P. 1
200 Bai Hat Sinh Hoat

200 Bai Hat Sinh Hoat

|Views: 2,336|Likes:
Được xuất bản bởiDang Dinh Si

More info:

Published by: Dang Dinh Si on May 16, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

VÌ CHÚA KITÔ

Vì Chúa Kitô chúng ta về đây. Vì Chúa Kitô chúng ta học
hành.
Vì Chúa Kitô cùng nhau gắng sức. Mong cho danh Ngài
càng th! s"ng t#$i.
V % C % K & V'( )*+(
V % C % K& C, -.N-
V % C % K& K/ 0'1)
V % C % K& Vì Chúa Kitô chúng ta2
HỌP MẶT NƠI ĐÂY
3. 4ọ5 !6t n$i đây c7 anh và c7 8!. 4ọ5 !6t n$i đây c7
9:n và c7 tôi. 4ọ5 !6t n$i đây c;n c7 Chúa chúng ta. Ng#<i
gi=a chúng ta cùng h;a câu ca. 0" >à >a >" >" >a >à >" >à. 0" >à
>a >" >" >a >à >a >". 0" >à >a >" >" >a >à >" >à. 0" >à >a >" >" >a >à >"
>à.
?. 4ọ5 !6t n$i đây c7 cha và c7 con. 4ọ5 !6t n$i đây c7
th@y và c7 sou8A. 4ọ5 !6t n$i đây c;n c7 Chúa chúng ta.
Ng#<i gi=a chúng ta h;a cùng câu ca. 0" >à >a >" >" >a >à >"
>à. 0" >à >a >" >" >a >à >a >". 0" >à >a >" >" >a >à >" >à. 0" >à >a >"
>" >a >à >" >à.
NÀO VỀ ĐÂY
Nào về đây ta họ5 đoàn cùng nhau. CuBc đ<i vui thú c7
>úc này thCnh th$i. Dnh vEi 8! ta cùng sFng vui cho tAọn
ngày. GHi !ai này chúng ta >:i g65 nhau.
3
CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI ĐẾN
Chào ng#<i 9:n !Ei đInJ g75 th! !Bt niề! vui. Chào
nK c#<i dL !InJ g75 th! cho nK c#<i. MIn đây vuiJ đIn đây
ch$iJ >à v#<n hoa !uôn !àu !uôn sắc. MIn đây vuiJ đIn
đây ch$iJ >à 9ài ca thắ! thiIt tình ng#<i.
CHÀO
Chào anhJ anh !Ei tEiJ tEi đây viIng thN! chFn này.
Moàn 8! hân hoan vui say Ohi tAông thPy anh c#<i thQt hay.
,i gi<i >à gi<i $iJ !6t anh giFng nh# !6t tA<i. Moàn 8! hân
hoan vui sayJ Ohi tAông thPy anh c#<i thQt t#$i.
CHÀO MỪNG !AN KH"CH
CPt tiIng ca hoan hô hoan hôJ !Rng Suan Oh"ch chiIu cF
chiIu cF. Ngàn con ti! A8o vui hân hoanJ h"t !uôn câu hoan
hô chúc !Rng.
#I$N KHÚC V%NG T&%N
V;ng tA;n c7 !Bt c"i tâ!J c"i tâ! T gi=a v;ng tA;n. Mi
sao cho đều cho OhUoJ v;ng tA;n đRng !Uo đRng vuông.
V Mi !Bt v;ngJ đi cho thQt nhanhJ ta 9#Ec đi cho đều 3 ? W
X V X W ? 3.
V 0ui !Bt v;ngJ >ui cho thQt nhanhJ ta 9#Ec >ui cho đều 3
? W X V X W ? 3.
V Vô !Bt v;ngJ vô cho thQt nhanhJ ta 9#Ec vô cho đều 3 ?
W X V X W ? 3.
V Ga !Bt v;ngJ Aa cho thQt nhanhJ ta 9#Ec Aa cho đều 3 ?
W X V X W ? 3.
V Yoay !Bt v;ngJ Zoay cho thQt nhanhJ ta cứ Zoay cho
đều 3 ? W X V X W ? 3.
?
V%NG T&%N Y$! THƯƠNG
Về n$i đây tay c@! tayJ c@! tay nhau nFi thành v;ng
tA;n. V;ng tA;n yu th#$ng v;ng tA;n g65 g[. V;ng tA;n
thân Su8n v;ng tA;n OIt đoàn. V;ng tA;n c7 Chúa T gi=a
chúng ta. M<i 9:n h\y đIn cùng cPt tiIng ca. Về n$i đây ta
c@! tay cùng -isu nFi !Bt v;ng tA;n.
V%NG TAY N'I #IỀN
3. V;ng tay nFi >iền yu th#$ng ngàn con ti!. V;ng tay
nEi ABng cho ti! ngàn sức sFng. V;ng tA;n yu th#$ng gắn
OIt con ti! !uôn ng#<i. )ình ng#<i !uôn n$i thắ5 s"ng tin
yu hy vọng.
?. ]àn tay v^y gọi yu th#$ng về !uôn >Fi. )ình yu v^y
gọi Zua !ây !ù tN! tFi. M_ !ùa Zuân t#$i thắ! !\i tAong
ti! !uôn ng#<i. Ng#<i ng#<i hân hoan h"t Ohúc ca vui
cuBc đ<i.
NÀO AI BƯỚC ĐỀ!
3. Nào ai 9#Ec nh`J 9#Ec !au >`J và !Bt Ohi 9#Ec nhanh
sa tiIn !:nh. C;n ai 9#Ec vBi ng\ t$i 9<i. by c"i >a Ohôn
ngu tAong đ<i. 0à >" >" >" >a >àJ >a >a >a >à >a >". 0à >" >" >" >a
>àJ >" >" >a >a >a >à.
?. Nào ai 9#Ec đềuJ 9#Ec Za nhiềuJ và Ohi yuJ 9#Ec đi
>uôn h=u hicu. C;n ai 9#Ec >iềuJ sE! tiu điều. by cứ !uFn
5hiu >#u Zin !<i. 0à >" >"2
W. Chi va 5iaVno va saVnoJ chi va saVno va >onVtaVno. Chi
va doAVt8 va !oAVt8. et viVva >a >iV98AVta. 0à >" >"2
W
ĐI M(T NGÀY ĐÀNG
Mi !Bt ngày đàng >à ta học !Bt sàng Ohôn. Mi hai ngày
đàng >à ta học hai sàng Ohôn. Dnh 8! ta $i đRng ng:i chi
con đ#<ng dài. Khi đIn n$i AHiJ ta c7 đ@y !Bt túi Ohôn.
ANH )M TA VỀ
3. Dnh 8! ta vềJ cùng nhau ta Suây Su@n này 3V?VWVXVf.
Dnh 8! ta vềJ cùng nhau ta su! họ5 này fVXVWV?V3.
MBt đều chân 9#Ec nhU. 4ai Suay nhìn nhau đi. ]a c@!
tay chắc nhUJ Ohông !uFn ai chia >ìa. ]Fn nhE Agng chúng ta
9Fn 9_ anh 8! !Bt nhà. NN! gi= !\i tình này tAong câu ca.
?. Dnh 8! ta về cùng nhau ta Suây Su@n nàyJ 3V?VWVXVf.
Dnh 8! ta về cùng nhau ta su! họ5 nh fVXVWV?V3.
MBt cùng nhau !In Chúa. 4ai yu ng#<i nh# ta. ]a >;ng
tin sắt đ" gian Oh7 Ohông 5hai nh;a. ]Fn sFng đ<i chứng
nhân Aao giCng tin vui Za g@n. NN! nhPt tAi đHng >;ng Zây
Su h#$ng.
ĐÔI TAY
Môi tay tAn vai chúng ta 9#Ec đều.)ay gi$ >n cao giú5 ta
thPu hi_u. )ay đ6t tAn !ình nhQn ta hhn yIu. )ay h#Eng về
đây OIt đoàn tAong thân yu.
C*NG !ÂY !+N
Cùng Suây Su@n ta vui vui vui. )a h"t vEi nhau ch$i ch$i
ch$i. GHi >n tiIng A8o c#<i c#<i c#<i. 0à! vui thú 9ao
ng#<i ng#<i ng#<i.
X
TÔI Đ, GẶP
)ôi đ\ g65 "nh !ắt anh đong đ@y tình th#$ng. )ôi đ\ g65
"nh !ắt anh tAong tình th#$ng !In. Mình giQn h<n !à chi
anhJ !ình !j! c#<i AHi Sun điJ nắ! tay nhau ta gắng giú5
nhau !à đi.
Đ-N NGƯỜI BẠN MỚI
C7 !Bt ng#<i 9:n !EiJ !Ei vRa vào nh7! chúng ta. Yin
!<i 9:n Aa đây ta cùng OIt tình thân. Cho !ọi ng#<i 5hkng
vPn và ngắ! nghia dung nhan. Gun Aun !à >à! chiJ !ắc c[
!à >à! chi.
V Cho tôi hki 9:n nhUJ tn cúng c$! 9:n gọi saol
V Cho tôi hki 9:n nhUJ nhà 9:n T !\i n$i naol
V Cho tôi hki 9:n nhUJ 9:n !@n sFng 9gng nghề chil
V Cho tôi hki 9:n nhUJ 9:n 9ao nhiu c"i Zuân thìl
MỪNG B.N MẠNG
MRng cha mhAô hô! nay đoàn con c"i AUo Aắt ca vangJ
ngàn !uôn con ti! hân hoanJ sFng tAong tình yu th#$ng
9"c "i. Con >uôn #Ec !ong đ! ngàyJ đ8! hIt cC tâ! hHnJ
sFng đ<i yu th#$ng 9"c "iJ noi th8o g#$ng cha mhAô.
H/I T$N
3. 4;n 9i Zanh tAong đôi !ắt anhJ h;n 9i đ8n tAong đôi
!ắt 8!J d^u 9iIt Agng Ohông Su8n thì >:J d^u 9iIt Agng Ohông
>: thì Su8n.
?. NgHi 9n nhau Zin cho 9iIt tnJ g65 nhau đây !ai sau
Oh7 SunJ d^u 9iIt Agng Ohông Su8n thì >:J d^u 9iIt Agng
Ohông >: thì Su8n.
f
CON TIM T&$N BÀN TAY
3. Con ti! tAn 9àn tayJ anh tAao tAao 8! này. Mong đ#a
n$i 9àn tayJ tình yu th#$ng v$i đ@y. (Hò lơ hò lơ hò lơ)
2
.
?. Con ti! tAn 9àn tayJ anh tAao tAao 8! này. Mong đ#a
n$i 9àn tayJ tình yu th#$ng v$i đ@y. (Tình tang tang tính
tình tang)
2
.
W. Con ti! anh c;n đâyJ anh th#$ng tAao cho ng#<i. nu
th#$ng tAong t@! tayJ !ình tAao nhau câu này. 4; >$... tình
tang...
NG0I !ANH ĐÂY
NgHi Suanh đây >à 9:n anh. NgHi Suanh đây >à 9:n cho.
NgHi Suanh đây >à 9:n tôi. NgHi Suanh đây 9:n chúng !ình.
4\y sFng cho nhau tAong niề! vui. 4\y sFng cho nhau tAong
tình ng#<i.
MRng tAao danh vọng 5hù duJ đRng tAao cN! giQn hQn thùJ
đRng cho tôi >à ng#<i ngu. Mà Zin ngh8 tôi h"t Agng& Chúa
đ\ yu th#$ng anh và 8!. Chúa đ\ yu th#$ng tôi và cho.
N1M CHÂ! Y$! THƯƠNG
3. Khắ5 nN! châuJ nắ! tay nhauJ đi Suanh đoa c@u. Moa
c@u đi SuanhJ nắ! tay nhauJ Ohắ5 nN! châu. 4"t vang >nJ
Ohúc yu th#$ngJ anh 8! !ọi nhà. Mọi nhà anh 8!J Ohúc
yu th#$ngJ h"t vang >n. 0" >a >à >a >" >à. 0" >a >à >a >" >a. 0"
>a >à >a >" >a. 0" >a >à >a >" >a.
?. NFi cho ZaJ 9#Ec tin vuiJ tAN! n$i !ọi nhà. Mọi nhà
tAN! n$iJ 9#Ec tin vuiJ nFi cho Za. 0a yu th#$ngJ sa th$!
h#$ngJ !uôn 5h#$ng npo đ#<ng. Npo đ#<ng !uôn 5h#$ngJ
sa th$! h#$ngJ >a yu th#$ng. 0" >a >à >a 2
q
MÌNH NG0I B$N NHA!
3. Mình ngHi 9n nhau đRng Ohich 9"c nhauJ đRng >n "n
nhau hay gh8n to nhauJ đ_ AHi Onh nhau vì chrng c7 chou
nhauJ ghUt nhau giQn nhauJ thI >à Za nhau.
?. Mình ngHi 9n nhau cùng h"t vEi nhauJ SuC ti! c7
nhauJ nắ! tay csa nhauJ đ_ AHi th#$ng nhau vì Agng đ\ hi_u
nhauJ giú5 nhau vì nhauJ !Ei >à 9:n nhau.
KẾT THÂN
C@! tay nhau đi anh 8! chE ng:i ngùng gìJ c@! tay nhau
đi anh 8! chE ng:i ngùng chiJ !ình >à anh 8!J c7 chi đâu
!à Ohông c@!J c@! tay nhau điJ h\y c@! ta nhau đi.
B$N NHA!
3. ]n nhau Zu! v@yJ 9n nhau Suây Su@nJ cùng nhau h"t
Ohúc ca th#$ng yu. )ình ta P! !\i Ohông hề 5hai nh;aJ dù
c"ch Za >;ng ta nhE ta.
?. ]n nhau vui c#<iJ 9n nhau nô đùa tA<i tAong s"ng gi7
!ây dou dàng. Ck cây tắ! nắng chi! ABn chan h;a cùng >"
hoa dct nn Ohúc ca.
W. ]n nhau chung ><iJ 9n nhau chung >;ngJ tình yu
Chúa đ\ 9an nh#ng Ohông. MRng gh8n ghUt nhUJ Ohông giQn
nhau nhiềuJ hoài c7 nhau vì th#$ng !In nhau.
X. ]n nhau tAn đ#<ngJ 9n nhau tAong đ<iJ cùng đi tEi
dPn thân cho ng#<i. 0à! tia s"ng đIn soi vào s#$ng ngànJ
>à! !uFi tan h;a tAong thI gian.
t
NHÌN NHA!
Nhìn !6t nhau điJ Z8! ai c7 giQn h<n gì. Nhìn !6t nhau
điJ Z8! ai c7 giQn h<n chi. Mình >à anh 8! c7 chi đâu !à
giQn h<n. Nhìn !6t nhau điJ h\y nhìn !6t nhau đi.
NÀY ANH2 NÀY CH32 NÀY )M
Này anh này cho này 8!J con ti! Ohông 9ao gi< gh8n
ghUt. Này anh này cho này 8!J con ti! Ohông 9ao gi< ghUt
gh8n. )i! ghUt gh8n >à ti! hUo hon. )i! gh8n ghUt >à ti! úa
tàn. )i! Zanh Zao >à tì! thiIu !"u. )i! gh8n ghUt >à ti! hIt
ch$i.
H,Y !$N ĐI C"I TÔI
4\y Sun đi c"i tôi đ_ th8o Chúa đi vào đ<i. ]#Ec vào thI
giEi này đ_ dung Zây con ng#<i đvi !EiJ 9gng niề! tin sâu
ZaJ 9gng con ng#<i vNn h7aJ 9gng 0<i Cha yu th#$ngJ !T
đ#<ng Chúa đIn !ọi n$i.
ĐỪNG NG!YỀN &4A B-NG Đ$M
ĐK: Thắp ngay lên một bó đuố! hơn l" ng#$ nguy%n &'a
bóng đêm.
3. Không 5hCi >à >úcJ ta ngHi đ6t vPn đềJ nh#ng h\y 9ắt
tay >à! !Bt c"i gì cho Su nhà tôiJ >à! !Bt c"i gìJ !Bt c"i gì
cho Su nhà tôi.
?. w^u Oh7 OhNnJ nhà tôi túng Su tôi nghhoJ gia sCn vkn
v`nJ vkn v`n !Bt nUn 9:cJ tôi v^n Oin tâ!J Oin tâ! >à! >xi
gP5 đôi.
W. C7 5hCi tôi ch itJ gi=a Su h#$ng hô! nayJ tôi nhQn
!Bt nUn 9:c đ8! chôn sâu giPu OyJ >à! sao tôi tAC ><iJ >:y
tA<i tôi ân hQn.
z
KHÔNG PH5I #À #ÚC
Không 5hCi >à >úc ta ngHi !à đ6t vPn đề n=a AHiJ !à 5hCi
dùng 9àn tay !à >à! cho t#$i !Ei. 4àng chKc nN! Sua ta
ngHi ng7 nhauJ nghi ng< nhauJ Ohich 9"c nhau cho cay cho
sâuJ cho thQt đau.
Không 5hCi >à >úc ta ngHi !à c\i suôngJ Ohông tin n$i
nhau thI ta đonh nh< ai d^n đ@u. )hI giEi ngày nay Ohông
c;n !a Su"iJ th@n t#xng tàn AHiJ c;n anh vEi tôiJ chúng ta đi
tEi 9gng c"i t@! th#<ng thôi.
MK& 0à! vicc đi Ohông >o Oh8n chJ >à! vicc đi hNng say
và !J cứ 9ắt tay thì chúng ta giCi SuyIt. Mình chQ! chân
th8o sau ng#<i taJ c;n ngHi đây nghj >o viLn vongJ thắc !ắc
ng:i ngùng đIn >úc nào !Ei >à! Zong.
Y$! B6NG TÌNH #OÀI NGƯỜI
MK& ()n nhau! t&a* h* nhau! yêu th+ơng tình l*"$
ng+,$. ()n nhau! t&a* h* nhau! t$n yêu đ-ng g$an .ố$. ()n
nhau! t&a* h* nhau! /nh mắt nh0n l*1$ n"y. Tình yêu!
th+ơng t&a* nhau! 20y đắp t&ên tình ng+,$.
3. Cho dùJ ARng thay >" Zanh đi. Cho dùJ 9i_n c:n n#Ec
9ao >a. )a v^n yu th#$ng nhau !\i !\i.
?. Cho dùJ đHi hay núi di đi. Cho dùJ 9@u tA<i thiIu !ây
9ay. )a v^n yu th#$ng nhau !\i !\i.
W. Cho dùJ !ùa Zuân thiIu hoa t#$i. Cho dùJ ARng ngàn
thiIu !uông chi!. )a v^n yu th#$ng nhau !\i !\i.
{
T&$N TỪNG CÂY 7'
3. Chúng tôi đ\ hicn dicn tAn tRng cây sFJ cùng s"t c"nh
9n nhau tAong cuBc chiIn tình yuJ đ_ Sua anhJ Sua choJ Sua
tôiJ đuvi Zua chia Aa hQn thùJ dung Zây thI giEi yu th#$ng.
?. Chúng tôi đ\ hicn dicn tAong đoàn dân ChúaJ cùng s"t
c"nh 9n nhau đ8! 0<i Chúa tAuyền AaoJ đ_ tin yu nT AB
Zanh t#$i. )h@n >inh Ohai !T tình ng#<iJ th@n >inh sa d^n
đ#a ta.
ĐƯỜNG ĐI KH-
|M#<ng đi Oh7 Ohông Oh7J vì ngNn sông c"ch núiJ nh#ng
Oh7 vì >;ng ng#<iJ ng:i núiJ 8 sông}
?
. Dnh 8! ta $iJ đ#<ng
dài c;n dàiJ c;n nhiều tAT ng:iJ c;n nhiều nguy Oh7J Oin
gan Oin ganJ anh 8! ta $i SuyIt tâ! v#xt Sua.
M(T HAI BA ĐƯỜNG 8A
MBt hai 9aJ con đ#<ng ôi Za Su"J !ki chân AHi !à đ#<ng
v^n c;n Za. Nh#ng hô! nayJ ngh8 niề! vui thQt >:J Chúa
đang cùng 8! 9#Ec !Bt hai 9a.
ĐƯỜNG C%N 8A #9M KHÔNG
MBt cây sF !ki chân AHiJ đ#<ng c;n Za >ắ! Ohông. MBt
cây sF !ki chân AHiJ tBi nghic5 Su" đôi giày.
3 % ?. 4ai cây sF !ki chân AHiJ đ#<ng c;n Za >ắ! Ohông. 4ai
cây sF !ki chân AHiJ tBi nghic5 Su" đôi giày.
3 % ? % W. ]a cây sF !ki chân AHiJ đ#<ng c;n Za >ắ! Ohông.
]a cây sF !ki chân AHiJ tBi nghic5 Su" đôi giày.
3 % ? % W % X. ]Fn cây sF2
3 % ? % W % X % f. NN! cây sF2
3~
ĐI TÀ! #:A
Nào !<i anh >n tàu >•a chúng !ình điJ đi đi Ohắ5 n$i !à
Ohông thich saol Nào !<i anh >n tàu >•a chúng !ình điJ đi
đi Ohắ5 n$i !à Ohông tFn tiền. |Di đi Ohôngl}
8;CH #ẠI ĐÂY
Yich >:i đây 9H $i. )i n=a thôi 9H $i. ]H cùng tôi vui vui
vui. Nắ! tay nhau ch$i ch$i ch$i. MRng giQn tôi nhU 9H.
Mình >à! vui cC đoàn.
H"T TO H"T NH/
)a h"t to h"t nhk nhk nhk. GHi !ình ngHi O_ chuycn cho
nhau ngh8. € F ô HJ ô F ô H. )a vui ca h"t h"t cho vui đ<i ta.
NÀO C*NG H"T #$N
3. |Nào cùng v• tay}
?
cho SuC ti! nFi OIt SuC ti!J cho
con ng#<i 9iIt yu con ng#<i.
?. |Nào cùng đứng >n}
?
cho SuC ti! nFi OIt SuC ti!J cho
con ng#<i 9iIt yu con ng#<i.
W. |Nào cùng h"t >n}
?
cho SuC ti! nFi OIt SuC ti!J cho
con ng#<i 9iIt yu con ng#<i.
X. |Nào cùng 9#Ec đi}
?
cho SuC ti! nFi OIt SuC ti!J cho
con ng#<i 9iIt yu con ng#<i.
f. |Nào cùng nắ! tay}
?
cho SuC ti! nFi OIt SuC ti!J cho
con ng#<i 9iIt yu con ng#<i.
GI, GẠO
‚ anh E cho 8! $i J c@! chày >n ta gi\ g:o cho đều. CFi
ch< ta 3 ? W ta gi\ ZuFngJ gi\ cho đều gi\ cho OhUo thì g:o
ngon. -i\ gi\ đềuJ gi\ gi\ đềuJ gi\ đều (h/t nh$%u l)n).
33
GIỜ CHƠI ĐẾN &0I
-i< ch$i đIn AHiJ gi< ch$i đIn AHi. M<i anh ch$iJ !<i 8!
ch$i. )a h\y ch$i cho hIt !ìnhJ ta h\y ch$i cho hIt !ình. )a
cùng ch$iJ ta cùng ch$i.
CH3! CHƠI
|Chou ch$i}
W
sức !Py !à 9uHn. |Chou ch$i}
W
sức !Py !à
9uHn. ]uHn >à cù >@nJ Ohông 9uHn >à chou ch$i.
NG-N TAY NHÚC NH;CH
3. MBt ng7n tay nhúc nhich nàyJ !Bt ng7n tay nhúc nhich
này. MBt ng7n tay nhúc nha nhúc nhichJ cƒng đs >à! cho
chúng ta vui AHi.
?. 4ai ng7n tay nhúc nhich nàyJ hai ng7n tay nhúc nhich
này. 4ai ng7n tay |nhúc nha nhúc nhich}
?
J cƒng đs >à! cho
chúng ta vui AHi.
W. ]a ng7n tay nhúc nhich nàyJ 9a ng7n tay nhúc nhich
này. ]a ng7n tay |nhúc nha nhúc nhich}
W
J cƒng đs >à! cho
chúng ta vui AHi.
X. ]Fn ng7n tay2.|nhúc nha nhúc nhich}
X
MÌNH 7< CH=NG !$N
MH >à nFt nh:c đứng đ@u tin. Gề >à tinh APt # >#<i 9iIng.
Mì >à thứ đ_ Nn 9uvi s"ng. „à !ua vU Su" giang )hs )hi!.
…o> >à đH tô !ôi con g"i. 0" !ùa thu 9ay 9ay Zao ZuyIn. …i
>à !ình đang yu ai đ7. MF 9iIt ai !ình sa chrng Sun. , ô
ô H.
3?
H%A T>!
3. Nào anh 8! cùng Aa đâyJ Z8! chúng tôi đua nhau ch$i
Ohn& t; ti t;J t; ti t8J t; ti t;J ti t8 t8 t;.
?. Nào anh 8! cùng Aa đâyJ Z8! chúng tôi đua nhau ch$i
đàn& tình tinh tìnhJ tình tinh tangJ tình tinh tìnhJ tinh tang
tang tình.
W. Nào anh 8! cùng Aa đâyJ Z8! chúng tôi đua nhau ch$i
tùng& tùng cắc tùngJ tùng cắc tungJ tùng cắc tùngJ cắc tung
tung tùng.
X. Nào anh 8! cùng Aa đâyJ Z8! chúng tôi đua nhau ch$i
c;& ; i ;J ; i 8J ; i ;J i 8 8 ;.
CON M!?I
M! Ohuya con !u•i vo v8J cắn tay cắn đùi AHi 9ay đi
Oho8. †i chaJ úi chaJ úi chaJ úi chaJ úi chàJ vo v8 voJ úi chà.
€ hay con !u•i đ8n thuiJ !Ei 9ay cắn đùi AHi 9ay đi !ô.
, hayJ F hayJ F hayJ F hayJ F hàyJ vo v8 voJ F hày.
CON BƯỚM VÀNG
|Kìa con 9#E! vàng}
?
J |Z;8 đôi c"nh}
?
J |9ay nhP5 nhô
tAn hoa hHng}
?
|ho6c 9#$! 9#E! 9ay hai 9a v;ng}
?
. |e!
ngHi Z8!}
?
.
KÌA NHÌN 8)M
Kìa nhìn Z8! tAn Oia c7 c"i con chi to ghJ tAông to
giFng nh# Z8 h$iJ >Nn >Nn 9"nh Z8 đi ch$i. ‡J thì Aa con voi.
)hI !à tôi nghj ngxi hoài. Mgng sau n7 !ang !Bt c"i đuôi
và !Bt c"i đuôi tAn đ@u.
3W
CON C-C
3. Con gì OiaJ n7 ngHi >à ngHi tAong hFcJ n7 Zoay c"i >#ng
Aa ngoàiJ đ7 >à con c7cJ con c7cJ n7 ngHi tAong hFcJ n7 Zoay
c"i >#ng Aa ngoài đ7 >à c7c con.
?. Con gì OiaJ n7 ngHi >à ngHi tAong Z7J n7 gi$ c"i đuôi Aa
ngoài đ7 >à con ch7. Con ch7 n7 ngHi tAong Z7J n7 gi$ c"i
đuôi Aa ngoài đ7 >à ch7 con.
CON #1NG !1NG @
Con >Nng SuNng nhCy ChaVChaVCha. Con >Nng SuNng
nhCy 0a!V]aVMa. Con >Nng SuNng nhCy YìV0ôVYB5. 0ắng
SuắngJ >gng Sugng.
CON #1NG !1NG A
Kìa nhìn Z8! con chi >: >ùng. N7 đứng !Bt !ình tAông
cƒng Zinh ZinhJ n7 đứng !Bt !ình >ắc ># c"i đ@u. 0ắc ># c"i
đ@u tAông thQt >à Zinh. |0úc >ắcJ >úc >ắc ì Zho}
?
. ‡J thì Aa >à
con >Nng SuNng.
CÂ! C"
Chiều nay 8! đi câu c" và !ang A" th8o 9ắt cua. 0à! sao
cho !au Oha Oh" về cho !" nPu canh chua. € Oìa con cua. €
Oìa con cuaJ !ình đRng >a >En n7 chui ZuFng hangJ !ình
đRng >a >En n7 chui ZuFng hang.
Con cua n7 ng! d#Ei hangJ n7 gi$ t"! c"i crng và hai c"i
càngJ n7 gi$ c"i 9ùng 9inhJ n7 gi$ c"i sàng Z. )hi! )"!J
thi! thPy thi! !J thi! th; tay 9ắtJ thi! 9 về nhà. , tang
tình tangJ F tang tình tình.
3X
N1M TI$N T&I
3. mhHn $iˆ Ma đuôi cNng >ung tung 5hNngJ nghing ZNng
chai. Vây vPy >ú5 tú5 Zo"yJ !a hiu vPyJ !a hiu đù!. Mù!
đi chE chi ><i câyJ >ú5 tú5 Zoh Zì >H Zì >ào.
?. ]H $iˆ Mau đi Z8! nN! tin tAi đi coi voiJ ông thứ nhPt
!Ei n7i sao !à giFng nh# c"i v;i. C;n ông thứ hai A< taiJ
n7i giFng Su:t 5hì 5hà 5hì 5h:ch.
W. C;n ông ]a Z8! chân nn >a >n& ôi sao to. N7 >En
giFng gFc !it to 9gng 9Fn nN! cBt nhà. C;n ông thứ t# A<
đuôiJ n7i giFng hct chvi Zề cùn.
X. C;n ông NN! 5hân 9ua& ôi đi Z8! nh# Ohông Z8!. )o
>En giFng c"i tAFng sao !à n7i >ung tung Zhng. ]àn nhau c\i
nhau thQt >âuJ !Py 9F !ày Zì >H Zì >ào.
f. MQ5 nhau >ung tung 98ngJ ông đau tayJ ông s#ng chân.
€i thI giEi cƒng thIJ ai cƒng !uFn suy tôn !ình. GHi đâ!
c\i nhauJ hKc nhau 9Pt c7 O_ nào >à su thQt.
q. ]H $iˆ Mau tAông g#$ng nN! tin tAi đi coi voi. )a
gắng sFng gắn 97 >uôn đoàn OItJ >uôn t#$i c#<i. MRng hay
c\i nhau tù! >u!J >uôn cho !ình >à gH >à chì.
NB CƯỜI H0NG
NK c#<i hHng ta tAao nhau nh# Ohúc h"t cho 9ao ><i thiIt
tha. NK c#<i hHng ta tAao nhau nh# "nh s"ng !uôn ngàn vì
sao. )An !ôi nh# hoa t#$i nT tRng ngày tAong nh=ng yu
th#$ng. )An !ôi hoa Zinh Zinh nK c#<i hHng !\i !\i tAao
nhau.
3f
O=N T* 8Ì
3. ‰rn tù Zì Aa c"i gìJ Aa c"i này. Con Aa ch= 9iItJ 9iIt
Ng#<i -isuJ yu con th#$ng con O_ sao cho ZiItJ d:y con
>uôn 9iIt chia sp niề! vuiJ Sun đi tPt cC và th#$ng >inh hHn.
?. ‰rn tù Zì Aa c"i gìJ Aa c"i này. Con Aa ch= !InJ !In
ng#<i th#$ng conJ yu con th#$ng conJ học 9ao ch= !InJ
!T to đôi !ắt giú5 ng#<i anh 8!J niề! tin tAao gTiJ gTi tAao
tình ng#<i.
W. ‰rn tù Zì Aa c"i gìJ Aa c"i này. Con Aa ch= c"!J c"! $n
Ng#<i th#$ng conJ >uôn giang đôi tay gTi tAao th#$ng !InJ
tình yu đ\ 9iInJ 9iIn thành ch= $nJ tù đây con hi_u tình yu
>à gì AHi.
|‰rn tù Zì Aa c"i gìJ Aa c"i này}
?
.
ĐỜI C! NGOẠN
)inh tinh tinhJ tình tang tang tangJ cuBc đ<i !ình nh#
chiIt thuyền nanJ tAôi nvi tAôi 9Hng 9ềnh.
3. Mi tEi )ôOyôJ !ình Z"ch tay chiIt dùJ !6c "o Ki!ônô.
|)ôOyô}
?
J dù >à dù vEi Ki!ônô.
?. Mi tEi ChicagôJ !ình 9ắt anh -NngZt$J c#<i vEi anh
…:c>ô. |Chicagô}
?
J c#<i >à c#<i vEi anh …:c>ô.
W. Mi tEi KaAasiJ !ình !uFn !au 9Uo 5hìJ thì đE5 c$! cà
Ai. |KaAasi}
?
J 5hì >à 5hì vEi c$! cà Ai.
X. Mi tEi MZicôJ !ình thPy anh đPu 9;. MBi n7n
…o!9Anô. |MZicô}
?
J 9; >à 9; vEi …o!9Anô.
f. Mi tEi MônacôJ !ình !uFn !au hIt tiềnJ thì ghU
Môngc"c>ô. |Mônacô}
?
J tiền >à tiền vEi Môngc"c>ô.
3q
KHÔNG AI #À M(T H%N Đ5O
)ôi chŠ thuc su >à ng#<i nIu tôi sFng vEi anh 8! tôi. Mâu
5hCi ai Za >: !à >à ng#<i đang đứng 9n tôi. )hI giEi này
Ohông ai >à !Bt h;n đCo. V#<n hoa này Ohông c7 >oài hoa
>:c >oài.
VƯỜN HOA G-P GI-
M•i ng#<i >à !Bt cành hoaJ cùng đ8! về đây g75 gi7.
0à! thành v#<n hoaJ !uôn !àu !uôn sắc t#$i Zinh.
M•i ng#<i >à !Bt cành hoaJ cùng đ8! về đây g75 gi7.
0à! thành v#<n hoaJ v#<n hoa v#<n hoa chúng !ình.
ĐẶT BÀN TAY
M6t 9àn tay 9n c:nh 9àn tayJ cùng chung tay Zây Su
h#$ng này. )Rng 9àn tay nUt đ`5 dung Zây. )Rng 9àn tayJ ta
nFi !Bt v;ng tay.
M6t 9àn chân 9n c:nh 9àn chânJ cùng nhau đi tAn !uôn
npo đ#<ngJ về !uôn 5h#$ng Zây >:i tình th#$ng. )Rng 9àn
chân ta nFi 9< yu th#$ng.
M6t SuC ti! 9n c:nh SuC ti!J gTi tAao anh đây yu
th#$ng nàyJ 5h@n c;n đây tAao cho tQn tay. NK yu th#$ng
Zây ng"t tA<i yu th#$ng.
V!I CA #$N
Vui ca >n nàoJ vui ca >n nào. Vui ca >n chúng ta cùng
ca. Ca nàoJ ca nào ta h"t cho to và hay. Ca nàoJ ca nào ta h"t
cho to và hay. Vui ca >n nàoJ vui ca >n nào. Vui ca >n đ<i
ta sung s#Eng.
3t
CH!NG TAY Đ9P 8ÂY
|0à tôiJ >à tôiJ >à tôi chung tay đắ5 Zây cBng đoàn}
?
. 0à tôi
chung tay đắ5 Zây cBng đoàn.
)ay tAong tay >à vui sFngJ tay tAong tay 9i_n Oh$i. )ay
tAong tay ta đi đắ5 Zây cBng đoàn đ`5 t#$i.
)ay tAong tay >à vui sFngJ tay tAong tay 9i_n Oh$i. )ay
tAong tay ta đi đắ5 Zây cBng đoàn t#$i đ`5.
B!I#T COMM!NITY
3. |(t‹s (. (t‹s (. (t‹s ( Œho 9ui>t co!!unity}
?
. (t‹s ( Œho
9ui>t co!!unity.
?. |(t‹s 58ac8. (t‹s 58ac8. (t‹s 58ac8 that 9ui>t co!!unity}
?
.
(t‹s 58ac8 that 9ui>t co!!unity.
W. |(t‹s >ov8. (t‹s >ov8. (t‹s >ov8 that 9ui>t co!!unity}
?
. (t‹s
>ov8 that 9ui>t co!!unity.
MK: 3" la la. (4*ll *56& th6 *6an. 4*ll *56& th6 76a.
4*ll *56& th6 *6an an. th6 .66p blu6 76a)
2
.
I AM TH) DAY
|( a! )h8 •ayJ )h8 )Auth and )h8 0id8}
?

Noon8 co!8 to „ath8A 9ut thAough M8. Noon8 co!8 to
„ath8A 9ut thAough M8.
CH!NG TIẾNG CA V!I
Cùng về n$i đâyJ cùng h"t Ohúc ca h;a vang tA<i. CuBc
đ<i đ`5 h$nJ cuBc sFng c7 th! nhiều tiIng c#<i. M<i sa vui
nIu ta ca vang >n cùng !uôn ng#<iJ Ohúc ca tình th#$ng và
Z7a hIt 9ao hQn thù. M<i sa vui nIu ta Sun đi 9ao điều #u
5hiềnJ đIn đây cùng vuiJ h;a >n Ohúc ca su! v@y.
3z
T&ỜI ĐANG #$N
)A<i đang >n ca Ohúc caJ vang đ#<ng đi |đi % đi % đi}.
wù tAông gai nguy Oh7 nguy c7 >o gì |gì gì gì}.
M#<ng c;n Za ta cứ đi ta ng:i chi |chi % chi % chi}.
Nào tiIn >n hô Agng hô Sun s@u 9i |9i % 9i % 9i}.
TA CA H"T
)ang tangJ tang tìnhJ tang tinh. )a caJ ta h"t vang >n. 4"t
>n cho đ<i t#$i thắ!J h"t >n cho Sun nhọc nhgn. Cùng
nhau ta ca h"t >n cho "t tiIng chi! tAong ARngJ cho tiIng
suFi A8o 5hCi ngRngJ cho ARng Zanh đ7n ch< taJ >a >a >a.
0<i chI&
Khoai >angJ Ohoai !ìJ Ohoai sắn. )a Nn ta đE5 ta Z$i. CF
Nn cho s:ch nHi OhoaiJ cF Nn cho v$i nHi đHng. Cùng nhau ta
đE5J ta Z$iJ cho hIt sF Ohoai tAong nHiJ cho sF Ohoai Oia
Ohông c;nJ cho 9Kng ta sa đ#xc noJ no no no.
HOAN HÔ
4oan hô anh này !Bt c"iJ hoan hô anh nàyJ nào chúng
!ình hoan hôJ nào chúng !ình hoan hôJ nào ta hoan hô.
|4oan hô}
W
.
G0 GH$
-H ghJ gH ghJ gH gh Oh8n anh hai !Bt c"i 9à con $i
(58 tay 9 /$}. -H ghJ gH ghJ gH gh v• tay Oh8n anh hai
!Bt ch@u |58 tay 2 l)n 9 /$ 5" : l)n ; /$}.
3{
HAY !"
4ay Su" hay Su" >à hayJ Zin th#Tng cho tAàng 5h"o tay
|V• tay}. 4ay Su" hay Su" >à hayJ Zin th#Tng cho !Bt nK
c#<i. 4i hi hi.
MÚA V!I
Cùng nhCy !úa Zung Suanh v;ngJ cùng nhCy !úa cùng
vui. Cùng nhCy !úa Zung Suanh v;ngJ vui cùng vui !úa
đều. Nắ! tay nhauJ đứng 9n nhauJ vui cùng vui !úa ca.
Mứng 9n nhauJ h"t vang >nJ ta cùng nhau !úa đều.
NET ĐFP
CuBc đ<i Suanh ta c7 9iIt 9ao >à nUt đ`5. 0à >;ng 9ao
dung hy sinhJ >à tình yu th#$ng. NUt đ`5 Suanh ta c7 >úc >à
!Bt nK c#<i. MBt c"i 9ắt tayJ !Bt ><i hki thN!. ]:n $i Zin
h\y g75 nh=ng nUt đ`5 cho đ<i. Và 9iIt Oh"! 5h" hIt nh=ng
nUt đ`5 cho đ<i.
GI" T&3 NB CƯỜI
)iIc gì !Bt nK c#<i t6ng nhau !•i >@n g65 nhau. )iIc gì
!Bt nK c#<i t6ng nhau !•i Ohi su! v@y. Không ai giàu đIn
n•i Ohông c@n !Bt nK c#<i duyn. Không ai nghho đIn n•i
Ohông th_ cho !Bt nK c#<i. C#<i >n đi anh $iJ !ình c7 !Pt
chi đâu. C#<i >n đi 8! $iJ đ<i 8! sa đ`5 tuyct v<i.
CƯỜI #$N BẠN NHE
Này ng#<i 9:n csa tôi $iJ cE sao 9:n Oh7 th#$ng ghJ Py
9Ti vì Ohông chou c#<iJ nào h\y t#$i >n 9:n này.
€ Oìa 9:n csa tôi $iJ cE sao 9:n dL th#$ng ghJ Py 9Ti vì
đ\ !Š! c#<iJ c#<i đ"ng yu vô cùng.
?~
NB CƯỜI CHO NGƯỜI
3. MBt nK c#<i cho anhJ niề! vui v[ tan tAn >àn !ôi.
MBt nK c#<i cho 8! Ohi 8! 9#Ec chân đi vào đ<i. MBt nK
c#<i Z7a o"n hQn. MBt nK c#<i Ohông dFi gian. MBt nK c#<i
đ8! >;ng 9"c "i đắ5 Zây tình ng#<i.
?. MBt nK c#<i cho Su h#$ngJ tình yu !In dâng tAong
ti!. MBt nK c#<i cho dân tôiJ Ohi non n#Ec chứa chan tình
ng#<i. MBt nK c#<i >uyIn nhE vềJ !Bt nK c#<i tAao !In tinJ
!Bt nK c#<i cho tình th#$ng !In ngút cao 9gng tA<i.
CƯỜI #$N ĐI
Cho tôi !Bt nK c#<iJ cho tôi !Bt nK c#<iJ c#<i >n đi cho
đ<i s"ng t#$i. + anh này này nàyJ sao anh 9uHn 9uHn 9uHnJ
c#<i >n đi cho vui cC đoàn.
MG H(I TÌNH THƯƠNG
Về g65 nhau ta !T hBi tình th#$ng. )A<i !ây n#Ec >;ng
ta vPn v#$ng. Về g65 nhau ta !T hBi tình th#$ng. )ình thân
"i tAàn >an ngàn 5h#$ng.
Dnh 8! $i h"t >n h;a ><i ca vang tEi !ây ngàn. Cho tAiều
dâng nhP5 nhô cuHn cuBn s7ng A8o vui. Cho tA<i th! Zanh
và tA@n gian th! ABng. Cho >;ng ta tình th#$ng !In dâng
đ@y.
ĐẾM 7AO GỌI NGƯỜI
MI! "nh sao đ! tôi gọi ng#<i. 4Hng Zanh ZanhJ hHng
Zanh tAắng Zanh. Ngôi sao Zanh Oia chinh >à anhJ ngôi sao
vàng chinh >à cho đâyJ Ohông c7 ngôi sao nào >à ngôi sao
đ8n.
?3
ĐI TÌM CHÚA
3. Kìa đoàn ng#<i Suh As nhau đi >ang thangJ OhQ5 Ohi_ng
Ohắ5 >Fi Z7!J > 9#Ec c"c npo đ#<ngJ và !Bt đoàn ng#<i
!ùJ sFng tAong â! uJ đang d^n nhau đi tì!J tì! -isu cứu
thI.
?. Kìa đoàn ng#<i cùiJ toàn thân ngh8 tanh hôiJ >T >oUt
Ohắ5 !ắt !ƒiJ đang 9#Ec đi tAn đ#<ngJ và đoàn ng#<i tQt
nguyền sFng tAong đau th#$ngJ chân 9#Ec đi Ziu v`oJ tì!
-isu cứu Chúa.
T&ONG TAY THÂN "I
)ay tAong tayJ thân "i đi gi8o 0<i ChúaJ thân "i đi Zây
tình th#$ngJ thân "i đi chia niề! vuiJ thân "i ngay 9ây gi<
đâyJ thân "i cho cC ngày !aiJ thân "i cho tAọn đ<i ta.
NIỀM V!I TÌNH Y$!
3. Niề! vui tAao đIn cho 9:n !InJ đ_ vangJ vang h"t câu
hân hoanJ đ_ sayJ say nUt !ôi t#$i c#<i và Ohô suFi >cJ Ohô
nh=ng giọt !H hôi.
?. )ình yu tAao đIn cho 9:n !InJ đ_ thôiJ thôi hIt 9ao
giQn h<nJ đ_ ZinJ Zin h\y thôi ghUt gh8nJ v;ng tay nFi dàiJ
thiIt tha tAìu !In nhau.
C>! CHH NƯỚC T&ỜI
3. Chúa -isu >à! nhiều 5hU5 >: đ_ chứng !inh n#Ec tA<i
đ\ tEi. Ngài >à con yu csa Chúa ChaJ Ngài Suyền nNng nh#
Mức Chúa Cha.
?. Mức Kitô th#$ng ta OhFn OhvJ hgng >ắng ngh8 9ao ><i
Ou OhPn. Ngài vì yu nn đ\ hiIn thânJ chuBc tBi thay cho
cC nhân tA@n.
??
CHÚA TẠO CING
3. Di cho hoa tA"i chin !ọng tAn ngàn câyl Di cho tinh
tú s"ng soi tAn v;! tA<il Chinh Chúa dung nn tA<i tANng
sao >P5 >"nh. Chinh Chúa 9an tA"i ngọt chin th$! tAn cành.
?. Di cho non n#Ec c7 hoa th$! ARng Zanhl Di cho sông
núi c" ngon tAn AuBng đHngl Chinh Chúa dung nn ngàn
hoa t#$i th$! ng"t. Chinh Chúa 9an suFi nguHn c" >#$n v^y
vùng.
THẾ GIỚI M(T M"I NHÀ
3. )hin nin OŽ thứ W đ\ đIn tAn hành tinh chúng ta. )hI
giEi !Bt !"i nhàJ nhân thI chrng c;n Za >:. )hin nin OŽ
thứ W đ\ đIn tAn hành tinh chúng ta. )#$ng >ai hHng thắ!
hoaJ chào đ7n nhân >o:i chung tiIng ca.
ĐK: T$<ng a hòa nh=p t$m! nh=p t$m 20y đắp th< h> l*"$
ng+,$. T$<ng a t&"n n$%m 5u$! hòa ?h@ 5ang a 5+ơn tA$
ng"y ma$.
?. ]ao hy vọng #Ec !$J giọt nắng #$! tAàn !uôn • th$.
…ức sFng v:n sắc !àuJ thân "i nFi >iền đôi 9<. M8n vui dQy
Ohắ5 n$iJ đ<i sFng th! đ`5 Zinh thắ! t#$i. …7i d= và !\nh
s#J cùng sFng chung 9@y chin ng•n ng$.
THI$N CHÚA TẠO CING
Ngày Z#a Ddong evàJ )hin Chúa cho >à! !` cha. M6t
tn !uôn >oài !uông thú con này >à con gìl Con này >à
con2
?W
NGÔI NHÀ CHÚNG TA
Dnh 8! chúng ta c7 chung !Bt ngôi nhà. Dnh 8! chúng ta
c7 chung !Bt ng#<i Cha. wù c7 đi Za v^n >uôn !ong Suay về
nhà. Nhà chúng ta ngôi nhà ABng >En 9ao >a. Dnh 8! chúng ta
Oh"t Ohao tì! an hoà. Dnh 8! chúng ta nhQn chung !Bt !7n
SuàJ !Š! c#<i thứ tha 9uHn 9\ sa 5hôi 5ha. Nhà chúng ta đPt
tA<i ABn A\ hoan ca.
THI$N ĐÀNG HẠNH PHÚC
3. )An )hin Màng s#Eng >ắ! ai $iJ Ohông Ohv đau cƒng
Ohông hề 9uHn. …#Eng nhPt >à thPy Chúa ]a Ngôi. Không
đ#xc >nJ hoài >ắ! ai $i.
?. Nn 8! nào !uFn chắc đ#xc >nJ suFt đ<i 8! gi= hai
điều này& Ohông 9ao gi< chFi Chúa ]a NgôiJ yu Ngài >uôn
và !In tha nhân.
ĐK: T&ên Th$ên Đ"ng thBt 7+Ang Cu/ a$ ơ$! 6m muốn lên
b0y g$, m" 6m h+a đ+D lên.
ĐẾN NHÀ THỜ
…"ng hô! nay sao !à !ct thIJ chuông đ"nh AHi !à >à!
9iIng dQy gh. Nh#ng Chúa $i vì >;ng !In ChúaJ con hy
sinh dQy đIn nhà th<.
7I$NG N1NG
…"ng ngh8 chuông 8! thức dQy đọc Oinh dâng ngàyJ AHi
A•a !6tJ AHi đ"nh ANng >Py "o !6c vô. Mi tung tNng 8! 9#Ec
nhanh chânJ đIn nhà 9:n 8!J 8! đứng >:i >iền. ]:n $i 9:nJ
dQy đi 9:nJ dQy ta đi Z8! >L 9:n $i.
?X
NGH) CH!ÔNG NHÀ THỜ
Ngh8 chuông nhà th< 8! nhE tEi Chúa. Chúa !<i gọi 8!
!au đIn nhà th<. Ngh8 chuông nhà th<J dù đang T đâuJ 8!
>iền nghj tEiJ nghj tEi Chúa )A<i.
ĐÔI BÀN TAY C!Y$N C"NG
Này đôi 9àn tay duyn d"ng. Chắ5 dâng Chúa nh# nK
hoa. Câu Oinh con thiIt tha Zin nguycnJ cuBc đ<i con nh#
đ7a hoa t#$i Zinh.
CHÚA !Y !YỀN
-i7 ào àoJ s7ng @! @!J gi7 ào àoJ s7ng @! @!J nh#ng
)hin Chúa 9Co >iền ynJ vì Chúa APt uy Suyền.
NÀY TÔI CHH #À
Này tôi chŠ >à cây 9út chì nhk 9UJ tAong tay )hin ChúaJ
Ngài đ\ va đ<i tôi. Này tôi chŠ >à !Bt con ng#<i 9U nhk.
)Aong tay )hin ChúaJ tôi 5hKc vK anh 8!.
)M 8IN Y$!
e! Zin yuJ 8! Zin yu !uôn ng#<i. )Aong con ti! 8!
Zin yu Chúa Cha. e! Zin yuJ 8! Zin yu !ọi ng#<iJ yu
anh 8! và nhPt >à !` cha.
THJP GI" NG HOA
Khi con giang tayJ con giFng nh# cây thQ5 gi". Khi con
yu th#$ngJ thQ5 gi" 9•ng nh# nT hoa. Khi con Ohi! nhuJ
>àn h#$ng hoa Suycn th8o gi7. Khi con >n đ#<ngJ )h@n KhiJ
-i7 đ#a về Za.
?f
CHÚA K$! )M
Nhìn đôi tay 8! Zinh nh# nK c#<i duynJ >à! cho Chúa
thich Su" cƒng vui th8o. Chúa Ou 8! 9U th$ $i >:i g@n
đâyJ>:i g@n đây ta 9an cho nK c#<i duynJ đRng đ8! 9"n nhU
9UJ h\y đ8! cho. 4\y đ8! cho Ohắ5 n$i n$i vì yu th#$ng.
M-N !À T&AO NHA!
4\y đ8! tAao t6ng nhau !7n SuàJ >à chinh chúng ta 9n
tAong giPy 9ọc. ChE tiIc chi 9Cn thân Aing taJ !à gi= >PyJ
OhU5 đôi tay chrng cho ai điều chi.
M•i chúng ta >à !Bt !7n SuàJ !à chinh Chúa Cha ân 9an
cho !ình. 4\y đ$n s$ đ_ đ8! tAao nhauJ 9gng hIt nh=ng dL
th#$ng cho cuBc sFng th! đ`5 Zinh.
TA #À CON THI$N CHÚA
)a >à ail )h#a& ta >à con )hin Chúa. Chúa ta >à Mức
Chúa )A<iJ >à MPng dung nn !uôn >oàiJ >à MPng >uôn yu
th#$ng taJ !\i ngàn đ<i v^n !In th#$ng ta.
CHỚ 8ET ĐO"N NHA!
|4\y >Py c"i Zà n$i !ắt csa !ình}
?
|chE ZUt đo"nJ vì cọng
A"c n$i ng#<i}
?
. |4\y >Py c"i Zà n$i !ình tA#Ec đ\}
?
|AHi >Py
cọng A"c giú5 cho ng#<i sau}
?
.
MẶC #>Y ĐKC KITÔ
M6c "o ZanhJ AHi !6c "o đk. M6c "o nọJ AHi !6c "o Oia.
Nh#ng 8! tin Agng 8! đ`5 nhPtJ nIu 8! !6c >Py Mức Kitô.
?q
C>! TH"NH GI"
3. Nào 8! >à! wPu )h"nh -i"J 8! tin !Bt Chúa ]a
Ngôi. Ngôi Cha t:o thành tA<i đPtJ Ngôi Con chou chIt cứu
đ<i.
?. Nào 8! >à! wPu )h"nh -i"J 8! tin !Bt Chúa ]a
NgôiJ )h"nh 0inh Chúa nguHn sức sFngJ cho 8! đ#xc sFng
đ<i đ<i.
C"C TÔNG Đ0
Chúa -isu chọn 3? !ôn đc gọi >à tông đH và giao cho
th"nh mhAô cai SuCn 4Bi )h"nh. Chúa tAao cho cC !#<i hai
tông đH đ#xc Suyền tha tBiJ và Aa đi Ohắ5 9Fn 5h#$ng Aao
giCng )in MRng.
GIALK$!
|-iaVOu $ $ >ùn}
?
ng#<i đông !à !ình >ùn Su"J Ohông
thPy Chúa đi SuaJ ông đành >8o >n câyJ nh#ng Oìa Chúa đ\
thPyJ Chúa vào thN! nhà ông.
PHBC VB Y$! THƯƠNG
NIu anh hki 8!J |yu th#$ng}
?
>à gìl e! sa tAC ><i& yu
th#$ng chinh >à 5hKc vK. NIu anh hki th!J |5hKc vK}
?

chil e! sa tAC ><i& 5hKc vK chinh >à yu th#$ng.
T&ƯỚC BBI GAI CH"Y
Mứng tA#Ec 9Ki gai ch"yJ Môs cung Oinh th"o giày.
Môs cung Oinh ch8 !6t vì c7 Chúa ngu n$i đây. MIn )h"nh
M#<ng 8! nhEJ 8! đi ngay ngắn thong thCJ nghi! tAang
Ohi đứngJ Ohi Su‘J vì c7 Chúa )A<i 8! yu.
?t
8IN T&AO CHO NHA!
Yin tAao cho nhau tiIng h"t 9an đ@uJ Zin tAao cho nhau
tiIng h"t nguycn c@u. GHi !Bt ngày !ai ti! đ\ Ohắc sâu. GHi
!Bt ngày !ai yu th#$ng đ\ >n !àu.
#ẠC ĐÀ M #? KIM
Con >:c đà |9ù!}
W
!à vào >• Oi! |9u!}
W
J >:i c;n dL h$n
|9u!}
W
>à nh=ng ng#<i giàu |9ù!}
W
J vào c•a n#Ec tA<i
|9ù!}
W
J vào c•a n#Ec tA<i |9ù!}
W
.
NGƯỜI KHÔN M NGƯỜI NG!
|Ng#<i Ohôn Zây tAn đ"J ngôi nhà chắc chắn !à Zinh}
?
.
Khi !#a ZuFng A$i tAn !"i nhà. |)A<i !#a A$i ZuFng n#Ec
d#Ei sFng dâng >n}
?
. Yây tAn đ" >uôn >uôn vPt vC.
|Ng#<i ngu Zây tAn c"tJ ngôi nhà Ohông chắc !à Zin}
?
.
Khi !#a AEt A$i tAn !"i nhà. |)A<i !#a A$i ZuFng n#Ec
d#Ei sông dâng >n}
?
. Yây tAn c"t s7ng Zô tan tành.
AI M!'N TH)O TH+Y
Di !uFn th8o )h@y |>65 >:i}J tR 9k chinh !ình |>65 >:i}J
v"c thQ5 gi" !ình |>65 >:i}J đi th8o )h@y nhU |>65 >:i}. Di
!uFn th8o )h@y |>65 >:i}J tR 9k chinh !ình |>65 >:i}J v"c
thQ5 gi" !ình |>65 >:i}J th8o 9#Ec chân )h@y.
TA #À V!A
)a >à VuaJ >à Vua tAn tA<i d#Ei đPtJ nh#ng n#Ec )a
Ohông thuBc về thI gian này. -isu $iJ n#Ec Chúa !uôn đ<i
hgng sFngJ giú5 chúng con sFng Zứng đ"ng công dân n#Ec
tA<i.
?z
C- GÌ V!I B6NG
C7 gì vui 9gng đ#xc học gi"o >•. C7 gì vui 9gng đ#xc
9iIt Chúa )A<i. Chúa T tAong >;ng >à >;ng con !\i. Chúa T
tAong >;ngJ đ<i con s#Eng 9iIt 9ao.
T&$N ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA
)An đ#<ng về nhà ChaJ tRng >E5 ng#<i đi tEi. C7 !uôn
dân thI giEi và c7 đHng 9ào ta. )An đ#<ng về nhà ChaJ
ng#<i đông đoài na! 9ắcJ !ang hoa th$! ck >: csa ARng sâu
đCo Za.
CHO B'N PHƯƠNG ÂN TÌNH
4\y !T toang c"nh c•a tâ! hHn. Nhìn Aa 9Fn 5h#$ng
tA<i thắ! t#$i ân tình. )AHng !Bt 9ông hoa cho thI giEi
th! đ`5 Zinh. )6ng nK c#<i t#$i cho thI giEi th! h;a
9ình.
NGƯỜI TÔI Y$! TÔI THƯƠNG
]n 5hCi tôi >à ng#<i tôi yu tôi th#$ng. ]n tA"i tôi >à
ng#<i tôi yu tôi th#$ng. )A#Ec !6t tôi >à ng#<i tôi yu tôi
th#$ng. Chung Suanh tôi >à ng#<i tôi yu tôi th#$ng.
Ng#<i tôi yu tôi th#$ng đang ngHi 9n 5hCi csa tôiJ
ng#<i tôi yu tôi th#$ng đang ngHi 9n tA"i csa tôi. Ng#<i
tôi yu tôi th#$ng đang ngHi tA#Ec !6t tôi đ7. Ng#<i tôi yu
tôi th#$ng đang ngHi chung Suanh tôi đây.
T/A 7"NG
)ka s"ngJ tka s"ng "nh nIn đức tin. )ka s"ngJ tka s"ng
tình yu )hin Chúa. )ka s"ngJ tka s"ng h:nh 5húc tAong tôi.
)ka s"ngJ tka s"ng niề! vui n$i !ọi ng#<i. Dnh Aa đi tka
s"ngJ 8! Aa đi tka s"ngJ chúng ta Aa đi tka s"ng.
?{
#ÀM VƯỜN H(I TH"NH
Này này 9:n thân $iJ h\y đi >à! vEi tôiJ đRng ngHi 9uHn
vu v$J Oia Oìa Chúa đang ch<.
C;n ch@n ch< chi n=aJ Chúa đ\ !<i chúng taJ vào >à!
v#<n nho ChúaJ chung h:nh 5húc chan h;a.
HỌP #ẠI C+! NG!YNN
NIu hai 9a ng#<i họ5 >:i nhân danh )h@yJ thì )h@y T đ7J
T gi=a họ >uôn >uôn. NIu hai 9a ng#<i họ5 >:i nhân danh
)h@yJ thì Cha csa )h@y sa 9an cho !ọi $n.
BÀI CA PHBC VB
Moàn ta cPt 9#Ec th8o Chúa đi vào đ<i. 4ành tAang ta
!ang n6ng vai 5hKc vK !ọi n$i. )Rng 9#Ec ta đi chân ng#<i
in vIt 5hKc vK. )Rng tiIng ta n7i â! dBi vang vang 5hKc vK.
)Rng vicc ta >à! !uôn đ<i >#u dPu 5hKc vK.
)ình Chúa 9ao >a !uôn đ<i s"ng ch7i. Ng#<i đIn n$i đây
nFi >:i yu th#$ng. )Aong !ọi n$iJ tAong !ọi >úcJ tinh th@n
5hKc vK 9Rng s"ng nh# đuFc thing soi >;ng !uông thúJ nh#
"nh đNng soi vào hQn thùJ soi vào ngKc tùJ soi vào c’i â! u.
EhF 5F l" h* ?hGng! phF 5F l" Cuên mình. EhF 5F
?hGng đò$ đ%n đ/p. EhF 5F 0n nghHa ?hGng h,. EhF 5F l"
h* ?hGng! phF 5F l" Cuên mình. EhF 5F l" h* ?hGng.
EhF 5F 5ì Ih@a K$tG.
#O TƯGNG C4A TÔI
0• t#Tng csa tôi >à đ8! Chúa cho !uôn ng#<i. 0•
t#Tng csa tôi >à đuFc chiIu soi ngàn n$i. 0• t#Tng csa tôi >à
vui Zây đ<i 9"c "i. 0• t#Tng csa tôi >à gi8o !In th#$ng
ngàn n$i.
W~
NHPNG T&"I TIM 7"NG NGỜI
Nh=ng tA"i ti! s"ng ng<iJ đi Zây !Bng đ`5 t#$i. Yây
t#$ng >ai t#$i s"ng vEi nh=ng c"nh hoa Ohông úa tàn. Nh=ng
tA"i ti! 9iIt c#<iJ !ang cho đ<i niề! vui. Cho anh 8! ta
!\i !\i sFng nh=ng ngày dài đ`5 t#$i.
H,Y Y$! THƯƠNG
3. MRng n7i yu th#$ngJ Ohi con ti! c;n nhiều gh8n ghUt.
MRng n7i yu th#$ng Ohi đôi !ôi c;n >ắ! chua ngoa. )R gi\
gh8n t#$ngJ cho con ti! yu th#$ng thQt nhiều. )R gi\ chua
ngoa cho con ti! nT hoa yu th#$ng.
?. 4\y nắ! tay nhauJ !ang yu th#$ng tAàn về !uôn >Fi.
4\y đứng 9n nhauJ cho con ti! s#Ti P! con ti!. )R Ohắ5
!uôn n$iJ tay tAong tay yu th#$ng Zu! v@y. Ngàn tA"i ti!
ZanhJ 9n nhau ta dung Zây t#$ng >ai.
ĐỪNG ĐQ ĐẾN NGÀY MAI
Vicc gì >à! hô! nay ta h\y >à!J ta SuyIt >à!. Vicc gì >à!
hô! nay đRng đ_ đInJ đIn ngày !ai. Vicc gì >à! hô! nay
Ohông 9ao gi< tAT >:i. Vicc gì >à! hô! nay ta SuyIt >à!J >à
>à! cho Zong. + !Bt ngày đ\ SuaJ !Bt ngày đ\ Sua ta đ\
>à! gìl Ngày >à ngày d@n SuaJ đ! >à đ! d@n tEi. + 9:n 9h
anh 8! tu hki >#$ng tAi& )a đ\ >à! gì cho ngày hô! nay l
NG!0N THJT
Dnh 8! chúng ta chung !Bt đ#<ng >n. Chung !Bt
đ#<ng >n đIn n$i nguHn thQt. NguHn thQt >à đây sức sFng vô
9in. …Fng vô 9in >à sFng cùng t:o vQt.
W3
&A KHƠI VỚI ĐKC KITÔ
wô dô dô dô dô h; dô dô h;. Dnh 8! ta Aa Oh$i cùng vEi
Mức Kitô. Dnh 8! ta Aa Oh$i đ_ đ7n "nh nắng vui. Dnh 8!
ta Aa Oh$i đ_ h"t tiIng Ou !<i. Dnh 8! ta Aa Oh$i thC >#Ei
>#Ei !uôn ng#<i.
wô dô dô dô dô h; dô dô h;. )huyền ta đi 9Nng Sua gi7
!#a ngàn Za. )huyền ta đi 9Nng Sua thI gian 5hù hoa. Dnh
8! ta Ohông >o vì tAong -iVsu KiVtô thì ta hin ngang hô toJ
0<i tuyn Z#ng cứu đB. wô dô dô dô dô h; dô dô h;. Dnh
8! ta Aa Oh$i vì chinh n#Ec tA<i.
TI H/I
3. Nắng nIu Ohông c;n P!J c7 c;n >à nắng n=a Ohôngl
GRng nIu Ohông c;n >"J c7 c;n >à ARng đ#xc chNngl Mây
nIu chrng c;n 9ay. …a đ#xc gọi tn >à gìl Ng#<i nIu chrng
c;n yu. C7 c;n >à ng#<i n=a Ohôngl
?. Nắng !\i Zin >à nắng P!. GRng !\i Zanh >" 9:t ngàn.
Mây Zin !\i cứ 9ayJ cho tôi đ#xc >uôn !\i yu ng#<i. nu
chan hoà nh# "nh nắng P!J ô! P5 Ohắ5 !ọi >oài. nu nh#
ARng tu do OIt >" Zôn Zao tình hoa.
W. MuFi nIu Ohông !6n n=aJ c7 c;n >à !uFi n=a Ohôngl
]i_n nIu Ohông c;n s7ngJ c7 c;n >à 9i_n đ#xc chNngl 4oa
nIu chrng toC h#$ngJ sa đ#xc gọi tn >à gìl Ng#<i nIu
chrng yu ng#<i. C’i đ<i c;n gì vui Ohôngl
MuFi !\i Zin >à !uFi nhU. ]i_n !\i dâng s7ng d:t dào.
4oa Zin !\i ng"t h#$ngJ cho !uôn đ<i >uôn !\i yu hoài.
nu nh# >oài hoa Ohông tinh to"nJ cho h#$ng sắc nHng nàn.
nu nh# 9i_n thuŽ chung s7ng v• d:t dào ngàn nN!.
W?
TH9P 7"NG NIỀM TIN
4\y thắ5 s"ng niề! tin cho !ọi tâ! hHnJ và h\y đFt n7ng
tình yu cho !ọi tA"i ti!. 4\y nFi OIt v;ng tay chung Zây
tình ng#<i. )ình Chúa sa đIn thI giEi dâng tAào niề! vui.
ĐK: Jh+ m6n muố$ (lKp l1$)! +Ap h* mKn đ,$ (lKp l1$)!
ta 20y đ,$ n#ng Lm tình th+ơng. Jh+ /nh 7/ng (lKp l1$)!
h$<u 7*$ uộ đ,$ (lKp l1$)! ta 20y đ,$ t- t&*ng t&/$ t$m.
NIỀM TIN TH9P 7"NG
]#Ec chân đi tAn v:n npo ZaJ niề! tin >uôn thắ5 s"ng
>;ng chúng ta. Nắ! tay nhau chung h;a ><i caJ tình yu nh#
tiIng thiIt tha thúc giKc chúng ta.
Vui ca >nJ h"t vang tA<iJ cùng chung tay dung Zây thI
giEi này. ]#Ec tiIn 9#EcJ tAong nK c#<i. )ình th#$ng yuJ
d:y sFng chan h;a !uôn n$i.
&A ĐI T/A 7"NG
Mang th8o 9ình anJ anh 8! tka s"ng tAn !uôn npo
đ#<ngJ v#xt Sua 97ng đ! đuFc soi tình th#$ng.
Mang th8o >•a thingJ anh 8! tì! đIn vEi 9ao tâ! hHnJ
đ_ tAong Oh7 OhNn thắ5 >n hy vọng. |D>>>uia}
X
.
GI$7! KITÔ
-isu Kitô con Ng#<i tuyct dicu. -isu Kitô ng#<i anh
dPu yu. -isu Kitô t#$ng >ai vEi Ngài. Vinh Suang cho
NgàiJ -isu Kitô.
WW
M!'I VÀ "NH 7"NG
Này c"c con $iJ c"c con >à !uFi đPt. Này c"c con $iJ c"c
con >à "nh s"ng. 0à "nh s"ng chiIu soi !uôn dân |v• tay}.
0à !uFi đPt #E5 !6n cho đ<i |v• tay}.
Này c"c con $iJ c"c con >à !uFi đPt. Này c"c con $iJ c"c
con >à "nh s"ng. 0à "nh s"ng chiIu soi t#$ng >ai |v• tay}. 0à
!uFi đPt chrng hề nh:t 5hai |v• tay}.
MK& Mnh 6m hNy t&O th"nh /nh 7/ng! 7*$ 5"* bóng tố$
đêm đ6n! l"m &1ng .anh Th$ên Ih@a tình th+ơng. Mnh 6m
hNy t&O th"nh muố$ đLt! l*an T$n P-ng nh0n hQng muGn
nơ$! l"m muố$ đLt +Ap mKn h* đ,$.
ĐRN 7"NG M!'I MẶN
3. Không ai thắ5 đhn AHi đ8! đ6t g@! gi#<ng. Không ai
thắ5 đhn AHi >Py thùng ú5 >n. Nh#ng Ohi thắ5 đhn thì đ8!
đ6t tAn gi". M_ cho !ọi ng#<i thPy "nh s"ng h;a chan.
?. Di $i !uFi !6n >à! cho đ<i !6n !à. Di $i !uFi !6n
>à! cho đ<i dL th#$ng. Nh#ng Ohi !uFi nh:t thì đ8! đv Aa
ng’. M_ cho !ọi ng#<i đ#a chân 9#Ec đ:5 >n.
TÌM THI$N CHÚA
Dnh đi tì! )hin ChúaJ Ng#<i T đâu !à 9Py >âu anh hgng
đi tì!l Dnh đi tì! )hin ChúaJ Ng#<i T đâu !à 9Py >âu anh
hgng tì! >uôn. Này ng#<i 9:n hHn tôi $i. )hin Chúa T gi=a
cuBc đ<i. Ng#<i tAong tâ! hHnJ Ng#<i tAong >#$ng tâ! và
Ng#<i hicn dicn gi=a 9@u tA<i hùng oai.
WX
ĐKC KITÔ NG!0N "NH 7"NG
MFi vEi anh Mức Kitô >à ail MFi vEi tôiJ Mức KitôJ Ngài
>à “nh …"ng. “nh s"ng soi cuBc đ<i. “nh s"ng soi >;ng
ng#<i. Ngài >à "nh s"ng soi >;ng ng#<i. Ngài >à "nh s"ng cho
con ng#<i.
Chúa gọi chúng ta |>65 >:i}. “nh s"ng cho đ<i |>65 >:i}.
4\y đi vào đ<i nh# ngọn đhn s"ng |>65 >:i}J Chúa gọi chúng
ta |>65 >:i}. “nh s"ng cho đ<i |>65 >:i}. 4\y đ8! vào đ<i tình
th#$ng s"ng ng<i.
ĐKC KITÔ CK! THẾ
3. Mức Kitô hô! SuaJ hô! nayJ !ai ngày. Mức Kitô !ai
sau t#$ng >ai !\i !\i. Ngài 9v sức hNng say cho nh=ng ai
đ<i >:c >oài. Ngài c@! tay tAong tay nâng đ[ ai >;ng !ct
nhoài. 4\y h"t >n D>>8>uia D>>8>uia 9ài ca cứu thI.
?. Mức Kitô da đ8nJ da nâuJ da vàng. Mức Kitô Châu ”uJ
Châu mhiJ Châu My. Ngài cùng sFng >ang thang vEi nh=ng
ai chou ho:n n:n. Ngài si an chia san vEi nh=ng ai nhiều
nhọc nhgn. 4\y h"t >n D>>8>uiaJ D>>8>uia Ohắ5 tAong nhân
>o:i.
TÌNH CA 7A MẠC
)a nhE ngày nN! Z#aJ 9Fn !#$i nN! đi về đPt hứa. 0ang
thang tAn đHi c"tJ dPu đ" hgn nh# tiIng thT than. Mi tAong
!#a ManVnaJ uFng n#Ec nguHn đ`5 nh# hy vọngJ và tAong
"ng !ây 9ayJ 97ng >•a hHng Chúa d^n dân đi.
Wf
#Ư! ĐÀY 7A MẠC
3. wân ta sFng >#u đày tAong sa !:c. ]Fn !#$i nN! 9ao
nhung nhE ngQ5 tAàn. )a Ohông ngh8 -iaVv 9ao 9iIn cF >@!
than. Nh#ng -iaVv yu ta d^n ta về 9ình an.
?. MaiVs8n d^n ta về n$i Su nhà. ]#Ec hoang vu in sâu
vIt đQ! đà. Ga đi tAong !nh !ang về đPt hứa csa ta. Mang
tAn vai đau th#$ng v^n !ong ch< hoà ca.
NHỜ ĐKC KITÔ
Nh< Mức Kitô !à ta đ#xc nn công chinh. Nh< tin vào
Mức Kitô !à ta đ#xc $n t"c thành. Nh< Mức Kitô !à ta
đ#xc nn con Chúa. Nh< công nghic5 Mức Kitô !à ta đ#xc
$n cứu chuBc.
7KC 7'NG C0I CÀO
Chúa đIn 9an sức sFng NgàiJ nguHn sFng >uôn dHi dào
!\i. Chúa đIn 9an sức sFng NgàiJ cho chúng ta đi th8o
NgàiJ !ọi vPt vC n$i đôi tay chia sEt chung cùng Ngài đPyJ
!ọi g"nh n6ng tAn đôi vaiJ Ngài đIn cùng !ang >Py.
-isu Chúa !uôn >oàiJ Zin đ#xc 9iIt $n Ngài. -isu Chúa
!uôn >oàiJ Zin đ#xc h"t Oh8n Ngài.
#,NH NHJN #ỜI CHÚA
0\nh nhQn ><i Chúa 8! $i ZiIt 9ao !Rng vui. 0\nh nhQn
$n chúa 8! $i gắng ghi tAong >;ng. e! nhE Agng )hin chúa
yu 8!. Ngài yu 8! Ohông 9< 9InJ Ngài yu 8! đIn !uôn
đ<i.
Wq
HỌC KINH TH"NH
Không 9iIt Kinh )h"nh >à Ohông 9iIt Mức Kitô. Di 9iIt
Mức Kitô >à !Bt !Fi >xi tuyct v<i. …Fng 9àn ticc 0<i Chúa
và ticc Mình Chúa Kitô >à điều ng#<i Kitô h=u #Ec aoJ Oh"t
Ohao.
)hI anh n7i điJ )ân #Ec c7 nh=ng Suy_n nàol )in !RngJ
c"c )h# và c"c …"ch Oh"c. Dnh học thI nào đ_ nhEJ Zin O_
cho chúng tôi ngh8l
CS TU M VWXYZ[ [W\ M V] ^_ `a bW] cd` efXg
)in MRng thì c7 X cuFn& MatthuJ M"ccôJ 0uca và -ioan.
KI đIn >à …"ch Công VKJ AHi 3X th# mhao>ô& G€ % C€ % C€J
-D0 % em4 % m4(J C‰0 % )• % )•J )(M % )(M % )()J m4(
% 0• % w‰. C;n t th# Oh"c đ7 >à& -(D % m4• % m4•J -(‰ %
-(‰ % -(‰ % -('. CuFi cùng >à s"ch KhCi 4uyền.
HhY M HhY M HhYi HjC THk MlI #mI NHl NGhY M
NHl #f! M NHl ChI M Y)AHi
CHÚNG TA #À "NH 7"NG
MK& Jgu#n /nh 7/ng 'a ĐQ K$tG! ĐLng Qu độ th<
g$an. T- ngu#n /nh 7/ng 'a ĐQ K$tG! h@ng ta l" /nh
7/ng h$<u 7*$ ?hắp mR$ nh".
3. N$i ARng núi đCo Za |n$i ARng vắng đCo Za} đIn đô
thành 5hHn hoa |>65 >:i}. )hắ5 >n tình Chúa taJ APt Ohoan
dung hCi hà.
?. )h8o đ#<ng Chúa !à đi |>65 >:i}. …Fng thuc thi ><i
Ngài |>65 >:i}. Nắng !ai hHng s"ng t#$iJ Ohắ5 n$i vang tiIng
c#<i.
Wt
Đ!'C H0NG
Cùng nhau ta thắ5 s"ng đuFc hHng Auc ch"y tAong ti!.
Ngàn con ti! đIn đây ta đFt chung ngọn >•a !In. Và chung
9ao !$ #Ec cùng thắ5 >n cho tA@n gianJ đ_ Zua tan 97ng tFi
ta thắ5 >n ngọn đuFc hHng.
)hắ5 s"ngJ thắ5 s"ng đuFc hHng Auc tAong tA"i ti!. )hắ5
s"ngJ thắ5 s"ng đuFc hHng s#Ti P! tình ng#<i. )hắ5 s"ngJ
thắ5 s"ng đuFc hHng tka >an Ohắ5 n$i. )hắ5 s"ngJ thắ5 s"ng
đuFc hHng tin yu s"ng ng<i.
VÀO ĐỜI TÌM CHÚA
3. VEi g7i hành tAang tôi vào đ<i tì! Chúa Kitô. VEi g7i
hành tAang tôi >ang thang tì! Con )hin Chúa. 4ai ngàn
nN! đ\ Sua đi AHi. -i< này ng#<i T đâul -i< này ng#<i T
đâul )Aong A:5 h"t hay tAong 5h;ng tAàJ tAong th#$ng Z" hay
đ! !àu hHngl Ng#<i T đâu cho hHn tôi ch$i v$i gi=a chx
đ<i hô! nay.
?. -i= v=ng niề! tin tôi đ\ g65 đ#xc Chúa Kitô. -i=
v=ng tình th#$ng tôi hân hoan g65 Con )hin Chúa. Không
tì! n$i 5hF đô chQt ng#<i. Vì Ng#<i >à tình yu. Vì Ng#<i
>à niề! vui. Không đài c"c Za hoa >Ka >àJ Ohông gian dFi
Ohông gây hQn thù. Ng#<i T đây Ohông tiềnJ Ohông c$! "o
gi=a chx đ<i hô! nay.
GẶP Gn ĐKC KITÔ
3. -65 g[ Mức Kitô 9iIn đvi cuBc đ<i !ình. -65 g[ Mức
Kitô đ7n nhQn $n t"i sinh. -65 g[ Mức Kitô chân thành
!ình g65 !ình. -65 g[ Mức Kitô nCy sinh tình đc huynh.
NguHn suFi nIu 9I tắc thì d;ng sông !au c:n Ohô. )ình yu
Wz
Ohông Kitô ôi tình yu sao cgn c•i. Vì Chúa chinh nguHn
suFi nguHn yu th#$ng vô 9in. ]i_n yu th#$ng nFi >iền c"c
hoang đCo gi=a đ:i d#$ng.
2. Maëc laáy Ñöùc Ki-toâ, khuoân maët thaät
hieàn hoaø. Maëc laáy Ñöùc Ki-toâ, taám loøng
luoân thöù tha. Maëc laáy Ñöùc Ki-toâ moâi
mieäng lôøi thaät thaø. Maëc laáy Ñöùc Ki-toâ
nguyeän aâng !hu"c theo #ha. CuBc sFng OiI5 >=
Oh"ch >B tAình Za ôi thQt Za. M#<ng nguy nan 5hong 9aJ đ$n
đBc sức h$i Oict ng\. Kìa 9•ng Chúa hicn đInJ nh` tay nâng
con >n. –i an nh# M` hiềnJ chinh Ngài Chúa 9ình yn.
$. #uøng ôùi Ñöùc Ki-toâ, lö% haønh aøo
cuoäc &ôøi. #uøng ôùi Ñöùc Ki-toâ, keâu môøi
ha%y 'oáng ui. #uøng ôùi Ñöùc Ki-toâ, chaá!
nhaän nhieàu thieät thoøi. #uøng ôùi Ñöùc Ki-
toâ, taëng t(ao nu" cöôøi töôi. Ñöôøng t(a)ng
*oaù caùt &aù, &oaøn ngöôøi &i +ao ngaøy ,ua,
maø nieàm tin nhö !hoâi !ha, t(-u naëng ai
caây thaä! giaù. #hieàu &eán 'a)! ,u. nga%,
th/ ö"c 'aâu nhö mô0 (a, 1gaøi &öùng ngoùng
t(oâng ,ua, a2n kieân t(/ &oùn chôø ta.
3. 4haä! giaù Ñöùc Ki-toâ, (a)c nh.! &e5
öô"t ngaøn. 4haä! giaù Ñöùc Ki-toâ, 'an +a6ng
+ao t(aùi ngang. 4haä! giaù Ñöùc Ki-toâ, laá!
&aày mo"i nho"c nha6n. 4haä! giaù Ñöùc Ki-toâ,
&öôøng 7a2n eà inh ,uang. 1guoàn 'aùng
7a2u yeáu &uoái, ngö" t(. thaâm 'aâu &aày ôi,
naøo &aët leân cao &i thoâi chieáu (o"i muoân
nôi ngaøn loái. #oøn +oùng toái chôùi ôùi, cu0a
W{
loøng ghen töông nho0 nhoi, loøng 7oái t(aù
khoân nguoâi, 'e% tan 7aàn &oùn ngaøy ui.
8. 4oa0 'aùng Ñöùc Ki-toâ, 7uoác go"i môøi
t/nh ngöôøi. 4oa0 'aùng Ñöùc Ki-toâ, 'oio ha0i
&a9ng giö%a khôi. 4oa0 'aùng Ñöùc Ki-toâ, aùnh
maët t(ôøi (a"ng ngôøi. 4oa0 'aùng Ñöùc Ki-toâ,
ngaøn tia lö0a tinh khoâi. Ñaøn caát tieáng
,uyeán luyeán, hoaø +aøi ca (u &eàm eâm, chô"
&ôøi *oân *ao +on chen, nay +öøng leân 'ay
lö0a meán. :oäi tha)! 'aùng aùnh neán, töøng
ngu0 ,ueân +ao ngaøy &eâm, (oài tieán &eán
haùt chung, chöùa chan 7ieäu khuùc &oaøn
ieân.
;. 4/nh khuùc Ñöùc Ki-toâ, ma%i nhu0 thaàm
7.u 7aøng. 4/nh khuùc Ñöùc Ki-toâ, giai &ieäu
luoân chöùa chan. 4/nh khuùc Ñöùc Ki-toâ,
!heù! la" +oät nô0 t(aøn. 4/nh khuùc Ñöùc Ki-
toâ, nghieäm 'inh +a6ng me tan. 1aøy hô%i
kha)! theá giôùi, mo"i thôøi muoân nôi ngaøn
khôi, cuøng hô"! *öôùng löôùt tôùi, giao höô0ng
aâm ang toaøn co%i. 4(ôøi môùi &aát cu%ng
môùi, lôøi t/nh yeâu 4in Möøng ui, M/nh Maùu
4haùnh 7öô%ng nuoâi, kha)! nhaân loa"i 'oáng
tha0nh thôi.
<. Ñ.nh l= Ñöùc Ki-toâ, 7aáu coäng cu0a a"n
loøng. Ñ.nh l= Ñöùc Ki-toâ, luy% thöøa +ao khaùt
mong. Ñ.nh l= Ñöùc Ki-toâ, khaáu t(öø mo"i
tuyeät o"ng. Ñ.nh l= Ñöùc Ki-toâ, 'e0 chia
thaønh +ao 7ung. 1gaøi &eán giö%a theá giôùi,
laøm ngöôøi +oân +a ngöô"c *uoâi, &e5 cao (ao
X~
muoân nôi, cho &ôøi leân men &o5i môùi. 4haä!
giaù #huùa muoán noùi, lôøi t/nh yeâu khoâng
heà ngôi, naøo *aùc t=n &i thoâi, 'e% theo aøo
co%i ngaøn töôi.
>. :eà ôùi ôùi Ñöùc Ki-toâ, caùnh cö0a he"!
go"i môøi. :eà ôùi ôùi Ñöùc Ki-toâ, ,ueâ nhaø
&a% &eán nôi. :eà ôùi ôùi Ñöùc Ki-toâ, 1öôùc
4(ôøi 7o"n tieäc ngoài. :eà ôùi ôùi Ñöùc Ki-toâ,
cuøng #ha hieân chung ui.
N'I M,I V%NG TAY
3. M#<ng về nhà Cha ta 9#Ec 9n nhau. Cùng niề! hNng
say thao thức )ông MH. 0;ng tAàn tin yu hoà vang câu h"t.
NFi !\i v;ng tay >oan )in MRng !uôn n$i.
?. Nguycn tAT nn !8nJ nn !uFi cho đ<i. 0•a hHng tAong
ti! s#Ti P! 9ao ng#<i. 4ành tAình yu th#$ng niề! tin thắ5
s"ng. NFi !\i v;ng tay hic5 nhPt !uôn ng#<i.
MK& Jố$ mN$ nố$ mN$ 5òng tay ($ê7u! nố$ mN$ nố$ mN$
5òng tay ($/* Hộ$. Jố$ mN$ nố$ mN$ 5òng tay h@ng mình!
nố$ mN$ nố$ mN$ 5òng tay yêu th+ơng.
N'I V%NG TAY #ỚN
3. GRng núi dang tay nFi >:i 9i_n Za. )a đi v;ng tay >En
!\i đ_ nFi s$n hà. M6t đPt 9ao >aJ anh 8! ta về g65 nhau
!Rng nh# 9\o c"t Suay cuHng tA<i ABngJ 9àn tay ta nắ! nFi
tA;n !Bt v;ng Vict Na!.
MK& I, nố$ g$ó! đêm 5u$ nố$ ng"y. Sòng m/u nố$ *n t$m
đ#ng l*1$! .Tng tình ng+,$ t&*ng ng"y mA$. Th"nh phố nố$
X3
thGn 2a 5,$ 5D$! ng+,$ h<t nố$ l$nh th$êng 5"* đ,$ 5" nF
+,$ nO t&ên mG$.
?. )R ]ắc vô Na! nFi >iền nắ! tay. )a đi tR đHng hoang
vuJ v#xt hIt núi đHi. V#xt th"c ch8o >8o tay ta v#xt đho tR
Su nghho >n 5hF >EnJ nắ! tay nFi >iền 9i_n Zanh sFng gP!
nFi >iền !Bt v;ng t• sinh.
GI)O BƯỚC HÀNH T&ÌNH
3. Này 9:n $i !au >n gi8o 9#Ec hành tAình. w;ng th<i
gian đi nhanh chrng 9iIt dRng chân. MRng 5hân vân 9i Suan
sa >à! tPt cC !uBn !àng. CuBc sFng Suanh ta >uôn vBi v\.
Nào 9:n !au Zua đi nh=ng tiIng thT than. 0à! vicc đi vui
>n vEi cC nhict tâ!. )R đôi tay hô! nay hoang đoa sa thành
AuBng đHng và >úa th! Zanh cC tA<i hHng.
?. Cùng th<i gian ta đi đIn cuFi đ#<ng dài. ]gng hành
tAang yu th#$ng tin t#Tng ngày !ai.Vì tAong ti! ta >uôn
s"ng ng<i "nh >•a !6t tA<i. M<i sa thôi â! u !ù tFi. wù
tAong ta 9ao nhiu yIu đuFi nhk nhoi. ]gng Ohi! nhuJ Oin
tâ! thNng tiIn 9:n $i. M<i đ`5 h$n vui h$n Ohi !ình chP5
nhQn cùng ng#<i. CBng g75 chung Zây !uôn nK c#<i.
ĐKo Nào mau (n"* mau), lên đường (lên đ+,ng)!
khi trời còn sáng bạn ơi. Cùng nhau (Ung nhau)! bắt đu
(bắt đ)u)! đ! cùng g"t hái #anh tươi.
THIẾ! NHI TÂN HÀNH CA
3. )hiIu nhi Vict Na! đứng >n tAong giai đo:n !Ei.
)h8o tiIng -i"o 4Bi và tiIng Su h#$ng Ou !<i. M#xc
tAang 9o dƒng !:nh 9gng tinh th@n !Ei. )uvi tAp Vict Na!
hNng h"i Zây thI hc ngày !ai.
X?
Cùng đi h[i c"c thiIu nhi. Cùng đi vEi Chúa Kitô. NguHn
sFng )h"nh )h_ chan hoà >à >• t#Tng csa ng#<i thiIu nhi
hô! nay.
?. )hiIu nhi Vict Na! SuyIt tâ! tAong giai đo:n !Ei.
)h"nh ho" !ôi tA#<ngJ Ahn nh=ng OhC nNng 5hi th#<ngJ
9gng nguycn c@uJ hy sinh và !Bt 9@u Ohi !Ei. )uvi tAp Vict
Na! đ8! Chúa cho giEi tAp Vict Na!.
V3 TƯỚNG THIẾ! NHI
Vo )#Eng thiIu nhi >à Vua -isu chi nhân. Chúa yu thiIu
nhi 9an tA7t !ình nuôi Z"c hHn. e! yu -isu !•i ngày >n
A#Ec Chúa. C7 Chúa tAong >;ng thiIu nhi vui tiIn Ohông s<n.
>! NHI CA
—oàn 8! nh# nh=ng !@! !: non Zanh t#$iJ >uôn vui
c#<i >uôn ngoan ngo\n sFng đ<i bu NhiJ |sFng đ<i bu Nhi}.
Nguycn 9ền chi th8o g#$ng Chúa -iV…u tuvi th$. w#Ei
97ng c<J 8! !ang Chúa cho tuvi bu th$J |8! !ang Chúa
cho tuvi bu th$}.
KH1N >!
KhNn Suàng 8! Pu nhi !àu Zanh ZanhJ Zanh nh# >" cây
tAn non ngàn. Nh# tuvi th$ h"t đùa vui caJ 8! ngoan hiền
!Ei >à 8! Pu nhi. Pu nhi ngoanJ Pu nhi vuiJ Pu nhi đ$n s$
thQt thà. KhNn !àu ZanhJ Zin đ`5 thay Zanh tuvi 8! Pu nhi.
THIẾ! NHI CA
e! )hiIu Nhi $iJ nh# ngàn tia s"ng huy hoàngJ vào 9uvi
A:ng đông đIn !ang nguHn h$i P!. e! )hiIu Nhi $iJ 8!
đ`5 nh# hoa h#Eng d#$ngJ t#$i dou nh# h$i gi7 ZuânJ đ8!
yn vui đIn !uôn ng#<i.
XW
e! )hiIu Nhi $iJ !ắt nhìn 8! vi sao tA<iJ nK c#<i tAn
!ôi Z7a tan !àu u tFi. e! )hiIu Nhi $iJ 8! >à chiIn sj mhúc
”!J gian Ohv nguy Oh7 chE naoJ vui !ang Chúa đIn cho
ng#<i.
KH1N THIẾ!
KhNn csa 8! !àu Zanh n#Ec 9i_n. Màu Zanh n7i >n đ<i
sFng !ang nhiều hy sinh. Nh#ng !à Zanh c;n !ang nhiều •
nghja. Màu Zanh n7i >n đ<i sFng 8! nhiều Oiu hùng.
NGHpA 7p CA
Vui ca >nJ Nghja sj đ<i đ@y diL! 5húc. 4Hn thanh Zuân
say niề! >• t#Tng cao Za. Vì nghja Aa đi >à đi chinh 5hKc.
—#<ng Za 97ng Chúa đang ch< đxi ta. MBt đ<i tAp tAung
thành nHng hQu sức thing. 4ùng dƒng tAung thành !Bt d:
tAung Oin. )ình 9gng h=uJ chân thành !Bt d: v=ng Oin.
)ôn Su• tA"ch nhic! sFng g#$ng hy sinh.
Nghja …j Vict Na! s˜n sàng hùng tA"ngJ tAong s:ch hNng
h"i và SuyIt tiIn 9#Ec. 0•a th@n nung nPu tâ! can Ohông
ngRng. M@! thing ta gi8o Ohắ5 n$i Za g@n. 0• t#Tng siu
nhin thành tâ! yu !In. wanh Cha cC s"ngJ n#Ec Cha tAo
đIn. Noi g#$ng nhict thành csa )h"nh mhao>ô Zông 5ha >n
đ#<ng >à! chứng mhúc ”!.
ĐỜI H!YNH T&ƯGNG
MBt ngày >à huynh tA#Tng suFt đ<i ta >à huynh tA#Tng.
M<i ta >à nhân chứng cho Chúa Kitô. Vì đ<i >à huynh tA#TngJ
ta >à! "nh s"ng. “nh s"ng chiIu soi cho tPt cC !ọi ng#<i.
Nguycn !Bt >;ng th8o ChúaJ suFt đ<i ta nguycn th8o
ChúaJ tAT nn !Bt vEi Chúa thân th_ nhic! !@u. Vì đ<i >à
XX
huynh tA#Tng ta >à! !uFi #E5. MuFi #E5 thI gianJ Auc s"ng
cho !uôn ng#<i.
ĐK: Huynh t&+Ong ta l" nh0n hQng h* ĐQ K$tG! huynh
t&+Ong ta l"m /nh 7/ng h$<u 7*$ mR$ nơ$. Ta đ$! ta đ$ 5"*
đ,$! l"m /nh 7/ng! l"m muố$ +Ap h* đ,$.
B'N KHq! HIN!
)hiIu nhi chuyn c@n G*‚C 0™ |G#Ec 0L}J yu đ<i h\!
!ình |4n …(N4}J N-'nšN C›' sFt sắng |sFt sắng} và
>à! )€N- Mœ cho !uôn dân.
ĐK& Pột! ha$! ba! bốn ?hVu h$>u 6m hWng luGn gh$ nhAX
Yốn ?hVu h$>u 6m Cuy<t ?hắ gh$ t&*ng lòng.
#ỜI NG!YNN TÔNG Đ0
0:y ChúaJ Chúa đ\ gọi con giú5 vicc )ông đH csa Chúa.
Yin giú5 con nhict tâ! >o cho tA"ch vK hoàn thành. 0:y
ChúaJ con Ohông O_ nhọc 5hiềnJ Ohông !àng chi danh gi".
Con Zin hiIn dâng đ_ 5hKng su Chúa >uôn. 0:y ChúaJ con
#Ec ao cho danh Chúa càng ngày càng s"ngJ cho !uôn dân
đ#xc 9iItJ đ#xc yu ChúaJ đ#xc sFng đ<i đ<i.
KINH Đ(I T&ƯGNG
Nguycn Zin -isu anh cC tR nhân. Ngày đ! 9an ZuFng
!uôn $n 5húc cho đBi csa conJ giú5 cho đoàn con nn
nh=ng )ông MH nhict thànhJ !T ABng n#Ec ChúaJ cứu A•i
c"c >inh hHn. M<i con hy sinh nguy Oh7 chrng nềJ 9ền tâ!
9"c "iJ yu ChúaJ yu ng#<i thiIt tha. G#Ec >L !•i ngàyJ
dâng >n Cha tPt cC cuBc sFng. Yứng danh tông đH csa Chúa
-isu.
Xf
KINH H!YNH T&ƯGNG
0:y Chúa -isu 4uynh )A#Tng )Fi CaoJ Zin d:y con 9iIt
hy sinh cao th#xngJ 5hKng su Chúa và giú5 ich !ọi ng#<i.
Yin d:y con 9iIt hy sinh Ohông c@n 9"o đ"5J >uôn Zông 5ha
Ohông ng:i 9\o t"5J đ`5 • Cha tAn tA<iJ tAong tình th#$ng
yu hIt !ọi ng#<i.
KINH CÂNG NGÀY
Ngày nay con dâng cho ChúaJ Zin Chúa th#$ng nhQn
>;ng tAi chúng con. Mọi c$n gian nan nguy Oh7J chúng con
Zin c@u th8o • —ức -i"o 4oàng sE! hô!.
KINH CÂNG r$M
)A<i đ\ ZI chiềuJ -isu $i con nh< tay M` MaAiaJ !à
dâng >n ChúaJ dâng chúc ><i c"! $nJ dâng tA7t cC Z"c hHn.
C"c vicc con >à!J c"c ><i con ZinJ cùng vEi !ọi Oh7 nguy
con chou tA7t !Bt ngày Sua. Cùng vEi 97ng chiều tàJ -isu
MaAiaJ con h;a caJ dâng về n$i 9ao >a. Chúa 9an 5hU5 >ànhJ
!Bt đ! ngs an 9ìnhJ hHn tAong Z"c t#$i Zinh.
KINH T&ƯỚC KHI 1N
Nguycn ZinJ nguycn Zin Chúa CC !T tay chúc 5húcJ cho
chúng con dùngJ cho chúng con dùng nn c"c thuc 5h•!
này.
Xq
KINH 7A! KHI 1N
—Bi $n Chúa đ<i đ<i !:ch sFngJ đ\ nuôi chúng con hHn
Z"c hô! nay. Nguycn danh Chúa đ<i đ<i cC s"ngJ ZuFng cho
!ọi >oài $n >Bc no đ@y.
TIẾNG GỌI T&!YỀN GI"O
)iIn 9#Ec >n nào đoàn ta nh# tn 9Nng tiIn. Kh7 nguy
Z" gì !uôn chông gai hNng h"i ta sx chi. VEi Chúa >n
đ#<ng đoàn ta thi nhau vui tiIn. •uyIt gi8o mhúc ”! !ang
vui t#$i cho thI gian #u 5hiền.
Dnh 8! $i ta tiIn >n đ#<ng Za đang ch< đxi taJ ch< đxi
ta. )iIng Chúa vang Ohắ5 đHng Za. Mau !au >n ta đIn
>#x! ngàn 9ông >úa đHng !nh !ôngJ đHng !nh !ôngJ
h"i cho hIt !uôn 9ông vàng. Dnh 8! ta !Rng vui h"t th8o
>àn s7ng >úa vàngJ 9"t ng"t c"nh đHng tAuyền gi"o ta say
nguHn sFng. “nh s"ng đ7n !Rng đHng >úa 5ha !àu th!
tuyct v<i. )a yu cuBc đ<i g6t h"i gi8o vui n#Ec )A<i. )iIn...
T!.I T&s HÀO H*NG
0<i 3&)uvi tAp chúng ta 5hCi >à tuvi tAp hào hùngJ tì! cho
đ<i !ình !Bt đonh h#Eng !à đi. )uvi tAp hô! nay 5hCi >à
tuvi tAp s"ng tAongJ 9#Ec th8o con đ#<ng đ#<ng công chinh
!à đi.
ĐK:Ih* l" ?hGng đò$ l1$. Ih* thBt đZp ng+,$ ơ$. Ih* thì
hơn l" nhBn. Ihính h"* hUng l" đ0y.
0<i ?& )uvi tAp chúng ta 5hCi >à! nh=ng vicc hào hùng.
mhCi 9iIt hào hùng 9gng vicc nghja ng#<i $i. Không sx gian
Xt
>ao tAN! 9ề !ct nhọc Ohv đau. -iú5 ich cho đ<i và thNng
tiIn 9Cn thân.
C>T BƯỚC &A ĐI
3. 4\y cPt 9#Ec Aa đi 9gng đôi chân csa )hin )h@n. 4\y
sFng vEi tha nhân 9gng con ti! csa Chúa. 4\y h"t vEi tiIng
h"t csa hoan ca hô! nay. 4\y đIn vEi thI giEi 9gng đôi tay
hNng say.
?. 4\y t#Ei n#Ec cho cây Zanh t#$i sắc yu đ<i. 4\y
chắ5 c"nh 9ay cao ngàn #Ec !$ ngày !Ei. h\y tắ! nắng csa
yu th#$ng hân hoan. 4\y Zo" hIt 97ng tFi csa hô! Sua
!in !an.
W. 4\y 5h" hIt chông gai csa hoang !ang vEi nghi ng<.
4\y tiI5 nFi Aa đi dù Ohông !ay gKc ng\. 4\y nhE đIn Chúa
hgng 9n ta tAong ta. 4\y v=ng 9#Ec >#Et tEi c;n anh 8! 9n
nhau.
ĐK: Pau mau ta lên đ+,ng. Pau mau ta lên đ+,ng.
HÀNH T&ANG NGƯỜI T&s
MK& 31y Ih@a! h@ng *n 5% t- bốn ph+ơng t&,$. 31y
Ih@a! h@ng *n 5% t- ?hắp thGn l"ng. IUng 5A$ lAp 7óng
ng+,$ h"nh h+ơng 5% nh" Ih@a đ$! 5% nh" Ih@a đ$.
3. 4ành tAang con !ang th8o đ@y đau 9uHn csa thI giEi.
4ành tAang con !ang th8o tAàn cN! h<n csa OiI5 nghho. Về
đây Zin dâng cha tAong >o âu. M#a hai tay !uFn chung Zây
thI giEi !Ei.
Xz
?. 4ành tAang con !ang th8o !ọi Oh"t vọng tì! chân >•.
4ành tAang con !ang th8o !ọi Zây dung tì! công 9gng. Về
đây Zin dâng Cha tAong >o âuJ đ#a hai tay !uFn chung Zây
thI giEi !Ei.
GI)O M+M TIN Y$!
3. Di gi\i d@u !#a nắng đi gi8o tAHng !@! sFng. *$!
vào đPt Su h#$ng !ình 9ao h:t giFng tAn n#$ng đHng.
Mong ch< ngày >úa đ$! 9ông. …a vô vàn vui s#Eng đ7n
chào ngày g6t !Ei Mây h:t giFng sinh 9a chKcJ Oia h:t giFng
sinh s"u chKcJ c7 h:t tAv sinh !Bt tAN!.
?. 4\y gi8o !@! tin yu vEi nh=ng vicc nhk 9U. Cho
ng#<i đ7i 9"t c$! đ@yJ cho ng#<i Oh"t >y n#Ec tAàn. Cho
ng#<i than Oh7c si an. 4\y gi8o !@! tin yu sa g6t về h:nh
5húc. ]Ti ng#<i đ\ yu th#$ng ng#<i chia sp thiIt tha tAong
đ<i. )Aao g•i về nhau niề! vui.
W. 4\y chôn vào >;ng đPt nh=ng ich OŽ hhn yIu. Yin đvi
!Ei ngay chinh !ìnhJ Zin h\y h7a Zanh tâ! hHn. -i\ tR thù
o"n 9i Suan. Di chP5 nhQn hy sinh sa nh# h:t !Bt tAN!. Khi
chrng sFng cho Aing !ìnhJ sa tì! thPy tAong !•i ngày.
mhKc vK >à chinh niề! vui.
MK& Nào ta đi (n"* Ung nhau đ$). $i%o mm tin &êu
(g$6* m)m t$n yêu). '! cu(c s)ng m*i #anh tươi, đ! lòng
t+i ,-i mu+n nơi. ./m ,ui hạnh 0h1c gi2a đời.
KHÚC H"T #P HÀNH
Cùng đHng hành ta tiIn 9#Ec tAong sứ vK tông đH. wang
đôi tay v#$n đIn !\i !uôn c’i >;ng !ong ch<J cho ai đang
X{
tAong hUo hắtJ hân hoan vui tAong n#Ec !ắtJ đ_ tình yu
th#$ng !\i >an Za tAong tình Cha.
Vui >n đi 9:n $iJ nắ! tay OIt tình nhân >o:iJ tAao cho
nhau niề! tin yu tAong tình thân "i. Vui >n đi 9:n $iJ đ7n
nhau !\i vào cuBc đ<iJ cho Sun đi s@u v#$ng nT hoa thắ!
nHng yu th#$ng.
BÀI CA GIỚI T&s
ĐK: T- bốn ph+ơng t&,$ g$A$ t&[ 5% đ0y! n0ng a* 5òng
tay t&*ng yêu th+ơng .1t ."*. PuGn t&/$ t$m h#ng Ung hòa
lên 0u h/t! h/t lên b1n ơ$ ta 2$<t hKt 5òng tay.
3. )#$ng >ai đang đ7n ch< ta. Con ti! tAàn đ@y sức sFngJ
đ#xc #$! tAong v#<n -i"o 4Bi. )ình ChúaJ tình ng#<i
SuyIt Ohông hề 5hai.
?. )a đi !ang !uFn !6n nHng. )a >uôn nguycn >à "nh
s"ngJ cùng nhau #E5 đ<i th! !6n. )ka s"ng tình ng#<i
đIn cho !ọi n$i.
W. 4ô! nay ta đIn họ5 vui. ]n nhau cùng vang tiIng
h"tJ h;a chung vƒ đicu >n đ#<ng. Niề! vui cho ng#<i 9ắt
nguFn tR đây.
T!.I THANH 8!ÂN
Ngày ngàn tuvi thanh Zuân nh# >•a thắ! t#$i đang Auc
tA<iJ >•a hHng 9Fc ch"y 9Rng 9Rng s"ng ng<i. Ngày ngàn
tuvi thanh Zuân nh# chi! Un Oia 9ay cùng tA<iJ v#xt ngàn
tAùng 5hong 9a !ot !ùng Za v<i.
Mây chông đây gai nuôi sFng th! >•a hHng 9Fc caoJ >•a
thanh Zuân n$i Za tA#<ng ch"y hun Zây đ<i.
f~
mhong 9a !#a A$i !ây gi7 9ay nghot tA<i cứ 9ayJ Un 9ay
!uôn 5h#$ng ôi ZiIt 9ao anh hùng.
0•a hHng ngoài tA<i Oia đang 9Fc ch"y soi đ#<ng vinh
Suang thrng tiIn. 0•a hHng ngoài tA<i Oia đang 9Fc ch"y soi
đ#<ng vinh Suang s"ng ng<i.
#$N ĐƯỜNG C*NG NGƯỜI
3. Dnh c7 thPyJ thPy Ng#<i đang dang tay đxi ch<. Cho
c7 ngh8J ngh8 Ng#<i đang gọi !<i 9#Ec tEi. ]:n c7 hayJ
9:n c7 hayJ Ng#<i đang !<i 9:n !au dPn 9#EcJ dPn 9#Ec
cùng Ng#<i.
?. e! c7 thPyJ thPy Ng#<i đang 9Nng sông v#xt ngàn.
]:n 9iIt chNng 9ao con ti! đ"5 ><i tiIn 9#Ec. Ngàn 9#Ec
chânJ tAicu 9#Ec chân cùng >n đ#<ng dung Zây thI giEiJ thI
giEi h;a 9ình.
W. Yin cPt 9#EcJ tiIn cùng 9ao anh 8! đHng >o:i. 4;a
sức chungJ ta cùng Zây đ<i đ`5 t#$i !\i. M<i sa vui h$nJ đ<i
đ"ng yu h$n cC thin đ#<ng T n$i c’i thIJ tAong !•i >;ng
ng#<i.
ĐK: |3ên đ+,ng)
2
Ung Jg+,$ lộ$ .òng n+A ng+D! Ung
Jg+,$ 5+Dt th/ h6* l6*. (3ên đ+,ng)
2
Ung Jg+,$
2uống 5T hố 70u! Cua n@$! Cua đ#$! Cua 7Gng! Cua đ\* đ]
đ#ng phì nh$êu! 5% ngu#n 7uố$ tình yêu.
T&ONG GI$7! CHÚNG TA #À T>M B"NH
3. )hI giEi hô! Sua c7 !Bt -isu. NFi OIt anh 8! giú5
ng#<i đang đ7i. …"t c"nh chung vaiJ g75 sức chia san hx5 >:i
chung tP! 9"nh cho đ<i.
f3
?. )iI5 9#Ec -isu c7 9:n và tôi. )hI giEi hô! nay chúng
!ình chung g75J g75 "o th! c$!J g75 !In th! yuJ g75
5h#Ec h:nh 9ình an.
.rong $iêsu ch1ng ta là t3m bánh, g4i th5 gi-i s)ng s6
chia. .rong $iêsu ch1ng ta là &êu thương mời th5 gi-i ,ui
t/nh người.
C*NG ĐKC GI$7! #$N ĐƯỜNG
3. Cùng vEi -isu ta đ8! yu th#$ng vào >;ng đ<i. Cùng
vEi -isu ta thắ5 hy vọng cho thI giEi. Cùng vEi -isu ta
gi8o tin yu cho !ọi ng#<i. Cùng vEi -isu ta cPt 9#Ec >n
đ#<ng.
?. Cùng g"nh tAn vai 9ao #u t# đau th#$ng cuBc đ<i.
Cùng 9#Ec an vui tAong nắng t#$i !ùa Zuân thI giEi. cùng
h"t vang >n !uôn câu ca chung Zây tình ng#<i. Cùng vEi
-isu ta Zây đắ5 Su h#$ng.
W. MRng OhU5 đôi tay Ohi ta âu >o ngQ5 tAàn. MRng sFng
vô t# Ohi đ7i nghho c;n đang chPt ngPt. MRng n7i yu
th#$ng Ohi ti! ta chia Za tình tA<i. MRng !uFn Aing ta
nh#ng >uôn sFng cho ng#<i.
ĐK: J"* ta mau hNy l*an t$n 5u$ 5A$ Ih@a K$tG. (O$ t&a*
yêu th+ơng đ6m h1nh ph@ đắp 20y h* đ,$.
CON ĐƯỜNG GI$7!
-i=a cuBc đ<i tAN! v:n npo đ#<ngJ Zin chọn con đ#<ng
yu th#$ng. M#<ng yu th#$ng cho ta g65 nhauJ cùng chung
9#Ec đIn an vui. ChP5 nhQn nhauJ dù Oh"c 9ict nhauJ đ_
Ohông c;n Za >ìa. …Fng g@n nhauJ và sFng vì nhauJ giú5 nhau
Sua Ohv đau.
f?
M#<ng !EiJ th8o -isu ta điJ về Ohắ5 đPt tA<i. M<i t#$i
tAong -isu 9n nhau 5hKc vK vui sFng. 4:nh 5húcJ Sua
-isu ta yu và đ#xc yu !\i. NFi yu th#$ngJ v=ng đôi
chânJ ta 9#Ec đi !•i ngày.
CHO NIỀM V!I #ỚN M,I
3. ]:n ngHi ZuFngJ vEi c:nh 9nJ nFi g@n h$n tình thân
gi=a đ<i. ]:n vào đôngJ Oh$i 9I5 hHngJ 9Rng >•a hong đ<i
nhau P! "5. ]:n gọi ZuânJ về 9n aiJ cho hIt tA"i ti! th8n
cài. ]:n gọi tôiJ chung vEi ng#<iJ !•i ngày thắ5 s"ng niề!
vui. |0a >à >aJ >" >a >a >à >a}
?
.
MK& Đ,$ đZp mN$! ó b1n tG$! đN 5ì yêu tìm đ<n nơ$ đ0y.
Đ,$ đZp mN$! ó b1n tG$! nh^ng n$%m 5u$ h1nh ph@ t&a*
ng+,$. (3a l" la! l/ la la l" la)
2
.
?. M<i c@n !•iJ Ohúc tình caJ h"t đ_ v$i niề! đau A\ A<i.
M<i c@n A8oJ vang tiIng c#<iJ >à! hành tAang ngày Sua th"ng
tEi. M<i c@n anhJ đ<i c@n tôiJ da diIt tA"i ti! yu ng#<i. M<i
c@n nhau tAong tiIng !<i h\y >à! >En !\i niề! vui. |ž8 Ÿh
Ÿ8J ŸU Ÿ8 Ÿ8 Ÿh Ÿ8}
?
.
TÌNH Y$! ÔI 7AO THJT #Ạ
3. )ình yu ôi sao thQt >:ˆ M\ Za nh#ng !uFn >:i g@n.
)ình yu đôi Ohi thQt g@n !à sao thPy v<i vxi Za. )ình yu
ôi sao thQt >:ˆ MEi đ#a nhau về >:i nhEJ đ#<ng vắng h#$ng
hoa tAàn v[ th8o vào tAong c’i !Bng !$.
MK:(Tình đó lLp l/nh muGn m"u! n<u yêu th+ơng đ<n
b1 đ)u. Jg+,$ mau thay lòng đ_$ .1 tình đ0u òn l1 mA$
gì)
2
fW
?. )ình yu ôi sao thQt >:ˆ M\ Sun nh#ng !uFn tì! về.
)ình yu cho nhau >Fi về dù ai 9#Ec >:c đ#<ng !. )ình yu
ôi sao thQt >:ˆ KhiIn cho sa !:c nT hoa ng#<i c7 Ohô Ohan
ski đ"J yu vào cƒng ho" !@! Zanh.
8IN TIN Y$!
Yin tin yu vào n$i Mức KitôJ Zin tin yu vào n$i Mức
KitôJ Ohông ai t"ch >ìa chúng tôi Ohki tình Chúa KitôJ Ohông
ai t"ch >ìa chúng tôi.
Yin tin yu vào n$i Ngài >à Mức KitôJ >à tình yu cao v<i
Ohôn viJ v<i Ohôn vi. ]ao gian nan v^n tAung OinJ 9ao tAuân
chuyn tAọn nvi niề!J tua thPy MPng vô hình.
)Aọn !Bt niề! !Bt niề! tin yuJ d^u Agng đ<i >à đ<i cô
>iuJ Zin tin yu vào n$i Ngài.
GIỜ NÀY ĐKC KITÔ #À AIt
-i< này đFi vEi tôiJ Mức Kitô >à ai AHil -i< này đFi vEi
tôiJ Ngài c;n >à Ngài hay thôil 0à !Bt chiIc 97ng 9n
đ#<ngJ !Bt >@n cPt 9#Ec đi SuaJ đ_ >:i tho"ng chút d# â! và
AHi >;ng Sun hay nhE.
-i< này đFi vEi tôiJ Mức Kitô >à ai AHil -i< này đFi vEi
tôiJ Ngài c;n >à Ngài hay thôil MBt >@n đIn gi=a đ! OhuyaJ
AHi th@! cPt 9#Ec Aa điJ đ_ >:i tho"ng nhE !ong !anhJ AHi
tàn d@n vEi th<i gian.
-i< này hHn tôi vQt v<J ch$i v$i tAn !uôn con s7ng. ]i_n
đBng tAùng Oh$i !ot !ù. Ngài >à ail 0à ail 0à ail 0úc tôi
vuiJ >úc tôi 9uHnJ >úc tôi gh8nJ >úc tôi h<nJ >úc tôi yu đ<i.
fX
Ngài >à ail 0à ail 0à ail Khi thành công >úc thPt vọngJ Ohi
>@! thanJ >úc thanh nhàn và tAong suFt cuBc đ<i.
-i< này đFi vEi tôi Mức Kitô >à Vua )A<i. Vào đ<i chIt
cho tôiJ vì !Bt tình Ohông 9in giEi. Ngài hgng d^n >Fi đ#a
đ#<ngJ đHng hành s"nh 9#Ec ngay 9nJ Ngài >à "nh s"ng
tAong đ!J nguycn >;ng Ohông chút nào Sun.
H,Y TH9P 7"NG #$N
3 V Này 9:n h[i h\y thắ5 s"ng >nJ thắ5 s"ng >n con ti!
nHng nàn. Này 9:n h[i h\y thắ5 s"ng >n ngọn >•a yu
th#$ng. CuBc đ<i 9ao tN! tFi Suanh tôiJ đang c@n đIn "nh
s"ng chiIu soi. Này 9:n h[i Zin chE >\ng Sun "nh nIn tA"i
ti!J cho đ<i đ`5 >n.
? V Này 9:n h[i h\y thắ5 s"ng >nJ thắ5 s"ng >n t#$i vui
đ@y tAàn. Này 9:n h[i h\y thắ5 s"ng >n ngọn >•a hân hoan.
M<i h:nh 5húc Ohi sFng cho ta đ8! tình Chúa tka s"ng thI
gian này 9:n h[i Zin chE h=ng h< Zin chE $ th<J Chúa đang
đxi ch<.
MK& HNy thắp lên đ] ta hNy thắp h* t&)n g$an thắp
7/ng lên tình yêu 7/ng lên n$%m t$n! n$%m t$n ($ê7u. HNy
thắp lên đ,$ ta hNy thắp h* t&)n g$an đốt h/y tan n$%m đau
2óa bóng đêm t- l0u! 50y ?ín Cuanh đ,$.
TÔI CHỌN GI$7!
)ôi chọn -isu >à nắng. )ôi chọn -isu >à !#a. Cho
th"ng nN! thôi n•i điều hiuJ gi" >:nh Ohô cgn. Nắng về tôi
chia 8! nHng P!. M#a về tôi tAao anh !@! Zanh. Yanh P!
cho nhau hIt 9uHn tnhJ hIt 5hai tàn. Cho tA"i ti! Zanh !\i
th! Zanh. Cho tA"i ti! t#$i !\i th! t#$iJ tôi chọn -isu.
ff
]Ti vì -isu thuT Py. …uFt ngàn nN! Sua c;n đây. V^n
h"t cho tôi Ohúc tình caJ yu >à tPt cC. )ôi chọn -isu yu >à
sFng. )ôi cùng -isu sFng đ_ yu. Cho !\i Zôn Zao nh=ng
niề! vui gi=a cuBc đ<i. Cho tA"i ti! yu 9iIt yu h$n. Cho
tA"i ti! vui sa vui h$n tôi chọn -isu. Cho tA"i ti! yu 9iIt
yu h$n. Cho tA"i ti! vui sa vui h$n tôi chọn -isu.
#ỜI GI$7! VỚI T&"I TIM
MBt hô! ngh8 ><i -isu đ7J về đQu tAong tA"i ti! hoang
!ang. ]ình an cho cuBc đ<i s7ng gi7¡J tan đi c$n 9\o >;ng
âu >o. 0<i -isu về Oh$i n•i nhEJ đ<i c;n tAong ChúaJ tAong
tin yuJ >à >uôn hy vọng tAong OhFn Oh7J -isu v^n c7 9n
đ<i. GHi Ohi thPy >;ng >6ng yn Su". 0<i -isu >:i gọi !<iJ
Aa đi >oan tAuyền cho thI giEi. Ggng& Chúa !\i yu con
ng#<i¡.
MBt hô! ngh8 ><i -isu đ7J thì th@! tAong tA"i ti! Ohô
Ohan& )ình $i sao đành tâ! Sun >\ngJ Sun đi 9ao OiI5
sFng >@! than¡. )R Ohi Ohông c;n chia san n=aJ đ<i !ình
hoang vắng tAong 5hF đông. )hì nay Zin nguycn con ti!
!EiJ cho đi tAong suFt cuBc đ<i. Và Ohi thPy >;ng vui 5h$i
5hEi. 0<i -isu thQt nHng nàn& nu th#$ng dâng tAàn nh#
thI đ7J >à c7 OIt chung tình ng#<i¡.
GI$7! TÌNH THÂN GIPA ĐỜI
C7 !Bt ng#<i 9:nJ ngHi ZuFng 9n tôi. Nâng tôi >n Ohki
hF sâu tBi đ<i. MHng hành cùng vEi tôiJ đ_ tR nay 9#Ec A8o
vui.
fq
C7 !Bt ng#<i 9:nJ đ\ đIn 9n tôi. K_ cho tôi ngh8 về
nh=ng #Ec !$ tuyct v<i. Và n7i vEi tôiJ đ\ yu tôi >âu >ắ!
AHi.
MK: Y1n ($ê7u đang nó$ 5A$ 6m 0u t` tình! h* ?$<p
7ống luGn t+ng b-ng t+ơ$ 2$nh. Y1n ($ê7u đang nó$ 5A$ anh
t&*ng uộ đ,$! muGn thuO 2$n Q yêu th+ơng.
CH!YNN GI$7! M CH!YNN M?I CHÚNG TA
3. Chuycn tình -isuJ tôi đ\ đ#xc ngh8 tR tAong nh=ng
câu Oinh 9n !`. Chuycn tình -isuJ tôi đ\ đ#xc ngh8 thuT
cùng cha a nguycn c@u. Chuycn ]>8! gi"ng sinh >6ng >aJ
chuycn đHi cao đEn đau thQ5 hình. )hiIt tha tiIng yu Ngài
cho Ohắ5 ngàn sau.
?. Chuycn tình -isu nay tôi đ#xc ngh8 tR cuBc sFng
Suanh tôi 9ao ngày. Chuycn tình -isu nay tôi đ#xc ngh8 >à
v;ng tay yu th#$ng !T ABng. )ình gTi tAao nhau thiIt tha
nHng P!J tình dou Zoa vIt th#$ng cuBc đ<iJ giKc gi\ tôi
chung g75 chuycn tình thiIt tha.
ĐK: Ihuy>n tình ($ê7u! 7ống mN$ t&*ng lòng nh0n l*1$.
Ihuy>n tình ($ê7u .an đ+a tG$ 5% bên h1nh ph@. Ihuy>n
tình ($ê7u mUa 2u0n mA$ thắm t+ơ$ h* đ,$. Ihuy>n tình
($ê7u 0u huy>n tình 'a m8$ h@ng ta.
TÌNH #À NHƯ THẾ
)ình yu đ8! đIn cho ta n•i đau dou dàng. )ình yu đ8!
đIn cho ta giPc !$ nHng nàn. )ình yu đ8! đIn cho ta tiIng
ca ABn AàngJ đ_ dâng tAàn 9ao niề! vui chứa chan. )ình yu
ft
nh# gi7 !\i Ohông >ìa Za !ây tA<iJ h\y yu tAọn cC OiI5
ng#<iJ đắng cay nh:t 5hai Ohông A<i.
)ình yu đ8! đIn cho ta 9iIt yu cuBc đ<i. )ình yu đ8!
đIn cho ta 9iIt yu >oài ng#<i. )ình yu nâng c"nh 9ay Sua
tFi tN! !Bt th<i đIn A:ng ng<i. )ình >à nh# thI ng#<i $iˆ
)ình yu nh# nắng P! >n !ùa đông tâ! hHnJ Z7a tan !àn
đ! u 9uHnJ Un 9ay về tAn !ôi hHngJ >à! tA"i ti! A8o nho5
đôi.
TÌNH CA GI$7!
-isu đ\ đIn vEi đ<iJ dct nn 9ài tình ca ch$i v$i. -isu
này Ng#<i đ! thanh tjnhJ !à đ<i cứ nghi ng< hoang !ang.
-isu v^n sFng gi=a vEi !ọi ng#<iJ tRng ngày đ8! tin vuiJ
gi8o nK c#<iJ #$! thắ! Oh$i đQ! nh=ng #Ec !$J tì! vui
h:nh 5húc cho cuBc đ<i.
Di đang h=ng h<J ai Za 9In 9< h\y h"t >n tình Ohúc
-isu. )in yu #E5 !6nJ v#$n >n tAong "nh s"ngJ tì! về
yn vui 9In tình yu.
ĐK: Tình a ($ê7u mN$ t&+,ng t#n! tình a ($ê7u bLt .$>t.
Tình a đ_$ mA$ *n t$m! thắp 7/ng yêu th+ơng g$^a uộ
đ,$. Tình a ($ê7u mN$ t&+,ng t#n! tình a ($ê7u bLt .$>t.
Tình a đ_$ mA$ *n t$m! nố$ ?<t nh0n g$an 5A$ ($ê7u.
75t: Tình a ($ê7u mN$ t&+,ng t#n! tình a ($ê7u bLt .$>t.
Tình a đ_$ mA$ *n t$m! nố$ ?<t nh0n g$an 5A$ ($ê7u! 5A$
yêu th+ơng.
CHKNG NHÂN TÔNG Đ0
3. 4ân hoan Aa điJ đi >à! nhân chứng tông đH. )Aao 9an
yu th#$ngJ >oan tAuyền tình yu )hin Chúa. )hắ5 s"ng thI
fz
giEi 9gng đ<i dPn thân 5hKc vK. Nu g#$ng Ohi! nhuJ đ_
cuBc đ<i !\i nT hoa.
ĐK: J"* ta &a đ$ tình Ih@a thắm t+ơ$ muGn nơ$. ĐZp ba*
mơ +A! lba m<n 7+O$ Lm *n t$m. J"* ta hNy h/t! hòa 5ang
?h@ a yêu th+ơng. ĐZp tình yêu m<n! h1nh ph@ thắm t+ơ$
g$^a đ,$.
?. ]ao con ti! ZanhJ Zanh !àu chân >• )in MRng. )Aung tAinh
tin yuJ !ang đQ! tình yu cứu A•i. MFt n7ng thI giEi đ_ đ<i thắ!
t#$i nK c#<i. 4y sinh tAao 9anJ Sun !ình hiIn thân vì ng#<i.
GI$7! KH"T KHAO
3. -isu Oh"t OhaoJ Oh"t Ohao >oài ng#<i th#$ng nhau.
-isu Oh"t OhaoJ Oh"t Ohao đ<i hIt th#$ng đau. -i\ tR tA<i
caoJ Ng#<i đIn sFng gi=a tA@n đ<iJ !6c >Py 5hQn ng#<i vEi
con ti! yu nHng ch"yJ đ_ AHi tR đây >oan 9"o )in Vui tRng
ngàyJ Agng thI giEi này đ#xc cứu Sua c$n đọa đày.
?. -isu Oh"t OhaoJ Oh"t Ohao cuBc đ<i dâng tAao. -isu
Oh"t OhaoJ Oh"t Ohao tình hiIn cho nhau. M_ chiều hô! naoJ
Ng#<i chIt tAn cao chQ5 chùng. nu đIn tQn cùngJ nFi 9ao
con ti! ngày PyJ đ_ AHi tR đây ta 9iIt yu th#$ng tAàn đ@yJ
cho thI giEi này đ#xc hIt Oh"t Ohao tRng ngày.
ĐK: ($ê7u đ/nh thQ t&/$ t$m mình ?ha* ?h/t. ($ê7u đ/nh
thQ t&/$ t$m mình yêu ng+,$. ($ê7u đ/nh thQ ?h/t ?ha*
mình 5+ơn tA$! h* ta 7ống mN$ t&*ng tình yêu đ,$.
N'I MẠNG VỚI T&ỜI
MK& HNy gc lên b"n phím đ] nố$ m1ng 5A$ t&,$. HNy gc
lên b"n phím thLy Ih@a đang +,$ t+ơ$. HNy gc lên b"n
phím đ] nố$ m1ng 5A$ đ,$! 7d thLy &a tình yêu đang 5ay h"*
n$%m 5u$.
f{
3. C7 nh=ng n•i Oh"t OhaoJ c7 nh=ng n•i đEn đauJ c7 nh=ng n•i
>ắng >o chia san vEi con ng#<iJ c7 tiIng n7i Z7t Za. C7 tiIng n7i thiIt
tha. C7 tiIng h"t Oha Au đ#a nhau đIn an h;a.
?. C7 chút "nh s"ng soiJ c7 chút !uFi !In yuJ c7 chút 9"nh đIn
tAao cho v$i vEi OiI5 nghhoJ c7 nh=ng n•i Oh"t OhaoJ c7 nh=ng n•i
đEn đauJ c7 nh=ng n•i >ắng >o chia san vEi con ng#<i.
W. C7 tiIng Oh7c Z7t ZaJ c7 tiIng n7i thiIt thaJ c7 tiIng h"t Oha Au
đ#a nhau đIn an h;aJ C7 chút "nh s"ng soiJ c7 chút !uFi !In yuJ
c7 chút 9"nh đIn tAao cho v$i vEi OiI5 nghho.

ĐƯỜNG ĐI C- CHÚA
M#<ng đi c7 Chúa gian nguy ta c7 >o chi. M#<ng đi c7
Chúa đau th#$ng ta SuyIt Aa đi. )a >uôn hNng h"i >n đ#<ngJ
tAông gai nguy Oh7 coi th#<ngJ Aa đi gi8o Aắc tình th#$ng.
Cùng nhau ta SuyIt hin ngang th8o Chúa Aa đi. wù đ#<ng
đ@y !uôn tAông gai ta c7 >o chi. Mi th8o )hin Chúa Ou
!<iJ !ang tin yu đIn cho đ<iJ !ong cho s"ng danh Vua
)A<i.
3. Chúa >à MKc )• d^n dắt ta điJ Chúa >à "nh s"ng soi >Fi
ta đi. Mi c7 Chúa ta Ohông c;n >o >ắng chiJ tAong tay Chúa an
tâ! nào ta 9#Ec đi.
?. Chúa >à đ#<ng ngay ta SuyIt đi th8o. Chúa >à chân >• ta
SuyIt tin yu. Mi th8o Chúa Ohắ5 n$i tAuyền Aao mhúc â!.
Mang tin đIn yu th#$ng nào ta 9#Ec đi.
q~
CHÀO #:A THI$NG
,.. ô.. ô.. ô.. ,.. ô.. ô.. ô
C@! tay nhau Suay v;ng 9n >•a !Ei. 0•a 9Fc ch"y tâ!
hHn ta hNng h"i. M7n "nh >•a thing đây đoàn ta chung ><i ca
9n >•a 9Q5 9ùng. ]Q5 9Q5 9ùng >•a thing A8o vui nh:c
tA@! tA@! h;a ca ch$i v$i >•a Auc s"ng chiIu đ! â! u anh
8! $i ta cùng nhau >n tiIng ca Agng. |v• tay W c"i} 0•a >inh
thing soi !àn đ! u tFi >•a ch"y s"ng P! >;ng ai >:nh >po.
0•a thing !uôn đ<i ta cùng vui đ! >•a thing soi >;ng
!ọi ng#<i. ,2ô2ô2ô2,2ô2ô2ô.
N.I #:A #$N N'I V%NG TAY #ỚN
¢ ù u ú ù ù u. ¢ ù u ú ù ù u.
MK& J_$ lba lên nố$ 5òng tay lAn. J_$ lba lên nố$ 5òng
tay lAn.
3. Nvi >•a >n Zua tan đ! đ8n. Nvi >•a >n Zua tan ngNn
c"ch. Nvi >•a >n nFi v;ng tay >En. Nvi >•a >n nFi v;ng tay
q3
>En. NFi cho Za yu th#$ng đHng >o:i. NFi con ti! ai đang
>:c >oài.
?. Nvi >•a >n Zua tan ng:i ng@n. Nvi >•a >n cho ti! h$i
P!. Nvi >•a >n nFi >iền con ti!. Nvi >•a >n nFi >;ng yu
tin. NFi anh 8! Za Zôi >:i g@n. NFi anh 8! yu th#$ng đ@y
tAàn.
MANG #:A VỀ TIM
Màn đ! 9uông >$i th8o "nh >•a d@n tàn. )ình anh 8! ta th8o
"nh >•a tAàn >an. )i! ta đâyJ c;n Ohắc ghi 9ao nhiu !Fi tình !6n
nHng. 0•a đ! nay tanJ nh#ng >•a ti! c;n ch"y â! th@! ngàn đ<i.
]ict >y !uôn 5h#$ng ta nguycn đ8! >•a thing ACi Aắc Ohắ5 chFn.
Mong !ai sauJ ngọn >•a thing ch"y >n đFt >;ng !ọi ng#<i.
C"M ƠN @
Cùng h;a >n hai tiIng c"! $n. 4"t câu c"! $n vang dBi
n$i n$i. 4;a ngàn con ti! !uFn n7i >n |><i c"! $n Ohông
9ao gi< 5hai}
?
.
C"M ƠN A
C % D % M sắc + % NJ c"! $nJ c"! $nJ c"! $n. Moàn
chúng con cùng chung tiIngJ dâng >n câu c"! $n. C % D %
MJ sắc + % NJ c"! $nJ c"! $nJ c"! $n. Moàn chúng con
cùng chung tiIngJ c"! $n c"! $n anh nhiều.
8IN C"M ƠN
Yin c"! $nJ c"! $nJ chúng con c"! $n. C"! $n chaJ c"!
$n so8uAJ c"! $n th@y. Yin c"! $n và dành !Bt tAàng 5h"o
tay. Yin c"! $nJ Zin nhQn đây !Bt ><i c"! $n.
q?
Yin c"! $nJ c"! $nJ chúng ta c"! $n. C"! $n anhJ c"!
$n 8!J c"! $n cho. Yin c"! $n và dành !Bt tAàng 5h"o tay.
Yin c"! $nJ Zin nhQn đây !Bt ><i c"! $n 2 C.."2!
$..nˆˆˆˆ
#ÀM 7AO !$N
0à! sao Sun n$i đây tiIng ca tiIng c#<i nh=ng >úc v•
tay h; A8o. 0à! sao Sun n$i đây 9iIt 9ao vui 9uHn nN!
th"ng chứa chan ân tình. Chia tay v^n nhEJ c7 Ohi !ai sau
g65 nhauJ và Aa đi Zin tAao đIn nhau nh=ng ><i nguycn chúc
!\i >uôn an 9ình.
CHIA TAY
0:y Chúa con >n đ#<ngJ chia tay !•i ng#<i !Bt
5h#$ngJ tâ! hHn vPn v#$ng vEi 9ao nguycn #Ec. 0:y Chúa
con về thôiJ Aa đi >uyIn nh< tR đâyJ nh#ng tình yu Chúa v^n
>uôn tAàn đ@y. Ngàn "nh !ắt s"ng ng<iJ nK c#<i tô thắ! tAn
!ôi. Moàn chiIn sj >n đ#<ngJ đ8! yu th#$ng cho Ohắ5
!uôn 5h#$ngJ gi8o Aắc niề! tinJ chiIu soi gian tA@n ! đắ!.
đ_ n#Ec Chúa tAo đInJ tAàn >an 9ao tình th#$ng !In. 0a >a2
#ỜI CHIA TAY
|-i< chia tay}
?
đ\ sắ5 đIn AHi 9:n $iJ nào cùng h"tJ nào
cùng h"t vang >n đ7n chào ngày !Ei. )a h"t ca vang vang
tAong gi< t:! 9ict. )a gi= tAong ti! ta nh=ng gi< vui đ\ Sua.
):! 9ict nhUJ t:! 9ict nhU đ\ đIn gi< chia tay. ):! 9ict
nhUJ t:! 9ict nhU dù c"ch Za nh#ng ta v^n nhE nhau hoài.
qW
4`n g65 nhUJ h`n g65 nhUJ đ\ đIn gi< chia tay. 4`n g65
nhUJ h`n g65 nhUJ dù c"ch Za nh#ng ta v^n nhE nhau hoàiJ
9:n $iˆ
CA CHIA TAY
-65 nhau đâyJ AHi chia tay. Ngày vàng nh# đ\ vKt Sua
tAong 5hút giây. Niề! hNng say c;n ch#a 5hai. M#<ng
tA#<ng sông núiJ h`n !ai ta su! v@y. M#<ng tA#<ng sông
núiJ h`n !ai ta su! v@y.
PHÚT TẠM BINT
mhút t:! 9ict đ\ đIn AHiJ c@! tay nhau Ohông n7i nn ><iJ
!•i ng#<i vềJ !Bt 5h#$ng tA<iJ ><i hoan ca toC >an Za. Yin
đ#xc >à "nh đuFc hHngJ đ_ Zua tan tN! tFi đ! dài. Yin !Bt
>;ng đ#xc Sun !ìnhJ đ#xc hy sinh cFng hiIn suFt đ<i.
):! 9ict nhU nguycn c@u cho nhau !Bt >;ng dPn thânJ đ_
ngàn ><i ca vang !\i g@n Za. ):! 9ict nhUJ nguycn c@u cho
nhauJ v#xt !ọi Oh7 OhNnJ nhict thành nhà Chúa thôi thúc
>;ng taˆ
HFN #+N 7A!
4`n >@n sauJ Zin h`n >@n sau nhU. Vui h$n nhiềuJ hay h$n
nhiều và v• tay cho nhiều.
qX
e$n h"* 5" h@ / b1n ó nh^ng g$0y ph@t 5u$ hơ$!
hR h`$ thBt b_ íh 5" đ)y f nghHaX
MBC #BC
V£ C4†D K()€ ................................................................................................................................................. 3
4¤m M¥) N+( M”n ........................................................................................................................................ 3
N‡‰ V¦ M”n ................................................................................................................................................... 3
C4‡‰ N-*§( ]¨N M‚( M©N ....................................................................................................................... ?
C4‡‰ ................................................................................................................................................................. ?
C4‡‰ MªN- •'DN K4“C4 ....................................................................................................................... ?
0(•N K4†C V«N- )G«N .............................................................................................................................. ?
V«N- )G«N n•' )4*+N- ......................................................................................................................... W
V«N- )Dn N,( 0(¦N ..................................................................................................................................... W
N‡‰ D( ]*‚C M¦' ......................................................................................................................................... W
M( M¬) N-‡n M‡N- ...................................................................................................................................... X
DN4 eM )D V¦ ................................................................................................................................................. X
M€( )Dn ............................................................................................................................................................. X
C¢N- •'”n •'›N ........................................................................................................................................ X
)€( M- -¥m ...................................................................................................................................................... f
M®N N-*§( ]¨N M‚( ................................................................................................................................... f
MªN- ]¯N M¨N- ......................................................................................................................................... f
4°( )•N ............................................................................................................................................................. f
C‰N )(M )G•N ]‡N )Dn .............................................................................................................................. q
N-œ( •'DN4 M”n .......................................................................................................................................... q
N±M C4”' n•' )4*+N- ............................................................................................................................ q
M£N4 N-œ( ]•N N4D' ............................................................................................................................... t
K©) )4”N ......................................................................................................................................................... t
]•N N4D' ........................................................................................................................................................ t
N4£N N4D' ...................................................................................................................................................... z
N‡n DN4J N‡n C4²J N‡n eM ...................................................................................................................... z
4-n •'•N M( C“( )€( ................................................................................................................................... z
MªN- N-'n¦N G–D ]®N- M•M ................................................................................................................ z
K4€N- m4³( 0‡ 0†C ..................................................................................................................................... {
qf
n•' ]´N- )£N4 0‰‡( N-*§( ..................................................................................................................... {
)G•N )ªN- C”n …, .................................................................................................................................... 3~
M*§N- M( K4® ............................................................................................................................................ 3~
M¬) 4D( ]D M*§N- YD ............................................................................................................................ 3~
M*§N- C«N YD 0.M K4€N- .................................................................................................................. 3~
M( )‡' 0µD ................................................................................................................................................... 33
Y¶C4 0¨( M”n ................................................................................................................................................ 33
4“) )‰ 4“) N4° ......................................................................................................................................... 33
N‡‰ C¢N- 4“) 0•N ................................................................................................................................... 33
-(- -¨‰ .......................................................................................................................................................... 33
-(§ C4+( M©N Gœ( ........................................................................................................................................ 3?
C4²' C4+( ..................................................................................................................................................... 3?
N-®N )Dn N4†C N4¶C4 ........................................................................................................................... 3?
M£N4 …· C4¸N- •'•N ............................................................................................................................... 3?
4«D )b' ........................................................................................................................................................ 3W
C‰N M'¹( ...................................................................................................................................................... 3W
C‰N ]*‚M V‡N- ........................................................................................................................................ 3W
K£D N4£N YeM ............................................................................................................................................... 3W
C‰N C®C ........................................................................................................................................................ 3X
C‰N 0±N- •'±N- 3 .................................................................................................................................... 3X
C‰N 0±N- •'±N- ? ................................................................................................................................... 3X
C”' C“ ........................................................................................................................................................... 3X
N±M )(•N )G( ............................................................................................................................................... 3f
Nº C*§( 4œN- .............................................................................................................................................. 3f
‰¸N )¢ Y£ ...................................................................................................................................................... 3q
M§( w' N-‰¨N .............................................................................................................................................. 3q
K4€N- D( 0‡ M¬) 4«N M³‰ .................................................................................................................... 3t
V*§N 4‰D -®m -(® ................................................................................................................................... 3t
M¥) ]‡N )Dn ................................................................................................................................................ 3t
V'( CD 0•N ..................................................................................................................................................... 3t
C4'N- )Dn M.m Y”n ................................................................................................................................ 3z
]'(0) C‰MM'N()n .................................................................................................................................... 3z
( DM )4e •Dn .............................................................................................................................................. 3z
C4'N- )(©N- CD V'( ................................................................................................................................. 3z
)G§( MDN- 0•N ............................................................................................................................................ 3{
)D CD 4“) ...................................................................................................................................................... 3{
4‰DN 4€ ......................................................................................................................................................... 3{
-œ -4• ........................................................................................................................................................... 3{
4Dn •'“ ......................................................................................................................................................... ?~
M†D V'( ......................................................................................................................................................... ?~
N») M¼m .......................................................................................................................................................... ?~
-(“ )G² Nº C*§( .......................................................................................................................................... ?~
C*§( 0•N ]¨N N4» ..................................................................................................................................... ?~
Nº C*§( C4‰ N-*§( .................................................................................................................................. ?3
C*§( 0•N M( ................................................................................................................................................... ?3
M½ 4¬( )£N4 )4*+N- ............................................................................................................................... ?3
M©M …D‰ -¤( N-*§( .................................................................................................................................. ?3
M( )£M C4†D .................................................................................................................................................. ??
)G‰N- )Dn )4”N “( .................................................................................................................................. ??
N(¦M V'( )£N4 n•' .................................................................................................................................... ??
wb' C4¾ N*‚C )G§( ................................................................................................................................... ??
C4†D )¨‰ w¿N- ......................................................................................................................................... ?W
)4© -(‚( M¬) M“( N4‡ ............................................................................................................................ ?W
)4(•N C4†D )¨‰ w¿N- ............................................................................................................................. ?W
N-€( N4‡ C4†N- )D ................................................................................................................................. ?X
qq
)4(•N M‡N- 4¨N4 m4†C .......................................................................................................................... ?X
M©N N4‡ )4§ ............................................................................................................................................... ?X
…(•N- N±N- .................................................................................................................................................. ?X
N-4e C4'€N- N4‡ )4§ .......................................................................................................................... ?f
M€( ]‡N )Dn w'n•N w“N- ...................................................................................................................... ?f
C4†D 'n •'n¦N ......................................................................................................................................... ?f
N‡n )€( C4¾ 0‡ ........................................................................................................................................... ?f
eM Y(N n•' .................................................................................................................................................... ?f
)41m -(“ N½ 4‰D ........................................................................................................................................ ?f
C4†D K•' eM .............................................................................................................................................. ?q
M®N •'‡ )GD‰ N4D' ............................................................................................................................... ?q
)D 0‡ C‰N )4(•N C4†D ............................................................................................................................ ?q
C4‚ Y») M‰“N N4D' ................................................................................................................................ ?q
M¥C 0bn MÀC K()€ ................................................................................................................................... ?q
wb' )4“N4 -(“ .......................................................................................................................................... ?t
C“C )€N- Mœ ............................................................................................................................................... ?t
-(DVK•' ......................................................................................................................................................... ?t
m4ºC Vº n•' )4*+N- ............................................................................................................................. ?t
)G*‚C ]º( -D( C4“n ................................................................................................................................ ?t
Y(N )GD‰ C4‰ N4D' ................................................................................................................................. ?z
0¨C M‡ % 0¹ K(M ......................................................................................................................................... ?z
N-*§( K4€N % N-*§( N-' ...................................................................................................................... ?z
D( M',N )4e‰ )4›n ................................................................................................................................. ?z
)D 0‡ V'D ..................................................................................................................................................... ?z
C® -£ V'( ]´N- ........................................................................................................................................... ?{
)G•N M*§N- V¦ N4‡ C4D ...................................................................................................................... ?{
C4‰ ],N m4*+N- ”N )£N4 ..................................................................................................................... ?{
N-*§( )€( n•' )€( )4*+N- .................................................................................................................. ?{
)°D …“N- ...................................................................................................................................................... ?{
0‡M V*§N 4¬( )4“N4 ............................................................................................................................. W~
4¤m 0¨( C›' N-'nšN ............................................................................................................................... W~
]‡( CD m4ºC Vº .......................................................................................................................................... W~
0Á )*½N- C–D )€( .................................................................................................................................... W~
N4ÂN- )G“( )(M …“N- N-§( .................................................................................................................. W3
4-n n•' )4*+N- ...................................................................................................................................... W3
MªN- MÃ M©N N-‡n MD( ......................................................................................................................... W3
N-'œN )41) ................................................................................................................................................. W3
GD K4+( V‚( MÀC K()€ ............................................................................................................................. W?
)¿ 4°( ............................................................................................................................................................ W?
)4.m …“N- N(¦M )(N ................................................................................................................................. WW
N(¦M )(N )4.m …“N- ................................................................................................................................. WW
GD M( )°D …“N- .......................................................................................................................................... WW
-(•…' K()€ ..................................................................................................................................................... WW
M',( V‡ “N4 …“N- ................................................................................................................................... WX
MÄN …“N- M',( M¥N ................................................................................................................................ WX
)£M )4(•N C4†D ......................................................................................................................................... WX
MÀC K()€ N-'œN “N4 …“N- .................................................................................................................. Wf
MÀC K()€ CÀ' )4© ................................................................................................................................... Wf
)£N4 CD …D M¨C .......................................................................................................................................... Wf
0*' M‡n …D M¨C ........................................................................................................................................ Wq
N4§ MÀC K()€ ............................................................................................................................................. Wq
…ÀC …,N- wœ( w‡‰ .................................................................................................................................... Wq
0-N4 N41N 0§( C4†D .............................................................................................................................. Wq
4¤C K(N4 )4“N4 ........................................................................................................................................ Wt
C4†N- )D 0‡ “N4 …“N- .......................................................................................................................... Wt
qt
M',C 4œN- .................................................................................................................................................. Wz
V‡‰ M§( )£M C4†D ...................................................................................................................................... Wz
-¥m -Å MÀC K()€ ....................................................................................................................................... Wz
N,( M-( V«N- )Dn .................................................................................................................................... X3
N,( V«N- )Dn 0‚N .................................................................................................................................... X3
-(e‰ ]*‚C 4‡N4 )G£N4 .......................................................................................................................... X?
)4(©' N4( )”N 4‡N4 CD .......................................................................................................................... X?
V² )*‚N- )4(©' N4( ................................................................................................................................. XW
b' N4( CD ...................................................................................................................................................... XW
K4±N b' ........................................................................................................................................................ XW
)4(©' N4( CD ............................................................................................................................................... XW
K4±N )4(©' ................................................................................................................................................. XX
N-4ÆD …Æ CD .................................................................................................................................................. XX
M§( 4'nN4 )G*½N- .................................................................................................................................. XX
],N K4Ç' 4(š' .......................................................................................................................................... Xf
0§( N-'nšN )€N- Mœ ............................................................................................................................... Xf
K(N4 M¬( )G*½N- ...................................................................................................................................... Xf
K(N4 4'nN4 )G*½N- ............................................................................................................................... Xq
K(N4 w”N- N-‡n ....................................................................................................................................... Xq
K(N4 w”N- —•M .......................................................................................................................................... Xq
K(N4 )G*‚C K4( ±N .................................................................................................................................. Xq
K(N4 …D' K4( ±N ........................................................................................................................................ Xt
)(©N- -¤( )G'n¦N -(“‰ .......................................................................................................................... Xt
)'¯( )GÈ 4‡‰ 4¢N- .................................................................................................................................. Xt
Cb) ]*‚C GD M( .......................................................................................................................................... Xz
4‡N4 )GDN- N-*§( )GÈ ......................................................................................................................... Xz
-(e‰ M›M )(N n•' ..................................................................................................................................... X{
K4†C 4“) 0Â 4‡N4 .................................................................................................................................. X{
]‡( CD -(‚( )GÈ ........................................................................................................................................... f~
)'¯( )4DN4 Y'”N ..................................................................................................................................... f~
0•N M*§N- C¢N- N-*§( ........................................................................................................................ f3
)G‰N- -(•…' C4†N- )D 0‡ )bM ]“N4 ............................................................................................. f3
C¢N- MÀC -(•…' 0•N M*§N- ................................................................................................................ f?
C‰N M*§N- -(•…' ...................................................................................................................................... f?
C4‰ N(¦M V'( 0‚N M-( ............................................................................................................................ fW
)£N4 n•' €( …D‰ )41) 0¨ ....................................................................................................................... fW
Y(N )(N n•' .................................................................................................................................................. fX
-(§ N‡n MÀC K()€ 0‡ D(l ........................................................................................................................ fX
4-n )4.m …“N- 0•N ................................................................................................................................. ff
)€( C4¤N -(•…' .......................................................................................................................................... ff
0§( -(•…' V‚( )G“( )(M ............................................................................................................................ fq
-(•…' )£N4 )4”N -(ÂD M§( .................................................................................................................... fq
C4'nšN -(•…' % C4'nšN M¹( C4†N- )D ........................................................................................... ft
)£N4 0‡ N4* )4© ....................................................................................................................................... ft
)£N4 CD -(•…' ............................................................................................................................................. fz
C4ÀN- N4”N )€N- Mœ ............................................................................................................................ fz
-(•…' K4“) K4D‰ ...................................................................................................................................... f{
N,( M¨N- V‚( )G§( ................................................................................................................................... f{
M*§N- M( C® C4†D ................................................................................................................................... q~
C4‡‰ 0µD )4(•N- ..................................................................................................................................... q3
N¯( 0µD 0•N N,( V«N- )Dn 0‚N .......................................................................................................... q3
MDN- 0µD V¦ )(M ...................................................................................................................................... q?
C“M +N 3 ....................................................................................................................................................... q?
C“M +N ? ....................................................................................................................................................... q?
Y(N C“M +N .................................................................................................................................................. q?
qz
0‡M …D‰ •'•N ............................................................................................................................................ qW
C4(D )Dn ....................................................................................................................................................... qW
0§( C4(D )Dn ............................................................................................................................................... qW
CD C4(D )Dn ................................................................................................................................................ qX
m4†) )¨M ](š) ............................................................................................................................................ qX
4¼N 0›N …D' ................................................................................................................................................ qX
q{

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->