cau7:Phan tich noi dung Cong - Nong Tri thuc ?

Phuong huong tang cuong khoi lien minh?
Câu 7: Phan tich noi dung Cong - Nong - Tri thuc ? Phuong huong tang cuong khoi lien minh? 1.Noi dung: Nguyen tac bao trum la ket hop dung dan cac loi ich ve chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi cua giai cap cong nhan voi giai cap nong dan voi tang lop tri thuc va toan bo xa hoi voi tu cach la nhung chu the loi ich. Thuc chat, phat hien va giai quyet dung dan cac mau thuan de tao ra dong luc tong hop de xay dung va bao ve to quoc. Tap trung giai quyet loi ich voi nong dan. a. Noi dung chinh tri cua lien minh Lien minh vi muc tieu chung la doc lap dan toc va chu nghia xa hoi. Tuy nhien khong phai la su dung hoa lap truong chinh tri, tu tuong cua giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va tang lop tri thuc. Do dac diem tu tuong cua giai cap nong dan va tang lop tri thuc nen lien minh phai tren lap truong cua giai cap cong nhan de giai cap nhu cau, loi ich chinh tri cua cac giai cap, tang lop. Khoi lien minh nay phai do dang cong san Viet nam lanh dao. day la su dam bao ve duong loi, chien luoc, sach luoc dung cho lien minh thuc hien su nghiep xay dung va bao ve to quoc. Lien minh cong nhan, nong dan, tri thuc la nong cot cho lien minh chinh tri rong lon la mat tran to quoc, nen tang do nha nuoc cua dan, do dan, vi dan. Lien minh khong tach roi noi dung, phuong huong, phuong thuc doi moi he thong chinh tri. Luu y: Khi thuc hien lien minh chinh tri phai gan voi hoat dong kinh te, san xuat, khoa hoc cong nghe, mo rong giao luu hoi nhap quoc te. Noi dung chinh tri cap thiet hien nay la thuc hien quy che dan chu o co so xa, phuong, xi nghiep. b. Noi dung kinh te cua lien minh Lien minh kinh te la noi dung co ban, quyet dinh nhat, la co so vat chat ky thuat cua khoi lien minh. Bao trum cua lien minh kinh te la giai quyet dung dan cac loi ich kinh te giua giai cap cong nhan, nong dan va tri thuc nham thoa man cac loi ich, nhu cau kinh te cua cac giai tang. Cu the: Phai xac dinh dung thuc trang, tiem nang kinh te cua dat nuoc de xac dinh dung co cau kinh te gan voi nhu cau kinh te cua cong, nong, trí thuc va toan xa hoi. Hien nay chung ta dang thuc hien co cau cong nghiep - nong nghiep - dich vu. Co cau kinh te nay giup cho nhung nganh kinh te gan bo voi nhau, trong do khoa hoc cong nghe tac dong toi cac nganh. Tien hanh da dang hoa cac hinh thuc hop tac, lien ket, giao luu

kinh te trong san xuat - kinh doanh, luu thong phan phoi, tang cuong quan he giua cong, nong nghiep va khoa hoc cong nghe. Trong dieu kien hien nay phai dac biet coi trong cong nghieÇp hoa, hien dai hoa nong nghiep nong thon. Tung buoc hoan thien quan he san xuat xa hoi chu nghia voi nhung buoc do phu hop nhu: da dang hoa cac hinh thuc so huu, aa dang hoa hinh thuc hop tac kinh te, day manh san xuat vung, mien. Trong lien minh kinh te con the hien o vai tro cua Nha nuoc trong quan he voi cac giai cap tang lop. do la: quan he giua nha nuoc voi nong dan. Nha nuoc phai tiep tuc thuc hien chinh sach khuyen nong. Nha nuoc phai hoan chinh he thong chinh sach va phap luat ve co che so huu, su dung quyen su dung dat, rung, luat va co che dau tu cho nong nghiep, chinh sach gia ca, tieu thu, che bien, bao quan san pham nong nghiep. Nha nuoc voi tri thuc: doi moi luat va chinh sach lien quan den so huu tri tue. doi moi dao tao, su dung, dai ngo dung voi hieu qua lao dong, phat huy het tiem nang cua tri thuc. dac biet phai to chuc lai co quan hoat dong va khoa hoc cong nghe. c. Noi dung van hoa xa hoi cua lien minh Xuat phat tu muc tieu cua thoi ky qua do la dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh can tap trung vao cac noi dung cu the sau: Thu nhat, Tang truong kinh te gan lien voi tien bo va cong bang xa hoi, giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc, bao ve moi truong sinh thai. dam bao cac giai cap, tang lop vua la chu the cua hoat dong sang tao ve moi mat vua la chu the huong thu cong bang cac thanh qua cua lien minh. Thu hai, trong dieu kien truoc mat la tao nhieu viec lam de xoa doi, giam ngheo cho ceng nhan, nong dan va tri thuc trong co che moi. Thu ba, doi moi va thuc hien tot cac chinh sach xa hoi dac biet nhu chinh sach bao hiem y te, bao hiem xa hoi. Thu tu, Nang cao dan tri, gin giu va phat huy ban sac van hoa dan toc. Thu nam, xay dung va thuc hien quy hoach tong the phat trien cong nghiep, khoa hÍc cong nghe, do thi phai gan voi quy hoach phat trien cong nghiep nong thon, tap trung vao trong diem quan trong, cum kinh te - ky thuat, co so y te, giao dåc& 2.Phuong huong: + dua tren lap truong tu tuong - chinh tri cua gccn, de thuc hien lien minh can phai xay dung tung buoc nen dan chu xhcn chinh do yeu cau nay ma noi dung chinh tri cua lien minh cong nong, tri thuc ko tach roi noi dung, phuong thuc doi moi he thong chinh tri tren pham vi ca nuoc. + noi dung hoat dong chinh tri phai gan va thong qua cac hoat dong san xuat, kinh te, khoa hoc - cong nghe, van hoa, xa hoi... + de cung co khoi lien minh cong nong tri thuc tren linh vuc kinh te con co chinh sach giai quyet thoa dang loi ich cua cac gc va tang lop trong xh, + lien minh ve kinh te la co so de thuc hien lien minh tren cac linh vuc khac. no co y nghia quyet dinh su thang loi cua cnxh.

+ dang ta xac dinh: "dac biet coi trong cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep va nong thon, phat trien toan dien nong ,lam, ngu nghiep gan voi cong nghiep va che bien nong, lam , thuy san... + khuyen khich , tao dieu kien cho nguoi nong dan ngay cang chu dong trong viec hop tac, lien ket voi cac cong nhan, tri thuc va cac thanh phan kinh te de ho phat huy tiem nang cua minh. + nha nuoc, gccn, doi ngu tri thuc phai thuc su den voi nong dan, nong thon ko chi hop tac ma con co nhiem vu huong dan , giup do, cai thien doi song kinh te cho nong thon va gc nong dan. + vai tro cua nha nuoc doi voi nong dan duoc the hien qua chinh sach khuyen nong, qua bo may nha nuoc, cac co so kinh te nha nuoc, cac to chuc khuyen nong. + doi voi tri thuc nha nuoc can phai doi moi va hoan chinh cac luat , chinh sach co lien quan truc tiep den so huu tri tue nhu: chinh sach va phat trienkhoa hoc cong nghe, giao duc va dao tao, ve ban quyen. + huong cac hoat dong cua tri thuc vao viec phuc vu cong nong, gan voi co so san xuat va doi song cua toan xa hoi, tang cuong hop tac khoa hoc trong nuoc va quoc te. + nang cao dan tri la noi dung co ban lau dai tao cho lien minh phat trien vung chac, khac phuc cac te nan xa hoi, hu tuc lac hau, quan lieu nhat la o nong thon.