BLOCK PHÂN NHÁNH TRÁI TRƯỚC.

1. 2. 3. 4. 5. 6. TRỤC LỆCHT TRÁI <= - 60 ° q D1 aVL r D3 aVF NHÁNH NỘI ĐIỆN aVL > 0,045s ĐỘ RỘNG QRS BÌNH THƯỜNG. thường có ý nghĩa có bệnh lí tim

BLOCK PHÂN NHÁNH TRÁI SAU.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. TRỤC LỆCH PHẢI ≥ 120 ° r D1 aVL q D3 aVF NHÁNH NỘI ĐIỆN aVF > 0,045s QRS BÌNH THƯỜNG KHÔNG CÓ LỚN THẤT PHẢI ít có ý nghĩa bệnh tim.

Block phân nhánh trái sau: rS D1, aVL; qR D3, aVF; trục phải 135 °

Block phân nhánh trái trước: trục trái - 160 °, qR D1aVL, rS D3aVF

Block 2 nhánh: block bó nhánh phải và trục trái, qRD1aVL, rS D3aVF: block phân nhánh trái trước.

Block 3 nhánh: block AV cấp 1, block nhánh phải hoàn toàn và block phân nhánh trái trước.