Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø soùng cô hoïc

1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø - Li ñoä: x = Asin(ω t + ϕ ) -Vaän toác: v = x’ = ω Acos(ω t + ϕ ) = ω A sin(ω t + ϕ π + ).
2

-Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, trong Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi L = 2A. 2. Con laéc loø xo -Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, trong Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi 2A. 2. Con laéc loø xo x= Asin(ω t + ϕ ). - Vôùi: ω =
k m

1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

*Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät π goùc .
2

Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi v max = ω A khi x = 0. Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu vmin = 0 khi x = ± A -Gia toác: a = v’ = x’’ = - ω 2Asin(ω t + ϕ ) = - ω 2x. *Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x). - Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà vò trí caân baèng vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä. -Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi amax = ω 2A khi x = ± A. -Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu amin = 0 khi x = 0. -Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá: ω = = 2π f. -Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc: ω =
v A − x2
2

1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

; A =

v x +  ω 
2

2

; sinϕ

=

xo (laáy A

nghieäm goùc nhoïn neáu vo > 0; goùc tuø neáu vo < 0) ; (vôùi xo vaø vo laø li ñoä vaø vaän toác taïi thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0). -Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä π Döông) thì ϕ =
2

2π T

-Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä π AÂm) thì ϕ = 2

;

-Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu döông thì ϕ = 0, luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi chieàu döông thì ϕ = π . -Choïn goác thôøi gian luùc x = ñoäng theo chieàu döông thì ϕ = ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ =
π
6

-Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài phuïc): F = - mω 2x ; Fmax = mω 2A. -Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïc ñaït giaù trò cöïc ñaïi.

A : ñang chuyeån 2

, ñang chuyeån

5π . 6

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

-Choïn goác thôøi gian luùc x = ñoäng theo chieàu döông thì ϕ = ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = -Choïn goác thôøi gian luùc x = ñoäng theo chieàu döông thì ϕ =

A : ñang chuyeån 2

π
6

, ñang chuyeån

7π . 6
2A : 2

ñang chuyeån

π
4

, ñang chuyeån

F = k(∆ lo + x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng. F = k(∆ lo - x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân. 3. Con laéc ñôn - Phöông trình dao ñoäng : s = Sosin(ω t + ϕ ) hay α = α osin(ω t + ϕ ). Vôùi s = α .l ; So = α o.l (α vaø α o tính ra rad) -Taàn soá goùc vaø chu kyø : ω = - Ñoäng naêng : Eñ =
1 mv2. 2
g l

3π ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = . 4 1 1 -Theá naêng: Et = kx2 . Ñoäng naêng: Eñ = mv2. 2 2 1 1 1 1 -Cô naêng: E = Et + Eñ = kx2 + mv2 = kA2 = 2 2 2 2

; T = 2π

l g

.

-Theá naêng : Et = = mgl(1 - cosα ) =

mω 2A2 -Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l – lo) = k∆ l -Loø xo gheùp noái tieáp: k = k + k + ... . Ñoä cöùng 1 2 giaûm, taàn soá giaûm. -Loø xo gheùp song song : k = k1 + k2 + ... . Ñoä cöùng taêng, taàn soá taêng. -Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: ∆ lo =
g ∆l o

1

1

1

-Gia toác rôi töï do treân maët ñaát, ôû ñoä cao (h > 0), ñoä saâu (h < 0) g=
GM GM ; gh = ( R + h ) 2 . 2 R

1 mglα 2. 2 1 2 - Cô naêng : E = Eñ + Et = mgl(1 - cosα o) = mgl αo . 2

-Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = lo(1 +α t). -Chu kì Th ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: Th = T -Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T -Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây : ∆t=t
T '− T T'

m g k

; ω =

R +h . R

.

Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: lmax = lo + ∆ lo + A. Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: lmin = lo + ∆ lo – A. Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: Fmax = k(A + ∆ lo). Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu: Fmin = 0 neáu A > ∆ lo ; Fmin = k(∆ lo – A) neáu A < ∆ lo. Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ):

1 +α.t ' 1 +α.t

.

-Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm ; T’ < T : Chaïy nhanh. 4.Toång hôïp dao ñoäng -Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

Neáu : x1 = A1sin(ω t + ϕ 1) vaø x2 = A2sin(ω t + ϕ 2) thì dao ñoäng toång hôïp laø: x = x1 + x2 = Asin(ω t + ϕ ) vôùi A vaø ϕ ñöôïc xaùc ñònh bôûi A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (ϕ 2 - ϕ 1) tgϕ = A cos ϕ + A cos ϕ 1 1 2 2 + Khi ϕ 2 - ϕ 1 = 2kπ (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A1 + A2 + Khi ϕ 2 - ϕ 1 = (2k + 1)π : A = |A1 - A2| + Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A 1 - A2 | ≤ A ≤ A1 + A2 . 5.Soùng cô hoïc -Lieân heä giöõa böôùc soùng, vaän toác, chu kyø vaø taàn soá soùng: λ = vT =
v f

A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ 2

-Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát hôïp uA = uB = asinω t thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d1 ; BM = d2) laø: π ( d 2 − d1 ) π ( d1 + d 2 ) uM = 2acos sin(ω t ) λ λ Taïi M coù cöïc ñaïi khi d1 - d2 = kλ . Taïi M coù cöïc tieåu khi d1 - d2 = (2k + 1) cuûa soùng döøng laø soùng döøng laø 1)
λ
2

λ
2

.

-Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà
λ
2

.

-Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa
λ
4

.

-Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n – . -Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt, moät ñaàu laø buïng thì chieàu daøi cuûa sôïi λ daây: l = (2k + 1) á ;vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt
4

-Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng cuøng pha laø λ , khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø
λ
2

-Neáu phöông trình soùng taïi A laø uA = asin(ω t + ϕ ) thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng caùch A moät ñoaïn x laø : x π uM = aMsin ω (t - ) = aMsin (2.π . f .t − 2 .x) = aMsin v λ 2π .t 2π ( − .x ) T λ -Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông 2π f .x truyeàn soùng leäch pha nhau moät goùc ∆ ϕ = =
2π .x . λ v

soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng -Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåm nuùt ôû hai ñaàu daây thì chieàu daøi cuûa sôïi daây : l =k
λ
2

. vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø

(k +1) laø soá nuùt soùng
II.Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu,dao ñoäng ñieän töø: 1/Doøng ñieän xoay chieàu -Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = ω L. -Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC =
1 . ω C
R 2 + (Z L - Z C ) 2

-Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z =

.

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

U U ; Io = O . Z Z I U -Caùc giaù trò hieäu duïng: I = o ; U = o ; UR = IR; UL = 2 2

-Ñònh luaät OÂm: I =

2 R2 + ZL cöïc ñaïi khi ZC = vaø hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù ZL

IZL; UC = IZC
1 Z L − ZC ωL − -Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tgϕ = = ωC . R R U 2R -Coâng suaát: P = UIcosϕ = I2R = . Z2

U 2ZC laø UCmax = 2 . R + (Z L − Z C ) 2 -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm bieán thieân treân ñoaïn 2 R2 + ZC maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZL = vaø hieäu ZC
ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø ULmax -Maùy bieán theá:

-Heä soá coâng suaát: cosϕ =

-Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P.t -Neáu i = Iosinω t thì u = Uosin(ω t + ϕ ). -Neáu u = Uosinω t thì i = Iosin(ω t - ϕ ) -ZL > ZC thì u nhanh pha hôn i ; ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i ; -ZL = ZC hay ω =
1 LC

R Z

U 2ZL = 2 . R + (Z L − Z C ) 2

U2 I1 N2 = = U1 I2 N1

thì u cuøng pha vôùi i, coù coäng
U U2 ; P = Pmax = R R

höôûng ñieän vaø khi ñoù: I = Imax =

-Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: ∆ P = RI2 = R P 2 R( ) = P2 2 . U U Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí ∆ P giaûm ñi n2 laàn. 2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø -Chu kì, taàn soá, taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng T = 2π
LC

-Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc ñaïi khi R = |ZL – ZC| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø Pmax =
U . 2. | Z L − Z C |
2

;f=

1 2π LC

;ω =

1 LC
c

-Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r, coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R = r 2 + ( Z L − Z C ) 2 vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù
U 2 .R . (R + r) 2 + (Z L − Z C ) 2 -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän dung bieán thieân ñaït giaù trò

laø PRmax =

-Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù: λ = f = 2π c LC . -Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Qosin(ω t + ϕ ) -Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = I osin(ω t + ϕ + π )
2

-Hieäu ñieän theá treân hai baûn tuï: u = Uosin(ω t + ϕ ) -Naêng löôïng ñieän tröôøng, töø tröôøng: Wñ =
1 q 2 ; W = 1 Li2 t 2 C 2 1 Cu2 = 2

-Naêng löôïng ñieän tröôøng baèng naêng löôïng töø tröôøng khi:

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

q=

Qo 2

hoaëc i =

Io 2
1 Qo 2 1 = CUo2 2 C 2

+Khi i1 = i2 = i thì D = Dmin = 2i – A hoaëc sin nsin
A 2

D min + A = 2

-Naêng löôïng ñieän töø: Wo = Wñ + Wt = =
1 LIo2 2

+Khi A vaø i1 raát nhoû: i1 – nr1 ; i2 = nr2 ; A = r1 + r2 ; D = A(n -1)
+ ). -Thaáu kính: D = f = ( −1)( n' R1 R2
1

-Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoaø vôùi taàn soá goùc ω ’ = 2ω =
2 T , vôùi chu kì T’ = = π LC coøn naêng löôïng ñieän LC 2

n

1

1

k=

A' B ' A B

=-

f d' = f −d ; d

1 1 1 + = f d d'

töø thì khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. -Lieân heä giöõa Qo, Uo, Io: Qo = CUo = -Boä tuï maéc noái tieáp :
Io

*Thaáu kính coù ñoä tuï D khi ñaët trong khoâng khí, khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng coù chieát suaát n’ seõ coù ñoä tuï laø D’ = D.
n −n' . n' ( n −1)

1 1 1 = + + ... C C1 C 2

ω

= Io

LC

-Boä tuï maéc song song: C = C1 + C2 + … III.Chöông V vaø VI: Söï phaûn xaï AS vaø caùc duïng cuï quang hoïc - Göông phaúng: AÛnh lôùn baèng vaät, ñoái xöùng vôùi vaät qua göông. -Göông caàu: f =
f f −d

R ; 2

1 1 1 = + f d d'

; k =

A' B ' A B

= -

d' = d

*Qui öôùc: maët caàu loài: R > 0 ; maët caàu loûm:R < 0 ; maët phaüng: R = ∞. -Thaáu kính hoäi tuï: D > 0 ; f > 0. Phaân kì: D < 0 ; f < 0 ; vaät thaät d > 0. Vaät aûo d < 0. AÛnh thaät: d’ > 0. AÛnh aûo d’ < 0 ; k > 0: AÛnh vaø vaät cuøng chieàu ; k < 0: AÛnh vaø vaät ngöôïc chieàu -Khi nhìn vaät ñaët ôû cöïc caän maét phaûi ñieàu tieát toái ña: Dmax ; fmin. -Khi nhìn vaät ôû cöïc vieãn maét khoâng ñieàu tieát: Dmin ; fmax. Vôùi maét bình thöôøng (ñieåm cöïc vieãn ôû ∞) thì Dmin = -Maét caän thò phaûi ñeo kính coù tieâu cöï f = - OCV OC C .OC CK -Maét vieãn thò phaûi ñeo kính coù f = . OC C − OC CK α tg α + Ñoä boäi giaùc cuûa quang cuï: G = α ≈ tg α . 0 0 d 'C C d' O C + Kính luùp: G = ; Gc = |k| = | | ; G∞ = d ' +l d dC
OC C . f

*Qui öôùc: göông loõm R > 0, f > 0 göông loài R < 0, f < 0 ; vaät thaät d > 0, vaät aûo d < 0 ; aûnh thaät: d’ > 0, aûnh aûo d’ < 0. k > 0: aûnh vaø vaät cuøng chieàu ; k < 0: aûnh vaø vaät ngöôïc chieàu. n v sin i c = n21 = 2 = 1 ; n = -Chieát suaát: sin r n1 v2 v n2 -Goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn: sinigh = vôùi n1 n1 > n2 -Laêng kính: sini1 = nsinr1 ; sini2 = nsinr2 ; A = r1 + r2 ; D = i1 + i2 – A.

1 . O V

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

-Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø baèng
OC C . f

Taïi M coù vaân toái khi:

xM i

= (2k + 1)

1 , ñoù laø 2

-Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø G = G∞ =
OC C . f
d '1 d ' 2 d1 d 2

+ Kính hieån vi: G = G∞ =

OC C d '1 d ' 2 ; GC = ; d 2 + l2 d1 d 2

δ .OC C
f1 f 2

+ Kính thieân vaên: G =

f1 d '2 f1 ; G∞ = d 2 d ' 2 +l f2

vaân toái baäc k + 1 -Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng (0,40µ m ≤ λ ≤ 0,76µ m) * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân saùng taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax λD . ax x=k ; kmin = ; kmax = ;λ = ; vôùi k Dλd Dλt a D k ∈Z * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân toái taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax 1 ax 1 λD . − ; kmax = − ;λ = x = (2k + 1) ; kmin = Dλd 2 Dλt 2 2a
2ax D ( 2k +1)

f1 f1 +Ñaët maét saùt thò kính (l = 0): G = = d2 O1O2 − f 1 + Chieàu cao cuûa aûnh (ñoä phoùng ñaïi) qua heä thaáu kính khoâng phuï thuoäc vaøo vò trí ñaët vaät khi: O1O2 = f1 f1 + f2 , khi ñoù k = vaø heä thaáu kính ñöôïc goïi laø heä f2 voâ tieâu. IV.Chöông VII vaø Chöông VIII: Tính chaát soùng cuûa aùnh saùng vaø Löôïng töû aùnh saùng -Vò trí vaân saùng, vaân toái, khoaûng vaân: λD . λD . λD . xs = k ; xt = (2k + 1) ;i= ; vôùi k ∈ Z. a 2a a -Thí nghieäm giao thoa thöïc hieän trong khoâng khí ño ñöôïc khoaûng vaân laø i thì khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát n seõ ño ñöôïc khoaûng vaân

-Goïi L laø beà roäng mieàn giao thoa aùnh saùng, thì soá vaân saùng vaø vaân toái chöùa trong mieàn giao thoa ñoù L m ñöôïc tính nhö sau: = k + 2i n + Soá vaân saùng laø: N 0 = 2k + 1 m N = 2k ( < 0, 5); n +Soá vaân toái laø m N = 2k + 2( > 0,5) n . λ -Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc thì vaän toác cuûa aùnh saùng thay ñoåi neân böôùc soùng aùnh saùng thay ñoåi coøn naêng löôïng cuûa phoâtoân khoâng ñoåi neân taàn soá cuûa phoâtoân aùnh saùng khoâng ñoåi. -Coâng thöùc Anhstanh, giôùi haïn quang ñieän, hieäu ñieän theá haõm: hf =
hc

-Naêng löôïng cuûa phoâtoân aùnh saùng: ε = hf =

hc

laø i’ =

i . n

-Giöõa n vaân saùng (hoaëc vaân toái) lieân tieáp laø n -1 khoaûng vaân. Taïi M coù vaân saùng khi: saùng baäc k
xM OM = k, ñoù laø vaân = i i

λ

=A+

1 mv2 omax ; λ 2

o

=

E d max hc ; Uh = e A

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

-Ñieän theá cöïc ñaïi quaû caàu kim loaïi coâ laäp veà ñieän ñaït ñöôïc khi chieáu chuøm saùng coù λ ≤ λ o vaøo noù: Vmax =
E d max . e

-Coâng suaát cuûa nguoàn saùng, cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoaø, hieäu suaát löôïng töû: P = n λ Ibh = ne|e| ; H =
mv 2 R hc

λ

;

Naêng löôïng lieân keát rieâng caøng lôùn thì haït nhaân caøng beàn vöõng. -Caùc ñònh luaät baûo toaøn trong phaûn öùng haït nhaân: a+b→ c+d Baûo toaøn soá nuclon (soá khoái): Aa + Ab = Ac + Ad. Baûo toaøn ñieän tích: Za + Zb = Zc + Zd. Baûo toaøn ñoäng löôïng: ma v a + mb vb = mc vc + md v d Baûo toaøn naêng löôïng: 2 2 2 ma v a m v mc v c (ma + mb)c2 + + b b = (mc + md)c2 + + 2 2 2 2 md v d 2 -Neáu Mo = ma + mb > M = mc + md ta coù phaûn öùng haït nhaân toaû naêng löôïng, neáu Mo < M ta coù phaûn öùng haït nhaân thu naêng löôïng. Naêng löôïng toaû ra hoaëc thu vaøo: E = |Mo – M|.c2. *Trong phaûn öùng haït nhaân khoâng coù söï baûo toaøn khoái löôïng.
→ → → →

ne . nλ

-Löïc Lorrenxô, löïc höôùng taâm: F = qvBsinα ; F = maht = =

-Quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ: Em – En = hf . λ V.Chöông IX: Vaät lyù haït nhaân: A - Haït nhaân Z X . Coù A nuclon ; Z proâtoân ; N = (A – Z) nôtroân. -Ñònh luaät phoùng xaï: N = No 2
t − T

h c

= No e-

λ t

; m = mo

2

t − T

= moe- t. H = λ N = λ No eλ t λ = Ho e- t ; vôùi λ = =

λ

-Goïi ∆N ; ∆m; ∆H laø soá nguyeân töû,khoái löôïng chaát phoùng xaï, ñoä phoùng xaï ñaõ bò phaân raõ, thì ta luoân λ .t <<< 1; ∆N ≈ N 0 .λ.t coù : ∆m ≈ m0 .λ .t ; ∆H ≈ H0 .λ .t -Soá haït trong m gam chaát ñôn nguyeân töû: N = -Naêng löôïng nghæ: E = mc2. -Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân: ∆ m = Zmp + (A – Z)mn – mhn. -Naêng löôïng lieân keát : ∆ E = ∆ mc2. -Naêng löôïng lieân keát rieâng: ε =
∆ E . A

ln 2 0,693 = T T

m NA . A

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008