P. 1
THPT Chuyên - Đại học Sư Phạm Hà Nội

THPT Chuyên - Đại học Sư Phạm Hà Nội

|Views: 283|Likes:
Được xuất bản bởitrungluoc

More info:

Published by: trungluoc on Jun 01, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2010

TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 h!t" #hông #$ thời gian gia% &'
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Câ 1! ) *"0 &i$m +
,h% hàm -. / ( *0
1
2 3m0
*
2 1*m
*
0 2 1" t4%ng &5 m là tham -.6
16 7h8% -9t -: bi;n thi<n =à => &? th@ ABa hàm -. &C Ah% #hi m ( D 16
*6 TEm tFt A8 A9A gi9 t4@ ABa m &$ hàm -. A5 A:A &Gi tGi 0,Đ" A:A ti$H tGi 0,T thIa mCn: 0
*
,Đ( 0,T6
Câ 2! ) *"0 &i$m +
16 Gi8i hJKng t4Enh: 1 + x 2 1 ( L0
*
2 x 3 6
*6 Gi8i hJKng t4Enh: MA%-)*0 2
3
π
+ ( L-in)
6

D 0+ N 3 6
Câ "! ) *"0 &i$m +
16 TEm hO ngH/<n hàm ABa hàm -.: P)0+ (
1
) 1 ln(
2
3 2
+
+ +
x
x x x
6
*6 ,h% hEnh Ah5 S6QR,S A5 SQ (0 =à tFt A8 A9A AGnh ATn lGi A5 &U Vài bWng a6 ,hXng minh 4Wng
&Jờng thYng RS =Hông g5A =Zi m[t hYng )SQ,+6 TEm 0 th\% a &$ th$ t]Ah ABa #h.i Ah5
S6QR,S bWng
6
2
3
a
6
Câ #! ) *"0 &i$m +
16 Gi8i bFt hJKng t4Enh: )L
0
N *6*
0
N 1+6 l%g*0 N 1 ^
2
1
4
+ x
D L
0
6
*6 ,h% A9A -. th:A #hông _m a" b6,hXng minh 4Wng:
) a
*
2 b 2
4
3
+ ) b
*
2 a 2
4
3
+ ≥ ) *a 2
2
1
+ ) *b 2
2
1
+6
Câ $! ) *"0 &i$m +
T4%ng m[t hYng =Zi h` tOa &U a0/" Ah% ba &Jờng thYng :
V1 : *0 2 / N 1 ( 0" V* : 10 2 L/ 2 M ( 0 =à V1 : L0 2 1/ 2 * ( 06
16 bi;t hJKng t4Enh &Jờng t4Tn A5 t_m thHUA V1 =à ti; 0!A =Zi V* =à V16
*6 TEm tOa &U &i$m M thHUA V1 =à &i$m N thHUA V* -a% Ah% OM 2 L ON ( 0 6
cccccccccccc66H;tccccccccccccc66
Đ%& &'( &') Đ*( '+, -./ 2 01 23%, &4 ,'5, 678 /97: 0; – 0<=0"=2010

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->