Keá hoaïch chuû nhieäm

Naêm hoïc 2006 - 2007
A - ñoái vôùi giaùo vieân chuû nhieäm. 1. Ñaûm baûo cho chuû nhieäm coù nghieäp vuï trong coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh. Theå hieän: - Hoà sô, soå saùch, giaùo aùn ghi cheùp ñaày ñuû theo caùc yeâu caàu coù saün. - Coù giaùo aùn tieát sinh hoaït chuû nhieäm cho taát caû caùc khoái lôùp. - Thöôøng xuyeân theo doõi, kieåm tra hoaït ñoäng hoïc sinh, ghi cheùp vaø xöû lyù theo quy ñònh trong noäi quy, quy cheá nhaø tröôøng. - Ñaêng kyù phaán ñaáu lôùp tieân tieán, chi ñoäi, chi hoäi maïnh, giaùo vieân chuû nhieäm gioûi. ( Töø cô sôû ñeán caáp Huyeän ) 2. Nhöõng quy ñònh. - oån ñònh toå chöùc lôùp sau khi ñöôïc phaân coâng. Hoaøn thieän hoà sô chuû nhieäm, quaûn lyù toaøn dieän caùc tröôøng hôïp hoïc sinh. - Xaây döïng keá hoaïch naêm, thaùng, tuaàn theo söï chæ ñaïo cuûa BGH veà caùc maët: Giaùo duïc ñaïo ñöùc, Vaên hoaù, SH taäp theå, HÑ phuï huynh. - Tham döï vaø quaûn lyù HS döôùi côø ñaàu tuaàn, SH lôùp cuoái tuaàn ñeå ñaùnh giaù vaø trieån khai caùc hoaït ñoäng toaøn dieän cuûa lôùp. - Thöôøng xuyeân tìm ra caùc bieän phaùp giaùo duïc thích hôïp vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh.

- Keát hôïp chaët cheõ vôùi Toång phuï traùch, Chuû tòch Hoäi LH thanh nieân, Bí thö Ñoaøn ñeå theo doõi ñaùnh giaù HS theo tuaàn vaø theo ñôït thi ñua. - Ñaûm baûo thoâng tin 2 chieàu thöôøng xuyeân giöõa chuû nhieäm vaø BGH. - Tham gia ñaày ñuû sinh hoaït theo khoái chuû nhieäm, thoâng qua chuyeân ñeà ruùt kinh nghieäm, hoïc hoûi, aùp duïng coù hieäu quaû caùc bieän phaùp giaùo duïc. 3. Thoáng nhaát caùch xöû lyù vi phaïm HS.. - Böôùc 1: GV chuû nhieäm laäp bieân baûn vi phaïm.

HS laøm baûn töï kieåm ñieåm. Caên cöù vaøo möùc ñoä vi phaïm ñeå khieån traùch hoaëc pheâ bình tröôùc lôùp Caên cöù vaøo möùc ñoä ñeå khieån traùch hoaëc pheâ bình tröôùc lôùp. - Böôùc 2: con em. - Böôùc 3: Goàm : Laäp hoà sô. Caùc bieân baûn vi phaïm Keát hôïp cuøng gia ñình thoâng baùo, trieån

khai caùc vaên baûn ñeå xöû lyù vaø cam keát thöïc hieän quaûn lyù

Möùc ñoä ñaõ xöû lyù Laáy yù kieán taäp theå caùn boä lôùp chuyeån hoà sô cho BGH ñeå xöû lyù caûnh caùo toaøn tröôøng, ghi hoïc baï, haï xeáp loaïi ñaïo ñöùc hoaëc ñình chæ vieäc hoïc, sau khi coù yù kieán cuûa hoäi ñoàng kyû luaät. c. Moät soá bieän phaùp. - Trieån khai keá hoaïch naêm, thaùng, tuaàn.

- Döï giôø, kieåm tra hoà sô. - Toå chöùc chuyeân ñeà khoái - Xaây döïng tieát daïy ngoaøi giôø leân lôùp. - Chuyeân ñeà tröôøng: + Noäi dung vaø phöông phaùp chuû nhieäm nhaèm ñaùp öùng vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc HS trong tröôøng THCS. + Toå chöùc giôø sinh hoaït lôùp theo chuû ñeà thaùng. - Chæ tieâu: + 100% Chi hoäi cha meï toát. + 18 giaùo vieân chuû nhieäm gioûi caáp tröôøng, 1 caáp Huyeän. 1. GVCN kieän toaøn coâng taùc toå chöùc lôùp. a. Toå chöùc: - Saép xeáp caùn boä lôùp. - Chia toå, cöû toå tröôûng, toå phoù. - Laäp danh saùch vaø theo doõi hoaït ñoäng HS. - Hoaøn thaønh sô yeáu lí lòch HS. - Hoïc noäi quy chuù yù vaán ñeà ra vaøo lôùp, xeáp haøng, ñoàng phuïc Kyû luaät trong vaø ngoaøi lôùp, yù thöùc hoïc taäp, lao ñoäng, hoaït ñoäng taäp theå, baûo veä trang thieát bò phoøng hoïc, baûo veä moâi tröôøng, khu vöïc hoaït ñoäng ngoaøi giôø, thöïc hieän ATGT, quan heä giao tieáp. - Nhöõng ñieàu caám, nhöõng ñieàu neân traùnh: Ma tuyù, côø baïc, röôïu cheø, ñaùnh nhau, ñieän töû. - Nhöõng quy ñònh veà khen thöôûng, kyû luaät. - Toå chöùc trang trí lôùp hoïc, boàn hoa, caây caûnh.

b. Hoïp phuï huynh ñaàu naêm: - Thoâng baùo soá löôïng HS, döï kieán keá hoaïch lôùp, thuaän lôïi, khoù khaên. Nhöõng quy ñònh giöõa GVCN vaø phuï huynh HS trong giaûi quyeát coâng vieäc giaùo duïc, toå chöùc nhöõng ngaøy leã teát trong naêm, vieäc tham quan ngoaïi khoaù, Sinh hoaït taäp theå. - Baàu ban phuï huynh lôùp (3 ngöôøi coù yù thöùc traùch nhieäm cao). - Vaán ñeà thu caùc loaïi quó, vaán ñeà hoïc ngheà tin hoïc… - Döï kieán vieäc khen thöôûng, kæ luaät HS (coù theå thoâng tin veà moät soá bieåu hieän vi phaïm cuûa HS ñaàu naêm). - Keâu goïi söï hoã trôï cho HS, ñaëc bieät HS ngheøo taøn taät …) - Toå chöùc kí cam keát vôùi nhaø tröôøng veà vieäc thöïc hieän phoøng choáng ma tuyù, nhöõng teä naïn, nhöõng vi phaïm veà an toaøn giao thoâng. - Vaán ñeà quaûn HS ôû nhaø, veà thôøi gian hoïc vaø caùc hoaït ñoäng khaùc. Truyeàn ñaït caùc vaên baûn veà baûo hieåm thaân theå, BHYT hoïc ñöôøng. - Thoâng baùo traùch nhieäm cuûa gia ñình. Gia ñình coù traùch nhieäm quaûn lyù, nhaéc nhôû con em mình hoïc gioûi, chaêm ngoan, leã pheùp, giao tieáp vaên minh. Ñoäng vieân vaø taïo ñieàu kieän cho con em tham gia moïi hoaït ñoäng cuûa tröôøng, lôùp theo thôøi gian quy ñònh. Quaûn lyù con em khoâng tham gia caùc teä naïn côø baïc, röôïu cheø, ñaùnh nhau, ma tuyù. Ñi hoïp ñaày ñuû khi coù giaáy môøi, coù

yù kieán ñoùng goùp, trao ñoåi mang tính xaây döïng ñeå vieäc giaùo duïc HS toát hôn (khoâng cöû ngöôøi hoïp thay). Thöôøng xuyeân giöõ moái quan heä vôùi GVCN lôùp ñeå thoâng tin veà tình hình hoïc taäp, reøn luyeän vaø thöïc hieän caùc quy ñònh cuûa con em mình. Nhöõng vaán ñeà caàn trao ñoåi, thaéc maéc, phaûn aùnh, phuï huynh coù theå thoâng qua GVCN, thöôøng tröïc phuï huynh cuûa lôùp, tröôøng hoïc hoaëc tröïc tieáp BGH ñeå ñöôïc giaûi quyeát. 2. Caùc loaïi hoà sô soå saùch: - Soå ñieåm, soå ñaàu baøi ghi ñuû trang, coät muïc ñaõ coù. - Soå chuû nhieäm ghi ñuû thoâng tin. - Giaùo aùn sinh hoaït ngoaøi giôø leân lôùp soaïn ñuû, ñuùng theo caùc yeâu caàu. - Coù soå theo doõi caäp nhaät caùc thoâng tin veà HS, löu giöõ nhöõng bieân baûn xöû lyù vi phaïm. - Giöõ soå saïch, ñeïp, noäp soå ñeå kieåm tra ñuùng thôøi haïn quy ñònh ñeå coù xaùc nhaän cuûa BGH.

hoaïch thaùng 9
— – { 1. BGH xem xeùt hoaøn caûnh, naêng löïc cuûa giaùo vieân ñeå phaân coâng chuû nhieäm hôïp lyù, ñaëc bieät chuù yù GVCN khoái 9, vaø khoái 6. ( Khoái 9 laø naêm ñaàu tieân thay SGK neân coøn khaù nhieàu bôõ ngôõ, caàn coù GVCN luoân ñoân ñoác nhaéc nhôû giuùp ñôõ hoïc sinh, coøn hoïc sinh khoái 6 vöøa töø tieåu hoïc leân cuõng caàn höôùng daãn chæ baûo kòp thôøi ñeå caùc em sôùm laøm quen vôùi noäi quy, caùch daïy vaø hoïc cuûa tröôøng THCS.) 2. Chuaån bò chöông trình cho leã dieãu haønh, vaên ngheä trong buoåi khai giaûng. 3. Baøn giao cô sôû vaät chaát: gheá nhöïa, baøn gheá ngoài, boùng ñieän, oå caém, quaït traàn, … cho GVCN vaø hoïc sinh cuûa töøng lôùp nhaèm naâng cao yù thöùc giöõ gìn cuûa coâng cuûa hoïc sinh. 4. Tieán haønh hoïp PHHS ngay sau khi chaám xong baøi kieåm tra chaát löôïng ñaàu naêm. 5. GVCN xaây döïng keá hoaïch treân cô sôû keá hoaïch chung, oån ñònh toå chöùc lôùp, thaønh laäp ban caùn boä lôùp, sôùm ñöa lôùp mình chuû nhieäm ñi vaøo neà neáp. Moãi lôùp cöû 2 hoïc sinh vaøo ñoäi sao ñoû theo doõi thi ñua. 6. Yeâu caàu GVCN noäp baùo caùo ñaàu naêm theo maãu tröôùc ngaøy 7/9/2005. 7. GVCN hoaøn thaønh phaàn lyù lòch cuûa hoïc sinh ôû soå ñieåm. 8. GVCN cho HS hoïc noäi qui, qui ñònh trong giôø sinh hoaït ñaàu tieân cuûa naêm hoïc môùi. 9. Ñoäng vieân, nhaéc nhôû hoïc sinh tham gia Giaûi Chaïy Baùo Haø Noäi Môùi caáp cô sôû vaø caáp huyeän. 10. BGH seõ kieåm tra soå ñieåm caùi, soå chuû nhieäm vaøo giöõa cuoái thaùng 9. 11. BGH keát hôïp vôùi toå chuyeân moân thaønh laäp lôùp chaát löôïng cao 9A, 8A, 7A, 6A ñeå laøm noøng coát trong phong traøo

daïy – hoïc, boài döôõng hoïc sinh gioûi. Phaân coâng giaùo vieân coù trình ñoä naêng löïc chuyeân moân cao, coù kinh nghieäm boài döôõng hoïc sinh gioûi daïy caùc lôùp naøy. 12. 100% giaùo vieân daïy GDCD caùc lôùp tham gia thi daïy chuyeân ñeà GDCD “ Phoøng, choáng teä naïn Xaõ hoäi ”

Keá hoaïch thaùng 10
— { –

1. Tieáp tuïc chaán chænh neà neáp hoïc taäp, chuyeân caàn cuûa hoïc sinh. 2. Tieáp tuïc thi ñua chaøo möøng ngaøy giaûi phoùng thuû ñoâ 10 – 10. 3. GVCN hoaøn thaønh keá hoaïch caù nhaân, keá hoaïch giaùo duïc hoïc sinh chaäm tieán trong soå chuû nhieäm. 4. 100% caùc lôùp toå chöùc ñaïi hoäi chi ñoäi ñaïi traø vaøo ngaøy thöù 7 (1/10/2005) . Moãi chi ñoäi cöû 3 – 5 ñaïi bieåu ñi döï ñaïi hoäi lieân ñoäi. 5. Toå chöùc thi giaùo vieân gioûi caáp cô sôû ñôït I. Giaùo vieân chuû nhieäm nhaéc nhôû hoïc sinh uûng hoä nhieät tình taát caû caùc thaày coâ thi giaûng ôû lôùp mình. 6. GVCN nhaéc nhôû, ñoân ñoác hoïc sinh taäp theå duïc giöõa giôø coù hieäu quaû. GVCN neân ñöùng ngay caïnh lôùp mình. 7. Ban Giaùm Hieäu kieåm tra soå chuû nhieäm vaø soå ñieåm caùi. 8. Caùc lôùp coù hoïc sinh caù bieät caàn baùo caùo kòp thôøi ñeå BGH cuøng taäp theå hoäi ñoàng sö phaïm baøn bieän phaùp giaùo duïc. Caùc cuoäc gaëp gôõ trao ñoåi giöõa GVCN vaø phuï huynh hoïc sinh neân coù bieân baûn löu laïi, traùnh tröôøng hôïp thaéc maéc sau naøy.

Keá hoaïch thaùng 11
— { – 1. Toång keát ñôït thi ñua chaøo möøng Ngaøy Giaûi Phoùng Thuû Ñoâ ñoàng thôøi phaùt ñoäng thi ñua daïy toát – hoïc toát chaøo möøng Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20 – 11. 2. Caùc lôùp tieáp tuïc chuaån bò giôø sinh hoaït theo chuû ñeà vaøo caùc giôø Chaøo côø ñaàu tuaàn. 3. Toå chöùc hoaït ñoäng ngoaïi khoaù chaøo möøng Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam vôùi nhieàu noäi dung. 4. Taëng quaø (vôû + buùt) cho caùc em HS ngheøo ôû 18 lôùp. 5. GVCN keát hôïp vôùi Hoäi Cha Meï Hoïc Sinh toå chöùc Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam thaân maät, traùnh ñi laïi treân ñöôøng gaây tai naïn ñaùng tieác. 6. Toå chöùc chöông trình gaëp maët giöõa caùc theá heä nhaø giaùo ñaõ daïy taïi tröôøng vaøo ngaøy 20/11/2005.

Keá hoaïch thaùng 12
— { – 1. Nhaéc nhôû hoïc sinh duy trì toát neà neáp thi ñua, giao tieáp vaên

minh lòch söï, leã pheùp, ñoäng vieân caùc em coá gaéng hoïc taäp toát, ñaëc bieät laø oân taäp, thi HKI thaät toát. 2. Baùo caùo tình hình hoïc sinh caù bieät, höôùng giaûi quyeát tình hình hoïc sinh boû hoïc, hoaøn thaønh thu hoïc phí cuûa lôùp mình. 3. Giaùo vieân caùc boä moân ra ñeà cöông oân taäp ñeå chuaån bò thi HK I. 4. Toå chöùc nghe noùi chuyeän veà ngaøy thaønh laäp Quaân ñoäi 22/12, cho hoïc sinh tham gia cuøng Ñoaøn vieân giao löu vôùi ñôn vò keát nghóa, thaày giaùo chieán só. 5. BGH kieåm tra giaùo aùn HÑNGLL, soå chuû nhieäm. 6. Tieáp tuïc boài döôõng HS gioûi khoái 9 vaøo caùc ngaøy chuû nhaät haøng tuaàn.

Keá hoaïch thaùng 1
— { – 1. Toång kieåm tra hoà sô, soå ñieåm cuûa giaùo vieân, quy cheá cho ñieåm, xeáp loaïi hoïc sinh. GVCN löu yù vieäc xeáp loaïi HS, ñaëc bieät caùc ñ/c GVCN môùi ra tröôøng. 2. Sô keát HKI, ñaùnh giaù chaát löôïng hai maët GD, tính % keát quaû hoïc sinh so vôùi keát quaû ñeà ra ñeå ñieàu chænh, boå sung bieän phaùp toái öu nhaèm ñaït ñöôïc keá hoaïch cuoái naêm. 3. GV nhaéc nhôû, ñoân ñoác neà neáp chuyeân caàn cuûa hoïc sinh, traùnh tình traïng daõ ñaùm, nghæ Teát. Nhaéc nhôû hoïc sinh caám mang phaùo, chaát noå ñeán tröôøng. Keát hôïp vôùi ban coâng an xaõ kieåm tra ñoät xuaát vieäc taøng tröõ vaên hoaù phaåm ñoài truî, mang vuõ khí, phaùo, chaát noå ñeán tröôøng. Yeâu caàu 100% HS kí cam keát. 4. Toå chöùc cho hoïp phuï huynh, thoâng baùo keát quaû HKI cho phuï huynh hoïc sinh baøn bieän phaùp giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu, hoïc sinh trung bình, hoïc sinh trung bình leân khaù, hoïc sinh khaù leân gioûi ñeå ñaït chæ tieâu cuûa lôùp mình.

5. Toå chöùc sô keát HK I vaøo ngaøy. 6. Toå chöùc cho HS caùc lôùp lao ñoäng toång veä sinh trong vaø ngoaøi khu vöïc tröôøng hoïc tröôùc khi nghæ Teát.

Keá hoaïch thaùng 2
— { – 1. Sau khi nghæ Teát, duy trì neà neáp hoïc taäp, neà neáp chuyeân caàn, nhaéc caùc em ñi hoïc ñuùng giôø, traùnh boû hoïc töï do, traùnh tö töôûng daõ ñaùm hoäi heø, aûnh höôûng ñeán hoïc taäp. 2. Nhaéc nhôû, ñoäng vieân hoïc sinh uûng hoä hoäi giaûng muøa xuaân, chuaån bò baøi toát tröôùc khi ñeán lôùp. 3. Phaùt ñoäng vaø höôûng öùng thaät nhieät tình ñôït thi ñua möøng Ñaûng, möøng xuaân, caùc lôùp daønh nhieàu ñieåm toát, giôø hoïc toát. 4. Höôûng öùng Teát troàng caây, moãi lôùp troàng 01 caây (nhaø tröôøng mua chaäu ñeå troàng), tieáp tuïc chaêm soùc boàn hoa, caây caûnh maø lôùp mình ñöôïc phaân coâng. 6. GVCN tieáp tuïc hoaøn thaønh soå saùch ñuùng thôøi haïn ñeå BGH kieåm tra soå chuû nhieäm 7. Phaùt ñoäng cuoäc thi giaùo vieân gioûi caáp cô sôû ñôït II.

Keá hoaïch thaùng 3
— { – 1. Ñaây laø thaùng taäp trung taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng, Ñoaøn, Ñoäi ôû HKII. BGH, Chi boä Ñaûng chæ ñaïo caùc ñ/c GVCN, Ñoaøn Thanh nieân, Ban thieáu nhi toå chöùc toát leã kæ nieäm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn 26/3. Döï kieán cho hoïc sinh ñi tham quan moät soá di tích lich söû quanh Haø Noäi trong voøng 1 ngaøy. 2. 100% HS tham gia thi veõ tranh ñeå trieån laõm tranh.

3. Toå chöùc keát naïp Ñoaøn ñôït I cho hoïc sinh khoái 9. GVCN khoái 9 choïn hoïc sinh gioûi, hoïc sinh tieân tieán coù haïnh kieåm toát, laäp thaønh. Ñoaøn TN coù keá hoaïch boài döôõng thanh nieân caûm tình ñeå chuaån bò keát naïp vaøo 26 – 3. 4. GVCN löu yù tieáp tuïc sinh hoaït döôùi côø vôùi noäi dung phong phuù. 5. Cuoái thaùng toång keát thi ñua, phaùt thöôûng cho caùc lôùp. 6. GVCN 9 taïo ñieàu kieän cho hoäi Lieân hieäp thanh nieân tham gia toát cuoäc thi troø chôi do Huyeän Ñoaøn toå chöùc.

Keá hoaïch thaùng 4
— { – 1. 2. Tieáp tuïc duy trì neà neáp, thi ñua vaø phong traøo hoïc taäp cuûa caùc lôùp. Chuaån bò hoaøn thaønh caùc loaïi hoà sô, soå saùch chuaån bò ñoùn caùc ñoaøn kieåm tra ñaùnh giaù thi ñua veà chuyeân moân, veà TDTT, Y teá hoïc ñöôøng, Hoäi chöõ thaäp ñoû, coâng taùc Ñoäi, Ñoaøn TN . 3. Ñoaøn, Ñoäi toå chöùc phaùt ñoäng thi ñua ñôït cuoái naêm, caùc lôùp höôûng öùng ñeå chaøo möøng ngaøy giaûi phoùng mieàn Nam, thoáng nhaát ñaát nöôùc vaø sinh nhaät Baùc. 4. 5. Duy trì neà neáp kæ cöông, thöïc hieän an toaøn xanh saïch ñeïp ôû töøng lôùp, ôû tröôøng. GVCN nhaéc nhôû ñoäng vieân hoïc sinh coá gaéng oân taäp ñeå thi hoïc kì II ñaït keát quaû toát.

Keá hoaïch thaùng 5
— { – 1. Phaùt ñoäng ñôït thi ñua chaøo möøng sinh nhaät Baùc. 2. Toå chöùc keát naïp Ñoaøn ñôït II vaøo ngaøy 19/5. 3. Nhaéc nhôû hoïc sinh oân taäp vaø thi HK nghieâm tuùc, ñaït keát quaû cao.

4. GVCN vaø GV boä moân hoaøn thaønh ñieåm, hoà sô, pheâ hoïc baï cho caùc em. 5. Chuaån bò toå chöùc ÑH chaùu ngoan Baùc Hoà ñeå baùo coâng. 6. Hoïp phuï huynh caùc khoái 6, 7, 8 thoâng baùo keát quaû hoïc taäp. Khoái 9 chuaån bò toát cho vieäc xeùt toát nghieäp. 7. Toå chöùc toång keát naêm hoïc, trieån khai keá hoaïch hoaït ñoäng heø, baøn giao hoïc sinh veà ñòa phöông.

Keá hoaïch thaùng 6 + 7 + 8/2007
1. Thaùng 6: - Baøn giao HS veà ñòa phöông sinh hoaït. 2. Thaùng 7: - Toå chöùc cho HS sinh hoaït heø. - Tuyeån sinh HS vaøo lôùp 6. - Cho HS lao ñoäng toång veä sinh. 3. Thaùng 8: - Chuaån bò cô sôû vaät chaát cho naêm hoïc môùi. - Toå chöùc oân taäp heø cho HS thi laïi. - Giaùo vieân ñi hoïc boài döôõng thöôøng xuyeân. - Tieán haønh taäp nghi thöùc, troáng, côø chuaån bò khai giaûng.