P. 1
Chuyen de- Phuong Trinh Nghiem Nguyen

Chuyen de- Phuong Trinh Nghiem Nguyen

|Views: 450|Likes:
Được xuất bản bởimagical_life96

More info:

Published by: magical_life96 on May 09, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2012

pdf

text

original

Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang 1

Phöông trình vôùi nghieäm nguyeân
Daïng toaùn naøy laø moät trong nhöõng daïng toaùn khoù trong boä moân Toaùn Soá
, nhöõng phaàn maø toâi neâu ra döùi !aây "h# laø nhöõng daïng " ba$n nhaát %
Tuy nhieân, !e& hie&u !öï" noù tröù" heát "aàn na'm !öï" (yù thuyeát )oá %
Daïng
Phöông trình moät aån - heä soá nguyeân
Daïng to&ng *uaùt : a
n
x
n
+ a
n - 1
x
n - 1
+ ... + a
1
x + a
o
= 0 (1)
+aù"h gia$i : vaän duïng caùc tính chaát sau
Neáu x = b laø nghieä cu!a "h#$ng t%&nh (1) th& b laø #$ùc cu!a
a
o
Neáu a
n
= 1 th& nghieä h#'u t( neáu c)ù cu!a (1) laø s)á
ngu*e+n
,ui ta-c t& nghieä :
 .& caùc #$ùc cu!a a
o
 .h#! la/n l#$ït caùc #$ùc cu!a a
o
vaø) veá t%aùi cu!a
(1)
Phöông trình baäc nhaát hai aån ( ,höng tr-nh Diophante 0 .ia$i t/"h
Diophante)
1Diophante 0 Ng#$øi 2a/u tie+n nghie+n c#ùu c)ù heä th)áng ve/ 3h#$ng t%&nh v)+ 24nh 5
s)áng $! theá 6*! th#ù 777..aä" saùch 8oá hoïc 8 cu!a )+ng c)ù a!nh h#$!ng %aát l$ùn 2eán
s#ï "haùt t%ie9n cu!a :*ù thu*eát ;)á<
Daïng to&ng *uaùt : ax + b* = c (!)
+aù"h gia$i : vaän duïng caùc tính chaát sau
=ia! s#! a5 b5 c ∈ " > a5 b ≠ 0 vaø d = (a 5 b) . ?hi 2)ù :
3h#$ng t%&nh (!) c)ù nghieä 6hi vaø ch( 6hi d ∈@( c )
Neáu (x
o
5 *
o
) laø )ät nghieä cu!a ax + b* = 1 v$ùi (a 5 b) = 1
th& (cx
o
5 c*
o
) laø )ät nghieä cu!a "h#$ng t%&nh (!)
Neáu (x
o
5 *
o
) laø )ät nghieä ngu*e+n cu!a (!) v$ùi (a 5 b) = 1
th& )ïi nghieä ngu*e+n cu!a n)ù 2#$ïc xaùc 24nh b$!i heä th#ùc :
# = x
o
+ bt
y = *
o
0 at > v$ùi t
∈ "
.haät vaä* 5 v& (x
o
5 *
o
) laø )ät nghieä ngu*e+n cu!a (!) ⇒ ax
o
+ b*
o
=
1 ⇒ ax
o
+ b*
o
= ax + b*
⇒ x =
ax
)
+ − by by
a
o
$ x
o
+
b y y
a
o
( ) −
⇒ 1 (a 5 b) = 1 ⇒
y y
a
t
o

=
∈ " ⇒ * =
*
o
0 at <
Phöông trình voâ %&nh 'aïng #
!
( y
!
$ )
!
( ,höng tr-nh Pithago )
+aù"h gia$i :
 3h#$ng t%&nh v)+ 24nh daïng x
A
+ *
A
= B
A
c)ù v)+ s)á nghieä
ngu*e+n xaùc 24nh b$!i c)+ng th#ùc
( C4nh l*ù t& nghieä naø* 2a' 2#$ïc bieát t#ø *uc+i'e ) :
# = u%0 > y =
u v
2 2
2

> ) =
u v
2 2
2
+
v$ùi u , 0 ∈ " > u , 0 le$ > u 1 0 >
2u, 03 4 1
 Dí duï
E ?hi u = F > 0 = 1 ⇒ x = F > * = G > B = H
E ?hi u = H > 0 = F ⇒ x = 1H > * = I > B = 1J
Phöông trình voâ %&nh 'aïng #
!
- Py
!
= 1 ( ,höng tr-nh Pe++ ) ( P ∈"
(
5 6h)+ng
laø s)á chính "h#$ng )
1 Ca+* laø )ät daïng "h#$ng t%&nh Diophante baäc A5 xuaát "haùt t#ø )ät baøi
t)aùn d) K%chieøde 2aLt %a5 baøi t)aùn c)ù I a9n s)á th)!a a'n J "h#$ng t%&nh5
2#a 2eán vieäc t& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : x
!
0 GJAMGMG*
!
= 1 (1).
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà
Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang 2
NaN 1II0 ng#$øi ta 2a' t& %a nghieä ngu*e+n d#$ng nh)! nhaát cu!a (1) v$ùi x
laø s)á c)ù ,- ch#' s)á 5 * c)ù ./ ch#' s)á <
+aù"h gia$i :
 3h#$ng t%&nh 3ell c)ù nghieä x = ± 1 5 * = 0 2#$ïc g)ïi laø nghieä
ta/ th#$øng .
 3h#$ng t%&nh 3ell lu)+n c)ù v)+ s)á nghieä 6h)+ng ta/ th#$øng.
 =ia! s#! x
o
5 *
o
laø caùc s)á ngu*e+n d#$ng nghieä 2uùng "h#$ng
t%&nh 3ell5 theá th& caùc caL" s)á (x
o
5 0*
o
) > (0x
o
5 *
o
) > (0x
o
5 *
o
) cu'ng laø nghieä. O)
2)ù 2e9 t& nghieä 6h)+ng ta/ th#$øng cu!a "h#$ng t%&nh 3ell5 ta ch( ca/n t&
caùc nghieä ngu*e+n d#$ng cu!a "h#$ng t%&nh 2)ù. .aát ca! caùc nghieä
ngu*e+n d#$ng (x
0
> *
0
) cu!a "h#$ng t%&nh 2#$ïc xaùc 24nh t#ø 2aPng th#ùc :
v$ùiù 6 = 15 A5 F5...t%)ng 2)ù (x
1
5 *
1
) laø nghieä ngu*e+n d#$ng nh)! nhaát .
 D$ùi 3 nh)! 5 vieäc t& (x
1
5 *
1
) 6h)+ng 6h)ù 6haNn la- 0 chuùng ta
ch( vieäc th#! la/n l#$ït * = 15 A5 F5 G5 H... 2e9 t& x
!
= 3*
!
+ 1 laø )ät s)á chính
"h#$ng .
.aïi sa) P laø s)á ngu*e+n d#$ng 6h)+ng chính "h#$ng Q . .a ha'* xeùt
"h#$ng t%&nh t)9ng Ruaùt h$n5 2)ù laø "h#$ng t%&nh : x
A
0 3*
A
= 1 (E) t%)ng
2)ù 3 laø s)á ngu*e+n d#$ng ch) t%#$ùc .
D& x5 * c)ù aLt $! veá t%aùi cu!a (E) d#$ùi daïng b&nh "h#$ng ne+n ta c)ù the9
haïn cheá $! vieäc t& caùc nghieä ngu*e+n 6h)+ng a+ .
Sie9n nhie+n %aTng x = 1 > * = 0 laø )ät nghieä 0 g)ïi laø nghieä ta/
th#$øng cu!a (E). .a c)øn "ha!i t& caùc nghieä 6h)+ng ta/ th#$øng (x5 * U 0)
Neáu t%)ng "h#$ng t%&nh 3 laø )ät s)á chính "h#$ng 3 = 6
!
(6∈"
(
) th& (E) ch(
c)ù nghieä ta/ th#$øng5 thaät vaä* 6hi 2)ù (E) c)ù daïng x
!
0 (6*)
!
= 1 vaø chuù *ù
%aTng hieäu cu!a hai s)á chính "h#$ng baTng 1 6hi hai s)á chính "h#$ng aá* laø 1
h)aLc 0 ⇒ x
!
= 1 > (6*)
!
= 0 ⇒ x = 1 > * = 0 .
5hö 0aäy : Cie/u 6ieän ca/n 2e9 "h#$ng t%&nh (E) c)ù nghieä 6h)+ng
ta/ th#$øng laø 3 6h)+ng "ha!i laø )ät s)á chính "h#$ng .
1 2eå tìm söï thuù v& 0hi nghieân cöùu phöông trình nghieäm nguyeân 3
mô4i caùc 5aïn nghieân cöùu 0y6 'a6y caùc minh hoïa sau 7
8inh hoïa
.& nghieä ngu*e+n cu!a x
!
0 Hx + V = 0
Nghieä ngu*e+n neáu c)ù "ha!i laø #$ùc cu!a V5 ba) g)/ caùc s)á : ± 1 > ±
A > ± F > ± V
CaLt W( x ) = x
!
0 Hx + V ⇒ W( A ) = W( F ) = 0 ⇒ 3h#$ng t%&nh c)ù A nghieä
ngu*e+n x = A > F
.& nghieä h#'u t( cu!a Fx
!
0 Hx + A = 0 (1)
Ta "où (1) ⇔ Mx
!
0 H.Fx 0 V = 0 > 2aLt Fx = t ⇒ t
!
0 Ht 0 V = 0 (A)
Nghieä ngu*e+n neáu c)ù cu!a (A) "ha!i laø #$ùc cu!a V > deX thaá* (A) c)ù
hai nghieä t = 01 5 t = V
?hi t = 01 ⇔ Fx = 01 ⇔ x = 0
1
3
?hi t = V ⇔ Fx = V ⇔ x = A
6,höng phaùp !a7t lieân tieáp "aù" a&n phuï 8
.& caùc nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh Ix + 11* = JF
D& (I 5 11) = 1 ne+n "h#$ng t%&nh c)ù nghieä ngu*e+n Ix = JF 0 11* ⇒ x = M 0 *
+
1 3y −
8
.
CaLt
1 3y −
8
= t ∈ " ⇒ .a c)ù : F* + It = 1 ⇒ F* = 1 0 It ⇒ * = 0Ft +
1+ t
3
CaLt
1+ t
3
$ u ∈ " ⇒ .a c)ù : t = Fu 0 1
9aäy : x = M 0 * + t > * = 0Ft + u > t = Fu 0 1 ⇒ x = 11u + H > * = 0Iu + F v$ùi u ∈
"
.& nghieä ngu*e+n d#$ng 5 nh)! nhaát ( x 5 * ) cu!a "h#$ng t%&nh 1Jx 0 AM*
= 100 (1)
D& (1J 5 AM) = 1 ⇒ "h#$ng t%&nh c)ù nghieä ngu*e+n
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà
Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang 3
(1) ⇒ x = V + A* 0
2 5y
17
+
9 CaLt
2 5y
17
+
= t ∈ " ⇒ * = Ft + A.
t -1
5
> 2aLt
t -1
5
= u
∈ " ⇒ t = Hu + 1
9aäy : x = AMu + 11 > * = 1Ju + F
D& x 5 * U 0 ⇒ AMu + 11 U 0 vaø 1Ju + F U 0 ⇒ u U
-3
17
vaø u ∈ " ⇒ u = 0 5 1 5 A 5
...
Nghieä ngu*e+n d#$ng nh)! nhaát laø # = 11 > y = F 6hi u = 0
6Sö$ duïng t/nh "hia heát "u$a !a thöù" 8
.& nghieä ngu*e+n d#$ng cu!a "h#$ng t%&nh :
z
x
=
− + x
x*+1
A
2
Ta "où *B = x 0 1 +
1+A* 0 x
x* + 1
⇒ 1 + A* 0 x = 0 h)aLc 1 + A* 0 x ≥ x* + 1
Neáu 1 + A* 0 x = 0 th& *B = x 0 1 ne+n *B = A* ⇒ B = A > * = t ∈ :
;
> x = 1 +
At
Neáu 1 + A* 0 x ≥ x* + 1 th& A* ≥ x(* + 1) ha* x ≤
A*
* + 1
= −
+
< 2
2
1
2
y
⇒ # = 1
> y = 1 > ) = A
<= .& nghieä (x 5 *) ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : *
!
= x
-
+ Ax
,
0 Fx
.
0 Gx
!
+
Gx
Ta "où *
!
= x.(x 0 1)
!
(x + A)
!
⇒ x = t
!
v$ùi t ∈ " ⇒ * = ± t.(t
!
0 1)(t
!
+ A)
h)aLc 6hi x = 0A th& * = 0
D$ùi )ïi x ngu*e+n d#$ng5 ch#ùng inh %aTng caùc 2a th#ùc sau 2a+* chia
heát ch) 2a th#ùc x
!
+ x + 1
x
11
+ x
!/
+ x
1>-.
x
?
+ x
11
+ x
1>>-
Ta "où x
.
= x
.
+ x
!
+ x 0 x
!
0 x 0 1 + 1 = (x
!
+ x + 1)(x 0 1) + 1 ≡ 1 ()d x
!
+ x
+ 1 )
⇒ v$ùi 6 ∈ : : x
.0
≡ 1
0
≡ 1 > x
.0 ( 1
≡ x > x
.0 ( !
≡ x
!
()d x
!
+ x + 1 )
⇒ v$ùi F s)á a5 b5 c chia ch) F ch) caùc s)á d# 6haùc nhau 2)+i )ät th& x
a
+ x
b
+ x
c
≡ 0 ()d x
!
+ x + 1 )
1 Töng töï : Yh#ùng inh %aTng x
?
+ x
11
+ x
1>>-
chia heát ch) 2a th#ùc x
!
0 x +
1 <
Yh) " laø )ät s)á ngu*e+n t)á 5 ha'* gia!i "h#$ng t%&nh
y
px
=
+ − x
x0
A
1
1
t%)ng
taä" "
Ta "où * = x + 1 + " +
"
x01
⇒ x 0 1 = ± 1 > ± "
.)/n taïi ha* 6h)+ng nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : Ax 0 F* = 0 Hx* +
FM
Ta "où Ax 0 F* = 0 Hx* + FM ⇔ Ax = *.(F 0 Hx) + FM ⇒ * =
2 39
3 5
x
x


Ce9 * ngu*e+n th& 2ie/u 6ieän ca/n ( "höa laø !k !u$ ) laø  Ax 0 FM≥  F 0 Hx
⇒ (Ax 0 FM)
!
≥ (F 0 Hx)
!
⇔ (Ax 0 FM)
!
0 (F 0 Hx)
!
≥ 0 ⇔ ( 0Fx 0 FV)(Jx 0 GA) ≥ 0 ⇔ 01A ≤ x ≤ V
.& ngieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh Hx 0 F* = Ax* 0 11
Ta "où * =
5 11
2 3
x
x
+
+
⇒ 2e9 *∈ Z 5 ta ca/n c)ù  Hx + 11 ≥  Ax + F⇔ (Hx +
11)
!
≥ (Ax + F)
!


x x ≤ − ≥ −
3
8
2
. Nh#ng * =
2
5
2 3
+
+
+
x
x
⇒ * ngu*e+n 6hi x = 0H ⇒ (x 5 *) = (0H 5 A)
laø )ät nghieä
D$ùi x ≠ 0H5 ta thaá* 26c 2e9 * ngu*e+n laø  x + H ≥  Ax+ F ⇔
− ≤ ≤
3
8
2 x
⇔ x = 0A > 01 > 0 > 1 > A .
Yh#ùng inh %aTng "h#$ng t%&nh : Gx
!
+ AF1*
!
= 1V1F v)+ nghieä t%)ng
taä" s)á ngu*e+n
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà
Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang !
CaLt [ = x
!
≥ 0 > \ = *
!
≥ 0 ⇒ G[ + AF1\ = 1V1F ⇒ [ =
1"13 231#
58#
1 #
!

= − +
+
!
!$3
⇒ 1 + \ = Gt ( t∈" ) ⇒ \ = Gt 0 1 > [ = G0F 0 HI(Gt 0 1) + t = GV1 0 AF1t
.a thaá* \ ≥ 0 6hi t ≥
1
!
> [ ≥ 0 6hi t ≤
!"1
231
] A ⇒ 2e9 [ 5 \ cuøng 6h)+ng a+
th& t = 1.
Nh#ng t = 1 th& \ = F = *
!
⇒ * ∉ " ⇒ 2"c ^
.& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : x
!
0 I1*
!
= 1
.a c)ù * = 0 ⇒ x = ± 1. .a t& caùc nghieä ngu*e+n d#$ng 2e9 su* %a caùc
nghieä c)ø laïi .
3h#$ng t%&nh 2a' ch) c)ù the9 vieát laïi thaønh 1 = (x + M*)(x 0 M*)
O) x 5 * U 0 ne+n x + M* U 0 ⇒ x 0 M* U 0 ⇒ x + M* = 1 ⇒ > x 0 M* = 1 ⇒ x =
1
2
>
* = 0 : giaù tr: khoâng tho$a%
⇒ "h#$ng t%&nh 2a' ch) ch( c)ù nghieä : (x 5 *) = (1 5 0) > (01 5 0)
⇒ To&ng *uaùt :
3h#$ng t%&nh x
!
0 k
!
*
!
= 1 v$ùi k∈ : ch( c)ù nghieä ta/
th#$øng x = ± 1 > * = 0
.& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh x
!
+ F*
!
= Vx* 0 V (1)
(1) vieát laïi nh# sau : x
!
0 Vx* + F*
!
+ V = 0
Ce9 "h#$ng t%&nh c)ù nghieä x ngu*e+n th& !ieàu kieän "aàn 0aø !u$ (d) heä
s)á x
!
laø 1) laø ∆ = V*
!
0 V =
!
: laø )ät s)á chính "h#$ng .
_)' %aøng
!
laø b)äi V ⇒ laø b)äi V ⇒ xe = Vt v$ùi t ∈" ⇒ *
!
0 Vt
!
= 1 :
,höng tr-nh Pe++
⇒ Nghieä ta/ th#$øng laø (* 5 t) = (1 5 0) > (01 5 0) vaø nghieä ngu*e+n
d#$ng nh)! nhaát laø *
1
= H > t
1
= A
⇒ Yaùc nghieä ngu*e+n d#$ng (*
0
5 t
0
) 2#$ïc xaùc 24nh t#ø 2aPng th#ùc :
* V (H A V)
6 6
6
+ = + t
=ia!i "h#$ng t%&nh t%)ng taä" s)á ngu*e+n : Fx
!
+ GI*
!
= 100F + F0x* (1)
[e (1) laø )ät "h#$ng t%&nh baäc 77 the) x : Fx
!
0 F0x* + GI*
!
0 100F = 0
⇒ ∆ ` = I1*
!
+ F00M = 6
!
: laø s)á chính "h#$ng 2e9 c)ù x ngu*e+n ( 6∈"
(
)
⇒ 6
!
0 I1*
!
= F00M ⇒ (6 + M*)(6 0 M*) = F.1J.HM . D& 6 + M* U 6 0 M*
⇒ ;a$y ra < kha$ na=ng )au !aây :
% y
% y
− =
+ =9 1
9 3 $ $ 9
% y
% y
− =
+ =9 3
9 1 $ $ 3
% y
% y
− =
+ =9 1 7
9 1 7 7
% y
% y
− =
+ =9 5 1
9 5 9
.%)ng t%#$øng h$ï" naø) ta cu'ng thaá* * 6h)+ng ngu*e+n ⇒ >aøi toaùn 0oâ
nghieäm ^
1 Yhuù *ù 5 deX daøng 6eát luaän nga* baøi t)aùn v)+ nghieä v& 100F khoâng
"hia heát "ho ? <
.& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh sau 2a+* : Mx
!
0 1Hx* + G*
!
+ FI = 0 (1)
[e (1) laø "h#$ng t%&nh c)ù a9n x vaø tha s)á laø * .
Ce9 x ngu*e+n 5 2ie/u 6ieän ca/n laø ∆ = I1*
!
0 1FVI = 6
!
: "h/nh phöng (6 ≥
0) (A)
Nhaän thaá* I1*
!
0 6
!
= 1FVI ch( ch#ùa lu'* th#øa baäc chaan ne+n ch( vieäc
t& caùc nghieä ngu*e+n d#$ng se' su* %a caùc nghieän c)øn laïi ..#ø 2)ù (A) c)ù
the9 vieát laïi laø : (M* + 6)(M* 0 6) = A
.
.F
!
.1M . D& *5 6 U 0 ⇒ M* + 6 U 0 ⇒ M* 0 6 U 0
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà
Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang 5
vaø d) (M* + 6) + (M* 0 6) = 1I* ⇒ .a ch( xeùt A t%#$øng h$ï" t)9ng hai s)á laø b)äi
cu!a 1I .

⇒ x =
15
18
15 7 51
18
3
y % ±
=
±
=
&
⇒ caùc nghieä laø (x 5 *) = (F 5 J) > (0F
5 0J)
9 2 2 8
9 "
1 3 1 1 1
y %
y %
y %
+ =

− == =
⇒ x =
15 13 111
18
17
& ±
=
⇒ caùc nghieä laø (x 5 *) = (1J 5 1F) > (0
1J 5 01F)
.& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : Ax
!
+ F*
!
0 Hx* + Fx 0 A* 0 F = 0 (1)
[e "h#$ng t%&nh laø baäc 77 2)ái v$ùi x . ?hi 2)ù (1) ⇔ Ax
!
+ (F 0 H*)x + F*
!
0 A*
0 F = 0
Ce9 c)ù x ngu*e+n th& 2ie/u 6ieän ca/n laø ∆ = *
!
0 1G* + FF = 6
!
( 6 ngu*e+n
6h)+ng a+) (A)
[e (A) laø "h#$ng t%&nh baäc 77 2)ái v$ùi * ⇒ 1 (A) ⇔ *
!
0 1G* + FF 0 6
!
= 0 < vaø
δ `
(A)
= 1V + 6
!
=
!

( ∈"
(
)
D& U 6 ≥ 0 > 1V = ( + 6)( 0 6) aø + 6 U 0 ⇒ 0 6 U 0 . Ce9 *ù ( + 6)
+ ( 0 6) = A ne+n chuùng 2)/ng th$øi chaan ha* le! . Ta "où ba$ng :
m % 8
m % 2
+ =
− =⇒ = H > 6 = F
⇒ ( x 5 * ) = (1H 5 1A) > (1 5
A)
m %
m %
+ =
− =!
!
⇒ ( x 5 * ) = (1F 5 11) >
(F 5 F)
2 Sö$ duïng t/nh "haát "u$a )oá nguyeân toá 3
.& F s)á ngu*e+n t)á 6haùc nhau bieát tích cu!a F s)á 2)ù gaá" F la/n t)9ng
cu!a chuùng .
=)ïi F s)á ngu*e+n t)á 2)ù laø a 5 b 5 c ⇒ abc = F( a + b + c ) ⇒ abc F ⇒ c)ù
)ät s)á chia heát ch) F5 gia! s#! laø s)á a bF . D& a ngu*e+n t)á ne+n a = F ⇒
b + c = F + b + c ⇒ b( c 0 1 ) = F + c ⇒
b
3 '
' 1
=
+

= 1 +

⇒ c 0 1 G
.#ø 2)ù tính 2#$ïc c = A ⇒ b = H > c = H ⇒ b = A
.& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : x
-.
+ *
-.
= HFB (1)
D& B ∈" ⇒ x
-.
+ *
-.
HF. D& HF laø s)á ngu*e+n t)á ne+n the) 24nh l*ù @ermat :
x
-.
0 x HF vaø *
-.
0 * HF
?hi 2)ù (1) ⇔ HFB = (x
-.
0 x) + (*
-.
0 *) + (x + *) c)ù nghieä ⇔ x + * = HFt ( t ∈
" )
⇒ 5ghieäm baøi toaùn : # = u (u ∈") > y = HFt 0 u > ) =
u (53t u)
53 53
+ −
53
=ia!i "h#$ng t%&nh 1 + " + "
!
+ "
.
+ "
,
= x
!
(1) ( " ngu*e+n t)á 5 x ngu*e+n )
.a c)ù (1) ⇔ Gx
!
= G + G" + G"
!
+ G"
.
+ G"
,
(A)
baLt 6haùc : (Ax)
!
= Gx
!
U G"
,
+ G"
.
+ "
!
= ( A"
!
+ ")
!
vaø (Ax)
!
= Gx
!
] G"
,
+
"
!
+ G + G"
.
+ I"
!
+ G" = ( A"
!
+ " + A)
!
⇒ (Ax)
!
= ( A"
!
+ " + 1)
!
(F) . .#ø (A) c (F)
⇒ "
!
0 A" 0 F = 0 ⇒ " = 01 (loaïi) h)aLc " = F .
D$ùi " = F ⇒ x = 1A1 ⇒ nghieä "h#$ng t%&nh ( " 5 x ) = ( F 5 11 ) > ( F 5 011)
Y)ù ha* 6h)+ng caùc s)á ngu*e+n t)á x 5 * 5 B th)!a a'n "h#$ng t%&nh : x
!
+
*
.
= B
,
(1) ( 9oâ !:"h (; laàn thöù A< 0 1MI0 )
.#ø (1) 5 ta thaá* F s)á x5 *5 B 6h)+ng cuøng le! ⇒ c)ù ít nhaát )ät s)á baTng A
.
Neáu B = A th& x
!
+ *
.
= 1V ⇒ * ] F ⇒ x
!
= I (0oâ lyù ^).
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà
Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang "
Neáu * = A th& I = (B
!
+ x)(B
!
0 x) 5 aø B
!
+ x U 0 ⇒ B
!
0 x U 0 vaø (B
!
+ x) + (B
!
0
x) = AB
!
⇒ "ha+n tích I = A.G 5 nh#ng 6hi 2)ù A + G = AB
!
⇒ B 6h)+ng ngu*e+n
(loaïi)
Neáu x = A th& *
.
= (B
!
+ A)(B
!
0 A) vaø d)(B
!
+ A) 0 (B
!
0 A) = G ⇒ * = A h)aLc B
!
0
A = 1(loaïi). x = A ⇒ * = A ⇒ B chaan ⇒ B = A : khoâng nghieäm !uùng phöng tr-nh
⇒ daøi t)aùn v)+ nghieä ^
.& hai s)á x5 * ngu*e+n vaø s)á ngu*e+n t)á " sa) ch) : x
,
+ G*
,
= p (1)
.a thaá* 2e9 p ngu*e+n t)á th& x ≠ 0 ha* * ≠ 0 > (1) ch( ch#ùa lu'* th#øa baäc
chaan cu!a x5 * ne+n t%#$ùc heát ta xeùt caùc x5 * ngu*e+n d#$ng. .a c)ù p = (x
!
+
A*
!
)
!
0 Gx
!
*
!
= e(x 0 *)
!
+ *
!
fe(x + *)
!
+ *
!
f
D& (x + *)
!
+ *
!
U 0 ⇒ (x 0 *)
!
+ *
!
= 1 ⇒ # = y = 1 > ) = H ⇒ "où < boä nghieäm ^
.& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : 1 + x + x
!
+ x
.
= *
.
( Thi Toaøn *uoá"
lùp B C ABDE )
Nhaän thaá* : 1 + x + x
!
= (x +
1
2
)
!
+
3
!
U 0 ⇒ *
.
U x
.
⇒ * U x ⇒ * ≥ x + 1
Neáu * = x + 1 th& 1 + x + x
!
+ x
.
= (x + 1)
.
⇒ Ax (x + 1) = 0 ⇒ (x 5 *) = (0 5
1) > (01 5 0)
Neáu * U x + 1 th& Ax
!
+ Ax ] 0 ⇒ 01 ] x ] 0 : loaïi ^
.& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : x
!
= *(* + 1)(* + A)(* + F)
CaLt a = *
!
+ F* ⇒ x
!
= (*
!
+ F*)( *
!
+ F* + A) = a
!
+ Aa .
Neáu a U 0 th& a
!
] x
!
= a
!
+ Aa ] a
!
+ Aa + 1 = (a + 1)
!
⇒ x
!
: 6h)+ng chính
"h#$ng ( 9oâ lyù ^ )
Daä* a ≤ 0 ⇒ *
!
+ F* ≤ 0 ⇔ 0F ≤ * ≤ 0 ⇒ (x 5 *) = (0 5 0) > (0 5 01) > (0 5 0A) > (0 5 0F)
.& b)ä s)á (x 5 * 5 u 5 v) ngu*e+n th)!a a'n 2aPng th#ùc :
1
x
1
y
1
u
1
(
2 2 2 2
+ + + =1 (1)
OeX thaá* %aTng :
1
x
1
y
1
u
1
(
2 2 2 2

1
!
⇒ Deá t%aùi (1) ≤ 1
Daä* daáu `=` xa!* %a 6hi  x = * = u = v = A ⇒ x 5 * 5 u 5 v nhaän caùc
giaù t%4 tuø* *ù 2 h)aLc -2 .
.& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh :  1Ax
!
0 Fx 0 A = H* 0 Ix 0 Ax
!
(1)
.#ø (1) ⇒
H *
1 1 x A 6 h i 0
1
A
x A
G x H xA x
1
A
>x A
A
=
+ ≤ ≤
+ − ≤ − ≥

% h i
[eùt x = 05 15 A ⇒ H* = A5 1F5 AG ⇒ * 6h)+ng ngu*e+n
[eùt H* = Gx
!
+ Hx 0 A ⇒ Gx
!
0 A

H vaø d) Gx
!
0 A A ⇒ Ax
!
≡ 1 ()d 10) ⇒ x ∉ "
⇒ >aøi toaùn 0oâ nghieäm ^
.& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : x
.
= *
.
+ A*
!
+ F* + 1 (1)
.#ø (1) ⇒ x
.
+ *
!
= (* + 1)
.
⇒ x ≤ * + 1. D& x
.
0 *
.
= A*
!
+ F* + 1 ≥ 0 v$ùi )ïi *
ngu*e+n ⇒ x ≥ *.
⇒ x = * h)aLc x = * + 1 ⇒ nghieä cu!a "h#$ng t%&nh : ( x 5 * ) = (01 5 01) > (1 5
0 )
.& nghieä (x 5 * 5 B) ngu*e+n th)!a a'n 2aPng th#ùc : Gx* 0 x 0 * = B
!
(1)
.a c)ù : (1) ⇔ (Gx 0 1)(G* 0 1) = GB
!
+ 1. =)ïi " laø #$ùc ngu*e+n t)á baát 6*ø
cu!a Gx 0 1 (hie9n nhie+n " cu'ng laø #$ùc cu!a GB
!
+ 1) ⇒ GB
!
≡ 01 ()d ") ⇒ (AB)
p - 1
≡ 1 ()d ") 1!:nh lyù nho$ @ermat < ⇒
(!z ) ( 1)
2
p 1
2
p 1
2
− −
≡ −
()d ")
.#ø 2)ù : 1 ≡
( 1)
p 1
2


()d ") ⇒ " 0 1 = G6 (6∈"
(
) ⇒ " = G6 + 1 . Daä* )ïi #$ùc
ngu*e+n t)á cu!a Gx 0 1 2e/u c)ù daïng G6 + 1 ⇒ Gx 0 1 cu'ng c)ù daïng G6 + 1 ha*
Gx 0 1 = G6 + 1 ⇒ G(x 0 6) = A ⇒ A

G ( 0oâ lyù ^ ) ⇒ Dn
o
^
.& nghieä x 5 * ngu*e+n d#$ng cu!a "h#$ng t%&nh : *
!
= x
!
+ 1Ax + 1MMH (1)
.#ø "h#$ng t%&nh (1)5 ta c)ù *
!
= (x + V)
!
+ 1MHM ≥ 1MHM ⇒ * ≥ GH .
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà
Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang 7
baLt 6haùc 01MHM = (x + V)
!
0 *
!
= (x + * + V)(x 0 * + V) v$ùi x + * + V ≥ HA vaø
1MHM = F . VHF
⇒ x + * + V = VHF > x 0 * + V = 0F hoa7" x + * + V = 1MHM > x + V 0 * = 01
⇒ nghieä "h#$ng t%&nh : ( x 5 * ) = ( F1M 5 FAI) > (MFJ 5 MGG)
.& caùc s)á t#ï nhie+n n sa) ch) : 6
!
= n
!
+ Vn + 1MIM (1) laø )ät s)á chính
"h#$ng
.#ø (1) ⇒ 6 ≥ GH vaø (n + 6 + F)(n 0 6 + F) = 0A
!
.F
!
.H.11
baLt 6haùc n + 6 + F U n 0 6 + F vaø (n + 6 + F) + (n 0 6 + F) laø s)á chaan ⇒ (n
+ 6 + F 5 n 0 6 + F) = (MM0 5 0A) > (FF0 5 0V) > (1MI 5 010) > (110 5 01I) > (M0 5 0AA) > (VV 5
0F0) .
⇒ n ∈ 1 GM1 5 1HM 5 M1 5 GF 5 F1 5 1H <
=ia!i "h#$ng t%&nh t%)ng taä" " :
x*.(* + G) = G.(AIM* 0 x) (1)
Neáu x = 0 th& * = 0
Neáu * ≠ 0 th& (1) ⇔
x
y
(* + A)
!
= 11HV =
A
!
.1J
!
⇒ x

* vaø (* + A)
!
laø #$ùc chính "h#$ng
cu!a 11HV
⇒ (* + A)
!
= 1 5 G 5 1JA ⇒ c)ù F nghieä ^
Gx + 1 = *
.
+ I* (A)
.a c)ù (A) ⇔ G(x 0 A*) = *
.
0 1
⇒ 1 x 0 A* ngu*e+n ⇔ * 0 1 = Gt 5
t∈"<
⇒ y = Gt + 1
0aø # = 1Vt
.
+ 1At
!
+ 11t + A >
t∈"
=ia!i "h#$ng t%&nh nghieä ngu*e+n sau : x
!
+ *
!
+ B
!
= x
!
*
!
(1)
1 .he) mod ,5 neáu x
!
≡ *
!
≡ 1 ⇒ x
!
. *
!
≡ 1 ⇒ x
!
+ *
!
+ B
!
≡ 1 ⇒ B
!
≡ 1 ( 0oâ
lyù ^ ) < ⇒ x5 * 6h)+ng the9 2e/u laø s)á le! ⇒ x chaan h)aLc * chaan ⇒ x
!
. *
!
G
⇒ x
!
+ *
!
+ B
!


G ⇒ x = Ax
1
> * = A*
1
> B = AB
1
⇒ x
1
!
+ *
1
!
+ B
1
!
= Gx
1
!
*
1
!
(A).
Nh# vaä*5 neáu (x5 *5 B) laø nghieä (1) th& x
1
> *
1
> B
1
laø nghieä cu!a (A).
.ieá" tuïc nh# vaä*5 ta c)ù : x
x
A
(
x
G
)> *
*
A
(
*
G
)> B
B
A
(
B
G
)
A
1
A
1
A
1
= = = = = = laø nghieä cu!a
x
!
!
+ *
!
!
+ B
!
!
= 1Vx
!
!
*
!
!
(A). ,uaù t%&nh naø* c)ù the9 tieá" tuïc a'i vaø 6hi 2)ù
caùc s)á
x
2

y
2

z
2
% % %
chaan v$ùi )ïi 6 ⇒ (x5 *5 B) ch( c)ù the9 laø (05 05 0) .
=ia!i caùc "h#$ng t%&nh nghieä ngu*e+n sau :
x
<
+ Fx
.
+ 1 = *
,
Neáu x U 0 th& (x
.
+ 1)
!
] x
<
+ Fx
.
+ 1 = *
,
] x
<
+ Gx
.
+ G = ( x
.
+ A)
!
⇒ ∃ *
!
: (x
.
+
1)
!
]*
!
] ( x
.
+A)
!
⇒ ∃ *
,
^
Neáu x ≤ 0 Ath& ( x
.
+ A)
!
] x
<
+ Fx
.
+ 1 =
*
,
] x
<
+ Ax
.
+ 1 = (x
.
+ 1)
!
: 0oâ lyù ^
Neáu x = 01 th& *
,
= 01 ( loaïi )
Daä* x = 0 > * = ± 1 : hai nghieä du*
nhaát ^
(x + A)
,
0 x
,
= *
.
(1)
.a c)ù (1) ⇔ *
.
= I(x
.
+ Fx
!
+ Gx + A) =
(AB)
!
0ùi B
!
= x
.
+ Fx
!
+ Gx + A
v$ùi x ≤ 0 ⇒ (x + 1)
.
] B
.
] (x + A)
.
⇒ x + 1
] B ] x + A ⇒ 0oâ lyù ^
v$ùi x ≥ 0A ⇒ 2aLt x
1
= 0x 0A ≥ 0 5 *
1
= 0* ⇒
x
1
vaø *
1
th)!a a'n (x
1
+ A)
,
0 x
1
,
= x
,
0 (x + A)
,
= 0*
.
: 2ie/u naø* 6h)+ng the9
c)ù v$ùi x
1
≥ 0 .
Daä* 0A ] x ] 0 ⇒ x = 01 > * = 0 : nghieäm
duy nhaát ^
..= 1 ;#! duïng 3h#$ng "haù" xu)áng thang <
Yh#ùng inh %aTng "h#$ng t%&nh sau 2a+* 6h)+ng c)ù nghieä ngu*e+n : Ix
,
+ G*
,
+ AB
,
= t
,
(1)
=ia! s#! %aTng (1) c)ù ngu*eä ngu*e+n (x5 *5 B5 t) v$ùi x laø giaù t%4 nh)!
nhaát t%)ng caùc giaù t%4 c)ù the9 c)ù .
.#ø (1)5 ta nhaän thaá* t chaan 0 xe t = At
1
> theá vaø) (1) vaø chia ch) A ta c)ù
: Gx
,
+ A*
,
+ B
,
= It
1
,
(A)
⇒ B chaan 0 xe B = AB
1
> tha* vaø) (A) ⇒ Ax
,
+ *
,
+ IB
1
,
= t
1
,
.
Töng töï 5ta c)ù : * = A*
1
⇒ x
,
+ I*
1
,
+ GB
1
,
= At
1
,
vaø cu)ái cuøng x = Ax
1

Ix
1
,
+ G*
1
,
+ AB
1
,
= t
1
,
⇒ (x
1
5 *
1
5 B
1
5 t
1
) cu'ng laø nghieä cu!a "h#$ng t%&nh 2a'
ch) 5 nh#ng $! nghieä naø* ta thaá* x
1
] x : a+u thuaXn caùch ch)ïn nghieä
2a/u c)ù x beù nhaát ^ ⇒ (1) 0oâ nghieäm ^
.,= .& 2ie/u 6ieän "aàn 0aø !u$ ch) s)á 6 2e9 "h#$ng t%&nh : x
!
0 *
!
= 6
c)ù ít nhaát )ät nghieä ngu*e+n .
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà
Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang 8
♦ x
!
0 *
!
= 6 c)ù nghieä ngu*e+n ⇒ 6 ≠ Gt + A (E) ()oáø dö )oá "h/nh phöng trong
pheùp "hia "ho G3
♦ 6 ≠ Gt + A :
6 chaan ⇒
1 (E) ⇒ 6 = G < ⇒ x = + 1 > * = 0 1 laø nghieä "h#$ng t%&nh .
6 le! ⇒
1 (E) ⇒ 6 = An + 1 < ⇒ x = n + 1 > * = n laø nghieä "h#$ng t%&nh .
Vaäy : 3h#$ng t%&nh x
!
0 *
!
= 6 c)ù ít nhaát )ät nghieä ngu*e+n ⇔ 6 ≠ Gt +
A ( t∈" )
.-= Yh#ùng inh %aTng "h#$ng t%&nh x
!
+ *
!
+ B
!
+ t
!
= Ax*Bt (1) 6h)+ng c)ù
nghieä ngu*e+n
(khaù" taàm thöøng )
=ia! s#! %aTng "h#$ng t%&nh c)ù nghieä ngu*e+n (x5 *5 B5 t) . D& x
!
+ *
!
+ B
!
+
t
!
chaan ⇒ t%)ng caùc s)á x5 *5 B5 t c)ù )ät s)á chaan caùc s)á le! ( hoa7" 0 hoa7" A
hoa7" G ).
Neáu taát ca! 2e/u le! th& x
!
+ *
!
+ B
!
+ t
!


G t%)ng 6hi Ax*Bt 6h)+ng chia
heát ch) G
Neáu ch( c)ù hai s)á le! th& x
!
+ *
!
+ B
!
+ t
!
6h)+ng chia heát ch) G t%)ng 6hi
Ax*Bt

G. Daä* x5 *5 B5 t cuøng chaan ⇒ xe x = Ax
1
5 * = A*
1
5 B = AB
1
5 t = At
1
> tha*
vaø) "h#$ng t%&nh 2a' ch) ta 2#$ïc : x
1
!
+ *
1
!
+ B
1
!
+ t
1
!
= Ix
1
*
1
B
1
t
1 9
:aä" luaän
t#$ng t#ï nh# t%e+n ch) "h#$ng t%&nh naø*5 ta 2#$ïc caùc nghieä "ha!i chaan ⇒ x
1
=
Ax
!
5 *
1
= A*
!
5 B
1
= AB
!
5 t
1
= At
!
⇒ ta !öï" : x
!
!
+ *
!
!
+ B
!
!
+ t
!
!
= FA9x
!
*
!
B
!
t
!
.
b)ät caùch t)9ng Ruaùt5 xuaát "haùt t#ø nghieä (x5 *5 B5 t) baTng "h#$ng
"haù" 8Guoáng thangg ta 2i 2eán "h#$ng t%&nh : x
s
!
+ *
s
!
+ B
s
!
+ t
s
!
= A
!s ( 1
.x
s
*
s
B
s
t
s
trong !où : ex 5 * 5 B 5 tf
0
= Aex 5 * 5 B 5 tf
0 ( 1
( 6 ≥ 1 )
⇒ v$ùi )ïi s)á t#ï nhie+n s :
x
2

y
2

z
2

t
2
) ) ) )
laø caùc s)á ngu*e+n 0 2)ù laø 2ie/u
6h)+ng the9 c)ù 2#$ïc 6hi x5*5B5t ngu*e+n.
.-= =ia!i "h#$ng t%&nh nghieä ngu*e+n sau : x
1
,
+ x
!
,
+ x
.
,
+ ... + x
1,
,
=
1HMM
Yhuù *ù %aTng 5 v$ùi n = A6 ⇒ n
,
= 1V6
,


1V vaø v$ùi n = A6 + 1 ⇒ n
,
0 1 = (n
!
0 1)(n
!
+ 1)

1V
Nh# vaä* 6hi chia x
1
,
+ x
!
,
+ x
.
,
+ ... + x
1,
,
ch) 1V th& s)á d# c)ù 2#$ïc baTng
s)á caùc s)á le! t%)ng caùc s)á x
i
5 t#ùc laø 6h)+ng v#$ït Ruaù 1G > t%)ng 6hi 2)ù
1HMM = 1V00 0 1 chia ch) 1V c)ù s)á d# laø 01 ha* 1H ⇒ ,höng tr-nh 0oâ nghieäm ^
.<= .& caùc s)á x 2e9 A = Ix
!
+ Ix + 1 laø s)á chính "h#$ng .
CaLt A = *
!
( *∈Z) ⇒ .& nghieä ngu*e+n "h#$ng t%&nh Ix
!
+ Ix + 1 0 *
!
= 0
Cie/u 6ieän ca/n 2e9 c)ù x ngu*e+n laø ∆ ` = I + I*
!
= 6
!
laø s)á chính "h#$ng
⇒ 6
!


I ⇒ 6

G 0 xe 6 = Gt (t∈Z)
⇒ I + I*
!
= 1Vt
!
⇒ *
!
0 At
!
= 01 : 2a+* laø "h#$ng t%&nh 2)ái Pe++ (,t !oái Pe++
khoâng "où nghieäm taàm thöøng) .
D& x =
− ±
=
− ±
=
− ± ! %
8
! !t
8
1 t
2
ne+n x ngu*e+n ⇔ t le! .
.a bieát %aTng "h#$ng t%&nh 2)ái Pe++ *
!
0 At
!
= 01 c)ù nghieä ngu*e+n d#$ng
nh)! nhaáøt laø *
1
= t
1
= 1 ne+n : x
1 1
2
$ 1
1
=
− ±
= − vaø caùc nghieä ngu*e+n
d#$ng 6haùc 2#$ïc xaùc 24nh t#ø 2aPng th#ùc :
5 t#ø 2)ù su* %a x
0
.
.?= .& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh :
a) A
#
= J* + B
b) F
#
+ 1J1 = *
!
c) 10
#
0 1 = J*
d) "
#
+ 1 = * ( " nguyeân
toá )
a) [e x = F6 > F6 + 1 > F6 + A ( 6 ≥ 0 )
♦ Beùt x = F6 : :uùc naø* 5 deX thaá* A
#
= J + 1 ( ∈"
(
) . ;) saùnh
v$ùi "h#$ng t%&nh 2a' ch) ⇒ J* + B = J + 1 : "h#$ng t%&nh naø* nghieä 2uùng v$ùi
* = t ( t ∈") vaø B = J + 1 0 J* = I
0
0 Jt
9aäy "h#$ng t%&nh c)ù nghieä : # = F6 > y = t > ) = I
0
0 Jt
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà
Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang 9
♦ Beùt x = F6 + 1 : .he) t%e+n 5 ta c)ù 1G = A
#
0 A ⇒ J* + B = 1G + A >
"h#$ng t%&nh naø* c)ù nghieä * = t (t∈") > B = A
#
0 J* = A.I
0
0 J*
9aäy "h#$ng t%&nh c)ù nghieä : # = F6 + 1 > y = t > ) = A.I
0
0 Jt
♦ Beùt x = F6 + A : .he) t%e+n 5 ta c)ù AI = A
#
0 G ⇒ J* + B = AI + G .
9aäy "h#$ng t%&nh c)ù nghieä : # = F6 + A > y = t > ) = G.I
0
0 Jt
b) 3h#$ng t%&nh 2a' ch) ⇔ M(F
#-!
+ 1M) = *
!
⇒ 1 * ngu*e+n ⇔ F
# - !
+ 1M = 6
!
( 6∈"
(
) <
♦Neáu x 0 A = A ⇒ 1M = (6 + F
m
).(6 0 F
m
) ⇒ 6 + F
m
=1M > 6 0 F
m
= 1⇒ 6 = 10 >
= A
⇒ nghieä "h#$ng t%&nh 2a' ch) : x = A + A = V > * = F0 .
♦Neáu x 0 A = A + 1 ( ∈"
(
) th& ta c)ù :
6
!
= F
# - !
+ 1M = F
!m - 1
0 1 + A0 = A0 + (F 0 1)(
3 3 &&& 3 1
2% 2 2% 3
2% 2
− −

+ + + +
  ) = A0 + A(A +
1)
⇒ v$ùi )ïi 5 6
!
chaan nh#ng 6h)+ng chia heát ch) G ⇒ baøi toaùn "h# "où moät
nghieäm ^
c) D& 10
#
= 1 + J* ∈Z ⇒ x ≥ 0 vaø (x 5 *) = (0 5 0) laø )ät nghieä cu!a "h#$ng
t%&nh
[eùt x U 0 5 ta c)ù 10
#
0 1 =
99 99 &&&
x

vaø neáu laá*
99 99 &&&
x

chia ch) J th& s)á
d#$ng x nh)! nhaát th)!a 2e/ laø x = V ha* K = MMMMMM

J ⇒ caùc s)á KK...KK

J vaø ch( nh#'ng s)á 2)ù ⇒ nghieä "h#$ng t%&nh laø * =
dd...dd
n

5 v$ùi d =
1GAIHJ (#ùng v$ùi x = V) > x = Vn ( n ∈" 5 n ≥ 0 )
d) "
#
= *
!
0 1 = (* + 1)(* 0 1) ⇒ x ≥ 0 > v& " ngu*e+n t)á ne+n * + 1 5 * 0 1 laø caùc
lu'* th#øa cu!a " .
⇒ [e * 0 1 = "
0
> * + 1 = "
0 ( +
( 6 5 l ngu*e+n 6h)+ng a+ )
baø (* + 1) 0 (* 0 1) = "
0
( "
+
0 1 ) ⇒ " = A > 6 = 1 > l = 1 . Daä* * = 1 + "
0
= F > x =
F
./= .& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : (Gx 0
3
2
)
!
+ (
x
y
)
!
= (x
!
+
5
2
)
!
.a c)ù :
x
y
x x x x
2
2
2 2
5
2
!
3
2
5
2
!
3
2
= + + − + − + ( )( ) ⇒ *
!
= x
!
e(x + A)
!
0 Ff(x 0 A)
!
⇒ 1 * ngu*e+n ⇔ x = 0 h)aLc x = A h)aLc (x + A)
!
0 F = 6
!
laø s)á chính "h#$ng
( 6 ∈"
(
) <
[eùt (x + A)
!
0 F = 6
!
⇒ F = (x + A + 6)(x + A 0 6) : tích hai s)á ngu*e+n cuøng
daáu > xeùt caùc t%#$øng h$ï" c)ù the9 xa!* %a5 chuùng ta c)ù the+ nghieä x = 0G.
Daä* caùc nghieä cu!a "h#$ng t%&nh laø (x 5 *) ∈ 1 (0 5 0) > (A 5 0) > (0G 5 AG) > (0G 5
0AG) <
.>= .& nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh : (Ax + 1)
!
0 1 =
38!y
(2x 1) 1
2
− −
(1)
.#ø (1) ⇒ FIG* = (Gx
!
+ Gx)(Gx
!
0 Gx) ⇒ AG* = x
!
.(x 0 1)(x + 1)
Neáu x le! th& (x 0 1)(x + 1)

I vaø t%)ng F s)á x 5 x 0 1 5 x + 1 c)ù )ät s)á chia
heát ch) F ⇒ x
!
.(x 0 1)(x + 1) = AGt ( t ∈" ) ⇒ nghieä x = A6 + 1 > * =
1
"
6.(6 + 1).
(A6 + 1)
!
( 6 ∈" )
Neáu x chaan th& x 0 1 5 x + 1 laø caùc s)á le! ⇒ 2ie/u 6ieän 2e9 "h#$ng t%&nh c)ù
nghieä laø x
!


I ⇒ x
!


G
9aäy : nghieä cu!a "h#$ng t%&nh laø : x = G6 > * = =
1
"
6.(G6 0 1).G6.(G6 + 1) .
,C= =ia!i "h#$ng t%&nh nghieä ngu*e+n : x
.
+ x
!
* + x*
!
+ *
.
= I(x
!
+ x* +
*
!
+ 1) (9oâ !:"h 5a+anCABDA3
Nhaän xeùt x 5 * cuøng tính chaan 0 le! vaø neáu x = * th& "h#$ng t%&nh t%$!
thaønh x
.
0 Vx
!
0 A = 0 ⇒ nghieä ngu*e+n neáu c)ù (öù" "u$a 0A) se' laø ± 1 > ± A 5
nh#ng 6h)+ng c)ù giaù t%4 naø) th)!a a'n ^
O) x 5 * cuøng tính chaan 0 le! ⇒  x 0 * ≥ A ⇒ (x 0 *)
!
≥ G ⇒ x
!
+ *
!
≥ G + Ax* ⇒
x
!
+ *
!
≥  A + Ax* (1)
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà
Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang 1$
( 3t 2a' ch) ) ⇔ (x
!
+ *
!
)(x + *) = I(x
!
+ *
!
) + I(x* + 1) ⇔ (x
!
+ *
!
)(x + * 0 I) =
Ix* + I
⇒ 3t heä Rua! :  (x
!
+ *
!
) (x + * 0 I) = G x* + A ⇒ 1 (1) ⇒  x + * 0 I ]
G < ⇒ G ] x + * ] 1A
⇒ x + * = V 5 I 5 10 .
D$ùi x + * = V 5 I ⇒ 0oâ nghieäm ^
D$ùi x = 10 ⇒ x* = 1G
⇒ x 5 * laø hai nghieä cu!a "h#$ng t%&nh : a
!
0 10a + 1V = 0 ⇒ (x 5 *) = (A 5 I) > (I
> A)
,1= .& nghieä ngu*e+n cu!a caùc "h#$ng t%&nh sau 2a+* :
a) x*
!
+ A*(x 0 1G0GH) + x = 0
b) Jx
!
+ J*
!
= 1IA0
( S;= :$ù" M 0 1MMG )
c) x
!
0 FI* = AF
'= y x x x = + −
13
"
51
2
5
3
2 2
a) Neáu * = 0 th& x = 0 > xeùt * ≠ 0 . ?hi 2)ù "h#$ng t%&nh c)ù the9 2#a ve/ daïng :
x
y
y ( ) + = 1 28$9$
2
Cie/u 6ieän ca/n 2e9 * + 1 ∈" laø
x
y
∈" ⇒ (* + 1)
!
laø #$ùc s)á chính "h#$ng cu!a
AI0M0 = HF
!
.A.H
⇒ (* + 1)
!
ch( c)ù the9 laø 1 h)aLc HF
!
♦ Neáu (* + 1)
!
= 1 th& * = 0A ⇒ x = 0 HV1I0
♦ Neáu (* + 1)
!
= HF th& * = HA > 0 HG ⇒ x =
53 1$
53
1$ 52$ 5!$
2
2
&

y
y = = −
b) Nhaän thaá* J vaø 1F laø caùc #$ùc cu!a 1IA0 ne+n x
!


1F ⇒ x

1F > *
!


J
⇒ *

J
[e x = 1Fu > * = Jv ( u5 v ∈") ⇒ 1Fu
!
+ Jv
!
= A0 ⇒ 1Fu
!
≥ 1F > Jv
!
≥ J ⇒ 1Fu
!
+
Jv
!
≥ A0
⇒ 2aPng th#ùc xa!* %a khi 0aø "h# khi u
!
= v
!
= 1 ⇒ (x 5 *) = (1F 5 J) > (1F 5 0J) >
(01F 5 J) > (01F 5 0J)
c) 3h#$ng t%&nh 2a' ch) c)ù the9 vieát d#$ùi daïng : x
!
0 G = FI* + 1M = A(A* + 1) ⇔
(x + A)(x 0 A) = 1M(A* + 1)
⇒ x le! ⇒ x + A h)aLc x 0 A chia heát ch) 1M
♦ Neáu x + A = 1Mt ( t nguyeân döng le$ ) th& x = 1Mt 0 A vaø * =
x t t t
2 2 2
23
38
19 2 23
38
19 ! 1
2

=
− −
=
− − ( )
♦ Neáu x 0 A = 1Mt ( t nguyeân döng le$ ) th& x = 1Mt + A vaø * =
19 ! 1
2
2
t t + −
d) Ta "où : * =
13
"
51
2
5
3
2 2
x x x + − = Ax
.
+ AHx
!
0 Ax +
x x x ( )( ) + + 1 2
"
∈ " 5 v$ùi )ïi x
∈"
(+huù yù raHng : v$ùi )ïi x ∈" :
x x x ( )( ) + + 1 2
lu)+n chia heát ch) V )
,!= Yh#ùng inh %aTng "h#$ng t%&nh 6h)+ng c)ù nghieä * ngu*e+n a+
v$ùi )ïi ngu*e+n :
H*
!
0 J* 0 FA + I
!
= 0
Nghieä cu!a "h#$ng t%&nh "ha!i c)ù daïng * =
7
1$
±%
v$ùi 6 = ∆ = GM +
1V0(G 0
!
) aø deX thaá* 6 ∈"
(
( 6 = 0 ⇒ * ∉" ) ⇒ * =
7
1$
+%
vaø * =
7
1$
−%
] 0 ⇔ 6
U J . ?hi 2)ù ∆ = 6
!
U GM ⇒
!
] G ⇒
!
= 0 > 1
Neáu
!
= 0 th& ∆ = VIM : 6h)+ng chính "h#$ng ⇒ * ∉"
Neáu
!
= 1 th& ∆ = HAM = AF
!
⇒ * =
7 23
1$

∉*
⇒ !p"m ^
ADp 'uïng
5a4i <- : .& caùc nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh
a) 1Ax 0 H* = A1
b) 1Ax + 1J* = G1
a) x = F + Ht > * = F + 1At 5 t
∈ "
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà
Phuong Trinh Nghiem Nguyen Trang 11
c) x + F* = 0
d) Ax 0 * = 1
e) Fx + A* = G
b) x = A + 1Jt > * = 1 0 1At 5 t
∈ "
c) x = 0Ft > * = t 5 t ∈ "
d) x = t > * = At 0 1 5 t ∈ "
e) x = At > * = A 0 Ft 5 t ∈ "
5a4i << : .& nghieä ngu*e+n d#$ng 5 nh)! nhaát cu!a "h#$ng t%&nh
W) 1Vx 0 AH* = 1
g) G1x 0 FJ* = 1IJ
a) x = 11 > * = J
b) x = 1M > * = 1V
5a4i <? : .& caùc nghieä ngu*e+n cu!a "h#$ng t%&nh
h) x
!
0 Vx* + H*
!
= 1A1
i)x
,
+ Ax
?
* 0 x
1,
0 *
!
= J (x5 *∈"
(
)
h)Ax
!
+ Ax* 0 x + * = 11A (x5 *∈"
(
)
6) x*
!
+ Ax* 0 AGF* + x = 0
(x5 *∈"
(
)
l)Vx
!
+ H*
!
= JG
) x* + Fx 0 H* = 0F
n) x
!
= *
!
+ A* + 1F
)) 1Mx
!
+ AI*
!
= JAM
a) (x 0 H*)(x 0 *) = 1A1
b) (x
!
0 x
?
+ *)(x
!
+ x
?
0 *)
= J
c) * = 0x + 1 + 111 : (Ax
+ 1)
d) x.(* + 1)
!
= AGF*
e) V(x
!
0 G) = H(10 0 *
!
)
W) (x 0 H)(* + F) = 01I
g) (x 0 * 0 1)(x + * + 1) =
1A
h) 9oâ nghieäm ^
5a4i </ : =ia!i caùc "h#$ng t%&nh sau t%)ng taä" s)á ngu*e+n :
a) 0Vx
!
0 A*
!
+ Vx* + Ix + F*
= 1VI
b) 1MIJx
!
+ 1MII*
!
= F000 0
Ax
!
*
!
c) Ax
!
+ F*
!
= 1M 0 Gx
d) Vx
!
0 H*
!
= 0G0x 0 F
a) δ
(x)
= 0Fe(* 0 J)
!
+ H:Ff ] 0
b) 9oâ nghieäm ^
c) V*
!
= GA 0 6
!
⇒ *
!
= J 0 6
!
: V ≤ J ⇒ 6
!
= FV
d) F(Ax
!
+ 1) = H(*
!
0 Ix) ⇒ Ax
!
+ 1 H
⇒ 9n
o
^
5a4i <> : =ia!i caùc "h#$ng t%&nh sau t%)ng taä" s)á ngu*e+n :
e) Gx
!
+ AF1*
!
= 1VF1
W) x
!
0 100*
!
= 1
g) (x
!
+ *
!
)
!
= Ix
!
*
!
+ Gx* +
1
h) x
!
+ x
.
+ x
,
+ x
-
= AJ1GG0
i) x + * + B + t = x*Bt (x5 *5
B5 t∈"
(
)
a) 9oâ nghieäm ^
b) (x 5 *) = (1 5 0) > (01 5 0)
c) OaXn 2eán "t Pe++ vaø 2)ái
Pe++
d) x = 1A
e) (x5 *5 B5 t) = (G5 A5 15 1) vaø
caùc h)aùn v4 .
5a4i ?C : =ia!i caùc "h#$ng t%&nh sau t%)ng taä" s)á ngu*e+n :
h) x
.
0 F*
.
0 MB
.
= 0
6) Hx
.
+ 11*
.
+ 1FB
.
= 0
a) .ic chia heát ch) F
b) .ic chia heát ch) 1F
Đoàn Quốc Việt THCS Nhân Hoà

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->