P. 1
Mẫu phiếu đánh giá giáo viên

Mẫu phiếu đánh giá giáo viên

|Views: 2,327|Likes:
Được xuất bản bởihuukha

More info:

Published by: huukha on May 13, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2011

pdf

text

original

Phòng GD-ĐT Lộc Ninh

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
Trường: THCS Lộc Thiện Năm học: 2009-2010
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Hu !h"
Môn ọ! "ư#! $%n !ông gi&ng '(): C#ng nghệ $h%i & ' 9
(C"c )* +i,) )-) )./ng 01ng: TC - )i2u chu3n4 )c - )i2u ch56
C"c )i2u chu3n +7 )i2u ch5
Đi8m
9:) 9;<c
Ngu=n minh ch>ng 9? c@
1 2 A B 1 2 A B C D E &
FC
$h"
c
G TC1H Ph3m chI) ch5nh ).JK 9:/
9>cK L%i M%ng cNO ng;Pi GQ
' )c1H1H Ph3m chI) ch5nh ).J
' )c1H2H Đ:/ 9>c nghR nghiệS
' )c1HAH >ng TU +Vi HS
' )c1HBH >ng TU +Vi 9=ng nghiệS
' )c1HCH L%i M%ngK )"c Sh/ng
* T+,- N.ng /0! t12 i34 "5i
tư#ng và 2ôi trường giáo '6!
' )c2H1H TWm hi8u 9%i );<ng gi"/
XYc
' )c2H2H TWm hi8u m#i ).;Png gi"/
XYc
* T+7- N.ng /0! '() ọ!
' )cAH1H Z[y X\ng $, h/:ch X:y
học
' )cAH2H ]1/ 91m $i,n )h>c m#n
học
' )cAHAH ]1/ 91m ch;^ng ).Wnh
m#n học
' )cAHBH Q_n XYng c"c Sh;^ng
Sh"S X:y học
' )cAHCH SU XYng c"c Sh;^ng )iện
X:y học
' )cAHDH Z[y X\ng m#i ).;Png học
)_S
' )cAHEH `u1n La h= M^ X:y học
' )cAH&H !i8m ).OK 9"nh gi" $,)
bu1 học )_S cNO học Minh
* T+8- N.ng /0! giáo '6!
' )cBH1H Z[y X\ng $, h/:ch c"c
h/:) 9ộng gi"/ XYc
' )cBH2H Gi"/ XYc buO m#n học
' )cBHAH Gi"/ XYc buO c"c h/:)
9ộng gi"/ XYc
' )cBHBH Gi"/ XYc buO c"c h/:)
9ộng )./ng cộng 9=ng
' )cBHCH Q_n XYng c"c nguy2n
)-cK Sh;^ng Sh"SK hWnh )h>c )c
ch>c GD
' )cBHCH Q_n XYng c"c nguy2n
)-cK Sh;^ng Sh"SK hWnh )h>c )c
ch>c GD
' )cBHDH Đ"nh gi" $,) bu1 .dn
Luyện 9:/ 9>c cNO học Minh
* T+9- N.ng /0! o(t ":ng
!;n tr< => :i
' )cCH1H Ph%i h<S +Vi giO 9Wnh học
Minh +7 cộng 9=ng
' )cCH2H ThOm giO c"c h/:) 9ộng
ch5nh ).J T? hội
* T+?- N.ng /0! $át tri3n
ng@ ngiA$
' )cDH1H T\ 9"nh gi"K )\ học +7
.dn Luyện
' )cDH2H Ph") hiện +7 gi1i buy,)
+In 9R n1y Minh )./ng )h\c )iễn
GD
- S% )i2u ch5 9:) m>c );^ng >ng
- Tcng M% 9i8m cNO mei m>c
- Tcng M% 9i8m :
- GQ )\ T,S L/:i :
ĐfNH Ggf CHhNG (Gi"/ +i2n )\ 9"nh gi"6:
1H Nhng 9i8m m:nh:
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2H Nhng 9i8m y,u:
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
AH H;Vng Sh") huy 9i8m m:nhK $h-c ShYc 9i8m y,u:
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Ngày.... tháng......
năm ......
(Chữ ký của giáo
viên)
Phòng GD-ĐT Lộc Ninh
PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
Trường: THCS Lộc Thiện Năm học: 2009-2010
Tổ chuyên môn: ................................................................................................................
Họ và tên giáo viên được đánh giá: ...................................................................................
Môn học được phân công giảng dạy: ...............................................................................
!ác t" vi#t t$t t%ong &ảng: T! ' tiêu chu(n) tc ' tiêu ch*+
Các tiêu chuẩn và tiêu chí
Điểm
đạt được
Nguồn minh chứng đã có
1 2 3 4 1 2 3 4 ! " #
$C
%hác
& 'C1( )hẩm ch*t chính t+,- đạ. đức-
/0i 10ng c23 ngư4i 56
, tc-.-. .h(m ch/t ch*nh t%0
, tc-.1. 2ạo đ3c ngh4 nghi5p
, tc-.6. 3ng 78 v9i H:
, tc-.;. 3ng 78 v9i đ<ng nghi5p
, tc-.=. >?i @?ngA tác phong
& 'C2( N7ng /8c t9m hiểu đ0i tượng và
m:i t+ư4ng giá. ;<c
, tc1.-. TBm hiCu đ?i tượng giáo dDc
, tc1.1. TBm hiCu môi t%ưEng giáo dDc
& 'C3( N7ng /8c ;ạ= h>c
, tc6.-. Fây dGng H# hoạch dạy học
, tc6.1. Iảo đảm Hi#n th3c môn học
, tc6.6. Iảo đảm chưJng t%Bnh môn học
, tc6.;. KLn dDng các phưJng pháp dạy
học
, tc6.=. :8 dDng các phưJng ti5n dạy học
, tc6.M. Fây dGng môi t%ưEng học tLp
, tc6.N. Ouản PQ h< @J dạy học
, tc6.R. SiCm t%TA đánh giá H#t Uuả học
tLp cVT học @inh
W 'C4( N7ng /8c giá. ;<c
, tc;.-. Fây dGng H# hoạch các hoạt đXng
giáo dDc
, tc;.1. Yiáo dDc UuT môn học
, tc;.6. Yiáo dDc UuT các hoạt đXng giáo
dDc
, tc;.;. Yiáo dDc UuT các hoạt đXng t%ong
cXng đ<ng
, tc;.=. KLn dDng các nguyên t$cA phưJng
phápA hBnh th3c tổ ch3c YZ
, tc;.=. KLn dDng các nguyên t$cA phưJng
phápA hBnh th3c tổ ch3c YZ
, tc;.M. 2ánh giá H#t Uuả %[n Puy5n đạo
đ3c cVT học @inh
& 'C( N7ng /8c h.ạt đ?ng chính t+, @ã
h?i
, tc=.-. .h?i hợp v9i giT đBnh học @inh và
cXng đ<ng
, tc=.1. ThTm giT các hoạt đXng ch*nh t%0
7\ hXi
& 'C!( N7ng /8c Ahát t+iển nghB nghiCA
, tcM.-. TG đánh giáA tG học và %[n Puy5n
, tcM.1. .hát hi5n và giải Uuy#t v/n đ4 nảy
@inh t%ong thGc ti]n YZ
' :? tiêu ch* đạt m3c tưJng 3ng
' Tổng @? điCm cVT m^i m3c
' Tổng @? điCm :
' F#p Poại :
2ánh giá chung Tổ chuyên môn đánh giá+:
-. _h`ng điCm mạnh:
' .........................................................................................................................................
' .........................................................................................................................................
' .........................................................................................................................................
' .........................................................................................................................................
1. _h`ng điCm y#u:
' .........................................................................................................................................
' .........................................................................................................................................
' .........................................................................................................................................
' .........................................................................................................................................
6. Hư9ng phát huy điCm mạnhA Hh$c phDc điCm y#u:
' .........................................................................................................................................
' .........................................................................................................................................
' .........................................................................................................................................
' .........................................................................................................................................
Ngày.... tháng...... năm ......
Tổ t%ưang chuyên môn
(Ký và ghi họ, tên)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->