P. 1
Tap Chi Hoa Hoc & Ung Dung

Tap Chi Hoa Hoc & Ung Dung

|Views: 962|Likes:
Được xuất bản bởiluthithanhhoa

More info:

Published by: luthithanhhoa on May 01, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2015

pdf

text

original

Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm

:
BẢO TOÀN MOL NG!"N T#
Có rất nhiều phương pháp để giải toán hóa học khác nhau nhưng phương pháp bảo
toàn nguyên tử và phương pháp bảo toàn s !o" #"#ctron cho ph$p ch%ng ta g&p nhiều
phương tr'nh phản (ng ")i "à! !&t* +ui gọn vi,c t-nh toán và nh.! nhanh đáp s/ 0ất ph1
h2p v3i vi,c giải các 4)ng bài toán hóa học tr5c nghi,!/ Cách th(c g&p nh6ng phương
tr'nh "à! !&t và cách "7p phương tr'nh th#o phương pháp bảo toàn nguyên tử s8 đư2c gi3i
thi,u trong !&t s v- 49 sau đ:y/
$% &' (: ;ể khử hoàn toàn <*=> ga! h?n h2p @ gA! B#C* B#
<
C
>
* B#
D
C
<
cEn =*=F !o" G
D
/
HIt khác hJa tan hoàn toàn <*=> ga! h?n h2p @ trong 4ung 4Kch G
D
LC
>
đIc thu
đư2c thể t-ch kh- LC
D
Msản ph.! khử 4uy nhấtN O điều ki,n tiêu chu.n "à
P/ >>Q !"/ R/ DD> !"/ C/ <<S !"/ T/ UUD !"/
Hướng dẫn giải
VhWc chất phản (ng khử các oXit trên "à
G
D
Y C → G
D
C
=*=F → =*=F !o"
;It s !o" h?n h2p @ gA! B#C* B#
<
C
>
* B#
D
C
<
"En "ư2t "à X* y* Z/ Va có[
n
C
\ X Y >y Y <Z \ =*=F !o" MUN

B#
<*=> =*=F US
n =*=> !o"
FS
− ×
= =
⇒ X Y <y Y DZ \ =*=> !o" MDN
]h:n hai v^ c_a MDN v3i < rAi tr` MUN ta có[
X Y y \ =*=D !o"/
HIt khác[
DB#C Y >G
D
LC
>
→ B#
D
MLC
>
N
<
Y LC
D
Y >G
D
C
X → XaD
DB#
<
C
>
Y U=G
D
LC
>
→ <B#
D
MLC
>
N
<
Y LC
D
Y U=G
D
C
y → yaD
⇒tbng[
LCD
X y =* D
n =*=U !o"
D D
+
= = =
c7y[
D
LC
c DD> !"/ =
MĐáp án BN
$% &' ): Vhbi t` t` c "-t h?n h2p kh- MđktcN gA! CC và G
D
đi +ua !&t ng đWng US*Q
ga! h?n h2p < oXit[ CuC* B#
<
C
>
* P"
D
C
<
nung nóng* phản (ng hoàn toàn/ Lau
phản (ng thu đư2c ! ga! chất r5n và !&t h?n h2p kh- và hơi nIng hơn khi
"ư2ng c_a h?n h2p c "à =*<D ga!/ V-nh c và !/
P/ =*DD> "-t và U>*>Q ga!/ R/ =*>>Q "-t và UQ*>S ga!/
C/ =*UUD "-t và UD*DQ ga!/ T/ =*>>Q "-t và US*>Q ga!/
Hướng dẫn giải
VhWc chất phản (ng khử các oXit trên "à
CC Y C → CC
D
G
D
Y C → G
D
C/
dhi "ư2ng h?n h2p kh- t)o thành nIng hơn h?n h2p kh- ban đEu ch-nh "à khi "ư2ng
c_a nguyên tử CXi trong các oXit tha! gia phản (ng/ To v7y[
!
C
\ =*<D ga!/

C
=*<D
n =*=D !o"
US
= =
⇒ ( )
D
CC G
n n =*=D !o" + =
/
ep 49ng đKnh "u7t bảo toàn khi "ư2ng ta có[
!
oXit
\ !
chất r5n
Y =*<D
⇒ US*Q \ ! Y =*<D
⇒ ! \ US*>Q ga!/

D
hhMCC G N
c =*=D DD*> =*>>Q
+
= × =
"-t/ MĐáp án DN
$% &' *: Vhbi rất ch7! D*D> "-t MđktcN !&t h?n h2p kh- gA! CC và G
D
+ua !&t ng s(
đWng h?n h2p P"
D
C
<
* CuC* B#
<
C
>
* B#
D
C
<
có khi "ư2ng "à D> ga! 4ư đang đư2c
đun nóng/ Lau khi k^t th%c phản (ng khi "ư2ng chất r5n cJn ")i trong ng s( "à
P/ DD*> ga!/ R/ UU*D ga!/ C/ D=*Q ga!/ T/ US*Q ga!/
Hướng dẫn giải
D
hh MCC G N
D* D>
n =*U !o"
DD* >
+
= =
VhWc chất phản (ng khử các oXit "à[
CC Y C → CC
D
G
D
Y C → G
D
C/
c7y[
D
C CC G
n n n =*U !o" = + =
/
⇒ !
C
\ U*S ga!/
dhi "ư2ng chất r5n cJn ")i trong ng s( "à[ D> −U*S \ DD*> ga!/ MĐáp án AN
$% &' +: Cho ! ga! !&t anco" Mrư2uN no* đơn ch(c @ +ua b'nh đWng CuC M4ưN* nung
nóng/ Lau khi phản (ng hoàn toàn* khi "ư2ng chất r5n trong b'nh giả! =*<D
ga!/ G?n h2p hơi thu đư2c có tf khi đi v3i hiđro "à UF*F/ giá trK c_a ! "à
P/ =*hD ga!/ R/ =*<D ga!/ C/ =*S> ga!/ T/ =*>S ga!/
Hướng dẫn giải
C
n
G
DnYU
CG
D
CG Y CuC
o
t
→
C
n
G
DnYU
CGC Y Cu

Y G
D
C
dhi "ư2ng chất r5n trong b'nh giả! ch-nh "à s ga! nguyên tử C trong CuC phản
(ng/ To đó nh7n đư2c[
!
C
\ =*<D ga! →
C
=*<D
n =*=D !o"
US
= =
⇒ G?n h2p hơi gA![
n Dn U
D
C G CGC [ =*=D !o"
G C [ =*=D !o"/
+c7y h?n h2p hơi có tbng s !o" "à =*=> !o"/
Có M\ <U
⇒ !
hh hơi
\ <U × =*=> \ U*D> ga!/
!
anco"
Y =*<D \ !
hh hơi
!
anco"
\ U*D> −=*<D \ =*hD ga!/ MĐáp án AN
Chú ý: c3i rư2u b7c MiN hoIc rư2u b7c MiiN đều thja !kn đEu bài/
$% &' ,: ;t cháy hoàn toàn >*=> ga! !&t h?n h2p b&t ki! "o)i gA! P"* B#* Cu trong
khlng kh- thu đư2c F*hS ga! h?n h2p < oXit/ GJa tan h^t h?n h2p < oXit bmng
4ung 4Kch GC" DH/ V-nh thể t-ch 4ung 4Kch GC" cEn 41ng/
P/ =*F "-t/ R/ =*n "-t/ C/ =*UD "-t/ T/ U "-t/
Hướng dẫn giải
!
C
\ !
oXit
−!
k"
\ F*hS −>*=> \ U*hD ga!/
C
U*hD
n =*UD !o"
US
= = /
GJa tan h^t h?n h2p ba oXit bmng 4ung 4Kch GC" t)o thành G
D
C như sau[
DG
Y
Y C
D

→ G
D
C
=*D> ← =*UD !o"

GC"
=* D>
c =*UD
D
= =
"-t/ MĐáp án CN
$% &' -: ;t cháy hoàn toàn =*U !o" !&t aXit cacbonXy"ic đơn ch(c cEn v`a đ_ c "-t C
D
MO đktcN* thu đư2c =*< !o" CC
D
và =*D !o" G
D
C/ giá trK c_a c "à
P/ Q*hS "-t/ R/ UU*D "-t/ C/ S*nD "-t/ T/ >*>Q "-t/
Hướng dẫn giải
PXit cacbonXy"ic đơn ch(c có D nguyên tử CXi nên có thể đIt "à 0C
D
/ c7y[
D D D D
C M 0C N C MCC N C MCC N C M G CN
n n n n + = +
=*U× D Y n
C Mp/ưN
\ =*<× D Y =*D× U
⇒ n
C Mp/ưN
\ =*S !o"

2
O
n 0,3mol =

D
C
c S*nD =
"-t/ MĐáp án CN
$% &' .: MCâu 46 - Mã đề 231 - TSCĐ Khối A 2007N
Cho >*>Q "-t CC MO đktcN t` t` đi +ua ng s( nung nóng đWng Q ga! !&t oXit s5t
đ^n khi phản (ng Xảy ra hoàn toàn/ dh- thu đư2c sau phản (ng có tf khi so v3i
hiđro bmng D=/ Clng th(c c_a oXit s5t và phEn tro! thể t-ch c_a kh- CC
D
trong
h?n h2p kh- sau phản (ng "à
P/ B#Cp nFq/ R/ B#
D
C
<
p nFq/
C/ B#
D
C
<
p SFq/ T/ B#
<
C
>
p SFq/
Hướng dẫn giải
B#
X
C
y
Y yCC → XB# Y yCC
D
dh- thu đư2c có H >= = → gA! D kh- CC
D
và CC 4ư

D
CC
CC
n
<
n U
=

D
CC
qc nFq =
/
HIt khác[
D
CC M N CC
nF
n n =*D =*UF
U==
p.­
= = × = !o" → n
CC 4ư
\ =*=F !o"/
VhWc chất phản (ng khử oXit s5t "à 4o
CC Y C
Mtrong oXit s5tN
→ CC
D
⇒ n
CC
\ n
C
\ =*UF !o" → !
C
\ =*UF× US \ D*> ga!
⇒ !
B#
\ Q −D*> \ F*S ga! → n
B#
\ =*U !o"/
Vh#o phương tr'nh phản (ng ta có[
D
CC
CC
n >> UD
>=
n DQ >
D
B#
CC
n X =*U D
n y =*UF <
= = =
→ B#
D
C
<
/ MĐáp án BN
$% &' /: Cho h?n h2p P gA! P"* rn* Hg/ ;#! oXi hoá hoàn toàn DQ*S ga! P bmng oXi
4ư thu đư2c >>*S ga! h?n h2p oXit R/ Goà tan h^t R trong 4ung 4Kch GC" thu
đư2c 4ung 4Kch T/ Cl c)n 4ung 4Kch T đư2c h?n h2p !ui khan "à
P/ hh*S ga!/ R/ >h*Q ga!/
C/ n>*n ga!/ T/ U==*Q ga!/
Hướng dẫn giải
gọi H "à ki! "o)i đ)i 4i,n cho ba ki! "o)i trên v3i hoá trK "à n/
H Y
n
D
C
D
→ H
D
C
n
MUN
H
D
C
n
Y DnGC" → DHC"
n
Y nG
D
C MDN
Vh#o phương tr'nh MUN MDN →
D
GC" C
n >/n =
/
ep 49ng đKnh "u7t bảo toàn khi "ư2ng →
D
C
! >>*S DQ*S US = − =
ga!

D
C
n =*F =
!o" → n
GC"
\ >× =*F \ D !o"

C"
n D !o"

=
⇒ !
!ui
\ !
hhk"
Y
C"
!
− \ DQ*S Y D× <F*F \ hh*S ga!/ MĐáp án AN
$% &' 0: Cho !&t "uAng kh- CC đi +ua ng đWng =*=U !o" B#C và =*=< !o" B#
D
C
<
Mh?n
h2p PN đt nóng/ Lau khi k^t th%c th- nghi,! thu đư2c >*nQ> ga! chất r5n R
gA! > chất/ Goà tan chất r5n R bmng 4ung 4Kch GC" 4ư thấy thoát ra =*SDnD "-t
G
D
MO đktcN/ V-nh s !o" oXit s5t t` trong h?n h2p R/ Ri^t rmng trong R s !o"
oXit s5t t` bmng Ua< tbng s !o" s5t MiiN oXit và s5t MiiiN oXit/
P/ =*==S/ R/ =*==Q/ C/ =*=U/ T/ =*=UD/
Hướng dẫn giải
G?n h2p P
D <
B#C [ =*=U !o"
B# C [ =*=< !o"Y CC → >*nQ> ga! R MB#* B#
D
C
<
* B#C* B#
<
C
>
N
tương (ng v3i s !o" "à[ a* b* c* 4 M!o"N/
Goà tan R bmng 4ung 4Kch GC" 4ư thu đư2c
D
G
n =*=DQ =
!o"/
B# Y DGC" → B#C"
D
Y G
D
⇒ a \ =*=DQ !o"/ MUN
Vh#o đEu bài[ ( )
< > D <
B# C B#C B# C
U
n n n
<
= + → ( )
U
4 b c
<
= + MDN
Vbng !
R
"à[ MFS/a Y US=/b Y nD/c Y D<D/4N \ >*nQ ga!/ M<N
L !o" nguyên tử B# trong h?n h2p P bmng s !o" nguyên tử B# trong h?n h2p R/
Va có[
n
B# MPN
\ =*=U Y =*=<× D \ =*=n !o"
n
B# MRN
\ a Y Db Y c Y <4
⇒ a Y Db Y c Y <4 \ =*=n M>N
V` MU* D* <* >N → b \ =*==S !o"
c \ =*=UD !o"
4 \ =*==S !o"/ MĐáp án AN
$% &' (1: dhử hoàn toàn D> ga! h?n h2p CuC và B#
X
C
y
bmng G
D
4ư O nhi,t đ& cao thu
đư2c Un*S ga! h?n h2p D ki! "o)i/ dhi "ư2ng G
D
C t)o thành "à
P/ U*Q ga!/ R/ F*> ga!/ C/ n*D ga!/ T/ <*S ga!/
Hướng dẫn giải
!
C Mtrong oXitN
\ !
oXit
−!
k"o)i
\ D> −Un*S \ S*> ga!/
⇒ ( )
2
O H O
m 6,4 =
ga! p
D
G C
S* >
n =* >
US
= =
!o"/

D
G C
! =* > UQ n* D = × =
ga!/ MĐáp án CN
$% &' ((: dhử h^t ! ga! B#
<
C
>
bmng CC thu đư2c h?n h2p P gA! B#C và B#/ P tan v`a
đ_ trong =*< "-t 4ung 4Kch G
D
LC
>
UH cho ra >*>Q "-t kh- MđktcN/ V-nh !s
P/ D<*D ga!/ R/ >S*> ga!/ C/ UU*D ga!/ T/ US*=> ga!/
Hướng dẫn giải
B#
<
C
>
→ MB#C* B#N → <B#
DY
n !o"
( )
D
>
>
B# trong B#LC
LC
n n =*<

= =
!o"
ep 49ng đKnh "u7t bảo toàn nguyên t B#[
( ) ( )
> < >
B# B#LC B# B# C
n n =
⇒ <n \ =*< → n \ =*U

< >
B# C
! D<* D =
ga! MĐáp án AN
$% &' (): ;un hai rư2u đơn ch(c v3i G
D
LC
>
đIc* U>=
o
C đư2c h?n h2p ba #t#/ tấy =*nD
ga! !&t trong ba #t# đ#! đt cháy hoàn toàn thu đư2c U*nS ga! CC
D
và =*nD
ga! G
D
C/ Gai rư2u đó "à
P/ CG
<
CG và C
D
G
F
CG/ R/ C
D
G
F
CG và C
<
G
n
CG/
C/ C
D
G
F
CG và C
>
G
h
CG/ T/ CG
<
CG và C
<
G
F
CG/
Hướng dẫn giải
;It clng th(c tbng +uát c_a !&t trong ba #t# "à C
X
G
y
C* ta có[
C
=*nD
! UD =* >Q
>>
= × = ga! p
G
=*nD
! D =*=Q
UQ
= × = ga!
⇒ !
C
\ =*nD −=*>Q −=*=Q \ =*US ga!/
=* >Q =*=Q =*US
X [ y [U [ [
UD U US
= \ > [ Q [ U/
⇒Clng th(c ph:n tử c_a !&t trong ba #t# "à C
>
G
Q
C/
Clng th(c cấu t)o "à CG
<
−C−CG
D
−CG\CG
D
/
c7y hai anco" đó "à CG
<
CG và CG
D
\CG−CG
D
−CG/ MĐáp án DN
M2T 34 BÀ5 T6P $6N 78NG G5Ả5 T9:O P9;<NG P9=P BẢO
TOÀN MOL NG!"N T#
1(> GJa tan hoàn toàn h?n h2p @ gA! =*> !o" B#C và =*U!o" B#
D
C
<
vào 4ung 4Kch
G]C
<
"okng* 4ư thu đư2c 4ung 4Kch P và kh- R khlng !àu* hóa n:u trong khlng
kh-/ Tung 4Kch P cho tác 49ng v3i 4ung 4Kch ]aCG 4ư thu đư2c k^t t_a/ tấy toàn b&
k^t t_a nung trong khlng kh- đ^n khi "ư2ng khlng đbi thu đư2c chất r5n có khi
"ư2ng "à
P/ D<*= ga!/ R/ <D*= ga!/ C/ US*= ga!/ T/ >Q*= ga!/
1)> Cho kh- CC đi +ua ng s( ch(a US ga! B#
D
C
<
đun nóng* sau phản (ng thu đư2c h?n
h2p r5n @ gA! B#* B#C* B#
<
C
>
* B#
D
C
<
/ GJa tan hoàn toàn @ bmng G
D
LC
>
đIc* nóng
thu đư2c 4ung 4Kch u/ Cl c)n 4ung 4Kch u* "ư2ng !ui khan thu đư2c "à
P/ D= ga!/ R/ <D ga!/ C/ >= ga!/ T/ >Q ga!/
1*> dhử hoàn toàn Un*S ga! h?n h2p @ gA! B#* B#C* B#
D
C
<
cEn D*D> "-t CC MO đktcN/
dhi "ư2ng s5t thu đư2c "à
P/ F*S ga!/ R/ S*nD ga!/ C/ US*= ga!/ T/ UU*D ga!/
1+> ;t cháy h?n h2p hiđrocacbon @ thu đư2c D*D> "-t CC
D
MđktcN và D*n ga! G
D
C/ Vhể
t-ch C
D
đk tha! gia phản (ng cháy MđktcN "à
P/ F*S "-t/ R/ D*Q "-t/ C/ >*>Q "-t/ T/ <*hD "-t/
1,> Goà tan hoàn toàn a ga! h?n h2p @ gA! B# và B#
D
C
<
trong 4ung 4Kch GC" thu đư2c
D*D> "-t kh- G
D
O đktc và 4ung 4Kch R/ Cho 4ung 4Kch R tác 49ng 4ung 4Kch ]aCG 4ư*
"ọc "ấy k^t t_a* nung trong khlng kh- đ^n khi "ư2ng khlng đbi thu đư2c D> ga! chất
r5n/ giá trK c_a a "à
P/ U<*S ga!/ R/ Un*S ga!/ C/ DU*S ga!/ T/ Dh*S ga!/
1-> G?n h2p @ gA! Hg và P"
D
C
<
/ Cho < ga! @ tác 49ng v3i 4ung 4Kch GC" 4ư giải
phóng c "-t kh- MđktcN/ Tung 4Kch thu đư2c cho tác 49ng v3i 4ung 4Kch ]G
<
4ư* "ọc
và nung k^t t_a đư2c >*UD ga! b&t oXit/ c có giá trK "à[
P/ U*UD "-t/ R/ U*<>> "-t/ C/ U*FSQ "-t/ T/ D*=US "-t/
1.> G?n h2p P gA! Hg* P"* B#* rn/ Cho D ga! P tác 49ng v3i 4ung 4Kch GC" 4ư giải
phóng =*U ga! kh-/ Cho D ga! P tác 49ng v3i kh- c"o 4ư thu đư2c F*nS< ga! h?n
h2p !ui/ vhEn tro! khi "ư2ng c_a B# trong P "à
P/ Q*>q/ R/ US*Qq/ C/ Uh*Dq/ T/ DD*>q/
1/> MCâu 2 - Mã đề 231 - TSCĐ - Khối A 2007N
;t cháy hoàn toàn !&t thể t-ch kh- thiên nhiên gA! !#tan* #tan* propan bmng oXi
khlng kh- Mtrong khlng kh- CXi chi^! D=q thể t-chN* thu đư2c n*Q> "-t kh- CC
D
MđktcN
và h*h ga! G
D
C/ Vhể t-ch khlng kh- O MđktcN nhj nhất cEn 41ng để đt cháy hoàn
toàn "ư2ng kh- thiên nhiên trên "à
P/ n=*= "-t/ R/ nQ*> "-t/ C/ Q>*= "-t/ T/ FS*= "-t/
10> Goà tan hoàn toàn F ga! h?n h2p D ki! "o)i @ và u bmng 4ung 4Kch GC" thu đư2c 4ung
4Kch P và kh- G
D
/ Cl c)n 4ung 4Kch P thu đư2c F*nU ga! !ui khan/ Gky t-nh thể t-ch
kh- G
D
thu đư2c O đktc/
P/ =*FS "-t/ R/ =*UUD "-t/ C/ =*DD> "-t T/ =*>>Q "-t
(1> ;t cháy hoàn toàn ! ga! h?n h2p u gA! C
D
G
S
* C
<
G
>
và C
>
G
Q
th' thu đư2c UD*hQ
ga! CC
D
và F*nS ga! G
D
C/ c7y ! có giá trK "à
P/ U*>Q ga!/ R/ Q*U> ga!/ C/ >*UQ ga!/ T/ US*=> ga!/
?áp án các bài tập @ận &'ng:
U/ T D/ C </ C >/ T F/ C
S/ C n/ R Q/ P h/ C U=/ C

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->