P. 1
THPT Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng

THPT Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng

3.0

|Views: 360|Likes:
Được xuất bản bởitrungluoc

More info:

Published by: trungluoc on Jun 01, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2012

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN 1
Môn !"# TO$N % &!'" A
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
I( PHẦN CHUNG )*NH CHO T+T C, TH- .INH (7,0 điểm)
C/0 I# (2,0 điểm)
1( Khảo sát sự b!" th#" $% $& '( th) (C) *+, h%- s.
/ 0
1
0 / 2
/
y x x x · − +
2( V!t 3h45"6 t78"h t!3 t9:!" *+, '( th) (C); b!t t!3 t9:!" "%: ' <9, 6.* t=, '> 2
C/0 II# (2,0 điểm)
1( Gả 3h45"6 t78"h
0 s" 0 /s" *os 0
?
x x x
π ¸ _
+ · + +

¸ ,
2
2( Gả h@ 3h45"6 t78"h
0 0
/ /
0 1
0 0
y x
x y y x
¹
− ·
¹
'
− · − ¹
¹
2
C/0 III# (2,0 điểm)
1( T8- *á* 6á t7) *+, th,- s. m 'A 3h45"6 t78"h
0
0 0 0 m x x x − + · +
*B 0 "6h@- 3hC" b@t2
2( VD -= s. thự* x, y thE, 'F9 G@" ( )
0 0
0 1 x y xy + · +
2 T8- 6á t7) HD" "hIt $% 6á t7) "hE
"hIt *+, bA9 thJ*
? ?
0 1
x y
!
xy
+
·
+
2
C/0 I1# (1,0 điểm) Cho h8"h *hB3 tJ 6á* 'F9 2 " #$C% *B tIt *ả *á* *K"h 'F9 bL"6 a2 TM"h thNo a thA
tM*h Gh. *hB3 2 " #$C% $% tM"h bá" GM"h -Ot *P9 t!3 QR* $D tIt *ả *á* -Ot *+, h8"h *hB3 'B2
II( PHẦN RI2NG (&,0 điểm)2 T3 45 !6 7"n! 4!8 9:;4 <=> >? @AnB !C" D!En# A !AF4 G(
A. Theo chương trình Chuẩn
C/0 1C# (1,0 điểm) T7o"6 GhS"6 6," $D h@ t=, '> xy'; *ho 'A- ( ) 1T 0T/ ( −
2 V!t 3h45"6 t78"h
-Ot *P9 tC- ( $% t!3 QR* $D t7U* y2
C/0 1I(C# (2,0 điểm)
1( Gả 3h45"6 t78"h
020V 1W ?210 /2W
x x x x
+ · +
2
2( T8- "69:#" h%- *+, h%- s. ( )
0
t,"
1 *os
x
) x
x
·
+
2
B. Theo chương trình Nâng cao
C/0 1H#(1,0 điểm) T7o"6 -Ot 3hX"6 t=, '> xy; *ho '4Y"6 t7Z" ( )
0 0
[ 0 \ C x y x + + · 2 V!t 3h45"6
t78"h t!3 t9:!" *+, ( ) C
; b!t 6B* 6], t!3 t9:!" "%: $% t7U* t9"6 bL"6
/\
o
2
C/0 1I(H# (2,0 điểm)
1( Gả bIt 3h45"6 t78"h
? Ho6
/
0?/
x
x
+
>
2
2( T8- m 'A h%- s.
0
1 mx
y
x

· *B 0 'A- *ự* t7) #; $ $% 'oK" #$ "6^" "hIt2
_____HI_____
T!6 7"n! J!ônB 9:;4 7K LMnB =" <"N0( G"O> !P J!ônB B"5" !64! BQ !R>(
H= $% t#" thM s"h[ 2222222222222222222222222222222222222222222222222 S. báo `,"h[22222222222222222222222222222222222222222222222222222
Ch] Ga *+, 6á- th) 1[ 222222222222222222222222222222222222222222 Ch] Ga *+, 6á- th) 0[22222222222222222222222222222222222222
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
Đ$P $N
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN 1
Môn !"# TO$N % &!'" A
CÂU S NTI )UNG ĐIUM
Câu I
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
Tb3 Qá* ')"h DcR ( 0,25 đ
GD hK"[
H- T H-
x x
y y
→−∞ →+∞
· −∞ · +∞
2

0
d ? / y x x · − + 2
d \ 1; / y x x · ⇔ · ·
2
0,25 đ
eeT[ H%- s. Đe t7#" Ghoả"6 ( ) ( ) T1 ; /T −∞ +∞
$% Ne t7#" Ghoả"6
( ) 1T/
2H%- s. 'Kt CĐ tK
?
1;
/
C%
x y · · $% 'Kt CT tK
/; \
CT
x y · ·
2
0,25 đ
Đ( th) ' <9, O $% *^t OQ tK (/T\)2 Đ( th) '. QJ"6 <9,
0
0T
/
¸ _

¸ ,
2 0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
Ph45"6 t78"h t!3 t9:!" ∆ tK 'A- ( )
\ \ \
T * x y
H%

( )
( )
0 / 0
\ \ \ \ \ \
1
[ ? / 0 /
/
y x x x x x x x ∆ · − + − + − +
0,25 đ
∆ <9, O
\ \
\; / x x ⇔ · ·
2 0,25 đ
Kh[
\
\ x ·
th8
[ / y x ∆ ·
2 0,25 đ
Kh[
\
/ x ·
th8
[ \ y ∆ ·
2 0,25 đ
Câu II
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
PT s" 0 *os 0 /s" *os 0 x x x x ⇔ + · + +

0
0s" *os /s" 0*os *os / \ x x x x x ⇔ − + − − ·
2
0,25 đ

( ) ( ) ( )
( ) ( )
0*os / s" *os 1 0*os / \
s" *os 1 0*os / \
x x x x
x x x
⇔ − + + − ·
⇔ + + − ·
2 0,25 đ
Kh[
/
*os ( )
0
x +, · 2 0,25 đ
Kh [
0 1
s" *os 1 s"
0
? 0
0
x k
x x x
x k
π
π π
π π

· − +
¸ _

+ · − ⇔ + · − ⇔

¸ ,
· +
¸
2
Kf[ "6h@- PT H% 0 ; 0
0
x k x k
π
π π π · − + · + 2
0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
T, *B[ ( )
( )
/ / 0 0 / 0 0 /
0 0 0 0 0 g \ x y y x y x x x y xy y − · − − ⇔ + + − ·
2 0,25 đ
Kh
\ y ·
th8 h@ VN2
Kh
\ y ≠
; *h, 0 $! *ho
/
\ y ≠ ⇒
/ 0
0 0 g \
x x x
y y y
¸ _ ¸ _ ¸ _
+ + − ·

¸ , ¸ , ¸ ,
2

0,25 đ
ĐOt
x
t
y
·
; t, *B [
/ 0
0 0 g \ 1 t t t t + + − · ⇔ ·
2
0,25 đ
Kh 1 t · ;t, *B [ HPT
0
1; 1
1
y x
x y x y
y
· ¹
¹
⇔ ⇔ · · · · −
'
·
¹
¹
2 0,25 đ
Câu III
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
T, *B[
0
0 0 1 x x − + ≥
"#" PT
0
0
0 0
x
m
x x
+
⇔ ·
− +
2 0,25 đ
hit
0
0
( )
0 0
x
) x
x x
+
·
− +

( )
0 0
? /
d( )
0 0 0 0
x
) x
x x x x

⇒ ·
− + − +
2 0,25 đ
( )
? ?
d \ T 1\T H- ( ) 1T H- ( ) 1
/ /
x x
) x x ) ) x ) x
→−∞ →+∞
¸ _
· ⇔ · · · − ·

¸ ,
2 0,25 đ
Kf[ 1 1\ m < < 2 0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
ĐOt
t xy ·
2 T, *B[ ( )
( )
0 1
1 0 0 ?
g
xy x y xy xy xy + · + − ≥ − ⇒ ≥ −
V% ( )
( )
0 1
1 0 0 ?
/
xy x y xy xy xy + · − + ≥ ⇒ ≤ 2 ĐK[
1 1
g /
t − ≤ ≤ 2
0,25 đ
S9: 7, [
( )
( )
0
0 0 0 0
0
0
V 0 1
0 1 ? 0 1
x y x y
t t
!
xy t
+ −
− + +
· ·
+ +
2 0,25 đ
Do 'B[
( )
( )
0
0
V
d
0 0 1
t t
!
t
− −
·
+
;
d \ \( ); 1( ) ! t th t kth · ⇔ · · −

1 1 0
g / 1g
! !
¸ _ ¸ _
− · ·

¸ , ¸ ,
$% ( )
1
\
?
! · 2
0,25 đ
Kf[ GTfN H%
1
?
$% GTNN H%
0
1g
( HSfT t7#" 'oK"
1 1
T
g /

1
1
¸ ]
) 0,25 đ
Câu IV
V1,0đW
G= O H% 6,o 'A- jC $% eD ( ) " #$C% ⇒ ⊥
T, *B[
0
0 0 0
0 0
? 0
a a
" "# # a · − · − ·
2
0,25 đ

0 /
2
1
0
k
#$C% " #$C%
" a + a · ⇒ · 2 0,25 đ
G= l; N H% t79"6 'A- je $% CD $% I H% tC- '4Y"6 t7Z" "> t!3
t,- 6á* SlN2 T, *hJ"6 -"h I *á*h 'F9 *á* -Ot *+, h8"h *hB3
0,25 đ

( )
( )
0
0 / 1
0 0
?
? /
"*,
a
a
" p- -
a a


· ⇒ · ·
+
H% bá" GM"h *P" t8-2 0,25 đ
Câu Va
V1,0đW
G= l H% h8"h *h!9 *+, I H#" O:; t, *B[ ( ) \T 0T \ * −
0,25 đ
( ) 1T \T / 1\ (* . (* · − − ⇒ · ·
uuur
H% bá" GM"h -Ot *P9 *P" t8-2 0,25 đ
Kf[ PT -Ot *P9 *P" t8- H%
( ) ( ) ( )
0 0 0
1 0 / 1\ x y ' − + + + − · 2 0,50 đ
Câu VIa
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW T, *B [ PT
/ 0 0 /
02/ 0 2/ ?20 / /20
x x x x x x
⇔ + · +
2 0,25 đ
Ch, 0 $! *ho
/
0 \
x
>
[ PT
/ 0
/ / /
0 ? / \
0 0 0
x x x
¸ _ ¸ _ ¸ _
⇔ + − − ·

¸ , ¸ , ¸ ,
2
0,25 đ
ĐOt
/
0
x
t
¸ _
·

¸ ,
2 ĐK[ tm\T
/ 0
/
0 ? / \ 1( )T ( )
0
t t t t kth t th + − − · ⇔ · − · 2 0,25 đ
Kh
/
0
t · ; t, *B[
/ /
1
0 0
x
x
¸ _
· ⇔ ·

¸ ,
2 Kf[ N6h@- PT H% 1 x · 2 0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
T, *B[
( )
( )
0 0
*os s"
*os 1 *os
x x
/ x ( 0x
x x
· ·
+
∫ 2 0,25 đ
ĐOt
0
*os 0*os s" t x 0t x x0x · ⇒ · −
S9: 7, [
( )
1 1 1 1 1 1
H"
0 1 0 1 0
0t t
( 0t C
t t t t t
+ ¸ _
· − · − · +

+ +
¸ ,
∫ ∫
2
0,50 đ
Kf[ ( )
0
0
1 1 *os
H"
0 *os
x
/ x C
x
¸ _
+
· +

¸ ,
2 0,25 đ
Câu V
V1,0đW
T, *B[ H@ s. 6B* *+, t!3 t9:!" ( ) ∆
*P" t8- H% / t 2 0,25 đ
l%[
( ) ( ) ( )
0
0
[ 1 1 1T \ T 1 C x y ( . + + · ⇒ − · 2 0,25 đ
Do 'B[ ( )
1
[ / \ x y b ∆ − + · t!3 QR* (C) ( )
1
; 0 ( . ⇔ ∆ ·

/
1 0 /
0
b
b

⇔ · ⇔ · t +
2 Kf[ ( )
1
[ / 0 / \ x y ∆ − t + · 2
0,25 đ
V% [ ( )
0
[ / \ x y b ∆ + + · t!3 QR* (C) ( )
0
; 0 ( . ⇔ ∆ ·

/
1 0 /
0
b
b

⇔ · ⇔ · t +
2 Kf[ ( )
0
[ / 0 / \ x y ∆ + t + · 2
0,25 đ
Câu VI
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
ĐK[ Q m \ 2 ePT ( )
/ /
? Ho6 Ho6 g x x ⇔ + >
(HS Đe) 0,25 đ
ĐOt
/
Ho6 t x ·
2 T, *B[
0
? g \ g t t t + − > ⇔ < −
hoO* 1 t < 2 0,25 đ
Kf[ N6h@- ePT H%
1
\
0?/
x < < hoO* / x < 2
0,50 đ
Ý 2
V1,0đW
T, *B[
0
0
1
d
mx
y
x
+
· 2 0,25 đ
H%- s. *B 0 *ự* t7)
d \ y ⇔ ·
*B 0 "6h@- Pe Ghá* \ \ m ⇔ < 2 0,25đ

( )
( )
0
1 1 ?
T 0 ; T 0 1k # m $ m #$ m
m m m
¸ _ ¸ _
− − − − ⇒ · + −

− − −
¸ , ¸ ,
2 0,25đ

( )
( )
0
?
0 21k 1k #$ m
m
≥ − ·

(GhS"6 'n)2 Kf[
1
( )
0
m th · − 2 0,25đ
XHYTX
HƯZNG )[N CH+M#
• 123 4inh 35 lời gi6i kh73 89i đ7p 7n 3h:m thi n;< 35 l=p l<=n đúng 0>a 8ào "?@ hiAn hành
8à 35 k;t B<6 3hCnh x73 đ;n D nào thE 3ho điểm tFi đa G D đ5 H 3hI 3ho điểm đ;n phJn h23 4inh làm
đúng tK t-Ln x<Fng 0M9i 8à !h"n #$% $& 'au (h)ng cho đ&*%N Oiểm toàn bài thi không làm t-Pn 4FN
• Oiểm G mQi D nhR 3Jn th6o l<=n kS để đMT3 3h:m thFng nh:t N T<y nhiLn , đ&*% trong t+ng
câu ,$ t+ng - (h)ng đư.c tha/ đ0&.
.\ GI$O )]C 1* Đ*O TẠO
TH*NH PH^ Đ* N_NG
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN 1
Môn !"# TO$N % &!'" G
Thời gian làm bài: 110 !h2t , không kể thời gian giao đề
I( PHẦN CHUNG )*NH CHO T+T C, TH- .INH (7,0 điểm)
C/0 I# (2,0 điểm) Cho h%- s.
? 0 0 ?
0 0 y x m x m m · − + + (1); $D m H% th,- s.2
1( Khảo sát sự b!" th#" $% $& '( th) *+, h%- s. (1) Gh 1 m · 2
2( ChJ"6 -"h '( th) h%- s. (1) H9S" *^t t7U* x tK Mt "hIt h, 'A- 3hC" b@t; $D -= \ m < 2
C/0 II# (2,0 điểm)
1( Gả 3h45"6 t78"h
0s" 0 ?s" 1
k
x x
π ¸ _
+ + ·

¸ ,
2
2( T8- *á* 6á t7) *+, th,- s. m s,o *ho h@ 3h45"6 t78"h
0
1
y x m
y xy
− · ¹
¹
'
+ ·
¹
¹
*B "6h@- `9: "hIt2
C/0 III# (2,0 điểm)
1( T8- "69:#" h%- *+, h%- s. ( )
( )
( )
0
?
1
0 1
x
) x
x

·
+
2
2( VD -= s. thự* `45"6
T T x y '
thE, 'F9 G@"
1 x y ' + + ≤
2 T8- 6á t7) "hE "hIt *+, bA9
thJ*[
1 1 1
0 ! x y '
x y '
¸ _
· + + + + +

¸ ,
2
C/0 I1# (1,0 điểm) Cho Gh. tJ `@" #$C%2 T7#" *á* *K"h $C; $%; #C HP" H4ot HI: *á* 'A- *; ,;
! s,o *ho
? ; 0 $C $* $% $, · ·
$% / #C #! · 2 lOt 3hX"6 (*,!) *h, Gh. tJ `@" #$C%
H%- h, 3hP"2 TM"h tp s. thA tM*h 6], h, 3hP" 'B2
II( PHẦN RI2NG (&,0 điểm) T3 45 !6 7"n! 4!8 9:;4 <=> >? @AnB !C" D!En# A !AF4 G(
A. Theo chương trình Chuẩn
C/0 1C# (1,0 điểm) T7o"6 -Ot 3hX"6 t=, '> (xy); *ho '4Y"6 thX"6 ( ) [ 0 ? \ 0 x y − − ·
2 fb3 3h45"6
t78"h '4Y"6 t7Z" t!3 QR* $D *á* t7U* t=, '> $% *B tC- q t7#" '4Y"6 thX"6 (0)2
C/0 1IC# (2,0 điểm)
1( Gả 3h45"6 t78"h
Ho6 Ho6
? 0
0 W
x x
x ·
2
2( V!t 3h45"6 t78"h *á* '4Y"6 thX"6 *^t '( th) h%- s.
1
0
x
y
x

·

tK h, 'A- 3hC" b@t s,o
*ho ho%"h '> $% t9"6 '> *+, -r 'A- H% *á* s. "69:#"22
B. Theo chương trình Nâng cao
C/0 1H# (1,0 điểm) T7o"6 GhS"6 6," xy' ; *ho *á* 'A- ( ) ( ) ( ) 1T/Tg ; ?T/T 0 ; \T 0T1 # $ C − −
2 T8-
t=,
'> tC- '4Y"6 t7Z" "6oK t!3 t,- 6á* #$C2
C/0 1IH# (2,0 điểm)
1( Gả bIt 3h45"6 t78"h ( )
0 ? W
0 1 Ho6 Ho6 Ho6 \ x x x + + <
2
2( T8- m 'A '( th) h%- s. ( )
/ 0
g g y x m x mx · + − − *B 'A- 9." q t7#" '( th) h%- s.
/
y x · 2
2222222HI222222
Th3 '&nh (h)ng đư.c '4 56ng t$& #&7u. 8&9% th: (h)ng g&;& th3ch gì th<%.
H= $% t#" thM s"h[ 2222222222222222222222222222222222222222222 S. báo `,"h[2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Ch] Ga *+, 6á- th) 1[ 222222222222222222222222222222222222 Ch] Ga *+, 6á- th) 0[222222222222222222222222222222222222222222222
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
Đ$P $N
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN 1
Môn !"# TO$N % &!'" G
CÂU S NTI )UNG ĐIUM
Câu I
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
Kh
? 0
1 0 / m y x x · ⇒ · − + 2
Tb3 Qá* ')"h DcR (
0,25 đ
GD hK"[
H- T H-
x x
y y
→−∞ →+∞
· +∞ · +∞
2
( )
/ 0
d ? ? ? 1 y x x x x · − · −
2
d \ \; 1 y x x · ⇔ · · t
2
0,25 đ
eả"6 b!" th#"[
H%- s. '("6 b!" t7#" Ghoả"6 ( ) ( ) 1T \ ; 1T − +∞
$% "6h)*h b!" t7#"
Ghoả"6 ( ) ( ) T 1 ; \T1 −∞ −
2
H%- s. 'Kt CĐ tK
\; /
C%
x y · ·
$% 'Kt CT tK
1; 0
CT
x y · t ·
2
0,25 đ
Đ( th) *^t O: tK (\T/)2 Đ( th) '. QJ"6 <9, O:2 0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
Ph45"6 t78"h HĐGĐ *+, '( th) (1) $% OQ[

? 0 0 ?
0 0 \ x m x m m − + + ·
(∗)2
0,25 đ
ĐOt ( )
0
\ t x t · ≥ ; t, *B [
0 0 ?
0 0 \ t m t m m − + + ·
(∗∗)2 0,25 đ
T, *B [ d 0 \ m ∆ · − > $%
0
0 \ " m · >
$D -= \ m > 2
N#" PT (∗∗) *B "6h@- `45"62
0,25 đ
Kf[ PT (∗) *B Mt "hIt 0 "6h@- 3hC" b@t ('3*-)2 0,25 đ
Câu II
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
PT /s" 0 *os 0 ?s" 1 \ x x x ⇔ + + − ·

0
0 /s" *os 0s" ?s" \ x x x x ⇔ − + · 2
0,25 đ
( )
0 / *os s" 0 s" \ x x x ⇔ − + ·
2 0,25 đ
Kh [
g
s" / *os 0 s" 1 0
/ k
x x x x k
π π
π
¸ _
− · ⇔ − · ⇔ · +

¸ ,
2 0,25 đ
Kh[ s" \ x x kπ · ⇔ · 2
Kf[ "6h@- PT H%
g
; 0
k
x k x k
π
π π · · + 2
0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
T, *B [
0 x y m · −
; "#" [
0
0 1 y my y − · −
2 0,25 đ
PT
1
1
0
y
m y
y
≤ ¹
¹

'
· − +
¹
¹
( $8 : c \ PTVN)2 0,25 đ
hit
( ) ( )
0
1 1
0 d 1 \ ) y y ) y
y y
· − + ⇒ · + >
0,25 đ
fb3 eTT2 Kf[ H@ *B "6h@- `9: "hIt 0 m ⇔ > 2 0,25 đ
Câu III
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
T, *B[
( )
0 ;
1 1 1
2 2
/ 0 1 0 1
x x
) x
x x
− − ¸ _ ¸ _
·

+ +
¸ , ¸ ,
2
0,50 đ
Kf[
( )
/
1 1
s 0 1
x
/ x C
x
− ¸ _
· +

+
¸ ,
2 0,50 đ
Ý 2
V1,0đW
Á3 `U"6 eĐT CS_s [
0
1W 10 x
x
+ ≥ (1)2 DI9 bL"6 Qt: 7, Gh
1
/
x · 2 0,25 đ
T45"6 tự[
0
1W 10 y
y
+ ≥
(0) $%
0
1W 10 '
'
+ ≥ (/)2 0,25 đ
l%[ ( ) 1V 1V x y ' − + + ≥ −
(?)2 C>"6 (1);(0);(/);(?); t, *B[ 1s ! ≥ 2
0,25 đ

1
1s
/
! x y ' · ⇔ · · · 2 Kf[ GTNN *+, ! H% 1s2 0,25 đ
Câu IV
V1,0đW
G= T H% 6,o 'A- *+, lN $D CDT u H% 6,o 'A- *+, PT $D jD2
V& DDv ww eC; t, *B[ DDvcel
d 1
/
T% %%
TC *C
⇒ · · 2
0,25 đ
l%[
1 0
w w
/ /
T% #! U% %! C!
#T %!
TC #C U# #T C#
· · ⇒ ⇒ · · ·
2 0,25 đ
N#"[
2
2
2
1 / 1 1
2 2
/ g g 1\
# !U,
# !U, #$C%
# C%,
+
#! #U
+ +
+ #C #%
· · · ⇒ ·
(1) 0,25 đ
V%
2
2
0 / 1 1
2 2
/ ? 0 ?
C !*,
#$*,! #$C%
C #$,
+ C! C*
+ +
+ C# C$
· · · ⇒ ·
(0)2
Tx (1) $% (0); s9: 7, [
V
0\
#$*,U! #$C%
+ + · 2
Kf tp s. thA tM*h *P" t8- H%
V
1/
hoO*
1/
V
2
0,25 đ
Câu Va
V1,0đW
G= ( ) ( ) T 0 ? ( m m 0 − ∈
H% tC- '4Y"6 t7Z" *P" t8-2
0,25 đ
T, *B[
?
0 ? ?;
/
m m m m · − ⇔ · · 2 0,25 đ
Kh[
?
/
m · th8 PT ĐT H%
0 0
? ? 1k
/ / s
x y
¸ _ ¸ _
− + + ·

¸ , ¸ ,
2 0,25 đ
Kh[ ? m · th8 PT ĐT H%
( ) ( )
0 0
? ? 1k x y − + − · 2 0,25 đ
Câu VIa
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
ĐK [ \ x > 2 T, *B[
0 ? 0
1 Ho6 Ho6 /Ho6 x x x + · 2 0,25 đ
ĐOt
0
Ho6 t x ·
2T, *B[
0
/ 0 \ 1; 0 t t t t − + · ⇔ · · 2 0,25 đ
Kh[ 1 t · th8
0
Ho6 1 0( ) x x th · ⇔ ·
2 0,25 đ
Kh[ 0 t · th8
0
Ho6 0 ?( ) x x th · ⇔ ·
2 Kf[ N6h@- PT
0; ? x x · ·
2 0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
T, *B[
1
1
0
y
x
· +

0,25 đ
S9: 7,[
T 0 1 /; 1 x y V x x x ∈ ⇔ − · t ⇔ · ·
0,25 đ
T=, '> *á* 'A- t7#" '( th) *B ho%"h '> $% t9"6 '> H% "h]"6 s.
"69:#" H% ( ) ( ) 1T \ ; /T 0 # $
0,25 đ
Kf[ PT '4Y"6 thX"6 *P" t8- H%
1 \ x y − − ·
2 0,25 đ
Câu V
V1,0đW
T, *B[ ( ) /T \T / / 0 #$ #$ · − − ⇒ ·
uuur
2 0,25 đ
T45"6 tự[
/ 0 $C C# · ·
2 0,25 đ
Do 'B[ #$C ∆ 'F9; s9: 7, tC- I '4Y"6 t7Z" "6oK t!3 #$C ∆ H%
t7="6 tC- *+, "B2
0,25 đ
Kf[
g W W
T T
/ / /
(
¸ _


¸ ,
2 0,25 đ
Câu VI
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
ĐK [ \ x > 2 ĐOt
0
Ho6 t x ·
; t, *B [ ( ) 1 \
/
t
t t + + < 0,25 đ
ePT
0
?
/ ? \ \
/
t t t ⇔ + < ⇔ − < < 2 0,25 đ
Kf[
0
/
? 1
Ho6 \ 1
/ 0 0
x x − < < ⇔ < <
2 0,50đ
Ý 2
V1,0đW
T, *B[ ( )
0
d / 0 g g T y k 0 1\ y x m x m y x m · + − − · + − 2 0,25 đ

g
y \
/
m
y x

· ⇔ · T :vv'n `I9 <9,
g
/
m
x

· 2
S9: 7,[
( ) ( )
/
0 g g g g
T
/ 0V /
m m m m
W
¸ _
− − −
+

¸ ,
H% 'A- 9."
0,50 đ
Kf[ g m · 2 0,25 đ
XHYTX
HƯZNG )[N CH+M#
• 123 4inh 35 lời gi6i kh73 89i đ7p 7n 3h:m thi n;< 35 l=p l<=n đúng 0>a 8ào "?@ hiAn hành
8à 35 k;t B<6 3hCnh x73 đ;n D nào thE 3ho điểm tFi đa G D đ5 H 3hI 3ho điểm đ;n phJn h23 4inh làm
đúng tK t-Ln x<Fng 0M9i 8à !h"n #$% $& 'au (h)ng cho đ&*%N Oiểm toàn bài thi không làm t-Pn 4FN
• Oiểm G mQi D nhR 3Jn th6o l<=n kS để đMT3 3h:m thFng nh:t N T<y nhiLn , đ&*% trong t+ng
câu ,$ t+ng - (h)ng đư.c tha/ đ0&.
.\ GI$O )]C 1* Đ*O TẠO
TH*NH PH^ Đ* N_NG
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN 1
Môn !"# TO$N % &!'" )
Th=& g&an #$% $&>110 !h2t, (h)ng (* th=& g&an g&ao đ?
I( PHẦN CHUNG )*NH CHO T+T C, TH- .INH (7,0 điểm)
C/0 I# (2,0 điểm)
1( Khảo sát sự b!" th#" $% $& '( th) (C) *+, h%- s.
/
1
x
y
x

·
+
2
2( V!t 3h45"6 t78"h '4Y"6 thX"6 0 <9, 'A- ( ) 1T1 ( −
$% *^t '( th) (C) tK h, 'A- *; , s,o
*ho ( H% t79"6 'A- *+, 'oK" *,2
C/0 II# (2,0 điểm)
1( Gả 3h45"6 t78"h ( ) *os/ s" 0 / s"/ *os 0 x x x x + · + 2
2( Gả h@ 3h45"6 t78"h
( )
/ /
0 0
/ ?
s
x y xy
x y
¹
− ·
¹
'
¹ ·
¹
2
C/0 III# (2,0 điểm)
1( T8- *á* 6á t7) *+, th,- s. m 'A 3h45"6 t78"h ( )
( )
0 0
0 1 1 m x x m − + + · −
*B "6h@-2
2( ChJ"6 -"h
( )
0 0 0
1
0
a b 3
ab b3 3a a b 3
a b b 3 3 a
+ + + + + ≥ + +
+ + +
$D -= s. `45"6
T T a b 3
2
C/0 I1# (1,0 điểm) Cho Hz"6 t7U t,- 6á* 'F9 2 d d d #$C # $ C *B *K"h 'á: H% a $% Ghoả"6 *á*h tx #
'!" -Ot 3hX"6 (#X$C) bL"6
0
a
2 TM"h thNo a thA tM*h Gh. Hz"6 t7U 2 d d d #$C # $ C 2
II( PHẦN RI2NG(&,0 điểm)[ T3 45 !6 7"n! 4!8 9:;4 <=> >? @AnB !C" D!En# A !AF4 G(
A. Theo chương trình Chuẩn
C/0 1C# (1,0 điểm) T7o"6 -Ot 3hX"6 t=, '> (xy)2 fb3 3h45"6 t78"h '4Y"6 thX"6 <9, ( ) 0T1 *
$%
tKo $D *á* t7U* t=, '> ->t t,- 6á* *B `@" tM*h bL"6 ? 2
C/0 1I(C# (2,0 điểm)
1( Gả bIt 3h45"6 t78"h ( ) ( )
0 0
0
1 Ho6 Ho6 0 Ho6 k x x x + + + > −
2
2( T8-
0
H" x 0x

2
B. Theo chương trình Nâng cao
C/0 1H# (1,0 điểm) T7o"6 -Ot 3hX"6 t=, '> YxyZ ; *ho 'A-
1
/T
0
*
¸ _

¸ ,
2 V!t 3h45"6 t78"h *hM"h
t^* *+, NH3 ' <9, 'A- * $% "hb" ( ) 1
/T \ / −
H%- t#9 'A-2
C/0 1I(H# (2,0 điểm)
1( Gả h@ 3h45"6 t78"h
0 0
1
0 /
x y
y x x y
+
¹
+ · +
¹
'
· ¹
¹
2
2( T8- "69:#" h%- *+, h%- s. ( )
*os 0 1
*os 0 1
x
) x
x

·
+
2
2222222HI222222
Th3 '&nh (h)ng đư.c '4 56ng t$& #&7u. 8&9% th: (h)ng g&;& th3ch gì th<%.
H= $% t#" thM s"h[ 2222222222222222222222222222222222222222222 S. báo `,"h[2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Ch] Ga *+, 6á- th) 1[ 222222222222222222222222222222222222 Ch] Ga *+, 6á- th) 0[222222222222222222222222222222222222222222222
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
Đ$P $N
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN 1
Môn !"# TO$N % &!'" )
CÂU S NTI )UNG ĐIUM
Câu I
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
T`D aO4 9Pn!# { } { 1 % . · −
2 0,25 đ
.b H"In !"Rn#
• GD hK" $% t@- *b"[
H- 1T H- 1 1
x x
y y y
→−∞ →+∞
· · ⇒ ·
H% TCN2

( ) ( ) 1 1
H- T H- 1
x x
y y x
− +
→ − → −
· +∞ · −∞ ⇒ · −
H% TCĐ
0,25 đ

( )
0
?
d \;
1
y x %
x
· > ∀ ∈
+
2
• eeT[ H%- s. '("6 b!" t7#" *á* Ghoả"6 ( ) ( ) T 1 ; 1T −∞ − − +∞

V% GhS"6 *B *ự* t7)2
0,25 đ
Đc !P# ĐT *^t OQ tK (/T\); *^t O: tK (\T_/) $% '. QJ"6 <9, ( ) 1T1 −
2
0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
G= ` H% '4Y"6 thX"6 <9, I $% *B h@ s. 6B* G ( ) [ 1 1 0 y k x · + +
2
T, *B[ ` *^t ( C) tK 0 'A- 3hC" b@t l; N
/
[ 1
1
x
!T kx k
x

⇔ · + +
+
*B 0 "6h@- Pe Ghá* 1 − 2
0,25 đ
H,:[ ( )
0
0 ? \ ) x kx kx k · + + + · *B 0 "6h@- Pe Ghá* 1 −

( )
\
? \ \
1 ? \
k
k k
)
¹ ≠
¹
⇔ ∆ · − > ⇔ <
'
¹
− · ≠
¹
2
0,25 đ
lOt Ghá*[
0 0
* , (
x x x + · − · ⇔
I H% t79"6 'A- lN $D \ k ∀ < 2 0,25 đ
Kf[ PT '4Y"6 thX"6 *P" t8- H%
1 y kx k · + +
$D \ k < 2 0,25 đ
C!d e# CB thA *hJ"6 -"h '( th) ( C) *B I H% tC- '. QJ"6; `ự, $%o
'( th) ( C) 'A G!t H9b" G!t <9ả t7#"2
Câu II
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
T, *B[ PT *os/ /s"/ / *os 0 s" 0 x x x x ⇔ − · +

1 / / 1
*os/ s"/ *os 0 s" 0
0 0 0 0
x x x x ⇔ − · +

*os / *os 0
/ k
x x
π π ¸ _ ¸ _
⇔ + · −

¸ , ¸ ,
2
0,50 đ
Do 'B[ / 0 0 0
/ k k
x x k x k
π π π
π π + · + + ⇔ · − + 2 0,25 đ
V%[
0
/ 0 0
/ k 1\ g
k
x x k x
π π π π
π + · − − + ⇔ · − + 0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
T, *B [
0 0
s / x y xy · ⇔ · t 2 0,25 đ
2 Kh[
/ xy ·
; t, *B[
/ /
? x y − · $% ( )
/ /
2 0V x y − · −

0,25 đ
S9: 7,[ ( )
/ /
T x y −
H% "6h@- PT
0
? 0V \ 0 /1 [ [ [ − − · ⇔ · t

Vb: "6@- *+, PT H%
/ /
0 /1; 0 /1 x y · + · − −
H,:
/ /
0 /1; 0 /1 x y · − · − +
2
0,25 đ
Kh[
/ xy · −
; t, *B[
/ /
? x y − · − $% ( )
/ /
2 0V x y − ·

S9: 7,[ ( )
/ /
T x y −
H% "6h@- PT
0
? 0V \( ) [ [ !T+, + + ·
0,25 đ
Câu III
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
ĐOt
0
1 t x · +
2 ĐK[ 1 t ≥ ; t, *B[ ( ) ( )
0
0 1 1 m t t m − + · − − 0,25 đ
H,:[ ( )
1
1
0
m t t
t
· + ≥
+
2 hit
( ) ( )
( )
0
1 1
d 1
0
0
) t t ) t
t
t
· + ⇒ · −
+
+
0,25 đ

( )
( )
( )
0
0
? /
d ; d \ 1( ); /( )
0
t t
) t ) t t l t l
t
+ +
· · ⇔ · − · −
+
2 0,25 đ
Dự, $%o eeT; t, G!t H9b"
?
/
m ≥ 2 0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
T, *B[
0
1
0 0
a ab ab
a a a ab
a b a b ab
· − ≥ − · −
+ +
(1) 0,50 đ
T45"6 tự[
0
1
0
b
b b3
b 3
≥ −
+
(0);
0
1
0
3
3 3a
3 a
≥ −
+
(/)2 0,25 đ
C>"6 (1); (0); (/); t, *B[
( )
0 0 0
1
0
a b 3
ab b3 3a a b 3
a b b 3 3 a
+ + + + + ≥ + +
+ + +
0,25 đ
Câu IV
V1,0đW
G= l H% t79"6 'A- eC; hK jH $9S"6 6B* $D jvl
T, *B[
( d )
d
$C #*
$C ## * $C #1
$C ##
⊥ ¹
⇒ ⊥ ⇒ ⊥
;

¹
2
0,25 đ
l% d ( d )
0
a
#1 # * #1 # $C #1 ⊥ ⇒ ⊥ ⇒ · 2 0,25 đ
lOt Ghá*[
0 0 0
1 1 1 k
d
? d
a
##
#1 # # #*
· + ⇒ · 2 0,25 đ
Kf[
/
2 d d d
/ 0
1k
#$C # $ C
a
+ · 2 0,25 đ
Câu Va
V1,0đW
G= ` H% ĐT *P" t8- $% ( ) ( ) T \ ; \T # a $ b
H% 6,o 'A- *+, ` $D OQ;
O:; s9: 7,[ [ 1
x y
0
a b
+ · 2 ThNo 6ả th!t; t, *B[
0 1
1; W ab
a b
+ · · 2
0,25 đ
Kh W ab · th8 0 W b a + · 2 N#"[
1
0T ? [ 0 ? \ b a 0 x y · · ⇒ + − ·
2 0,25 đ
Kh W ab · − th8 0 W b a + · − 2 T, *B[

0
? ? \ 0 0 0 b b b + − · ⇔ · − t
2
VD ( ) ( ) 0
0 0 0 [ 1 0 0 1 0 ? \ b 0 x y · − + ⇒ − + + − ·

0,25 đ
VD ( ) ( ) /
0 0 0 [ 1 0 0 1 0 ? \ b 0 x y · − − ⇒ + + − + ·
2 Kf 0,25 đ
Câu VIa
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
ĐK[ \ k x < < 2 ePT
( )
( )
0
0
0 0
Ho6 0 ? Ho6 k x x x ⇔ + > − 2 0,25 đ
H,:[ ePT
( )
0
0 0
0 ? k 1k /k \ x x x x x ⇔ + > − ⇔ + − > 0,25 đ
Vb:[ 1W x < − h,: 0 x < 0,25 đ
So sá"h $D 'F9 G@"2 Kf[ N6h@- ePT H% 0 k x < < 2 0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
ĐOt
0
0
H" < x 0< 0x
x
· ⇒ · $% 08 0x · *h="
8 x ·
0,25 đ

S9: 7, [
0 0 0
H" H" 0 H" 0 ( x 0x x x 0x x x x C · · − · − +
∫ ∫
0,50 đ
Kf[
0 0
H" H" 0 ( x 0x x x x C · · − +

0,25 đ
Câu V
V1,0đW
PTCT NH3 *B `K"6[
0 0
0 0
1( \)
x y
a b
a b
+ · > >
0,25 đ
T, *B[
0 0
0 0
/
1
?
/ 1
a b
a b
− ·
+ ·
¹
¹
'
¹
¹
0,25 đ
T, *B[
? 0 0 0
/
? / \ 1( ); ( )
?
b b b th b kth − − · ⇔ · · − 0,25 đ
Do 'B[
0
? a ·
2 Kf[
0 0
1
? 1
x y
+ · 0,25 đ
Câu VI
V2,0đW
Ý 1
V1,0đW
( ) ( )
0 0
1 \ ; 1 y x x y y x y x y x y x + · + ⇔ − + − · ⇔ · · − 2 0,50 đ
Kh[
1 y x · −
th8
0
k
0 / k s Ho6 s
x x x
x

· ⇔ · ⇔ · 0,25 đ
Kh[
y x ·
th8
1
0
/
0
0 / / Ho6 /
/
x
x x
x
+
¸ _
· ⇔ · ⇔ ·

¸ ,
2 0,25 đ
Ý 2
V1,0đW
T, *B[ ( )
0
t," ) x x · − 2 0,25 đ
( )
0
1
1
*os
) x
x
· −
2 0,25 đ
Kf[ ( ) t," / x x x C · − +
2 0,50 đ
XHYTX
HƯZNG )[N CH+M#
• 123 4inh 35 lời gi6i kh73 89i đ7p 7n 3h:m thi n;< 35 l=p l<=n đúng 0>a 8ào "?@ hiAn hành
8à 35 k;t B<6 3hCnh x73 đ;n D nào thE 3ho điểm tFi đa G D đ5 H 3hI 3ho điểm đ;n phJn h23 4inh làm
đúng tK t-Ln x<Fng 0M9i 8à !h"n #$% $& 'au (h)ng cho đ&*%N Oiểm toàn bài thi không làm t-Pn 4FN
• Oiểm G mQi D nhR 3Jn th6o l<=n kS để đMT3 3h:m thFng nh:t N T<y nhiLn , đ&*% trong t+ng
câu ,$ t+ng - (h)ng đư.c tha/ đ0&.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->