CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƯƠNG XANH

Số: 42 Trần Quý Khoách, P. Tân Định Q.1, TP. HCM
Tel: 08 8483 290/ 291/ 292 * Fax: 08 8483 598
Email: info@blueocean-ad.com * Website: www.blueocean-ad.com

PHIẾU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Họ - tên người đề nghị thanh toán:

………………………………………………………………….

Công tác tại phòng

:

………………………………………………………………….

Số tiền đề nghị thanh toán

:

………………………………………………………………….

Ghi bằng chữ

:

………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán

:

………………………………………………………………….

Chứng từ đính kèm

:

………………………………………………………………….
Tp.HCM, ngày ………tháng………năm 2009

Ban Giám Đốc

KTT

Trưởng phòng

Người đề nghị

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƯƠNG XANH
Số: 42 Trần Quý Khoách, P. Tân Định Q.1, TP. HCM
Tel: 08 8483 290/ 291/ 292 * Fax: 08 8483 598
Email: info@blueocean-ad.com * Website: www.blueocean-ad.com

PHIẾU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Họ - tên người đề nghị thanh toán:

………………………………………………………………….

Công tác tại phòng

:

………………………………………………………………….

Số tiền đề nghị thanh toán

:

………………………………………………………………….

Ghi bằng chữ

:

………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán

:

………………………………………………………………….

Chứng từ đính kèm

:

………………………………………………………………….
Tp.HCM, ngày ………tháng………năm 2009

Ban Giám Đốc

KTT

Trưởng phòng

Người đề nghị