B¸c Hå víi thiÕu nhi

Bµn ®¸ ch«ng chªnh dÞch sö §¶ng Cuéc ®êi c¸ch m¹ng thËt lµ sang

Mïa xu©n lµ tÕt trång c©y Lµm cho ®Êt n-íc cµng ngµy cµng xu©n

Ai yªu nhi ®ång b»ng Bac Hå ChÝ Minh Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n c¸c em nhi ®ång

V× lîi Ých m-êi n¨m trång c©y V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng-êi.

B¸c Hå lµm lµm v-ên sau giê lµm viÖc

Quª h-¬ng nghÜa nÆng t×nh s©u, N¨m m-¬i n¨m Êy biÕt bao nhiªu t×nh

B¸c ¬i tim B¸c mªnh m«ng thÕ ¤m c¶ non s«ng mäi kiÕp ng-êi

B¸c Hå ch¬i thÓ thao

C¸c vua Hïng ®· cã c«ng dùng n-íc, B¸c ch¸u ta ph¶i cïng nhau gi÷ lÊy n-íc.

B¸c Hå trong chiÕn dich biªn giíi

§ªm nay B¸c ngåi ®ã §ªm nay B¸c kh«ng ngñ V× mét lÏ th-êng t×nh B¸c lµ Hå ChÝ Minh

. Bác vui nh - ánh bu i bình minh Báctrái chín cành i Vui m i m m non, Su t m y hôm rày au ti n a Vui ti ng ca chung hoà b n bi n i tuôn n c m t, tr i tuôn m a... Nâng niu t t c , ch quên mình Chi u nay con ch y v th m Bác Bác tình th - ng cho chúng con t l nh v n rau, m y g c d a ! M t i thanh b ch, ch ng vàng son Con l i l n theo l i s i quen Mong manh áo v i, h n muôn tr ng n bên thang gác, ng nhìn lên H n t ng ng ph i nh ng l i mòn. Chuông i chuông nh còn reo n a Ôi Bác H i, nh ng x chi u Phòng l ng, rèm buông, t t ánh èn. Nghìn thu nh Bác bi t bao nhiêu ! Bác ã i r i sao, Bác i ! Ra i, Bác d n : ³Còn non n c ´ Mùa thu ang p, n ng xanh tr i Ngh a n ng, lòng không dám khóc nhi u Mi n Nam ang th ng, m ngày h i Bác ã lên ng nh b c tiên R c Bác vào th m, th y Bác c i. Mác - Lê - Nin, th gi i ng i Hi n Trái b i kia vàng ng t v ai Ánh hào quang thêm sông núi Th m cho ai n a, h i hoa nhài ! D t chúng con cùng nhau ti n lên ! Còn âu bóng Bác i hôm s m Nh ôi dép c n ng công n Quanh m t h in mây tr ng bay Yêu Bác, lòng ta trong sáng h n Xin nguy n cùng Ng i v n t i mãi