P. 1
Mau Phieu de Nghi Thanh Toan (22!10!09)

Mau Phieu de Nghi Thanh Toan (22!10!09)

|Views: 1,299|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Phuong Thanh

More info:

Published by: Nguyen Phuong Thanh on May 20, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2011

pdf

text

original

PHIẾU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Họ - tên người đề nghị thanh toán: ………………………………………………………………….
Công tác tại phòng : ………………………………………………………………….
Số tiền đề nghị thanh toán : ………………………………………………………………….
Ghi bng ch! : ………………………………………………………………….
"#i $%ng thanh toán : ………………………………………………………………….
Ch&ng t' đ(nh )*+ : ………………………………………………………………….
,p.HC-. ng/0 ………tháng………n1+ 2334
5an Giá+ 6ốc 7,, ,8ư9ng phòng "gười đề nghị
PHIẾU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Họ - tên người đề nghị thanh toán: ………………………………………………………………….
Công tác tại phòng : ………………………………………………………………….
Số tiền đề nghị thanh toán : ………………………………………………………………….
Ghi bng ch! : ………………………………………………………………….
"#i $%ng thanh toán : ………………………………………………………………….
Ch&ng t' đ(nh )*+ : ………………………………………………………………….
,p.HC-. ng/0 ………tháng………n1+ 2334
5an Giá+ 6ốc 7,, ,8ư9ng phòng "gười đề nghị
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƯƠNG XANH
Số: ! T"#$ Q%& '()*+(, P- T.$ Đ/$( Q-0, TP- HC1
T23: 45 556 !748 !708 !7! 9 :;<: 45 556 =75
>?;@3: @$A)BC3%2)+2;$D;E-+)? 9 F2CG@H2: III-C3%2)+2;$D;E-+)?
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƯƠNG XANH
Số: ! T"#$ Q%& '()*+(, P- T.$ Đ/$( Q-0, TP- HC1
T23: 45 556 !748 !708 !7! 9 :;<: 45 556 =75
>?;@3: @$A)BC3%2)+2;$D;E-+)? 9 F2CG@H2: III-C3%2)+2;$D;E-+)?

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->