P. 1
Cap Thoat Nuoc

Cap Thoat Nuoc

|Views: 1,808|Likes:
Được xuất bản bởiCuong Tran

More info:

Published by: Cuong Tran on May 11, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

Cấp thoát nước: Đề thi số 1

1, Cơ sở để xác định cao trình đặt két nước
A,tổn thất áp ực từ két nước đến thiết !ị "ệ sinh !ất ợi nhât
#,tạo được đ$̉ áp ực tự %o tại thiết !ị "ệ sinh !ất ợi nhât
C, cao trình c$̉a thiết !ị "ệ sinh !ất ợi nhất "ề cấp nước c$̉a nha
&, tất cả các phươn' án chọn
Đáp án : &
(, ốn' kiể) tra c$̉a hệ thốn' thoát nước tron' nhà được !ố trí ở:
Đáp án : A,*rên ốn' đứn' thoát nước
+, ,ắp xếp thứ tự các côn' trình tron' %â- ch$-ền côn' n'hệ xử -́ nước )ặt :
Đáp án : #, *rộn hóa chất.phèn/0 phản ứn'.keo t$̣/01ắn'0 1ọc 23hử tr$̀n'
45 Các !ước tính toán th$̉- ực t$-ến ốn' cấp nước tron' nhà:
Đáp án : &, 6ác định ư$ ượn' tính toán, tính đườn' kính, tính tổn thất áp ực
Ch$́ -́: 7 tính toán th$̉- ực8 thườn' có 7 tính đườn' kính8
95*rên )ạn' ưới cấp nước, "an th$ "à xả khí được !ố trí ở các "ị trí:
C, các điể) cao, 'a:- 'óc c$̉a đườn' ốn' theo trắc %ọc
;, hệ thốn' chư:a chá- áp ực cao được thiết kế:
A,để chư:a chá- c$̣c !ộ cho từn' côn' trình, các xí n'hiệp côn' n'hiệp
<, =$̣c đích tính toán th$̉- ực )ạn' ưới thoát nước tron' nhà:
C, xác định đườn' kính ốn' thoát nước "à độ %ốc đặt ốn'
>5 oại hệ thốn' thoát nước đả) !ảo an toàn "ề )ặt "ệ sinh à:
C, ?**@ nửa riên' "ới trạ) xử -́ nước thải
A5 3hi )ực nước "en !ờ sâ$, !ờ sôn' %ốc ,điề$ kiện địa chất "en !ờ tốt,5 @ên xâ- %ựn'
oại côn' trình th$ nước:
A, kiể$ "en !ờ sôn' , oại 3ết hợp
Ch$́ -́:
3hi )ực nước "en !ờ sâ$, !ờ sôn' %ốc, nhưn' điề$ kiện địa chất "en !ờ xấ$ ,thì xâ-
côn' trình th$ nước oại Bhân -
3hi )ực nước %ao đôn' ớn, !ờ thoải, nước nôn', thì xâ- côn' trình th$ nước 1òn' sôn'
1C, Áp ực cần thiết tại n'ôi nhà + tần' ở "ị trí !ất ợi nhất trên )ạn' ưới phải có 'iá tri:
A, ?ct D 1;)
Ch$́ -́:
@ế$ nhà 1 tần' ?ctD1C)
@ tần' ?ctD 45@E4
( tần' ?ctD1()
+ tần' ?ctD1;)
"5"5"
11, Cơ sở tính toán ?ệ thốn' thoát nước )ưa trên )ái nhà:
C, chiế$ sâ$ ớp nước )ưa sa$ 9 ph$́t c$̉a trận )ưa ớn nhất F$a nhiề$ nă)
1(, ,ự chênh ệch "ề ư$ ượn' 'iư:a trạ) !ơ) cấp ( "à ượn' nước tiê$ th$̣ thực tế *rên
)ạn' ưới được điề$ tiết !ởi:
C, đài nước trên )ạn' ưới
Ch$́ -́:
Điề$ hòa *rạ) !ơ) cấp 1 "à ( thì %$̀n' #ể chứa
1+5 Chức năn' ?**@ )ưa trên )ái nhà:
&, th$ 'o) , %â:n nước )ưa trên )ái nhà chả- "ào ?**@ )ưa n'oài nhà
14,*ác %$̣n' xi phôn':
A, %$̀n' để n'ăn )$̀i hôi "à khí độc hại "ào nhà
19,?*C@ tron' nhà có trạ) !ơ) "à két nước áp %$̣n' khi:
C, ?n' G ?ct "à &n'H(CC, ?n'H9)
Ch$́ -́:
&$̀n' )ô:i két nước khi ?n' )inG ?ct G ?n' )ax
&$̀n' két nướcE trạ) !ơ) E !ể chứa khi ?n' G ?ct "à &n'G(CC, ?n'G9)
1;5độ sâ$ chôn cốn' thoát nước được xác định để:
Đả) !ảo cốn' ko !ị phá h$̉- !ởi tác độn' cơ học .1/
Đả) !ảo khả năn' đấ$ nối "ới )ạn' ưới thoát nước tiể$ kh$.(/
#, cả .1/ "à .(/
1<5 ốn' thoát nước tự chả- à) !ằn':
&, ốn' !ề tôn', #*C*, ốn' nhựa, ốn' sành , ốn' Ii!ro xi )ăn'
Ch$́ -́:
Đáp án nào có8 ốn' 'an'8 hoặc J ốn' thép 7 thì oại "ì ( oại ốn' nà- %$̀n' cho ốn' thoát
nước có áp
1>, cách !ố trí ốn' đứn' thoát nước tron' nhà:
A, tron' 'óc tườn' kh$ "ệ sinh hoặc hộp ki: th$ật
1A, ?* chư:a chá- có áp ực thấp -ê$ cầ$ áp ực tại điể) !ất ợi nhất à:
C, 1C ) cột nước
(C, =$̣c đích c$̉a "iệc tính toán th$̉- ực =1*@:
#, để xác định đườn' kính, độ %ốc "à độ sâ$ đặt cốn' thoát nước
(15@'ười ta thườn' chìa kh$ %ân cư thành các ư$ "ực thoát nước,căn cứ theo:
A, địa hình kh$ "ực
((, Bhạ) "i ứn' %$̣n' ?*C@ chư:a chá- tự đôn':
&, như:n' n'ôi nhà có chứa các chất chư:a chá-, %ê: nổ
Ch$́ -́:?*C@ chư:a chá- thôn' thườn' áp %$̣n' khi:
0nhà ở 4 tần' trở ên
0khách sạn , nhà tập thể , cửa hàn' ăn từ 9 tần' trở ên
0cơ F$an hành chính "à trườn' học + tần' trở ên
0!ệnh "iện, nhà trẻ có khối tích 9CCC)+ tro en
0rạp hát,chiế$ !ón', câ$ ạc !ộ ,nhà "ăn hóa +CC chô: n'ồi trở ên
0sân "ận độn' 9CCC chô: n'ồi xe) trở ên
(+,đài nước trên =1C@ được tính toán "ới %$n' tích:
#, điề$ hòa sự chênh ệch "ề ư$ ượn' 'iư:a trạ) !ơ) cấp ( "à )ạn' ưới E ượn' nước
chư:a chá- tron' "òn' 1Cph$t đầ$ khi có chá-
(4, côn' trình th$ộc nhó) xử -́ nước thải !ằn' BB sinh học tron' điề$ kiện @hân tạo:
A, !ể aeroten
(95 Chức nă' c$̉a n$́t đồn' hồ đo nước tron' ?*C@ tron' nhà:
A, đo ượn' nước tiê$ th$̣ c$̉a n'ôi nhà
(;, trình th$ộc nhó) xử -́ nước thải !ằn' BB sinh học tron' điề$ kiện tự nhiên:
!5 hồ sinh học t$̀- tiện
(<, )$̣c đích tính toán th$̉- ực =1C@:
#, chọn đườn' kính ốn' "à tổn thất áp ực từn' đoạn ốn'
(>5chức nă' c$̉a 'iến' thă) trên =1*@:
C, để kiể) tra, tẩ- rửa, nạo "ết cặn ắn' tron' cốn' thoát nước
(A, !ố trí ốn' đứn' cấp nước tron' nhà ntn:
c, 'óc tườn' kh$ "ệ sinh hoặc hộp tườn' ki: th$ật
+C5%â- ch$-ền côn' n'hệ tr$-ền thốn' c$̉a *rạ) xử -́ nước thải đô thị :
C, son' chắn rác0 !ể ắn' cát0 !ể ắn' đợt 10 !ể aeroten0!ể ắn' đợt (0 )án' trộn hóa chất
. co/0 !ể tiếp x$́c0 côn' trình xả nước ra n'$ồn
+15chức năn' c$̉a !ể tự hoại:
!5 %$̀n' để ắn' "à phân h$̉- cặn tron' nước thải c$̉a n'ôi nhà
+(5?*C@ tr$-ền thốn':
C, th$ nước0"ận ch$-ển nước thô0xử -́ nước0điề$ hòa0%ự trư: nước0"ận ch$-ển0 phân
phối nước
++5"ận tốc tự rửa sạch tron' cốn' thoát nước :
C, C5< 0159 )Ks
+4,=$̣c đích tính toán th$̉- ực =1C@ tron' nhà:
A,chọn đườn' kinh ốn', xác định tổn thất áp ực từn' đoạn ốn'
+95 "ị trí 3ét nước c$̉a ?*C@ tron' nhà:
A, trên )ái nhà
+;5*iê$ ch$ẩn %$̀n' nước tính toán tron' ?*C@ sinh hoạt được hiể$ à ớn nhất tron'
nă) theo từn' 'iai đoạn xâ- %ựn':
A, ượn' nước tiê$ th$̣ tr$n' !ình c$̉a 1 n'ưoi tron' 1 n'à- đê) c$̉a n'à- %$̀n' nước ớn
nhất tron' nă) , theo năn' 'iai đoạn xâ- %ựn'
+<5?*C@ tron' nhà có két nước trên )ái :
&, ?n')inGD?ctGD?n')ax
+>, chức nă' c$̉a két nước tron' ?*C@ tron' nhà
A, điề$ hòa L 'iư:a )á- !ơ) "à nước tiê$ th$̣ c$̉a nhà, %ự trư: nước chư:a chá-
+A5 *hiết kế ?*C@ "ới trạ) !ơ) cấp M có chế độ à) "iệc điề$ hòa để:
A, để 'iả) kích thước "à đả) !ảo chế độ à) "iệc ổn định c$̉a tra) xử -́ nươc
4C, côn' thức xác định ư$ ượn' tính toán ốn' thoát nước tron' nhà:
&, L D LcE L%c )ax
41, 'iên' thă) được !ố trí trên )ạn' ưới thoát nước ở "ị trí:
A, trước các trạ) !ơ) thoát nước
#, tất cả các phươn' án chọn
C, trên cốn' thoát nước, theo như:n' khoản' cách F$- định5
&, điể) đầ$ nối các t$-ến cốn' thoát nước "à khi cốn' thoát nước tha- đổi đườn' kính,
độ %ốc , hướn'
Đáp án: # :tất cả
4(5 -ê$ cầ$ "ới ?*C@:
A, tất cả các phưo' án
!5 đả) !ảo c$n' cấp %ầ- đ$ "à iên t$̣c ượn' nước cần thiết đến nơi tiê$ th$̣
c, đả) !ảo chất ượn' nước
%5'iá xâ- %ựn' "à F$ản -́ rẻ
đáp án: A tất
4+5)ạn' ưới thoát nước sinh hoạt %ược tính toán "ới 1 phần độ đầ- ốn' , "ới )$̣c đích:
A, đả) !ảo thôn' hơiN5
#, tạo điề$ kiện tốt để "ận ch$-ển các cặn ơ ửn'
C, tất cả
&, tạo 1 phần tiết %iện %ự phòn'N
Đáp án:C:tất
445"ì sao ốn' thoát nước sân nhà phải đặt có độ %ốc:
A,để nước thải tự chả-
495*hôn' ốn' thoát nước %$̀n':
A, %$̀n' pit tôn' !ằn' cao s$ để th$̣t
!5 %$̀n' ốn' cao s$ hoặc 'ậ- )ề) để thôn'
c, tất
%, %$̀n' %òn' nước có áp
đáp án: c5tất
4;, chức năn' c$̉a hệ thốn' thoát nước tron' nhà:
#, th$ 'o), "ận ch$-ển nước thải ra khỏi nhà "à xử -́ c$̣c !ộ nước thải
4<,"ận tốc kinh tế &1CC0;CC ))
C, C59015> )Ks
4A5)$̣c đích c$̉a "iệc cấp khí "ào !ể aeroten
A, cấp %ươ:n' khí cho "i sinh "ật
9C, !ể ọc nhanh trọn' ực "ới "ật iệ$ ọc cát thạch anh :
&, "D 901C)Kh
91, cấ$ tạo c$̉a =1C@ tron' nhà 'ồ):
#, Ón' "à ph$̣ t$̀n' nối, thiết !ị %$̀n' nước , thiết !ị F$ản -́
Ch$́ -́: oại phươn' án nào có8 !ể chứa8, 7trạ) !ơ)8,8két nước8
9(,?*C@ tron' nhà có !ể chứa, trạ) !ơ), két nước được áp %$̣n':
& , ?n'G?ct, &n'G(CC)),?n'G9)
9+, độ %ốc nhỏ nhất khi đặt ốn' thoát nước
C, MD1K& . "ới &: đườn' kính ốn'/
94, ?ệ thốn' chư:a chá- thôn' thườn' được %$̀n' cho các oại nhà:
#, nhà cơ F$an, trườn' họcHD+ tần'P nhà ở, khách sạnHD9 tần'
995chức năn' c$̉a !ể chứa nước c$̉a ?*C@ tron' nhà:
A, điề$ hòa ư$ ượn' 'iưa nước đến n'ôi nhà "à ư$ ượn' )á- !ơ) .1/
!5 %$̀n' để %ự trư: nước cho n'ôi nhà.(/
c , kết hợp .1/ "à.+/
%, %ự trư: nước chư:a chá- cho n'ôi nhà.+/
đáp án: C, .1/ "à .+/
9;, điề$ kiện để áp %$̣n' khử sắt tron' nước n'ầ)N5
A, QeGA )'K1 ,p?H;5>, Qe+KQetp G+CR
9<, &â- ch$-ền côn' n'hệ xử -́ nước n'ầ):
C, 1à) thoán' . ox- hóa sắt/ 2 1ắn' tiếp x$́c 2 1ọc 0 3hử tr$̀n'
9>, cách !ố trí ốn' nhánh thoát nước tron' nhà:
#, đặt tron' ớp xỉ đệ) c$̉a sàn nhà hoặc treo %ưới trần nhà
9A5 Các thiết !ị th$ nước thải c$̉a ?**@ tron' nhà 'ồ):
&, các oại chậ$ rửa, chậ$ 'iặt, th$̀n' rửa xí, â$ tiể$, ưới th$ sàn
Ch$́ -́: oại đáp án có8 xi phôn'8, 7 các oại ốn'8
;C, Siến' thă) . hố 'a/ được !ố trí ở:
A, nơi cốn' 'iao nha$, cốn' ch$-ển hướn' "à trên cốn' thẳn' nhưn' %ài
=Ọ* ,Ó C?T́ Ú :
1, ,ơ đồ thoát nước :
A, ,ơ đồ "$ôn' 'óc: sử %$̣n' "ới )ạn' ưới thoát nước )ưa, xả thẳn' nước )ưa ra
n'$ồn "à khôn' cần xử -́
#, ,ơ đồ chéo nha$: sử %$̣n' khi địa hình %ốc thoải %ần "ề phía sôn' "à cần phải xử -́
nước thải
C, ,ơ đồ son' son': sử %$̣n' khi địa hình có độ %ốc ớn "ề phía sôn'
&, ,ơ đồ phân "$̀n': sử %$̣n' khi địa hình có độ %ốc rất ớn hoặc %ốc khôn' đề$ tới %òn'
sôn' hoặc khôn' thể thoát nước cho toàn "$̀n' !ằn' tự chả-
V, ,ơ đồ - tâ): sử %$̣n' ở như:n' nơi địa hình phức tạp "à thành phố ớn
1, -́ n'hi:a c$̉a trị số 7 đươn' ượn' đơn "ị8W
để F$- đổi ư$ ượn' c$̉a các thiết !ị "ệ sinh "ề c$̀n' 1 %ạn'
(, *ron' )ạn' ưới cấp nước đô thị thì 3hóa thườn' được đặt ởW
*rước "à sa$ !ơ) hoặc các "ị trí có ốn' 'iao nha$
+5 các -ế$ tố ảnh hưởn' đến Ftrinh ên )en cặn ắn' tron' !ể tự hoạiW
@hiệt độ "à độ p?
45@hiệ) "$̣ c$̉a 'iến' tràn tách nước )ưaW
tách 1 phần nước )ưa Đợt sa$,khi ư$ ượn' nước )ưa F$á ớn, "à xả ra n'$ồn
tiếp nhận
9, đài nước "à !ể chứa nước sạch tron' ?*C@ đô thị có chức năn' 'ì 'iốn' nha$W
Điề$ hòa ư$ ượn' "à %ự trư: nước khi có chá-
;5*ại "ị trí nào trên =1*@ đô thị 3hôn' cần !ố trí 'iến' thă)W
@hư:n' "ị trí có )ực nước n'ầ) cao
<, #$̀n cặn thườn' được ấ- ra từ như:n' côn' trình nào tron' sơ đồ %â- ch$-ền côn'
n'hệ xử -́ nước thảiW
#ể ắn' đợt 1 "à !ế ắn' đợt (
>5 đặc điể) cấ$ tạo ốn' tháo c$̉a hệ thốn' thoát nước !ên tron' côn' trìnhW
Có đườn' kính ớn hơn hoặc !ằn' ốn' đứn'5
A5 Độ sâ$ chôn ốn' cấp nước tron' đô thị được !ố trí n'ầ) %ưới đất ntnW
,on' son' "à cách )ặt đườn' tối thiể$ C5<)
1C, -́ n'hi:a c$̉a trị số 7 đươn' ượn' đơn "ị8W
để F$- đổi ư$ ượn' c$̉a các thiết !ị "ệ sinh "ề c$̀n' 1 %ạn'

)inkich$n

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->