M ch Xét m ch mô ph ng m ch

m th i gian m 7490 nh sau:

m c b n dùng IC

1. Ph n t o xung clock: Có th dùng Tranistor ho c IC nh ng thông th dùng m ch t o xung s d ng IC NE555. S m ch t o xung:

ng ta

S

chân NE555:

2. IC

m: Dùng IC 74LS90

S

chân IC 7490:

S

c ng logic:

* Chú ý: + Chân CP0: Chân kích xung clock.

+MR1, MR2: chân reset. + Các chân Q0,Q1,Q2, Q3: Các ngõ ra c a IC mã. m a vào Input c a IC gi i

ây là m ch m c b n m t 0 n 9. Ta có th thi t k m n 1 s N b t kì b ng cách n i ngõ ra Q3( bit cao) c a t ng th n n chân CP0 c a t ng th (n+1) 3. IC gi i mã: Dùng IC 74LS48:

Các u vào t A0 n A3 t các s này theo b ng sau:

ng ng v i các s BCD

c ch n. LED s hi n th

T s h s :

c b n này ta thi t k m ch

ng h s . S

mô ph ng c a m ch

ng

M ch này không Vì ây là m ch

m t 00:00:00

n 99:99:99 mà s

m

n 23:59:59.

ng h nên xung clock

a vào ph i có chu kì 1giây( t n s 1Hz).

i v i IC i u khi n vi c m giây, ngay lúc LED hi n th chuy n t tr ng thái 59 giây sang 60 giây , ta dùng IC 7408 (C ng AND u tiên t trên xu ng) Reset IC 7490 th nh t. Lúc này chân Reset s cùng tr ng thái v i u ra c a c ng AND th nh t ( m c 1) , u ra này còn c n i v i chân xung clock CP0 c a IC m phút. M t xung clock c kích và IC m phút m lên 1 n v . T ng t nh th i v i IC m phút . Riêng i v i IC m gi , tr ng thái nó làm cho LED hi n th 24 c ng chính là lúc nó Reset. S nh phân t ng ng c a 2 là Q3Q2Q1Q0=0010 và c a 4 là Q3Q2Q1Q0=0100. Vì v y u ra t i Q1 c a IC m gi ( m hàng ch c) và Q2 c a IC m gi ( m hàng n v ) c a vào 7408( c ng AND th 3 t trên xu ng) . u ra t c ng AND này s c a vào chân Reset c a 2 IC m gi . Vì v y tr ng thái ti p theo s là 00:00:00.

ng Minh H u- H T1-MSSV: 0504284

dmhuu Hi n ã có 6 ý ki n th o lu n v bài vi t này. M i b n cùng trao V u trang DKNET In bài vi t G i qua email cám n các bác quá.cái này r t hay i!

Th o lu n v bài vi t

thongvanduong178 cam on mach nay no rat hay nhung minh khong biet mo phong no bang proteus ai biet lam on chi bao giup toi voi duongvanthong178 IC74ls90 có ch c n ng "ch t" mà l i có th làm IC m.vì khi

ng h

m òi h i ph i "ch t"

s 6.mong m i ng

i giúp cho

Read more: http://www.ant7.com/forum/forum_post.asp?TID=881#ixzz1Izk0rOYM

Mach khác: ây là s

k tn i

m t 00 - 59