P. 1
Ngu Phap Tieng Trung

Ngu Phap Tieng Trung

|Views: 582|Likes:
Được xuất bản bởifaa

More info:

Published by: faa on May 16, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2010

pdf

text

original

Wednesday, October 14, 2009

TIẾNG TRUNG CƠ BẢN
PHẦN I – KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Bài 1. DANH TỪ 名词
1. Từ dn! bi"# t$% n!&'i $ay s( )*t !+i ,à dan$ từ. N-i c$#n! . tr&/c dan$ từ ta c- t$" t$01 )ào s2 từ
$ay ,&3n! từ n$&n! dan$ từ 4$5n! t$" n$*n 6$- từ ,à1 b7 n!$8a. 9:t s2 ;t dan$ từ <=n >1 ti?t c- t$"
trn! ,@6 <" diAn tB C Dtừn!E1FiG. T$; dHI D人人G J1Fi n!&'iK每人L, D天天G J1Fi n!àyK每天L, ).)...
M$;a sa# dan$ từ c$N n!&'i, ta c- t$" t$01 từ )8 D们G J15nL <" bi"# t$% s2 n$iO#. T$; dHI 老师们 JcPc
!iPo )i0nL. N$&n! n?# tr&/c dan$ từ c- s2 từ $o@c ,&3n! từ $o@c từ 4$Pc )2n bi"# t$% s2 n$iO# t$Q ta
4$5n! t$" t$01 từ )8 D们G )ào 6$;a sa# dan$ từ. Ta 4$5n! t$" n-i D五个老师们G 1à 6$Bi n-i D五个老
师G JR !iPo )i0nL.
2. N-i c$#n!, dan$ từ <O# c- t$" ,à1 c$S n!T, t>n n!T, )à <%n$ n!T tron! 1:t c>#.
aE. Uà1 c$S n!T 主语.
北京是中国的首都。K BVc Win$ ,à t$S <5 cSa Tr#n! X#2c.
夏天热。K 9a $Y n-n!.
西边是操场。K M$;a t>y ,à s>n c$=i.
老师给我们上课。K ZiPo )i0n d[y c$\n! t5i.
bE. Uà1 t>n n!T 语.
!"#$。K Ti"# ]>n <+c sPc$.
%&是五'。K B>y !i' ,à R !i'.
我们(&)边。K N$à c$\n! t5i . 6$;a <5n!.
我*+,。K T5i ,à1 bài t*6.
cE. Uà1 <%n$ n!T -语.
.是中国/0。K ^>y ,à <_ s` Tr#n! X#2c.
我12夏天的34。K T5i t$;c$ <01 1a $Y.
5语语6789:。K N!T 6$P6 ti?n! An$ 4$P <=n !iBn.
;;的<=&>?。K a 6$Hc cSa 1P . <àn! 4ia.
b. Từ c$N t$'i !ian Jdan$ từ bi"# t$% n!ày t$Pn! nc1, !i' !idc, 1a, ).)...L )à từ c$N n=i c$2n Jdan$ từ
c$N 6$&=n! $&/n! $o@c )% tr;L cen! c- t$" ,à1 tr[n! n!T, n$&n! n-i c$#n! cPc dan$ từ 4$Pc t$Q 4$5n!
c- c$`c ncn! ,à1 tr[n! n!T. T$; dHI
@A天B。K N!ày 12t $Vn sf <?n.
我们4上上课。K B#7i t2i c$\n! t5i <i $+c.
CD边E。K gin 1'i )ào tron! này.
我们F边G。K h$\n! ta $iy n-i c$#yjn . b0n n!oài.
Bài 2. HkNH DlNZ TỪ HI词
HQn$ d#n! từ ,à từ 15 tB $Qn$ tr[n! )à t;n$ c$dt cSa s( )*t $ay n!&'i, $o@c 15 tB tr[n! t$Pi cSa $àn$ )i
$ay <:n! tPc. M$- từ D J G <@t tr&/c $Qn$ d#n! từ <" t[o d[n! t$`c 6$S <%n$.
m hPc ,o[i $Qn$ d#n! từI
1. HQn$ d#n! từ 15 tB $Qn$ tr[n! cSa n!&'i $ay s( )*tI K , ! , L , M , N , O , P , QR.
2. HQn$ d#n! từ 15 tB t;n$ c$dt cSa n!&'i $ay s( )*tI S , T , U , 热 , V , W , XY , ZK , [\ , ]
^.
b. HQn$ d#n! từ 15 tB tr[n! t$Pi cSa 1:t <:n! tPcE$àn$ )iI _ , ` , ab , cd , ef , gh , ij.
m hPc$ dn!I
1. Uà1 <%n$ n!T -语I HQn$ d#n! từ c$S y?# ,à b7 s#n! C n!$8a c$o t$àn$ 6$nn tr#n! t>1 cSa 1:t n!T
dan$ từ. T$; dHI
Nkl K )Py <o.
Oml K n-n pan$.
no的pq K )n! q#0 r:n! ,/n.
rs的tuK nVn! sPn! rr.
2. Uà1 )% n!T v语I T$; dHI
wxay。 K T$'i !ian !d6 !P6.
z{|}。 K h5 ta rdt <s6.
~•€{•。K Hoa ,ài rdt t$=1.
@{L。K HVn rdt cao.
b. Uà1 tr[n! n!T ‚语I 9:t cPc$ dn! c$S y?# cSa $Qn$ d#n! từ ,à <`n! tr&/c <:n! từ <" ,à1 tr[n!
n!T c$o <:n! từ. T$; dHI
_ƒ。K ^i n$an$ ,0n nào.
„…†XY‡Vˆ‰Š。K An$ 6$Bi <\n! <Vn <2i )/i 6$0 bQn$.
‹Œ们ef‡•Ž。K hPc b[n $+c sin$ c$c1 c$\ n!$e !iBn! bài.
4. Uà1 b7 n!T •语I HQn$ d#n! từ ,à1 b7 n!T c$o )% n!T <:n! từ. T$; dHI
•„‘’的<=“”•。K An$ $iy !i@t s[c$ q#nn Po cSa an$ <i.
–—˜™šz的›œ。K 9&a ,à1 &/t t-c nàn!.
•ž”š<=。K Zi- ,à1 4$5 q#nn Po.
R. Uà1 c$S n!T 主语I
Ÿ是中国¡¢的Q£。K W$i01 t2n ,à n?t <s6 c7 tr#yOn cSa Tr#n! X#2c.
¤¥¦人§A。K Wi0# n![o 4$i?n n!&'i ta ,[c $*#.
t. Uà1 t>n n!T 语I
¨©lª|}。 K hon !Pi t$;c$ <s6.
@12«¬。K HVn t$;c$ y0n t8n$.
Bài b. ^uNZ TỪ -词
^:n! từ ,à từ bi"# t$% <:n! tPc, $àn$ )i, $o[t <:n! t>1 ,C, s( 6$Pt tri"n bi?n $oP, ).)... ^:n! từ c- t$"
6$>n t$àn$ Dc*6 )*t <:n! từG ®¯-词 Jtransiti)e )erbsK <:n! từ c- 4Y1 t>n n!TL )à Dbdt c*6 )*t <:n!
từG J®¯-词Jintransiti)e )erbsK <:n! từ 4$5n! 4Y1 t>n n!TL. D[n! 6$S <%n$ cSa <:n! từ c- c$T
DJG $ay D°G $ay D°±G.
mhPc$ dn!I
1. ^:n! từ ,à1 )% n!T v语.
我12北京。K T5i t$;c$ BVc Win$.
我²&³´上。K T5i <an! <`n! tr0n Tr&'n! T$àn$.
2. ^:n! từ ,à1 c$S n!T 主语.
^:n! từ c- t$" ,à1 c$S n!T )/i <iO# 4ijn )% n!T ,à $Qn$ d#n! từ $o@c ,à <:n! từ bi"# t$% C D<Qn$ c$N,
bVt <n#, 6$Pn <oPnG. T$; dHI
µ¶·¸。K Uin! 6$; t$Q <Pn! pd# $7.
7¹º»š。K Tr*n <d# <i pon!.
b. ^:n! từ ,à1 <%n$ n!T -语.
W$i <:n! từ ,à1 <%n$ n!T, 6$;a sa# n- c- tr3 từ D的G. T$; dHI
„±¼的)西½v K An$ c- !Q cn 4$5n!v
@¾的¿{XY。K ^iO# n- n-i rdt <\n!.
4. ^:n! từ ,à1 t>n n!T 语.
我12ŒÀ。K T5i t$;c$ $+c.
我们Á'º»šÂÃ。K h$\n! t5i <i c$d1 d`t t$Bo ,#*n ,\c 10 !i'.
R. ^:n! từ ,à1 b7 n!T •语.
我•ÄÅ。K T5i n!$e 4$5n! $i"#.
@#JÆ。K N- n$Qn 4$5n! t$dy.
t. ^:n! từ ,à1 tr[n! n!T ‚语.
W$i <:n! từ ,à1 tr[n! n!T, 6$;a sa# n- c- tr3 từ D‡G. T$; dHI
@ÇÈ热ɇʈš我。K B2 1s an$ dy <i ti?6 <ii t5i n$ijt tQn$.
ŒË们ef‡•老师Ž课。K hPc $+c sin$ c$c1 c$\ n!$e t$ny !iBn! bài.
m]ài )dn <O cnn c$\ C 4$i dn! <:n! từI
1. ^:n! từ HPn n!T 4$5n! bi?n <7i n$& <:n! từ ti?n! M$P6, ^`c, An$... t`c ,à 4$5n! c- s( $oà $36
!iTa c$S n!T )à <:n! từ Jw#bxecty)erb a!ree1entL, 4$5n! c- bi?n <7i t$eo n!5i Js2 ;tEs2 n$iO#L )à t$eo
t$Q JtenseL.
我是ŒË。K T5i ,à $+c sin$.
z是老师。K Bà dy ,à !iPo )i0n.
@们是Ì人。K H+ ,à c5n! n$>n.
我X&*+,。K T5i <an! ,à1 bài t*6.
我每天ÍÎ*+,。K h$iO# nào t5i cen! ,à1 bài t*6.
我*š+,。K T5i <i ,à1 bài t*6.
2. Tr3 từ DšG !Vn sa# <:n! từ <" diAn tB 1:t <:n! tPc $ay $àn$ )i <i $oàn t$àn$. T$; dHI
我ÏšÐÑ$。K T5i <i <+c pon! 1:t q#y"n sPc$.
@ƒš。 K N- <i r_i.
b. Tr3 từ D Ò G !Vn sa# <:n! từ <" diAn tB 1:t <:n! tPc <an! ti?n $àn$ $o@c 1:t tr[n! t$Pi <an! 4zo
dài. T$; dHI
我们X上Ò课。 K h$\n! t5i <an! $+c.
ÓÔÒÕ。 K h{a <an! 1..
4. Tr3 từ D Ö G !Vn sa# 1:t <:n! từ <" n$dn 1[n$ 1:t 4in$ n!$ij1 <i q#a. T$; dHI
我×Ö北京。 K T5i từn! <i BVc Win$.
我ØÙ#Ö.Ñ$。 K T5i <i từn! <+c q#y"n sPc$ này.
Bài 4. T|} ^uNZ TỪ Ú-词
Tr3 <:n! từ ,à từ !i\6 <:n! từ <" diAn tB Dn$# cn#, 4$B ncn!, n!#yjn )+n!G. Tr3 <:n! từ cen! c- t$" b7
s#n! c$o $Qn$ d#n! từ. Dan$ từ 4$5n! <&3c !Vn )ào 6$;a sa# tr3 <:n! từ. D[n! 6$S <%n$ cSa tr3 <:n!
từ c- 6$- từ 6$S <%n$ D J G.
Tr3 <:n! từ c- 1dy ,o[i n$& sa#I
1. Tr3 <:n! từ diAn tB 4~ ncn!Encn! ,(cI Û , ÛÜ , Ý.
2. Tr3 <:n! từ diAn tB 4$B ncn!I Û , ÛÜ , Ý , ·Þ ,·Û .
b. Tr3 <:n! từ diAn tB s( cnn t$i?t )O 1@t tQn$E,CI …† , …ß , † , à .
4. Tr3 <:n! từ diAn tB s( bVt b#:c Jtdt y?#LI áâ , ÄEd•iE.
R. Tr3 <:n! từ diAn tB n!#yjn )+n! c$S q#anI à , ã , äå , æ , ç.
MH€N •• ‚ 9uT wƒ h„l T|…h h† B‡N
h„l T|…h 1I 名词v语è Jc># c- )% n!T ,à dan$ từL
m hd# tr\cI Dc$S n!Tˆ)% n!TG. Tron! <- t$àn$ 6$nn c$S y?# cSa )% n!T c- t$" ,àI dan$ từ, 4?t cd# dan$
từ, s2 ,&3n! từ. ]% n!T này 15 tB t$'i !ian, t$'i ti?t, t%c$ q#Pn, t#7i tPc, s2 ,&3n!, !iP cB, <@c t;n$, ).)...
cSa c$S n!T. T$; dHI
é天 Áêëìíîï。H51 nay h$S N$*t, n!ày ‰ t$Pn! 10.
%& ð'ñ%& Á'五ò。 B>y !i' 1dy !i'v B>y !i' 10 !i' R 6$\t.
„ ó?人ñ我 ôõ人。An$ n!&'i <%a 6$&=n! nàov T5i n!&'i Hà N:i.
@ öKñ@ ÷Áøù。Šn! dy bao t#7i r_iv Šn! dy b9 t#7i.
.ú öûüñ.ú ëÁýü。hPi này bao n$i0# tiOnv hPi này ‰0 <_n!.
m 9. r:n!I
aE Ta c- t$" c$Yn t$01 tr[n! n!T ‚语I
z éþ ÿÁ÷ùš。h5 dy nc1 nay <i 2b t#7i r_i.
é天 已Ù øêÿìš。H51 nay <i 2 t$Pn! 9 r_i.
bE Ta t$01 D J是 G <" t[o t$" 6$S <%n$I
我 J是 ôõ人。我是西贡人。T5i 4$5n! 6$Bi n!&'i Hà N:i, 1à ,à d>n wai!on.
@éþÿÁ÷ù, J是 ÿÁøù。An$ dy nc1 nay 2b t#7i, 4$5n! 6$Bi b9 t#7i.
h„l T|…h 2I HI词v语è Jc># c- )% n!T ,à $Qn$ d#n! từL
mhd# tr\cI Dc$S n!Tˆ)% n!TG. Tron! <- t$àn$ 6$nn c$S y?# cSa )% n!T ,à $Qn$ d#n! từ n$‹1 15 tB <@c
t;n$, t;n$ c$dt, tr[n! t$Pi cSa c$S n!T. T$; dHI
.个教室 K。M$Œn! $+c này ,/n.
„的中文$ ö。wPc$ Tr#n! )cn cSa t5i Jt$QL n$iO#.
m9. r:n!I
aE Ta t$01 D { G <" n$dn 1[n$I
我的Œ校 {K。Tr&'n! t5i rdt ,/n.
bE Ta t$01 D J G <" 6$S <%n$I
我的Œ校 J K。Tr&'n! t5i 4$5n! ,/n.
我的Œ校 J{K。Tr&'n! t5i 4$5n! ,/n ,V1.
cE Ta t$01 D ½ G . c#2i c># <" t[o c># $oiI
„的Œ校 K ½ñTr&'n! an$ c- ,/n 4$5n!v
dE Ta dn! D$Qn$ d#n! từ ˆ J ˆ $Qn$ d#n! từG <" t[o c># $oiI
„的Œ校 K JKñTr&'n! an$ c- ,/n 4$5n!v JK „的Œ校 K ½ñL
h„l T|…h bI -词v语è Jc># c- )% n!T ,à <:n! từL
mhd# tr\cI Dc$S n!Tˆ)% n!TG. Tron! <- t$àn$ 6$nn c$S y?# cSa )% n!T ,à <:n! từ n$‹1 t&'n! t$#*t
<:n! tPc, $àn$ )i, $o[t <:n! t>1 ,C, s( 6$Pt tri"n bi?n $oP, ).)... cSa c$S n!T. T$; dHI
老师 ¾。T$ny !iPo n-i.
我们 •。h$\n! t5i n!$e.
我 ŒÀ。T5i $+c.
m9. r:n!I
aE ]% n!T K <:n! từ ˆ t>n n!T tr(c ti?6I
我 # 报。T5i pe1 bPo.
@ 锻炼 身体。N- rYn ,#yjn t$>n t$".
z ŒÀ 中文。 h5 dy $+c Tr#n! )cn.
bE ]% n!T K <:n! từ ˆ t>n n!T !iPn ti?6 Jn!&'iL ˆ t>n n!T tr(c ti?6 Js( )*tLI
hPc <:n! từ t$&'n! c- $ai t>n n!T ,àI 教, 送, 给, 告诉, 还, 递, 通知, 问, 借.
李老师 教 我 汉语。T$ny UC d[y t5i HPn n!T.
@ 送 我 ÐÑ$。An$ dy t@n! t5i 1:t q#y"n sPc$.
cE ]% n!T K <:n! từ ˆ Jc$S n!Tm ˆ )% n!TmLI BBn t$>n Jc$S n!Tm ˆ )% n!TmL cen! ,à 1:t c>#, ,à1 t>n
n!T c$o <:n! từ . tr&/c n-. ^:n! từ này t$&'n! ,àI ¾, ã, #Æ, •Æ, 觉Ä, 知道, 希望, 相信, 反V,
¾r, 表示, !. T$; dHI
我 希望 @r天B。 T5i 1on! Jn- n!ày 1ai <?nL.
我#Æ @Bš。 T5i t$dy Jn- <i <?nL.
我 à¾r .个åÆJV。T5i 1#2n n-i r‹n! JC 4i?n này 4$5n! <\n!L.
@ 反V 我."#。 N- 6$Bn <2i Jt5i ,à1 t$?L.
dE Ta t$01 D J G $o@c D ° G $o@c D °± G tr&/c <:n! từ <" 6$S <%n$I
m D J G 6$S <%n$ $àn$ )i, <:n! tPc, tQn$ tr[n!. T$; dHI 我 %& $ ŒÀ 汉语, JŒÀ %@F语。T5i
$ijn c$N $+c HPn n!T t$5i, c$` 4$5n! $+c n!o[i n!T 4$Pc.
m D ° G $o@c D °± G C n-i 1:t $àn$ )i $ay <:n! tPc c$&a 6$Pt sin$ $ay c$&a $oàn t$àn$. T$; dHI 我
° J°±L #Æ@。T5i c$&a !@6 n-.
eE Ta t$01 D ½ G )ào c># 6$Pt bi"# ,o[i này <" t[o t$àn$ c># $oi• $o@c dn! cd# tr\c t&=n! <&=n!
D<:n! từ ˆ J ˆ <:n! từG $ay D<:n! từ ˆ ° ˆ <:n! từGI
李老师 教 „ 汉语 ½ñT$ny UC d[y an$ HPn n!T àv
李老师 教J教 „ 汉语ñT$ny UC c- d[y an$ HPn n!T 4$5n!v
李老师 教°教 „ 汉语ñT$ny UC c- d[y an$ HPn n!T 4$5n!v
h„l T|…h 4I 主vv语è Jc># c- )% n!T ,à cH1 c$Sy)%L
mhd# tr\cI Dc$S n!Tˆ)% n!TG. Tron! <- )% n!T ,à Jc$S n!Tmˆ)% n!TmL. T$; dHI
@身体{S。N- s`c 4$oŽ rdt t2t.
我›&。T5i <n# <a# JK t5i <a# <n#L.
h- t$" 6$>n t;c$ cd# tr\c này t$eoI Dc$S n!T ˆ )% n!TG, tron! <- c$S n!T ,à 1:t n!T dan$ từ c$`a D 的
GI
@的身体 {S。w`c 4$oŽ n- rdt t2t.
我的› &。^n# t5i <a#.
h„l T|…h RI D 是 G 'è Jc># c- c$T 是L
mhd# tr\cI Uo[i c># này <" 6$Pn <oPn $ay 4$•n! <%n$I
.是$。^>y ,à sPc$.
我是()人。T5i ,à n!&'i ]ijt Na1.
@是我的*+。HVn ,à b[n t5i.
m9. r:n!I
aE h$S n!T ˆ D 是 G ˆ Jdan$ từ E <[i từ n$>n p&n! E $Qn$ d#n! từL ˆ D 的 GI
.Ñ$是李老师的。wPc$ này ,à cSa t$ny UC.
>个是我的。hPi 4ia ,à cSa t5i.
.Ñ,报是-的。T' bPo Bn$ này 1/i.
bE Dn! D J G <" 6$S <%n$I
@J是李老师。@是.老师。 Šn! dy 4$5n! 6$Bi t$ny UC, 1à ,à t$ny ]&=n!.
cE Dn! D ½ G <" t[o c># $oiI
.Ñ$是李老师½ñwPc$ này c- 6$Bi cSa t$ny UC 4$5n!v
dE Dn! D 是J是 G <" t[o c># $oiI
.Ñ$是J是李老师ñwPc$ này c- 6$Bi cSa t$ny UC 4$5n!v
JK .Ñ$是李老师½ñL
h„l T|…h tI D ± G 'è Jc># c- c$T ±L
hPc$ dn!I
1m Ai c- cPi !Q J• s( s. $T#LI
我±{ö中文$。T5i c- rdt n$iO# sPc$ Tr#n! )cn.
2m hPi !Q !_1 c- bao n$i0#I
Ðþ±Áÿ个ê, 五Áÿ个íî。Ðíî±/天。9:t nc1 c- 12 t$Pn!, R2 t#nn ,A. 9:t t#nn c- bBy
n!ày.
bm Hijn c- JK t_n t[iL aiEcPi !QI
0lD°±人。W$5n! c- ai tron! n$à.
1$2D±{ö$, 3±{ö456,报。Tron! t$& )ijn c- rdt n$iO# sPc$, cen! c- rdt n$iO# t[6 c$;
)à bPo Bn$.
4m Dn! 40 4$ai J,ijt 40L pe1 c- aiEcPi !QI
操场上±˜7的, ±89的, ±h:;<的。‘ s>n )*n <:n! c- n!&'i <Pn$ ban$, c- n!&'i c$[y b:,
c- n!&'i t*6 T$Pi c(c q#yOn.
Rm Dn! D °± G <" 6$S <%n$• 4$5n! <&3c dn! D J± G I
我°±ü。 T5i 4$5n! c- tiOn.
h„l T|…h ’I =-è Jc># c- )% n!T ,à $ai <:n! từL
HQn$ t$`c c$#n!I h$S n!Tˆ <:n! từ
1
ˆ Jt>n n!TL ˆ <:n! từ
2
ˆ Jt>n n!TL.
我们>汉语G¿。h$\n! t5i dn! HPn n!T “<"” n-i c$#yjn.
我à×?@A。T5i 1#2n <i c5n! )i0n c$=i.
@BCD×北京š。An$ dy <i 1Py bay <?n BVc Win$.
@EÒ我的F¾I D{S, {S。G HVn nV1 tay t5i n-iI DT2t ,V1, t2t ,V1.G
我±ð个问Gà问„。T5i c- )ài )dn <O 1#2n $oi an$.
我每天±wx锻炼身体。9Fi n!ày t5i <O# c- t$'i !ian rYn ,#yjn t$>n t$".
h„l T|…h ‰I H语è Jc># 4i01 n!TL
mHQn$ t$`cI h$S n!T
1
ˆ <:n! từ
1
ˆ Jt>n n!T cSa <:n! từ
1
)à ,à c$S n!T <:n! từ
2
L ˆ <:n! từ
2
ˆ Jt>n n!T
cSa <:n! từ
2
L. T$; dHI
@I 我 告诉 „ .úJ。N- bBo t5i n-i c$o an$ bi?t c$#yjn này.
J我 ,à t>n n!T cSa I 1à cen! ,à c$S n!T cSa 告诉• <:n! từ 告诉 c- $ai t>n n!TI „ ,à t>n n!T !iPn ti?6
)à .úJ ,à t>n n!T tr(c ti?6.L
m^@c <i"1I
aE D^:n! từ
1
G n!H C y0# cn# $ay sai 4$i?n, t$&'n! ,àI E, K, I, ¦, L, M, N, O, àN, EN, ).)...
我E@r天4上P我(。T5i 1'i an$ dy c$iO# 1ai <?n n$à t5i.
bE ^" 6$S <%n$ c$o cB c>#, ta <@t J $ay ° tr&/c D^:n! từ
1
G.
@JK我&.?Q@。HVn 4$5n! c$o t5i c$' $Vn . <>y.
我们°E@B, 是@‘’B的。h$\n! ta c- 1'i $Vn <?n <>#, ,à $Vn t( <?n <dy.
cE Tr&/c D<:n! từ
2
G ta c- t$" t$01 R $ay Jà.
@EK(J྿。HVn y0# cn# 1+i n!&'i <ừn! n-i c$#yjn.
h„l T|…h 9I •'è Jc># c- c$T •L
mHQn$ t$`cI Dc$S n!T ˆ J•ˆ t>n n!TL ˆ <:n! từG. h$T • bPo $ij# c$o bi?t n!ay sa# n- ,à t>n n!T.
@们 • S人 送PTUך。H+ <i <&a n!&'i bjn$ <?n bjn$ )ijn r_i.
我已Ù•课文V的{gš。T5i <i $+c bài rdt t$#:c.
m Tron! c># sai 4$i?n, <" n$dn 1[n$, c$S n!T b% ,&3c boI
_•ÓW上。 9a# 1a# <-n! c{a ,[i <i.
m^@c <i"1I
aE Uo[i c># này dn! n$dn 1[n$ Bn$ $&.n! $ay s( p{ tr; cSa c$S n!T <2i )/i t>n n!T. ^:n! từ <&3c
dn! . <>y $à1 CI D4$i?n s( )*t t$ay <7i tr[n! t$Pi, 4$i?n s( )*t d'i c$#y"n )% tr;, $o@c 4$i?n s( )*t
c$%# s( tPc <:n! nào <-G.
@•>•XlYPF边ך。N- <i <e1 cPi !$? <- ra b0n n!oài. Jc$T • t$` n$dt ,à <" bPo $ij# t>n
n!T• c$T • t$` $ai ,à ,&3n! từ <i )/i >•XlI cPi !$? <-.L
bE Uo[i c># này 4$5n! dn! )/i <:n! từ diAn tB s( c$#y"n <:n!.
M$Bi n-iI ŒËZ教室ך。 H+c sin$ <i )ào ,/6.
W$5n! <&3c n-iI ŒË•教室Zך。
cE T>n n!T 6$Bi ,à 1:t <2i t&3n! cH t$" <i bi?t, 4$5n! 6$Bi ,à <2i t&3n! c$#n! c$#n! bdt 4•.
我…†•.[课文\]^5文。T5i 6$Bi d%c$ bài $+c này ra ti?n! An$.
„R•<=_&>?。An$ <ừn! <" q#nn Po . <- c$`.
dE Dn! Ò )à š<" n$dn 1[n$ s( p{ tr;EBn$ $&.n!.
„•–<`Ò, #"la上ÝÍ–的。An$ <e1 t$eo Po 1&a <i, c- )Ž n$& tr'i sV6 1&a n!ay b>y !i'
<dy.
我•>Ñ汉(词bcš。T5i 1#a q#y"n từ <i"n HPn ]ijt <- r_i.
eE Tr&/c • ta c- t$" <@t <:n! từ ncn! n!#yjn Jã, à, …†L, 6$- từ 6$S <%n$ JR, °, JL, từ n!T c$N
t$.i !ian 已Ù, d天...
我…†•中文ŒS。T5i 6$Bi $+c !ioi Tr#n! )cn.
@°•–<`B。N- 4$5n! 1an! t$eo Po 1&a.
é天我J•.个问GeÅfJg觉。H51 nay t5i 4$5n! $i"# )dn <O này, n0n 4$5n! n!S <&3c.
我d天•$还给1$2š。H51 q#a t5i <i trB sPc$ c$o t$& )ijn r_i.
–E Uo[i c># này <&3c dn! 4$i <:n! từ c- cPc từ 4Y1 t$eo ,àI ^, h, +, &, 上, P, i, 给.
E„•.个èl\]^中文。gin an$ d%c$ c># này san! Tr#n! )cn.
我•ml_&<j上š。T5i 1Pn! c$i?c 1e tr0n !iP Po.
@•.Ñ$送给我。HVn t@n! t5i q#y"n sPc$ này.
@•.[!¾k^¿lš。HVn cBi bi0n ti"# t$#y?t này san! 4%c$ bBn.
我们•@送PTUך。h$\n! t5i <&a n- <?n bjn$ )ijn.
z天天m上/'n•©l送PŒ校×。9Fi b#7i sPn! ,\c ’ !i' bà dy <&a con <?n tr&'n!.
!E Uo[i c># này <&3c dn! 4$i <:n! từ c- $ai t>n n!T Jn$dt ,à t>n n!T 4$P dàiL.
我Jäå•ü借给@。T5i 4$5n! 1#2n c$o $Vn 1&3n tiOn.
z•op•P的Sqr告诉šK(。h5 dy bBo c$o 1+i n!&'i bi?t tin t2t ,àn$ 1à c5 dy 1/i n!$e
<&3c.
$E wa# t>n n!T c- t$" dn! 都 )à s <" n$dn 1[n$.
@•ü都€tš。N- pài $?t s[c$ tiOn r_i.
@•>u—vs¼š。N- cn $?t s[c$ 1dy trPi c>y <- r_i.
iE Uo[i c># này 4$5n! <&3c dn! n?# <:n! từ bi"# t$% s( 6$Pn <oPn $ay tr[n! t$Pi J是, ±, w, &...L•
bi"# t$% $o[t <:n! t>1 ,C $ay n$*n t$`c J知道, ‹å, 觉Ä, 希望, àN, #Æ, •Æ...L• )à bi"# t$% s(
c$#y"n <:n! J上, Í, Z, ×, x, Ö, P, y...L.
h„l T|…h 10I z-è Jc># b% <:n!L
T7n! q#PtI h- $ai ,o[i c># b% <:n!I
1m Uo[i c># n!H C b% <:n!. JUo[i c># này tron! ti?n! ]ijt cen! c-.L
信已Ù*Sš。T$& <i )i?t pon!. JK T$& <i <&3c )i?t pon!.L
{l˜|š。hPi tPc$ “b% <Pn$” )r r_i.
ocB的)西都_&.?š。9dy t$` )ừa 1#a “<&3c” <@t . c$F này.
2m Uo[i c># b% <:n! c- cPc c$T z, K, I. HQn$ t$`c c$#n!I
Dc$S n!T ˆ Jz E K E IL ˆ tPc n$>n ˆ <:n! từG.
}l都z•žÔš。hPc c{a s7 <O# b% !i- t$7i 1. t#n! ra.
~•Ð-Ýz我们€=的。W$- 4$cn n$dt <%n$ 6$Bi b% c$\n! ta )&3t q#a. JK W$- 4$cn này c$\n! ta
n$dt <%n$ 6$Bi 4$Vc 6$Hc.L
我的‘•‚KJIEzL人借ƒš。ge <[6 t5i b% n!&'i ta 1&3n r_i.
m TPc n$>n c- t$" b% ,&3c boI
@zLPôõ×Ì+š。HVn <&3c 6$Pi <?n Hà N:i ,à1 )ijc.
h„l T|…h 11I ƒ问è Jc># $oiL
1m h># $oi Dc-E4$5n!G Jt`c ,à n!&'i trB ,'i sf n-iI Dc-E4$5n!GLI Ta !Vn D ½ G $ay D „ G )ào c#2i c>#
6$Pt bi"#. T$; dHI
„éþÿÁ五½ñAn$ nc1 nay 2R t#7i àv
„±…†汉语词b½ñAn$ c- từ <i"n HPn n!T c7 <[i 4$5n!v
李老师教„汉语„ñT$ny UC d[y an$ HPn n!T àv
2m h># $oi c- c$T D Õ GI
„‡ˆ‰Õñ]z pe1 6$i1 cSa an$ <>#v
我ã×A, „ÕñT5i 1#2n <i c$=i, cŒn an$ t$Q saov
à是@J‹åÕñ N?# 5n! ta 4$5n! <_n! C t$Q saov
bm h># $oi c- từ <" $oiI D Š G, D ‹Œ G, D ó? G, D óD G, D •Œ G, D •Œ" G, D ð G, D öû G, D
h‹Œ G, ).)...I
aE Hoi )O n!&'iI
Šé天°±BñH51 nay ai 4$5n! <?nv
@是ŠñHVn ,à ai )*yv
„是ó国人ñAn$ ,à n!&'i n&/c nàov
bE Hoi )O )*tI
.是‹Œñ^>y ,à cPi !Qv
cE Hoi )O s. $T#I
.Ñ$是Š的ñwPc$ này cSa aiv
dE Hoi )O n=i c$2nI
„×ó?ñAn$ <i <># )*yv
eE Hoi )O t$'i !ianI
@是‹ŒwŽP中国B的ñHVn <?n Tr#n! X#2c $_i nàov
%&ð'ñB>y !i' ,à 1dy !i'v
–E Hoi )O cPc$ t$`cI
„们是•Œ×上•的ñhPc an$ <i T$&3n! HBi b‹n! cPc$ nàov
!E Hoi )O ,C do t[i saoI
„d天h‹Œ°±BñH51 q#a sao an$ 4$5n! <?nv
$E Hoi )O s2 ,&3n!I
„的•±öûŒËñU/6 cSa b[n c- bao n$i0# $+c sin$v
4m h># $oi Dc$;n$ 6$BnG, cen! ,à <" $oi pe1 c- <\n! )*y 4$5n!I
汉语•J•ñHPn n!T c- 4$- 4$5n!v
„是J是()人ñAn$ c- 6$Bi ,à n!&'i ]ijt Na1 4$5n!v
„±°±D‘’'bGñAn$ c- t( <i"n W$an! Hi 4$5n!v
Rm h># $oi D$ayE$o@cG, $oi )O cPi này $ay cPi 4$Pc. Ta dn! D 还是 GI
.是„的词b还是@的词bñ^>y ,à từ <i"n cSa an$ $ay cSa n-v
JK .Ñ词b是„的还是@的ñL
.个èlV还是JVñh># này <\n! $ay 4$5n! <\n!v J<\n! $ay saivL
é天øì还是ÁìñH51 nay n!ày 9 $ay 10v
h„l T|…h 12I 名词“词” hH1 dan$ từ
1m hH1 dan$ từ ,à Dn$-1 từ 1an! t;n$ c$dt dan$ từG, ,à d[n! 1. r:n! cSa dan$ từ, <&3c dn! t&=n!
<&=n! )/i dan$ từ, )à c- cd# tr\c c$#n!I D<%n$ n!T ˆ 的 ˆ tr#n! t>1 n!TG. Tron! <- Dtr#n! t>1 n!TG
,à t$àn$ 6$nn c2t ,—i J)2n ,à dan$ từL• cŒn D<%n$ n!TG ,à t$àn$ 6$nn b7 s#n! EpPc <%n$ C n!$8a c$o t$àn$
6$nn c2t ,—i. a?# t2 D的G c- 4$i b% ,&3c bo. T$; dHI
é天的报 t' bPo $51 nay
•–的人 n!&'i t$a1 q#an
×?@的人 n!&'i <i c5n! )i0n
…老的¡¾ tr#yOn t$#y?t ,># <'i
—˜ J的L Ë™ c#:c s2n! $[n$ 6$\c
2m Tr#n! t>1 n!T 中š语 6$Bi ,à dan$ từ. ^%n$ n!T -语 c- t$" ,àI
aE Dan$ từI ()的文› )cn $oP ]ijt Na1.
bE ^[i từI @的œ• c2 !Vn! cSa n-.
cE h$N <%n$ từˆ,&3n! từI .Ñ45 t' t[6 c$; này
dE w2 từˆ,&3n! từI ÷个人 ba n!&'i• ÐbžŸ‡1 1:t td1 bBn <_ t$? !i/i.
eE HQn$ d#n! từI —˜ J的L Ë™ c#:c s2n! $[n$ 6$\c• S*+ b[n t2t.
–E ^:n! từI •–的人 n!&'i t$a1 q#an.
!E ^:n! từˆt>n n!TI ‘•‚的人 n!&'i <i pe <[6.
$E hH1 Dh$S‚]%GI @c的‘•‚ pe <[6 J1àL n- 1#a.
h„l T|…h 1bI 78 Jso sPn$L
1m T( so )/i bBn t$>nI Dcàn! t$01...E ,[i càn!...G. Ta dn! D ¡ G.
>¢£6¡S。M$&=n! 6$P6 <- càn! t2t.
@7Þ¤¡¥‘š。HVn 4$oŽ 1[n$ $=n tr&/c.
2m Dn! D ¦ G bi"# t$% s( t#yjt <2iI D... n$dtG.
.u天ÞB, é天¦U。9dy n!ày nay, $51 nay ,à ,[n$ n$dt.
我¦12§¨。T5i t$;c$ b=i ,:i n$dt.
bm wo sPn$ !iTa $ai <2i t&3n! <" t$dy s( c$0n$ ,jc$ )O trQn$ <:, t;n$ c$dt, ).)... , ta dn! 7. hd# tr\c
,àI D A ˆ 7 ˆ B ˆ $Qn$ d#n! từ G. JK A $=nE4z1 B n$& t$? nàoL.
我7@KÁù。T5i ,/n $=n n- 10 t#7i.
@é天7d天BÄm。H51 nay $Vn <?n s/1 $=n $51 q#a.
@ŒÀ7Þ¤Sš。HVn $+c t*6 t2t $=n tr&/c.
.©ª7>©ªL。h>y này cao $=n c>y 4ia.
.©ª7>©ªLÄö。h>y này cao $=n c>y 4ia n$iO# ,V1.
@§¨§Ä7我S。N- b=i ,:i !ioi $=n t5i.
m Dn! D ¡ G )à D 还 G )à <" n$dn 1[n$I
@7我¡K。T5i <i ,/n Jt#7iL 1à n- cŒn ,/n $=n t5i nTa.
@7我还L。T5i <i cao 1à n- cŒn cao $=n t5i nTa.
4m Dn! D ± G <" so sPn$ b‹n! n$a#.
@±我Lš。N- cao b‹n! t5i.
Rm Dn! D J7 G $o@c D °± G <" so sPn$ 4z1I D4$5n! b‹n!...G.
@J7我L。N- 4$5n! cao b‹n! t5i. JK @°±我L。L
tm Dn! D A « B JJL Ð" ˆ $Qn$ d#n! từ G <" n-i $ai <2i t&3n! A )à B 4$Pc n$a# $ay n$& n$a#.
.Ñ$«>Ñ$Ð"¬。wPc$ này dny n$& sPc$ 4ia.
.个èl«>个èl的å-JÐ"。˜ c># này 4$Pc C c># 4ia.
m h- t$" <@t J tr&/c $ay tr&/c Ð" cen! <&3c.
.个èlJ«>个èl的å-Ð"。˜ c># này 4$Pc C c># 4ia.
m Dn! D A J® B G <" n-i $ai <2i t&3n! A )à B 4$5n! n$& n$a#.
.Ñ$J®>Ñ$。wPc$ này 4$Pc sPc$ 4ia.
我¾中文¾ÄJ®@cd。T5i n-i ti?n! Tr#n! X#2c 4$5n! ,&# ,oPt n$& $Vn.
m T( so sPn$I
@的身体J®¯¤š。w`c 4$oŽ 5n! ta 4$5n! <&3c n$& p&a.
m Dn! D ( ... ( ... G <" diAn C Dcàn!... càn!...G.
°l(>(±。Nio càn! dn! càn! 1in$ 1™n.
²³的´µ(B(S。h$dt ,&3n! sBn 6$š1 càn! n!ày càn! t2t $=n.
h„l T|…h 14I ¶è Jc># 6$`cL
1m h># 6$`c do $aiEn$iO# c># <=n JK 6$>n c\ òèL !$z6 ,[iI
m hd# tr\c Dh$S n!T ˆ J<:n! từ
1
ˆt>n n!T
1
L ˆ J<:n! từ
2
ˆt>n n!T
2
L ˆ J<:n! từ
b
ˆt>n n!T
b
L ...G diAn tB
c$#Fi $o[t <:n!.
4上我¶ÀË词, *汉', #hÀ。B#7i t2i t5i 5n ,[i từ 1/i, )i?t c$T HPn, )à ,à1 bài t*6.
m hd# tr\c Dh$S n!T
1
ˆ J<:n! từ
1
ˆt>n n!T
1
L ˆ c$S n!T
2
ˆ J<:n! từ
2
ˆt>n n!T
2
L ˆ...G
我Œ中文, @Œ5文。T5i $+c Tr#n! )cn, n- $+c An$ )cn.
2m Dn! D · ... · ... G $o@c D 边... 边... G <" diAn C D)ừa... )ừa...G.
@·Ý汉语·Ý5语。HVn )ừa bi?t ti?n! Tr#n! X#2c, )ừa bi?t ti?n! An$.
z·Ý¸¹·Ýº»。Nàn! )ừa bi?t $Pt, )ừa bi?t 4$i0# )e.
@·是我的*+·是我的老师。Šn! ta )ừa ,à b[n t5i, )ừa ,à t$ny t5i.
@们边¼¼边#‡½。H+ )ừa cn c=1 )ừa pe1 T].
我们边”边Œ。h$\n! t5i )ừa ,à1 )ừa $+c.
bm Dn! D J¾ ... ¿À ... G <" diAn C D4$5n! n$Tn!... 1à cŒn...G.
@J¾Ý¾汉语¿À¾Ä{cd。HVn 4$5n! n$Tn! bi?t ti?n! Tr#n! X#2c 1à cŒn n-i <&3c rdt ,&#
,oPt.
4m Dn! D ( ... ( ... G <" diAn C Dcàn!... càn!...G.
°l(>(±。Nio càn! dn! càn! 1in$ 1™n.
²³的´µ(B(S。h$dt ,&3n! sBn 6$š1 càn! n!ày càn! t2t $=n.
Rm h># 6$`c c$;n$y6$H Jt$i0nyc$;n$ 6$`c c\ ÁX¶èLI
hd# tr\c này !_1 1:t C c$;n$ Jn‹1 tron! c># c$;n$L )à 1:t C 6$H Jn‹1 tron! c># 6$HL diAn tBI t$'i
!ian, n!#y0n n$>n, t&=n! 6$Bn, 1Hc <;c$, <iO# 4ijn, ).)...
aE T$'i !ian. Ta dn!I Dß... wG, D&...wG, D...wŽG, D每Â...G, DÐ... f ...G, D 每w...G.
zþÃ的wŽ³Ä{Q。H_i cŒn trŽ bà dy rdt <s6.
&我«„们Ž¿的wŽE«¬。W$i t5i <an! n-i c$#yjn )/i cPc an$, pin cPc an$ i1 ,@n!.
@&ÄÅ7的wŽÆšÇ。N- b% t$&=n! 4$i <an! <P ban$.
每ÂÆP@我都6@¾¿。Unn nào !@6 $Vn t5i cen! n-i c$#yjn )/i $Vn.
我#$wz&¸¹。W$i t5i <an! <+c sPc$, c5 ta $Pt.
ß我&Œ校的wŽ我ÈÆš@。H_i cŒn <i $+c, t5i c- !@6 $Vn.
ÐÍ课我fÉ@。N!ay 4$i tan $+c, t5i tQ1 n-.
@ÐÒÊf¾JË¿B。W$i !d6 !P6, n- n-i 4$5n! ra ,'i.
bE N!#y0n n$>n. Ta dn!I D Ìh... G, DÌh... , ÍÞ... G.
@ÌhB4š, ÍÞB&A边。]Q <?n trA, $Vn n!_i 6$;a sa#.
@天天m上锻炼, ÍÞ身体(B(S。]Q n!ày nào cen! rYn ,#yjn t$>n t$", $Vn càn! n!ày càn! 4$oŽ
1[n$ ra.
ÌhÍ–, 7¹Îqš。]Q tr'i 1&a, tr*n <d# <i b% $Sy bo.
cE 9Hc <;c$. Ta dn!I D hš...G.
hšŒÀ汉语我cÐÑ汉语词b。^" $+c HPn n!T, t5i 1#a 1:t q#y"n từ <i"n HPn n!T.
hš^Ï我们œ•ŒÀ。^" t$àn$ c5n!, c$\n! t5i !Vn! s`c $+c t*6.
dE T&=n! 6$Bn. Ta dn!I D ÐÑ ... ¾是...G, D Ð... ¾...G, D ÒÓ... ¾...G.
.个老人ÐÑþÔ{Kš¾是身体{¥‘。Šn! cH này t#y rdt cao t#7i t$? 1à rdt 4$oŽ 1[n$.
@们ÐÕ¾{_Ö。H+ t#y n!$Yo n$&n! rdt )#i s&/n!.
ÒÓ我已×,Øöþš¾我JÝÙÚ教Ö我的每ÐÛ老师。h$o d t5i <i t2t n!$ij6 n$iO# nc1 r_i
n$&n! t5i 4$5n! $O q#0n 1:t !iPo )i0n nào <i d[y t5i.
eE ^iO# 4ijn. Ta dn!I D à是...G, D®v...G, DÜ®...G, D$à...G.
$à„œ•, „fÐ-ÛŒS汉语。h$N cnn an$ c2 !Vn!, n$dt <%n$ an$ sf $+c !ioi HPn n!T.
à是±DÝ, 我Ð-P北京×Ý•。N?# c- c= $:i, t5i n$dt <%n$ sf <i d# ,%c$ BVc Win$.
®v±‹ŒJ, fE„˜‡¿给我。N?# c- c$#yjn !Q, pin an$ !+i <ijn c$o t5i.
Ü®„r天±J, fJà&Bš。N?# n!ày 1ai c- )ijc b*n t$Q an$ 4$oi tr. ,[i <>y n$z.
Ü®r天JÍ–, 我们Þ×ßà§A• Í–Þá。N!ày 1ai n?# tr'i 4$5n! 1&a t$Q c$\n! ta <i N[i
w=n c$=i, cŒn 1&a t$Q t$5i )*y.
M$- từ
1. âãä
yTừ ,o[i JaLI 6$- từ
yhPc$ s{ dHn! JbLI c- n!$8a n$& ›âåÉãœ, c$N r— s( )*t $ijn t&3n! ,f ra 6$Bi <&3c diAn ra n$&
t$&'n!, n$&n! nay ,[i pBy ra n!&3c ,[i.
yD%c$ n!$8a JcLI t$eo ,f, ,C ra, ,f ra
y]; dH 1in$ $+a JdLI
ˆææ>ŒKþÔç âã…†SSèrç ·zéÑêÒ(ëJ。
N•i n•i nà 1o dà niPn xQ, àn ,ž yŸn! !i $•o $•o pi¡ pŸ, 4• t rzn! rPn 1Pn!a xi ¢ s$Q
JBà n:i t#7i <i cao n$& )*y, ,f ra n0n n!$N n!=i, n$&n! bà )™n b*n r:n c5n! )ijc n$àL
ˆ我é天âã#m•ç Ìhìwí‡ç k上4•。
W£ xŸn tin àn ,ž ¤#Œ ¤•o bn, yŸn ¢zi ,;n s$; t;n! diàn, !•i s$àn! ¢•n bn.
JH51 nay ,f ra t5i ,à1 ca sPn!, )Q t[1 t$'i c\6 <ijn n0n <7i ,[i ca t2i.L
yU&# CI ›â㜠)à ›å㜠c- n!$8a n$& n$a# )à c- t$" t$ay <7i c$o n$a#. T#y n$i0n ›å㜠t$&'n!
<&3c dn! tron! 4$š# n!T $=n.
2. âåI
a. Zi/i từ
b. h- n!$8a n$& ›îïœ )à ›ðåœ <" <&a ra 1 ti0# c$#šn ,à1 ccn c` c$o $àn$ <:n!
c. T$eo, d(a t$eo, c$i?# t$eo
d. ]dI
yâåñòó-ç 我们ÍÐôõ×Ìö÷À。
¥n ¤$ào xQ $#a !#Ÿ dQn!, ¢£ 1en pià yŸ xi¦ d#àn q !§n! c$•n! s$; p;
JT$eo 4? $o[c$ <i <%n$, b&/c ti?6 t$eo c$\n! ta <?n n$à 1Py t$(c t*6.L
y.Ñ词bâå汉语øùÈúûüý。
¨$Y b•n c; di•n àn ¤$ào $àn y© 6Ÿn yŸn 1© s$n p 6Pi ,iY
JX#y"n từ <i"n này sV6 p?6 d(a t$eo trQn$ t( !2c cSa 6$i0n >1 ti?n! HPnL
y^_n! n!$8aI từ â cen! c- n!$8a n$& ›âåœ, c- t$" t$ay <7i c$o n$a#, n$&n! sa# từ â c$N c- t$" ,à từ
<=n >1 ti?t. N- cen! c- t$" t$a1 !ia t[o t$àn$ cH1 từ c2 <%n$ n$& ›âþf•œ, tron! tr&'n! $36 này
4$5n! t$" t$ay b‹n! âå <&3c.
b. ášI
a. Tr3 từ
b. ^@t c#2i c># $ay c#2i 6$>n c># bi"# t$% n!$8a )on )sn n$& )*y $ay c$N c- t$? 1à t$5i, t$&'n! dn!
4?t $36 )/i cPc 6$- từ n$& ›JÖœ, ›ÿ非œ, ›$是œ
c. 9à t$5i
d. ]dI
y@JÖ¾¾ášç Rßf。J1L
T b\ !#Œ s$#§ s$#§ bà ,e, biz dàn! ¤$¦n
Jh$•n! q#a an$ dy n-i )*y t$5i, <ừn! pe1 ,à t$*tL
yR提šç 我$是#š我†#的Jáš。J2L
Biz t; ,e ¢£ ¤$ž s$Q ¤#Œ ,e ¢£ !i ¤#Œ de s$Q bà ,e.
J^ừn! n$Vc nTa, t5i c$N ,à1 )ijc n0n ,à1 1à t$5iL
yU&# CI
Từ ›ášœ <@t tron! 6$>n c># <n# cSa )d J1L t$Q 6$>n c># sa# ,à 1 4?t ,#*n, 6$;a sa# c- 1 dd# 6$šy. ‘ )d
J2L bi"# t$% n!$8a ›4$5n! <Pn! !Qœ c- tPc dHn! ,à1 !iB1 n!T 4$; c- t$" bo ›ášœ. Dn! ›ášœ 4?t
$36 )/i cPc từ ›JÖœ, ›ÿ非œ, ›$是œ t$Q n!T 4$; càn! n$s $=n
›ášœ tron! c># ›ášçášç Jà再¾šœ ,à <:n! từ 4$5n! 6$Bi tr3 từ, do <- 6$Bi <+c ,à ›bà,i•oœ
4. ÑÒI
a. Zi/i từ
b.h- n!$8a n$& ›îïœ, ›âåœ, c$N $àn$ <:n! t$eo n!#y0n tVc nào <-, t$&'n! c$N cPc t$Pi <:, tin$
t$nn, 6$&=n! c$>1, n!#y0n tVc c- t;n$ t&=n! <2i trừ# t&3n! )à tr%n$ tr+n!, t$&'n! dn! tron! )cn )i?t
c. D(a )ào, ccn c`...
d. ]dI
双£ÑÒ平Q互d的pÞ签订š技术合+协-。
w$#n! –n! b•n ¤$e 6;n! d•n! $ ,Q de y#Pn ¤z qin dQn! ,e xQ s$ $z ¤#Œ piz dQn!
JHai b0n <i 4C 4?t $ij6 <%n$ $36 tPc 4~ t$#*t ccn c` t$eo n!#y0n tVc bQn$ <•n! cn! c- ,3iL
y^_n! n!$8aI từ ›Ñœ cen! c- n!$8a n$& ›ÑÒœ, sa# Ñ c$N c- t$" ,à từ <=n >1 ti?t 1à t$5i.
R. á-I
a. M$- từ
b. Bi"# t$% s( 6$Pn <oPn cSa 1Qn$ c$;n$ pPc )à c- n!$8a 1[n$ $=n từ ›Ð-œ $ay ›áÑœ, c- n!$8a n$&
›准œ bày to s( 4i0n q#y?t 6$Bi ,à n$& t$?.
c. Tdt sf, c$Vc c$Vn• n$dt <%n$
d. ]dI
y老师."k-ç 我#á-±道ã。
U•o s$Ÿ ¤$Y yàn! !•i dŒn!, ¢£ 4àn bQ dQn! y£# dào ,ž.
JZiPo )i0n t$ay <7i n$& )*y, t5i n!$8 c$Vc c$Vn c- ,C doL
y•@的口ùç @á-是)£人。
TŸn! t de 4£# yŸn t bQ dQn! s$Q nPn –n! rzn.
JN!$e !i+n! cSa b[n dy c$Vc c$Vn ,à n!&'i 1iOn Na1L
y@¯J失信ç ¾Bá-B。
T c-n! b s$Ÿ pQn s$#§ ,Pi bQ dQn! ,Pi.
JAn$ dy c$&a bao !i' t$dt t;n, n-i <?n n$dt <%n$ <?nL
e. U&# CI M$Bn n!$8a cSa ›á-œ ,à ›未-œ Jc$&a $•n, 4$5n! $•n, )% tdtL, <>y ,à $Qn$ t$`c 6$S <%n$ )/i
n!T 4$; t&=n! <2i #y"n c$#y"n.
t. áâI
a. M$- từ
b. h- C n!$8a n$& ›Ð-àœ
c. M$Bi, n$dt <%n$ 6$Bi
d. ]dI
ãÃáâ联系÷际
Už ,n bQ p¡ ,iPn pQ s$; xQ
JUC t$#y?t 6$Bi ,i0n $j )/i t$(c t?L
*文章áâ条ã清楚ç Ûܾr问G
gi• ¢zn ¤$n! bQ p¡ tiPo ,ž qŸn! c$©, nzn! !Œ# s$#§ 1;n! ¢Yn t;
J]i?t )cn c$&=n! n$dt <%n$ 6$Bi 1[c$ ,[c r— ràn!, c- t$" n-i r— )dn <OL
e. U&# CI c$\n! ta c- t$" dn! từ ›Jᜠ$ay ›ÿ✠<" 6$S <%n$ n$& tron! ); dH ›É况已Ùš解ç „
ÿâ再¾šœ Jq;n! 4#àn! yž xŸn! ,i•o xi• nž ¢\ p¡ ¤ài s$#§ ,eytQn$ $Qn$ <i r— r_i, b[n 4$5n! cnn t$i?t
6$Bi n-i nTaL
’. ×竟
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›P底œ $ay ›终究œ, y0# cn# 6$Bi c- 4?t ,#*n $ay 4?t q#B c#2i cn!
c. |2t c#:c, c$#n! q#y, s#y c$o cn!...
d. ]dI
集体的•µ×竟7个人K
ª; tž de ,Q ,iàn! bQ xQn! bž !Y rzn dà
Jw`c 1[n$ cSa t*6 t$" s#y c$o cn! cen! $=n 1:t n!&'iL
y^@t . 6$>n c># 6$;a tr&/c <" n$dn 1[n$ n!#y0n n$>n
×竟是þÃ人±•气
BQ xQn! s$Q niPn qŸn! rzn y£# ,Q qQ
JD™# sao cen! ,à t$an$ ni0n trŽ t#7i 4$oe 1[n$ 1àL
y^5i 4$i <i c$#n! )/i ›是œ <" n$dn 1[n$ C n!$8a cSa 1:t từ $ay 1:t cH1 từ <&3c ,@6 ,[i . 6$;a tr&/c
©l×竟是©lç JÛßK人#ˆ
HPi ¤i bQ xQn! s$Q $Pi ¤i b nzn! dn! dà rzn 4àn dài
Jhon n;t r2t c#:c cen! ,à con n;t, 4$5n! t$" <2i p{ n$& n!&'i ,/n <&3cL
e. U&# CI Tron! c># ›„."#×竟±u‹ŒSÕœynž ¤$Y yàn! ¤#Œ bQ xQn! y£# pi¦ s$zn 1o $•o c$
ne Jb[n ,à1 )*y n-i c$o cn! t$Q c- ;c$ !Q c$`vL, c$\n! ta 4$5n! t$" dn! từ ›×竟œ b.i )Q từ này dn!
<" n$dn 1[n$ 4?t ,#*n $ay 4?t q#B sa# cn!, 4$5n! t$" dn! tron! c># n!$i )dn, do <- 6$Bi t$àn$ từ
›究竟œ $ay ›P底œ
‰.!
a. Từ ,o[iI
yUi0n từ
ˆBi"# t$% s( )ijc ti?n t$01 1 b&/c, dn! <" ,i0n 4?t cPc từ, cPc cH1 từ $ay 6$>n c>#
ˆ]à, cn!
ˆ]dI
Ý!ÂÃ!通Öš.个提"。
H#Q yQ t•o ,n bQn! t§n! !#Œ ,e ¤$Y !Y t; àn
JH:i n!$% t$Bo ,#*n <i cn! t$5n! q#a <O Pn nàyL
m^_n! n!$8aI c- t$" dn! ›!Àœ <" t$ay t$?
yM$- từI
m ^@t tr&/c cPc từ 6$S <%n$ n$& ›Jœ, ›ÿœ, ›非œ, ›未œ, ›°±œ <" 6$S <%n$ s( t$*t 4$5n! 6$Bi n$& t$?,
c- tPc dHn! n$dn 1[n$ t$01 n!T 4$;
ˆ Hoàn toàn
ˆ]dI
‰Š„是hš#Ú„Z9ç !ÿ个人^Æ。
MŸ 6;n! nž s$Q ¢zi ,e bn! ¤$ nž xQn b bQn! ¢\ !Y rzn c$zn! xiàn
JZ-6 C )/i b[n ,à )Q !i\6 b[n ti?n b:, $oàn toàn 4$5n! )Q t$àn$ 4i?n cP n$>nL
m ^@t tr&/c <:n! từ <=n >1 ti?t, <" bi"# t$% cPc s( )ijc <an! pBy ra, ti?n $àn$ $ay t_n t[i cn! 1:t ,\c
ˆ hn!, c$#n!
ˆ]dI
.ðúJ“´J‹çJÛ相提!Ã。
¨$Y xž xiàn s$Q pQn! ¤$Q b t-n! b nzn! pin! t; bQn! ,n
JN$Tn! )ijc này t;n$ c$dt 4$5n! !i2n! n$a#, 4$5n! t$" )= <ea cB nV1 <&3cL
yU&# CI từ ›!œ 4$i ,à1 6$- từ t$Q 4$5n! t$" t$ay t$? b‹n! từ ›!Àœ
9. JØ
a. M$- từ
b. Bi"# t$% s( )ijc c$&a từn! t_n t[i $o@c c$&a từn! pay ra tron! q#P 4$`, t$&'n! dn! 4?t !36 )/i 6$-
từ ›还œ <" n$dn 1[n$ t$01 C n!$8a. Bi"# t$% s( )ijc c$&a từn! trBi q#a, t$&'n! dn! )/i cPc 6$- từ ›¯
Bœ, ›Ð$œ, ›%终œ
c. h$&a, c$&a từn!• c$&a $O
d. ]dI
我JØ×Öo&
W£ b czn! q !#Œ !#•n! ¤$§#
JT5i c$&a từn! <i X#Bn! h$>#L
éþ'个(天JØÍ)
ªŸn niPn ¤$•n! !Y d§n! tin b czn! pià p#•
JhB 1a <5n! nc1 nay c$&a $O c- t#y?t r=iL
e. ^_n! n!$8aI Từ ›未Øœ cen! c- n!$8a n$& ›JØœ n$&n! t$&'n! dn! tron! )cn )i?t.
10. J^
a. Tr3 từ
b. ^@t . c#2i c># bi"# t$% n!T 4$; 6$Bn )dn, $oi n!&3c ,[i $o@c s#y <oPn, t$&'n! dn! c$#n! )/i cPc từ
›•道œ, ›*非œ
c. Hay sao, sao
d. ]dI
•道f."+šJ^ñ
NPn dào xi ¤$Y yàn! s#àn ,i•o b c$zn!
Jh$•n! ,f t$? này ,à pon! saovL
@还JBç *非(DËš‹ŒJJ^ñ
T $#Pn b ,Pi 1Œ –¦i xi ,ž c$¡ ,e s$zn 1o s$Q b c$zn!
JAn$ dy )™n c$&a <?n, $ay ,à . n$à pBy ra )ijc !Q r_ivL
yU&# CI ›J^œ c- t$" bo, ,à1 c$o n!T 4$; cSa c># n$s <i, c$\n! ta cen! c- t$" t$ay t$? b‹n! tr3 từ n!T
4$; ›½œ
11. J-
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›¾J-œ, ›J知道œ 6$;a sa# t$&'n! c- <[i từ n!$i )dn $o@c cPc từ $ay cH1 từ dn!
d&/i d[n! 6$Bn c$;n$
c. W$5n! bi?t, c$&a c$Vc, 4$5n! c$Vc
d. ]dI
©l们J-·Pó?×Aš
HPi ¤i 1en b dQn! yŒ# dào n• zr q ¢Pn ,e
JTHi n$-c 4$5n! bi?t ,[i <i <># c$=i nTa r_iL
@r天还J-BJBÕ,
T 1;n! tin $#Pn b dQn! ,Pi b ,Pi ne
JW$5n! c$Vc n!ày 1ai an$ dy c- <?n $ay 4$5n! nTa«L
yT$(c từI từ ›J-œ tron! )d ›š-J-œ Jtr[n! t$Pi tin$ t$nn bdt <%n$L ›É况./J-œ JtQn$ $Qn$ 1=
$_, 4$5n! t$" ,&'n! tr&/c <&3cL ,à t;n$ từ.
12. J0
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& từ ›0J1œ, ›J2Äœ, n0# r— 4$5n! t$" 4O1 c$? tQn$ cB1 $ay $àn$ <:n! nào <-,
4$5n! t$" t( ,à1 c$S
c. W$5n! n$%n <&3c, 4$5n! 4O1 n7i, 4$5n! nzn n7i
d. ]dI
•@.ŒÐ¾ç K(J033K4yB。
TŸn! t ¤$Y 1o yŸ s$#§ dà xi b xQn $ $ dà piào qž ,Pi
JN!$e an$ dy )ừa n-i pon!, 1+i n!&'i 4$5n! n$%n <&3c ,iOn c&'i ,/n ,0nL
Ð56‚7Ñ&@身边íÍç @J0K¼Ð8。
aŸ ,iàn! qQ c$¦ t\ rPn ¤ài t s$¦n bin t;n! pià t b xQn dà c$Ÿ yŸ xŸn!
J9:t c$i?c 5 t5 <:t n$i0n dừn! sPt b0n, ,à1 an$ dy 4$5n! 4$oi !i*t 1Qn$L
1b. J9
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›9Jšœ, n0# r— do n!#y0n n$>n n0# ,0n . 6$;a tr&/c n0n 4$5n! trPn$ <&3c 1 4?t q#B
nào <-. Từ này t$&'n! c$N n$Tn! )ijc 4$5n! 1on! 1#2n pBy ra
Bi"# t$% 12i q#an $j n$>n q#B )à so sPn$ )/i 1`c <: n$s, n!T 4$; #y"n c$#y"n
c. W$5n! trPn$ 4$oi, 4$- trPn$
d. ]dI
:ÂÆ;çJ9<Ë
h$¡ cQ xiàn 1iàn b 1i•n 1Œ s$¦n!
JUnn <n# !@6 n$a# 4$- trPn$ 4$oi br n!rL
xP=>ç J9ãy?ï的Ðu人6J
H#; dào ! pin! b 1i•n pi•n! qž ¢•n! rQ de yŸ pi¦ rzn $z s$Q
J]O t/i q#0 n$à 4$5n! trPn$ 4$oi n$/ ,[i n$Tn! s( )ijc n$Tn! con n!&'i cSa n!ày tr&/cL
yU&# CI ˜ n!$8a cSa ›•9œ cen! !nn n$& từ ›J9œ, <i"1 4$Pc n$a# ,à ›J9œ c$N dn! . $Qn$ t$`c
4$•n! <%n$.
14. J@
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›JÝAyœ, c$N r— từ n!#y0n n$>n n0# ra 6$;a tr&/c 1à 4$5n! pBy ra $ay trPn$ <&3c 1
4?t q#B 4$5n! t2t. B0n c[n$ <-, từ này cŒn bi"# t$% 1`c <: c$&a <S <" d™n <?n 1 4?t q#B 4$5n! t2t
c. W$5n! <?n nFi, 4$oi
d. ]dI
J¤+SBò准Cç fJ@ìwDFJ®
w$Q qiPn ¤#Œ $•o c$§n! –Yn ¤$©n bYi xi b ¤$Q ,;n s$; c#Œ s$£# b x;
JTr&/c <- n?# c$#šn b% t2t t$Q 4$5n! <?n nFi ,\c !@6 c$#yjn tr. tay 4$5n! 4%6L
yU&# CI Từ ›JEFœ ,à $Qn$ t$`c 6$S <%n$ cSa ›EFœ, bi"# t$% s( )ijc sf 4$5n! 6$Pt tri"n <?n 1:t
1`c <: n$dt <%n$, cPc$ dn! này cen! t&=n! t( n$& ›J@œ, từ ›JEFœ 4$5n! n$dt <%n$ 6$Bi c$N 1 4?t
q#B 4$5n! t2t
]dI .Ñ${通Gç @JEF#JÅ
¨$Y b•n s$¡ $•n t§n! s\ t b ¤$Q y\ 4àn b d£n!
JX#y"n sPc$ này rdt 6$7 bi?n, an$ dy 4$5n! <?n nFi 4$5n! bi?tL
1R. H
a. Zi/i từ
b. h- n!$8a n$& ›Vœ, ›Iœ, 4?t cd# !i/i từ <@t tr&/c <:n! từ <" bi"# t$% 6$&=n! $&/n! $ay <2i t&3n!
cSa <:n! tPc 6$;a sa# c- t$" 4?t $36 )/i tr3 từ ›Òœ
c. H&/n!, )O $&/n!
d. ]dI
.ÍJlH)ÔÓç H)Ô}
¨$Y s#£ –Pn! ¤i c$Po nPn 4i 1zn c$Po d§n! 4i c$#n!
JN!5i n$à này 1. c{a $&/n! na1, 1. c{a s7 $&/n! <5n!L
ywo sPn$ từ ›Iœ )à ›Hœ c- n!$8a n$& n$a#, n$&n! 4?t cd# !i/i từ cSa ›Hœ 4$5n! t$" ,à1 b7 n!T )à
cen! 4$5n! t$" ,à1 tr[n! n!T c$o cPc <:n! từ c- n!$8a trừ# t&3n!. ]d n$& n-i ›ƒIKdœ c$` 4$5n!
t$" n-i ,à ›ƒHKdœ, $o@c n-i ›I老师E教œ 1à 4$5n! t$" n-i ,à ›H老师E教œ
N?# <&3c n$' cPc b[n 4$Pc 6ost t$01 cPc$ 6$>n bijt cSa n$Tn! c$T {, Áò, L, M, 非N, S...J$o@c
cŒn n$iO# từ nTa 1à t c$&a bi?tL n$a, tron! q#P trQn$ $+c t t$dy $=i 4$- )à cen! 4$5n! bi?t dn! n$&
t$? nào c$o <\n! tr&'n! $36 nTa
1t. O
a. Zi/i từ
b. U3i dHn! t2i <a c= $:i $ay <iO# 4ijn <" t$(c $ijn n$Tn! $àn$ )i, <:n! tPc <&3c n0# . 6$;a sa#
c. N$>n, t$ừa
d. ]dI
r天的Ì+%&OPQR究ÐÍ J1L
9;n! tin de !§n! ¤#Œ piàn ¤ài c$Yn 4§n! pin yPn xi yŸ pià
Jh5n! )ijc cSa n!ày 1ai, b>y !i' n$>n ,\c rBn$ rFi n!$i0n c`# 1 c$\tL
O%&身体还Sç 我ãö#Ð'Ì+ J2L
h$Yn piàn ¤ài s$¦n tž $Pi $•o ¢£ pi•n! d#§ ¤#Œ yŸ di•n !§n! ¤#Œ
JB>y !i' n$>n ,\c cŒn 4$oe 1[n$ t5i 1#2n ,à1 t$01 c$\t )ijcL
yU&# CI từ ›Oœ c- t$" <i c$#n! )/i từ ›Òœ n$&n! 6$;a sa# 4$5n! t$" ,à từ <=n >1 ti?t Jtron! )d 1, ta
4$5n! t$" n-i ,à ›OÒPœ, )d 2 c- t$" n-i ›OÒ%&œL
e. ^_n! n!$8aI từ ›Sœ cen! c- n!$8a n$& từ ›Oœ n$&n! 4$5n! t$" dn! c$#n! )/i ›Òœ. ›Sœ cŒn <&3c
dn! tron! 1 s2 cH1 từ c2 <%n$ n$&I ›SK¤Zœ Jt$ừa t$Vn! p5n! ,0nL, ›S¿iœ Jt$ừa ,\c s= $. 1à
)àoL, ›SDTUœ Jt$ừa c= ,à1 ,o[nL.
1’. VÑ
a.M$- từI
mh- n!$8a n$& ›vÑœ, ›Y÷œ $ay ›f的œ, bi"# t$% s( )ijc q#B t$*t n$& t$?, c- n!T 4$; pPc n$*n )à
4$•n! <%n$
yX#B t$*t, <;c$ t$(c, q#B n$i0n
y]dI
„¾:W•XQç 我¦Y×AšÐÂç VÑJW
Nž s$#§ tài $\ –¦n! xžn! 1•i ¢£ ¤#Q xQn q ¢Pn ,e yŸ cQ c$zn! rPn b\ c#Œ
JB[n n-i 6$on! cBn$ . T$Pi H_ <s6, !nn <>y t5i c- <?n <- c$=i 1 ,nn, q#B n$i0n 4$5n! saiL
b. Ui0n từI
mh- n!$8a n$& ›ZÑœ, tr&/c $?t dn! <" 4$•n! <%n$ 1 s( t$*t nào <-, sa# <- 1/i <O c*6 san! 6$&=n!
dijn 4$Pc. Từ ›VÑœ t$&'n! <i c$#n! )/i cPc từ 4$Pc n$&I ›¾œ ›¾是œ. W$i dn! <" ,i0n 4?t cPc c>#
,[i t$Q 6$;a sa# ›VÑœ c- dd# 6$šy.
yh2 n$i0n
y]dI
~•VÑJûç ¾[±\6解]
Wn nPn c$zn! rPn b s$•o dàn ¤£n! y£# bàn –• xi• x#z
JTr. n![i q#B n$i0n 4$5n! ;t n$&n! )™n ,#5n c- cPc$ !iBi q#y?tL
ywo sPn$I cPc$ dn! cSa rừ ›ZÑœ cen! !nn !i2n! n$& ›VÑœ, n$Qn c$#n! c- t$" t$ay t$? c$o n$a#
n$&n! n!T 4$; cSa ›ZÑœ 4$•n! <%n$ c- 6$nn n$s $=n.›VÑœ t$i0n )O )cn n!5n Jn!5n n!T sPc$ ). c7
cSa TXL, ›ZÑœ t$&'n! <&3c s{ dHn! tron! cB )cn )i?t ,™n 4$š# n!T.
1‰. ^m
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& từ ›终究œ, ›P›Bœ, ›_m_4œ, d(a )ào tQn$ tr[n! $ay <iO# 4ijn <O c*6 6$;a tr&/c
sf d™n <?n 4?t q#B 6$;a sa#, t$&'n! dn! 4?t $36 )/i cPc từ àçÝ
c. w/1 1#:n, 4$5n! s/1 t$Q 1#:n, s/1 1#:n !Q
d. ]dI
¤¥的人^mà失`
ªio ào de rzn c$; ¤•o yào s$Ÿ bài
JN!&'i 4i0# n![o s/1 1#:n !Q cen! t$dt b[iL
问GÐöç $àK(ã\6ç ^m[Ý解]
WYn t; s#Ÿ d#§ ¤$Ÿ yào dà xi pi•n! bàn –• c$; ¤•o ¤£n! $#Q xi• x#z
J]dn <O d n$iO#, c$N cnn 1+i n!&'i n!$8 cPc$ s/1 1#:n cen! sf !iBi q#y?t <&3cL
ywo sPn$I C n!$8a )à cPc$ s{ dHn! cSa ›m4œ $oàn toàn n$& ›^mœ, t#y n$i0n ›^mœ t$&'n! dn!
tron! )cn )i?t.
19. ^-I
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›·œ, ›再œ bi"# t$% s( )ijc pBy ra 1 ,nn nTa $o@c bVt <n# ,[i từ <n#
c. 9:t ,nn nTa, ,[i Jtừ <n#L
d. ]dI
ñò«üJaß, bà^-c'ÐÍ
ªQ $#P n 6Pi b s$Q dn! p¡ yào c$-n! pŸn tiPo ¤$•n! yŸ pià
JW? $o[c$ sV6 p?6 4$5n! t$;c$ $36, cnn <iO# c$Nn$ ,[i 1 c$\tL
ywo sPn$I
ˆ Từ ›^-œ cen! c- t$" )i?t t$àn$ ›¯-œ <" n$dn 1[n$ s( bVt <n# cSa s( )ijc
ˆTừ ›^•œ c- n!$8a n$& ›^-œ n$&n! từ này t$&'n! dn! tron! cPc tr&'n! $36 t&=n! <2i tran! tr+n!
y^_n! n!$8aI ^ cen! c- n!$8a n$& ^- n$&n! 6$;a sa# c$N c- t$" ,à từ <=n >1 ti?t
]dI .个'*WšçE„^*ÐÂ
¨$Y !Y ¤Q pi• c#Œ ,e qžn! nž c$-n! pi• yŸ cQ
Jh$T này )i?t sai r_i, 1'i an$ )i?t ,[i ,nn nTaL
20. d
mZi/i từ
a. h- n!$8a n$& ›Iœ, ›Hœ, $&/n! )O <2i t&3n! tr&/c 1@t, 6$;a sa# c- t$" dn! 4?t $36 )/i Ò )à
t$&'n! <&3c s{ dHn! tron! )cn n-i. hen! c- n!$8a n$& ›eÒœ, ›îïœ <" bi"# t$% <2i t&3n! <&3c d(a
)ào
b. H&/n! )O, n$‹1 )O, )O 6$;a• b‹n! )ào, d(a )ào, ccn c` )ào
c. ]dI
©lfÖ身d@;;8×
HPi ¤i ¤$#•n !#Œ s$¦n c$§n! t 1 1 6•o q
J^`a bz q#ay ,[i c$[y )O 6$;a 1s n-L
d@的ghÙiç .个Ì+ts·ÞKd
h$§n! t de –¦n! – xŸn! yàn ¤$Y !Y !§n! ¤#Œ ¢Pn q#Pn 4• yž s$Yn! ,Q
JD(a )ào 4in$ n!$ij1 6$on! 6$\ cSa an$ dy, c5n! )ijc này c$Vc c$Vn sf t$Vn! ,3iL
mT$(c từ
E„d{j
Xžn! nž c$§n! b¦i c$P
JN$' an$ 6$a ,y tràL
Từ d tron! )d tr0n ,à <:n! từ
21. kF
a. Ui0n từ
b. h- n!$8a n$& ›lkÞFœ <" n-i r— n!oài n$Tn! <iO# <i n-i . 6$;a tr&/c cen! cŒn n$Tn! )dn <O
4$Pc $o@c 4$5n! cŒn !Q 4$Pc nTa. Từ này c- t$" dn! <" ,i0n 4?t cPc 6$>n c>#, cPc c># $ay <@t . <n#
1Fi <o[n. W$i <@t từ này . <n# c># $ay <n# <o[n )cn t$Q 6$;a sa# 6$Bi c- dd# 6$šy Jt$&'n! dn! tron!
)cn )i?tL
c. N!oài ra, 1@t 4$Pc, )B ,[i, $=n nTa
d. ]dI
UlD¢Òm©no6m©•pç kF还±ðqêr
a#àn ¤i ,ž ¤$Œn! ¤$e ,i•n! 4¦ y 1ž $z ,i•n! 4¦ $•i tPn! cž ¢ài $Pi y£# xž c-n! y#Y xQ
JTron! )&'n tr_n! $ai c>y bV6, $ai c>y $Bi <&'n! n!oài ra cŒn c- 1dy bHi $oa $_n!L
ywo sPn$I 4$i từ ›sFœ ,à1 ,i0n từ t$Q C n!$8a )à cPc$ s{ dHn! $oàn toàn !i2n! n$& từ ›kFœ. ›sFœ
t$&'n! dn! tron! 4$š# n!T.
22. ¯k
a. M$- từ
b. h$N r— s( )ijc <&3c bVt <n# từ 4$i n-i <?n
c. Từ <-, từ <>y
d. ]dI
ךÐÂtàç –ušK‘Ñ•uç ¯k@ª上šÝ§
X ,e yŸ cQ $#Pn! s$n !#n s$•n! ,e dà ¤Q rPn –¦n! !#n! c-n! cž t ài s$àn! ,e ,¬ y-#
J^i Hoàn! w=n 1 ,nn, t$&.n! t$`c 6$on! cBn$ t( n$i0n . <dy, từ <- an$ dy rdt t$;c$ <i d# ,%c$L
ywo sPn$I W$i từ ›¯kœ <@t . <n# c># t$Q c- t$" n-i t$àn$ ›¯kÞAœ <" n$dn 1[n$, 6$;a sa# c- 1 dd#
6$šy
]dI @ÐøvwþBÖ上•ç Jxf×)北。 ¯kÞAç 我再3°±•P@的
qr
T yŸ xi© ,i ,;n! niPn ,Pi !#Œ s$àn! $•i b xi© xi q d§n! b•i c-n! cž yž $Œ# ¢£ ¤ài y• 1zi y£# tŸn! dào
t de pio pŸ
JNc1 19t0 an$ dy <i T$&3n! HBi, 4$5n! ,># sa# t$Q <i ^5n! BVc. Từ <- )O sa# t5i cen! 4$5n! n!$e tin
!Q )O an$ ta nTaL
2b. ¯¿
a. Ui0n từ
b. h- n!$8a n$& ›¯ð个£;¿œ ccn c` )ào n$Tn! <iO# 4ijn )à n!#y0n n$>n <O c*6 . $ijn t[i <"
$&/n! c$o $àn$ <:n! ti?n t$01 1 b&/c, từ này t$&'n! dn! tron! )cn )i?t
c. Do <- 1à, từ <-, c$o n0n
d. ]dI
yz…†öÍ{|ç š解}Ì的Ì+É况ç ¯¿#Ú@们提L,ëÛ•
Užn! d•o yŸn! !i d#§ pià xŸ czn! ,i•o xi• ¤$; !§n! de !§n! ¤#Œ q;n! 4#àn! c-n! zr bn! ¤$ t 1en t;
!o yY ¢ nzn! ,Q
JUin$ <[o n0n t$&'n! p#y0n p#2n! cPc cd6 c= s., $i"# r— $oàn cBn$ ,à1 )ijc cSa c5n! n$>n )i0n, từ <-
!i\6 <r $+ n>n! cao ncn! ,(c n!$ij6 )HL
ywo sPn$I từ ›Z¿œ c$N bi"# t$% n!$8a ti?n t$01 1 b&/c, $oàn toàn 4$5n! c- <iO# 4ijn $ay 1 q#an $j
n$>n q#B, so sPn$
›我们ö~š•?Íç Z¿€&s系¢•oœ
W£ 1en c$•n! xiàn ,Q ,e t#§ zr s#£ xQn zr xin! ¤ài q#Pn pQ t£n! t#Ÿ !#•n!
JN$à 1Py cSa c$\n! t5i <i p>y pon! n$à !iT trŽ, ti?6 <?n sf 1. r:n! tron! toàn $j t$2n!L
)à ›我们ö~š•?Íç ¯¿KK‡解_š‚¨的ƒ-•œ
¢£ 1en c$•n! xiàn ,Q ,e t#§ zr s#£ c-n! zr dà dà dQ xi• –àn! ,e – n¬ de ,Po dŒn! ,Q
JN$à 1Py cSa c$\n! t5i <i p>y pon! n$à !iT trŽ, do <- <i !iBi 6$-n! <&3c 6$nn ,/n s`c ,ao <:n! cSa
6$H nTL
c$\n! ta t$dy r‹n! tron! )d t$` n$dt, 4$5n! c- <iO# 4ijn $ay 12i ,i0n $j n$>n q#B, tron! )d 2, c- 12i
,i0n $j !iTa 2 s( )ijc.
24. K„
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›$à是œ, <@t . c># <n# <" c$N s( 4$Pi q#Pt 1 )dn <O, từ này t$&'n! dn! 4?t $36 )/i
cPc 6$- từ ›都œ, ›[œ...
c. h$N cnn, n-i c$#n!
d. ]dI
K„…†ŒÀ的人ç 都ݱÐ-的‡ˆ
Dà –Pn xin c$; p#z p; de rzn d¡ $#Q y£# yŸ dQn! de s$§# $#Œ
Jh$N cnn ,à n!&'i c$%# 4i0n trQ $+c t*6 sf t$# <&3c n$Tn! t$àn$ q#B n$dt <%n$L
ywo sPn$I từ ›„是œ c- n!T 4$; 1[n$ $=n ›K„œ, 6$[1 )i bao q#Pt cen! r:n! $=n.
2R. K•
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›KK‡œ c$N s( d2c s`c <" $oàn t$àn$ 1 )ijc nào <-, t$&'n! <&3c dn! tron! 6$&=n!
dijn t;c$ c(c
c. |a s`c, <šy 1[n$
d. ]dI
‰ŠÛ‹çK•Œ•国(Ž
ªiz y#¦ nzn! y#Pn dà ,Q ¤$Ÿ y#Pn !#- xi xiàn s$Y
JTi?t 4ij1 n!#_n ncn! ,&3n!, ra s`c !i\6 <r p>y d(n! <dt n&/cL
yT$(c từI ›K•œ Jc- n!$8a ,à {K的•µL tron! ›ËK•œ Jd2c s`cL ,à dan$ từ
2t. ß;
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›;V;œ <" bi"# t$% s( )ijc pBy ra n!ay tr&/c 1@t n$Tn! n!&'i c- ,i0n q#an, c$S y?#
n$dn 1[n$ C t( 1Qn$ t$a1 d( )ào
c. Tr&/c 1@t, n!ay t[i c$F, <&=n! dijn
d. ]dI
±åÆ…†ß;提
a£# yQ xiàn yŸn! !i dn! 1iàn t;
Jh- C 4i?n t$Q n0n n-i n!ay t[i c$FL
ß;J¾ç•AU¾ç.是‘2主•的¢表%
Dn! 1iàn b s$#§ bYi $Œ# ,#àn s$#§ ¤$Y s$Q ¤Q y-# ¤$© yQ de ¤$Œn! bi•o piàn
JTr&/c 1@t 4$5n! n-i, sa# ,&n! n-i ,#n! t#n!, <- ,à bi"# $ijn cSa c$S n!$8a t( doL “t$eo t/, cH1 ›t( do
c$S n!$8aœ ,à c- C 6$0 6$Pn )ijc n-i sa# ,&n!, 4$5n! t#>n t$eo q#y <%n$ c$#n!”
yU&# CI tPc$ từ ›ß;œ n$‹1 <" n$dn 1[n$ s( 4i"1 n!$ij1 $ay c$`n! t$(c 1 tQn$ $#2n! nào <-.
]dI E„•已Ù的ÉHßK(的;ŽÐŽ
Xžn! nž b• yž xŸn! de q;n! p;n! dn! dà xi de 1iàn xi•n! yŸ xi•n!
J9'i b[n 4" ,[i tQn$ $Qn$ <i pBy ra n!ay tr&/c 1Vt 1+i n!&'iL
2’. ßf
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›vÑœ ›f的œ n$dn 1[n$ t;n$ c$>n t$*t cSa $àn$ )i $ay s( )ijc, t$&'n! dn! tron!
4$š# n!T
c. X#B t$*t, <\n!
d. ]dI
@¾à给我БÔV’‰çé天ßf送Bš
T s$#§ yào !•i ¢£ yŸ tào xQ niàn y-# 6iào xŸn tin dàn! ¤$¦n sŒn! ,Pi ,e
JAn$ dy n-i sf t@n! t5i 1 b: te1 4- nij1, q#B t$*t $51 nay <i <e1 t/i r_iL
yT$(c từI ›ßfœ tron! )d
我是“”¾¾的ç·Rßf
W£ s$Q s#; biàn s$#§ s$#§ de 4• biz dàn! ¤$¦n
JT5i c$N ty tijn n-i t$5i, <ừn! pe1 ,à t$*tL ,à <:n! từ
2‰. ÄÞ
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›pÛÜœ, ›[+是œ <" bi"# t$% n!#y0n n$>n )Q P6 dHn! 1 bijn 6$P6 nào <- 1à <[t
<&3c 4?t q#B n$& )*y, t$&'n! <&3c dn! tron! )cn )i?t
c. ^&3c, c- t$"
d. ]dI
áâ_Fœ-•–ç K•–的åÆÄÞ¯òœ表ËB
BQ p¡ –àn! s$£# – dŒn! q\n ¤$Œn!, ràn! q\n ¤$Œn! de yQ xiàn de yž c-n! –¦n – bi•o c$¡ ,Pi
Jhnn 6$Pt <:n! q#nn c$\n!, <" C 4i?n cSa $+ <&3c 6$Pt bi"# <ny <SL
=ï—–ç ˜—™š—S›œJ•žZç ŸÄÞf¡h«
UiPn rQ bào y©, xin! s$#ž 1•n! ¤$•n! pQn! $•o dŸ bà b d#àn xi !, x¡ 1;n de yž ¤$#•n ¢¦i ¢zi n
JUi0n ti?6 1dy n!ày 1&a n$& tr\t, n&/c s5n! d>n! cao, 1ay 1à <0 <iO# 4$5n! n!ừn! <&3c !ia c2 n0n
n!&'i d>n 1/i c- t$" c$#y"n n!#y t$àn$ anL
29. ••
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›¢Vœ, ›ÿ <" bi"# t$% s( 4i0n q#y?t ,o[i bo, c$N dn! tron! c># 6$S <%n$
c. T#yjt <2i
¤š´的¥¯••¼JÄ
Biàn ,e ¤$Q de s$; ¢ d#àn d#àn c$Ÿ b de
JT$`c cn b% bi?n c$dt t#yjt <2i 4$5n! <&3c cnL
y^_n! n!$8aI
J1L Từ ›•¦œ c- n!$8a n$& ›••œ n$&n! ;t <&3c dn! $=n
J2L ›•œ cen! c- n!$8a n$& ›••œ n$&n! c$N c- t$" <i )/i từ 6$S <%n$ <=n >1 ti?t 1à t$5i. ]dI ›•J
·信œ, ›•ÿkãœ
b0. §w
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›~¨œ ›ÐÍlœ, bi"# t$% do n!#y0n n$>n n0# ra 6$;a tr&/c 1à <:t n$i0n p#dt $ijn 1
tQn$ $#2n! 1/i $ay 1 s( t$ay <7i nào <-• $o@c <@t . tr&/c c$S n!T <" n$dn 1[n$, 6$;a sa# ,#5n c- dd#
6$šy
c. U*6 t`c, ,iOn
d. ]dI
©Ëº»ç s场§wªyšÐ«¬-
a•n c$¡ xiz s$, q#Pn c$Pn! dn s$; pi•n! qž ,e yŸ ¤$Yn ¤$•n! s$¦n!
JBi"# diAn 4?t t$\c, toàn t$" 4$Pn !iB ,*6 t`c )F tay ,i0n $_iL
wí‡ç §wç 0lD®Ä¯FJÆ五°
w$; t;n! diàn, dn s$;, ¢¡ ¤i ,ž $¦i de s$¦n s$£# b xiàn ¢© ¤$ž
JU\c c\6 <ijn, n!ay ,*6 t`c, tron! 6$Œn! t2i <?n nFi pŒe tay ra cen! 4$5n! t$dy n!-nL
y^_n! n!$8aI
J1L Từ ›±wœ )à ›§wœ c- n!$8a n$& n$a#, c- t$" t$ay t$? c$o n$a# n$&n! ›§wœ t$&'n! <&3c dn!
n$iO# $=n
J2L Từ ›§œ cen! c- n!$8a n$& ›§wœ n$&n! 6$;a sa# c$N c- t$" ,à <=n >1 ti?t )à t$&'n! dn! tron!
)cn )i?t.
T$(c từI ›§œ tron! )d
›¾P中xç @§šÐÍœ
w$#§ dào ¤$§n! xin, t dn ,e yŸ pià
JN-i <?n <o[n !iTa, an$ ta n!ừn! 1 ,PtL ,à <:n! từ.
b1. ¿A
a. Ui0n từ
b. h- n!$8a n$& ›ÑAœ c$N r— d(a sPt )ào <:n! tPc 6$;a tr&/c <" t$(c $ijn
c. wa# <-, r_i sa# <- sf
d. ]dI
Y±•E¿A-F
X#Y y£# b• ¢Œ zr $Œ# dŒn! s$£#
JNV1 c$o t$*t c$Vc r_i sa# <- 1/i ,à1L
²³šògh的´µ¿ApÛ*+
ªŸ ,Yi ,e –¦n –¦n! – de s cPi zr $Œ# cPi nzn! pi• ¤#Œ
JHiy t;c$ ,ey t& ,ij# s2n! c$o 6$on! 6$\ sa# <- $iy sPn! tPcL
“‘ )d này, t/ n$/ n$à )cn Na1 hao c- 1 c># n-i rdt n7i ti?n! ›s2n! <i r_i $iy )i?tœ, )*y t$eo t )d tr0n
cen! c- t$" d%c$ t$eo c># n-i này”
ywo sPn$I từ ›ÑAœ c- t$" dn! tr&/c c$S n!T
]dI ›ÑAz'㵶ç *^文章œ
|Pn $Œ# t ¤$•n! ,ž cPi ,iào pi• c$zn! ¢zn ¤$n!
Jwa# 4$i c5 dy c$Nn$ ,C tài ,ij# t$Q sf )i?t t$àn$ tPc 6$š1L
N$&n! ›¿Aœ t$&'n! 4$5n! dn! n$& )*y.
b2. 反¿
a. M$- từ
b. h$N s( n!&3c ,[i so )/i <iO# 4ijn <i n0# 6$;a tr&/c $o@c 4$5n! bQn$ t$&'n!, t$&'n! dn! 4?t $36 )/i
cPc từ ›J¾œ, ›J·œ <" ,à1 c$o n!T 4$; cSa s( c$#y"n C càn! t$01 r— ràn!
c. TrPi ,[i, 1à cŒn
d. ]dI
•J¾°íç 反¿(B(Kš
®¦n! b\ dàn 1zi t;n! –•n zr y#Y ,Pi y#Y dà ,e
JZi- 4$5n! n$Tn! 4$5n! n!ừn! 1à trPi ,[i càn! ,\c càn! 1[n$ t$01L
„:¸¹šç 反¿eÄK(J£”
Nž tài x¡ ,ž ,e –•n zr nŒn! de dà xi b –n! biàn
JB[n q#P c># nj r_i, trPi ,[i ,à1 c$o 1+i n!&'i t$dy 4$5n! t$oBi 1PiL
y^_n! n!$8aI từ ›反ºœ, ›反œ <O# c- n!$8a n$& ›反¿œ, n$&n! từ ›反ºœ t$&'n! dn! tron! 4$š# n!T
)à c- 1an! sVc t$Pi cSa 6$&=n! n!5n, từ ›反œ 1an! sVc t$Pi )cn n!5n )à t$&'n! dn! tron! )cn )i?t.
]d ›身体反J®¤œ tron! )cn n-i sf ,à ›身体反¿J®Þ¤œ
bb. 反X
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›»¼œ, ›[½œ <" n$dn 1[n$ tron! tr&'n! $36 nào t$Q 4?t q#B cen! 4$5n! t$ay <7i.
Từ này dn! 4?t $36 )/i cPc ,i0n từ ›ÿÃœ, ›JÓœ• c- n!$8a n$& ›¾Ñœ <" n$dn 1[n$ ,C do $ay
n!#y0n n$>n, t$&'n! dn! 4?t $36 )/i 6$- từ f
c. D sao cen!, bdt ,#*n t$? nào
d. ]dI
ÿÃ天¿还是Í–ç 反X@Ð-à×
W\ ,n tin q;n! $Pi s$Q pià y© –•n ¤$Yn! t yŸ dQn! yào q
JN!ày nVn! $ay n!ày 1&a, bdt ,#*n t$? nào an$ dy n$dt <%n$ 6$Bi <iL
反Xwx还mç 我们``ƒ„
®•n ¤$Yn! s$; xin $#Pn ¤•o ¢£ 1en 1àn 1àn ¤£# ba
JD !Q t$Q t$'i !ian cen! cŒn s/1, c$\n! ta <i c$n1 c$*1 t$5iL
yU&# CI ›反Xœ t$&'n! dn! tr&/c c$S n!T
b4. 反À
a. Ui0n từ
b. h- n!$8a n$& ›反ÖB¾œ <" bi"# t$% C n!$8a tr&/c )à sa# trPi n!&3c n$a#, $à1 n!$8a so sPn$. N$Qn
c$#n!, từ này dn! <" ,i0n 4?t 2 6$>n c># n!an! n$a#, 6$;a sa# dd# 6$šy• )/i cn! 1 <iO# 4ijn n$&n!
n-i r— 2 )dn <O c$;n$ dijn )à 6$Bn dijn 4$Pc n$a#
c. N-i n!&3c ,[i, ,à1 n!&3c ,[i, n!&3c ,[i, trPi ,[i
d. ]dI
yÁÂŒÀç àNZ9的人[±^fç 反ÀÃöÄÅç J1上Z的人áÑÐJÿ^
X;n –Yn p#z p; yào qi\ xQn b de rzn ¤£n! y£# c$zn! xi –•n ¤$Ÿ dài d#§ ,•n s•n b t\ s$àn! xQn de rzn bQ
rPn yŸ s$Q ¢\ c$zn!
JN!&'i si0n! ncn! cn# ti?n tron! tron! $+c t*6 ,#5n c- <&3c t$àn$ t;c$, trPi ,[i n!&'i ,&'i n$Pc tr2n
trPn$, 4$5n! 1àn! ti?n b: c$Vc c$Vn c$•n! ,à1 n0n trŒ tr2n! !QL
yÏ$öû‹知Ʋ³±Wç Ï$öç 知ÆÝghÐuç 反À3Ð"ç Ï$û知ÆfÝÇÄÈ
É
D\ s$¡ d#§ s$•o t-n! ¤$Ÿ s$; xŸ ,Yi y£# !#n d\ s$¡ d#§ ¤$Ÿ s$; $#Q –¦n! – yŸ pi¦ –•n ¤$Ÿ y• yŸ yàn! d\
s$¡ s$•o ¤$Ÿ s$; xi $#Q pi•n de 6;n –P
J]ijc $+c t*6 c- q#an $j )/i 4i?n t$`c t;c$ ,ey <&3c, $+c n$iO# $i"# bi?t càn! 6$on! 6$\, n!&3c ,[i
cen! )*y, $+c ;t 4i?n t$`c n!$Yo nànL
yU&# CI ›反Àœ t$&'n! dn! tron! )cn )i?t
bR. ò›
a. M$- từ
b. h$N s( ti?n $àn$ cPc $o[t <:n! ri0n! bijt, t$&'n! <@t tr&/c 1 <:n! từ <a >1 ti?t ,à1 )% n!T, t$&'n!
dn! tron! 4$š# n!T
c. h$ia n$a#, 6$>n c5n! J1à ,à1L
d. ]dI
K(ò›×准C
Dà xi –¦n t-# q ¤$©n bYi
J9+i n!&'i c$ia n$a# <i c$#šn b%L
ywo sPn$I ›ò›œ c- t$" t$ay b‹n! ›òRœ. ›òRœ t$&'n! dn! tron! )cn )i?t. T#y n$i0n tron! )d
›îïJ‹É况òRVˆœ
Z¦n x b t-n! q;n! 4#àn! –¦n biz d#Q dài
JD(a )ào tQn$ $#2n! 4$5n! !i2n! n$a# 1à 6$>n bijt cPc$ <2i <ii L
t$Q 4$5n! t$" dn! ›ò›œ t$ay t$?
bt. ÊÞ
a. Ui0n từ
b. h- n!$8a n$& ›JÑœ, ›à是œ, ›®vJ."œ t$&'n! <@t . <n# c># 6$;a sa# <" n-i r— n?# n$& 6$S
<%n$ n$Tn! <iO# 4ijn <i n0# . 6$;a tr&/c t$Q sf 6$Pt sin$ 1 4?t q#B $ay 1 tQn$ $#2n! nào <-. Từ này c-
t$" dn! 4?t $36 )/i ,i0n từ ›l非œ $o@c 6$;a sa# cen! c- t$" c- ›的¿œ
c. N?# 4$5n! t$Q
d. ]dI
首Qáâ•场‡清ãSç ÊÞÿ6ËÌ
w$£# pin bQ p¡ b• c$Pn! dQ qŸn! ,ž $•o –£# ¤z ¢\ –• s$Ÿ !§n!
JTr&/c ti0n n$dt <%n$ 6$Bi d+n ds6 pon! s>n bii n?# 4$5n! t$Q 4$5n! c- cPc$ !Q t$i c5n! <&3cL
l非„Ì口ÍÐÍç ÊÞfJÝ知道Îl的ÏÐ
h$\ –¦i nž qŸn 4£# c$Pn! yŸ c$Pn! –£# ¤z xi b $#Q ¤$Ÿ dào ,; ¤i de ¤Ÿ ¢Yi
JTrừ 4$i c$;n$ 1ijn! b[n n?1 t${, n?# 4$5n! sf 4$5n! bi?t <&3c 1i )% cSa ,0 <>#L
b’. ”Ñ
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›Ò“œ <" c$N s( sBn! 4$oPi, d`t 4$oPt, c- t$" dn! tr&/c c$S n!T
c. D`t 4$oPt
d. ]dI
‡¿D¾J清楚ç ”Ñ‘’×8ÐÓç ß;G
Diàn $#à ,ž s$#§ b qŸn! c$© !n c#Q ¤Q xž q 6•o yŸ tàn! dn! 1iàn tPn
JTron! <ijn t$o[i n-i 4$5n! r— ràn!, d`t 4$oPt 6$Bi <i 1 c$#y?n, !@6 1@t n-i c$#yjnL
yT$(c từI Từ ›”Ñœ tron! )d
›Ô³{”Ñç ¾P#Pœ
D#Q ¤$•n! $•n !n c#Q s$#§ dào ¤#Œ dào
J^:i tr&.n! rdt d`t 4$oPt, n-i <&3c ,à1 <&3cL
,à t;n$ từ
b‰. Õa
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›Öawxœ <" bi"# t$% s( )ijc <&3c ti?n $àn$ n$an$ c$-n! J1L• c- n!$8a n$& từ ›Ò
_œ <" bi"# t$% s( $2i t$\c J2L
c. Tran$ t$S t$'i !ian, ):i )àn!• n$an$ c$-n!
d. ]dI
‡P(DB信ç @Õa*šx信
w$§# dào xi ,ž ,Pi pQn t !•n xžn pi• ,e $#; pQn
JN$*n <&3c t$& n$à, an$ dy ):i )àn! )i?t t$& trB ,'iL
Õaƒ„ç ÊÞà^Pš
Z•n xžn ¤£# ba –£# ¤z yào c$; dào ,e
JN$an$ <i <i, n?# 4$5n! sf <?n trA <dyL
ywo sPn$I ›Õaœ c- 2 cPc$ dn! n$& tr0n, cPc$ t$` n$dt 4$5n! t$" t$ay b‹n! ›=êœ n$&n! cPc$ t$` 2
t$Q c- t$" t$ay b‹n! ›Õ_œ
b9. ×À
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›Qœ, ›JØœ <" bi"# t$% tron! tr&'n! $36 bdt <Vc d8 6$Bi t[1 c$d6 n$*n, sa# này $iy
4?t ,#*n, c- t;n$ c$dt n$&3n! b:
c. T[1, t[1 t$'i
d. ]dI
R“Êç ×À•@Žtš再¾
Biz pQn! x; !¡ qi• tŸn! t xi•n! ¢Pn ,e ¤ài s$#§
J^ừn! n-n!, $iy t[1 n!$e an$ ta !iBi t$;c$ pon! 1/i n-iL
yU&# CI N$Tn! <iO# 6$;a sa# từ ›×Àœ <O ra <O# c$&a t$(c $ijn )à t$&'n! 1an! n!T 4$; <:n! )i0n $ay
c7 )e
ywo sPn$I Từ ›ÙÀœ )à ›×Àœ c- C n!$8a rdt !nn n$a#, ›ÙÀœ c$\ tr+n! <?n t$'i !ian cŒn ›×Àœ c$\
tr+n! s( n$&3n! b:.
40. Ú
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& L <" bi"# t$% 1`c <: t&=n! <2i cao, t$&'n! <i )/i cPc từ ›的œç ›‡œ. T$&'n! dn!
tron! 4$š# n!T, 6$;a tr&/c 4$5n! <&3c dn! 6$- từ 6$S <%n$ J
c. |dt, 4$P
d. ]dI
ÚJSå-的
Z#ài b $•o yQ sŸ de
J|dt n!&3n!, n![i q#PL
.!ÛÜÚ·ª的ç fÝ人
¨$Y pi•o pi-n! 1o !#ài 4• ài de ¤$¦n dŒ# rzn
JBz !d# tr\c này dA t$&=n! q#P, t$*t $ài $&/cL
ywo sPn$I M$[1 )i s{ dHn! cSa Ú 4$5n! r:n! b‹n! L, c$N c- L 1/i c- t$" <i )/i cPc <:n! từ ›ª, 1
2, ...œ, Ú 4$5n! t$" 4?t $36 <&3c.
yT$(c từI Ú tron! ]d
#šWJàÚ‘’ç JÛÚR人
¨#Œ ,e c#Œ s$Q yào !#ài ¤Q xž b nzn! !#ài biz rzn
JUà1 sai r_i t$Q n0n t( trPc$ 1Qn$, 4$5n! t$" trPc$ n!&'i 4$PcL
Uà <:n! từ
41. u
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›$œ, ›··œ <" bi"# t$% s( !i/i $[n tron! 1 6$[1 )i n$dt <%n$, t$&'n! dn! tron! 4$š#
n!T• cen! c- n!$8a n$& ›老是œ, ›[是œ <" c$N s( )ijc t$&'n! p#y0n p#dt $ijn
c. h$N• 1ii, )™n ,#5n, 1ii ,#5n
d. ]dI
上•是个K´Þç uÐ个ßf±上àá人
w$àn! $•i s$Q !Y dà c$zn! s$Q !#n! yŸ !Y q¡ xi y£# s$àn! b•i ¢àn rzn
JT$&3n! HBi ,à t$àn$ 6$2 ,/n, c$N 1 )n! <i c- tr0n 1 trij# d>nL
zJuÌ+Sç 人³3S
T b !#n! !§n! ¤#Œ $•o rzn 6žn y• $•o
Jh5 dy 4$5n! c$N ,à1 )ijc !ioi, n$>n 6$š1 cen! t2tL
Ru¾P¿ç 3Ä”'÷J
Biz !#n! s$#§ 4§n! $#à y• de !n di•n s$; s$Q
J^ừn! 1ii n-i s#5n!, cen! 6$Bi ,à1 c$\t )ijc t$*t <iL
yT$(c từI u tron! ]d
•âlqãu
B• ¢zn ¤i pio 1iY !#n!
JTi0# dijt s[c$ ,e 1#FiL
Uà t;n$ từ
42. ½
a. Zi/i từ
b. h- n!$8a n$& 2ç äF <" c$N ra n!&'i 6$H trPc$ s( )ijc $ay t$(c $ijn cPc <:n! tPc, $àn$ )i. Từ
này t$&'n! dn! tron! 4$š# n!T
c. Do, t$#:c )O
d. ]d
σ½K(
Z§n! ,Po !#Ÿ dà xi
Jh5n! ,ao t$#:c )O 1+i n!&'iL
ywo sPn$I tron! c># c- dn! ½ t$&'n! c- t$" t$ay t$? b‹n! 2. Tron! tr&'n! $36 c># 4$5n! n0# r—
6$[1 )i trPc$ n$ij1 t$Q c$N c- t$" dn! 2
yT$(c từI ½ tron! ]d
å条ôc½K•
Xin tiPo $z ,i\ !#Ÿ dà $•i
JTrc1 s5n! cn! <7 )O bi"nL
Uà <:n! từ
4b. vf
m Ui0n từ
a. h- n!$8a n$& ›®vf的œ <" bi"# t$% 1 !iB t$i?t, t$&'n! <@t . <n# cPc 6$>n c># 6$;a tr&/c, <n# cPc
6$>n c># sa# c- dd# 6$šy. Tron! tr&'n! $36 c#2i 6$>n c># <n# c- tr3 từ n!T 4$; ›的¿œ t$Q n!T 4$; !iB
t$i?t càn! 1[n$ $=n
b. N?# t$(c s(, n?# q#B n$& t$?, q#B ,à
c. ]dI
vfw„;的>"ç JÉfS\š
Z#£ ¤$¦n piàn! nž s#£ s$#§ de nà yàn! s$Q q;n! xi $•o bàn ,e
JN?# t$(c s( !i2n! n$& n$Tn! !Q b[n n-i, t$Q s( )ijc dA p{ ,C r_iL
„vfP我们.DBÌ+的¿ç >f:Sš
Nž !#£ ¤$¦n dào ¢£ 1en ¤$Y ,ž ,Pi !§n! ¤#Œ de $#à nà xi tài $•o ,e
JN?# b[n q#B t$*t <?n c$F c$\n! t5i, )*y q#P t2t r_iL
yh$\ CI c- n$Tn! tr&'n! $36 dn! từ ›."œ $ay ›>"œ <" t$ay c$o C n!$8a <i n0# ,0n . 6$;a tr&/c t$Q
4$5n! cnn t$i?t 6$Bi dn! ›的¿œ
mM$- từ
a. Bi"# t$% s( )ijc pBy ra 4$5n! n!oài d( <oPn
b. X#B t$*t, q#B ,à
c. ]dI
yDn! tron! c># <=n, n0# r— 4?t q#B pBy ra n$& 1on! 1#2n
@vfBš
T !#£ ¤$¦n ,Pi ,e
JX#B t$*t an$ dy <?n r_iL
yDn! tron! ti"# c># 6$;a sa# cSa c># 6$`c, n0# r— từ n!#y0n n$>n <O c*6 6$;a tr&/c <i d™n <?n 4?t q#B
tron! ti"# c># 6$;a sa# ,à 4$5n! n!oài d( <oPn
zŒÀšæþç Z9vfJû
T p#z p; ,e bàn niPn xQn b !#£ ¤$¦n bs$•o
Jh5 dy $+c t*6 n{a nc1 r_i, q#B ,à ti?n b: 4$5n! ;tL
44. Öò
a. M$- từ
b. N0# r— s( )&3t q#P 1 1`c <: $ay !i/i $[n c$o 6$z6
c. X#P 1`c, q#P <Pn!
d. ]dI
yB7 n!$8a c$o t;n$ từ
V£提Ë的条úÖò稚
D#Q –n! t; c$¡ de tiPo xiàn !#Œ –¦n 4¦ 4Y ,e
JN$Tn! <iO# 4ijn <2i 6$&=n! <&a ra q#P 4$Vt 4$e r_iL
yB7 n!$8a c$o <:n! từ, <:n! từ 6$;a sa# 6$nn ,/n bi"# t$% C c$; $ay tQn$ cB1 c$S q#an
我们J…†ÖòàNR人
W£ 1en b yŸn! !i !#Œ –¦n yào qi\ biz rzn
Jh$\n! ta 4$5n! n0n y0# cn# q#P <Pn! <2i )/i n!&'i 4$PcL
yU&# CI
ˆh># dn! từ ›Öòœ t$&'n! c- $à1 n!$8a trPc$ 1-c
ˆ^:n! từ $ay t;n$ từ 6$;a sa# ›Öòœ <O# ,à từ <a >1 ti?t
4R. SJ
a. M$- từ
b. ^@t tr&/c 1 s2 t;n$ từ 2 >1 ti?t <" bi"# t$% 1`c <: cao, c- 1an! 1 sVc t$Pi tQn$ cB1 n$dt <%n$, c- t$"
t$ay t$? b‹n! S
c. |dt, q#P, bi?t bao
d. ]dI
íî天©l们xBç (DSJ热è
gŸn! qŸ tin $Pi ¤i 1en $#; ,Pi xi ,ž $•o b rY nào
Jh$S n$*t b+n trŽ q#ay )O, tron! n$à nPo n$ijt bi?t baoL
.Ñ•é$SJIêp&1$2借P
¨$Y b•n cn 4•o s$¡ $•o b r-n! yQ cPi ¤ài t\ s$¡ !#•n xiY dào
JX#y"n sPc$ t$a1 4$Bo này t$*t 4$5n! dA dàn! !Q 1/i 1&3n <&3c cSa t$& )ijnL
ywo sPn$I ›SJ热èœ c- n!$8a ,à ›{热èœ, cŒn tron! ›SJIêœ c- n!$8a ,à ›{JIêœ. Do <-, .
1Fi )% tr; 1à ›SJœ c- 1 n!$8a 4$Pc n$a#, c$\n! ta 6$Bi ccn c` )ào n:i d#n! 6$;a tr&/c <" 6$Pn <oPn
n!$8a.
4t. S&
a. M$- từ
b. h$N ra n!#y0n n$>n, bi"# t$% s( )ijc )2n c- <iO# 4ijn rdt t$#*n ,3i, )Q t$? 1à c- t$" <[t <&3c 4?t q#B
t&=n! <2i t2t. Từ này t$&'n! <&3c <@t tr&/c c$S n!T
c. 9ay 1à, <&3c cPi, )/i ,[i
d. ]dI
S&@ÇëJ^
H•o ¤ài t s$n! s$Q b ¤$Œn!
J9ay 1à )?t t$&=n! cSa an$ dy 4$5n! n@n! ,V1L
ywo sPn$I cPc từ ›öìœ, ›—ìœ, ›—¿œ, ›—Sœ cen! c- n!$8a !nn n$& S&, c$\n! <O# d™n ra <iO#
4ijn t$#*n ,3i <" trPn$ <i tQn$ $#2n! pd# c- t$" pBy ra $ay <" <[t 1 4?t q#B t&=n! <2i t2t, t$&'n! 1an!
t;n$ n!™# n$i0n cao
4’. £J
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›h‹ŒJœ n!T 4$; 6$Bn )dn )à t[o t$àn$ c># $oi, c- C 4$#y0n n!&'i $ay t( n$S )/i
bBn t$>n, c#2i c># dn! dd# ›vœ
c. wao 4$5n!
d. ]dI
bQË是国õ±名的í(ç „£JI@E教ñ
¨$n! pin s$¦n! s$Q !#- nYi y£# 1;n! de ¤$#n xi nž $z b piàn! t qžn! xiào
JŠn! Tr&=n! ,à c$#y0n !ia c- ti?n! tron! n&/c, sao b[n 4$5n! t$Nn$ !iPo 5n! dyvL
4‰. £î
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›h‹Œ‘É c- n!T 4$; 6$Bn )dn, n0# r— 4$5n! <Pn! ,à1 n$& t$?
c. hnn !Q, bdt tdt 6$Bi ,à1 4$7 1Qn$
d. ]dI
yr知@é天JxBç £î还&.D老Qñ
9;n! ¤$Ÿ t xŸn tin b $#; ,Pi $z 4© $Pi ¤ài¤$Y ,ž ,•o d•n!
JBi?t r— an$ dy $51 nay 4$5n! )O, bdt tdt 6$Bi ,à1 4$7 1Qn$ cŒn . <>y <3i 1iivL
yDn! 4?t $36 )/i tr3 từ Õ <" bi"# t$% 6$S <%n$
£îÕç „再¾3°>
Hz 4© ne nž ¤ài s$#§ y• 1zi yŒn!
Jhnn !Q c$`, b[n n-i nTa cen! )5 dHn! t$5iL
ywo sPn$I c- t$" t$ay t$? b‹n! ›£áœ <" n$dn 1[n$ t;n$ c$dt 4$5n! cnn t$i?t
49. £况
a. Ui0n từ
b. Uà1 c$o C n!$8a c- s( tcn! ti?n t$01 1 b*c, tr&/c )à sa# c- $à1 C so sPn$, n!T 4$; 6$Bn )dn. Từ ›£
况œ t$&'n! dn! 4?t $36 )/i cPc từ ›ïÀœ, ›都œ, 6$;a tr&/c c- t$" dn! t$01 6$- từ ›·œ, ›¡œ
c. H#2n! $_, $#2n! c$i, nTa ,à
d. ]dI
ð们Œ()语3€.Œö•气ç £况Œ汉语Õñ
¨Pn 1en p#z y#Y nPn y© y• $# ¤$Y 1o d#§ ,Q qQ, $z 4#àn! p#z $àn y© ne
Jh$\n! ta $+c ti?n! ]ijt cŒn 1dt n$iO# $=i s`c n$& )*y $#2n! c$i $+c ti?n! HPn c$`L
.ŒK的~•ïÀ€=šç £况>是!!的~•
¨$Y 1o dà de 4n nPn s$àn! qi• 4Y –\ ,e, $z 4#àn! nà s$Q pi•o pi•o de 4n nPn
JW$- 4$cn ,/n )*y cŒn )&3t q#a <&3c nTa ,à cPi 4$- n$o n$& t$?L
yT$&'n! dn! c$#n! )/i cPc từ ›还œ, ›·œ <" n-i r— t$01 ,C do
]dI „#@ÉÐÍ„ç .¢µ¶{ûç £况@·是个-F
Nž bn! t ¤$•o yŸ pià ba ¤$Y ¤$Œn! cPi ,iào $•n s$•o, $z 4#àn! t yŒ# s$Q !Y pŸn s$£#
JB[n !i\6 an$ dy tQ1 1:t c$\t <i, ,o[i t& ,ij# này rdt $i?1, $#2n! $_ an$ ta ,[i ,à n!&'i 1/i )ào n!$OL
y^_n! n!$8aI ›¿况œ cen! c- n!$8a n$& ›£况œ n$&n! ›¿况œ t$&'n! dn! tron! )cn )i?t, 6$;a tr&/c
4$5n! t$" dn! ·ç ¡
R0. £%
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›öŒœ <" bi"# t$% 1`c <: cao, t$" $ijn sVc t$Pi tQn$ cB1 4$P 1[n$, t$&'n! dn! tron!
)cn )i?t, c#2i c># c- dd# ›«œ
c. X#P, ,V1, bi?t bao
d. ]dI
@们的•h£%相ñ«
T 1en de p;n! ¢zi $z q; pin! sQ
JHàn$ <:n! cSa b+n $+ q#P !i2n! n$a#L
£%òó«
Hz q; $\ t\
JX#P $_ <_L
R1. »¼
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›反Xœ <" bi"# t$% . bdt 4• tQn$ $#2n! nào cen! 6$Bi n$& t$?, c- n!T 4$; 4$•n! <%n$
t&=n! <2i 1[n$, c- t$" dn! tr&/c c$S n!T. Từ này cen! t$&'n! <&3c dn! tron! 4$š# n!T
c. T$? nào cen!, d sao cen!
d. ]dI
»¼wx还mç 我们再GÐÝ?
Hzn! s$ s$; xin $Pi ¤•o ¢£ 1en ¤ài tPn yŸ $#Q zr
JD sao t$Q t$'i !ian )™n cŒn s/1, c$\n! ta n-i t$01 c$\t nTa n$zL
y^_n! n!$8aI ›»$œ cen! c- n!$8a n$& ›»¼œ, c- t$" t$ay t$? c$o n$a#
R2. _ô
mUi0n từ
a. hPc$ s{ dHn!I
yBi"# t$% )ijc c$+n ,(a 1 tron! cPc t$àn$ 6$nn <&3c n0#.
yDn! 4?t $36 )/i cPc từ ›ÿÃœ, ›JÃœ <" bi"# t$% )ijc 4$5n! b% $[n c$? b.i cPc <iO# 4ijn <i n0# ra.
yh- n!$8a n$& ›±的œ, dn! tr&/c 1Fi t$àn$ 6$nn <" bi"# t$% s( )ijc <_n! t$'i t_n t[i $ay p#dt $ijn
t$ay t$? c$o n$a#.
b. Ho@c, $o@c ,à• c- n!&'i, n!&'i t$Q
c. ]dI
我r天_ôA天×北京 J1L
W£ 1;n! tin $#Œ ¤$• $Œ# tin q b•i xŸn!
JN!ày 1ai $o@c n!ày 4ia t5i <i BVc Win$L
JÃKJ_ô!Jç K(都äåÉ@õµ J2L
B ,n dà s$Q $#Œ ¤$• pi•o s$Q dà xi d§# y#ànyQ ¤$•o t s$n! ,iàn!
JD ,à )ijc ,/n $ay )ijc n$o, 1+i n!&'i <O# 1#2n tQ1 an$ dy bàn b[cL
‹Œ们•žö¢体÷™-ç _ô˜7ç _ôÍøç _ô§¨ç 2个人‘O JbL
T-n! p#z 1en cn xi !Y ¤$Œn! tž y $#- dŒn! $#Œ ¤$• d• qi\ $#Œ ¤$• pià q; $#Œ ¤$• y-# y£n! y-# !Y
rzn ¤Q p#•n
JhPc b[n t$a1 !ia cPc ,o[i $o[t <:n! t$" dHc t$" t$ao, n!&'i t$Q <Pn$ b-n!, c- n!&'i c$=i c', n!&'i b=i
,:i, do cP n$>n t( c$+n ,dyL
yU&# CI 4$i <&a ra n$iO# t$àn$ 6$nn, từ ›_ôœ c- t$" c$N cnn dn! . !iTa 2 t$àn$ 6$nn c#2i. ]d JbL c-
t$" <7i t$àn$ ‹Œ们•žö¢体÷™-ç˜7çÍø_ô§¨ç 2个人‘O。
y^_n! n!$8aI _ cen! c- n!$8a n$& _ô n$Qn c$#n! c- t$" t$ay t$? c$o n$a#. N!oài cPc cH1 từ c2 <%n$
›_ö_ûœ, ›_S_Tœ ra t$Q _ rdt ;t 4$i s{ dHn! tron! 4$š# n!T, c$N dn! tron! )cn n!5n.
m M$- từ
a. h- n!$8a n$& 3Ø <" bi"# t$% 4$B ncn! c- t$" pBy ra
b. h- ,f
c. ]dI
天Pö"ç _ôàÍ–
Tin 4§n! d#§ y\n $#Œ ¤$• yào pià y©
JTr'i n$iO# 1>y c- ,f sf 1&aL
Rb. 还是
mM$- từ
a. yh- n!$8a n$& ›éÑœ, ›ùÑœ t$&'n! dn! )/i cPc từ ›ÐÑœ, ›ú¦œ, ›ÒÓœ <" bi"# t$% tQn$ $#2n!
)™n ti?6 tHc t_n t[i
yh$N r—, sa# 4$i so sPn$ <i c- s( ,(a c$+n, c$N ,(a c$+n 1 <iO#
yh- n!$8a n$& ›P底œ, ›究竟¯, ›×竟œ <" n$dn 1[n$ n!T 4$;
b. hŒn, )™n cŒn• t2t $=n• r2t c#:c, c#2i cn!
c.]dI
öþJÆç „还是>ŒþÃ
D#§ niPn b xiàn nž $Pi s$Q nà 1o niPn qŸn!
JN$iO# nc1 4$5n! !@6, b[n )™n trŽ n$& t$?L
„7我gûÉ况ç .个Ý还是„וž„。
Nž bž ¢£ s$-# pŸ q;n! 4#àn! ¤$Y !Y $#Q $Pis$Q nž q cn xi ba
JAn$ $i"# r— tQn$ $Qn$ $=n t5i, ,nn !@6 này an$ <i t$Q t2t $=nL
还是B6‚_ç JPæ天ÌüfP(š
HPi s$Q ¤#Œ qQ c$¦ 4#ài b dào bàn tin !§n!–¡ xi dào xi ,e
J|2t c#:c n!_i 5 t5 n$an$, 4$5n! <?n n{a b#7i t$Q t/i n$à r_iL
mUi0n từ
a. h- n!$8a n$& ›_ôœ <" n0# r— c$N c- t$" c$+n 1 tron! 1 s2 <iO#
b. Hay, $ay ,à
c. ]dI
„们×还是J×v
Nž 1en q $Pi s$Q b q
JhPc an$ <i $ay 4$5n!vL
R4. ð¦
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›€YFœ, ›ÊYFœ <" bi"# t$% n$Tn! <iO# <i n-i 4$5n! 4$Pc n$iO# so )/i t$(c t?. h-
n!$8a n$& ›ý'?œ <" n0# r—, n?# 4$5n! sf pBy ra tQn$ $#2n! n$& <i n-i . 6$;a sa#
c. h$ừn!, $n# n$&, !nn n$&, c= $_• s#Ct nTa, s#Ct c$\t
d. ]dI
我们ð¦±æþ°±Æ;
W£ 1en xž $¡ y£# bàn niPn 1zi y£# xiàn 1iàn
Jh$\n! ta !nn n$& n{a nc1 4$5n! !@6 r_iL
®v„ßwJ提þ我ç 我ð¦sÙš
|\ !#£ nž dn! s$; b t; pžn! ¢£ ¢£ xž $¡q#Pn ¢àn! ,e
JN?# ,\c <- b[n 4$5n! n$Vc t5i, s#Ct nTa t5i q#0n $?t r_iL
RR. ®
a. Ui0n từ
b. Ui0n 4?t cPc từ $ay cH1 từ, bi"# t$% 12i q#an $j n!an! n$a#
c. ]à, c$o <?n
d. ]dI
-ãõI®ÿ术H式môJ·Á废
wŸ pi•n! nYi r-n! x; yQ s$ p;n! s$Q ,i•n! ¤$• b 4• 6in –Yi
JhB n:i d#n! t& t&.n! )à $Qn$ t$`c n!$j t$#*t 4$5n! t$i0n )% b0n nào <&3cL
yh- n!$8a n$& ›Þ®œ bi"# t$% <iO# 6$;a tr&/c từ ›®œ 4$P q#an tr+n!. N!$8a ,àI cn!, cn! )/i
.Ñ$&-华$店[店®ö‡òŒ店都·ÞcP
¨$Y b•n s$¡ ¤ài pŸn $#P s$¡ diàn ¤£n! diàn x; !YdQ –¦n ¤$Ÿ diàn d§# 4• yž 1•i dào
JX#y"n sPc$ này . n$à sPc$ T>n Hoa )à cPc c$i n$Pn$ cSa n- <O# c- t$" 1#a <&3cL
yUi0n 4?t !iTa cHc b: )à t7n! t$" <" n0# r— 6$[1 )i n!ày càn! <&3c 1. r:n!
ö³ç Ùãç ‚x主任®s体}Ì
h$•n! c$Pn! xŸn! ,ž c$¦ xin ¤$© rYn x; q#Pn tž ¤$; !§n!
JX#Bn <2c, !iP1 <2c, c$S n$ij1 6$>n p&.n! )à toàn t$" c5n! n$>n )i0nL
yDn! 4?t $36 )/i <[i từ ›%œ c- n!$8a n$& ›6 J@L 们œ $ay ›它 J们L 的œ
Ìö®%周围‡ß栽¢K‰白杨
Z§n! c$•n! x; q; ¤$§# ¢zi dQ q¡ ¤i ¤$Œn! dà 6Ÿ bPi yPn!
JN$à 1Py )à 4$# )(c q#an$ <- tr_n! rdt n$iO# c>y b[c$ d&=n!L
ywo sPn$I từ ›®œ c- n!$8a n$& ›Þ®œ, t#y n$i0n cPc$ dn! c- <i"1 4$5n! !i2n! n$a#
ˆ ›®œ c$N c- t$" ,i0n 4?t từ $ay cH1 từ, ›Þ®œ cŒn c- t$" ,i0n 4?t cPc 6$>n c>#.
ˆ ›®œ c- t$" 4?t $36 )/i ›%œ n$&n! ›Þ®œ t$Q 4$5n!.
yT$(c từI ® tron! c>#
我的^绩J®„
W£ de c$zn! xŸ b x; nž
JT$àn$ t;c$ cSa t5i 4$5n! b‹n! b[nL
Uà <:n! từ
Rt. ®m
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›Omœ <" bi"# t$% $àn$ <:n! tr&/c 4$i s( )ijc pBy ra c- t$" 1an! ,[i $ij# q#B cao
c. ^\n! ,\c, 4%6 t$'i, n$an$ c$-n!, s/1
d. ]dI
î终é试ú€举•ç ‹Œ们à®m准C
XŸ ¤$§n! 4•o s$Q x; xin! x© p;n! t-n! p#z 1en yào x; ¤•o ¤$©n bYi
JwV6 t$i c#2i 4• r_i, cPc b[n $+c sin$ 6$Bi s/1 c$#šn b% <iL
R’. ®E
a. Ui0n từ
b. Bi"# t$% t$'i !ian, c- n!$8a n$& ›QPœ, ›$Pœ , t$&'n! dn! tron! )cn )i?t.
c. 9ii <?n, c$' <?n
d. ]dI
y®Eˆdan$ từ J!i/i $[n )O 1@t t$'i !ianL
®EÁÐêç >边的qrp¡šËB
ª; ¤$Q s$; yŸ y#Y nà bin de pio pŸ cPi c$#Pn ,e c$¡ ,Pi
J9ii <?n t$Pn! 11, tin t`c . b0n dy 1/i tr#yOn <?nL
y®Eˆ<:n! từEti"# c\
Vl¨平w_任JÓç ®Eœ%问Gç 再žÓ教ç 效vßÑJL
D#Q ¤i n¬ 6;n! s$; –àn! rYn b !#•n x; ¤$Q – piàn ¢Yn t; ¤ài xi !#•n xiào piào !#£ dn! rPn b !o
JBQn$ t$&'n! bo 1@c con cPi, c$' <?n ,\c c- c$#yjn 1/i d[y dF, <&=n! n$i0n ,à $ij# q#B 4$5n! caoL
R‰. ú
mM$- từ
a. h- n!$8a n$& ›fœ, ›~¨œ, ›a上œ <" bi"# t$% t$'i !ian n!Vn n!Si, s( )ijc pBy ra rdt n$an$, t$&'n!
dn! tron! )cn )i?t
b. T$Q, n!ay, t`c t$Q, ,iOn
c. ]dI
wxÖÄf_ç 春‰ú&眼¤
w$; xin !#Œ de ¤$¦n 4#ài c$¡n xiz x; ¤ài y•n qiPn
JT$'i !ian q#a t$*t n$an$, T?t <i . n!ay tr&/c 1VtL
mUi0n từ
a. h- n!$8a n$& ›f是œ, ›QFœ <" n-i r— t$01 12i q#an $j, t$àn$ 6$nn 6$;a sa# ,à <" !iBi t$;c$ r— c$o
t$àn$ 6$nn 6$;a tr&/c
b. h$;n$ ,à, t`c ,à
c. ]dI
短语ú词”ç 是m个Þ上的词的”合。
D#•n y© x; c; ¤© s$Q ,i•n! !Y yž s$àn! de c; de ¤© $z
J^oBn n!T t`c ,à cH1 từ, c- từ 2 từ tr. ,0n t7 $36 t$àn$L
yh- n!$8a n$& ›ú¦œ, ›f+是œ <" n0# !iB t$i?t )à n$&3n! b:, 6$;a sa# t$&'n! <i )/i từ <=n >1 ti?t,
c- t$" dn! 4?t $36 )/i cPc từ ›亦œ, ›3œ c- n!$8a ,à ›c$o d, d c$oœ
]dI úÿ@£ÀŒ•ç 3Ûâît^任ë
ª; ¢\ t –n! ¤$Ÿ ¤$Ÿ y#Pn y• nzn! àn qŸ ¢Pn c$zn! rYn ¢
Jh$o d 4$5n! c- s( !i\6 <r cSa n=i 4$Pc cen! c- t$" $oàn t$àn$ n$ij1 )H <\n! t$'i $[nL
yh- t$" <i c$#n! )/i 非 <" t[o t$àn$ ›非。。。úœ c- n!$8a n$& ›J是。。。f是œ <" bi"# t$% 12i
q#an $j ,(a c$+n
]dI 非kú彼
®¦i cž x; bž
JW$5n! 6$Bi cPi này t$Q t`c ,à cPi 4iaL
R9. ¾
mM$- từ
a. Dn! <" 4?t $36 )/i cPc $& từ Àç 3ç ·ç ¡ bi"# t$% 2 s( )ijc cen! son! son! t_n t[i• c- n!$8a
n$& ›已Ùœ <@t 6$;a tr&/c <:n! từ bi"# t$% <:n! tPc <i 4?t t$\c $ay $oàn t$àn$. T$&'n! t$dy tron! 1 s2
cH1 c2 <%n$ n$&I ›¾^J÷œ J<i t$àn$ s( t$*tL, ›¾?J咎œ J4$5n! trPc$ ,Fi p&aL
b. ^i
c. ]dI
@*'¾_ÀS
T pi• ¤Q xQ 4#ài qi• $•o
JAn$ dy )i?t c$T <i n$an$ ,[i cŒn <s6L
mUi0n từ
a. h- cPc$ dn! t&=n! t( ›¾Ñœ n$&n! 4$5n! t$" <@t tr&/c c$S n!T, dn! <" <&a ra 1 tiOn <O )à c- t$"
4?t $36 )/i fç 3ç 还 bi"# t$% 12i q#an $j s#y ,#*n, t$&'n! dn! tron! )cn )i?t
b. ^i
人¾已x×ç ¾3BJ®š
|zn xQ yž $#; q s$#§ y• ,Pi b x; ,e
JN!&'i <i )O, n-i cen! 4$5n! 4%6 r_iL
t0. ¾¿
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›JxÀAœ, ›ÊÒœ, <@t . <n# c># $ay <n# 6$>n c># 6$;a sa#, bi"# t$% t$'i !ian,
t$&'n! dn! tron! )cn )i?t
c. UPt sa#
d. ]dI
¾¿–霁欣ѱà
ªQ zr y© xQ pŸn rPn d¦n! s$n
JUPt sa# 1&a n!/t ,[i )#i )Ž ,0n n\iL
t1. 9$
a. 6$- từ
b. h- n!$8a n$& ›tsœ, ›÷&œ, ›f是œ <" c$N r— <i <[t <?n $ay !nn <[t <?n 1 1`c <: nào <-, c- n!T
4$; 4$oa tr&=n!
h- n!$8a n$& ›ð¦œ <" n0# r— s( ti?n <?n !nn 1 tQn$ $#2n!, n!T 4$; n@n! $=n ›ð¦œ
c. X#B ,à, q#B t$*t, t$*t ,à• !nn n$&, d&'n! n$&
d. ]dI
老校³Ì‘B•ž联2ç 9$:I人L兴š
U•o piào ¤$•n! qŸn ¤Q ,Pi cn xi ,iPn $#n, xi•n ¤$; tài xiào rzn !o pQn! ,e
J^;c$ t$>n )% $ij# tr&.n! !ià <?n t$a1 d( ,i0n $oan, q#B t$*t 4$i?n 1+i n!&'i rdt )#iL
=>¤›fKç ÷þ°x(ç 9$eJËBš
Z pin! biàn $#à ¤$¦n dà sn niPn 1zi $#; xi xi•n ¤$; rYn b c$¡ ,Pi ,e
JX#0 $&=n! t$ay <7i n$iO# q#P, b nc1 4$5n! )O !nn n$& 4$5n! n$*n ra nTaL
yDn! c$#n! )/i 是 <" bi"# t$% s( 4in$ n![c, t$an t$. $ay bdt 1in
„9$是胡¾ë道
Nž xi•n ¤$; s$Q $\ s$#§ b dào
JAn$ <\n! ,à n-i )/ )šnL
t2. 鉴F
a. Ui0n từI
b. h- n!$8a n$& ›œ觉Pœ, ›注åPœ, ›é虑Pœ t$&'n! <&3c <@t tr&/c 1 6$>n c>#
c. N$*n t$dy, t$dy r‹n!
d. ]dI
鉴F@继续…†W误ç ?]-€@Ôl
ªiàn y\ t xQ p xin c$; c#Œ ¢ !§n! sŸ x#z dQn! xin! t 4i c$\
JN$*n t$dy an$ dy )™n ti?6 tHc !iT cPi sai cSa 1Qn$, c5n! ty q#y?t <%n$ sa t$Bi an$ taL
tb. !
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›都œ, ›都是œ <" bi"# t$% 1+i t$` <O# bao q#Pt b0n tron!, 6$;a sa# t$&'n! <i )/i từ <=n
>1 ti?t )à t$&'n! dn! tron! 4$š# n!T
c. ^O#
d. ]dI
"•Àõ!#$
wQ $•i ¤$Ÿ nYi xi¦ pi§n! dQ
JT` $Bi !iai $#yn$ <jyAn$ e1 b2n b" 1 n$àL
Š 知 % 中 &ç' ' ! ( î
w$zi ¤$Ÿ 6Pn ¤$§n! cn ,Q ,Q xi¦ pŸn 4©
t4. ··
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& $ <" bi"# t$% s( $[n c$? tron! 1:t 6$[1 )i n$dt <%n$, n$dn 1[n$ t$'i !ian n!Vn, s2
,&3n! ;t• $o@c c- n!$8a n$& ›::œ <" n$dn 1[n$ 1 <iO# n7i b*t tron! 1 6$[1 )i !i/i $[n. Từ này
t$&'n! 4?t $36 )/i f
c. h$N, )Žn )sn• ri0n!, d#y c-
d. ]dI
··Ð个íîç @fŒÝš汉语øù
ªžn xžn yŸ !Y pŸn! qŸ t xi p#z $#Q ,e $àn y© 6Ÿn yŸn
Jh$N )on )sn 1 t#nn an$ dy <i $+c $?t 6$i0n >1 ti?n! HPnL
.··是Ð个Žãç ÛÊ^h%÷还{•¾
¨$Y xžn xžn s$Q yŸ !Y s$Y pi•n! nzn! –£# c$zn! ¢zi piàn s$; $#Pn $•n nPn s$#§
J^>y c$N ,à <iO# !iB <%n$, cŒn c- t$" t$àn$ $ijn t$(c $ay 4$5n! t$Q rdt 4$- n-iL
y^_n! n!$8aI · cen! c- n!$8a n$& ··, c- t$" t$ay t$? c$o n$a#. N!T 4$; cSa · n$s $=n )à t$&'n!
dn! tron! )cn )i?t
tR. Òµ
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›Ò·Ûœ <" bi"# t$% s( c2 !Vn! <[t <?n 1`c cao n$dt tron! 6$[1 )i c- t$"
c. h2 !Vn!, c2 !Vn! $?t s`c
d. ]dI
é天)cÝœ*的人öç ¾¿EÒµ9àÐu
ªŸn tin xio ,i\ $#Q – yPn de rzn d#§ s$#§ $#à qžn! xQn ,iàn! xi•n yào yŸ pi¦
JB#7i tijc !iao ,&# $51 nay rdt n$iO# n!&'i 6$Pt bi"#, n?# c- n-i pin c2 !Vn! 4$Pi q#Pt t-1 tVt 1 c$\tL
tt+ÒQ
a. M$- từ
b. h- n!$8a n$& ›Ò·Û提¤œ bi"# t$% s( &# ti0n $àn! <n# tron! )ijc t$(c $ijn 1 )ijc nào <-.
c. °# ti0n
d. ]dI
B‚S,ç …†ÒQå-老þ人
¨#Œ c$¦ c$zn! c$#Pn yŸn! !i xQn pin ¤$ào ! ,•o niPn rzn
JU0n pe $ay <i t$#yOn, n0n c$i?# c2 &# ti0n c$o n!&'i !iàL
W?t cd# c\ 6$P6 cSa ti?n! HPn
W?t cd# c\ 6$P6 cSa ti?n! HPn c$S y?# c- cPc ,o[i $Qn$ d&/i <>yI
1.W?t cd# c$S )%
ZiTa cPc b: 6$*n cd# t$àn$ c- q#an $j n-i r— )à <&3c n-i r—, 4?t cd# 4i"# này ,à 4?t cd# c$S )%.]; dHI
K‡.-E/012Es体•ž
9#2n bi?t c- 6$Bi ,à q#an $j c$S )% $ay 4$5n! c- t$" dn! ‹Œ3Š4•Œ"3š4JcPi !QJaiL n$&
t$? nàovL <" 4i"1 tra.]; dHI
K‡.-ä˜的•Œšñ±±K‡.-š
‹Œ.-šñ±±K‡.-š。
s体•žäs体•Œ"ñ±±s体•ž
Š•žñ±±s体•ž
2.W?t cd# c$;n$ 6$H
ZiTa cPc b: 6$*n cd# t$àn$ c- q#an $j b7 n!$8a )à <&3c b7 n!$8a, d[n! 4?t cd# này <&3c !+i ,à 4?t cd#
c$;n$ 6$H.D(a )ào t;n$ c$dt cSa cPc t$àn$ 6$nn <&3c b7 n!$8a c- t$" c$ia cH t$" t$àn$ 2 ,o[iI
a.W?t cd# <%n$ tr#n!It$àn$ 6$nn <&3c b7 n!$8a ,à dan$ từ t;n$.T$àn$ 6$nn b7 n!$8a ,à <%n$ n!T, t$àn$
6$nn <&3c b7 n!$8a ,à tr#n! t>1 n!T.]; dHI
Ë™56Eõ³的´µEQR的X0E老师的*+
9#2n bi?t c- 6$Bi ,à q#an $j <%n$ tr#n! $ay 4$5n!, ta c- t$" dn! c># $oi ›‹Œ3Š的4_‹Œ"的
J¯_人œJw( )*t cSa n!&'iJcSa aiL$o@c n$& t$? nàovL <" 4i"1 tra.]; dHI
Ë™56ä‹Œ56ñ±±Ë™56
.QR的X0ä‹Œ"的X0ñ±±QR的X0
老师的*+äŠ的*+ñ±±老师的*+
Tron! )cn )i?t c- 6$&=n! 6$P6 <=n !iBn ,à 4$i t$dy 6$;a tr&/c 1 từ c- ›的œ, t$5n! t$&'n! q#an $j 4?t
$36 cPc b: 6$*n tr&/c )à sa# ›的œ ,à q#an $j <%n$ tr#n!, <&=n! n$i0n <>y c$N ,à n$Tn! tr&'n! $36
t$5n! t$&'n!, sf c- ,\c 4$5n! c$;n$ pPc, ); dH c- n!&'i sf )i?t ›‡œ t$àn$ ›的œI
我à²;的#S准C。
]Q )*y, q#an tr+n! n$dt ,à )™n pe1 q#an $j 4?t cd#, từ 1à ›²;œ b7 n!$8a 4$5n! 6$Bi ,à dan$ từ 1à ,à
<:n! từ ›#œ )Q )*y t#y dn! ›的œ n$&n! tr&'n! $36 này 4$5n! t$#:c 4?t cd# <%n$ tr#n!.
b.W?t cd# tr[n! tr#n!It$àn$ 6$nn <&3c b7 n!$8a 1an! t;n$ c$dt n$& 1 <:n! từ $o@c t;n$ từ.T$àn$ 6$nn
b7 n!$8a ,à tr[n! n!T , t$àn$ 6$nn <&3c b7 n!$8a ,à tr#n! t>1 n!T.]; dHI
²;Ì+EÙNž•E¯北京ËœE非N¥‘E7R‡œ•EV人热É
9:t n$>n t2 q#an tr+n! tron! )ijc pPc <%n$ c- 6$Bi ,à q#an $j tr[n! tr#n! $ay 4$5n! ,à pPc <%n$ pe1 b:
6$*n sa# tron! t7 $36 c- 6$Bi ,à <:n! từ $o@c t;n$ từ $ay 4$5n!, n?# <\n!, t$Q c- t$" ,o[i bo q#an $j
<%n$ tr#n!,wa# <- pe1 ti?6 b: 6$*n <`n! tr&/c cSa t7 $36 này, n?# ,à dan$ từ $o@c <[i từ , rdt c- t$" t7
$36 này ,à q#an $j c$S )%, n$&n! cen! c$N ,à 4$B ncn!, pe1 t7 $36 sa#I
pÞ‹åE‡¿联系E•ë#Ú
T#y cPc từ ›pÞœ8›‡¿œ8›•ëœ <\n! ,à dan$ từ , cPc từ ›‹åœ8›联系œ8›#Úœ 6$;a sa# cen!
,à <:n! từ n$&n! 4$i dn! $Qn$ t$`c 4i"1 <%n$ q#an $j c$S )% <" 4i"1 tra t$Q sf bi?t <&3c <>y 4$5n!
6$Bi ,à q#an $j c$S )% 1à ,a q#an $j tr[n! tr#n!.N?# b: 6$*n . 6$;a tr&/c ,à t;n$ từ, t$5n! t$&'n! c-
t$" 4$•n! <%n$ ,à q#an $j tr[n! tr#n!, ); dH ›²;Ì+œ8›œ•ŒÀœ8›efR究œ.N?# ,à <:n! từ,
c- 4 4$B ncn! pBy raI
y9:t ,à q#an $j ,i0n <:n!I
s9c:ExBèrEË׌À
‘ tr&'n! $36 này n?# dn! 6$&=n! t$`c 4i"1 n!$ij1 4?t cd# ,i0n <:n! t$Q c- t$" n$*n ra.
yHai ,à q#an $j <:n! t>nI
主b;ËE反V•žE!<Ô
‘ tr&'n! $36 này n?# dn! $Qn$ t$`c 4i"1 n!$ij1 4?t cd# 4i"# <:n! t>n t$Q c- t$" n$*n t$dy <&3c.
yBa ,à q#an $j n!an! $àn!.]; dHI
R究ÂÃ3š.个问G4EÂÃ通Ö3š.个£"4
]Q !iTa 2 <:n! từ này c- t$" dn! ›!œ <" ,i0n 4?t, )Q )*y cen! 4$5n! 4$- <" pPc <%n$I
yN?# cB b ,o[i 4?t cd# n-i tr0n <O# b% ,o[i bo, 4$B ncn! cŒn ,[i ,à ²t7 $36 <:n! <:n!²cSa q#an $j tr[n!
tr#n!.]; dHI
=>?•E协õ解]E合+t^
Wi"# 4?t cd# d[n! này cen! c- $Qn$ t$`c 4i"1 n!$ij1 cSa n-.Từ n$Tn! n$*n <%n$ tr0n c$\n! ta c- t$"
n$*n bi?t <&3c, 2 <:n! từ 4?t $36 )/i n$a#, q#an $j rdt 6$`c t[6, n$&n! $oàn toàn 4$5n! 6$Bi 4$5n!
t$" ,à1 r— <&3c.
T&=n! t( n$& q#an $j <%n$ tr#n!, . $Qn$ t$`c )cn )i?t n?# n$Qn t$dy tr3 từ ›‡œ, c- t$" n$an$ c$-n!
n$*n <%n$ r‹n! t7 $36 này c- q#an $j tr[n! tr#n!.N!oài ra, tr&/c <:n! từ $o@c t;n$ từ n?# ,à 6$- từ
$o@c từ t7 !i/i từ, t$Q q#an $j t7 $36 này n$dt <%n$ ,à q#an $j tr[n! tr#n!.^>y ,à cPc$ pPc <%n$ <=n !iBn
)à dA t$(c $ijn n$dt.
b.W?t cd# <:n! t>n
ZiTa cPc b: 6$*n cd# t$àn$ c- q#an $j c$i 6$2i )à b% c$i 6$2i, 4i"# 4?t cd# này ,à 4?t cd# <:n! t>n.];
dHI
*信EŒÀ汉语E@A<E12º»
HQn$ t$`c <" 4i"1 tra 4i"# 4?t cd# nàtt ,à I^:n! từ 的是 dan$ từ.]; dHI
*信±±*的是信
ŒÀ汉语±±Œ的是汉语
12º»±±12的是º»
T7 $36 c- t$" <7i t$àn$ $Qn$ này này )O c= bBn c$;n$ ,à t7 $36 c- q#an $j <:n! t>n.wo sPn$ t7 $36 sa#I
反VBC±±反V的是BC
DQEy±±mDQ的是Ey
w( 4$Pc bijt rdt r— ràn!, c># tr&/c ›BCœ ,à <2i t&3n! cSa›反Vœ,c># sa#›DQœ ,à n-i r— )O 1@t
6$&=n! t$`c ›Eyœ n$& t$? nào, n0n c># tr&/c ,à q#an $j <:n! t>n , c># sa# ,à q#an $j tr[n!
tr#n!.T$&'n! sa# <:n! từ n?# ,à dan$ từ $o@c <[i từ , c- t$" tr(c ti?6 n$*n <%n$ ,à q#an $j <:n! t>n, c$N
4$i sa# <:n! từ 4$5n! 6$Bi ,à dan$ từ $o@c <[i từ t$Q 1/i 6$Bi dn! $Qn$ t$`c 4i"1 n!$ij1 <" 4i"1 tra.
4.X#an $j <:n! b7
ZiTa cPc b: 6$*n cd# t$àn$ c- q#an $j b7 s#n! n-i r— )à <&3c b7 s#n! n-i r—, 4?t cd# này ,à 4?t cd#
<:n! b7.T$5n! t$&'n! b: 6$*n sa# b7 s#n! n-i r— c$o b: 6$*n tr&/c.]; dHI
#tEFJ”•EG的{SEBÐÓE”•Ä{
M$&=n! t$`c n$*n <%n$ ,o[i $Qn$ 4?t cd# này ,à . $Qn$ t$`c )cn )i?t 4$i n$Qn t$dy tr3 từ ›Äœ, q#an $j
!iTa 2 b: 6$*n tr&/c )à sa# n- n$dt <%n$ ,à q#an $j <:n! b7•t7 $36 sa# <:n! từ ,à ›Jœ,sa# <:n! từ ,à
t;n$ từ, sa# <:n! từ ,à từ t7 <:n! từJn$&›ÐÂœL,)à từ t7 t$'i ,&3n! Jn$&›ÐÝ?œL,cen! n$dt <%n$ ,à
q#an $j <:n! b7• sa# <:n! từ n?# ,à <:n! từ <=n >1 ti?t, t$&'n! ,à q#an $j <:n! b7.]; dHI
eHE.IE˜JEKþELM
^:n! từ son! >1 ti?t ,à1 b7 n!T rdt ;t, $=n nTa 4$i ,à1 b7 n!T <:n! từ <`n! tr&/c ,à <:n! từ <=n >1
ti?t.]; dHI
NiOE8P气E#€眼Egòó
Do <- n?# 1 <:n! từ <=n >1 ti?t t$eo sa# n- ,à <:n! từ son! >1 ti?t, c= bBn c- t$" n$*n <%n$ <>y ,à t7
$36 c- q#an $j <:n! b7.‘ <>y c$N pzt từ !-c <: $Qn$ t$`c, <iO# q#an tr+n! )™n 6$Bi pe1 q#an $j n!T
6$P6 !iTa 2 t$àn$ 6$nn cd# t[o, cPc ); dH n0# tr0n r— ràn! ,à t$àn$ 6$nn sa# b7 s#n! n-i r— 4?t q#B cSa
<:n! tPc.M$;a sa# t;n$ từ ,à cPc từ n!T c$N trQn$ <: n$& ›Ä{œ8›;šœ n$dt <%n$ ,à q#an $j <:n! b7.
h># b% <:n! )O C n!$8a
h$S n!T cSa 6$nn ,/n cPc c># tron! ti?n! HPn <O# ,à c$S t$" t$(c $ijn <:n! tPc, n$&n! cen! c- 4$i )O
1@t C n!$8a c$S n!T ,[i ,à n!&'i $ay )*t c$%# s( c$i 6$2i cSa <:n! tPc $àn$ )i. Uo[i c># <- ,à c># b%
<:n! )O C n!$8a. ]; dHI
iŒ通知$QBš。 Zidy bPo n$*6 $+c <i <&3c !{i t/i r_i.
CD‰还°cP。 ]z 1Py bay cŒn c$&a 1#a <&3c.
h$S n!T tron! $ai c># tr0n ,à iŒ通知$ )à CD‰ )O 1@t C n!$8a <O# c$%# s( c$i 6$2i cSa <:n! tPc
Q )à c. ]*y $ai c># tr0n ,à c># b% <:n! )O C n!$8a.
h># b% <:n! dn! zçIçK
h Pc$ diAn <[t ,o[i c># b% <:n! dn! z “bYi”, I “xiào”çK “ràn!” n$& sa#I
hH³ NZ´ ˆ z E I E K ˆ Tµh NH¶N ˆ ^uNZ TỪ ˆ TH¥NH MH€N WHµh
h$S n!T tron! ,o[i c># này ,à n!&'i $ay )*t c$%# s( c$i 6$2i cSa <:n! tPc, cŒn tPc n$>n t$(c $ijn <:n!
tPc ,[i ,à t>n n!T cSa !i/i từ zçIçK. ]; dHI
-,报z‹Œ借ƒš。 Ho[ bPo 1/i $+c sin$ <i 1&3n <i r_i.
RùDISS送上š。 hPtypzt b% ba tVt r_i.
词bK我Ù&(Dš。 Từ <i"n t5i q#0n . n$à r_i.
W$i dn! ,o[i c># này cnn c$\ C cPc <i"1 sa#I
a. ^:n! từ )% n!T cSa ,o[i c># này 6$Bi ,à <:n! từ c*6 )*t J<:n! từ c- t>n n!TL, )O C n!$8a c- t$" c$i
6$2i <&3c c$S n!T.
b. M$;a sa# <:n! từ n-i c$#n! t$&'n! c- t$àn$ 6$nn 4$Pc n$& ƒšç上šç&(Dš tron! ba c># );
dH tr0n.
c. zçIçK cn! )/i tPc n$>n t$eo sa# t[o t$àn$ n!T !i/i t>n ,à1 tr[n! n!T.
d. z t$&'n! <&3c dn! tron! cB )i?t ,™n n-i, cŒn I $ay K t$&'n! <&3c dn! tron! 4$š# n!T. T>n n!T
sa# z c- t$" c- 1à cen! c- t$" 4$5n!, cŒn sa# I $o@c K bVt b#:c 6$Bi c- t>n n!T, n?# 4$5n! bi?t
$o@c 4$5n! t$" n-i ra t$Q dn! 人. ]; dHI
>个Ì人zT™š。 N!&'i c5n! n$>n dy <i <&3c c`# s2n!.
@的‘•‚I人Uƒš。 ge <[6 cSa an$ dy b% n!&'i ta ,dy cV6 r_i.
N?# c># c- <:n! từ ncn! n!#yjn )à 6$- từ 6$S <%n$, c$\n! sf <&3c <@t tr&/c zçIçK. ]; dHI
VV的<=°±K–e™。 µo cSa e1 !Pi 4$5n! b% 1&a &/t.
.个AW%±JÛI©l#Æ。 ^_ c$=i này b>y !i' c$&a t$" c$o con n$Qn t$dy.
Tr3 từ 给 “!•i” )à Í “s#·” bi"# t$% b% <:n!
^" bi"# t$% b% <:n!, n!&'i ta c- t$" dn! tr3 từ 给 )à Í.
a. Tr3 từ 给 c- t$" dn! tr&/c <:n! từ <" bi"# t$% b% <:n!. N- c- t$" dn! tron! c># b% <:n! )à cB c>#
c$S <:n!. ]; dHI
教室都K我们给˜X”•š。 U/6 $+c <O# <i <&3c c$\n! t5i q#zt s[c$ sf.
老Y给˜Jš。 H7 <i b% <Pn$ c$?t.
K(•-J都给Z[Sš。 9+i n!&'i <i bày bijn pon! n$à 1/i.
b. Tr3 từ Í c- t$" dn! cn! )/i h $o@c z <" bi"# t$% b% <:n!. Uo[i c># này t$&'n! dn! tron! )cn
)i?t. ]; dHI
K(都h@的\æ]-Í^-。 9+i n!&'i cB1 <:n! b.i tin$ t$nn an$ den! cSa an$ dy.
.个_ŒºÃm已z÷`Íar。 W?t ,#*n 4$oa $+c này <i <&3c t$(c tiAn c$`n! 1in$ từ ,>#
w2 từ
1.^%n$ n!$8a
Từ dn! <" c$N con s2 !+i ,à s2 từI
Ð8ÿ8÷8w8æ
2.w2 <?1 )à s2 t$` t(
h- t$" c$ia s2 từ t$àn$ s2 <?1 )à s2 t$` t(.w2 <?1 dn! <" c$N s( ;t n$iO# cSa con s2, s5 t$` t( ,à con
s2 c$N t$` t(I
w2 <?1IÐ8ÿ8÷8ÁÐ8ÿòÀÐ8w'÷8五b
w2 t$` t(I cÐ8:Ð8老ÿ
|an$ !i/i cSa s2 <?1 )à s2 t$` t( tron! ti?n! Tr#n! t$Q 4$5n! c- ran$ !i/i r— ràn!.N!oài trừ tiOn t2
›cœ ra, rdt n$iO# tr&'n! $36 dn! s2 <?1 <" bi"# <[t s2 t$` t(.]; dHI
我1&ÁÐ|。
我们…†Bb00 d6‚。
Hai s2 từ ›ÁÐœ8›b00œ t$(c ra <O# ,à bi"# t$% t$` t( n$&n! $oàn toàn 4$5n! dn! ›cœ.
b.w( bi"# <[t cSa s2 &/c ,&3n!
w2 &/c ,&3n! ,à s2 4$5n! pPc <%n$, 4$i bi"# <[t s2 &/c ,&3n! ti?n! Tr#n! t$&'n! dn! cPc 6$&=n!
6$P6 sa#I
a.T$01 ›öœ )à ›Bœ.]; dHI
ÿÁö个人EÁ/eö3mÁ/öe4
ÁB个人EÐàBo
b,T$01 ›ðœ.]; dHI
ðÁÑ$EÁðú<=EBÒð个人
c.T$01 ›•œ.]; dHI
个•人Eàë条f
HQn$ t$`c này c$N t$&'n! dn! tron! 4$š# n!T,tnn s#dt s{ dHn! 4$5n! t$*t cao.
d.T$01 ›ghœ8›上Íœ8›Þ上œ8›ÐÍœ.]; dHI
÷Áùgh3上͸¸4
e.Dn! ,iOn $ai con s2 !nn n$a#.]; dHI
÷"ÁùE五và人
4.Từ t$` t(
Uà n$-1 từ bi"# <[t t$` t( t$#*n c$N c- tron! )cn $-a Tr#n! Hoa.N$-1 này c- 10 từ
ZiP6 xi• i• „t yž j• B;n$ bžn! k• ^in$ dŸn! l• 9*# ¢ m• W- xž ’• han$ !¦n! n• T>n ( pŸn•
N$>1 rzn o• X#C !#ž p.
]O 1@t tr#yOn t$2n! n$-1 từ này <&3c dn! cn! )/i n$Tn! 4; $ij# 4$Pc <" !$i c$z6 t$` t( n!ày,
t$Pn!, nc1, ); dH cPc từ ›ilþœ8›(qþœ¸¸ hPc s( 4ijn n7i ti?n! tron! ,%c$ s{ Tr#n! X#2c n$&
›中ïiÎrsœJh#:c c$i?n tran$ Tr#n!yN$*t nc1 ZiP6 N!+L,›(qtuœJh#:c cPc$ 1[n! T>n H3iL
h$;n$ ,à dn! nc1 pBy ra s( 4ijn <" <@t t0n.Tron! ti?n! HPn $ijn <[i d c$\n! ta 4$5n! cŒn dn! n-
<" !$i c$z6 t$'i !ian nTaJZ$i c$z6 nc1 >1 ,%c$ )™n cŒnL, n$&n! c$`c ncn! bi"# <[t t$` t( cSa c$\n!
)™n cŒn ,&# !iT.]; dHI
@1&Áìvi:w÷|b01.
4 từ <n# tron! 10 từ tr0n <&3c <n! t&=n! <2i n$iO#,n- c- tPc dHn! t&=n! t( cPc từ ›cÐœ8›c
ÿœ8›c÷œ8›c"œ, c$N c- <iO#
1.^%n$ n!$8a
w2 từ ,à ,o[i từ bi"# t$% con s2 bao n$i0# )à t` t( tr&/c sa#.
a.w2 n!#y0n
hPc s2 n!#y0n c= bBn c-I
w8Ð8ÿ8÷8"8五8v8/8ë8ø8Á8à8å8Ḹ
hPc s2 c= bBn tr0n 4?t $36 ,[i c- t$" bi"# t$% tdt cB cPc s2 n!#y0nI
]; dHIÁ五8五Á8Ðåw五8五áw五ุ
b.w2 t$*6 6$>nI
]; dHIR.b,t.‰,1.2...
h$\ CIwPc$ bPo Tr#n! X#2c 4$5n! !$i ,à R,b 1à !$i R.b J^+c ,à ¢# dian sanL
›æœ ,à 1 s2 từ <@c bijt 4$5n! dn! ,iOn )/i cPc s2 từ 4$Pc JTrừ ›Ðæœ )à ›æàœL )à n$dt <%n$ 6$Bi
dn! tr&/c $o@c sa# ,&3n! từ.
]; dHI五bæx Jnc1 t' r&ri !idyL
Á五ùæ J1t t#7i r&riL
æeo JN{a c>n ![oL
c.w2 t$` t(I
yhPc bi"# t$% s2 t$` t( t$5n! t$&'n! tr&/c s2 n!#y0n t$01 ›cœ
]; dHIcÐ8cÿÁÿ
yN!oài ra cŒn c- 1 s2 cPc$ bi"# t$% s2 t$` t( t$eo t*6 q#Pn.
]; dHI›Ðx8未ÐÂ8Xê8:Ð8K¨?8!?l
y9:t s2 dan$ từ tr(c ti?6 n2i sa# s2 t$` t( c- t$" bo từ ›cœ
]; dHI1994 þ8÷ì8"v8五•
d.M$>n s2 )à s2 6$nn trc1I
yhPc$ bi"# t$% 6$>n s2 t$&'n! dn! c5n! t$`cI
¸¸òÀ¸¸
hon s2 6$;a tr&/c ›òÀœ bi"# t$% 1™# s2, con s2 6$;a sa# bi"# t$% t{ s2I
]; dHI÷òÀÐ J1EbL
àòÀëÁ J‰0¹L
yN!oài ra cŒn 1 s2 cPc$ bi"# t$% 6$>n s2 t$eo t*6 q#Pn n$&
ë^3ÁòÀë4ç÷ò3ÁòÀ÷4
e.B:i s2I
yhPc$ bi"# t$% b:i s2 ,à sa# s2 n!#y0n t$01 ›bœ
]; dHIÐbçÁbçÐåb
yDn! $Qn$ t$`c 6$>n s2 cen! c- t$" bi"# t$% b:i s2
]; dHIàòÀÿàK mb
–.w2 &/c ,&3n!
^" bi"# t$% s2 &/c ,&3n! c- t$"I
y9&3n <[i từ n!$i )dn ›ðœ <" bi"# t$% s2 &/c ,&3n!.
]; dHIð天çðÂçð个人
yT$01 ›Bçöœ...sa# con s2
]; dHI五ÁBùçÿÁö?y
ºDn! ›ghç上Íœ <" c$N s2 &/c ,&3n!I
]; dHI/oghçÐíîghçÐåe上Í
yTr&/c con s2 t$01 ›上ç^œ
]; dHI上å的人ç^à的––
yDn! 2 s2 ,iOn n$a#
]; dHIm÷个ç÷"zçÁ/ë个人
h$\ CITi?n! )i?t n-i ²1&'i bBy,1&'i tP1 n!&'i² ti?n! $Pn $ijn <[i n-i ›Á/ë个人œ
2.^@c <i"1 n!T 6$P6 cSa s2 từI
w2 từ n-i c$#n! 6$Bi 4?t $36 )/i ,&3n! từ <" s{ dHn!.h$N tron! t$àn$ n!T $o@c )cn n!5n s2 từ 1/i tr(c
ti?6 4?t $36 )/i dan$ từI
]; dHI÷个ŒËç白a{|ç五W"•
w2 từ 4$5n! t$" <=n <:c ,à1 t$àn$ 6$nn c>#, c$N 4$i ,à1 <2i t&3n! trnn t$#*t, !iBi t$;c$ $o@c bi"# t$%
q#an $j !iTa cPc con s2 1/i c- t$" ,à1 c$S n!T, t>n n!T $o@c tran! n!T.
]; dHI
1.øÁ÷的÷b JUà1 c$S n!TL
2.÷ž÷QFv JUà1 t>n n!TL
b.s•ÿòÀÐ的‹Œ#Ö.Ñ$ JUà1 <%n$ n!TL
Zi/i từ
Zi/i từ c$S y?# 4?t $36 )/i dan$ từ, <[i từ )à cH1 dan$ từ J1 s2 cH1 <:n! từ cP bijtL t[o t$àn$ cH1
!i/i từ, n- b7 n!$8a c$o <:n! từ, t;n$ từ $o@c cB c># )O cPc 1@t <2i t&3n!,t$'i !ian,n=i c$2n, 6$&=n!
t$`c...W?t cd# <i"n $Qn$ ,àI
Zi/i từˆdan$từE<[i từˆ<:n! từEt;n$ từ
1.^@c <i"1 n!T 6$P6 cSa !i/i từ
Zi/i từ tron! ti?n! HPn $ijn <[i 6$>n ,/n ,à <:n! từ tron! HPn n!T c7 <[i $& $-a 1à t$àn$, c- !i/i từ
<i $oàn toàn 4$5n! cŒn cPc$ dn! cSa <:n! từ, ); dH ›¯œ n$&n! cen! c- 1 s2 cn! t_n t[i 2 cPc$ d!!
!i/i từ )à <:n! từ.]; dHI
-词的>6 }词的>6
& @J&(。 我&1$2#$。
H ~H•。 K€H)£C×。
7 我们7Ð7。 @7„œ•。
Zi/i từ )à <:n! từ c- 12i q#an $j 1*t t$i?t )/i n$a# n$& t$? n0n cnn pPc <%n$ r— !i/i $[n cSa 2 ,o[i từ
này.
J1L^:n! từ c- t$" <=n <:c ,à1 )% n!T, cŒn !i/i từ t$Q 4$5n! t$".D !i/i từ c- t$" 4?t $36 )/i cPc từ n!T
4$Pc <" t[o t$àn$ cH1 !i/i từ t$Q n- cen! 4$5n! t$" <=n <:c ,à1 )% n!T <&3c.]; dHI
ð们•7。
m我们¯。
ð•7$6。
m我们¯Œ校。
hH1 !i/i từ tron! c># c$S y?# ,à1 tr[n! n!T )à b7 n!T, 1 b: 6$*n cH1 !i/i từ c- t$" ,à1 <%n$ n!T
J6$Bi t$01 ›的œL.Tdt cB cPc !i/i từ c- t$" t[o t$àn$ cH1 !i/i từ ,à1 tr[n! n!T.Zi/i từ c- t$" t[o t$àn$
cH1 !i/i từ ,à1 b7 n!T c$N c- ›&8给8?8I8F8‘8Þœ.TPc dHn! c$S y?# cSa !i/i từ tron!
c># ,à ,à1 ti0# c$; q#an $j n!T 6$P6, n$& q#an $j cSa cH1 !i/i từ ›«œ )à <:n! từ c$S y?# ,à ²<2i
t&3n! y<:n! tPc².
J2L ^:n! từ c- t$" s{ dHn! <:c ,*6,!i/i từ ,#5n 6$Bi s{ dHn! c$#n! )/i từ n!T 4$Pc
JbL ^:n! từ 6$nn ,/n c- t$" s{ dHn! $Qn$ t$`c ,@6 ,[i cŒn !i/i từ t$Q ,[i 4$5n! t$" dn! $Qn$ t$`c ,@6
J4L ^:n! từ c- t$" t$01 ›šœ8›Òœ8›Öœ, !i/i từ 4$5n! t$" t$01 ›šœ8›Öœ.9:t s2 !i/i từ c- t$"
t$01 ›Òœ, n$Tn! !i/i từ này ,àI
H3Ò4‚ƒ3Ò4‚f3Ò4‚„3Ò4‚I3Ò4‚“3Ò4‚e3Ò4‚ú3Ò4‚V
3Ò4‚O3Ò4‚h3Ò4‚S3Ò4‚d3Ò4‚ß3Ò4‚ù3Ò4‚ùå3Ò4‚<
3Ò4‚借3Ò4‚å3Ò4‚ðå3Ò4
hnn ,&# C,<:n! từ 4$i t$01 ›Òœ t$&'n! bi"# t$% s( ti?6 diAn cSa tr[n! t$Pi <:n! tPc, c- C n!$8a <:n!
t$Pi r— ràn!,cŒn !i/i từ 4$i t$01 ›Òœ t$Q 4$5n! 1an! C n!$8a <:n! t$Pi r— ràn! n$& <:n! từI
a..个人Ð$«Ò我们。
b.zHÒ>个£I8×。
›Òœ tron! c># b $oàn toàn c- t$" bo <i, 1à 4o Bn$ $&.n! C n!$8a diAn <[t cSa c>#.Do <- c- n!&'i !+i
cPc$ dn! này cSa ›Òœ ,à cPc$ dn! $ài $Œa >1 ti?t.
hŒn )O ›hšœ 4$5n! 6$Bi ,à !i/i từ ›hœ t$01 ›šœ 1à cB ›hšœ ,à 1 !i/i từ.
JRL^:n! từ c- t$" dn! $Qn$ t$`c ›gJE°gœ <" $oi, rdt n$iO# !i/i từ cen! c- t$" dn! $Qn$ t$`c này
<" $oi.]; dHI
„«J«我们×ñ
„é天给°给@˜‡¿ñ
T$eo s2 ,ij# t$2n! 40 t$Q tron! $=n ’0 !i/i từ t$Q c- <?n $=n 40 !i/i từ dn! $Qn$ t$`c này <" $oi.
Zi/i từ ,à do s( $& $-a 4$5n! n!ừn! cSa <:n! từ t[o t$àn$,do )*y !iTa 2 từ ,o[i này )ừa nBy sin$ 4$Pc
bijt rdt ,/n, <_n! t$'i . 1 s2 1@t cŒn c- n$Tn! <@c tr&n! !i2n! n$a#.
2.|an$ !i/i !iTa !i/i từ )à ,i0n từ
Zi/i từ )à ,i0n từ c- )dn <O 6$>n ran$ !i/i c$S y?# . cPc từI
6ç«ç‹ç…çÌhç2F
N$Tn! từ này c- t$" 4$Pi q#Pt t$àn$ 2 n$-1I
a.6ç«ç‹ç…
b.Ìhçç2F
4 từ . n$-1 a c- C n!$8a t&=n! <&=n! n$a#.Udy ›6œ ,à1 <[i dijn , pe1 ); dH <" t$dy r— ran$ !i/i !iTa
!i/i từ )à ,i0n từI
a.我6!r都×#„。
b.我6!rõµÐÍ。
›6œ tron! ); dH a ,à ,i0n từ, )Q !iTa ›我œ )à ›!rœ c- 12i q#an $j n!an! $àn!, cB cH1 từ này ,à1 c$S
n!T tron! c>#•›6œ tron! c># b ,à !i/i từ, do cH1 từ ›6!rœ b7 n!$8a c$o <:n! từ ›õµœ, n-i r— <2i
t&3n! cSa <:n! tPc ›õµœ.
›Ìhœ )à ›2Fœ <O# bi"# t$% n!#y0n n$>n.Hai từ này <O# t$#:c cB !i/i từ )à ,i0n từ, <&3c 6$>n bijt
n$& sa#IW$i 6$;a sa# ›Ìhœç›2Fœ 1an! cH1 dan$ từ cn! c- tPc dHn! b7 n!$8a t$Q ›Ìhœç›2
Fœ ,à !i/i từ.]; dHI
Ìh身体的pÌ@JÛ继续Ì+š。
2FÙ†问Gç@¦Yz‡}š。
6$nn ,/n <&3c dn! tron! )cn )i?t
x.Zi/i từ c$N s( ,o[i trừ W$i ›Ìhœç›2Fœ 1an! từ t7 6$i dan$ từ,6$;a sa# c- cPc ,i0n từ c- tPc dHn!
n2i n$& ›ÍÞœç›Ìkœ ,t$Q ›Ìhœç›2Fœ ,à ,i0n từ.]; dHI
Ìhü的问G°±解]çÍÞ̈$Û?A‰š。
2F@³îÌ+JefçÍÞpË%š.个ºv。
b.M$>n ,o[i !i/i từ
a.Zi/i từ c$N t$'i !ian
&ç¯ç˜J4$š# n!TLçßç2瑯çFJ)cn n!5nLç‘çìçEJ)cn n!5nLçÕç$PçP
b.Zi/i từ c$N n=i c$2n 6$&=n! $&/n!
&ç¯çPç˜J4$š# n!TLç‘çHçIç?çdç2
c.Zi/i từ c$N <2i t&3n!
给çŠçhçVçdç•ç€çzçIçKç=ç†ç2ç½
e.Zi/i từ c$N c5n! cH
>ç‹çÞ
–.Zi/i từ c$N 6$&=n! t$`c
>ç‹çÞç通Öçƒçù
!.Zi/i từ c$N ccn c`
ùçƒçùåçåçâçâåçïçîïçðåç借çOçŒçeçe借çÃçÑÒçÓçÞ
$.Zi/i từ c$N n!#y0n n$>n 1Hc <;c$
hçhšçÌhç2F
i.Zi/i từ c$N so sPn$
7ç«ç78
lçlš
4.Zi/i từ c$N $ij6 <_n!
6ç‹ç«ç…ç=ç“
,.Zi/i từ c$N c( ,i
<ç•ç•<
1.Zi/i từ c$N s( trBi q#a
ÙçÙÖç通Öç„çú
n.Zi/i từ c$N s( ,i0n can
WFçVFçEFç+hçfçV
Từ t&3n! t$an$
1.^%n$ n!$8a
Từ 15 6$on! >1 t$an$ ,à từ t&3n! t$an$, n$& ›Ž•œJn1 n1, rào ràoL盕ߜJcoon!,boon!,n1L...1Fi
từ t&3n! t$an$ <O# ,i0n q#an <?n 1 >1 t$an$ n$dt <%n$ ,); dH n$& ›‘’œ t$&'n! c- 12i ,i0n $j )/i
ti?n! sd1 szt, ti?n! 6$Po.Từ t&3n! t$an$ cŒn !+i ,à từ t( t$an$ Jtừ !i2n! )/i >1 t$an$L, ,à từ ,o[i <@c
t$ tron! ti?n! HPn, )ừa 4$5n!
t$#:c từ t$(c cen! 4$5n! t$#:c $& từ.
2.^@c <i"1 n!T cSa từ t&3n! t$an$
a.Từ t&3n! t$an$ c- t$" s{ dHn! <:c ,*6I
›“通œç老人N&š‡上。
›•ßœçÓ^^‡W上š。
b.Từ t&3n! t$an$ c- t$" <B1 n$ij1 t$àn$ 6$nn c>#
m.Uà1 <%n$ n!T
B&}¤ç•Ò0FŽŽ的–-çõš”J平¬。
7Ñç•FfB›–œ›–œ的f-。
m.Uà1 tr[n! n!T
oÖ11 'æç—˜-f™™––‡ªšyB。
àx的!šŽŽ‡cÒ。
m.Uà1 <%n$ n!T
›-‘’‘’的ç–a上fàBš。
œD的•还ÄžŸÐÝ?。
N$Tn! từ t&3n! t$an$ <B1 n$*n )% tr; )% n!T n$& tron! ); dH a t$5n! t$&'n! 6$Bi c- t$01 tr3 từ ›的œ,
n!oài ra từ t&3n! t$an$ cŒn 6$Bi c- $Qn$ t$`c ,Py, n!$8a ,à ›‘’œ 4$i n-i <=n <:c d t$01 ›的œ cen!
4$5n! t$" ,à1 )% n!T.Tron! ); dH b tr0n t$(c t? ,à 1 $ijn t&3n! n!5n n!T dn! >1 t$an$ <" t$ay t$? c$o
<:n! tPc 3žŸK4.Từ t&3n! t$an$ ,\c này t[1 t$'i 1an! 1 s2 t$#:c t;n$ cSa <:n! từ.h- t$" 4Y1
›šœç›Òœç›Öœ,c- t$" 1an! cPc t$àn$ 6$nn t$'i ,&3n!, <:n! ,&3n!...
m.Uà1 b7 n!T.]; dHI
.(¡•‡¢£ÄžŸžŸ的。
¤K的¥¦-•}§.ÄŽ•Ž•的。
Từ t&3n! t$an$ ,à1 b7 n!T )à )% n!T <O# c- <@c <i"1 c$#n! ,à 6$Bi t$01 tr3 từ ›的œ, )à <O# dn! $Qn$
t$`c ,Py
b.TPc dHn! diAn <[t cSa từ t&3n! t$an$
Từ t&3n! t$an$ t$&'n! dn! n$iO# tron! 4$š# n!T $o@c )cn )i?t 1an! t;n$ 1i0# tB.Tron! n!5n n!T
1an! t;n$ n!$% ,#*n $o@c t$#y?t 1in$ t$&'n! 4$5n! dn! ,o[i từ này.Từ t&3n! t$an$ ,à từ 15 6$on!
>1 t$an$, do <- s{ dHn! $36 ,C từ t&3n! t$an$ c- t$" ,à1 c$o )ijc bi"# <[t n!5n n!T t$01 sin$ <:n!,
$Qn$ t&3n!,
T& 1/i
„ ba
JÐL >&è¨ç表示!的语气。
›„œcan be #sed at t$e end o– a sentence to indicate a s#!!esti)e tone.
Dn! c#2i c># <" bi"# t$% s( <O n!$%, 4i?n n!$%
e.!.
1+我们×#‡ˆ„。
JUet¯s !o ¢atc$ a 1o)ie.L

¢£ 1en q 4àn diàn yžn! ba。
h$\n! ta <i pe1 6$i1 n$z.
2+B我(A„。
Jho1e to 1y $o#se and $a)e –#n.L
,Pi ¢£ xi ¢Pn ba。
^?n n$à t5i c$=i n$z.
b+我们×1$2„。
JUet¯s !o to t$e ,ibrary.L
¢£ 1en q t\ s$¡ !#•n ba。
h$\n! ta <i t$& )ijn n$z
4+fB.边„。
JUet»s sit $ere.L
xi ¤#Œ ¤$Y bin ba。
h$\n! ta n!_i 6$;a này n$z
R+我们ט7„。
JUet»s !o 6,ay bas4etba,,.L
¢£ 1en q d• qi\ ba。
h$\n! ta <i <Pn$ b-n! n$z
JÿL >&ƒ问è¨ç±àNYe的å-。
•– ›„œis #sed at t$e end o– a q#estion, it indicates a req#est –or con–ir1ation.
Dn! . c#2i c># n!$i )dn bi"# b% C cnn pPc n$*n s( )ijc !Q <-
e.!.
1+„是Q国人„ñ
JAre yo# an A1ericanvL
nž s$Q 1•i !#- rzn bañ
An$ ,à n!&'i 98 àv
2+>是1$2„ñ
J•s t$at a ,ibraryvL
nà s$Q t\ s$¡ !#•n bañ
^- ,à t$& )ijn 6$Bi àv
b+„r天à上•„ñ
JWi,, yo# !o to ¢or4 to1orro¢vL
nž 1;n!tin yào s$àn! bn bañ
N!ày 1ai b[n <i ,à1 àv
4+.þ‡ˆS#„ñ
J•s t$is –i,1 !oodvL
¤$Y b diàn yžn! $•o 4àn bav
B: 6$i1 này $ay c$`v
R+.是„?l„ñ
J•s t$is yo#r sonvL
¤$Y s$Q nž zr ¤ž bav
^>y ,à con trai cSa an$ àv
hÀ epercise bài t*6
D%c$ cPc c># sa# <>y san! ti?n! Tr#n! s{ dHn! từ ›„œI
1. h$\n! ta cn! <i b=i n$z
2. ^>y ,à n$à b[n àv
b. An$ dy 4$5n! 6$Bi n!&'i hanada àv
4. Hay an$ <i n$z
R. ^>y 4$5n! 6$Bi con !Pi cSa an$ àv
©" Ans¢er <P6 Pnä
1+ 我们ק¨„。
¢£ 1en q y-# y£n! ba.
2+ .是„的(„ñ
¤$Y s$Q nž de xi bav
b+ @J是ž‹K人„ñ
t b\ s$Q xi nP dà rzn bav
4+ „还是ƒ„。
nž $Pi s$Q ¤£# ba.
R+ .J是„¨?„ñ
¤$Y b\ s$Q nž n¬ zr bav
3Ð4>&ƒ问èª,表示ƒ问.
lsed in as4in! q#estions –or t$e 6#r6ose o– e16$asis.
^&3c dn! . c#2i c># n!$i )dn <" bi"# t$% s( n!$i )dn
« epa16,es ); dHI
1. „•Œ知道Õv
nž ¤•n 1e ¤$Ÿ dào nev
Ho¢ do yo# 4no¢v
wao b[n bi?t <&3c t$?v
2. 我†•Œ\Õñ
¢£ !i ¤•n 1e bàn nev
W$at s$a,, • dov
T5i n0n ,à1 sao b>y !i'v
b. @们&”‹ŒÕñ
t 1en ¤ài !àn s$zn 1e nev
W$at are t$ey doin!v
B+n $+ <an! ,à1 !Q t$?v
4. 我¬jç„Õñ
¢£ $¦ c$P, nž nev
• ¢ant tea, ¢$at abo#t yo#v
T5i #2n! trà.hŒn b[nv
R. 我B‘上•ç„Õñ
¢£ ,Pi ¤Q s$àn! $•i, nž nev
•»1 –ro1 w$an!$ai, ¢$at abo#t yo#v
T5i <?n từ T$&3n! HBi.hŒn an$v
t. !李Õñ
pi•o ,ž nev
W$ere is giao Uiv E W$at abo#t giao Uiv
Ti"# UC <>#v
JÿL>&反问èª,ž-反问.
lsed at t$e end o– a r$etorica, q#estion to 1a4e t$e tone stron!er.
Dn! c#2i c># 6$Bn )dn <" n$dn 1[n$ C $oi ,[i.
« epa16,es ); dHI
1. .úJŠJ知道Õv
¤$Y xiàn s$Q s$#; b ¤$Ÿ dào nev
¼)eryone 4no¢s t$is.
h$#yjn này ai 1à 4$5n! bi?t c$`v
2. „."#•Œ•Õñ
nž ¤$Y yàn! ¤#Œ ¤•n 1e p;n! nev
ao# can»t do it ,i4e t$is.
An$ ,à1 n$& t$? sao 1à <&3c c$`v
b. „•ŒÛ."«SS¾¿Õñ
nž ¤•n 1e nzn! ¤$Y yàn! !¦n bà ba s$#§ $#à nev
Ho¢ can yo# ta,4 to yo#r –at$er ,i4e t$isv
wao an$ ,[i c- t$" n-i c$#yjn )/i b2 n$& )*yv
4. JSSŒÀ•ŒÝ±S^绩Õñ
b $•o $•o p#z p; ¤•n 1e $#Q y£# $•o c$zn! xQ nev
Ho¢ can yo# !et a !ood res#,t ¢it$o#t $ard ¢or4v
W$5n! c$c1 c$N $+c t$Q ,à1 sao c- t$àn$ t;c$ t2t <&3cv
3÷4>&®¯èª,表示VJ÷的Ye_-c.
lsed at t$e end o– a dec,arati)e sentence to con–ir1 a –act.
Dn! c#2i c># trnn t$#*t <" bi"# t$% s( sPc n$*n $o@c c&'n! <ij# )/i s( t$*t.
«epa16,esI
1. @们都àN7¹Õ。
t 1en d§# yo qi\ bž sài ne。
T$ey a,, de1anded t$e 1atc$.
B+n $+ <O# 1#2n t$i <d# <dy.
2. z还°BÕ。
t $Pi 1zi ,Pi ne。
w$e $asn»t co1e yet.
h5 dy )™n c$&a <?n.
b. .u<=的´µSÒÕ。
¤$Y pi¦ yŸ –# de ¤$Q ,iàn! $•o ¤$e ne。
T$e q#a,ity o– t$ese c,ot$es is )ery !ood.
h$dt ,&3n! b_ q#nn Po này rdt t2t.
4. @ݾ"国语*Õ。
t $#Q s$#§ sQ !#- y© yPn ne。
He can s6ea4 –o#r di––erent ,an!#a!es.
An$ dy c- t$" n-i <&3c 4 ,o[i n!5n n!T.
J"L>&®¯èª,表示-+_É况X&继续.
lsed at t$e end o– a dec,arati)e sentence, indicatin! t$e notion t$at an action or sit#ation is in 6ro!ress.
Dn! c#2i c># trnn t$#*t <" bi"# t$% <:n! tPc $o@c tQn$ $Qn$ <an! <&3c ti?n $àn$, ti?6 diAn.
« epa16,es ); dHI
1.@ŒÀÕ。
t p#z p; ne。
He is st#dyin!.
An$ dy <an! $+c.
2.F;Í–Õ。
¢ài 1iàn pià y© ne。
•t is rainin! o#tside.
‘ n!oài tr'i <an! 1&a.
b.æ渹Õ。
n•i nai c$àn! !¦ ne。
Zrand1a is sin!in!.
Bà <an! $Pt
·Þ 4• yž c- t$"
3Ð4>&-词À¤ç表示±Û•_ô±·Û#°J。
•t is #sed be–ore a )erb, to indicate a ca6abi,ity to do so1et$in! or t$e 6ossibi,ity o– doin! so1et$in!.
Dn! <‹n! tr&/c <:n! từ bi"# t$% c- ncn! ,(c $o@c c- 4$B ncn! ,à1 1 )ijc !Q <-.
« epa16,es ); dHI
1. 3Ø„·Þ给我Ðu!。
y• p© nž 4• yž !•i ¢£ yQ pi¦ xiàn yQ。
J9aybe yo# can !i)e 1e so1e ad)ice.L
h- t$" <&a c$o t5i )ài C 4i?n <&3c 4$5n!.
2. @·Þ¬÷e白±。
t 4• yž $¦ sn xŸn bPi xi©。
JHe can drin4 t$ree xin o– Bai ªi#.L
An$ ta c- t$" #2n! b c>n r&3# trVn!.
b. .¢J=是·Þ²9的。
¤$Y ¤$£n! s$Q ! s$Q 4• yž bQ 1i•n de。
JT$is 4ind o– accident is a)oidab,e.L
w( c2 này c- t$" trPn$ <&3c.
4. „·ÞP我.?B½ñ
nž 4• yž dào ¢£ ¤$Y er ,Pi 1av
Jhan yo# co1e o)ervL
An$ c- t$" <?n c$F t5i <&3c 4$5n!v
3ÿ4>&-词À¤ç表示³Ø#°J。
lsed be–ore a )erb, to indicate 6er1ission to do so1et$in!.
Dn! tr&/c <:n! từ bi"# t$% )ijc c$o 6$z6 ,à1 1 )ijc !Q <-
« epa16,es ); dHI
1. 我·ÞZB½ñ
¢£ 4• yž xQn ,Pi 1av
J9ay • co1e invL
T5i c- t$" <i )ào 4$5n!v
±±·Þ。
4• yž。
Jaes.L
h- t$".
2. .DJ·Þ´µ,
¤$Y ,ž b 4• yž c$§# yn«
Jao# can»t s1o4e $ere«L
‘ <>y 4$5n! <&3c $\t t$#2c.
b. „·Þƒš。
nž 4• yž ¤£# ,e。
Jao# 1ay ,ea)e no¢.L
An$ c- t$" <i r_i.
4. #t(¶+,ç„f·Þ#‡½š。
¤#Œ ¢Pn xi t;n! ¤#Œ yY nž xi 4• yž 4àn diàn s$Q ,e。
Jao# can ¢atc$ T] a–ter –inis$in! yo#r $o1e¢or4.L
Uà1 pon! bài t*6 )O n$à t$Q con c- t$" pe1 ti)i.
J÷L ›·Þœ还·Þ表示‹å6ç-çfw›Sœ8›S的œ。
›·Þœ can a,so indicate a!ree1ent, x#st ,i4e ›Sœ or ›S的œ.
›·Þœ cŒn c- t$" bi"# t$% s( <_n! C )à 4$•n! <%n$ cen! !i2n! n$& ›Sœ8›S的œ.
« epa16,es ); dHI
1. ±±.个·Þ½ñ
¤$Y !e 4• yž 1av
J•s t$is one a,ri!$tvL
hPi này c- <&3c 4$5n!ñ
±±·Þ。ES的。
4• yž。E $•o de。
Jaes.L
^&3c <dy.
2. ±±N±还是•·ñ
$-n! xi© $Pi s$Q pin! bŸn!v
J|ed ¢ine or c$a16a!nevL
|&3# $ay s>1 ban$v
±±都·Þ。
d§# 4• yž。
J¼it$er is OW.L
^O# <&3c.
b. ±±m'我±J。÷'æS½ñ
,i•n! di•n ¢£ y£# s$Q。sn di•n bàn $•o 1av
J•»1 b#sy at 2 o»c,oc4. •s bIb0 a,ri!$tvL
2 !i' t5i c- )ijc .b !i' <&3c 4$5n!v
±±·Þ。4• yž。
Jaes.L
^&3c c$`.
4. ±±Í•AÐy×#‡ˆS½ñ
pià bn $Œ# yQ qž q 4àn diàn yžn! $•o 1av
Jw$a,, ¢e !o to ¢atc$ a 1o)ie to!et$er a–ter¢or4vL
h$\n! ta cn! <i pe1 6$i1 sa# 4$i ,à1 )ijc pon! n$zv
±±·Þ。
4• yž。
JOW.L
J"L not bad• 6assab,e• 6retty !oodI4$5n! t_i, cen! <&3c
通N>&›还œÀAç表示V°人_°J的Š¸JW。
•t is #s#a,,y #sed a–ter ›还œ, to indicate a »not bad» e)a,#ation o– so1eone or so1et$in!.
T$&'n! dn! <‹n! sa# từ ›还œ bi"# t$% s( <Pn$ !iP 4$5n! tj <2i )/i 1 n!&'i $o@c 1 s( )ijc nào <-.
« epa16,es ); dHI
1. @.个人还·Þ。
t ¤$Y !e rzn $Pi 4• yž。
JHe is not bad.L
hon n!&'i cSa an$ dy cen! <&3c.
2. z的5语还·Þ。
t de yŸn! y© $Pi 4• yž。
JHer ¼n!,is$ is 6assab,e.L
Ti?n! an$ cSa c5 dy cen! 4$P ,V1.
b. .úK<的´µ还·Þ。
¤$Y xiàn dà yŸ de ¤$Q ,iàn! $Pi 4• yž。
JT$e q#a,ity o– t$is o)ercoat is acce6tab,e.L
h$dt ,&3n! cSa cPi Po 4$oPc này cen! <&3c.
4. ±±„5语éÄ•Œ"ñ
nž y Ÿn! y© 4•o dz ¤•n 1e yàn!v
JHo¢ did yo# do in yo#r ¼n!,is$ epa1vL
Bài 4i"1 tra 15n An$ t$? nàov
±±还·Þ。
$Pi 4• yž。
JNot bad.L
hen! tà1 t[1
hÀ epercise bài t*6
D%c$ cPc c># sa# san! ti?n! Tr#n! dn! ›·Þœ.
1. Uo[i nd1 này c- t$" cn <&3c
2. B[n c- t$" !i\6 t5i b0 cPi 1Py t;n$ này 1 c$\t <&3c 4$5n!v
b. B[n 4$5n! n0n cn )@t q#P n$iO#
4. ±± B[n 1#2n #2n! !Qv Bia c- <&3c 4$5n!v
±± <&3c
R. ±± An$ n$*n pzt t$? nào )O t$Pi <: ,à1 )ijc cSa an$ tav
±± W$5n! tj.
©" ans¢er <P6 PnI
1. .¢¹º·Þ¼。¤$Y ¤$£n! 1- !¡ 4• yž c$Ÿ。
2. „·Þ#我YÐ͇°½ñ nž 4• yž bn! ¢£ bn y; pià diànn•o 1av
b. „J·Þ¼.Œöw¥。nž b 4• yž c$Ÿ ¤$Y 1e d#§ ,;n! s$;。
4. ±±ã¬'?‹Œñ»±·Þ½ñ pi•n! $¦ di•n zr s$zn 1ev6; xi© 4• yž 1av
±±·Þ。4• yž。
R. ±±„eh@的Ì+56•Œ"ñ nž rYn ¢zi t de !§n! ¤#Œ tài d ¤•n 1e yàn!v
±±还·Þ。$Pi 4• yž。
...yB...qž ,Pi
3Ð4>&-词Aç表示人体8人体的°ÐþÛ_°¯2¼PL。
•t is #sed a–ter a )erb, to indicate a 6erson»s body or certain 6art o– t$e body or so1e ot$er obxect rises #6
–ro1 a ,o¢er 6osition to a $i!$er 6osition.
Dn! <‹n! sa# <:n! từ bi"# t$% c= t$" con n!&'i, 1 b: 6$*n nào <- tron! c= t$" con n!&'i $o@c 1 )*t
nào <- c- 6$&=n! $&/n! từ t$d6 <?n cao.
« epa16,es ]; dHI
1. ²yB。
¤$àn qž ,Pi。
Jwtand #6.L
^`n! d*y.
2. •½l¾yB。
b• ¤$#§ ¤i tPi qž ,Pi。
JUi–t t$e tab,e #6.L
N$dc cPi bàn ,0n.
b. ææ``‡¯¿上BšyB。
n•i n•i 1àn 1àn de c-n! c$#Pn! s$àn! ¤#Œ ,e qž ,Pi 。
JZrand1a sat #6 –ro1 t$e bed s,o¢,y.L
Bà từ từ từ !i&'n! n!_i d*y.
4. „•›¾yBç#Ò我。
nž b• t-# tPi qž ,Piç4àn ¤$e ¢£。
J|aise yo#r $ead and ,oo4 at 1e.L
An$ dy n!&/c <n# n$Qn t5i.
3ÿ4>&-词_HI词Aç表示-+_‚5的Ô%!继续。®v-词±语ç› Bœ à_&
语的A;。
lsed a–ter )erbs or adxecti)es, it indicates an action or a state is be!innin! and
contin#es. •– t$e )erb $as an obxect, ›Bœs$o#,d be 6#t a–ter t$e obxect.
Dn! <‹n! sa# <:n! từ $o@c t;n$ từ t$Q bi"# t$% <:n! tPc $o@c tran! t$Pi 1/i bVt <n# )à ti?6 tHc.› Bœ
cnn <&3c <@t <‹n! sa# t>n n!T.
« epa16,es ); dHI
1. z4šyB。
t piào ,e qž ,Pi。
Jw$e started to ,a#!$.L
h5 dy b*t c&'i.
2. @们ºy»Bš。
t 1en tiào qž ¢© ,Pi ,e。
JT$ey started to dance.L
B+n b+ bVt <n# n$By r_i.
b. zÐ#t.个=JçfÀšyB。
t y; 4àn ¢Pn ¤$Y !e ! s$Qçxi 4¡ ,e qž ,Pi。
Jw$e be!an to cry as soon as s$e –inis$ed readin! t$e story.L
h5 dy )ừa pe1 pon! c># tr#yjn này ,iOn b*t 4$-c.
4. @们&9wN上Áy天B。
t 1en ¤ài 9wN s$àn! ,iPo qž tin ,Pi。
JT$ey be!an to c$at on 9wN.L
B+n $+ bVt <n# trΠtr#yjn tr0n 9wN.
R. „的中文ÝSyB的。
nž de ¤$§n! ¢zn $#Q $•o qž ,Pi de。
Jao#r h$inese ¢i,, !et better.L
Ti?n! Tr#n! cSa b[n sf 4$P ,0n.
3÷4>&-词Aç>FAËŠ¸_•。
lsed a–ter a )erb, it brin!s o#t an e)a,#ation or x#d!1ent.
Dn! <‹n! sa# <:n! từ <" d™n dVt s( <Pn$ !iP, 6$Pn <oPn.
« epa16,es ); dHI
1. .ú<=#yBJW。
¤$Y xiàn yŸ –\ 4àn qž ,Pi b\ c#Œ。
JT$is coat ,oo4s !ood.L
B: q#nn Po này pe1 ra cen! <&3c.
2. .•yB是个S主å。
¤$Y tŸn! qž ,Pi s$Q !Y $•o ¤$© yQ。
J•t so#nds ,i4e a !ood idea.L
N!$e t$Q c- )Ž <>y ra 1 C 4i?n $ay.
b. .5‚ÔyB{±™。
¤$Y ,iàn! c$¦ 4i qž ,Pi $•n ,;n! $#-。
JT$is car $and,es ¢e,,. L
hPi pe này c$[y rdt t2t.
4. .j#yBJ•Œ"ç¾是¬yB{•。
¤$Y c$P 4àn qž ,Pi b ¤•n 1e yàn!çdàn s$Q $¦ qž ,Pi $•n
pin!。
JT$e tea doesn»t ,oo4 i16ressi)e, b#t it tastes )ery !ood.L
Trà này t$o[t n$Qn 4$5n! bVt 1Vt, n$&n! #2n! )ào t$Q rdt t$=1
hÀ eperciseI
D%c$ cPc c># sa# san! ti?n! Tr#n! )à s{ dHn! ²yB².
1. Ai bi?t c># trB ,'i t$Q !i= tay ,0n.
2. Uo[i !idy này s' )ào rdt 1O1.
b. 9:t n!ày nào <- c5 dy sf t2t $=n.
4. 9-n cn này n!{i c- )Ž rdt t$=1.
R.T5i b% tr-i ,[i.
t. H+ !id# $: c$i?# cSa c5 dy <i.
©" ans¢erI
1. 知道©"的人•F举yB。
¤$Ÿ dào dP àn de rzn b• s$£# x© qž ,Pi。
2. .¢x/yB{Ã。
¤$Y ¤$£n! ¤$ž 1§ qž ,Pi $•n r#•n。
b. z[±Ð天ÝSyB。
t ¤£n! y£# yQ tin $#Q $•o qž ,Pi。
4. .个ÄÅyB{•。
¤$Y !e cài ¢zn qž ,Pi $•n pin!。
R. 我zÆyBš。
¢£ bYi b•n! qž ,Pi ,e。
t. 我们•z的ÇåÈšyB。
¢£ 1zn b• t de $ ¤$ào cPn! ,e qž ,Pi。
X& ¤$Yn! ¤ài ^an!
>&-词¤ç表示-+•h&Z•中ç相ßF5语中的›be ˆ yin!œ。±w·ŠÉh›Xœ_›&œ。
•t is #sed be–ore )erbs, to indicate t$at t$e action is in 6ro!ress. wo1eti1es it can be re6,aced by ›Xœ or
›&œ.
^&3c dn! <‹n! tr&/c <:n! từ bi"# t$% $àn$ )i $o@c <:n! tPc <an! <&3c ti?n $àn$.hen! c- 4$i <&3c
$ay t$? b.i ›Xœ $o@c ›&œ.
«epa16,es ]; dHI
1. @X&“Ê。
t ¤$Yn! ¤ài pž ¤•o。
JHe is $a)in! a bat$.L
An$ dy <an! tV1.
2. 我X&“<=çŠË&#4¼。
¢£ ¤$Yn! ¤ài pž yŸ –\çy#¦ $àn ¤ài ¤#Œ ¢•n –àn。
J•»1 doin! so1e ¢as$in! and ªo$n is coo4in! dinner.L
T5i <an! !i@t q#nn Po,ªo$n <an! nd# c=1.
b. „˜‡¿给我的wŽç我X&#‡½。
nž d• diàn $#à ! • i ¢£ de s$; $Œ#碣 ¤$Yn! ¤ài 4àn diàn
s$Q。
J• ¢as ¢atc$in! T] ¢$en yo# ran! 1e.L
U\c b[n !+i <ijn c$o t5i t$Q t5i <an! pe1 ti)i.
4. @z~&X&ÌÍ的J0D。
t bYi 4n ¤ài ¤$Yn! ¤ài rPn s$o de –Pn! ¢¡ ,ž。
JHe ¢as tra66ed in a b#rnin! $o#se.L
An$ dy b% bao )>y tron! ccn 6$Œn! <an! b2c c$Py.
R. ï¾主任X&ÔÝç·@÷际上X˜LÎü7Õ。
x s$#§ ¤$© rYn ¤$Yn! ¤ài 4i $#Qç4• t s$; xQ s$an! ¤$Yn!
d• !o •r –¡ qi\ ne。
JO––icia,,y, t$e director is in a 1eetin!, a,t$o#!$ $e»s act#a,,y
6,ayin! !o,–.L
N!$e n-i ,à c$S n$ij1 <an! $+6,t#y n$i0n t$(c t? ,à 5n! dy <an! <i <Pn$ !o,–.
t. @%&XêÒ*Ðþ-!¾。
t piàn ¤ài ¤$Yn! 1Pn! ¤$e pi• yŸ b pŸn pi•o s$#§。
JHe is b#sy at 6resent ¢ritin! a ne¢ no)e,.L
An$ dy $ijn <an! )i?t 1 b: ti"# t$#y?t 1/i.
’. Ï£X&«ÐÑÕ@ç¿@X试1ÒP国F×。
xžn! –n! ¤$Yn! ¤ài !¦n ¤§n! ¤$#Ÿ !•n tç zr t ¤$Yn! s$Q
t\ tPo dào !#- ¢ài q。
JT$e 6o,ice are $ot on $is trai, and $e»s tryin! to ,ea)e t$e
co#ntry.L
hBn$ sPt <an! t$eo d—i tr#y <#7i $Vn ta,t#y n$i0n $Vn ta <an! tQ1 cPc$ tr2n ra n&/c n!oài.
hÀeperciseI
€Íý词语”^Ð个t'的èl。
9a4e a co16,ete sentence ¢it$ t$e !i)en ¢ords.
Uà1 c># )/i cPc từ <i c$o
1. X&çÓÔ7çzç˜
¤$Yn! ¤àiçb•o ,;n! qi\çtçd•
2. é虑ç我ç问GçX&ç.个
4•o ,½ç ¢£ç ¢Yn t;ç ¤$Yn! ¤àiç¤$Y !e
b. .(çX&çVFç?çÕÖ
¤$Y xiç ¤$Yn! ¤àiç d#Q s$£#ç !§n! sŸç c$o !#Œ
4. &ç*+çAç我ç§Öç6
¤àiç 6zn! y£#ç¢Pnç ¢£çy-# pQç$z
R. SSçÐ天天çXç老×
bà baçyQ tin tinç ¤$Yn!ç,•o q
t. &ç•李çzç‡×ç<Ôç准C
¤àiç p;n! ,iç tç s$§# s$iç ,; 4iç ¤$©n bYi
©"ans¢ers <P6 PnI
1. zX&˜ÓÔ7。
2. 我X&é虑.个问G。
b. .(?X&ÕÖVF。E VFX&ÕÖ.(?。
4. 我6*+&A§Ö。
R. SSXÐ天天老×。
t. z&‡×•李准C<Ô。
f是 xi s$Q h$;n$ ,à
3Ð4相ßF›是œç-cç-的语气。
wi1i,ar to ›是œ, b#t ¢it$ s6ecia, e16$asis on t$e 6ositi)e tone.
hen! t&=n! t( n$& ›是œ n$&n! c&'n! <ij# n!T 4$; 4$•n! <%n$.
« epa16,es ]; dHI
1. .?f是ÕÞ。
¤$Yr xi s$Q c$o s$Q。
3T$is is a s#6er1ar4et.4
^>y c$;n$ ,à si0# t$%.
2. ÓFf是‚Ø。
1zn ¢ài xi s$Q c$¦ 4。
JBeyond t$is door is t$e !ara!e.L
B0n n!oài c7n! c$;n$ ,à n$à pe.
b. ÙÚf是’Ûš。
!#•i ¢n xi s$Q y-# x\ ,e。
3T$e 6ost o––ice is x#st aro#nd t$e corner.4
|f c$;n$ ,à b&# <ijn.
4. Ë™f是®k。
s$¦n! $#- xi s$Q r\ cž。
3Ui–e is x#st ,i4e t$is.4
h#:c s2n! ,à n$& t$?.
3ÿ4h$N,c$N c- Jon,y• x#stL
+Ü词。>&名词8-词_词”¤;ç表示°¢Y-的Ý围,üÞ%
@ç相ßF›·œ8›$±œ8›$是œ。
Ad)erb. lsed be–ore no#ns, )erbs or 6$rases, it 1eans ²x#st² in
t$e sense o– ²on,y² in ¼n!,is$. wi1i,ar as ›·œ or ›$±œ or ›$是œ。
Uà1 6$- từ.Dn! <‹n! tr&/c dan$ từ, <:n! từ $o@c cH1 từ bi"# t$% 6$[1 )i 4$•n! <%n$,,o[i trừ cPi
4$Pc.T&=n! t( n$& ›·œ8›$±œ8›$是œ.
«epa16,es ]; dHI
1. .ú<=LS的çf是ßš'?。
¤$Y xiàn yŸ –\ tžn! $•o deçxi s$Q !#Q ,e di•nr。
JT$is is a –air,y nice coat x#st a ,itt,e ep6ensi)e.L
B: <_ này rdt <s6,c$N c- <iO# $=i 1Vc t;.
2. K(都PPšçf是!李还°B。
dà xi d§# dào q; ,eçxi s$Q pi•o ,ž $Pi 1zi ,Pi。
J¼)eryone is $ere epce6t giao Ui.L
9+i n!&'i <O# <?n <5n! <S r_i, c$N trừ Ti"# UC )™n c$&a <?n.
b. R的@都Ùšçf是ÚÄ.úJ。
biz de t d§# ¢àn! ,eçxi s$Q xQ de ¤$Y xiàn s$Q。
JHe –or!ot e)eryt$in! epce6t t$is one.L
N$Tn! cPi 4$Pc an$ ta <O# q#0n r_i, c$N trừ c$#yjn này t$5i.
3÷4Ho@c ,à...$o@c Jeit$er¸or¸L
+=词。N…›J是œ=>ç>B表示mô中的Ð个。
honx#nction.ls#a,,y #sed to!et$er ¢it$ ›J是œ, to indicate one or t$e ot$er o–
t¢o.
Uà1 ,i0n từ.T$&'n! dn! c$#n! )/i ›J是œ <" c$N 1 tron! 2 s( )*t 4$Pc n$a#.
«epa16,es ]; dHI
1. .ð天J是à•çf是Í–。
¤$Y xž tin b\ s$Q !# –¦n!çxi s$Q pià y©。
J•t is eit$er ¢indy or rainy t$ese days.L
N$Tn! n!ày !nn <>y $o@c ,à c- !i- $o@c ,à 1&a.
2. J是„×çf是我×。
b\ s$Q nž qçxi s$Q ¢£ q。
J¼it$er yo# or • ¢i,, !o.L
Ho@c ,à an$ <i,$o@c ,à t5i <i.
b. @们J是£国人f是áâã人。
t 1en b\ s$Q dz !#- rzn xi s$Q z ,#- sŸ rzn。
JT$ey are eit$er Zer1an or |#ssian.L
B+n $+ $o@c ,à n!&'i ^`c $o@c ,à n!&'i N!a
3"4N!ay cB 4$i,c$o d Je)en i–L
+=词。表示ÜŽ的K9W系ç¤æè>›f是œ提ËÜŽçAæ
èîïÜŽ•ËºÃçN>›3œä…。
honx#nction. lsed to ep6ress a 6ossibi,ity and a 6ro6osition. T$e
–irst $a,– sentence brin!s a ,ess ,i4e,y or s#r6risin! circ#1stance
¢it$ ›f是œ, and t$e second $a,– 1a4es a 6ro6osition. ls#a,,y #sed
to!et$er ¢it$ ›3œ.
Dn! ,à1 ,i0n từ.Bi"# t$% q#an $j n$&3n! b: !iB <%n$.N{a c># <n# dn! ›f是œ <" <&a ra !iB t$i?t,n{a
c># sa# d(a tr0n !iB t$i?t <- 1à <&a ra 4?t ,#*n.T$&'n! <&3c dn! c$#n! )/i ›3œ.
«epa16,es ]; dHI
1. f是Í)ç我们3àÔÌ。
xi s$Q pià p#•ç¢£ 1zn y• yào 4i !§n!。
JWe ¢i,, start ¢or4in!, e)en i– it sno¢s.L
h$o d t#y?t r=i t$Q c$\n! ta cen! )™n 6$Bi ,à1 )ijc.
2. f是zJBç„3Ð-àB。
xi s$Q t b ,Piçnž y• y; dQn! yào ,Pi。
Jao# 1#st co1e e)en i– s$e doesn»t.L
h$o d c5 dy 4$5n! <?n, an$ cen! n$dt <%n$ 6$Bi <?n.
b. f是J12ç„3ÄåÒ。
xi s$Q b pž $#nçnž y• d•i r•n ¤$e。
J¼)en i– yo# don»t ,i4e it, yo# ¢i,, $a)e to ,#16 it. L
h$o d 4$5n! t$;c$, n$&n! an$ )™n 6$Bi c2 c$%#.
hÀepercise Bài t*6I
€Íý词语”^Ð个t'的èl。
9a4e a co16,ete sentence ¢it$ t$e !i)en ¢ords.
Hoàn t$àn$ c># )/i cPc từ <i c$o.
1. f是ç„的çzç中文老师
xi s$Qçnž deçtç¤$§n! ¢zn ,•o s$Ÿ
2. ¾æçf是çJ是ç„ç@ç¾æç&ç&
s$#§ $#•n!çxi s$Qçb\ s$Qçnžçtçs$#§ $#•n!ç¤àiç¤ài
b. f是çJšç¾Ëççèç3ç.个çJÝç我
xi s$Qçsž ,eçs$#§ c$¡ç1Q 1Qçy•ç¤$Y !eçb\ $#Q碣
4. ±'?ç.个Äçf是çLS¼的çé
y£# di•n zrç¤$Y !e càiçxi s$Qçtžn! $•o c$Ÿ deçpiPn
R. >"çf是çJ÷
nà yàn!çxi s$Qçs$Q s$;
t. „çJ是ç¾ç我ç¾çf是
nžçb\ s$Qçs$#§ç¢£çs$#§çxi s$Q
’. :LšçJWçf是çJlçJê
tài !o ,eçb\ c#Œçxi s$Qç–Pn! ¤žç–Pn! ¤¡
‰. f是çQç我ç4ç3Ýç再ç„
xi s$Qçd•n!碣碕nçy• $#Qç¤àiçnž
©"ans¢ers ^P6 PnI
1. zf是„的中文老师。or „的中文老师f是z。
2. J是„&¾æçf是@&¾æ。or J是@&¾æçf是„&¾æ。
b. f是Jšç我3JݾË.个çè。or 我f是Jšç3JݾË.
个çè。
4. .个ÄLS¼的çf是±'?é。
R. J÷f是>"。
t. J是„¾çf是我¾。or J是我¾çf是„¾。
’. JlJWçf是Jê:Lš。
‰. f是再4ç我3ÝQ„。or f是再4ç„3ÝQ我。or 我f是再4ç
f是 xi s$Q h$;n$ ,à
3Ð4相ßF›是œç-cç-的语气。
wi1i,ar to ›是œ, b#t ¢it$ s6ecia, e16$asis on t$e 6ositi)e tone.
hen! t&=n! t( n$& ›是œ n$&n! c&'n! <ij# n!T 4$; 4$•n! <%n$.
« epa16,es ]; dHI
1. .?f是ÕÞ。
¤$Yr xi s$Q c$o s$Q。
3T$is is a s#6er1ar4et.4
^>y c$;n$ ,à si0# t$%.
2. ÓFf是‚Ø。
1zn ¢ài xi s$Q c$¦ 4。
JBeyond t$is door is t$e !ara!e.L
B0n n!oài c7n! c$;n$ ,à n$à pe.
b. ÙÚf是’Ûš。
!#•i ¢n xi s$Q y-# x\ ,e。
3T$e 6ost o––ice is x#st aro#nd t$e corner.4
|f c$;n$ ,à b&# <ijn.
4. Ë™f是®k。
s$¦n! $#- xi s$Q r\ cž。
3Ui–e is x#st ,i4e t$is.4
h#:c s2n! ,à n$& t$?.
3ÿ4h$N,c$N c- Jon,y• x#stL
+Ü词。>&名词8-词_词”¤;ç表示°¢Y-的Ý围,üÞ%
@ç相ßF›·œ8›$±œ8›$是œ。
Ad)erb. lsed be–ore no#ns, )erbs or 6$rases, it 1eans ²x#st² in
t$e sense o– ²on,y² in ¼n!,is$. wi1i,ar as ›·œ or ›$±œ or ›$是œ。
Uà1 6$- từ.Dn! <‹n! tr&/c dan$ từ, <:n! từ $o@c cH1 từ bi"# t$% 6$[1 )i 4$•n! <%n$,,o[i trừ cPi
4$Pc.T&=n! t( n$& ›·œ8›$±œ8›$是œ.
«epa16,es ]; dHI
1. .ú<=LS的çf是ßš'?。
¤$Y xiàn yŸ –\ tžn! $•o deçxi s$Q !#Q ,e di•nr。
JT$is is a –air,y nice coat x#st a ,itt,e ep6ensi)e.L
B: <_ này rdt <s6,c$N c- <iO# $=i 1Vc t;.
2. K(都PPšçf是!李还°B。
dà xi d§# dào q; ,eçxi s$Q pi•o ,ž $Pi 1zi ,Pi。
J¼)eryone is $ere epce6t giao Ui.L
9+i n!&'i <O# <?n <5n! <S r_i, c$N trừ Ti"# UC )™n c$&a <?n.
b. R的@都Ùšçf是ÚÄ.úJ。
biz de t d§# ¢àn! ,eçxi s$Q xQ de ¤$Y xiàn s$Q。
JHe –or!ot e)eryt$in! epce6t t$is one.L
N$Tn! cPi 4$Pc an$ ta <O# q#0n r_i, c$N trừ c$#yjn này t$5i.
3÷4Ho@c ,à...$o@c Jeit$er¸or¸L
+=词。N…›J是œ=>ç>B表示mô中的Ð个。
honx#nction.ls#a,,y #sed to!et$er ¢it$ ›J是œ, to indicate one or t$e ot$er o–
t¢o.
Uà1 ,i0n từ.T$&'n! dn! c$#n! )/i ›J是œ <" c$N 1 tron! 2 s( )*t 4$Pc n$a#.
«epa16,es ]; dHI
1. .ð天J是à•çf是Í–。
¤$Y xž tin b\ s$Q !# –¦n!çxi s$Q pià y©。
J•t is eit$er ¢indy or rainy t$ese days.L
N$Tn! n!ày !nn <>y $o@c ,à c- !i- $o@c ,à 1&a.
2. J是„×çf是我×。
b\ s$Q nž qçxi s$Q ¢£ q。
J¼it$er yo# or • ¢i,, !o.L
Ho@c ,à an$ <i,$o@c ,à t5i <i.
b. @们J是£国人f是áâã人。
t 1en b\ s$Q dz !#- rzn xi s$Q z ,#- sŸ rzn。
JT$ey are eit$er Zer1an or |#ssian.L
B+n $+ $o@c ,à n!&'i ^`c $o@c ,à n!&'i N!a
3"4N!ay cB 4$i,c$o d Je)en i–L
+=词。表示ÜŽ的K9W系ç¤æè>›f是œ提ËÜŽçAæ
èîïÜŽ•ËºÃçN>›3œä…。
honx#nction. lsed to ep6ress a 6ossibi,ity and a 6ro6osition. T$e
–irst $a,– sentence brin!s a ,ess ,i4e,y or s#r6risin! circ#1stance
¢it$ ›f是œ, and t$e second $a,– 1a4es a 6ro6osition. ls#a,,y #sed
to!et$er ¢it$ ›3œ.
Dn! ,à1 ,i0n từ.Bi"# t$% q#an $j n$&3n! b: !iB <%n$.N{a c># <n# dn! ›f是œ <" <&a ra !iB t$i?t,n{a
c># sa# d(a tr0n !iB t$i?t <- 1à <&a ra 4?t ,#*n.T$&'n! <&3c dn! c$#n! )/i ›3œ.
«epa16,es ]; dHI
1. f是Í)ç我们3àÔÌ。
xi s$Q pià p#•ç¢£ 1zn y• yào 4i !§n!。
JWe ¢i,, start ¢or4in!, e)en i– it sno¢s.L
h$o d t#y?t r=i t$Q c$\n! ta cen! )™n 6$Bi ,à1 )ijc.
2. f是zJBç„3Ð-àB。
xi s$Q t b ,Piçnž y• y; dQn! yào ,Pi。
Jao# 1#st co1e e)en i– s$e doesn»t.L
h$o d c5 dy 4$5n! <?n, an$ cen! n$dt <%n$ 6$Bi <?n.
b. f是J12ç„3ÄåÒ。
xi s$Q b pž $#nçnž y• d•i r•n ¤$e。
J¼)en i– yo# don»t ,i4e it, yo# ¢i,, $a)e to ,#16 it. L
h$o d 4$5n! t$;c$, n$&n! an$ )™n 6$Bi c2 c$%#.
hÀepercise Bài t*6I
€Íý词语”^Ð个t'的èl。
9a4e a co16,ete sentence ¢it$ t$e !i)en ¢ords.
Hoàn t$àn$ c># )/i cPc từ <i c$o.
1. f是ç„的çzç中文老师
xi s$Qçnž deçtç¤$§n! ¢zn ,•o s$Ÿ
2. ¾æçf是çJ是ç„ç@ç¾æç&ç&
s$#§ $#•n!çxi s$Qçb\ s$Qçnžçtçs$#§ $#•n!ç¤àiç¤ài
b. f是çJšç¾Ëççèç3ç.个çJÝç我
xi s$Qçsž ,eçs$#§ c$¡ç1Q 1Qçy•ç¤$Y !eçb\ $#Q碣
4. ±'?ç.个Äçf是çLS¼的çé
y£# di•n zrç¤$Y !e càiçxi s$Qçtžn! $•o c$Ÿ deçpiPn
R. >"çf是çJ÷
nà yàn!çxi s$Qçs$Q s$;
t. „çJ是ç¾ç我ç¾çf是
nžçb\ s$Qçs$#§ç¢£çs$#§çxi s$Q
’. :LšçJWçf是çJlçJê
tài !o ,eçb\ c#Œçxi s$Qç–Pn! ¤žç–Pn! ¤¡
‰. f是çQç我ç4ç3Ýç再ç„
xi s$Qçd•n!碣碕nçy• $#Qç¤àiçnž
©"ans¢ers ^P6 PnI
1. zf是„的中文老师。or „的中文老师f是z。
2. J是„&¾æçf是@&¾æ。or J是@&¾æçf是„&¾æ。
b. f是Jšç我3JݾË.个çè。or 我f是Jšç3JݾË.
个çè。
4. .个ÄLS¼的çf是±'?é。
R. J÷f是>"。
t. J是„¾çf是我¾。or J是我¾çf是„¾。
’. JlJWçf是Jê:Lš。
‰. f是再4ç我3ÝQ„。or f是再4ç„3ÝQ我。or 我f是再4ç
3ÝQ„。or „f是再4ç3ÝQ我。
hPc c@6 từ n2i t$&'n! dn! !iTa ti?n! ]ijt )à ti?n! HPn
1LUà... 4$5n! 6$Bi ,à...
是。。。 J是。。。
2LW$5n! 6$Bi... 1à ,à...
J是。。。 ¿是。。。
bLTr&/c ti0n... r_i... sa# <-... c#2i cn!...
首Q。。。 ÊÒ。。。 ÑA。。。 ¦A。。。
Q。。。 再。。。 ÑA。。。 ¦A。。。
4Lh$•n! n$Tn! 4$5n!... 1à n!&3c ,[i cŒn...
J¾J。。。 反¿。。。
RLh$•n! n$Tn!... 1à n!ay cB...
R¾。。。 =。。。
tLUà... $ay ,à...
是。。。 还是。。。
’LW$5n! 6$Bi... 1à ,à...
J是。。。 f是。。。
J是。。。 ¿是。。。
‰LT#y... n$&n!...
ÐÑ。。。 ¾是。。。
ZÑ。。。 ·是。。。
ÐÑ。。。 ·是。。。
9LN?#... t$Q...
®v。。。 f。。。
Ü®。。。 f。。。
®v。。。 Þ。。。
®v¾。。。 >Œ。。。
à是。。。 f。。。
10Lh$N cnn... ,à...
$à。。。 f。。。
11Lh$N c-... 1/i ...
$à。。。 p。。。
l非。。。 ÊÞ。。。
12LD...J9@c dL... cen!J)™nL...
ÿÃ。。。 都E3。。。
JÓ。。。 都E3。。。
1bL]QJb.i )QL... n0nJc$o n0nL...
Ìh。。。 ÍÞ
14Lw. d8... ,à )Q...
ÍÞ。。。 是Ìh。。。
1RLT$à... c$` 4$5n!...
ë·。。。 3J。。。
1tLN!oài... <O#...
lš。。。 都。。。
1’LN!oài... cŒn...
lš。。。 3E还。。。
1‰L^i... t$Q...
¾Ñ。。。 f。。。
19L^i... ,[i...
¾。。。 ·。。。
20L]ừa... )ừa...
·。。。 ·。。。
21LN!ay... cen!...
=。。。 都E3。。。
22LN?# c`... Jt$QLsf...
再。。。 f。。。
2bLW$5n! t$" 4$5n!...
非。。。J·
24L]ừa... <i...
HA... ,à...
Ð。。。 f。。。
2RL]ừa... )ừa...
Ð边。。。 Ð边。。。
2tLW$i t$Q... 4$i t$Q...
±w。。。 ±w。。。
2’L9:t 1@t... 1@t 4$Pc...
У;。。。 sУ;。。。
2‰LW$5n! c$N... 1à...
J·。。。 3
29LHo@c ,à... $o@c ,à...
_ô。。。 _ô。。。
b0Lhàn!... càn!...
(。。。 (。。。
b1LN!&'i nào... n!&'i dy...
Š。。。 Š。。。
b2L^>#... <dy...
N=i nào... n=i dy...
óD。。。 óD。。。
ºººººººººººººººººº
›£是我íì的边íñ
£是我²•的îïñœ
汉语=词K[º
Ð8!ýW系
18 ¾¸¸ç33·4¸¸äz¾œ•ŒÀç·²;锻炼身体。
28 ·¸¸ç·¸¸äz·ðrç·œ•。
b8 3¸¸ç3¸¸ä?l3gšçñl3gšç$±@&#‡½。
48 ±w3±wŽç±的wŽ4¸¸ç±w3±wŽç±的wŽ4¸¸äíîï我±w#‡½ç
±w上9。
R8 ÐÝ?¸¸çÐÝ?¸¸ä@们•ÐÝ?>汉语Á天çÐÝ?>ò语Á天。
t8 a8Ð边¸¸çÐ边¸¸3口语4ä@们Ð边#‡½çÐ边Á天。
b.Ð;¸¸çÐ;¸¸3$;语4@Ð;«ó人˜ôäçÐ;ÊÖó人FD•李。
’8 a8ÐB¸¸çÿB¸¸3口语4ä."#çÐB·ÞeÆ¡ö的中国*+çÿB·Þ锻炼
„的口语。
b.У;¸¸ç3sç·4У;¸¸ä.ÂP北京BçУ;ã§õ北京的名K…öçsУ
;3ã##öþJÆ的老*+。
c.ÐÞ¸¸çÿÞ¸¸3$;语4
ÿ8O÷W系
18 _ô3_ç_是4¸¸ç_ô3_是4¸¸äμ_ô¼ølç_ô¼o¼。
28 àŒ¸¸çàŒ¸¸äàŒ×o&ݧçàŒ×上•Ý§。
b8 3是4¸¸ç还是¸¸äz是Ùšç还是=åJB。
48 J是¸¸çf是3”是4¸¸ä.úJJ是„#的çf是z#的。
R8 J是¸¸ç¿是¸¸äzJ是口语老师ç¿是••老师。
t8 ë·3ëççëä4¸¸ç3J3]JçJ4¸¸ä我ëä‚×ç3JäåB‚×。
’8 …%¸¸çJ®3还J®çºJ®4¸¸3口语4ä…%&.?Q@ç还J®Q×Õ。
‰8 …%¸¸çë縸ä3$;语4
÷8递ZW系
18 J¾3J·8Ju8J$4¸¸ç¿À3!ÀçÀ4¸¸ä@J¾³Äùç¿À3{ðr。
28 J¾J3J¾°ç非¾Jç非¾°4¸¸ç反¿3反º还4会úûüÞAçzJ¾°
ýç反¿þš。
b8 ¸¸çME3MEF4¸¸ä@J¾JeÆ我çME=我的名'都J知道。
48 ¸¸ç况À¸¸3$;语4ä上•>ŒKç况À„·J知道@的‡ÿç•ŒÛÐÍlÉP
Õñ
R8 ¸¸ç再¾¸¸3口语4ä.?的条úJ•Œ"ç再¾3:ßšç我们还是×R的‡£„。
t8 ¸¸ç£况3¡Já¾ç¡J>¾4¸¸ä.个问G=„都JÝç£况是我Õñ
’8 R¾3Jà¾ç甭¾çJà¾4¸¸çf是3ú¦4ä.个问G{•çR¾是我çf是=z
3JÝ。
"8f折W系
18 ÐÑ3оçÐ4¸¸ç¾是3·是4¸¸ä天气ÐÑ.ŒUç¾是我身上还&Ë汗Õ。
28 ÐÑ3оçÐ4¸¸ç$是3JÖ4¸¸ä汉语ÐÑ•ŒçJÖ我Ð-à…†。
b8 ÒÓ¸¸çÑ¿¸¸äÒÓ@1Ä78•çÑ¿却BĦm。
48 ¸¸ç¾是3·是4¸¸Þ3却8º4¸¸äz身体JSç¾是]-却JW。
R8 ¸¸ç¿¸¸äo&{热ç¿北京{U。
五8条úW系
18 $ุçf3¡4¸¸ä$àœ•çfÐ-·ÞŒS汉语。
28 Ð旦¸¸çf3”4¸¸ä.个G„Ð旦Wšçf¾r„°±œ•ŒÀ。
b8 $±3惟±4¸¸çp¸¸ä$±‹š协•çpÛ•JÉ\S。
48 l非¸¸çp3ÊÞçàJÑ4¸¸äl非„BçÊÞ我是JÝ×的。
R8 任e¸¸ç3¸¸3$;语4ä任e‹Œ~•ç3挡J1我们¤Z的ä望。
t8 JÃ3ÿÃçJÓ4¸¸ç都¸¸äÿÃ春夏秋(ç>D的气Ž都{S。
v8ÜŽW系
18 ®v3à是çÜ®çÜŽçܦçÜ若ç倘若ç倘¦4¸¸çf3>Œç”4¸¸ä®vz
JäåBçf+š。
28 ¸¸的¿çf¸¸är天是¿天的¿çf×逛街„。
b8 ú¦3f是çf+çó怕ç纵¦ç纵Ñ4¸¸ç3¸¸är天ú¦Í–ç我3à×。
48 再¸¸ç3¸¸ä天气再Uç我3à…†锻炼。
/8ÌvW系
18 Ìh¸¸çÍÞ¸¸äÌh@身体JSçÍÞJÛ上课。
28 2F¸¸ç3Ìk4¸¸ä2FK(的#ÚçÌkz{_fÉPš>•钥匙。
b8 ¸¸çÌ¿¸¸ä‰ï_PšçÌ¿{ö人c¹¯。
48 ¸¸çÞEF3ÞEçÞ@ç@¦4¸¸äôDºš冰ç@¦轮,JÛ通Ö。
R8 ¸¸ç¯¿¸¸äzc'š+rwx篿KK提LšŒÀ´µ。
t8 ¸¸çF是¸¸äF;ÍyšK–çF是我们都JãË×Aš。
’8 Ìh3Ìç2F4¸¸¿¸¸ä.个©lÌh(DÈÕ¿JÛ上Œ。
‰8 ÀÍÞ¸¸ç是Ìh3是2F4¸¸ä@ÀÍÞ^绩Sç是ÌhÐ$都{œ•。
ë8目的W系
18 h3hš4¸¸ähšŒS汉语ç@BPš中国。
28 ¸¸ç是hšç3h的是4ä@X&²;准Cçh的是úd‡通Öé试。
b8 ¸¸çS¸¸3口语4ä4上„Ð-àBç我们SÐy×#‡ˆ。
48 ¸¸çÞ”3ÞçÞNç>Þ4¸¸ä我们àÖawxçÞ提LŒÀ^绩。
R8 ¸¸ç¦¸¸ä.¢ŒÀ£6ç¦我的ŒÀ^绩±š{K的提L。
t8 ¸¸ç省Ä39Ä4¸¸3口语4ä我&¾rÐÍ?ç9ÄAy误Ý。
’8 ¸¸çÞ93Þ防4¸¸3$;语4äEJà`¡险³çÞ9œËåF。
“ ” “ ” 语气词 š 6-5Ú词 š
mô附Ò的Û[J‹ç&è中Ë%的á-是Ú词‚&è¨Ë%的òm¢É况ä名词“^òA;
“ ” “ ” 的 š h语气词ç-词8HI词A;的 š H±-5Ú词6语气词m¢+>。
@YB{Iêè脾气š。3语气词4
Jáó气ç我的Y¼Öš。 J 语气H-5Ú词L
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
š的>6
1.>&-词_HI词A;ç表示-+_¤›已Ùt^ä
6#t ša–ter t$e )erb or adxecti)e, indicate t$e co16,etion o–actionI
indicatin!t$e action is a,ready co16,etedI
K(都Bšç我们Ô%上课„。
@×中国Œšmþ汉语。
VV已ÙÌ+š。
.个问G我Åš。
我d天cšÐ56‚
我们BÄ:4šç‡ˆ已ÙÔ%š。
%&Jl”宜š。
上个ê$¿š÷天。
t$eaction ¢i,, be co16,eted in t$e –#t#reI
CD_yCš。
3T$e 6,ane¢i,, ,ea)e soon.4
我Íš课f×¼¼。
J2 )erbsI –#t#re tense, t$e –irst –#t#reaction $a66ens be–ore t$e second –#t#re actionL
ª¯irai a# resta#rant a6rYs q#e x¯a#rai –ini,a c,asse.
@à是知道š.个qrçÐ-{L兴。
#tš+,ç„f·Þ#‡½。
M#t šat t$e end o– a sentence or a–ter t$e 6a#se in a sentenceIc$an!e o– sit#ation or stateI
9eanst$e c$an!e o– sit#ation or state is a,ready or ¢i,, be co16,etedI
Í–š。
春天Pš。
我Þ¤Jݾ汉语ç%&ݾš。
@Jª我š。
天_®š。
T$ene¢ sit#ation t$at ¢o#,d be $a66ened in so1e conditions Jw#bx#ncti)eL
„mBÐ天fÆP@š。
3i– yo# co1e 1day ear,ier, yo# ¢o#,d see $i14
b. w#!!estionI to do or not to doI
ƒšçƒšçRQš。
SšçJà再¾š,
4.•n t$e X#estions
¸¸½ñE ¸¸°±ñ
Ji– yo# c$oose t$is –or1at, yo# can sti,,#se ›,eœ in t$e sentenceL
@ƒš½ñ
„d天×#‡ˆš°±ñ
±°±¸¸.
Ji– yo# c$oose t$is ¢ay, yo# can¯t #se ›,eœin t$e sentenceL
@±°±ƒñ@ƒš。JnoteIyo# sti,, need ›,eœ in t$e ans¢erL
„d天±°±#‡ˆñ°±。我°±#。3_ôä我°#。4
] ° ]
@ġĖ
„d天#°#‡ˆñ
R.Ne!ation 3Don¯t #se ›šœ in t$e ne!ation sentence. ‚
epce6tI 1. ›šœäd#ration o–an action
epce6tI 2 ›šœ in a s#!!estionI not to do so1et$in!4
„¼m¼š½ñ
我¼š。我¬šm{牛æç还¼šÐ个;包。„Õñ„¼m¼š°±ñ
我还°¼Õ。é天m上yÄ:4š。饿J我š
J¼m¼{JS。„…†×¼'?)西。
@d天×锻炼šç·是我°±×。
t. “ ” ‚5“v语è6-5“v语è中 š 的>6ä
-5“v语èäa,, t$e)erbs epce6t ›beœ
@d天¼šb 个苹vä aesterday $e ate b a66,es.
‚5“v语èä¢it$t$e )erb ›beœ ‚ ne)er #se ›šœ
No¢ it¯s $otI %&{热。
aesterday it ¢as $otI d天{热。
No¢ $e is teac$erI @%&是老师。
Uast year, $e ¢as teac$erI @×þ是老师。
No¢ $e is readin! ne¢s6a6erI @%&&#报x。
aesterday a–ternoon at b61 $e ¢as readin!t$e ne¢s6a6erI @d天ÍÎb '&#报x。
’. W$ere to 6#t ›šœñ
¼pa16,esI
M#t ›šœ a–ter t$e )erb or adxecti)e orno#nI
@×中国Œšmþ汉语。
我d天cšÐ56‚
我Íš课f×¼¼。
@à是知道š.个qrçÐ-{L兴。
#tš+,ç„f·Þ#‡½。
@d天¼šb 个苹v
M#t ›šœ at t$e end o– t$e sentenceI K M#t›šœ a–ter)erbEadxEno#n
‡ˆÔ%š。
%&Jl”宜š。
Í–š。
春天Pš。
@Jª我š。
天_®š。
|e6eat›šœ a–ter t$e).Eadx.En. and at t$e end o– t$e sentenceI K a 6er–ect tense
@ך中国猚mþ汉语。He ¢ent to h$ina,and ,earned h$inese –or 2 years..
@ך中国šäHe $as !one to h$ina.
J•n t$is case, yo# 1ay a,so add ›已Ùœ be–ore t$e )erbL@已Ùך中国š。
@Œš2 þ汉语šäHe $as a,ready ,earned h$inese–or 2 years.
我d天cšÐ56‚I • bo#!$t a car yesterday.
我d天cšÐ56‚šä•¯)e bo#!$t a car.
@à是知道š.个qrçÐ-{L兴。He ¢o#,d be $a66y¢$en $e 4no¢s t$is ne¢s.
@J已ÙL知道š.个qršäHe¯sa,ready 4no¢ t$is ne¢s
@d天¼šb 个苹vI He ate b a66,es.
@d天3已Ù4¼šb 个苹všäHe¯s a,ready eaten b a66,es.
我们Pš汉´äWe arri)ed weo#,.
我们3已Ù4Pš汉´šäWe¯)e a,ready arri)ed inweo#,.
T¢o 6ast actionsI
我Íš课f×¼¼。A–ter c,ass •¯,, !o to eat.
我Íš课f×¼¼šäA–ter t$e c,ass, • ¢ent toeat.
#tš+,ç„f·Þ#‡½。ao# 1ay ¢atc$ T] a–teryo# –inis$ t$e $o1e¢or4.
#tš+,ç@f#‡½šäA–ter $e $ad done t$e$o1e¢or4, $e ¢atc$ed T].
‰. D#ration o– an actionI
•n t$is case Jd#ration o– an actionL, ›šœ or ¢it$o#t ›šœ at t$e end o– sentenceI bot$ arecorrect. ‚
6er–ect tense
.Ñ$我#šb 天š。•¯)e read t$e boo4 –or b days.
.Ñ$我#šÐ个íî。 •¯)e read t$e boo4 –or a¢ee4.
我±20 天°ÆP„šä• $a)n¯t seen yo# since 20 days.
我BQ国已Ùmþöšä•¯)e been in lw –or 1oret$an 2 years.
HI词 T;n$ từ
表示人8J¯的H‚8“´_ô-+8•hQ的‚5的词IHI词。HI词的Ê-式是&HI词
¤>Ê-Ü词²J²。
Từ <" bi"# t$% t;n$ c$dt, tr[n! t$Pi cSa n!&'i $o@c s( )*t $ay tr[n! t$Pi cSa <:n! tPc $àn$ )i t$Q <&3c
!+i ,à $Qn$ d#n! từ J t;n$ từL.T;n$ từ 4$i 6$S <%n$ t$Q t$&'n! p#dt $ijn 6$- từ 6$S <%n$ ²J² <‹n! tr&/c
t;n$ từ <-.
Ð. HI词±ÞÍð类ä
T;n$ từ c- n$Tn! ,o[i sa# <>yI
1.表示人_J¯的H‚的
Bi"# t$% tr[n! t$Pi cSa n!&'i $o@c s( )*tä
K ! L M N O P QR
2.表示人_J¯的“´的ä
Bi"# t$% t;n$ c$dt cSa n!&'i $o@c s( )*tI
S T U 热 V W XY ZK [\ ]^
b.表示-+_•hQ的‚5的ä
Bi"# t$% tr[n! t$Pi cSa <:n! tPc, $àn$ )iI
_ ` ab cd ef gh ij
ÿ. HI词的>途ä
h$`c ncn! cSa t;n$ từI
+-语 Uà1 <%n$ n!T
HI词¦主à的>途是!中š语。«®ä
h$`c ncn! c$S y?# cSa t;n$ từ ,à b7 s#n! c$o tr#n! t>1 n!T.]; dH n$&INklJcPi )Py <oL Oml JcPi
1e pan$ ,P Lno的pqJt$Bo n!#y0n r:n! ,/nLrs的tuJPn$ d&=n! sPn! n!'iL
+v语ä Uà1 )% n!T
wxay。T$'i !ian <an! rdt !d6.
z{|}。 h5 dy rdt <s6.
~•€{•。 Hoa n$ài rdt t$=1.
@{L。 An$ ta rdt cao.
+‚语ä Uà1 tr[n! n!T
HI词的Ð个^à>途是&-词¤+‚语。«®ä
9:t tron! n$Tn! c$`c ncn! q#an tr+n! cSa t;n$ từ ,à ,à1 tr[n! n!T <`n! tr&/c <:n! từ.]; dHI
_ƒ。h$[y n$an$ ,0n«
@ö¬š'?。 An$ ta #2n! q#P c$zn r_i.
„…†XY‡Vˆ‰Š。An$ n0n 6$0 bQn$ 1 cPc$ <\n! <Vn )/i an$ dy.
‹Œ们ef‡•Ž。 hPc $+c sin$ c$c1 c$\ n!$e !iBn!.
+•语ä Uà1 b7 n!T
HI词N+v语-词的•语。«®ä
T;n$ từ t$&'n! <&3c ,à1 b7 n!T c$o <:n! từ tron! )% n!T.]; dH n$&I
Q&x上,1Hç再OSª".Tr&/c ti0n 6$Bi 6$Pc t$Bo tr0n !idy tr&/c r_i 1/i c$+n ,P c>y.
•„‘’的<=“”•。Hiy !i@t s[c$ <2n! q#nn Po cSa con.
–—˜™šz的›œ。9&a ,à1 &/t $?t t-c c5 dy.
•ž”š<=。Zi- t$7i 4$5 q#nn Po.
+主语äUà1 c$S n!T
Ÿ是中国¡¢的Q£。W$i01 t2n ,à 1 18 <`c tron! tr#yOn t$2n! Tr#n! X#2c.
¤¥¦人§A。Wi0# n![o 4$i?n c$o con n!&'i ,[c $*#.
+语äUà1 t>n n!T
¨©lª|}。 hon !Pi t$&'n! t$;c$ <s6.@12«¬。An$ ta t$;c$ y0n t8n$.
^@c <i"1 n!T 6$P6 cSa t;n$ từ
1.h$`c ncn! c$S y?# cSa t;n$ từ ,à ,à1 )% n!T )à <%n$ n!T
]; dHI
.D的#$非N[Q。JUà1 )% n!TL
|}×%Š都12。JUà1 <%n$ n!TL
9:t s2 t;n$ từ c- t$" ,à1 tr[n! n!T.N$&I
我们efÂÚ„的问G。
&-'们²;#Sš7¹¤的准C。
9:t s2 t;n$ từ c- t$" ,à1 b7 n!T.N$&I
a.<=已Ù“”•š。
b.<=“Ä{”•。
h$\ CIt;n$ từ c- t$" ,à1 b7 n!T n$& tron! )d b n$iO# $=n so )/i ); dH a,c- t$" <&a )ào c># b 4$5n!
c$Vc c- t$" <&a )ào c># a <&3c.]; dHI
问G解]()š。3m4
问G解]Ä{()。
2.M$nn ,/n t;n$ từ n$*n s( b7 n!T cSa 6$- từ 1`c <: ›{œ
b.T;n$ từ t$&'n! 4$5n! 1an! t>n n!T.
N$&n! 1 b: 6$*n n$o t;n$ từ 4$i bi"# t$% C ›¦¸¸•Œ"œ J4$i?n c$o...n$& t$? nàoL,›V¸¸•Œ"œ
J<2i )/i...n$& t$? nàoL...t$Q c- t$" 1an! t>n n!T.]; dHI
JÛûš‘’ç*š集体。3¦‘’ûš4
„(U+@ç@(,JÄ„。3V@U+4
T;n$ từ tr[n! t$Pi ‚5HI词
T;n$ từ tr[n! t$Pi ,à cPc t;n$ từ c- $Qn$ t$`c 6$Pt sin$ n$& ›-Oœç›.®œç›O//œç›®¦
¦œç›Oš„0œç›®J1秋œ¸¸
^@c <i"1 c$#n! cSa ,o[i t;n$ từ này ,àI
1.W$i ,à1 )% n!T $o@c <%n$ n!T t$Q 6$Bi t$01 ›的œä
-O2p3m4
-O的2p
O//343m4
O//的34
34O//3m4
34O//的
®J1秋~3m4
®J1秋的~
~®J1秋3m4
~®J1秋的
2.W$5n! n$*n s( b7 n!$8a cSa 6$- từ 1`c <: ›{œ
{)白3m4ç{5t3m4ç{6773m4ç{U883m4ç{®ž’93m4
hPc t;n$ từ này bBn t$>n n- <i bao $à1 C n!$8a c$N 1`c <: cao n0n 4$5n! cnn t$01 s( b7 n!$8a cSa từ
›{œ nTa.
U&# C ,à ›{白œ 4$5n! $oàn toàn !i2n! n$& ›)白œ )Q ›)白œ t;n$ 1i0# tB 1[n$ cŒn ›{白œ c$N ,à cao
$=n ›白œ 1 b*c, <&3c n-i 1 cPc$ 4$Pc$ q#an.Tron! ); dH sa# t$Q c$N t$;c$ $36 dn! ›)白œ
.是Ð:b;的中式<。0õ的®Ž3是…0…•的ç)白的•;上还=Òð>à—,。
b.HQn$ t$`c ,@6 ,[i cSa ,o[i t;n$ từ này 4$Pc )/i t;n$ từ t$&'n!.
]; dH n$& ›-Oœ 4$5n! t$" ,@6 ,[i t$àn$ ›--OOœ ,cŒn ›”•œ ,[i c- t$" ,@6 ,[i ,à ›””••œ
Uo[i từ ›-Oœ c$N c- t$" ,@6 ,[i cB từ t$eo $Qn$ t$`c ABAB, t;n$ c$dt cSa n- 4$Pc )/i t;n$ từ t$&'n!
n$& ›”•œ.N- t$#:c )O $Qn$ t$`c ,@6 ,[i c\ 6$P6 c$` 4$5n! 6$Bi ,à từ 6$P6, cen! !i2n! n$& $Qn$ t$`c
›{L{Lœ.
hPc t;n$ từ c- t$" ,à1 <%n$ n!T 4$5n! t$" ,à1 )% n!T <&3c !+i ,à t;n$ từ 6$i )% n!T.T;n$ từ 6$i )% n!T
t$&'n! dn! <" bi"# t$% t;n$ c$dt cSa s( )*t.hPc t;n$ từ 6$i )% n!T t$&'n! dn! !_1 c-I
5 ? @ ¨ A B X C Ü : 双 K; !; Ã; ^; 中式 西式 D; Ê“ `“ E“ F“ qË 6
- 国G HG > I> 双边 ö边 Kµ K‰ JK 国² FB :L 中L LL ÌË 首ุ
T;n$ từ 6$i )% n!T c- cPc <@c <i"1 n!T 6$P6 sa#I
1.W$5n! n$*n s( b7 n!$8a cSa 6$- từ 1`c <: ›{œ
2.T$&'n! dn! cd# tr\c bi"# <[t ,à ›是¸¸的œ.]; dHI
JK词byy¾词b是JK的
国²D‚yy¾D‚是国²的
b.1 b: 6$*n 4$i $Qn$ t$`c 6$S <%n$ t$Q dn! ›非œ 4$5n! t$" dn! ›Jœ
非ÌËl¨ JÌËl¨3m4
非国±Ù† J国±Ù†3m4
4.9:t s2 t;n$ từ 6$i )% n!T n!oài c$`c ncn! ,à1 <%n$ n!T cŒn c- t$" ,à1 tr[n! n!T.]; dHI
Kµ人'zcƒ。JUà1 <%n$ n!TL
人'zKµcƒ。JUà1 tr[n! n!TL
N$Tn! t;n$ từ 6$i )% n$& t$? này cŒn c-IL)8_)8M‹8sþ8íÓ8ìw8N¸8Ì身¸¸
U&# CI 9:t s2 từ !i2n! n$a# )O cPc$ )i?t, <+c n$&n! 4$Pc n$a# )O từ ,o[i.]; dHI
非NIT;n$ từ 6$i )%±±非Nwî8非Nw¨
M$- từ±±非NL兴8非N—˜
åFIt;n$ từ 6$i )i±±åFJú8åF‡ˆ
dan$ từ±±œËåF
国际It;n$ từ 6$i )%±±国际”@8国际Hë
dan$ từ±±c÷国际8M²国际
L6It;n$ từ 6$i )%±±L6O任^8L6CO]-
dan$ từ±±PP-的L6
Tron! ti?n! HPn c- 1 s2 ,&3n! n$o t;n$ từ c$N c- t$" p#dt $ijn . )% tr; )% n!T 1à 4$5n! t$" p#dt $ijn .
)% tr; <%n$ n!T d&/i bdt 4Q $Qn$ t$`c nào,n$Tn! t;n$ từ này <&3c !+i ,à t;n$ từ d#y )% n!T.W$i ,à1 <%n$
n!T t$Q c$S y?# . 2 $Qn$ t$`c sa#I
A.Tr(c ti?6 ,à1 <%n$ n!T,. !iTa 4$5n! t$01 ›的œ.
B.wa# 4$i t$01 ›的œ sf ,à1 <%n$ n!T.]; dHI
.个人{•。m•人Em•的人
z的@*+{]-。m]-@*+Em]-的@*+
T;n$ từ d#y )% n!T cŒn c-I
Vç准wç^çsç™ Jn!$8a $o[t bPtLçQç¬çoçRçxçSç准çdçÅçaçTçUç
Vç±çúçúdçV›çPCçWç合+ç`Xçc气çF道ç·ÞçYZçöçû
T;n$ từ c$N c$S y?# ,à1 )% n!T,n$&n! 1 b: 6$*n từ ,o[i này cen! c- t$" ,à1 tr[n! n!T.]; dHI
[‚{准w。JUà1 )% n!T n!TL
[‚准wPP。JUà1 tr[n! n!TL
T;n$ từ s2 ,&3n! \µHI词
Z_1 1 s2 từ n$& ›Øöœç›Suœç›Jûœ¸¸ N$Tn! từ này <a s2 dn! <" b7 n!$8a c$o dan$ từ )O
1@t s2 ,&3n!.]; dH n$&I
Øö‡£×þ都œËš]^_*。
^@c <i"1 cSa ,o[i từ này ,à )ừa c- t$" b7 n!$8a tr(c ti?6 c$o dan$ từ )ừa c- t$" t$01 ,&3n! từ cP t$" .
6$;a sa# <" b7 n!$8a c$o dan$ từ.]; dHI
我¦YcšSu3Ñ4$。
Do <- c— n!&'i <&a ri0n! ,o[i từ này )ào ,o[i ²từ c$N s2 ,&3n!².N$Tn! từ này t$&'n! 4$5n! t$" ,à1 )%
n!T.D(a )ào <i"1 này cen! c- t$" <&a n- )ào ,o[i t;n$ từ 6$i )% n!T.
Ti?n! HPn c- s2 ,&3n! từ rdt 6$on! 6$\,c$\n! ta t$&'n! t$dy cPc ,&3n! từ n$& ›$œ8›个œ <" !i\6
cPc b[n 6$>n bijt <&3c r— ràn! )à cH t$" 1Qn$ <i c-6 n$@t )à 6$>n ,o[i n$& d&/i <>yI

a.U&3n! từ c$N n!&'i ä个8Û8条+œÛœt$&'n! <&3c dn! tron! n$Tn! tr&'n! $36 n-i ,%c$
s(+M$[1 )i s{ dHn! œ条œ rdt $[n c$?+
Ð个人 Ð个K人 Ð个!© Ð个¨© Ð个@© Ð个,( Ð个D Ð个Ì人 Ð个b
Ð个cd Ð个*+ ÐÛ‹Œ ÐÛ老师 ÐÛó人 ÐÛ³e ÐÛ†表 Ð条S汉

f.U&3n! từ c$N <:n! )*t ä$8g8›8条8h+
Ð$i Ð$j Ð$kl Ð$l Ð$Km Ð$n Ð$Ü Ð$老o Ð$pq Ð$
r Ðga Л牛 Лn Лs Лt Лul Ð条v Ð条w Ð条r Ðhx
y

b.U&3n! từ c$N 1 b: 6$*n cSa con n!&'i $o@c <:n! )*t ä个8$8z8î8b8{条+N!oài ›个œ )à
›$œ t$Q cPc ,&3n! từ 4$Pc <O# n-i ,0n $Qn$ dPn!+
Ð个°l Ðz°| Ð Ðî}A Ð$眼~ Ð个•l Ð个€• Ðb‚ Ð{‚
ƒ Ðz„… Ð个†› Ð个͇ Ð条ˆ‰ Ð$F Ð个F°› Ð个<› Ð条Š Ð
$‹ Ð条¨‡ Ðzš

4.U&3n! từ c$N c>y c2i ä©8Œ+
Щª Щ白杨 Щ2 ЩT ÐŒ—• ÐŒŽl ÐŒª ÐŒ!2

R.U&3n! từ c$N $oa q#B ä个+N!oài ra cŒn c- äÐ'••çÐî•‘+
Ð个苹v Ð个’l Ð个“l Ð个Î Ð个李l
Ð'•• Ðî•‘
t.U&3n! từ c$N b: 6$*n cSa c>y c2i ä•8{8条8z8'+Tdt cB <O# n-i ,0n $Qn$ dPn!.
Е€ Е”•Ð•N– Ð{"l Ð条î Ðz¢l Ð'o
’.U&3n! từ c$N t$`c cn+
Ч¼ Чm¼ Зm& ЗÎ& З4&
З中& З西& З'š Ðî/条 Ð个包l
Ð个˜› ÐîlŠ Ð个l™ Ð{š Ðý牛š
Ð个÷r› Ð道Ä Ð道œ Ð{;包 Ðý™•
Ðî冰ž Ð{Ÿ Ð'¡v Ð{西¢ Ðîžž¡
£.U&3n! từ dn! c$o n$Tn! <_ )*t dn! tron! bTa cn+
Ðî¤l Е¥l Еœ匙 Ðb&x
¦.U&3n! từ c$N <_ !ia dHn!+Bao !_1 cB n$Tn! <_ )*t <ijn t{.
Ðb½l ЕXl Ð条¢§ Ð条¨œ Ðb¿ Ð条©z Ð条Aª Ðî[« Ðî¬
- Ю¯ Ð个¯° Е„± Ð条„² Ðý•³ Ðý½Z ÐýF表 Ð;´l Ð
个~µ Ð个¶Ð$¶ Е· Ð条¸l Ðþ‡¿ й‡½D йRˆD Ð%Rˆ`
Ð%Rù` Ð个冰º Ðî• Ð»¼ü Ð=ü
10.U&3n! từ dn! c$o <_ nT tran!,tran! s`c+
Ðú<= Ðú上< Ð条½l Ð个口| оml Ð条围ª Ð$F‘ Ð$¿l Ð$
À Ð$眼´ Ð$€# ÐÁÂ章 ÐÁð
11.U&3n! từ dn! tron! 4i?n tr\c, p>y d(n! ä:8Ä+
Ð:´ Ð:Å Ð条d ÐÄJl Ð:RÆ Ð:Lv ÐÇvJ Ð:È Ð:É ÐÊ
} ÐÊÓ Ð;• ÐË• ÐxJ
12.U&3n! từ c$N cPc 6$&=n! tijn !iao t$5n! ä58ý8j8Ì+
Ð5‚ Ð56‚ Ð5‘•‚ Ðý[‚ ÐjCD Ð条, ÐÁ[Í ÐÌIÎ
1b.U&3n! từ dn! c$o c5n! cH ä•
ЕÏl ЕРЕÑÒ
14.U&3n! từ dn! c$o )cn 6$Œn! 6$š1+
ÐŒÓ ÐÔÓ Ðbx ÐýÕ Ð£Ö¹ й‡°
1R.U&3n! từ dn! c$o )cn $+c )cn $-a n!$j t$#*t ä×8Þ8首8[8道8>+
Ð×信 ÐÞïÚ Ð首Ø Ð[文章 Ð>å{ Ðbå{ Ð>, Ð¹Ö Ð道uÙ Ð
首¹ ÐŒÚl Ð[报告 Ð个' Ð个词 Ð个èl
1t.U&3n! từ dn! c$o s( 4ijn $o@c $o[t <:n! äú8§8场8通+
ÐúJ Ð个Jú Ð个-+ Ð通‡¿ Чۘ ЧKj ЧÜÝ Ð场7¹ Ð场•
Þ Ð场rs Ð场K[ Ð个"« Ð通报告 Ыß- Ы¬-
1’.U&3n! từ dn! c$o )e 4$; +
Ð•Ò Ð;à Ðbá ÐŒÍ ÐŒf Ðœlâ ÐÓK˜ ÐÁ˜â ÐÁzâ
1‰.U&3n! từ dn! tron! <%a ,C t$'i ti?t +
Ð:à Ð道ã Ð条˜ Ð条ô Ð个äl Ð个W Ð个• Ð个ê} Ð轮rê Ðzí
í Ð个:t Е" Ы• Ð场– Ð个ª› Ð道å‡
1 ¦.U&3n! từ c$N $Qn$ dPn!I 条8î8Œ8道8;8{8b8z8'8ý+
›个œ,à ,&3n! từ <&3c dn! 1 cPc$ r:n! rii )à 6$7 bi"n n$dt+T$&'n! dn! c$o cPc dan$ từ 4$5n! c-
,&3n! từ c$#y0n dHn! . N!oài ra 1 s2 dan$ từ n!oài )ijc c- t$" <i 4Y1 )/i ,&3n! từ c$#y0n dHn! c- t$"
<i )/i ›个œ+
a+Dn! c$o n!&'i äÐ个人 m个!©
f+Dn! c$N b: 6$*n cSa con n!&'i $o@c ,oài )*t äÐ个°l Ð个•l Ð个€• Ð个†›
Ð个͇ Ð个F°› Ð个<›
æ+Dn! c$o $oa q#B äÐ个苹v Ð个’l Ð个“l Ð个Î Ð个李l
ç+Dn! c$o cPc $àn$ tin$ äÐ个ê} Ð个:t
è+Dn! c$o s5n! $_äÐ个W Ð个•
é+Dn! c$o $o[t <:n!, s( 4ijn äÐ个Jú Ð个-+ “个Ê ê个¹
ë+Dn! c$o t$'i !ian äÐ个!w m个ê "个íî
£+Dn! c$o t$(c 6$š1 äÐ个˜› Ð个;包 Ð个)¢ Ð个(¢ Ð个™•
¦+Dn! c$o <_ )*t äÐ个ì Ð个%l Ð个íl Ð个œ Ð个´î Ð个ï› Ð
个ðl Ð个}§ Ð个信× Ð个ñò Ð个¯° Ð个$包 Ð个ºl Ð个|l
10+Dn! c$o c= q#an t7 c$`cäÐ个óô Ð个DW Ð个\?室 Ð个TU Ð个Ìö Ð个
õö@ Ð个”@
11+Dn! c$o $:i n!$% äÐ个KÝ Ð个ÂÃÝ Ð个÷ÃÝ Ð个ø'Ý ÷个!G
Ð个]! Ð个提"
12+Dn! c$o C t&.n!,s#y n!$8 äÐ个ãã Ð个ã6 Ð个\6 Ð个主å Ð个! Ð个
åÆ Ð个V› Ð个ù Ð个ú* Ð个Žã Ð个ÜŽ Ð个81
1b+Dn! tron! )cn $+c äÐ个û语 m个=J Ð个4¿ Ð个üÚ
14+Dn! tron! từ n!T äÐ个' Ð个词 Ð个èl
Û
Dn! c$o n!&'i 3Dn! 1 cPc$ ,%c$ s(, tran! tr+n! ‚hŒn tron! n$Tn! tr&'n! $36 bQn$ t$&'n! t$Q
dn! ›个œ4äÐÛ‹Œ mÛ老师 ÷Ûó人
$
a+Dn! <" c$N ,oài )*t3T$&'n! dn! c$o !ia cn1, <:n! )*t 4 c$>n, c5n trn!¸4äÐ$l m$
!j ÷$老Y Ð$ýl "$pq
f+Dn! c$o cPc <_ )*t $o@c b: 6$*n ,#5n c- 2 cPi äm$F m$€• Ð$À Ð$¿l
æ+Dn! c$o dHn! cH,<_ n!$O äÐ$ºl Ð$口| Ð$$包
ç+Dn! c$o tà# bY äÐ$!, Ð$§þ
g
Dn! c$o n!(a,,ừa äÐga mgtl

a+Dn! c$o !ia s\c n$& bŒ ,cừ#, con ,aäЛ牛 m›tl
f+Dn! c$o toiäЛÿ
æ+Dn! c$N )ijc ,i0n q#an <?n n!&'i t$>n36$;a tr&/c t$&'n! c- ›Ðœ4äЛÌJ
h
Dn! c$o ,[c <à äÐhxy
Á
9an! C n!$8a t&=n! <_n! )/i ›个œ t$&'n! c$N n$Tn! <_ )*t n$oäÐÁð ÐÁ五ò的硬币 ÐÁ
’‰ ÐÁÔR章 ÷Á奖章
W
a+Dn! c$o q#an tài, t$i t$" äÐW棺µ ÐW尸体
f+Dn! c$o 1 s2 <_ )*t äÐWn
©
Dn! c$o c>y c2i äЩª Щ2 Щ牡丹
Œ
Dn! c$o c>y c2i J!i2n! ›©œ4äÐŒª mŒ桃ª
î
Dn! c$N n$Tn! )*t c- $Qn$ t$ dài äÐîÓl mî¤l Ðî[« Ðî¸l
Ô
Dn! c$o n$Tn! <_ )*t c- cPn äÐÔ铅Ó mÔAÓ ÷Ô¬- "Ôf ÐÔÍ
Œ
a+Dn! c$o n$Tn! <_ )*t c- cPn3!i2n! ›Ôœ4äÐŒÓ ÐŒÍ ÐŒ•µ
f+Dn! c$o ca 4$\c, ca từ äÐŒÚl ÐŒ¹
æ+Dn! c$o <:i n!e äÐŒIÔ ÐŒD险Ô ÐŒT[Ô ÐŒÎÔ

Ó
Dn! c$o n$Tn! <_ )*t 2n! trŒn dài äÐÓAÓ ÐÓ„¼

a+Dn! c$o n$Tn! cPi dài,$s6 äÐ条² m条Š ÷条w "条t¢ Ð条¿:
f+Dn! c$o s5n! n!Œi , <&'n! pP äÐ条Kô Ð条K街
æ+Dn! <" c2 <%n$ s2 ,&3n! $36 t$àn$ từ cPc )*t c- $Qn$ d[n! dàiäÐ条û³ Ð条•µ
ç+Dn! c$o n$Tn! s( )*t <&3c c$ia t$àn$ n$iO# $[n! 1Hc äÐ条妙ñ m条! ÷条-Å "
条\6
è+Dn! c$N n!&'i äÐ条S汉 Ð条人u

a+Dn! c$o s5n! n!Œi $o@c n$Tn! <_ )*t c- $Qn$ dài3!i2n! ›条œ4äÐ道ô Ð道沟 Ð道擦痕
Ð道缝? á道霞u
f+Dn! c$N t&'n!, c{aäÐ道围• m道Ó ÷道防²
æ+Dn! c$o 1jn$ ,jn$,<O 1Hc äÐ道uÙ Á道\ŒG
ç+Dn! c$o s2 t$` t( äÐ道F续 ÷道.
è+Dn! c$o bTa cn äÐ道œ Ð道甜'š "道Ä
;
Dn! c$o n$Tn! )*t c- $Qn$ ds6äÐ;´l Ð;锣 Ð;鼓 m;旗l
{
a+Dn! c$o n$Tn! <_ )*t 6$>n t$àn$ )i0n,1i?n! äÐ{;包 m{ü ÷{Ÿ
f+Dn! c$o 1@t <dt $o@c 1@t n&/c äÐ{2‡ Ð{汪7
æ+Dn! c$o cBn$ )*t, t$'i ti?t,>1 t$an$,n!5n n!T,tQn$ cB1 äÐ{-气m Ð{2| Ð{‹9
- Ð{胡* Ð{fš
b
a+Dn! c$o !idy,da $o@c n$Tn! <_ )*t c- bO 1@t 1Pt äÐbx Ðb‡1 mb, ÷b木¢
Áb皮l
f+Dn! c$o cPc <_ !ia dHn! c- bO 1@t 6$•n! äÐb¿ Ðb½l
æ+Dn! c$o 15i,1@täÐb~ Ðb‚
ç+Dn! c$o cPi c#n! äÐbá
y
Dn! c$o c$i?# äÐy席
z
Dn! c$o n$Tn! <_ )*t $Qn$ )i0n trŒn äÐz珠l Ðzt豆 Ðzlâ Ðz„…
'
Dn! c$o n$Tn! )*t $Qn$ )i0n trŒn $o@c ,i ti 3!i2n! ›zœ4äÐ'o Ð'珠l Ð'lâ Ð'
¨ Ð'ü丸 Ð'盐
ý
Dn! c$o n$Tn! )*t $Qn$ cHc $o@c 1i?n! äÐý½Z mý•³ ÷ýF表
£
Dn! c$o n$Tn! <_ )*t $Qn$ )#5n! äУF帕 ÷£1章 ð£石碑

Dn! c$o $oa,1>y äm•”• Е白" Еµ€

a+Dn! c$o 1@t tr'i,1@t trcn! äÐ轮Nï Ð轮rê
f+Dn! c$o cPc c#:c $:i <à1,t$i <d# äcÐ轮7¹ -的Ð轮ÝG

Dn! c$o cPc <_ )*t $Qn$ s3i dàiä\茎!2 \茎白œ

Dn! c$o cPc <_ )*t 1on!,n$o äÐ! Лœ е

a+Dn! c$o cPc <_ )*t 4?t $36 t$àn$ 1 cH1 äЗ¼ З¹
f+Dn! tron! bPo c$; äЗ报x З45
æ+Dn! tron! tQn$ cB1 äЗÉå

a+Dn! c$o n$Tn! <_ )*t c- cPn äÐ•Ò Ð•Ñl Еj" ЕÊl ЕXl
f+Dn! c$o n$Tn! t$` c- t$" dn! tay )2c <&3c äЕo Е€?
æ+Dn! )/i n$Tn! C 4i?n, t& t&.n! 1 cPc$ trừ# t&3n! äЕþÔ ž•X ±Ð••气 ЕS
F #@Е
þ
a+Dn! c$o sPc$ ).äÐþ'b Ðþˆ{
f+Dn! c$o 1Py 1-c,pe c: äÐþD0 mþ6‚
¹
a+Dn! c$o t#_n!, 4%c$ äÐ¹Ö Ð¹¿l й¹»
f+Dn! c$o <_ <ijn, <_ <ijn t{ äйD0 й‰#D йÇD´ й‡° й‡½D
й‡ùD й“<D
Ë
Dn! c$o 4%c$, t#_n! äÐËÖ
$
a+Dn! c$N n$Tn! <_ )*t t$àn$ 1 b: äÐ$(W
f+Dn! c$N cPc ti?t $+c äÐ$课

a+Dn! c$N cPc ti?t $+cä÷‰课
f+Dn! c$o cPc <_ )*t 6$>n t$àn$ từn! 4$\c, <o[n äm‰‚% ÷‰‡ä "‰&'
%
a+Dn! c$o 1-n cn ä"%Ä
f+Dn! c$o c2i pay äÐ%(
æ+Dn! c$o cPc <_ )*t <&3c c#:n ,[i äÐ%Rˆ` Ð%Rù` Ð%‡² Ð%â•
ç+Dn! c$o cPc tr*n t$i <d# t$" t$aoäm%:˜
)
Dn! c$o t$#2c cao dPn 3!i2n! ›»œ4äÐ)¼ü
*
Dn! c$o t$#2c bVcJ dn! cPc )% t$#2c 6$=i 4$5LäÐ*ü
=
Dn! c$o t$#2c bVc3!i2n! ›*œ4äÐ=ü
Ð
Dn! c$o t$#2c bVcä.个£l±ëÐü
+
Dn! c$o t$#2c bVcä÷+ü
¾
Dn! c$o cPc <_ )*t c- c$-6 äоml о,l
:
Dn! c$o cPc )*t to )à c$Vc c$Vn äÐ:à Ð:Lv Ð:—Ø Ð:¯È Ð:Å Ð:-w
Ä
Dn! c$N n$à,ccn $: äÐÄJ
Ç
Dn! c$N n$à,ccn $: äÐÇJ
Ê
Dn! c$o c{a s7,c{a c$;n$¸äÐÊÓ mÊ} ÐÊ(
Ë
Dn! c$o t&'n! äÐË•
x
Dn! c$o 6$Œn! tron! 1 ccn n$à äÐx.室 Ðxó/ ÷xÓ;

a+Dn! c$N n=i ., c$F . äð人(
f+Dn! c$N ,Fi sai cSa từ äm0±W误 ±ðÓ误
Í
a+Dn! c$N n=i ., c$F .äÐÍJ0
f+Dn! c$N 4?t cd# äÐÍTU ÐÍŒ校
5
Dn! c$N pe c: äÐ56‚ ÷5‘•‚
j
a+Dn! c$o n$Tn! <_ )*t c- trH <r $o@c <_ c= 4$; äÐjå相D ÐjCD Ðj12
f+Dn! c$o n\i !i2n! ›:œäÐjà
Ì
Dn! c$o tà# bY äÐÌ•73轮 ÐÌKó,
Ó
Dn! c$o cPc c$#y?n tà# ,{a äÐÓ[‚ ¦AÐÓ‚ SðÓ‚
Ü
a+Dn! c$o cPc <_ )*t t$àn$ 1 b: äÐÜmø ÐÜ4l sÜ56
f+Dn! c$N bi"# ,: tQn$ cB1 cSa 4$#5n 1@t äÐÜ4I ÐÜ7]的;8
9
a+Dn! c$o c5n! tr&'n!,4$Pc$ s[n,c{a $àn!3‹›(œ4äÐ9—v店 Ð9店:; Ð9;<
ö
f+Dn! c$o <dt <ai3!i2n! ›{œ4äÐ9‡
F
Dn! c$N 48 ncn!,bBn ,8n$ äÐFS' ÐFSÄ ÐF¢™
ú
a+Dn! c$o q#nn Po äÐú=>
f+Dn! c$o s( 4ijn äÐúKJ
æ+Dn! c$o <_ !ia dHn!,$àn$ ,C ämú(W ÷ú•李
?
Dn! c$o s( 4ijn3!i2n! ›úœ4äÐ?šJ Ð?KJ Ð?c@
A
Dn! c$o s( 4ijn3!i2n! ›úœ)à›‰œ4äÐAšJ ÐAJ KA3¯ KABC
C
Dn! c$o 4in$ doan$¸äÐC任ë ÷CÔD cÐC!G
Ó
Dn! c$o cPc <iO# 4$oBn äÐÓü ÐÓE ÐÓËå

Dn! c$o $àn$ <:n!,<:n! tPc 䘚Ð通鼓 FÐ通Ý
§
Dn! <" c$N bTa cn,,'i 4$#y0n $o@c trPc$ 1Vn!ä÷§¼ Ч˜ ЧÝ

Dn! c$o n$Tn! s( )ijc <i trBi q#a äÐ场G– Ð场K) Ð场Kr Ð场KS Ð场K” Ð
场KÀ
«
Dn! c$N !iai <o[n cSa n$Tn! s( )ijc,<:n! t$Pi <i pBy ra äЫ• 𫖠Ыl& Ы¬-
Ú
Dn! c$o n$Tn! $àn$ )i <Pn$ äÐÚ€u
H
Dn! c$N )ijc t$# $o[c$, <=1 $oa 4?t trPi ä›H©€ ÿH豆I
Þ
Dn! <2i )/i cPc 6$>n 1Hc $o@c cPc <o[n )cnä÷Þ试G mÞ-Å "ÞJ*
×
Dn! c$N n$Tn! )*t <&3c dPn ,[i äÐ×信 Ðׇ报

Dn! tron! t$= ca äÐ首Ø m首词 ÷首Úl
[
Dn! tron! )cn $+c äÐ[Ã文 m[报告
>
a+Dn! tron! $:i $+a äÐ>,
f+Dn! c$N )Bi )-cäÐ>Z
Ñ
Dn! c$N sPc$ bPoäÐÑ$ ÐÑÓÚÑ ÐÑïÚ ÐÑE ÐÑ名K
œ
Dn! c$N <[n,6$Po3!i2n! ›zœ4äÐœlâ Áœ˜â
Ó
a+Dn! c$o <[i 6$Po äÐÓK˜
f+Dn! c$o 48 t$#*t äÐÓÏ课 mÓ技术
æ+Dn! c$o $+ $àn! n!&'i t$>n äÐÓÌJ ÐÓÌL
(
Dn! c$o !ia <Qn$ $o@c p; n!$ij6 äÐ(人( m(õ店 ÷(¼店 "(?• Ð(‡ˆU
®
Dn! c$o <Yn äЮ¯

a+Dn! c$o s2 n$>n 4$š# äÐ(五口人
f+Dn! c$o ,3n äÐ口M
æ+Dn! c$o <_ <[c äÐ口œ m口N ÷口O Ð口n Ð口1Ò
8
Dn! c$o $an! <:n! äÐ8PQ
R
a+Dn! c$o t&3n! 6$*t äÐRSw
f+Dn! c$o 6$Po ä五ÁRK˜
T
a+Dn! c$o n$Tn! )*t t$àn$ dŒn! äÐT² mT道 ÐTU—
f+Dn! c$o 1i,$&=n! )%,,(c ,&3n! äÐT热气 ÐT•Ð ÐTµ ÐTX
æ+Dn! c$o 1 t26 n!&'i äÐTVI mTPW

Dn! tron! n-i c$#yjn,tijc r&3#äÐ席¿ Ð席±
Dan$ ,&3n! từ
• “bc” 3Òlçy焱çXlç钥匙ç·çXl4
{ “bYi” 3—ç牛æç:;çjç±4
Ñ “b•n” 3$ç45ç,报ç词bç'bç!¾ç‡14
K “cY” 3$4
| “czn!” 3vç¹ôçæ/ç皮?4
˜ “dP” 3x4
Y “dŸ” 3—ç/ç±ç眼目4
' “dicn” 3—ç±ç)西çJ4
¾ “d;n!” 3ml4
õ “d#àn” 3dçwxç文章ç¿4
Z “d#Ÿ” 3)西ç[¥ç2ç木›ç\4
Ô “d#Q” 3rc4
V “d#Q” 3€íç¨]çï›4
^ “dn” 31ç\çKoç€Ë4
• “d#·” 3€ç"4
× “–¦n!” 3信ç‡报4
Ü “–” 3F‘ç眼´4
个 “!Y” 3人çŒËç*+ç‹5çŒ校çTUç国(ç$jç;包ç{lçìç汉'ç_ì4
î “!¦n” 3`lçalçb4
?y “!§n!c$¿” 3Z4
?e “!§n!xŸn” 3—4
?D “!Œn!,¿” 3d4
• “$Pn!” 3'4
§ “$” 3人(4
j “xi” 3D0çCD4
x “xin” 30lçJlçSJ4
ú “xiàn” 3<=çA<ç=>çK<ç上<ç•李çJÉ4
c “xiY” 3Ý4
€ “4Y” 3¡ç—vç'šç5l4
è “x” 3¿ç汉语ç5语4
© “4Y” 3ªç2ç白Ä4
z “4¦” 3íçšçlâ4
课 “4Y” 3$ç课文4
口 “4·#” 3人çNçM4
ý “4#ài” 3üç¡ç;包ç'šçA<çAdçû³ç®¢4
类 “,Yi” 3人ç问G4
' “,Q” 3¢lçlâ4
ý “,iY” 3[‚4
5 “,iàn!” 3‚ç6‚ç‘•‚çe•‚çf€4
o “1Q” 3Z4
; “1iàn” 3´l4
名 “1;n!” 3ŒËçÚô4
平£?D “6;n!–n!!§n!,¿” 3‡çP‡4
g “1” 3lç¿lç¹l4
ü “6Pi” 3人çªçJl4
‰ “6Q” 33ç²³4
g “6¿” 3açZçhl4
[ “6in” 3文章çÃ文4
{ “6iàn” 3šç;包çüç2‡çªi4
í “6¿n!” 3»±ç•—4
?j “!Œn!q¿n!” 3P‡ç‡4
• “q\n” 3©lçnçk4
首 “s$·#” 3¹çØ4
双 “s$#àn!” 3Àç¿lç¤lçF4
Í “s#·” 3Œ校çTU4
¹ “tPi” 3D0ç˜'D4
‘ “tào” 3<=çJlç(WçJx4
条 “tiPo” 3wçiçt¢çAªç¿:ç,çdçklçŠç½l4
l “t·n!” 3„¼çÀ/4
› “t-#” 3牛çxy4
Û “¢Yi” 3老人çQËçí(ç5BçmÝç*+çó人4
C “piàn!” 3任ëç!ç̈4
" “yn!” 3'šç)西4
n “yY” 3$çx4
b “¤$n!” 3xç报ç,?ç‰ç’‰çå{ç½lç¿ç‚ç~4
Œ “¤$Q” 3Óç1ÓçAÓç铅Óço珠Óç<Óçfç¹4
$ “¤$Q” 3Üçpçlçqlç眼~瀕çºlçFç‹4
¢ “¤$·n!” 3Zç锻lç—vçrÄçJÉç)西ç人çåÆ4
Ç “¤$#àn!” 3Jl4
: “¤#Œ” 3àçvç´ÞçÅçstçÉçÈç24
^uNZ U°}NZ TỪ
 “cQ” 3×çÉçBç•ç–4
z “biàn” 3#ç¾ç*çVç•çuç\]4
Í? “piàr” 3˜çvçwçãçAçÂÃ4
Ó “tàn!” 3×çB4
x “$#;” 3#ç送4
场 “c$cn!” 3Í–ç˜74
« “¤$Yn” 3à•4
§ “dn” 3†ç˜çÝ4
þ çêç ïç 'nç !w
year, 1o#t$, date, ti1e o– t$e c,oc4, $o#r
Nc1,t$Pn!,n!ày,!i' <_n! $_,!i'
«01
]; dH 1I
误ä我9 ê10 ï19‰t þÔ%ŒÀ汉语。
Xä我19‰t þ9 ê10 ïÔ%ŒÀ汉语。
we6te1ber 10ç19‰t 是5语ïî的表示6ç汉语Þ是2KxVP!xV。…kh19‰t þ9 ê10
ï。
›we6te1ber 1Oç19‰tœis t$e ¼n!,is$ ¢ay o– ep6ressin! date+ •n h$inese ,an!#a!eçconce6ts are
arran!ed in a descendin! orderyy –ro1 ,ar!e ones do¢n to s1a,,er ones+T$#sçit s$o#,d be 19‰t þ9
ê10 ï+
›we6te1ber 1Oç19‰tœ ,à cPc$ bi"# t$% t$'i !ian cSa ti?n! An$,cŒn n!#y0n tVc tron! ti?n! Tr#n! ,[i c-
4$Pi nij1 ,à từ bz <?n ,/n c$o n0n c$\n! ta n0n s{a t$àn$ 19‰t þ9 ê10 ï.
«02
]; dH 02
误ä%&已ÙR òÖ12 'š。
Xä%&已Ù12 'ÖR òš。
›R òÖ12 'œ是–i)e 6ast t¢e,)e 的$]。…âå汉语wx的表示£6k^²12 'ÖR òœ。
›R òÖ12 'œis t$e ,itera, trans,ation o–›–i)e 6ast t¢e,)eœ+One s$o#,d c$an!e it into›12 'ÖR òœin
,ine ¢it$ t$e h$inese ¢ay o– ep6ressin! ti1e+
›R òÖ12 'œ ,à cPc$ d%c$ tr(c ti?6 cSa ²–i)e 6ast t¢e,)e².N0n d(a t$eo 6$&=n! 6$P6 bi"# t$% t$'i !ian
tron! ti?n! Tr#n! 1à s{a t$àn$ ²12 'ÖR òœ.
«0b
]; dH 0b
误äz每天ŒÀ"'JnL。
Xäz每天ŒÀ"个!wJ_›"个n›œL。
pè是¾›ŒÀœE>的wx。…ßk›'JnLœh›!wœ。口语 D3¾›n›œ。表示wõ。
T$e sentence is intended to te,, t$e d#ration o– st#dy+B#t t$e ri!$t ¢ord is›!wœrat$er t$an›'
JnLœ+Anot$er ¢ord –or ti1e d#ration iw n›¢$ic$ #s#a,,y occ#rs in s6o4en h$inese+
h># c- C n-i )ijc c$i?1 t$'i !ian cSa ›ŒÀœ.Do <- ta n0n s{a ›'JnLœ t$àn$ ›!wœ.Tron! 4$š# n!T
cen! c- t$" n-i ›n›œ <" bi"# t$% t$'i <o[n.
«04
]; dH 04
误ä我们上Îë!w上课。
Xä我们上Îë'上课。
pèå是à¾r上΋Œwx上课。…•›!wœk^›'œç表 示w'。
W$at t$e sentence 1eans to s$o¢ is t$e ti1e ¢$en c,asses be± !in+!ws$o#,d be re6,aced ¢it$ '
¢$ic$ indicates a 6oint in ti1e+
˜ cSa c># 1#2n n-i r— t$'i !ian nào cSa b#7i sPn! <i $+c.Do <- n0n <7i ›!wœ t$àn$ ›'œ,bi"# t$% t$'i
<i"1.
«0R
]; dH 0R
误ä我们$GšÐæ!w。
Xä我们$Gšæ个!w。
›Ðæ!wœ是a $a,– $o#r 的$]。âå汉语的¾6ç…kh›æ个!wœ。
›Ðæ!wœis t$e ,itera, inter6retation o–²a $a–t $o#r²+•n h$ineseçt$e 6ro6er –or1 is›æ个!wœ+
›Ðæ!wœ ,à cPc$ d%c$ tr(c ti?6 cSa ²a $a–t $o#r².D(a t$eo cPc$ n-i cSa ti?n! Tr#n! t$Q n0n s{a t$àn$
›æ个!wœ.
op
x#st ne¢ça 1o1ent a!o
]ừa,)ừa 1/i
«0t
]; dH 0t
误ä7R是op×,的KŒËç失,是个K问G。
Xä7R是o×,的KŒËç失,是个K问G。
名词›opœ°oÖ×Jx的wxç.D是¾›×,œ.¢É况œË&JxÞ¤ç…k›opœhÜ
词›oœ。
T$e ti1e no#n opre–ers to a ti1e in t$e near 6ast+Ho¢e)ºer。¢$at t$e sentence i16,ies is t$at t$e
e)ent o–›×,œtoo4 6,ace not ,on! a!o+T$#sç›opœs$o#,d be re6,aced by›oœ.
Dan$ từ ›opœ dn! t$" c$N t$'i !ian )ừa q#a <i 4$5n! bao ,>#.‘ <>y ,à n-i )ijc ›×,œ)ừa 6$Pt sin$
cPc$ <>y 4$5n! bao ,>#.N0n s{a ›opœ t$àn$ 6$- từ ›oœ.
éþ
t$is year
Nc1 nay
« 01R
]; dH 01R
误ä×þ我是Ì人ç.þ我是老师š。
Xä×þ我是Ì人ç5þ我是老师š。

›.þœ是t$is year 的$]。汉语…ß¾›éþœ。

›.þœis t$e ¢ordytoy¢ord trans,ation o– ›t$is yearœ. •n h$inese, ¢e say éþ.
›.þœ ,à từ d%c$ tr(c ti?6 cSa ²t$is year².Tron! ti?n! Tr#n! c$\n! ta n0n n-i ²éþ².

¸¸的wŽ
W$i,e
Tron! 4$i
«01t
]; dH 01t
误I我们上课ç@ƒZ教室Bš。
Xä我们上课的wŽç@ƒZ教室Bš。

èl的på是ç›@ƒZ教室BœœË&›我们上课œ.õwxD。&汉语D…•主v词”›我们上
课œ>&›¸¸的wŽœ的¤边ç+wx‚语。

T$e sentence 1eans t$at ›$is co1in! into t$e c,assroo1 occ#rred d#rin! t$e ti1e ¢e ¢ere $a)in!
c,assœ. To ep6ress s#c$ 1eanin! in h$inese, a s#bxecty6redicate 6$rase s#c$ as 我们上课 s$o#,d be
#sed ¢it$ ›的wŽœ a–ter it, to!et$er ser)in! as t$e ad)erbia, adx#nct o– ti1e.
N!$8a cSa c># ,à Is( )ijc ²an$ dy <i )ào 6$Œn! $+c² <&3c 6$Pt sin$ tron! t$'i !ian ²c$\n! ta <an! tr0n
,/6².Tron! ti?n! tr#n! t$Q n0n <@t c1 c$S )% ›我们上课œ ,0n tr&/c ›¸¸的wŽœ,<" ,à1 tr[n! n!T
t$'i !ian.

«01’
]; dH 01’
误ä我们Ë×wŽçF;ÍÒ)Õ。
Xä我们Ë×的wŽçF边ÍÒ)Õ。

主v词”_&›¸¸的wŽœ的¤;ç+wx‚语wç%中›的œ'JÛyûç…ß&›我们Ëל的
A;ž上›的œ。

W$en a s#bxecty6redicate 6$rase, to!et$er ¢it$ 的wŽ ser)es as an ad)erbia, adx#nct o– ti1e, 的 is an
ob,i!atory 6artic,e. wo 的 1#st be added.
W$i cH1 c$S )% <@t tr&/c ›¸¸的wŽœ <" ,à1 tr[n! n!T t$Q từ ›的œ 4$5n! t$" t$i?#.N0n t$01 ›的œ
)ào <‹n! sa# ›我们Ëל.

«01‰
]; dH 01‰
误äzl!的w失ךÇÈ。
Xäzl!3的4wŽ失ךÇÈ。

±:ù‰HI词3®›!œ4+v语的主v词”_&›¸¸的wŽœÀ¤ç·9¾^›wŽœç.D…
×{›的œç&›wœ的A边ž上›Žœ'。

的 wŽ 1ay be s$ortened into wŽ i– t$e 6redicate o– t$e s#bxecty6redicate 6$rase be–ore it is a
1onosy,,abic adxecti)e. T$e sentence can be corrected t$is ¢ayI add Ž to w, and 的 1ay be o1itted.
hH1 c$S )% 4$i <@t tr&/c ›¸¸的wŽœ n?# c- t;n$ từ <=n >1 ti?t Jn$& ›!œL t$Q c- t$" n-i t$àn$ ›w
Žœ,. <>y c- t$" ,&3c b/t ›的œ.^‹n! sa# từ ›wœ c- t$" t$01 ›Žœ.

«019
]; dH 019
误äÔ%的wçi道¬ã‘’的|ü{JW。
XäÔ%3的4w3Ž4,i道¬ã‘’的|ü{JW。

-词›Ô%œ>&›¸¸的wŽœ的¤边ç·9¾^›¸¸wœ。kè_ô&›的wœA边ž›Žœç_ô
×{›的œ。

W$en 6receded by t$e )erb Ô%, 的wŽ can be si16,i–ied as w. To re)ise t$e sentence, ¢e 1ay eit$er
add Ž to 的w or de,ete 的.
^:n! từ ›Ô%œ dn! tr&/c ›¸¸的wŽœ,c- t$" n-i n!Vn !+n t$àn$ ›¸¸wœ.h># này c- t$" t$01
›Žœ . <‹n! sa# ›的wœ $o@c ,à ,&3c b/t ,#5n ›的œ.

«020
]; dH 020
误ä¯上KŒ的wŽÞBç@Ð天Ü3°±EÖ。
Xä¯上KŒÞBç@Ð天Ü3°±EÖ。
Xä上KŒ的wŽç@Ð天Ü3°±EÖ。

m¢表示wx的}式›¸¸wŽœ6›¸¸ÞBœ相互4~ç$ÛÎ%中的Т¾6。

›¸¸的wŽœand ›¸¸ÞBœcan not occ#r si1#,taneo#s,y. A c$oice $as to be 1ade bet¢een t$e t¢o
6atterns.
Hai cPc$ t$`c c$N t$'i !ian ›¸¸wŽœ )à ›¸¸ÞBœ c- t$" dn! ,™n ,:n )/i n$a#, n$&n! c$N c- t$"
<&3c s{ dHn! 1 tron! 2 cPc$ n-i dy.


day
n!ày
«021
]; dH 021
误äé天是10 ê2R 天。
Xäé天是10 ê2R ì3ï4。

›天œ…›ìœ•€ç…k^›10 ê2R ìœç口语DN>。$;语D还·Þ>›ïœ。

T$e s6ea4er $as con–#sed t$e ¢ord ›天œ ¢it$ ›ìœ ¢$ic$ is t$e 6ro6er ¢ord to be #sed $ere. An
a,ternati)e to ì is ï. B#t ì is –req#ent in s6o4en h$inese ¢$ere as ï is o–ten seen in ¢ritten
h$inese.
›天œ )à ›ìœ <i b% pPo tr:n c$o n$a#.N0n s{a t$àn$ ›10 ê2R ìœ.Tron! 4$š# n!T t$&'n! dn! cPc$
này.Tron! sPc$ ). t$Q cŒn c- t$" dn! t$01 ›ïœ.

ÞA
a–ter , a–ter¢ards, ,ater
wa# 4$i,sa# này
«022
]; dH 022
误ä°W系ç„的SÐÝ?ÞAÝ›S的。
Xä°W系ç„的SÞAÝ›S的。

›ÐÝ?œ6›ÞAœ3°Í¾°wÀA的wx4wm个wxxVJ‹的名词çJÛ•&Ðy>。î
ïpåç›Sbàwxç…ß•l›ÐÝ?œ。

›Ð Ý?œand›ÞAœsi!ni–y t¢o distinct ti1e conce6ts and 1#st not be 1iped #6.›ÞAœre–ers to t$e
ti1e a–ter a 6artic#,ar 1o1ent. Accordin! to ¢$at t$e sentence 1eans, t$e c#rin! o– t$e disease ta4es
ti1e. T$ere–ore, ›ÐÝ?œ s$o#,d be de,eted.
›ÐÝ?œ )à ›ÞAœ Jc$N t$'i <i"1 sa# 1 4$oBn! t$'i !ian nào <-L ,à 2 dan$ từ 4$Pi nij1 t$'i !ian
4$5n! !i2n! n$a#, 4$5n! t$" dn! ,™n ,:n n$a# <&3c.D(a t$eo C !2c,tr% bjn$ cnn c- t$'i !ian ta n0n
p-a ›ÐÝ?œ <i.

«02b
]; dH 02b
误äoº‚ÞAç@们{—˜。
X亂ÞAç@们{—˜。

Ü词›oœ…wx名词›ÞAœfÍ°的÷`B¾是J‹的çm个词=>ç互相ƒàç·Þ•
×›oœ。

Ad)erb o and ti1e no#n ÞA re6resent di––erent ti1e conce6ts. T$e coepistence o– t$ese t¢o ¢ords
1a4es t$e sentence se4contradictory. T$#s ¢e de,ete ›o›.
M$- từ ›oœ )à dan$ từ t$'i !ian ›ÞAœ <" c$N )ijc 4$5n! <\n! )/i t$'i !ian t$(c t?.N?# dn! 2 từ 1
,\c t$Q sf !>y ra s( <2i ,*6,c- t$" p-a b/t ›oœ <i.

¯¤
be–ore
Tr&/c <>y
«024
]; dH 024
误ä我°±BÖ.?Þ¤。
Xä我Þ¤°±BÖ.?。
XäÞ¤ç我°±BÖ.?。

.è是• $a)en¯t been $ere be–ore. 的$]ç&汉语Dçwx名词›¯¤œ…_&主语3›我œ4A边ç
__&è首。

T$is is a ,itera, inter6retation o– ›• $a)en¯t been $ere be–ore.œ •n h$inese, Þ¤Ja ti1e no#nL eit$er
–o,,o¢s t$e s#bxectJ我L or occ#6ies t$e initia, 6osition o– a sentence.
h># này <&3c d%c$ tr(c ti?6 từ c># ²• $a)en¯t been $ere be–ore.².Tron! ti?n! Tr#n! dan$ từ t$'i !ian
›¯¤œ 6$Bi <&3c <@t <‹n! sa# c$S n!T ›我œ,$o@c <n# c>#.
h># c$T • “ba”
h># c$T • ,à ,o[i c># )% n!T <:n! từ. W$i ta 1#2n n$dn 1[n$ s( p{ ,C cSa <:n! từ )à 4?t q#B cSa s(
p{ ,C <-, ta dn! c># c$T •.
我•hÀ+tš。 T5i <i ,à1 pon! bài t*6.
@已Ù•>[Œ术报告准CSš。 Šn! dy <i c$#šn b% pon! bPo cPo $+c t$#*t <-.
Ta $oàn toàn c- t$" dn! c># )% n!T t$5n! t$&'n! <" diAn <[t $ai c># tr0n.
我+thÀš。
@已Ù准CSš>[Œ术报告。
hPc$ diAn <[t cSa c># c$T •
hH³ NZ´ ˆ • ˆ T¶N NZ´ ˆ ^uNZ TỪ ˆ TH¥NH MH€N WHµh
h$\ CI
T>n n!T sa# • ,à s( )*t b% p{ ,C. T$àn$ 6$nn 4$Pc n0# ,0n p{ ,C n$& t$? nào $o@c 4?t q#B p{ ,C.
!„已Ù•课文VÄ{gš。 Ti"# N!#yAn <i <+c ,à# ,à# bài <+c.
E„•.?的É况}…„。 gin 5n! !i/i t$ij# 1:t c$\t tQn$ $Qn$ n=i này.
N$Tn! y0# cn# 4$i dn! c># c$T •
a. T>n n!T cSa • )O C n!$8a c$;n$ ,à n!&'i $ay )*t c$%# s( c$i 6$2i cSa <:n! từ )% n!T, n-i c$#n! <i
<&3c pPc <%n$ tron! C n!$8a cSa n!&'i n-i.
@à借ÐÑ$。 ÀX#y"n sPc$ bdt 4• nào cen! <&3c¾
@à•>Ñ$借xš。 ÀX#y"n sPc$ <i bi?t¾
b. ˜ n!$8a c= bBn cSa c># c$T • ,à bi"# t$% p{ ,C. ^:n! từ c$;n$ $o@c n!T <:n! b7 tron! ,o[i c># này
6$Bi ,à <:n! từ c*6 )*t J<5n! từ 1an! t>n n!TL )à 6$Bi c- C n!$8a p{ ,C $o@c c$i 6$2i. Do <- cPc <:n!
từ n$& ±ç&ç是çmç觉çÄç知道ç12çBç× 4$5n! dn! <&3c tron! ,o[i c># này.
h$N c- t$" n-iI @们ZD边ך。
W$5n! t$" n-iI @们•D边Zך。
h$N c- t$" n-iI @‹åš我们的åÆš。
W$5n! t$" n-iI @•我们的åÆ‹åš。
N!oài ra, sa# <:n! từ cen! 4$5n! <&3c dn! tr3 từ <:n! t$Pi Ö.
c. TPc dHn! cSa c># c$T • 4$5n! 6$Bi c$N n0# ,0n s( p{ ,C 1à cŒn 6$Bi n-i ,0n 4?t q#B )à 6$&=n! t$`c
cSa s( p{ ,C. ]Q )*y sa# <:n! từ c$;n$ 6$Bi c- t$àn$ 6$nn 4$Pc n$& tr3 <:n! từ tQn$ t$Pi š “,e”, b7 n!T,
t>n n!T $o@c <:n! từ ,@6 ,[i cSa <:n! từ <-. T#y n$i0n, 4$5n! <&3c dn! b7 n!T 4$B ncn!.
F边{Uç„•A<G上„。 B0n n!oài rdt ,[n$, con 1@c Po ,en )ào <i.
@•汉'*tšç•Ë词3\]š。 An$ dy )i?t pon! c$T HPn, cen! d%c$ từ 1/i r_i.
„•>úJ告诉@š½ñ ¼1 <i n-i )/i an$ dy )ijc <- c$&av
我•<=““。 T5i !i@t q#nn Po 1:t c$\t.
N?# <:n! từ c- 1:t ,o[i tr[n! n!T 4$Pc J4$5n! 6$Bi ,à 6$- từL sa# <:n! từ c- t$" 4$5n! dn! t$àn$
6$nn 4$Pc.R•$U_。
]% tr; cSa <:n! từ ncn! n!#yjn )à 6$- từ 6$S <%n$ tron! c># c$T •
^:n! từ ncn! n!#yjn )à 6$- từ 6$S <%n$ <&3c <@t tr&/c •.
é天我°•å相D`BçJÛå相š。 H51 nay t5i 4$5n! <e1 1Py c$H6 $Qn$ t/i, 4$5n! t$" c$H6
$Qn$ r_i.
é天g觉ޤ焅†•hÀ+t。 H51 nay tr&/c 4$i <i n!S, b[n n0n ,à1 pon! bài t*6.
J•.Ó课ŒSçfJÛ×,。 W$5n! $+c t2t 15n $+c này t$Q 4$5n! t2t n!$ij6 <&3c.
N$Tn! tr&'n! $36 bVt b#:c dn! c># c$T •
a. N?# sa# <:n! từ c$;n$ c- b7 n!T 4?t q#B Pç&ç给ç^ç+çh ).). )à t>n n!T, bVt b#:c 6$Bi
dn! c># c$T •.
wa# Pç& t$&'n! ,à t>n n!T c$N n=i c$2n.
z•m个©l送P(。 h5 dy <&a $ai <`a trŽ )O n$à.
E„•6‚ÔPŒ校Ó口Q我。 gin an$ ,Pi pe <?n c7n! tr&'n! <3i t5i.
@•Ý•|_&•李j上。 Šn! dy <" cPi t\i d# ,%c$ ,0n tr0n !iP $àn$ ,C.
z•*+送B的€†½l上š。 h5 dy <@t $oa cPc b[n t@n! ,0n bàn.
@•7‡给!.。 N- nz1 b-n! c$o Ti"# ]&=n!.
E„•课ˆ表)给@。 N$' an$ <&a t$'i 4$oP bi"# c$o n-.
wa# ^ç+ t>n n!T t$&'n! bi"# t$% t$5n! q#a s( p{ ,C <i tr. t$àn$ cPi !Q.
E„•.个èlk^›•œlè。 An$ $iy <7i c># này t$àn$ c># c$T •.
„•›Éœ*^›我œš。 An$ <i )i?t c$T É t$àn$ c$T 我 r_i.
我•.师ˆ#+‘’的Ì人。 T5i coi bPc t$3 cB ]&=n! ,à n!&'i t$an cSa 1Qn$.
b. N?# sa# <:n! từ c$;n$ c- b7 n!T p# $&/n! 6$`c $36 )à c- t>n n!T c$N n=i c$2n, n-i c$#n! 6$Bi dn!
c># c$T •.
@们•,òP>边ך。 B+n n- c$Yo t$#yOn q#a b0n 4ia r_i.
Í–šç@•e•‚•Z0lDB。 Tr'i 1&a, an$ dy <šy pe 1Py )ào tron! n$à.
c># c- !i/i từ › ” • 4?t $36 )/i t>n n!T cSa n- ,à1 tr[n! n!T tron! c># <&3c !+i ,à c># c$T › ” • c># c$T
› ” • dn! <" n$dn 1[n$,n-i r— 4?t q#B ,Bn$ $&.n! 1à <:n! tPc !>y ra n$‹1 bi"# t$% 6$&=n! t$`c
,6$&=n! $&/n!,n!#yjn )+n!,1Hc <;c$
„•ÓW上„,
„•‡XX,
„•å相D`Ò。
wˆ•ˆOˆ]ˆTMÁJt$àn$ 6$nn 4$PcL
m4$i s{ dHn! c># c$T › ” • cnn ,&# CI
ˆc$S n!T tron! c># 6$Bi ,à c$S t$" 6$Pt ra <:n! tPc cSa <:n! từ )% n!T
@•ü还给zš
@•>个lÑ#tš
ˆt>n n!T tron! c># c$;n$ ,à <2i t&3n!Jn!&'i $o@c )*t c$%# s( tPc <:n! cSa <:n! tPcL 1à <:n! từ )% n!T
<O c*6.t>n n!T này 6$Bi <&3c pPc <%n$ r— ràn!
!.•@o•P的>个qr告诉我š
ˆ<:n! từ )% n!T tron! c>#I6$Bi ,à <:n! từ c*6 )*tJt`c ,à <:n! từ 1an! <&3c t>n n!TL,<_n! t$'i <:n! từ
<- c- t$" c$i 6$2i $o@c Bn$ $&.n! <?n t>n n!T tron! c>#.<:n! từ tron! c># 4$5n! t$" <`n! <:c ,*6 1:t
1Qn$ 1à sa# n- 6$Bi c- cPc t$àn$ 6$nn 4$Pc n$&Itr3 từ <:n! t$Pi › ” šçÒ J4$5n! <&3c dn!
› ” Ö L,<:n! từ trn! <ij6,cPc ,o[i b7 n!TJ,&# CIsa# <:n! từ )% n!T 4$5n! <&3c dn! b7 n!T 4$B
ncn!.n?# 1#2n bi"# t$% 4$B ncn! t$Q c- t$" 1&3n cPc tr3 từIÛç·Þ...)ào tr&/c !i/i từ •L
*+•我的词b借ך
@·Þ•é天†\的J#t
ˆ$Qn$ t$`c 6$S <%n$ cSa c># c$T › ” • ,à t$01 6$- từ 6$S <%n$ ›°3±4)ào tr&/c !i/i từ › ” • .4$i
bi"# t$% !iB t$i?t $o@c c$S t$" c$&a sÂn sàn! ,à1 )ijc !Q <dy t$Q ta c- t$" t$01 6$- từ› ” J tr&/c !i/i từ
› ” •
我还°•¿tç@fË气‡ƒš。
„J•¼¼tç我fJK„×t。
ˆ!i/i từ› ” • dn! tron! 4$š# n!T,cŒn tron! )cn )i?t t$Q dn! !i/i từ› ” €
Wo pin tr;c$ d™n 2 bài )i?t )O c$T ÀI
A. ^cn! b.i airyº–airyº6in4,ot#sI
••L À
314 º‰Ú词çQF%†汉语的›的œ
«®äÞÁ人À–ªêËÀ¯
324 †词ç·Þ†Š人_J¯
«®ä»ªÀ¾Ë亪ÀúË
3b4 -词ä相ßFP8×
«®ä1.tŠv送‹ŒÑÀo•3李白Ø4
2.ÀlF½8宜%室(ŽØÙ。桃••
344Ú词ç&主语6v语Àxç¦主语º‰失ב~“。.个主语º‰+hèl^ò
«®äñÀQ我ôª我3。’ÀQ我ô“我3
JRL 语¤[wç›Àœž&语A;ç±w还ž›是œ'¶°。
«®ä1.”•£–À±Žgf•
2+—ãÀ未Û信ŽÃ语•
b.Q˜ÀS是继Žgf•3›是œ+h¶°4
B. ^cn! b.i c##non0‰11 I
hH• À
à c$i À t$ay c$o từ E cH1 từ . tr&/c. T$; dHI
‚ t$&'n! dHn! c$i c$N d8 tr\c )i c$i N > À ™ Þ ` š ÀI !idy t$&'n! dn! “n!&'i ta” ,dy tre tr\c
,à1 ra n-. Jc$i K N > À ™L.
‚ ,io !iB an c$i, b‹n! $T# t;n c$i 老ô « À , * + 信 ÀI <2i )/i n!&'i !ià t$Q ,à1 c$o $+ an t>1• <2i
)/i b[n bY t$Q t$àn$ t;n )/i $+. Jc$i À tr&/c K 老 ô• c$i À sa# K *+L.
à c$i À ,à $& từ 4$5n! cnn d%c$. T$; dHI
‚ q#>n c$i t[i TO ˜ À & ›I n!ài . n&/c TO.
‚ t{ c$i s( 6$H l À J ÇI con 6$Hc )H c$a.
‚ n!5 t& c$i )% ncn! t;n — ã À 未 Û 信I ta c$&a t$" tin <iO# này. Jt& ãI cPi này, <iO# nàyL.
wa# <>y ,à 6$nn ¢o <i <+c <&3c J,&3c b/t t$eo 4i"# sVc t$#2c b,;t cŒn 1 c$zn dy Ä,Ä )Q trQn$ <: c- $[n,
<+c 1à 4 $N# $?t n7iLˆ²c$?² ,[i t$eo cPc$ $i"# cSa 1Qn$ từ q#y"n ²Từ <i"n H& Từ² cSa Trnn T$&/c )Q
)cn 6$on! $=i c7, n?# b[n nào c- ,in4 $ay ¼boo4 )O n- pin c$ia sŽ cn! 1+i n!&'i n$z, ¢o c$N c- cPc$
6ost t$S c5n! này t$5i
h$T À t$&'n! c- n$Tn! cPc$ dn! sa#I
1. Dn! n$& <[i từI
1.1 T$ay t$? c$o dan$ từ, n- ,à 1 <[i từI c$N n!&'i, c$N )*t, c$N s( )à c$N n=i c$2n.
1.1.1 Dn! c$N n!&'iI c- t$" d%c$ t$àn$ › n-, n!ài, N!&'i, 5n! dy, n!&'i dy¸œ
]dI œ 人ç— J Ä ¿ Æ À
w$Yn! rzn, ¢\ b de zr xiàn ¤$Ÿ
JB*c t$Pn$ n$>n, ta c$•n! <&3c 1à t$dy N!&'iL
h$T À t$ay t$? c$o dan$ từ œ人
1.1.2 Dn! c$N )*tI
]dI ‘ l • ü ž ¿ Æ À
Wn! ¤i 4#Q yào bài zr s$Œ# ¤$Ÿ
J5n! W$&=n! T{ <e1 t$#2c t@n! n!ài, n!ài )Pi t[ 1à n$*n ,dy t$#2cL
h$T À t$ay t$? c$o c$T ü, 4$5n! d%c$ ,à ›n-œ 1à d%c$ ,à ›t$#2cœ.
Ho@cI 道Ÿ老ªç h•Í技ç »‡上ç !?ÆÀç 问Ç¡。。。
Dào 6Pn! ,•o s$, ¢zi –¦n! s#£ xQ, $zn! y\ dQ s$àn!, pi•o zr xiàn ¤$Ÿ, ¢Yn – y#¦...
JN$Tn! c>y c7 t$H tr_n! 2 b0n <&'n!, b% !i- t$7i ,*t !2c, n!i n‹1 n!an! tr0n <dt. ¼1 bz t$dy t$? $oi
c$a r‹n!¸L
h$T À tron! c># này 4$5n! 6$Bi t$ay t$? 1:t )ài dan$ từ 1à n- c$N cBn$ t&3n! <an! diAn ra n0n ›Æ
Àœ d%c$ t$àn$ ›t$dy t$?œ
1.1.b Dn! <" c$N s(I
]dI 知Àh知Àç J知hJ知ç 是知3
¨$Ÿ ¤$Ÿ ¢zi ¤$Ÿ ¤$Ÿ, b ¤$Ÿ ¢zi b ¤$Ÿ, s$Q ¤$Ÿ y•
JHA cPi !Q bi?t t$Q n$*n ,à bi?t, cPi !Q 4$5n! bi?t n$*n 4$5n! bi?t, ,à bi?t )*yL
9dy c$T À tron! c># này, 4$5n! c$N $•n )ào 1 )*t !Q. ‘ <>y 6$i?1 c$N <[i từ ›cPi !Qœ. ‘ )? sa#, n!&'i
ta tNn$ ,&3c 2 c$T À sa# 2 <:n! từ 知.
1.1.4 Dn! c$N n=i c$2nI <-, <dy, c$F dy, c$2n dy¸
]dI P人¢£ç ÎÀ
X; rzn –P yàn, q© ¤$Ÿ
JN!&'i n&/c TO <Pn$ n!&'i n&/c a0n, c$i?1 ,dy n&/c dyL
1.2 ^[i từ À dn! ,à1 t>n n!T c$o 1:t <:n! từ $ay 1:t !i/i từ J4$5n! dn! ,à1 c$S n!TLI
]dI —ªÀ^À
W\ ài ¤$Ÿ ¤$Œn! ¤$Ÿ
JTa y0# t$;c$ cPi !Q t$Q coi tr+n! cPi <-L
1.b ^@t !iTa 2 <:n! từI
]/i <:n! từ t$` n$dt n- ,à t>n n!T, )/i <:n! từ t$` 2 n- c- t$" pe1 ,à c$S n!T
]dI žÀh#
Bài ¤$Ÿ ¢zi pi§n!
JT5n n!&'i dy ,à1 an$L
2. Dn! n$& ,i0n từI
2.1 Tron! tr&'n! $36 này, À <&3c $i"# n$& !i/i từ c$N s( $j t$#:c 的
]dI 天ÍÀ•c
Tin pià ¤$Ÿ yQ s$Q
JN!$8a s8 tron! t$i0n $[L
文.À£
Wzn ¢Pn! ¤$Ÿ dz
JhPi <`c cSa ]cn ]&=n!L
hen! c- tr&'n! $36 c$T À tron! c># 4$5n! cnn d%c$ 1à )™n r— n!$8a cB c>#
]dI k非³xÀñ3
hž –¦i c$Pn! xi© ¤$Ÿ xQ y•
JhPi <- 4$5n! 6$Bi ,à 4? $o[c$ ,># dàiL
¤À试˜ÀÿÁþ
a\ ¤$Ÿ s$Q x¡n qi• Yr s$; niPn
JT5i q#en bi?t 5n! !nn 20 nc1 r_iL
2.2 hen! c- n!$8a ,à ›)/iœI
]dI ÄÀJÄç ¡ä±uy‹l
De ¤$Ÿ b de, y#¦I y£# 1Qn!y1Yn! ¤i
J^&3c )/i 4$5n! <&3c, N!ài n-i r‹n!I <i c- <%n$ 1jn$y9[n$ T{L
b. Dn! n$& <:n! từ, !i2n! n!$8a cSa c$T ?ç P J›<i <?nœ, ›<?nœLI
]dI 8lÀ5´ y Ã语
W£n! ¤i ¤$Ÿ ¢© c$zn!y,n y©
JW$7n! T{ <i <?n ]— T$àn$yU#*n N!T
Ti?t 1I ^ÅNH NZ´ ˆ 的ˆ DANH TỪ T|lNZ T¶9 J DTTTL
A.^ÅNH NZ´ ]¥ DTTT hÆ XlAN HÇ Tl wÈh
W$5n! d%c$ n!$8a cSa  的
]DI
1. h#:c s2n! $[n$ 6$\c
—˜的Ë™。
gQn!–\ de s$¦n!$#-
2+h#:c s2n! c5 <=n c5 <:c.
¥:¥‘的Ë™。
Z¡dn !¡d\ de s$¦n!$#-
b. h#:c s2n! n$& t$? nào v
•Œ"的Ë™。
¨•n1eyàn! de s$¦n!$#- 。
B. ^ÅNH NZ´ ]¥ DTTT hÆ XlAN HÇ HlaÉT THƒNZ HOÊh ^†N ]Å TËM THÌ
Tr&'n! $36 này c- t$" ,&3c bo  的
]DI
1. Ba t5i
我SS3c># <ny <S 我的SS4
W£ bàba
2. h5n! ty cSa c$\ dy
@? J c># <ny <S @的?L
T !§n!sŸ1
•••.WH• DTTT ]¥ ^ÅNH NZ´ hHÍ XlAN HÇ Tl wÈh
BVt b#:c 6$Bi d%c$  的
]DI
1. h$a cSa ]&=n! Uan
.¦的SS
WPn! ,Pn de bàba
2+BPc s8 cSa ^[i ]j
K§的TË
Dà ¢Yi de yŸs$¦n!
•]. WH• ^ÅNH NZ´ U¥ 9uT ^Ε TỪ HOÊh TỪ hHÍ NZ°Ï•, TỪ T|lNZ T¶9 U¥ DANH TỪ
hHÍ hHÈh ]Ð, HOÊh TH¶N MHËN J t$&'n! !@6 tron! )cn )i?t L
1. D%c$ ,à ›Uà1œ 4$i 6$;a tr&/c n- ,à 1:t 6$>n c># c$N tQn$ $#2n! cH t$".
]DI
1. H51 nay 4?t $5n, ba cSa c5 dy ,à1 c$S ,A。
é天º‚ç是@SS的主‚
ªŸntin xiz$¡n ç s$Q t bàba de ¤$© $¡n
2+H51 nay $+6, 5n! UC ,à1 c$S t+a。
é天ÔÝç是李QË的主席
ªŸntin 4i$#Q ç s$Q ,ž pins$en! de ¤$©p;
2. D%c$ ,à › Uà ›
]DI
1. Ai ,à c$S t+a
Š的主席
w$#; de ¤$©p;
2. An$ dy ,à n!&'i !i/i t$ij#
@的}…人
T de xiYs$ào rzn
]. WH• ^ÅNH NZ´ U¥ DANH TỪ HOÊh ^Ε TỪ hHÍ NZ°Ï•, ^uNZ TỪ MHÑA T|°Òh WÉT
H}M ]Ò• DTTT D•ÓN T‡ 9uT H¥NH ^uNZ, NZ°Ï• ^°}h NHÔh ^ÉN T•ÉM NHËN ^uNZ
Tµh ^Æ.
]DI
1. Z>y 6$iOn 6$`c c$o t5i
É我的!W J É!WI Z>y 6$iOn 6$`cL
¨$•o ¢£de 1P–an
2. ^a J !irnL an$ ta
Ô@的A4 J ÔA4I <a !irnL
Wi t de ¢Pnpiào
1.ˆ6•语 B7 n!T trQn$ <:
ˆ6•语表示¯语ÍPP的ˆ6_‚5。¯语通N是HI词_šã-词。
B7 n!T trQn$ <: diAn tB trQn$ <: $o@c tr[n! t$Pi.T$#*t n!T t$&'n! dn! ,à t;n$ từ $o@c <:n! từ t>1 ,C.
ˆ6•语主à±m¢É况äÐ是á➛Ĝ8Ð是JÛž›Äœ。
B7 n!T tr[n! t$Pi c$S y?# !_1 2 ,o[i I1 ,à bVt b#:c t$01 ›Äœç2 ,à 4$5n! t$" t$01 ›Äœ.
A.á➛Ĝ的ˆ6•语ç›{œ8›¨œ8›öœÞ®›JÄšœ8›àuœ8›àJœ8›J•œQ。«
®ä
hPc b7 n!T bVt b#:c t$01 ›Ä› bao !_1I›{œ8›¨œ8›öœ n!oài ra cŒn c- ›JÄšœ8›àuœ8›à
Jœ8›J•œ...]; dHI
热Ä{ ©Ä¨ ³Äö |}Äö
9:ÄJÄš ªÉÄàu 12ÄJ•

B.JÛž›Äœ的ˆ6•语ç›;œ8›Gœ8›Jœ8›Tœ8›áòœÞ®表示ˆ68Ã的›Ðuœ8›Ð
'œQ。«®ä
hPc b7 n!T trQn$ b: 4$5n! t$01 œÄ› n$& I›;œ8›Gœ8›Jœ8›Tœ8›áòœ ,<" bi"# $ijn 1`c <:
n$s $=n n$& ›Ðuœ8›Ð'œ....]; dHI
TGš –Jš ÖTš «=öš &_;š
ûÐu _šÐu š«Ð' ¬`Ð'
ˆ6•语°±Ê-H式。
B7 n!T trQn$ <: 4$5n! c- $Qn$ t$`c 6$S <%n$.
2.·Û•语 B7 n!T 4$B ncn!
·Û•语表示›Û•Œ"œ_›JÛ•Œ"œ。
B7 n!T 4$B ncn! bi"# t$% ²c- t$" n$& t$? nào² $o@c ²4$5n! t$" n$& t$? nào².

·Û•语主à±m¢表示£6ä
B7 n!T 4$B ncn! c$S y?# !_1 2 cPc$ bi"# <[t.
1.&¯语6•语Àxži›Äœ_›Jœç表示-+的ºv8-I·Û_J·ÛË%。«®ä
ZiTa t$#*t n!T )à b7 n!T c- t$" t$01 œÄ› $o@c ›Jœ bi"# t$% 4?t q#B,p# $&/n! cSa <:n! tPc,4$B ncn!
c- t$" $o@c 4$5n! t$" p#dt $ijn.]; dHI
*Ät±±*Jt •Äű±•JÅ
ËÄ×±±ËJ× 解]ÄS±±解]JS
2.›Äœ_›JÄœ>&¯语ÀA+•语ç表示ºv·Û÷%_JÛ÷%。«®I
›Äœ $o@c ›JÄœ <&3c dn! <‹n! sa# t$#*t n!T <" ,à1 b7 n!T,bi"# t$% 4?t q#B cSa )ijc c- t$" $o@c
4$5n! t$" t$(c $ijn.]; dHI

×ı±×JÄ ¼Ä±±¼JÄ
Hı±HJÄ ×ı±×JÄ

kFç›Äš3,iao4œ_›Jš3,iao4œ3·Þ>&¯语A;+·Û•语。«®ä
N!oài ra t$Q ›Äš3,iao4œ $o@c ›Jš3,iao4œ cen! c- t$" <&3c dn! <‹n! sa# t$#*t n!T <" ,à1 b7
n!T 4$B ncn!.]; dHI
ƒÄš±±ƒJš \Äš±±\Jš -Äš±±-Jš
wo#rceI Dtt
9e1berI 9eo,#oi
MostedI 1‰EbE200‰
ÕI Ai c- t$01 t& ,ij# )O )dn <O này <&a ,0n n$z«
JB7 s#n! t$01 bBn ti?n! ]ijt càn! t2tL
%†汉语èl^òò®
M$>n t;c$ t$àn$ 6$nn c># tron! ti?n! HPn $ijn <[i
èl^ò±v¢±±主语8v语8语8-语8‚语8•语。
T$àn$ 6$nn c># !_1 c- t ,o[iIh$S n!T,)% n!T,t>n n!T,<%n$ n!T,tr[n! n!T )à b7 n!T
cÐþò M$nn 1:t
Ð8主语8v语 h$S n!T,)% n!T
18主语 h$S n!T
ö表示人_J¯。+hz®¯的Vmç&è首Ûx©›Šœ_ô›‹ŒœQ问G。«®ä
T$&'n! dn! <" diAn tB n!&'i $o@c s( )*t.Uà <2i t&3n! <&3c trnn t$#*t,<`n! . <n# c># <" trB ,'i c$o
c># $oi ²ai² $o@c ²cPi !Q²...]; dHI
314é 天 4 上 ‖ 7 R U。
主语3ÁX短语4 v语
c$S n!TJ cH1 c$;n$ 6$HL )% n!T ‖
324 “r天.个wŽ”ç我们‖f·ÞƒË¯ñ°š。
‚语3wx4 主语3†词4 v语
tr[n! n!T t$'i !ian ,c$S n!TJ <[i từL )% n!T ‖
Þ-+8“‚_JÉ#®¯的Vm的主语è。«®ä
Udy $àn$ <:n!,tr[n! t$Pi $o@c s( tQn$ <" trnn t$#*t c$o <2i t&3n! cSa c$S n!T c>#.]; dHI
314 4 ‖ 是W±ö^å•的语*。
主语3-词4 v语
h$S n!T J<:n! từL )% n!T ‖
324?XN± ‖ 是?}人'•h的准Þ。
主语3HI词联合短语4 v语
h$S n!TJcH1 t;n$ từ ,i0n $36L )% n!T ‖
28v语 )% n!T
是V主语的²¯8³*_•çÛx©主语›•Œ"œ_›是‹ŒœQ问G。
Trnn t$#*t,1i0# tB $o@c 6$Pn <oPn c$o c$S n!T,c- t$" trB ,'i c$o c$S n!T ²n$& t$? nào² $o@c ²,à cPi
!Q²...
314-词“词语ÙN#v语。hPc từ n!T 1an! <:n! từ t;n$ t$&'n! ,à1 )% n!T.
«®ä
@‖“$”©…šÀÐ-¾。
主语 v语3‚语ˆ-词ˆ•语4
h$S n!T )% n!TJ tr[n! n!Tˆ<:n! từˆtr[n! n!TL ‖
)•Ð中‖´ÍÀÖ¾JØö人L的ù。
主语v语3-词ˆ•语ˆ-语ˆ语4
h$S n!T )% n!TJ<:n! từˆb7 n!Tˆ<%n$ n!Tˆt>n n!TL ‖
我‖“¦Y”×Àš¾ÀÐÓ¾北京。
主语 ‖v语3‚ˆ-ˆ•ˆ4
h$S n!T )% n!T Jtr[n! n!Tˆb7 n!Tˆt>n n!TL ‖
324HI词“词语3ÙN#v语。hPc từ n!T c- t;n$ c$dt t;n$ từ cen! t$&'n! ,à1 )% n!T.
«®ä
:t‖热µµ的。
主语v语3HI词ˆ的4
h$S n!T )% n!T J t;n$ từ ˆ ‖ 的L
人•.¢¶¯,‖·¸À;š¾。
主语 v语3HI词ˆ•语L
c$S n!T )% n!T Jt;n$ từˆ b7 n!TL ‖
¾¿‖“à”9±Àu¾。
主语 v语3‚语ˆHI词ˆ•语L
c$S n!T )% n!T Jtr[n! n!Tˆt;n$ từˆb7 n!TL ‖
3b4主v短语#v语。hH1 c$S )% <B1 n$ij1 )% n!T c>#
«®ä
‖ .úJ K(都¹^。
主语 v语3主v短语4
h$S n!T )% n!TJcH1 c$S )%L ‖
‖ 任£~• z都Û€=。
主语 v语3主v短语4
h$S n!T )% n!T JcH1 c$S )%L ‖
‖ K(的JÉ K(\。
主语 v语3主v短语4
h$S n!T )% n!T JcH1 c$S )%L ‖
344名词“词语#v语。.¢É况{ûÆç±Ð-的条úº»。·•é文*文中的•è hPc
từ n!T 1an! t;n$ c$dt dan$ từ ,à1 )% n!T tron! c>#.Tr&'n! $36 này rdt $i?1 !@6,c- <iO# 4ijn $[n
c$?.h- t$" t$a1 4$Bo t$01 )cn n!5n tron! c># 6$Pn <oPn .
«®ä
¼(‖½˜…兴人。
主语 v语3名词短语L
c$S n!T )% n!TJcH1 dan$ từL ‖
r天‖教师‰。
主语 v语3名词L
h$S n!T )% n!T Jdan$ từL ‖
z ‖K眼~çN~™。
主语 v语3-中短语ç表I¾4
h$S n!T )% n!T JcH1 từ c2 <%n$ 1i0# tB d#n! 1[oL ‖
ÿ8-语8语 ^:n! từ, t>n n!T
18-语 ^:n! từ
-语6语是M¿的m个^òç°±语çfÿÍv-语ç-语·]-语的“´。-语2-词
“词语‰^ ^:n! từ )à t>n n!T 2 t$àn$ 6$nn t_n t[i son! son! )/i n$a#.N?# 4$5n! c- t>n n!T t$Q
4$5n! <&3c pe1 ,à <:n! từ, <:n! từ cen! q#y?t <%n$ t;n$ c$dt cSa t>n n!T.^:n! từ <&3c t[o t$àn$ từ
cPc từ n!T 1an! <:n! từ t;n$.
«®ä
@终FÀËš4I。3中•短语+-语 hH1 b7 n!T ,à1 <:n! từ4
„们àŒS>SÁ国的语*文'。3联合短语+-语 hH1 ,i0n $36 ,à1 <:n! từ4
àÂ上ÍBm个人。3J®¯-词+-语 Từ bdt c*6 )*t ,à1 <:n! từ4
@d天À™šÐ个ï›。3中•短语+-语 hH1 b7 n!T ,à1 <:n! từ4
28语 T>n n!T
314名词“语 T>n n!T <&3c t[o b.i cPc từ n!T 1an! dan$ từ t;n$
«®ä
” • € 我 给 „ 们 • Á • ç 给 „ Ã N 的 ç 给z < N 的 。
Y • Y • Y •
324v词“语。 ]% n!T ,à t>n n!T
«®ä
¦±效的防ÄFõ是ZÅ。3-词+语 ^:n! từ ,à1 t>n n!T4
Š¾¨lJ®@ñ3主v短语+语 hH1 c$S )% ,à1 t>n n!T4
m上Ðy¿çK(œ%•íšçµ3¬š。3¶èH式+语 h># 6$`c ,à1 t>n n!T4
÷8-语8‚语8•语 ^%n$ n!T,tr[n! n!T )à b7 n!T
18-语 ^%n$ n!T
314³*“-语,ö2HI词“^òBß hPc <%n$ n!T 1an! t;n$ 1i0# tB,t$&'n! do cPc t;n$ từ <B1
n$ij1.
«®ä
JÚÚÚÚL的!ô。Æ春气r。J•平µ¬L的îï。
324º»“-语ä给J¯ò类_ò-Ý围ç¦语*¡ž准Y]è ^%n$ n!T $[n c$?tI M$>n ,o[i s(
)*t $o@c )[c$ <%n$ 6$[1 )i.Uà1 c$o n!5n n!T càn! tcn! t$01 <: c$;n$ pPc.
«®ä
JÇ•iê中L的³´。JqËL-¯。J…´KãL的Wuà0。
3b4Ú词›的œä-语6中š语的”合ç±的áâž›的œç±的JÛž›的œç±的·ž·Jž Tr3
từ ›的œI <%n$ n!T 4?t $36 )/i từ tr#n! t>1 t$Q c- từ bVt b#:c 6$Bi t$01 ›的œ ,c- từ 4$5n! t$" t$01
›的œ,cen! c- từ c- t$" t$01 $o@c 4$5n! t$01.
:ù‰HI词+-语ç通NJž›的œ T;n$ từ <=n >1 ti?t ,à1 <%n$ n!T t$Q t$5n! t$&'n! 4$5n! t$01
›的œç
«®äJNL€8JOL"8J-LŒ校8JSL主åQ。
双ù‰HI词+-语çNNž上›的œç7R是>³*‚5的词 T;n$ từ son! >1 ti?t ,à1 <%n$ n!T
t$Q t$&'n! 6$Bi t$01 ›的œ <@c bijt ,à cPc từ dn! <" 1i0# tB tr[n! t$Pi.ç
«®äJ¿ÈL的天8J[EL的¡¢8J-•L的¹-8J<NL的~Q。
28‚语 Tr[n! n!T
314³*“‚语ä主à!v词“^òç±的是³*-+‚5ç±u是º»_³*人¯É5
Tr[n! n!T c- t;n$ 1i0# tBI c$S y?# b7 n!$8a c$o t$àn$ 6$nn )% n!T,cen! c- ,o[i ,à 1i0# tB tr[n! t$Pi
$àn$ <:n!,cen! c- ,o[i $[n c$? $o@c ,à 1i0# tB tQn$ t$Pi cSa n$>n )*t.
«®ä
@“7Ñ”Ë%&K(;¤。 !李“{L兴”‡V我¾。
324º»“‚语ä主à表示wx8Í8ˆ68Ê-8£式8Fõ8目的8Ý围8Vm8\
µ8语气Q Tr[n! n!T c- t;n$ $[n c$?I c$S y?# bi"# t$% t$'i !ian,n=i c$2n,trQn$ <:,6$S <%n$,cPc$
t$`c,t$S <o[n,1Hc <;c$,6$[1 )i
«®ä
“ÎA”ç天{Éç•{!。“白”8ÐÓ。3£式4 z的身上“•”是—。3•Ksç表Ý围4
3b4 Ú词›‡œ Tr3 từ ›‡œä
Ú词›‡œ是‚语的Ê5。‚语A;žJž›‡œ的É况{¶4 Tr3 từ ›‡œ ,à <i"1 n$dn cSa tr[n!
n!T.^‹n! sa# tr[n! n!T )ijc t$01 $o@c 4$5n! ›‡œ rdt 6$`c t[6。
:ù‰Ü词#‚语çÐ-Jžç±u双ù‰Ü词žJž›‡œË· M$- từ <=n >1 ti?t ,à1 tr[n! n!T
t$Q n$dt <%n$ 4$5n! <&3c t$01.h- 1 s2 ;t 6$- từ son! >1 ti?t t$01 $o@c 4$5n! t$01 ›‡œ <O# <&3cç
«®›非N热Ì非N‡热œ。
HI词Dç:ù‰HI词#‚语78ûçK都3JÛž›‡œ Tron! t;n$ từ t$Q t;n$ từ <=n >1 ti?t
,à1 tr[n! n!T t&=n! <2i ;t <a 6$nn t$Q <O# 4$5n! t$" t$01 ›‡œç
«®›_88îh8K”œ。
öù‰HI词±相ßÐþòžJž都·Þ T;n$ từ <a >1 ti?t c- 1 b: 6$*n c- t$" t$01 $o@c 4$5n!
t$01 ›‡œ <O# <&3cç
«®›热Í ‖ ÃÌ热͇Âà ÎÏ#šæ天ÌÎχ#šæ天œ
b8•语 B7 n!T
314ºv•语ä表示-+8•h²Ë的ºvç…中š语±ÌvW系ç•语N>的是HI词çû
\>-词 B7 n!T 4?t q#BI bi"# t$% 4?t q#B 6$Pt sin$ cSa $àn$ )i,<:n! tPc.h- 12i q#an $j n$>n q#B )/i
tr#n! t>1 n!T.B7 n!T t$&'n! ,à t;n$ từ rdt $i?1 4$i ,à <:n! từ.
«®ä
.个'*ÐWÑš。zÀÐNÑš双眼。 上课¤Áòn„ÄIÐþÑ我。
324ˆ6•语äˆ6•语{ûçºF>›;8{œ6•的›G8¨8J8TœQç表示PP;'
_{L的ˆ6ç3·Þ>µ词短语›Ðu8Ð'œ表示{Ã的ˆ6。v语中š语ö是HI词 B7
n!T trQn$ <:IB7 n!T trQn$ <: rdt ;t,t$&'n! !_1 cPc từ n$& ›;8{œ ›G8¨8J8Tœ...bi"# t$% )ijc
<[t <?n 1 trQn$ <:,1`c <: rdt t$d6 $o@c rdt cao,cn! c- t$" dn! cH1 ,&3n! từ ›Ðu8Ð'œ <" bi"#
t$% 1`c <: rdt n$s.Tr#n! t>1 n!T cSa )% n!T <a 6$nn ,à t;n$ từ.
«®ä
šD&_Ð;Ñš。.ð天f是WÐGÑš。 .(¡Â–ÐJÑš。7上ÂàSÐÐ'Ñ。
3b4‚5•语ä表示2F-+8“‚¿Ò%ËB的‚5。中š语6•语中x都±Ú词›Äœ B7
n!T tr[n! t$PiI bi"# t$% tr[n! t$Pi p#dt $ijn cSa <:n! tPc,t;n$ tr[n!.Tr#n! t>1 n!T )à b7 n!T <O# c- tr3
từ ›Äœ.
«®ä
±的‹ŒVØö问GãÄÐ:9:ç:ÓÑ。Ž的人ŽÄÐ}C0»Ñç•的人•ÄÐÔÔ±
ÐÑ。@L兴ÄÐ眼Õ都cËBšÑ。
344-I•语ä表示-+的£I_J¯“-+¿™-的£Iç>-I-词Bß B7 n!T p#
$&/n!I bi"# t$% 6$&=n! $&/n! cSa <:n! tPc $o@c 6$&=n! $&/n! $o[t <:n! cSa s( )*t d(a t$eo <:n!
tPc,$àn$ )i.T$&'n! do <:n! từ p# $&/n! <B1 n$ij1.
«®ä
•¡ÐBÑš@的4-。ͱ的‹Œ都…†ÐÍBÑš。 人¢JÛÃê•Ëu)ÐË×Ñ。
3R4\µ•语ä表示-+œË的Â\ç-+†续的wxç_ô-+÷%ÞAP目¤ÍÙÖ的'
õwx B7 n!T s2 ,&3n!I bi"# t$% s2 ,nn <:n! tPc 6$Pt sin$,t$'i !ian 1à <:n! tPc d#y trQ $o@c ,à 4$oBn!
t$'i !ian 4in$ n!$ij1 trBi q#a tr&/c 4$i <:n! tPc <&3c t$(c $ijn
«®ä
#šÀðz¾。 QšÀÐÝ?¾。 BšÀm个ê¾。
3t4wx8Í•语äö>}词短语B表示-+œË的wx6Íç包×表示-+的终؇'
B7 n!T t$'i !ian,n=i c$2nI t$&'n! dn! cPc cH1 !i/i từ <" bi"# t$% t$'i !ian,n=i c$2n 1à $àn$ <:n!
6$Pt sin$.Bao !_1 cB )ijc bi"# t$% <%a <i"1 n=i $àn$ <:n! c$d1 d`t.
«®ä
zËÐ&)•Ñç却J知道JÐ&££Ñ。.úJœËÐ&200‰ þÑ。
3’4·Û•语ä.¢•语的中š语主à是-词ç3±û\是HI词。•语±m¢çТ是
>›Äœ_›JÄœBßç表示-+ºvÛ÷%_JÛ÷%çsТ是&ºv•语_-I•语6中š
…ÀxüZ›ÄEJœç表示-+的ºv8-I·ÛJ·Û÷% B7 n!T 4$B ncn!I )/i ,o[i b7 n!T này
t$Q tr#n! t>1 n!T c$S y?# ,à <:n! từ cen! c- s2 ;t ,à t;n$ từ.B7 n!T c- 2 ,o[i I1 ,à dn! ›Äœ $o@c ›J
Äœ <" bi"# t$% 4?t q#B c- t$" $o@c 4$5n! t$" t$(c $ijn <&3c $àn$ <:n!,<:n! tPc.9:t ,o[i 4$Pc ,à t$01
›ÄEJœ )ào !iTa b7 n!T 4?t q#B $o@c b7 n!T p# $&/n! )à tr#n! t>1 n!T <" bi"# t$% 4?t q#B,p# $&/n!
cSa $àn$ <:n! c- t$" $o@c 4$5n! t$" t$(c $ijn.
«®ä
.个)西¼ÐÄѼÐJÄÑñ+,Ð-àef#çaYÐJÄÑ。 #Ä清楚ç#ÀJ¾清楚ñ
cÿþò
6$nn Hai
"8中š语 Tr#n! t>1 n!T
中š语是ÁX3-中8‚中4短语8中•短语D的中š^ò ^%n$ n!T tr#n! t>1 n!T )à tr[n! n!T
tr#n! t>1 n!T <O# ,à cH1 c$;n$ 6$H,,à t$àn$ 6$nn tr#n! t>1 tron! cH1 b7 n!T .
18…-语相V的中š语39Ù›-语中š语œ4Tr#n! t>1 n!T <%n$ n!T
-语中š语通N2名词“词语Bßç±wv词“词语3·Þ#-语中š语。它«¤;的-语”^
ÁX短语çö>B#主语ç±w3·#语Q。Tr#n! t>1 n!T <%n$ n!T t$&'n! do n$Tn! từ 1an!
t;n$ dan$ từ <B1 n$ij1, c- 4$i n$Tn! từ n!T 1an! t;n$ )% n!T cen! c- t$" ,à1 tr#n! t>1 n!T <%n$ n!T.
N- cn! )/i <%n$ n!T 6$;a tr&/c cd# t$àn$ <onB n!T c$;n$ 6$H, c$S y?# ,à1 c$S n!T, c- 4$i cen! c-
t$" ,à1 t>n n!T¸
«®ä
3Ù†4的Ú兴àƒ_Œ技术。
主语 ‖v语
-Û中
3@4的(D3±43Ð$43!43€4i。
主语 ‖ v语
-Û中-Û
-Û中
28…‚语相V的中š语39Ù›‚语中š语œ4Tr#n! t>1 n!T tr[n! n!T
‚语中š语通N2v词“词语Bßç±w3·Þ2名词“词语Bß。它«¤;的‚语”^ÁX短
语ç>B#v语。Tr#n! t>1 n!T tr[n! n!T t$&'n! do n$Tn! từ 1an! t;n$ )% n!T <B1 n$ij1, c- 4$i
cen! c- t$" do từ 1an! t;n$ dan$ từ <B1 n$ij1. N- 4?t $36 )/i tr[n! n!T 6$;a tr&/c cd# t$àn$ <oBn
n!T c$;n$ 6$H, 6$nn ,/n ,à1 )% n!T.
%& “已Ù”Ü秋š。
主语 ‖ v语
‚Û中
±的‹Œ “上课w”“&Í;”“ÝÝ”‡Ž¿。
主语 ‖ v语
‚Û中
b8…•语相V的中š语39Ù›•语中š语œ4Tr#n! t>1 n!T b7 n!T
•语中š语通N2-词_HI词Bßç3·Û2短语Bß。Tr#n! t>1 n!T b7 n!T t$&'n! do <:n!
từ $o@c $Qn$ d#n! từ <B1 n$ij1, cen! c- t$" do <oBn n!T <B1 n$ij1.
«®ä
>ÛŒËÞºÀÖ×¾š。我们的校@˜ßÄÀf|}¾。
主Ûv主Ûv
中À•Ñ中À•¾
五8‘~语Từ <:c ,*6
èlD的°个÷词_短语ç«它¤AR的词语°±º‰W系çJ互hèl^òç¾·是èå上Í
áb的^òç.f是‘~语。它的Û[8h±™çè首8è中8èªË·。9Fi 1:t t$(c từ $ay
<oBn n!T tron! c>#, 4?t $36 )/i 1:t từ 4$Pc tr&/c $ay sa# n- 4$5n! c- q#an $j !Q, 4$5n! cn! ,à t$àn$
6$nn tron! c>#, n$&n! ,[i ,à t$àn$ 6$nn 4$5n! t$" t$i?# tron! n!$8a cSa c>#, c$;n$ ,à n!T <:c ,*6. ]% tr;
cSa n- t&=n! <5i ,in$ $o[t, <n# c>#, !iTa c># $ay c#2i c># <O# <&3c.
18üi语äüi语的+>是¦èl]è›ç•Åèåç包×¾¿ôV¿语的56ç_Ay•¿
ô的注å。N!T <n# )àoI tPc dHn! cSa n!T <n# )ào ,à1 c$o c># t$01 c$@t c$f, b7 s#n! t$01 n!$8a cSa
c>#, bao !_1 t$Pi <: tron! cPc c># <2i t$o[i cSa n!&'i n-i $o@c t$# $\t s( c$\ C cSa n!&'i n!$e.
«®ä
>›àÿƒ问8J·Êe8J>¾8ÁòrÇ8á%是8主à是87R是œQ表示ç-_-c_7
RâÄ注å。Dn! ›àÿƒ问8J·Êe8J>¾8ÁòrÇ8á%是8主à是87R是œ bi"#
t$% 4$•n! <%n$ $o@c n$dn 1[n$ $o@c ,à <@c bijt <Pn! <" c$\ C.
> ›#B8+yB8我ã8B%µ8û¾Ð'œQ表示VÉ况的•ã6äñ‚dn! > ›#B8+
yB8我ã8B%µ8û¾Ð'œbi"# t$% s( s#y <oPn, <Pn$ !iP.
±whš表P.¢•ã_äñJ是¾¿ô#Ë的ç$JÖ是A>R人的å-çfÝ>›•¾8ï
¾œQB¾r‚±w¾¿ô希望•¿Ð£ÊÆ‘’的Æ解ç·Jä>Т-c的语气çfÝ>›E
#8„ã8„å8„¾œQBAyV£的注åç¦V£Û‹å;的õI。h- 4$i <" bi"# <[t s(
s#y <oPn $o@c <Pn$ !iP này 4$5n! 6$Bi do n!&'i n-i t[o ra, c$N ,à <" t$# $\t s( c$\ C cSa n!&'i 4$Pc t$Q
dn! ›•¾8ワ<" n-i r—• c- 4$i n!&'i n-i $y )+n! n!&'i n!$e ti?6 n$*n 4i?n !iBi cSa 1Qn$, ,[i
4$5n! 1#2n dn! 1 ,o[i n!T 4$; n$dn 1[n$ t$Q dn! ›E#8„ã8„å8„¾œ<" t$# $\t s( c$\ C
cSa <2i 6$&=n!, ,à1 c$o <2i 6$&=n! c- t$" <_n! C )/i n:i d#n! <i n-i.
>›[À8æ上ͯœQ表示[ד的å•ç'名Í文是V上文½[¿B的ºÃç_ô°Ë2k®
彼ç¾rsF的JÉç.¢词语籌上çÍ的+>çÛ¦上Í文¡S‡=ÊyB。Dn! ›[
À8æ上ͯœ <" bi"# t$% C n!$8a t7n! q#Pt, <i"1 dan$ <o[n )cn d&/i ,à 4?t ,#*n cSa <o[n tr0n, $o@c
c$N r— từ cPi này <?n cPi 4ia, n-i r— s( )ijc 4$Pc, 1:t ,o[i từ n!T, c- tPc dHn! ti?6 tHc <o[n tr0n )à d™n
ra <o[n d&/i, c- t$" ,à1 c$o <o[n tr0n )à d&/i ,i0n 4?t 1:t cPc$ t2t $=n.
还±ÐuJ表示注è8•B8举«的ç通N>›3f是8包×8X®œQB表示。hŒn c- 1:t
tr&'n! $36 bi"# t$% c$\ t$;c$, b7 s#n!, ,dy ); dH, t$&'n! dn! ›3f是8包×8X®œ<" bi"# t$%.
28Ùä语 ä>BÙäV£çAy注å。Từ p&n! $5I dn! <" p&n! $5 )/i <2i 6$&=n!, t$# $\t s(
c$\ C.
«®ä
„B•ç老师。
b8^é语 ä表示^É的ä-ç®8ê8^ë81ìíÖQ^É6…VQ。Từ cB1 t$PnI bi"# t$%
cPc$ !+i 1an! sVc t$Pi bi"# cB1, n$& 4in$ n![c, cB1 <:n! )à t$an t$., $- n: Pi 2¸.cB1 tQn$ )à <2i
6$-.
«®ä
î ç我.fƒ。ïçöŒÙ人兴Â的Xmï,
48ð-语 äñðJ¯的-ùçZ•Ë-Hm的³*çÞž-表P效v。Từ t&3n! t$an$I 15
6$on! ,[i >1 t$an$ s( )*t, 1i0# tB 1:t cPc$ $Qn$ t&3n! )à tcn! c&'n! $ij# q#B bi"# <[t.
®ä
ä ±±ä±±ò•óÒ¨石“Bš。ôçôçÓFªyšf-。
èlò®示«
]; dH 1™# 6$>n t;c$ c>#
Js体L‹Œ “都”#Àt¾J语6L+,š½ñ
主语 ‖v语
J-LÛ中 “‚”Û中

中Е¾ J-LÛ中语气词
A <=“À”•¾š。
Ö主ÖÖvÖ
Ö¯À•¾Ö
B õ öÀÓ¾š。
Ö主 ÖÖvÖ
Ö¯À•¾ Ö
hõöÀܾš。
Ö主ÖÖvÖ
Ö¯À•¾Ö
÷个èl都2›名词÷-词÷HI词œ‰^‚¯èl^òB#ç都是›主语÷v语÷•语œ的º
‰。Ba c># tr0n <O# do ›名词÷-词÷HI词œ cd# t$àn$• n$Qn từ !-c <: t$àn$ 6$nn c>#, <O# c- 4?t
cd# ›主语÷v语÷•语œ.
Aè表示-+t^šç!PPšøî的ºv。Bi"# t$% <:n! tPc <i $oàn t$àn$ )à <[t d&3c 4?t q#B
n$& 1on! 1#2n.
Bè表示-+t^šç¾!°±PPøî的目的。Bi"# t$% <:n! tPc <i $oàn t$àn$ n$&n! 4$5n! <[t
<&3c 1Hc <;c$ n$& 1on! 1#2n
hè¾·Þ表示-+已Ùt^çPPøî目的3õ的Ü6PPšJQ的àN4ç3·Þ表示°±
PPøî的目的3õ的Ü6ÕËšJQ的àN4。h># )ừa c- t$" bi"# <[t <:n! tPc <i $oàn t$àn$,
<[t <&3c 1Hc <;c$ n$& 1on! 1#2n J<: s># cSa cPi $2 <[t <&3c y0# c># n$& y0# cn# từ tr&/c <-L, cen!
c- t$" bi"# t$% 4$5n! <[t <&3c 1Hc <;c$ n$& 1on! 1#2n J<: s># cSa cPi $2 )&3t q#P y0# c># n$& y0#
cn# từ tr&/c <-L.
z“•<=”“À”•¾š。
z“J”‹å."#。
J问GL的ùš“·Þ”½ºhJ‘RšL问G。
cÐè×{!^òAç¤^›@“šœç表åJ清‚c># t$` n$dt sa# 4$i bo <i t$àn$ 6$nn t# s`c
bi?n t$àn$ ›@“šœ, C n!$8a bi"# <[t 4$5n! r—.
cÿè×{!^òAç¤^›z‹å."#。œå-相反‚c># t$` $ai sa# 4$i bo <i t$àn$ 6$nn t#
s`c bi?n t$àn$ ›z‹å."#。œ C n!$8a t&=n! 6$Bn.
c÷è×{!^òAç¤^›ùš½ºh问Gœçå-JrY。c># t$` ba sa# 4$i bo <i t$àn$
6$nn t# s`c bi?n t$àn$ ›ùš½ºh问Gœ C n!$8a 4$5n! r— ràn!.
úpQn! s#rna1e <&3c bi?t <?n n$& 1 dan$ từ n$&n! <a 6$nn ,[i <&3c s{ dHn! n$& 1 <:n! từ tron! ti?n!
HPn.]; dHI
@ú.
t pQn! ¢Pn!
His s#rna1e is Wan! J,it. $e s#rna1e Wan!L
An$ dy $+ ]&=n!.
„ú‹Œñ
n¿ pQn! s$zn1ev
W$at is yo#r s#rna1ev J,it. yo# s#rna1e ¢$atL
B[n $+ !Qv
^" $oi 1 cPc$ ,%c$ s( t$Q ta dn!I
C ß úñ
n;n !#Q pQn!v
W$at is yo#r s#rna1ev J,it. yo#r $ono#rab,e s#rna1e is¸L
N!ài $+ !Qv
W$i <&3c $oi t0n t$Q ta dn! I xiào to be ca,,edI!+i ,à,t0n ,à <" trB ,'i c$o 1Fi t0n $o@c t0n <ny <S.];
dHI
我 ú ., I 文 $
¢£ pQn! WPn!, xiào Wzns$¡
9y s#rna1e is Wan! and • a1 ca,,ed Wens$#
T5i $+ ]&=n!,t0n ,à ]cn T$&.
我 ú ., I . 文 $
¢£ pQn! WPn!, xiào WPn! Wzns$¡
9y s#rna1e is Wan! and • a1 ca,,ed Wan! Wens$#.
T5i $+ ]&=n! ,t0n ,à ]&=n! ]cn T$&.
-词 ^:n! từ
表示-+8•h8šã™-8œû¤›Q的词I-词。-词âÛJÛ`语òh®¯-词6J®
¯-词。A边·Þ$Ê`语的-词I® ¯-词。A边JÛ$Ê`语的-词IJ®¯-词。
-词的Ê-H式是&-词¤;ž上²J²_²°3±4²。
N$Tn! từ bi"# t$% <:n! tPc, $àn$ )i, $o[t <:n! t>1 ,C, 6$Pt tri"n t$ay <7i t$Q !+i ,à <:n! từ.^:n! từ c-
t$" d(a )ào )ijc <i 4Y1 $o@c 4$5n! <i 4Y1 )/i t>n n!T <" 6$>n t$àn$ <:n! từ c*6 )*t )à bdt c*6
)*t.^:n! từ c- t$" tr(c ti?6 <i cn! )/i t>n n!T <‹n! sa# t$Q <&3c !+i ,à <:n! từ c*6 )*t.^:n! từ 4$5n!
t$" tr(c ti?6 <i cn! )/i t>n n!T <‹n! sa# t$Q <&3c !+i ,à <:n! từ bdt c*6 )*t.^:n! từ . $Qn$ t$`c 6$S
<%n$ t$&'n! t$01 từ ²J² $o@c ²°3±4. <‹n! tr&/c.
Ð. -词的>途 hPc$ dn! cSa <:n! từä
+v语 Uà1 )% n!T
我12北京。
• ,i4e Beixin!.
T5i t$;c$ BVc Win$.
我²&³´上。
• a1 standin! on t$e Zreat Wa,,.
T5i <`n! . tr0n Tr&'n! T$àn$.
+主语 Uà1 h$S n!T
-词+主语wà±Ð-的条úäv语b2HI词_表示²íØ8Ô%8•²Ð类的-词Bß。
^:n! từ 4$i ,à1 c$S n!T cnn 6$Bi t#>n t$eo cPc <iO# 4ijn sa#I]% n!T bVt b#:c 6$Bi ,à t;n$ từ $o@c cPc
<:n! từ b7 s#n! 1an! C n!$8a n$& ²íØ8Ô%8•².
µ¶·¸。
Waste is dis!race–#,.
Uin! 6$; ,à rdt <Pn! $7 t$sn.
7¹º»š。
T$e 1atc$ ended.
h#:c t$i <d# 4?t t$\c.
+-语 Uà1 <%n$ n!T
-词+-语wA边à>Ú词²的²。
^:n! từ 4$i ,à1 <%n$ n!T t$Q <‹n! sa# 6$Bi <i )/i tr3 n!T ²的².
„±¼的)西½ñ
Do yo# $a)e so1et$in! to eatv
B[n c- cPi !Q <" cn 4$5n!v
@¾的¿{XY。
W$at $e said is correct.
An$ n-i rdt <\n!.
+语 Uà1 t>n n!T
我12ŒÀ。
• ,i4e st#dyin! .
T5i t$;c$ $+c.
我们Á'º»šÂÃ。
We ended t$e disc#ssion at 10 o»c,oc4.
h$\n! ta 4?t t$\c c#:c t$Bo ,#*n ,\c 10 !i'.
+•语 Uà1 tr[n! n!T.
我•ÄÅ。
• can #nderstand.
T5i n!$e $i"# <&3c.
@#JÆ。
He can»t see it.
An$ dy 4$5n! n$Qn t$dy.
+‚语 Uà1 tr[n! n!T
-词+‚语wA边à>Ú词²‡²。
W$i <:n! từ ,à1 tr[n! n!T t$Q <‹n! sa# 6$Bi <i )/i tr3 từ ²‡².
@ÇÈ热ɇʈš我。
His 6arents ¢e,co1ed 1e ¢it$ o6en ar1s.
B2 1s an$ ta <-n ti?6 t5i rdt n$ijt tQn$.
ŒË们ef‡•老师Ž课。
T$e st#dents ,isten to t$e teac$er attenti)e,y.
hPc $+c sin$ c$c1 c$N n!$e t$ny !iPo !iBn! bài.
ÿ. ¦>-词wçà注åÍ;ð个问G。
N$Tn! <i"1 cnn ,&# C 4$i s{ dHn! <:n! từ.
1.汉语D-词的H式是J¤的ç-词的H式JÆ人Ù8“R8:¶\8wxQ的ˆª。«®ä
HQn$ t$`c cSa <:n! từ 4$5n! b% t$ay <7i.^:n! từ 4$5n! c$%# Bn$ $&.n! cSa n$>n p&n!, !i/i t;n$, s2 ;t
s2 n$iO#, t$'i !ian...]; dH
我是ŒË。
• a1 a st#dent.
T5i ,à $+c sin$.
z是老师。
w$e is a teac$er.
h5 dy ,à c5 !iPo.
@们是Ì人。
T$ey are ¢or4ers.
B+n $+ ,à c5n! n$>n.
我X&*+,。
• a1 doin! 1y $o1e¢or4.
T5i <an! ,à1 bài t*6.
我每天ÍÎ*+,。
• do 1y $o1e¢or4 e)ery a–ternoon.
T5i 1Fi c$iO# $‹n! n!ày <O# ,à1 bài t*6.
我*š+,。
• did 1y $o1e¢or4.
T5i <i ,à1 bài t*6 r_i.
2.-词A边žÚ词²š²ç表示-+•h已Ùt^。
^‹n! sa# <:n! từ 4$i t$01 tr3 từ ²š² t$Q bi"# t$% c$o <:n! tPc, $àn$ )i <i <&3c $oàn t$àn$.
我ÏšÐÑ$。
• –inis$ed readin! a boo4.
T5i <i <+c pon! 1 q#y"n sPc$ .
@ƒš。
He ,e–t.
An$ ta <i r_i.
b.-词A边žÚ词²Ò²ç表示-+X&Z•_‚5&†续。«®ä
^‹n! sa# <:n! từ 1à t$01 tr3 từ ²Ò² t$Q <an! bi"# t$% 1 $àn$ <:n! <an! <&3c ti?n $àn$ $o@c 1 tr[n!
t$Pi <an! <&3c ti?6 diAn.]; dHI
我们X上Ò课。
We are $a)in! c,asses.
h$\n! t5i <an! ,0n ,/6.
ÓÔÒÕ。
T$e door is o6enin!.
h{a <an! 1..
4.-词A边žÚ词²Ö²ç表示-+ØÙœËÖ_ØÙ±Ö°¢ÙÖ。«®ä
^‹n! sa# <:n! từ 4$i t$01 tr3 từ ²Ö² t$Q bi"# t$% $àn$ <:n! <i từn! 6$Pt sin$ $o@c c- ,%c$ s{ diAn
ra.]; dHI
我×Ö北京。
• $a)e been to Beixin!.
T5i <i <i BVc Win$.
我ØÙ#Ö.Ñ$。
•»)e e)er read t$is boo4.
T5i <i từn! <+c q#a q#y"n sPc$ này.
Ú-词
#Ú-词表示bà8·Û_ä望的词IÚ-词。Ú-词ÙN!-词_HI词ç它的A边JÛ$
Ê`名词。Ú-词的Ê-式是&Ú-词¤ 边>Ê-Ü词²J²。
]erbs t$at ²$e,6² ot$er )erbs to ep6ress necessity, 6ossibi,ity and ¢i,,in!ness are ca,,ed a#pi,iary )erbs.
A#pi,iary )erbs are o–ten #sed to 1odi–y )erbs or adxecti)es. A no#n cannot i11ediate,y –o,,o¢ t$e1.
T$ey are ne!ated by J.
1. Ú-词±ÞÍð类ä
A#pi,iary )erbs inc,#de t$e –o,,o¢in! 4indsI
ÀU• K²–10²¾表示±°¢技Û8Û•的ä
T$ose ep6ressin! ca6abi,ityI Û ÛÜ ÝÀU• K²–10²¾表示·Û的ä
T$ose ep6ressin! 6ossibi,ityI Û ÛÜ Ý ·Þ ·ÛÀU• K²–10²¾表示Éã上bà的I
T$ose ep6ressin! necessity by reasonI …† …ß † àÀU• K²–10²¾表示áà的ä
T$ose ep6ressin! ob,i!ationI áâ Ä3d•i4
2. 表示主–ä望的ä
T$ose ep6ressin! ¢i,,in!nessI à ã äå æ ç
hPc$ s{ dHn! 1 s2 <:n! từ ncn! n!#yjn àçÛçÝç·Þç…†。。。
ˆL^:n! từ ncn! n!#yjn cŒn !+i ,à tr3 <:n! từ.N- <`n! tr&/c <:n! từ bi"# t$% n!#yjn )+n!,y0# cn#
$o@c 4$B ncn! àçÛçÝç·Þç…†。。。N!oài cPc tr&'n! $36 <@c bijt t$Q <:n! từ ncn!
n!#yjn c$N d#n! J <" 6$S <%n$.
]DI
1.t yào ¢£ ,Pi xi¦ t
z à 我 B Ê z
h5 dy 1#2n t5i <?n <-n c5 dy
2. nž nzn! 4àn qŸn! c$© 1a
„ Û # 清 楚 ½ñ
B[n c- t$" n$Qn t$dy r— 4$5n!v
b. t s$zn 1o d¡ $#Q
@ ‹ Œ 都 Ý
hPi !Q an$ C cen! bi?t
ˆLHQn$ t$`c c># $oi ,(a c$+n cSa ,o[i c># này t$&'n! ,à t$" 4$•n! <%n$ )à 6$S <%n$ cSa 2 <:n! từ ncn!
n!#yjn <`n! ,iOn n$a#.
]DI
1. nž $#Q b $#Q ¤#Œ –àn
„ Ý J Ý # ¼ñ
h*# c- bi?t ,à1 c=1 4$5n!v
2. nž yào b\ yào !¦n ¢£ yŸ qž q
„ à J à « 我 Ð y ×ñ
B[n c- 1#2n <i cn! 1Qn$ <i 4$5n!v
h$\ CI^:n! từ ncn! n!#yjn 4$5n! t$" ,c6 ,[i n?# 6$;a sa# 4$5n! t$" 1an! tr3 từ <:n! t$Pi.
ˆLhPc$ dn! cSa 1 s2 <:n! từ ncn! n!#yjn
y Ýä]ừa ,à <:n! từ )ừa ,à <:n! từ ncn! n!#yjn,n- bi"# t$% t$5n! q#a )ijc $+c t*6 <&3c nV1 )Tn! 1
48 ncn! nào <-.HQn$ t$`c 6$S <%n$ t$Q t$e1 J )ào tr&/c Ý.
]DI
1. ¢£ $#Q s$#§ ¤$§n! ¢zn
我 Ý ¾ 中 文
9Qn$ bi?t n-i ti?n! Tr#n!
2. t $#Q b $#Q ,Pi
@ Ý J Ý Bñ
An$ C ,ij# c- <?n 4$5n!v
b. t b $#Q ,Pi
@ J Ý B
An$ C sf 4$5n! <?n
y àä ,à <:n! từ cen! ,à <:n! từ ncn! n!#yjn.W$i <`n! tr&/c <:n! từ $o@c $Qn$ d#n! từ t$Q n- ,à <:n!
từ ncn! n!#yjn bi"# t$% n!#yjn )+n! $o@c C c$;,4?t $36 )/i <:n! từ $ay $Qn$ d#n! từ 6$;a sa# cn! ,à1
)% n!T.HQn$ t$`c 6$S <%n$ t$01 J )ào tr&/c à.
]DI
1. ¢£ yào q ¤$§n! !#- ,i\ p#z
我 à × 中 国 ´ Œ
T5i 1#2n san! Tr#n! X#2c d# $+c
2. nž yào b\ yào ¤ài c$Ÿ di•n zr –àn
„ à J à 再 ¼ ' ? ¼ñ
B[n c- 1#2n cn t$01 1 c$\t c=1 4$5n!v
b. ¢£ b\ yào
我 J à
T5i <S r_i
h$\ CIh- t$" dn! à <" bi"# t$% n$# cn# t$(c t?,)à J> dn! c$o 6$S <%n$
y ãä,à <:n! từ,,à <:n! từ ncn! n!#yjn,c- t$" dn! tr&/c cPc <:n! từ 4$Pc cn! ,à1 )% n!T bi"# t$% $i
)+n! $ay d( t;n$ ti?n $àn$ $o[t <:n! nào <-,!nn !i2n! )/i n!$8a cSa à.HQn$ t$`c 6$S <%n$ t$01 J
)ào tr&/c ã。
]DI
¢£ pi•n! y£n! y#•n ¤ài nž s$¦n bin
我 ã ü • & „ 身 边
An$ 1#2n 1ii 1ii . b0n e1
y Û )à ·Þ <0 bi"# t$% c- ncn! ,(c ,à1 )ijc !Q <-,$Qn$ t$`c 6$S <%n$ ,à t$01 J )ào tr&/c Û )à ·
Þ。
]DI
1. ¢£ nzn! s$#§ yŸn! y© y• nzn! s$#§ $àn y©
我 Û ¾ 5 语 3 Û ¾ 汉 语
T5i c- t$" n-i <&3c ti?n! An$ )à ti?n! Tr#n!
2. t nzn! c$Ÿ ¢© ¢•n –àn
z Û ¼ 五 ì ¼
h5 ta c- t$" cn <&3c R bPt c=1
y …† bi"# t$% s( cnn t$i?t )O 1@t tQn$ 4C $o@c t$(c t?
]DI
1.t c$àn! de ¤$Y 1o $•o tŸn! yŸn! !i q dn! !¦
z ¸ Ä . Œ S •ç … † × ß ¹
s$£#
F
h5 dy $Pt $ay )*y t$Q n0n <i ,à1 ca s8
2. nž b yŸn! !i ¤$Y 1o ¤#Œ
„ J … † . Œ #
B[n 4$5n! n0n ,à1 t$? này
Tron! n!5n n!T c- 1 s2 $àn$ )i $o@c <:n! tPc t$&'n! ,i0n q#an $o@c Bn$ $&.n! <?n 1 <2i t&3n!, cen!
c- n$Tn! $àn$ )i <:n! tPc 4$5n! n$& t$?.]; dH <:n! từ ›¼œ t$&'n! 6$Bi 6$Pt sin$ q#an $j )/i )*t !Q
<-,t`c ,à ›¼‹Œ)西œ J cn cPi !Q L, cŒn ›èrœ J n!$N n!=iL t$Q 4$5n! ,i0n q#an <?n s( )*t 4$Pc.hPc
<:n! từ t$#:c )O $Qn$ t$`c tr&/c c$;n$ ,à <:n! từ c*6 )*t.hŒn t$#:c )O $Qn$ t$`c sa# ,à <:n! từ bdt c*6
)*t.N$Tn! <%n$ n!$8a tr0n ccn bBn d(a )ào C n!$8a cSa <:n! từ,bVt b#:c 6$Bi tQ1 ra ti0# c$; 6$>n ,o[i
)O 1@t $Qn$ t$`c.Tron! 1 c># c= bBn t$Q n?# <:n! từ 1an! t$àn$ 6$nn t>n n!T c- t$" 6$Pt sin$ q#an $j
<:n! t>n )/i n- t$Q <:n! từ này ,à <:n! từ c*6 )*t, n!&3c ,[i ,à <:n! từ bdt c*6 )*t.h># c= bBn ,à c>#
4$5n! 6$Bi t$5n! q#a cPc bijn 6$P6 c$#y"n <7i c># n$& tNn$ ,&3c, $oPn )%.]; dHI
我#$。 Jh># c= bBnL
$我#š。J h># $oPn )%L
我#。 Jh># tNn$ ,&3cL
]ijc pPc <%n$ <:n! từ c- 1an! t>n n!T $ay 4$5n! c$N c- t$" d(a )ào c># c= bBn.
^:n! từ c*6 )*t ®¯-词I
#8*8¾8•8#8R究8ŒÀ8ÂÃ8教÷
^:n! từ bdt c*6 )*t J®¯-词ä
èr8g觉8Jý8º‚8ËË8þÿ8I£
h$\ C 1 s2 <:n! từ 4$5n! 6$>n bijt <&3c ,à <:n! từ c*6 )*t $ay bdt c*6 )*t.N$& <:n! từ ›Bœ.
Tron! cd# tr\c sa# t$Q c$S t$" 6$Pt sin$ 1/i c- t$" p#dt $ijn sa# <:n! từI
N=i c$2nˆ^:n! từˆš8Ò8Öˆn!&'iEs( )*t
]; dHI
F边ZB3š4Ð个人。3Ð个人ZBš。4
o场上þÿÒ五íN旗。3五íN旗þÿÒ。4
Hj <:n! từ 系-词
Hj <:n! từ ,à cPc <:n! từ 4$5n! 6$Bi <" bi"# <[t <:n! tPc, $àn$ )i, $o[t <:n! $o@c tr[n! t$Pi 1à ,à ,à1
r— s( ,i0n $j )O 12i q#an $j !iTa $ai b: 6$*n.›是œ ,à <[i bi"# c$o $j <:n! từ, n!oài ra cŒn c- cPc <:n!
từ 4$Pc n$& ›ú8I8w8QFœ.wo sPn$ ›是œ <" tQ1 ra s( 4$Pc bijt cSa $j <:n! từ )à <:n! từ
J1L wa# <:n! từ t$&'n! 4$5n! t$" t$01 ›šœç›Òœç›Öœ n$&n! $j <:n! từ ,[i c- t$".
J2L Tr&/c <:n! từ t$&'n! c- t$" dn! ›°3±4œ <" bi"# t$% 6$S <%n$, n$&n! $j <:n! từ 4$5n! t$"
dn!, c$N c- t$" dn! ›Jœ <" bi"# t$% 6$S <%n$.
JbL wa# <:n! từ t$&'n! c- t$" c- ,&3n! từ n$&n! $j <:n! từ 4$5n! c-.
名词 Dan$ từ
表示人_J¯名Ù的词I名词。名词¤边 Ð般Ûž\词6µ词ç¾JÛÆÜ词!。û\:ù
‰名词·Þ^叠ç表示²每²的å-。«® ä人人3每人48天天3每天4Q。°人的名词A边
·Þž词¨²们²ç表示¶\。«®ä老师们。¾是ç®v名词¤;±\词6µ词_ %@表示¶
\的词ç名词AfJÛž词¨²们²。JÛ¾²五个老师们²ç…†¾²五个老师²。
Dan$ từ ,à từ c$N dan$ p&n! cSa n!&'i $o@c )*t.^‹n! tr&/c dan$ từ t$&'n! c- t$" t$01 s2 từ $o@c
,&3n! từ.T#y n$i0n 4$5n! t$" t$01 6$- từ <" b7 s#n! C n!$8a.|dt ;t dan$ từ <=n >1 ti?t c- t$" trn!
<ij6 <" bi"# t$% C n!$8a ,à 1Fi 每,); dHI人人3每人 9Fi n!&'i48天天3每天 9Fi n!ày4.Ta c- t$"
t$01 ²们² )ào <‹n! sa# từ <" bi"# t$% s2 n$iO# n$&I老师们J cPc t$ny c5 !iPoL.W$5n! t$" n-i ²五个老师
们²JmL 1à 6$Bi n-i ,à ²五个老师².
名词Ð般都·Þ&èlD+主语8语6-语。
Dan$ từ t$&'n! <O# c- t$" ,à1 c$S n!T,t>n n!T )à <%n$ n!T tron! c>#.
1.+主语 Uà1 c$S n!T
北京是中国的首都。
Beixin! is t$e ca6ita, o– h$ina.
BVc Win$ ,à t$S <5 cSa Tr#n! X#2c.
夏天热。
•n s#11er it is $ot.
9a $Y n-n!.
西边是操场。
T$e 6,ay!ro#nd ,ies in t$e ¢est.
B2n bO <O# &/t Pt.
老师给我们上课。
T$e teac$er !a)e #s a c,ass.
T$ny !iPo c$o c$\n! t5i )ào ti?t.
2.+语 Uà1 t>n n!T
!"#$。
giaoy#n reads boo4s.
Ti"# ]>n <+c sPc$.
%&是五'。
No¢ it is –i)e o»c,oc4.
B>y !i' ,à R !i'.
我们(&)边。
O#r $o#se is ,ocated in t$e east.
N$à c$\n! t5i . <‹n! <5n!.
我*+,。
• do 1y $o1e¢or4.
T5i ,à1 bài t*6.
b.+-语 Uà1 <%n$ n!T
.是中国/0。
T$is is a h$inese c$ina.
^>y ,à <_ !21 s` Tr#n! X#2c.
我12夏天的34。
• ,i4e t$e ni!$t in t$e s#11er.
T5i t$;c$ b#7i <01 cSa 1a $[.
5语语6789:。
T$e !ra11ar o– ¼n!,is$ is co16arati)e,y si16,e.
N!T 6$P6 cSa ti?n! An$ t&=n! <2i <=n !iBn.
;;的<=&>?。
9ot$er»s dress is t$ere.
B: <_ cSa 1s . <-.
wx词3表示ïî8w¨8r‰Q的名词46£Û词3表示£I_Û[的名词4还ÙN+‚语ç
¿Ð般名词JW±.个+>。«®ä
Từ t$'i !ianJ Uà n$Tn! dan$ từ bi"# $ijn n!ày t$Pn!,t$'i 4$Vc, ti?t 1aL )à từ 6$&=n! )%JUà n$Tn!
dan$ từ c$N 6$&=n! $&/n! $o@c )% tr;L t$&'n! <&3c ,à1 tr[n! n!T.T#y n$i0n cPc dan$ từ t$5n! t$&'n!
t$Q 4$5n! c- c$`c ncn! này.]; dHI
@A天B。
He ¢i,, co1e $ere t$e day a–ter to1orro¢.
An$ dy $51 sa# <?n.
我们4上上课。
We $a)e c,asses in t$e e)enin!.
h$\n! ta c- ti?t t2i nay.
CD边E。
M,ease co1e in.
gin 1'i n!ài )ào tron!.
我们F边G。
Uet»s ta,4 o#tside.
h$\n! ta ra n!oài n-i c$#yjn.
Dan$ từ c$N t$'i !ian
hPc dan$ từ c$N t$'i !ian n$&I›é天œ8›×þœ8›þ底œ¸¸ 1an! t;n$ ncn! n!T 6$P6 n$& dan$ từ
t$&'n!.Udy ); dH )/i từ ›r天œI
r天是íîv。 JUà1 c$S n!TL
ÔÝ的ïî是r天。 JUà1 )% n!TL
r天的Ì+已Ù«üSš。 JUà1 <%n$ n!TL
T#y n$i0n cen! )™n t_n t[i <i"1 4$Pc bijt )/i dan$ từ t$&'n! n$&I
J1LM$nn ,/n cPc dan$ từ c$N t$'i !ian 4$5n! c$%# s( b7 n!$8a cSa cPc từ c$N s2 ,&3n! .h$\n! ta 4$5n!
t$" n-i ›Ð个é天œ8›Ð个rþœ, c$N c- 1 s2 ;t dan$ từ c$N t$'i !ian n$& ›íîvœ8›íî天œ8›周
ªœ¸¸ c- t$" t$01 ,&3n! từ n$&I.个íîvçÐ个íî天ç.个周ª.
J2LDan$ từ c$N t$'i !ian c- t$" ,à1 tr[n! n!T c$N t$'i !ian p#dt $ijn tr&/c )à sa# c$S n!T.]; dHI
é天*+们B#我š。
*+们é天B#我š。
é天 p#dt $ijn n!ay tr&/c )à sa# c$S n!T ›*+们œ C n!$8a bi"# <[t 4$5n! 4$Pc 1dy.hŒn cPc dan$ từ
t$&'n! <a s2 4$5n! t$" ,à1 tr[n! n!T.
名词
a+名词的å•6¢类
名词表示人6J¯的名Ùç包×表示wx8Í8£Û的词&õ。名词±ÞÍð¢ä
Dan$ từ bi"# t$% dan$ từ cSa n!&'i $o@c s( )*t, bao !_1 bi"# t$% t$'i !ian, n=i c$2n )à 6$&=n! )%.Dan$
từ c- n$Tn! ,o[i sa# <>yI
314表示人6J¯的名ÙçIÐ般名词çÏò®Íä
Bi"# t$% dan$ p&n! cSa n!&'i )à s( )*t <&3c !+i ,à dan$ từ t$&'n!.M$>n c$ia 48 $=n n$& sa#I
A. *+8‹58+(8ŒË8牛8n8CD8pl 3普通名词 Dan$ từ 6$7 t$5n!4
B.b衡8tô8泰à8-疆8联合国3í±名词 Dan$ từ ri0n!4
h.人8人口8•–8¯³8ag3集合名词 Dan$ từ t*6 $364
D.道£8-ã8文›8ó›8欲望8î›3´m名词 Dan$ từ trừ# t&3n!4
¼.—8/8š8-ù8冯8tu3¯´名词 Dan$ từ )*t c$dt4
324表示wx Bi"# t$% t$'i !ian 秋天8m晨8rþ8%& 3wx名词 Dan$ từ t$'i !ian4
3b 4表示ËÍ Bi"# t$% n=i c$2n 北京8中国8亚洲8D0 3Í名词 Dan$ từ n=i c$2n4
34 4表示£Û Bi"# t$% 6$&=n! )% ¤8A8g8h8À上8ÞÍ8)边 3£Û词 Dan$ từ 6$&=n!
)%4
2+名词的语67征“Uin4 <i šn, <cn! n$*6 <" <&3c pe1 ,in4. Ho@c c,ic4 )ào <>y <" <cn! 4C...” ^@c
<i"1 n!T 6$P6 <@c tr&n! cSa dan$ từ
314ÙN+主语6语ç«®ä牛¼2‚ö\Û#-语6`-语ç«®ä柳ª梢›8ô边柳
ªçJÛ#•语。
T$&'n! ,à1 c$S n!T )à t>n n!T.]; dHI牛¼2.^a s2 <O# c- t$" ,à1 <%n$ n!T $o@c <i 4Y1 )/i <%n$
n!T,n$&I柳ª梢›8ô边柳ª, 4$5n! t$" ,à1 b7 n!T.
32 “ ” 4名词¤;Ð般ÛÜž上表示¯µ的\µ短语çÐ般JÛžÜ词。«®Û¾ Ð个人 çJÛ
“ ” ¾ J人 “Uin4 <i šn, <cn! n$*6 <" <&3c pe1 ,in4. Ho@c c,ic4 )ào <>y <" <cn! 4C...”
^`n! tr&/c dan$ từ t$&'n! c- t$" t$01 cPc cH1 từ c$N s2 ,&3n!,t$5n! t$&'n! 4$5n! t$" t$01 6$-
từ.h$\n! ta c- t$" n-i › ” Ð个人 n$&n! ,[i 4$5n! t$" n-i ” J人 .
3b “ 4名词JÛ>^叠式表示°¢M‹的语6å•。ÌäÙvÞ®%@û\词ç«® ;;8哥
” “ ” 哥 6 íí Qç.u是‰词的语´^叠çJ+‰词的H5¤›。
Dan$ từ 4$5n! t$" dn! $Qn$ t$`c trn! <ij6 <" bi"# t$% C n!$8a n!T 6$P6 t&=n! <_n!.hPc từ n$& ›;
” ;8哥哥 ,› ” íí ...,à $Qn$ t$`c trn! <ij6 cSa từ t2 4o t;n$ ,à $Qn$ t$Pi bi?n $-a cSa 4?t cd# từ.
34 “ ” “ ” “ ” 4表人的名词A;ÛÜž 们 表示•体3zÆÚ词 们 4。Jž 们 的名词·Þ是个体ç3
·Þ是•体。
hPc dan$ từ c$N n!&'i <‹n! sa# <O# c- t$" t$01 › ” 们 <" bi"# t$% t*6 t$"JTr3 từ t$&'n! !@6 ,à › ” 们 LhPc
dan$ từ 4$5n! <i 4Y1 )/i dan$ từ c- t$" ,à c$N cP t$" cen! c- t$" c$N 1 t*6 t$".
b+wx名词6£Û词
wx名词87殊çlšÛ#主语8语6-语Fç还ÙN+‚语ç表示JÉœË的wxç«
“ ” ® @d天Bš 。
Dan$ từ t$'i !ian )à dan$ từ 6$#=n! )%
Dan$ từ t$'i !ian 4$P <cc$ t$, n!oài )ijc c- t$" ,à1 c$S n!T, <%n$ n!T )à t>n n!T ra cŒn c- t$&'n!
<B1 n$*n )% tr; tr[n! n!T, bi"# t$% t$'i !ian 6$Pt sin$ cSa s( )ijc ); dH n$&› ” @d天Bš .
“Uin4 <i šn, <cn! n$*6 <" <&3c pe1 ,in4. Ho@c c,ic4 )ào <>y <" <cn! 4C...” 语67征包×词的ÏÛ6
H5ç语67“包×语6ÏÛ8H56å•。
^@c tr&n! n!T 6$P6 bao !_1 c$`c ncn! )à $Qn$ t$Pi cSa từ, <@c t;n$ n!T 6$P6 bao !_1 c$`c ncn! $Qn$
t$Pi )à C n!$8a cSa từ.
“Uin4 <i šn, <cn! n$*6 <" <&3c pe1 ,in4. Ho@c c,ic4 )ào <>y <" <cn! 4C...” ± ð个Ü词Ûž&名词¤
“ ” “ ” “ ” ›ç¾JÛ:>ç«® @lD•42 ç&èl中$Û#v语。 J人 8 Jà 3Û:¾ç$
“ ” “ ” ±& 人J人ç鬼J鬼的 8 ‹ŒàJ à的 QèlD^V>_ô=Ò>。还±YþB&$;中
“ ” “ ” “ ” “ ” Ë%Тˆ6Ü词!名词的%mç«® {淑¨ 8 {绅c 8 :¡¢ 8 非Ní, Q。.
“ ” 类名 词±个M‹'çú&k类名词的语•中ç都包含Т³¯“语•7征。«®& {绅c 中
“ ” “ ” “ ” “ ” “ 的 绅c Ð词f± ±¹¾8±•68R^¨“ Q语•7征。 {淑 ¨ 中的 淑¨ Þ± QS8
” “ ” 文¬ Q语•7征。ÍÞ!非任£名词都Ûƈ6Ü词!ç7® {½l çÐ般是JÛ^~
的。
h- n$Tn! 6$- từ c- t$" t$01 <‹n! tr&/c dan$ từ n$&n! 4$5n! <&3c s{ dHn! <=n <:c n$& ›@lD•4
” 2 ,tron! c># tr0n › ” “ ” J人 8 Jà c$N c- t$" ,à1 )% n!T 4$5n! t$" n-i <=n <:c, c$N c- tron! c># ›人J
” “ ” 人ç鬼J鬼的 8 ‹ŒàJà的 <&3c s{ dHn! t$àn$ c@6 $o@c ,i0n dn!.N!oài ra !nn <>y tron!
sPc$ cŒn p#dt $ijn 1 ,o[i 6$- từ 1`c <: b7 s#n! c$o dan$ từ n$& › ” “ ” “ {淑¨ 8 {绅c 8 :¡
” “ ” ¢ 8 非Ní, n$Tn! dan$ từ này <O# c- <@c <i"1 c$#n! ,à cPc từ này )O 1@t C n!$8a <O# bao $à1
t;n$ 1i0# tB <@c tr&n! ); dH n$& tron! › ” {绅c t$Q › ” 绅c c- C n!$8a ,à rdt c- ,A 6$z6,c- 6$on! <:, t5n
tr+n! nT !i/i.Tron!› ” {淑¨ t$Q › ” 淑¨ ,[i 1an! C n!$8a n$o n$i, từ t2n.T#y n$i0n 4$5n! 6$Bi dan$ từ
nào cen! c- t$" <i 4Y1 )/i 6$- từ 1`c <:, c$\n! ta 4o t$" n-i › ” {½l JmL.
^@c <i"1 c$`c ncn! n!T 6$P6 cSa dan$ từ c$N n=i c$2n c$S y?# 4$5n! bi"# $ijn . )ijc ,à1 c$S n!T,
t>n n!T, <%n$ n!T )Q n$Tn! !Q 1à dan$ từ t$&'n! c- t$" ,à1 t$Q dan$ từ c$N n=i c$2n cen! c- t$" <B1
n$ij1, n$Tn! !Q 1à dan$ từ t$&'n! 4$5n! t$" ,à1 t$Q dan$ từ c$N n=i c$2n 4$5n! t$" <B1 n$ij1 J,à1
tr[n! n!TL.^@c <i"1 c$S y?# cSa n- ,à c$`c ncn! t7 $36 )/i cPc từ c$N n=i c$2n <" bi?n t$àn$ dan$ từ
n=i c$2n t$eo c5n! t$`c sa# <>yI
A.&3¯çP4ˆ±±
); dHI¯隔ñ借ЕXl。
B.P±±×
]; dHIP1$2×。
Dan$ từ n=i c$2n c- 1dy ,o[i sa#I
J1LDan$ từ c$#y0n c$N n=i c$2n 4$5n! 4i01 cPc c$`c ncn! 4$Pc, s2 ,&3n! 4$5n! n$iO# cPc từ t$&'n!
dn! c-I
隔ñ •A •; 附Y VÖ VÓ F围 I§ 中央 侧翼 边Z ߇ "周 旮旯
J2LDan$ từ n=i c$2n 4i01 c$`c ncn! 4$Pc, c$N <%a dan$,t0n c= cd# <=n )%.]; dH 上•JT$&3n! HBiL,1$
2Jt$& )ijnL.Œ校Jtr&'n! $+cL...c- 4$i ,à dan$ từ t$&'n! ,c- 4$i ,à dan$ từ n=i c$2nI
上•已Ù{_‡œûyBš。Jdan$ từ t$&'n!L
老人¯上•QBÐ×信。Jdan$ từ c$N n=i c$2nL
@们]-\ÐÍ-的Œ校。JDan$ từ t$&'n!L
@们&Œ校¶ÀÏ课。JDan$ từ c$N n=i c$2nL
Uo[i từ này c- rdt n$iO# 4$i c$N n=i c$2n 6$;a sa# <%a dan$ t$&'n! 4$5n! t$" t$01 6$&=n! )% từ ,t0n c=
cd# <=n )% c- t$" t$01 $o@c 4$5n! t$01
我&北京DÌ+。3m4
我&北京Ì+。
我&1$2#$。
我&1$2D#$。
N$Tn! từ c$N 6$#=n! $&/n! )% tr; n$& ›上œ8›Íœ8›上;œ8›Í;œ...c$;n$ ,à dan$ từ c$N 6$#=n!
)%.Dan$ từ c$N 6$&=n! )% bao !_1 2 ,o[iI
Dan$ từ 6$&=n! )% <=n, !_1I
上 Í ¤ A g h D F 中 õ ) ) 西 北 Ÿ
Dan$ từ 6$&=n! )% 4z6 ,à do dan$ từ 6$&=n! )% <=n )à b từ t2 ›边ç;盜 4?t $36 t$àn$.T#y n$i0n
cnn c$\ C c- dan$ từ 6$&=n! )% <=n c- t$" 4?t $36 )/i cB b từ t2 n$& ›上边ç上;ç上›œ c- dan$ từ
6$&=n! )% c$N c- t$" 4?t $36 )/i 2 tron! b từ t2 tr0n, n$& ›g边çg;œç›中œ )à ›õœ 4$5n! t$" 4?t
$36 )/i cB b từ t2.
yyy上 y Í y ¤ y A yg y h y) y ) y西 y 北 y õ yF y 中y D yŸ
边 ) y y ) y) y y) yy) yyy) y ) yyy ) yy) yy) yyyp yy) yy p yy) yy)
; ) yyy ) y ) yyy) y ) yyy) yy) yyy ) yy) yy) yyyp yy) yyyp yy) yyp
› ) yyyy) yy) yyy) y p yy p y ) yyyy) yyp y p yyyp yy) yy p yy) y p
N!oài ra cŒn c- cPc từ n$& ›中xœç›周围œ.
Dan$ từ 6$&=n! )% <=n )à 6$&=n! )% 4z6 <O# c- <@c <i"1 c$#n! ,à 6$;a tr&/c <O# c- t$" 4?t $36 )/i
dan$ từ t$&'n!.
]; dHI®¢上 ®¢上边 ®¢上; ®¢上›
N$&n! ²g8h² t$Q 4$5n! t$" <:c ,*6 4?t $36 )/i dan$ từ.
]; dHI ²&老师g3m4 ²&老师g边
Dan$ từ 6$&=n! )% sa# 4$i <i )/i dan$ từ t$&'n! t$Q 1an! C n!$8a c$N n=i c$2n, c- t$" p#dt $ijn sa#
œ&›.
^i"1 4$Pc n$a# !iTa dan$ từ 6$&=n! )% <=n )à dan$ từ 6$&=n! )% 4z6 ,àI
J1LDan$ từ 6$&=n! )% <=n c- t;n$ <:c ,*6 4z1, t$&'n! 6$Bi 4?t $36 )/i cPc từ 4$Pc <" p#dt $ijn.
A.Dan$ từˆdan$ từ 6$&=n! )% <=n
]DIJxD8教室F
B.Zi/i từˆdan$ từ 6$&=n! )% <=n
]DI?g3Ù48?D3ƒ4
h$\ C ›õœ8›中œ 4$5n! t$" 4?t $36 )/i !i/i từ.
Do t;n$ <:c ,*6 4z1 cSa dan$ từ 6$#=n! )% <=n n0n c- n!&'i <&a c$\n! )ào 6$nn tr3 từ.T#y n$i0n pzt
)O )ijc c$\n! )™n c- t$" 4?t $36 <&3c )/i !i/i từ, <iO# này 4$Pc )/i cPc tr3 từ t$5n! t$&'n!.
J2Lh$`c ncn! n!T 6$P6 cSa dan$ từ 6$&=n! )% 4z6 )à dan$ từ c$N n=i c$2n !i2n! n$a#
我们ð个人Ð$ƒPŒ校。
©ls懃P¤边。
教师±ð个<Ë人。
¤边±Ð(õ店。
^i"1 4$Pc n$a# ,à dan$ từ 6$&=n! )% 4z6 c- t$" <i )/i dan$ từ t$&'n!, cn! c$N n=i c$2nI
Œ校¤边8ºlD;8½l上;
T#y c$\n! ta n-i cPc dan$ từ c$N c= cd# <=n )% n$& ›Œ校œ8›1$2œ.... ,à cPc dan$ từ c$N n=i
c$2n.N$&n! tron! 4?t cd# c># bi"# t$% t_n t[i t$Q 4$B ncn! c$N n=i c$2n cSa ,o[i dan$ từ này )à dan$ từ
6$&=n! )% )™n 4$5n! !i2n! n$a#I
N=i c$2nˆ是ˆN!&'iEs( )*t
]DI
¤;是Ð条!ôçA;是Ð7荒à。
1$2是Ð个&-场3m4。
1$2¤;是Ð个&-场。
Dan$ từ c$#y0n c$N n=i c$2n 4$5n! cnn 6$Bi t$01 từ 6$#=n! )%I
隔ñ是ÐÛ教授。
JbLh- dan$ từ 6$&=n! )% 6$;a tr&/c c- t$" t$01 6$- từ ›¦œç dan$ từ 6$&=n! )% <=n )à dan$ từ
6$&=n! )% 4z6 cen! c- 4$Pc bijt
]DI
„²&¦¤边。
„²&¦¤3m4
我(&村l的¦)边。
我(&村l的¦)。3m4
h- n!$8a ,à 1 b: 6$*n dan$ từ 6$#=n! )% 4z6 6$;a tr&/c c- t$" t$01 ›¦œç cŒn 6$;a tr&/c dan$ từ
6$&=n! )% <=n t$Q 4$5n! t$" t$01 ›¦œ.
h># 6$i c$S )% J c># 4$5n! c- c$S n!T, c># c$N c- 1 từL c$i?1 <a s2 tron! c># cB1 t$PnI
:|}š,
fž,
S,
hPc 6$- từ t$&'n! dn! tron! c># cB1 t$Pn n$&I fç:çöŒçS.hnn <@c bijt ,&# C cPc 6$- từ này
c$N dn! tron! c># cB1 t$Pn 4$5n! dn! tron! c># trnn t$#*t.ge1 cPc c># sai sa#I
我d天cšÐúf|}的<=。3m4
我的SS是ÐÛ:ZK的SS。3m4
hB 2 c># này <O# ,à c># trnn t$#*t )Q )*y ›|}œç›ZKœ c$N c- t$" <i )/i ›{œ $o@c ›非Nœ <" b7
n!$8a.N?# 1#2n bi"# t$% C cB1 t$Pn t$Q n0n dn! $Qn$ t$`c c># cB1 t$Pn.]; dHI
我d天c的>ú<=f|},
SS:ZKš,
T;n$ từ ,à từ ,o[i <&3c s{ dHn! n$iO# n$dt tron! c># cB1 t$Pn, <:n! từ <&3c s{ dHn! t&=n! <2i ;t.N?#
c- dn! <:n! từ t$Q cen! dn! tron! 4?t cd# c$`a t;n$ từ n$&I
„¾Ä:]彩š,
h># cB1 t$Pn t$Q <i"1 cB1 t$Pn t$&'n! n‹1 . t;n$ từ.Do <- cPc t7 dan$ từ bao $à1 t;n$ từ cen! c- t$"
,à c># cB1 t$Pn .]; dHI
SK的•ï,
hen! c- ,o[i c># cB1 t$Pn c$N do 1 t$Pn từ <=n <:c t[o t$àn$ .]; dHI
唉,3Ë™f•ï,4
!,3#ÄfJW,4
hPc t$Pn từ 4$Pc n$a# t$Q bi"# <[t 4$Pc n$a#.›唉œ bi"# t$% s( t$an t$.,›!œ bi"# t$% s( t$;c$ t$\.Tron!
n!T cBn$ n$dt <%n$ t$Pn từ <=n <:c c- t$" bi"# <[t <&3c C n!&'i n-i 1#2n diAn <[t,,à C n-i tron! n!o@c
<=n n0# tr0n.U\c <- t$Q <i"1 cB1 t$Pn <i šn tron! n!T cBn$ cH t$", cB 2 b0n !iao ti?6 <O# c- t$" $i"#
<&3c.
Tron! 4$š# n!T ti?n! $Pn c- 1 s2 $Qn$ t$`c diAn <[t cB1 t$Pn c2 <%n$ 4$Pc.h$S y?# n$&I
天ï,
我的天ï,
Hai $Qn$ t$`c này ,à c2 <%n$.›我的œ 4$5n! t$" n-i t$àn$ ›„的œ, tPc dHn! cSa n- !i2n! n$& 1 t$Pn từ
<=n <:c.
^Ε TỪ NH¶N g°NZ
Uà n$Tn! từ dn! <" t$ay t$? n!&'i $o@c s( )*t.9an! c$`c ncn! n!T 6$P6 n$& dan$ từ.^[i từ n$>n
p&n! cH t$" !_1 I
^[i từ n$>n p&n! n!5i t$` n$dtI
我 我们 ð ð们 ‘’ ‘个?
^[i từ n$>n p&n! n!5i t$` $aiI
„ „们 C
^[i từ n$>n p&n! n!5i t$` baI
@ @们 它 它们 R人 人( Ÿ人 K( "Û K¡? K(¡?
N$Tn! ,&# C 4$i dn! <[i từ n$>n p&n!I
1.]dn <O n!T cBn$
9:t s2 <[i từ dn! <&3c tron! 1+i tr&'n! $36 n$& ›我们œ8›@们œ, n$&n! c- 1 s2 <[i từ t$&'n! c$N c-
t$" dn! tron! 4$š# n!T n$&I›ð8ð们8‘个?8人(8K¡?8K(¡?œ.hŒn ›"Ûœ t$Q 1an!
sVc t$Pi tran! tr+n!.
2.M$[1 )i c$N n$>n p&n!
#我们±±±±ð们$
›我们œ t$&'n! c$N 6$;a n!&'i n-i 4$5n! bao !_1 n!&'i n!$e.hŒn ›ð们œ )ừa c$N n!&'i n-i <_n! t$'i
cen! )ừa c$N n!&'i n!$e.Tron! tr&'n! $36 sa# ta c- t$" dn! ›我们œ
hPc $+c sin$ c$ào t[1 bijt t$ny !iPoI
老师ä2%„们NBA?。
ŒËä我们ƒšçCEx„。
#人($
›人(œ )ừa c- t$" c$N n!&'i 4$Pc )ừa <_n! t$'i cen! dn! <" c$N n!&'i n-i.]; dH
AI„#我•信ÎxB。
BI人(都³šç„ׄ。Jc$N n!&'i n-i ,à 1Qn$L
AI„¾cJcñ
BI人(都cšçð们3c。Jc$N n!&'i 4$PcL
h># trnn t$#*t ,à c># dn! <" t$5n! bPo c$o n!&'i 4$Pc 1 s( )ijc $o@c <" trQn$ bày 1 ,C ,f, 1an! n!T
<ij# n!an! b‹n! $o@c $=i p#2n!.]; dHI
18我Jã再¼š。
28我们Þ¤ÆÖ;。
b8老人非N¥‘。
48&Ý是人˦S的课$。
Tron! n!5n n!T t$Q c># trnn t$#*t ,à ,o[i c># <&3c s{ dHn! n$iO# n$dt.Do )*y 1i0# tB n!T 6$P6 c$S y?#
t$&'n! ,dy c># trnn t$#*t ,à1 <2i t&3n!.
h># trnn t$#*t t$&'n! ,à c># c$S )% c- <ny <S c$S )%.T#y n$i0n tron! <2i t$o[i cen! c- 4$i ,&3c bo <i
c$S n!T $o@c )% n!T n$&I
AI„们都ך½ñ
BI34都ך。
N!oài ra cŒn c- 1 s2 c># 4$5n! c- c$S n!T n$&I
Í–š。
f'šÐ个人。
轮P„š。
TPc dHn! c$;n$ cSa c># trnn t$#*t ,à n-i ,0n s( t$*t.hen! c- ,\c ,à $Qn$ t$`c 4$•n! <%n$, c- 4$i ,à 6$S
<%n$..h$o n0n c># trnn t$#*t t_n t[i d&/i 2 $Qn$ t$`c 1an! t;n$ 4$•n! <%n$ )à 6$S <%n$.h># trnn t$#*t
1an! t;n$ 6$S <%n$ n$&I
我J¹^@."#。
@°±Cd¾.¢¿。
Bi"# <[t C 4$•n! <%n$ cŒn c- t$" dn! $Qn$ t$`c²6$S <%n$ˆ6$S <%n$²n$&I
.个É况„J是J知道。
我JÛJ#@Е。
h$\ C, 4$•n! <%n$ ,à $Qn$ t$`c <=n t$#nn )à 4$•n! <%n$ . $Qn$ t$`c²6$S <%n$ˆ6$S <%n$²,C n!$8a bi"#
<[t 4$Pc n$a#.wo sPn$ c># sa#I
a.我J是Jã告诉„。3我÷&是°\6告诉„4
b.我ã告诉„。
˜ n!$8a bi"# <[t cSa c># a $oàn toàn 4$5n! c$N ,à C bi"# <[t cSa c># b 1à n- cŒn bao $à1 C 1#2n !iBi
t$;c$ n!#y0n n$>n c$o <2i 6$&on!, )Q )*y 6$;a sa# c># này t$&'n! c- 1 c># 1an! t;n$ !iBi t$;c$ n$&
c># tron! n!o@c <=n . c># a.˜ cSa c># 我JÛJ#@Е 4$5n! 6$Bi ,à 我Û#@ЕJt5i c- t$" !i\6
an$ dy 1 tayL 1à ,à 我áâ#@ЕJt5i 6$Bi !i\6 an$ dy 1 tayL)Q )*y 4$5n! t$" !:6 c$#n! C bi"# <[t
cSa 2 $Qn$ t$`c này ,à1 1.
h># trnn t$#*t 1an! n!T 4$; trnn t$#*t,4$i?n c$o n!&'i n!oài c- t$" d(a )ào n!T <ij# <" bi"# <[t C cnn
n-i.hŒn c- $Qn$ t$`c n!T 6$P6 4$Pc <- c$;n$ ,à tr3 từ n!T 4$;.Tr3 từ n!T 4$; t$&'n! dn! <" bi"# <[t C
trnn t$#*t c$S y?# c- I的çšçÕ。ï。³šç(.]; dHI
@Ì+¯B都{ef的。
我已ÙÆPš„的信š。
我JÖf是“”¾¾áš。
ÑBf…†."(。
我们·ÞÐyR究ï。
$eo n$& ,C t$#y?t t$Q 再 c- C n!$8a ² ,[i² tron! t&=n! ,ai, ); dH n$&I
±wx我Ð-再«„Ðy× J h- t$'i !ian t5i n$dt <%n$ ,[i <i cn! b[n L
hŒn · cen! 1an! C n!$8a ² ,[i² n$&n! tron! q#P 4$`, ); dH n$&I
„·是."š,J An$ ,[i t$? này r_iL
f ,à c$N 1:t $àn$ <:n! pBy ra n$an$, 1a#, s#5n sŽ J n- 1an! C n!$8a t;c$ c(c c$\tL, ); dH n$&I
我{_fÖB,JT5i <?n n$an$ t$5iL
hŒn p c- C n!$8a ti0# c(c $=n ,à f, diAn tB 1:t $àn$ <:n! 6$Bi 4$- 4$cn )à )dt )B 1/i c- t$" t$(c
$ijn,c- t$" bao $à1 C trPc$ 1-c, ); dH n$&I
„h‹Œ%&pBñJ wao !i' này an$ 1/i t/ivL
我SJIêp·ÞcP.Ñ$J T5i )dt )B ,V1 1/i 1#a <&3c q#y"n sPc$ này <dyL
^- ,à cPc$ 1à 1Qn$ n$/, c- !Q s= s#dt )à sai s-t 1on! cPc b[n b7 s#n!, $Q$Q, cen! ,># 4$5n! s' )ào
4i?n t$`c ccn bBn, $ic. 9on! n- sf !i\6 ;c$ <3Ð4›šœ bi"# t$% <:n! tPc,s( 4ijn <i $oàn t$àn$ ›t
^œ $o@c $ijn t[i›÷%œ3bao !_1 $oàn t$àn$,$ijn t[i !iB <%n$4
a8 ^:n! từ ÷3 b7 n!T 4÷šä@Bš。)我#Æš。
f8 ^:n! từ ÷3š4÷ t>n n!T÷šä@x国š。)*DP3š4北京š。
æ8 ^:n! từ ÷š÷ t>n n!T÷^:n! từ÷3 t>n n!T4ä我们¼š¼×#‡ˆ。
ç8 ^:n! từ ÷š÷ từ s2 ,&3n!÷ dan$ từä;;cš五e—v。
è8 ^:n! từ ÷š÷ <:n! ,&3n! từ÷ dan$ từä我们Ïšmz课文。
é8 ^:n! từ ÷š÷ <[i từ n$>n p&n!÷ <:n! ,&3n! từä我Išz÷Â。
3ÿ4›šœ bi"# t$% )ijc bi?n <7i›¤›œ $o@c p#dt $ijn›Ë% tQn$ tr[n! 1/i3 4$Pc )/i tQn$ tr[n!
tr&/c <>y $o@c tQn$ tr[n! 1à <2i 6$&=n! <i bi?t4
a8 T;n$ từ÷šä天气Uš。
f8 Dan$ từEtừ s2 ,&3n!÷šäíî五š。)!r÷ùš。
æ8 ^:n! từ÷3 t>n n!T4÷šä我J×上课š。
ç8 ^:n! từ÷ b7 n!T 4$B ncn!÷šä我×Jšš。
3÷4›à¸¸šœ bi"# t$% s( cnn 6$Pt sin$ $o@c cnn t$ay <7i›€àœË_€à¤›œ
a8›à¸¸šœäÍ个íî我;;àB北京š。
f8›f3à4¸¸šœ bi"# t$% t$'i !ian c*n 4OäCDÐÝ?fàyCš。
æ8›_3à4¸¸šœ3 ^2i )/i ,o[i c># này t$Q 4$5n! t$" t$01 tr[n! n!T c$N t$'i !ian4ä_Í课
š。
3"4›šœ bi"# t$% t$'i !ian›wxœ
a8› ^:n! từ÷3 t>n n!T4÷ từ c$N t$'i !ian÷šœ bi"# t$% từ ,\c 6$Pt sin$ ra $àn$ <:n! <?n 4$i n-i
cPc$ 1 4$oBn! t$'i !ianIz×,mþš。我B北京Ð个êš。
f8› ^:n! từ÷š÷ từ c$N t$'i !ian÷ t>n n!Tœ bi"# t$% t$'i !ian 1à <:n! tPc ti?6 diAnä我&北京Œ
šmþ汉语。
æ8 › ^:n! từ÷ t>n n!T÷ <:n! từ÷š÷ từ c$N t$'i !ianœ Ho@c› ^:n! từ÷š÷ từ c$N t$'i !ian÷
3的4÷ t>n n!Tœ bi"# t$% t$'i !ian $àn$ <:n! ti?6 diAnä!rV课文VšÿÁòn。)!rVšÿ
Áòn3的4课文。
ç8› ^:n! từ÷š÷ <[i từ n$>n p&n!÷ từ c$N t$'i !ianœ bi"# t$% t$'i !ian 4zo dài cSa $àn$ <:n!ä
我Qšzæ天。
è8› T$'i !ian÷°)J÷ <:n! từ÷3 t>n n!T4÷šœ bi"# t$% 1 $àn$ <:n! nào <- <?n t$'i <i"1
n-i )™n c$&a <&3c pBy raä.©lm天°上课š。
é8› ^:n! từ÷š÷ t>n n!T÷fˆ<:n! từ÷3 t>n n!T4œ bi"# t$% 2 s( 4ijn c- t$'i !ian sPt n$a#ä
@©l们Íš课f×操场˜7。
3五4 hPc từ 4$Pc 4?t $36 cn!›šœ
a8›:¸¸šœ bi"# t$% 1`c <: caoä.ú<=:ßš,
f8›·¸¸šœ c&'n! <ij# s( rdt,q#P ›非Nœäz·œ•š。
æ8›都¸¸šœ c&'n! <ij# s( <i pBy ra ›已Ùœä都^Pšç_ƒ„,
ç8›R¸¸šœ 4$#y0n cBn 4$5n! ,à1 )ijc x <-3 4o n0n bVt <n# $o@c ti?6 tHc ,à14äRך,
è8›†¸¸šœ bi"# t$% s( &/c <oPn $o@c n$Vc n$.ä†g觉š。
é8›¸¸;šœ bi"# t$% 1`c <: c(c caoäF;U;š。
3v4hPc cPc$ dn! 4$Pc cSa ›šœ
a8›¸¸šœ bi"# t$% n!T 4$; 4$•n! <%n!.h$•n! $[n so sPn$›°\6šœ )/i›°\6œ t$Q c># tr&/c
bi"# t$% n!T 4$; 4$•n! <%n$ $=n.
f8›¸¸šœ c- tPc dHn! 4?t t$\c c>#.]dI›我•®¢擦šœ.‘ n$Tn! c># này t$Q c- t$" dn! tr&/c
$o@c sa# <:n! tPc $oàn t$àn$.hnn 6$Bi d(a tr0n n!T cBn$ <" 6$Pn <oPn, tron! <- t$Q›šœ c$N c- tPc
dHn! 4?t t$\c c>#.
æ8›¸¸š¸¸šœ bi"# t$% )ijc <i ,à1 <?n 1`c <: nàoE,à1 tron! t$'i !ian bao ,>#,t$01 nTa cŒn c-
t$" ti?6 tHc ti?n $àn$I›我Ïš÷z课文š。œ3我还àÏÕ4›@们Œšmþ汉语š。œ3@们还&
ŒÀ4
ç8›šœ n$dn 1[n$ C n!$8a tr+n! t>1.
+›我•>Ñ$送给我的*+šœ
,›我送š*+ÐÑ$œ
hB 2 c># tr0n <O# bi"# t$% )ijc <i <&3c $oàn t$àn$ t#y n$i0n c># A t$Q n$dn 1[n$›$œ n$& t$? nào cŒn
c># , t$Q ,[i diAn !iBi )ijc t@n! cPi !Q c$o b[n.Tron! 4$š# n!T t$Q n!&'i n-i t$&'n! dn! tr+n! >1 <"
bi"# t$% C 1Qn$ 1#2n diAn <[t.hen! c- ,\c 6$>n t;c$ từ›šœ 4$5n! t$" c$N d(a )ào c># 1à 6$Bi d(a tr0n
tr+n! >1 cSa n!&'i n-i <" ,C !iBi t$Q 1/i c- t$" c$;n$ pPc,r— ràn!.。
hPc$ dn! cSa š8Ò8Ö
hPc$ dn! cSa tr3 từ š8Ò8Ö。
1. Tr3 từ DšG !Vn sa# <:n! từ <" diAn tB 1:t <:n! tPc $ay $àn$ )i <i $oàn t$àn$. T$; dHI
我ÏšÐÑ$。K T5i <i <+c pon! 1:t q#y"n sPc$.
@ƒš。 K N- <i r_i.
2. Tr3 từ D Ò G !Vn sa# <:n! từ <" diAn tB 1:t <:n! tPc <an! ti?n $àn$ $o@c 1:t tr[n! t$Pi <an! 4zo
dài. T$; dHI
我们X上Ò课。 K h$\n! t5i <an! $+c.
ÓÔÒÕ。 K h{a <an! 1..
b. Tr3 từ D Ö G !Vn sa# 1:t <:n! từ <" n$dn 1[n$ 1:t 4in$ n!$ij1 <i q#a. T$; dHI
我×Ö北京。 K T5i từn! <i BVc Win$.
我ØÙ#Ö.Ñ$。 K T5i <i từn! <+c q#y"n sPc$ này.
TH•Él HÐT T|lNZ T¶9 NZ´ ]¥ ^ÅNH NZ´
T$i?# $Ht tr#n! t>1 n!T ,à c$N 1:t b: 6$*n nào <- tron! 4?t cd# c># )2n cnn s{ dHn! 1:t n!T c$;n$
6$H dan$ từ, n$&n! tr0n t$(c t? c$N p#dt $ijn b: 6$*n b7 n!$8a, 4$5n! p#dt $ijn tr#n! t>1 n!T, 4?t q#B
t[o t$àn$ ,Fi n!5n n!T bi"# t$% C n!$8a 4$5n! c$#šn pPc, 4?t cd# 4$5n! $oàn c$Nn$.
]; dH 1
h@¯¤的>óô的ñòË÷-nR000 w。
Tron! c># tr0n sa# ›ñòË÷œt$i?# 1dt tr#n! t>1 n!T ›Ì+œ. N?# 4$5n! b7 s#n! tr#n! t>1 n!T )ào,
sf t$àn$ tr#yjn c&'i. N0n s{a ,[i n$& sa#I
h@¯¤的>óô的ñòË÷Ì+-nR000 w。
]; dH 2
我Pk‡B主à是鼓.K(ö¼o。
Tron! c># tr0n sa# ›我Pk‡Bœt$i?# 1dt tr#n! t>1 n!T ›目的œ
]; dH b
¸..Ñ¿还°±·怕PÛL;ÐæF$;人Ë的-ô的。
Tron! c># tr0n sa# ›ÛL;¸-ô的œt$i?# $Ht tr#n! t>1 n!T ,à ›ˆ6œ.
]; dH 4
@是à沟B的ç°ÆÖ场;。
Tron! ti?n! Hoa, cPc từ n$& ›场;œ$ay ›Û;œ4$5n! t$" <=n <:c ,à1 t>n n!T, cnn t$01 cPc <%n$ n!T
n$& ›折/ç-的œt[o t$àn$ n!T dan$ từ 1/i c- t$" <i ,à1 t>n n!T. h># tr0n n0n ccn c` )ào n!T cBn$
<" b7 s#n! <%n$ n!T c$o ›场;œ.
yyyyyyyyyyyyyy
TH•Él HÐT ]Å NZ´
hPi !+i ,à ›t$i?# $Ht )% n!Tœ t$5n! t$&'n! 4$5n! 6$Bi ,à b: 6$*n )% n!T cSa c># 4$5n! c- từ n!T nào
,à1 )% n!T cSa c># 4$5n! c- từ n!T nào ,à )% n!T, 1à b: 6$*n )% n!T t$i?# <i 1:t s2 )% n!T q#an tr+n!
t$*1 c$; t$i?# 1dt tr#n! t>1 cSa )% n!T.
]; dH 1
我hKŒË们«FŒÀ¿«0。
›h¸.¿«0œ tron! b: 6$*n )% n!T cSa c># tr0n 4$5n! 7n, tron! <- t$i?# 1:t từ n!T tr#n! t>1 )% n!T
›^Pœ c># tr0n n0n s{a ,[i ,àI
我hKŒË们«FŒÀ¿^P«0。
JT5i cB1 t$dy <&3c an Si )Q $+c sin$ y0n t>1 $+c $àn$L.
]; dH 2
@•Ö‡IF;。
›IF;œ. 6$>n c># sa# cSa c># tr0n ,à 1:t 4?t cd# !i/i từ, 6$;a sa# 1dt <i 1:t tr#n! t>1 n!T. M$>n
c># sa# cSa c># tr0n n0n s{a ,à I
@•Ö‡IF;望Ò。
JAn$ ta n$Qn ra n!oài 1:t cPc$ b#5n biL.
]; dH b
@们Þ‰省£bç¿MzR人。
›Þ‰省£bœtron! c># ,à 4?t cd# !i/i từ, 6$;a sa# t$i?# từ tr#n! t>1 cSa )% n!T. M$>n c># sa# cSa c>#
tr0n n0n s{a ,à I
@们Þ‰省h£bBMzR人。
JH+ ,dy 6$&=n! c$>1 ti?t 4ij1 <i 4$#y0n bBo n!&'i 4$PcL.
9#2n trPn$ ,Fi t$i?# $Ht )% n!T, c$S y?# 6$Bi pPc <i%n$ r— 4?t cd# !i/i từ 4$5n! t$" ,à )% n!T, cŒn c$\ C
cPc b: 6$*n ,à1 )% n!T cSa c># t&=n! <2i 6$`c t[6, 4$5n! n0n )Q p#dt $ijn t$àn$ 6$nn 4$5n! t$#:c
tr#n! t>1 )% n!T 1à bo 1dt )% n!T cSa cB c>#.
3Ð4名词 Dan$ từ n$&ä›牛8$8ŒË8Tª8+18%&82rœ...
3ÿ4-词 ^:n! từ n$&ä›Ï8ã83问8eh8128是8^h8±8Û8·Þœ...
3÷4HI词 T;n$ từ n$&ä›K8-8S8甜8”•8ef84÷8ÎÏ8ZKœ...
3"4‚5词 Từ tr[n! t$Pi n$&ä›通N8)白8N558白€€8®ž’98白J67œ...
3五4ßR词 Từ 4$# bijt n$&ä›?8È8A8B8@8¨8Ê“8`“8¤;8D;8国Gœ...
3v4\词 w2 từ n$&ä›Ð8ÿ8÷8"8Á8à8å8á888œ6›cÐ8cÿœ....
3/4µ词 U&3n! từ n$&ä›个8条8ú8双8Z8?y8?D8?e8'?8u8Â8天œ....
3ë4†词 ^[i từ n$&ä› 我8„8@8我们8„们8@们8.8>8."8Š8‹Œœ...
3ø4Ü词 M$- từ n$&ä›{8¡8f8p838都8$8J8已Ù8oo89$œ...
3Á4}词 Zi/i từ n$&䛕8z8?8¯8Þ8I8‘¯8VF8WF8âå8ÑÒœ....
3ÁÐ4=词 Ui0n từ n$&ä›68!8¿8_8J¾8¿À8ÐÑ8¾是8Ìh8ÍÞœ...
3Áÿ4Ú词 Tr3 từ n$&䛚18Ò8Ö8的8ñ的8QQœ...
3Á÷4语气词 Từ n!T 4$; n$&ä›ï18½8„8Õ8š28ášœ...
3Á"4é词 T$Pn từ n$&ä›ï2898唉8:8;8<8î8ï=œ...
3Á五4ð-词 Từ t&3n! t$an$ n$&ä›>8?8@ß8ßAA8@BBBœ...
Ta c$ia 1R ,o[i từ tr0n t$àn$ b ,o[i ,/n ,àI
T$` n$dt ,à t$(c từ ÷词 bao !_1 dan$ từ, <[i từ, t;n$ từ, từ tr[n! t$Pi ,từ 4$# bijt,s2 từ, ,&3n! từJ名
词8†词8HI词8‚5词8ßR词8\词8µ词L.T$(c từ c- <@c <i"1 ,à c- t$" <B1 n$*n cPc
t$àn$ 6$nn c$S c$2t tron! c># n$& c$S n!T, )% n!T, t$#*t n!T, từ tr#n! t>1...
T$` 2 ,à $& từ bao !_1 6$- từ, !i/i từ, ,i0n từ, tr3 từ, từ n!T 4$;.H& từ t$&'n! <&3c dn! bi"# t$% cPc
n!T C t&=n! <2i trừ# t&3n!.H& từ c- 1 <@c <i"1 dA n$*n bi?t ,à 4$5n! t$" <B1 n$*n cPc t$àn$ 6$nn c$S
c$2t tron! c># .
T$` b ,à cPc từ <@c bijt n$& t$Pn từ )à từ t&3n! t$an$.hPc ,o[i từ này t$Q 4$5n! q#a tr+n! n$& t$(c từ
)à $& từ.
D&/i <>y c$\n! ta 6$>n ,o[i 48 $=n )O t$(c từ )à $& từ.
T$(c từ
÷8名词 Dan$ từ
Dan$ từ t$Q<a s2 bi"# t$% s( )*t c- t$" ,à cPc s( )*t cH t$" n$&äŒË老Y½l报x—6/P气C
…… 气
hen! c- t$" ,à cPc s( )*t trừ# t&3n! n$&I …… -ã+•óÞ+1•}³£文Œÿ术
cen! c- t$" dn! <" c$N t$'i !ian , n=i c$2n, )% tr; n$&I
…… é天×þ上ÎopíîÐ
…… 上•)京.ôN西:-街口
…… 上;Í边¤›A£gh))西北)北西)
^a s2 cPc từ c$#y0n dn! <" c$N t$'i !ian t$Q<&3c !+i ,à› ” wx词 ,cPc từ c$#y0n dn! <" c$N n=i c$2n
t$Q<&3c !+i ,à› ” Í词 ,hPc từ c$#y0n dn! <" c$N )% tr; t$Q<&3c !+i ,à› ” £Û词 .
]O 1@t n!T# 6$P6 t$Q dan$ từ t$&'n! <B1 n$*n ,à c$S n!T $o@c t>n n!T n$&I
©l已Ù³Kš
»±Jcš
•}{L “hPc từ t5 <en ,à c$S n!{ dan$ từ”
我&#报x
Jc‡½
D-信š“hPc từ t5 <en ,à dan$ từ ,à1 t>n n!T”
hen! c- t$" <i 4Y1 )/i <%n$ n!T n$&I
S©l
”•<=
O//的7E
冰F的F
Dan$ từ tron! ti?n! $Pn cŒn c- 1 <@c <i"1 4$P n7i b*t ,à c- t$" <&3c 1 dan$ từ 4$Pc b7 n!$8a ); dH n$&I
中国©l
ïÑ»±
é天报x
ùÖ‡½
©l(³
»±´µ
报xG;
‡½‰目
Dan$ từ t$&'n! 4$5n! <&3c ,à1 )% n!T, tr[n! n!T $o@c b7 n!T.hen! 4$5n! t$" <i 4Y1 )/i t>n n!T
$o@c b7 n!T.Dan$ từ 4$5n! t$" 4?t $36 )/i›Jœ$ay›{œh$\n! ta 4$5n! t$" n-i ›mJ©lœ8›mJ»
±œ8›mJ报xœ8›mJ‡½œ,cen! 4$5n! t$" n-i›m{©lœ8›m{»±œ8›m{报xœ8›m{‡½œ.
"8-词 <:n! từ
^:n! từ t$&'n! c$N cPc $àn$ )i <:n! tPc.hen! c- t$" ,à cPc <:n! tPc cH t$" n$&I
ƒ4¼*¸¸
hen! c- t$" 1 ,o[i $àn$ )i nào <- n$&I
ŒÀ
R究
•–
򮸸
hen! c- t$" c$N cPc $o[t <:n! t>1 sin$ ,C n$&I
ã
é虑
ª
–
觉Ä
eh
‹å
反V¸¸
hen! c- t$" <" c$N C n!#yjn n$&I
äå
ÛÜ
·Þ
…†¸¸
^a 6$nn cPc <:n! từ c$N C n!#yjn t$&'n! <&3c !+i ,à^:n! từ ncn! n!#yjn›Ûä-词œ3cen! c- n!&'i
!+i ,à tr3 <:n! từ›Ú-词œ4.^:n! từ cen! c- t$" c$N s( t_n t[i $o@c bi?n <7i n$&I
±

&
¤^
^h¸¸
]O 1@t n!T 6$P6 t$Q<:n! từ c- t$" ,à1 )% n!T n$&I
我#

„¬
z12
h- t$" ,à1 t$#*t từ 6$;a sa# c- t$" <i 4Y1 )/i t>n n!T $o@c b7 n!T n$&I
#$
¼Ëw{
¬»±12
京l1
2§¨
#清楚
¼t
¬Í×
12ÄJÄš
h- t$" <i 4Y1 )/i›Jœ
J#


J12
Tron! 1 s2 <iO# 4ijn n$dt <%n$ t$Q<:n! từ c- t$" ,à1 c$S n!T, t>n n!T n$&I
§¨±S
´µJS
12§¨
0Ø´µ
9:t s2 <:n! từ c- t$" <ij6 ,Py.^:n! từ <=n >1 ti?t t$Q c- $Qn$ t$`c <ij6 ,Py ,à›A×Aœ n$& ›##œ8›ã
ãœ8›••œ8›ƒƒœ...^:n! từ son! >1 ti?t t$Q c- $Qn$ t$`c <ij6 ,Py ,à›ABABœI›R究R究œ8›é虑
é虑œ8›õµõµœ...
D(a )ào )ijc c- <i 4Y1 )/i t>n n!T <&3c $ay 4$5n! ta c$ia <:n! từ t$àn$ 2 ,o[i n$o ,à <:n! từ c*6 )*t
)à 6$i c*6 )*t.
h- t$" <i 4Y1 )/i t>n n!T ,à <:n! từ c*6 )*t ®¯-词 n$& ›#œ3#$48›¼œ3¼;条48›1
2œ312京l4...
T#yjt <2i 4o t$" <i 4Y1 )/i t>n n!T ,à<:n! từ bdt c*6 )*t n$& ›§¨œ8›合+œ8›HIœ.
五8HI词T;n$ từ
T;n$ từ t$&'n! dn! c$N t;n$ c$dt cSa s( )*t.
]O 1@t n!T 6$P6 t$Q t;n$ từ c-<@c <i"1 n7i b*t n$dt ,à c- t$" <i 4Y1 )/i từ›{œt#y n$i0n 4$i <- t$Q
4$5n! t$" <i 4Y1 )/i t>n n!T.]; dHI›”•œh- t$" <i 4Y1 )/i›{œ3n$&›{”•œ4t#y n$i0n 4$5n! t$"
cn! 1 ,\c <i )/i cB t>n n!T n0n 4$5n! t$" n-i ›m{”•<=œ.h$o n0n›”•œ,à t;n$ từ.9:t s2 <:n! từ
bi"# $ijn cB1 p\c t>1 ,C ›12œ8›ªœcen! c- t$" <i 4Y1 )/i từ ›{œ n$&›{12œ8›{ªœ<_n! t$'i
cen! c- t$" <i 4Y1 )/i t>n n!T n$&›{12京lœ8›{ª@œc$o n0n›12œ8›ªœ...,à<:n! từ 4$5n!
6$Bi ,à t;n$ từ.hen! c- 1 s2 từ n$&›Jºœ8›ghœ8›£”œ...cen! c- t$" <i 4Y1 )/i›{œn$&›{J
ºœ8›{ghœ8›{£”œ,cen! c- t$" <i )/i t>n n!T n$&›Jºö\人œ8›gh]-Ë™œ8›£”-
óœ4t#y n$i0n cn! 1 ,\c 4$5n! t$" )ừa <i )/i ›{œ)ừa <i )/i t>n n!T.h$\n! ta 4$5n! t$" n-i›m{J
º•–œ8›m{gh文KË™œ.hPc từ 4$Pc t&=n! t( ›Jºœ8›ghœt$Q t$&'n! <&3c coi ,à t;n$ từ
4i01 <:n! từ.W$i n-<i 4Y1 )/i t>n n!T t$Q ,à<:n! từ.hŒn tron! cPc tr&'n! $36 4$Pc t$Q ,à t;n$ từ.
T;n$ từ cen! c- t$" ,à1 )% n!TI
个?L
眼~K
.苹v甜
><=”•
56ef
h- t$" <i 4Y1 )/i b7 n!TI
L;š
KÄ{
甜ÄJÄš
”•;š
eföš
h- t$" ,à1 tr[n! n!TI
¾L
_K
¤甜
Ҁӥ
#Äef
^a 6$nn c- t$" <i )/i›JœI
JL
JK
J甜
J”•
Jef
T;n$ từ tron! 1 s2 tr&'n! $36 n$dt <%n$ c- t$" ,à1 c$S n!T,t>n n!TI
š¦人Z9
¤¥¦人§A
LJS
ª”•
12«¬
àš
ÞhS
9:t s2 t;n$ từ cen! c- t$" trn! ,@6.T;n$ từ <=n >1 ti?t c- 2 $Qn$ t$`c trn! ,@6 .N?# sa# 4$i ,@6 4$5n!
c- >1 #2n ,&ri t$Q $Qn$ t$`c ,@6 ,à›AAœI›SSœ8›KKœ8›LLœ8›``œ...N?# n$& sa# 4$i ,@6 c-
>1 #2n ,&ri t$Q $Qn$ t$`c ,@6 ,à›AA?œI›SS?œ8›KK?œ8›LL?œ8›``?œ...
v8‚5词 Từ tr[n! t$Pi
Từ tr[n! t$Pi !_1 n$Tn! từ n$& sa#I
通N
)白
H•ç
N55
O//
™MMç
®ž’9
NJ1秋ç
aDaY
òDòóç
””••
清清楚楚ç
通N通N
)白)白¸¸
hPc từ tr0n t$Q t$o[t n$Qn 4$P !i2n! t;n$ từ.T#y n$i0n tr0n t$(c t? ,[i c- 4$Pc bijt 4$P ,/n.h$\n! ta c-
t$" so sPn$ t;n$ từ›•œ8›”•œ)/i cPc từ›H•œ8›””••œ<" r\t ra s( 4$Pc n$a# !iTa c$\n!.
T$` n$dt t;n$ từ ›•œ8›”•œc- t$" <i 4Y1 )/i›Jœn$&›J•œ8›J”•œ.T#y n$i0n›H•œ8›””
••œ<O# 4$5n! t$" <i 4Y1 )/i›Jœc$\n! ta 4$5n! t$" n-i›mJH•œ8›mJ””••œ.
T$` 2 t;n$ từ›•œ8›”•œc- t$" <i 4Y1 )/i›{œn$&›{•œ8›{”•œ.T#y n$i0n›H•œ8›””•
•œ<O# 4$5n! t$" <i 4Y1 )/i›{œc$\n! ta 4$5n! t$" n-i›m{H•œ8›m{””••œ.
T$` b t;n$ từ›•œ8›”•œc- t$" <i )/i b7 n!T n$&›•;šœ8›•Ä{œ8›•ÄO人œ,›”•;
šœ8›”•Ä{œ8›”•ÄÐ'?NP都°±œ.T#y n$i0n›H•œ8›””••œt$Q 4$5n! <i cn! )/i
b7 n!T <&3c.h$\n! ta 4$5n! t$" n-i›mH•;šœ8›H•Ä{œ8›H•ÄO人œ6›m””••;
šœ8›””••Ä{œ8›””••ÄÐ'?NP都°±œ.
Ta t$dy t;n$ từ t$&'n! c$N t;n$ c$dt cSa s( )*t n$&n! cPc từ tr0n <O# bi"# t$% tr[n! t$Pi cSa s( )*t .Do
<- c$en! ta !+i cPc từ tr0n ,à›‚5词œ.
/8ßR词 Từ 4$# bijt
Từ 4$# bijt !_1 cPc từ sa# <>yI
? È A B @ ¨ Q ´ R t 5 ?
D; ¤; Ê“ `“ 彩0 ®白 ?M HG qË S身 :Q¸¸
]O 1@t n!T 6$P6 t$Q cPc từ này c- t$" tr(c ti?6 b7 n!$8a c$o dan$ từ $o@c <i cn! )/i tr3 từ ›的œ<" t[o
t$àn$ 4?t cd#›的œI
?àn
Èàn
@T,
¨T,
5CU
?FV
D;‡°
H±W²
?的
È的
@的
¨的
5的
?的
D;的
H±的¸¸
hPc từ này t$&'n! bi"# t$% cPc <@c tr&n! 4$Pc bijt cSa s( )*t n0n <&3c !+i ,à›ßR词œ.
ë8\词w2 từ
w2 từ bao !_1 s2 <?1 )à từ c$N s2 t$` t(.w2 <?1 bao !_1 n$&I›Ðœ8›÷œ8›Áœ...w2 t$` t( bi"# t$%
t$` t( tr&/c sa# cSa s( )*t n$&I›cÐœ8›cÿœ8›c"œ8›c五Ávœ...
hPc từ s2 <?1 c= bBn tron! ti?n! $Pn n$&I
Ðÿm÷"五v/ëøÁ O æ
Áàåá8X
Tdt cB cPc s2 1Hc tron! ti?n! $Pn <O# do cPc từ tr0n t[o t$àn$ bdt ,#*n ,à s2 c$Ân3›Á"œ8›"
ÁœL,6$>n s2J›ÿòÀÐœ4,ti"# s2J›÷'Ð"Ðvœ4。
hPc từ c$N t$` t( t$Q . <n# <O# c- từ›cœ3›cÐœ8›cÿœ4çcen! c- t$" 4$5n! c-›cœç. $Qn$
t$`c này t$Q cen! !i2n! n$& s2 <?1 bi"# t$% s2 c$Ân.
÷þL3Yc÷个þL48五|v3Yc五|v4
Ðà五Á÷ì3YcÐà五Á÷ì48?wÐøøøþ3Y?wcÐøøøþ4
ø8µ词 U&3n! từ
U&3n! từ ,à từ c$N <=n )% s2 ,&3n! n!&'i,s( )*t,<:n! tPc $àn$ )i,t$'i !ian.h$o d t$` t( cSa s(
)*t,<:n! tPc,t$'i !ian tr&/c sa# ra sao t$Q t$5n! t$&'n! <O# 4$5n! dn! 1 c$T s2 <" diAn <[t.N$dt <%n$
6$Bi t$01 từ c$N <=n )% s2 ,&3n!.hPc từ này <&3c !+i ,à›µ词œI
÷Ñ$3m÷$4五个ŒË3m五ŒË4
ך÷Â3mך÷4A?šmx3mA?šm4
1š÷þ3m1š÷4Ì+š÷天3mÌ+š÷4
U&3n! từ tron! ti?n! $Pn c- t$" c$ia ra ,à1 b ,o[iI
3Ð4名µ词Dan$ ,&3n! từ bi"# t$% <=n )% s2 ,&3n! cSa s( )*t n$&›个8Œ8条8b8ý8ל...
3ÿ4-µ词^:n! ,&3n! từ bi"# t$Q<=n )% s2 ,&3n! cSa <:n! tPc n$&›Â8Í8z8x8Óœ...
3÷4wµ词T$'i ,&3n! từ bi"# t$% <=n )% s2 ,&3n! t$'i !ian n$&I›þ8天8w8ò8òn8Zœ...
]O 1@t n!T 6$P6 t$Q ,&3n! từ c-<@c <i"1 q#an tr+n! ,à c$N <i 4Y1 )/i s2 từ $o@c <[i từ c$N t$%
›.œ8›>œ$o@c <[i từ n!$i )dn›óœ.
÷个.个>个ó个
÷Â.Â>ÂóÂ
五天.天>天ó天
H& từ
Á8†词 ^[i từ
Tron! ti?n! $Pn <[i từ <&3c c$ia ,à1 b ,o[i n$o 4$Pc n$a# n$& <[i từ n$>n p&n!, <[i từ c$N t$% )à<[i từ
n!$i )dn.
3Ð4人Ù†词^[i từ n$>n p&n!
Tron! ti?n! $Pn t$Q<[i từ n$>n p&n! !_1 1’ từ c= bBn sa#I
我 ð „3C4 @3z8它4
我们 ð们 „们 @们3z们8它们4
人( R人 K( ‘’
9:t s2 c$\ C <2i )/i <[i từ n$>n p&n! n$&I
T$` n$dt 6$Bi c$\ C <?n s( 4$Pc n$a# !iTa›ðœ8›ð们œ)à›我们œ.W$i dn!›ðœ,›ð们œt$Q n$dt <%n$
6$Bi bao !_1 cB n!&'i n!$e tron! <-.
314àÑQËçð3们4†ƒš。
Tron! ); dH314›ð3们4œt$Q bao !_1 cB n!&'i n!$e )à àÑQË tron! <-.hŒn ›我们œt$Q c- t$" c-
$o@c 4$5n! bao !_1 cB n!&'i n!$e tron! <-.
324àÑQËç我们†ƒšçÖuïl再B#C。
3b4àÑQËç我们†ƒšçC的•李我#C‹。
Tron! ); dH324›我们œ4$5n! bao !_1 n!&'i n!$e àÑQËtron! <-.hŒn tron! ); dH3bL›我们œ,[i
bao !_1 n!&'i n!$e àÑQË. tron!.
T$` 2 ›Cœ,àcPc$ p&n! $5 1 cPc$ ,%c$ s( cSa›„œ
344李老师çC¾ÄfS。
3R4ææçC`'?ƒçRNÒ。
HQn$ t$`c s2 n$iO# cSa›Cœ,à›C们œ.T#y n$i0n c$N t$Nn$ t$oBn! 1/i dn! tron! sPc$J <a 6$nn ,à s{
dHn! 4$i )i?t t$&LTron! 4$š# n!T t$Q 4$5n! dn!›C们œta t$&'n! dn!›CðÛœI
3t4CÿÛà¬'?‹Œñ
3’4KC÷ÛxQšçfVJy。
3ÿ4°示†词^[i từ c$N t$%.Tron! ti?n! $Pn t$Q c- t$" c$ia <[i từ c$N t$% t$àn$ 2 $j ,à $j ›.œ)à
$j›>œ.
..?.D.Ý?.u.Œ.".Œ"
>>?>D>Ý?>u>Œ>">Œ"
›.œ,à<[i từ c$#y0n c$N dn! <" c$N !nn.›>œ,à<[i từ c$#y0n c$N dn! <" c$N pa.
314›>÷Û‹ŒB我.?B。œb教授°Ò²&>边的÷Û‹Œ¾。
324我身边的.个©l是K哥的?lçƒ}口²Ò的>个©l是我们(的![™?。
3÷4ƒ问†词^[i từ n!$i )dn t$&'n! dn! <" c$N s( n!$i )dn.Tron! ti?n! $Pn t$Q<[i từ n!$i )dn
!_1 cPc ,o[i c= bBn n$& sa#I
Š‹ŒóóDó?öÝ?
•Œ•"•Œ"ðöûö
^2i )/i <[i từ n!$i )dn t$Q ta 6$Bi c$\ C cPc <i"1 sa#.^[i từ n!$i )dn cen! c- 4$i 4$5n! bi"# t$% C n!$i
)dn tron! c>#.
314@‹Œ都J¼。
324>个人S;gïçSw&ó?ÆÖ。
3b4é天J•ŒU。
Tron! ); dH314\3b4t$Q<[i từ n!$i )dn <O# 4$5n! bi"# t$% s( n!$i )dn.Tron! ); dH314›‹Œœ,à
từ c$#y0n c$N 1an! C c$N tdt cB cPc t$` cn <&3c.hŒn tron! ); dH324›ó?œ,à từ $& c$N <_n! n!$8a
)/i›°个‡£œ.Tron! ); dH3b4›•ŒœBi"# t$% 1`c <: n$dt <%n$.hPc cPc$ dn! này t$&'n! <&3c !+i
,à›ƒ问†词的非ƒ问>6œ.
ÁÐ8Ü词6$- từ
M$- từ c$N c- t$" ,à1 tr[n! n!T n$&›已Ùœt$Q tron! c># c$N c- t$" <&3c ,à1 tr[n! n!T n$&J›已Ù上课
šœ8›已Ù_ÜšœL4$5n! t$" ,à1 cPc t$àn$ 6$nn 4$Pc tron! c># .‘ tr0n ta <i n-i ,à t;n$ từ c- t$" ,à1
tr[n! n!T n$& ›efœc- t$" ,à1 tr[n! n!T ›efŒÀœ.T#y n$i0n 4$5n! t$" )™n c- t$" ,à1 cPc t$àn$
6$nn 4$Pc tron! c># n$&›56efœJ,à1 )% n!TL8›ef的56œJ,à1 <%n$ n!TL8›*Ä{efœJ,à1
b7 n!TL...^- ,à<i"1 4$Pc bijt 4$P r— !iTa b7 n!T )à t;n$ từ.M$- từ c$N c- t$" ,à1 tr[n! n!T.
h- t$" c$ia 6$- từ t$àn$ cPc ,o[i c= bBn sa# I
314Bi"# t$% 1`c <:I›{8L8:8¦8¡8非Nœt$Q<&3c !+i ,à›ˆ6Ü词œ.
324Bi"# t$% 6$[1 )i I›都8s8$8·8··œ...t$Q<&3c !+i ,à›Ý围Ü词œ.
3b4Bi"# t$% t$'i !ian n$&›X&8o8f8p8a上8NN8ØÙ8已Ù8]Ñ8终Fœ...t$Q<&3c
!+i ,à›wxÜ词œ.
344Bi"# t$% 6$S <%n$›J8°J±L8R8甭œ...t$Q<&3c !+i ,à›Ê-Ü词œ.
3R4Bi"# t$% s( ,@6 ,[i, !ia tcn! n$&›^-8·8还8再8再÷8^^œ...t$Q<&3c !+i ,à›_6Ü词Ü
词œ.
3t4Bi"# t$% 6$&=n! t$`c n$&›ÝÝ8Ì‘8Ðy8互相8JJœ...t$Q<&3c !+i ,à›£式Ü词œ.
3’4Bi"# t$% n!T 4$; n$&›却8Á8ÁÁ8•道89$œ...t$Q<&3c !+i ,à›语气Ü词œ.
9:t s2 6$- từ C n!$8a c$N t$#:c )O 1 ,o[i nào <-.N$& từ ›Jœt$Q c$N t$#:c )O 6$[1 )i 6$- từ 6$S
<%n$.›9$œT$Q c$N t$#:c )O 6$- từ n!T 4$;.T#y n$i0n cen! c- 6$- từ 1an! C n!$8a 4$P<a d[n! c- t$"
4i01 n$iO# ,o[i n$& ›还œc- 4$i bi"# t$% 1`c <: cen! c- t$" <&3c coi ,à 6$- từ 1`c <:I›@7我还
Lœ8›.个‡£还”•œ。
Áÿ8}词Zi/i từ
Zi/i từ !_1 cPc từ n$& sa#I
• z ¯ V VF WF «l
= I ? ‘ ‘¯ &P7
Zi/i từ 4$5n! t$" n-i 1 1Qn$ cen! 4$5n! t$" <=n <:c ,à1 c$S n!T )% n!T $o@c cPc t$àn$ 6$nn 4$Pc
tron! c>#.^‹n! sa# !i/i từ t$&'n! <i )/i 1 6$nn 4$PcJ <a 6$nn ,à t$àn$ 6$nn 1an! t;n$ c$dt dan$ từL <"
t[o t$àn$ 4?t cd# !i/i từ.]; dHI›•$œ8›z@œ›¯北京œ›V„œ...W?t cd# !i/i từ cen! 4$5n! t$" n-i 1
1Qn$ $o@c <=n <:c ,à1 )% n!& do <- c$\n! ta 4$5n! t$" n-iI
314m•我的$
m我•$
W?t cd# !i/i từ t$&'n! ,à1 tr[n! n!TI
324我•$还š。
3b4@¯北京B。
W$5n! ;t cPc 4?t cd# !i/i từ t$&'n! <i )/i ›的œ<‹n! sa# c- t$" ,à1 <%n$ n!T b7 n!$8a c$o dan$ từI
344Vé试的åÆ
Á÷8=词 Ui0n từ
Ui0n từ dn! <" ,i0n 4?t từ,cH1 từ $o@c c>#
6 _ _ô 还是 Þ® ! !À ¿
ÒÓ ú¦ ó怕 $à $± JÃ JÓ Ñ¿
·是 ÊÞ 况À £况 ®v Ìk 2F ú¦
T$eo 12i q#an $j ,o!ic cSa ,i0n từ ta c- t$" c$ia ,i0n từ ra ,à1 2 ,o[i sa#I
3Ð4Bi"# t$% q#an $j ,i0n $36I
X#an $j <•n! ,*6ä68«8‹8…8Þ®¸¸‚
X#an $j ,(a c$+nä_8_ô8还是8…%8ë·¸¸‚
X#an $j tcn! ti?näJ¾8J·8!À8¿À¸¸•
3ÿ4Bi"# t$% q#an $j c$S y?#.
X#an $j n$>n q#BäÌh82F8ÍÞ8Ìk¸¸‚
X#an $j !iB t$i?täÜ®8®v8à是¸¸‚
X#an $j n$&3n! b:äÐÑ8ZÑ8ÒÓ8ZѸ¸‚
X#an $j n$&3n! b: !iB t$i?täú¦8ó怕8f是¸¸‚
X#an $j <iO# 4ijnä$±8$à8ÿÃ8JÃ8JÓ¸¸‚
X#an $j c$#y"n n!o@tä¾是8·是8Ñ¿8JÖ¸¸‚
X#an $j s#y ,#*nä¾Ñ8·Æ¸¸
Á"8Ú词Tr3 từ
Tr3 từ ,à từ <`n! sa# cPc từ $o@c cH1 từ <" bi"# t$% q#an $j 4?t cd# $o@c b7 s#n! C n!$8a.Tr3 từ c- t$"
c$ia t$àn$ tr3 từ <:n! t$Pi, tr3 từ 4?t cd# )à tr3 từ s2 ,&3n!3›B8Q8QQ8gh8上Íœ4.Tron!
<- t$Q q#an tron! n$dt ,à tr3 từ <:n! t$Pi )à tr3 từ 4?t cd#.
Tr3 từ <:n! t$Pi bao !_1›š8Ò8ÖœcB b từ tr0n t$Q t$&'n! <&3c dn! sa# <:n! từ.›šœdn! <" bi"#
t$% $àn$ <:n! <i <&3c $oàn t$àn$ $o@c t$(c $ijn.›Òœbi"# t$% $àn$ <:n! tr[n! t$Pi )™n cŒn <an! <&3c
diAn ra‚›Öœbi"# t$% s( c- 4in$ n!$ij1,<i trBi q#a.
314¼šÐ个苹v
cšÐú<=
324F;ÍÒK–
@&¿上`Ò
3b4ŒÖ5语
×Ö北京
W?t cd# tr3 từ t$Q bao !_1›的8‡8Ä8Í8ñ的œ.
›的œ)à›‡œ<O# c- cPc$ <+c ,à›deœ34$in$ t$an$ Ã-4hPc từ này t$&'n! <&3c dn! <" bi"# t$% q#an
$j b7 s#n! !iTa cPc t$àn$ 6$nn tr&/c )à sa#.T#y n$i0n 2 từ này c- s( 4$Pc bijt ,à ta dn! › ” 的 <‹n! sa#
<%n$ n!T )à › ” ‡ <‹n! sa# tr[n! n!T.]; dH› ” ðr的©l 34$5n! t$" )i?t ,à›m ” ðr‡©l 4,›Îχ
” # 34$5n! t$" )i?t ,à›m ” “ ” ÎÏ的# 4。 的 cŒn c- 1 cPc$ dn! 4$Pc ,à dn! c$#n! )/i cPc t$(c từ <"
t[o t$àn$ 1 4?t cd# c$N s( )*t.N$&› ” 木›的 dn! <" c$N cPc <_ )*t <&3c ,à1 ra từ !F.› ” ”宜的 dn! <"
c$N cPc <_ )*t c- !iP t$àn$ rŽ.› ” ‚的 h$N n$Tn! n!&'i ,Pi pe.W?t cd# › ” 的 1an! t;n$ c$dt n$& dan$ từ
c$o n0n cen! <&3c dn! n$& 1 dan$ từ.
› ” Ä <&3c dn! sa# <:n! từ $o@c t;n$ từ <" b7 n!T c$o 4$B ncn!, tr[n! t$Pi $o@c 1`c <:I
344¼ÄtaÄ上× “4$B ncn!”
3R4“Ä{”•4Ä$JybB “tr[n! t$Pi”
3t4SÄ{îÄJÄš “1`c <:”
› ” Í 4$i <@t . tr&/c cPc <:n! từ c*6 )*t t$Q t[o n0n 1 4?t cd#› ” Í c- t;n$ c$dt n$& dan$ từ›ÍÆÍ
” “ ” Å 8 Í©非Í问 .W?t cd#› “ Í <&3c ,&# ,[i từ ti?n! $Pn c7.Tron! ti?n! $Pn $ijn <[i t$Q 4?t
cd#› ” Í rdt $i?1 4$i t$dy tr&'n! $36 c- t$" <=n <:c ,à1 c$S n!T $o@c t>n n!T.N$&n! ,[i t$dy 4$P
n$iO# tr&'n! $36› ” Í )à› ” 的 4?t $36.
3’4@°±×Ö>Dç;的$是¯Øc中8Öd上ÄB的0m。3e‘清4
3‰4.æþBç我们ÍÆ的ç却$±@的¬f¿已。3e‘清4
W?t cd#› “ Í t$&'n! <&3c dn! n$iO# tron! sPc$ ). ;t 4$i s{ dHn! tron! )cn n-i,4$š# n!T.
Á五8语气词 Từ n!T 4$;
Từ n!T 4$; t$&'n! p#dt $ijn c#2i c># <" bi"# t$% 1 ,o[i n!T 4$; nào <-.
314zö|}ï«
324„×½v
3b4_ƒ„«
Tron! <- t$Q cPc từ n!T 4$; œïœœ½œœ„œdn! tron! c># <" bi"# t$% n!T 4$; cB1 t$Pn,n!$i )dn )à 4Q
)+n!.hPc từ n!T 4$; t$&'n! dn! n$&I
ï ½ „ • Õ š2 …… áš
Từ n!T 4$; ›š2œ)à tr3 từ ›š1œ!i2n! n$a# )O cPc$ <:n! )à cPc$ )i?t t#y n$i0n cPc$ <+c )à cPc$ s{
dHn! 4$5n! !i2n! n$a#.Từ n!T 4$;›š2œc$N dn! c#2i c># bi"# t$% s( bi?n <7i )à 4$•n! <%n$.Tr3 từ›š
1œc$N dn! tron! c># bi"# t$% $àn$ )i <:n! tPc <i $oàn t$àn$,t$(c $ijn.› ” @¼š¼š ,› ” š <n# ti0n ,à
tr3 từ›š1œ,cPi sa# ,à từ n!T 4$;›š2œ.
Áv8hen! c- từ c- t$" ,à1 n$iO# ,o[i từ 4$Pc n$a#.Ta !+i ,à từ 4i01 ,o[i 词的H类
Tron! ti?n! $Pn cen! c- 4$5n! ;t c$Pc từ c- t$" )ừa <B1 n$ij1 c$`c ncn! n!T 6$P6 cSa từ ,o[i này )ừa
cSa cB từ 4$Pc.hPc từ n$& t$? t$Q <&3c !+i ,à từ 4i01 ,o[i.
†表 JaL 我们Oš÷Û†表. “dan$ từ”
JbL @†表我们œ*. “<:n! từ”
_Œ JaL ŒÀ‘Ñ_Œ. “dan$ từ”
JbL .个£6{_Œ. “t;n$ từ”
热 JaL é天{热. “t;n$ từ”
JbL „热Ðͼ. “<:n! từ”
h$\ C› ” Ý Jdan$ từLtron!› ” ÔÝ )à› ” Ý J<:n! từL tron!› ” ݸ¹ 4$5n! 6$Bi ,à từ 4i01 ,o[i 1à ,à từ
<_n! >1.]Q 2 từ này 4$5n! c- q#an $j )O 1@t C n!$8a c$N ,à c$T c- cPc$ <+c )à )i?t !i2n! n$a#.W$i s{
dHn! t$Q 4$5n! <&3c coi ,à từ 4i1 ,o[i.
314>(¡7gh还gh。
324@.个人是{i×jk£的。
3b4„3:Y½眼š,
]d314\3b4<O# ,à dan$ từ <&3c s{ dHn! n$& t;n$ từ.Tron! ); dH 31 “ ” 4 gh ,)d32 “ 4 ijl
” £ ,)d3b “ ” 4 Y½眼 <O# ,à dan$ từ t$Q <Pn! ra 4$5n! t$" <i 4Y1 )/i cPc 6$- từ c$N 1`c <:.T#y n$i0n
tron! cPc ); dH tr0n ,[i <i 4Y1 )/i› ” “ ” “ ” 还 8 { 8 : n0n c- )Ž n$& tr. t$àn$ t;n$ từ.T#y n$i0n c$N c-
cPc$ s{ dHn! ,à t&=n! t( n$& t;n$ từ c$` 4$5n! $O bi?n t$àn$ t;n$ từ.hPc từ tr0n 4$5n! t$#:c )ào từ
4i01 ,o[i.
ºººººººººººº NÆ的词类误>AS hPc ,Fi t$&'n! !@6 4$i s{ dHn! từ ,o[i
Dn! sai từ ,o[i.
314m中国.20 þB的¤›f是8人çf‹‡½D8“<D8‡¿8‡°B¾„ç
&20 þ¤ç平Nàú(V.u是ã都Jæã的Lmõ³ç®é&北京8上•Q
ØöK´Þç都已^hïN的áâï>³š。3报4
]; dH31 “ ” 4 áâ 6$Bi <&3c s{a t$àn$› ” áb .› ” áâ ,à 6$- từ c$N c- t$" ,à1 tr[n! n!T.N$&n! tron!
c># tr0n ,[i dn! n$& 1 <:n! từ b7 n!$8a c$o dan$ từ› ” ï>³ N$& t$? ,à sai b.i› ” áâ )à› ” áb ,à từ
<_n! >1 cŒn 4$P !i2n! n$a# )O cPc$ )i?t n0n rdt dA n$n1 ,™n tron! cPc$ dn!.
N$n1 ,™n )O ,o[i từ c- rdt n$iO# cPc tr&'n! $36 n$&I
3Ð4N$n1 dan$ từ t$àn$ t;n$ từ
324m"n¦是个{op的©l。3$4
3b4m¨l举^&-Ð$是我们{[ë的C目。3报4
Tron! ); dH324\3b “ ” “ ” 4 op 8 [ë <O# ,à t;n$ từ 4$5n! t$" <i cn! )/i 6$- từ 1`c <:.Tron! );
dH32L› ” op n0n <7i t$àn$› ” ðr .]D3b4$o@c ,à t$01 › ” ± tr&/c› ” [ë <" tr. t$àn$›¸¸是我们
” {±[ë的C目 ‚Ho@c ,à bo từ › ” { )à› ” 的 )à tr&/c từ› ” 我们 ta t$01› ” 的 sf t$àn$›¸¸是我们的
” [ëC目 .
3ÿ4N$n1 dan$ từ t$àn$ <:n! từ.
344m &@š目中ç…•q的¤›·Þeh是rˆÒ'个省。3报4
3R4m …… ß@知觉.stuvš‘’ç@ì[中Íç 。3报4
Tron! ); dH3R4\3t “ ” “ ” “ ” 4 rˆ 8 ºw 8 知觉 <O# ,à dan$ từ c$o n0n c$\n! 4o t$" <i 4Y1 )/i
t>n n!T.Tron! ); dH3t4c- t$" s{a t$àn$›¸¸ ” #+ßwßx语*•}的ºw .]D3’4t$Q t$ay›知
” 觉 t$àn$› ” 觉y .
3÷4N$n1 t;n$ từ t$àn$ <:n! từ.
3’4m z!J*怕z{ç¾z|}人*~人。3报4
3‰4m ±的®白å{ç%•ˆ效v[(彩0å{。3报4
Tron! ); dH3’4\3‰ “ ” “ ” 4 |} 8 [( <O# ,à t;n$ từ n0n 4$5n! t$" <i 4Y1 )/i t>n n!T.Tron! ); dH
J’L n0n t$ay› ” |} t$àn$› ” *怕 .]D3‰4t$ay› ” [( t$àn$› ” [F .
3"4N$n1 dan$ từ t$àn$ 6$- từ
394m @兴@‡–uÒ每Ðúû³。
3104m .¢›€£6Y÷效•‡•»šc^的‚ƒ。3报4
Tron! ); dH3948310 “ ” “ ” 4 兴@ 8 效• <O# ,à dan$ từ 4$5n! t$" ,à1 tr[n! n!T.N0n );
dH3946$Bi s{a t$àn$› ……” @„±兴@‡–uÒ $o@c› ……” @兴@……‡–uÒ .]D3104t$Q
s{a› ” 效• t$àn$› ” ±效 .
ºººº语6:Û\\语´8词8词”8èl
^=n )% n!T 6$P6 !_1I từ t2, từ, cH1 từ )à c>#
3Ð4语´ Từ t2
Từ t2 ,à <=n )% bz n$dt tron! n!T 6$P6,,à t$" 4?t $36 n!$8a >1 bz n$dt tron! n!5n n!T.]; dH n$& tron!
c>#I› ” VVJ¼白Ä t$Q từ t2 tron! c># !_1 t từ ,à› ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ” V V J ¼ 白 Ä ,1Fi từ t2 <O# c- cPc$
<+c ri0n! )à n!$8a >1 ri0n!.Từ t2 c- 1 <@t <i"1 ,à 4$5n! t$" c$ia ti?6 ra t$àn$ n$Tn! 6$nn n$o $=n
nTa.]; dH n$& từ t2 › ” V
n?# n$& n-i tr0n 1@t n!T >1 t$Q c- t$" 6$>n ti?6 t$àn$ cPc <=n )% bz $=n nTaJ c- t$" c$ia t$àn$ t$an$
<ij#, t$an$ 1™# 1 )à )*n 1™# eiL, t#y n$i0n n?# n-i t$eo 1@t 4?t $36 n!$8a >1 t$Q ,[i 4$5n! t$" c$ia
t$àn$ cPc <=n )% n$o $=n nTa.h$o n0n ,à œVœ 1 từ t2 tron! ti?n! $Pn.hPc từ t2 tron! ti?n! $Pn <[i <a s2
<O# ,à từ <=n >1 ti?t n$&n! cen! c- 1 s2 ,à son! $o@c <a >1 ti?t n$&I
…… •• :; †€• ‡ig€
h- 1 s2 ,/n từ t2 ,à từ n!o[i ,ai.
Từ t2 c- c5n! dHn! ,à cd# t$àn$ n0n từ.
3ÿ4词Từ
Từ ,à <=n )% n$o n$dt tron! n!5n n!T c- n!$8a )à c- 4$B ncn! )*n dHn! <+c ,*6.]O 1@t n!T 6$P6 t$Q từ
,à 1 <=n )% n!T 6$P6 cao $=n 1 cd6 so )/i từ t2.
Từ <O# do từ t2 cd# t$àn$.N$Tn! từ này t$Q <&3c !+i ,à từ <=n.N$Tn! từ do 2 $o@c $=n 2 từ t2 cd# t$àn$
t$Q <&3c !+i ,à từ !$z6.
1 từ › ” V cen! c- t$" 1an! C n!$8a ,à VV,N$& t$? t$Q ,à1 sao› ” VV ,[i 1/i ,à 1 từ v h$\n! ta cnn
bi?t r‹n! 4$5n! 6$Bi c` c$N r— C n!$8a t$Q <&3c !+i ,à từ.hŒn 6$Bi pe1 n- c- t$" <=n <:c )*n dHn! $ay
4$5n!.h$\n! ta 4$5n! t$" n-i›m ” “ VJ¼白Ä 8 m ” “ 我±Ð个V 8 m ” “ V{|} 8 m ” 我12V ...|—
ràn! ta n$*n t$dy từ› ” V 1@c d c- n!$8a n$&n! tron! ti?n! $Pn $ijn <[i ,[i 4$5n! <" <&3c s{ dHn! <:c
,*6 1à c$N c- trn! <ij6 từ › ” V ,0n t[o t$àn$› ” VV 1/i c- t$" <&3c s{ dHn! 1 cPc$ <:c ,*6.Do <- từ
› ” VV ,à 1 từ,› ” V t$Q 4$5n! 6$Bi ,à từ 1à c$N ,à từ t2.› ” 白 )à› ” Ä <O# c- t$" s{ dHn! <:c ,*6 n0n
cen! c- 4$i <&3c coi ,à 1 từ.]; dH› ” “ ” .bx{白 8 ;;cšØöÄ .N$& )*y t[i sao n-i› ” 白Ä ,à 1
từ c$` 4$5n! 6$Bi ,à 2 từvB.i › ” 白 ,› ” Ä tron!› ” 白Ä t$Q 4?t $36 rdt 1*t t$i?t )/i n$a# 4$5n! t$" tPc$
ri0n! ra <&3c.T#y n$i0n C n!$8a cSa› ” 白Ä cen! 4$5n! n$& C n!$8a cSa từn! từ› ” 白 )à› ” Ä .H=n nTa
c$\n! ta cen! 4$5n! t$" n-i › ” 白Ä t$àn$›m ” 白的Ä do <-› ” 白Ä ,à 1 từ.› ” J¼ cen! <&3c s{ dHn!
cn! 1 ,\c t[i sao 4$5n! t$" <&3c coi ,à 1 từ 1à ,[i coi ,à 2 từvUà )Q cB 2 từ› ” J )à› ” ¼ <O# c- C n!$8a
)à $=n nTa <O# c- t$" s{ dHn! 1 cPc$ <:c ,*6 n$&› ” “ ” “ ” “ ” J¼ 8 J¾ 8 J× 8 Jã ,› ” “ ¼白Ä 8 ¼
” “ ” “ ” 苹v 8 ¼†€• 8 ¼;包 ...T$` 2 ,à› ” J )à› ” ¼ 4?t $36 )/i n$a# 4$5n! 1*t t$i?t ,V1 c- t$"
tPc$ ri0n! ra <&3c n$&› ” “ ” “ ” “ ” J•Œ¼ 8 JN¼ 8 J天天¼ 8 Jö¼ .h- t$" t$dy› ” J¼ cŒn c-
t$" tPc$ ra ,à1 cPc <=n )% c- n!$8a n$o $=n )à c- t$" s{ dHn! 1 cPc$ <:c ,*6 c$o n0n› ” J¼ 4$5n! 6$Bi
,à từ.› ” J )à› ” ¼ ,à 2 từ 6$>n bijt.
N-i t-1 ,[i t$Q từ ,à 1 t$àn$ 6$nn n!5n n!T n$o n$dt c- n!$8a )à c- t$" <&3c s{ dHn! 1 cPc$ <:c ,*6.N-
,à 1 <=n )% <" t[o n0n c>#.
3÷4词”hH1 từ
hH1 từ ,à t$àn$ 6$nn do cPc từ t#>n t$eo cPc q#y tVc c\ 6$P6 t[o t$àn$,,à <=n )% n!T 6$P6 ,/n $=n
từ.h$\n! ,à t$&'n! n-i c># ,à do từ t[o t$àn$,t$(c t? n?# n$& 1 c># 4$5n! 6$Bi c$N do 1 từ t[o t$àn$
c$•n! $[n n$& do 4 từ t[o n0n .T$Q 4 từ tr0n t$&'n! 4$5n! tr(c ti?6 t[o t$àn$ c># 1à tr&/c ti0n ,à t[o
t$àn$ cH1 từ,sa# <- 1/i $Qn$ t$àn$ n0n c>#.]; dH n$&› ” VVJ¼白Ä。 h># này <&3c t[o t$àn$
b.i› ” VV )à cH1 từ› ” J¼白Ä t[o t$àn$.T#y n$i0n› ” J¼白Ä ,ai do cH1 từ › ” J¼ )à› ” 白Ä t[o
t$àn$.
锻炼身体{^à。
Tron! c># này bao !_1 4 từJ› ” “ ” “ ” “ ” 锻炼 8 身体 8 { 8 ^à L t#y n$i0n <" tr(c ti?6 t[o t$àn$ 1 c>#
t$Q c$N c- 2 cH1 từ ,à› ” 锻炼身体 )à› ” {^à .h- t$" t$dy cH1 từ cH1 từ ,à <=n )% n!T 6$P6 . !iTa từ
)à c>#.T$&'n! dn! <" t[o t$àn$ c>#.
3"4èlh>#
Uà <=n )% n!T 6$P6 to n$dt.h># t$&'n! do 1 cH1 từ c:n! t$01 c\ <ij# $Qn$ t$àn$.Jhen! c- 4$i c- t$"
do 1 từ c:n! )/i c\ <ij# $Qn$ t$àn$ n0nL bi"# t$% t&=n! <2i $oàn c$Nn$ C n!$8a.Do <- c># c- t$" <&3c
pe1 ,à t$àn$ 6$nn n!5n n!T 1an! C n!$8a t&=n! <2i $oàn c$Nn$ n$dt, 4$i 1#2n diAn tB $Qn$ t$`c c>#
t$Q ta t$&'n! dn! cPc dd# c># n$&›。8v ” , n$&I
314@们都×。
324„12#‡ˆ½v
3b4SSxBš«
hen! c- 4$i 1 từ cen! c- t$" t[o t$àn$ 1 c>#.
3R “ ” 4 Šñ
› ” 我。
Do <- c$\n! ta c- t$" n-i 1 từ $o@c 1 cH1 từ c:n! t$01 c\ <ij# n$dt <%n$ sf t[o t$àn$ 1 c>#.
ÞAçABçÑA
ÞA ,à dan$ từ, C n-i $ijn t[i $o@c sa# 1:t 4$oBn! t$'i !ian nào <-, c- t$" dn! sa# 1:t từ $o@c sa#
1:t t7 $36 từ.
«®I
J1Lz˜+x国ÞA继续Œ汉语
J2LÍ课ÞAç我×ÐÓ1$2
JbL4上12 'ÑAçEJà˜˜‡¿给@ç9ˆª@èr。JØL
J4L¼¼ABJàa上&-。JØL
ÑA Uà ,i0n từ, t$&'n! dn! <" bi"# t$% sa# 4$i 4?t t$\c 1:t <:n! tPc $o@c 1:t s( )ijc t$Q c- 1:t <:n!
tPc $o@c 1:t s( )ijc 4$Pc ti?6 t$eo. J1à 4$i <- AB ,à dan$ từ, c$N c$N t$'i !ian sa# 4$i 1:t 4$oBn!
t$'i !ian tr&/c <- <i <i q#a. ]à 4$oBn! cPc$ )O t$'i !ian ,à t&=n! <2i dài.L
«®I
JRL我à×#KˆçÑApÛ×’Û。
JtLy:ç我们Þh@ךïÑçABp知道@×Q国š。
ÑA c- t$" ,i0n 4?t )/i s( )ijc <i pBy ra tron! q#P 4$`, )à cen! c- t$" ,i0n 4?t )/i s( )ijc sf 6$Pt sin$
tron! t&=n! ,ai. JTron! 4$i <- AB c$N c- t$" dn! <" n-i )O s( )ijc <i q#a L
«®I
J’L„%&×b01 Jx)$¶çÑAP我.By教µ。
J‰L×þç我&中国´ŒçABך£国Ì+。
ÑA t$&=n! 4?t $36 )/i 首Q. AB t$&'n! 4?t $36 )/i Ô%, )à ÞA t$&'n! 4?t $36 )/i Þ¤。
«®I
J9LŒÀ汉语ç首QàŒÀøùçÑApÛŒÀ汉'。
J10LÔ%我Þh.个<是*'vçABp知道是Ÿv。
ÞA c- t$" dn! 1:t 1Qn$, cen! c- t$" ,à1 t$àn$ 6$nn sa# cSa c>#, AB c$N c- t$" dn! <:c ,*6. ÞA
c- t$" n-i q#P 4$` )à cen! c- t$" n-i )O t&=n! ,ai, AB c$N c- t$" n-i )O n$Tn! !Q <i q#a.
«®I
J11LÞAç我们还àR究.个问G。
J12L&±‰ÞA的ïlŠç我们(的Ë™J·²9‡œËš¤›ç¿À是—˜的¤›。
J1bLÞA„à注å。
J14LAB„à注å。JØL
sFç›ABœ还±Ð个å-是°AP的8A^šyB的
J1RLFD²³??ABôŸ上。
T$a1 4$BoI
ÞA
1. Ti1e 6$raseE action ˆ JÞLA
9eanin!I A–ter certain ti1e or 1o1ent.
÷个êÞAçm天ÞAçÁþA
上个íî五ÞAçr天A×þÞA
¼š¼ÞAç×北京Aç“ÊA
2. lsed a,one Jin t$is sit#ation, Þcan not be o1ittedL
9eanin!I $ere a–ter, or –ro1 no¢ on Jyo# can consider it as %&ÞA, a–ter no¢L #sed at t$e be!innin!.
ÞA我J¼苹v。
ÞA@bàö¬—。
ÞA天àUš。
ÑA
9eanin!I a–ter so1et$in! done, or a–ter certain sit#ation, can be trans,ated into ›¢$erea–terœ or ›and
t$enœçor ›a–ter t$atœ.
•n ot$er ¢ords, t$is ÑA1#st be #sed bet¢een t¢o )erbs, t¢o actions, or t¢o e)ents. To indicate t$e
order o– $a66enin!.
Í个íîÐ我×北京çÑAÍíî÷×上•。
@d天4上¼š{ö苹vçÑA‹lŒš。
@¼tm¼ÑA上•×š。
AB
•t¯s trans,ated into ›a–ter¢ardœ or ›s#bseq#ent,yœ
wi1i,ar to ÑA, T$e di––erence is, i– t$e ti1e ¢$en –irst e)ent $a66ened ¢as c,ose to t$e second one,
We #s#a,,y #se ÑA• on t$e ot$er $and, i– yo# don¯t t$in4 t$at t$e –irst e)ents ¢as c,osed –o,,o¢ed by
t$e second one, ABis #s#a,,y a66,ied.
hPc 6$&=n! 6$P6 cd# t[o từ tron! ti?n! $Pn
1. 语ù•词6IT[o từ t$eo n!T >1
1.1 ñ-6J hPc$ 15 6$7n! t$eo >1 t$an$L bVt c$&/c t$eo cPc ,o[i >1 t$an$ <" <&a ra !iBi t$;c$
r— ràn! )/i t$? !i/i 4$Pc$ q#an.
a+:Žðù J h$N <=n t$#nn 1i0# tB >1 t$an$L ••899
b+Þ-u名J Udy <" <@t t0n L Z‘j
c+Þ-表É J Dn! <" bi"# ,: cB1 p\cL ï8ï=
d+Þ-‚¯ J Dn! <" tB )*t L Ž•8‘’8’D–•
e+³ðFùJ BVt c$&/c >1 t$eo ti?n! n&/c n!oàiL :;8¨œ8“€8j普8‡”8a#T
1.2 合!双ù J W?t $36 2 >1 ti?t )/i n$a#L 甭3›J>œ $36 ,[i4, "3›ÀFœ $36 ,[i 4
1.b ù¤•词 J T[o từ b‹n! cPc$ bi?n >1 L SJ$•oL•SJ$àoL8ÆJxiànL•%JpiànL
1.4 双-叠• J ^ij6 )nn, ,Py )nn L •ý8–S8—˜8™š8›œ8•ž8Ÿ8¡¢8£
¤8¥¦8§¨8©ª8¯I8«¬8-®8¯°
2.1 º‰•词6 JM$&=n! 6$P6 W?t cd# t[o từL
2.1.1 9. r:n! 4?t cd# t$eo 2 $Qn$ t$`c sa# <>yI
14^叠 J Trn! <ij6L T$5n! q#a )ijc ,@6 ,[i >1 ti?t )2n c- 1à t[o t$àn$ từ 1/i.
A8:ù‰^叠 J Trn! <ij6 1 >1 ti?t L
→ → → ; ;;8S SS8± ±±3 U@6 từ n!T 4
→ → → → ² ²²8× ××8³ ³³8Ý ÝÝ3U@6 n!T t2 4
´´8µµ8¶¶8··3U@6 >1 ti?t4
w. d8 c- b $Qn$ t$`c ,@6 . tr0n do từ <=n >1 ti?t tron! ti?n! $Pn cen! c- từ bBn t$>n n- <i c- C n!$8a c-
t$" <&3c dn! <:c ,*6• hen! c- n$Tn! n!T t2 bBn t$>n cen! c- n!$8a n$&n! ,[i 4$5n! t$" s{ dHn! <:c
,*6.N!oài ra cen! c- n$Tn! từ 4$5n! 1an! C n!$8a !Q n0n 4$5n! t$" <&3c s{ dHn! 1 cPc$ <:c ,*6.
B+双ù‰^叠 JTrn! ,@6 2 >1 ti?tL c$N )ijc ,@6 cPc từ c- n$iO# >1 ti?t.
AB•AABBI → → → ›° ››°°œ— œœ——-道 --道道
AB•ABABI → å- å-å-
h+¸¹^叠 J U@6 <i"1 p#y?tL t$01 1 từ )ào sa# <- ,@6 <" t[o n0n từ 1/i I òDòóaDaY
PDP气
24附ž6 J hPc$ <;n$ 4Y1 t$eoL Tr0n $Qn$ t$`c )2n c- cSa từ !2c ta t$01 6$H t2 )ào <" t[o n0n
từ 1/i.
A+ž¤¹ J T$01 tiOn t2L T$01 . <‹n! sa# từ n$& ›*8:8老8cœ...K¾ *º8*A8*
C8*»8老Y8老¼8老师8老>8cÐ8c÷8:五8:Á8:中8:î
B+žA¹ J T$01 $*# t2 L T$01 <‹n! tr&/c từ n$& ›l8 ?8›8“8ô8›œ...K¾ Òl8í
l8¢l8½l8 þl8ýl8j?8€?8¾?8¹?8¿?8}?8石›8木›8V›8
B›8î›8甜›8À“8ôL“8pÞ“8Á•“8â“8+ô8Ïô8aý主•ô8 _Œ
Ì+ô8O›8óÝ›8%†›8‘-›8K–›
h+ž中¹ J T$01 tr#n! t2L T$01 ›Dœ›Äœ›Jœ... )ào !iTa từ n$& I òDòó8BÄ®3BJ
®4
2.2 |\t !+n 4?t cd# c- sÂnJ t$&'n! rdt dài 2 từ tr. ,0nL t$5n! q#a )ijc !iBn $-a 1à t[o n0n từ 1/i
n$&I
P‡kt±±•Pk文›教÷±±•文教
Ý•§õ±±•Ý§Œþ$Ú±±•Œ$
人Ïy±±•ÏF)þ³±±•F³
'§+•±±•'•Œþø'ݱ±•ŒøÝ
ûþQÂÔ±±•ûQÔ人†表Kݱ±•人KÝ
ó›协õÝ!±±•ó协ÃÄ合+&±±•ÃÄ&
-华通Å&±±•-华&
Öd8‡ã±±•d‡
ÇÌ8È̱±•双Ì
Æþ8ûþ±±•Æûþ
°Æ'8rÇ'±±•°r'
à€P_8à(sȱ±•双à
身体S8Ì+S8ŒÀS±±•÷S
R平-8t平-8上-8×-±±•"-
b,%†›8Ì,%†›8国防%†›8_Œ技术%†›±±•"›

2.b º‰Éº ^Bo n!&3c 4?t cd#
^Bo n!&3c tr*t từ )2n c- <" t[o t$àn$ từ 1/i.
A+h- 1 s2 từ 1an! C n!$8a t&=n! <_n! )/i từ !2c t[o n0n cPc từ <_n! n!$8a $o@c !nn n!$8a I œ
←→ ←→ ←→ ←→ Ë Ëœ8Fì ìF8Az zA8<R R<
←→ ←→ ←→ ←→ ←→ ←→ PB BP8词语 语词8ʪ ªÊ8防P P防>¶ ¶>8A; ;A
B+h- 1 s2 từ 4$Pc $oàn toàn )/i từ !2c 1à t[o t$àn$ từ 1/i I ←→ Ó¢ ¢Ó
2.4 º‰J¤ W$5n! t$ay <7i 4?t cd#
W?t cd# từ n!T 4$5n! c- !Q t$ay <7i t#y n$i0n C n!$8a ,[i c- s( bi?n <7i n0n tr. t$àn$ từ 1/i.
ù3t$# $o[c$ !@t $Pi4±±•ù3 nc1, t#7i4
ÔW3]ˆ] 2 $àn$ <:n!4±±•ÔW3N, c5n! tVc 4
s˜½3cH1 từ c$N n$Tn! con ,ừa <an! ,cn q#a ,cn ,[i → 4 s˜½3TừI c$N 1-n t$%t tš1 b:t rPn
4
iJã3 <oBn n!T → iJã°)西4 iJã3Dan$ từ 1 1-n cn n7i ti?n! . T$i0n T>n 4
b. 语´…语´‰^®Í的è6W系
b.1 主v式 HQn$ t$`c c$S )%
Dan$ từ I (E8ËÌ
^:n! từ I ‡.8šŒ8€È8‚硬8«®
T;n$ từ I ;g8þÃ8Í|8ãì
b.2 ¯式 HQn$ t$`c t>n t$#*t
Dan$ từ I 主席8€I8防•
^:n! từ I ý席8Wš8-'8ËG8告R
T;n$ từ I –8Îå8§Ë8ÿÁ
M$- từ I P底8åÏ
b.b ÁX式 HQn$ t$`c c$;n$ 6$H
Dan$ từ I CD8['8™白8åF8xb
^:n! từ I ^½8热ª8xÐ8PÑ8中~
T;n$ từ I ‘H8冰F8½Ò
M$- từ I Eû8未9
Ui0n từ I J¾
b.4 ¯•式 HQn$ t$`c b7 t$#*t
^:n! từ I t-8kE8ar8ÓK8̼8•\8ÔÕ8Öf8ÚÄ
b.R 联合式 HQn$ t$`c ,i0n $36
Dan$ từ I ùÖ8道d8c@86D
^:n! từ I c:8«08^叠8·Û
T;n$ từ I ×Ú8GØ8ur87殊
M$- từ I îÑ8åá
Zi/i từ I ‘¯
Ui0n từ I ¿À8!À8
Do d(a t$eo $Qn$ t$`c c># <" t[o từ n0n 4$5n! t$" bo từ t2y <=n )% c= bBn tron! )ijc t[o từ.Từ t2 ,à b:
6$*n n$o n$dt tron! n!5n n!T n$&n! ,[i 1an! C n!$8a >1 <+c cSa c$T.h$\n! ta tron! )ijc t[o từ <O#
bVt n!#_n từ C n!$8a c$;n$ <" ti?n $àn$ n$iO# $Qn$ t$`c t[o từ 4$Pc n$a#.wa# 4$i t7n! $36 t$Q c- cPc
,o[i d&/i <>y.
A+¾r6 J hPc$ !iBi t$;c$L Dn! n!T t2 <" t[o từ t$5n! q#a 1 $Qn$ t$`c n$dt <%n$ <" t[o
t$àn$.ZiBi t$;c$ r— s( $Qn$ t$àn$ cSa từ 1/i.
① Từ 1@t tQn$ tr[n! cSa s( )*t I 国G8þÃ8y28知已8举^8•k8Öa8“±°Ù
Ú8ÕËÞ
② Từ t;n$ c$dt <@c tr&n! cSa s( )*t I £½8['8ãã8Îg8Û授8铅Ó8¤Z8^½8
木ÜÖ8‡-D
③ Từ c5n! dHn! cSa s( )*t I –<8̶8¾b8TU8„±8ÓÝí8“<D
④ Từ q#an $j ,in$ t$#:c cSa s( )*t n$& I 豆„8nA8¿›80¾8[‚›8白Äš
⑤ Từ 1@t 1à# sVc cSa s( )*t n$& I N旗8白"8ÆNÞ8Nü—8Ãl•
⑥ Dn! s2 ,&3n! <2i )/i s( )*t n$& I m·8v$8Áò8÷合¢8五Ií8åDa
B+注è6。J hPc$ c$\ t$;c$ L T$5n! q#a $Qn$ t$`c c$\ t$;c$, c$\ !iBi 1à ti?n $àn$ !iBi t$;c$
n$& I ߀8Tª8—w石3 d(a )ào 6$>n ,o[i s( )*t <" c$\ t$;c$ 4人口8fŒ8"ú8石ý3
d(a )ào t0n !+i <=n )% <" c$\ t$;c$ 4¬ÝÝ84àà8Õ汪汪8áââ3 d(a )ào tQn$ tr[n! cSa s(
)*t <" c$\ t$;c$4
h+T$5n! q#a cPc bijn 6$P6 t# từ <" t[o n0n từ 1/i
ã7ä J wo sPn$ L T$5n! q#a t$S 6$P6 so sPn$ <" t[o n0n từ 1/i n$Tn! từ 1/i <&3c t[o n0n cen!
4$5n! $oàn toàn 1an! C so sPn$ n$& I ]›8SF8Y口8å(8x老Y8æa?.Ho@c c$N c- 1 b:
6$*n 1an! C so sPn$ n$& I 木€8天ô8/—8i~8冰U8çè€
é借† J Từ 1&3n LT$5n! q#a )ijc 1&3n từ <" t[o n0n từ 1/i n$&Iâ}
êëb J h&'n! <ij#L Dn! 6$&=n! 6$P6 n-i q#P <" t[o n0n từ 1/i n$& I å…8áò8xR
ìí* J N-i !iB1 n-i trPn$L T$5n! q#a cPc$ bi"# <[t n$s n$àn! $=n <" t[o n0n từ 1/i n$& I î
ï8AJ
÷ ‰词6 hPc$ cd# từ
1.:Ž词 Từ <=n
1.1 :ù‰:Ž词 Từ <=n 1 >1 ti?t n$& I 天8$8,8#8à
1.2 öù‰:Ž词 Từ <=n <a >1 ti?t c- n$Tn! ,o[i c= bBn sa#I
A+联ð词 J Từ ,i0n tHcL h$N từ do 2 >1 ti?t t[o t$àn$ t#y n$i0n ,[i 4$5n! t$" tPc$ ra <" n-i !_1
từ son! t$an$, từ ,Py )à cPc ,o[i 4$Pc
ã双-的 J Từ son! t$an$L h$N từ c- 2 >1 ti?t c- t$an$ 1™# !i2n! n$a# t[o t$àn$ n$&I
•ý8–S8—˜8™š8›œ
•ž8Ÿ8ñ¢8òó8ôõ
é叠•的 J Từ ,PyL h$N từ c- 2 >1 ti?t c- )*n 1™# !i2n! n$a# n$& I
£¤8¥¦8§¨8©ö8¯I
«¬8-÷8¯°8øù8lë
③ hPc ,o[i 4$Pc
pq8úû8üý8þÿ8蛤蚧
B+叠ù词 J Từ <ij6 >1 L c$N c- 2 >1 !i2n! n$a# t[o n0n n$&I
¶¶8²²8··8潺潺8皑皑8瑟瑟
h+ù]的FB词 J M$i0n >1 t$eo từ n!o[i ,aiL
••8:;8¨œ8†€•8‡ig€8Z΋维€
2 合^词 Từ $36 t$àn$
Do 2 từ t2 $o@c n$iO# $=n $36 t$àn$ từ !+i ,à từ $36 t$àn$.Từ $36 t$àn$ bao !_1 $Qn$ t$`c 6$`c
$36,<ij6 $36 )à $Qn$ t$`c 6$Pt sin$.
2.1 ¶合式‰词6 J HQn$ t$`c 6$`c $36L Ñt n$dt do 2 từ t2 4$5n! !i5n! n$a# 4?t $36 1à
t$àn$.D(a )ào q#an $j cSa cPc từ t2 ta c- t$" c$ia ,à1 n$Tn! ,o[i sa# <>y.
A+联合; J Uo[i ,i0n $36L Do 2 từ t2 1an! C n!$8a t&=n! <_n!, t#=n! t( n$a# !$z6 t$àn$.
ã‹•联合的 J Ui0n $36 <_n! n!$8a L
W闭8汇集8kt8›ã8QS8寒U
é反•联合的 J Ui0n $36 trPi n!$8a L
天‡8«¡8é昔8Ä失8Ã^3C n!$8a 4$5n! t$ay <7i4
B?8ÔW8Ë纳8c@8³短3C n!$8a 4$5n! t$ay <7i4
ê相Y_相W联合的 J Ui0n $36 c- n!$8a t&=n! t( n$a#L
豺p8yJ8ùê8ñl8ª惜
B+ÁX; JHQn$ t$`c c$;n$ 6$HL Do 2 từ t2 t[o n0n từ <n# c- tPc dHn! b7 s#n! c$o từ sa#.
Do từ t;n$ cSa cPc từ t2 4$5n! !i2n! n$a# n0n ta c- t$" c$ia t$àn$ b ,o[i sa# I
ãUdy từ t2 1an! dan$ từ t;n$ ,à1 t$àn$ 6$>n tr#n! t>1 I
Dan$ từ ˆ Dan$ từ ä2m8皮À8[‚8F表8Ê$
T;n$ từ ˆ Dan$ từ ä白±8®¢8æþ8g人8Q^
^:n! từ ˆ Dan$ từ 䥯8B信8œ‰8é场84¿
w2 từ ˆ Dan$ từ ä五e8à38áù8å58àú
éUdy từ t2 1an! <:n! từ t;n$ ,à1 t$àn$ 6$>n tr#n! t>1
Dan$ từ ˆ ^:n! từ ä席卷8蚕¥8"集8‚ƒ8-å
T;n$ từ ˆ ^:n! từ ä^½8Ké8清¸8热ª8U饮
M$- từ ˆ ^:n! từ ä胡è8Ùí8再Ë8;º8互Ú
^:n! từ ˆ ^:n! từ ä§击8•r8†\8L举8•举
êUdy từ t2 1an! t;n$ từ t;n$ ,à1 t$àn$ 6$>n tr#n! t>1
Dan$ từ ˆ t;n$ từ ä[N8Ó$8肤Ó8-\8—¸
T;n$ từ ˆ T;n$ từ äKN8Ã寒81N8¸t8D热
^:n! từ ˆ T;n$ từ ä½o8Gr8H•8通N8C_
M$- từ ˆ T;n$ từ ä¢妙8¦佳8恰S8¦:8¦A
h+•B; J HQn$ t$`c b7 s#n! L Do 2 từ t2 t[o n0n.Tron! <- từ sa# b7 s#n! c$o từ tr&/c.
Do từ t;n$ cSa cPc từ t2 4$5n! !i2n! n$a# n0n c$ia ,à1 2 ,o[i c$;n$ sa#I
ã^`n! tr&/c t$àn$ 6$nn tr#n! t>1 ,à từ t2 1an! dan$ từ t;n$.^&3c 6$>n ,à1 2 ,o[iI
Dan$ từ ˆ U&3n! từ ä‚58ag8信ú8€•8fŒ
Dan$ từ ˆ Dan$ từ äT$àn$ 6$nn b7 s#n! ,à dan$ từ n- c- tPc dHn! $Qn$ t&3n! $-a t$àn$ 6$nn
tr#n! t>1I
‡78€•8š田8É绪8眼珠
é^`n! tr&/c t$àn$ 6$nn tr#n! t>1 ,à từ t2 1an! <:n! từ t;n$
^:n! từ ˆ ^:n! từ ä#Æ8˜º8´18•º8kZ
^:n! từ ˆ T;n$ từ ä搞S8¾r8纠X8§P8̼
D+-; J HQn$ t$`c t>n <:n! từ LDo 2 từ t2 t[o n0n.Từ t2 <`n! tr&/c c$N $àn$ <:n!, <:n! tPc,
từ t2 sa# c$N s( )*t c- ,i0n q#an, c$i 6$2i <?n $àn$ <:n! <-.
Wš8Î名8fY8YD8PÊ
¼+主v; J HQn$ t$`c c$S )%L Do 2 từ t2 t[o t$àn$.Từ t2 <`n! tr&/c c$N s( )*t <&3c n$Vc <?n, từ
t2 sa# trQn$ bày t$01 c$o từ t2 tr&/c.
€N8FÃ8夏E8š!8‡.8SÆ18胃Í垂
2.2 叠合式‰词6 J HQn$ t$`c <ij6 $36 L Ñt n$dt do 2 $o@c n$iO# $=n 2 >1 ti?t t&=n! <_n! t[o
n0n.h- t$" 6$>n t$àn$ 2 $Qn$ t$`c c$;n$ ,à <ij6 toàn b: )à <ij6 b: 6$*n.
A+:ù‰sþ^叠式 JHQn$ t$`c ,Py toàn b: <2i )/i từ <=n >1 ti?tL
哥哥8VV8SS8;;8ææ
íí8圈圈8îî8渐渐822
B+双ù‰sþ^叠式 JHQn$ t$`c ,Py toàn b: <2i )/i từ <=n <a ti?tL
íí''8rr兢兢8€€OO8浑浑噩噩8èè!!å-å-8
h+þò^叠式 JHQn$ t$`c ,Py 1 b: 6$*nL
O//8UÞÞ8QÏÏ8™ËË8Ü
33´8AA–8!!}
2.b LË式‰词6 J HQn$ t$`c 6$Pt sin$ L Do 2 $o@c $=n 2 từ t2 t[o t$àn$.Tron! <- từ t2 bi"# t$% C
n!$8a c$;n$ ,à từ !2c, từ cŒn ,[i c$N c- tPc dHn! t$01 n!T n!$8a.D(a )ào )% tr; p#dt $i0n cSa từ t2 1à ta
c- t$" c$ia t$àn$ cPc ,o[i sa# <>yI
A+词¹ˆ词î J Từ <i"1 t$01 ˆ Từ !2cL
老!ä老Y8老>
!!ä!.8!李
c!äc五8cÁ
*!ä*º8*A
B+词îˆ词¹J Từ !2c ˆ Từ <i"1 t$01L
!läÒl8íl8"l8½l8þl
!›ä石›8V›8B›8î›8木›
!?äj?8€?8¾?8¿?8}?
!“äÀ“8pÞ“8Á•“8â“
!ôä+ô8Ïô8aý主•ô8_ŒÌ+ô
!›äO›8óÝ›8‘-›8K–›8%†›
²I²8›?œ8›Hœ <O# ,à cPc !i/i từ bi"# t$% 6$&=n! $&/n! $o@c <2i t&3n! cSa <:n! tPc, $àn$
<:n!.T#y n$i0n c$\n! cen! c- n$iO# <i"1 4$Pc bijt tron! cPc$ dn! .T$eo d—i bBn! sa#I
h$N 6$&=n! $&/n!
Ù ˆ ^:n! từ
IººººI¤#
H ººººÚ
? ººººÚ
^:n! từ ˆ Ù
Iºººº 通Iv@
H ºººº ╳
? ºººº Ú
h$N <2i t&3n!
^:n! từ c$N $àn$ <:n! cH t$"
IºººI@'›
Hººº Ú
?ººº ╳
^:n! từ c$N $àn$ <:n! trừ# t&3n!
Iººº I@ŒÀ
Hººº ╳
?ººº ╳
W$i ›Iœ›Hœ›?œ <&3c dn! <" c$N 6$&=n! $&/n! cSa $àn$ <:n!, <‹n! sa# t$&'n! <i 4Y1 )/i n$Tn!
từ c$N n=i c$2n, <%a <i"1 n$&I ›¤8A8上边8h边80lD8教室œ...
N!oài ra c$\n! ta cen! cnn c$\ C, tron! cd# tr\c › <:n! từ ˆÙœ t$Q 4$5n! 6$Bi bdt 4Q <:n! từ nào cen!
c- t$" 4?t $36 <&3c )/i ›Iœ $o@c ›?œ n$& ›#I¤8ƒ?上 œ3m4.
Tron! <- cd# tr\c ›-词ˆ?¸¸œ t$Q c- cPc <iO# 4ijn sa#I
1.^:n! từ 4?t $36 rdt $[n c$? n$& ›Ô8送8Q8&8通8C8Õ8#8`8L8Òœ...
2.^‹n! sa# ›?œ 6$Bi ,à cPc <:n! từ bi"# t$% $àn$ <:n! d™n <?n 1Hc ti0# sa# cn!.
hPc <iO# 4ijn cSa cd# tr\c ›-词ˆI¸¸œ ,àI
wa# ›Iœ t$&'n! ,à từ c$N 1Hc ti0# $o@c <;c$ <?nI ƒ›IKdE{I未BECI$天EcIK•。œ
W$i dn! <" bi"# t$% <2i t&3n! cSa <:n! tPc t$Q sa# n- ,à <[i từ n$>n p&n! $o@c cPc từ c$N n!&'i, s( )*t
cH t$" n$&I ›我8„8@们8.老师81$28$店œ...
hPc <:n! từ 1an! t;n$ trừ# t&3n! <&3c c$ia ,à1 2 ,o[i sa#I
18›ŒÀ8E教8˜•8借8à8EÜœ... cPc từ này $à1 c$`a C n!$8a ›3¯¸¸óD4Ä
P¸¸œ.
28›¾8表示3^%48解è8汇报œ...hPc từ này $à1 c$`a C n!$8a ›表Pœ .Ta t$&'n! dn! ›Iœ
<" d™n dVt <?n C 1#2n bi"# <[t.
D&/i <>y ,à bài $+c n!T 6$P6 )O s( so sPn$ <2i )/i 1 s2 từ tron! ti0n! $Pn.Hi )+n! 1+i n!&'i sf $`n!
t$\
ˆLZi/i từ 7 bi"# t$% s( so sPn$,<" d™n ra <2i t&3n! so sPn$,n- 4?t $36 )/i dan$ từ $o@c n$-1 <[i từ <"
t[o t$àn$ cH1 !i/i từ,$o@c tr[n! n!T tron! c>#,n-i r— t;n$ c$dt cSa s( )*t,s( )ijc )à s( 4$Pc bijt !iTa
c$\n!.
]DI
1. xŸn tin bž ¤#- tin ,•n!
é天7d天U
H51 nay rzt $=n $51 q#a
2. ¢£ bž t s$#ài
我7@ù
T5i <s6 trai $=n an$ ta
ˆL7 c- t$" dn! so sPn$ )O t$'i !ian cSa cn! 1 )*t
]DI
t de 6zn! y£# ,Pi de bž t ¤•o
@的*+BÄ7@m
B[n cSa an$ ta <?n s/1 $=n an$ ta
ˆ4N?# n$& cnn c$N r— s( 4$Pc n$a# cH t$" !iTa $ai )*t t$Q sa# t$àn$ 6$nn c$S y?# cSa )% n!T t$Q ta cnn
d#n! s2 ,&3n! từ ,à1 b7 n!T.
]DI
¤$Y xiàn yŸ –\ bž nà xiàn !#Q ¢© s$; 4#ài
.ú<=7>úß五Áý
B: <_ này <Vt $=n b: <_ 4ia R0 <_n!
ˆLN?# n$& 1#2n bi"# t$% s( 4$Pc bijt 1 cPc$ <[i 4$Pi t$Q c- t$" dn! Ð'?$o@c Ðu <" n-i r— s(
4$Pc bijt n$o,cen! c- t$" d#n! 4?t cd# tr3 từ Ä )à b7 n!T 1`c <: ö<" n-i )O s( 4$Pc bijt ,/n.
]DI
1. t bž ¢£ 6io ,iàn! yŸ di•n zr
z7我|}Ð'?
h$% C pin$ $=n e1 1 c$\t
2. 1Yi 1Yi bž ¢£ !o de d#§
VV7我LÄö
¼1 !Pi cao $=n t5i rdt n$iO#
ˆ4Tr&/c $Qn$ d#n! từ c- t$" d#n! 6$- từ ¡ç还¸ bi"# t$% s( so sPn$ c$N 1`c <:.
]DI
1. ¢£ bž t !Yn! ài nž
我7@¡ª„
An$ cŒn y0# e1 n$iO# $=n an$ ta
2. ¢£ 1Yi 1Yi bž t $#Pn ¢¦n r-#
我VV7z还Ý&
¼1 !Pi t5i )™n $iOn $=n c5 dy
ˆLh- 1 s2 c># )% n!T <:n! từ c- t$" dn! 7<" bi"# t$% s( so sPn$
]DI
¢£ bž nž ,i•o xi• ¤$§n! !#- de ¢zn $#à
我7„š解中国的文›
T5i $i"# r— )O )cn $-a cSa Tr#n! X#2c $=n b[n
ˆLh>#so sPn$ dn! 7 . t$" 6$S <%n$ t$Q t$01 6$- từ J )ào tr&/c 7
]DI
¢£ b bž t !o
我 J 7 @ L
T5i 4$5n! cao $=n an$ C
ˆLhPc$ dn! ±ç°± <" bi"# t$% so sPn$
y Dn! ±,°± <" bi"# <[t s( )*t t$` n$dt <i <[t <&3c $ay c$&a <[t <&3c <?n 1`c <: cSa s( )*t t$` 2.2
$Qn$ t$`c so sPn$ này t$&'n! dn! tron! c># n!$i )dn )à c># 6$S <%n$.
]DI
1.nž de $àn y© s$#ž 6;n! y£# t de $àn y© s$#ž
„ 的 汉 语 — 平 ± z 的 汉 语 —
6;n! !o 1a
平 L ½ñ
TrQn$ <: ti?n! HPn cSa b[n c- cao n$& an$ ta 4$5n!v
2.y#Y nPn 1zi y£# ¤$§n! !#- ,•n!
( ) ° ± 中 国 U
]ijt Na1 4$5n! ,[n$ n$& Tr#n! X#2c
y h># dn! ± $o@c °± bi"# t$% so sPn$,c$N bi"# t$% q#an $j so sPn$ t$5n! t$&'n! !iTa $ai s( )*t,do
)*y )% n!T 4$5n! c- b7 n!T bi"# t$% s( 4$Pc bijt cH t$" nTa
ˆL°± )à J7
2 từ này c- n!$8a 4$5n! !i2n! n$a#
]DI
1.t 1zi y£# ¢£ !o
@ ° ± 我 L
An$ C 4$5n! cao b‹n! t5i
Jh- n!$8a ,à an$ ta t$d6 $=n t5iL
2.t b bž ¢£ !o
@ J 7 我 L
An$ ta 4$5n! cao b‹n! t5i
JN$8a ,à an$ ta c- t$" t$d6 $=n t5i $o@c b‹n! t5iL
ˆLhPc$ dn! «。。。Ð"
y^" bi"# t$% 4?t q#B so sPn$ !iTa $ai )*t !i2n! n$a# $o@c t&=n! <&=n! n$a#.
]DI
y#Y nPn de –¦n! xžn! !¦n ¤$§n! !#- de –¦n! xžn! yŸ
( ) 的 • X « 中 国 的 • X Ð
yàn!
"
M$on! cBn$ . ]ijt Na1 cen! !i2n! n$& . Tr#n! X#2c
yN?# n$& dan$ từ bi"# t$% so sPn$ <O# cn! 1 ,o[i s( )*t t$Q c- t$" ,o[i bo dan$ từ t$\ 2,<5i 4$i 的 cen!
<&3c ,&3c bo
]DI
¢ài 1iàn de rzn !¦n ,ž 1iàn yŸ yàn! d#§
F ; 的 人 « D ; Ð " ö
N!&'i . b0n n!oài cen! n$iO# n$& . b0n tron!
y «。。。Ð" c- t$" ,à1 tr[n!,cen! c- t$" ,à1 <%n$ n!T $o@c b7 n!T tron! c>#
yHQn$ t$`c 6$S <%n$ cSa «。。。Ð" ,à
«。。。JÐ"
]DI
t de sŸ pi•n! $z ¢£ de sŸ pi•n! d§# b yŸ
z 的 - ã 6 我 的 - ã 都 J Ð
yàn!
"
T& t&.n! cSa c5 dy )/i t& t&.n! cSa t5i ,à 4$5n! !i2n! n$a#
yhŒn $Qn$ t$`c n!$i )dn ,à «。。。Ð"JÐ
]DI
t 6•o de !¦n nž yŸ yàn! 4#ài 1a
@ 8 Ä « „ Ð " _ ½ñ
An$ ta c- c$[y n$an$ $=n c*# 4$5n!v
ˆLDn! ¦ bi"# t$% so sPn$
T$&'n! t# b7 c$o $Qn$ d#n! từ $o@c <:n! từ bi"# t$% $o[t <:n! t>1 ,C,,à1 tr[n! n!T,bi"# t$% 1`c <:
t;n$ c$dt tr[n! t$Pi )&3t tr:i $=n n$Tn! cPi 4$Pc,<[t <?n c(c <i"1.
]DI
y#Y nPn s$Q ¤#Q 1•i de !#- xi
( ) 是 ¦ Q 的 国 (
]ijt Na1 ,à q#2c !ia <s6 n$dt
ˆLDn! ¡ bi"# t$% so sPn$
T$&'n! t# b7 c$o $Qn$ d#n! từ $o@c <:n! từ bi"# t$% $o[t <:n! t>1 ,C,,à1 tr[n! n!T,bi"# t$% 1`c <:
t;n$ c$dt tr[n! t$Pi tcn! cao t$01 ,0n
]DI
¤$§n! !#- 1•i n¬ 1•i y#Y nPn 1•i n¬ !Yn! 1•i
中 国 Q ¨ Qç ( ) Q ¨ ¡ Q
M$H nT Tr#n! X#2c <s6,6$H nT ]ijt Na1 cŒn <s6 $=n
D&/i <>y ,à ‰ c5n! t$`c dn! cSa từ 7
1L A 7 B ˆ -词 ˆ Ä ˆ HI词 ˆ Äö
]DI @ 7 我 Œ Ä S Ä ö
24A 7 B ˆ -词 ˆ Ä ˆ HI词
]DI 我 7 @ 8 Ä _
b4A ˆ -词 ˆ 名词 ˆ -词 ˆ Ä ˆ 7 Bˆ HI词
]DI @ Œ ò 语 Œ Ä 7 我 S
44A ˆ 名词 ˆ -词 ˆ Ä ˆ 7 B ˆ HI词
]DI@ 汉 语 ¾ Ä 7 „ c d
R4名词 ˆ A ˆ -词 ˆ Ä ˆ 7 ˆ B ˆ HI词
]DI汉 语 @ Œ Ä 7 我 S
t4A 7 B ˆ HI词 ˆ ÄöEöšEÐ'?EÐu
]DI„ 7 @ L Ä ö
’4A 7 B ˆ ¡E还ˆHI词
]DIé 天 7 d 天 ¡ 热
‰4A 7 B ˆ HI词 ˆ \µ
]DI@ 7 我 K ÷ ù
N!oài ra tron! 6$&=n! t$`c so sPn$ cŒn c- t$01 b 4i"# <- ,àI
1L dn! J7
2L dn! °±
bL dn! J®
W联词yTừ n2i
18!ýW系äX#an $j n!an! $àn!,<•n! ,*6
>Œ¸¸>Œ¸¸I bi"# t$% 2 tr[n! t$Pi cn! t_n t[i 1 ,\c.
·¸¸·¸¸I bi"# t$% 2 ,o[i tr[n! t$Pi cn! t_n t[i, 6$;a sa# c- t$" t$01 <:n! từ $o@c t;n$ từ <=n >1
ti?t.
3¸¸3¸¸I bi"# t$% 2 ,o[i tr[n! t$Pi cn! t_n t[i, t#y n$i0n <‹n! sa# c$N <&3c 4?t $36 )/i <:n! từ.
Ð;3Ð边4¸¸Ð;3Ð边4¸¸ ^&3c <@t tr&/c <:n! từ <" bi"# t$% 2 $àn$ <:n! cn! ti?n $àn$
1 ,\c.
ÐÝ?3Ðw4¸¸ÐÝ?3Ðw4¸¸I bi"# t$% 2 tr[n! t$Pi sV6 <&3c diAn ra.
¾¸¸·334¸¸I M$;a sa# !iBi t$;c$ r— $=n C tr&/c.
¾是¸¸·是¸¸ä cB 2 <O# 1an! C <ny <S
l¸¸ÞFç还¸¸ä
28ŒÊW系äq#an $j ti?6 n2i
и¸f¸¸I 2 <:n! tPc ti?6 n2i n$a# diAn ra.
首Q¸¸ÊÒ¸¸ÑA¸¸ 3Q¸¸再¸¸¦A¸¸4I t$eo tr*t t( tr&/c sa#.
b8递ZW系äX#an $j tcn! ti?n
J·¸¸还3MEF4¸¸I !iBi t$;c$ C n!$8a r— t$01.
J·J3J¾J4¸¸还¸¸I!iBi t$;c$ C n!$8a r— $=n, $o@c d( <oPn,4Q )+n! s( 4$Pc bijt t$&'n!
dn! tron! C 6$S <%n$.
J¾¸¸¿À3还E!À4¸¸I bi"# t$% n!oài n$Tn! n:i d#n! <i n-i ra t$Q )™n cŒn C n!$8a
4$Pc.T$5n! t$&'n! 4$5n! dn! <" n2i <:n! từ <=n >1 ti?t.
¿Àä
!À3!4ä
á%37R是4ä
MEä
=¸¸3E都¸¸I bi"# t$% t;n$ c&'n! <ij#.
48O÷W系äX#an $j ,(a c$+n
J是¸¸f是¸¸ITron! 2 6$Bi c$+n 1,1an! n!T 4$; 6$Pn <oPn,,o[i trừ tr&'n! $36 4ia.
是¸¸还是¸¸I,(a c$+n n!$i )dn, bi"# t$% tron! 2 tr&'n! $36 6$Bi ti?n $àn$ c$+n 1.
àŒ¸¸àŒ¸¸ä
_ô¸¸_ô¸¸ä h$+n 1 tron! 2
R8f折W系äX#an $j c$#y"n n!o@t
ÒÓ¸¸·是3还是E¾是4¸¸ In$&3n! b: ,›还是œ n0n <@t . <‹n! sa# c$S n!T.
ÐѸ¸¾是3·是4¸¸I n$&3n! b:, t$\ n$*n )ijc A t#y n$i0n )ijc B 4o )Q <- 1à $Qn$ t$àn$.
J是¸¸¿是¸¸IM$S <%n$ )? tr&/c,4$•n! <%n$ tQn$ $Qn$ 6$;a sa# ›¿是œ .
是¸¸J是¸¸I W$•n! <%n$ )? tr&/c,6$S <%n$ )? sa#.
ZѸ¸·是¸¸IBi"# t$% s( <_n! tQn$ tr&/c 1 s( t$(c nào <-, )? tr&/c )à )? sa# t$&'n! 1># t$#™n
)/i n$a#.T$&'n! <i )/i ›¾是8·是8却œ <" bi"# t$% C c$#y"n n!o@t.
ZѸ¸3¸¸I bi"# t$% s( n$&3n! b:.
·是3却E¾4ä
Ñ¿ä
$是I 6$[1 )i s{ dHn! $s6,tr&/c )à sa# t$&'n! ,à n$Tn! từ n-i r— tQn$ $Qn$ $o@c !iBi t$;c$ r— $=n.
f是ä
JÖä
t8ÜŽW系äq#an $j !iB t$i?t
®v¸¸f¸¸ä®v„12.Ñ$ç我f•它送给„。
®v¸¸>Œ¸¸IBi"# t$% !iB t$i?t tron! <iO# 4ijn nào <- sf n$& t$? nào.
Ü若¸¸f¸¸I !iB s{ p#dt $ijn 1 tQn$ $#2n! nào <-, )? sa# sf d(a )ào <- 1à <&a ra 6$Pn <oPn 4?t
q#B.
à是3à4¸¸f¸¸I M$;a sa# ›àœ bi"# t$% !iB t$i?t.M$;a sa# ›fœ bi"# t$% <iO# 4ijn <" t$(c $ijn
<&3c !iB t$i?t dy.
àJ是¸¸f¸¸ä
ú¦¸¸3¸¸IZiB t$i?t 4i01 n$&3n! b:,6$nn sa# t$&'n! <Pn$ !iP s( )ijc.
ó怕¸¸3¸¸I 1an! 2 ,o[i C n!$8a !iB t$i?t )à n$&3n! b:, bi"# t$% tron! tQn$ $#2n! c(c <oan cen!
4$5n! c- n!o[i ,j.
f+¸¸'怕¸¸I bi"# t$% !iB t$i?t n$&3n! b:,2 )? tr&/c )à sa# cn! c$N 1 )ijc, )? sa# t$&'n! 1an!
t;n$ c$dt <Pn$ !iP.
再¸¸3¸¸I 4i0n trQ !iB t$i?t n$&3n! b:, 1an! C n!$8a ›ÿî£3œ.
’8ÌvW系äX#an $j n$>n q#B
Ìh¸¸ÍÞ¸¸ä
2F¸¸Ìk3Þ@4¸¸¸ä
¾Ñ¸¸f¸¸¸IN-i tr&/c tiOn <O,)? sa# d(a )ào <- <&a ra 4?t ,#*n.
‰8Î,W系äq#an $j ,o[i trừ
ë·¸¸3J¸¸IBi"# t$% )ijc t$5n! q#a s#y pzt c$+n 1 tron! 2, n!&'i n-i c$+n )? tr&/c.
…%¸¸J®¸¸I bi"# t$% )ijc sa# 4$i so sPn$ t$Q 4$5n! c$+n )ijc dy nTa 1à c$+n )ijc 4$Pc.M$;a
sa# ›…%œ ,à )ijc 4$5n! <&3c ,(a c$+n,cŒn sa# ›J®œ t$Q ,à )ijc <&3c c$+n.
98条úW系äq#an $j <iO# 4ijn
$ุf¸¸ IbVt b#:c cnn c- <iO# 4ijn.M$;a sa# ›$àœ t$01 <iO# 4ijn.
$±¸¸p¸¸IX#y?t <%n$ <iO# 4ijn tr&/c,d#y n$dt 1, 4$5n! t$" t$i?# <&3c <iO# 4ijn.
ÿÃ3JÃ4¸¸都334¸¸ID 4?t q#B $o@c 4?t ,#*n c- t$" nào t$Q <iO# 4ijn cen! 4o t$ay
<7i.h># sa# t$&'n! <i )/i ›都8[œ.
„是¸¸都¸¸IBi"# t$% tron! 1 6$[1 )i n$dt <%n$ 4$5n! c- n!o[i ,j.
JÓ¸¸3¸¸Ic$o d 4?t q#B t$? nào cen! 4$5n! t$ay <7i.
l非¸¸ÊÞ3JÑ4¸¸I bi"# t$% )ijc n$dt <%n$ 6$Bi n$& t$? này 1/i c- t$" <[t <?n 4?t q#B n$&
4ia,cŒn 4$5n! t$Q sf d™n <?n 1 4?t q#B 4$Pc.
—츸JѸ¸I trPn$ 1 $*# q#B 4$5n! t2t.
°±¸¸f°±¸¸I dn! <" bi"# t$% 1 ,o[i q#an $j tdt n$i0n, )? tr&/c ,à <iO# 4ijn t[o t$àn$ tdt y?#
cSa )? sa#.
108%@ hPc ,o[i 4$Pc
F是I )? sa# t$ừa n$*n )? tr&/c,)? sa# do )? tr&/c $Qn$ t$àn$
=¸¸都¸¸I 1an! t;n$ c&'n! <ij#
$S3$4I 4$5n! c- ,(a c$+n nào 4$Pc.
(¸¸(¸¸ä3(A(B4 bi"# t$% 1`c <: B t$ay <7i t$eo s( bi?n <7i cSa A.
J¸¸J¸¸I bi"# t$% )ijc 4o bao !_1 cB 2 tr&'n! $36 tr0n.
w{a ,Fi cPc c># sai t$&'n! 1Vc 6$Bi.
1.›!r‹ŒçE„Í课ABçP老师\?室BÐÓ。œ3m4
XYä!r‹ŒçE„Í课ÞAçP老师\?室BÐÓ。
M$>n t;c$ I ›ABœ ,à 1 từ c$N t$'i !ian rdt 1= $_,4$5n! r— ràn!.Do <- ›ABœ t$&'n! <&3c dn! c$o
n$Tn! s( )ijc cPc$ s( )ijc diAn ra tr&/c 1 4$oBn! t$'i !ian, 4$5n! t$" dn! tr(c ti?6 <‹n! sa# 1 <:n!
tPc $o@c từ c$N t$'i !ian <" bi"# t$% t$'i !ian.›ÞAœ ,à từ c$N t$'i !ian 1 cPc$ r— ràn!, c$;n$ pPc c$o
n0n c- t$" tr(c ti?6 <`n! sa# 1 <:n! tPc $o@c từ c$N t$'i !ian.
2. ›我Jà×´Œç&中国J是Ð"{S½ñœ3m4
XYä我Jã×´Œç&中国J是Ð"{S½ñ
M$>n t;c$I ›àœ t$&'n! 1an! C n!$8a y0# cn# ,t#y n$i0n 4$i 1#2n 6$S <%n$ ta 4$5n! t$" dn! ›Jàœ
1à 6$Bi dn! ›Jãœ.^>y ,à 1 cPc$ dHn! t&=n! <2i <@ t$ cSa từ này.
b. ›„×c$包“”#我`Ð个„。œ3m4
XYä„×c$包ú”#我`Ð个„。
M$>n t;c$I ›“”œ 1an! C n!$8a ›78‘2œ ,à1 )ijc !Q,s{ dHn! 6$&=n! 6$P6 nào, s2 ,&3n! bao n$i0#
<O# c- t$" t( do ,(a c$+n. hŒn ›ú”œ t$Q ,[i 1an! C n!$8a ›J是íÓ的œ, c$N 4$i ,à1 <an! ,à1 1 )ijc
nào <- sÂn tijn ,à1 t$01 1 )ijc 4$Pc nTa.
4. ›我Æ;我的*+ 。œ JmL
XYä我6我的*+Æ; 。
M$>n t;c$ I ›Æ;œ ,à 1 <:n! từ, ›Æœ )2n d8 ,à 1 <:c từ <:c ,*6 cŒn ›;œ t$Q ,à 1 dan$ từ.W$i 2 từ này
4?t $36 ,[i )/i n$a# t$Q ,[i t[o t$àn$ 1 <:n! từ.Tron! ti?n! tr#n! t$Q <‹n! sa# 4?t cd# <:n! t>n t$Q 4$5n!
t$" <i cn! )/i t>n n!T.
R. ›@¼¼Ä{_ 。œ JmL
XYä@¼¼¼Ä{_。
M$>n t;c$ ›¼¼œ ,à 1 cH1 từ 1an! 4?t n2i <:n! t>n, ›Ä{_œ
<‹n! sa# ,à b7 n!T <" b7 s#n! C n!$8a c$o <:n! từ ›¼œ.
Tron! ti?n! $Pn, 4$i cPc t$àn$ 6$nn tron! c># c- c$`a b7 n!T t$Q n?# 1#2n dn! cH1 từ 1an! 4?t cd#
<:n! t>n t$Q ta 6$Bi ,@6 ,[i <:n! từ.
t. ›!.¯m'89P÷' 。œJmL
XYä!.¯m'898P÷' 。
M$>n t;c$I ›89œ cen! ,à 1 cH1 từ 1an! 4?t cd# <:n! t>n.›¯¸¸Pœ ,à 4?t cd# !i/i từ tron! $Qn$ t$`c
c2 <%n$,t$&'n! <i cn! )/i <:n! từ, C c># )cn rdt tr5i c$By, ); dHI
@¯m'8P÷'。
@¯m'ŒÀP÷'。
T#y n$i0n n?# dn! 1 cH1 từ 1an! 4?t cd# <:n! t>n t$Q n$dt <%n$ 6$Bi ,@6 ,[i <:n! từ <&3c s{ dHn!.
’. ›.J是·Û的。œ JmL
XYä.是J·Û的
M$>n t;c$I ›是¸¸的œ c- t$" dn! <" bi"# t$% C 4$•n! <%n$.T$eo d—i n$Tn! ); dH sa# <>yI
1..个问G{Iê解]。
2..úJ@J知道。
N$Tn! c># tr0n <O# bi"# t$% cPc$ n!$8, C 4i?n cen! n$& t$Pi <: cSa n!&'i n-i.
h$\n! ta t$&'n! <@t )% n!T cSa c># tron! 4?t cd# ›是¸¸的œä
1. .个问G是{Iê解]的。
2. .úJ@是J知道的。
hen! c- t$" n-iI h$S n!T ˆ是ˆ )% n!T ˆ的. h$o n0n ta n0n <@t ›J› )ào b0n tron! 4?t cd# ›是¸¸的›
.ˆ是ˆJ·Ûˆ的
‰. ›我们是r天ו–的。œJmL
M$>n t;c$I Dn! ›是¸¸的œ tron! c># <" c&'n! <ij# ‹ŒwŽ3#48‹Œ‡£3#48•Œ"
3#48Š3#4。
^:n! từ tron! c># này bi"# t$% <i q#a r_i, <i pBy ra tr&/c <>y.h$o n0n c$\n! ta c$N c- t$" n-iI
1. @是d天ו–的。
2. @的$是上个êc的。
W$5n! t$" n-iI
1. @是r天ו–的。JmL
2. @的$是Í个êc的。JmL
9. ›我ÖšÐ个((__的周ª。œ3m4
M$>n t;c$I hPc t;n$ từ <O# c- t$" <&3c ,@6 ,[i n$&I
L兴yLL兴兴ç|}y||}}。
›LL兴兴œ c- n!$8a ,à ›{L兴œç›||}}œ c- n!$8a ,à ›{|}œ.T#y n$i0n 4$5n! 6$Bi bdt c` t;n$
từ nào cen! <O# c- t$" ,@6 <&3c ); dH n$& ›L兴œ t$Q c- t$" ,@6 n$&n! ›(_œ t$Q 4$5n! t$". ›|}œ t$Q
c- t$" n$&n! ›QRœ t$Q ,[i 4$5n!.
我ÖšÐ个((__的周ª。JmL
我ÖšÐ个{(_的周ª。
Tron! s2 n$Tn! t;n$ từ 2 >1 ti?t t$Q s2 t;n$ từ <&3c ,@6 ,[i c$N c$i?1 4$oBn! 1Et s2 dy. T$5n! t$&'n!
1à n-i t$Q <a 6$nn cPc t;n$ từ dn! tron! sPc$ ). t$&'n! 4$5n! t$" ,@6,tron! 4$š# n!T cen! c- 1 s2
4$5n! ,@6 <&3c n$&I ›合a8-18I길œ
10. ›z12¼{甜甜的êŸ。œ3m4
›z12¼J甜甜的êŸ。œ3m4
M$>n t;c$I ^‹n! tr&/c t;n$ từ ,@6 t$Q ta 4$5n! t$" dn! ›{œ $o@c ›Jœ.
h$o n0n c$\n! ta 4$5n! t$" n-iI
{甜甜的™•JmL
J甜甜的™•JmL
9à n0n n-iI
z12¼甜甜的êŸ。
zJ12¼甜甜的êŸ。
1. ›.是ÐÑ我的汉语$。œ3m4
›>[@的文章±&报x上š。œ3m4
M$>n t;c$ 4$i ,à1 <%n$ n!T t$Q cPc từ bi"# t$% s. $T# t$5n! t$&'n! <&3c <@t ,0n <n# n$&I
我.Ñ$
@>[文章
我的ÐÑ汉语$
h$o n0n c$\n! ta n0n n-iI
.是我的ÐÑ汉语$。
@>[文章±&报x上š。
2. ›我±Ð个!|}的Jx。œ3m4
M$>n t;c$I ›!œç›|}œ <O# ,à t;n$ từ.T#y n$i0n 4$i c$\n! ta n-iI ›!Jxœ t$Q t$&'n! 4$5n! dn!
›的œ, cŒn 4$i n-i ›|}的Jxœ t$Q cnn 6$Bi t$01 ›的œ.
N$& )*y 4$i dn! cB 2 1 ,\c t$Q cPi nào <@t tr&/c, cPi nào <@t sa#v
^\n! ra n0n <@t từ c- ²的² ,0n tr&/c <%n$ n!T, 4$5n! c- ²的² <@t sa# <%n$ n!T.
]; dH I Jx‚ !Jx‚ |}的!Jx‚ Ð个|}的!Jx‚
我>个|}的!Jx。
b. ›.是ÐÑf”宜的$。œ3m4
›.是ÐÑ”宜;š的$。3m4
M$>n t;c$I ²f”宜² )à ²”宜;š² <O# 1an! C n!$8a ²非N”宜².
W$i bi"# t$% 1`c <: rdt cao t$Q 表示 ²f¸¸² )à ²¸¸;š² c$N c- t$" ,à1 )% n!T tron! c># 4$5n!
<&3c ,à1 c$S n!T.
4. ›F;Í–yBš。œ 3m4
M$>n t;c$I ²yB² . <>y 1an! C n!$8a ²Ô%².
]; dHI @þyBš。h- n!$8a ,à an$ dy bVt <n# bzo ,0n.
N0\ n$& <`n! tr&/c ²yB² ,à 1 <:n! từ 1à <:n! từ này c- 1an! t>n n!T t$Q t>n n!T này 6$Bi <&3c <@t
)ào tron! ²yB²
]; dHI Í–÷yBYÍy–B
R. ›@•{lTš。œ3m4
›我•文章Åš。œ3m4
M$>n t;c$I ›•œ'è c- C n!$8a ä°个Y-的J¯çÌh°个•h-+¿œË¤›çÆP°¢ˆ
ªç²Ë°¢ºv。
h$o n0n tron! c># ›•œ n$dt <%n$ 6$Bi c- 1 $àn$ )i,<:n! tPc.T#y n$i0n tron! c># ›@•{lTš。œ
c$N c- 4?t q#B ,à ›Tšœ 1à 4$5n! c- bdt c` $àn$ )i <:n! tPc nào.
h- t$" n-i ä
@•{l˜Tš。
@•{l)Tš。œ
^_n! t$'i cen! 4$5n! t$" n-iI
我•文章Åš。JmL
9à n0n n-i I
我•文章#Åš。
我•文章eÅš。
t. ›@•{l˜。œ3m4
›我à•.[文章#。œ3m4
M$>n t;c$I Tron! c># ›•œ c$N c- t$" n-i 1 <:n! từ, sa# <:n! từ n0n c- n$Tn! từ n!T 4$Pc cen! c- t$" ,à
tr+n! <i"1 cSa c># bi"# t$% ›¤›œ8›ˆªœ8›ºvœ.
N?# n$& 4$5n! c- n$Tn! từ này t$Q c$N c- t$" dn! 1 <:n! từ.h$o n0n n?# tron! c># ›•œ c$N n$Vc <?n
<:n! từ 1à 4$5n! n-i <?n ›¤›œ 8›ˆªœ8›ºvœ t$Q c># )™n c$&a $oàn c$Nn$.
]; dH n$& ta 4$5n! t$" n-iI
@•{l˜。3m4
我à•.[文章#。3m4
N$&n! c- t$" n-iI
@•{l˜|š。
@•{l˜*š。
我à•.[文章#t。
我à•.[文章#Å。
’. ›我们Ë×Å9Å9„。œ3m4
M$>n t;c$I ›Å9œ 4$5n! 6$Bi ,à 1 từ 1à ,à 2 từ, ,à <:n! từ ˆ t>n n!T c$o n0n c$N c- t$" n-i I ÅÅ9.
T&=n! t( ta c- I ÔA4yÔÔA4 Æ;yÆÆ; ôFyôôF EFyEEF #êy##ê “Êy““Ê
g觉ygg觉 ...
]; dHI
@每天m上889ç4上«*+们ÍÍø纺»çÖÄÃT·(_。
‰. ›Æ;„我{L兴。œ3m4
› zd天Æ;šÐÛ老*+。œ3m4
M$>n t;c$I ›Æ;œ cen! 4$5n! 6$Bi ,à 1 từ 1à n- ,à 2 từ !$z6 ,[i, ›Æœ ,à <:n! từ, ›;œ ,à t>n n!T, ›Æ
;œ ,à <:n! từ ˆ t>n n!T, <‹n! sa# 4$5n! t$" <i cn! )/i 1 t>n n!T 4$Pc.
D&/i <>y ,à 1 s2 từ <O# ,à <:n! từ ˆ t>n n!T I
Æ; º‚ <‚ ÔA4 òF EF ôF 道% Ë气 #ê Eó ƒ+ ×, G¿ ˜ôä
h$o n0n c$\n! ta n0n n-i
ÆP„我{L兴。
zd天ÆPšÐÛ老*+。
9. ›我们3ßÑIèr。œ3m4
› @们已ÙP底Bš°±ñœ3m4
M$>n t;c$ I D&/i <>y ,à 1 s2 6$- từ n!T 4$;I
—ì •道 竟Ñ ŸÑ P底 ÁÁ rr 9$ 反X Kx 3Ø ßÑ 究竟
M$- từ n!T 4$; t$&'n! <&3c <@t )% tr; <n# cSa )% n!T.]; dH n$&I
我们ßÑ3ãèr。
@们P底Bš°±ñ
T#y n$i0n 6$;a tr&/c 6$- từ n!T 4$; t$Q cŒn c- t$" <i cn! )/i dan$ từ c$N t$'i !ian n$&I
我们%&ßÑ3ãèr。
@们d天P底Bš°±ñ
10. ›zÐ${准wç·是却d天^Pš。œ3m4
M$>n t;c$I M$- từ n2i 4$5n! n$Tn! c- t$" <&3c <@t 6$;a sa# c$S n!T 1à cŒn t$&'n! <&3c <@t 6$;a sa#
tr[n! n!T c$N t$'i !ian.
h$o n0n tron! c># ›®v°±J的¿ç我们fr天JBšœ , ›我们œ,à c$S n!T, ›r天œ ,à tr[n! n!T
c$N t$'i !ian, ›fœ ,à 6$- từ n2i c$o n0n ›fœ n0n <&3c <@t <‹n! sa# ›r天œ.
h$\ C tr[n! n!T c$N t$'i !ian . <>y bVt b#:c 6$Bi ,à dan$ từ,n?# ,à 6$- từ t$Q 6$Bi <@t <‹n! sa# 6$- từ
n2i,); dHI
K(都{准wç·是@却NN^P。
hPc$ dn! ›反¿œ )à cPc ,Fi sai t$&'n! 1Vc 6$Bi
›反 ¿œ ,à 6$- từ n!T 4$;,bi"# t$% C 4$5n! t&=n! <_n! )/i C n-i tr0n $o@c c$N s( )ijc diAn ra n!oài d(
,ij#,4$Pc )/i t$&'n! tQn$.h- t$" dn! <=n <:c $o@c cen! c- t$" 4?t $36 cn! )/i ›J¾Jœ $o@c ›J¾
°3±4œ...,t[o t$àn$ q#an $j tcn! ti?n từ 1@t 6$S <%n$ bi"# t$% t$01 1 tnn! C n!$8a 4$PcI
A+›反¿œ 4$i dn! <=n <:c
① @$$反¿ÇÄ7@老。
② ¼š>üçS反¿¡^š。
③ !李U ,¦¼ç-B反¿7Š都ö。
④ 文章Ö³ç反¿JdF主G的表P。
B+›反¿œ )à ›J¾Jœ 4?t $36 dn! c$#n!
ÙN.Ò口/J¾JÛ防Sç反¿¡Iê^0。
›反¿œ c- C n!$8a bi"# <[t 4$P 6$`c t[6.h- rdt n$iO# n!5n n!T t$i?# $o@c 4$5n! c- từ t&=n! t(.N-
<@c bijt )ừa 1an! C 4$Pc )/i t$&'n! tQn$ )ừa từ 4$;a c[n$ 6$S <%n$ tcn! t$01 1 tnn! C n!$8a nTa.h$o
n0n <" nV1 <&3c <\n! n!$8a cPc $à1 C cSa n- <2i )/i n!&'i $+c ti?n! $oa 4$5n! 6$Bi ,à dA.h$\n! ta
t$&'n! 1Vc 6$Bi b ,Fi sai c= bBn sa#I 3Ð4 ]*n dHn! sai ›反¿œ
314我11J1&ÕÎÑç反¿z1&û2。JmL
324我Jª¼;条ç我反¿ª¼o¼。JmL
M$- từ ›反¿œ <&3c dn! ,à1 tr[n! n!T tron! c>#,bi"# t$% cPc tQn$ $#2n! t$5n! t$&'n! 6$Pt sin$ cSa
$àn$ )i $o@c tr[n! t$Pi,t#y n$i0n ,[i trPi n!&3c $oàn toàn )/i t$(c t? n$&I
/类y[>—“Tç反¿Ý¦[ë¡K。
h$o n0n 4$i s{ dHn!›反¿œ n$dt <%n$ 6$Bi c- trnn t$#*t $àn$ )i,tr[n! t$Pi 1/i <\n!.h$o n0n . ); dH
314,324 t$Q 2 t$àn$ 6$nn tr&/c sa# tron! c># 1an! q#an $j n!an! $àn!,C n!$8a cen! $F tr3 c$o
n$a# n0n 4$5n! t$" s{ dHn! ›反¿œ <&3c,do <- tron! 2 c># tr0n ta n0n bo ›反¿œ <iI
我11J1&ÕÎÑçz1&û2。
我Jª¼;条ç我ª¼o¼。
3ÿ4 W$5n! c- tiOn <O 4$i dn!›反¿œ
3b4›五Ðœ±aà™-ç@反¿J˜+•žç我觉Ä{×Ú。JmL
W$i s{ dHn! ›反¿œ,t$Q n$dt <%n$ 6$Bi c- tiOn <O 4$5n! <&3c t$i?#.N?# tiOn <O này t$#:c )ào cPc
t$&'n! t$`c t$5n! t$&'n! $o@c cPc s( t$*t $i"n n$i0n 1à ai cen! bi?t t$Q 4$5n! cnn 6$Bi n-i ra n$&I
•Œ搞的ç0D反¿7F;还 Uñ
T#y n$i0n n?# 4$5n! t$#:c cPc tr&'n! $36 . tr0n t$Q n$dt t$i?t 6$Bi c- tiOn <O.h$\n! ta c- t$" t$dy
tron! ); dH 3b4›@œ›J˜+•žaà™-œ c- <iO# !Q trPi )/i d( <%n$vh$o n0n c$\n! ta bVt b#:c
6$Bi t$01 tiOn <O 1 cPc$ r— ràn! <" so sPn$ )à t$a1 4$Bo t$01 s( 4$Pc t$&'n! cSa $àn$ )i t$Q 1/i 6$
$36 )/i n!T 4$; cSa›反¿œ,c$\n! ta c- t$" s{a n$& sa#I
平w@¦12aàç›五Ðœ±aà™-ç@反¿J˜+•žç我觉Ä{×Ú。
¤ð天ç@还¾@{ã×aÐÂàç›五Ðœ±aà™-ç@反¿J˜+•žç我觉Ä{×
Ú。
3÷4 N$n1 ,™n ›反¿œ )/i ›¾是œ8›却œ8›%÷œ...
344K(都œ•ŒÀç@反¿NN×A?。JmL
3R4{ö人Þh白34是06人ç反¿z是Q国人。JmL
›¾是œ )à ›却œ t$&'n! dn! <" <&a ra $o@c d™n dVt n-i ,0n s( <2i ,*6 )O 1@t C n!$8a so )/i C
tr&/c ,bi"# t$% q#an $j c$#y"n n!o@t•›%÷œ bi"# t$% tdt cB tQn$ $Qn$ t$(c t? <i <&3c n-i <?n,c- tPc dHn!
b7 s#n! t$01 C n!$8a c$o C tr&/c,cen! c- C c$#y"n n!o@t,t#y n$i0n q#an $j c$#y"n n!o@t 1à n-i bi"#
<[t c- 6$nn <=n n$dt n$&I
我Œš÷þ汉语ç¾是•汉语o5éѱ~•。
我¾Ä7@cdç•*却J®@S。
都¾李佳Ë国šçÐ%÷z是× Ü6"。
›反¿œ bi"# t$% C 6$Bn n!&3c )/i <o[n )cn tr0n,n$&n! t;n$ c$dt )à 1`c <: ,[i n@n! $=n,4$Pc pa so )/i
d( ,ij# rdt n$iO#.˜ n!$8a )ừa 1an! C c$#y"n n!o@t ,[i )ừa 1an! C tcn! ti?n,); dHI
A.我K@×cüç¾是@°cÒ。
B.我K@×cüç@°cÒç反¿•ü给Hš。
Tron! ); dH34L,3R4 t$Q c$N <=n t$#nn bi"# t$% s( <2i ,*6 )/i C tr&/c c$o n0n 4$5n! t$" dn!›反
¿œ tron! tr&'n! $36 này,. 2 c># tr0n ta n0n s{a ›反¿œ t$àn$›却œ )à ›%÷œI
K(都œ•ŒÀç@却NN×A。
{ö人Þh白34是06人ç%÷z是Q国人
hPc$ dn! cSa ›都œ )à cPc ,Fi sai c= bBn
›都œ ,à 6$- từ 6$[1 )i,t$&'n! dn! <" c$N toàn b: n!&'i $o@c s( )ijc <i n$Vc <?n tr&/c <-.Tron! c>#
t$Q ›都œ t$&'n! <`n! tr&/c <:n! từ $o@c t;n$ từ .
M$- từ ›都œ t$&'n! dn! )/i n$Tn! tr&'n! $36 sa# <>yI
A.h$S n!T tron! c># 1an! C n!$8a c$N 1 cPc$ r:n! rii n$&I
ãK¡都‹å@的åÆ。
② 每个óJ都±Ð¹彩‡。
③ ͱ的问G都€ÄP解]。
④ 任£~•都JÛ¦5B们¼›。
⑤ „是5ä都Ûz‡。
③ ÓÓÏ课都是[\。
B.h$S n!T tron! c># ,à cPc <[i từ n!$i )dn c- t;n$ c$N <%n$ n$&I
ãŠ都JÛ78ÔD。
② @‹Œ都Jã¼。
③ ó?都·ÞcP.¢›9³。
④ 我•ŒÏç@都J•。
h.h$S n!T tron! c># ,à n$Tn! ,i0n từ c$N q#an $j <iO# 4ijn n$&›ÿÃœ,›JÃœ $o@c ›JÓœI
ãÿËŒwŽ都…ß提:‰Š。œ
② JÃPóDç我都ÙJš=>的Ì人。
③ JÓ是ŒÀ还是Ì+ç@都‹"ef。
›都œ ,à 1 tron! n$Tn! 6$- từ <&3c dn! 1 cPc$ 6$7 bi?n tron! ti?n! tr#n!.Tron! c># <`n! tr&/c n-
t$&'n! ,à n$Tn! từ n!T $5 `n!,c- tPc dHn! b7 s#n! C n!$8a cSa cB c>#.^2i )/i n$Tn! n!&'i $+c ti?n!
tr#n! do Bn$ $&.n! cSa ti?n! 1s <Ž t$&'n! 1Vc n$Tn! ,Fi sai 4$i dn! ›都œ,1 s2 ,Fi <i"n $Qn$ n$&I
3Ð4 T$i?#›都œ 4$i cnn t$i?t
314s•每个‹Œ是¯u&B的。JmL
W$i tron! c># c- c$`a cPc từ n$&›sœ。›每 œ8›öœ8›Í±œ8›任£œ... <O# ,à n$Tn! từ bao
q#Pt,$o@c c$S n!T 1an! C bao $à1 n$Tn! C n-i tr&/c t$Q tr&/c )% <:n! từ ta t$&'n! dn! ›都œ <" bi"#
t$% C 4$5n! c- n!o[i ,j.]; dHI
五×Љs国都 _Ü。
每þ都±K‰中F§óBkݧ–u。
ö(‡½¹都5_o告。
Tron! ); dH314 t$Q b: 6$*n c$S n!T 1an! C c$N bao q#Pt›s•每个‹Œœ,do <- <" 6$ $36 )/i C
n!$8a 4$5n! t$" t$i?# t$Q ta s{ dHn! 6$- từ 6$[1 )i›都œ,n0n <@t›都œ <‹n! tr&/c <:n! từ›是œ t$Q c>#
1/i <\n!I
s•每个‹Œ都是¯u&B的。
W$i tron! c># c- cPc <[i từ n!$i )dn 1an! n!$8a c$N <%n$ n$& ›Šœ8›‹Œœ8›óDœ8›•Œœ...
$o@c cPc ,i0n từ bi"# t$% q#an $j <iO# 4ijn n$&›ÿÃœ8›JÃœ8›JÓœ, t$Q tr&/c )% <:n! từ 4$5n! t$"
t$i?# 6$- từ ›都œ.D&/i <>y ,à cPc c># 1Vc n$Tn! ,Fi sai t&=n! t(I
oB中国的wŽç我‹Œ人JeÆ。 JmL
oB中国的wŽç我‹Œ人都JeÆ。
ÍÎ我°±课ç„‹ŒwŽ·ÞB我T,。JmL
ÍÎ我°±课ç„‹ŒwŽ都·ÞB我T,。
ÿÃU天还是热天ç@m晨˜:;<。
ÿÃU天还是热天ç@m晨都˜:;<。JmL
3ÿ4 Dn! sai cPc )% tr; cSa ›都œ
324.ð天气ݼç都我们觉Ä{U。JmL
›都œtron! c># t&'n! t$#*t c- t;n$ t7n! $36,6$Bi <&3c <@t sa# <2i t&3n! cnn <&3c t7n! $36 n$& I
•P.个qrK(都{L兴 。
老师6‹Œ都非NWšz。
gzt )O 1@t n!T n!$8a ›都œ 1an! t;n$ bao $à1 n!&'i $o@c )*t 1à c$S n!T <i n-i <?n,con )O 1@t n!T
6$P6 t$Q n- ,[i b7 s#n! C n!$8a c$o <:n! từ $o@c t;n$ từ tron! )% n!T cSa c>#.›都œ c- t$" <B1 n$*n )% tr;
,à tr[n! n!T $o@c <%n$ n!T tron! c># c$o n0n n- t$&'n! <&3c <@t tr&/c <:n! từ $o@c t;n$ từ 1à n- b7
s#n! n!$8a.Từ <- c- t$" <&a ra 4?t ,#*n tron! ); dH324 t$Q›都œ n0n <&3c c$#y"n san! 6$;a sa# c$S
n!T›我们œ )à 6$;a tr&/c <:n! từ›觉ÄœI
.ð天气ݼç我们都觉Ä{U。
wa# <>y ,à cPc c># 1Vc n$Tn! ,Fi sai t&=n! t(I
%&都老师(±š‡¿。JmL
%&老师(都±š‡¿。
我们´ŒË都每人±RùD。JmL
我们´ŒË每人都±RùD。
3÷4 Dn!›都œ ,à1 <%n$ n!T
3b4.Ñ$的都课文Œtšç_àé试š。JmL
›都œ ,à 6$- từ t$&'n! dn! <" bi"# t$% t;n$ t7n! $36,n!o[i trừ tron! c># n!$i )dn t$Q n- t$&'n!
<&3c <`n! sa# )*t <&3c t7n! $36 <" ,à1 tr[n! n!T.Tron! c># ); dH3b4 t$Q <i n$n1 ,™n !iTa›都œ,›s
þœ )à›Í±œ.›sþœ )à ›Í±œ <O# ,à t;n$ từ,bi"# t$% ›'个œ8›ÐSœ t$&'n! ,à1 <%n$ n!T b7 s#n! C
n!$8a c$o dan$ từ,cŒn›都œ t$Q dn! n$& 6$- từ c$N c- t$" ,à1 tr[n! n!T b7 s#n! C n!$8a c$o <:n! từ
$o@c t;n$ từ tron! c># )à 4$5n! t$" ,à1 <%n$ n!T .Tron! ); dH3b4 t$Q ›都œ n0n <&3c s{a t$àn$›sþœ
$o@c›Í±œ,<_n! t$'i dn! ,#5n cB›都œ <" tcn! t$01 C c$o )? tr&/cI
.Ñ$的sþ课文都Œtšç_àé试š。
.Ñ$的ͱ课文都Œtšç_àé试š。
hPc ,Fi sai c= bBn 4$i dn! ›NNœ
›N Nœ ,à từ c$N s( t$&'n! p#y0n,bi"# t$% $àn$ <:n! 6$Pt sin$ rdt n$iO# ,nn.^a s2 dn! <" b7 s#n! c$o
<:n! từ,,à1 tr[n! n!T tron! c>#.]; dHI
① r华NNŒÀPÜ3。
② ‰Üï(³NN`©l们上?@A。
›NNœ ,à 1 6$- từ <&3c s{ dHn! 1 cPc rdt 6$7 bi?n tron! ti?n! tr#n!.^2i )/i n$Tn! n!&'i $+c
ti?n! t$Q ,#5n c- n$Tn! ,Fi sai )O cPc$ dn! cSa từ này,n$Tn! ,Fi sai c= bBn n$& sa#I 3Ð4
Dn!›NNœ n$& 1 <%n$ n!T tron! c>#
314ž7是ò国ŒËNNÐ的体÷™-。JmL
›NNœ ,à 1 6$- từ,tron! c># c$N <B1 n$*n )% tr; tr[n! n!T )à b7 s#n! n!$8a c$o <:n! từ,4$5n! t$"
,à1 <%n$ n!T tron! c>#.]; dH ta c- t$" n-iI›íî天@NN˜;7œ,n$&n! ,[i 4$5n! t$" n-i ,à ›íî天
@˜;7是NN的Jœ.Tron! ); dH314›NNœ dn! <" b7 s#n! C n!$8a c$o›体÷&-œ n$& )*y r—
ràn! <i 1Vc )ào ,Fi sai <@t n- ,à1 <%n$ n!T tron! c>#.›ÙNœ )O 1@t C n!$8a cen! t&=n! t( n$&›N
Nœ,n$&n! ,[i ,à 6$- từ c$N t$'i !ian )à t;n$ từ n0n )ừa c- t$" ,à1 tr[n! n!T tron! c># ,[i )ừa c- t$" ,à1
<%n$ n!T tron! c>#,c$o n0n tron! ); dH314 <" s{a ,Fi sai ta s{a›NNœ t$àn$ ›ÙNœ n$& t$? t$Q cB )O
1@t C n!$8a ,™n n!T 6$P6 <O# 4$5n! c- ,Fi sai.
ž7是ò国ŒËÙN的体÷&-。
3ÿ4 Dn! 4$5n! <\n! )% tr; cSa ›NNœ
324NN中国人¾ä›„们国(的Ù†—平7中国L。œJmL
M$- từ 4$i ,à1 tr[n! n!T c- t$" <`n! tr&/c c$S n!T 4$5n! n$iO#,<a s2 c$\n! ta t$&'n! dn! ›K
xœ8›•道œ8›—ìœ8›反Xœ8ÛÜÑœ8›%÷œ8›rrœ...]; dH n$&I
KxÍ个ê我们ÛYZ- T,。
反X„3°J?çð们Í%围ø„。
›NNœ t$&'n! ,à1 tr[n! n!T tron! c>#,)% tr; t$&'n! <`n! sa# c$S n!T )à <`n! tr&/c <:n! từ.h- t$"
t$dy tron! ); dH324 t$Q ›NNœ n0n <&3c c$#y"n ra 6$;a sa# c$S n!T›中国人œ )à 6$;a tr&/c <:n! từ
›¾œä
中国人NN¾ä›„们国(的Ù†—平7中国L。œ
h># cn! ,Fi sai n$&I
上课的wŽçNN<老师纠X我们的-c。3m4
上课的wŽç<老师NN纠X我们的-c
Ta c- t$" dn! ›ýJöœ )à ›都œcn! 1 ,\c c- <&3c 4$5n!v
Tron!Ž西Óu• c- 1 c># )cn n$& sa#I›±¨©l的人(ýJö都ÒPF‡×šçÍÞ人口(B
(û¸¸œ W$i <+c <?n c># )cn này t$Q ai ndy cen! <O# t$Vc 1Vc ›都œ bi"# t$% toàn b:,4$5n! t$ừa
1 t; nào cŒn ›ýJöœ t$Q bi"# $ijn t;n$ 4$5n! toàn b:,<_n! n!$8a )/i›ð¦œ.Hai từ này dn! c$#n! )/i
n$a# ,ij# c- 1># t$#™n ,V1 4ov
N$Qn )O 4$;a c[n$ ,o!ic t$Q c># tr0n t$#:c n$Tn! tr&'n! $36 n!o[i ,j,n- <i n!&3c ,[i )/i cPc q#y
tVc t& d#y t$5n! t$&'n!yy1an! t;n$ 1># t$#™n.h- 2 tr&'n! $36 son! son! cn! t_n t[i ,à ›±¨© 的人
(sþÒƒœ )à ›±¨©的人(°±sþÒƒœ.T#y n$i0n bdt c` s( )ijc !i <O# c- t;n$ t#yjt <2i )à
t&=n! <2i.hon n!&'i tron! <'i s2n! $‹n! n!ày <" c&'n! <ij# 1:t )dn <O nào <- t$&'n! dn! diAn <[t
c># 1 cPc$ 1># t$#™n n$&n! )™n 4$5n! 4$i?n c$o n!&'i n!$e cB1 t$dy 1= $_.
Tron! tPc 6$š1 A X#y c$;n$ tr#yjn cSa UF Tdn c- c># ›¸¸Í±6*XA4的人们çð¦s知
道@±. Т]-上的Kd6¸¸œ‚Tron! ti"# t$#y?tŽ!ÿ®º‚•cen! c- c># ›¸¸ýJö
都°±>u=ÉP÷î×>Dךœ.D&'n! n$& cPc$ bi"# <[t 1 cPc$ <ny 1># t$#™n ,[i dnn dnn tr.
n0n 6$7 bi?n,)à <&3c 1+i n!&'i ti?6 n$*n.]à tr. t$àn$ 1 b: 6$*n tron! c># c&'n! <ij#,n-i t$eo cPc$
t$*1 p&n! )à ,à 1 tron! n$Tn! cPc$ bi"# <[t c- $ij# q#B,tPc dHn! n$dt.
h$o n0n c- t$" dn! ›ýJöœ )à ›都œcn! 1 ,\c cen! <&3c.h># )cn 1. <n# c- t$" !iBi t$;c$ C
n!$8a n$& sa#I›±¨©?的人(hš£²>»hô?@A‚的_•çÒÄ'JÍð(šœ.
hPc bijn 6$P6 t# từ ÄÄ
› ” 7 ð ,à $Qn$ t$`c t$5n! q#a t&.n! t&3n! <" n$>n $-a con )*t t$àn$ con n!&'i,$o@c cen! c- t$" pe1
)*t n$& con n!&'i cn! c- 4$i pe1 )*t này n$& )*t 4ia <" )i?t.T$5n! t$&'n! c- t$" c$ia ,à1 2 ,o[i cHn
t$" n$>n $-a )à )*t $oP.
Ð ð人 N$>n $-a
ð人 c$;n$ ,à $Qn$ t$`c pe1 )*t n$& con n!&'i <" )i?t $o@c ,à dn! n$Tn! bi"# $ijn <@c tr&n! cSa con
n!&'i <" 1i0# tB c$o ,oài )*t, cen! c- t$" tr(c ti?6 coi con )*t n$& con n!&'i.]; dH n$&ä
314W—BœÝ&çBœ«Cš\\它¬¬‡平`Òç«Ñ‡DÆÒ晨EFF的8Ã&的ª
Êç>-5çfSwÈÌG中含HIg的J?Õ。3ãKŽ北•的m晨•4
32 4 .Ð圈!à&(天7R·ªçSw是•†)_&!w;Dç它们«¬J-‡¼-‡
“ ” ¾ä „们_š„ç.?准Ó66。 3老,Ž†)的(天•4
3b 47ëTáâ 废ØçPL´m的c›áâû¸ç教条主•áâèr翆ÀÞ-1™M的8
h中国老àúÍ1ÅÖÆ的中国+•6中国气L。3AN)Ž反VÀëT•4
ÿ ð¯ ]*t $-a
ð¯ c$;n$ ,à $Qn$ t$`c coi›人œ t$àn$›¯œ <" )i?t,4$i?n c$o con n!&'i c- tdt cB n$Tn! $àn$ <:n! cen!
n$& tQn$ t$Pi cSa ,oài )*t,$o@c 1&3n <5i cPn$ cSa ,oài )*t này 1i0# tB c$o ,oài )*t 4$Pc.T$&'n! dn!
<" c&'n! <ij# tQn$ cB1 y0# !$zt.]; dH n$&I
344我Pš‘(的JFç我的ÈÌm已%ÒËBšçÊÒ”CËšëù的O?P?。3¼(
Ž=>•4
3R “ ” “ ” 4f€A;ç 老YJ 的cdQIÒdšÖB。3%)RŽ 老YJ 的ºÛ•4
3t “ ” “ ” 4还±Ð问ç是ä ?ã ðýüÐeñ3¼(Ž ?ã ÀÍ&•4
7äI so sPn$
›7äœc$;n$ ,à $Qn$ t$`c so sPn$ 2 <2i t&3n! )/i n$a#.h- t$" ,dy n!ay s( )*t $o@c <[o ,; <" ,à1 $Qn$
t&3n! cen! c- 4$i ,dy 1 s( )*t cH t$" nào <- <" ,à1 bijn 6$P6 t# từ.T$5n! t$&'n! ta t$&'n! ,dy n$Tn!
<i"1 !i2n! n$a# cSa 1 s( )*t ;t t$dy <" so sPn$ )/i 1 s( )*t 4$Pc.w( )*t b% <e1 ra so sPn$ !+i ,à ›Ñ
体œ,cŒn dn! <" so sPn$ t$Q ta !+i ,à ›ä体œ,4$i n2i 2 cPi này )/i n$a# ta t$&'n! dn! từ so sPn$
n$&›®œ8›wœ8›Sw œ8›–Sœ›^œ›¤^œ...]; dHI
314每ЕSÔ的€w是Ð个bΚ的!!的TçTÍ`Ò¿底的U。3AVÀÀÃWXYZ
¾¾4
Tron! c># tr0n t$Q )*t b% so sPn$ ,à›每ЕSÔ的€œ,cŒn )*t <&3c <e1 ra so sPn$ ,à›Ð个bΚ的!
!的Tœ,từ so sPn$ ,à
›wœ。wo sPn$ t$5n! t$&'n! 6$>n ra ,à1 b cPc$ t$`cI
Ð rä
Tron! 6$&=n! 6$P6 này t$Q cB )*t <&3c so sPn$ )à <&3c <e1 ra so sPn$ <O# <&3c c$N r— ra,dn!› ”“ w S
”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ” w ® ®‹ ñ –S S7 Ð般 w\\Ð" w\\ñ的 ®‹\\Ð般 ...<" ,à1
,i0n từ.]; dHI
324,U鼓鼓的ç·wÐ个åZJ0的4Içfà[Ôñ的。3AVŽÃWXYZ•4
3b4.Dlšu彩ç还±++的\•ç•气ñ¦3是ÓÃ0的çù]Ð般ÃÇ^/Ò我。
3AVŽÃWXYZ•4
h$\ Cätdt cB cPc từ so sPn$ tron! c># 4$5n! so sPn$ tr(c ti?6 )*t )/i )*t c$o n0n 4$5n! n$dt t$i?t ,à
c># so sPn$.]; dHI
344@Swoo还&.D。31an! C dŒ <oPn4
3R4!_³ÄfwL`¥。31an! C so sPn$4
ÿ aäIÜn dH
hB )*t <&3c so sPn$ )à <e1 ra so sPn$ <O# 4$5n! c$N r— ra,t$&'n! dn!› ”“ ”“ ”“ ”“ ^ ¤^ 是 f是 ^
”“ ” h QF ,à1 ,i0n từ,n$&I
3t4z们是Š`Ìbü的D0。3夏cŽ包身Ì•4
3’4¨‡是道‡的d‚‹f是ne的f‚它的ÐVKgh&•¤æbÒçDD‡鼓yBç.f
是T3Z׎天i•4
3‰ “ ” 4¾€Í3yJš^•ºÔ的 清国´ŒË 的)^•ç›¾上%ÒKjlç¾ÄŒË»m的
“ ” ¾上LLkyçH^Ð: hcà 。3¼(ŽWqQË•4
h$\ Cätdt cB cPc từ so sPn$ tron! c># 4$5n! so sPn$ tr(c ti?6 )*t )/i )*t c$o n0n 4$5n! n$dt t$i?t ,à
c># so sPn$.]; dHI
39 “ ” “ ” 4ÿ\årâl上天Pç®3¤^š白天。3 ®3 6 白天 是‹类J¯çJÛ‰^7ä4
÷8借ä
hB )*t <&3c so sPn$ )à từ so sPn$ <O# 4$5n! <&3c c$N r— ra,t#y n$i0n )*t dn! <" so sPn$ ,[i tr(c ti?6
t$ay t$? )*t <&3c so sPn$,n$&I
310 “ ” 4教师Juà• Ð¶— °给ŒË#ç¡à•ŒËAP³cJÒ的U边6Œmÿ际的•边
×。
3114•道我们ÛIå任£ó›的NP8ó›的D˯Bno我们清±的;¾6pq我们的¥s
的r体½ñ
3124我ñ¦˜šÐ个寒s‚我f知道我们Àx已Ù隔šÐ|·t的¬uñš。3¼(Ž=
>•4
7äÐ般±Þ上÷¢}式çð个7ä=>Ùhvä。®ä
31b4试问=w都ðØñÐxµ2çδ•yç–ltw–。3z{ŽÆn"•4
31443)国À秋40彩J|çxÐJü。7y北国的秋BçXw是t±À…白”ç}¼À…~
~ç•wÀ…K€çt•À…xy。3‚PüŽ=都的秋•4
w( 4$Pc n$a# )O n!T 6$P6 tron! ti?n! 6$7 t$5n! )à ti?n! <%a 6$#=n!
W$i $+c ti?n! 6$7 t$5n! b[n 4$5n! n$Tn! 6$Bi nV1 r— )O 1@t n!T >1,từ )(n! cŒn 6$Bi $i"# r— q#y tVc
<@t c>#,t[o cH1 từ,nV1 )Tn! cPc cPc$ bi"# <[t t$5n! t$&'n!.Ti?n! <%a 6$&=n! )à ti?n! 6$7 t$5n! cŒn
t_n t[i 4$P n$iO# n$Tn! <i"1 4$Pc bijt.
1.9@t cd# t[o từ
a,t[o từ ,Py,,@6I
Tron! 1 s2 ti?n! <%a 6$&=n! cPc$ ,Py,,@6 từ rdt 6$7 bi?n )à C n!$8a cen! rdt 6$on! 6$\.N!oài n$Tn!
<i"1 t&=n! <_n! n$& ti?n! 6$7 t$5n! cŒn c- n$Tn! <@c tr&n! 4$Pc n$&I
yTron! <'i s2n! $‹n! n!ày 1:t s2 dan$ từ <=n >1 ti?t <&3c ,@6 )/i $Qn$ t$`c AA <" bi"# t$% C n!$8a
›Ï!œ8›1ªœ.]; dHI
ì±±ìì {±±{{ F±±FF
yhPc dan$ từ <&3c ,@6 d&/i $Qn$ t$`c AA n?# t$01 ›J?L的œ <‹n! sa# sf c$#y"n t$àn$ t;n$ từ c- t;n$
1i0# tB caoI
P±±PP3?4的 ¨±±¨¨3?4的
yT;n$ từ <=n >1 ti?t <&3c ,@6 )/i $Qn$ t$`c AA <" n$dn 1[n$ t$01 1`c <:.
N±±NN3?4的 ¬±±¬¬3?4的
b,từ ,Py,,@6
Tron! ti?n! 6$7 t$5n! cen! c- từ ,Py çt$&'n! dn! sa# cPc t;n$ từ <=n >1 ti?t c$N 1à# sVc,Pn$
sPn!,1i )%,4$&/# !iPc...<" t[o n0n 1 từ 1/i c- t;n$ c$dt 1i0# tB n$& ›N22œ›Üµµœ...T#y n$i0n
tron! ti?n! <%a 6$&=n! từ ,Py ,[i <&3c s{ dHn! rdt n$iO# bi"# t$% t;n$ <:c <Po,1à# sVc <*1 n$[t...T#y
n$i0n cen! c- n$Tn! <i"1 4$Pc bijt sa#I
yM$[1 )i s{ dHn! r:n! $=n,4$5n! n$Tn! c$N <i cn! )/i cPc t;n$ từ <=n >1 ti?t c$N 1à# sVc,Pn$
sPn!,1i )%,4$&/# !iPc...1à cŒn c- t$" <i )/i cPc t;n$ từ <=n >1 ti?t 4$Pc <" diAn tB 1 cPc$ 4$P <a d[n!
)O <@c <i"1 n$&I
短±±短ƒƒä c$N s( cd6 bPc$,):i )i.
„±±„……ä 1i0# tB s( s3 $ii <"n 1`c r#n ršy.
P±±P§§ä 1i0# tB )ijc t$dt ,[c tron! $& )5.
r±±r兢兢ä 1i0# tB )ijc s3 $ii,,[n$ ,fo 1à r#n ršy.
yh- t$" !$z6 từ ,Py )/i 1 s2 dan$ từ,<:n! từ <=n >1 ti?t <" t[o t$àn$ t;n$ từ n$&I
“±±“††ä 1i0# tB dPn! )Ž n5n n-n! 1#2n ,0n tr&/c.
汱懇ä 1i0# tB sTa <i c- 1i $5i.
yhn! 1 từ c- t$" 1an! n$iO# từ ,Py 4$Pc n$a# diAn tB cPc sVc t$Pi C n!$8a 4$Pc n$a#I
r±±rˆˆä 1i0# tB s( sPn! <?n c$-i 1Vt.
r±±r‰‰ä 1i0# tB Pn$ trcn! c$-i ,Œa.
r±±rŠŠä 1i0# tB sPn! n$& trcn! r‹1.
r±±r‹‹ä 1i0# tB sPn! <?n ,o[n cB 1Vt.
r±±rŒŒä 1i0# tB <5i 1Vt sPn! tron!.
c,T$01 từ ›lœ
Tron! từ <%a 6$&=n! )ijc t$01 n!T t2 ›lœ cen! 4$5n! ;t n$&n! 4$Pc bijt )/i ti?n! 6$7 t$5n! n$&I 1 s2
từ tron! ti?n! 6$7 t$5n! 6$Bi <i 4Y1 )/i ›lœ n$&n! ti?n! <%a 6$&=n! ,[i 4$5n! cnn.); dHI
普通¿±±Àl ¨l •l 旗l
£*¿±±À ¨ • 旗
yhPc dan$ từ ,@6 6$;a sa# t$01 ›lœ 1an! C n!$8a n$o bz,4$5n! <" C <?nI
½½l aal ÓÓl ‚‚l mml 鬼鬼l
yT$01 ›Žlœ <" c$N )*tI
Ti?n! 6$7 t$5n!I !w? !s? !l?
Ti?n! <%a 6$&=n!I wŽl sŽl lŽl
2,Tr3 từ n!T 4$;
a,Tr3 từ <:n! t$PiI
Tron! ti?n! 6$7 t$5n! 4$i diAn tB 1 $àn$ <:n!,tr[n! t$Pi )™n <an! cŒn diAn ra t$Q dn! tr3 từ tr[n! t$Pi
›Òœç cŒn ti?n! <%a 6$&=n! t$Q t$&'n! dn! ›的œ
@#¼的•。
0D¯}的•。
b,Từ n!T 4$;
hen! !i2n! n$& ti?n! 6$7 t$5n!, ti?n! <%a 6$&=n! cen! c- rdt n$iO# từ n!T 4$;,c- 1 s2 từ 4$5n! c-
tron! ti?n! 6$7 t$5n! n$&I
›•œ <&3c dn! c#2i c># 1an! t;n$ trnn t$#*tI
¢还Ë的•。
›•œ <&3c dn! c#2i c># 1an! t;n$ 4$•n! <%n$I
%&°±\6•。
›•¨œ dn! c#2i c># bi"# t$% C n!$i )dnI
„PóDו¨ñ
b.hPc $Qn$ t$`c c>#
a,h># dn! ›•œ
Tron! ti?n! 6$7 t$5n! t$Q c># dn! ›•œ <:n! từ 6$Bi ,à <=n >1 ti?t )à 6$;a sa# 6$Bi c- từ n!T $o@c
t$àn$ 6$nn 4$Pc t#y n$i0n tron! ti?n! <%a 6$&=n! ,[i 4$5n! y0# cn# n$& )*y
Ti?n! 6$7 t$5n!ä„•š#ÐÍ。
Ti?n! <%a 6$&=n!ä„•µ´。„•„的¼¼。
b,h># $oi 6$S,4$•n! <%n$
Tron! ti?n! <%a 6$&=n! t$&'n! dn! cd# tr\c ²g J g²,cŒn ti?n! <%a 6$&=n! t$&'n! dn! ²g ïJ
3°4²
Ti?n! 6$7 t$5n!I „×J×ñ±°±1Óñ
Ti"n! <%a 6$&=n!I „×ïJñ±1Óï°ñ
4,Tr*t t( từ
h- 1 s2 cPc$ n-i $Qn$ t$àn$ t$eo t$-i q#en c$o n0n tr*t t( từ cen! 4$Pc tron! ti?n! 6$7 t$5n!
Ti?n! 6$7 t$5n!äJ知道 °J?” šJÄ
Ti?n! <%a 6$&=n!ä知J道 °”J JÄš
hPc$ dn! ›P底œ
›P底œ ,à 6$- từ n!T 4$;.h$S y?# t$&'n! <&3c <@t tron! c># n!$i )dn <" ,à1 tr[n! n!T.h$S y?# c- 2
$Qn$ t$`c sa# <>yI
A ˆ P底 ˆ <:n! từ $o@c t;n$ từ
1..P底是•ŒxJñ
2.„P底×°×Ö@(ñ
b.@们ö的效‘P底SJSñ
4.上íî的é试P底•J•ñ
B ˆ P底 ˆ <[i từ n!$i )dn
1.P底•Œ\ñ„º是‹个注å„,
2.>天P底óu人«@&Ðyšñ
b.P底Š主Ó.J?ñ
]% tr; cSa ›P底œ tron! c># n!$i )dn rdt $[n c$? n0n c$\n! ta t$&'n! 1Vc 6$Bi n$Tn! ,Fi sa# <>yI
1.Dn! ›P底œ tron! 非问è
314d天4上的‡ˆP底S½ñ3m4
›P底œ c$N <&3c dn! tron! 7°问8X反问 )à O÷问.N$Tn! ,o[i c># n!$i )dn này <O# 1an! từ
n!$i )dn,cen! c- tr&'n! $36 ,dy $Qn$ t$`c 6$S <%n$ $o@c 4$•n! <%n$ <" $oi,cen! c- 4$i dn! cPc từ c$N
s( ,(a c$+n <" ,à1 ,i0n từ n$& œ3是4....还是›ç n$&
P底ó个是„表哥ñ
„P底˜•Pqr°±ñ
P底是„×ç还是@Bñ
N!oài ra ›P底œ 4$5n! t$" dn! tron! c># 非问è tron! ); dH J1L t$Q c#2i c># ta t$dy c- tr3 từ n!T 4$;
›½œ,t$#:c )O c># 非问è c$o n0n 4$5n! t$" dn! ›P底œ.h$o n0n ta 6$Bi s{a toàn c># t$àn$ c># X反
问 s{a ›...S½œ t$àn$ $Qn$ t$`c 6$S 4$•n! <%n$ ›SJSœä
d天4上的‡ˆP底SJSñ
2.N$n1 ,™n cPc )% tr; cSa ›P底œ
324ó?P底ÛcP^语词bñ3m4
W$i ›P底œ ,à1 tr[n! n!T tron! c># n!$i )dn n?# c$S n!T tron! c># ,à dan$ từ $o@c <[i từ n$>n
p&n!,<[i từ c$N t$% ›P底œ c$N c- t$" <&3c <@t sa# c$S n!T )à 6$;a tr&/c <:n! từ $o@c t;n$ từ,cen! c-
t$" <@t tr&/c c$S n!T n$&
>?的wP底öJöñ
P底>?的wöJöñ
N?# n$& c$S n!T tron! c># ,à <[i từ n$>n p&n! $o@c <‹n! tr&/c c$S n!T c- <[i từ n!$i )dn ,à1 <%n$
n!T $o@c tr[n! n!T t$Q ›P底œ c$N <&3c <@t tr&/c c$S n!T $o@c 6$;a tr&/c <[i từ n!$i )dn n$&
P底óð个‹Œ×Ö³´ñ
Tron! ); dH J2L <[i từ n!$i )dn ,à1 c$S n!T tron! c># c$o n0n n?# <@t ›P底œ <‹n! sa# t$Q 4$5n! <\n!
)/i q#y tVc n!T 6$P6.h$\n! ta 6$Bi c$#y"n ›P底œ ,0n tr&/c c$S n!T n$&I
P底ó?ÛcP^语词bñ
hPc cPc$ dn! sai cSa œýJö›
›ýJöœ ,à 6$- từ rdt t$&'n! !@6 tron! 4$š# n!T $àn! n!ày.W$i s{ dHn! 6$Bi c$\ C t/i q#an $j cSa n-
)/i cPc t$àn$ 6$nn 4?t $36.N?# 4$5n! sf dA d™n <?n cPc ,Fi sai c= bBn sa#I
1.N$n1 ,™n !iTa ›ýJöœ )/i ›Kxœ
314我%&XhSS;;×中国Ý•准Cç@们ýJö五êP北京。
M$- từ ›ýJöœ bi"# t$% C n!$8a ›相ý{ûœ8›ÊYœ.hen! c- 4$i 1an! n!$8a <Pn$ !iP <2i )/i n$Tn!
s( )ijc <i t_n t[i $o@c <i <&3c diAn raI
%&ýJöm'š。
@们&d上ƒšýJöÐ个êš。
Dn! ›ýJöœ <" n-i r— ›%&œ <i !nn <?n ›m'œç›@们œ <i <i !nn ›Ð个êœ。T#y n$i0n ›ýJ
öœ ,[i 4$5n! t$" dn! <" <Pn$ !iP <2i )/i n$Tn! s( )ijc c$&a pBy ra n$&I
我ýJöÍíîx上•。
Tron! c># J1L t$Q ›五êP北京œ <" c$N s( )ijc sf diAn ra tron! t&=n! ,ai, do )*y 4$5n! t$" dn! ›ýJ
öœ <" diAn <[t.D(a )ào C n!$8a cSa c># t$Q ta c- t$" t$ay t$? ›ýJöœ b‹n! ›Kxœä
我%&XhSS;;×中国Ý•准Cç@们Kx五êP北京。
2.^@t ›ýJöœ <‹n! tr&/c cPc t$àn$ 6$nn c$`a ›Jœ
324ÍÎ我&教室ŒÀçýJöJ&T,。
›ý Jöœ c- t$" <&3c <@t tr&/c <:n! từ $o@c t;n$ từ <" ,à1 tr[n! n!T cen! c- 4$i 6$;a sa# n- cen! c-
t$" <i cn! )/i 1 s2 6$H từ 4$Pc J n$& bi"# t$% 6$[1 )i, 1`c <:L ]; dHI
.ð个ò国ŒËýJö都±Žòt词b•。
íîÿ@ýJö[&\?室。
ª上的"lýJö都tš。
T#y n$i0n ›ýJöœ ,[i 4$5n! t$" <`n! tr&/c <2i )/i cPc <:n! từ $o@c dan$ từ c- $Qn$ t$`c 6$S <%n$
›Jœ.Ta 4$5n! t$" n-iI
老<ýJöJ´µ。
àß的)通ýJöJ£”。
Tron! ); dH J2L ›J&œ ,à <:n! từ 1an! $Qn$ t$`c 6$S <%n$ c$o n0n 4$5n! t$" <@t ›ýJöœ <‹n!
tr&/c.›J&T,œ 1an! t;n$ c$dt t$&'n! p#y0n c$o n0n c$\n! ta c- t$" t$ay t$? ›ýJöœ b‹n! t;n$ từ
›Ð般œI
ÍÎ我&教室ŒÀçÐ般J&T,。
h># M$`c Ui0n H36
h># 6$`c ,i0n $36I12i q#an $j !iTa cPc 6$nn c># )/i n$a# tron! c># 6$`c ,à bQn$ <•n!,)O n@t C n!$8a
4$5n! 6$>n c$;n$ 6$H,n$Tn! c># này !+i ,à c># 6$`c ,i0n $36.hcn c` )ào 12i q#an $j n!T n!$8a !iTa
cPc 6$>n c>#,c># 6$`c ,i0n $oe6x c- t$" c$ia t$àn$ n$Tn! ,[i sa#I
1.h># 6$`c <•n! ,*6I9i0# tB $o@c n-i r— 1 )ài s( )ijc,1 s2 tQn$ $#2n! $o@c 1 )ài 1@t cSa s( )*t.
]DI
1.我é天×上•ç@é天×北京
T5i $51 nay <i T$&3n! HBi,an$ C <i BVc Win$
2. z&Œ汉语çï语ç5语
h5 ta <an! $+c ti?n! Tr#n!,ti?n! N$*t,ti?n! An$
2.h># 6$`c n2i ti?6IUnn ,&3t trnn t$#*t 1dy <:n! tPc,s( )ijc pBy ra ,i0n ti?6,t$` t( tr&/c sa# cSa cPc
6$>n c># ,à c2 <%n$,4$5n! t$" <Bo n!&3c.ZiTa cPc 6$>n c># c- t$" 4$5n! dn! cPc từ ,i0n 4?t.
]DI
@оçK(都Ò8š
An$ ta )ừa n-i,1+i n!&'i <O# bo c$[y cB
b.h># 6$`c tcn! ti?nIM$>n c># sa# tron! c># 6$`c tcn! ti?n bi"# t$% C so sPn$ )/i 6$>n c># tr&/c tcn!
,0n 1 b*c,từ t$&'n! dn! ,à J¾。。。¿À .N?# c$S n!T cSa 2 6$>n c># !i2n! n$a#,t$Q c$S n!T
t$&'n! . 6$>n c># tr&/c,J¾ <@t sa# c$S n!T,n?# c$S n!T cSa 2 6$>n c># 4$5n! !i2n! n$a# t$Q J¾
)à ¿À ,nn ,&3t <`n! tr&/c c$S n!T cSa 2 c>#.
]DI
„J¾{ðrç¿À{¨î
B[n 4$5n! n$Tn! rdt t$5n! 1in$ 1à cŒn rdt c$%# 4$-
4.h># 6$`c ,(a c$+nIDo 1dy c># <=n n0# ,0n ,à1 t$àn$ tQn$ $#2n!,<" n!&'i n!$e ty C c$+n ,dy 1
tron! <-.hHn từ t$&'n! dn! ,à 是。。。还是。。。
]DI
„是中国人ç还是5国人ñ
B[n ,à n!&'i Tr#n! X#2c $ay ,à n!&'i An$v
奏yh># 6$Pn <oPn
奏
Ð8-•I
•è是¾r°J¯是‹Œç_J是‹Œ。îïv语的“´给èlò类ÄË的è;çÐ般是>名
词_名词“词”+v语çVJ¯的ä“+Ë•。
注åä
18语•上J表•的èlJ是•è
«®ä
›€v’¿ÿ“。œ
›ü&Àq²”vç®´¿白章。œ
ÒÓ它们是名词v语èç¾却J是•è。.mè都是名词Bßv语的èl。¾å-!J
表示•ç¿是Z•³*。
28•èJ是-词v语è
á%是>›hœ‰^的èl。«®ä
›ü?•ôhŠñœ
›–é—h–‘×人。œ
&…†汉语Dç›hœ是Ð个å•Áòo˜的-词çV它的解è…†îï文å¿-。.mè
中的›hœñ¦都·Þ]^›是œç±人•."的èlã解^•è。b à°Ë的是ç.是Т误
解。>›hœ的èläF²¯è。±uå-上{w是•è的›hœ'èç%÷都是²¯è。
Ð8^%n$ n!$8aI
h># 6$Pn <oPn dn! <" !iBi t$;c$ r— 1:t s( )*t ,à !Q $o@c 4$5n! 6$Bi ,à !Q.D(a )ào t;n$ c$dt cSa )% n!T
<" 6$>n ,o[i <&3c $Qn$ t$`c c>#, )% n!T t$&'n! ,à dan$ từ $o@c cH1 dan$ từ,d(a )ào t;n$ c$dt cSa s(
)*t <" <&a ra 6$Pn <oPn.
1.h># 4$5n! 1an! n!$8a 6$Pn <oPn t$Q 4$5n! 6$Bi ,à c># 6$Pn <oPn
]; dHI
›€v’¿ÿ“。œ
›ü&Àq²”vç®´¿白章。œ
9@c d cPc c># tr0n <O# ,à c># )% dan$ từ n$&n! ,[i 4$5n! 6$Bi ,à c># 6$Pn <oPn.‘ cB c># )% n!T <O# ,à
dan$ từ n$&n! ,[i 4$5n! 1an! n!$8a 6$Pn <oPn 1à ,[i n!$i0n! )O 1i0# tB.
2.c># 6$Pn <oPn 4$5n! <&3c ,à c># )% <:n! từ.
^@c bijt ,à c># dn! ›hœ t[o t$àn$.]; dHI
›ü?•ôhŠñœ
›–é—h–‘×人。œ
Tron! ti?n! $Pn c7 <[i, ›hœ ,à <:n! từ c- C n!$8a rdt r:n! ,/n,<" !iBi t$;c$ <&3c c$;n$ pPc t$&'n! 6$Bi
d(a t$eo n!$8a c># )cn. ‘ 2 c># tr0n t$Q ›hœ d&'n! n$& <O# 1an! C n!$8a n$& ›是œ.c- n!&'i c$o r‹n!
2 c># tr0n ,à c># 6$Pn <oPn n$&n! <dy c$N ,à s( n$n1 ,™n.h># dn! ›hœ t$&'n! 1an! t;n$ t&'n!
t$#*t.gzt )O 1@t C n!$8a t$Q !i2n! n$& c># 6$Pn <oPn dn! ›hœ t#y n$i0n t$(c t? t$Q <O# ,à c># t&'n!
t$#*t.
ÿ8•è的7'
…†汉语的•èÐ般J>系词›是œç6%†汉语J‹ç¿是>名词“v语$Ê表示•。&è
l的ª¨NNž上语气词›3œž-ç-语气。
«®ä
›)™ôç天ä3。œ
+h系词的›是œç是ABœû¿^的。›是œ&…†汉语DÑ是Ð个°示†词ç它的{Ñå-
是›.œ。·ÞBßö¢èl^ò。
›是œBß主语的® ›是&šÀ›3。œ
›是œBßv语的®ä ›主œ都•žŸ是%。œ›是œúeh是V的。
›是œBß-语的®ä ›是ùçw6"þ3。œ
•›是œ^h系词的Ê准是的¤;±名词“_†词^ò。
›k是£¢3ñœ.是r国wî的。
›是是¡¢。œ.是汉†的。
{ÇÑç.mè的›是œ已Ù^h系词。
ÿ8<@c <i"1 c$;n$ cSa c># 6$Pn <oPn
4$5n! !i2n! ti?n! $Pn $ijn <[i b>y !i' tron! ti?n! $Pn c7 <a 6$nn c># 6$Pn <oPn 4$5n! dn! $j từ ›是œ
1à dn! )% dan$ từ tr(c ti?6 n-i ,0n n!$8a 6$Pn <oPn.6$nn c#2i c># t$&'n! t$01 từ n!T 4$;›3œ<" n$dn
1[n$.
]; dH ›)™ôç天ä3。œ
hPc$ dn! $j từ ›是œ 1ii <?n sa# này 6$Pt tri"n 1/i $Qn$ t$àn$.Từ ›是œtron! ti?n! $Pn c7 ,à <[i từ,n-
1an! n!$8a !2c ,à ›.œ.h- t$" <B1 n$ij1 n$iO# t$àn$ 6$nn cSa c>#
Tron! c># ›是&šÀ›3。œ›是œ,à1 c$S n!T n$&I
Tron! c># ›主œ都•žŸ是%。œ›是œúeh是V的。 ›是œ,à1 )% n!T n$&
Tron! c># ›是ùçw6"þ3。œ t$Q›是œ,à1 <%n$ n!T n$&
Ti0# c$#šn <" t[o n0n Hj từ 6$Pn <oPn ›是œ ,à 6$;a tr&/c ,#5n ,à dan$ từ $o@c <[i từ
›k是£¢3ñœ.是r国wî的。
›是是¡¢。œ.是汉†的。
|— ràn! 是. 2 c># tr0n <i tr. t$àn$ $j từ .
÷8…†汉语•è的{ÑH式
…†汉语•è是名词“词语Bßv语。…†汉语的•èM±"¢{ÑH式。îï>J
>›ôœ8›3œ的ö¢É况B#ç·&v语A>语气词›3œž-•。还·Þ&主语A›ôœ¶°主
语。
18 主语ˆôˆv语ˆ3。
28 主语ˆv语ˆ3。
b8 主语ˆôˆv语。
48 主语ˆv语。
÷8HQn$ t$`c $Qn$ t$àn$ n0n c># 6$Pn <oPn tron! ti?n! $Pn c7
h># 6$Pn <oPn tron! ti?n! $Pn c7 dan$ từ t$&'n! ,à1 )% n!T .h- 4 4i"# c= bBn t[o t$àn$ c># 6$Pn <oPn
tron! ti?n! $Pn c7.D(a tr0n )ijc dn! $o@c 4$5n! dn! ›ôœ8›3œ ,sa# )% n!T c- t$" t$01 từ n!T 4$;
›3œ <" n$dn 1[n$ t$01,cen! c- t$" t$01 ›ôœsa# c$S n!T <" c$N ,[i c$S n!T.
1.c$S n!Tˆôˆ )% n!T ˆ3。
2. c$S n!T ˆ)% n!T ˆ3。
b. c$S n!T ˆôˆ)% n!T 。
4.c$S n!T ˆ)% n!T 。
"8…†汉语•è的表PÏÛ
18 表示类ä。
›£ç!国3。œ
28 表示7ä。
›˜ôç¤3‚¥人ôç—3。œ
b8 表示主°¢¦§W系。
›ürç\气3。œ
48 表示pÌ。
›E¨ù¡Òç©3‚x¨ê¡Òç折3。œ
"8HQn$ t$`c bi"# <[t cSa c># 6$Pn <oPn tron! ti?n! $Pn c7
1. bi"# t$% ,o[i,c$Sn! ,o[i
›£ç!国3。œ
2. bi"# t$% ); dH
›˜ôç¤3‚¥人ôç—3。œ
b.bi"# t$% t;n$ ,o!ic
›ürç\气3。œ
4.bi"# t$% n!#y0n n$>n
›E¨ù¡Òç©3‚x¨ê¡Òç折3。œ
的8‡8Ä8的>6
àXY¦>›的8‡8Äœç首Qáâ¬ES词类8语6çàÅÄèl的主à^ò3主语8v语4
6èl的附ž^ò3-语8‚语8语8•语4。
9#2n dn! c$;n$ pPc cPc từ ›的8‡8Äœ, tr&/c ti0n cnn nV1 )Tn! <&3c từ ,o[i, n!T 6$P6, )à n$*n
bi?t <&3c cPc t$àn$ 6$nn c$;n$ tron! c># n$& c$S n!T, )% n!T )à cPc t$àn$ 6$nn 6$H n$& <%n$ n!T,
tr[n! n!T, t>n n!T )à b7 n!T.
Ð般B¾ç&èl中›的œªÊ&名词¤;ç›的œ的¤;是.个名词的!^òç主à±名词8†
词8HI词_相…的词”B任ç表示yäW系_表示z!的J¯的“´ç#èl的-语。
Tron! c>#I ›的œ t$&'n! <`n! tr&/c dan$ từ, tr&/c ›的œ ,à t$àn$ 6$nn t# s`c cSa dan$ từ <-, c$S y?# ,à
dan$ từ, <[i từ, $Qn$ d#n! từ Jt;n$ từL $o@c cPc từ t7 t&=n! `n! <B1 n$ij1. Bi"# t$% q#an $j s. t$#:c
$o@c bi"# t$% t;n$ c$dt cSa s( )*t <&3c t# s`c, ,à1 <%n$ n!T tron! c>#.
«®ä ›«©的tuœ 盫©œ3HI词4是›tuœ3名词4的-语‚ ›我的$œ ç-语›我œ是†
词‚ ›·L·K的<¯œ ç¬>的是联合词”›·L·Kœ+-语。
›‡œ表示它¤边的词_词”是‚语ç是>&-词¤;的!^òç主à2名词8HI词8\µ词
QB任çV中š词3-词4yº»8!8¾r+>。
›‡œ bi"# t$% từ $o@c từ t7 tr&/c n- ,à tr[n! n!T, ,à1 t$àn$ 6$nn t# s`c dn! tr&/c <:n! từ, c$S y?# do
dan$ từ, t;n$ từ, ,&3n! từ ¸ <B1 n$ij1, c- tPc dHn! n-i r—, t# s`c )à dn! $[n c$? )/i 1:t s2 tr#n!
t>1 n!T J<:n! từL.
«®ä ›vª渐渐‡Ošœ ç›渐渐œ是HI词ç是!-词›Oœ的ç+›Oœ的‚语‚ ›_Œ‡[º
š¸¸Ùiœ ç名词›_Œœ是-词›[ºœ的‚语‚ ›¸¸ÖaÐSwxÙ我‡Ì+œ ç›Ù我œ是-
词”ç+-词›Ì+œ的‚语çQQ。
¿&èl中>&›Äœ'A;的ç是2HI词_词”3±w32-词4B任ç>B•B¾r›Äœ'
¤;的-词_HI词的ˆ68ºvç+它的•语。
hŒn tron! c># dn! sa# c$T ›Äœ t$&'n! do t;n$ từ $o@c từ t7 Jc- 4$i cen! do <:n! từL <B1 n$ij1,
dn! <" b7 s#n!, c$N r— c$o trQn$ <:, 4?t q#B cSa <:n! từ $o@c t;n$ từ d`n! tr&/c ›Äœ, ,à1 b7 n!T.
«®ä ›„ŒÄ-*œ 中çHI词›-*œ是-词›Œœ的•语‚ ›LÄwÐ:àœ 中ç›wÐ:àœ.
个词”>›Äœ=Êç+HI词›Lœ的•语‚ ›®ÄK(ÁòË气œ 中ç›Äœ=Ê›K(ÁòË气œ.
个主v词”çÞ•B¾r¤;›®œ.个-词的ºvçyPš•语的+>。
[ÀçXY¦>›的8‡8Äœ9:‡¾$àÚ1÷条ä
T-1 ,[i <" dn! c$;n$ pPc ›的8‡8Äœ <=n !iBn c$N cnn n$/ b <iO#I
18词¤;的!^òç>›的œ'ªÊç+名词的-语‚
28-词¤;的!^òç>›‡œ'ªÊç+-词的‚语‚
b8-词_HI词A;的•B8¾r^òç>›Äœ'=Êç+-词_HI词的•语
1.^`n! tr&/c từ $àn$ 6$nn t# s`c, dn! ›的œ ,à1 <%n$ n!T c$o dan$ từ.
2.^`n! tr&/c <:n! từ ,à1 t$àn$ 6$nn t# s`c, dn! ›‡œ ,à1 tr[n! n!T c$o <:n! từ.
b.B2 s#n! sa# <:n! từ $o@c t;n$ từ, n-i r— t$àn$ 6$nn, dn! ›Äœ ,à1 b7 n!T c$o d:n! từ $o@c t;n$ từ.
M$>n bijt Ò )à P«
1.P <`n! sa# <5n! từ ,à1 b7 n!T 4?t q#B
ybi"# t$% <[t <&3c 1Hc <;c$
@cPšÑ5语词b。
ybi"# t$% t$5n! q#a <:n! tPc 4$i?n c$o n!&'i $o@c s( )*t <?n 1:t n=i nào <- I
-词ˆPˆÍEJ¯
<:n! từˆPˆn=i c$2nEs( )*t
]; dHI
z已ÙxP(š。
zSÄ{Ö*ç_送PTU„。
ybi"# t$% <:n! tPc 4zo dài <?n 1:t 4$oBn! t$'i !ian nào <-
每天4上@都ŒPÁÿ'。
2.Ò <`n! sa# <:n! từ ,à1 b7 n!T 4?t q#B
ybi"# t$% <:n! tPc <i <[t <&3c 1Hc <;c$ $o@c c- 4?t q#B Jc- 1:t s2 tr&'n! $36 c- t$" t$ay Ò b‹n! P L
„à的>Ñ$我给„cÒJPLš。
z借ÒJPL>Ñ$š。
ybi"# t$% c- 4?t q#B t;c$ c(c $o@c !>y Bn$ $&.n! Jti0# c(cL
zgÒš。
p8上ð9çf³Ò„š。
^- ,à n$Tn! !Q 1Qn$ <i <&3c $+c,ai c- tài ,ij# nào 4$Pc t$Q 6ost ,0n cn! $+c n$z
b.ÒI ^`n! sa# <:n! từ bi"# t$% tr[n! t$Pi cSa n!&'i $ay s( )*t,$ijn t&3n! <an! ti?6 pBy ra. J h- t$" boL
¼gI1. Ó&ÔÒ的。
2. @&#Ò中文!¾。
²Ò²²P²都·ÞË%&P^语$中,@们‰^的º‰I#P^º‰,P^º‰表示‚5œËf¤,%
中¯®PÐ个非N^à的xV是wõ,wõ&P^语$D± Ð个Ÿ¤',²P²$«表示Ÿ¤'À¤
œË的-+•h的-词º合,¿²Ò²Þ·Þ«表示Ÿ¤'À¤AœË的-+•h的-词º合

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->