieám.
Thanh ñoaûn kieám bò luoàng chæ löïc chaán ñoäng xoay quanh treân cao hai laàn roài laïi
nhaèm Lieãu Tieân Töû ñaâm tôùi.
Boãng thaáy Lieãu Tieân Töû phoùng chæ löïc ñieåm loaïn xaï. Thanh ñoaûn kieám töïa hoà
moï c caù nh vaã n khoâ ng rôù t xuoá ng.
Trang Sôn Boái laïi phaùt ra moät luoàng chöôûng phong huùt thanh ñoaûn kieám ñöùng laïi
moät chuùt. Ñoaïn laõo vung tít caùnh tay. Thanh ñoaûn kieám cuõng xoay theo.
Sau moät luùc laâu, Trang Sôn Boá i ñoä t nhieâ n vung baø n tay phaû i leâ n ñaù nh veà phía
chính taây.
Moä t luoà ng baï ch quang nhanh nhö ñieä n chôù p voï t ra. Tieá p theo nghe ñaù nh chaù t
moät tieáng. Khoái ñaù nuùi bò ñaùnh vôõ laøm hai.
Nam Daät Coâng noùi:
-Pheù p Ngöï kieá m cuû a Trang huynh cuõ ng tieá n boä raá t nhieà u.
Trang Sôn Boái vaãy tay moät caùi thu ñoaûn kieám veà roài noùi:
-Nam huynh quaù khen roà i!
Lieãu Tieân Töû noùi:
-Duø Ngöï kieám thuaät cuûa haén coù ñoäc boä voõ laâm thì cuõng chaúng theå ñaû thöông
ñöôï c Lieãu Tieân Töû naøy.
Nam Daät Coâng noùi:
-Caùi ñoù ñaõ laáy chi laøm laï. Y khoâng ñaû thöông ñöôïc Lieãu Tieân Töû thì tieåu ñeä cuõng
tin raè ng y khoâ ng ñaû thöông ñöôï c tieå u ñeä ...
Trang Sôn Boái ñoät nhieân buoâng tieáng thôû daøi noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
264
-Hai vò noù i ñuù ng ñoù . Tieå u ñeä duø coù luyeä n theâ m naê m naê m cuõ ng chaú ng theå thaé ng
ñöôï c hai vò.
Lieãu Tieân Töû vaø Nam Daät Coâng traàm ngaâm khoâng noùi gì. Thöïc ra trong loøng hai
ngöôøi caûm khaùi muoân vaøn. Maáy chuïc naêm ba ngöôøi tyû thí vôùi nhau hoaø i tuy beà
ngoaøi baát phaân thaéng baïi nhöng Nam Daät Coâng vaø Lieãu Tieân Töû cuõng hieåu Trang
Sôn Boái voõ coâng hôn hoï moät chuùt. Hoài laâu Nam Daät Coâng môùi leân tieáng:
-Trang huynh baá t taá t phaû i khieâ m nhöôø ng. Söï thöï c Trang huynh muoán ñaû baïi caû
hai ngöôøi khoâng phaûi laø vieäc deã, nhöng tieåu ñeä cuõng töï bieát noäi löïc mình khoâng dai
daú ng baè ng Trang huynh ñöôï c. Neá u trôø i coø n ñeå chuù ng ta soá ng theâ m möôi naê m nöõ a
thì trong voø ng nöû a ngaø n chieâ u Trang huynh coù theå thaéng ñöôïc tieåu ñeä.
Trang Sôn Boá i noù i:
-Nam huynh laïi taâng boác tieåu ñeä roài.
Lieãu Tieân Töû laïnh luøng hoûi:
-Ngöôi chòu thua roà i phaû i khoâ ng?
Nam Daät Coâng ñaùp:
-Tieân Töû noùi vaäy laø thöïc tình.
Lieãu Tieân Töû hoûi:
-Nhöng ngöôi coù bieá t raè ng chuù ng ta khoù loø ng soá ng noå i naê m naê m nöõ a khoâ ng?...
Muï ñöa maét nhìn Trang Sôn Boái noùi tieáp:
-Neá u hai chuù ng ta ñeà u cheá t tröôù c thì dó nhieâ n Trang Sôn Boá i chaú ng nhoï c mình
maø töï nhieân ñaéc thaéng.
Theo lôø i muï thì Nam Daä t Coâ ng vaø muï khoù loø ng soá ng ñöôï c möôi naê m nöõ a coø n
Trang Sôn Boá i thì muï khoâ ng döï ñoaù n ñöôï c.
Nam Daät Coâng noùi:
-Theo choã tieân lieäu cuûa taïi haï thì taïi haï chæ soáng ñöôïc ba naêm nöõa laø nhieàu...
Laõo ngöûng maët trong chieàu trôøi noùi tieáp:
-Hôõ i ôi! Thöï c ra naê m naê m tröôù c ñaâ y tieå u ñeä neâ n nhaä n thua roà i, nguyeâ n veà kieá m
khí coâ ng cuû a Trang huynh ñaõ hôn tieå u ñeä moä t baä c.
Lieãu Tieân Töû tuy laø nöõ löu nhöng taám loøng hieáu thaéng hôn caû nam giôùi. Muï haéng
daëng moät tieáng roài noùi:
-Voõ ñaïo bao la baùt ngaùt maø ñôøi ngöôøi ngaén nguûi trong voøng traêm naêm ai maø hoïc
heá t ñöôï c? Ngöï kieá m khí coâ ng cuû a Trang Sôn Boá i tuy cao cöôø ng hôn chuù ng ta
nhöng chöôû ng löï c vaø chæ coâ ng haé n laï i keùm suùt moät baäc.
Trang Sôn Boái tuûm tæm cöôøi noùi:
-Lieã u Tieâ n Töû noù i ñuù ng ñoù . Ba ta tyû voõ maá y chuï c phen thuyû chung vaã n ñi vaø o
theá quaân bình. Hôõi ôi! Hai vò ñeàu caûm thaáy khoù maø thöïc hieän lôøi öôùc heïn naêm naêm
sau laïi môû cuoäc ñaáu thì tieåu ñeä cuõng vaäy maø thoâi...
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
265
Laõo nghieâm neùt maët thôû phaøo moät caùi noùi tieáp:
-Maáy thaùng nay tieåu ñeä cuõng caûm thaáy trong loøng bieán ñoåi. Chaúng giaáu gì hai vò.
Ba chuù ng ta ñaâ y tyû ñaá u ñeá n söù c cuø ng löï c kieä t, e raè ng khoù loø ng soá ng theâ m ñöôï c ba
thaùng.
Nam Daät Coâng noùi theo:
-Tieå u ñeä cuõ ng caû m giaù c nhö vaä y.
Lieãu Tieân Töû heát nhìn Trang Sôn Boái laïi ngoù Nam Daät Coâng, ñoät nhieân thôû daøi
noùi:
-Xem chöø ng hai vò khoâ ng muoá n tranh giaø nh thanh danh nöõ a roà i.
Trang Sôn Boá i cöôø i khanh khaù ch noù i:
-Chæ phaù p cuø ng khinh coâ ng Lieã u Tieâ n Töû treâ n ñôø i khoâ ng ai bì kòp. Tieå u ñeä duø coù
luyeä n ba möôi naê m cuõ ng ñaø nh chòu thua veà moâ n ñoù .
Nam Daät Coâng noùi theo:
-Maá y thuû phaù p "Tam nguyeâ n lieâ n ñoä ", "Maõ n thieâ n hoa vuõ ", "Nguõ phuï ng trieà u
döông" thì tieå u ñeä ñaø nh vónh vieã n khoâ ng bao giôø theo kòp.
Lieãu Tieân Töû höù moät tieáng roài ñöùng phaét daäy trôû goùt haïy ñi ngay. Chôùp maét muï
ñaõ xuoá ng nuù i khoâ ng nhìn thaá y boù ng nöõ a.
Trang Sôn Boái vaãy tay noùi:
-Nam huynh! Giöõa luùc giao ñaáu moät maát moät coøn maø Tieân Töû pheá boû ñöôïc loøng
hieáu thaéng thì ñoái vôùi chuùng ta ñeàu coù lôïi. ít nhaát laø chuùng ta coøn soáng theâm ñöôïc
hai naêm.
Nam Daät Coâ ng chuù yù nhìn Tieâ u Lónh Vu noù i:
-Trang huynh chieá u coá nghóa töû cuû a tieå u ñeä , tieå u ñeä caû m kích voâ vaø n.
Laõo noùi roài töø töø ñöùng daäy caát böôùc xuoáng nuùi.
Trang Sôn Boá i noù i:
-Tieå u ñeä cuõ ng khoâ ng muoá n mình suoá t ñôø i lao khoå môù i luyeä n ñöôï c chuù t voõ coâ ng
roà i laï i ñem choâ n theo naé m xöông taø n ôû ñaù y hang naø y. Vaä y Nam huynh cuõ ng yeâ n
loøng.
Tieâ u Lónh Vu boã ng ñöù ng daä y la goï i:
-Nghóa phuï !
Roà i chaø ng chaï y theo.
Ñænh nuùi naøy baêng ñoùng, maët ñaát trôn tuoät. Tieâ u Lónh Vu môù i ñi ñöôï c hai böôù c
ñaõ tröôï t chaâ n teù huîch xuoá ng ñaá t. Nhöng ñaø coø n maï nh neâ n ngöôø i ngaõ roà i maø vaã n
tröôï t veà phía tröôù c.
Nam Daät Coâng kheõ xoay tay moät caùi. Laäp töùc moät luoàng aùm kình ñaåy trôû laïi.
Tieâ u Lónh Vu ñang tröôït veà phía tröôùc ñöôïc luoàng kình löïc naøy ñaåy lui trôû laïi. Beân
tai chaøng nghe thanh aâm Nam Daät Coâng la leân:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
266
-Tieåu haøi töû! Vieäc tu luyeän voõ coâng kî nhaát laø chuyeän phaân taâm. Vieäc naøy quan
heä ñeá n caû ñôø i ngöôi. Vaä y ngöôi ñöø ng nghó ñeá n ta maø ñi theo Trang baù baù ñeå luyeä n
voõ coâ ng cuø ng moâ n tam phaù p huyeà n moâ n chính toâ ng. Neá u ngöôi luyeä n thaø nh taø i thì
suoá t ñôø i vaä n duï ng khoâ ng heá t.
Gioïng noùi cuûa laõo ñaày veû töø aùi.
Tieâu Lónh Vu caûm thaáy moät luoà ng nhieä t huyeá t xoâ ng leâ n. Nöôù c maé t chaï y quanh,
chaøng ngoaûnh ñaàu troâng laïi thì ñaõ khoâng thaáy boùng Nam Daät Coâng ñaâu nöõa.
Trang Sôn Boá i vöôn tay ra ñoä t nhieâ n ñoä t nhieâ n aá n vaø o huyeä t maï ch moâ n sau löng
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Haøi töû! Ngöôi haõy tónh taâm laïi ñi!
Tieâu Lónh Vu caûm thaáy moät luoàng nhieät löïc töø gan baøn tay Trang Sôn Boái cuoàn
cuoän chaûy ra truùt vaøo noäi phuû chaøng roài laïi töø noäi phuû chu löu ñi töù chi baùt maïch.
Beân tai chaøng vaãn nghe tieáng Trang Sôn Boá i:
-Haøi töû! Nghóa phuï ngöôi laø Nam Daät Coâng baûn tính raát kieâu ngaïo töï phuï. Ngaøy
tröôù c chuù ng ta öôù c heï n tyû voõ , chính laõ o ñaõ chuû tröông ôû sôn ñoä ng maá y chuï c naê m,
baây giôø cuõng thay ñoåi caù tính. Ngaøy tröôùc laõo laïi hieáu saùt, ai phaïm vaøo thuû haï cuûa
laõo thì duø coù toaøn maïng nhöng cuõng thaønh taøn pheá. Nöôøi voõ laâm nghe danh laõo ñeàu
traùnh cho xa. Khoâng ngôø luùc trôû veà giaø laõo laïi ñoäng loøng töø aùi, heát söùc baûo veä cho
ngöôi. Vaä y ngöôi ñöø ng phuï noã i khoå taâ m cuû a laõ o. Chaú ng nhöõ ng laõ o hy voï ng ta
truyeà n thuï voõ coâ ng cho ngöôi, maø coø n mong caû ba ngöôø i chuù ng ta truyeà n heá t tuyeä t
hoï c cho ngöôi nöõ a.
Laõo nheï buoâng tieáng thôû daøi noùi tieáp:
-Nghóa phuï ngöôi duï ng taâ m nhö vaäy, nhöng ñaâu phaûi chuyeän deã daøng. Duø chuùng
ta ñem heá t nhöõ ng ngaø y taø n ra daï y cho ngöôi song quaû laø ôû ngöôi moä t phaà n lôù n.
Tieâu Lónh Vu thaáy luoàng nhieät löïc trong loøng baøn tay laõo Trang moãi luùc moät
maõnh lieät, aøo aït nhö nöôù c soâ ng ñaï i giang ñoå vaø o ngöôø i chaø ng. Chaø ng muoá n noù i laï i
maá y caâ u nhöng khoâ ng daù m phaâ n taâ m.
Trang Sôn Boái laïi noùi tieáp:
-Ta muoá n baø n vôù i nghóa phuï ngöôi laø ta coù theå ñem heá t tuyeä t ngheä truyeà n cho
ngöôi nhöng caà n ñieå m cheá t moä t choã huyeä t ñaï o ñeå chung thaâ n ngöôi khoù ñaû thoâ ng
ñöôï c hai maï ch Nhaâ m, Ñoá c. Coù nhö theá môù i haï n cheá ñöôï c söï thaø nh töï u cuû a ngöôi
veà sau, ñoà ng thôø i tieâ u dieä t yù chí ngoan cöôø ng khi ngöôi hoï c thaø nh taø i. Ta chaé c
nghóa phuï ngöôi cuõ ng khoâ ng phaû n ñoá i. Vöø a roà i ta ñaõ duø ng pheù p truyeà n aâ m nhaä p
maä t thöông löôï ng vôù i laõ o, ngôø ñaâ u laõ o khoâ ng chòu vaø noù i raè ng ngöôi quyeá t khoâ ng
laøm haïi voõ laâm. Laõo coøn töï hoái ñaõ gieát ngöôøi quaù nhieàu, duø nhöõng ngöôøi bò gieát ñoù
ñeàu ñaùng toäi. Laõo muoán möôïn tay ngöôi laøm nhieàu vieäc thieän ñeå buø laïi nhöõng ñieàu
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
267
taøn nhaãn cuûa laõo ngaøy tröôùc. Ta thaáy nghóa phuï ngöôi raát khoå taâm neân ta khoâng nôõ
quyeát lieät.
Tieâu Lónh Vu toan traû lôøi nhöng luoàng nhieät löïc ñang aøo aït xoâ vaøo, chaøng phaûi
coá gaé ng neâ n khoâ ng raû nh ñeå thoá t neâ n lôø i.
Boã ng nghe Trang Sôn Boá i noù i tieá p:
-Söï tieán boä cuûa ngöôi maáy böõa nay ñaõ vöôït xa söï tieân lieäu cuûa ta, vì theá ta noåi
tính hieá u kyø muoán bieát moät ngöôøi luyeän heát ñöôïc tuyeät ngheä cuûa ba chuùng ta thì
treân theá gian naøy coøn ai laø ñòch thuû nöõa khoâng?
Thuyû chung laõ o vaã n noù i moä t mình. Tieâ u Lónh Vu nghe ñöôï c maø khoâ ng daù m traû
lôøi.
Sau moät luùc, Tieâu Lónh Vu ñaõ kieà m cheá ñöôï c luoà ng nhieä t löï c taá n coâ ng vaø o noä i
phuû chaø ng, chaø ng lieà n vaä n khí haø nh huyeá t cho luoà ng nhieä t löï c kia chuyeå n vaø o caù c
kinh maï ch.
Trang Sôn Boái ñoät nhieân buoâng tieáng thôû daøi noùi:
-Ta coø n coù ñieà u taâ m nguyeä n rieâ ng taâ y, mong raè ng sau khi ngöôi hoï c thaø nh voõ
coâng kieám duøm ta hai ngöôøi. Moät ngöôøi laø anh ta, moät ngöôøi laø baïn gaùi...

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
268
CHÖÔNG XXVIII
NGÖÏ KIEÁM THUAÄT ÑAÛ THÖÔNG
HOØA THÖÔÏNG


Luùc naøy Tieâu Lónh Vu ñaõ raûnh, chaøng lieàn hoûi:
-Neá u vaõ n boá i ra ñöôï c khoû i hang naø y quyeá t khoâ ng phuï loø ng kyø voï ng cuû a laõ o tieà n
boá i. Vaõ n boá i seõ heá t söù c kieá m cho baè ng ñöôï c hai nhaân vaät kia.
Chaøng ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp:
-Coù ñieà u vaõ n boá i chöa hieå u hieä n nay hai ngöôø i ñoù ôû ñaâ u?
Trang Sôn Boá i ñaù p:
-Hôõi ôi! Vieäc naøy noùi thì deã maø laøm raát khoù. Khoâng chöøng hoï cheát roài. Coù theå hoï
bò haõ m vaø o trong cung caá m...
Tieâ u Lónh Vu nghe noù i ñeá n hai chöõ "cung caá m" baá t giaù c chaá n ñoä ng taâ m thaà n
suyù t nöõ a khí huyeá t chaï y loä n ñöôø ng.
Trang Sôn Boái noäi coâng tinh thaâm, phaùt giaùc ra lieàn. Laõo ñeà tuï chaân khí truùt moät
luoà ng ñaï i löï c vaø o noä i phuû Tieâ u Lónh Vu ñeå giuù p ñôõ chaø ng ñöa luoà ng nghòch khí veà
ñuù ng kinh maï ch vaø kheõ baû o chaø ng:
-Haøi töû! Luùc haønh coâng maø ta noùi chuyeän theá naøy laø moät ñieàu toái kî. Ngöôi haõy
tröøng thanh taïp nieäm ñeå ta giuùp ngöôi ñaå y chaâ n khí vaø o maá y choã huyeä t maï ch khoù
tôùi nôi.
Tieâu Lónh Vu caûm thaáy luoàng nhieät löïc trong gan baøn tay laõo ñoät nhieân taêng
cöôøng aøo aït truùt vaøo ngöôøi chaøng. Chaøng bieát mình chæ sô yù phaân taâm moät chuùt ñeå
khí huyeá t chaïy laïc ñöôøng laø coù theå uoång maïng hay thaønh ngöôøi taøn pheá. ít laém
cuõ ng phaû i ñieà u trò maá y thaù ng môù i khoâ i phuï c ñöôï c.
Chaøng lieàn taäp trung tinh thaàn, gaït boû taïp nieäm, ñeå heát taâm trí vaøo vieäc haønh
coâ ng dung hoaø vôù i luoàng nhieät löïc ôû ngoaøi ñaåy vaøo.
Daàn daàn chaøng ñi tôùi choã "voâ ngaõ", khoâng bieát tôùi mình nöõa.
Khi chaøng tænh daäy, aùnh döông quang loaù maét, maët trôøi ñaõ leân cao ba saøo.
Ngoï n tuyeä t phong naø y cao hôn maá y toaø nuù i chung quanh. Treâ n ñænh nuù i tuy
quanh naêm vöøng thaùi döông chieáu vaøo, nhöng baêng ñoùng daøy haøng thöôùc ngöng keát
maáy ngaøn naêm. Veà muøa haï khí trôøi noùng, baêng ñoïng treân ñænh nuùi lôùp treân maët röõa
ra, nhöng chieà u ñeá n khí noù ng maë t trôø i giaû m ñi, nöôùc raén laïi thaønh baêng ngay.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
269
Luù c naø y aù nh trieà u döông chieá u xuoá ng baê ng thaø nh töø ng vuø ng kim quang. Xa xa
nhöõ ng ngoï n nuù i tuyeá t ñoï ng cuõ ng hieä n ra nhöõ ng maø u saë c sôõ , caû nh saé c tuyeä t ñeï p
hieám thaáy ôû nhaân gian.
Tieâ u Lónh Vu trong loøng khoan khoaùi la leân:
-Laõo tieàn boái! Ñænh nuùi tuyeát ñoïng bieán thaønh röïc rôõ. Caûnh vaät naøy vaõn boái chöa
ñöôï c thaá y bao giôø .
Nhöng nuù i non quaï nh queõ khoâ ng thaá y tieá ng doä i.
Tieâu Lónh Vu quay ñaàu nhìn laïi ñaõ khoâng thaáy boù ng Trang Sôn Boá i ñaâ u nöõ a.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm:
-Phaû i roà i! Tröôù c laõ o ñaõ ñeå mình ta ôû treâ n voõ ng maâ y cho ta chuyeâ n taâ m chuù yù
luyeän coâng. Baây giôø laõo laïi löu mình ta ôû laïi treân tuyeät phong naøy, taát nhieân coù choã
taù c duï ng.
Trôø i saé p ñuù ng ngoï . Vöø ng thaù i döông caø ng noù ng döõ . Tieâ u Lónh Vu phôi naé ng da
thòt se laïi raát khoù chòu. Treân ñænh nuùi baêng ñoïng maët trôøi chieáu vaøo boác leân töøng laøn
hôi traéng. Moät ñaèng maët trôøi noùng döõ, moät ñaèng baêng ñoï ng laï nh buoá t. ôû treâ n ngoï n
nuùi vöøa noùng döõ vöøa reùt teâ.
Tieâ u Lónh Vu vì muoá n choá ng vôù i khí laï nh, khí noù ng xaâ m nhaä p vaø o ngöôø i, chaø ng
chæ coù caù ch vaä n noä i coâ ng ñeå khaù ng cöï . Tuy chaø ng ñaõ hoï c ñöôï c huyeà n moâ n taâ m
phaùp ñeå laø m caê n baû n cho noä i coâ ng, xong chöa bieá t vaä n khí ñeå ngaê n ngöø a nhöõ ng caù i
gì ôû beân ngoaøi xaâm nhaäp vaøo. Nhöng gaëp luùc haøn nhieät caáp baùch, phaûn öùng töï
nhieâ n thuù c ñaå y chaø ng vaä n coâ ng ñeà khí.
Khi trôøi toái roài, gioù nuùi raát döõ, Tieâu Lónh Vu thaáy theá gioù hung maõnh töôûng
chöø ng muoá n nhoå nuù i tung leâ n, chaø ng khoâ ng khoû i kinh haõ i nghó thaà m:
-Gioù thoåi maïnh theá naøy. Ñænh nuùi baêng ñoïng trôn tuoät maø laïi khoâng coù vaät gì baáu
víu haù chaúng ñeå gioù thoåi bay ngöôø i xuoá ng nuù i?
yù nieä m caà u sinh thuù c ñaå y chaø ng vung quyeà n ñaá m xuoá ng maë t baê ng raé n chaé c. Moä t
mieáng baêng vôõ ra. Chaøng thoø tay moùc leân thaønh caùi hoá nhoû roài naèm phuïc xuoáng ñoù,
qua moät ñeâm daøi daèng daüng. Maët baêng döôùi ngöôø i chaø ng tan ra thaø nh nöôù c khieá n
chaøng öôùt caû quaàn. Coøn aùo thì luùc ôû moûm ñaù treân vaùch nuùi chaøng ñaõ xeù ra laøm daây
ñeå laáy naám aên neân chaúng coøn maûnh naøo.
Thôøi gian vuøn vuït, Tieâu Lónh Vu laïi ôû treân nuùi theâm moät traêm ngaøy.
Moät traêm ngaøy naøy chaøng phaûi traûi qua ñuû thöù möa gioù noùng laïnh.
Trang Sôn Boái cöù caùch vaøi ngaøy laïi trôû veà moät laàn ñöa thöùc aên vaø chæ ñieåm caùch
luyeä n noä i coâ ng taâ m phaù p cho chaø ng, nhöng laõ o tuyeä t khoâ ng nhaé c tôùi chuyeän xuoáng
nuùi.
Tieâ u Lónh Vu cuõ ng quaä t cöôø ng khoâ ng hoû i ñeá n.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
270
Thôøi kyø gian khoå naøy trong mình Tieâu Lónh Vu naûy ra raát nhieàu tieàm naêng, ngaøy
choáng trôøi naéng, ñeâm ngaên giaù laïnh. Noäi coâng chaøng tieán boä raát nhieàu.
Moät ñeâm kia baàu trôøi trong vaét, vöøng nguyeät toû lô löûng treân khoâng. Tieâu Lónh Vu
ñi quanh ñænh nuùi moät voøng, baát giaùc noåi haøo khí ngöûa maët nhìn trôøi huù leân moät
tieáng daøi.
Tieá ng huù chöa döù t boã ng nghe tieá ng ngöôø i thôû daø i noù i:
-Thaät laø moät ñöùa nhoû kieân quyeát.
Tieâu Lónh Vu quay ñaàu nhìn laïi thì thaáy moät thieáu phuï trung nieân mình maëc aùo
lam ñöù ng ôû phía sau chaø ng caù ch chöø ng saù u, baû y thöôù c.
Tieâu Lónh Vu vöøa ngoù thaáy ñaõ nhaän ra laø Lieãu Tieân Töû. Chaøng lieàn chaép tay xaù
daøi noùi:
-Vaõn boái laø Tieâu Lónh Vu xin baùi kieán laõo tieàn boái.
Lieãu Tieân Töû tuûm tæm cöôøi hoûi:
-Haøi töû! Ngöôi ôû treân ñænh nuùi tuyeát naøy ñaõ bao laâu?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Ñeá n luù c traê ng ñöù ng ñaà u ñeâ m nay laø vöøa troøn moät traêm ngaøy.
Lieãu Tieân Töû haéng daëng moät tieáng roài noùi:
-Anh ñoà gaø n truù ng phaû i caù i ñoä c cuû a Khoå ng Maï nh. Haé n noù i nhöõ ng gì con ngöôø i
gaùnh traùch nhieäm lôùn lao tröôùc heát laø phaûi nhòn ñoùi nhòn khaùt, khoå thaâ n nhoï c xaù c
môù i thaø nh coâ ng ñöôï c. Ta chaú ng tin nhö vaä y, duø khoâ ng daõ i naé ng daà m möa cuõ ng coù
theå luyeä n voõ ñöôï c. Ngöôi haõ y theo ta cho haé n bieá t chaú ng caà n haø nh haï thaâ n theå
cuõ ng hoï c ñöôï c voõ coâ ng thöôï ng thaë ng.
Tieâ u Lónh Vu trong loøng laáy laøm khoù nghó, buïng baûo daï:
-Nghóa phuï baû o ta theo Trang laõ o tieà n boá i ñeå hoï c voõ , tuy ta chöa baù i sö, nhöng
söï thöïc ñaõ neân nghóa thaày troø. Coù lyù ñaâu chöa trình ngöôøi bieát ñaõ boû ñi ngay.
Chaø ng coø n ñang ngaã m nghó thì beân tai ñoät nhieân coù thanh aâm raát nhoû loït vaøo:
-Haø i töû , ngöôi chòu khoå traê m ngaø y khoâ ng uoå ng coâ ng ñaâ u. Baâ y giôø y baû o ngöôi ñi
theo thì cöù theo y.
Thanh aâ m quen thuoä c chaø ng nghe ñuù ng laø tieá ng noù i cuû a Trang Sôn Boá i.
Tieâu Lónh Vu chaép tay thi leã ñaùp:
-Ña taï laõo tieàn boái ñaõ coù loøng chu toaøn cho vaõn boái.
Lieãu Tieân Töû noùi:
-Ta muoá n cho laõ o ñoà gaø n hay laø chaú ng caà n huyeà n moâ n khí coâ ng gì raù o cuõ ng coù
theå luyeä n voõ coâ ng ñeá n choã xuaá t quæ nhaä p thaàn...
Muï caø ng noù i caø ng noù ng naû y, giô ngoù n tay ra ñieå m. Moä t luoà ng kình khí voâ hình
baé n tôù i choã baê ng ñoù ng xa hôn tröôï ng ñaù nh veù o moä t tieá ng, khoá i baê ng naù t vuï n tung
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
271
bay. Baê ng ñoù ng raé n hôn saé t ñaù maø bò luoà ng chæ phong ñaù nh vôõ ñeá n moä t thöôù c
vuoâ ng loõ m xuoá ng naê m taá c.
Muï noùi tieáp:
-Cao thanh cöông khí cuøng lôïi kieám trong tay laõo ñoà gaøn chöa chaéc ñaõ maïnh hôn
Tu La chæ löïc cuûa ta.
Muï laïng ngöôøi ñi moät caùi ñeán beân Tieâu Lónh Vu roài caép chaøng chaïy nhanh nhö
bay.
Luù c naø y Tieâ u Lónh Vu noä i coâ ng ñaõ khaù laï i gan daï hôn tröôù c nhieà u. Chaø ng döông
maé t leâ n nhìn Lieã u Tieâ n Töû chaï y nhö bay xuoá ng nuù i baè ng thaâ n phaù p Löu Tinh Phi
Truïy. Moãi caùi nhoâ leân huïp xuoáng laø voït ñi xa maáy tröôïng. Baø chæ caàn möôïn vaät gì
haï mình xuoáng ñeå laáy ñaø voït ñi.Thaân phaùp naøy coi thaät laø gheâ gôùm.
Lieã u Tieâ n Töû caé p Tieâ u Lónh Vu ñem vaø o trong caê n nhaø goã döôù i goá c caâ y tuø ng.
Hieä n nay phong caû nh trong caê n nhaø goã khaù c haú n vôù i ngaøy Tieâu Lónh Vu môùi ñeán.
Caù ch boá trí trong caê n nhaø raá t haø o hoa. Treâ n giöôø ng coù chaê n eâ m neä m gaá m.
Lieãu Tieân Töû tuûm tæm cöôøi hoûi:
-Haø i töû ! Ngöôi coi choã naø y vôù i ñænh nuù i tuyeá t khaù c nhau theá naø o?
Tieâ u Lónh Vu kính caå n ñaùp:
-Tieå u töû khoâ ng bieá t noù i theá naø o cho ñöôï c.
Lieãu Tieân Töû noùi:
-Ta ñeå ngöôi ôû nôi töû teá naø y maø vaã n khieá n ngöôi luyeä n tuyeä t kyõ ñöôï c.
Töø nay Tieâu Lónh Vu ñöôïc sinh hoaït sung söôùng. Loøng hieáu thaéng cuûa Lieãu Tieân
Töû haõ y coø n maõ nh lieä t. Tuy chaø ng ñöôï c aê n ôû sung söôù ng nhöng muï baé t chaø ng luyeä n
voõ raát nghieâm khaéc.
Moä t naê m vuø n vuï t troâ i qua. Tieâ u Lónh Vu ñöôï c Lieã u Tieâ n Töû ñoâ n ñoá c luyeä n "Tu
La chæ" tieán boä raát mau.
Khinh coâ ng, chæ phaù p vaø aùm khí cuûa Lieãu Tieân Töû ñeàu laø nhöõng tuyeät kyõ. Sau
moä t naê m caà n khoå , Tieâ u Lónh Vu ñaõ thuoä c heá t nhöõ ng yeá u quyeá t.
Roø ng raõ moä t naê m chaø ng chöa ñöôï c gaë p nghóa phuï Nam Daä t Coâ ng vaø Trang Sôn
Boái maëc daàu chæ gaàn trong gang taác. Lieã u Tieâ n Töû khoâ ng ñeå chaø ng raû nh moä t luù c
naøo ñaëng qua thaêm hai ngöôøi.
Hoâ m aá y vaø o buoå i saù ng sôù m, Tieâ u Lónh Vu luyeä n coâ ng xong môù i ngöôù c maé t ra
nhìn boãng thaáy Nam Daät Coâng ñang ñöùng beân ngoaøi ñoái dieän vôùi moät nhaø sö maëc
aùo caø sa maøu ñaïi hoàng. Caû hai ngöôøi cuøng ñaët tay phaûi dính vaøo nhau töïa hoà tyû ñaáu
noäi löïc. Vò hoaø thöôïng kia veû maët vaãn thaûn nhieân, coøn Nam Daät Coâng traùn toaùt moà
hoâ i döôø ng nhö ôû vaø o caû nh ngoä cöï c kyø nguy hieå m.
Tieâu Lónh Vu chaán ñoäng taâm thaàn nhaûy voït ra ngoaøi nhaø.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
272
Chaøng thaáy Trang Sôn Boái tay caàm ñoaûn kieám ñöùng beân chaêm chuù theo doõi cuoäc
ñaáu giöõa hai ngöôøi. Lieãu Tieân Töû ñöùng töïa vaøo töôøng, veû maët raát kyø dò.
Tieâ u Lónh Vu hôn moä t naêm nay luyeän voõ coâng tieán boä raát mau. Chaøng bieát mình
maø kinh ñoäng ñeå nghóa phuï phaân taâm taát bò thöông veà tay nhaø sö. Tuy chaøng cöïc kyø
kinh haõ i maø phaû i coá neù n noã i xuù c ñoä ng.
Boãng nghe thanh aâm raát nhoû beù loït vaøo tai:
-Haøi töû laïi ñaây mau!
Tuy hôn moät naêm chöa gaëp maët nhöng Tieâu Lónh Vu nhaän ra ngay laø thanh aâm
cuûa Trang Sôn Boái. Chaøng quay laïi ngoù Lieãu Tieân Töû moät caùi roài töø töø caát böôùc
tieá n veà phía Trang Sôn Boá i.
Lieã u Tieâ n Töû tuy cuõ ng ngoù thaá y Tieâ u Lónh Vu löôù t qua tröôù c maë t nhöng muï vaã n
lôø ñi nhö khoâ ng?
Tieâ u Lónh Vu trong loø ng xieá t noã i hoaø i nghi, raû o böôù c tôù i gaà n Trang Sôn Boá i kheõ
noùi:
-Döôõng phuï cuûa vaõn boái ñaõ laâm vaøo tình traïng nguy caáp. Laõo tieàn boái ra thay
cho ngöôø i ñöôï c chaê ng?
Trang Sôn Boá i nghieâ m nghò ñaù p:
-Noä i löï c cuû a nghóa phuï ngöôi khaù huø ng haä u, coø n coù theå choá ng ñöôï c moä t luù c nöõ a.
Tuy mieäng laõo noùi vôùi Tieâu Lónh Vu maø caëp maét vaãn khoâng rôøi Nam Daät Coâng
vaø nhaø sö kia.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm:
-Nghóa phuï ta cuøng Trang Sôn Boái vaø Lieãu Tieân Töû, baûn laõnh moãi ngöôøi moät sôû
tröôøng rieâng. Maáy chuïc naêm nay ba vò cuøng nhau tyû ñaáu baát phaân thaéng baïi. Nay
nghóa phuï khoâ ng ñòch noå i nhaø sö aùo ñoû thì dó nhieân Trang Sôn Boái vaø Lieãu Tieân Töû
cuõng khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa laõo ñöôïc.
aùnh trieâu döông töø cöûa hang chieáu vaøo soi roõ maët Nam Daät Coâng vaø nhaø sö aùo
ñoû. Nhaø sö thaân theå cao lôùn maët ñaõ röôùm moà hoâi. Nam Daät Coâng caøng thaûm haïi
hôn. Moà hoâi ra öôùt heát aùo baøo.
Tieâ u Lónh Vu baà u maù u noù ng suû i leâ n suø ng suï c, chaø ng khoâ ng nhòn ñöôï c vöôn tay
ra ñoaït laáy thanh ñoaûn kieám trong tay Trang Sôn Boái.
Trang Sôn Boá i khoâ ng kòp ñeà phoø ng ñeå chaøng ñoaït maát ñoaûn kieám. Nhöng voõ
coâng laõo cöïc kyø cao thaâm, vung tay maët naém laáy huyeät maïch coå tay Tieâu Lónh Vu
kheõ noùi:
-Haøi töû ngöôi ñònh laøm gì vaäy?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Vaõn boái phaûi gieát nhaø sö aùo ñoû ñeå cöùu nghóa phuï.
Trang Sôn Boái laéc ñaàu ñaùp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
273
-Nghóa phuï ngöôi coø n chöa thaé ng ñöôï c laõ o thì ngöôi ra ñoù cuõ ng cheá t uoå ng maø
thoâi.
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Duø tieå u töû khoâ ng thaé ng noå i laõ o, nhöng cheá t ñi cuõ ng khoâ ng hoá i haä n.
Trang Sôn Boá i kheõ baû o chaø ng:
-Haø i töû ! Ngöôi ñöø ng coù xuù c ñoä ng. Coâ ng vieä c böõ a nay laø do nguyeâ n nhaâ n töø maá y
chuïc naêm tröôùc. Vuï naøy lieân quan caû ñeán moái aân oaùn giöõa Lieãu Tieân Töû vaø nghóa
phuï ngöôi. Tuy ngöôi heá t loø ng hieá u thaû o nhöng voõ coâ ng ngöôi khoâ ng choá ng noå i
moä t ñoø n cuû a nhaø sö aù o ñoû . Coø n ta maø ra can thieä p sôï Lieã u Tieâ n Töû khoâ ng chòu.
Laõo ñoaït laïi thanh ñoaûn kieám trong tay Tieâu Lónh Vu.
Tieâ u Lónh Vu ngô ngaù c hoû i:
-Chaú ng leõ laõ o tieà n boá i cöù ñöù ng coi teä nghóa phuï bò haïi veà tay nhaø sö aùo ñoû?
Trang Sôn Boá i nghieâ m nghò ñaù p:
-Trong moä t naê m nay ta cuø ng nghóa phuï ngöôi ñaø m ñaï o vôù i nhau trong thaï ch thaá t
tình yù raát saâu xa. Neáu cuïc dieän ñöa tôùi choã ta phaûi ra tay thì e raèng böõa nay gaây
neân thaûm caûnh maùu ñoå nuùi Haøn Sôn...
Tieâu Lónh Vu chaán ñoäng taâm thaàn hoûi:
-Sao? Chaúng leõ Lieãu Tieân Töû laïi ñi giuùp nhaø sö aùo ñoû kia?
Trang Sôn Boá i ñaù p:
-Hieän giôø taâm tình Lieãu Tieân Töû ra sao ta cuõng khoâng theå bieát ñöôïc, nhöng hôn
moä t naê m nay nghóa phuï ngöôi cuø ng ta ñeà u thay ñoå i caù ch sinh hoaï t, khoâ ng caë m cuï i
luyeä n voõ nhö tröôù c maø thích ngao du tueá nguyeä t hay ñaø m ñaï o chuyeä n ñôø i, nhöng
voõ coâng laïi tieán trieån raát maïnh. Theá môùi bieát maáy chuïc naêm mình lao taâm khoå trí
ñeå mong thaønh coâng mau leï laø phaïm vaøo beänh "giuïc toác baát ñaït"...
Trang Sôn Boái noùi tôùi ñaây ñoät nhieân döøng laïi, maét chieáu ra nhöõng tia haøn quang.
Tieâ u Lónh Vu thaá y aù o hoaø ng baø o cuû a Nam Daä t Coâ ng ñaõ rung rinh. Ngöôø i laõ o
ngöû a veà phía sau. Hieå n nhieâ n khoâ ng khaù ng cöï noå i laõ o aù o ñoû ñöôï c nöõ a.
Baát giaùc chaøng la leân moät tieáng thaät to.
Nam Daät Coâng ñoät nhieân quay maët laïi ngoù Tieâu Lónh Vu moät caùi roài ñöùng thaúng
ngöôø i leâ n vaõn hoài lieät theá. Hai beân laïi ñi vaøo tình traïng khoâng phaân hôn keùm.
Trang Sôn Boái thôû phaøo moät caùi noùi:
-Nghóa phuï ngöôi khoâng muoán ñeå ngöôi thaáy y thaát baïi veà tay nhaø sö neân laõo ñaõ
vaä n coâ ng phaû n kích.
Tieâ u Lónh Vu noù i:
-Tieå u töû chæ mong nghóa phuï thaé ng nhaø sö ñoù .
Trang Sôn Boá i trong loø ng ñaõ hieå u roõ laø Nam Daä t Coâ ng ñem heá t söù c löï c phaû n
kích, töùc laø ruùt ngaén thôøi gian choáng choïi cuûa laõo laïi. Laõo ngaám ngaàm thôû daøi noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
274
-Vu nhi! Ta coù hai ñieà u troï ng yeá u ngöôi phaû i ghi nhôù cho kyõ maø laø m theo.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Tieà n boá i coù ñieà u chi daï y baû o?
Trang Sôn Boá i ñaù p:
-Ta maø ra tay thì ngöôi chaïy veà phía thaïch thaát tìm laáy cuoán saùch baèng luïa, ta ñaõ
sao luï c ñaà y ñuû . Ngöôi laø ngöôø i thoâ ng minh vaø hieä n ñaõ coù caê n baû n veà voõ coâ ng. Neá u
ngöôi duï ng taâ m nghieâ n cöù u thì coù theå thu ñöôï c heá t chaâ n truyeà n cuû a nghóa phuï ...
Ñoät nhieân coù tieáng theùt lanh laûnh:
-Döø ng tay!
Lieã u Tieâ n Töû ñang ñöù ng töïa cöûa nhaûy voït vaøo tröôøng ñaáu.
Trang Sôn Boá i caû möø ng noù i:
-Hay laém! Lieãu Tieân Töû chòu ra maët roài.
Laõo chöa döùt lôøi thì toaøn thaân Nam Daät Coâng ñaõ bay tung leân cao hôn tröôïng roài
bò haát ra ngoaøi.
Lieãu Tieân Töû nhaûy vaøo choã hai ngöôøi tyû ñaáu. Chaân muï chöa chaám ñaát thì ñaõ sinh
ñaïi bieán. Muï lieàn ñeà khí nhaûy ñeán choã Nam Daät Coâng vöøa teù xuoáng.
Khinh coâ ng cuû a muï tuyeä t ñænh thieâ n haï . Muï nhaû y sau maø haï mình xuoá ng tröôù c
Nam Daät Coâng. Muï dang hai caùnh tay oâm laõo vaøo loøng.
Trang Sôn Boái töùc giaän quaùt lôùn:
-Nhaø sö loøng daï ñen toái kia! Nhaân luùc ngöôøi ta khoâng kòp ñeà phoøng maø thi haønh
ñoä c keá ñaâ u phaû i keû anh huø ng?
Laõo vöøa quaùt, boùng traéng laáp loaùng nhaûy xoå veà phía nhaø sö aùo ñoû.
Nguyeân nhaø sö aùo ñoû nhaân luùc Lieãu Tieân Töû theùt döøng tay, Nam Daät Coâng thu
hoà i noä i löï c, nhaø sö lieà n vaä n toaø n löï c phoù ng chöôû ng ñaù nh ra.
Nam Daä t Coâ ng khoâ ng kòp ñeà phoø ng bò luoà ng noä i löï c cöông maõ nh laø m chaá n ñoä ng
noäi phuû vaø ngöôøi laõo cuõng bò haát tung leân.
Trang Sôn Boá i caê m haä n ra tay, theá kieá m uy maõ nh phi thöôø ng. Ngöôø i chöa tôù i
kieám khí ñaõ voït ñeán.
Nhaø sö aù o ñoû xoay tay ñaù nh ra moä t chöôû ng cöï c kyø maõ nh lieä t ñeå phaû n kích.
Trang Sôn Boá i ñeà tuï chaâ n khí vaø o huyeä t ñan ñieà n. Ngöôø i laõ o ñöông voï t veà phía
tröôùc ñoät nhieân döøng laïi. Laõo huy ñoäng cho thanh ñoaûn kieám trong tay voït ra nhöõng
boù ng kieá m huyeà n aû o.
Kieá m khí vaø chöôû ng löï c ñuï ng nhau. Nhaø sö aùo ñoû ñoät nhieân luøi laïi hai böôùc.
Trang Sôn Boá i cuõ ng rung ñoä ng hai vai, ngöôø i khoâ ng töï chuû ñöôï c luø i laï i moä t böôù c.
Nhaø sö aùo ñoû cöôøi laït noùi:
-Caùc vò thí chuû yû ñoâng ngöôøi ñeå thuû thaéng, vaäy phaät gia caùo töø thoâi.
Nhaø sö döùt lôøi xoay mình nhaûy voït ñi.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
275
Trang Sôn Boái khoâng ngôø nhaø sö chaïy troán moät caùch ñoät ngoät. Laõo ngaàn ngöø moät
chuùt thì nhaø sö ñaõ chaïy xa ngoaøi ba tröôïng, ñuoåi theo khoâng kòp nöõa, laõo lieàn ñeà tuï
chaân khí lieäng ñoaûn kieám ra.
Moä t luoà ng baï ch quang nhanh nhö ñieä n chôù p bay veà phía nhaø sö aù o ñoû .
Boãng thaáy nhaø sö quay phaét laïi phoùng chöôûng ñaùnh ra. Thanh ñoaûn kieám xoay ñi
moät voøng roài rôùt xuoáng ñaát. Nhaø sö laïi voït ngöôøi ñi tieáp.
Tieâ u Lónh Vu thaáy nhaø sö aùo ñoû troán chaïy thì trong loøng noùng naûy la leân:
-Trang laõo tieàn boái! Vò hoaø thöôïng kia troán maát roài.
Chaøng quay ñaàu nhìn laïi thaáy Trang Sôn Boái nhaém maét ñöùng yeân treân traùn coù aån
hieä n nhöõ ng gioï t moà hoâ i. Chaø ng khieá p sôï run leâ n hoû i:
-Trang laõo tieàn boái! Laõo tieàn boái laøm sao vaäy?
Trang Sôn Boái töø töø môû maét ra ñaùp:
-Ta vaãn bình yeân. Haøi töû! Vöøa roài ngöôi coù troâng thaáy ta lieäng kieám ra khoâng?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Tieå u töû troâ ng thaáy roài.
Chaø ng nghó thaà m trong buï ng:
-Laõ o khoâ ng ñuoå i kòp neâ n duø ng khí giôù i laø m aù m khí phoù ng ra.
Trang Sôn Boá i nghieâ m nghò noù i:
-Haøi töû! Ñoù laø moät taâm phaùp toái cao veà kieám ñaïo teân goïi Ngöï kieám thuaät. Coù
ñieàu hoaû haäu cuû a ta chöa ñöôï c ñaà y ñuû neâ n khoù maø ñaû thöông ñöôï c ñòch nhaâ n ôû
ngoaøi naêm tröôïng.
Tieâ u Lónh Vu tuy mieä ng khoâ ng noù i gì nhöng nghó thaà m trong buï ng:
-Ñaõ caàm binh khí lieäng ra thì ñaâu phaûi taâm phaùp thöôïng thaëng veà kieám ñaïo?
Trang Sôn Boái laïi noùi tieáp:
-Nhaø sö kia tuy laø m cho nghóa phuï ngöôi bò thöông nhöng laõ o cuõ ng chaú ng coù gì
hay ho.
Lieãu Tieân Töû ngoài xeáp baèng, tay maët ñeå vaøo sau löng Nam Daät Coâng ñeå trò
thöông cho laõ o.
Trang Sôn Boá i noù i:
-Haøi töû ! Chuùng ta ñi thoâi! Lieãu Tieân Töû noäi coâng thaâm haäu maø trong mình laïi
coøn hai vieân linh ñan cuûa hai vò tieàn boái ñeå laïi. Nghóa phuï ngöôi ñöôïc Tieân Töû cöùu
trôï thì khoâ ng lo gì nöõ a. Chuù ng ta khoâ ng neâ n quaá y nhieã u hai vò.
Laõo noùi roài daét Tieâu Lónh Vu laïi löôïm thanh ñoaûn kieám.
Tieâ u Lónh Vu trong loø ng vaã n lo aâ u veà söï yeâ n nguy cuû a nghóa phuï , nhöng cuõ ng
khoâ ng daù m khaù ng cöï meä nh leä nh cuû a Trang Sôn Boá i, ñaø nh ñeå laõ o daé t ñi.
Trang Sôn Boá i ngoù thanh ñoaû n kieám trong tay, thôû daøi noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
276
-Nhaø sö kia quaû voõ coâng raát cao cöôøng. Ta ñaõ toaøn löïc lieäng kieám ra maø hôùt ñöùt
coù hai ngoùn tay laõo.
Tieâu Lónh Vu ngöng thaàn nhìn laïi quaû thaáy treân ñaùm coû xanh coù hai ngoùn tay rôùt
xuoá ng maù u chaû y ñaàm ñìa.
-Ñaây laø ngoùn tay voâ danh vaø ngoùn tay uùt. Ñaùng tieác ôi laø ñaùng tieác!...
Tieâu Lónh Vu laáy laøm kyø hoûi:
-Ñieà u chi ñaù ng tieá c?
Trang Sôn Boá i ñaù p:
-Ñaùng tieác hoaû haäu cuûa ta coøn non keùm moät chuùt. Hôõi oâi! Neáu taêng gia theâm
phaàn hoaû haäu thì böõa nay nhaø sö aùo ñoû kia duø coù thoaùt cheát thì cuõng bò cuït moät
caùnh tay.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Ngöï kieám thuaät cuûa laõo tieàn boái ñaõ ñöôïc maáy thaønh hoaû haäu roài?
Trang Sôn Boá i ñaù p:
-Coøn keùm laém! Chæ coù theå noùi laø môùi vaøo ñeán ngöôõng cöûa.
Veû maët laõo boãng bieán thaønh raát nghieâm troïng, noùi tieáp:
-Ñaùng tieác laø moân tuyeät kyõ naøy chæ ñeán ta laø thaát truyeàn.
Tieâ u Lónh Vu caû m thaá y caâ u noù i coù duï ng yù gì, nhöng chaø ng chöa hieåu thaáu. Baát
giaù c chaø ng cau maø y ra chieà u suy nghó.
Luùc naøy Trang Sôn Boái ñaõ daét Tieâu Lónh Vu qua maáy luøm caây raäm. Laõo hoûi:
-Haøi töû! Ngöôi nghó gì vaäy?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Tieåu töû ñang nghó khoâng bieát laøm theá naøo ñeå Ngöï kieám thuaät coøn löu truyeàn
maõi ôû theá gian?
Trang Sôn Boá i noù i:
-Tuyeä t kyû naø y khoâ ng phaû i taà m thöôø ng, chaú ng theå baï ai cuõ ng truyeà n ñöôï c. Neá u
haïng ta caùch khoâng toát maø luyeän kieám thuaät ñoù thì cuõng chæ ñeán nhö ta, töùc laø chæ
luyeä n kieá m ñaû thöông ngöôø i maø thoâ i, suoá t ñôø i khoâ ng thaø nh coâ ng nhö yù muoá n ñöôï c.
Tieâ u Lónh Vu buï ng baû o daï :
-Neáu ta muoán giuùp söùc Khaâu tyû tyû choáng laïi bao nhieâu anh huøng thieân haï thì
phaûi luyeän thaønh voõ coâng thöôïng thaëng naøy môùi ñöôïc.
Chaøng lieàn hoûi:
-Laõ o tieà n boá i! Khoâ ng hieå u vaõ n boá i coù theå hoï c ñöôï c moâ n tuyeä t kyû ñoù chaê ng?
-Ngöôi coát caùch thanh kyø laø moät nhaân taøi luyeän voõ ngaøn naêm khoù kieám. Neáu
ngöôi chòu khoå coâ ng tu luyeä n thì trong voø ng möôø i naê m coù theå thaø nh töï u ñöôï c.
Tieâu Lónh Vu möøng thaàm noùi:
-Caùi ñoù coøn tuyø ôû löôïng töø bi cuûa laõo tieàn boái.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
277
-Theo choã ta bieát thì Ngöï kieám thuaät laø choã tuyeät ñænh veà kieám ñaïo. Neáu kieám
ñaï o coø n coù choã thaät cao hôn thì ta ñaønh chòu laø mình huû laäu chöa bieát tôùi.
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Nghóa phuï cuûa vaõn boái raát taùn döông moân noäi coâng chính toâng cuûa laõo tieàn boái
vaø kieám thuaät cuõng traùc tuyeät moät thôøi...
Trang Sôn Boá i cöôø i noù i:
-Nghóa phuï ngöôi tuy noù i ñuù ng, nhöng ñoù laø noù i choã ta hieå u bieá t chöù khoâ ng phaû i
veà choã voõ coâ ng ta ñaõ thaø nh töï u...
Laõo ngöûa maët leân thôû phaøo moät caùi noùi tieáp:
-Veà tieân thieân theå chaát cuûa ta bò haïn cheá khaù nhieàu. Ngoaøi 20 tuoåi ta môùi baét ñaàu
luyeä n voõ . Tuy ta tìm ñöôï c danh sö maø khoâ ng thaø nh töï u lôù n lao. Ta khoâ ng daù m phuï
ôn aâ n sö maø chæ töï traù ch mình khoâ ng ñöông noå i ñaï i nhieä m. Duø ta gaé ng coâ ng reø n
luyeä n cuõ ng khoâ ng toaï i nguyeä n ñöôï c...
Laõo töø töø quay laïi döông maét nhìn Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Haøi töû! Ngöôi ñaõ hieåu roõ lôøi ta noùi chöa?
Tieâu Lónh Vu luùc tröôùc gaät ñaàu nhöng sau laïi laéc ñaàu ñaùp:
-Vaõn boái khoâng hieåu roõ laém.
Trang Sôn Boá i troû vaø o hai ngoù n tay ñöù t treân ñaùm coû ñaùp:
-Nhaø sö aùo ñoû bò ñöùt hai ngoùn tay naøy theá naøo cuõng oâm moái cöøu haän. Moái cöøu
haä n naø y y seõ tính nôï vôù i ngöôi. Hôõ i ôi! Boï n ta aå n cö trong hang thaú m maá y chuï c
naêm trôøi tuy tyû ñaáu hoaøi chöa phaân thaéng baïi, nhöng trong loø ng cuõ ng ñaõ coù caû m
giaù c töï phuï , nghó raè ng: Ba ngöôø i chuù ng ta tuy suoá t ñôø i phaâ n cao thaá p, song maá y
chuï c naê m nay nghieâ n cöù u voõ coâ ng thì trong voõ laâ m chæ coù ba ngöôø i boï n ta laø cao
hôn heá t. Cuoä c chieá n vôù i nhaø sö aù o ñoû böõ a nay khieá n cho moá i töï phuï trong loø ng ta
laäp töùc tieâu tan maø coøn gaây cho ngöôi moät keû kình ñòch. Sau naøy ngöôi boân taåu
giang hoà neá u chaï m traù n nhaø sö kia, y quyeá t khoâ ng tha ngöôi.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Chaúng leõ laõo tieàn boá i vaø Lieã u Tieâ n Töû ñeà u khoâ ng haï ñöôï c nhaø sö ñoù hay sao?
Trang Sôn Boá i ñaù p:
-Nhaø sö chuyeá n naø y bò thöông ra ñi nhaá t ñònh tìm moä t nôi bí aå n ñieà u trò thöông
theá. Y bò ñau ñôùn chaéc khoâng daùm trôû laïi Tam thaùnh coác nöõa.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm:
-Teù ra nôi ñaây keâu baèng Tam thaùnh coác vaø caùi teân naøy chaéc do ba vò ôû ñaây ñaët
ra?
Trang Sôn Boái kheõ ñaèng haéng moät tieáng roài noùi:
-Ta chæ lo ngaøy sau haén truùt giaän leân ñaàu ngöôi.
Tieâu Lónh Vu noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
278
-Caù i ñoù khoâng caàn. Neáu vaõn boái khoâng ñaùnh noåi laõo laïi chaïy ñeán Tam thaùnh coác.
Trang Sôn Boá i buoà n raà u noù i:
-E raè ng boï n ta khoù coø n soá ng laâ u ñöôï c.
Hai ngöôøi ñang noùi chuyeän, boãng thaáy Lieãu Tieân Töû haáp taáp chaïy vaøo.
Trang Sôn Boá i ñöù ng daä y ngheâ nh tieá p, hoû i ngay:
-Thöông theá cuû a Nam huynh ra sao?

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
279
CHÖÔNG XXIX
AI ÑAÕ MAÏO DANH TIEÂU ÑAÏI HIEÄP


Lieã u Tieâ n Töû nhìn Trang Sôn Boá i ñaù p:
-Khoâ ng heà chi. Chaú ng ngôø haé n laï i laø con ngöôø i ti tieä n ñeá n theá ! Sau naø y neá u coø n
chaï m traù n quyeá t chaú ng buoâ ng tha.
Trang Sôn Boái mæm cöôøi noùi:
-Haé n chuoà n vaø o cöû a Khoâ ng cuõ ng chaú ng ngoaø i muï c ñích bòp bôï m ñeå nöông töû coi
maø thoâi.
Laõo ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp:
-Nhö vaä y cuõ ng hay. Nam huynh tuy bò thöông moä t chuù t nhöng giaû i tröø ñöôï c moá i
oaùn haän giöõa chuùng ta töø maáy chuï c naê m nay. Vaä y y bò thöông cuõ ng ñaù ng.
Lieã u Tieâ n Töû ñöa maé t ngoù Tieâ u Lónh Vu laû ng sang chuyeä n khaù c:
-Anh ñoà gaø n! Anh coi tö chaá t Vu nhi theá naø o?
Trang Sôn Boá i ñaù p:
-Gaõ laø nhaân taøi hieám coù ôû ñôøi.
Lieãu Tieân Töû hoûi:
-Vaäy maø sao laõo khoâng thaønh toaøn cho gaõ?
Trang Sôn Boá i cöôø i ñaù p:
-Tieå u ñeä ñaõ nhaä n lôø i vôù i Nam huynh truyeà n thuï nhöõ ng ñieà u sôû hoï c cho gaõ . Tieâ n
Töû coø n muoá n tieå u ñeä thaø nh toaø n caù ch naø o nöõ a?
Lieãu Tieân Töû noùi:
-Laõo ñaõ coù loø ng yeâ u thöông sao khoâ ng thu naï p gaõ vaø o moâ n tröôø ng?
Muï quay laïi baûo Tieâu Lónh Vu:
-Thaèng nhoû ngoác daïi kia! Coøn chôø gì nöõa maø chöa laøm leã baùi kieán sö phuï?
Tieâu Lónh Vu daï moät tieáng roài suïp laïy Trang Sôn Boái, laøm leã baùi sö.
Lieãu Tieân Töû cöôøi noùi:
-Vu nhi tuy laø nghóa töû cuûa Nam huynh nhöng laø ñoà ñeä cuûa laõo. Neáu ngaøy sau gaõ
khoâ ng ñaù nh noå i ngöôø i laø toä i ôû laõ o khoâ ng daï y cho ñeá n nôi.
Trang Sôn Boái neùt maët nghieâm trang chaép tay xaù daøi noùi:
-Mong raè ng Lieã u Tieâ n Töû cuõ ng heá t loø ng cho.
Lieãu Tieân Töû cöôøi noùi:
-Laõ o thaâ n bieá t ñöôï c ñeá n ñaâ u quyeá t truyeà n daï y cho kyø heá t chöù khoâ ng daá u dieá m.
Muï chöa döùt lôøi ñaõ nhaûy voït ra xa ngoaøi hai tröôïng.
Trang Sôn Boá i laéc ñaàu noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
280
-Luùc giaän thì nhö duøi ñaâm vaøo traùi tim maø luùc thöông yeâu thì ngoït nhö mía luøi.
Baø naøy ñuùng laø ñaøn baø.
Tieâ u Lónh Vu tuy sinh loø ng hoaø i nghi maø khoâ ng daù m hoû i, chæ oâ m trong buï ng.
Trang Sôn Boái quay laïi nhìn Tieâu Lónh Vu noùi:
-Ñi coi nghóa phuï ngöôi xem sao?
Hai ngöôøi tieán vaøo caên nhaø goã thaáy Nam Daät Coâng naèm treân giöôøng caây. Lieãu
Tieâ n Töû ñöù ng beâ n giöôø ng ñang vaä n noä i coâ ng thuù c ñaå y vaø o huyeä t ñaï o ñeå trò thöông
cho laõ o.
Lieãu Tieân Töû thaáy hai ngöôøi vaøo, muï mæm cöôøi vaãn khoâng döøng tay.
Trang Sôn Boái nhìn saéc maët Nam Daät Coâng cöôøi noùi:
-Thöông theá cuû a Nam huynh tuy khoâ ng coù gì ñaù ng ngaï i nhöng cuõ ng neâ n ñieà u
döôõng daêm ba ngaøy môùi coù theå phuïc hoài thaàn coâng. Tieåu ñeä daãn Vu nhi taïm truù taïi
caên thaïch thaát cuûa Nam huynh.
Lieãu Tieân Töû döøng tay cöôøi ñaùp:
-Gaõ laø ñoà ñeä cuûa laõo, laõo muoán ñöa ñi ñaâu thì ñöa.
Trang Sôn Boá i mæm cöôø i daé t Tieâ u Lónh Vu rôø i khoû i caê n nhaø goã . Naê m böõ a sau
Nam Daät Coâng vaø Lieãu Tieân Töû song song ñi tôùi thaïch thaát. Tieâu Lónh Vu ñang
haø nh coâ ng ñeá n luù c khaå n yeá u, chaø ng bieá t nghóa phuï vaø o nhaø maø khoâ ng daù m ñöù ng
leân baùi kieán.
Trang Sôn Boái thaáy Nam Daät Coâng ñaõ hoaøn toaøn bình phuïc, tinh thaàn traùng kieän,
ngöôø i laõ o döôø ng nhö treû laï i khaù nhieà u. Laõ o bieá t caë p sö huynh sö muoä i naø y maá y
chuïc naêm nay oaùn haän nhau, nay ñaõ tieâu giaûi heát. Coù ñieàu ñaùng tieác laø tuoåi thanh
xuaâ n khoâ ng theå vaõ n hoà i ñöôï c. Thôøi gian troâi qua khoâng trôû laïi. Hai ngöôøi ñeàu tuoåi
ngoaï i saù u möôi. Boù ng chieà u tuy ñeï p nhöng ñaõ gaà n tôù i luù c hoaø ng hoâ n.
Nam Daä t Coâ ng thaá y Tieâ u Lónh Vu luyeä n coâ ng caà n maã n thì trong buï ng möø ng
thaàm. Laõo daét Lieãu Tieân Töû, kheõ noùi:
-Chuù ng ta khoâ ng neâ n quaá y roá i buoå i hoï c cuû a ñoà ñeä Trang huynh.
Roà i hai ngöôø i song song trôû goù t.
Ngaø y thaù ng thoi ñöa. Tieâ u Lónh Vu ñöôï c sö phuï , nghóa phuï vaø Lieã u Tieâ n Töû ñoá c
thuùc nghieâm maät reøn luyeän maáy naêm. Tuy chaân hoaû haä u cuû a chaø ng haõ y coø n suù t
keù m nhöng ñaõ thuï laõ nh heá t chaâ n truyeà n veà yeá u quyeá t voõ coâ ng cuû a ba ngöôø i.
Moä t hoâ m Tieâ u Lónh Vu luyeä n kieá m xong quay vaø o thaï ch thaá t thaá y Trang Sôn
Boá i ngoà i xeá p baè ng döông maé t leâ n döôø ng nhö ñang chôø chaø ng.
Tieâu Lónh Vu ñaët ñoaûn kieám xuoáng, suïp laïy hoûi:
-Sö phuï ! Sö phuï coù ñieà u chi daï y baû o ñoà nhi?
Trang Sôn Boái gaät ñaàu hoûi laïi:
-Vu nhi! Ngöôi coù nhôù ôû trong sôn ñoä ng naø y ñaõ bao laâ u roà i khoâ ng?
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
281
Tieâ u Lónh Vu ngöng thaàn ngaãm nghó moät luùc roài ñaùp:
-Ñaõ ñöôï c hôn naê m naê m.
Trong thôø i gian naø y baá t luaä n ngaø y ñeâ m, möa naé ng, chaø ng khoå coâ ng reø n luyeä n
caù c moâ n thaà n coâ ng. Thôø i giôø vun vuù t troâ i qua, chaø ng cô hoà queâ n heá t, phaû i ngaã m
nghó laâu môùi tính ra ñöôïc.
Trang Sôn Boá i noù i:
-Ñuùng theá! Hôn naêm naêm roài. Vaäy ngöôi neân trôû laïi giang hoà cho theâm phaàn lòch
duyeä t.
Tieâ u Lónh Vu ngô ngaù c noù i:
-Voõ coâ ng cuû a ñeä töû chöa ñöôï c thaø nh töï u.
Trang Sôn Boái laéc ñaàu noùi:
-Hoï c ngheä chaú ng bao giôø heá t ñöôï c. Ngöôi coù ôû laï i naê m naê m nöõ a cuõ ng vaã n caû m
thaáy voõ coâng mình chöa ñeán trình ñoä tuyeät vôøi. Thöïc ra ngöôi ñaõ haáp thuï heát nhöõng
moân tuyeät hoïc cuûa ba chuùng ta roài. Baây giôø chæ caàn töï mình reøn luyeä n khaé c khoå
cuõ ng ñuû tieá n boä .
Tieâu Lónh Vu ñeå heát taâm trí vaøo vieäc luyeän voõ, khoâng löu taâm gì ñeán söï vaät xung
quanh. Baâ y giôø chaø ng nghó kyõ laï i môù i nhôù ra sö phuï , nghóa phuï vaø Lieã u Tieâ n Töû
gaàn nöûa naêm nay raát ít khi rôøi khoûi caên nhaø goã vaø toaø thaïch thaát. Chaøng ngaám
ngaàm caûm thaáy ba ngöôøi ñaõ giaø ñi nhieàu roài.
Chaøng ngöûng ñaàu leân nhìn thaáy maùi toùc xanh cuûa sö phuï ñaõ bieán thaønh hoa raâm
thì trong loø ng khoâ ng khoû i boà i hoà i. Chaø ng kheõ caát tieáng goïi:
-Sö phuï !...
Trang Sôn Boái boãng tröøng maét leân ngaét lôøi:
-Nghóa phuï ngöôi vaø Lieã u Tieâ n Töû ñang chôø ngöôi ôû trong nhaø goã , ngöôi mau
ñeán ñoù baùi bieät. Böõa nay ngöôi seõ rôøi khoûi hang naøy tröôùc khi maët trôøi laën.
Maáy lôøi ñanh theùp khieán Tieâu Lónh Vu khoâng daùm noùi gì nöõa. Chaøng suïp laïy ba
laïy roài rôøi khoûi caên nhaø ñaù ñi veà phía nhaø goã.
Cöûa nhaø môû roäng. Nam Daät Coâng vaø Lieãu Tieân Töû soùng vai ngoài xeáp baèng treân
giöôø ng. Nam Daä t Coâ ng raâ u toù c baï c phô, da maë t khoâ ñeù t vaø ng kheø töï a hoà bò beä nh
naëng môùi khoûi.
Lieã u Tieâ n Töû ngaø y tröôù c dong maï o dieâ m duù a nay cuõ ng bieá n ñoå i raá t nhieà u. Saé c
maët lôït laït daên deo. Coøn ñaâu töôi ñeïp nhö hoài chaøng môùi ñeán?
Ba ngöôø i ôû choá n hang saâ u naø y maá y chuï c naê m trôø i, tyû voõ maá y chuï c laà n nhöng
tuoåi thanh xuaân tröôùc vaãn giöõ ñöôïc. Nam Daät Coâng tuy toùc baïc maø da deû hoàng haøo.
Trang Sôn Boá i maù i toù c xanh rì, maë c aù o nho sinh coi nhö ngöôø i loá i boá n möôi tuoåi.
Lieã u Tieâ n Töû gioû i thuaä t truï nhan, töôi ñeï p nhö moä t thieá u phuï coø n xanh hô hôù .
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
282
Nhöng ngaøy nay ba ngöôøi hieån nhieân ñaõ bieán thaønh giaø nua, laâm vaøo tình traïng
ngoïn ñeøn taøn tröôùc gioù, chaúng hieåu taét luùc naøo.
Tieâu Lónh Vu raát ñoãi thöông taâm. Hai haøng nhieät leä baát giaùc traøo ra.
Nam Daät Coâng kheõ buoâng tieáng thôû daøi noùi:
-Haøi töû! Ñöøng khoùc nöõa. Trong thieân haï tieäc vui naøo cuõng ñi ñeán luùc giaûi taùn.
Ngöôi ôû trong hang saâu naøy ñaõ naêm naêm coù leû , neâ n ra ngoaø i coi caû nh vaä t xem
sao...
Laõo thoø tay vôùi laáy chieác boïc maøu vaøng ôû ñaàu giöôøng noùi:
-Ñaây laø nhöõng vaät quyù nhaát ñôøi cuûa Lieãu coâ maãu, nay taëng cho ngöôi heát ñeå laøm
haø nh trang.
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Vu nhi naêm naêm trôøi ngaøy ñeâm luyeän voõ chöa toû ñöôïc chuùt hieáu taâm. Xin cho
Vu nhi ôû laïi ba ngaøy goïi laø heát tình hieáu ñaïo cuøng nghóa phuï cuøng coâ maãu.
Lieãu Tieân Töû laéc ñaàu mæm cöôøi ñaùp:
-Haøi töû! Ngöôi coù loøng nhö vaäy thaät laø quyù hoaù . Nhöng böõ a nay ngöôi rôø i khoû i
nôi ñaây laø moät vieäc chuùng ta ñaõ quyeát ñònh töø nöûa naêm tröôùc. Nghóa phuï, sö phuï
ngöôi cuøng ta ñaõ thaûo luaän löu ngöôi laïi ñeán böõa nay. Hôõi oâi! Haøi töû! Chuùng ta ñaõ
taän taâm kieät löïc roà i. Chæ löu ngöôi laïi moät giôø nöõa...
Baø kheõ buoâng tieáng thôû daøi caát gioïng töø aùi noùi tieáp:
-Trong boïc naøy coù moät taám ñòa ñoà do thuû buùt cuûa sö phuï ngöôi veõ ra troû roõ ñöôøng
xuoáng nuùi. Ngoaøi ra coøn caùi bao tay baèng da con Giao Long ngaøn naêm coù theå traùnh
ñöôïc ñao kieám. Ñoù laø vaät traân quyù nhaát ñôøi ta, ta cuõng cho ngöôi ñeå phoøng khi
duø ng ñeá n. Sau nöõ a laø hai vieâ n linh ñan coù coâ ng hieä u khôû i töû hoà i sinh, cuø ng trò
thöông tröø ñoä c. Ngöôi caá t giöõ caå n thaän ñi roài saép söûa leân ñöôøng.
Tieâ u Lónh Vu xaù ch boï c vaû i vaø ng leâ n, duø ng daè ng khoâ ng nôõ rôø i tay. Chaø ng ñöù ng
töïa cöûa gaït leä chöa chòu böôùc ñi.
Nam Daät Coâng ñoät nhieân tröøng maét leân quaùt hoûi:
-Thaè ng ngoá c kia! Sao khoâ ng chòu thöôï ng loä ? Coø n quyeá n luyeá n gì nöõ a?
Tieâu Lónh Vu chaán ñoäng taâm thaàn suïp laïy töø bieät noùi:
-Nghóa phuï cuø ng coâ maã u haõ y traâ n troï ng. Vu nhi xin caù o töø .
Chaø ng laû o ñaû o böôù c ra khoû i caê n nhaø goã .
Lieãu Tieân Töû vaãy tay moät caùi, hai caùnh cöûa ñoùng saäp laïi.
Tieâu Lónh Vu ngô ngaån quay veà höôùng caên nhaø laïy hai laïy roài môùi ra ñi.
Ñoät nhieân chaøng nhôù ra chöa caùo bieät sö phuï lieàn laät ñaät chaïy veø nhaø ñaù thì thaáy
troá ng roã ng. Trang Sôn Boá i khoâ ng bieá t ñaõ boû ñi ñaâu roài.
Tieâu Lónh Vu trong loøng ñau khoå. Chaøng ñi quanh thaïch thaát moät löôït roài ueå oaûi
caá t böôù c.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
283
Tieâu Lónh Vu hoâm nay ñaõ thaønh moät tay cao thuû baäc nhaát voõ laâm, khaùc haún ngaøy
môù i ñeá n. Chaø ng ñeà tuï chaâ n khí tung mình treø o leâ n söôø n nuù i döï ng ñöù ng cao haø ng
traêm tröôïng.
Treâ n ñænh nuù i baê ng vaã n ñoù ng nguyeâ n nhö cuõ . Nhöng ngaø y nay boù ng chaø ng phaû n
chieáu raát roõ. Chaøng ñaõ bieán thaønh ngöôøi khaùc, khoâng coøn laø ñöùa con nít maø bieán ra
thaønh trang thieáu nieân anh tuaán hieân ngang taám thaân 7 thöôùc.
Tieâu Lónh Vu ngoù quaàn aùo môùi nhôù tôùi baáy laâu nay mình khoâng maëc aùo, toaøn
thaâ n chæ ñeo moä t chieá c quaà n ñuø i.
Chaøng maëc quaàn aùo vaøo, ngoù laïi Tam thaùnh coác moät laàn nöõa. Hoa coû trong hang
vaãn xinh töôi nhö ngaøy môùi ñeán. Chaøng nhôù laïi hôn naêm naêm trôøi chöa gaëp luùc naøo
coû hoa taøn taï thì nghó thaàm:
-Teù ra caây coû trong hang naøy töù thôøi baùt tieát quanh naêm nhö muøa xuaân.
Chaøng laïi laïy hang nuùi ba laïy mieäng laàm raàm caàu chuùc:
-Ba vò laõo nhaân gia soáng laâu muoân tuoåi!
Ñoaï n chaø ng ñöù ng daä y theo chæ thò trong ñoà hình xuoá ng nuù i.
Trang Sôn Boá i hoaï ñòa ñoà raá t roõ . Tieâ u Lónh Vu theo ñoù maø rong ruoå i. Chaø ng ñi
moä t ñeâ m vaø nöû a ngaø y. Saù ng hoâ m sau môù i ra khoû i khu vöï c nuù i non. Nhaù c troâ ng
nöôù c chaû y cuoà n cuoä n, chaø ng ñaõ tôù i bôø soâ ng Tröôø ng Giang.
Tieâ u Lónh Vu nhìn doø ng nöôù c ñuï c chaû y ngang trôø i trong loø ng naû y ra voâ ngaø n
caûm khaùi. Chaøng hoài töôûng laïi luù c rôù t xuoá ng soâ ng haõ y coø n roõ ngay tröôù c maé t, maø
ñaõ caùch ñaây naêm naêm roài.
Quaõng thôøi gian naêm naêm trong ñôøi ngöôøi khoâng phaûi laø ngaén nguûi. Chaøng nhôù
tôù i Khaâ u tyû tyû , khoâ ng hieå u coù ñöôï c bình yeâ n chaê ng? Baá t giaù c chaø ng ngöûa maët huù
leâ n moä t tieá ng roà i bon bon chaï y veà phía tröôù c.
Vöø ng thaù i döông boø leâ n gaà n ñænh ñaà u. Tieâ u Lónh Vu vaã n ra söù c chaï y. Chaø ng
khoâ ng hieå u ñaõ ñi ñöôï c bao nhieâ u ñöôø ng ñaá t, boã ng thaá y ngöôø i ñi ñöôø ng chen vai
thích caù nh, thì ra ñaây laø moät toaø thò traán nhieät naùo.
Trong ñòa ñoà Trang Sôn Boá i chæ veõ ñöôø ng ra khoû i khu vöï c nuù i non. Coø n ngoaø i ra
khoâng chua roõ neân chaúng hieåu ñaây laø ñaâu. Chaøng tieán vaøo khu nhieät naùo, thaáy muøi
röôï u boá c leâ n xoâ ng vaøo muõi.
Chaø ng ñang ñoù i ngaá u, ngöû ng ñaà u nhìn thaá y moä t toaø töû u laâ u cao lôù n söø ng söõ ng
tröôùc maët. Chaøng lieàn böôùc vaøo.
Töûu quaùn naøy laøm aên höng thònh. Möôøi maáy baøn ñeàu coù khaùch ngoài ñaày.
Tieâu Lónh Vu quaàn aùo ñaõ cuõ meøm, raùch möôùp, laïi khoâng hôïp vôùi thaân mình. Caëp
gioø chaø ng hôû ra, chaâ n ñi deù p coû , chính chaø ng duø ng nhöõ ng daâ y röø ng cheá ra. Ñoâ i deù p
naøy chaøng ñi suoát ba ngaøy trôøi ñaõ raùch tan.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
284
Thöï c khaù ch trong tieä m toaø n laø nhöõ ng ngöôø i ñi xe, ñi ngöïa, ñi thuyeàn tôùi. Hoï thaáy
Tieâ u Lónh Vu chaâ n traà n deù p coû , aù o quaà n khoâ ng ñöôï c teà chænh ñaõ coù yù khinh khi.
Laïi gaëp luùc giöõa tröa nhaø haøng ñang baän bòu tuùi buïi, chaúng ai lyù gì ñeán chaøng.
Tieâ u Lónh Vu chöa hieå u loø ng ngöôø i noù ng laï nh, chaø ng cho laø nhöõ ng gia nhaâ n
ñang maû i meâ naá u nöôù ng doï n baø n khoâ ng raû nh ñeå ñoù n tieá p chaø ng. Chaø ng thaá y döôù i
nhaø ñoâng khaùch quaù lieàn caát böôùc leân laàu.
Quang caû nh treâ n laà u khieá n cho Tieâ u Lónh Vu phaû i ngaï c nhieân. Baøn gheá saïch nhö
chuø i maø khoâ ng moä t thöï c khaù ch. Trong loø ng buoà n böï c, chaø ng nghó thaà m:
-Döôùi nhaø chaät ních khoâng coøn baøn naøo troáng maø treân laàu sao laïi chaúng coù moät
ai?
Chaø ng coø n ñang ngaã m nghó, boã ng thaá y moä t teâ n tieå u baûo ñi tôùi. Gaõ nhìn Tieâu
Lónh Vu hoûi:
-Phaûi chaêng ñaïi giaù laø taân khaùch cuûa Chu nhò gia môøi ñeán?
Tieâ u Lónh Vu aê n maë c raá t coå quaù i khieá n cho tieå u baû o sinh loø ng ngôø vöï c nhöng
khoâ ng daù m khinh maï n.
Tieâ u Lónh Vu nhíu caë p loâ ng maøy hoûi laïi:
-Chu nhò gia ö? Chu nhò gia laø ai?
Ñieám tieåu nhò tröøng maét leân quaùt:
-Thaèng loûi naøy gioûi thieät! Ñònh vaøo ñaây aên caép aø? Muoán toát thì böôùc ñi!
Tieâu Lónh Vu ngô ngaùc hoûi laïi:
-Taïi sao vaäy?
Tieåu baûo thaáy Tieâ u Lónh Vu ñaà u buø toù c roá i, quaà n aù o raù ch röôù i, chaâ n traà n deù p coû .
Gaõ cho laø chaø ng khoâ ng phaû i giang hoà haø o khaù ch do Chu nhò gia thænh ñeá n vaø nhaá t
ñònh laø moät thaèng nhoû chaên traâu ôû trong laøng chaïy vaøo. Gaõ töùc giaän quaùt leân:
-Thaè ng con nít moï i rôï naø y! Cuù t ñi cho leï !
Gaõ vung tay ñaä p vaø o ngöï c Tieâ u Lónh Vu.
Hieä n nay voõ coâ ng Tieâ u Lónh Vu ñaâ u phaû i taà m thöôø ng. Duø chaø ng khoâ ng vaä n khí
cuõ ng coù baû n naê ng choá ng ñôõ söù c coâ ng kích. Phaù t chöôû ng cuû a ñieá m tieåu nhò ñaùnh
truù ng ngöï c Tieâ u Lónh Vu chaú ng khaù c gì ñaù nh vaø o saé t ñaù . Xöông tay ñau ñôù n nhö
daà n. Ñoà ng thôø i luoà ng söù c maï nh phaû n chaá n haá t ngöôï c laï i. Gaõ khoâ ng töï chuû ñöôï c.
Ngaõ laên loâng loác, ñaàu ñuïng vaøo chaân baøn. Baøn ñoå, cheùn baùt vaêng ñi vôõ loaûng
choaû ng.
Teân tieåu baûo maët muõi söng vuø, ñaàu söùt maùu chaûy. Gaõ sôï quaù loàm coàm boø daäy xaù
daøi noùi:
-Baåm ñaïi gia! Tieåu töû coù maét nhö muø, chaúng nhìn thaáy nuùi Thaùi Sôn. Luùc Chu
nhò gia tôùi, xin laõo gia ñöøng nhaéc ñeán chuyeän naøy. Môøi laõo gia ngoài. Tieåu töû ñi laáy
bình traø môøi laõo gia uoáng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
285
Tieâu Lónh Vu thaáy gaõ vöøa toû ra hoãn xöôïc, baây giôø laïi heát söùc cung kính thì khoâng
khoû i cöôø i thaà m trong buï ng. Chaø ng toan noù i cho gaõ hay raè ng mình khoâ ng bieá t Chu
nhò gia laø ai thì gaõ ñaõ oâm ñaàu chaïy ñi roài.
Chaøng nhìn boùng sau löng teân tieåu nhò chaïy xuoáng caàu thang laàu, tính thaàm trong
buï ng:
-Chu nhò gia vaøo ñaây neáu khoâng phaûi laø nhaân só noåi tieáng cuõng laø huø ng chuù a luï c
laâm. Ñeå roài ta seõ hoûi tra xem Khaâu tyû tyû laïc loõng nôi ñaâu. Vuï naøy ta doø la ôû mieäng
nhöõng nhaân só voõ laâm môùi bieát ñöôïc. Huoáng chi trong tuùi khoâng tieàn, buïng laïi ñoùi
meo. Ta haõy aên no moät böõa roài seõ tính.
Laùt sau, gaõ tieåu nhò vöøa roài ñaàu buoäc vaûi traéng hai tay böng traø laïi. Gaõ roùt traø ra
chung roà i thu doï n cheù n baù t vôõ ñi. Thaù i ñoä vaã n cöï c kyø cung kính.
Tieâ u Lónh Vu ngoà i baø n beâ n cöû a soå nhìn xuoá ng döôù i caà u thang thaá y ngöôø i ñeán raát
ñoâng ñaûo. Chaøng ñònh chuyeán naøy trôû laïi giang hoà thaùm thính tin töùc Khaâu tyû tyû,
tröôùc heát laø phaûi kieám Trung Chaâu nhò coå vì hai nhaân vaät naøy thaønh danh löøng laãy,
chaø ng chaé c maå m tìm chuù ng chaú ng khoù khaê n gì.
Chaøng coø n ñang ngaã m nghó, boã ng nghe tieá ng böôù c chaâ n vang leâ n. Chaø ng quay
ñaàu nhìn ra thì thaáy moät laõo giaø choøm raâu baïc vaø daøi, thaân theå cao lôùn, daét moät
thieáu nöõ aùo xanh môùi 15, 16 tuoåi. Mi maét naøng bao phuû laøn khí u uaát. Chaân naø ng
caá t böôù c trang nghieâ m, veû maë t laï nh nhö baê ng söông.
Laõo giaø maøy raäm maét to, maët vuoâng mieäng roäng, tinh thaàn quaéc thöôùc, da deû
hoàng haøo. Caëp maét laõo laáp loaùng nhìn Tieâu Lónh Vu roài ngoài xuoáng baøn ñoái dieän.
Thieá u nöõ aù o xanh ngoà i xuoá ng beâ n laõ o. Veû maë t vaã n nghieâ m trang khoâ ng nhìn
nghieâ ng nhìn ngöû a.
Ñieám tieåu nhò thaáy hai ngöôøi naøy veû maët nghieâm khaéc khoâng daùm hoûi han gì. Gaõ
böng traø laïi töôi cöôøi noùi:
-Laõo gia töû! Chaéc laõo gia töû laø quyù khaù ch cuû a Chu nhò gia?
Laõo giaø haéng daëng moät tieáng chöù khoâng traû lôøi.
Ñieám tieåu nhò ñaõ bò moät voá ñau vôùi Tieâu Lónh Vu, baây giôø thaáy laõo giaø veû maët
keùm töôi, lieàn ñaët bình traø xuoáng roài khom löng lui ra.
Hai luoàng nhaõn quang cuûa laõo giaø vaãn chaêm chuù nhìn Tieâu Lónh Vu. Chaøng thaáy
laõ o ngoù döõ quaù hôi khoù chòu,lieà n quay ñaà u troâ ng ra cöû a soå .
Boã ng nghe tieá ng böôù c chaâ n treâ n vaù n gaù c. Laõ o giaø ñaõ ñöù ng daä y böôù c tôù i tay caà m
chung traø hoû i:
-Tieåu huynh ñeä cao tính ñaïi danh laø gì?
Tieâ u Lónh Vu ñöù ng daä y ñaù p:
-Taïi haï laø Tieâu Lónh Vu. Laõo tieàn...
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
286
Chaø ng ñònh xöng hoâ "Laõ o tieà n boá i", nhöng môù i noù i dôû caâ u söï c nhôù tôù i lôø i daë n
cuûa nghóa phuï: Baát luaän gaëp nhaân vaät voõ laâ m naø o cuõ ng chæ xöng hoâ ngang haø ng,
chaønglieàn ñoåi gioïng:
-Laõ o huynh coù ñieà u chi daï y baû o?
Caëp loâng mi daøi cuûa laõo giaø nhíu laïi, maët hôi bieán saéc. Caû thieáu nöõ aùo xanh cuõng
khoâ ng khoû i ngaï c nhieâ n, döông maé t leâ n nhìn Tieâ u Lónh Vu.
Boãng nghe laõo giaø töï noùi moät mình:
-Treâ n ñôø i thieá u gì keû truø ng teâ n. Tieâ u Lónh Vu naø y chöa chaé c ñaõ phaû i Tieâ u Lónh
Vu kia.
Tieâu Lónh Vu nghe noùi ñoäng taâm hoûi laïi:
-Phaûi chaêng laõo huynh ñaøi ñaõ gaëp moät vò Tieâu Lónh Vu naø o ñoù ?
Laõo giaø ñaùp:
-Laõ o phu laø Baù t Thuû Thaà n Long Ñoan Moä c Chính.
Tieâu Lónh Vu laåm baåm:
-Ñoan Moä c laõ o huynh!
Roài chaøng nghó thaàm:
-Thaät laø maéc côõ! Mình queân khoâng thænh giaùo tính danh laõo.
Laõo giaø töø töø ñaët chung traø xuoáng, giô tay phaûi ra noùi:
-Böõa nay laõo phu ñöôïc gaëp Tieâu ñaïi hieäp thaät laø vinh haïnh!
Tieâu Lónh Vu thaáy tay laõo ñöa gaàn tôùi tröôùc ngöïc, cuõng giô tay ra noùi:
-Tieå u ñeä coø n mong Ñoan Moä c laõ o huynh chæ giaù o theâ m cho.
Boãng thaáy naêm ngoùn tay bò rieát chaët laïi. Laõo ñaõ naém laáy tay chaøng.
Tieâu Lónh Vu thieáu lòch duyeät giang hoà, tuy baét tay laõo maø khoâng phoøng bò.
Chaøng caûm thaáy chöôûng thuû cuûa laõo daàn daàn thu chaët laïi môùi caûnh giaùc, lieàn ngaám
ngaàm ñeà tuï chaân khí vaøo tay maët.
Laõ o giaø thaá y baø n tay chaø ng tröôù c meà m sau cöù ng roà i bieá n thaø nh raé n nhö gang
theùp thì trong loøng ngaám ngaàm kinh haõi, nghó thaàm:
-Tieâu Lónh Vu boân taåu giang hoà chöa ñöôïc moät naêm maø thanh danh vang doä i.
Quaû nhieâ n tieá ng ñoà n khoâ ng ngoa.
Laõo lieàn buoâng tay ra cöôøi ha haû noùi:
-Thònh danh cuû a Tieâ u huynh khoâ ng phaû i may maø ñöôï c, laõ o phu cam beà ñaé c toä i.
Gioï ng noù i cuû a laõ o ra chieà u raá t cung kính.
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Laõo huynh daï y quaù lôø i. Noä i löï c cuû a laõ o huynh cuõ ng chaú ng keù m gì tieå u ñeä .
Chaøng baên khoaên trong daï, nghó thaàm:
-Laõo keâu ta baèng Tieâu ñaïi hieäp thì nhaát ñònh laõo nhaän laàm vôùi Tieâu Lónh Vu naøo
khaù c roà i.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
287
Laõ o giaø buoâ ng chung xuoá ng toan trôû goù t quay ñi, Tieâ u Lónh Vu ñoä t nhieâ n chaé p
tay thi leã noùi:
-Xin laõo huynh ñaøi haõy thong thaû cho taïi haï thænh giaùo moät ñieàu.
Baùt Thuû Thaàn Long Ñoan Moäc Chính döøng böôùc, töø töø quay ñaàu laïi, cöôøi hoûi:
-Tieâ u huynh coù ñieà u chi daï y baû o?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Tieåu ñeä tröôùc kia chöa töøng boân taåu giang hoà. Nay môùi ra laø laàn ñaàu. Sao laïi...
Ñoan Moäc Chính ngaån ngöôøi ra ngaét lôøi:
-Tieâu huynh giôõn côït laõo phu hay laø muoán hoûi thaät?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Dó nhieân tieåu ñeä chaân taâm. Coù lyù ñaâu laïi giôõn côït laõo huynh?
Ñoan Moä c Chính hoû i:
-Tieâu huynh noùi vaäy thì ra khoâng phaûi Tieâu Lónh Vu kia thaät ö?
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Tieå u ñeä môù i chaâ n chính laø Tieâ u Lónh Vu. E raè ng coù ngöôø i naø o ñoù muoá n maï o
danh tieåu ñeä.
Ñoan Moäc Chính vaãn doøm ngoù Tieâu Lónh Vu khoâng ngôùt. Hoài laâu laõo môùi thôû
daøi noùi:
-Neá u quaû hai vò khoâ ng phaû i laø moä t ngöôø i thì laõ o phu cuõ ng khoâ ng sao hieå u ñöôï c.
Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Nguyeâ n nhaâ n caâ u chuyeä n ôû ñaâ u maø ra?
Ñoan Moä c Chính ñaù p:
-Treâ n choá n giang hoà ngöôø i ta ñoà n ñaï i Tieâ u Lónh Vu kia nhaâ n phaå m cao nhaõ , aå n
hieä n baá t thöôø ng, voõ coâ ng cöï c cao, tuoå i cuõ ng xaá p xæ vôù i Tieâ u huynh ñaâ y. Hieä n nay
tuy Tieâu huynh aù o vaû i deù p gai nhöng khoâ ng daá u noå i veû hieâ n ngang anh tuaá n, nhaâ n
phaåm cao nhaõ...
Boãng nghe coù tieáng aàm aàm, töïa hoà nhieàu ngöôøi ñang leân laàu.
Ñoan Moäc Chính chaép tay noùi:
-Vuï naøy luùc naøo chuùng ta laïi noùi chuyeän.
Laõo vöøa döùt lôøi thì ngöôøi ñaõ trôû veà nguyeân vò ngoài xuoáng roài.
Tieâu Lónh Vu khen thaàm:
-Khinh coâng laõo naøy khoâng phaûi taàm thöôøng.
Trong nhaù y maé t, tröôù c cöû a caà u thang ñaõ coù möôø i maá y ngöôø i keù o leâ n.
Boïn ngöôøi naøy aên maëc khaù c nhau. Ngöôø i thì aù o chuø ng, keû thì voõ phuï c. Nhöng
ngöôøi naøo cuõng maét loä haøn quang, vöøa troâng ñaõ bieát ngay hoï ñeàu laø nhöõng nhaân vaät
voõ laâm.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
288
Baù t Thuû Thaà n Long ngoà i xoay ngöôø i ñi, coá yù neù traù nh thò tuyeá n cuû a boï n ngöôø i
leân laàu.
Maá y chuï c luoà ng nhaõ n quang laá p loaù ng ñeà u doø m ngoù Tieâ u Lónh Vu, Baù t Thuû
Thaà n Long vaø ñaè ng sau löng thieá u nöõ aù o xanh.
Ngoaøi Tieâu Lónh Vu, Ñoan Moäc Chính vaø thieáu nöõ aùo xanh vaãn quay maët ñi ñeå
traù nh nhöõ ng luoà ng nhaõ n quang cuû a boï n kia.
Ñoät nhieân moät ñaïi haùn trung nieân loái 40 tuoåi reõ moïi ngöôøi tieán laïi nhìn Tieâu Lónh
Vu laïnh luøng hoûi:
-Ñaïi giaù laø ai? Coù nhaän ñöôïc thieáp môøi cuûa Tam trang chuùa ôû teä trang khoâng?
Tieâu Lónh Vu ñaûo maét ngoù thaáy ngöôøi ñaàu nhoïn tai quaét thì trong loøng chaúng coù
haûo caûm gì. Chaøng laïnh luøng buoâng thoõng:
-Tieâ u Lónh Vu!
Ba chöõ naøy döôøng nhö coù uy löïc raát lôùn. Ñaïi haùn trung nieân kinh haõi luøi laïi hai
böôùc chaép tay noùi:
-Teù ra laø Tieâu ñaïi hieäp. Taïi haï thaát kính maát roài.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
289
CHÖÔNG XXX
TIEÂU LÓNH VU TROÅ TAØI THAÀN VOÕ


Tieâu Lónh Vu trong loøng laáy laøm kyø, nghó thaàm:
-Ñöôïc laém, caùi teân Tieâu Lónh Vu naøy noåi oai phong töôûng cuõng deã tìm.
Ngoaøi mieäng chaøng laïnh luøng ñaùp:
-Caùc haï daïy quaù lôøi.
Haùn töû trung nieân veû maët töôi cöôøi, laïi xaù daøi noùi:
-Nhò trang chuùa khoâng bieát haønh tung ñaïi giaù thaønh ra khoâng ñöa thieáp môøi
ñöôï c. Mong raè ng Tieâ u ñaï i hieä p mieã n traù ch cho.
Tieâu Lónh Vu laïnh luøng ñaùp:
-Baát taát phaûi theá!
Laïi nghe tieáng böôùc chaân vang leân. Moät gaõ thieáu nieân quaàn aùo lòch söï daãn hai
teân tieåu ñoàng böôùc leân laàu.
Quaàn haøo tôùi taáp ñöùng daäy chaép tay thi leã. Thaùi ñoä moïi ngöôøi ñoái vôùi gaõ thieáu
nieâ n sang troï ng naø y ra chieà u cung kính.
Tieâu Lónh Vu töï hoûi:
-Khoâng hieåu nhaân vaät naøy laø ai?
Ñaïi haùn ñaàu nhoïn tai quaét voäi böôùc laïi gaàn noùi nhoû vôùi thieáu nieân moät hoài.
Thieáu nieân ban ñaàu nhíu caëp loâng maøy roài sau gaät ñaàu mæm cöôøi, ñi thaúng veà
phía Tieâu Lónh Vu.
Khi gaõ coøn caùch chöøng boán, naêm böôùc ñaõ döøng laïi chaép tay töï giôùi thieäu:
-Tieå u ñeä laø Chu Trieä u Long, khoâ ng hay ñaï i giaù Tieâ u huynh ñeá n teä xöù neâ n chöa
kòp ngheâ nh tieá p. Mong raè ng Tieâ u huynh löôï ng thöù cho.
Thieáu nieân naøy maøy xanh maét saùng aên maëc hoa leä. Tieâu Lónh Vu nghe gioïng
löôõi cuõng ñoaùn ra ñöôïc gaõ laø Chu nhò gia maø ñieám tieåu nhò ñaõ nhaéc ñeán luùc tröôùc.
Chaøng lieàn ñöùng daäy gaät ñaàu noùi:
-Chu huynh daïy quaù lôøi. Tieåu ñeä laàn ñaàu ñeán quyù ñòa ñaõ thaáy nhaân vaät phoàn
thònh...
Chu Trieä u Long vöôn tay ra chuï p laá y coå tay Tieâ u Lónh Vu ngaá m ngaà m nhaû kình
löïc ra.
Tieâ u Lónh Vu ñaõ bò Baù t Thuû Thaà n Long Ñoan Moä c Chính chôi moä t voá cô hoà
khoâ ng kòp öù ng bieá n. Baâ y giôø Chu Trieäu Long laïi giôû troø cuõ, chaøng ñaõ ñeà phoøng lieàn
vaä n chaâ n khí vaø o tay maë t chöù khoâ ng traù nh. Chaø ng giaû vôø nhö khoâ ng thaá y gì.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
290
Chu Trieä u Long naé m giöõ coå tay Tieâ u Lónh Vu toan giôû thuû ñoaï n taø n ñoä c boù p vaø o
huyeä t maï ch troïng yeáu. Gaõ chaéc maåm neáu anh chaøng naøy ñuùng laø Tieâu Lónh Vu taát
nhieân neù traùnh, baèng khoâng phaûi thì gaõ chæ boùp maïnh moät caùi laø coù theå ñöa chaøng
vaø o choã cheá t.
Tieâ u Lónh Vu môù i böôù c chaâ n vaø o choá n giang hoà thì bieá t nhöõ ng ñieàu hieåm aùc xaûo
traù trong voõ laâ m theá naø o ñöôï c. Tuy chaø ng khoâ ng neù traù nh yeá u huyeä t nhöng noä i
coâng thaâm haäu. Veà moân Voâ thöôïng taâm phaùp chaøng ñaõ luyeän ñöôïc ñeán 7 thaønh hoaû
haä u. Chaø ng vaä n noä i kình khieá n cho caù nh tay thaø nh cöù ng nhö theù p vaø töï nhieâ n
phong toaû ñöôï c huyeä t maï ch.
Chu Trieä u Long töôû ng chöø ng nhö naé m vaø o thanh saé t vaø caû m thaá y trong da thòt
Tieâu Lónh Vu coù luoàng chaân khí löu ñoäng. Gaõ giaät mình kinh haõi nghó thaàm:
-Noäi coâng thaèng loûi naøy quaû nhieân thaâm haäu voâ cuøng!
Gaõ voäi buoâng tay cöôøi noùi:
-Ñöôï c nghe thònh danh cuû a Tieâ u huynh, tieå u ñeä raá t laá y laø m ngöôõ ng moä , haä n
mình chöa coù dòp hoäi ngoä. Böõa nay ñöôïc gaëp ñaây thaät laø thoaû loøng khaùt voïng.
Gaõ nhìn quaàn haøo vaãy tay noùi:
-Môøi caùc vò vaøo tieäc ñi!
Ñaïi haùn ñaàu nhoïn khom löng noùi:
-Kieá m Moâ n Song Anh vaø Tam coâ nöông ôû Ñöôø ng gia chöa tôù i...
Chu Trieäu Long xua tay ngaét lôøi:
-Baát taát phaûi chôø boïn hoï.
Ñaïi haùn ra chieàu khoù nghó kheõ noù i:
-Böõa tieäc naøy Nhò trang chuùa ñaët ra ñeå theát ba vò ñoù...
Chu Trieäu Long laïi vöøa cöôøi vöøa ngaét lôøi:
-Baây giôø coù theå ñoåi böõa tieäc aáy laøm böõa theát Tieâu huynh.
Ñaïi haùn khoâng daùm noùi nöõa, quay laïi baûo tieåu nhò:
-Baøy tieäc ra ñi!
Chæ trong khoaû nh khaé c, röôï u vaø nhaé m ñaõ baø y ra ñaà y baø n.
Chu Trieä u Long vaø Tieâ u Lónh Vu ngoà i baø n treâ n. Gaõ naâ ng chung röôï u cöôø i noù i:
-Tieâ u huynh daø y daï n phong traà n, ñuø a côï t gioù maâ y chaú ng khaù c naø o con thaà n long
thaáy ñaàu maø chaúng thaáy ñuoâi. Böõa nay tôùi ñaây vinh quang cho tieåu ñeä, laïi töï baùo
tính danh cuø ng nhau töông kieá n thaä t khieá n cho tieå u ñeä caû m kích muoâ n vaø n!
Tieâ u Lónh Vu muoá n giaû i thích veà chuyeä n ngaã u nhieâ n chaø ng tôùi ñaây, nhöng chaøng
thaáy vuï naøy raát phöùc taïp khoâng bieát khôûi chuyeän töø ñaâu, lieàn cuõng naâng chung röôïu
leân ñaùp:
-Chu huynh thaä t laø khaù ch khí!
Trong ñaà u chaø ng xoay chuyeå n yù nghó, buï ng baû o daï :
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
291
-Keû naøo maïo danh mình haõy ñeå ñoù . Ta haõ y möôï n danh döï cuû a gaõ cuõ ng chaú ng coù
chi quaù ñaùng. Vaû laïi tröôùc tình caûnh naøy duø mình coù noùi ñeán muoân ngaøn ñieàu vò taát
ñaõ giaûi thích ñöôïc roõ raøng.
Chaøng nghó vaäy roài yeân taâm laïi.
Chu Trieä u Long döôø ng nhö coù yù muoán giao keát vôùi Tieâu Lónh Vu. Gaõ boài tieáp
chaø ng moä t caù ch raá t noà ng haä u khieá n cho quaà n haø o kính troï ng theo. Moï i ngöôø i ñöù ng
leâ n tôù i taá p môø i röôï u, thaù i ñoä cöï c kyø kính caå n, töôû ng chöø ng taâ ng boá c chaø ng leâ n chín
töøng maây.
Tieâ u Lónh Vu chöa hieå u roõ moï i ñieà u, vöø a böôù c chaâ n vaø o choá n giang hoà ñaõ ñöôï c
ngöôø i suø ng kính, duø chaø ng thoâ ng minh raá t möï c nhöng khoâ ng khoû i caû m thaá y taá m
thaâ n nheï nhoõ m nhö muoá n bay boå ng treâ n löng trôø i. Chaø ng thaá y moï i ngöôøi aân caàn
vôùi mình, baát giaùc trong loøg naåy ra moái haûo caûm.
Chu Trieäu Long vaãn giöõ ñöôïc ñòa vò kính caån maø khoâng khoûi töï ty. Caâu naøo cuõng
loä ra con ngöôø i raá t möï c khieá n cho Tieâ u Lónh Vu giaä n mình gaë p gaõ quaù muoä n.
Giöõa luù c moïi ngöôøi noàng nhieät tieáp ñaõi Tieâu Lónh Vu, Baùt Thuû Thaàn Long Ñoan
Moä c Chính vaø thieá u nöõ aù o xanh vaã n ngoà i yeâ n trong goù c phoø ng thaø nh ra caø ng theâ m
veû theâ löông hiu quaï nh.
Chu Trieä u Long ngaá m ngaà m ra hieä u cho quaà n haø o ñöø ng tra hoûi gì ñeán laõo giaø vaø
thieá u nöõ vì hoï ñaõ coù yù laù nh maë t neâ n quaà n haø o cuõ ng khoâ ng ñeá n quaá y nhieã u hoï . Coù
ñieàu hoï Chu vaãn ñeå yù ngaám ngaàm theo doõi töøng cöû ñoäng cuûa laõo giaø vaø thieáu nöõ aùo
xanh.
Giaû tyû Tieâ u Lónh Vu thöôøng qua laïi giang hoà, hoaëc chaøng löu taâm moät chuùt laø
laä p töù c phaù t giaù c ra Chu Trieä u Long vaã n coi chöø ng hai ngöôø i naø y. Nhöng chaø ng bò
quaà n haø o bao vaâ y tieá p ñaõ i aâ n caà n khoâ ng caà n ñeå yù ñeá n chuyeä n ngoaø i huoá ng chi Chu
Trieä u Long cöû ñoäng cöïc kyø caån thaän. Moãi khi gaõ cöôøi noùi vôùi chaøng laïi laøm boä raát
hoan hæ, veû maët raát chaân tình töïa hoà chaúng coù gì.
Giöõa luùc moïi ngöôøi ñang aên uoáng vui cöôøi ñoät nhieân moät haùn töû baän voõ phuïc moà
hoâ i nheã nhaï i chaïy leân laàu. Coøn ôû ñaèng xa, gaõ ñaõ nhìn Chu Trieäu Long xaù daøi:
-Baåm nhò gia! Kieám Moân Song Anh ñaïi gia ñaõ ñeán ngoaøi thaønh Quyù chaâu.
Chu Trieä u Long khoaù t tay ñaù p:
-Ta ñaõ bieát roài.
Haùn töû voõ phuïc laïi chaép tay xaù daøi trôû goù t xuoá ng laà u.
Chu Trieä u Long chaê m chuù nhìn Tieâ u Lónh Vu cöôø i noù i:
-Laùt nöõa tieåu ñeä seõ giôùi thieäu Tieâu huynh vôùi hai vò ñaïi anh huøng tieáng taêm löøng
laãy voõ laâm...
Gaõ noåi leân traøng cöôøi ha haû noùi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
292
-Maáy vò ñoù tuy laø nhöõng tay tuaán kieät moät thôøi trong voõ laâm nhöng so vôùi thanh
danh cuû a Tieâ u huynh haõ y coø n keù m moä t baä c.
Tieâu Lónh Vu noùi:
-Chu huynh quaù khen khieá n cho tieå u ñeä phaû i hoå theï n...
Chaø ng chöa döù t lôø i, ñoä t nhieâ n nghe tieá ng thôû daøi raát kheõ voïng laïi.
Tieâu Lónh Vu nghe tieáng thôû daøi quay ñaàu laïi lieác maét nhìn thieáu nöõ aùo xanh thì
thaáy naøng ñaõ ñöùng daäy, giô tay aùo maøu bieác leân. Ba luoàng baïch quang bay ra
khoâ ng moä t tieá ng ñoä ng nhaè m ñaù nh vaø o ba ñaï i huyeä t cuû a Chu Trieä u Long.
Tieâu Lónh Vu giaät mình kinh haõi vì bieán coá xaûy ra ñoät ngoät. Chaøng khoâng kòp
suy nghó gì ñaõ vung tay phoù ng chöôû ng ñaù nh ra, mieä ng chaø ng lôù n tieá ng la:
-Chu huynh haõ y coi chöø ng.
Chu Trieä u Long nghe tieá ng lieà n caûnh giaùc. Ñaàu vai rung ñoäng, ngöôøi gaõ ñaõ nhaûy
taït ngang ra ba thöôùc, roài môùi quay ñaàu nhìn laïi.
Tieâu Lónh Vu ra tay raát leï. Chu Trieäu Long quay laïi ñaõ nhìn thaáy ba tia saùng bò
chöôû ng löï c cuû a chaø ng haá t sang moä t beâ n.
Thieáu nöõ aùo xanh thaáy ba muõi phi ñao taåm thuoác ñoäc cuûa mình bò chöôûng löïc cuûa
Tieâu Lónh Vu haát ra xa ngoaøi naêm thöôùc thì loøng vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän. Naøng
kinh haõ i vì chöôû ng löï c cuû a Tieâ u Lónh Vu cöï c kyø huø ng haä u, laï i töù c giaä n chaø ng can
thieäp vaøo vieäc ngöôøi ngoaøi, baát giaùc leân tieáng cöôøi nhaït. Hai tay aùo xanh bieác laïi
vung leâ n. Boá n luoà ng kim quang baé n ra nhanh nhö chôù p. Hai luoà ng nhaè m vaø o tröôù c
ngöï c Tieâ u Lónh Vu, hai luoà ng taä p kích Chu Trieä u Long.
Tieâu Lónh Vu vung caû hai tay leân baét laáy hai luoàng kim quang naém trong tay.
Chu Trieäu Long khoâng daùm maïo hieåm. Gaõ rung tay maët moät caùi, moät luoàng aùnh
saùng xanh leø vöøa laáp loaùng, hai tieáng leng keng ñaõ baät leân. Hai luoàng kim quang bò
ñaù nh rôù t xuoá ng.
Tieâu Lónh Vu nhìn laïi trong tay thì ra hai thöù aùm khí gioáng nhö ñoaûn kieám maø
hai beâ n ñeà u hình raê ng cöa vaø voâ soá muõ i nhoï n, laá p loaù ng aù nh xanh leø .
Quaàn haøo treân laàu quaùt leân moät tieáng chia nhau ra nhaûy xoå veà phía Baùt Thuû
Thaà n Long vaø thieá u nöõ aù o xanh.
Boã ng nghe Chu Trieä u Long thôû daø i noù i:
-Tieâ u huynh ngheä cao maä t lôù n khieá n cho tieå u ñeä raá t khaâ m phuï c. Hai beâ n löôõ i
kim kieá m naø y ñeà u coù muõ i nhoï n voâ cuø ng. Duø ngöôø i luyeä n coâ ng phu "Thieá t sa
chöôû ng" cuõ ng khoâ ng chòu noå i. Löôõ i dao coø n taå m thuoá c kòch ñoä c, ngöôø i naø o truù ng
phaû i laø uoå ng maï ng. Tieâ u huynh giô hai ngoù n tay ra caé p ñöôï c muõ i kim kieá m khoâ ng
sai moät ly...
Gaõ ngöøng laïi moät chuùt roài tieáp:
-Nhöng laà n sau Tieâ u huynh ñöø ng maï o hieå m quaù nhö vaä y hay hôn.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
293
Tieâu Lónh Vu la thaàm:
-Thaät laø ñaùng theïn vì mình ngu daïi!
Chaøng boû thanh kim kieám xuoáng, ñaûo maét nhìn ra thaáy trong tay maët Chu Trieäu
Long caàm moät thoi ngoïc bieác daøi moät thöôùc hai taác. aùnh saùng xanh bieác luùc aån luùc
hieän.
Chu Trieä u Long khoâ ng chôø Tieâ u Lónh Vu hoû i ñaõ noù i tröôù c:
-Caâ y thuyù ngoï c xích naø y cuû a tieå u ñeä tuy chöa phaû i cuû a baù u hy höõ u nhöng noù laø
moä t thöù haø n ngoï c ngaø n naê m hieám thaáy, raén nhö thieát thaïch, khoâng sôï ñao kieám.
Neá u Tieâ u huynh thích thì tieå u ñeä xin kính taë ng.
Tieâu Lónh Vu voäi xua tay loaïn leân ñaùp:
-Caùi ñoù khi naøo tieåu ñeä daùm laõnh thuï.
Boãng nghe maáy tieáng reân la, tieáp theo laø nhöõng tieá ng "binh binh" vang leâ n. Chæ
trong khoaû nh khaé c boá n, naê m ngöôø i trong ñaù m quaà n haø o nhaû y xoå laï i chieá n ñaá u vôù i
laõo giaø vaø thieáu nöõ bò ñaùnh ngaõ naèm soùng söôït.
Coâng löïc Baùt Thuû Thaàn Long raát thaâm haäu, chöôûng löïc cuûa laõo maõnh lieät phi
thöôøng. Quaàn haøo tuy vaây ñaùnh boán maët maø vaãn khoâng taøi naøo ñeán gaàn laõo ñöôïc.
Tieâu Lónh Vu lieác maét nhìn thieáu nöõ aùo xanh thaáy veû maët trang nghieâm cuûa naøng
baâ y giôø ra chieà u phaã n noä , maé t trôï n ngöôï c troø n xoe ñaà y veû oaù n haä n. Muï c quang
chaøng ngoù vaøo aùnh maét naøng, baát giaùc chaøng chaán ñoäng taâm thaàn.
Chaø ng quay ñaà u laï i thaá y Chu Trieä u Long vaã n mæm cöôø i theo doõ i cuoä c ñaá u trong
tröôø ng.
Luù c naø y hai ngöôø i nöõ a teù xuoá ng nhöng Chu Trieä u Long vaã n ñöù ng yeâ n khoâ ng
nhuù c nhích töï a hoà chaú ng quan taâ m gì ñeá n nhöõ ng keû thöông vong.
Tieâ u Lónh Vu thaá y soá ngöôø i bò thöông moã i luù c moä t nhieà u thì trong loø ng khoâ ng
nôõ. Ñoät nhieân chaøng raûo böôùc tieán laïi.
Chaøng vöøa caát böôùc laäp töùc hai ñaïi haùn laïng mình ñi luøi ra hai beân ñeå nhöôøng
loái.
Baùt Thuû Thaàn Long Ñoan Moäc Chính hai maét ñoû soïng, thaáy Tieâu Lónh Vu laïi taán
coâng, laõo caû giaän quaùt:
-Haõy thöû tieáp moät chöôûng cuûa laõo phu!
Ñoà ng thôø i laõ o vung chöôû ng ñaù nh tôù i.
Ñaâ y laø laà n ñaà u tieâ n Tieâ u Lónh Vu cuø ng ngöôø i ñoä ng thuû , chaø ng khoâ ng coù chuù t
kinh nghieäm naøo, thaáy chöôûng theá maõnh lieät khoâng daùm ñoùn tieáp. Tay maët chaøng
haá t treä ch chöôû ng löï c ñoá i phöông sang moä t beâ n. Naê m ngoù n tay vung ra ñieå m vaø o
huyeä t maï ch moâ n Ñoan Moä c Chính.
Ñoan Moäc Chính kinh haõi luøi laïi hai böôùc, la lôùn:
-xxx hoa phaù t huyeä t thuû .
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
294
Tieâu Lónh Vu ñaùp:
-Ñuù ng theá !
Boãng thaáy aùnh kim quang laáp loaùng ñaâm vaøo caïnh söôøn beân traùi.
Tieâ u Lónh Vu giaä t mình kinh haõ i neù traù nh roà i xoay tay phoù ng ra moä t chöôû ng.
Trong luù c kinh haõ i chaø ng khoâ ng raû nh nhìn sang beâ n caï nh. Phaù t chöôû ng vöø a ñaù nh
ra boãng nghe boáp moät tieáng. Moät löôõi kieám bay voït ñi.
Thieáu nöõ aùo xanh voäi luøi laïi hai böôùc. Tay traùi naøng oâm laáy coå tay maët, nöôùc maét
chaï y quanh. Hieå n nhieâ n naø ng bò thöông khaù naë ng.
Nguyeân luùc Tieâu Lónh Vu phoùng chöôûng ñaùnh truùng vaøo coå tay naøng. Chaøng ngô
ngaù c, trong loø ng coù yù hoái haän, toan tìm maáy caâu xin loãi thì thaáy Baùt Thuû Thaàn Long
phaát tay moät caùi. Moät ñaùm ngaân quang voït ra môø mòt.
Beâ n tai chaø ng nghe tieá ng Chu Trieä u Long la leâ n:
-Tieâ u huynh haõ y coi chöø ng aù m khí.
Nguyeâ n Ñoan Moä c Chính ngoaï i hieäu laø Baùt Thuû Thaàn Long coù moät thuû phaùp
phoùng aùm khí ñoäc ñaùo trong voõ laâm. Laõo vung tay moät caùi naøo phi ñao, naøo tuï tieãn,
naøo ngaân thoa, naøo kim tieâu möôøi maáy muõi bay ra nhö möa chia nhau ñaùnh vaøo
nhöõ ng ñaï i huyeä t nguy haï i trong mình Tieâ u Lónh Vu.
Tieâu Lónh Vu giaät mình kinh haõi nghó thaàm:
-Laõo vung tay ra moät caùi maø phaùt ra ñöôïc nhieàu aùm khí ñeán theá! Thaät laø moät
chuyeä n chöa töø ng nghe thaá y.
Tay maë t chaø ng phoù ng chöôû ng ñaù nh ra. Ngöôø i chaø ng luø i laïi phía sau.
Moät luoàng thuû kình cöông maõnh aøo aït xoâ ra. Bao nhieâu aùm khí phoùng tôùi nhö
vaá p phaû i moä t böù c töôø ng voâ hình ñeà u treä ch ñi rôù t xuoá ng hai beâ n.
Ñoan Moäc Chính ñoät nhieân buoâng tieáng thôû daøi noùi:
-Haø i töû ! Chuù ng ta ñi thoâi!
Tay traùi laõo caép thieáu nöõ aùo xanh. Tay phaûi phoùng leï ra moät chöôûng. Ñoàng thöôøi
ngöôøi laõo nhaûy voït ra cöûa soå.
Tieâ u Lónh Vu kheõ uoá n mình. Ngöôø i chaø ng ñaõ voï t tôù i beâ n cöû a soå .
Chu Trieä u Long cuõ ng nhaû y voï t ra theo noùi:
-Tieâu huynh! Coå nhaân coù caâu ñöøng ñuoåi giaëc trong böôùc ñöôøng cuøng! Tha cho hoï
ñi thoâi.
Baû n taâ m Tieâ u Lónh Vu cuõ ng khoâ ng muoá n röôï t theo. Chaø ng voï t laï i muï c ñích ñeå
coi xem Ñoan Moä c Chính tay caé p moä t ngöôø i coù nhaû y xuoá ng laà u cao ñöôï c khoâ ng,
thì thaáy laõo choáng tay maët vaøo cöûa soå möôïn ñaø nhaûy sang maùi nhaø meù tröôùc nhö
con chim hoàng, chôùp maét ñaõ maát huùt. Chaøng thôû phaøo moät caùi, quay laïi hoûi:
-Hai ngöôø i ñoù coù ñieà u chi xích mích vôù i Chu huynh töø tröôù c?
Chu Trieä u Long mæm cöôø i ñaù p:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
295
-Nhöõ ng chuyeä n aâ n oaù n thò phi treâ n choá n giang hoà dó nhieâ n khoù maø traù nh ñöôï c.
Hai ngöôøi naøy tieåu ñeä chöa töøng quen bieát. Khoâng hieåu taïi sao hoï laïi ñeán haønh
thích? Böõa nay may nhôø Tieâu huynh cöù u vieä n khoâ ng thì khoù loø ng traù nh khoû i bò haï i
veà löôõi phi ñao taåm ñoäc roài.
Tieâu Lónh Vu nghó thaàm:
-Khaâu tyû tyû cuûa mình cuõng chaúng coù thuø haèn gì vôùi nhöõng ngöôøi kia maø vì hoï
muoá n cöôù p ñoaï t chieá c chìa khoaù cung caá m chaúng caàn löïa choïn thuû ñoaïn cöù laøm
khoù deã vôù i y.
Chaøng thôû daøi noùi:
-Chu huynh noù i ñuù ng ñoù ! Nhöõ ng chuyeä n thò phi treâ n choá n giang hoà thaä t khoâ ng
bieát ñaâu maø löôøng.
Boãng nghe coù tieáng traàm traàm caát leân:
-Xin baùo ñeå nhò gia bieát: hieäp giaù cuûa Kieám Moân Song Anh ñaõ tôùi döôùi laàu.
Chu Trieä u Long kheõ noù i:
-Mau ñem nhöõ ng ngöôø i bò thöông xuoá ng laà u ñi!
Gaõ daét Tieâu Lónh Vu noùi:
-Tieâ u huynh! Tieå u ñeä daã n Tieâ u huynh giôù i thieä u vôù i Kieá m Moâ n Song Anh. Bieát
theâm maáy ngöôøi töôûng khoâng haïi gì.
Tieâ u Lónh Vu ñaø nh ñi theo Chu Trieä u Long xuoá ng laà u.
Vöøa ñi ñeán cöûa ñaõ thaáy hai con ngöïa cao lôùn ñöùng ñoù. Hai ñaïi haùn voõ phuïc maøu
xaùm lôït cöôõi treân löng ngöïa, ngoaøi khoaùc aùo choaø ng maø u ñen.
Chu Trieä u Long buoâ ng tay Tieâ u Lónh Vu ra, chaé p tay noù i:
-Tieå u ñeä vöø a gaë p thích khaù ch, khoâ ng theå ra xa ñoù n nhò huynh ñöôï c. Xin nhò vò
tha loãi cho.
Hai ngöôø i treâ n löng ngöï a nhaû y xuoá ng ñoà ng thanh ñaù p:
-Chu huynh daï y quaù lôø i. Baé t ñöôï c thích khaù ch chöa?
Chu Trieä u Long ñaù p:
-Hoï chaïy thoaùt roài. Caûm ôn nhò vò coù loøng hoûi tôùi.
Ñaïi haùn ñi tröôùc lôùn tuoåi hôn ñaõ coù choøm raâu ñen daøi. Haén noùi:
-Ñaùng tieác laø anh em taïi haï ñeán chaäm moät böôùc. Neá u ñeá n sôù m hôn chaé c chuù ng
khoù loøng troán thoaùt.
Ñaïi haùn ñi sau ít tuoåi hôn, maët traéng khoâng ñeå raâu. Gaõ caát tieáng hoûi:
-Keû naøo lôùn maät maø daùm voâ leã vôùi Chu huynh?
Chu Trieä u Long cöôø i ñaù p:
-Ngöôø i naø y voõ coâ ng cao cöôøng, ñaû thöông 7 tay haûo haùn cuûa teä trang...
Gaõ ñöa maét nhìn Tieâu Lónh Vu noùi tieáp:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
296
-Neá u khoâ ng coù Tieâ u huynh ñaâ y vieä n thuû thì e raè ng tieå u ñeä ñaõ bò thöông veà löôõ i
phi ñao taåm ñoäc roài.
Ñaïi haùn raâu ñen la leân:
-Coù chuyeä n ñoù ö? Theá thì coø n ra laø m sao?
Gaõ ñaûo maét nhìn Tieâu Lónh Vu hoûi:
-Vò naøy laø ai?
Chu Trieä u Long cöôø i noù i:
-Tieå u ñeä queâ n chöa giôù i thieä u...
Gaõ troû vaøo Tieâu Lónh Vu noùi tieáp:
-Vò naøy laø Tieâu Lónh Vu ñaïi hieäp, moät nhaân vaät môùi quaät khôûi maáy naêm gaàn ñaây
maø oai danh löøng laãy giang hoà. Tieâu huynh tuy nhoû tuoåi maø ngheä thuaät kinh ngöôøi.
Ñaïi haùn kia ngaém Tieâu Lónh Vu töø ñaàu xuoáng goùt chaân ra veû khoâng tin. Haén
chaép tay noùi moät caâu khaùch saùo:
-Taïi haï ngöôõng moä ñaïi danh töø laâu.
Tieâ u Lónh Vu tuy bieá t haé n ra chieà u laï nh nhaï t, nhöng chöa hieå u haé n coø n coù loø ng
coi thöôøng chaøng. Chaøng chaép tay ñaùp leã noùi:
-Khoâ ng daù m! Khoâ ng daù m!
Chu Trieäu Long laïi troû tay vaøo ñaïi haùn raâu ñen giôùi thieäu:
-Vò naøy laø laõo ñaïi trong Kieám Moân Song Anh, danh hieäu laø Truy Phong Kieám
Buøi Baùch Lyù.
Gaõ ngöøng laïi moät chuùt roài troû vaøo ñaïi haùn maët traéng khoâng raâu noùi tieáp:
-Vò naøy laø laõo nhò töùc Voâ aûnh Kieám Ñaøm Ñoà ng.
Tieâu Lónh Vu chaép tay noùi:
-Taïi haï mong raèng ñöôïc hai vò chæ giaùo theâm cho.
Buøi Baùch Lyù laïnh luøng ñaùp:
-Anh em taïi haï khoâng daùm.
Chu Trieä u Long nhíu caë p loâ ng maø y noù i:
-Hai vò ñi ñöôø ng xa chaé c ñaõ ñoù i buï ng. Treâ n laàu tieäc röôïu saép roài, môøi nhò vò tieáp
cheù n röôï u taå y traà n.
Gaõ daé t Tieâ u Lónh Vu ñöù ng sang moä t beâ n nghieâ ng mình nhöôø ng loá i.
Buøi Baùch Lyù thaáy Chu Trieäu Long ra veû thaân maät vôùi Tieâu Lónh Vu thì khoâng
khoûi ñoäng taâm nghó thaàm:
-Chu Trieäu Long voán laø con ngöôøi raát töï phuï chòu thaân thieát vôùi thaèng loûi naøy taát
gaõ khoâng phaûi taàm thöôøng.
Nguyeâ n Kieá m Moâ n Song Anh maá y naê m gaà n ñaâ y ñoù ng cöû a khoâ ng tieá p khaù ch ñeå
reøn luyeän kieám phaùp khoâng qua laïi giang hoà, maø Tieâu Lónh Vu noåi danh laø vieäc
môù i ñaâ y neâ n chuù ng chöa ñöôï c nghe tieá ng.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
297
Buøi Baùch Lyù ngaãm nghó moät luùc roài caát böôùc löôùt qua Chu Trieäu Long vaø Tieâu
Lónh Vu.
Ñaø m Ñoà ng ñi sau, khi tôù i beâ n Tieâ u Lónh Vu, ñoä t nhieâ n co ngoùn tay laïi baät ra moät
caù i. Moä t giaâ y chæ phong xoâ vaø o huyeä t Döông quan treâ n ñaà u goá i beâ n traù i cuû a chaø ng.
Tieâ u Lónh Vu baá t ngôø bò taä p kích moä t caù ch ñoä t ngoä t, chaø ng khoâ ng khoû i hoang
mang luoá ng cuoá ng, voä i vaø ng neù traù nh.
Ñaøm Ñoàng tuûm tæm cöôøi noùi:
-Thaân phaùp neù traùnh cuûa Tieâu huynh thaät laø mau leï dò thöôøng!
Caâ u noù i naø y hieå n nhieâ n ra chieà u khinh maï n.
Keå veà voõ coâ ng thì Tieâ u Lónh Vu chæ caà n vaä n khí phong toaû huyeä t ñaï o laø coù theå
choá ng laï i ñöôï c caù i buù ng tay cuû a Ñaø m Ñoà ng chöù khoâ ng caà n phaû i neù traù nh, nhöng
chaø ng chöa coù kinh nghieä m laâ m ñòch thaø nh ra boá i roá i khoâ ng töï chuû ñöôï c.
Chu Trieä u Long sôï Tieâ u Lónh Vu noå i côn töù c giaä n boû ñi lieà n duø ng thuaä t truyeà n
aâm ngaám ngaàm baûo chaøng:
-Tieâu huynh neân vì tieåu ñeä maø ñöøng ñeå taâm chi heát. Hai gaõ naøy huøng cöù moät
phöông quen thoù i ngöôï c ngaï o. Khi gaë p cô hoä i, Tieâ u huynh troå vaø i ñöôø ng tuyeä t kyõ
cho hoï trô maét ra roài seõ bôùt thoùi kieâu caêng.
Tieâ u Lónh Vu ñaõ toan noå i noù ng nhöng nghe lôø i Chu Trieä u Long khuyeâ n giaû i
khoâ ng neâ n noù ng naû y, gaé ng göôï ng ñeø löû a giaä n xuoá ng.
Tieä c röôï u treâ n laà u ñaõ ñöôï c chænh ñoá n laï i. Chu Trieä u Long daé t Tieâ u Lónh Vu vaø
Kieá m Moâ n Song Anh cuø ng ngoà i moät baøn.
Buø i Baù ch Lyù caà m ngay laá y hoà röôï u roù t ñaà y vaø o chung roà i ñöù ng leâ n noù i:
-Tieâu huynh! Chuùng ta môùi gaëp nhau laàn ñaàu, tieåu ñeä xin môøi Tieâu huynh moät
chung tröôù c.
Tieâu Lónh Vu ñaõ ñem loøng caûnh giaùc. Chaøng töø töø ñöù ng leâ n toan ñöa tay ra ñoù n
laáy chung röôïu thì ñoät nhieân coù tieáng ñoäng nheï vang leân. Moät muõi ngaân chaâm laáp
loaù ng aù nh xanh leø ñaâ m vaø o trong chung röôï u. Ñoà ng thôø i coù tieá ng cöôø i sang saû ng
nhö tieáng nhaïc loït vaøo tai, roài tieáng ngöôøi noùi:
-Gioû i quaù ! Khaù ch chöa ñeá n ñuû ñaõ uoá ng röôï u tröôù c. Baû n nhaâ n muoá n xem vò naø o
lôù n maä t thì uoá ng chung röôï u ñoù ñi.
Moïi ngöôøi ngheån ñaàu nhìn ra thaáy moät vò nöõ lang nhoû tuoåi, vaän quaàn aùo maøu
hoà ng ñang ñöù ng töï a nghieâ ng tröôù c cöû a caà u thang maø cöôø i khanh khaù ch.
Chu Trieä u Long ñöù ng daä y xaù daø i noù i:
-Tam coâ nöông khinh coâ ng khieá p thaä t! Boï n taï i haï bao nhieâ u ngöôø i chöa ai nghe
tieá ng ñoä ng maø Tam coâ nöông ñaõ ñeá n töø hoà i naø o!
Hoà ng y nöõ ñoä t nhieân döøng tieáng cöôøi, laïnh luøng hoûi:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
298
-Chu nhò trang chuùa gôûi thieáp môøi baûn coâ nöông ñeán ñaây maø caùch tieáp ñaõi ngaïo
maï n theá naø y thì ra coi Ñöôø ng Tam Coâ khoâ ng vaø o ñaâ u ö?
Chu Trieä u Long chaé p tay nieà m nôû ñaù p:
-Sao Ñöôø ng Tam Coâ laïi noùi vaäy? Tieåu ñeä ngöôõng moä nhöõng tuyeät kyõ cuûa Ñöôøng
moân ôû Töù Xuyeân khoâng bieát ñeán theá naøo maø keå. Coù lyù ñaâu daùm coi thöôøng Tam Coâ
Nöông? Chæ vì tieåu ñeä vöøa gaëp chuyeän bieán coá baát ngôø thaønh ra phaïm loãi thaát
kính...
Ñöôø ng Tam Coâ hoû i ngay:
-Bieá n coá baá t ngôø gì?
Chu Trieä u Long ñaù p:
-Tieåu ñeä vöøa chaïm traùn thích khaùch.
Ñöôø ng Tam Coâ nhíu caë p loâ ng maø y xinh ñeï p, ñaû o caë p maé t ngoù Kieá m Moâ n Song
Anh hoû i:
-Ñaõ coù hai vò danh kieám ôû ñaây, chaé c laø teâ n thích khaù ch kia chaú ng cheá t cuõ ng bò
thöông roà i?
Buøi Baùch Lyù trong loøng ñaõ khoâng vui, Ñöôøng Tam Coâ xuaát hieän laïi lieäng ñoäc
chaâm vaøo chugn röôïu trong tay haén khieán haén caøng töùc giaän theâm, nhöng vì neå maët
Chu Trieä u Long khoâ ng tieä n noå i noù ng. Baâ y giôø gaõ nghe Ñöôø ng Tam Coâ treâ u choï c
thì khoâng nhòn ñöôïc nöõa, cöôøi laït noùi:
-AÙm khí cuûa Ñöôøng moân ôû Töù Xuyeân noåi tieáng giang hoà, anh em taïi haï ñaõ ñöôïc
nghe qua. Nay coâ nöông thi trieå n tuyeä t kyõ, caøng môû roäng taàm maét.

---------------------oOo---------------------
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
299
CHÖÔNG XXXI
CHU TRIEÄU LONG CAÏM BAÃY TIEÅU ANH
HUØNG


Ñöôø ng Tam Coâ cöôø i khaå y hoû i:
-Khoâ ng daù m! Khoâ ng daù m! Döôø ng nhö caù c haï coù yù khoâ ng phuï c thì phaû i?
Buø i Baù ch Lyù vöø a roà i chöa noù i döù t lôø i ñaõ bò Ñöôø ng Tam Coâ cheï n hoï ng caø ng caêm
töùc trong loøng. Gaõ sa saàm neùt maët noùi:
-AÙ m khí cuø ng ñoä c döôï c cuû a Ñöôø ng gia ôû Töù Xuyeâ n tuy ñoä c nhaá t thieâ n haï nhöng
Kieá m Moâ n Song Anh cuõ ng chöa coi vaø o...
Ñöôøng Tam Coâ vöøa thuûng thaúng böôùc tôùi vöøa ngaét lôøi:
-Caùc haï maø khoâng tin aùm khí coù chaát ñoäc cuûa Ñöôøng gia thì thöû uoáng chung röôïu
trong tay ñoù ñi coi.
Buø i Baù ch Lyù cuù i xuoá ng nhìn thaá y röôï u ñaõ bieá n thaø nh maø u tím ñen, trong loø ng
khoâng khoûi kinh haõi, nhöng ngoaøi maët vaãn laøm veû bình tónh, cöôøi laït ñaùp:
-Neáu vaäy taïi haï xin ñaùp leã.
Buø i Baù ch Lyù noù i roà i ngaá m ngaà m vaä n noä i coâ ng laø m cho röôï u ñoä c trong chung
thaønh moät tia nhoû phun leân cao ba thöôùc roài baén veà phía mieäng Ñöôøng Tam Coâ.
Ñoàng thôøi gaõ laïnh luøng noù i:
-Coù ñi maø khoâng coù laïi laø thaát leã. Taïi haï xin môøi Tam coâ moät chung tröôùc.
Quaàn haøo treân laàu thaáy noäi coâng Buøi Baùch Lyù gheâ gôùm nhö vaäy ñeàu ngaám ngaàm
kinh haõi, nhìn nhau thaát saéc.
Ñöôø ng Tam Coâ chuù m mieä ng anh ñaø o thoø löôõi ra nhö loaøi raén. Tia röôïu ñoäc laïi
quay trôû veà chung röôï u cuû a Buø i Baù ch Lyù .
Hai ngöôøi ñeàu vaän noäi coâng thöôïng thaëng ñaåy lui ñaåy tôùi tia röôïu ñoäc coi raát ly
kyø .
Quaà n haø o chuù yù nhìn tia röôï u, khoâ ng khoû i trôï n maé t haù mieäng.
Chu Trieä u Long mæm cöôø i noù i:
-Thaà n coâ ng cuû a hai vò ñeà u ñeá n trình ñoä thaà n saà u quyû khoá c. Xin ñöø ng tyû thí nöõ a
ñeå khoû i toå n thöông hoaø khí.
Gaõ vöøa noùi vöøa caàm chung röôïu cuûa mình giô leân baèng tay traùi, coøn tay phaûi vaãy
moät caùi. Tia röôïu lieàn baén caû vaøo chung cuûa gaõ vöøa ñaày, khoâng rôùt ñi moät gioït naøo.
Buøi Baùch Lyù ngaám ngaàm kinh haõi thôû daøi nghó thaàm:
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
300
-Ñöôø ng Tam Coâ laø haï ng nöõ löu khoâ ng ngôø voõ coâ ng gheâ gôù m ñeá n theá ! Treâ n choá n
giang hoà chæ thaáy ñoàn ñaïi veà moân aùm khí ñoäc ñaùo cuûa Ñöôøng gia ôû Töù Xuyeân maø
khoâ ng thaá y noù i ñeá n voõ coâ ng thaâ m haä u cuû a hoï .
Ñöôø ng Tam Coâ cuõ ng hoà i hoä p nghó buï ng:
-Khoâ ng traù ch Kieá m Moâ n Song Anh ñöôï c Chu Trieä u Long toâ n kính laø phaûi.
Ngöôø i voõ laâ m chæ ca tuï ng kieá m thuaä t cuû a chuù ng, khoâ ng ngôø noä i löï c chuù ng cuõ ng cao
thaâm ñeán theá!
Hai ngöôøi cuøng sinh loøng kính neå nhau, ñòch khí tieâu tan. Hoï nhìn nhau mæm cöôøi
roà i ngoà i xuoá ng.
Tieâu Lónh Vu thaáy noäi löï c hai ngöôø i nhö vaä y trong loø ng cuõ ng ngaá m ngaà m kinh
haõi töï hoûi:
-Khoâ ng hieå u coâ ng löï c cuû a ta ñaõ ñöôï c nhö hoï chöa?
Boã ng nghe Chu Trieä u Long caá t tieá ng cöôø i sang saû ng noù i:
-Taïi haï laïi xin coù lôøi giôùi thieäu vôùi coâ nöông moät vò baè ng höõ u...
Ñöôø ng Tam Coâ hoû i ngay:
-Ai vaä y? Thöû noù i tröôù c cho nghe xem naø o.
Chu Trieä u Long ñaù p:
-Y laø moät nhaân vaät noåi danh. Tam coâ nöông chaéc ñaõ nghe tieáng roài...
Gaõ troû vaøo Tieâu Lónh Vu noùi tieáp:
-Chính laø vò naøy: Tieâu Lónh Vu ñaïi hieäp töøng laøm chaán ñoäng giang hoà.
Ñöôø ng Tam Coâ chuyeå n ñoä ng caë p thu ba nhìn chaè m chaë p vaø o Tieâ u Lónh Vu. Tuy
chaø ng maë c aù o cuõ raù ch, maë t ñaà y veû phong traà n maø khoâ ng daá u ñöôï c dong maï o anh
tuaán. Tam coâ nöông baát giaùc tuûm tæm cöôøi noùi:
-Treâ n choá n giang hoà ngöôø i ta ñoà n ñaï i Tieâ u Lónh Vu söû kieá m nhö con thaà n long.
Ngöôøi y ñeïp nhö ngoïc. Böõa nay tieåu muoäi ñöôïc thaáy maët môùi bieát coøn xa hôn lôøi
ñoàn ñaïi nhieàu. Ñaùng tieác caùch aên maëc cuûa y chöa ñöôï c phong nhaõ .
Tieâu Lónh Vu thaáy moät vò ñaïi coâ nöông taùn döông mình tröôùc maët moïi ngöôøi thì
khoâ ng khoû i beõ n leõ n, maë t ñoû böø ng leâ n.
Chu Trieä u Long cöôø i noù i:
-Tieâ u huynh khoâ ng thích loeø loeï t neâ n aê n maë c theá naø y ñeå ngöôøi giang hoà khoûi
chuù yù .
Tieâ u Lónh Vu nghó buï ng:
-Mình ñeán mua côm aên coøn chaúng coù tieàn thì laáy tieàn ñaâu maø saém y phuïc?
Nhöng chaø ng khoâ ng noù i ra mieä ng chæ ngoà i cöôø i ruoà i, laú ng laë ng khoâ ng leâ n tieá ng.
Kieá m Moâ n Song Anh ñaõ laõ nh giaù o voõ coâ ng Ñöôø ng Tam Coâ quaû nhieâ n cao minh
phi thöôø ng, nhöng coø n Tieâ u Lónh Vu chuù ng chöa ñöôï c nghe tieá ng ñoà n, maø chaú ng
nhöõ ng Chu Trieä u Long ra chieà u kính caå n, caû Ñöôø ng Tam Coâ ñoá i vôù i chaø ng cuõ ng
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
301
heát loøng khaâm phuïc thì trong loøng raát aám öùc. Nhöng chaøng laø ngöôøi traàm maëc ít
noù i, hai gaõ khoâ ng sinh söï vaø o ñaâ u ñöôï c maø cuõ ng chöa nghó ra ñöôï c keá gì ñeå thöû taø i
chaø ng.
Laïi thaáy Ñöôøng Tam Coâ töø töø ñöùng daäy thoø baøn tay ngoïc ra vôùi laáy hoà röôïu roùt
vaøo chung tuûm tæm cöôøi noùi:
-Tieâ u töôù ng coâ ng aù o vaû i nhìn ñôø i. Ñuù ng laø taù c phong cuû a ngöôø i danh só. Vöø a roà i
tieän thieáp noùi naêng coù ñieàu thaát thoá, baây giôø xin kính möøng chung röôïu nhaït ñeå taï
loãi.
Bao nhieâu con maét troâ ng vaø o maø Ñöôø ng Tam Coâ cöù ñuû ng ñænh noù i naê ng nhö choã
khoâ ng ngöôø i.
Tieâu Lónh Vu chaân tay luoáng cuoáng. Chaøng muoán noùi maáy caâu khieâm toán töø taï
ñoà ng thôø i ñeå ñaù p lôø i môø i röôï u, nhöng chaø ng chaä m lôø i hôn laø cöû ñoä ng. Chaø ng töø töø
ñöù ng leâ n hoang mang ñoù n laá y chung röôï u noù i:
-Ñöôøng Tam Coâ daïy quaù lôøi...
Chaø ng ngaä p ngöø ng roà i ngöû a coå leâ n uoá ng.
Ñöôø ng Tam Coâ cuõ ng uoá ng caï n chung khoâ ng coø n moä t gioï t.
Chu Trieä u Long mæm cöôø i naâ ng chung röôï u leâ n noù i:
-Ba vò khoâng ngaïi ñöôøng xa ngaøn daëm tôùi ñaây laøm vinh döï cho tieåu ñeä. Vaäy tieåu
ñeä cuõ ng xin caï n chung ñeå toû loø ng kính aù i.
Gaõ laø ngöôøi taâm cô thaâm traàm, luùc naøo cuõng löu taâm coi tình theá xung quanh. Gaõ
thaá y Ñaø m Ñoà ng bieá n saé c, sôï xaû y ra chuyeä n raé c roá i neâ n naâ ng chung môø i röôï u.
Kieá m Moâ n Song Anh ñaø nh caï n chung ñeå ñaù p laï i.
Ñöôøng Tam Coâ voán laø ngöôøi nghó sao laøm vaäy. Tieâu Lónh Vu aùo quaàn raùch röôùi
coi khoâ ng thuaä n maé t maø naø ng cuõ ng chaú ng keå gì ñeá n. Naø ng nhìn kyõ nhaâ n phaå m cuû a
chaø ng khoâ ng khoû i hoà i hoä p trong loø ng. Naø ng thaá y chaø ng khuoâ n maë t ñoan chính,
töôùng maïo thanh tuù laïi coù khí ñoä hieân ngang. Beà ngoaøi coi thaät thanh nhaõ maø beà
trong huø ng khí ngaá t trôø i. Nhaát laø caëp maét haéc baïch phaân minh trong saùng nhö sao,
coù luùc töïa hoà bao phuû laøn maây muø mòt khieán ngöôøi coi khoâng bieát ñaâu maø löôøng.
Ñöôøng Tam Coâ sinh tröôûng vaøo Ñöôøng moân oai danh löøng laãy. Nay naøng boân taåu
giang hoà quen beà phoù ng ñaõ ng. Ngöôø i voõ laâ m khoâ ng ai muoá n keá t oaù n vôù i Ñöôø ng
moân neân thöôøng toû yù nhöôøng nhòn. Möôøi maáy naêm trôøi naøng nuoâi thaønh thoùi kieâu
ngaï o, nhö con ngöï a tuoä t daâ y cöông, naø ng muoá n sao laø m vaä y khoâ ng keå gì nhöõ ng
ngöôø i beâ n caï nh.
Baây giôø naøng ñaõ coù haûo caûm vôùi Tieâu Lónh Vu thì duø laø giöõa nôi coâng chuùng
cuõ ng khoâ ng uyù kî. Naø ng töø töø ñöù ng daä y tieá n laï i ngoà i beâ n Tieâ u Lónh Vu.
Tieâ u Lónh Vu ngöû i thaá y muø i u höông xoâ ng vaø o muõ i, chaø ng vaã n ngoà i ngay ngaé n
khoâ ng nhuù c nhích.
Xaùc Cheát Loaïn Giang Hoà Nguyeân taùc : Ngoïa Long SinhTyped by Vaïn Lyù Ñoäc Haønh Ñieàn Baù Quang http://come.to/kimdung
302
Voâ aûnh Kieám Ñaøm Ñoàng ñöa caëp maét laïnh luøng nhìn Ñöôøng Tam Coâ roài thuûng
thaéng ñöùng daäy noùi:
-Tieå u ñeä cuõ ng môø i Tieâ u huynh moä t chung.
Tay maë t gaõ caà m chung röôï u ñöa ra.
Tieâ u Lónh Vu nhôù tôù i vöø a roài gaõ baät ngoùn tay taäp kích huyeät ñaïo, bieát laø gaõ
khoâng coù haûo yù. Caëp maét haøn quang laáp loaùng, chaøng ngaám ngaàm vaän ñoäng Can
thanh cöông khí hoä veä thaâ n theå , toan ñöa tay ra ñoù n chung röôï u, boã ng thaá y coå tay
traéng noõn naø ñöa ra tröôù c, roà i Ñöôø ng Tam Coâ cöôø i vang leâ n tieá ng:
-Tieâ u töôù ng coâ ng khoâ ng theå uoá ng ñöôï c. Xin nhöôø ng chung röôï u naø y cho tieå u
muoäi.
Voâ aûnh Kieám Ñaøm Ñoàng ñaõ vaän noäi kình vaøo naêm ñaàu ngoùn tay, chæ coøn chôø
Tieâu Lónh Vu ñoùn chung röôï u laø ñieå m vaø o huyeä t maï ch chaø ng. Gaõ khoâ ng ngôø bò
Ñöôøng Tam Coâ duùng tay vaøo maø ñoäng taùc cuûa naøng laïi cöïc kyø mau leï. Maáy ngoùn
tay vöø a ñöa ra ñaõ naé m ñöôï c chung rö