TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT

HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN
Số:…………./…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày

tháng

năm

BIÊN BẢN BÀN GIAO THU HỒI, ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN
Hôm nay, ngày……..tháng…..năm……tại……………………………………………….
……….……..………………………………………………………………………………
Đại diện cho phòng HCQT: Ông (bà):……………………………………………………..
Đại diện bên giao: Ông (bà):……………………………………………………………….
Đại diện bên nhận: Ông (bà):……………………………………………………………….
Theo lệnh điều động số ……..…../……………của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị
Việt-Hàn, các bên liên quan đã tiến hành bàn giao các loại thiết bị, vật tư sau:
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………
ĐẠI DIỆN P.HCQT
(ký, ghi rõ họ tên)

VTTS/M02

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(ký, ghi rõ họ tên)

Lần ban hành: 1

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ban hành: 01/11/2008