P. 1
Mau Kiem Diem Dang Vien

Mau Kiem Diem Dang Vien

|Views: 26,417|Likes:
Được xuất bản bởiminh1phu

More info:

Published by: minh1phu on Apr 07, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT
ngày 10 tháng 12 năm 2007
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất !"ng #$ng %i&n n'( 2007
Tôi tên là:
Chức vụ hiện nay:
Là đn! viên th"#c Chi $# :
)*+ (,t n'( c-ng tác ./0012 3$n th4n t-i t5 #ánh giá chất !"ng #$ng %i&n
c6+ (7nh nh! 8+*9
:; T5 <i=( #i=(
• Về tư tưởng chính trị:
- T%&n! '"( t%)nh côn! t(c* $n th+n tôi l"ôn n,i* vi-t và là. đ/n! '"an đi0. c1a
Đn!* ch2nh 3(ch 4h(4 l"5t c1a Nhà n67c8 L"ôn t"yên t%"y9n* v5n đ#n! !ia đ)nh*
h:c 3inh và $;n $< đ=n! n!hiệ4 th>c hiện '"an đi0.* đ6?n! l@i* N!hA '"y-t c1a
Đn!* ch2nh 3(ch 4h(4 l"5t c1a Nhà n67c8
- ChB4 hành t@t c(c đCt h:c ch2nh t%A* n!hA '"y-t c1a T%"n! 6Dn! cEn! nh6 ch- đ#
h:c t54 lF l"5n ch2nh t%A thG& '"i đAnh 3@ HIJKĐLTM* n!ày NOLHLNPPP c1a B# ch2nh
t%A và $n th+n tôi l"ôn Qhôn! n!Rn! t> !i(c h:c t54 đ0 n+n! ca& t%)nh đ# ch"yên
.ôn n!hiệ4 vụ8
• Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- ChB4 hành t@t việc th>c hành ti-t Qiệ.* ch@n! lSn! 4h2* tha. nhEn!* Qhôn! vi 4h;.
nhTn! đi9" đn! viên Qhôn! đ6Cc là.8
- L"ôn !iT !)n t)nh đ&àn Q-t* th@n! nhBt t%&n! đn!* F thức đ6Cc việc đ&àn Q-t n#i
$#* th6?n! U"yên t> 4hê $)nh và 4hê $)nh* t%"n! th>c v7i Đn!* c, F thức và th>c
hiện t@t việc đB" t%anh nhV. .ục đ2ch U+y W>n! n#i $# Đn!8
- C, l@i 3@n! t%&n! 3(n!* lành .;nh* W(. đB" t%anh ch@n! nhTn! $i0" hiện c1a ch1
n!hXa c( nh+n* cD h#i* cục $#* $< 4h(i* '"an liê"* lSn! 4h2 và c(c $i0" hiện tiê" c>c
Qh(c8
• Về trách nhiệm với nhiệm vụ đưc gi!o8
- V>i nhi?( %@ giáA %i&n: $n th+n tôi l"ôn h&àn thành và chB4 hành t@t '"i ch-
ch"yên .ôn* lên l74* %a l74 đ/n! !i?* đi0. 3@ h-t 3ức Qh(ch '"an t%"n! th>c* c(c
l&;i h= 3D ch"yên .ôn đ9" th>c hiện và h&àn thành đYy đ18 T%&n! nZ. h:c O[[\J
O[[] vRa '"a* $n th+n tôi đ6Cc côn! nh5n là chi-n 3X thi đ"a cB4 cD 3^8
- V>i nhi?( %@ BB th! #ACn tD!Eng (đến hết tháng 10/2007) và PhF ch6 tGch c-ng
#ACn cH 8I (tháng 11 và tháng 12/2007): $n th+n tôi l"ôn h&àn thành t@t chức
t%(ch nhiệ. vụ c1a Chi $#* Đ&àn !ia& 4h,8 ChB4 hành t@t đi9" lệ Đ&àn* đi9" lệ
Côn! đ&àn* đi9" lệ Đn! cEn! nh6 c(c nhiệ. vụ W& Chi $# 4h+n côn!J!ia& 4h,8 C(
nh+n tôi t%&n! nZ. h:c vRa %=i đ6Cc TM Đ&àn TNC_ H= Ch2 `inh tan! h"#
chư$ng v% th& hệ tr' (phần thưởng cao quý nhất ca !" #oàn)$ %&' #oàn t(ư)ng
đư*c !" #oàn t+ng ,-ng .h/n0
- V>i nhi?( %@ JhF BB th! Chi 3,K 4hụ t%(ch côn! t(c th6?n! t%>c đn!* $n th+n
tôi đS là. việc v7i tinh thYn t%(ch nhiệ. ca&* nhiệt t)nh8 `:i côn! việc c1a Chi $#
tôi đ9" ch1 đ#n! t%i0n Qhai th>c hiện cEn! nh6 l54 Q- h&;ch chb đ;& QA4 th?i* 3+"
3(t8 T%&n! th?i !ian đ=n! ch2 B2 th6 chi $# đi h:c ca& cB4 lF l"5n ch2nh t%A* $n th+n
tôi đS đi9" hành việc lSnh đ;& nhà t%6?n! và c(c tc chức đ&àn th0 t%&n! .:i h&;t
đ#n! và h&àn thành t@t nhiệ. vụ8
- Th>c hiện t@t việc th6?n! U"yên !iT .@i liên hệ v7i Chi "d và là. n!hXa vụ côn!
W+n nDi c6 t%/ thG& '"i đAnh 3@ ]\JKĐLTM* n!ày NHJ\JO[[[ c1a B# ch2nh t%A8
• Về ( thức t) chức *+ l",t
- L"ôn chB4 hành và th>c hiện t@t n!"yên tec t54 t%"n! W+n ch1* c, F thức tc chức Qd
l"5t* chB4 hành t"yệt đ@i 3> 4h+n côn!* đi9" đ#n! côn! việc c1a BGH* Chi $#
Đn!8
- Th>c hiện t@t c(c n#i '"i* '"i ch- c1a n!ành* đDn vA
/; T5 Jh4n ALi #$ng %i&n
- f7i nhTn! côn! việc và .ức đ# h&àn thành nhiệ. vụ nh6 t%ên* $n th+n tôi t>
đ(nh !i( chBt l6Cn! đn! viên c1a .)nh t%&n! nZ. O[[] là: -.ng vi/n đ0 tư cách
ho1n th1nh tốt nhiệm vụ2
- T> đi9" chbnh l&;i đn! viên 3a" Qhi Chi $# !,4 F nh5n Ugt -.ng vi/n đ0 tư cách
ho1n th1nh tốt nhiệm vụ2
Biện 4h(4 Qhec 4hục Qh"y-t* nh6Cc đi0.: Qhôn! c,
NGƯỜI TỰ NHMN NOT

P KIQN NHMN NOT VR KQT )SẢ BIỂS )STQT CUA CHI BỘ
:; P <iVn nhWn XYt (n12 3ung .ết 4u5n ca đ/c ch t(6 đư*c ch2 ,1 th7ng qua)
88888888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888
/; KVt Z*$ 3i=* Z*[Vt c6+ chi 3,
J Đn! viên đ1 t6 c(ch h&àn thành t@t nhiệ. vụ:hh88
J Đn! viên đ1 t6 c(ch h&àn thành nhiệ. vụ:hhhh
J Đn! viên vi 4h;. t6 c(ch:hhhhhhhhhh8
J Đ9 n!hA $i0" W6Dn! h&ac QhGn th6^n!:hhhhhhhhhhhhhhhhh8
hh88
J Đ9 n!hA Qd l"5t đn! viên vi 4h;.:hhhhhhh88
hhhhhhhhhhhhhh
\; TWJ th= cấJ 6[ X]( XYtK Z*[Vt #Gnh9
J ih+n l&;i đn! viên:hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8
hhhh88
J Đ9 n!hA $i0" W6Dn! h&ac QhGn th6^n! đn! viên U"Bt 3ec h&ac đ9 n!hA Qd l"5t
đn! viên vi 4h;.:
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh88hhhhh88
T^M CHI BỘ
Bj THk

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->