P. 1
De Thi Thu Vao Lop 10 Va Dap An

De Thi Thu Vao Lop 10 Va Dap An

|Views: 121|Likes:
Được xuất bản bởiV4mpjr3

More info:

Published by: V4mpjr3 on May 20, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2010

pdf

text

original

Họ và tên : …………………………….

Phòng thi: …… Số báo danh: …………
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
Năm học 2009 - 2010
Môn thi : Ton
Thời gian làm bài:120 phút
!"i 1: #1,75 điểm$ Giải các phương trình và h phương trình !a"
a# $%
$
& '% ( ) * + b# %
,
( '%
$
( , * + c#
¹
'
¹
− · +
· +
- , '
- $
y x
y x
!"i 2% (1,75điểm).
-. .h/c hin ph0p t1nh : 2 *' $ 3 , 4.$
$. 5ho bi6" th7c P *
a & a a 3 a
&- 3-
a &- a 3-
¸ _¸ _


¸ ,¸ ,
v8i
a +9 a - ≥ ≠
.
a# 5h7ng :inh P * a 3-.
b# .1nh giá tr; c<a P =hi
a * ,&$ '
.
!"i &% (2 điểm).
-. 5ho phương trình x
$
3 )x 3 : & > * + ?@#
a# A8i giá tr; nào c<a : thì phương trình ?@# cB nghi: Cà ( ' . .1nh nghi: còn CDi.
b# .ì: : E6 phương trình ?@# cB hai nghi: x
-
9 x
$
thFa :Gn h th7c
$ $
- $
-' x x + · .
$. 5ho hà: !ố
$
* y x cB EH th; ?P# và EưIng thJng ?d# :
* 3 &$ y x

a# AK ?P# và ?d# trên cLng :Mt h trNc tọa EM.
b# OPng ph0p t1nh hGQ tì: tọa EM giao Ei6: c<a ?P# và ?d#.
!"i '% (1,0 điểm).
RMt hình trN cB bán =1nh EáQ Cà >c:S din t1ch %"ng T"anh bPng ')$ c:
$
. .1nh chiU"
cao c<a hình trN và th6 t1ch c<a nB.
!"i (% (3,5điểm)%
5ho EưIng tròn ?V9 W# và :Mt Ei6: S nP: bên ngoài EưIng tròn. XY các tiZp t"QZn
S2S SO v8i EưIng tròn ?2S O Cà các tiZp Ei6:#. RMt EưIng thJng Ei T"a S ?=h[ng Ei T"a t\:
V# c]t EưIng tròn ?V9 W# tDi hai Ei6: R và ^ v8i R nP: gi_a S và ^. Gọi H Cà giao Ei6: c<a
SV và 2O9 ` Cà tr"ng Ei6: R^. Hai EưIng thJng V` và 2O c]t nha" tDi a.
a# 5h7ng :inh `HSa Cà t7 giác nMi tiZp EưIng tròn.
b# 5h7ng :inh V`%Va * W
$
.
c# 5ho SV * $W và R^ *
W '
. .1nh din t1ch ta: giác aSR thbo W.
Oài Cà::
H)ỚN* +,N -H.M
M/N TO0N
T1m t2t cch 3i4i !i56 7i5m
!"i 1 : ? -S>) Ei6:#
!"i 1%8 (0,5 điểm)
Phương trình cB dDng a & b & c * $ & ' ( ) * +


%
-
* - và %
$
*
)
$
c
a

·
!"i 1%9 (0,75 điểm)
cdt t * %
$
EiU" =in t ≥ + ta Eưec phương trình t
$
( 't ( , * +
Giải tì: Eưec t
-
* 3 - ? CoDi# 9 t
$
* , ?nhfn#
A8i t
$
* ,

%
$
* ,

%
-
* 3 $ S %
$
* $
!"i 1%c (0,5 điểm)
Giải h tì: Eưec % * -

Q * 3 - =Zt C"fn Egng nghi: Cà ?%S Q# * ?-9 3-#

0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
!"i 2 : ?-S) Ei6:#
!"i 1%1 (0,5 điểm)
' $ 3 , 4 . $ * ' $ 3-$ $

* 3 4 $

!"i 1%2. (1,0 điểm)
a# 5h7ng :inh P * a 3 -:
P *
a & a a 3 a
&- 3-
a &- a 3-
¸ _¸ _


¸ ,¸ ,

a? a &-# a? a 3-#
* &- 3-
a &- a 3-
¸ _¸ _


¸ ,¸ ,
* ? a &-#? a 3-# * a 3-
AfQ P * a 3 -
b# .1nh giá tr; c<a P =hi
a * ,&$ '

( )
$
a * ,&$ ' * '&$ ' &- * ' &- * ' &-
P * a 3-* ' &-3-* '
0,25điểm
0,25điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
!"i & : ?$S Ei6:#
1% (0,5 điểm)
a. .haQ % * 3 ' vào phương trình ?@# Eưec : ?3'#
$
( ).?3'# ( : &> * +
Giải tì: Eưec : * '-
.hbo Ai30t %
-
& %
$
*
b
a

* )9

%
$
* h
b% (1,0 điểm)
.a cB
*$) ,? : ># ∆ − − +
* $) & ,:

$h * ,:

'
Phương trình ?-# cB hai nghi:
- $
9 x x∆·
,:

' ≥ +


'
,
: ≥
A8i EiU" =in
'
,
: ≥ S ta cB:
( )
$
$ $
- $ - $ - $
$ x x ! x x " x x *-'


$) 3 $?3 : & ># * -'

$: * $

: * - ? thFa :Gn EiU" =in #.
AfQ : * - Cà giá tr; cin tì:
2%(1,0 điểm)
8$ AK ParaboC ?P# và EưIng thJng ?d# :
Oảng giá tr; tương 7ng:
x 3$ 3- + - $
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
y * 3x & $ , ' $ - +
y * x
$
, - + - ,
9$ Hoành EM giao Ei6: c<a ?P# và ?d# Cà nghi: c<a phương trình :
x
$
& x 3$ * + 9 Giải phương trình ta Eưec x
-
* - và x
$
* 3$
AfQ tọa EM giao Ei6: Cà ?- 9 -# và ?3$ 9 ,#
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
!"i & : ?- Ei6:#
.a cB c[ng th7c t1nh Ein t1ch %"ng T"anh hình trN Cà :
S * $
π
Wh

h *
$
#
$ π
.hbo EU W * > c:S S * '$) c:
$


h *
')$
$ .> π
*
->j

?c:#
.a cB c[ng th7c t1nh th6 t1ch hình trN: A *
π
W
$
h *
π
>
$
.
->j

* -$'$ ?c:'#
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
!"i ( ?'S) Ei6:#
AK hình Egng
8$ 5h7ng :inh t7 giác `HSa nMi tiZp trong :Mt EưIng tròn :
.a cB S2 * SO ? t1nh chkt c<a tiZp t"QZn#
^ên ∆S2O c\n tDi S
lo EB tia ph\n giác SV cmng Cà EưIng cao

SV⊥2O
` Cà tr"ng Ei6: c<a R^ nên V` ⊥R^
lo EB
· ·
SHa S`a -A · ·

Hai Ei6: H và ` cLng nhìn EoDn Sa dư8i - gBc v"[ng nên t7 giác `HSa
nMi tiZp EưIng tròn EưIng =1nh Sa
9$

SV` EHng dDng

aVH ? g.g#


V` VS
V`.Va VH.VS
VH Va
· ⇒ ·
:à VH.VS * VO
$
* W
$
? h th7c Cưeng trong ta: giác v"[ng SVO#
nên V`.Va *
$
W
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
a
H
2
`
R
O
S V
^
4
2
-5 5
O 1 2
-2 -1
y
x
-
c$ .1nh Eưec V`*
$
W W
Va $W
$ V`
⇒ · ·
'W
a` Va V`
$
⇒ · − ·
Rdt =hác S` *
$ $
W -)
SV V`
$
− ·
W '? ) -#
SR S` R`
$

⇒ · − ·
AfQ S
aSR
*
$
SR.a` W ' '? ) -#
$ h

· ?Eơn v; din t1ch#
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->