NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình thực tập tốt nghiệp :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………
2.
Đánh giá chất lượng thực tập ( so vơi nội dung yêu cầu đề ra trong nhiệm
vụ thực tập trên các mặt : lý luận và thực tiễn , tính toán giá trị sử dụng , chất
lượng bản vẽ ) :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………
3.
Đánh giá toàn bộ quá trình thực tập tốt nghiệp :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Hải phòng , ngày ……tháng 04 năm2010
Giáo viên hướng dẫn