M͙t hãng sɠn xuɢt có hàm cɤu là:Q=130-10P

a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính đ͙ co giãn cͧa cɤu theo
giá tɞi mͩc giá này và cho nhɪn xét.
b) Hãng đang bán v͛i giá P=8,5 hãng quyɼt đʈnh giɠm già đʀ tăng doanh
thu.quyɼt đʈnh này cͧa hãng đúng hay sai?Vì sao?
c) Nɼu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lưͣng cân bɮng?Tính đ͙ co
giãn cͧa cɤu theo giá tɞi mͩc giá cân bɮng và cho nhɪn xét.Ê
Ê 
Ê ÊÊ
Ê Ê Ê Ê
ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ Ê
!"#$%ÊÊ#&'&(Ê
) )Ê*+,Ê Ê Ê
Ê )ÊÊ!&'&(Ê
Ê
- ).Ê
).ÊÊ) Ê+)Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
Ê(Ê)+)Ê Ê
Ê ÊÊ Ê 

) Ê Ê/ Ê0 Ê.
Ê/ Ê&(1'(1&'(Ê2Ê Ê)+)Ê Ê Ê Ê. Ê Ê
).Ê
) Ê 
Ê+Ê ).Ê)+)Ê Ê/ Ê
)Ê) Ê).Ê
Ê
3Ê ÊÊÊ )Ê0 ).Ê Ê 4Ê56).Ê+Ê,Ê Ê ÊÊ Ê ).Ê)+)7Ê 
Ê2(Ê
!"#$(%Ê1Ê#' &(Ê
) )Ê*+7Ê Ê ÊÊ
Ê )Ê
Ê
M͙t hãng cɞnh tranh hoàn hɠo có hàm t͕ng chi phí la TC=Qbình+Q+169
trong đó Q là sɠn lưͣng sɠn phɦm con TC đo bɮng $
a. hãy cho biɼt FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nɼu giá thʈ trư͝ng là 55$,hãy xác đʈnh lͣi nhuɪn t͑i đa hãng có thʀ thu
đưͣc
c. xác đʈnh sɠn lưͣng hòa v͑n cͧa hãng
d. khi nào hãng phɠi đóng cͭ sɠn xuɢt
e. xác đʈnh đư͝ng cung cͧa hãng
f. giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ 5$/đơn vʈ sp thì điɾu gì sɺ xɠy ra?
g. khi mͩc giá trên thi trư͝ng là 30$ thì hàng có tiɼp tͥc sɠn xuɢt ko và sɠn
lưͣng là bao nhiêu?Ê
Ê
%Ê837 Ê 9Ê :Ê4) 'Ê/;Ê Ê 9Ê ÊÊ'Ê83ÊÊ$ Ê
<3Ê/;Ê Ê 9Ê0=)Ê>'ÊÊ3Ê#Ê83ÊÊÊ0?) Ê@ÊÊ
<37 Ê 9Ê0=)Ê>Ê).Ê0?) 'ÊÊ<3%ÊÊ@$Ê 
37Ê Ê 9Ê).Ê0?) ÊÊ <3@ 83Ê ÊÊ3%ÊÊ@$@$ %Ê
A37Ê Ê 9Ê0B)'ÊÊ"3CÊÊ&@$Ê
Ê
0%ÊDEÊÊÊ(('ÊFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)'ÊA3Ê 
2ÊÊÊ&IÊ;Ê#3ÊÊ((*&IÊ#Ê&I*&I#&I#$ ÊÊ( Ê

Ê
%J Ê:)Ê Ê3ÊK2Ê3Ê
((ÊÊ0?) Ê@@$ Ê2ÊÊ(' Ê ÊÊÊ'Ê
Ê 
%ÊL).Ê).Ê M Ê ÊKÊ 3Ê )Ê
A;Ê 3ÊÊ@$@$ %ÊÊ
NOÊP
Ê ; Ê Q Ê 3ÊÊ$Ê#Ê$ %Ê0?) Ê 
2ÊÊ$Ê2Ê 3Ê )ÊÊ&IÊ
<HÊ Ê.EÊKÊ ÊÊ&I'Ê L).ÊRÊ).Ê M ÊS)Ê*OÊ
Ê
+%T5U).Ê ).Ê Q Ê L).Ê/;Ê5U).ÊA3'Ê0VÊWÊXÊF Ê).Ê M Ê&IÊYÊ/B)Ê
Ê
Z%Ê[=Ê3ÊE) Ê =Ê(\Ê ?Ê Ê 9ÊS)Ê*OÊYÊ ]Ê ^ ÊRÊ_).Ê/B)Ê(\ÊT5U).Ê ).Ê 
4 Ê/B)ÊB)'ÊF Ê).Ê M Ê4 Ê/B)Ê ;) Ê&Ê
Ê
.%` Ê.EÊ/;Ê'Ê)=Ê) 5Ê Ê ÊE) Ê =Ê ?ÊRÊ a).ÊS)Ê*OÊ?Ê)ÊYÊ5bÊF Ê 
).Ê M Ê/;Ê&Ê
3J)Ê5b Ê ÊE) Ê =Ê.EÊ/;Ê&Ê ?Êc)ÊRÊS)Ê*OÊ
[deÊRÊS)Ê*OÊ
Ê
ÊA3Ê
K2Ê&@$ÊÊ&Ê2ÊÊ$('(ÊÊ
Ê
hàm cɤu và hàm s͑ cung cͧa m͙t sɠn phɦm đưͣc cho dͩoi đây
cɤu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đ͓ng, Q:kg)
1.Hãy tìm điʀm cân bɮng cͧa thʈ trư͝ng
2.Hãy tính đ͙ co giɠn cͧa cung và cɤu theo giá tɞi điʀm cân baengf cɠu thʈ
trư͝ng
3.Hãy tính thɴng dư sɠn xuɢt, thɴng dư tiêu dùng, thɴng dư toàn xã h͙i.
Giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ 5đ͓ng/đvsp.T͕n thɢt xã h͙i do thuɼ gây ra là
bao nhiêu? vì sao lɞi có khoɠn t͕n thɢt đó?
4.Nɼu nhà nư͛c áp đɴt mͩc giá trɤn cho sɠn phɦm là 50 đ͓ng, hãy tính
khoɠn t͕n thɢt vô ích cͧa phúc lͣi xã h͙i và hãy giɠi thích tɞi sao lɞi có
khoan t͕n thɢt này?Ê
Ê
ÊPÊF Ê f)Ê0g).7Ê!dh'Ê!dh2ÊDSÊÊ ).Ê WÊ 7Ê!IÊ<iÊ 
! Ê
0Ê!ÊCj%Ê#Ê&''Ê!ÊCj%Ê$'$ IÊ 
ÊRÊ ?) Ê Ê Ê7Ê3dÊ'Êd$12Ê[d-3d@d&IÊ
D%dÊ3ÊE) Ê =Ê;
Ê).5UÊS)Ê*OÊ/;Ê7ÊÊ(2Êd@$(Ê
TF Ê f)Ê0g).Ê b7Ê!CI$ I'Ê!C( ' IÊ
.EÊ ;Ê).5UÊBÊk).Ê SÊS7ÊhÊDEÊ f)Ê0g).Ê Ê =ÊI$' IÊ
.EÊ ;Ê).5UÊS)Ê*OÊ SÊS7ÊdÊI$' I#Ê ' IÊ
3d1&'I'ÊdÊ$ ('I2Ê[d-Ê&1'IÊ 

W)Ê OÊ a).Ê/;7Ê&$'(Ê 
3Ê(Ê2Êh$'d2ÊhlNÊÊ
Trong cɞnh tranh đ͙c quyɾn:nɼu chính phͧ đánh thuɼ a ngàn đ͓ng/sɠn
phɦm, thì sɠn lưͣng t͑i ưu, giá bán và lͣi nhuɪn cͧa doanh nghiʄp thay đ͕i
như thɼ nào?Ê
Ê
DSÊMÊ ; Ê>).Ê Ê 9Ê5b Ê =Ê/;Ê3Ê ?ÊA3Ê3CÊ
` Ê 9) Ê QÊE) Ê =Ê Êm).%Ê ?Ê ; Ê>).Ê Ê 9Ê bÊ/;Ê 
3$Ê3@ jÊ)B)ÊA3$3$C3C@" jCA3@ Ê
3Ê/GÊ) H)Ê:Ê Ê ?ÊAA3$Ê
DSÊ Ê? Ê5G ÊÊ;ÊÊ/n ÊÊ 
;Ê9) Ê5G Ê/GÊ) H)Ê:Ê ÊÊ
Ê
Ê
khi chính phͧ đánh thuɼc ngàn đ͓ng/ sɠn phɦm thì gánh nɴng thuɼ khóa
này ai là ngư͝i phɠi gánh chʈu? cͥ thʀ là bao nhiêu?Ê
Ê
` Ê 9) Ê QÊE) Ê =Ê a).Ê 5U).Ê SÊ) ;ÊS)Ê*OÊ/c)Ê).5UÊBÊk).ÊoÊ 
SÊ 4Ê =Ê 
+
Ê a).Ê ^ Ê) ;ÊS)Ê*OÊ SÊ 4Ê$Ê
S)Ê =Ê0g).Ê"!j%"!#!Ê J)Ê).5UÊ 
BÊk).Ê 4Ê"!j%"!#!ÊÊh
ÊHÊ Ê!2!Ê ?Ê).5UÊS)Ê*OÊ SÊ 4Ê W)Ê
/b)Ê =Ê;Ê).5G Ê/PÊ Ê!2!Ê ?Ê.E) Ê)p).Ê =Êm)Ê;
Ê).5UÊFÊk).Ê
` Ê!!Ê ?Ê =Ê5G Ê f)Ê0>ÊoÊ
Ê SÊ Ê0B)Ê
[.
;Ê Ê Ê!K$Ê ?Ê Ê.EÊ ;).Ê Ê_).Ê ?Ê>).Ê
) Ê ÊRÊ_).Ê;Ê).5G Ê/PÊ
iÊ Ê a).Ê Ê qÊ:Ê
Ê.L)Ê ?Ê Ê Ê FÊk).Ê qÊ:Ê. Ê
).Ê 56).Ê?) Ê ).Ê 
;Ê WÊFÊ9) ÊrÊs).Ê )Ê0>Ê =Ê
[ 5Ê/;Ê"!j%"!#!" j%" # ÊbÊ Ê;Ê Ê/W)Ê/5GÊ/;Ê qÊ:Ê. Ê Q Ê5U).Ê 
).Ê;Ê5U).Ê WÊ
Ê
M͙t hãng cɞnh tranh hoàn hɠo có hàm t͕ng chi phí la TC=Qbình+Q+169
trong đó Q là sɠn lưͣng sɠn phɦm con TC đo bɮng $
a. hãy cho biɼt FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nɼu giá thʈ trư͝ng là 55$,hãy xác đʈnh lͣi nhuɪn t͑i đa hãng có thʀ thu
đưͣc
c. xác đʈnh sɠn lưͣng hòa v͑n cͧa hãng
d. khi nào hãng phɠi đóng cͭ sɠn xuɢt
e. xác đʈnh đư͝ng cung cͧa hãng
f. giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ 5$/đơn vʈ sp thì điɾu gì sɺ xɠy ra?
g. khi mͩc giá trên thi trư͝ng là 30$ thì hàng có tiɼp tͥc sɠn xuɢt ko và sɠn
lưͣng là bao nhiêu?Ê
Ê


83ÊÊ3ÊÊ$ Ê
<3ÊÊ3ÊtÊ83ÊÊ&Ê@ÊÊ
<3ÊÊ3%ÊÊÊ@Ê$Ê@Ê$ %Ê
A3ÊÊ"3uÊÊ&Ê@Ê$Ê
0Ê` ÊÊÊ((Ê\Ê
hh`Ê:Ê Ê
EÊ/GÊ) H)ÊÊÊA3Ê 
Ê((ÊÊ&Ê@Ê$Ê 
2ÊÊÊ&IÊ
NGÊ) H)Ê:Ê 7Ê 
ÊtÊ3ÊÊ((j&IÊtÊ"&I&Ê@Ê&IÊ@Ê$ ÊÊ( Ê 
ÊL).Ê
;Ê:)Ê ÊÊÊ 3Ê )Ê 
3ÊÊÊ@Ê$Ê@$ %Ê 
3 )ÊÊ" 3uÊÊÊ 
ÊÊ$Ê 
ÊL).Ê).Ê M ÊS)Ê*OÊ 7ÊÊÊ <3 )Ê
<3ÊÊÊ@Ê$Ê2Ê <3 )ÊÊ$Ê
<HÊ ÊÊÊ$Ê L).Ê).Ê M ÊS)Ê*OÊ
+ÊT5U).Ê ).Ê Q Ê L).Ê/;Ê5U).ÊA3Ê0VÊWÊXÊF ÊÊ2Ê <3 )Ê 
ÊÊ&Ê@Ê$Ê"bÊÊ2Ê$Ê
ZÊ[=Ê3 9) Ê QÊ ) Ê =Ê(\%6)Ê4ÊS)Ê v Ê Ê7Ê 
3ÊÊ&Ê@ÊÊ@Ê$ Ê@Ê(ÊÊ&Ê@Ê Ê@Ê$ Ê
A3ÊÊ&Ê@Ê Ê
<3 )ÊÊ 'Ê L).Ê).Ê M ÊS)Ê*OÊ ÊÊÊ Ê
T5U).Ê ).Ê Q Ê L).ÊÊÊ&Ê@Ê Ê
.Ê` Ê ^ Ê.EÊB)Ê 4Ê5U).ÊÊÊÊ\Ê 
3 )ÊÊ&I'Ê Ê OÊ 3 )Ê2ÊÊ
L).Ê=Êw ÊS)Ê*OÊ
dS)Ê/5G).Ê ÊÊ7ÊÊÊ$(Ê
3 ÊÊ7&ÊÊ0) Ê
Ê
AxÊ0;Ê.SÊ E 7Ê*)Ê E Ê0P)Ê
ÊyÊ=)Ê
%Ê837 Ê 9Ê :Ê4) 'Ê/;Ê Ê 9Ê ÊÊ'Ê83ÊÊ$ Ê
<3Ê/;Ê Ê 9Ê0=)Ê>'ÊÊ3Ê#Ê83ÊÊÊ0?) Ê@ÊÊ
<37 Ê 9Ê0=)Ê>Ê).Ê0?) 'ÊÊ<3%ÊÊ@$Ê 
37Ê Ê 9Ê).Ê0?) ÊÊ <3@ 83Ê ÊÊ3%ÊÊ@$@$ %Ê
A37Ê Ê 9Ê0B)'ÊÊ"3CÊÊ&@$Ê
Ê
0%ÊDEÊÊÊ(('ÊFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)'ÊA3Ê 
2ÊÊÊ&IÊ;Ê#3ÊÊ((*&IÊ#Ê&I*&I#&I#$ ÊÊ( Ê
Ê
%J Ê:)Ê Ê3ÊK2Ê3Ê

((ÊÊ0?) Ê@@$ Ê2ÊÊ(' Ê ÊÊÊ'Ê
Ê 
%ÊL).Ê).Ê M Ê ÊKÊ 3Ê )Ê
A;Ê 3ÊÊ@$@$ %ÊÊ
NOÊP
Ê ; Ê Q Ê 3ÊÊ$Ê#Ê$ %Ê0?) Ê 
2ÊÊ$Ê2Ê 3Ê )ÊÊ&IÊ
<HÊ Ê.EÊKÊ ÊÊ&I'Ê L).ÊRÊ).Ê M ÊS)Ê*OÊ
Ê
+%T5U).Ê ).Ê Q Ê L).Ê/;Ê5U).ÊA3'Ê0VÊWÊXÊF Ê).Ê M Ê&IÊYÊ/B)Ê
Ê
Z%Ê[=Ê3ÊE) Ê =Ê(\Ê ?Ê Ê 9ÊS)Ê*OÊYÊ ]Ê ^ ÊRÊ_).Ê/B)Ê(\ÊT5U).Ê ).Ê 
4 Ê/B)ÊB)'ÊF Ê).Ê M Ê4 Ê/B)Ê ;) Ê&Ê
Ê
.%` Ê.EÊ/;Ê'Ê)=Ê) 5Ê Ê ÊE) Ê =Ê ?ÊRÊ a).ÊS)Ê*OÊ?Ê)ÊYÊ5bÊF Ê 
).Ê M Ê/;Ê&Ê
3J)Ê5b Ê ÊE) Ê =Ê.EÊ/;Ê&Ê ?Êc)ÊRÊS)Ê*OÊ
[deÊRÊS)Ê*OÊ
Ê
ÊA3Ê
K2Ê&@$ÊÊ&Ê2ÊÊ$('(ÊÊ
Ê
1 doanh nghiʄp trong thj trư͝ng cɞnh tranh hoàn hɠo có hàm AVC = 2Q +
10 trong do AVC đơn vʈ là USD . Q là đơn vʈ 1000 sɠn phɦm.
a) viɼt phương trình biʀu diʂn đư͝ng cung cͧa doanh nghiʄp
b)khi gia bán cͧa sɠn phɦm la 22 USD thì doanh nghiʄp hòa v͑n . Tính chi
phí c͑ đʈnh cͧa doanh nghiʄp nɼu doanh nghiʄp tiɼt kiʄm đưͣc 1000 usd
chi phí c͑ đʈnh thì lͣi nhuɪn cͧa doanh nghiʄp là bao nhiêu
c)nɼu chính phͧ trͣ cɢp 2 usd trên m͙t đơn vʈ sɠn phɦm bán ra thì doanh
nghiʄp sɺ lͱa ch͍n mͩc sɠn lưͣng nào tính lͣi nhuɪn thu đưͣcÊ
Ê
Ê Ê 7Ê
<3ÊÊ <3ÊÊ&0?) Ê@Ê$Ê
A3ÊÊ"<3CÊÊÊ@Ê$Ê
h
ÊfÊ/;Ê
) Ê). qÊ P) Ê ) Ê
;)Ê S
Ê2ÊÊA3ÊÊÊ@Ê$Ê
<HÊ5U).Ê ).Ê Q Ê
) Ê). qÊ Ê 56).Ê?) Ê/;ÊÊÊÊ@Ê$Ê
Ê
0Êh
) Ê). qÊ J Ê:)Ê22ÊÊÊ3ÊK2ÊÊÊ<3Ê@Ê83Ê
K2Ê&&ÊÊ&0?) Ê@Ê$Ê@Ê83Ê
K2Ê83ÊÊ$&Ê#Ê&0?) Ê 
XÊ fÊ 'Ê Ê ÊÊÊÊ@Ê$Ê2ÊÊÊ"Ê#Ê$%ÊÊ"&&Ê#Ê$%ÊÊÊ 
ÊÊÊÊ;
Ê Ê5G 7Ê
83ÊÊ$&Ê#Ê&0?) ÊÊ$1Ê"). ?)ÊzdhÊ
Ê 
Ê 7Ê3ÊÊ<3Ê@Ê83ÊÊ&0?) Ê@Ê$Ê@Ê$1Ê

NGÊ) H)Ê
) Ê). qÊ Ê5G 7Ê 
ÊÊÊ#Ê3ÊÊÊ#Ê"&0?) Ê@Ê$Ê@Ê$1Ê"$Ê
` Ê
) Ê). qÊ=Êq Ê5G Ê$zdhÊ Ê 9Ê :Ê4) 7Ê 
ÊÊÊ#Ê3&ÊÊÊ#Ê"&0?) Ê@Ê$Ê@Ê$IÊ"&Ê 
XÊ"$Ê;Ê"&ÊÊ 'Ê Ê
) Ê). qÊ=Êq Ê5G Ê$zdhÊ Ê 9Ê :Ê4) Ê ?Ê
/GÊ) H)Ê Q Ê
) Ê). qÊRÊ_).Ê B Ê$zdhÊ5b Ê Ê=Êq 'Ê
) Ê
). qÊ J Ê:)'ÊHÊ Ê Ê=Êq 'Ê>).Ê
) Ê Ê Q Ê
) Ê). qÊ/;Ê
$zdhÊ
Ê 
Ê` Ê 9) Ê QÊGÊ OÊ
Ê
) Ê). qÊ&\%Ê$ÊS)Ê v 7Ê
A3+ÊÊA3Ê#Ê+ÊÊÊ@Ê$Ê#Ê&Ê 
2ÊA3+ÊÊÊ@Ê1Ê 
5b Ê Ê ÊGÊ OÊ ?Ê
) Ê). qÊ ).Ê J Ê:)ÊN{ Ê s)ÊS)Ê*OÊ Q Ê
) Ê
). qÊ/a)Ê) g ÊFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)'Ê
Ê7Ê 
ÊÊA3+Ê2Ê&&ÊÊÊ@Ê1Ê2ÊÊÊ'(Ê"). ?)ÊS)Ê v Ê
NGÊ) H)Ê ;Ê
) Ê). qÊ Ê5G 7Ê 
ÊÊÊ#Ê3ÊÊÊ#Ê"&0?) Ê@Ê$Ê@Ê$1Ê#Ê&Ê 
Ê&&'(#Ê"&'(0?) Ê@Ê$(Ê@Ê$1Ê#Ê&'(ÊÊ '(Ê"). ?)Ê\Ê
M͙t ngư͝i tiêu dùng có hàm lͣi ích : U = 1/2 X.Y và ông ta có khoɠn thu
nhɪp 480$. Đʀ mua X, Y v͛i Px = 1$, Py= 3$.
a. Đʀ t͑i đa hoá lͣi nhuɪn v͛i thu nhɪp đã cho, ông ta sɺ mua bao nhiêu
sɠn phɦm X? bao nhiêu Y?. Tính lͣi ích thu đưͣc
b. Giɠ đʈnh thu nhɪp ông ta giɠm chʆ còn 360$, kɼt hͣp X, Y đưͣc mua là
bao nhiêu đʀ lͣi ích t͑i đa. Tìm lͣi ích đó.
c. Giɠ đʈnh rɮng giá cͧa Y không đ͕i, giá X tăng thêm 50% thì kɼ hͣp X, Y
đưͣc ch͍n là bao nhiêu đʀ lͣi ích t͑i đa hoá v͛i I = 360$.Ê
Ê
' Ê 7|e*@Ê21$e@Ê"$Ê 
m).Ê UÊ ?ÊoÊq)ÊFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H) Ê ?7Ê
"Az*%*"Az%Ê2"'(%$"'(e%Ê"&Ê 
XÊ"$Ê;"&Ê Ê 7Êe&$Ê;Ê1Ê
/GÊ9 Ê/;7z'(&$11Ê
0' Ê Ê) HÊ.S Ê J)Ê Ê ?Ê 
$e@Ê"$CCÊ 
XÊ"$CCÊ;Ê"&Ê Ê5G Ê qÊÊ2.SÊ Ê Ê Ê56).Ê{Ê
'?Ê.EÊ ;).Ê ÊeÊV).Ê/B)Ê(}Ê)B)Ê*CC$'(Ê
qÊ7Ê $'(e@Ê 
;Ê"'(%$'("'(e%Ê 
Ê Êe$&Ê' ÊÊ
Ê
1 doanh nghiʄp cɞnh tranh hoàn hɠo có hàm chi phí biɼn đ͕i bình quân:

AVC =2Q+4 (USD)
a, Viɼt phương trình biʀu diʂn chi phí biên và xác đʈnh mͩc giá mà doanh
nghiʄp phɠi đóng cͭa sɠn xuɢt.
b, Khi P= 24 USD thì doanh nghiʄp bʈ l͗ 150 USD. Tìm mͩc giá và sɠn lưͣng
hòa v͑n.
c, doanh nghiʄp sɠn xuɢt bao nhiêu sɠn phɦm đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn nɼu
giá bán P= 84 USD
tính Q t͑i ưu? lͣi nhuɪn max?Ê
Ê
' +
ÊoÊ Ê Ê 7 <3&@ÊÊ ÊA3<3C"3C"Ê 
bÊ<3 <3j&~&@Ê2ÊA3@Ê
_Ê E ÊfÊ/;Ê 4Ê5U).Ê P) Ê ) Ê
;)Ê S
Ê)B)Ê@Ê"2Ê 

) Ê). qÊ).Ê M ÊS)Ê*OÊ Ê <3 )ÊbÊ <3 )Ê2ÊÊ
0' Ê&Ê
) Ê). qÊ Ê/]Ê$(Ê
ÊÊ ÊRÊ OÊ/;Ê7#3#$(Ê 
2Ê&j#"&~&@#83#$(Ê283&#&~&@$(Ê"$Ê
;Ê Ê&Ê ?Ê"&#%(Ê Ê;
Ê$Ê Ê Ê83&Ê
) 5ÊHÊ ?Ê3<3@83Ê&~&@@&Ê"&Ê 
2 3&@@&%Ê
` Ê
) Ê). qÊ J Ê:)Ê ?Ê 3 )Ê 
bÊ 3 )ÊK2Ê 3CÊK2Ê&#"&%~&ÊÊ2$Ê 
Ê;
ÊÊ Ê 7ÊÊ"j$@Ê
'ÊbÊ.EÊ1Ê ?Ê
) Ê). qÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê ÊjA3Ê 
2Ê1@2Êj&Ê 
*Ê&j1#Ê&j&~&@j&@&$ 1#$1 Ê
01doanh nghiʄp có hàm s͑ cɤu :P= 16-Q+24/Q ;
và TC = 43+4Q
a. hãy viɼt hàm s͑ chi phí biên, doanh thu, chi phí biên, chi phí biɼn đ͕i, lͣi
nhuɪn
b. Hãy xác đʈnh sɠn lưͣng, t͕ng doanh thu, t͕ng lͣi nhuɪn, giá thʈ trư͝ng
trong các trư͝ng hͣp :
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa lͣi nhuɪn
+Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa s͑ lưͣng bàn v͛i điɾu kiʄn không l͗
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa doanh thu không kèm theo điɾu
kiʄn ràng bu͙c
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͕ng lͣi nhuɪn =16
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu tͷ lͣi nhuɪn đʈnh mͩc trên chi phí bình quân
20%Ê
Ê
%ÊA3"3CÊ 
jj"$ #@&%Ê 
$ #~&@&Ê

` ÊÊ ?Ê833Ê 
2Ê<33#83Ê
N[#3$&#~&#$Ê
0%Ê
@ÊN[Ê *ÊK2ÊA3AÊ2Ê$ #&Ê2Ê '$Ê2Ê1'Ê3 I'ÊN[$IÊ
@ÊN[2ÊK2Ê$&#~&#$2Ê2Ê$'1KK$'$Ê2Ê$Ê21Ê'1Ê
'N[$Ê 
Ê *ÊK2ÊCÊ2$ #&Ê21'$$'11'N[$Ê
@ÊN[$ ÊK2Ê$&#~&#$$ Ê2ÊC@Ê(2$(1'IÊ
C@ÊIÊ2$&'1IÊ 
ÊN[$&}3%ÊK2Ê$&#~&#$$'&j"%@Ê2Ê@Ê1(2 I'Ê 
1II('N[$I(Ê
@Ê12$ &'ÊIII 'N[$(( Ê
Ê
bài 1 xét thʈ trư͝ng cɞnh tranh hoàn hɠo. Hàm s͑ cɤu và hàm s͑ cung như
sau:
Qd=3280 - 8p
Qs = 282 + 2p
a/ Xác đʈnh sɠn lưͣng và giá cɠ cân bɮng. Tính hʄ s͑ co giɠn giͯa cɤu và
cung tɞi th͝i điʀm cân bɮng. Nɼu chính phͧ đánh thuɼ sɠn lưͣng thì ai chʈu
thuɼ nhiɾu hơn? tɞi sao ?
b/ Chính phͧ đánh thuɼ sɠn lưͣng là 30. Xác đʈnh hàm cung m͛i. Tính sɠn
lưͣng và giá cɠ cân bɮng trong thʈ trư͝ng này.
c/ Nɼu chính phͧ ɢn đʈnh mͩc giá sàn Pr = 350 thì lưͣng dư thͫa là bao
nhiêu. trong trư͝ng hͣp chính phͧ mua hɼt lưͣng dư thͫa: xác đʈnh doanh
thu cͧa nhà sx trư͛c và sau khi chính phͧ áp dͥng giá sàn, xác đʈnh chính
phͧ phɠi chi ra cho chính sách nàyÊ
Ê
%Ê` Ê )Ê0 ).Ê ÊÊ2Ê&1#1&1&@&Ê2ÊÊ211Ê
!Cj%#1j%11#&IÊ
!Cj%&j%11I(Ê
0%- )Ê
Ê +Ê) 
Ê
Ê
)Ê Ê) Ê
Ê
Ê ) Ê Ê ) Ê +Ê
Ê).Ê )Ê Ê
Ê ) Ê +Ê
).Ê
).Ê/ ÊÊ
%Ê[+Ê ) Ê Ê Ê. Ê )Ê(Ê Ê1&Ê Ê1Ê2Ê/
).ÊÊ Ê/ Ê
h(&Ê 

Ê Ê Ê. Ê )Ê Ê
) Ê Ê Ê) ÊdeÊ/ 7Ê$j& Ê
d Ê Ê Ê. Ê )Ê7&(j1&IÊ
3 ) Ê Ê Ê Ê Ê 
Ê
)Ê"1&#1j($I(IÊ
Ê
xét thʈ trư͝ng đ͙c quyɾn hoàn toàn. hà s͑ cɤu: P = 1240-2Q. hàm t͕ng chi
phí cͧa doanh nghiʄp: TC = 3Q2 + 240Q + 35000
a/ xác đʈnh hàm s͑: TFC, TVC, AFC, AVC, ATC, MC cͧa doanh nghiʄp.

b/ xác đʈnh sɠn lưͣng và giá t͑i đa hóa lͣi nhuɪn? tính lͣi nhuɪn cͧa doanh
nghiʄp?
c/ Tính hʄ s͑ lerner và cho biɼt quyɾn lͱc đ͙c quyɾn cͧa doanh nghiʄp cao
hay thɢp?
d/ nɼu thʈ trư͝ng cɞnh tranh hoàn hɠo thì giá bán và sɠn lưͣng bao nhiêu?
e/ nɼu chính phͧ đʈnh giá trɤn Pc = 980 thì doanh nghiʄp sɺ sx bao nhiêu?
lưͣng thiɼu hͥt là bao nhiêuÊ
Ê
%Ê Ê Ê ÊÊ ?Ê833Ê2Ê83(Ê 
2Ê 8383%(%Ê
<33#83~&@Ê 
2Ê <3<3%@Ê 
2 33%@@(%Ê
A3<3C @Ê
0%Ê Ê Êj$&#&~&Ê 
2ÊAC$&#Ê
TFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)ÊK2ÊA3AÊK2$&# @Ê2Ê 
2$ Ê2N[#3$(Ê
%ÊqÊ:ÊN+)+Ê7ÊN"#A3%"$ #11%$ $IÊ 
2Êo)Ê/{ Êx Êo)Ê Q Ê
) Ê). qÊ OÊ 
%Ê[=Ê 4Ê5U).Ê/;Ê P) Ê ) Ê
;)Ê S
Ê ?ÊAÊ 
2TFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)ÊK2ÊA3ÊK2Ê$&#& @Ê2$$&(Ê 
2$$(Ê
+%Ê[=Ê3 9) Ê QÊpÊ.EÊW)Ê1Ê ?Êe[ÊRÊdeÊ/5G).ÊS)Ê v Ê$IÊ
).Ê Ê
/
).Ê Ê/ Ê$Ê2Ê/
).Ê +Ê Ê&Ê
Ê
hàm cung và hàm cɤu cͧa loɞi bánh AFC trên thʈ trư͝ng năm 2007 như sau
hàm cung : Qs = 12P - 15
hàm cɤu : Qd = -8P + 45
(Q : ngàn h͙p, P : ngàn đ͓ng / h͙p)
a/ giá và sɠn lưͣng cân bɮnng trên trư͝ng cͧa bánh AFC năm 2007 là bao
nhiu ?
b/ do nhìu loɞi bánh m͛i xuɢt hiʄn trên thʈ trư͝ng, cɤu vɾ bánh AFC nam
2008 giɠm 10%. hãy tính tác đ͙ng cͧa viʄc giɠm cɤu này đ͑i v͛i giá và sɠn
lưͣng bánh AFC đɤu nam 2008 ?
c/ tính đ͙ co giãn cͧa cung và cɤu bánh AFC theo giá tɞi điʀm cân bɮng
năm 2007 và 2008 ?Ê
Ê
%Ê 4Ê5U).Ê f)Ê0g).ÊK2ÊÊ2Ê$&#$(#1@(Ê2Ê2&$Ê
0%h
Ê ÊE Êx).Ê)B)Ê/5G).Ê WÊ.S Ê$}Ê2j}#I&@(Ê 
2` Ê 4Ê5U).Ê f)Ê0g).Ê ?Ê.EÊ;Ê/5G).ÊS)Ê v ÊWÊ)_ Ê&1Ê7ÊjÊ2Ê
#I&@($&#$(Ê 

2Ê&Ê2$IÊ
%Ê[_ Ê&IÊ 
PÊF Ê f)Ê0g).7Ê!Cj%#1j%&$#$$Ê
!Cj%$&j%&$$$IÊ
[_ Ê&1Ê 
PÊF Ê f)Ê0g).7Ê!"jCj%#I&j&%$I#$ Ê
!Cj%$&j&%$I$I ÊÊ
Ê
hàm cung và cɤu thʈ trư͝ng cͧa sɠn phɦm X đưͣc cho như sau
Qd = -2P + 100
Qs = 2P-20
(P: ngàn đ͓ng/ sɠn phɦm, Q : ngàn sɠn phɦm)
a/ xác đʈnh giá và sɠn lưͣng cân bɮng trên thʈ trư͝ng. Tính thɴng dư tiêu
dùng, thɴng dư sɠn xuɢt và t͕ng thɴng dư xã h͙i
b/ nɼu chính phͧ đʈnh giá trɤn cho sɠn phɦm X là 25. Hãy tính lưͣng thiɼu
hͥt
c/ nɼu chính phͧ đʈnh giá cho sɠn phɦm X là 35. tính lưͣng dư thͫa
d/ nɼu chính phͧ đánh thuɼ 5 ngàn đ͓ng / sp. hãy tính giá và sɠn lưͣng
cân bɮng trên thʈ trư͝ng, khoɠn thuɼ trên m͗i sɠn phɦm mà ngư͝i tiêu
dùng và ngư͝i sɠn xuɢt phɠi chʈu, khoɠn thuɼ mà nhà nư͛c thu đưͣcÊ
Ê
%Ê` Ê 4Ê5U).ÊPÊ f)Ê0g).ÊK2ÊÊ2Ê#&@$&#&Ê2Ê2Ê 
#%&@(Ê 
%&@$Ê 
p).Ê5ÊBÊk).7Ê3d$%&j"(#jÊ 
p).Ê5ÊS)Ê*O7Êd$%&j"#$Ê 
2Ê>).Ê p).Ê5Ê*LÊ x7Êd@3d1Ê
"AOÊ EÊ);ÊRÊ ?) Ê ?Ê9) Ê
E)ÊRÊ€Ê;).Ê 6)ÊÊ
0%Ê[=Ê 9) Ê QÊpÊ.EÊW)Ê/;Ê&(Ê ?Ê/n ÊÊ/5G).Ê WÊ;Ê/5G).Ê ).Ê Q Ê 4Ê 
5U).Ê/;7Ê('Ê 
2ÊN5G).Ê =Ê wÊ/;Ê(#&Ê
%Ê[=Ê 9) Ê QÊpÊ.EÊ;)Ê/;Ê(Ê ?7Ê 
'(2ÊN5G).Ê5Ê X 7Êh(#&Ê
Ê
M͙t hãng sɠn xuɢt có hàm cɤu là:Q=130-10P
a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính đ͙ co giãn cͧa cɤu theo
giá tɞi mͩc giá này và cho nhɪn xét.
b) Hãng đang bán v͛i giá P=8,5 hãng quyɼt đʈnh giɠm già đʀ tăng doanh
thu.quyɼt đʈnh này cͧa hãng đúng hay sai?Vì sao?
c) Nɼu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lưͣng cân bɮng?Tính đ͙ co
giãn cͧa cɤu theo giá tɞi mͩc giá cân bɮng và cho nhɪn xét.Ê
Ê

Ê Ê 7ÊÊ Ê;
ÊÊ5U).Ê WÊ Ê5G 7Ê$#$*Ê 
Ê/PÊ Ê*Ê*Ê Ê
<HÊ Ê.EÊ0E)Ê/;ÊÊ ?Ê
) Ê Ê/;ÊÊ Ê 
Ê 7ÊÊ$#$Ê2Ê"Ê#$Ê
TxÊ
Ê.L)Ê Q Ê5U).Ê WÊÊ"*Ê‚Ê#$*‚Ê#&'&(Ê
<HÊ Ê.EÊ Ê>Ê$}Ê ?Ê/5G).Ê WÊ Ê>Ê&'&(}Ê
0Ê` Ê.EÊ/;ÊÊ1'(Ê ?Ê/n ÊÊ/5G).Ê WÊRÊ/;Ê$#$*1'((Ê
Nn ÊÊ
) Ê ÊRÊ/;ÊÊ1'(*(1&'(Ê
<HÊ Ê L).Ê=Ê4) Ê.S Ê.EÊ ?Ê
) Ê ÊPÊ5G Ê/b)Ê 6)Ê=Ê4) Ê Q Ê
L).Ê/;Ên).Ê 
ÊPÊ4Ê9Ê f)Ê0g).Ê Ê 7ÊÊ
K2Ê$#$1Ê
K2$(Ê
K2Ê(Ê 
2+(Ê 
+1Ê
<HÊ ^ Ê.EÊ f)Ê0g).Ê/;Ê('Ê ^ ÊS)Ê/5G).Ê f)Ê0g).Ê/;Ê1Ê
TxÊ
Ê.L)Ê Q ÊX
).Ê WÊ#$*(%1Ê#' &(Ê
<HÊ Ê.EÊ Ê>Ê$}Ê ?Ê/5G).ÊRÊ Ê>Ê' &(}Ê
Cho biɼt hʄ s͑ co giãn cɤu vɾ xe máy đ͑i v͛i giá cͧa nó là 1,7.Hʄ s͑ co giãn
vɾ xe máy đ͑i v͛i giá xăng là 0,6.Hʄ s͑ co giãn cɤu vɾ xe máy v͛i thu nhɪp
là 1.Dͱ báo trong năm t͛i giá xăng tăng 10%, thu nhɪp tăng 10%. Hãy xác
đʈnh đɢu cͧa các hʄ s͑ co giãn trên. Đʀ giͯ nguyên lưͣng cɤu vɾ xe máy
trong năm t͛i bɮng năm nay thì nên thay đ͕i giá xe máy theo chiɾu hư͛ng
nào và thay đ͕i bao nhiêu %?Ê
Ê 

Ê.EÊ_).Ê Ê/
).Ê Ê+Ê*+Ê Ê. Ê)B)Ê!ÊÊ#$IÊ 

).Ê7Ê
Ê.EÊ*_).Ê_).Ê).5UÊ ÊRÊ Ê9Ê*+Ê EÊÊ)B)Ê!ÊÊ#' Ê
!ÊÊ$ÊÊ Ê) Ê ).Ê).JÊBÊk).Ê.WÊ Ê 6)Ê)B)Ê Ê) oÊ

. Ê* ).Ê ).Ê$Ê}Ê Ê/
).Ê+Ê).Ê ).Ê# Ê}Ê 
Ê) Ê ).Ê$Ê}Ê Ê$}Ê
/
).Ê+Ê).Ê_).Ê}Ê ÊFÊ/
).Ê+Ê).Ê
).Ê)_ Ê6Ê
Ê>Ê ?Ê)B)Ê 
).Ê.EÊ*+Ê EÊBÊ/
).Ê Ê. Ê#}Ê2. Ê ).Ê7$I}Ê
Ê
M͙t ngư͝i tiêu dùng có thu nhɪp là I -1,5triʄu/tháng đʀ mau hai hàng hóa
X và Y. Giá cͧa hàng hóa X là 15,000đ͓ng/kg và hàng hóa Y là 5000
đ͓ng/kg Hàm t͕ng lͣi ích đưͣc hco b͟i TU = 2XY
A. Xác đʈnh kɼt hͣp tiêu dùng t͑i ưu? Lͣi nhuɪn hóa t͑i đa thu đưͣc bao
nhiêu.?
B. Nɼu thu nhɪp tăng lên gɢp đôi thì kɼt hͣp tiêu dùng t͑i ưu m͛i là bao
nhiêu?

C. Nɼu thu nhɪp cͧa ng tiêu dùng vân là 1,5 triʄu/tháng nhưng giá cͧa
hàng hóa X giɠm còn 10,000đòng/kg, Xác đʈnh kɼt hͣp tiêu dùng t͑i ưu
m͛i.Ê
Ê
% Ê 7ÊAz*&'ÊAz&eÊ 
2ÊTFÊ=Ê GÊBÊk).Ê:Ê5Ê ?Êe'Ê SÊ ƒ Ê L)Ê qÊ 56).Ê?) 7Ê
$(e@($(Ê
Az*%Az*%Ê 
2e('$(Ê2/GÊ) H)Ê:Ê Ê Ê5G Ê/;7Êz&j(j$($(Ê
0%Ê[=Ê Ê) HÊ_).Ê/B)Ê.OÊaÊ ;Ê.EÊ E Ê ;).Ê Ê a).Ê Ê>Ê ?Ê=Ê GÊ 
BÊk).Ê:Ê5Ê/;Ê7Êe 
&e$Ê'Ê 
&Ê" Ê „).Ê Ê FÊk).Ê E Ê.SÊ) 5Ê
fÊ ÊFÊ.SÊ W)Ê);Ê
%[=Ê. Ê ;).Ê ÊeÊ.S)Ê J)Ê$Ê ?ÊFÊ=Ê GÊ:Ê5Ê ?Êej'jÊ SÊ ƒ Ê L)Ê
qÊ Ê
$ej@(j$(Ê
Az*%Az*%Ê 
2ÊejI('j$(Ê
Ê
m͙t hãng đ͙c quyɾn có đư͝ng cɤu Q=120-P t͕ng chi phí ngɬn hɞn
TC=2Q(lɪp phương)-6Q(bình)-31Q+120
a, viɼt phương trình biʀu diʂn các chi phí ngɬn hɞn
hãng sɺ sɠn xuɢt ban nhiêu sɠn phɦm đê t͑i đa hóa lͣi nhuɪn.khi đó gia
bán,t͕ng doanh thu,t͕ng chi phí và lͣi nhuɪn cͧa hãng là bao nhiêu?xác
dʈnh mͩc sɠn lưͣng đʀ hãng t͑i đa hóa doanh thu.khi đó giá bán, t͕ng
doanh thu,tông chi phí và lͣi nhuɪn cͧa hãng là bao nhiêu?
d,giɠ sͭ chính phͧ dánh thuɼ là 30 đ͓ng/1 đơn vʈ sɠn phɦm .khi đó giá
bán, doanh thu,lͣi nhuɪn sɺ thay đ͕i như thɼ nào?Ê
Ê
%Ê Ê 7Ê 
ÊÊÊ ?Ê833Ê283$&Ê2<3ÊÊ&~Ê#Ê ~&Ê#Ê$Ê
A3Ê3C ~&Ê#Ê$&Ê#Ê$Ê 
jj"$&Ê#$&Ê#~&Ê 
2ÊAC$&Ê#Ê&Ê
TFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê ?ÊA3AÊ 
2Ê ~&Ê#$&Ê#$$&Ê#&Ê2Ê(Ê2Ê$$$Ê 
2Ê I&'Ê3Ê$'ÊN[(&Ê
TFÊ:Ê Ê Ê
) Ê Ê ?ÊAÊ 
2Ê$&Ê#&Ê2 Ê2 'Ê 'Ê3&$& Ê'N[Ê#&$ Ê"/]Ê
0%Ê)=Ê 9) Ê QÊE) Ê =Ê%Ê ?Ê Ê 9Ê H)Ê0B)ÊRÊ Ê>Ê
A3 
$&Ê#&Ê@$(#&Ê
TFÊ:Ê Ê Ê
) Ê Ê ?ÊAA3
Ê 
2Ê ~&Ê#Ê$&Ê#Ê$$(Ê#Ê&Ê2ÊIÊ'$$(Ê'($Ê'3Ê$Ê"/n Ê

);Ê ; Ê>).Ê Ê 9Ê/;Ê7Ê3Ê&~Ê#Ê ~&Ê#$Ê@$&Ê@ÊÊ 
2ÊN[($(Ê
cɢu vɾ sɠn phɦm X là P=90-Q.thʈ trư͝ng này do 1 hãng đ͙c quyɾn không
chɼ.chi phí cͧa hãng đ͙c quyɾn C=480+q^2+4q
a, hãy xác đʈnh giá và sɠn lưͣng cân bɮng cho hãng đ͙c quyɾn này
b, hãng tao ra bao nhiêu lͣi nhuɪn và thɴng dư tiêu dùng?nɼu hãng mu͑n
t͑i đa hóa doanh thu thì phɠi ch͍n mͩc giá và sɠn lưͣng là bao nhiêu?khi
đó lͣi nhuɪn thu đưͣc là bao nhiêu?
c, giɠ sư chính phͧ đɴt giá trɤn là 60 thì hãng sɠn xuɢt bao nhiêu đʀ đɞt
đưͣc lͣi nhuɪn l͛n nhɢt?luc đó thɴng dư tiêu dùng là như thɼ nào?Ê
Ê
%ÊDEÊ;ÊS)Ê/5G).Ê f)Ê0g).Ê Ê;Ê …Ê Ê!ÊÊCj%ÊÊ#Ê$Ê 
2Ê#$j"Ê#%Ê#$Ê2Ê('Ê(Ê
0%ÊPÊF Ê f)Ê0g).Ê7Ê3Ê& 1('ÊÊjÊ&&(Ê2ÊN[Ê# Ê"/]Ê 
p).Ê5ÊBÊk).7Ê3dÊ$%&j"#(j(ÊÊ$$&(Ê
" EÊ);Ê0P)ÊRÊ ?) Ê ?Ê9) Ê
E)ÊRÊ€Ê;).Ê 6)Ê 
ÊjÊÊ#Ê~&Ê2ÊAÊÊ#Ê&Ê
TFÊ:Ê Ê Ê
) Ê Ê ?ÊAÊ2ÊÊÊÊ(Ê 
2ÊN[Ê# Ê") 5ÊB)Ê
-P)Ê „).Ê Ê FÊ)Ê/a)Êg).Ê Ê.EÊ;ÊS)Ê/5G).Ê f)Ê0g).Ê Ê
) Ê ÊPÊ:Ê 
Ê
%Ê[=Ê 9) Ê QÊpÊ.EÊW)Ê/;Ê Ê ?Ê/ ÊÊ 
Ê jÊ'Ê3Ê1Ê@Ê~&Ê@ÊÊ2ÊN[ÊÊ#Ê3ÊÊ( Ê#Ê~&Ê#Ê1Ê
TFÊ/GÊ) H)ÊPÊ:Ê ÊK2ÊÊ&1Ê2ÊN[ÊÊÊ
Nn ÊÊ3dÊ&Ê" EÊ);Ê0P)Ê SÊRÊ ?) Ê aÊ
Ê
m͙t hãng đ͙c quyɾn có đư͝ng cɤu Q=50-P; AVC=Q-6; FC=40
a, giá và sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn cͧa hãng là bao nhiêu?tính lͣi
nhuɪn t͑i đa đó ?
b, xác đʈnh hʄ s͑ co dãn cͧa cɤu tɞi điʀm t͑i đa hóa lͣi nhuɪn
c, nɼu chính phͧ đɴt giá trɤn là 25/1 đon vʈ sɠn phɦm thì nhà đ͙c quyɾn sɺ
sɠn xuɢt bao nhiêu?lͣi nhuɪn cͧa nó sɺ là bao nhiêu?
d, giɠ sͭ chính phͧ trͣ cɢp 6 đ͓ng/1 đơn vʈ sɠn phɦm và đɞt mưc giá sao
cho nhà đ͍c quyɾn sɠn xuɢt ͟ mͩc sɠn lưͣng cao nhɢt thì chính phͧ phɠi
ch͍n mͩc giá nào?Ê
Ê
%Ê Ê 7Ê 
j(#~&Ê2ÊA(#&Ê
<3Ê <3j~&Ê#Ê Ê2ÊA3Ê&Ê#Ê Ê
TFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê ?ÊA3AÊ2ÊÊ( Ê2$'Ê Ê 
2ÊN[ÊÊ#Ê3ÊÊ#Ê<3Ê#83ÊÊ(&Ê

0%PÊF Ê:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê ?7Ê!ÊCj%ÊÊ#&(IÊ
%[=Ê 9) Ê QÊpÊ.EÊW)Ê/;Ê&(%$Ê ?Ê 
Ê(Ê#ÊÊ&('ÊÊ &('Ê3Ê<3Ê@Ê83ÊÊ($(Ê2ÊN[ÊÊ$$Ê
Ê
thʈ trư͝ng sɠn phɦm A coi là canh tranh hàm cɤu và hàm cung đưͣc cho b͟i
sau đây:
Pd=100-Q
Ps=10+Q
a, xác đʈnh mͩc giá và sɠn lưͣng cân bɮng ?
b,tính thɴng dư tiêu dùng và thɴng dư sɠn xuɢt
c, nɼu chính phͧ ͕n đʈnh mͩc giá P=50 thì điɾu gì sɺ xɠy ra?
d, nɼu chính phͧ đánh thuɼ 10 đô/1 sɠn phɦm bán ra thì điʀm cân bɮng
cͧa thʈ trư͝ng sɺ thay đ͕i như thɼ nào?Ê
Ê
%ÊPÊF Ê f)Ê0g).Ê ?7Ê 
Ê2Ê$#$@Ê2(Ê'((Ê
0%Ê p).Ê5ÊBÊk).,Ê3d$%&j(j"$#(($$&(Ê 
p).Ê5ÊS)Ê*O7Êd$%&j(j"((#$$$&(Ê
%Ê[=Ê 9) Ê QÊ>)Ê4) Ê ^ Ê.EÊ/;Ê(Ê ?Ê/5G).Ê WÊ/;Ê Ê
).Ê ÊÊ
/5G).Ê ).Ê/;ÊÊ2Ê =Ê wÊ 
%Ê[=Ê 9) Ê QÊE) Ê =Ê$\%$Ê ?Ê) ;ÊS)Ê*OÊRÊm).ÊyÊ0E)ÊS)Ê v ÊbÊ
^ Ê.EÊCÊ&@Ê 
2ÊTF Ê f)Ê0g).Ê bÊCÊ2&@$#Ê 
2Ê' Ê
Ê
m͙t hãng canh tranh hoàn hɠo có AVC=3Q+4
a, xác đinh cung sɠn phɦm cͧa hãng
b,nɼu giá bán là 55 thì hãng l͗ là 120 hãy xác đinh giá và sɠn lưͣng hòa
v͑n cͧa hãng khi đó chi phí c͑ đʈnh cͧa hãng là bao nhiêu?
c, nɼu giá bán cͧa thʈ trư͝ng là 60 hãy xác đinh mͩc sɠn lưͣng t͑i đa hóa
lͣi nhuɪn cͧa hãng.khi đó doanh thu và lͣi nhuɪn cͧa hãng là bao nhiêu?
d, hãy xác đʈnh thɴng dư sɠn xuɢt tɞi điʀm t͑i đa hóa lͣi nhuɪn?Ê
Ê
%Ê Ê 7Ê<3 <3j~&@Ê2ÊA3<3C @Ê
h
ÊfÊ/;Ê 4Ê5U).Ê P) Ê ) Ê
;)Ê S
Ê)B)Ê56).Ê ).Ê).V)Ê P)Ê Q Ê L).Ê 9) Ê
/;Ê5U).Ê Ê 9Ê H)Ê0B)Ê)g Ê 9 ÊB)Ê <3Ê )Ê
ÊÊ Ê@Ê"bÊ2Ê
0%Ê3<3@83~&Ê@Ê@83Ê
` Ê((ÊAÊ"h
Ê P) Ê ) Ê
;)Ê S 
2Ê1(Ê 
2Êj(('3&(I(@83Ê 
Ê/PÊ Ê#3#$&Ê2Ê I(#&(I(#83#$&Ê2Ê83 I(Ê 
2Ê3~&@@ I(Ê2Ê 3@@ I(%Ê2Ê I(Ê 

PÊF Ê J Ê:)Ê 3 ) I(Ê
%Ê[=Ê Ê2A Ê
TFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê ?ÊA3AÊ2&1%Ê 
2( 'N[#I(Ê 
%Ê:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê
).Ê fÊ);Ê^).ÊbÊÊHÊ Ê/;Êk).ÊÊYÊ fÊB)Ê
Ê
1 doanh nghiʄp đ͙c quyɾn mua v͛i biʀu cɤu:
P 50 40 30 20 10
Q 5 10 15 20 25
Tͱ cho s͑ liêu hͣp lý hàm AE?
Xác đʈnh sɠn lưͣng đʀ doanh nghiʄp t͑i đa hóa lͣi nhuɪn?
Xác đʈnh Ps (thɴng dư sɠn xuɢt) mà ngư͝i bán bʈ mɢt?
Chính phͧ nên quy đʈnh giá nào đʀ t͑i đa hóa t͕ng thɴng dư?Ê
Ê
$ ; Ê !Ê 9) Ê/;Ê ; Ê ).Ê Q Ê
) Ê). qÊx Êo)Ê Ê0P)Ê …Ê W)Ê
Ê
; ÊÊ qÊ:Ê. Ê56).Ê/;Ê5G Ê
; Ê WÊ Q Ê
) Ê). qÊx Êo)Ê Ê9) Ê5G Ê/;Ê #& ;Ê ; Ê WÊ Q Ê 

) Ê). qÊk).ÊbÊ ; ÊA<2A< #& Ê
Ê ; Ê !@&2d@&Ê;Ê
A!&@&Ê
TFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê ?ÊA<A!ÊK2 #&&@&ÊK2$Ê2Ê
&<RÊ ?) Ê Ê OÊA<2j%2j$%Ê 
dj$%&"$%#&%1%Ê 
d$%&"#&$(Ê 
2d#dj(%Ê 
3 9) Ê QÊRÊÊ4) Ê.EÊPÊjÊFÊ
).Ê04Ê OÊ a).Ê Ê>).Ê p).Ê5Ê/;Ê:Ê 
Ê
Ê
M͙t doanh nghiʄp sɠn xuɢt v͛i AC=300 + 96500/Q và đư͝ng cɤu P=1000Q
a, quyɼt đʈnh cͧa doanh nghiʄp t͑i đa hóa lͣi nhuɪn là bao nhiêu?tính lͣi
nhuɪn l͛n nhɢy đó?
b, doanh nghiʄp sɺ đɴt giá nào đʀ t͑i đa hóa doanh thu
c, xác đʈnh mͩc giá và sɠn lưͣng đʀ doanh nghiʄp bán đưͣc nhiɾu sɠn
phɠm nhɢt mà không bʈ l͗?
d, mͩc sɠn lưͣng t͑i ưu cho xa h͙i là bao nhiêu? và lͣi nhuɪn cͧa doanh
nghiʄp là bao nhiêu?Ê
Ê
TfÊ/;Ê
) Ê). qÊx Êo)Ê{Ê) B)Ê
Ê 3@ (%Ê 
23@ (2A3A;ÊA$#&Ê
TFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê ?7AA3K2$#
&j2j('j ('&&I(' *& Ê
02:Ê Ê Ê
) Ê 7AK2('(' *&('(Ê

2FÊ/{ Ê s)ÊS)Ê/5G).Ê/b)Ê) OÊ ;Ê
Ê04Ê/]Ê ?Ê3K2"$# 
@ (K2($$'& Ê<;Ê$11'I("N
P211'IÊ 
2
Ê/;Ê
) Ê). qÊx Êo)Ê{Ê) B)Ê)B)ÊS)Ê/5G).Ê:Ê5Ê Q Ê*LÊ xÊ 9) Ê/;Ê 
($$'& ÊRÊ ?) Ê Ê OÊ). h
Ê.EÊ;ÊS)Ê/5G).Ê/; ÊJ)Ê) oÊEÊ)B)Ê 
9) Ê
Ê Ê-P)Ê/OÊ:Ê wÊ FÊ) Ê
Ê
biʀu sau đây v͛i đư͝ng cɤu cͧa sɠn phɦm Y.v͛i chi phí binh quân không đ͕i
là 14USD
GIÁ(đ͓ng/sp) 24 21 18 15 12 9
LƯ͢NG(1000d/sp) 0 700 1400 2100 2800 3500
a, hãy xác đʈnh giá và sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn cho nhà đ͙c quyɾn
?khi đó doanh thu và lͣi nhuɪn là bao nhiêu?
b, hãy xác đʈnh hʄ s͑ co dãn cͧa cɤu và tính thɴng dư tiêu dùng tɞi mͩc giá
t͑i đa hóa lͣi nhuɪn
c, hãy xác đʈnh hʄ s͑ sͩc mɞnh đ͙c quyɾn và phɤn mɢt không?
d, giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ c͑ đʈnh T=1000 vào nhà đ͙c quyɾn khi đó
giá và sɠn lưͣng thay đ͕i như thɼ nào?
e, giɠ sͭ chính phr đánh thuɼ là 2USD/1sp bán ra khi đó giá,sɠn
lưͣng,doanh thu và lͣi nhuɪn thay đ͕i như thɼ nào?
f, xã h͙i đưͣc lͣi gì nɼu nhà đ͙c quyɾn sɠn xuɢt ͟ điʀm cân bɮng cɞnh
tranh ?ai đưͣc lͣi và ai bʈ thiʄt?Ê
Ê
.SÊ qÊÊ Ê5G 7&#%IA3 3$'A&#%(Ê
AA3K2j(%'j$' (%'$I(%Ê
02!#I%$%(#$%(Ê
3d$%&"&#$(%$I(% Ê
2N#$%!(%$'d"$#$(%$I(%Ê 
2E) Ê =Ê aÊ4) Ê ?Ê
ÊS) Ê 5Y).Ê=)Ê ^ ÊS)Ê/5G).Ê;Ê.EÊ) 5).Ê #
$Ê
+2A3A3@&$ AA3K2&# 
%($ 2&1%'&'( %'$$&%Ê
Z2/n Ê);Ê*LÊ xÊ
Ê Ê OÊ
Ê;Ê).5UÊ Ê/GÊ/;ÊBÊk).Ê
Ê3dÊ_).Ê;Ê
Ê Ê/GÊ
/;Ê
) Ê). qÊ?ÊdÊ.S Ê
Ê
M͙t hãng đ͙c quyɾn có đư͝ng cɤu vɾ sɠn phɦm là P= 30-0.5Q , hàm t͕ng
chi phí cͧa nhà đ͙c quyɾn nàu là TC= 14Q
1, Tính giá và sɠn lưͣng đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn . Tính giá trʈ thɴng dư tiêu
dùng và thɴng dư sɠn xuɢt tɞi mͩc giá và sɠn lưͣng t͑i ưu này .
2, Tính chʆ s͑ đo lư͝ng sͩc mɞnh cͧa nhà đ͙c quyɾn và phɤn mɢt không do
nhà d͙c quyɾn gây ra .
3, Khi chính phͧ thu thuɼ là 1/ đơn vʈ sɠn phɦm thì giá và sɠn lưͣng t͑i ưu
cũng như lͣi nhuɞn cͧa nhà đ͙c quyɾn thay đ͕i như thɼ nào ?

4 , Vɺ đ͓ thʈ minh h͍a Ê
Ê
$j#(~&Ê 
2A#Ê
A33C$Ê 
:Ê Ê Ê/GÊ) H)ÊK2ÊAA3Ê2Ê$ Ê 
2Ê&&Ê 
p).Ê5ÊBÊk).7Ê3d$%&j"#&&j$ Ê 
p).Ê5ÊS)Ê*O7Êd#<3$&1Ê
&Ê3 …Ê:Ê^ Ê P) Ê7ÊN"#A3%&IÊ
[=Ê/;Ê 4Ê5U).Ê
;)Ê S
Ê ?7Ê 
>).Ê9 Ê/GÊ*LÊ xÊÊdj@3djÊ&Ê 
2Ê W)Ê OÊ a).Ê
Ê 4Ê5U).Êx Êo)Ê.fÊ 7Ê
hNdj@3dj#d#3d1Ê 
Ê` Ê 9) Ê QÊE) Ê =Ê$%$Ê ?Ê ; Ê Ê 9Ê H)Ê0B)Ê/n Ê);Ê/;7Ê
A3j$(Ê
TFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê ?7ÊAA3jÊ2Ê$('$(Ê
N[Ê#3Ê
Giɠ đʈnh hàm s͑ cung và hàm s͑ cɤu thʈ trư͝ng gɞo cͧa Viʄt Nam là:
Qs=20P-100 và Qd=80-10P
a) Hãy xác đʈnh giá cɠ cân bɮng,s͑ lưͣng cân bɮng và mô tɠ bɮng đ͓ thʈ?
b) Đʀ h͗ trͣ cho ngư͝i tiêu dùng,nhà nư͛c đã ɢn đʈnh giá t͑i đa P=5.5 ,h͏i
lưͣng thiɼu hͥt trên thʈ trư͝ng là bao nhiêu?
c) Đʀ giɠi quyɼt lưͣng thiɼu hͥt ,nhà nư͛c nhɪp khɦu gɞo v͛i giá quy đ͕i là
6.5 ,trư͝ng hͣp này ngân sách nhà nư͛c phɠi bù l͗ s͑ tiɾn là bao nhiêu ?Là
ngư͝i tiêu dùng bɞn đưͣc lͣi gì khi nhà nư͛c thͱc hiʄn nhɪp khɦu thay vì
phân ph͑i theo đʈnh lưͣng /?Ê
Ê
Ê f)Ê0g).Ê 4Ê5U).ÊK2ÊK2&#$1#$ÊK2Êj Ê2Êj&Ê
"0P)ÊRÊ5U).Ê ).Ê5U).Ê WÊ/B)ÊmÊ 4Ê ?ÊF Ê ;Ê&Ê5U).ÊOÊ VÊ) Ê 9) Ê/;Ê 
F Ê f)Ê0g).'Ê.EÊ f)Ê0g).Ê Ê;Ê/5G).Ê f)Ê0g).ÊÊ&Ê
0Ê Ê 9) Ê QÊEÊpÊ.EÊ('(\ÊKÊjÊ 
ÊÊ&j('(#$$Ê;Ê1#$j('(&(Ê 
2Ê22Ê =Ê wÊ 4Ê5U).ÊÊ#Ê&(#$$(Ê 
FÊ.SÊ=Ê/5G).Ê =Ê w'Ê) ;Ê)5b Ê SÊ) HÊ vÊbÊ.EÊ '(\Ê2bÊ/5G).Ê 
=Ê wÊ/;Ê$("Ê6)Ê4Ê.?ÊÊ ?Ê:Ê).f)ÊE Ê) ;Ê)5b Ê SÊ ÊÊ$(j '(I'("\Ê
jÊ/;Ê).5UÊBÊk).' Ê 9) Ê QÊ SÊ) HÊ.P
ÊFÊ0kÊ W)Ê =Ê wÊ
Ê 9) Ê 
QÊEÊpÊ.EÊW)ÊKÊ.EÊ f)Ê0g).'Ê ?Ê n).Ê #Ê) †).Ê).5UÊBÊk).ÊRÊ Ê 
5G ÊS)Ê v ÊbÊ.EÊ‡Ê 6)'Ê)B)ÊRÊ Ê) oÊ 6),Ê
Ê
Thʈ trư͝ng sɠn phɦm X có hàm cung và cɤu có dɞng=60-1/3Qd ,p=1/2Qs-

15
a)Giɠ sͭ chính phͧ đánh thuɼ là giɠm sɠn lưͣng cân bɮng xu͑ng và bɮng
84.Xác đʈnh mͩc thuɼ chính phͧ đánh váo m͗i sɠn phɦm la bao nhiêu?
b) tiɾn thuɼu mà ngư͝i tiêu dùng phɠi chʈu trên m͗i sɠn phɦm?
c)Sͱ thay đ͕i trong thɴng dư tiêu dùng và thɞng dư sɠn xuɢt khi chính phͧ
đánh thuɼ?
d) t͕n thɢt vô ích xɠy ra khi chính phͧ đánh thuɼÊ
Ê
jÊ3f)Ê0g).Ê ).Ê WÊ Ê 9) Ê QÊ 5 ÊE) Ê =Ê
K2Ê #"$%j"$%&j#$(K2j2jÊ 
?Ê Ê Ê ='ÊS)Ê/5G).Ê f)Ê0g).Ê.S 2Ê =ÊE) Ê;
Ê W"Ê. Ê_).2Ê WÊ
.S Ê
jÊDSÊMÊ 9) Ê QÊE) Ê =Ê ]ÊS)Ê v Ê/;Ê"\Ê 
ÊÊ ; Ê W bÊ/;ÊCÊ@"$%&j#$(@Ê 
2 f)Ê0g).Ê ).Ê WÊ bÊ/;ÊK2Ê #"$%j"$%&j#$(@Ê
;Ê/5G).Ê f)Ê0g).Ê bÊ/;Ê1'Ê Ê;
Ê 56).Ê?) Ê f)Ê0g).Ê ).Ê WÊ bÊ2Ê 
Ê 
HÊ 9) Ê QÊE) Ê;
Ê ]ÊS)Ê v Ê/;\Ê
-DEÊ f)Ê0g).Ê Ê Ê Ê =Ê/;Ê2Ê
ÊbÊ.EÊ f)Ê0g).Ê/n ÊWÊ ?Ê).5UÊ 
BÊk).ÊRÊ5G Ê ÊVÊ 6)Ê%$ÊS)Ê v 2Ê).5UÊBÊk).Ê SÊ 4%$Ê 
S)Ê v Ê 
fÊ Ê;Ê'Ê0P)Ê …Ê W)ÊRÊ ?) Ê Ê/;ÊRÊ OÊ 
Ê 5 Ê Ê ='Ê p).Ê5ÊS)Ê*OÊ/;Ê W)Êq)Ê9 Ê)g Ê5bÊ5U).Ê.EÊ f)Ê
0g).'B)Ê5U).Ê ).' p).Ê5ÊBÊk).Ê/;Ê W)Êq)Ê9 Ê)g ÊB)Ê5U).Ê.EÊ f)Ê
0g).'Ê5bÊ5U).Ê WÊ
jjjjÊ` Ê Ê ='Ê ?Ê p).Ê5ÊS)Ê*OÊ/;Ê W)Êq)Ê9 Ê)g ÊB)Ê5U).Ê ).'Ê 
5bÊ5U).Ê.EÊ f)Ê0g).Ê b'Ê;Ê5G Ê.).Ê/B)ÊXÊ/5G).Ê WÊ1Ê)† "Ê04Ê p)Ê
O'Ê p).Ê5ÊBÊk).Ê/;Ê W)Êq)Ê9 Ê5bÊ5U).Ê W'ÊB)Ê5U).Ê.EÊ f)Ê0g).Ê
b'Ê;Ê „).Ê04Ê p)Ê0YÊ5U).Ê ˆ).Ê.).ÊXÊ1Ê ˆ).Ê^).Ê/B)Ê
Ê
Cho hàm s͑ cung và cɤu cͧa sɠn phɦn X có dɞng P= Q+ 20 và P= -2Q+
140. Nɼu chính phͧ đánh thuɼ m͗i Click here
là 9đvt, thì giá cân bɮng m͛i là bao nhiêu?Ê
Ê
)=Ê
Ê>Ê ?Ê =Ê);Ê) ‰7Ê
[=Ê 9) Ê QÊE) Ê =Ê ]ÊS)Ê v Ê/;ÊÊ2Ê; Ê ).Ê bÊ) ‰Ê7Ê 
Ê@Ê&Ê@ÊÊÊÊ@Ê&Ê"$Ê 
; Ê WÊ.†Ê).B)Ê7ÊÊ#&Ê@Ê$Ê"&Ê
DUÊ0P)Ê.SÊ qÊ&Ê) Ê"$Ê;Ê"&Ê/;Ê Ê.EÊ;Ê/5G).Ê f)Ê0g).Ê bÊ"Êj'ÊjÊ
Ê
Cho các thông tin sau vɾ thʈ trư͝ng sɠn phɦm A: Gía thʈ trư͝ng tͱ do cͧa
sɠn phɦm là 10 nghìn đ͓ng/đơn vʈ, sɠn lưͣng trao đ͕i là 20 nghìn đơn vʈ.

Co giãn cͧa cɤu theo giá hiʄn hành là -1, co giãn cung ͟ mͩc giá đó là 1.
a. Hãy viɼt ptrình đư͝ng cùng và đư͝ng cɤu cͧa thʈ trư͝ng vɾ sɠn phɦm
này, biɼt rɮng chúng là đư͝ng thɰng.
b. Vɺ đ͓ thʈ đư͝ng cung và đư͝ng cɤu vͫa tính đưͣc
c. Tính thɴng dư tiêu dùng, thɴng dư sɠn xuɢt và lͣi ích ròng xã h͙i ͟ mͩc
giá cân bɮng thʈ trư͝ng.
d. ͞ mͩc giá và sɠn lưͣng này t͕ng doanh thu bɮng bao nhiêu và đã đɞt t͑i
đa chưa?
Ê
Ê

DSÊMÊ 56).Ê?) Ê5U).Ê WÊ/;Ê @0Ê" KÊ 
+
Ê.SÊ =Ê
ÊL)Ê Q Ê WÊ0g).Ê#$ÊK2Ê"%j"%#$K2Ê j$%&#
$K2 #&Ê 
Ê #&'Ê$'Ê&Ê;
Ê 56).Ê?) Ê5U).Ê WÊ Ê 7Ê
&#&j$@0ÊK20Ê 
HÊ 56).Ê?) Ê5U).Ê WÊ/;7Ê#&@Ê"$Ê 
56).Ê{'Ê.SÊMÊ 56).Ê?) Ê ).Ê/;Ê @Ê

ÊL)Ê Q Ê ).Ê0g).Ê$ÊK2Ê"%j"%$K2 j$%&$K2 &Ê 
Ê &Ê'Ê$'Ê&Ê;
Ê 56).Ê?) Ê ; Ê ).Ê Ê 7Ê
&&j$@ÊK2Ê 
HÊ 56).Ê?) Ê ; Ê ).Ê/;Ê&Ê
0ÊRÊ ?) Ê ?Ê0P)Ê{ÊRÊ) ‰Ê 
Ê +
Ê0;Ê 'Ê f)Ê0g).Ê 4Ê5U).ÊPÊF Êj$Ê;Êj&Ê 
?Ê a).Ê Ê ?) ÊRÊ)B)Ê ?) Ê)Ê E Ê9) Ê Ê0P)Ê) ‰Ê
jÊ p).Ê5ÊBÊ)."3dÊ/;Ê W)Êq)Ê9 Ê)g ÊB)Ê5U).Ê.E'Ê5bÊ5U).Ê WÊ"Ê 
5U).Ê.EÊ/;Ê5U).Ê%%*ʇÊXÊ$Ê 'Ê5U).Ê WÊ0P)ÊRÊ Ê) 5Ê9) Ê5G Ê ?ÊRÊ9) Ê 
5G Ê3dÊ
jÊ p).Ê5ÊS)Ê*OÊ/;Ê W)Êq)Ê9 Ê)g ÊB)Ê5U).Ê ).'Ê5bÊ5U).Ê.E"Ê5U).Ê 
).Ê/;Ê5U).ÊLÊ9) ÊYÊ fÊ 'Ê5U).Ê.EÊf)Ê) 5ÊB)Ê 
PÊj$'Êj&Ê Ê Êj$j&&Ê 
HÊ
) Ê Ê Q Ê L).Ê/;Ê&\Ê 
XÊ 5
).Ê?) Ê ; Ê WÊ#&@ÊK2Ê#'(@&ÊK2j# 
'(~&@&K2ÊA#@&Ê
L).Ê:Ê Ê E
Ê
) Ê K2ÊAK2Ê&ÊK2$ ŠÊPÊ ^ Ê.EÊ;Ê 
S)Ê/5G).Ê f)Ê0g).Ê ?Ê L).ÊLÊ:Ê Ê Ê
) Ê Ê
Ê
M͙t hãng cɞnh tranh hoàn hɠo điʀn hình có t͕ng chi phí ngɬn hɞn: TC=
100+ 7Q + Q.Q và TC= 4Q + Q.Q
a) Tìm sɠn lưͣng t͑i ưu cͧa hãng ͟ giá 35$/ đv? Lͣi nhuɪn t͑i đa thu đưͣc?
b) Mͩc giá cân bɮng cͧa thʈ trư͝ng dài hɞn? Khi giá thʈ trư͝ng giɠm xu͑n
25$/ đv

thì hãng nên đóng cͭa sɠn xuɢt không? tɞi sao/
c) Xác đʈnh đư͝ng cung ngɬn hɞn, dài hɞn cɠi hãng?Ê
Ê
A^ Ê.EÊ f)Ê0g).Ê;Ê P)Ê*E Ê4) Ê0YÊF ÊEÊ Q Ê5U).ÊN 3Ê 
Ê ÊN 3Ê )Ê
#ÊDEÊ Ê:)Ê&I\Ê0g).Ê E Ê.SÊÊA3 3Ê
DEÊ).Ê M Ê 
I\Ê0g).Ê E Ê.SÊÊA3 <3Ê
‹Ê ^ Ê.EÊ 
I\K&(\K&I\Ê)B)Ê L).Ê W)Ê=Êw ÊS)Ê*OÊFÊ0kÊ/PÊ xÊ W)Ê 
Ê 9Ê :Ê4) Ê 
#ÊT5U).Ê ).Ê).V)Ê P)Ê&@IÊ
T5U).Ê ).Ê;Ê P)Ê&@Ê
z +7Ê
Œ Êc)Ê 5 Ê.MÊ5G Ê W)Ê Ê

dS)Ê/5G).Ê:Ê5Ê$Ê0g).Ê E Ê.SÊÊA3I@&(Ê
NGÊ) H)Ê:Ê5Ê/;Ê$(#"$@$I@$$ \Ê
m͙t hãng cɞnh tranh hoàn hɠo có hàm t͕ng chi phí đͱoc cho b͟i
. TC= 5+2q+0,2q^2 . giá thʈ trư͝ng là 6
a/sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn cúa hãng là bao nhiêu?tính lͣi nhuɪn mà
hãng thu đưͣc
b/tính giá và sɠn lưͣng hòa v͑n cͧa hãng,giá thɢp nhɢt mà hãng có thʀ
sɠn xuɢt trong ngɬn hɞn là mͩc nào
Ê
Ê
ÊXÊ3Ê(@&@'&~&'Ê Ê9) Ê5G ÊA3"3CÊ&@'Ê 

).Ê P) Ê ) Ê
;)Ê S
ÊFÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê L).ÊS)Ê*OÊ +
Ê).B)ÊV Ê
A3Ê"ÊbÊÊ/;Ê.EÊ 4Ê5U).Ê 
56).Ê56).ÊbÊK2Ê&@Ê'Ê ÊK2Êj$Ê
jHÊS)Ê/5G).Ê:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê Q Ê L).Ê/;Ê$Ê
/GÊ) H)Ê#Ê3ÊÊj#Ê"(@&@'&~&ÊÊ j$#"(@&j$@'&j$~&&(Ê
0
).Ê).V)Ê P)Ê 
33%Ê(%@&@'&Ê 
3 )K2("Ê? Ê )Ê Q Ê 3ÊbÊÊ/;Ê0=)Ê) 5Ê
E)Ê s Ê 
bÊ(Ê2Ê 3Ê 
Ê ÊTF Ê J Ê:)Ê Q Ê L).Ê/;ÊPÊ 3 )Ê69ÊS)Ê/5G).Ê(Ê
jÊ833"(Ê2Ê<3Ê&@'&~&2Ê <3Ê&@'&2&Ê
;Ê Ê Ê L).ÊRÊ).Ê M ÊS)Ê*OÊPÊF Ê ;Ê <3Ê )Ê&Ê
<HÊ.EÊ) ƒÊ) OÊ ;Ê L).Ê Ê FÊ=Êw ÊS)Ê*OÊ)g Ê2&Ê
1). M͙t hãng CTHH có hàm chi phí biɼn đ͕i bình quân như sau: AVC = 2Q+4
($)
1.Khi giá bán cɠu sɠn phɦm là 24$ thì hãng bʈ thua l͗ là 150$.Tìm mͩc giá

và sɠn lưͣng hòa v͑n cͧa hãng?
2. Hãy xác đʈnh đư͝ng cung cͧa hãng và thɴng dư sɠn xuɢt tɞi mͩc giá
84$?
2 ) Kí hiʄu cͧa môn h͍c này thɪt nhiɾu, và hay nhɤm nͯa không biɼt anh có
cách nào phân biʄt chúng và dʂ nh͛ không a?nhiɾu công thͩc nͯa chͩ?Ví
dͥ SAC,ATC,AVC,SMC,LAC....hu.Ê
Ê
$Ê <3ÊÊ<3%2Ê<3Ê <3*Ê&~&@Ê
A3Ê<3CÊ@Ê
h
) Ê). qÊ J Ê:)Ê2ÊA3,ÊÊ 3Ê"$Ê 
Ê Ê/GÊ) H)ÊÊÊÊ#Ê3Ê"# 3Ê ÊÊ&\Ê ?Ê L).Ê04Ê Ê/]Ê$(\K2Ê 
"&# 3Ê#$(Ê"&Ê
`=Ê GÊ$Ê;Ê&Ê.SÊ5G ÊÊ 3Ê'Ê,Ê'$Ê
&Ê5U).Ê ).ÊdA3Ê 
Ê0P)Ê …Ê W)Ê f)Ê0qÊ 7Ê0?) Êf)'ÊA7Ê H)Ê0B)Ê,Êd7Ê).V)Ê P),ÊN7Ê;Ê P),Ê37Ê 
Ê 9,Ê7Ê>).Ê 
7Êd 3Ê/;Ê Ê 9Ê0?) Êf)Ê).V)Ê P)Ê
Ê
m͙t hãng có hàm sx là Q=5KL hãng sͭ dͥng 2 đɤu vào là vôn K và lao đ͙ng
L. giá cͧa đɤu vào tương ͩng là 2$/1 đv v͑n; w=4$/1 đv lao đ͙ng
1. giɠ sͭ hãng có mͩc chi phí là TC =$50000, khi đó hãng sɺ lưa ch͍n mͩc
đɤu vào t͑i ưu nào đʀ t͑i đa hóa sɠn lưͣng?
2. giɠ sͭ giá cͧa v͑n tăng lên 2 lɤn giá lao đ͙ng không thay đ͕i hãy tính lɞi
câu 1?Ê
Ê 
(`NÊ2AzÊC(NÊ,ÊAz/C/Ê(`Ê 
&,ʍ,Ê3(ÊÊ2Ê&`Ê@ÊN("$Ê 
oÊq)Ê:Ê Ê ÊS)Ê/56).7ÊAz%ÊAz/%Ê 
2ÊN%&`%Ê ÊN&`Ê 
=Ê;
Ê"$7Ê$`(ÊÊ2Ê`(Ê2NÊ$Ê
fÊ&Ê/; Ê56).Ê{ÊbÊÊ) EŽÊ
Ê
M͙t DN đ͙c quyɾn có chi phí cɪn biɼn ko đ͕i là 300$. Doanh thu biên =
1000 - 2Q. Khi DN sɠn xuɢt ra 500 sp thì chi phí cho m͗i đơn vʈ sp là 365$.
Yêu cɤu:
1, Nɼu đc toàn quyɾn hành đ͙ng thì DN sɺ sɠn xuɢt ͟ mͩc giá và sɠn lưͣng
nào đʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn và t͑i đa hóa doanh thu.
2, DN nên đɴt giá bao nhiêu đʀ bán đc nhiɾu sp nhɢt mà ko bʈ thua l͗ khi
m͛i bư͛c vào thʈ trư͝ng.

3, Giɠ sͭ chính phͧ quy đʈnh mͩc thuɼ t/đvʈ sp bán ra khi đó giá bán sɠn
lưͣng và l͝i nhuɪn cͧa DN theo đu͕i sɺ thay đ͕i ntn? Xác đʈnh t đʀ chính
phͧ thu đc tiɾn cao nhɢt.Ê
Ê
$:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê7Ê
ÊAA3Ê"AÊ/;Ê
) Ê Ê0B)Ê) ‰A3Ê/;Ê Ê 9Ê H)Ê
0B)Ê) ‰2j(Ê
0fÊ.UÊ Ê9) ÊÊ * ÊB)Ê? ÊÊ.Ê WÊhÊ
ZÊ)Ê 
Ê"
) Ê Ê/;Ê).Ê ; Ê
ZÊA2A$#C&CÊ 
2Ê.Ê WÊhÊ/;Ê%$#Ê 
j(Ê ?Êj (Ê 
? Ê3Ê) +"3Ê/;Ê>).Ê Ê 9Ê Q Ê)Ê
"3C"83@<3C"<3CA32<3Ê/;Ê).Ê ; Ê
ZÊA32<3j"83Ê/;Ê Ê 9Ê :Ê 
4) Ê) ‰'<3Ê/;Ê Ê 9Ê0=)Ê>Ê
Ê 
Ê 9Ê
Ê*Ê(Ê/;Ê(j (Ê 
2(j (<3@83j(@83Ê 
283&(Ê 
XÊÊ23@&($I(Ê 
j&&I(Ê 
2Ê
Ê
Ê
Ê 
:Ê Ê Ê
) Ê Ê7Ê ?Ê
ÊA2'Ê) ‰Ê
Ê
Ê
Ê
& L).ÊpÊ.EÊ 3" 3Ê/;Ê>).Ê Ê 9Ê0).Êf)Ê
;Ê%Ê 
33%Ê 
23Ê Ê$#C&@&(.SÊ Ê) Ê
Ê 
Ê =Ê ?ÊA3A3@@Ê

ÊAA3ÊnÊ Ê Ê(#%&Ê 

).Ê:Ê =Ê Ê Ê Ê/;ÊjÊ2(#C&%&Ê 
*Ê ÊCÊÊ Ê(Ê) Ê 
XÊÊ9) Ê Ê''Ê Ê Ê =Ê) HÊÊ.S 'Ê_).'/GÊ) H)Ê04Êf Ê
J)Ê_).Ê Ê.S Ê wÊ FÊ0
Ê) BÊ ?Ê0P)Ê{Ê/ Ê ‰ÊXÊ) ‰Ê
Ê
Có hàm cung và cɤu như sau:
Qs = 12 + 2P
Qd = 40 - 5P

a) Tính sɠn lưͣng và giá cân bɮng.
b) Tính đ͙ co giãn cͧa cɤu và cung theo mͩc giá cân bɮng
c) Đʀ tăng t͕ng doanh thu công ty nên tăng hay giɠm giá nɼu hiʄn tɞi công
ty đang bán ͟ mͩc giá P = 6?
d) T͕ng doanh thu cͧa công ty l͛n nhɢt ͟ mͩc giá nào?Ê
Ê
' Ê ÊF Ê f)Ê0g).ÊÊHÊ,Ê&Ê
0'xÊ
Ê.L)Ê Q Ê ).Ê/;Ê!&%&'Ê 

Ê.L)Ê Ê WÊ/;7!(%&$Ê
'ÊFÊ_).Ê
) Ê Ê ?Ê
.ÊÊ SÊ.S Ê.EÊ0E)Ê?Ê q)ÊPÊ a.ÊÊ ).Ê0E)ÊbÊ
.9 Ê
Ê 6)ÊYÊ4Ê9Ê f)Ê0g).Ê
ÊÊ/W Ê/5G).Ê).5UÊ Ê9ÊÊ 
'ÊFÊ
) Ê). qÊPÊ>).Ê
) Ê Ê/b)Ê) OÊ 
Ê
Ê>).Ê
). Ê ŠÊ) 5Ê 7"#(Ê 
Ê OÊg).ÊÊ/;Ê ; Ê0H Ê ÊHÊ *Ê ÊP
Ê ; Ê )Ê Ê)Ê E Ê E Ê/;Ê
; Ê0p Ê Ê Ê0oÊ/ Ê Ê/B)Ê 9 ÊB)Ê 
#$ÊHÊÊ 
HÊÊ ?Ê>).Ê
) Ê Ê/b)Ê) OÊ
Ê
M͙t ngư͝i tiêu dùng có thu nhɪp là I = 1.5triʄu đ͓ng/tháng đʀ mua hai
hàng hóa X và Y.Giá cͧa hàng hóa X là 15.000 đ͓ng/kg và hàng hóa Y là
5000 đ͓ng/kg.Hàm t͕ng lͣi ích đưͣc cho b͟i TU=2XY.
a.Xác đʈnh kɼt hͣp tiêu dung t͑i ưu?Lͣi ích tói đa thu đưͣc là bao nhiêu?
b.nɼu thu nhɪp tăng lên gɢp đôi thì kɼt hͣp tiêu dùng t͑i ưu m͛i là bao
nhiêu?
c.Nɼu thu nhɪp cͧa ngư͝i tiêu dùng vɨn là 1.5 triʄu đ͓ng/tháng nhưng giá
cͧa hàng hóa X giɠm xu͑ng còn 10.000 đ͓ng/kg.Xác đʈnh kɼt hͣp tieu
dùng t͑i ưu m͛i.Ê
Ê 
Ê ÊA*%*Ê&%$('ÊA%&*%(Ê;Êe*Ê@ÊÊÊ|ÊK2$(eÊ@Ê
(ÊÊ$(Ê 
=Ê GÊ&Ê 56).Ê?) ÊA*%*ÊÊA%Ê;Êe*Ê@ÊÊÊ|Ê
.SÊÊÊ Ê? Êe'ÊÊ/;Ê*E Ê4) Ê5G Ê E Ê=Ê GÊBÊk).Ê:Ê5Ê
3Êe'ÊÊ ʐaÊzÊÊ&eÊ/;Ê? Ê5G Ê/GÊ9 Ê:Ê Ê
AOÊ fÊ5bÊ56).Ê{Ê a,Ê
Ê
Cho biʀu thͩc xác đʈnh sɠn phɦm biên cͧa lao đ͙ng là (14 - 0,08L) v͛i L s͑
lưͣng lao đ͙ng .
a.Hãy tìm biʀu thͩc mô tɠ cɤu vɾ lao đ͙ng v͛i tiɾn công danh nghĩa W và
mͩc giá P .
b.Xác đʈnh cɤu vɾ lao đ͙ng khi tiɾn công danh nghĩa bɮng 4 nghìn , 3 nghìn
, 1 nghìn đ͓ng v͛i mͩc giá bɮng 1 .

c.Vɺ đ͓ thʈ đư͝ng cɤu lao đ͙ng .
Ê
Ê
Ê
DSÊMÊ/;Êo)Ê/56).ÊOÊ SÊ E Ê a).Ê) f)Ê/;Ê) 5Ê) ÊlÊ
` Êh[Ê BÊ B Ê$Ê a).Ê) f)Ê ?Ê sÊ SÊ0ƒÊ ÊlÊo)Ê 
sÊ ÊoÊ"$#'1NÊS)Ê v Ê;Ê0E)ÊbÊ.EÊÊ
[ 5ÊHÊ sÊ ÊoÊXÊ$Ê a).Ê) f)Ê/;Ê"$#'1NÊ 
o)Ê/56).ÊlÊ/;Ê a).Ê>'ÊÊ a).Ê>Ê'Ê ;Ê"$#'1Ê.S ÊW)Êh
ÊÊ ;).Ê BÊ
) oÊ ?Ê/GÊ) H)Ê0B)Ê ;).Ê.S ÊW)Êh[ÊRÊmÊ Ê Ê/GÊ) H)Ê Ê/G)Ê) H)Ê 
_).Ê B Ê0B)ÊÊo)Ê/56).ÊSÊ
Ê a).Ê) f)Ê BÊ B Ê +
ÊÊ7Ê
l"$#'1NÊ
3 F)Ê=Ê9) Ê
E)Ê ÊRÊ ÊNÊ$I(Ê#Ê$&(%Ê".:).Ê 4Ê +)Ê
[ 5ÊHÊ/;Ê Ê0FÊ ^ ÊoÊ WÊ/
Êx).ÊkÊÊ
0%Ê3 …Ê W)Ê Ê:Ê9) Ê
E)ÊÊ 
$'Êl'ÊN$&(Ê 
$'l'ÊN$I(Ê
3E Ê-P)Ê{Ê9) Ê=Ê) ,Ê
<oÊmÊ 4'ÊRÊ5U).Ê ˆ).ÊNÊÊ$I(Ê#$&(%Ê7Êw Ê
;) Ê/;ʍ%'Êw Ê).Ê/;ÊN'Ê 
5U).Ê ˆ).ÊÊ*:).Ê
Ê
1. Đɰng thͩc nào dư͛i đây chʆ ra sͱ t͑i đa hóa lͣi ích đ͑i v͛i hai hàng hóa
X1 và X2:
a. MUx1 = MUx2 b. MUx1/MUx2 = Px1/Px2 c. MUx1/Px1 = MUx2/Px2 d.
Cɠ b và c
2. Thʈ trư͝ng cho hàm cung cɤu sau Q = P-6 và Q= 22-P. Thɴng dư tiêu
dùng và thɴng dư sɰn xuɢt tɠi điʀm cân bɮng là:
a. CS =32:PS=23 b. CS=23;PS=23
c. CS=32 ; PS=32 d. Không kɼt quɠ nào đúng.
3. M͙t doanh nghiʄp có TR = 1000Q - 10Q² và VC=100Q+5Q²
a. Xá đʈnh Giá và sɠn lưͣng khi doanh nghiʄp theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa
lͣi nhuɪn.?
b. Xác đʈnh giá và sɠn lưͣng khi doanh nghiʄp theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đã
hóa doanh thu.
c. Nɼu đánh thuɼ t=10/sp xác đʈnh giá và sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn
sau thuɼ?
d. Vɺ đ͓ thʈ minh h͍a các kɼt quɠ.Ê
Ê
$ÊTˆ).Ê ^ Ê);
Ê5bÊfÊ …Ê Ê{Ê:Ê Ê Ê/GÊ9 Ê:ÊbÊ Ê ;).Ê Êe$Ê;Ê
e&7Ê
ÊAz*$ÊÊAz*&Ê0ÊAz*$%Az*&ÊÊ*$%*&Ê ÊAz*$%*$ÊÊAz*&%*&ÊÊ3SÊ0Ê;Ê Ê
&Ê 4Ê5U).Ê
Ê ; Ê ).Ê WÊ ÊÊÊ# Ê;ÊÊ&&#Ê p).Ê5ÊBÊk).Ê;Ê 

p).Ê5ʈ)Ê*OÊSÊF Ê f)Ê0g).Ê/;7Ê
Ê3dÊ&7d&Ê0Ê3d&,d&Ê 
Ê3d&Ê,Êd&ÊÊ` a).Ê=ÊSÊ);
Ên).Ê 
ÊAxÊ
) Ê). qÊ ÊÊÊ$Ê#Ê$‘Ê;Ê<3$@(‘Ê
ÊeEÊ4) ÊDEÊ;ÊS)Ê/5G).Ê Ê
) Ê). qÊ +
Ê>Ê w ÊBÊ:Ê Ê Ê/GÊ
) H)Ê 
FÊ:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê ?ÊAA3Ê22ÊI'Ê
0ÊeE Ê4) Ê.EÊ;ÊS)Ê/5G).Ê Ê
) Ê). qÊ +
Ê>Ê w ÊBÊ:ÊLÊ Ê
) Ê 
Ê 
’|ÊT Ê“ Êh” [ÊzÊ•ÊA3Ê22('ÊÊÊ(Ê 
Ê[=ÊE) Ê =Ê$%Ê*E Ê4) Ê.EÊ;ÊS)Ê/5G).Ê:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê Ê =Ê
[–zÊT—[Êz–Ê•ÊA3ÊA3@$Ê22ÊA3AÊ 
Ê<RÊmÊ 4Ê ) Ê s Ê E Ê=ÊSÊ
Bài 1:
M͙t nɾn kinh tɼ đóng có thuɼ phͥ thu͙c vào thu nhɪp. T=tY, chi tiêu h͙ gia
đình C=100+0.8Yd đɤu tư dͱ kiɼn I =225, chi tiêu chính phͧ G=325
a. xác đʈnh thuɼ suɢt đʀ đɠm bɠo ngân sách cân bɮng tai mͩc sɠn lưͣng
cân bɮng
b. Nɼu thuɼ suɢt t= 0.4 hãy xác đʈnh mͩc sɠn lưͣng cân bɮng và cán cân
ngân sách tɞi mͩc sɠn lưͣng đó.
c. Nɼu chi tiêu chính phͧ giɠm xu͑ng 1 lưͣng là 52 và thuɼ suɢt là 0.4 thì
sɠn lưͣng cân bɮng m͛i thay đ͕i ntn?
Bài 2
M͙t nɾn kinh tɼ có các thông s͑ sau : C=100+0.8 Yd,
I=40+0.16Y,T=50+0.2Y, G=200,X=100,IM=25+0.05Y
a. Xác đʈnh mͩc sɠn lưͣng cân bɮng có nhɪn xét gì vɾ tình trɞng ngân sách
và cán cân thương mai.
b. Nɼu xuɢt khɦu tăng thêm là 17.5 tính mͩc sɠn lưͣng cân bɮng m͛i. Cán
cân thương mɞi thay đ͕i theo chiɾu hư͛ng nào?Ê
Ê
<oÊ).B)ÊV Ê Ê Ê a).Ê ^ Ê>).ÊEÊ Ê7Ê 
ÊÊ3Ê@Ê|Ê@ÊDÊ@Ê[eÊ")+Ê+* 
Ê
Ê 

).ÊÊ7Ê
#Ê[eÊ"*OÊ vÊJ).ÊÊ*OÊ vÊ#Ê) HÊ vÊÊe#Ê| Ê
#Ê3Ê 5U).Ê/;Ê xÊ ; Ê=)Ê9) Ê Q Ê,ÊÊ"Ê SÊw).ÊÊÊ Ê) HÊ#Ê =ÊÊ#Ê 
Ê
#Ê3E Ê9) ÊÊ) 5Ê =Ê);
'ÊWÊ0;ÊRÊ
'Ê a).Ê 5U).ÊÊ…Ê/qÊbÊÊ7ÊÊÊ
Ê 

XÊ a).Ê ^ ÊB)Ê).5UÊ Ê
Ê) oʆÊ/qÊ ^ ÊP'Ê9ÊwÊ) 5Ê0;Ê&Ê'Ê „).Ê …ÊFÊ
/; Ê:Ê VÊ ?) Ê ;Ê aÊ
Ê
-;Ê$7Ê
fÊ 7Ê 4ʎ3 5 Ê.pÊ fÊ);Ê0
Ê.UÊ
fÊ07Ê 56).Ê?) ÊB)Ê
).Ê0;Ê);ÊRÊ/;Ê7Ê
Ê 
ÊÊ$Ê@ÊÊ@Ê&&(Ê@Ê&(Ê"
Ê) Ê=Ê).Ê)B)ÊaÊ Ê[eÊ 
Ê$Ê@Ê"$#Ê@Ê&&(Ê@Ê&(Ê 
bÊÊÊ ?ÊÊÊ$ &(Ê
Ê
).f)ÊE Ê Ê;
Ê$ &(jÊ (Ê
).Ê ÊÊ ÊBÊ 9) Ê QÊ …Ê Ê&('ÊHÊ 
p).Ê5Ê (#&(Ê&(Ê" EÊ);Ê …Ê Ê
).Ê/yÊ =Ê a'Ê +Ê +Ê
Ê
'Ê ÊBÊ 9) Ê QÊ.S Ê(&Ê ?ÊD&(#(&Ê&IÊ 
9) Ê56).Ê{Ê W)Ê 'Ê Ê Ê$(Ê 

p Ê6)Ê.S)Ê 6)Ê/;Ê/OÊ$ &(Ê0 )ÊWÊXÊÊ(&%Ê
Ê
-;Ê&Ê7Ê 56).Ê?) ÊB)ÊYÊ ;) Ê7Ê 
Ê3Ê@Ê|@ÊDÊ@Ê[eÊ 
Ê3Ê@Ê|@ÊDÊ@ÊeÊ#Ê| Ê 
Ê$@1ÊÊ@Ê@$ Ê@Ê&Ê@$Ê#Ê&(#(Ê
Ê
3ÊÊÊ#Ê2ÊÊÊ$Ê@Ê1Ê"#Ê(#&Ê@ÊÊ@$ Ê@Ê&Ê@Ê$Ê#Ê&(Ê#Ê(Ê 
ÊÊI(Ê@I(Ê 
Ê2ÊÊÊ$(Ê
Ê
[.f)ÊE Ê Ê0g).Ê =Ê/;Ê('Ê ÊBÊ 9) Ê QÊ/;Ê&'ÊHÊ).f)ÊE Ê p).Ê5Ê
$(Ê
[ HÊ vÊPÊ$'ÊHÊ 56).Ê PÊ f)Ê0g).Ê
Ê
0'Ê ÊeÊ$$I(Ê2ÊÊÊ$(IÊ
| $(Ê2Ê p).Ê5Ê 56).Ê PÊ$Ê
Ê
M͙t hãng biɼt đưͣc hàm cɤu vɾ sɠn phamcuar mình là: P=100-0.01Qd;
trong đó Q là sɠn lưͣng tính bɮng đơn vʈ. Hàm t͕ng chi phí cͧ hãng
là:TC=50Q+30000
1.Viɼt phương trình biʀu diʂn t͕ng doanh thu, doanh thu biên, chi phí biên
2.Xác đʈnh sɠn lưͣng t͑i ưu đʀ hãng có thʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn.
3.Nɼu hãng phɠi chʈu thuɼ t=10đvtt/đơn vʈ sɠn phɦm thì sɠn lưͣng, giá cɠ
là bao nhiêu đʀ hãng này có thʀ t͑i đa hóa lͣi nhuɪn?Ê
Ê 

$#$'Ê3Ê(@Ê
$ÊÊjÊ$#Ê$&Ê
AÊC$#Ê&Ê'ÊA3Ê3CÊ(Ê
&Ê:Ê Ê Ê/GÊ) H)7ÊÊ *K2ÊAA3K2$#&Ê(2ÊÊ&(Ê 
Ê3Ê(@@$ @Ê 
Ê *ÊK2AA3K2 ÊÊ$#&K2&2ÊÊ1Ê
Ê
01doanh nghiʄp có hàm s͑ cɤu :P= 16-Q+24/Q ;
và TC = 43+4Q
a. hãy viɼt hàm s͑ chi phí biên, doanh thu, chi phí biên, chi phí biɼn đ͕i, lͣi
nhuɪn
b. Hãy xác đʈnh sɠn lưͣng, t͕ng doanh thu, t͕ng lͣi nhuɪn, giá thʈ trư͝ng
trong các trư͝ng hͣp :
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa lͣi nhuɪn
+Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa s͑ lưͣng bàn v͛i điɾu kiʄn không l͗
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͑i đa hóa doanh thu không kèm theo điɾu
kiʄn ràng bu͙c
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu t͕ng lͣi nhuɪn =16
+ Khi DN theo đu͕i mͥc tiêu tͷ lͣi nhuɪn đʈnh mͩc trên chi phí bình quân
20%Ê
Ê
Ê Ê 9Ê0B)Ê7ÊA3ÊÊ3CÊ 

) Ê ÊÊj$ #Ê&@&Ê 
Ê 9Ê0=)Ê>Ê<3ÊÊ
/GÊ) H)ÊÊÊ#3$&#&#$Ê
-Ê Êh[Ê +
Ê>Ê w ÊBÊ:Ê Ê/GÊ) H)Ê7ÊÊ *Ê ÊAA3Ê
AÊÊCÊ$ #Ê&2$ #&2 'ÊÊ$'ÊÊ1'Ê3Ê I'ÊÊÊ1Ê# IÊÊ$IÊ 
Êh[Ê +
Ê>Ê w ÊBÊ:Ê Ê Ê
) Ê Ê7ÊÊ LÊ ÊAÊÊ2$ #&ÊÊ 
21'Ê$$'ÊÊ11'Ê3ÊI('ÊÊ
z +7Ê 
Ê$Ê 
Êh[Ê +
Ê>Ê w ÊBÊ>).Ê/GÊ) H)Ê$ 2ÊÊ$ 2$&#Ê&#$$ 2&#
$&@(2ÊIÊ'Ê(Ê
` Ê
) Ê). qÊ +
Ê>Ê w ÊBÊrÊ/qÊ/GÊ) H)Ê4) Ê ^ ÊB)Ê Ê 9Ê0?) Ê 
f)ÊÊ&}2Ê7Ê 3Ê$%(ÊK2"$&#&#$%3Ê$%(ÊK2"$&&##$j(ÊÊ 
@Ê
(# &@@Ê
` Ê
) Ê).qÊ +
Ê>Ê:Ê Ê ÊS)Ê/5G).Ê0E)ÊbÊoÊq)Ê a).Ê/]Ê 
Ê2$&Ê#&Ê#$Ê
Ê
Giɠ sͩ 1 ngư͝i tiêu dùng co thu nhɪp I =60.000đ đʀ mua hai hàng hoá X và
Y v͛i giá tương ͩng Px = 1.300đ và Py= 1.000. Biɼt hàm lͣi ích cͧa ngư͝i

tiêu dùng là TU (x,y) =X.Y
1, Viɼt phương trình ngân sách ngư͝i tiêu dùng và minh hoɞ trên đ͓ thʈ?
2, tính MŨ,MUy và tͷ lʄ thay thɼ cɪn biên giũa hai hàng hoá này?
3, Đʀ t͑i đa hóa lͣi ích, ngư͝i tiêu dùng nên mua baoa nhiêu hàng hoá X và
Y? tính t͕ng lơic ích t͑i đa đó? Minh hoɞ lên đ͓ thʈ?
4, Giɠ sͭ hai hàng hoá không đ͕i nhưng thu nhɪp cͧa ngư͝i tiêu dùng là
90.000đ. Hãy xác đʈnh điʀm tiêu dùng t͑i ưu m͛i cͧa ngư͝i tiêu dùng?
dùng đ͓ thʈ đʀ minh hoɞ?
5, Nɼu thu nhɪp cͧa ngư͝i tiêu dùng và giá hàng hoá X không thay đ͕i c͓n
giá hàng hoá Y là 3.000 thi điʀm tiêu dùng t͑i ưu m͛i thay đ͕i như thɼ nào?
Thiɼt lɪp biʀu cɤu hàng hoá Y và minh hoɞ trên đ͓ thʈ?
Ê
Ê 
Ê.Ê)Ê|$e@$ Ê2 #$%$eÊ
Az*"z*CÊ
AzeÊ
AdAz*%Az%eÊ 
:Ê Ê Ê/GÊ9 Ê ƒ Ê L)Ê qÊ ÊAz*%*Az%Ê<iÊ$e@$ Ê 
2e%$Ê 
Ê 
zÊ *ej%$j%$Ê
` Ê|ÊÊ.Ê)Ê bÊ/;Ê#$%$eÊ 
56).Ê{Ê) 5ÊB)Ê) ‰F ÊBÊk).Ê:Ê5Ê 9) Ê/;ÊF Ê ;ÊPÊÊ:ÊfÊ Ê/GÊ
9 Ê Ê/PÊ? ÊzÊ *Ê 
Ê|Ê*Ê
Ê Ê>Ê'' „).Ê/HÊ qÊ56).Ê{Ê) +CÊ
0FÊ WÊ/;Ê$ÊÊ 
Ê(Ê$(Ê
Ê
bai 1.Cho hàm cung,cɤu SP X: Qd= 40-P , Qs=10+2p
Tìm giá và sɠn lưͣng cân bɮng trên thʈ trư͝ng.
bài 2.Thʈ trương sɠn phɦm X dang cân bɮng ͟ mͩc giá P=15 vaQ=20.tɞi
điʀm cân bɮng này,hʄ s͑ cͧa cɤu co dãn theo giá và cͧa cung theo giá lɤn
lưͣt là -1/2và 1/2.Giɠ dͭ hàm s͑ cung và ham so cɤu là hàm tuyɼn
tính.Xác đʈnh hàm s͑ cung và hàm s͑ cɤu thʈ trương.
bài 3 Vào năm 2006,do xuɢt khɦu đưͣc gɞo nên cɤu vɾ gɞo tăng.Hàm cɤu
gɞo bây gi͝ la: Qd1=110-10P.Xác đʈnh giá và sɠn lưͣng cân bàng m͛i.Ê
Ê
fÊ$7Ê ).Ê WÊ f)Ê0g).Ê)B)Ê Ê Ê2#Ê$Ê@Ê&Ê
.SÊÊB)Ê Ê Ê7Ê$'ÊÊÊÊ
fÊ&7ÊÊÊ WÊÊÊ Ê@0'ÊÊ $@0$'Ê$('&Ê

Ê.L)Ê WÊ +
Ê.EÊ Ê 7Ê!ÊÊ"%%#$%&Ê 
2Ê"$(0%&#$%&Ê 

20#%Ê 
2 Ê;
ÊÊÊ Ê Ê 
HÊÊ WÊ7Ê#%Ê 
56).Ê{7Ê Ê „).Ê ÊÊÊ%Ê
fÊ7 „).Ê.SÊ.:).Ê fÊ$'Ê$Ê
K2$@&$$#$Ê
K21Ê 
2ÊÊ$IÊ
Ê
M͙t nhà đ͙c quyɾn có hàm t͕ng chi phí: TC = Q2 + 6Q + 120. Sɠn phɦm
cͧa nhà đ͙c quyɾn này đưͣc bán trên thʈ trư͝ng có hàm cɤu là: P = 50 0,1Q.
1.Xác đʈnh giá cɠ và sɠn lưͣng t͑i đa hóa lͣi nhuɪn cͧa nhà đ͙c quyɾn.
2. Nɼu mͥc tiêu là t͑i đa hóa doanh thu thì quyɼt đʈnh cͧa nhà đ͙c quyɾn
sɺ như thɼ nào? Khi đó lͣi nhuɪn là bao nhiêu?
3.Nɼu chính phͧ đánh thuʀ c͑ đʈnh 1 lɤn T=100 thì giá cɠ, sɠn lưͣng và lͣi
nhuɪn thay đ͕i như thɼ nào?Ê
Ê
oÊq)Ê:Ê Ê Ê/GÊ) H)Ê Q Ê) ;Êx Êo)Ê7ÊAA3Ê
A33C&@ Ê;ÊAC"jC"(#'$&(#'&Ê 
2&@ (#'&2&Ê'Ê1Ê
0Ê:Ê Ê Ê
) Ê ÊÊ *Ê ÊA2(#'&ÊK2&(Ê'Ê&(Ê` Ê 
7ÊÊ#Ê3Ê#Ê(I1I2Êh
) Ê). qÊ04Ê/]Ê 
ÊÊ$2Ê3Ê&@ @&&Ê 
Ê1'ÊÊ&Ê) 5).ÊÊÊ#Ê3Ê #IÊ&&Ê
Ê
giá lúa năm vͫa qua là 2000$/kg; sɠn lưͣng cân bɮng là 5000 tɢn. năm
nay do hɞn hán nên nhͯng ngư͝i nông dân tr͓ng lúa bʈ mɢt mùa. hʄ s͑ co
dãn cͧa càu vɾ lúa theo giá cɠ là - 0.6
-thu nhɞp cͧa ngư͝i tr͓ng lúa năm nay là tăng hay giɠm so v͛i năm trư͛c?
- giá lúa nam nay tăng lên 2500$/kg, sɠn lưͣng lúa can bɮng năm nay là
bao nhiêu?
- thu nhɪp ngư͝i nông dân tr͓ng lúa thay đ͕i bao nhʆ?Ê
Ê
#Ê Ê) HÊ Q Ê).5UÊm).Ê/n Ê)_ Ê) Ê_).Ê Ê.S Ê
ÊbÊ)_ Ê5b Ê 
Ê/U7Ê
qÊ:Ê
ÊL)Ê Q Ê ;ÊoÊ/n Ê +
Ê.EÊ SÊ/;˜#Ê ˜K$Ê
3WÊ
Ê.L)Ê9Ê)B)Ê™ÊÊm).Ê0=)Ê` Ê.EÊ Q Ê 4Ê5U).Ê.S Ê ?Ê Ê) HÊ Q Ê
)a).Êf)Ê.S Ê*:).Ê
ÊbÊ5b Ê
#.EÊ/n Ê) Ê) Ê_).Ê/B)Ê&(\%.'ÊS)Ê/5G).Ê/n Ê )Ê0g).Ê)_ Ê) Ê/;Ê0
Ê) BÊ 
Ê 7Ê!%j"&#$%"&#$2") Ê) &(j$(%˜# ˜ &("O)Ê
# Ê) HÊ)_ Ê) &(j &(j$~$( &(j$~ ÊqÊm).Ê 

Ê) HÊ)_ Ê).
E&j(j$~$j$~ ÊqÊm).Ê 
W)Ê_ Ê Ê) HÊ)_ Ê).
E$j$~ %"$( &(j$~ @$j$~ šÊ
$}Ê 
W)Ê_ Ê Ê) HÊ)_ Ê) $( &(j$~ %"$( &(j$~ @$j$~ š}Ê
<HÊ Ê) HÊ Q Ê).5UÊ)a).Êf)Ê)_ Ê) Ê_).Ê 6)ÊÊ/W)Ê
Ê)_ Ê).
EÊ