P. 1
ToanTaiChinh-chuong 5_dau tu dai han

ToanTaiChinh-chuong 5_dau tu dai han

4.33

|Views: 599|Likes:
Được xuất bản bởiHocLieuMo

More info:

Published by: HocLieuMo on May 18, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc

CHƯƠNG 5
ĐẦU TƯ DÀI HẠN
(INVESTMENT)
Mục tiêu của ch!"#
Đầu tư, nói một cách đơn giản, là việc sử dụng tiền nhằm mục đích sinh lợi Đ!" là đ#c t$ưng
hàng đầu c%& đầu tư Đ'i v(i một d)&nh nghiệ*, +hi ,-m ,.t một d/ án đ0 đầu tư, d)&nh
nghiệ* lu1n ,-m ,.t t$ư(c tính hiệu 2uả về m#t tài chính c%& d/ án 3ói cách +hác, m'i 2u&n
t!m ch% "4u c%& d)&nh nghiệ* là +hả n5ng sinh lợi c%& v'n gó* mà d/ án đó m&ng l6i 7!u
h8i đ#t $& là nh9ng ch: ti;u nà) đánh giá tính hiệu 2uả về m#t tài chính c%& một d/ án đầu tư <
=hi đ>ng t$ư(c nhiều d/ án đ0 ch?n l/&, cần *hải làm th4 ná) < @$)ng điều +iện có $%i $), các
ch: ti;u đánh giá được á* dụng $& s&)< 7hương nà" sA đư& $& c!u t$ả lBi ch) nh9ng vCn đề n;u
t$;n
S$ ti%t & ' ti%t
Tiết 1, 2, 3 :
5()( T*"# +ua"
5()()( ,h-i "i./
Đầu tư là s/ D8 v'n Etư DảnF dài h6n và) +inh d)&nh nhằm mục đích +i4m lBi
Đầu tư gGmH
I Đầu tư ch) sản ,uCt +inh d)&nh như ,!" d/ng ,í nghiệ*, *h!n ,ưJng, đKi m(i,
th&" th4 tài sản c' đLnh, t5ng v'n lưu động
I Đầu tư về tài chính như ch) v&", mu& ch>ng +h)án,M
5()(0( Chi 1h2 của 34u t
@$)ng h)6t động đầu tư, ngưBi đầu tư *hải t'n nhiều chi *hí Đó là nh9ng chi *hí về
+hả) sát, th5m dN, thi4t +4, ,!" d/ng, mu& sOm và lO* đ#t má" móc, thi4t DLM mà nhà đầu tư
*hải D8 $& t$)ng thBi gi&n ,!" d/ng cơ Dản Đó cPng có th0 là s' tiền v&", mu& ch>ng
+h)án,M @Kng s' tiền D8 $& t$)ng gi&i đ)6n nà" g?i là tKng chi *hí ch) đầu tư D&n đầu
5()(5( Thu "h61 của 34u t
Q&u thBi gi&n ,!" d/ng cơ Dản là thBi gi&n +h&i thác h)6t động +inh d)&nh @$)ng thBi
gi&n nà", ngưBi t& sA *hải d/ đ)án thu nhR* c%& đầu tư hàng n5m @hu nhR* c%& đầu tư D&)
gGm tiền +hCu h&) và tiền lSi s&u thu4
Thu "h61
của 34u t "7/ 8
9
Ti:" 8h;u ha<
"7/ 8
=
>?i @au thu%
"7/ 8
- Tiền khấu hao năm k: là tiền +hCu h&) c%& tKng s' tiền đầu tư g'c D&n đầu
@iền +hCu h&) nà" *hụ thuộc và) giá t$L tài sản cần tính +hCu h&) n5m + và *hương *há* +hCu
h&) được á* dụng
V2 Aụ&
Tột đầu tư dài h6n v(i tKng s' tiền đầu tư là UVV t$iệu đGng sA được +hCu h&) t$)ng U
n5m @ính tiền +hCu h&) mWi n5m th-) *hương *há* đưBng thXng, th-) *hương *há* +hCu
h&) nh&nh giảm dần th-) giá t$L Ehệ s' +hCu h&) là YF và th-) *hương *há* +hCu h&) nh&nh
giảm dần th-) thBi gi&n
Ti:" 8h;u ha<
"7/ 8
9
Gi- tBC c4" t2"h 8h;u ha<
"7/ 8
D
TE F. 8h;u ha<
"7/ 8
Z[
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
@& có Dảng s&uH
Đơn vị : triệu !ng
N7/
,h;u ha< thG<
3H"# thI"#
,h;u ha< "ha"h #iJ/
A4" thG< #i- tBC
,h;u ha< "ha"h #iJ/
A4" thG< thHi #ia"
\ \VV UVV , ]V^ _ YVV UVV , ``^ _ \ZU
Y \VV `VV , ]V^ _ \YV UVV , Y[^ _ \`U
` \VV \aV , ]V^ _ [Y UVV , YV^ _ \VV
] \VV \\a , ]V^ _ ]`,Y UVV , \`^ _ ZU
U \VV Z],a UVV , [^ _ `U
CK"# 5LL 5LL 5LL
I Tiền "#i $au thu% &"#i r'ng(H là hiệu c%& tKng d)&nh thu t$b tKng chi *hí và thu4
5()(M( Chi 1h2 @N Aụ"# O$" tB<"# 34u t
Đầu tư là D8 tiền và) h)6t động +inh d)&nh nhằm mục đích lợi nhuRn @iền đầu tư có
th0 là tb nguGn v'n ch% sJ h9u h)#c là nguGn v'n v&" nợ c) đó, cần *hải tính t)án chi *hí sử
dụng đGng tiền t$)ng đầu tư th1ng 2u& chi )hí $* +,ng v-n
7hi *hí sử dụng v'n t$)ng đầu tư *hụ thuộc và) cơ cCu v'n đầu tư và chi *hí sử dụng
c%& tbng nguGn v'n đầu tư
I Đ-i v.i ngu!n v-n va/:
d 7hi *hí sử dụng v'n v&" t$ư(c thu4H eSi suCt 2u" đLnh t$)ng hợ* đGng
v&" nợ
d 7hi *hí sử dụng v'n v&" s&u thu4 _ eSi suCt t$ư(c thu4 , E\ I @hu4 suCt
thu4 lợi t>cF
V2 Aụ&
eSi suCt nợ v&" t$ư(c thu4 là \V^fn5m g)6t động đầu tư nà" chiu thu4
lợi t>c là `V^
eSi suCt nợ v&" s&u thu4 _ \V^ , E\ h `V^F _ [^
I Đ-i v.i ngu!n v-n ch0 $1 h2u:
7hi *hí sử dụng v'n ch% sJ h9u chính là ti suCt sử dụng v'n m)ng đợi
34u g?i i là chi *hí sử dụng v'n t$)ng đầu tư dài h6n, t& cóH
i _

=
m
\ +
+
j
, kD
+
, E\ItF l

=
*
\ +
+
Q , ks
+
Trong 3:
I j
+
H ti t$?ng E^F c%& món nợ + s) v(i tKng v'n đầu tư
I Q
+
H ti t$?ng E^F c%& v'n ch% sJ h9u + s) v(i tKng v'n đầu tư
I kD
+
H lSi suCt t$ư(c thu4 c%& món nợ +
I ks
+
H ti suCt sử dụng v'n ch% sJ h9u +
I tH thu4 suCt thu4 lợi t>c
V2 Aụ& Tột d/ án đầu tư cần \ ti đGng và s' tiền nà" tb các nguGn và lSi suCt
như Dảng s&u 7h) Di4t thu4 suCt thu4 lợi t>c là `V^
N#uP" O$" TE tBQ"#
>?i @u;t tBRc
thu%
>?i @u;t @au thu%
I( NS OaT 55U
\ 3ợ \ \V^ \U^ \V,U^
Y 3ợ Y \U^ \]^ m,a^
` 3ợ ` YV^ \`^ m,\^
II( V$" chủ @V hWu 'LU TE @u;t FSi "hu6"
\ n7Qg \ \U^ \]^
Y n7Qg Y YV^ \U^
` n7Qg ` YU^ \Z^
Za
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
@b Dảng t$;n, t& có lSi suCt sử dụng v'n đầu tư Donh 2u!n c%& d/ án như s&uH
N#uP" O$"
TE tBQ"#
())
>?i @u;t @au thu%
(0)
>?i @u;t tBu"# XY"h
(5) 9 ())D(0)
I( NS OaT M5U
\ 3ợ \ \V^ \V,U^ \,VU^
Y 3ợ Y \U^ m,a^ \,][^
` 3ợ ` YV^ m,\^ \,aY^
CK"# NS MZ5MU
II( V$" chủ @V hWu 55U TE @u;t @N Aụ"# O$"
/<"# 3Si
\ n7Qg \ \V^ \]^ Y,\^
Y n7Qg Y YV^ \U^ `,V^
` n7Qg ` YU^ \Z^ ],V^
CK"# VCSH [Z)U
T*"# cK"# )5ZMMU
nR", chi *hí sử dụng v'n v'n c%& d/ án đầu tư t$;n là \`,]]^
5(0( Hi.u +uJ 8i"h t% của 34u t A\i h]"
giệu 2uả +inh t4 c%& các đầu tư dài h6n được th0 hiện 2u& các ti;u chupn s&uH
I qiá t$L hiện t6i $Nng c%& đầu tư E3rnF t6i một thBi đi0m được ch?n làm g'c
thBi gi&n và th-) lSi suCt sử dụng v'n i
I @i suCt h)àn v'n nội Dộ EskkF
I @hBi gi&n h)àn v'n
5(0()( Gi- tBC hi." t]i B^"# của 34u t ( N_V& NGt _BG@G"t VaFuG)
q?iH
I 7t
V
H @Kng s' tiền chi ch) đầu tư D&n đầu t6i thBi đi0m V Eg'c thBi gi&nFu
I 7t
+
H @hu nhR* đầu tư n5m + t$;n th&ng thBi gi&nu
Sơ đồ biểu diễn:
I @$L giá hiện t6i $Nng c%& đầu tư E3rnF là hiệu c%& tKng thu nhR* và tKng chi
c%& đầu tư t6i thBi đi0m được ch?n làm g'c thBi gi&n th-) lSi suCt sử dụng v'n i
I @hBi đi0m được ch?n làm g'c thBi gi&n có th0 là một thBi đi0m DCt +v @u"
nhi;n, ngưBi t& thưBng ch?n thBi đi0m DOt đầu c%& đầu tư làm g'c đ0 tính 3rn
@hBi gi&n đầu tư được tính tb thBi đi0m DOt đầu đầu tư ch) đ4n thBi đi0m +4t thwc đầu
tư @hBi gi&n đầu tư được chi& làm n +v Đ'i v(i h)6t động đầu tư dài h6n, +v đầu tư thưBng
có thBi gi&n là \ n5m
@h-) sơ đG t$;n, thBi đi0m V được ch?n làm thBi đi0m g'c, 3rnH
3rn _ I7t
V
l

=
+
n
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
Zm
3rn
7t
V
=v
7t
nI\
7t
\
n nI\ Y \ V
7t
Y
7t
n
cNng và)
cNng $&
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
Trong 3:
I 3rnH @$L giá hiện t6i $Nng c%& đầu tư t6i thBi đi0m V
I 7t
V
H @Kng s' chi ch) đầu tư D&n đầu t6i V
I

=
+
n
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
H @Kng t$L giá c%& thu nhR* đầu tư t6i V
I iH 7hi *hí sử dụng v'n t$)ng h)6t động đầu tư
d 34u 3rn x VH g)6t động đầu tư có lSi $Nng _x Đầu tư có hiệu 2uả +inh t4
d 34u 3rn y VH g)6t động đầu tư DL lW $Nng _x Đầu tư +h1ng có hiệu 2uả +inh
t4
d 34u 3rn _ VH g)6t động đầu tư ch: Dz đO* chi *hí sử dụng v'n đầu tư
,%t Fu6"&
czng ch: ti;u 3rn đ0 thpm đLnh hiệu 2uả +inh t4 c%& đầu tư được th0 hiện như s&uH
d Tột d/ án đầu tư sA được chC* nhRn n4u 3rn { V và sA +h1ng được chC* nhRn
n4u 3rn y V
d 34u có nhiều d/ án đầu tư l)6i D8 nh&u, d/ án được ch?n sA là d/ án có 3rn x
V l(n nhCt
V2 Aụ&
Tột d/ án đầu tư đNi h8i một s' v'n UVV t$iệu đGng @hu nhR* c%& đầu tư d/ t$z và)
+h)ảng ZV t$iệu mWi n5m li;n ti4* t$)ng \V n5m, DOt đầu tb n5m th> nhCt 7h) Di4t d/ án nà"
có lợi +h1ng Di4t lSi suCt sử dụng v'n là \`^fn5m
GiJi&
3rn _ I7t
V
l ∑
=
+
n
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
_ IUVVVVVVVV l ZVVVVVVV,
^ \`
^F \` \ E \
\V −
+ −

_ \U]`Um đGng
nR" d/ án nà" có lSi
Ch` a&
I 7ó th0 tính 3rn t6i một thBi đi0m * DCt +v EVy*ynF@h-) *hương th>c lSi +.*,
t& cóH
3rn
*
_ 3rn
V
E\ l iF
*
I @$)ng t$ưBng hợ* tiền chi ch) đầu tư được th/c hiện 2u& nhiều +v Ení dụH
3h9ng d/ án đầu tư l(n có thBi gi&n ,!" d/ng cơ Dản +.) dài t$)ng nhiều n5mF, tKng chi *hí
đầu tư t6i thBi đi0m được ch?n làm thBi đi0m g'c là tKng t$L giá c%& các chi *hí đầu tư t6i
nh9ng thBi đi0m +hác được 2u" về thBi đi0m g'c
V2 Aụ&
|.t \ +4 h)6ch đầu tư gGm h&i gi&i đ)6n như s&uH
I @hBi gi&n thi c1ng, chi *hí tbng n5m là I7t
+
v(i + _ \, Y, `,M, m
I @hBi gi&n +h&i thác h)6t động +inh d)&nh, thu nhR* mWi n5m là 7t
+
v(i
+ _ ml\, mlY,M,n
7hi *hí sử dụng v'n là i
Sơ đồ biểu diễn
[V
cNng và)
ml\ m
3rn
35m
ff ff
7t
m
7t
nI\
7t
\
n nI\ Y \ V
7t
Y
7t
n
7t
ml\
cNng $&
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
3rn _ I

=
+
m
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
l

+ =
+
n
m k
k
45
\
+
iF E\
\
,
=hi đó, tKng chi *hí ch) d/ án đầu tư D&n đầu t6i thBi đi0m V làH
7t
V
_

=
+
m
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
I nề ngu";n tOc, đ0 ch?n một t$)ng nhiều d/ án đầu tư, ch: cần ch?n d/ án nà)
có 3rn l(n hơn @u" nhi;n, n4u thBi h6n c%& nh9ng d/ án nà" +hác nh&u, t& *hải thRn t$?ng
Đ'i v(i nh9ng t$ưBng hợ* như vR", t& có th0 dzng cách s&uH e#* l6i tbng d/ án ch) đ4n +hi
vNng đBi c%& chwng Dằng nh&u, s&u đó dzng 2u" tOc 3rn đ0 ch?n
V2 Aụ&
Tột d)&nh nghiệ* đ&ng ,-m ,.t mu& một t$)ng h&i thi4t DL } và j } h)6t động t$)ng
` n5m t$)ng +hi j ch: h)6t động t$)ng Y n5m
Đơn vị: Triệu !ng6
M-T Gi- Thu "h61 +ua c-c "7/
} \Z [ [ [
j \V Z,U Z,U I
eSi suCt hiện h)á E7hi *hí sử dụng v'nF là \Y^fn5m
c)&nh nghiệ* n;n ch?n thi4t DL nà)<
GiJi&
3rn
}
_ I\Z l [,
^ \Y
^F \Y \ E \
` −
+ −
_ V,[` t$iệu đGng
3rn
j
_ I\V l Z,UE\l\Y^F
I\
l Z,UE\l\Y^F
IY
_ V,aa t$iệu đGng
_x c)&nh nghiệ* có n;n ch?n thi4t DL j +h1ng Evo 3rn
j
x 3rn
}
F< =h1ng chOc
chOn vo má" j DL th&" th4 s(m hơn \ n5m s) v(i má" }
_x Tột cách đ0 s) sánh h&i đầu tư nà" là tính giá t$L hiện t6i c%& h&i đầu tư v(i
thBi h6n là Z n5m Ecu'i n5m th> Z, cả h&i má" đều *hải DL th&" th4F
Đơn vị: Triệu !ng
M-T Gi- Thu "h61 +ua c-c "7/
} \Z [ [ [ I \Z [ [ [
j \V Z,U Z,U h \V Z,U Z,U I \V Z,U Z,U
_x 3rn
}
~_ I\Zl[,
^ \Y
^F \Y \ E \
` −
+ −
l•I\Z l [,
^ \Y
^F \Y \ E \
` −
+ −
€,E\l\Y^F
I`

_ \,Y] t$iệu đGng
_x 3rn
j
~
_ I\V l Z,UE\l\Y^F
I\
I `,UE\l\Y^F
IY
l Z,UE\l\Y^F
I`
I`,UE\l\Y^F
I]
l Z,UE\l\Y^F
IU
l Z,UE\l\Y^F
IZ

_ Y,\] t$iệu đGng
_x 7h?n má" j vo 3rn
j
~ x 3rn
}
~
5(0(0( TE @u;t h<\" O$" "Ki XK (Ibb& I"tGB"aF batG <c bGtuB"Z TbI& TauD AG BG"taXiFitd
i"tGB"G)
@i suCt h)àn v'n nội Dộ được đLnh ngh•& là lSi suCt mà t6i đó 3rn_ V Đ!" cPng
chính là ti suCt sinh lBi c%& d/ án đầu tư
3rn _ I7t
V
l

=
+
n
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
_ V
7t
V
_

=
+
n
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
Đ0 ,ác đLnh skk, t& có th0 sử dụng má" tính tài chính h)#c má" vi tính @& cPng có th0
dzng *hương *há* nội su" đ0 tom skk
[\
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
c/& và) *hương t$onh 3rn _ I7t
V
l

=
+
n
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
_ V, *hương *há* nội su" á*
dụng t$)ng t$ưBng hợ* nà" như s&u H
7h?n skk
\
, skk
Y
s&) ch) H
Ibb
8
skk
\
skk
Y
N_V(Ibb
8
) 3rnEskk
\
F x V 3rnEskk
Y
F y V
Đ0 đảm Dả) độ chính ,ác, skk
Y
I skk
\
‚ \^ ewc đóH
skk _ skk
\
l Eskk
Y
h skk
\
F,
F kk E F kk E
F kk E V
\ Y
\
7 N89 7 N89
7 N89


skk _ skk
\
l Eskk
Y
h skk
\
F,
ƒ F kk E ƒ F kk E
F kk E
Y \
\
7 N89 7 N89
7 N89
+
Nh6" Ddt&
d 34u skk x iH g)6t động đầu tư có hiệu 2uả +inh t4
d 34u skk y iH g)6t động đầu tư +h1ng có hiệu 2uả +inh t4
d 34u skk _ iH g)6t động đầu tư ch: đ% Dz đO* chi *hí sử dụng v'n đầu tư
,%t Fu6"&
d Tột d/ án đầu tư sA được chC* nhRn n4u skk { i và sA +h1ng được chC* nhRn
n4u skk y i
d 34u có nhiều d/ án đầu tư l)6i D8 nh&u, d/ án đầu tư có skk x i c&) nhCt
Ch` a& g&i ch: ti;u 3rn và skk là h&i ch: ti;u 2u&n t$?ng nhCt đ0 đánh giá và thpm
đLnh về m#t hiệu 2uả +inh t4 c%& các h)6t động đầu tư dài h6n
ĐP thC Xieu Aif"
V2 Aụ&
)( Tột nhà đầu tư đầu tư và) một d/ án t$)ng vNng U n5m „ng t& D8 $& s' tiền
D&n đầu là \VVVVVVVVn3c và thu được các +h)ản thu nhR* là \VVVVVVVn3c,
YVVVVVVVn3c, ]VVVVVVVn3c, `UVVVVVVn3c và `VVVVVVVn3c lần lượt và) cu'i
n5m \, Y, `, ],U @ính ti suCt sinh lợi c%& đầu tư
[Y
3rn
i
3rnEskkF _ V
V
skkxi, 3rnxV H Đầu
tư có hiệu 2uả +inh t4
skkyi, 3rnyV H Đầu tư
+h1ng có hiệu 2uả +inh t4
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
ĐP thC Xieu Aif"
7t
V
_

=
+
n
k
k
45
\
+
skkF E\
\
,
\VV _
\
F skk \ E
\V
+
l
Y
F skk \ E
YV
+
l
`
F skk \ E
]V
+
l
]
F skk \ E
`U
+
l
U
F skk \ E
`V
+
i m,V^ skk \V^

=
+
n
k
k
45
\
+
skkF E\
\
,
\V\,Vm \VV ma,`[
skk _ m,V^ l E\V^ I m,V^F,
Vm , \V\ `[ , ma
Vm , \V\ \VV


_ m,]^
0( Tột nhà má" đầu tư ch) một d!" chu"ền thi4t DL và) đầu n5m có giá t$L là `VV
t$iệu đGng và d/ đ)án thu được các +h)ản thu nhR* hàng n5m t$)ng U n5m như s&uH
Đơn vLH @$iệu đGng
N7/ \ Y ` ] U
Thu "h61 aV aU mV [U ZV
qiá t$L *h4 thải c%& t$&ng thi4t DL và) cu'i n5m th> U là ]V t$iệu
|ác đLnh ti suCt h)àn v'n nội Dộ c%& đầu tư
ĐP thC Xieu Aif"
@& cóH 7t
V
_

=
+
n
k
k
45
\
+
skkF E\
\
,
`VV _
\
F skk \ E
aV
+
l
Y
F skk \ E
aU
+
l
`
F skk \ E
mV
+
l
]
F skk \ E
[U
+
l
U
F skk \ E
\VV
+
[`
U ] ` t En5mF
\VV
\V
Y \ V
YV ]V `U `V
cNng $&
cNng và)
n5m U ] `
`VV
aV
Y \ V
aU mV [U ZV l ]V
cNng $&
cNng và)
Đơn vL H @$iệu đGng
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
i \`,V^ skk \`,\^

=
+
n
k
k
45
\
+
skkF E\
\
,
`VV,V\` `VV Ymm,YZZ
skk _ \`,V^ l E\`,\^ I \`,V^F,
YZZ , Ymm V\` , `VV
`VV V\` , `VV


_ \`,VVY^
5( eC" l6i ví dụ \ J t$;n t$;n và th;m giả thi4t như s&uH nà) cu'i n5m th> U, nhà
đầu tư D8 th;m một s' tiền là UVVVVVVVn3c và d/ án +.) dài th;m ` n5m v(i thu nhR* và)
cu'i mWi n5m lần lượt là YUVVVVVVn3c, YVVVVVVVn3c và \UVVVVVVn3c @ính ti suCt
lBi c%& đầu tư t$)ng t$ưBng hợ* nà"
ĐP thC Xieu Aif"
\VV _
\
F skk \ E
\V
+
l
Y
F skk \ E
YV
+
l
`
F skk \ E
]V
+
l
]
F skk \ E
`U
+
l
U
F skk \ E
UV `V
+

l
Z
F skk \ E
YU
+
l
[
F skk \ E
YV
+
a
F skk \ E
\U
+
i m,V^ skk \V,V^

=
+
n
k
k
45
\
+
skkF E\
\
,
\V\,m \VV ma,Z[
skk _ m,V^ l E\V^ I m,V^F,
m , \V\ Z[ , ma
m , \V\ \VV


_ m,Um^
5(0(5( ThHi #ia" h<\" O$"
@hBi gi&n h)àn v'n là thBi gi&n mà tKng s' tiền đầu tư D&n đầu sA được thu hGi l6i ch)
ngưBi đầu tư
d 34u +h1ng tính đ4n "4u t' lSi suCt t$;n th&ng thBi gi&n tho thBi gi&n h)àn v'n
c%& đầu tư được tính như s&uH
7t
V
_

=
m
k
k
45
\
@$)ng đóH
I 7t
V
H @Kng s' tiền đầu tư D&n đầu
I 7t
+
H @hu nhR* c%& đầu tư n5m +
I mH Q' n5m thu hGi v'n
@b *hương t$onh t$;n, t& tính được m
@$)ng t$ưBng hợ* 7t
+
Dằng nh&u và Dằng 7tH
m _
45
45
V

[]
\VV
a [ Z U ] ` t En5mF
\V
Y \
V
YV ]V `U `V
UV
YU YV \U
cNng $&
cNng và)
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
d 34u tính đ4n "4u t' lSi suCt t$;n th&ng thBi gi&n đầu tư tho thBi gi&n h)àn v'n
được tính tb *hương t$onhH
7t
V
_

=

+
m
k
k
k
i 45
\
F \ E
@$ưBng hợ* 7t
+
Dằng nh&u và Dằng 7t, m sA được tính tb *hương t$onh s&uH
7t
V
_ 7t ,
i
i
m −
+ − F \ E \
d @$)ng th/c t4 hiện n&" ngưBi t& tính thBi gi&n h)àn v'n đầu tư +h1ng tính đ4n
"4u t' lSi suCt t$;n th&ng thBi gi&n
,%t Fu6"&
d 34u dzng ti;u chupn thBi gi&n thu hGi v'n đầu tư đ0 đánh giá hiệu 2uả c%& đầu
tư, ngưBi t& sA ,ác đLnh một s' n5m đLnh m>c thu hGi v'n đầu tư, ví dụ … H
I m ‚ …H d/ án được chC* nhRn
I m x …H d/ án +h1ng được chC* nhRn
d 34u có nhiều d/ án đầu tư, d/ án nà) có thBi gi&n h)àn v'n ngOn hơn sA ít $%i
$) hơn
@i;u chupn thBi gi&n thu hGi v'n +h1ng th0 đánh giá một cách đwng đOn hiệu 2uả +inh
t4 c%& đầu tư dài h6n @u" nhi;n, nó là một ti;u chupn 2u&n t$?ng đ0 thpm đLnh d/ án đầu tư
V2 Aụ&
7ó ` d/ án đầu tư }, j, 7 và thu nhR* c%& tbng d/ án 2u& các n5m như s&uH
Đơn vLH @$iệu đGng
Dg -" ) 0 5 M 5
∑ k
45
h ]VVV ]VVV ]VVV ]VVV ]VVV YVVVV
i YVVV `VVV ]VVV UVVV ZVVV YVVVV
C ZVVV UVVV ]VVV `VVV YVVV YVVVV
@Kng chi *hí đầu tư D&n đầu c%& D& d/ án đều Dằng nh&u và Dằng \UVVV t$iệu đGng
@ính thBi gi&n h)àn v'n c%& D& d/ án đầu tư t$;n E+h1ng tính đ4n "4u t' lSi suCtF
GiJi&
@hBi gi&n h)àn v'n c%& D& d/ án đầu tư }, j, 7 lần lượt làH
m
}
_ `,[U n5m
m
j
_ ] n5m
m
7
_ ` n5m
 Dg -" C 2t Bủi B< "h;t(
Tiết 4, 5, 6:
5(5( Hi.u +uJ 8i"h t% của 34u t A\i h]" cj t2"h 3%" Bủi B<
@$)ng th/c t4, đầu tư thưBng có nhiều $%i $) Et't h)#c ,CuF làm ch) d/ án có th0 đ6t
hiệu 2uả c&) h)#c thCt D6i c) đó, +hi tính t)án hiệu 2uả +inh t4 c%& đầu tư cần *hải đ) lưBng
$%i $) c%& đầu tư, tb đó tính t)án hiệu 2uả +inh t4 c%& đầu tư v(i mWi độ $%i $) +hác nh&u
5(5()( bủi B< của 34u t
7ó nhiều *hương *há* đ0 đ) lưBng độ $%i $) c%& đầu tư +hác nh&uH
I c/& và) +inh nghiệm
I rhương *há* ,ác suCt th'ng +; rhương *há* nà" là *hương *há* 2u&n t$?ng
t$)ng đ) lưBng m>c độ $%i $) c%& đầu tư
Tột d/ án đầu tư có thu nhR* t$)ng một n5m được *h!n *h'i th-) ,ác suCt như s&uH
@hu nhR* c%& đầu tư |

|
\
|
Y
|
`
M |
mI\
|
m
|ác suCt *

*
\
*
Y
*
`
*
mI\
*
m
Trong 3:
I |
+
E+ _ \,M,mFH thu nhR* có th0 có c%& đầu tư
[U
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
I *
+
E+ _ \,M,mFH ,ác suCt có th0 có c%& đầu tưH

=
m
k
k
)
\
_ \
=v v?ng t)án c%& *h!n *h'i thu nhR* th-) ,ác suCt Egiá t$L t$ung DonhFH
:
_

=
m
k
k k
) ; :
\

k%i $) c%& đầu tư được th0 hiện 2u& m>c $%i $) và hệ s' $%i $)
5(5()()( Mkc Bủi B<Z l
T>c $%i $) được đ) lưBng th1ng 2u& độ lệch ti;u chupn c%& thu nhR*H
‡ _

=

m
\ †

Y

* , F | | E
d 34u ‡ càng l(n, độ $%i $) càng c&)
d 34u ‡ càng nh8, độ $%i $) càng ít
5(5()(0( H. @$ Bủi B<Z H
l
@$)ng t$ưBng hợ* nhiều d/ án có czng m>c $%i $) ‡, n4u dzng ‡ đ0 s) sánh $%i $) c%&
các đầu tư tho +h1ng th0 thC" được =hi đó, ngưBi t& sA dzng hệ s' $%i $) đ0 đánh giá
g

_
V
45
δ
Trong 3:
I g

H gệ s' $%i $)
I 7t
V
H @Kng chi *hí đầu tư D&n đầu
d 34u g

càng l(n, độ $%i $) càng c&)
d 34u g

càng nh8, độ $%i $) càng ít
5(5(0( Hi.u +uJ 8i"h t% của 34u t tB<"# 3i:u 8i." cj Bủi B<
giệu 2uả +inh t4 c%& các đầu tư dài h6n t$)ng điều +iện có $%i $) cPng được đánh giá
2u& các ti;u chupn s&uH
I qiá t$L hiện t6i $Nng c%& đầu tư E3rnF t6i một thBi đi0m được ch?n làm g'c
thBi gi&n và th-) lSi suCt sử dụng v'n i
I @i suCt h)àn v'n nội Dộ EskkF
I @hBi gi&n h)àn v'n EnF
@u" nhi;n, các ti;u chupn nà" được điều ch:nh th-) các m>c độ $%i $)
I c/ án đầu tư nhiều $%i $), chi *hí sử dụng v'n i *hải c&) hơn d/ án đầu tư ít
$%i $)
I c/ án đầu tư nhiều $%i $), dNng thu nhR* c%& đầu tư *hải điều ch:nh h6 thC*
th-) hệ s' điều ch:nh h

EV,\F c/ án ít $%i $), dNng thu nhR* +h1ng có s/ điều ch:nh nà)
V2 Aụ&
7h) h&i d/ án đầu tư v(i thu nhR* $Nng mWi n5m được *h!n *h'i như s&uH
Dự án A:
eSi $Nng YU `V `U ]V ]U
|ác suCt V,\U V,YV V,`U V,YV V,\V
Dự án B:
eSi $Nng ZV UV ]V ]U UU
|ác suCt V,VU V,\V V,ZV V,\U V,\V
n'n đầu tư D&n đầu c%& h&i d/ án là `VV t$iệu đGng và thBi gi&n sản ,uCt +inh d)&nh
c%& d/ án là U n5m =hCu h&) th-) đưBng thXng
\ |ác đLnh m>c $%i $) c%& mWi d/ án
[Z
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
Y 34u lSi suCt hiện hó& là \]^ ch) d/ án có m>c $%i $) thC* và \Z^ ch) d/ án có
m>c $%i $) c&), d/ án đầu tư nà) hiệu 2uả hơn
` |ác đLnh skk c%& h&i d/ án đầu tư
GiJi&
\ |ác đLnh m>c $%i $) c%& mWi d/ án
@iền +hCu h&) v'n đầu tư c%& h&i d/ án mWi n5mH
U
`VV
_ ZV t$iệu đGng
eSi $Nng Donh 2u!n mWi n5mH
I c/ án }H
e$
}
_ YU,V,\U l `V,V,YV l `U,V,`U l ]V,V,YV l ]U,V,\V
_ `],U
I c/ án jH
e$
j
_ ZV,V,VU l UV,V,\V l ]V,V,ZV l ]U,V,\U l UU,V,\V
_ ]],YU
@hu nhR* Donh 2u!n mWi n5mH
I 7t
}
_ `],U l ZV _ m],U
I 7t
j
_ ]],YUl ZV _ \V],YU
T>c độ $%i $)H
I c/ án }H

}
_
\V , V , F m],U \VU E
YV , V , F m],U \VV E `U , V , F m],U mU E
YV , V , F m],U mV E \U , V , F m],U aU E
Y
Y Y
Y Y
− +
− + − +
− + −

}
_ U,am]m
I c/ án jH

j
_
\V , V F \V],YU \\U E
\U , V F \V],YU \VU E ZV , V F \V],YU \VV E
\V , V F \V],YU \\V E VU , V F \V],YU \YV E
Y
Y Y
Y Y
;
; ;
; ;
− +
− + − +
− + −

j
_ Z,\[mZ
c/ án j có m>c $%i $) c&) hơn d/ án }
Y c/ án } có lSi suCt hiện h)á là \]^H
3rn
}
_ I`VV l m],U,
^ \]
^F \] \ E \
U −
+ −
_ Y\,]`
c/ án j có lSi suCt hiện h)á là \Z^H
3rn
j
_ I`VV l \V],YU,
^ \Z
^F \Z \ E \
U −
+ −
_ `U,Z]
c/ án j hiệu 2uả hơn d/ án }
` |ác đLnh ti suCt h)àn v'n nội Dộ c%& đầu tưH
I c/ án }H
`VV _ m],U,
}
U
}
skk
F skk \ E \

+ −
i \[,`^ skk
}
\[,]^
m],U,
}
U
}
skk
F skk \ E \

+ −
`VV,Y[ `VV Ymm,Ua
[[
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
skk
}
_ \[,`^ l E\[,]^ I \[,`^F,
Ua , Ymm Y[ , `VV
`VV Y[ , `VV


_ \[,`]^
I c/ án jH
`VV _ \V],YU,
j
U
j
skk
F skk \ E \

+ −
i Y\,[^ skk
j
Y\,a^
\V],YU,
j
U
j
skk
F skk \ E \

+ −
`VV,]Z `VV Ymm,aY
skk
j
_ Y\,[^ l EY\,a^ I Y\,[^F,
aY , Ymm ]Z , `VV
`VV ]Z , `VV


_ Y\,[[^
S$ ti%t @Na X\i t61 ch!"# M O\ 5 & M ti%t
Tj/ tmt ch!"#
C-c "Ki Au"# ch2"h &
Đ4u t là s/ D8 v'n Etư DảnF dài h6n và) +inh d)&nh nhằm mục đích +i4m lBi @$)ng gi&i
đ)6n ,!" d/ng cơ Dản, nhà đầu tư *hải D8 $& nhiều chi *hí, g?i là tKng chi *hí ch) đầu tư D&n
đầu Q&u thBi gi&n ,!" d/ng cơ Dản là thBi gi&n +h&i thác h)6t động +inh d)&nh @$)ng thBi
gi&n nà", ngưBi t& sA *hải d/ đ)án thu nhR* c%& đầu tư hàng n5m H
@hu nhR*
c%& đầu tư n5m +
_
@iền +hCu h&)
n5m +
l
eSi s&u thu4
n5m +
I Tiền khấu hao năm k: là tiền +hCu h&) c%& tKng s' tiền đầu tư g'c D&n đầu
@iền +hCu h&)
n5m +
_
qiá t$L cần tính +hCu
h&) n5m +
,
@i lệ +hCu
h&) n5m +
I Tiền "#i $au thu% &"#i r'ng(H là hiệu c%& tKng d)&nh thu t$b tKng chi *hí và
thu4
Chi 1h2 @N Aụ"# 3P"# ti:" tB<"# 34u t được *hản ánh th1ng 2u& 2u& chi )hí $* +,ng v-n H
i _

=
m
\ +
+
j
, kD
+
, E\ItF l

=
*
\ +
+
Q , ks
+
Trong 3:
I j
+
H ti t$?ng E^F c%& món nợ + s) v(i tKng v'n đầu tư
I Q
+
H ti t$?ng E^F c%& v'n ch% sJ h9u + s) v(i tKng v'n đầu tư
I kD
+
H lSi suCt t$ư(c thu4 c%& món nợ +
I ks
+
H ti suCt sử dụng v'n ch% sJ h9u +
I tH thu4 suCt thu4 lợi t>c
C-c tiêu chun" 3-"h #i- hi.u +uJ 8i"h t% của c-c 34u t A\i h]"&
I <iá trị hiện t=i r'ng c0a ầu t> &N89( t6i một thBi đi0m được ch?n làm g'c thBi gi&n
và th-) lSi suCt sử dụng v'n i
3rn _ I7t
V
l

=
+
n
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
Trong 3: 3rnH @$L giá hiện t6i $Nng c%& đầu tư t6i thBi đi0m V
7t
V
H @Kng s' chi ch) đầu tư D&n đầu t6i V

=
+
n
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
H @Kng t$L giá c%& thu nhR* đầu tư t6i thBi đi0m
V
[a
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
iH 7hi *hí sử dụng v'n t$)ng h)6t động đầu tư
?* +,ng ch@ tiAu N89:
l Tột d/ án đầu tư sA được chC* nhRn n4u 3rn { V và sA +h1ng được chC* nhRn
n4u 3rn y V
l 34u có nhiều d/ án đầu tư l)6i D8 nh&u, d/ án được ch?n sA là d/ án có 3rn x
V l(n nhCt @u" nhi;n, n4u thBi h6n c%& nh9ng d/ án nà" +hác nh&u, t& *hải l#* l6i tbng d/ án
ch) đ4n +hi vNng đBi c%& chwng Dằng nh&u, s&u đó dzng 2u" tOc 3rn đ0 ch?n
I TB $uất hoàn v-n nCi DC &7EE(: lSi suCt mà t6i đó 3rn_ V
3rn _ I7t
V
l

=
+
n
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
_ V
7t
V
_

=
+
n
k
k
45
\
+
iF E\
\
,
7ó th0 sử dụng má" tính tài chính, má" vi tính h)#c dzng *hương *há* nội su" đ0 tom
skk
?* +,ng ch@ tiAu 7EE:
l Tột d/ án đầu tư sA được chC* nhRn n4u skk { i và sA +h1ng được chC* nhRn
n4u skk y i
l 34u có nhiều d/ án đầu tư l)6i D8 nh&u, d/ án đầu tư có skk x i c&) nhCt
I ThFi gian hoàn v-n: thBi gi&n mà tKng s' tiền đầu tư D&n đầu sA được thu hGi l6i ch)
ngưBi đầu tư
l 34u +h1ng tính đ4n "4u t' lSi suCt t$;n th&ng thBi gi&n tho thBi gi&n h)àn v'n
c%& đầu tư được tính tb *hương t$onhH 7t
V
_

=
m
k
k
45
\
Trong 3: - 7t
V
H @Kng s' tiền đầu tư D&n đầu
I 7t
+
H @hu nhR* c%& đầu tư n5m +
I mH Q' n5m thu hGi v'n
l 34u tính đ4n "4u t' lSi suCt t$;n th&ng thBi gi&n đầu tư tho thBi gi&n h)àn v'n
được tính tb *hương t$onhH 7t
V
_

=

+
m
k
k
k
i 45
\
F \ E
@$)ng th/c t4 hiện n&" ngưBi t& tính thBi gi&n h)àn v'n đầu tư +h1ng tính đ4n "4u t'
lSi suCt t$;n th&ng thBi gi&n
?* +,ng ch@ tiAu thFi gian hoàn v-n:
l qiả sử s' n5m đLnh m>c thu hGi v'n đầu tư là … H
I m ‚ …H d/ án được chC* nhRn
I m x …H d/ án +h1ng được chC* nhRn
l 34u có nhiều d/ án đầu tư, d/ án nà) có thBi gi&n h)àn v'n ngOn hơn sA ít $%i
$) hơn
@$;n th/c t4, lu1n có các "4u t' DCt thưBng ,ả" $& c) đó, +hi tính t)án hiệu 2uả +inh
t4 c%& đầu tư cần *hải đ) lưBng $%i $) c%& đầu tư, tb đó tính t)án hiệu 2uả +inh t4 c%& đầu tư
v(i mWi độ $%i $) +hác nh&u k%i $) c%& đầu tư th0 hiện 2u& m>c $%i $) và hệ s' $%i $)H
o GHc r0i roI J: T>c $%i $) được đ) lưBng th1ng 2u& độ lệch ti;u chupn c%& thu nhR*H
‡ _

=

m
\ †

Y

* , F | | E
Trong 3: I |
+
E+ _ \,M,mFH thu nhR* có th0 có c%& đầu tư
I *
+
E+ _ \,M,mFH ,ác suCt có th0 có c%& đầu tưH
I
:
H giá t$L t$ung Donh c%& thu nhR*
d 34u ‡ càng l(n, độ $%i $) càng c&)
[m
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
d 34u ‡ càng nh8, độ $%i $) càng ít
I Kệ $- r0i roI K
J
: được sử dụng t$)ng t$ưBng hợ* nhiều d/ án có czng m>c $%i $) ‡H
g

_
V
45
δ
Trong 3: I g

H gệ s' $%i $)
I 7t
V
H @Kng chi *hí đầu tư D&n đầu
d 34u g

càng l(n, độ $%i $) càng c&)
d 34u g

càng nh8, độ $%i $) càng ít
7ác ti;u chupn đ0 đánh giá hiệu 2uả c%& một d/ án đầu tư t$)ng t$ưBng hợ* có tính
đ4n $%i $) gi'ng t$)ng t$ưBng hợ* +h1ng ,.t đ4n $%i $) @u" nhi;n, các ti;u chupn nà" được
điều ch:nh th-) các m>c độ $%i $)H
I c/ án đầu tư nhiều $%i $), chi *hí sử dụng v'n i *hải c&) hơn d/ án đầu tư ít
$%i $)
I c/ án đầu tư nhiều $%i $), dNng thu nhR* c%& đầu tư *hải điều ch:nh h6 thC*
th-) hệ s' điều ch:nh h

EV,\F c/ án ít $%i $), dNng thu nhR* +h1ng có s/ điều ch:nh nà)
c/ án có $%i $) c&) hơn *hải có 3rn và skk l(n hơn
i\i t61
)( Tột d)&nh nghiệ* nghi;n c>u một d/ án đầu tư như s&uH
I Q' v'n đầu tư D&n đầu là [VV t$iệu đGng
I @$)ng \V n5m ti4* th-), DOt đầu tb cu'i n5m \, thu nhR* c%& đầu tư mWi n5m là
\YV t$iệu đGng
I 7hi *hí sử dụng v'n là \`^
c/ án nà" có lợi +h1ng<
Đ(S( ,hp"# "ê" (N_V 9 oM5Z05 tBi.u VND)
0( Tột d/ án đầu tư v(i s' v'n D8 $& D&n đầu là UVV t$iệu đGng @hu nhR* c%& đầu tư
t$)ng 2uá t$onh sản ,uCt +inh d)&nh hàng n5m như s&uH
N7/ \ Y ` ] U
Thu "h61 \UV YVV \[V \YU \VV
|ác đLnh ti suCt h)àn v'n nội Dộ skk
Đ(S( )'Z50U
5( 7ó h&i d/ án đầu tư v(i s' v'n D8 $& D&n đầu là YVV t$iệu đGng @hBi gi&n sản ,uCt
+inh d)&nh là \V n5m v(i thu nhR* hàng n5m được th0 hiện th-) đG thL như s&uH
I Dg -" h&
o Dg -" i&
aV
n5m
IYVV
\V m a [ Z U ] `
UV
Y \ V
[V ]V `U UU ZU ]U YU UV ZV
\V m a [ Z n5m U ] `
IYVV
ZU
Y \ V
UU ]U YU `V ZV UV `U YV ]V
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
|ác đLnhH
\ qiá t$L hiện t6i $Nng c%& đầu tư E3rnF Di4t ti suCt sử dụng v'n là \U,U^fn5m
Y @i suCt h)àn v'n nội Dộ EskkF
` c/ án nà) hiệu 2uả hơn
Đ(S( )( N_V
h
9 5LZMq tBi.u VND O\ N_V
i
9 M[Z') tBi.u VND
0( Ibb
h
9 0)ZLMU O\ Ibb
i
9 05Z0[U
5( Dg -" i
]
M( Tột ngưBi D8 một +h)ản v'n +inh d)&nh, thu nhR* đ6t được 2u& các n5m như s&uH
I 7u'i n5m th> h&iH ]VV t$iệu đGng
I 7ư'i n5m th> D&H ]YU t$iệu đGng
I 7u'i n5m th> tưH ]\V t$iệu đGng
I 7u'i n5m th> n5mH ]`V t$iệu đGng
|ác đLnhH
\ Q' v'n D8 $& D&n đầu
Y qiá t$L đ6t được và) cu'i n5m th> Z
ji4t ti suCt sinh lợi c%& d/ án đầu tư nà" là \\^
Đ(S( )( )()'L(''[(Lq) VND
0( 0()rL([50(55[ VND
5( Tột d)&nh nghiệ* ,-m ,.t mu& một t$)ng h&i thi4t DL s&uH
I @hi4t DL th> nhCt giá YVV t$iệu đGng, sử dụng t$)ng [ n5m và thu nhR* d) việc sử
dụng thi4t DL nà" m&ng l6i ch) d)&nh nghiệ* mWi n5m UV t$iệu đGng
I @hi4t DL th> h&i giá \UV t$iệu đGng h)6t động t$)ng [ n5m và thi4t DL nà" làm
t5ng thu nhR* c%& d)&nh nghiệ* th;m mWi n5m ]V t$iệu đGng
c)&nh nghiệ* n;n ch?n thi4t DL nà)<
Đ(S( Thi%t XC 0 (Ibb
thi%t XC 0
s Ibb
thi%t XC )
)
'( Tột c1ng t" nghi;n c>u mu& một t$)ng h&i d!" chu"ền sản ,uCt s&uH
I c!" chu"ền \ có giá \UV t$iệu đGng, sử dụng t$)ng a n5m và việc sử dụng d!"
chu"ền nà" làm t5ng n5ng suCt và thu nhR* c%& đầu tư d) đó t5ng th;m UV t$iệu
đGng
I c!" chu"ền Y giá [U t$iệu đGng, h)6t động t$)ng ] n5m và làm thu nhR* c%& đầu
tư t5ng hơn mWi n5m là ]U t$iệu đGng
@hi4t DL nà) có lợi hơn ch) c1ng t"< ji4t chi *hí sử dụng v'n là \`^
Đ(S( M-T h (N_V
h
t u N_V
i
t)
r( Tột d)&nh nghiệ* D8 v'n và) một h)6t động đầu tư như s&uH
I Đầu n5m th> nhCtH \UVV t$iệu đGng
I Đầu n5m th> h&iH \aVV t$iệu đGng
I Đầu n5m th> D&H \ZVV t$iệu đGng
jOt đầu tb n5m th> tư, d/ án đi và) h)6t động và thu nhR* d)&nh nghiệ* đ6t được như
s&uH
I j& n5m đầu ti;n, cu'i mWi n5m thu được \YVV t$iệu đGng
I j'n n5m cu'i czng, cu'i mWi n5m thu được \]UV t$iệu đGng
34u giá t$L th&nh lˆ c%& d/ án nà" +h1ng đáng +0, ,ác đLnh ti suCt sinh lợi c%& h)6t
động đầu tư t$;n
Đ(S( i 9 ))Z55U
q( 7ó một d/ án đầu tư như s&uH
a\
Toán tài chính - Trần Thị Bích Ngọc
I @hBi gi&n ,!" d/ng là ` n5m v(i chi *hí và) cu'i n5m \ là UVV t$iệu đGng, cu'i
n5m Y là `VV t$iệu đGng và cu'i n5m ` là YVV t$iệu đGng
I =0 tb n5m th> tư, d/ án đi và) h)6t động @hBi gi&n h)6t động +inh d)&nh là \U
n5m @hu nhR* hàng n5m t$)ng U n5m đầu ti;n là `VV t$iệu đGng, t$)ng U n5m
ti4* th-) là YVV t$iệu đGng và t$)ng n5m cu'i czng là \VV t$iệu đGng
|ác đLnhH
\ qiá t$L hiện t6i $Nng c%& đầu tư E3rnF Di4t chi *hí sử dụng v'n là \]^
Y @i suCt h)àn v'n nội Dộ EskkF
@b đó 2u"4t đLnh d/ án nà" có n;n đầu tư được +h1ng<
Đ(S( )( )rLZ)5 tBi.u VND
0( )qZ55U
[( Tột ngưBi mu& một c5n nhà t$L giá UVV t$iệu đGngu sử& ch9& h4t UV t$iệu đGng và s&u
đó ch) thu; c5n nhà đó v(i nh9ng điều +h)ản s&uH
I @hu; t$)ng vNng U n5m
I 7u'i mWi n5m, ngưBi đi thu; *hải t$ả [U t$iệu đGng 3gưBi ch) thu; *hải t$ả một
+h)ản thu4 v(i thu4 suCt là YV^ t$;n thu nhR* ch) thu; nhà
qiả sử s&u U n5m, giá t$L c%& c5n nhà t5ng \U^, hS" ,ác đLnh ti suCt sinh lợi c%& h)6t
động đầu tư t$;n
Đ(S( ))Zr'5U
)L( Tột c1ng t" d/ tính đầu tư và) một tài sản t$L giá UVV t$iệu @uKi th? c%& tài sản đầu tư
là \V n5m @hu nhR* c%& đầu tư và) cu'i mWi n5m *h!n *h'i như s&uH
>?i B^"# mV \VV aV
v-c @u;t V,ZV V,YV V,YV
|ác đLnhH
\ 3rn Di4t chi *hí sử dụng v'n là \]^
Y skk
Đ(S( )( o0'ZqL tBi.u VND
0( )0ZM)U
))( Tột c1ng t" ,-m ,.t h&i d/ án đầu tư như s&uH
I Dg -" h&
n'n đầu tư D&n đầuH ]VV t$iệu đGng
@hBi gi&n +hCu h&) v'nH U n5m E=hCu h&) th-) đưBng thXngF
rh!n D' thu nhR* c%& đầu tư m)ng đợi hàng n5m như s&uH
>?i B^"# \YV \\V \`V
v-c @u;t V,`V V,]V V,`V
I Dg -" i&
n'n đầu tư D&n đầuH \ ti đGng
@hBi gi&n +hCu h&) v'nH U n5m E=hCu h&) th-) đưBng thXngF
rh!n D' thu nhR* c%& đầu tư m)ng đợi hàng n5m như s&uH
>?i B^"# YVV YUV YYV
v-c @u;t V,]U V,YU V,`V
ji4t chi *hí sử dụng v'n là \`^ ch) d/ án ít $%i $) và \U^ ch) d/ án nhiều $%i $)
71ng t" n;n ch?n d/ án nà) đ0 đầu tư
Đ(S( Dg -" i (bủi B< is bủi B< hZ N_V
i
u N_V
h
)
aY

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->